Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
05-09-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Tilskud til miniarenaer
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2012, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
  åbent 5 Anlægsbevilling til selvbetjeningsautomater m.v. på Bornholms Biblioteker
  åbent 6 Kulturbussen
  åbent 7 Status på Kultur på recept
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-09-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Tilskud til miniarenaer

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-09-2012

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

28. september 2011 bevilgede Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget tilskud på op til 300.000 til etablering af op til 10 miniarenaer på Bornholm under nogle nærmere definerede forudsætninger. Tilskuddet kan ved opfyldelse af forudsætningerne udbetales med halvdelen i 2012 og resten i 2013.
Bornholms Sport & Event anmoder nu om udbetaling af 150.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

-         Anmodningen om udbetaling til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2012:

Med udgangspunkt i de opstillede kriterier bevilliger udvalget 150.000 kr. til det samlede projekt.

Sagsfremstilling

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget besluttede den 28. september 2011:

Udvalget vil støtte op til 10 baner med 30.000 kroner pr. bane blandt andet under den forudsætning, at restfinansieringen er på plads. Desuden ønsker udvalget at godkende et samlet projekt med konkret placering af de enkelte baner. Udvalget prioriterer blandt andet placeringer uden for eksisterende idrætsanlæg, hvilket ikke anses for opfyldt i den foreliggende ansøgning.
Tilskuddet kan udbetales med maks. 150.000 kr. i 2012 og resten i 2013.

 

7. juni 2012 drøftede udvalget sagen igen og besluttede, at tilsagnet om støtte til projektet fastholdes under følgende forudsætninger:

a)     At konkret placering af samtlige miniarenaer drøftes og aftales med Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, før der søges om byggetilladelser m.v.

b)     At banerne så vidt muligt placeres udenfor eksisterende idrætsanlæg, og at de er tilgængelige for selvorganiserede aktiviteter.

c)     At konkrete placeringer af miniarenaer på eksisterende stadions aftales med Bornholms Idrætsområder.

d)     At konkrete placeringer af miniarenaer i de enkelte lokalområder drøftes med lokale aktører som f.eks. borgerforeninger m.v.

e)     At restfinansieringen af det samlede projekt er på plads.

 

Bornholms Sport & Event (BS&E) anmoder nu om udbetaling af 150.000 kr. på følgende baggrund:

Der etableres ifølge planen følgende syv baner i 2012:

 

•   Rønne Stadion Nord - Bornholm Sport & Event/DBU Bornholm - 2 baner
•   Gartnervangen – Bo42 og Bornholm Sport & Event – 1 bane (placering fremgår af bilag)
•   Midgården – Bo42 og Bornholm Sport & Event – 1 bane (placering fremgår af bilag)
•   Østermarie Stadion – ØIF – 1 bane (placering fremgår af bilag)
•   Nexø Stadion – Nexø Boldklub – 1 bane (placering fremgår af bilag)
•   Hasle havn/Fælleden? – Hasle IF og Hasle byting – 1 bane

 

Der er søgt om byggetilladelse til de seks første baner og der mangler ifølge BS&E kun en statisk beregning for at denne tilladelse bliver givet. Det er planen at etablere de to første baner hurtigst muligt, og dernæst de øvrige fire.
Hasle bliver først etableret når hele havneprojektet er på plads (forventeligt efteråret 2012/forår 2013).

 

Som begrundelse for de konkrete placeringer skriver BS&E:

Hele projektet har sin baggrund i BS&E’s vision om at skabe et aktivitetsområde omkring kunstgræsbanen og det af kommunen lejede område. Derfor er to baner placeret der. Endvidere har det været op til klubberne at byde ind, så vi kunne få etableret en masse baner. Men incitamentet for de få klubber der har ønsket at være med, er at banerne skal ligge ved klubhuset da det ellers ikke giver mening for dem (vedligeholdelse, træning o.l.).

 

Bornholms Idrætsområder medvirker i byggesagsbehandlingen vedr. de baner, der er placeret på eksisterende idrætsanlæg for at sikre en optimal placering i forhold til daglig drift af stadions.

 

Juridisk er det Bornholms Sport & Event, der opfører og ejer miniarenaerne. Brugsretten til banerne overføres til samarbejdspartnerne via en 10 årig uopsigelig lejeaftale.

Det fremgår af lejeaftalerne at banerne er til offentlig brug.

Banerne er forsikret af BS&E mod brand og hærværk. Almindelig vedligeholdelse er lejerens ansvar.

Ejer og lejer fordeler bandepladsen til evt. salg af reklameplads mellem sig.

Arenaerne opføres i lærketræ og måler 10 x 20 meter.

Økonomiske konsekvenser

Den oprindelige bevilling er finansieret af udvalgets breddeidrætspulje.

BS&E har afleveret vedlagte budget for projektet:

 

Udgifter - etablering

7 baner á 171.180 kr.                                                                            1.198.260 kr.

Diverse omkostninger (advokat, revisor o.l.)                                                  75.000  kr.

Udgifter i alt                                                                                        1.273.260 kr.

 

Finansiering

Larsen Legat (er bevilget)                                                                      200.000 kr.

Sparekassen Bornholms Fond (er bevilget)                                                 100.000 kr.

A.P.Møller Fond (er bevilget)                                                                   100.000 kr.

DBU (er bevilget)                                                                                  100.000 kr.

Tilskud fra BRK                                                                                                      150.000 kr.

Egenbetaling (klubber, BS&E samt Bo42)                                                   623.260 kr.

Finansiering i alt                                                                                     1.273.260 kr.

 

Alle tal er eks. moms.

 

Egenbetalingen betales i 10 rater over 10 år, hvilket svarer til 62.326 kr. om året og ca. 9.000 kr. pr. bane om året.

Derudover vil der være en rentetilskrivning som vil være variabel, et administrationsgebyr og desforuden en forsikringsafgift. Årlige omkostninger i gennemsnit pr. bane. vil være godt 16.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Formanden for Bornholms Sport & Event, Kim Bjelstrand, er inviteret med til udvalgsmødet, for at svare på eventuelle spørgsmål inden denne sags behandling.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. september 2012

1.
Placeringer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2012, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

00.30.10G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-09-2012

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser på Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2011 overført et overskud på 2,9 mio. kr., og dermed forventes et samlet overskud på 1,3 mio. kr. i 2012.

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til det bevilliget rådighedsbeløb i 2012

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

·         at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2012 tages til efterretning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler fra 2011. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgning.

 

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

At bilag 2 fremgår opfølgningen på anlæg på projektniveau, for projektet hvor bevillingen udgør mindst 1 mio. kr. eller hvor bevillingen er givet i 2010 eller tidligere.

 

Drift

politikområde 15 Fritid og kultur forventes samlet set et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget kan finansieres af overført overskud fra 2011 på 2,7 mio. kr. Der er tale om et uomgængeligt merforbrug, som skyldes forskudt udbetaling af tilskud mellem budgetårene i lighed med praksis fra foregående år.

 

politikområde 16 Biblioteker forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2012, svarende til overført overskud fra 2011. Budgetopfølgningen er uændret siden 31. marts.

 

Anlæg

På Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2012 18,6 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i 2012 i forhold til rådighedsbeløbet, jf. bilag 2.

Mindreforbruget kan fortrinsvis henføres til det afsatte rådighedsbeløb til Rønne Svømmehal.

Opfølgningen på anlæg giver ikke anledning til bemærkninger i forhold til overholdelse af bevillingerne.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. juli 2012 udviser samlet set et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2012 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder, hvilket er en forbedring på 0,7 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. maj.

 

Fra 2011 er der overført et samlet overskud på 2,9 mio. kr., idet 0,1 mio. kr. af overført overskud fra Bornholms Idrætsområder er konverteret til anlæg. Status på ansøgning om brug af overførsler i 2012 pr. 22. august er, at der er godkendt brug af 1,5 mio. kr. til drift og 0,1 mio. kr. til anlæg.

 

Dermed forventes det samlede resultat for 2012 at blive et overskud på 1,3 mio. kr. på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2012 (overførbar bevilling)

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2012

Overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

15 Fritid og kultur

-1.407

2.717

1.310

16 Biblioteker

-204

204

0

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

-1.611

2.921

1.310

Merforbrug = negativt fortegn

 

På Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2012 18,6 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i 2012 i forhold til rådighedsbeløbet.

 

Tabel 2: Anlægsopfølgning pr. 31. juli 2012

Nettobeløb i 1.000 kr.

Pol. Omr.

Samlet bevilling i alt

Afvigelse på samlet bevilling

2012

Afvigelse i 2012

 

 

Anlægsbevilling

Forventet forbrug i alt

Rådigheds- beløb

Forventet forbrug

I alt

 

4.994

4.896

 

18.630

6.036

12.348

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. september 2012

1.
Bilag 1 - FKF, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOC)

2.
Bilag 2 - FKF, anlægsopfølgning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til selvbetjeningsautomater m.v. på Bornholms Biblioteker

21.00.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-09-2012

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2012 at afsætte 1.000.000 kr. til nyt udstyr, således at ordningen med åbne biblioteker kan udvides.

Bornholms Biblioteker anmoder i denne sag om anlægsbevilling hertil.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til selvbetjeningsautomater m.v. på Bornholms Biblioteker, idet anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

b)     at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 16 Biblioteker

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2012:

Anbefales til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udskiftning af udstyr, således at ordningen med åbne biblioteker og selvbetjeningsautomater kan udvides til at omfatte alle folkebibliotekerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1.000.000 kr. i budget 2012 til selvbetjeningsautomater m.v. på Bornholms Biblioteker. Udgiften til dette udstyr forventes at kunne finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Kulturbussen

20.00.00G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-09-2012

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af en fortsættelse af ”Kulturbussen” i skoleåret 2012/13.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

 at kulturbus-ordningens fortsættelse i skoleåret 2012/13 drøftes.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Siden medio 2007 har skolernes 0.-9. klasser haft mulighed for at bestille gratis bustransport til kulturelle formål i forbindelse med de bornholmske kulturinstitutioner. Ordningen kaldes ”Kulturbussen”. Baggrunden for ordningen er at motivere skolerne til at gøre brug af de bornholmske kulturinstitutioner.

 

Det tidligere Fritids- og Kulturudvalg bevilgede 60.000 kr. i skoleåret 2007/08 til en forsøgsordning. Efterfølgende bevilgede udvalget i alt 100.000 kr. til skoleåret 2008/09 og yderligere 50.000 for 1. halvår af skoleåret 2009/10, idet udvalget foreslog, at der blev afsat 100.000 kr. årligt til ordningen i forbindelse med budget 2010. Forslaget blev dog ikke vedtaget.

 

På baggrund af forbruget besluttede udvalget i april 2010 at afsætte 50.000 kr. for skoleåret 2010/11. Denne bevillingsramme blev fasholdt i det efterfølgende år, da udvalget i februar 2011 vedtog at bevillige 50.000 kr. til ordningen for skoleåret 2011/12. Ved afregning blev der i skoleåret 2011/12 brugt 124,5 timer ud af 139, hvilket svarer til en udgift på 54.780 kr.

 

Der skal nu tages stilling til en fortsættelse og i givet fald på hvilket niveau. Det hidtidige niveau kræver en bevilling på 65.000 kr. til udløsning i 2013. Det forudsættes, at uforbrugte timer ikke overføres til næste skoleår.

 

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler for 2013, såfremt der ikke sker indskrænkende budgetændringer ved budgetlægningen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det anbefales, at anvendelsen af udvalgets frie midler revurderes, når budgettet for 2013 er godkendt.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

6   Kultur på recept

20.00.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-09-2012

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Genoptagelse af drøftelse af projektet ”Kultur på recept” i forlængelse af Region Sjællands konference ”Kultur for livet” den 6-7/10 2011, som udvalgsmedlem Dorthe Fink deltog i.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter om og hvordan ”Kultur på recept” kan implementeres i Bornholms Regionskommune.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2012:

Sekretariatet udarbejder en handlingsplan for den videre proces.

Sagsfremstilling

Region Skåne afholdte den 6. og 7. oktober 2011 en konference med titlen ”Kultur for livet”.

Konferencens fokuspunkter var:

 

·         Hvad kan de nordiske lande lære af hinanden?

 

Et af konferencens oplæg omhandlede projektet Kultur på recept, som har kørt som pilotprojekt i Helsingborg i 2010 ud fra en erkendelse af, at social- og sundhedsvæsnet står overfor store udfordringer i at finde nye veje og samarbejdspartnere i forhold til rehabilitering af langtidssygemeldte.

 

På baggrund af forskningsresultater, der viser, at kultur har betydning for bedre sundhed, trivsel og hurtig rehabilitering, blev projektet iværksat med henblik på at undersøge, hvordan kunst og kultur kan bruges som et tilbud i behandlingen af langtidssygemeldte.

 

Målgruppen for projektet var 25 langtidssygemeldte inden for diagnosegrupperne lettere til middelsvær depression, stress og angst, langvarig smerte i nakke, led og ryg. Rehabiliteringstilbuddet varede 10 uger, hvor patienterne mødtes som deltagere i kulturelle aktiviteter tre gange ugentligt. Projektet blev drevet af et tværfagligt ressourceteam bestående bl.a. af repræsentanter fra arbejdsformidlingen, Helsingborg Kommune og sundhedssektoren.

Pilotprojektet er forløber for Kultur på recept 2.0, der løber fra 2012-2014 i Helsingborg og omfatter 200 patienter.

Rapport om Kultur på recept er vedlagt som bilag til videre oplysning samt link til Region Skånes hjemmeside.

https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/Riktlinjer--metoder/Kultur-pa-recept/

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. september 2012

1.
Rapport om Kultur på recept (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-09-2012

8

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2012:
Drøftet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-09-2012

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2012:
Intet.