Referat
Beskæftigelsesudvalget
25-09-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Status på ungeindsatsen
  åbent 3 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 4 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 5 Fremrykket visitation - screening af sygemeldte
  åbent 6 Inklusionsprojekt: Bornholms dagtilbud 2011-2012
  åbent 7 Akutpakken
  åbent 8 Koordination med andre politikområder
  åbent 9 Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge
  åbent 10 Sager til orientering
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 13 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

25-09-2012

1

 

 

Fraværende

Martin Sten Jørgensen mødte kl. 15.50 under pkt. 8.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-09-2012

4

 

Beskæftigelsesudvalget

25-09-2012

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 10. januar 2012 fik udvalget forelagt opfølgning på Projekt Nye Veje. Aktiviteterne i Projekt Nye Veje er fortsat i 2012, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2012:

Udsat.

 

Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2012:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende eller personer omfattet af Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 25. september 2012

1.
Ungeopgørelse pr. 20. september 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

25-09-2012

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget første gang et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

I møderne den 1. februar og den 5. april 2011 godkendte udvalget videreførelse af indsatsen i henholdsvis 1. halvår og 2. halvår af 2011 med et samlet rammebeløb på kr. 1.480.000.

 

I mødet den 27. september 2011 godkendte udvalget at Hurtig i gang indsatsen videreføres i 2012.

Opgørelsen 10. september 2012 viser, at 357 personer indtil videre har været omfattet af den tidlige og aktive indsats. Af deltagerne er 279 kommet i job/ordinær uddannelse, hvilket svarer til 78 %.  Af de 279 er de 263 kommet i job og de 16 i ordinær uddannelse. Den gennemsnitlige deltagelse i Hurtig i Gang er 11,1 uge.

 

53 har deltaget i virksomhedspraktik, i gennemsnit 5,2 uge, og 25 har deltaget i løntilskud, i gennemsnit 16,4 uger.

Økonomiske konsekvenser

Det jobcentrets samlede vurdering, at Hurtig i Gang lever op til de forudsætninger, der tidligere er stillet. I forhold til den virksomhedsrettede del forventes et større fokus på dette område. Der forventes således som udgangspunkt fortsat et gennemsnitligt fald i ledigheden på 1,4 uge for deltagerne i Hurtig i Gang, samt at der er flere som kommer ud i virksomhedsrettede tilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 25. september 2012

1.
Notat af 10. september 2012 om opfølgning på Projekt Hurtig i gang (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

25-09-2012

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Erfaringen viser at et intensivt fokus med hyppigere opfølgning, kombineret med besøg og samtaler afholdt i virksomheden, samt inddragelse af forebyggelses- og fastholdelsesinstanser, hurtigere har fået borgeren tilbage på fuld tid. På denne baggrund fokuserer projektet på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget fastholdelse af tidlig indsats for sygedagpengemodtagere i 2012, med en gentaget bevilling på kr. 450.000 til en forlænget indsats.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

 

Grundet en sammenlægning af den fremrykkede visitation med fastholdelse/forebyggelse, er indsatsen blevet opnormeret med 2 personer fra sygedagpengegruppen, således at den fremover vil bestå af 5 personer.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses- og forebyggelsesopga-verne.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 25. september 2012

1.
Notat af 19. spetember 2012 om status på tidlig indstas for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Fremrykket visitation - screening af sygemeldte

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

25-09-2012

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Ved en hurtig screening vurderes det om borgeren kan fastholdes på arbejdspladsen ved at oplyse om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.), og ved at spørge ind til borgerens sygemelding om det umiddelbart kan afklares om borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 450.000 til ansættelse af 1 sagsbehandler fra 1. januar 2012 til indsatsen med screening af alle sygedagpengesager så snart de kommer jobcentret i hænde

 

Der er overført en erfaren medarbejder til indsatsen, da det kræver indblik, overblik, forståelse og pondus at varetage denne indsats

 

Screeningen foretages med henblik på en sortering efter, om de der skal kontaktes med det samme, eller sendes videre til den almene tidlige indsats i den lovpligtige opfølgning.

 

Indsatsområdet er i første omgang begrænset til de ledige selvstændige. Pr. 1. juni 2012 blev denne indsats inkluderet i fastholdelse/forebyggelse, grundet en lang række sammenfald i opgaver, indsats og fokus. Samtidigt vil indsatsen blive udvidet til også at omfatte lønmodtagerne; dvs. en fremrykket visitation/screening af samtlige sager. Indsatsen vil blive opnormeret via intern forflytning af ressourcer, således at den fremover vil blive fordelt på min. 3 personer.

 

Medio September 2012, har 561 personer været i berøring med den fremrykkede indsats. Af disse er 326 allerede raskmeldte, og for ca. 36 % vedkommende uden kontakt med jobcentret. Effekten af indsatsen ses således tydeligt i forhold til at det i ca. 64 % af sagerne er grundet indsatsen, at borgeren har raskmeldt sig.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at varigheden i ca. 15 % af sygedagpengesagerne vil kunne afkortes med mindst 1 måned. Indtil videre er dog ca. 38 % af de personer der har været i kontakt med jobcentret blevet raskmeldt. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 25. september 2012

1.
Notat af 19. september 2012 om status på fremrykket visitation (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Inklusionsprojekt: Bornholms dagtilbud 2011-2012

15.04.10P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

25-09-2012

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Jobcentret har deltaget i et større projekt vedrørende inklusion i Bornholms dagtilbud. Inklusionsprojektets formål gennemgås, og status for de ledige angives under punkterne 2 og 4. Dertil angives nogle nøgletal for så vidt angår jobrotationsdelen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til orientering.

 

Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Formål med inklusionsprojektet er

 

-         at opkvalificere alle pædagogiske medarbejdere på dagtilbudsområdet på Bornholm i inklusion og anerkendende relationer

 

-         at øge mulighederne for tilstedeværelse, deltagelse og læring for alle børn i dagtilbud

 

 

-         at bruge naturen, samt kreativ og musisk udfoldelse som redskaber i inklusionsarbejdet

 

-         at ledige medlemmer af FOA og BUPL og kontanthjælpsmodtagere gennem jobrotation er vikarer for de medarbejdere der deltager i projektets kurser

 

Dette uddannelses- og opkvalificeringsprojektet er planlagt i samarbejde mellem FOA, BUPL, AOF-Bornholm, jobcenter Bornholm, CFU-Bornholm, Dagtilbud Bornholm og Børne- og skolesekretariatet, og godkendt politisk i juni 2011.

 

Projektet var opdelt i fire faser:

 

1)      Forankring: Internatkursus for alle afdelings- og distriktsledere, afviklet i september 2011

2)      Specialisering: Uddannelse af pædagoger i ”social inklusion”. Hver afdeling fået uddannet en ”spydspids” over 7 uger i 2011. Det er UCC – center for inklusion og diversitet som bl.a. forestod forløbet. Der var VEU/SVU til deltagerne. I samarbejde med jobcentret fik 28 ledige i efteråret et 6 ugers kursus, inkl. 2 ugers praktik. Efterfølgende fik de fleste 7 ugers ordinær ansættelse som vikarer for spydspidserne.


Status for de 28 ledige er pr. 30. august 2012:14 er ledige, 7 er i arbejde, 2 i uddannelse og 5 er afmeldt med anden årsag (syg, barsel m.m.)

 

3)      Udvikling: Opkvalificering af pædagogiske medarbejdere: Samtlige pædagogiske medarbejdere, ca. 200 i alt deltager i opkvalificeringskursus af en uges varighed i 2012. Kurset arrangeres med bl.a. UCC – varetager de 2 dage, øvrige varetager 3 dages undervisning. Der veksles mellem teori og praksis.


Kursusugerne er planlagt til at foregå fra uge 7- til uge 25 (med enkelte undtagelser). Institutionerne kan således sende medarbejdere af sted på skiftende tidspunkter og dermed ikke ’tømme’ institutionen.

 

4)      Jobrotation: Som afløser for medarbejdere ansættes rotationsvikarer, hvilket tilrettelægges i samarbejde med jobcentret.


Status for de vikarer, i alt 18, som har været brugt som rotationsvikar, er at 10 er i arbejde, 7 er ledige og 1 er på sygedagpenge.

 

Det samlede antal medarbejdere på kursus har været 181, heraf 108 pædagoger og 73 uuddannede.


Projektet afsluttes med et fælles arrangement for alle deltagere i september.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til økonomi, omfang og mulig besparelse på dagpenge kan oplyses:

 

Bevillingen til pædagoger søges fra central pulje. Bevilling til ikke uddannede afgøres i jobcentret.


Bevilling i alt: 1.074.886 kr. Der gives 170,36 kr. pr. time. Forbrug i alt: 992.433 kr. Hvilket svarer til 5.826 timer eller 3,0 årsværk. Antal timer fordelt med 3.739 timer til pædagogvikar og 2.087 timer til ikke uddannede pædagoger.

Besparelse dagpenge i alt: 620.000 kr.

Kommunal andel 70 % = 434.000 kr.

Kommunal andel 50 % = 310.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Akutpakken

15.00.00G01-0054

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

25-09-2012

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Regeringen har aftalt en række konkrete initiativer til i alt 332 mio. kr. med arbejdsmarkedets parter – KL, LO, DA, AC, FTF og A-kassernes Samvirke.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller orienteringen til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Aftalen skal sikre en særlig indsats for de ledige, der risikerer at opbruge retten til dagpenge frem mod sommeren 2013. Akutpakken indeholder konkrete initiativer for i alt 332 mio. kr.

 

Initiativerne i akutpakken har fokus på jobformidling, jobstøtte samt nye rettigheder til ledige, hvilket skal sikre, at flest mulige af de ledige, der risikerer at opbruge retten til dagpenge, kommer i arbejde, og at gruppen, der opbruger retten til dagpenge, bliver så lille som mulig.

 

Pakken består af følgende initiativer:

 

Jobberedskab og hurtig kontakt til alle ledige sidst i dagpengeperioden.

 

Der etableres et særligt jobberedskab i a-kasser og jobcentre, som har til opgave at kontakte  og hjælpe ledige, som har et halvt år eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode. Beredskabet i a-kasserne sender et brev til personer i risikogruppen, hvor den ledige opfordres til at kontakte jobberedskabet i jobcenteret. Ledige, som ikke henvender sig inden for en måned, vil efterfølgende blive kontaktet.

 

Jobhjælp og jobsøgningsstøtte.

 

Alle ledige, der kontakter jobberedskabet får ret til jobhjælp, bestående af jobformidling og jobsøgningsstøtte. Dette kan suppleres med jobrotation, voksenlærlingeforløb og tilskud til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud (opkvalificeringsjob). Ved behov for ekstra tiltag skal der inden for en uge afholdes en straks-samtale mellem den ledige, jobcentret, og

hvis den ledige ønsker det, a-kassen. 37

Intensivt jobformidlings-forløb.

 

Ledige, der har behov for yderligere jobhjælp, får ret til en personlig jobformidler, som hjælper den ledige med at opsøge relevante virksomheder og finde nye job, herunder vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskudsjob m.v. som introduktion til ordinær beskæftigelse. Jobformidleren skal desuden hjælpe den ledige i jobsøgningsfasen og udvide den lediges netværk.

 

Supplerende nye instrumenter og tiltag i indsatsen.

 

Som supplement til den intensive jobhjælp gives ledige bedre mulighed for at finde beskæftigelse gennem jobrotationsordningen. Ledige tildeles nye rettigheder i form af forbedret mulighed for vikaransættelse i jobrotation, ret til opkvalificeringsjob, samt ret til hurtigt at få bevilget virksomhedspraktik eller løntilskudsjob.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 25. september 2012

1.
Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpe (PDF)

2.
FAKTA. Hvad gøres der for ledige, der risdikerer at opbruge deres ret til dagpenge? August 2012 (PDF)

3.
Brev til ledige (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

25-09-2012

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2012:

Forslag til kommissorium forelægges i næste møde.

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har af kommunalbestyrelsen fået til opdrag at udarbejde et kommissorium for Den sociale Investeringsfond. I kommissoriet skal målgruppen for anvendelse af Den sociale Investeringsfond og den organisatoriske forankring klarlægges. Kommissoriet skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvorefter eventuelle projekter i 2013 kan igangsættes efter bevilling som enkeltsager.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 9  Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

27.00.00P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2012

10

 

Beskæftigelsesudvalget

25-09-2012

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Social- og integrationsministeren har bedt alle landets kommuner om at udarbejde et skriftligt beredskab for, hvordan de vil håndtere sager om seksuelle overgreb mod børn. Børne – og Skolesekretariatet, har i samarbejde med Bornholms Politi, udarbejdet ”Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         ”Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge”, godkendes

·         ”Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge”, sendes til efterretning i Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

Børne- og skoleudvalget 6. marts 2012:

Indstillingen godkendt.

 

 

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

   at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og integrationsministeren har bedt alle landets kommuner om at udarbejde et skriftligt beredskab for, hvordan de vil håndtere sager om seksuelle overgreb mod børn. En undersøgelse fra SISO (Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn) viser at de kommuner, som allerede har et beredskab finder:

 

”at et beredskab har en meget positiv effekt på den hjælp, de kan tilbyde børn, der har været udsat for overgreb. Og et skriftligt beredskab giver kommunen en grundlæggende faglig viden om seksuelle overgreb og en kvalificeret forebyggelse og håndtering af sager, hvor der er mistanke eller viden om, at børn udsættes for overgreb”.

 

Børne – og Skolesekretariatet, har derfor i samarbejde med Bornholms Politi, udarbejdet et beredskab for, hvordan vi på Bornholm håndterer indsatsen overfor disse børn og unge.

 

 

Formålet med beredskabet er:

·        At afklare definitioner og begreber

·        At formidle viden om tegn og signaler på børns mistrivsel, herunder om barnet kan være udsat for vold eller seksuelle overgreb

·        At øge bevidstheden om handlemuligheder og handlepligt i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb

·        At tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører disse overgreb

·        At sikre at alle ansatte, som arbejder direkte med børn, kender og anvender Bornholms Regionskommunes beredskab ved vold og seksuelle overgreb

·        At skabe grundlag for fortsat at arbejde med forebyggelse af overgreb mod børn.

 

Målgruppen for beredskabet er:

Er alle ledere og medarbejdere som, er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år. Det kan være ansatte i dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, pleje- og aflastningsfamilier, døgninstitutioner, sundhedspersonale, den kommunale tandpleje, politi, andre faggrupper inden for børne- og skoleområdet, eller private som løser opgaver på børne- og skoleområdet for Bornholms Regionskommune.

 

Beredskabet indeholder også en vejledning til foreninger og frivillige organisationer, som har med børn og unge at gøre.

 

For at sikre, at alle relevante aktører kender og anvender beredskabet, udarbejdes der plan for den videre implementering. Planen omhandler:

 

·        Offentliggørelse af beredskabet elektronisk på Dragenettet og BRKs hjemmeside

·        Udarbejdelse af elektronisk borger information – så borgerne hurtigt kan finde den relevante rådgivning og hjælp, hvis de er bekymret for et barn

·        Udarbejdelse af ”pixi udgaver” til de relevante aktører

·        Offentliggørelse i den bornholmske dagspresse - medier

·        Temamøder med relevante aktører

§         skoler

§         dagtilbud

§         idrætsliv/foreninger

§         andre

 

Implementeringen forventes igangsat i løbet af foråret 2012.

 

Høring

Beredskab og handlevejledningen blev sendt høring i Handicaprådet den 21. februar 2012. Handicaprådet udtaler følgende: ”Handicaprådet ønsker, at det sikres, at eventuelle sager vedr. mistanke eller viden om krænkelser ikke slippes ved fraflytning/tilflytning mellem kommunerne”.

 

Handicaprådet er efterfølgende orienteret om, at kommunerne er forpligtet til jfr.§ 152 i Lov om Social Service at foretage en tværkommunal underretning, hvis en familie med et eller flere børn under 18 år eller vordende forældre flytter fra en kommune til en anden kommune og fraflytningskommunen finder, at et eller flere børn har behov for særlig støtte efter Servicelovens bestemmelser.

 

BRKs Hoved-MED er på møde den 27. februar 2012 blevet orienteret om afsnittet ”Handlevejledning ved viden om, eller mistanke om seksuelt overgreb begået af ansat” side 26 – 28. Hoved-MEDs udtalelse følger.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2012

1.
Beredskab og handlevejledning (PDF)

2.
VS: Høringssvar - Beredskabs og handlevejledning - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge (MSG)

3.
Høringssvar - BRK Hoved -MED (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

25-09-2012

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Efter ERB Årsforum 13. juni 2012 i Nexø m.v.
  3. jobCAMP12 den 31. oktober – 2. november i Aalborg

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 25. september 2012

1.
Program jobCAMP 12 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

25-09-2012

11

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2012:

Givet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

25-09-2012

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2012:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

25-09-2012

13

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2012:

Intet.