Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
05-12-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
  åbent 3 Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Rønne Idrætshal
  åbent 4 Halfordeling - optælling af brugere i kommunale haller
  åbent 5 Evaluering af fritidspas
  åbent 6 Gudhjem Huset forlængelse af driftsaftalen til og med 2020.
  åbent 7 Nordlandets Ridecenter - overdragelse af matrikel 24-d, Rø
  åbent 8 Drøftelse af revideret politik for Teaterrådets område
  åbent 9 Orientering om projekt om kultur og ældre
  åbent 10 Evaluering af Lokalpuljen og eksisterende puljer til lokalområderne
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

1

 

 

Fraværende

-

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 6 udgår.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

00.30.14G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012 viser på Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2011 overført et overskud på 2,9 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 2,0 mio. kr. i 2012

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til det bevilgede rådighedsbeløb i 2012

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. kuli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler fra 2011. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på Facility Management under BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgning.

 

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår opfølgning på anlæg på politikområdeniveau.

 

Drift

politikområde 15 Fritid og kultur forventes samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr. Fra 2011 er der overført et overskud på 2,7 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 2,0 mio. kr. i 2012.

 

politikområde 16 Biblioteker forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført et overskud på 0,2 mio. kr.

 

Anlæg

Budgetopfølgningen udviser et forventet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. som overføres til 2013. Afvigelsen skyldes først og fremmest, at renoveringen af Rønne Svømmehal først gennemføres i 2013 og 2014.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. oktober udviser samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. på Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder, hvilket er en forbedring på 0,7 mio. kr. siden budgetopfølgningen 31. juli.

 

Fra 2011 er der overført et samlet overskud på 2,9 mio. kr., idet 0,1 mio. kr. af overført overskud fra Bornholms Idrætsområder er konverteret til anlæg. Status på ansøgning om brug af overførsler i 2012 er, at der er godkendt brug af 1,5 mio. kr. til drift og 0,1 mio. kr. til anlæg.

 

Det samlede resultat for 2012 på Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder forventes dermed, at blive et overskud på 2,0 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2012 (overførbar bevilling)

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindre-forbrug i 2012

Overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

15 Fritid og kultur

-737

2.717

1.981

16 Biblioteker

-204

204

0

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

-940

2.921

1.981

Merforbrug = negativt fortegn

 

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 14,3 mio. kr., som forventes overført til 2013

 

Tabel 2: Anlægsopfølgning pr. 31. oktober 2012

Beløb i 1.000 kr.

 

2012

 

Forventet overførsel til 2013

Rådigheds-beløb

Forventet forbrug

Forventet afvigelse

15 Fritid og Kultur

20.346

6.047

14.298

14.300

16 Biblioteker

1.000

1.000

0

0

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

21.346

7.047

14.298

14.300

Merforbrug = negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december 2012

1.
FKF, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOC)

2.
FKF, anlægsopfølgning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Rønne Idrætshal

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Idrætsområder søger om en tillægsbevilling på 280.000 kr. til tidligere afgivet anlægsbevilling til renovering af taget på Rønne Idrætshal.

Ved igangsætningen af renoveringsopgaven har det vist sig, at tagkonstruktionerne ikke er i overensstemmelse med de tegninger, der lå til grund for den afholdte licitation, hvilket fordyrer opgaven med 280.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 280.000 kr. til renoveringen af taget på Rønne Idrætshal, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.380.000 kr.

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 280.000 kr. finansieret med 140.000 kr. fra kvalitetsfondsmidler og 140.000 kr. af Bornholms Idrætsområders driftsbudget 2013.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til Bornholms Idrætsområders driftsbudget.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afgav 11. oktober 2013 en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til renovering af tager på Rønne Idrætshal.

Ved igansætningen af opgaven har det vist sig, at forholdene i Rønne Idrætshals tagkonstruktion ikke er i overensstemmelse med de foreliggende tegninger. Ved afmontering af de gamle tagplader er det konstateret at de oprindelige åse er lagt med temmelig varierende afstande således at supplerende åse vil komme til at ligge med afstande der ikke matcher de nye pladers mål.

I samarbejde med byggerådgiver og entreprenør er der udarbejdet en løsning af problemet.

Der monteres nye bjælkespær, som samles over en ås. Oven på bjælkespær monteres taglægter til bæring af tagpladerne.

 

Iflg. tilbud fra entreprenør PH Byg A/S, kan ekstraarbejdet udføres for et samlet beløb af 280.000,00 kr. excl. moms.

 

Arbejdet gennemføres sideløbende med den igangværende tagudskiftning. Den totale entreprise forventes afsluttet medio januar, afhængig af vejret.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 280.000 kr. Anlægsudgiften kan finansieres med 50 procent (140.000 kr.) fra kvalitetsfondsmidlerne og 50 procent fra Bornholms Idrætsområders driftsbudget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Halfordeling - optælling af brugere i kommunale haller

82.16.02G07-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med fordelingen af tider i de kommunale idrætshaller for sæson 2012/13 besluttede udvalget, at belægningen i hallerne skulle registreres og indgå i en evaluering af fordelingen i december måned.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     Vedlagte optælling af brugere i hallerne til udvalgets orientering.

b)     At halfordelingen for resten af sæson 2012/13 fastholdes.

c)     At aktiviteter for børn og unge i højere grad skal prioriteres i de tidlige aftentimer ved næste fordeling af haltider.

d)     At belægningsoversigten fremsendes til Folkeoplysningsudvalget til orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Godkendt. Sendes til orientering i idrætsråd, ældreråd og handicapråd.

Sagsfremstilling

Registreringen af brugere i de kommunale idrætshaller er sket ved at Bornholms Idrætsområders personale ved besøg i de enkelte haller på udvalgte tidspunkter har noteret aktivitet, antal brugere under 18 år og antal brugere over 18 år.

Registreringen er foregået på tilfældige dage over nogle uger i november måned.

Kl

Mandag

15 - 16

23/2

16 - 17

23/2

Optællingen er noteret i vedlagte skema, hvor farven beskriver, hvilken aktivitet, der har været samt antal brugere under 18 år / antal brugere over 18 år, som illustreret her til højre, hvor der har været badminton (orange) med 23 børn og 2 voksne deltagere på det givne tidspunkt.

 

I forbindelse med halfordelingen 2012 var der klager fra håndboldklubben over, at de ikke mente, at de fik tid nok stillet til rådighed i forhold til deres forventes deltagerantal (primært børn og unge) sammenlignet med tiden afsat til badminton.

Ved den konkrete registrering kan det konstateres, at badmintonklubberne i Rønne Idrætshal en del timer anvender de tidlige aftentimer til aktivitet for voksne, hvor kommunens regler for fordeling af haltider prioriterer aktiviteter for børn og unge i det tidsrum.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december 2012

1.
Optælling af brugere - efterår 2012 (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Evaluering af fritidspas

18.13.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

11. august 2011 besluttede Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget at oprette en fritidspas-ordning som et pilotprojekt i 2012. Det blev i den forbindelse besluttet, at ordningen skulle evalueres ved udgangen af 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     At udvalget orienteres om den aktuelle status på uddeling af fritidspas.

b)     At den nuværende ordning forlænges i 2013 eller indtil de resterende fritidspas er uddelt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Indstilling godkendt. I 2013 skal det undersøges, hvordan en permanent fritidspasordning kan finansieres. Sendes til orientering i idræts- og handicapråd.

Sagsfremstilling

I august 2011 oprettedes en fritidspas-ordning med formålet at få flere udsatte børn og unge til at deltage i organiserede fritidsaktiviteter og, at give børn, der fravælger fritidsaktiviteter af økonomiske årsager mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter

Målgruppen for ordningen var udsatte børn og unge mellem 6 og 18 år, hvor der er er særligt fokus på udsatte børn og unge med psykosociale problemstillinger og børn fra vanskeligt stillede familier - typisk med svagt kammeratnetværk og manglende fritidsaktiviteter.

Der blev i trykt 150 fritidspas, som modtagerne kan anvende til at betale for fritidsaktiviteter i folkeoplysende foreninger, musik- og billedskolen, dramaskolen samt ungdomsskolen. Der kan trækkes op til 1.000 kr. på hvert enkelt fritidspas.

Fritidspassene distribueres ud via fagpersoner, som i forvejen har direkte kontakt med udsatte børn og unge. F.eks. sundhedsplejersker, AKT-medarbejdere, SSP-medarbejdere, skole-socialrådgivere, PPR og familiebehandlere m.v. Disse fagpersoner kan efter konkret faglig vurdering udlevere et fritidspas til et barn eller en ung.

 

Status ultimo november 2012:

Der er ultimo november 2012 uddelt fritidspas til 63 børn og unge. Gennemsnitsalderen på modtagerne er 11,39 år. 28 af modtagerne er piger og 35 er drenge.

33 af modtagerne bor i Rønne, 1 i Gudhjem, 12 i Hasle, 2 i Allinge, 3 i Nexø, 12 i Aakirkeby

Begrundelserne for at udlevere et fritidspas er meget forskellige, men der er en del, der er uddelt til børn med flygtningebaggrund. Noget kan tyde på, at der er et stort behov for en integrerende og forebyggende indsats i denne gruppe.

Der er flere modtagere med forskellige diagnoser – som f.eks. ADHD – eller som er i et terapeutisk forløb i forvejen.

Der er uddelt fritidspas til flere med overvægtsproblemer – heraf én, som kom fra et ophold på et julemærkehjem, og som havde brug for hjælp til at forsætte en sund livsstil.

SSP-medarbejdere har også uddelt fritidspas til flere unge ”rødder” fra gademiljøet – typisk med begyndende misbrugsproblemer. Derudover er der etableret et samarbejde med en golfklub om at starte en aktivitet for en gruppe på 10 drenge, som trængte til lidt ”positiv aktivering”

Nogle af fritidspassene er udleveret til unge, der i forvejen er tilknyttet forebyggende aktiviteter i Børne- og Familiecenteret.

Et enkelt fritidspas er uddelt til en kammerat, som gerne ville hjælpe med at følges med den dreng, der fik et fritidspas.

Ved flere af bevillingerne er der indikationer på, at dårlig økonomi er en væsentlig faktor. Dog er økonomi alene ikke en acceptabel begrundelse for tildeling af fritidspas, så der er også andre faktorer i spil i de tilfælde.

22 fagpersoner har uddelt fritidspas. Nogle blot et enkelt, mens andre har været mere aktive omkring uddelingen. Det er fornemmelsen, at det har taget tid at udbrede kendskabet til fritidspassene, men at kendskabet efterhånden er til stede hos centrale medarbejdere i kommunen.

 

Anvendelsen af fritidspassene:

Af den 63 udleverede fritidspas er det kun 26, der p.t. reelt er anvendt til betaling af en fritidsaktivitet. På de 27 fritidspas er der trukket 21.141 kroner, men det kan med rimelighed forventes, at de anvendte fritidspas over tid vil blive udnyttet fuldt ud (svarende til en udgift på 27.000 kr.).

Det kan dermed konkluderes, at lidt mere en halvdelen af de uddelte fritidspas tilsyneladende ikke bliver anvendt. Det er der ikke umiddelbart en forklaring på, men undervejs i året har der været fokus på, at fritidspassene overdrages personligt af den fagperson, der har bevilget det, samtidig med at der tales med modtageren om, hvad det kan bruges til og hvordan. Formodningen er, at hvis fritidspasset blot sendes hjem til familien, så er der stor risiko for at det ikke anvendes. Måske på baggrund af, at familien umiddelbart ikke forstår, hvad det er, eller måske tror det blot er reklame eller lignede.

Økonomiske konsekvenser

Der blev reserveret 150.000 kr. af udvalgets breddeidrætspulje til finansiering af fritidspassene – svarene til at samtlige 150 fritidspas blev udnyttet fuldt ud.

På baggrund af de nuværende erfaringer vil det være muligt at fortsætte ordningen i 2013, hvor det kan forventes at de resterende 87 fritidspas kan uddeles. Såfremt anvendelsen svarer til samme niveau som nu, vil det højst resultere i en samlet udgift i hele perioden på cirka halvdelen af det afsatte beløb – svarende til 75.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Gudhjem Huset forlængelse af driftsaftalen til og med 2020.

82.00.00P21-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Gudhjem Husets bestyrelse ønsker i 2013 at foretage nogle indvendige renoveringer af huset og dermed ønskes driftsaftalen forlænget til udgangen af 2020.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Udgår.

Sagsfremstilling

Gudhjem Huset har på lige vilkår med de øvrige kommunale fritids- og medborgerhuse indgået en driftsaftale med kommunen der løber til udgangen af 2015.

Bestyrelsen ønsker at igangsætte en indvendig renovering af huset - blandt andet at fjerne en væg jf. en byggetilladelse - for at give et større samlingsrum.

BRK Ejendomsservice har revideret den hidtidige driftsaftale - i relation til energiforbrug m.v. og anbefaler, at den revidere driftsaftale anvendes i frem over ved nye eller genforhandlede aftaler.

 

Forslag til fornyet driftsaftale er fremsendt til godkendelse af Gudhjem Husets bestyrelse

  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Nordlandets Ridecenter - overdragelse af matrikel 24-d, Rø

04.08.00Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Nordlandets Ridecenter anmoder om overdragelse af matrikel 24-d, Rø eller forlængelse af lejekontrakt, der løber til 2020.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

    Sagen til udvalgets drøftelse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Lejekontrakten anbefales forlænget til 2040.

Sagsfremstilling

Nordlandets Ridecenter S/I, Klemenskervej 61A, Rø ligger på kommunal jord, matrikel 24-d, Rø. Den daværende Allinge-Gudhjem Kommune erhvervede i 1984 grunden for kr. 50.000. Ridecentret indgik i 1985 lejeaftale med Allinge-Gudhjem Kommune gældende til 1. august 2020. Arealet er stillet vederlagsfrit til rådighed - jf. lejekontraktens § 2.

 

I deklarationen i tilknytning til skødet fremgår det blandt andet, at ejendommen inden 1 år, såfremt arealet ikke længere anvendes for formålet, herefter i ryddeliggjort stand skal afhændes i overensstemmelse med landbrugslovens regler til supplering af en landbrugsejendom i overensstemmelse med landbrugslovens regler.

 

Ridecentret har fremsendt anmodning om at få forlænget lejekontrakten udover 2020 - med uopsigelighed på en årrække gældende fra 1. aug. 2020, subsidiært at få overdraget jorden til kr. 0.

 

I en efterfølgende meddelelse er det præciseret, at Ridecentret prioriterer at få arealet overdraget og er indforstået med at afholde de omkostninger der er forbundet med overdragelsen.

Overdragelsesdato foreslås til 01.01.2013.

 

Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger at overdrage jorden til Ridecentret skal følgende fremgå af skødet:     

At Nordlandets Ridecenter respekterer de servitutter og andre byrder, som er tinglyst på ejendommen med henvisning til ejendomsblad i tingbogen samt lokalplan for området.

At Nordlandets Ridecenter erklærer at ejendommen anvendes til foreningsvirksomhed og serviceerhverv, der relaterer til centers virksomhed.

At eventuelt videresalg af ejendommen kun kan ske til samme formål, og med Bornholms Regionskommunes samtykke. Provenu ved salg vil tilfalde kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og Anelyse udtaler, at såfremt der er lejeindtægter, skal Fritid & Kultur forholde sig til den manglende indtægt.

 

Chefjuristen udtaler, at udgangspunktet er, at kommunal fast ejendom skal sælges til markedsprisen.

Såfremt kommunen kan yde støtte til en institution eller lignende, kan ejendommen dog sælges til en pris, der ligger under markedsprisen. Kommunen kan også vælge vederlagsfrit at overdrage ejendommen til den pågældende institution, såfremt der er ønsker om dette.

 

Det er følger af fondsmålet og vedtægterne i øvrigt, at regionskommunen lovligt vil kunne yde støtte til den pågældende institution, og salg kan derfor også ske til under markedsprisen, ligesom overdragelse kan ske vederlagsfrit. Det bemærkes, at arealet også hidtil er blevet stillet vederlagsfrit til rådighed.

 

Grundværdien for matrikel 24-d er oplyst til kr. 49.500.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december 2012

1.
Lejekontrakt (PDF)

2.
Matrikelkort 24-d, Rø (PDF)

3.
Anmodning om forlængelse af lejekontrakt eller om overtagelse af jord Matr. nr.24-d, Rø (PDF)

4.
VEDTÆGTER Center.docx (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Drøftelse af revideret politik for Teaterrådets område

20.01.00P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af en revision af gældende politik.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller,

·         at en revision af kulturpolitikken drøftes.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Udvalget vil primo 2013 påbegynde en revision af kulturpolitikken inklusiv teaterpolitikken.

Sagsfremstilling

Teaterrådet anmoder om en revision af den gældende teaterpolitik med henblik på at gøre den mere tidssvarende. Siden vedtagelsen af teaterpolitikken i 2009 er litteratur og film blevet en del af Teaterrådets ansvarsområde. Rådet ser derfor et behov for at lave en samlet politik for samtlige af rådets faglige områder teater, film og litteratur.

 

Den gældende kulturpolitik blev vedtaget i 2009 og er struktureret efter rådenes opdeling. Denne struktur betyder, at det vil være muligt at lave en politikrevidering indenfor det enkelte råd uden videre konsekvenser for kulturpolitikkens øvrige områder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december 2012

1.
Kulturpolitk (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering om projekt om kultur og ældre

20.20.00P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Orientering om udviklingen af en plan for projekt om kultur og ældre.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Fritid og Kultur indstiller planen til orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Udsættes.

Sagsfremstilling

Sammen med repræsentanter fra Kulturvækst Bornholm deltog borgmester Winni Grosbøll den 19. november 2012 i et møde med kulturminister Uffe Elbæk vedrørende udviklingen af en kulturaftale for Bornholm. Mødet skete i forlængelse med kulturministerens invitation til borgmesteren afgivet under Folkemødet i 2012.

 

Under mødet blev der drøftet forskellige initiativer og muligheder for et samarbejde mellem Kulturministeriet og Bornholms Regionskommune (jf. bilag 1, 2, 3) Kulturministeriet var velvillig indstillet overfor regionskommunens forslag til et projekt, der omhandler ældre, kultur og forebyggelse.

 

Formålet med projektet er at;

 

·         koble den forebyggende indsats overfor ældre med kulturinstitutionernes evne til at trække de ældre hjemmefra

·         give dem meningsfulde oplevelser på og uden for kulturinstitutionerne

·         øge de ældres livskvalitet og aktivitetsniveau

·         udnytte de kulturelle tilbuds kommercielle potentiale i forhold til den voksende gruppe af ældre turister

 

Dette projekt ville kunne inkludere et tværministerielt samarbejde mellem regionskommunen, Kulturministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

 

 

Indsatsområdets formål er at adressere den stigende andel af borgere på Bornholm og bygger på nordiske projekter om kultur og sundhed så som ”Kultur på recept” (Helsingborg, 2010), ”Kultur for seniorer – kultur og sundhed” (Umeå, 2002) mv. Sidstnævnte ses som værende en særlig relevant inspirationskilde for Bornholm, da dette projekt omhandlede brug af kultur som sundhedsfremme på det kommunale ældreområde.

 

Det blev besluttet på mødet i Kulturministeriet, at Bornholms Regionskommune udarbejder en uddybet projektbeskrivelse til Kulturministeriet. Et gennemarbejdet oplæg forudsætter dog en nærmere afklaring af projektets formål og problemstilling, hvilket bl.a. indebærer en undersøgelse af fremgangsmetode, eksisterende behov og tilbud/initiativer målrettet ældre.

 

Med henblik på at påbegynde denne proces forventes det i perioden december 2012 – januar 2013 

·         at lave opstartsmøder med relevante kulturinstitutioner, kulturaktører, politiske udvalg samt brugere. Jf. forslag til deltagere.

·         netværk og vidensudveksling med projektmedarbejdere fra kultur- og sundhedsprojekter i Norden. 

 

Det forventes at kunne fremlægge et oplæg til udvalgets møde i februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december 2012

1.
Oplæg til Kulturministermøde (DOC)

2.
Bilag: Internationale samarbejder (DOCX)

3.
Opsamling på kulturministermøde (DOC)

4.
Forslag til deltagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Evaluering af Lokalpuljen og eksisterende puljer til lokalområderne

00.01.00G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Evaluering af Lokalpuljen og de eksisterende puljer til lokalområderne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller at

·         Lokalpuljen og de eksisterende puljer til lokalområderne evalueres herunder om lokalpuljens mål stemmer overens med intentionen med puljen og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets mål for 2012.

·         Evalueringen fremsendes til Kommunalbestyrelsen til orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af Lokalrådets kommissorium besluttede kommunalbestyrelsen, at de eksisterende puljer til lokalområderne skal fortsætte i 2012 og indgå i evalueringen af Lokalpuljen efter 1 år, dvs. i udgangen af 2012.

Eksisterende puljer (netto)

2011

2012

Tilskud til Borgerforeninger

303.909

309.379

Det Maritime Hasle (2012)

49.730

50.701

Strandrensning

23.760

26.312

Juleudsmykning

206.870

195.647

Aa.I.F. – vanding af blomsterkasser          

15.000

15.000

SYTE – pasning af plakatsøjler                 

12.000

12.000

ASTE – tømning af affaldsstativer i Allinge

5.000

5.000

I alt

616.269

614.039

 

Lokalpuljen (Inkl. besparelse 100.000 kr.)

 

409.000

 

Lokalpuljen blev besluttet med perspektivet på borgerinddragelse og kommunalbestyrelsens vedtagne visioner for valgperioden 2010-2013.

         Et godt og aktivt liv for alle

         Bornholm som vidensamfund

         Grøn bæredygtig ø

         Økonomisk bæredygtig ø

 

Borgerinddragelsen handler blandt andet om at inddrage borgerne som ”medudviklere” i deres lokalområder, så sammenhængskraften i lokalsamfundene kan styrkes. Lokalpuljen er tænkt som en innovationspulje, der kan være med til at iværksætte nye initiativer i et lokalområde, som en gruppe borgere vurderer, kan være til gavn og glæde for borgerne i området.

 

I 2012 har Lokalrådet modtaget 24 ansøgninger, hvoraf de 8 har modtaget en bevilling. Ud af puljebeløbet for 2012 på netto 409.000 kr. er der blevet bevilliget for netto 226.320 kr. Puljen har i årets løb været annonceret på Bornholms Regionskommunes hjemmeside og nyhedsbrev samt i gratisavisen Rytterknægten.

 

Evalueringen skal forelægges kommunalbestyrelsen i januar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december 2012

1.
Lokalrådets Kommissorium (DOC)

2.
Oversigt over ansøgninger til Lokalrådet 2012 (DOC)

3.
Lokalrådets bevillingsoversigt 2012 (XLS)

4.
Oversigt over tilskud til borgerforeninger 2012 (XLSX)

5.
Tilskud til juleudsmykning (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

11

 

 

·         Opfølgning på pris for kultur og idræt. Der afventes stadig svar fra SKAT om mulighederne for at uddele en pris til uddannelsesmæssige formål. Sekretariat har bedt chefjuristen om at se på sagen.

·         Orientering om Rønne Svømmehal – arkitektkonkurrence og studietur.

·         Ønske om at flytte mødet 5. juni 2013 til enten kl. 11:30 eller 16:30?

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Til efterretning. Mødet d. 5. juni flyttes til mandag d. 3. juni kl. 16.00.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Punkt 4 fremsendes til Ældrerådet og Handicaprådet.
Punkt 5 fremsendes til Handicaprådet.