Referat
Beskæftigelsesudvalget
04-09-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2012, Beskæftigelsesudvalget
  åbent 3 Beskæftigelsesplan 2013
  åbent 4 Status på ungeindsatsen
  åbent 5 Koordination med andre politikområder
  åbent 6 Sager til orientering
  åbent 7 Gensidig orientering
  åbent 8 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 9 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-09-2012

1

 

 

Fraværende

Martin Sten Jørgensen med afbud.

Carl Ilsøe mødte kl. 15.15 under pkt. 5.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Teamleder Mikael Schenk orienterer om projektet ”Brug for alle” under pkt. 5 om koordination med andre politikområder ved mødets begyndelse.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2012, Beskæftigelsesudvalget

00.30.10G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-09-2012

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser på Beskæftigelsesudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. på den overførbare bevilling, som kan finansieres af overført overskud fra 2011 på 2,5 mio. kr. Samlet set et overskud på 1,7 mio. kr. i 2012.

Der forventes et mindreforbrug på 35,9 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling.

 

Der er ingen opfølgning på anlægsprojekter på Beskæftigelsesudvalgets område, idet ingen projekter falder inden for afgrænsningen i budgetopfølgningen.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller, at:

·         budgetopfølgningen pr. 31. juli 2012 tages til efterretning

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler fra 2011. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgning.

 

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

At bilag 2 fremgår opfølgningen på anlæg på projektniveau, for projektet hvor bevillingen udgør mindst 1 mio. kr. eller hvor bevillingen er givet i 2010 eller tidligere.

 

 

Drift

politikområde 4 Sociale ydelser (ikke-overførbar bevilling), som formelt er placeret under Socialudvalget, men har sammenhæng til Beskæftigelsesudvalgets områder, forventes samlet set et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2012.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Flere førtidspensionister end forventet i budgettet, dog med en faldende tendens i antallet af nytilkendte førtidspensioner. Større udgifter til mellemkommunale afregninger vedrørende fraflyttede førtidspensionister.

 

politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering forventes samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af overført overskud fra 2011 på 2,1 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 30,6 mio. kr. (39,3 mio. kr.)

De største udfordringer på politikområdet:

·         Aktuelt er der en positiv udvikling på alle områder, men på baggrund af forventede lovgivningsmæssige ændringer bl.a. afkortning af dagpengeperiode samt fleks- og førtidspensionsreform, ses stigende udgifter på de funktioner som vedrører kontanthjælp og aktivering.

 

politikområde 8 Forsørgelsesydelser forventes samlet set et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af overført overskud fra 2011 på 0,4 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet: I marts opfølgningen skrev vi følgende:

·         Som følge af en særlig indsats på sygedagpengeområdet er udgifterne på denne funktion faldet markant.

·         De ændrede konjunkturer har specielt ramt fleksjobområdet, hvor det er blevet vanskeligere at oprette nye fleksjob samtidig med at der er mange fleksjob ansatte som er blevet opsagt i deres stilling, dette medfører et øget pres på ledighedsydelse.

·         På baggrund af forventede lovgivningsmæssige ændringer bl.a. afkortning af dagpengeperiode samt fleks- og førtidspensionsreform, må der forventes et pres på de funktioner som vedrører kontanthjælp og aktivering.

 

 

Anlæg

På anlægsområdet er der foretaget budgetopfølgning pr. 31. juli 2012 på projektniveau, hvor bevillingen er over 1 mio. kr. eller hvor bevillingen er givet i 2010 eller tidligere.

På Beskæftigelsesudvalgets områder er der ingen anlægsprojekter indenfor afgrænsningen.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. juli 2012 udviser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. på den overførbare bevilling på Beskæftigelsesudvalgets områder, som kan finansieres af overført overskud fra 2011 på 2,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 35,9 mio. kr. hvilket er en forværring på 5,2 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. maj.

Status på ansøgning om brug af overførsler i 2012 pr. 22. august er, at der ikke er fremsendt ansøgninger på Beskæftigelsesudvalgets område.

Samlet set forventes et overskud på 1,7 mio. kr. i 2012.

 

Tabel: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2012

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2012

Overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

07 Beskæftigelse og aktivering

-792

28.729

2.104

1.312

28.729

08 Forsørgelsesydelser

54

7.138

350

403

7.138

Beskæftigelsesudvalget

-738

35.867

2.454

1.716

35.867

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. september 2012

1.
Bilag 1 - BU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Beskæftigelsesplan 2013

15.00.00P15-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-09-2012

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som led i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en plan for fremme af beskæftigelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at beskæftigelsesplanen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2012:

Anbefales.

Ligeledes anbefales at Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at fastlægge de endelige niveauer for ministermålene.

 

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har i brev af 12. april 2012 udmeldt de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2013.

 

1.     mål: Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskom-petencegivende uddannelse.

 

2.     mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

     Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

 

3.     mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

          Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

 

4.     mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Det er beskæftigelsesministerens forventning at kommunerne vil være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2013.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2013.

 

Jobcenter Bornholm har i forhold til de af ministeren udmeldte mål i Beskæftigelsesplan 2013 opstillet nedenstående konkrete og målbare mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013:

 

 

Ud over de af ministeren udmeldte beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål er yderligere opstillet nedenstående lokale mål:

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 22. juni sendes til beskæftigelsesregionen, der senest den 31. august sender sine bemærkninger tilbage til kommunen.

 

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 1. juli sendes i høring hos LBR, der afgiver høringssvar i sit møde den 28. august.

 

I mødet den 28. august 2012 har Det lokale Beskæftigelsesråd afgivet følgende høringssvar:

 

” Det lokale Beskæftigelsesråd finder, at der i Beskæftigelsesplan for 2013 generelt er lagt op til ambitiøse mål for beskæftigelsesindsatsen.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd finder at beskæftigelsesplanen medtager de relevante mål, og giver gode beskrivelser af de strategier for beskæftigelsesindsatsen der sættes i værk for at nå målene.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd lægger vægt på, at der generelt fortsat er fokus på kompetenceudvikling og uddannelse for ufaglærte ledige, langtidsledige og for personer der har vanskeligt ved at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd konstaterer med tilfredshed, at der i strategien for den virksomhedsrettede indsats fokuseres på styrkelse af indsatsen for opkvalificering af de ledige, og at der sikres et præcist match mellem de lediges kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

 

Særlig for så vidt angår indsatsen for gruppen af unge under 30 år lægger Det lokale Beskæftigelsesråd stor vægt på styrket indsats. Man skal derfor opfordre til, at målet bliver fastlagt på et meget ambitiøst niveau, der i sammenhæng med en fokuseret samlet indsats kan bringe flest mulige i ungegruppen i beskæftigelse eller uddannelse.”

 

Handicaprådet har i sit møde den 7. august 2012 haft Beskæftigelsesplan 2013 i høring, og har taget planen til efterretning.

 

Beskæftigelsesplanen for 2013 skal godkendes af kommunalbestyrelsen i mødet den 11. oktober.

 

I løbet af 4. kvartal drøfter beskæftigelsesregionen og jobcentret kommunens endelige resultatmål for indsatsen i 2013.

 

Senest 31. januar 2013 fastlægges niveauerne for ministermålene endeligt i kommunen.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. september 2012

1.
Beskæftigelsesplan 2013 (DOC)

2.
Beskæftigelsesregionens høringssvar af 15. august 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-09-2012

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 10. januar 2012 fik udvalget forelagt opfølgning på Projekt Nye Veje. Aktiviteterne i Projekt Nye Veje er fortsat i 2012, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2012:

Udsat.

 

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende eller personer omfattet af Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag med ny ungeopgørelse bliver tilknyttet dagsordenen inden udvalgsmødet.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-09-2012

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2012:

Drøftet, og yderligere drøftet forslag til Den sociale Investeringsfond.

Sagsfremstilling

Teamleder Mikael Schenk orienterer om projektet ”Brug for alle”.

 

Der er sammenlagt modtaget 1,1 mio. kr. i tilskud til projektets gennemførelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje der er afsat hertil, og fra 3 andre puljer.

 

Initiativet ”Brug for alle” skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 tættere på uddannelse og job. Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med de øvrige forvaltningsområder (Børn og unge, social og sundhed).

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-09-2012

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Status på ledighedslængde – personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden (LBR)
  3. Elevbyg
  4. Virksomhedscentre
  5. jobCAMP11 den 31. oktober – 2. november i Aalborg

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. september 2012

1.
LBR 28. august 2012 pkt. 5. Status på ledighedslængde - personer med risiko for at miste dagpengeretten (DOC)

2.
Virksomhedscentre pr. 20. august 2012 (DOC)

3.
Foreløbigt program jobCAMP 12 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-09-2012

7

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2012:

Budgetseminaret drøftet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-09-2012

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2012:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-09-2012

9

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2012:

Intet.