Referat
Beskæftigelsesudvalget
14-08-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 31. maj 2012
  åbent 3 Beskæftigelsesplan 2013
  åbent 4 Status på ungeindsatsen
  åbent 5 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 6 Fremrykket visitation - screening af sygemeldte
  åbent 7 Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 8 Passivhusprojekt
  åbent 9 Koordination med andre politikområder
  åbent 10 Orientering om afgjorte ankesager i 1. halvår 2012
  åbent 11 Sager til orientering
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

1

 

 

Fraværende

Carl Ilsøe med afbud.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Centerchef Michael Kaas Hansen orienterer under pkt. 11 e om organisationsændringer i CAK ved mødets begyndelse.

Pkt. 8: Overskriften ændres til Elevbyg.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fokusopfølgning pr. 31. maj 2012

00.01.00Ø00-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. maj 2012.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. maj 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 14. august 2012

1.
Fokusopfølgning. Overførselsområdet pr. 31. maj 2012 (PDF)

2.
Fokusopfølgning. Sygefravær 31. maj 2012 (PDF)

3.
Fokusopfølgning. Overførselsområdet pr. 31. juli 2012 (PDF)

4.
Fokusopfølgning. Sygefravær pr. 31. juli 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Beskæftigelsesplan 2013

15.00.00P15-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som den ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, i foråret 2012 påbegynde arbejdet med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller udkastet til beskæftigelsesplan til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2012:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har i brev af 12. april 2012 udmeldt de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2013.

 

1.     mål: Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskom-petencegivende uddannelse.

 

2.     mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

     Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

 

3.     mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

          Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

 

4.     mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Det er beskæftigelsesministerens forventning at kommunerne vil være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2013.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2013.

 

Jobcenter Bornholm har i forhold til de af ministeren udmeldte mål i Beskæftigelsesplan 2013 opstillet nedenstående konkrete og målbare mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013:

 

 

Ud over de af ministeren udmeldte beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål er yderligere opstillet nedenstående lokale mål:

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 22. juni sendes til beskæftigelsesregionen, der senest den 31. august sender sine bemærkninger tilbage til kommunen.

 

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 1. juli sendes i høring hos LBR, der afgiver høringssvar i sit møde den 28. august.

 

Beskæftigelsesplanen for 2013 skal godkendes af kommunalbestyrelsen i mødet den 11. oktober.

 

I løbet af 4. kvartal drøfter beskæftigelsesregionen og jobcentret kommunens endelige resultatmål for indsatsen i 2013.

 

Senest 31. januar 2013 fastlægges niveauerne for ministermålene endeligt i kommunen.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 10. januar 2012 fik udvalget forelagt opfølgning på Projekt Nye Veje. Aktiviteterne i Projekt Nye Veje er fortsat i 2012, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2012:

Taget til efterretning. Udvalget konstaterer en positiv tendens i udviklingen for ungegruppen.

 

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende eller personer omfattet af Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 14. august 2012

1.
Ungeopgøtrelse pr. 7. august 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Erfaringen viser at et intensivt fokus med hyppigere opfølgning, kombineret med besøg og samtaler afholdt i virksomheden, samt inddragelse af forebyggelses- og fastholdelsesinstanser, hurtigere har fået borgeren tilbage på fuld tid. På denne baggrund fokuserer projektet på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget fastholdelse af tidlig indsats for sygedagpengemodtagere i 2012, med en gentaget bevilling på kr. 450.000 til en forlænget indsats.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

 

Grundet en sammenlægning af den fremrykkede visitation med fastholdelse/forebyggelse, er indsatsen blevet opnormeret med 2 personer fra sygedagpengegruppen, således at den fremover vil bestå af 5 personer.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses- og forebyggelsesopga-verne.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 14. august 2012

1.
Notat af 7. august 2012 om status på tidlig indsats for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Fremrykket visitation - screening af sygemeldte

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Ved en hurtig screening vurderes det om borgeren kan fastholdes på arbejdspladsen ved at oplyse om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.), og ved at spørge ind til borgerens sygemelding om det umiddelbart kan afklares om borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 450.000 til ansættelse af 1 sagsbehandler fra 1. januar 2012 til indsatsen med screening af alle sygedagpengesager så snart de kommer jobcentret i hænde

 

Der er overført en erfaren medarbejder til indsatsen, da det kræver indblik, overblik, forståelse og pondus at varetage denne indsats

 

Screeningen foretages med henblik på en sortering efter, om de der skal kontaktes med det samme, eller sendes videre til den almene tidlige indsats i den lovpligtige opfølgning.

 

Indsatsområdet er i første omgang begrænset til de ledige selvstændige. Pr. 1. juni 2012 blev denne indsats inkluderet i fastholdelse/forebyggelse, grundet en lang række sammenfald i opgaver, indsats og fokus. Samtidigt vil indsatsen blive udvidet til også at omfatte lønmodtagerne; dvs. en fremrykket visitation/screening af samtlige sager. Indsatsen vil blive opnormeret via intern forflytning af ressourcer, således at den fremover vil blive fordelt på min. 3 personer.

 

Primo august 2012, har 367 personer været i berøring med den fremrykkede indsats. Af disse er 231 allerede raskmeldte, og ca. 37 % af vedkommende uden kontakt med jobcentret. Effekten af indsatsen ses således tydeligt i forhold til at det i ca. 63 % af sagerne er grundet indsatsen, at borgeren har raskmeldt sig.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at varigheden i ca. 15 % af sygedagpengesagerne vil kunne afkortes med mindst 1 måned. Indtil videre er dog ca. 40 % af de personer der har været i kontakt med jobcentret blevet raskmeldt. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 14. august 2012

1.
Notat af 7. august 2012 om status på fremrykket visitation (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

15.20.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der udføres en fokuseret og intensiveret indsats overfor borgere på ledighedsydelse over 18 måneder. Dette vil medføre en afkortning af den periode hvor de modtager ledighedsydelse, og vil dermed hjælpe disse borgere med enten at komme nærmere et fleksjob eller blive afklaret til rette ydelse. Samtidig vil der være en besparelse, da disse sager er en 100 % kommunal udgift


Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 5. april 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 900.000 til ansættelse af 2 sagsbehandlere til en ekstraordinær indsats med afklaring af borgere der har været på ledighedsydelse over 18 måneder, således at 40 sager vil kunne blive afsluttet minimum 2 måneder før end hidtil.

 

I mødet den 29. november 2011 bevilgede udvalget yderligere kr. 58.000 til konsulentbistand frem til projektets/indsatsens afslutning i juli 2012.

 

I mødet den 8. maj 2012 bevilgede udvalget kr. 508.000 til forlængelse af projektet året ud, og til konsulentstøtte, samt udvidelse af den særlige flekspulje med 10 personer med op til kr. 1.460.000.

 

Indsatsen startede primo august, og man er nu i fuld gang. Første delmål er at nedbringe antallet af ledige borgere på ledighedsydelse pr. 1. juni 2011 på 73, til 50 pr. 1. januar 2012.

 

Status pr. 7. august 2012 er at 17 har fået fleksjob, 14 har fået tilkendt førtidspension og 1 er i gang med revalidering. Herefter er 71 borgere tilknyttet indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ultimo maj 2012 er 32 sager afsluttet. Det giver en besparelse på kr.  210.000 indtil videre.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 14. august 2012

1.
Notat af 7. august 2012 om status på afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Passivhusprojekt

15.08.06G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I april var 773 unge på Bornholm registreret som ledige, og en del af dem har enten afbrudt et grundforløb eller gennemført et grundforløb på en erhvervsuddannelse uden at finde en praktikplads. For begge parters vedkommende er der en mulighed for at genoptage og fuldføre deres uddannelse igennem de nye muligheder der er kommet indenfor skolepraktik (SKP).

 

Jobcenter Bornholm har i samarbejde med Campus Bornholm og UTA Bornholm netop igangsat et samarbejdsforløb, hvor målet er at alle unge ledige i de relevante målgrupper tilbydes en mulighed for at få afklaret deres kompetencer i forhold til at kunne fuldføre en erhvervsuddannelse igennem skolepraktikordningen. 

 

Som udgangspunkt har man kun ret til SKP den dag man afslutter sit grundforløb på en erhvervsuddannelse. Det valgte en del unge fra, primært fordi tilbuddene i praktikperioderne foregik på værksteder på uddannelsesinstitutionerne, og at de ikke levede op til de unges og arbejdsgivernes forventninger om en virksomhedsrelevant uddannelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2012:

Drøftet. Udvalget ser frem til en praktisk løsning, og afventer det videre forløb efter kommende møde mellem Campus Bornholm og øvrige aktører, herunder Jobcenter Bornholm og UTA, om afklaring af form og finansieringsmuligheder.

Overskriften er ændret til Elevbyg.

 

Sagsfremstilling

Den 4. maj 2012 afholdt UTA Bornholm et idéudviklingsseminar om SKP på Bornholm i samarbejde med Campus, jobcentret, formanden for Beskæftigelsesudvalget, arbejdsgivere og repræsentanter for fagforeninger. Idéudvikingsseminaret affødte en række aktiviteter som er igangsat i et samarbejde mellem de relevante parter.

 

En af idéerne der blev udviklet i samarbejde mellem Campus Bornholm, Jobcenter Bornholm og UTA var etableringen af et projekt, hvor de unge SKP-elever byggede et grønt passivhus fra grunden af med vejledning fra relevante virksomheder. På denne måde sikrede man virksomhedsrelevante praktikperioder, og at de unge samtidig fik tilegnet sig en række grønne kompetencer gennem at bygge et passivhus.

 

Ideen vurderes at kunne realiseres, hvis ikke huset bygges på kommercielle vilkår og ikke efterfølgende anvendes kommercielt. BRK kan bistå med f.eks. byggegrund, byggemodning, lokalplaner osv. Bestyrelsen for Bright Park Bornholm har vist stor interesse i forhold til at passivhuset kunne blive bygget i forbindelse med deres bestående byggeri, og dermed understøtte deres strategi om at at opbygge en tydeligere profil som rammen for erhvervsudvikling indenfor teknologi, energi og miljø……….at aktivere det 3 ha store ubebyggede grundareal dels som demonstrationsareal og faktisk produktion af energi til Nexø og området omkring Nexø”


Udover SKP-elever fra Campus vil ”projekt passivhus” omfatte de unge ledige der som nævnt ovenfor, skal have afklaret og generhvervet deres kompetencer, så de kan fortsætte deres ungdomsuddannelse enten igennem en ordinær praktikpladsaftale, eller ved at færdiggøre den igennem SKP.

 

Formanden anmoder udvalget om en drøftelse, og stillingtagen til, hvordan vi kan medvirke til at passivhusprojektet igangsættes, og dermed nedbringe antallet af unge ledige samt medvirke til at flere unge færdiggør en erhvervsuddannelse.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgning til Vækstforum Bornholm om maksimalt kr. 800.000 til etablering af projektet i samarbejde mellem jobcentret, UTA og Campus Bornholm.

 

Afsættelse af kr. 200.000 i budget 2013 til etablering af projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2012:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Orientering om afgjorte ankesager i 1. halvår 2012

16.00.00K03-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Klage over Jobcenter Bornholms afgørelser kan indbringes for Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen i Hovedstaden.

 

I perioden 1. januar til 31. juli 2012 har Beskæftigelsesankenævnet afgjort 49 sager, hvor jobcentrets afgørelser er blevet anket. I 34 sager er afgørelsen blevet stadfæstet, hvilket udgør 69,4 % af samtlige ankesager.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet

fra 1. januar til 31. juli 2012.

Stadfæstet

Ændret

Hjemvist

Bortfald/

afvisning

Sygedagpenge

26

10

1

 

Forsikrede

 

 

 

 

Revalidering

3

 

1

 

Fleksjob/ledighedsydelse

 

 

1

 

Befordring

 

 

 

 

Ophør med tilbud/hjælpemidler/

løntilskud/personlig-assistance

4

1

 

 

Særlig ydelse

 

 

 

 

Førtidspension

1

 

1

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Status på ledighedslængde – personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden
  3. Overblik over arbejdsmarkedet i Østdanmark 2. halvår 2012
  4. Projekter
  5. Organisationsændringer i CAK
  6. Efter ERB Årsforum 13. juni 2012 i Nexø m.v.
  7. jobCAMP11 den 31. oktober – 2. november i Aalborg
  8. Planlægning af resten af udvalgsmøderne i 2. halvår

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2012:

Taget til efterretning. Der afholdes dialogmøder i tilslutning til udvalgsmøderne 6. november og 4. december.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Centerchef Michael Kaas Hansen orienterer om pkt. e ved mødets begyndelse.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 14. august 2012

1.
Status på ledighedslængde - personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden, BRHS 29. juni 2012 (PDF)

2.
Antal dagpengemodtagere. Bornholm Kommune (XLS)

3.
Overblik over arbejdsmarkedet. Østdanmark. 2. halvår 2012 (PDF)

4.
Foreløbigt program jobCAMP 12 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

12

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2012:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2012:

Godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

14-08-2012

14

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2012:

Intet.