Referat
Beskæftigelsesudvalget
06-11-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 30. september2012
  åbent 3 Status på ungeindsatsen
  åbent 4 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 5 Fremrykket visitation
  åbent 6 Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 7 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 8 Den sociale Investeringsfond - kommissorium
  åbent 9 1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser
  åbent 10 Udmøntning af sammenlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning og UngePorten under Jobcenter Bornholm
  åbent 11 Koordination med andre politikområder
  åbent 12 Dialogmøde med virksomhederne
  åbent 13 Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling
  åbent 14 Sager til orientering
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 17 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

1

 

 

Fraværende

Martin Jørgensen mødte kl. 15.42 efter pkt. 9.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Pkt.'erne 8,9 og 10 behandledes før øvrige pkt.'er.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fokusopfølgning pr. 30. september2012

00.01.00Ø00-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. september 2012.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. september 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. november 2012

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. september 2012 (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. september 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

I mødet den 10. januar 2012 fik udvalget forelagt opfølgning på Projekt Nye Veje. Aktiviteterne i Projekt Nye Veje er fortsat i 2012, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende og personer omfattet af Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. november 2012

1.
Ungeopgørelse pr. 6. oktober 2012 (PDF)

2.
Ungeopgørelse pr. 3. november 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet, og vigtigst af alt at langtidsledigheden og dermed risikoen for udfald af dagpengeperioden imødegås.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at der til videreførelse af en Hurtig i gang indsats i 2013 bevilges et rammebeløb på kr. 1.312.000 kr. (løn: 1.200.000 kr./ Drift: 112.000)

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

En opgørelse af 10. september 2012 viser, at 357 personer indtil videre har været omfattet af den tidlige og aktive indsats. Af deltagerne er 279 kommet i job/ordinær uddannelse, hvilket svarer til 78 %. Af de 279 er de 263 kommet i job og de 16 i ordinær uddannelse.

 

Den gennemsnitlige deltagelse i Hurtig i Gang er 11,1 uge.

 

53 har deltaget i virksomhedspraktik, i gennemsnit 5,2 uge, og 25 har deltaget i løntilskud, i gennemsnit 16,4 uger.

 

Nedenstående tabel viser hvor stor en andel af nye ledighedsforløb, hvori der bliver givet en tidlig indsats i form af aktiveringstilbud[1]. Som det fremgår af tabellen er andelen, der modtager et aktiveringstilbud tidligt stigende – dette gælder generelt for stort set alle tidsintervaller, med eneste undtagelse af 3 måneders intervallet. Bemærkelsesværdigt er det at der i over 60 % af ledighedsforløbene er iværksat en tidlig indsats inden for det første halve års ledighed.

 

Tidspunkt for første aktiveringstilbud for nye a-dagpengemodtagere.

Forløb med første aktiveringstilbud. Andel

Jan-jun 11

Samme dag som nyledig

1,2

Inden for én uge

1,5

Inden for 1 måned

6,2

Inden for 2 måneder

19,2

Inden for 3 måneder

30,5

Inden for 6 måneder

58,2

Jan-jun 12

Samme dag som nyledig

1,4

Inden for én uge

1,8

Inden for 1 måned

8,8

Inden for 2 måneder

19,4

Inden for 3 måneder

28,9

Inden for 6 måneder

60,8

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA

 

Det er jobcentrets samlede vurdering, at Hurtig i Gang lever op til de forudsætninger, der tidligere er stillet. I forhold til den virksomhedsrettede del forventes en større fokus på dette område - og gerne i kombination med en faglig opkvalificering.

 

Derfor forventes som udgangspunkt et gennemsnitligt fald i ledigheden på 1 uge for deltagerne i Hurtig i Gang samt at der er flere som kommer ud i virksomhedsrettede tilbud.

 

Jobcentret vil 2013 anvende Hurtig i Gang målrettet i forhold til at forebygge at ledige dagpengemodtagere falder ud af dagpengeretten men understøttes tidligt i ledighedsforløbet i at komme videre i ordinær beskæftigelse, herunder via korterevarende opkvalificering samt målrettet virksomhedsindsats for den enkelte.

Økonomiske konsekvenser

Selvfinansierende projekt:

Det er derfor jobcenterets vurdering, at projektet som minimum er selvfinansierende, som følgende opgørelse viser, men at der med meget stor sandsynlighed vil være tale om at projektet kan være med til at reducere udgifterne yderligere.

 

I denne forbindelse skal projekt ”Hurtig i Gang” også ses som et aktivt værktøj i forhold til at støtte de borgere, som er i risiko for at miste dagpengeretten, jfr. ovenfor.

 

Beregning af budget 2013:

 

Forkortet ledighedsperiode for 350 ledige[2]                                1.379.275 kr.

Øget refusion aktive perioder[3]                                                  574.500 kr.

I alt                                                                                   1.952.775 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2013 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Fremrykket visitation

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der

modtager forsørgelsesydelser.

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Ved en hurtig screening vurderes det om borgeren kan fastholdes på arbejdspladsen ved at oplyse om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.), og ved at spørge ind til borgerens sygemelding om det umiddelbart kan afklares om borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at der til videreførelse af den tidlige indsats bevilges i 2013 bevilges et rammebeløb på kr. 450.000.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 450.000 til ansættelse af 1 sagsbehandler fra 1. januar 2012 til indsatsen med screening af alle sygedagpengesager så snart de kommer jobcentret i hænde

 

Der er overført en erfaren medarbejder til indsatsen, da det kræver indblik, overblik, forståelse og pondus at varetage denne indsats

 

Screeningen foretages med henblik på en sortering efter, om de der skal kontaktes med det samme, eller sendes videre til den almene tidlige indsats i den lovpligtige opfølgning.

 

Indsatsområdet er i første omgang begrænset til de ledige selvstændige. Pr. 1. juni 2012 blev denne indsats inkluderet i fastholdelse/forebyggelse, grundet en lang række sammenfald i opgaver, indsats og fokus. Samtidigt vil indsatsen blive udvidet til også at omfatte lønmodtagerne; dvs. en fremrykket visitation/screening af samtlige sager. Indsatsen vil blive opnormeret via intern forflytning af ressourcer, således at den fremover vil blive fordelt på min. 3 personer.

 

Medio September 2012, har 561 personer været i berøring med den fremrykkede indsats. Af disse er 326 allerede raskmeldte, og for ca. 36 % vedkommende uden kontakt med jobcentret. Effekten af indsatsen ses således tydeligt i forhold til at det i ca. 64 % af sagerne er grundet indsatsen, at borgeren har raskmeldt sig.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at varigheden i ca. 15 % af sygedagpengesagerne vil kunne afkortes med mindst 1 måned. Indtil videre er dog ca. 38 % af de personer der har været i kontakt med jobcentret blevet raskmeldt. 

 

Der søges om at forlænge den tidlige indsats, da indsatsen giver et positivt udbytte for både borgere og virksomheder, samt et besparelsespotentiale for kommunen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2013 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. november 2012

1.
Notat af 31. oktober 2012 om opfølgning og forlængelse af fremrykket visitation (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

15.20.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen har givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der udføres en fokuseret og intensiveret indsats overfor borgere på ledighedsydelse over 18 måneder. Dette vil medføre en afkortning af den periode hvor de modtager ledighedsydelse, og vil dermed hjælpe disse borgere med enten at komme nærmere et fleksjob eller blive afklaret til rette ydelse. Samtidig vil der være en besparelse, da disse sager er en 100 % kommunal udgift


Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at der til videreførelse af indsatsen over for de langtidsledige fleksjobberettigede i 2013 bevilges et rammebeløb på kr. 787.500.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Godkendt. Der planlægges opfølgning af den strategiske indsats i et kommende udvalgsmøde i forhold til førtidspensions- og fleksjobreformen.

          

Sagsfremstilling

I mødet den 5. april 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 900.000 til ansættelse af 2 sagsbehandlere til en ekstraordinær indsats med afklaring af borgere der har været på ledighedsydelse over 18 måneder, således at 40 sager vil kunne blive afsluttet minimum 2

måneder før end hidtil.

I mødet den 29. november 2011 bevilgede udvalget yderligere kr. 58.000 til konsulentbistand frem til projektets/indsatsens afslutning i juli 2012.

I mødet den 8. maj 2012 bevilgede udvalget en forlængelse af indsatsen, med 450.000 til den fortsatte indsats.

 

Indsatsen startede primo august, og man er nu i fuld gang. Første delmål er at nedbringe antallet af ledige borgere på ledighedsydelse pr. 1. juni 2011 på 73, til 50 pr. 1. januar 2012.

 

Status pr. ultimo oktober 2012 er at 21 har fået fleksjob, 19 har fået tilkendt førtidspension og 2 er i gang med revalidering. Herefter er 73 ledige omfattet af indsatsen.

 

Den forlængede indsats kører nu som planlagt, og for at styrke den målrettede indsats mod virksomhederne er fleksjob området, blevet tilknyttet virksomhedsteamet i jobcenteret

 

Jobcentret har indledt et samarbejde med CF-solution i forhold til denne sparring. Som udgangspunkt er det vurderet at der er tale om 3 dage fordelt over 8 måneder, hvor der kan sparres i forhold til enkelte sager, samt ske løbende drøftelser omkring tilgang, lovforståelse og –tolkning.

 

En af de helt store succeser af samarbejdet med Kommunernes Revision BDO på sygedagpenge-området, har været den direkte nytteeffekt der har været ved at inddrage sagsbehandlerne aktivt i dette samarbejde, således at indsatsen og tilgangen er kommet ’ind under huden’ på alle sagsbehandlerne.

Igangværende forløb:

Indsatsen overfor borgere på ledighedsydelse over 18 mdr. har vist sig at være særdeles positiv, og det er tydeligt at mærke velviljen og motivation hos de borgere der stadig ønsker og har en mulighed på arbejdsmarkedet. Omvendt har der også været en gruppe af disse borgere som ikke har haft motivationen, evnerne eller mulighederne for at indgå på arbejdsmarkedet. Det er disse borgere hvor motivationsarbejdet taget længere tid end først beregnet, og hvor en del af dem uden evner eller muligheder er i gang med at blive afklaret til førtidspension. Vi har valgt at fokusere på både dem som vurderes i match 1 og som vi vurderer klar til arbejdsmarkedet, og dem i match 3 som ikke på nogen måde kan indtræde på arbejdsmarkedet igen.

 

Match 1 har vi brugt tid på at få selvkørende og motiveret til at tage kontakt til virksomheder – en proces som har krævet længere tid end vurderet, men som nu igennem en række holdforløb begynder at vise sin effekt.

 

For Match 3 mangler vi jobåbninger på det bornholmske arbejdsmarked. Sidstnævnte gruppe er ligeledes meget ressourcekrævende i forhold til at få dem afklaret, skrevet og indstillet til førtidspension.

 

Af gruppen af match 1 borgere, som pr. 14. april 2012 består af 31 personer har vi den udfordring at vi på nuværende tidspunkt ikke kan få ’hul igennem’ til de lokale virksomheder.

 

Vi har før benyttet flekspuljen, både den almindelige og den særlige, for at få åbnet dørene og få disse personer ind på arbejdsmarkedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Igangværende forløb. 

Pr. ultimo oktober 2012 har vi afsluttet 43 personer (fleksjob, revalidering eller pension) og disse forventes jf. denne indsats at være afsluttet 2 mdr. før i forhold til normal sagsbehandling. Det giver en besparelse (jf. budgettet) på:

 

Udgifter:

1.200 t.kr

CF-solution  

      58 t. kr.

Besparelse ultimo okt. 2012: (43*2*15.000)

-1.290 t.kr

Besparelse indtil videre:

-32 t.kr

 

 

 

Denne foreløbige besparelse vurderer vi kan blive endnu større, hvis projektet udvides til udgangen af 2012 og ved udnyttelse af den særlige flekspulje.

 

Forlængelse af det igangværende projekt

 

Det nuværende projekt udløber ved udgangen af 2012.

Jobcenteret vurderer, at der med baggrund i den generelle udvikling i beskæftigelsen, er behov for også at fortsætte indsatsen overfor de langtidsledige fleksjobberettiget.

Det er ved indsatsen over personer på ledighedsydelse lykkedes, at begrænse tilgangen af sager over 18. måneder, det er dog ikke lykkedes at reducerer den som ønsket.

I forbindelse med vedtagelse af en reform af fleksjob og førtidspensionsregler, forventes en øget tilgang. til gruppen af fleksjobberettigede.


Det forventes at der vil være tilkendelser af retten til fleksjob til personer som før reformen ville være berettiget til førtidspension.

En forlængelse af den ekstraordinære indsats, skal især bidrage til afklaring af den oprindelige målgruppe for projektet, herunder afklare det oprindelige tilkendelseskriterium.

Den fremadrettede indsats, vil fokusere på en håndholdt indsats med intensiv brug af mentor.

 

Jobcentret vurderer, at der ved forlængelse af ansættelsen af de to nuværende projektansatte medarbejdere som minimum vil medføre at 35 sager i løbet af 2013 afsluttes i indsatsen.

 

Ledighedsydelse (100 % kommunal udgift): kr. ca. 15.000,00

 

Det giver følgende regnestykke:

 

Udregning: (ledighedsydelse * antal sparede måneder * antal personer)

 

 

 

Besparelse ledighedsydelse

15.000 x 2 x 35

 - 1.050.000 kr.

Udgift

 

 

Jobkonsulent (1 årsværk)

450.000 kr.

 

Sagsbehandler (½ årsværk)

225.000 kr.

 

Mentor (½ årsværk)

225.000 kr.

 

Refusion mentor

-112.500 kr.

787.500

I alt

 

-262.500

 

I forbindelse med vedtagelse af reformer på området, skal finansieringen og projektet evt. revurderes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2013 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. november 2012

1.
Notat af 31. oktober 2012 på afklaring af borgere på ledigehdsydelse over 18 måneder (DOC)

2.
Notat vedrørende projekt omkring ledighedsydelse og fleksjob. CF Solutions 10. oktober 2012 (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Erfaringen viser at et intensivt fokus med hyppigere opfølgning, kombineret med besøg og samtaler afholdt i virksomheden, samt inddragelse af forebyggelses- og fastholdelsesinstanser, hurtigere har fået borgeren tilbage på fuld tid. På denne baggrund fokuserer projektet på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget fastholdelse af tidlig indsats for sygedagpengemodtagere i 2012, med en gentaget bevilling på kr. 450.000 til en forlænget indsats.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

 

Grundet en sammenlægning af den fremrykkede visitation med fastholdelse/forebyggelse, er indsatsen blevet opnormeret med 2 personer fra sygedagpengegruppen, således at den fremover vil bestå af 5 personer.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses- og forebyggelsesopga-verne.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. november 2012

1.
Notat af 25. oktober 2012 om status på tidlig indsat for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Den sociale Investeringsfond - kommissorium

00.30.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommissorium for anvendelse af Den sociale Investeringsfond.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at kommissoriet indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Genoptages i næste møde.

 

Sagsfremstilling

Der er formuleret et kommissorium til klarlæggelse af målgruppen og organisatorisk forankring af Den sociale Investeringsfond.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser førstebehandles samtidig af fire fagudvalg og tilbagesendes herefter med bemærkninger til projektgruppen med henblik på at formulere et endeligt forslag til politik for indsatserne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         at Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget henholdsvis Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget drøfter politikudkastet

 

Beskæftigelsesudvalget, den 6. november 2012:

Drøftet. Udvalget ønsker et 2. udkast forelagt inden endelig stillingtagen.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

·         udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·         være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for nogle cases og nogle politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet er udarbejdet et 1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser.

Udkastet behandles i løbet af uge 45 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger indgår herefter i udarbejdelsen af et endeligt forslag til politik for indsatserne. Forslaget behandles af de fire udvalg i uge 49 med henblik på at indstille til kommunalbestyrelsen, at forslaget sendes i høring blandt relevante organisationer i januar 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. november 2012

1.
Udkast til politik for de specialiserede indsatser (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Udmøntning af sammenlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning og UngePorten under Jobcenter Bornholm

17.27.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller  

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budget 2013 indeholder en beslutning om sammenlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning og UngePorten under Jobcenter Bornholm. Udmøntningen af denne beslutning fremlægges til orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

-         at orienteringen tages til efterretning

-         at Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholms budgetandel inkl. ledelse, budget til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Erhvervs Grund Uddannelse (EGU) og AVU (Almen Voksen Uddannelse) på i alt kr. 13.114.166 for 2013 og overslagsår omplaceres fra Børne- og Skoleudvalgets område under UngeCenter Bornholm til Beskæftigelsesudvalgets område under Jobcenter Bornholm (UngePorten)

-    at Ungdommens Uddannelsesvejledning fastholder sin selvstændige profil i overensstemmelse med de principper som fremgår af sagsfremstillingen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2013 vedtaget en sammenlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UUB) og UngePorten under Jobcenter Bornholm.

 

UUB er i dag en del af UngeCenter Bornholm under Børne- og Skoleudvalget.

UngePorten er en del af Jobcenteret under Beskæftigelsesudvalgets. UngePorten har base på Campus, Minervavej 1 i Rønne.

 

Beslutningen omhandler samtænkning af drift og ledelse, da de to enheder i forvejen har et tæt samarbejde, og der afledt heraf kan være synergi i at praktisere UUB og UngePortens indsats overfor deres målgrupper tættere. Specielt overfor unge med særlige behov i forhold til vejledning og indsats, men også ved at have en bedre mulighed for at give uddannelsesvejledning med inddragelse af de bornholmske virksomheder.

 

UUB har to roller. Én i forhold til grundskolen med uddannelsesvejledning i overbygningen; og én i forhold til unge op til 25 år uden et arbejde og en uddannelse. Denne dobbeltrolle og dermed reference til både Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget vil skulle udfyldes uafhængig af UUBs organisatoriske placering.

 

Hidtil har placeringen været en organisatorisk tilknytning til grundskolen og overgangen til ungdomsuddannelser med tæt sammenhæng til dele af tilbuddene på børne- og ungeområdet. Ved at samle UUB med UngePorten under Jobcenter Bornholm vil der være tale om en prioritering af den målrettede indgang med et beskæftigelsesmæssigt afsæt for de unge med en bredere vifte af muligheder (vejledning, rådgivning, tilbud)

 

UUB vil fortsætte med selvstændig profil og skal fortsat løfte vejledningsopgaven i forhold til folkeskolen.

 

BRKs (og Bornholms) samlede ungeindsats for de 15-25årige

 

At samle UUB og UngePorten er en del af de samlede bestræbelser på Bornholm for at sikre at alle unge gennemfører en uddannelse og etablerer sig i eget liv, herunder på arbejdsmarkedet. Ambitionen er en så målrettet og effektiv ungeindsats, hvor alle aktører omkring de unge trækker i samme retning, med de forskellige værktøjer og tilgange, der er til rådighed.

 

Kommunalbestyrelsen har i Bornholms Udviklingsplan vedtaget et betydeligt antal mål for indsatsen overfor de unge. Mål hvor høje ambitioner om andel gennemført uddannelse kombineres med en motiverende og inkluderende tidlig indsats for at sikre gode overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse og erhvervsliv. Et arbejde der i særdeleshed har været prioriteret med projekt Uddannelse Til Alle (UTA).

 

Tilbuddene til de unge på Bornholm er mange – fordelt på forskellige lovgivninger og forskellige aktører i både kommune, ungdomsuddannelser og private aktører og virksomheder. Ved et tættere samarbejde og koordination mellem de forskellige tilbud skal det sikres, at de unge kan navigere mellem tilbuddene og modtager en målrettet og helhedsorienteret rådgivning på det rette tidspunkt i deres forløb. Det giver den største succes for den unge og den største effektivitet i indsatsen. Den udviklingsmæssige tilgang er skitseret i bilag 1.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm i ny organisation

 

UUB varetager allerede i dag en række centrale opgaver med god effekt i den samlede ungeindsats. Opgaver der også fortsat skal være fokus på, og som forudsætter et fortsat tæt samarbejde med grundskolen.

 

Vigtige elementer i dette er:

·         UUBs bistand ved undervisningen i det timeløse fag: Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) fra 1. - 10. klasse. Praktikaftale for alle elever i 8. klasse, i samarbejde med skolerne. 

·         Enkeltstående arrangementer for elever i folkeskolens overbygning i samarbejde med erhvervslivet.

·         Uddannelsesplaner, uddannelsesparathed og den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne.

·         UUB forestår, i samarbejde med skolen, udarbejdelsen af uddannelsesplan for den enkelte elev, herunder vejledning i samarbejde med forældre og særlig dokumentationsudarbejdelse.

·         Uddannelsesvejlederen deltager i særlig grad i vejlednings og afklaringsarbejdet i forhold til elever med særlige behov.

·         Introduktionskurser af en uges varighed i 8. klasse på ungdomsuddannelserne.

·         Brobygning forestås i samarbejde med skolerne.

·         Særlig indsats.

 

UUB skal derfor fastholde sin selvstændige profil som en del af UngePorten og Jobcenter Bornholm i relation til ledelse, budget og udvikling af samarbejdet med de øvrige relevante aktører.

 

Udviklingen af samarbejdet mellem UUB og Ungeporten og den bredere og helhedsorienterede tilgang vil derfor have fokus på:

·         at øge evnen til selvbetjening for dem der kan i overensstemmelse med intentionerne i lovgivningen.

·         indsatsen overfor børn og unge med særlige behov herunder hjælp til sammenhængende uddannelsesforløb.

·         en tidlig og helhedsorienteret vejledning og indsats for den enkelte unge fra grundskole til etablering af beskæftigelsesgrundlag eller anden forsørgelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen indebærer en besparelse på 450.000 kr. i 2013 og overslagsår. Elementer i at tilvejebringe denne besparelse er:

·         Fælles ledelse

·         Fælles administration, specielt af de borgerrettede ydelser

·         Fælles vejledning og sagsbehandling indenfor lovgivningens rammer

 

Af UngeCenter Bornholms samlede budget på kr. 25.217.277 for 2013 og overslagsår overføres følgende fra Børne- og Skoleudvalgets område til Beskæftigelsesudvalgets område under Jobcenter Bornholm (UngePorten):

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning                     kr.   4.402.266

Ledelse                                                            kr.      293.000

Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU)                      kr.   1.682.094

Almen Voksen Uddannelse (AVU)                          kr.      255.598

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)         kr.   6.481.208

I alt                                                                kr.  13.114.166

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. november 2012

1.
Ungeindsatsen på Bornholm: strategier og prioriteringer (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2012:

Forslag til kommissorium forelægges i næste møde.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har af kommunalbestyrelsen fået til opdrag at udarbejde et kommissorium for Den sociale Investeringsfond. I kommissoriet skal målgruppen for anvendelse af Den sociale Investeringsfond og den organisatoriske forankring klarlægges. Kommissoriet skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvorefter eventuelle projekter i 2013 kan igangsættes efter bevilling som enkeltsager.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Forslag til kommissorium behandles under dagsordenens punkt 9.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Dialogmøde med virksomhederne

00.15.00A00-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Dialogmøderne tilrettelægges emnemæssigt i forhold til en indholdsmæssig opdeling af beskæftigelsesindsatsen og delvis i forhold til 2013-målene:

 

6. november kl. 13.30: Uddannelse/Arbejde, og herunder Akutpakke og Ungepakke.

 

4. december kl. 13.30: Særlige indsats, Brug for alle, Førtidspensionsreform. Borgercenteret:

                                  Ledighed & Integration.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløb og indhold af dialogmødet.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Drøftet. Afventer medarbejdernes evalueringer.

 

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøder med virksomhederne to gang årligt, forår og efterår.

 

Dialogmødet i efteråret har til formål at få drøftet sammenhængen mellem mål og økonomi for den enkelte virksomhed, herunder virksomhedens udmøntning af de politiske mål.

 

 

Dagsordenen til dialogmøderne i efteråret vil derfor bredt omfatte disse emner:

 

1.      Virksomheden giver en kort status på 2012 hvor det er relevant i forhold til mål og økonomi for 2013

2.      Drøftelse af mål for politikområdet set i sammenhæng med det vedtagne budget for 2013

3.      Drøftelse af virksomhedens udmøntning af og opfølgning på de politiske mål

 

Det er næste års budget og mål der er det særlige fokus for dialogen i efterårets dialogmøde. Derudover kan flere emner tages op på dialogmødet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

16.00.00G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

I mødet den 14. januar 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der halvårligt orienteres om den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri.

 

Den halvårlige opfølgning til Beskæftigelsesudvalget finder sted i henholdsvis maj og november måned vedrørende den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Den økonomiske opfølgning følger principperne i budgettet for 2010, dvs. opgjort som den beregnede udgift 12 måneder frem, fra det tidspunkt en fejlagtigt udbetalt ydelse stoppes.

 

I budgettet for 2012 er der fortsat øget fokus på indsatsen, prioriteret gennem ressourcer svarende til ansættelse af ét årsværk til at forstærke indsatsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Indsatsen i 2012

Indsatsen i 2012 fokuserer på korrekt beregning af børnetilskud, økonomisk friplads, boligsikring, sygedagpenge og kontanthjælp samt borgere uden fast bopæl. Som noget nyt i 2011, blev der mulighed for at give kommunen oplysninger vedrørende mistanke om socialt bedrageri via kommunens hjemmeside.

 

Borgercenteret arbejder løbende med anmeldelser, intern kontrol, samt undersøger sager med uoplyste arbejdsindtægter. Sagerne kan opdeles i de tre kategorier herunder:

 

 

 

 

 

Intern kontrol

Der fortages interne ”serviceeftersyn” når kontrolgruppen bliver opmærksomme på områder der kan have betydning for korrekt hjemtagelse af refusion, eller om borgeren fortsat har tilknytning til Bornholms Regionskommune.

Løbende arbejdes der med kontrol af arbejdsindtægter samtidig med modtagelse af bl.a. kontanthjælp.

 

Anmeldelser

Pr. 31. oktober 2012 har Borgercenteret modtaget i alt 58 henvendelser, hvoraf størstedelen er anmeldelser. Anmeldelserne er fordelt på uoplyst samliv, tvivlsom folkeregistertilmelding, sort arbejde, ophold i udlandet og dobbeltforsørgelse.

40 sager er afsluttet.

Ud af de 40 sager, har 6 sager givet anledning til fremtidige besparelser, 15 sager med tilbagebetalingskrav, 3 sager uden offentlige ydelser er videresendt til nærmere undersøgelse hos Skat.

 

Undersøgelse hos politiet.

Pr. d.d. ligger der 7 sager hos politiet til nærmere undersøgelse for eventuelt socialt bedrageri.

 

Fairplay aktionen i 2012 gav anledning til at der i 2 sager blev videregivet oplysning til andre kommuner til nærmere kontrol i forhold til udbetaling af overførselsindkomster. 4 sager gav anledning til nærmere undersøgelse her i kommunen. 1 sag gav anledning til omregning i social pension med efterfølgende tilbagebetalingskrav og omregning. 2 sager gav anledning til opfølgning i forhold til kontanthjælp.

 

Udover dette samarbejde, har Borgercenteret foretaget virksomhedsbesøg i 4 virksomheder, hvor der var mistanke om mulig snyd med sygedagpenge – disse virksomhedsbesøg har været foretaget sammen med Skat.

 

Indsats i 2013

I løbet af 2013 vil Udbetaling Danmark overtage udbetalingen af barsels dagpenge – boligstøtte – pensioner – ligesom de allerede pr. 1. oktober 2012 har overtaget udbetaling af børnetilskud og bidrag. Fremtidige anmeldelser angående disse udbetalinger, skal behandles og afgøres hos Udbetaling Danmark, men kommunen skal bistå ved indhentelse af oplysninger i sagen herunder partshøringer.

Indsatsen fra Borgercenteret forventes derfor at blive med fokus på kontanthjælp/dobbeltforsørgelse, sygedagpenge til selvstændige og ansatte, samt tvivlsom folkeregistertilmelding. Der vil fortsat også være fokus på økonomisk friplads i daginstitutioner og fritidsordninger.

 

 

Øvrig indsats

Borgercenteret forventer ligesom tidligere år at deltage i Fairplay aktion sammen med Skattecenter Bornholm og Fødevarestyrelsen. Samarbejdet med Skattecenter Bornholm er godt, og det giver et godt udgangspunkt for behandling af de sager, der kan have berøring med både skat og kommune.

 

Økonomiske konsekvenser

Pr. 31. oktober 2012 udgør den samlede besparelse kr. 1.393.919, fordelt på fremtidig besparelse med kr. 347.508 samt tilbagebetalingskrav med kr. 1.046.410. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Jobrotation
  3. Aftale om akutjob
  4. Samarbejdet i Euroregion Baltic på beskæftigelsesområdet

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 6. november 2012

1.
Aftale om akutjob, 24. oktober 2012 (PDF)

2.
Faktaark akutjob, 24. oktober 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

15

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Fra deltagelse i job CAMP 12 i Aalborg.

Lotte Helms er indbudt til høring i folketingsudvalget for Landdistrikter og øer.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

16

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

17

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Intet.

 

 

 [1] Andel forløb med første tilbud opgøres ved at dividere antal forløb, hvor første tilbud er påbegyndt, med de ydelsesforløb, som er påbegyndt i den valgte periode og som stadigvæk er i gang ved udgangen af de angivne tidsintervaller.  Målingen viser, inden for tidsintervaller, hvor hurtigt efter påbegyndelsen af et nyt ydelsesforløb, første aktive tilbud påbegyndes. Et nyt ydelsesforløb påbegyndes den første dag, hvor borgeren modtager ydelsen: (1) for første gang, (2) igen efter ikke at have modtaget ydelse i mindst én kalendermåned eller (3) efter et kommuneskift.

 

[2] Gennemsnitlig reduktion foreslås antaget til 1 uge for ledige. Dagpenge pr. uge er 3.940 kr. (2012-niveau) Kommunens besparelse vil være 50 %, som er finansieringsandelen p.t. Antal ledige sat til 350, som er lidt færre end det antal, der fra har deltaget i indsatsen indtil videre i 2012. Der regnes ikke i budgettet med kontanthjælpsmodtagere, idet antal deltagere på denne ydelse har været ganske få.

[3] Her beregnes antal uger i aktive tilbud ud fra nuværende niveau tillagt en stigning. Her regnes med 75 personer i aktive tilbud i gennemsnitligt 10 uger.