Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
07-11-2012 kl. 16:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser
  åbent 3 Ansøgning fra Chilbal Film om støtte til filmproduktion på Bornholm
  åbent 4 Ansøgning fra Zentropa om tilskud til filmatiseringen af KVINDEN I BURET
  åbent 5 Oprettelse af Bornholm Regionskommunes kultur- og idrætspris
  åbent 6 Opfølgning på kultur på recept
  åbent 7 Anlægsbevilling - Flytning af Pedersker Stadion
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-11-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Lykke Jensen ønsker at flytte udvalgsmødet den 8. maj 2013 til 29. april 2013 kl. 15.00. Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-11-2012

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget drøfter

Resumé

Udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser førstebehandles samtidig af fire fagudvalg og tilbagesendes herefter med bemærkninger til projektgruppen med henblik på at formulere et endeligt forslag til politik for indsatserne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         at Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget henholdsvis Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget drøfter politikudkastet

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 7. november 2012:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget ønsker et 2. udkast forelagt inden endelig stillingtagen. Anbefales således genoptaget på et senere møde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

·        udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·        være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for nogle cases og nogle politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet er udarbejdet et 1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser.

Udkastet behandles i løbet af uge 45 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger indgår herefter i udarbejdelsen af et endeligt forslag til politik for indsatserne. Forslaget behandles af de fire udvalg i uge 49 med henblik på at indstille til kommunalbestyrelsen, at forslaget sendes i høring blandt relevante organisationer i januar 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. november 2012

1.
Udkast til politik for de specialiserede indsatser (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Ansøgning fra Chilbal Film om støtte til filmproduktion på Bornholm

20.02.05Ø40-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-11-2012

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Filmselskabet Chilbal Film ansøger Bornholms Regionskommune om et tilskud på 45.000 kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med tv-optagelser på Bornholm til en TV-serie om danske landskaber.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller,

·         at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. november 2012:

Afslag.

Sagsfremstilling

I foråret 2013 påbegynder Chilbal Film optagelserne til en TV- serie om danske landskaber. I serien fortælles der om landskabsdannelsen i Danmark og hvorledes menneskerne sidenhen har formet landet for at bebo det.

 

Serien vil vise, hvorledes landet siden sidste istid er blevet formet og samtidig beskæftige sig med væsentlige geologiske / naturgeografiske emner som råstoffer og naturressourcer som olie, gas, vind, grundvand og byggematerialer som fx sand, grus, kridt mm. Aktuelle naturgeografiske aspekter som kystsikring, vandplaner og ændrede betingelser pga. klimaforandringerne vil også indgå i serien. 

 

Bornholm er i denne fortælling central, fordi øen afviger fra det øvrige danske landskab ved at være det eneste sted, hvor grundfjeldet når op til overfladen. På den sydlige del af Bornholm ses en række lag fra de ældste geologiske perioder, og de specielle jordbundsforhold på øen bevirker, at vegetationen er meget anderledes end i resten af landet.

 

Udsendelserne skal dels anvendes som DVD, der udsendes med Geografilærerforeningens fagblad GO og dels som TV serie på DR2 Danskernes Akademi (LOI fra DR vedhæftet). De produceres bl.a. med henblik på at frembringe et nutidigt visuelt materiale om landskabsdannelse til undervisningsbrug i stedet for det nuværende visuelle materiale fra 1980’erne, som stadig anvendes inden for undervisningen i dag. Derudover er intentionen med serien at give seerne inspiration til at tage på ture i lokalområdet og rundt i landet. Den samlede produktion bliver en serie på 3 x 30/45 minutter.

 

Det overordnede budget er på 1.973.000 kr., hvilket involverer en filmproduktionsdel og en kommunikation/markedsføringsdel. Heraf udgør budgettet for filmproduktionen 1.633.000 kr.

 

Der søges midler hos

 

Ministeriet for Børn & Undervisning

 

400.000

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

 

400.000

De Royale Fonde

 

50.000

Regioner og Kommuner

 

315.000

DR

 

150.000

Egenfinansiering

 

318.000

Total

1.633.000

 

 

Der er endnu ikke kommet svar på alle ansøgninger, men der er rejst midler nok til at projektet kan påbegyndes i foråret 2013. Filmselskabet forventer at kunne rejse resten af finansieringen efterhånden.

 

Projektperioden er forår 2013 – maj/juni 2014. 

 

En stor del af det ansøgte tilskud vil komme retur til kommunen, eftersom de skal anvendes til kost & logi, transport mm. Der ud over vil Bornholms Regionskommune blive profileret i forbindelse med visning af serien på forskellige platforme så som diverse uddannelsessteder og DR tv-kanaler.

Økonomiske konsekvenser

Det er ikke muligt at finansiere tilskuddet indenfor nuværende ramme af frie midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. november 2012

1.
Ansøgning (MSG)

2.
Uddybende oplysninger (MSG)

3.
Budget (PDF)

4.
Finansieringsplan (PDF)

5.
Bekræftelsesbrev fra DR (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ansøgning fra Zentropa om tilskud til filmatiseringen af KVINDEN I BURET

20.02.05Ø40-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-11-2012

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Filmselskabet Zentropa ansøger Bornholms Regionskommune om et tilskud på 500.000 kr. i forbindelse med optagelserne til filmatiseringen af Jussi Adler-Olsens roman KVINDEN I BURET på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller,

·         at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. november 2012:

Afslag.

Sagsfremstilling

Filmen KVINDEN I BURET bygger på en roman af Jussi Adler-Olsen og er den første i en serie på 10 film om vice-kriminalkommissær Carl Mørck og Afdeling Q. I forbindelse med filmatiseringen planlægges en række optagelser på Bornholm, som påbegyndes i oktober 2012.

 

Ved at støtte filmen tilbyder filmselskabet følgende fordele for Bornholm Regionskommune.

 

·        Zentropa optager scener til filmen på Bornholm. Hidtil er der planlagt optagelser på færgen Povl Anker, på færgelejet i Rønne.

 

·        Invitation af lokale og regionale medier til vigtige pressebegivenheder, samt til besøg på settet under optagelserne på Bornholm.

 

·        Afholdelse af premiereevent i kommunen, med deltagelse af repræsentanter fra filmen. Bornholms Regionskommune er vært for arrangementet og kan invitere vigtige forbindelser, medarbejdere, borgere mm. efter ønske. Zentropa skal producere en kopi til formålet, og filmen skal så vidt muligt kunne vises på Bornholm før egentlig biografpremiere.

 

·        Mulighed for Bornholms Regionskommune at bruge stills fra Kvinden i Buret som markedsføring af Bornholm på kommunens hjemmeside.

 

·        Kreditering af Bornholms Regionskommune på filmens eftertekster samt på plakat og pressemateriale.

 

·        Mulighed for Bornholms borgere at deltage som statister i udvalgte scener.

 

·        Bornholms Regionskommunes repræsentanter vil blive inviteret på besøg på optagelserne og til gennemklip af filmen på lige fod med øvrige finansierer.

 

Filmen er budgetteret til 39.700.000 kr.

 

Filmen distribueres bredt i biograferne i Danmark, Norge og Sverige af Nordisk Film og sendes efterfølgende i TV på bl.a. TV2. Filmen distribueres ligeledes i biografer og i TV i en række øvrige land, bl.a. i Tyskland og på tyske ZDF.

Økonomiske konsekvenser

Det er ikke muligt at finansiere tilskuddet indenfor nuværende ramme af frie midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. november 2012

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Oprettelse af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris  

00.05.07G01-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-11-2012

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Drøftelse og afklaring af kulturlegat/pris.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller, at udvalget beslutter,

1)     om kulturlegat/pris skal være et legat eller en pris.

2)     om kulturlegat/pris skal udvides til en kultur- og idrætspris.

3)     at anmode administrationen om, at udarbejde et oplæg til kriterier jf. punkterne 1 og 2.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. november 2012:

1) & 2) En pris, der kan deles op i et antal priser for kultur og idræt. Priserne kan gradueres løbende inden for rammen på 25.000 kr.
3) Kriterier kan indebære tilknytning til Bornholm, tilbagemeldingsforpligtelse, samt tilhørsforhold til fritids- og kulturområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgets dialogmøder med koordinationsgruppen på kulturområdet i 2010-2011 har der været forslag fremme om oprettelse af et kulturlegat i form af et uddannelses-/rejselegat, der skal give modtageren en mulighed for at dygtiggøre sig yderligere inden for sit fagområde – gerne i udlandet. Et sådant legat inkluderer et krav til ansøgerne om bl.a. tilknytning til Bornholm og dokumentation af talent ud over det sædvanlige.

 

På denne baggrund vedtager udvalget i marts 2012 at oprette et kulturlegat på 25.000 kr., hvilket finansieres af udvalgets frie midler. Den videre procedure for legatet bliver henvist til drøftelse på dialogmødet med koordinationsgruppen samme måned. På dette møde besluttes det, at de kulturelle råd hver indstiller 1-2 emner, hvoriblandt Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget udvælger den endelige kandidat.

 

Uoverensstemmelse mellem vedtaget uddelingsprocedure og det oprindelige forslag om et kulturlegat til uddannelses- og rejseformål har efterfølgende rejst et ønske hos de kulturelle råd om en afklaring af, hvorvidt forslaget skal have karakter af en kulturpris eller et kulturlegat.

 

Et legat uddeles med henblik på at støtte et bestemt formål. Uddelingen indebærer en ansøgningsproces, hvor kandidater ansøger på baggrund af ansøgningskrav om at komme i betragtning som modtager.

 

Modsat forholder det sig med en pris, hvor modtagere indstilles til prisen ud fra bestemte kriterier/retningslinjer. Priser uddeles til personer, der har fortjent en særlig anerkendelse for deres fortjenester.

 

Dog gælder det for både pris- og legatbeløb, at de ikke er skattepligtige, såfremt at de uddeles

·        som et engangsbeløb af offentlige midler

·        som en anerkendelse af modtagerens fortjenester

·        og beløbet ikke overstiger 25.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Opfølgning på Kultur på recept

20.00.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-11-2012

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Drøftelse af projektet ”Kultur på recept” i relation til et øresundsregionalt samarbejde om kultur og sundhed i forlængelse af Øresundskomiteens Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 28. september 2012, som formand Bjarne Kristiansen deltog i.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, at udvalget drøfter ”Kultur på recept” ud fra en orientering fra Bjarne Kristiansen om

1)      mødets diskussionspunkter og formandens mundtlige referat heraf.

2)      fastlægger opgavens fremadrettede indhold og ressourcetræk

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. november 2012:

Sekretariatet tager initiativ til et opstartsmøde med de relevante aktører.

Sagsfremstilling

Region Skåne afholdte den 6. og 7. oktober 2011 en konference med titlen ”Kultur for livet”, som udvalgsmedlem Dorthe Fink deltog i.

 

Et af konferencens oplæg omhandlede projektet Kultur på recept, som har kørt som pilotprojekt i Helsingborg i 2010 efter international forskning har konkluderet, at kultur bidrager til hurtig en rehabilitering. Projektet indebar, at 25 langtidssygemeldte blev sendt til kulturelle aktiviteter flere gange ugentlig over en 10 ugers periode.  

 

Udvalget har siden konferencen drøftet, hvorvidt Bornholms Regionskommune skulle iværksætte et lignende projekt. I den forbindelse har sekretariatet været i kontakt med Øresundskomiteen, som i dette efteråret 2012 arbejder på at udvikle en række potentiale temaer for øresundsregionale samarbejder. En endelig liste over samarbejdstemaer forventes færdig i januar 2013, hvor der også inviteres til workshop for interesserede parter. 

 

Et fremlagt samarbejdstema er Kultur og Sundhed, som særlig Region Sjælland og Region Skåne har udvist interesse for at indgå i et øresundsregionalt samarbejde om.

 

Såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med realiseringen af projektet ”Kultur på recept” vil et samarbejde med Region Sjælland og Region Skåne være en mulighed for at inddrage ”Kultur på recept” som et projekt under temaet Kultur og Sundhed.

 

Indgåelsen af et øresundsregionalt samarbejde forudsætter dog en afklaring af de ressourcemæssige rammer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Anlægsbevilling - Flytning af Pedersker Stadion

 

04.08.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-11-2012

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Pedersker IF søger om anlægstilskud til etablering af en 7-mands fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)      at der gives en anlægsbevilling på 285.300 kr. til anlægstilskud til Pedersker Idrætsforening til brug for etablering af en fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole

b)      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013 på 285.300 kr. finansieret af puljen til anlægsønsker afsat i budget 2013

c)      at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

d)      at Pedersker Stadion nedlægges, når den nye bane er etableret ved Sydbornholms Privatskole.

e)     at driftsbesparelsen i Borholms Idrætsområders budget på 50.000 kr. årligt i budgetårene 2014-2019 tilbagebetales til puljen til anlægsønsker

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. november 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en besparelse i budget 2012 på drift af idrætsanlæg, blev den ene af to baner på Pedersker Stadion nedlagt i 2012. På den baggrund har Pedersker IF foreslået, at Pedersker Stadion lukkes helt mod at Bornholms Regionskommune hjælper klubben med at etablere sig ved Sydbornholms Privatskole.

Bornholms Idrætsområder vil ved en lukning af Pedersker Stadion spare cirka 50.000 kr. årligt på drift, idet driften af den nye bane vil være foreningens og skolens egen opgave.

Denne sagsfremstilling handler om en anlægsbevilling til etableringen af banen ved Sydbornholms Privatskole, hvilket er ét element i en større plan, som består af følgende hovedpunkter:

a)     Der etableres en 7-mands fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole. Banen etableres og vedligeholdes for egen regning af Pedersker IF i samarbejde med skolen.
Anlægget finansieres af Bornholms Regionskommune.

b)     Pedersker Stadion nedlægges som stadion, hvilke vil give en anslået besparelse på 50.000 kr. årligt i Bornholms Idrætsområders driftsbudget.

c)     Pedersker IF afhænder klubhuset på det eksisterende stadion. Huset sælges f.eks. som sommerhus, hvilket kræver en ændring af den nuværende lokalplan.
Provenuet ved salget af klubhuset skal anvendes til at etablere egnede omklædnings- og badeforhold ved den nye bane ved Sydbornholms Privatskole.

 

Pedersker IF, som vil skulle være bygherre for projektet, har indhentet tilbud på etablering af en ny 7-mands bane fra to entreprenører. Det billigste tilbud lyder på 275.000 kr. ekskl. moms.

Opgaven omfatter afrømning af eksisterende jord, nivellering af arealet, genudlægning af muld, etablering af græs og plantning af 150 meter læbælte.

 

28. september 2012 besluttede Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, at man ikke ønskede at indgå i et lignende flytteprojekt, hvor der skulle etableres en ny 11-mands bane til en pris på minimum 600.000 kr.

10. januar 2012 har formanden for udvalget afholdt et møde med Pedersker IF, hvor det blev aftalt at undersøge mulighederne for etablering af en mindre og noget billigere bane (se vedlagte referat).

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune vil i 2013 skulle udbetale et anlægstilskud 343.750 kr. inkl. moms til Pedersker IF, hvilket svarer til netto 285.312,50 kr. i kommunens budget.

Der er i budget 2013 afsat en pulje til anlægsønsker på 570.600 kr. som kan finansiere den kommunale udgift på 285.300 kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet, at Bornholms Idrætsområder skal spare 250.000 kr. på nedlæggelse af fodboldbaner i 2014 og efterfølgende år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. november 2012

1.
Referat af møde med Pedersker IF (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-11-2012

8

 

 

a)     Rammeaftalen for Musikhuzet Bornholm og egnsteateraftalen for Bornholms Teater er blevet godkendt af henholdsvis Statens Kunstråd og Kulturstyrelsen.

b)     Status på projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

c)     Afslag på tilskud til lysanlæg – miniarena, Nexø

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. november 2012:

Til efterretning. 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-11-2012

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. november 2012:

Intet.