Referat
Beskæftigelsesudvalget
04-12-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Beskæftigelsesudvalget
  åbent 3 Fokusopfølgning pr. 31. oktober 2012
  åbent 4 Status på ungeindsatsen
  åbent 5 Visitation i UngePorten
  åbent 6 Fremrykket visitation
  åbent 7 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 8 Den sociale Investeringsfond - kommissorium
  åbent 9 Andre tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere
  åbent 10 Tilrettelæggelse af udvalgsmøderne i 2013
  åbent 11 Koordination med andre politikområder
  åbent 12 Dialogmøde med virksomhederne
  åbent 13 Sager til orientering
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 16 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

1

 

 

Fraværende

Martin Sten Jørgensen mødte kl. 16.44 under pkt. 14.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkterne 8, 9 og 101 behandledes først.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Beskæftigelsesudvalget

00.30.14G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser på Beskæftigelsesudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2011 overført et overskud på 2,5 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 4,2 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbare bevilling forventes mindreforbrug på 19,4 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der overføres 1.696.000 kr. fra puljen til sociale fleksjobs på den overførbare bevilling på politikområde 7 til ledighedsydelse på den ikke-overførbare bevilling på politikområde 8

c)     at der gives en negativ tillægsbevilling på 21.071.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som tilføres kassen

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler fra 2011. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

 

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

 

 

Drift

politikområde 4 Sociale ydelser (ikke-overførbar bevilling), som formelt er placeret under Socialudvalget, men har sammenhæng til Beskæftigelsesudvalget områder, forventer balance mellem forbrug og budget i 2012.

De største udfordringer på politikområdet:

·         se politikområde 7

 

politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er overført et overskud på 2,1 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 3,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 10,1 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Aktuelt er der en positiv udvikling på alle områder, men på baggrund af forventede lovgivningsmæssige ændringer bl.a. afkortning af dagpengeperiode samt fleks- og førtidspensionsreform, ses stigende udgifter på de funktioner som vedrører kontanthjælp og aktivering.

·        Pr. 1/1-2013 træder der nye regler i kraft for fleks- og førtidspension. Der er tale om en omfattende reform som har til hensigt at minimere antallet af førtidspensionister, idet det fremadrettet er muligt at oprette fleksjob helt ned til 3 timer om ugen. Dette vil naturligvis også få betydning i forhold til den kommunale økonomi, men da denne del endnu ikke er forhandlet med KL kendes dette ikke på nuværende tidspunkt. Reformen vil få betydning for udgifterne til førtidspension, fleksjob(løntilskud) og ledighedsydelse

 

 

politikområde 8 Forsørgelsesydelser forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er overført 0,4 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 1,0 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Som følge af en særlig indsats på sygedagpengeområdet er udgifterne på denne funktion faldet markant.

·         De ændrede konjunkturer har specielt ramt fleksjobområdet, hvor det er blevet vanskeligere at oprette nye fleksjob samtidig med at der er mange fleksjob ansatte som er blevet opsagt i deres stilling, dette medfører et øget pres på ledighedsydelse.

·         På baggrund af forventede lovgivningsmæssige ændringer bl.a. afkortning af dagpengeperiode samt fleks- og førtidspensionsreform, må der forventes et pres på de funktioner som vedrører kontanthjælp og aktivering.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. oktober 2012 udviser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på den overførbare bevilling på Beskæftigelsesudvalgets områder, hvilket er en forbedring på 2,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 19,4 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli.

 

Fra 2011 er overført et samlet overskud på 2,5 mio. kr.

Samlet set forventes et overskud på 4,2 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2012

 

 

 

Tabel: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2012

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2012

Overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

07 Beskæftigelse og aktivering

1.081

10.128

2.104

3.186

10.128

08 Forsørgelsesydelser

664

9.247

350

1.013

9.247

Beskæftigelsesudvalget

1.745

19.375

2.454

4.199

19.375

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. december 2012

1.
BU, driftopfølgning på virksomhedsniveau (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Fokusopfølgning pr. 31. oktober 2012

00.01.00Ø00-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. oktober 2012.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. oktober 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. december 2012

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. oktober 2012 (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. oktober 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Status på ungeindsatsen

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

I mødet den 10. januar 2012 fik udvalget forelagt opfølgning på Projekt Nye Veje. Aktiviteterne i Projekt Nye Veje er fortsat i 2012, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungeopgørelsen omfatter personer i aldersgruppen 18 – 29 år i målgrupperne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobberettigede og selvforsørgende og personer omfattet af Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. december 2012

1.
Ungeopgørelse pr. 3. november 2012 (PDF)

2.
Ungeopgørelse pr. 1. december 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Visitation i UngePorten

00.01.00P22-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der

modtager forsørgelsesydelser.

Ministermål jf. beskæftigelsesplan 2012: Unge under 30 – forventet reduceret til 755 personer svarende til et fald på 10 %.

 

Ministermål jf. beskæftigelsesplan 2013: Flere unge skal have en uddannelse – der foreligger ingen konkrete tal for dette ministermål.

 

Jobcenter Bornholms ønsker forsat at sende et strategisk signal om, at uddannelse er afgørende for de fremtidige jobmuligheder og vil forsat have øget fokus på at unge påbegynder en uddannelse og derved give dem kvalifikationer, kompetencer med målet om at øge deres mulighed for at få fodfæste på arbejds-markedet.

 

Erfaringen har vist at, ved etablering af UngePorten på Campus med et øget samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skabes en stor synergi i at være fysisk tilsted på uddannelsesstederne.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller på baggrund af de positive erfaringer, at projektet fortsætter i 2013 med en tidlig visitation og indsats overfor målgruppen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte i mødet den 29. november 2011 forslag til tidlig indsats for målgruppen unge under 30 år med indsættelse af 2 årsværk.

 

Tidlig visitation

Der afsættes 1 årsværk til varetagelse af samtaler allerede ved 1. henvendelse til UngePorten (jobcentret) med henblik på udarbejdelse af plan for det videre forløb.

 

Det er nødvendigt at Borgercenteret har ressourcer til en straksafklaring af den unges ret til kontanthjælp for at jobcentret kan iværksætte en egentlig jobplan. Derfor lægges der med denne indstilling op til videreførelse af tidligere bevilling af 1 årsværk i Borgercenteret til en hurtig afklaring af unge i forhold til berettigelse til kontanthjælp.

 

Det videre forløb tænkes som visitation til egne tilbud, afklaring af målgruppe i forhold til uddannelsespålæg, anvendelse af uddannelsespålæg, henvisning til virksomhedsrettede tilbud samt øvrige aktive tilbud m.m., såfremt det ikke er muligt for den unge at starte i ordinær uddannelse, eller eventuelt forløb på Bornholms Produktionshøjskole direkte.

 

Udgangspunktet for alle samtaler ved 1. henvendelse til UngePorten (jobcentret) er således at ”vende den unge i døren” og støtte den unge i forhold til at starte uddannelse – helst på ordinære vilkår. For de der ikke vurderes at kunne gennemføre uddannelsen på ordinære vilkår, vil udgangspunktet være, hvorledes den unge kan støttes i uddannelse på særlige vilkår.

 

Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Projektet tager sit udgangspunkt i et øget samarbejde med UU om at vende den unge mod uddannelse. Således et det målet at langt flere unge end i dag bliver mødt med en vejledning til uddannelse ved deres henvendelse til UngePorten – i stedet for en vejledning i forhold til offentlig forsørgelse.

 

Uddannelsespålæg

For at forebygge, at de unge mister tilknytning til uddannelsesinstitutioner vil der være øget fokus på anvendelse af uddannelsespålæg – dette sker ved at øge samarbejdet med UU i forhold til at sikre en koordinering mellem den unges uddannelsesplan og den unges

 

Det forventes at 60 % påbegynder en ordinær uddannelse inden udløb af september.

 

Øvrige tiltag

For de unge, der ikke er uddannelsesparat, er der et tæt samarbejde og koordinering mellem en række forskellige tilbud. Dette sikrer, at de modtager en målrettet, udviklende og helhedsorienteret indsats samt råd- og vejledning på rette tidspunkt i deres forløb jobplan – men at fokus på uddannelsen på sigt aldrig må forlades.

 

Statistik

Der er september 2012 tilknyttet 641 fuldtidspersoner til Ungeporten, heraf 270 personer jobklare og 237 personer indsatsklare.

 

Forventet effekt

Erfaringer indtil nu har vist, at ved at prioritere den målrettede beskæftigelsesmæssige tilgang til gruppen med en bred vifte af vejledning, rådgivning og tilbud har fokusområdet en forebyggende effekt og en medvirkende årsag til, at unge ikke mister tilknytning til uddannelsessystemet og derved i risiko-gruppe for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

En målrettet og effektiv ungeindsats hvor samtlige aktører omkring målgruppen trækker i samme retning er med til at sikre at de unge får en uddannelses og derved fastholdes på det ordinære arbejdsmarked.

 

Jobcentret ønsker at prioritere denne indsats allerede ved det første møde med den unge borger samt at udvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, herunder især Campus Bornholm, om fastholdelse af unge i uddannelse og derved forebygge ledighed og ledighedsrisiko.

Økonomiske konsekvenser

Forudsætninger:

Estimeret lønudgift til 2 personer kr. 900.000,00:

Et årsværk til varetagelse af samtaler m.m. i Jobcenter Bornholm

Et årsværk til varetagelse af straksafklaring af ret til kontanthjælp i Borgercenteret.

 

En person på kontanthjælp modtager ca. kr. 9.097,00 pr. mdr. svarende til en årlig udgift på kr. 109.164,00

 

Kommunal udgift (refusion 30 % / 50 % er fratrukket):

50 % af 109.164,00 svarende til kr. 54.588,00

70 % af 109.164,00 svarende til kr. 76.416,00

 

Gennemsnitlig kr. 65.498,00 vil dette svare til at 14 personer skal blive selvforsørgende (årligt)

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2013 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Fremrykket visitation

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der

modtager forsørgelsesydelser.

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Ved en hurtig screening vurderes det om borgeren kan fastholdes på arbejdspladsen ved at oplyse om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.), og ved at spørge ind til borgerens sygemelding om det umiddelbart kan afklares om borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 450.000 til ansættelse af 1 sagsbehandler fra 1. januar 2012 til indsatsen med screening af alle sygedagpengesager så snart de kommer jobcentret i hænde

 

Der er overført en erfaren medarbejder til indsatsen, da det kræver indblik, overblik, forståelse og pondus at varetage denne indsats

 

Screeningen foretages med henblik på en sortering efter, om de der skal kontaktes med det samme, eller sendes videre til den almene tidlige indsats i den lovpligtige opfølgning.

 

Indsatsområdet er i første omgang begrænset til de ledige selvstændige. Pr. 1. juni 2012 blev denne indsats inkluderet i fastholdelse/forebyggelse, grundet en lang række sammenfald i opgaver, indsats og fokus. Samtidigt vil indsatsen blive udvidet til også at omfatte lønmodtagerne; dvs. en fremrykket visitation/screening af samtlige sager. Indsatsen vil blive opnormeret via intern forflytning af ressourcer, således at den fremover vil blive fordelt på min. 3 personer.

 

Medio September 2012, har 561 personer været i berøring med den fremrykkede indsats. Af disse er 326 allerede raskmeldte, og for ca. 36 % vedkommende uden kontakt med jobcentret. Effekten af indsatsen ses således tydeligt i forhold til at det i ca. 64 % af sagerne er grundet indsatsen, at borgeren har raskmeldt sig.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at varigheden i ca. 15 % af sygedagpengesagerne vil kunne afkortes med mindst 1 måned. Indtil videre er dog ca. 38 % af de personer der har været i kontakt med jobcentret blevet raskmeldt. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. december 2012

1.
Notat af 28. november 2012 om opfølgning på Fremrykket visitation (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Erfaringen viser at et intensivt fokus med hyppigere opfølgning, kombineret med besøg og samtaler afholdt i virksomheden, samt inddragelse af forebyggelses- og fastholdelsesinstanser, hurtigere har fået borgeren tilbage på fuld tid. På denne baggrund fokuserer projektet på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget fastholdelse af tidlig indsats for sygedagpengemodtagere i 2012, med en gentaget bevilling på kr. 450.000 til en forlænget indsats.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

Grundet en sammenlægning af den fremrykkede visitation med fastholdelse/forebyggelse, er indsatsen blevet opnormeret med 2 personer fra sygedagpengegruppen, således at den fremover vil bestå af 5 personer.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses- og forebyggelsesopga-verne.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. december 2012

1.
Notat af 28. november 2012 om status på tidlig indsats for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Den sociale Investeringsfond - kommissorium

00.30.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

06-11-2012

8

 

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommissorium for anvendelse af Den sociale Investeringsfond.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at kommissoriet indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Genoptages i næste møde.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Anbefales til behandling i fællesmøde med Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget ultimo januar/primo februar 2013, og til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er formuleret et kommissorium til klarlæggelse af målgruppen og organisatorisk forankring af Den sociale Investeringsfond.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. december 2012

1.
Kommissorium for Den sociale Investeringsfond, 20. november 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Andre tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere

15.00.00G01-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede i mødet den 21. november 2012 akutjob til ledige og andre tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere, og fik I denne forbindelse præsenteret Frederikshavnermodellen, hvor kommunen ansætter ledige i op til 11 uger, hvis den ledige kun mangler et begrænset antal timer for at genoptjene dagpengeretten.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede herunder, at Beskæftigelsesudvalget behandler et konkret oplæg om tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere til kommunalbestyrelsens behandling i december måned.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

·                    At der i samarbejde med de relevante parter oprettes en række midlertidige job i de kommunale virksomheder, der øremærkes til de udfaldstruede forsikrede ledige, der har optjent mindst 1540 timer. Jf. de beskrevne kriterier.

 

·                    At udgiften på 2 mio. kr. anbefales finansieret primært ved besparelser på dagpenge med kr. 1,2 mio. kr. (Er beregnet ud fra en målgruppe på ca.40 udfaldstruede ved 11 ugers ordinært arbejde og med en timeløn på 120,- kr.)

 

·                    At Beskæftigelsesudvalget drøfter forslag til den resterende del af finansieringen med henblik på indstilling til kommunalbestyrelsen.

 

·                     

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Indstillingen anbefales. Det forventes, at det over hele budgetåret vil være udgiftsneutralt for kommunen.

Det anbefales, at der ydes en tillægsbevilling på maksimalt kr. 740.000 til området.

Sagsfremstilling

Bornholmermodel

At sikre udfaldstruede ledige fortsat ret til dagpenge, og dermed at de fortsat vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

I forbindelse med de seneste lovændringer er kravene til både dagpengeperiodens længde, og optjeningskravene for at bevare eller genindtræde i dagpengeret blevet skærpet. Derved kan en række forsikrede ledige ansat i håndværksbranchen, fiskeindustrien, den maritime sektor og inden for turisme blive uheldigt ramt af timereglerne på grund af sæsonarbejde.

 

I forlængelse af indsatsen med akutjob mv. peges der på, at det stadig er relevant at etablere en pulje til de ledige, der er tæt på at genoptjene dagpengeretten.

 

Rammer:

Der forslås derfor afsat en pulje der anvendes til at tilbydes vikaransættelser i kommunale virksomheder med op til max. Ca.  11 uger til udfaldstruede ledige, som både:

 

·                    falder ud af dagpengesystemet i perioden 1/10 - 31/12 2012,

·                    har optjent 80 % af timerne til en genindplacering og

·                    som ikke er omfattet af andre støtteordninger, som seniorjob, kontanthjælp mv.

 

 

Forbehold:

Statsforvaltningen har den 26/10 2012 ønsket en redegørelse om kommunens (Frederikshavns) beslutning om at forbeholde stillinger til personer, der står til at miste dagpengene… (vurderes at det nu godt kan lade sig gøre, jfr. lov om akutjob, men er endnu ikke behandlet i Statsforvaltningen).

 

Økonomiske konsekvenser

Målgruppen på Bornholm anslås at være på op til 40 personer:

 

  1. Ordinære job til udfaldstruede: 40 personer i 11 uger,

     med en timeløn på 120,- kr.:                                                                 1.953.600 kr.

  1. Umiddelbar kommunal besparelse på dagpenge:

     40 x 3940 x 11 x 70 %:                                                                                1.213.520kr.

 

  1. Andre afledte besparelser: Længere tid i job, besparelse på forsørgelse mm.            ?[1]

 

                                                                                                                                            740.080kr.

 

 

[1]

Det umiddelbare finansieringsbehov vil således være kr. 740.080, men må ud fra en realistisk vurdering af de afledte konsekvenser være noget mindre. Hvis vi ligger Arbejdsmarkedskommissionens vurdering til grund for en beregning, og dermed at 1/3 af de ledige har ret til kontanthjælp og/eller andre afledte sociale ydelser, vil de kr. 740.080 være ”tjent” hjem allerede efter ca. 5 måned på kontanthjælp/uden forsørgelse.

 

Ud fra dette er det realistisk at antage at tilbuddet ved årets udgang (2013) har ”tjent sig selv hjem” og dermed er udgiftsneutralt for kommunen. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Tilrettelæggelse af udvalgsmøderne i 2013

00.15.00A00-0048

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Drøftelse af hvorledes udvalgsmøderne i 2013 kan tilrettelægges ud fra de rejste ønsker at få mere plads til tematiserede drøftelser af beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

I mødet den 8. januar 2013 drøftes reformen af førtidspension og fleksjob. Opfølgninger på projekterne behandles næste gang i mødet den 5. februar 2013, og fremover i hvert andet udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

I henhold til den af kommunalbestyrelsen fastsatte mødeplan for 2013 afholder Beskæftigelsesudvalget 11 møder fordelt på månederne januar til juni, august til september (2 møder) og november til december.

 

I forbindelse med udvalgsmøderne i april og maj, og i november og december afholdes desuden sædvanligvis dialogmøder med repræsentanter fra virksomhederne.

 

Forslag til budgetbidrag behandles i junimødet, og budgetopfølgninger behandles i møderne i maj, i 1. møde i september og i decembermødet.

 

Løbende opfølgning på de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med status på resultaterne og økonomisk redegørelse forelægges sædvanligvis til behandling i hvert møde.

 

Fremtidig kunne projektopfølgningerne forelægges til behandling i hvert 2. af udvalgets møder, dvs. 5-6 gange årligt. Derved kunne der gives plads til tematiserede drøftelser, og til en anden anvendelse af jobcentrets kapacitet.

 

Således besluttede udvalget i mødet den 6. november, at der planlægges opfølgning af den strategiske indsats i forhold til reformen af førtidspension og fleksjob.

 

Næste møde i Beskæftigelsesudvalget er den 8. januar 2013.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Drøftet forhold omkring sammenlægningen af UngePorten og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Genoptages som temadrøftelse i udvalgsmødet den 5. marts 2013.

Sagsfremstilling

Redegørelse om den af Integrationsrådet nedsatte arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til hvordan der kan iværksættes en proces for en inkluderende politik.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Dialogmøde med virksomhederne

00.15.00A00-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Dialogmøderne tilrettelægges emnemæssigt i forhold til en indholdsmæssig opdeling af beskæftigelsesindsatsen og delvis i forhold til 2013-målene:

 

6. november kl. 13.30: Uddannelse/Arbejde, og herunder Akutpakke og Ungepakke.

 

4. december kl. 13.30: Særlige indsats, Brug for alle, Førtidspensionsreform.

                                    Borgercenteret: Ledighed & Integration.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløb og indhold af dialogmødet.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Drøftet. Afventer medarbejdernes evalueringer.

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøder med virksomhederne to gang årligt, forår og efterår.

 

Dialogmødet i efteråret har til formål at få drøftet sammenhængen mellem mål og økonomi for den enkelte virksomhed, herunder virksomhedens udmøntning af de politiske mål.

 

 

Dagsordenen til dialogmøderne i efteråret vil derfor bredt omfatte disse emner:

 

1.      Virksomheden giver en kort status på 2012 hvor det er relevant i forhold til mål og økonomi for 2013

2.      Drøftelse af mål for politikområdet set i sammenhæng med det vedtagne budget for 2013

3.      Drøftelse af virksomhedens udmøntning af og opfølgning på de politiske mål

 

Det er næste års budget og mål der er det særlige fokus for dialogen i efterårets dialogmøde. Derudover kan flere emner tages op på dialogmødet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet
  3. Reform af førtidspension og fleksjob
  4. Status for rummelige arbejdspladser 2012
  5. Samarbejdet i Euroregion Baltic på beskæftigelsesområdet

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. december 2012

1.
Aftale mellem regeringen og enhedslisten om: finansloven for 2013 (11. november 2012) (PDF)

2.
Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: en ungepakke (november 2012) (PDF)

3.
Aftale mellem regeringen og enhedslisten om: Etablering af uddannelsespulje (november 2012) (PDF)

4.
Reform af førtidspension og fleksjob. Reformens betydning for sagsbehandlingen i kommunerne. Arbejdsmarkedsstyrelsen (PDF)

5.
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012 pkt. 15: Rummelige arbejdspladser, status 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

14

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Redegørelse om den af Integrationsrådet nedsatte arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til hvordan der kan iværksættes en proces for en inkluderende politik.

Orientering fra høring om erhvervsvirksomhed, udvikling og vækst i landdistrikterne i folketingsudvalg for Landdistrikter og Øer.

Orientering fra møde om opgaverne i Børne- og Ungeudvalget.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

15

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

16

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt