Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
15-08-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Årsregnskaber selvejende haller
  åbent 3 Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal - tillægsbevillinger
  åbent 4 Træningstider i kommunale gymnastiksale for sæson 2012-13
  åbent 5 Udpegning af et medlem til en ledig plads i Musikrådet
  åbent 6 Forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen
  åbent 7 Gensidig orientering
  åbent 8 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

15-08-2012

1

 

 

Fraværende

Lykke Jensen, Lars Kjøller

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Årsregnskaber selvejende haller

04.04.00I04-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-06-2012

4

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

15-08-2012

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget orienteres om de selvejende idræts- og svømmehallers årsregnskaber 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Vedlagte oversigt til udvalgets orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. juni 2012:

Orientering modtaget.

 

Sagen genoptages 15. august 2012.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 15. august 2012:
Udsat til mødet 25. september.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune yder tilskud til syv selvejende idrætshaller og to selvejende svømmehaller.

Hallerne har efter anmodning indsendt kopi af årsregnskaberne for 2011. I vedlagte bilag fremgår hovedtallene fra regnskaberne.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2012 er der afsat 11.249.217,- kr. netto til tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Brutto modtager hallerne 12.639.570,- kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. juni 2012

1.
Oversigt regnskabstal 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal - tillægsbevillinger

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

15-08-2012

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har 31. maj 2012 givet en anlægsbevilling på i alt 400.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram og gennemførelse af arkitektkonkurrence m.v. vedr. projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

Efterfølgende er proces- og tidsplaner blevet gennemarbejdet og revideret af bygherrerådgiver, og der er på den baggrund behov for en udvidelse af den økonomiske ramme til opgaven.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     Nedenstående proces- og tidsplan til orientering.

b)     At der udarbejdes et byggeprogram som grundlag for en arkitektkonkurrence for totalrådgiver/arkitekt (prækvalificeret) med en økonomisk ramme på i alt 685.000 kr. ekskl. moms med halvdelen finansieret af Lokale- og Anlægsfonden.

c)      At der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 285.000 kr. (udgift) således at den samlede anlægsbevilling til byggeprogram m.m. herefter udgør 685.000 kr.

d)     At der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -142.500 kr. (indtægt), således at den samlede anlægsbevilling vedr. tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden udgør -342.500 kr.

e)     At den kommunale nettoudgift på 142.500 kr. finansieres af anlægspuljen til Rønne Svømmehal.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 15. august 2012:

Anbefales idet valg af entrepriseform afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen på i alt 400.000 kr. blev givet på baggrund af en oprindelig plan om at tre arkitektvirksomheder skulle deltage i arkitektkonkurrencen.

På baggrund af det anslåede projekteringshonorar er der et formelt krav om at opgaven sendes i EU-udbud ifølge udbudsdirektivets regler for projektkonkurrencer om tjenesteydelser.

Direktivet stiller krav om minimum 5 prækvalificerede deltagere ved begrænsede udbud. Dette betyder, at antallet deltagende arkitektvirksomheder formelt skal forøges med 2 og konkurrencevederlaget dermed forøges med 100.000 kr.

Endvidere er det efter reglerne nødvendigt at afsætte dels et større beløb til fagdommere i forbindelse med arkitektkonkurrencen, dels et beløb på 50.000 kr. som honorar til det vindende arkitektfirma i tilfælde af standsning af processen efter afholdt arkitektkonkurrence.

Derudover er budgettet til bygherrerådgivning samt gennemførelse af udbuds- og konkurrenceproces blevet dyrere end oprindeligt forventet (se budget under økonomiafsnittet). Den nye pris er aftalt af den tidligere projektchef som en konkret pris med bygherrerådgiver, hvor det tidligere var et overslag, der lå til grund for prisen ved anlægsbevillingen afgivet 31. maj 2012.

Bornholms Regionskommunes tidligere projektchef har tidligere aftalt med Lokale og Anlægsfonden, at fonden bidrager med 50 procent af projektudgifterne. På grund af projektets nu forøgede pris har Lokale og Anlægsfondens projektleder oplyst, at fondens bevilling skal godkendes af fondens bestyrelse. Dette kan tidligst ske på fondens bestyrelsesmøde i oktober 2012.

 

Tidsplan

 

Planlægning

Indeværende fase, hvor der udarbejdes tids- og aktivitetsplan, opstilles forslag til samarbejdsform og konkurrencemodel, opgavens organisering fastlægges og klarlægges i samarbejde med LOA-fonden. Endvidere udarbejdes oplæg til Udbudsbekendtgørelse.

Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af konkurrence og udbudsproces.

Fasen afsluttes med godkendelse i Byggeudvalget ultimo august 2012.

 

Prækvalifikation

Udbudsbekendtgørelse offentliggøres i EU-tidende.

Modtagne anmodninger om prækvalifikation vurderes af repræsentanter fra LOA-fonden, BRK samt bygherrerådgiver, der indstiller fem totalrådgiver-team til at fremkomme med hver sit konkurrenceforslag.

Fasen afsluttes med godkendelse i Byggeudvalg medio oktober 2012.

 

Udbudsmateriale til projektkonkurrence

Der udarbejdes eventuelle forundersøgelser.

Der udarbejdes byggeprogram med deltagelse af Svømmehallen. Byggeprogrammet skal afspejle de fremtidige ønsker til Svømmehallens funktionalitet, teknik og drift.

Endvidere udarbejdes udbuds- og konkurrencebetingelser, ydelsesbeskrivelse, rådgiveraftale og tilbudsliste/honorarsats.

Fasen afsluttes med godkendelse i Byggeudvalg medio oktober 2012.

 

Konkurrencefasen

Fem konkurrenceforslag udarbejdes og indleveres anonymt.

Bedømmelseskomitéen vurderer de indkomne forslag og træder sammen ved to møder. Ved første møde gennemfører fagdommeren en projektgennemgang og ved andet møde udpeges vinderprojektet. Fagdommer udarbejder dommerbetænkning, der underskrives og efterfølgende åbnes kuverter og vinderen udpeges.

Tildeling af ordre til vinderen godkendelse i Byggeudvalg og meddelelsesbreve fremsendes til de bydende.

Sideløbende ansøges kommunalbestyrelsen om meddelelse af projekteringsbevilling.

Repræsentantskabet i Rønne Svømmehal træffer beslutning om svømmehallens fremtidige driftsform og ejerskab.

Fasen afsluttes januar 2012.

 

Projektering

Byggeprogram udarbejdes i endelig udgave og der udarbejdes projektforslag, forprojekt/myndighedsprojekt og hovedprojekt. Der indsendes byggeandragende og projektet myndighedsbehandles.

Sideløbende med projekteringen gennemføres prækvalifikation/udvælges af tilbudsgivende fagentreprenører som beskrevet ovenfor.

Projektforslag og fagentreprenører for tilbudsgivning godkendes af Byggeudvalg.

Periode: Februar til maj 2013.

 

Fagentrepriseudbud

Hovedprojekt udsendes for tilbudsgivning.

Tilbud vurderes i henhold til tildelingskriteriet laveste pris og vindende fagentreprenører indstilles.

Indstilling godkendes i Byggeudvalg og der indgås fagentreprisekontrakter.

Sideløbende ansøges kommunalbestyrelsen om meddelelse af anlægsbevilling.

Fasen afsluttes ultimo juni 2013.

 

Udførelse

Svømmehalen lukkes 1. august 2013.

Byggearbejder gennemføres med efterfølgende aflevering og indkøring.

Svømmehalen åbner medio 2014 og nyt liv pågår.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 blev der afsat en anlægspulje til Rønne Svømmehal på 13,5 mio. kr. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 13,3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2011 en anlægsbevilling på 200.000 kr. (udgift) til opstart af projektet og en anlægsbevilling på -100.000 kr. (indtægt) til tilskud.

På mødet den 31. maj 2012 meddelte Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på yderligere 200.000 kr. (udgift) til udarbejdelse af byggeprogram m.m. og en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på yderligere -100.000 kr. (indtægt) til tilskud.

Den samlede udgiftsanlægsbevilling udgør således pt. 400.000, medens indtægtsanlægsbevillingen pt. udgør -200.000 kr.

Den kommunale nettoudgift på i alt 200.000 kr. blev finansieret af anlægspuljen til Rønne Svømmehal.

Der er derfor nu brug for en samlet økonomisk ramme på 685.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram og konkurrence i henhold til nedenstående budget. Halvdelen af beløbet forventes fortsat finansieret via tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Der søges derfor om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 285.000 kr. vedrørende udgifter til byggeprogram m.m.

Der søges derudover også om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -142.500 kr. (indtægt) vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Den kommunale nettoudgift, som udgør 142.500 kr., kan finansieres af ovennævnte anlægspulje til Rønne Svømmehal. Puljens korrigerede rådighedsbeløb vil herefter udgøre 13,16 mio. kr.

Projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” kan kun gennemføres som beskrevet, såfremt der findes yderligere finansiering for 6,5 mio. kr. – enten fra fonde eller som yderligere kommunalt bidrag.

Der vil - som nævnt ovenfor - skulle fremlægges flere bevillingssager senere i forløbet.

 

Budget

 

 

Bygherrerådgivning:

 

 

Planlægning, udbudsbekendtgørelse og prækvalifikation

 kr.    100.000

 

Udarbejdelse af kravspecifikation/byggeprogram

 kr.    100.000

 

Udarbejdelse af konkurrencebetingelser

 kr.     50.000

 

Budopfordring samt håndtering af udbud inkl. indstilling

 kr.     50.000

 

Gennemgang af projekter og økonomi

 kr.     50.000

 

Sekretær/tovholder på bedømmelsen

 kr.     25.000

 kr.     375.000

Konkurrencevederlag

 

 kr.     200.000

Tillæg ved standsning

 

 kr.       50.000

Fagdommere

 

 kr.       50.000

Diverse udlæg

 

 kr.       10.000

 

 

 kr.     685.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Træningstider i kommunale gymnastiksale for sæson 2012-13

82.16.01G01-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

25-06-2012

8

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

15-08-2012

4

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Fordeling af træningstider i kommunale gymnastiksale i Rønne fremsendes til Folkeoplysningsudvalgets godkendelse

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller:

At den vedheftede plan godkendes med flg. løsning:

DGI-Gymnastik tildeles den ansøgte tid tirsdage kl. 18-20 i Søndermarksskolens gymnastiksal med henvisning til fordelingsreglerne: Prioritering af grupper

Knudsker IF tildeles yderligere tid onsdage og torsdage indtil kl. 22.00

 

Folkeoplysningsudvalget, den 25. juni 2012:

Indstilling godkendt.

Indstilling og beslutning - klage

Knudsker IF har fremsendt klage over Folkeoplysningsudvalgets beslutning om fordeling af tider i gymnastiksalene. I henhold til kommunens fordelingsregler er Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget klageinstans.

Klagebrevet samt kommunens fordelingsregler vedlægges som bilag.

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At Folkeoplysningsudvalgets fordeling af tider fastholdes med baggrund i, at der – i overensstemmelse med kommunens fordelingsregler - er foretaget en prioritering af børn og unges aktiviteter frem for voksne motionisters aktiviteter.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 15. august 2012:
Indstilling godkendt.


Sagsfremstilling

Ansøgte træningstider i gymnastiksale for sæson 2012-13 er ansøgt via Conventus.

De ansøgte tider i salene ude på øen er i store træk gået op – blot en enkelt booking på Aaker skole mangler, hvor Ungdomsskolen har tradition for at anvende gymnastiksalen mandag til torsdag – det forventes løst.

De ansøgte tider i Rønnesalene gav anledning til det årlige fordelingsmøde.

I lighed med tidligere år var der dobbelt bookninger af tider på kasernen af Viking og RIK fodbold, men det plejer de at løse indbyrdes.

Derimod lykkedes det ikke at få fordelingen til at gå op for Søndermarksskolens sal.

DGI Gymnastik har søgt om tider både tirsdage og torsdage fra kl. 18-20.

Knudsker IF har bl.a. søgt om samme tider til badminton.

DGI blev henvist til Kasernens sal tirsdage fra kl. 17-19.

DGI indvilgede i at gå til sit bagland for drøftelse om muligheden.

Sekretariatet skulle anmode Kasernen om at overveje mulighed for at få anvist træningstid fra kl. 18-20 i stedet for kl. 17-19.

Kasernen undersøgte muligheden, men det var ikke muligt at ændre tidspunktet.

På den baggrund er fordelingen af gymnastiksalene i Rønne fremsendt til de ansøgte foreninger med anmodning om en tilbagemelding.

Det skal oplyses, at DGI Gymnastik var stillet i udsigt i forbindelse med halfordelingen, hvor Søndermarkshallen også var ansøgt, at få stillet tid til rådighed i Søndermarksskolens sal. (Sag på FOU's seneste møde).

Knudsker IF er efterfølgende blevet præsenteret for denne udtalelse. – Der foreligger tilbagemelding herpå.

 

Knudsker IF har ansøgt om tider til badminton; - i sæson 2011-12 er der søgt om tid til motionsbadminton

DGI ønsker at anvende tiden til Landsdelsholdstræning for børn og unge.

 

Klager

DGI Gymnastik har meddelt, at de ikke kan acceptere en træningstid 17-19 på Kasernen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen kommentarer.

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 25. juni 2012

1.
Gymnastiksale Rønne 2012-13.1 (DOC)

2.
Knudsker IF svar træningstider (MSG)

3.
DGI Gymnastik svar træningstider (MSG)

4.
Regler for fordeling af Idrætsfaciliteter (PDF)

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 15. august 2012

5.
Klage fra Knudsker IF (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Udpegning af et medlem til en ledig plads i Musikrådet

00.01.00A23-0247

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

15-08-2012

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Udpegning af et medlem til en ledig plads i Musikrådet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller, at

Udvalget udpeger én af de to kandidater som medlem af Musikrådet i resten af dets indeværende periode, der følger valgperioden med udløb med udgangen af 2013.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 15. august 2012:

Ansøger 1 valgt.

 

Sagsfremstilling

Da Olav Elvang efter eget ønske er udtrådt af Musikrådet, er der en plads ledig til besættelse for resten af valgperioden med udløb med udgangen af 2013.

Den ledige plads har været annonceret offentligt og der er indkommet to indstillinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 15. august 2012

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen

29.09.00I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

15

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

15-08-2012

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde 11 såkaldte forebyggelsespakker. Pakkerne indeholder Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger til en styrket kommunal sundhedsfremmende- og forebyggende indsats af høj kvalitet. Ifølge Sundhedsstyrelsen er formålet med anbefalingerne i forebyggelsespakkere at bidrage til at sikre mere kvalitet, og at kommunerne prioriterer forebyggelsesindsatser, der virker. Forebyggelsespakkerne tager udgangspunkt i de risikofaktorer, der har den største indflydelse på befolkningens sundhedstilstand, og retter sig mod alle borgere i kommunen - både syge og raske.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Orientering taget til efterretning. Fremsendes til orientering for Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalget.

 

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

·         at udvalget drøfter, hvordan forebyggelsespakkerne kan implementeres indenfor fagområdet.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 15. august 2012:
Til efterretning.


 

 

Sagsfremstilling

Borgernes sundhed og trivsel er et fælles anliggende. Staten er ansvarlig for, at sætte de overordnede rammer for sundheden. Kommunerne – er ifølge sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2 - ansvarlige for, at sikre sunde rammer og forebyggelsestilbud, der skal forebygge sygdom. Den sygdomsspecifikke forebyggelse er en delt opgave mellem kommune og region. Både stat, regioner og kommuner skal således bidrage til at gøre de sunde valg nemmere for borgerne, mens den enkelte har ansvar for eget liv og for de valg og handlinger, som skaber sundhed og trivsel - eller det modsatte.

 

Emner

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker har fokus på mange af de risikofaktorer, der har indflydelse på befolkningens sundhedstilstand. Forebyggelsespakkerne kommer af to omgange. De fem første er på trapperne – de har været i høring og foreligger som udkast – og forventes at udkomme i endelig form senere i år. De fem første forebyggelsespakkerne omhandler emnerne: Tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed og seksuel sundhed. I efteråret 2012 udarbejder Sundhedsstyrelsen de sidste seks forebyggelsespakker om emnerne: Kost, overvægt, hygiejne, indeklima i skoler, stoffer og sol.

 

Formål

Forebyggelsespakkerne indeholder en række faglige anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen vurderer tilsammen udgør den sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, der kan implementeres for at sikre en positiv udvikling i danskernes sundhed.

Sundhedsstyrelsens ønske er, at forebyggelsespakkerne vil bidrage til at sætte sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse på den kommunale dagsorden, og at pakkerne vil blive anvendt i kommunernes planlægning med henblik på at øge kvaliteten i kommunernes forebyggende arbejde.

 

I sundhedsvæsenet er der tradition for, at arbejde efter kliniske retningslinjer og standarder for at sikre, ensartet behandling af høj kvalitet, uanset hvor i landet en borger bliver behandlet. Staten har understøttet kommunernes arbejde i forhold til kronikerne gennem den 3-årige kronikerpulje, hvor bl.a. Bornholms Regionskommune har fået midler til at implementere forløbsprogrammerne for KOL og Diabetes II. Sundhedsaftalerne og udviklingen af en række forløbsprogrammer har været med til at sikre kvalitet, sammenhæng og koordination på tværs af sygehus, almen praksis og kommune.

 

I sundhedsloven stilles generelt ikke krav til indhold, omfang og kvaliteten af den kommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Og området har derfor ikke på samme måde som dele af ’kroniker-området’ været kendetegnet af standarder og retningslinjer. Da formålet med forebyggelsespakkerne er, at bidrage til at systematisere sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen i kommunerne, indeholder pakkerne faglige anbefalinger til, hvordan kommunen kan prioritere og løfte sin forpligtigelse i henhold til loven. Men i modsætning til kroniker indsatsen følger der ikke statslige midler med forebyggelsespakkerne.

 

Forebyggelsespakkerne er et administrativt værktøj rettet mod kommunernes sundhedschefer og planlæggere, som har ansvaret for at prioritere, planlægge og tilrettelægge det kommunale forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.

 

Målgrupper, niveauer og indsatstyper i forebyggelsespakkerne

Tiltagene i forebyggelsespakkerne retter sig mod alle borgere – raske såvel som syge, Men pakkerne rummer to niveauer: Et grund- og et udviklingsniveau. De grundlæggende forebyggelsesindsatser skal på kort sigt styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet, mens udviklingsniveauet indeholder indsatser der udvikler forebyggelsesindsatsen i kommunerne på længere sigt. I forebyggelsespakkerne indgår fire typer af indsatser: 1. Rammer - fx kommunale planer, politikker - 2. Tilbud 3. Informationsindsatser og undervisning og 4. Tidlig opsporing.

 

Konkrete eksempler fra en forebyggelsespakke

De fem pakker indeholder en lang række anbefalinger. For at give en idé om indholdet, er her plukket et enkelt eksempel fra hver af de fire typer indsatser. Anbefalingerne er hentet fra pakken om seksuel sundhed.

·         Rammer: Kommunen bør sikre, at der er en vedtagen politik for fremme af seksuel sundhed, hvori der er opstillet konkrete mål for indsatserne. Denne politik kan evt. indgå som en selvstændig del af kommunens sundhedspolitik.

·         Information og rådgivning ved udskolingsundersøgelser: Alle elever bør modtage rådgivning og skriftlig information om seksuel sundhed og prævention i forbindelse med udskolingsundersøgelsen.

·         Informations- og undervisningsindsatser. Kvalificere seksual- og sundhedsundervisningen i grundskolen Lærere gøres opmærksomme på www.bedreseksualundervisning.dk og Børne- og Undervisningsministeriets inspirationsmateriale1, hvor der kan søges inspiration og finde/udveksle undervisningsforløb.

·         Tidlig opsporing. Klamydiaopsporing. Kommunen bør i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser for at sikre testning, opsporing og behandling af personer, der er smittede med klamydia. Her kan erfaringer med hjemmeprøvetagning via internettet bruges. Erfaringer peger på, at der dels kan være penge at spare og dels, at der er en høj positivrate, hvilket indikerer, at man får fat i flere smittede via hjemmeprøvetagning.

 

Ulighed i sundhed er et tema, som er gennemgående i alle forebyggelsespakker.

 

Implementering

Implementeringen af forebyggelsespakkerne kan, ifølge Sundhedsstyrelsen, med fordel aftales i regi af sundhedsaftalerne. Kommuner og region kan fx lave aftale om, at anbefalingerne i forebyggelsespakken om tobak og alkohol implementeres indenfor en specifik periode.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne beskæftiger sig samtidig med alle forebyggelsespakkerne. Ud fra en faglig betragtning giver det ikke mening at arbejde med enkelte pakker ad gangen og helt undlade at beskæftige sig med andre af pakkerne.

 

Sundhed - en fælles kommunal opgave

Borgernes sundhed er hele kommunens ansvar. De rammer og betingelser, der er med til at skabe sundhed, ligger på mange forskellige kommunale forvaltningsområder. Implementeringen af forebyggelsespakkerne bør derfor ske på tværs af forvaltninger i kommunerne. Det er afgørende, at de anbefalede indsatser kommer til at indgå som en del af de eksisterende kerneydelser i kommunen, frem for alene at blive en indsats i sundhedsafdelingen. Det forudsætter, at der arbejdes med at få sundhed ind i alle politikker.

 

Kommunen har iværksat en mindre del af de tiltag Sundhedsstyrelsen anbefaler i de fem første forebyggelsespakker. Hvis de efterfølgende pakker har et omfang i stil med de fem første, vil implementeringen af de i alt 11 forebyggelsespakker både kræve ressourcer og et udbygget samarbejde på tværs i kommunen. Områdechefen vil tage initiativ til en drøftelse af de 11 forebyggelsespakker på tværs i kommunen, når de resterende forebyggelsespakker foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Introduktion til Sundhedsstyrelsen forebyggelsespakker (PDF)

2.
Forebyggelsespakke - tobak (PDF)

3.
Forebyggelsespakke - alkohol (PDF)

4.
Forebyggelsespakke - fysisk aktivitet (PDF)

5.
Forebyggelsespakke - mental sundhed (PDF)

6.
Forebyggelsespakke - seksuel sundhed (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

15-08-2012

7

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 15. august 2012:

Fritidspas samt kultur på recept drøftet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

15-08-2012

8

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 15. august 2012:

Ingen-