Referat
Kommunalbestyrelsen
30-08-2012 kl. 18:00
Kildebakken, Kildesgårdsvej 19, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Vedtagelse af Bornholms Udviklingsplan 2012
  åbent 3 Genoptagelse af sag vedr. samling af administrationen
  åbent 4 Bright Park Bornholm
  åbent 5 Forslag til flytning af aflastnings- og døgntilbuddet Løvstikken og sammenlægning af aflastnings tilbudene for børn og unge
  åbent 6 Anlægsbevilling til indretning af SFO på Skole Nord, afdeling Svartingedal
  åbent 7 Forslag til manualer for gennemførelse af tilsyn med anbringelsestilbud på børneområdet
  åbent 8 Anlægsbevilling til lovliggørelse af tekniske installationer på Skole Nord, afdeling Kongeskær
  åbent 9 Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal - tillægsbevillinger
  åbent 10 Suppleant til Det lokale Beskæftigelsesråd
  åbent 11 Anlægsbevilling til renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Bornholms Ungdomsskole - tillægsbevilling
  åbent 12 Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse
  åbent 13 Folkemødet 2012, evaluering
  åbent 14 Beretning nr. 19 og endelig godkendelse af regnskab 2011
  åbent 15 Likviditetsoversigter pr. 31. juli 2012
  åbent 16 Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti
  åbent 17 Byggekredit til opførelse af 60 plejeboliger vedr. Snorrebakken, 2. etape
  åbent 18 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Tillægsdagsordenen blev godkendt og behandlet som pkt. 19.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Vedtagelse af Bornholms Udviklingsplan 2012

01.01.02P15-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

10

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2012

2

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. marts 2012 og har været i offentlig høring frem til 21. maj 2012. I tilknytning til kommuneplanstrategien, som er integreret i udviklingsplanen, er der som bilag til udviklingsplanen udarbejdet en redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden sidste kommuneplanrevision. Redegørelsen har også været i høring frem til 21. maj 2012.

I høringsperioden er der kommet 21 høringssvar i alt samt supplerende bemærkninger fra Teknik & Miljø om bl.a. vandhandleplaner.

Projektgruppen har behandlet høringssvarene og har på den baggrund forslag til ændringer af udviklingsplanen. 

 

Bilag 1 indeholder teksten fra forslaget til udviklingsplanen ekskl. billeder og figurer. I bilag 1 er forslag til ændringer af teksten fremhævet med gule markeringer. Der er primært tale om tilføjelser af mindre afsnit. Dog kan nævnes, at indledningen er tilrettet, så den får en mere positiv vinkel.

Bilag 2 indeholder redegørelsen for kommuneplanstrategien (bilag til udviklingsplanen).

I bilag 3 er emnerne i høringssvarene sat op i temaer. Her fremgår også projektgruppens bemærkninger til høringssvarene, og projektgruppens forslag til ændringer af udviklingsplanen, som er fremhævet i bilag 1.

Bilag 4 indeholder alle høringssvar samt de supplerende bemærkninger fra Teknik & Miljø.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a.       udviklingsplanen godkendes med de af projektgruppen anbefalede tekstændringer som fremgår af bilag 1

b.      redegørelsen til kommuneplanstrategien godkendes som den fremgår i bilag 2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Steen Colberg Jensen, Birger Rasmussen og Bjarne Hartung Kirkegaard afventer deres stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2012:

Drøftet og sagen genoptages til behandling på kommunalbestyrelsens møde i august måned.

 

Borgmesteren indstiller, at

c.      de oprindelige indstillingspunkter a. og b. vedtages

d.      de anbefalede tekstændringer i bilag 5 indarbejdes i udviklingsplanen

e.      der i afsnittet på side 35 om øget bæredytighed tilføjes følgende tekstafsnit: ”Som et led i at nå vores vision om Bornholm som en grøn bæredygtig ø vil vi arbejde for at få en højere andel af økologi i den kommunale drift. Det vil synliggøre øens grønne profil, samtidig med at brugerne får mad, der er produceret miljøvenligt og med mindre spild. Derudover vil det bidrage til, at den lokale økologiske fødevareproduktion vil vokse med øget afsætning og flere arbejdspladser til følge. Vores mål er at hæve niveauet for økologi i den kommunale drift til minimum 60%.”

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Borgmesterens indstilling blev godkendt med følgende ændringer af de tidligere foreslåede tekstændringer i bilag 5:

 

For liste F’s ændringsforslag til side 31 vedrørende By- og boligområder og bopælspligt minus de 2 sidste linjer i sidste afsnit, så sidste afsnit lyder: ”Som arbejdsgiver vil vi prioritere altid at have et antal relevante uddannelses- og praktikpladser” stemte 16 (liste V, liste I, liste C, liste L, liste K, liste O og Carl Ilsøe), imod stemte 11 (liste A, liste B, liste F).

 

Forslaget er vedtaget.

 

For liste V’s ændringsforslag til side 5 vedrørende indkøbs- og udbudspolitik, hvor følgende formulering indarbejdes under visionen ”Økonomisk bæredygtig ø – det vil vi gøre”: ”Bornholms Regionskommune vil gennem sin indkøbs- og udbudspolitik søge at stimulere bornholmske virksomheders vækst” stemte 17 (liste V, liste I, liste C, liste O, liste L, liste K, liste B og Carl Ilsøe), imod stemte 10 (liste A, liste F).

 

Forslaget er vedtaget.

 

For liste K’s ændringsforslag vedrørende Decentral udvikling stemte 1 (liste K), imod stemte 25 (liste V, liste C, liste I, liste L, liste B, liste A, liste F og Carl Ilsøe), hverken for eller imod stemte 1 (liste O).

 

Forslaget er faldet.

 

For liste K’s ændringsforslag vedrørende Borgerinddragelse stemte 1 (liste K), imod stemte 26 (liste V, liste C, liste I, liste L, liste B, liste A, liste F, liste O og Carl Ilsøe).

 

Forslaget er faldet.

De ovenfor nævnte vedtagne forslag indarbejdes i Bornholms Udviklingsplan 2012.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 1. marts 2012 at sende forslaget til Bornholms udviklingsplan i offentlig høring frem til 21. maj 2012.

Der er modtaget 21 høringssvar inden for høringsperioden samt supplerende bemærkninger fra Teknik & Miljø om bl.a. vandhandleplaner.

Projektgruppen har tematiseret bemærkningerne i høringssvarene og er kommet med bemærkninger og forslag til ændringer på baggrund heraf – fremgår af bilag 3.

I bilag 1 ses de tekstændringer, som projektgruppen foreslår indarbejdet i den endelige udgave af Bornholms Udviklingsplan 2012.

Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af udviklingsplanen skal den offentliggøres. Dette vil ske både på kommunens hjemmeside og som en trykt publikation.

Borgmesterens forord og billedmaterialet generelt opdateres inden udviklingsplanen offentliggøres og trykkes.

 

Redegørelse til kommuneplanstrategien

I tilknytning til en kommuneplanstrategi skal der udarbejdes en redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden sidste kommuneplanrevision. Redegørelsen er derfor bilag til Bornholms udviklingsplan – se bilag 2.

Hvor Bornholms generelle udviklingstendenser er beskrevet i udviklingsplanen, gennemgår redegørelsen udviklingen inden for 36 fysiske temaer, der indgår i kommuneplanens hovedstruktur.

I redegørelsen beskrives udviklingen og særlige/nye statslige krav vedrørende hovedområderne; byer og byudvikling, boliger og nybyggeri, infrastruktur, erhverv, rekreation og fritid, natur, landskab og kulturmiljø, miljø, forsyning samt Agenda 21.

 

Efter planlovens § 23a stk. 2 kan kommunalbestyrelsen vedtage:

-         at hele kommuneplanen skal revideres eller

-         at der skal foretages revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen, og

-         hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny periode.

 

Bornholms udviklingsplan, som indeholder kommuneplanstrategien, markerer starten på en ny revisionsrunde i kommuneplanlægningen, hvor der fokuseres på en række særlige temaer i kommuneplanen.

-         Bystruktur og byudvikling: vedrører kommuneplantemaer om bymønstre og byudvikling og havne

-         Bosætning: vedrører kommuneplantema om boliger

-         Landskab, natur og vandmiljø: vedrører kommuneplantema om lavbundsarealer

-         Kulturmiljø: vedrører kommuneplantema om kulturmiljø og kulturlevn

-         Oplevelse og rekreation: vedrører kommuneplantemaer om veje/cykelveje og kultur og fritidsanlæg

-         Energi: vedrører kommuneplantemaer om energiforsyning og vindmøller

-         Klima: vedrører kommuneplantema om klima

 

Alle øvrige kommuneplantemaer foreslås ikke revideret og forventes genvedtaget, dog med mindre ajourføringer i forhold til lovændringer mv.

 

Økonomiske konsekvenser

Der bliver udgifter på ca. 30.000 kr. i forbindelse med trykning af udviklingsplanen. Disse udgifter afholdes af Regional Udvikling.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Supplerende sagsfremstilling pr. 6. august 2012:

 

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms Udviklingsplan på mødet den 28. juni 2012 fremsendte SF, Venstre og Kristendemokraterne afstemningstemaer, som ønskedes behandlet sammen med udviklingsplanen.

Afstemningstemaerne er behandlet i bilag 5 og fremgår i deres oprindelige form i bilag 6.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. juni 2012

1.
Udviklingsplanen inkl. forslag til ændringer (PDF)

2.
Redegørelse for kommuneplanstrategi 2011 (PDF)

3.
Behandling af temaer i høringssvarene og forslag til ændringer (PDF)

4.
Indkomne høringssvar til forslaget til Bornholms Udviklingsplan (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. august 2012

5.
Behandling af afstemningstemaer fra SF, V, KD (PDF)

6.
Afstemningstemaer fra SF, V, KD (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Genoptagelse af sag vedr. samling af administrationen

00.15.00P21-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Borgmesteren har modtaget en henvendelse fra Bente Johansen på vegne af Borgerlisten, Konservative, Liberal alliance, Radikale Venstre og løsgængeren Carl Ilsøe, der ønsker en afklaring af om der stadig er flertal for samling af administrationen.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Liste F og liste A stillede følgende ændringsforslag:
Liste F og liste A støtter en samling af administrationen, når der er et bæredygtigt flertal herfor. Liste F og liste A opfordrer borgmesteren til at der fremskaffes et beslutningsgrundlag således, at en ny kommunalbestyrelse kan træffe en beslutning.

For forslaget stemte 11 (liste O, liste A, liste F), imod stemte 16 (liste V, liste I, liste C, liste K, liste L, liste B og Carl Ilsøe).

Forslaget er faldet.


Liste B, liste L, liste I, liste C og Carl Ilsøe stillede følgende ændringsforslag:
Der udarbejdes snarest beslutningsgrundlag for en samlet administration .


For forslaget stemte 7 (liste B, liste L, liste I, liste C og Carl Ilsøe), imod stemte 20 (liste O, liste V, liste A, liste F, liste K).

 

Forslaget er faldet.

Liste V og liste K stillede følgende ændringsforslag:
Liste V og liste K foreslår at der udarbejdes et beslutningsgrundlag, hvori indgår flere scenarier med udgangspunkt i anvendelse og optimering af nuværende bygningsmasse, med varierende grader af decentral kommunal administration.

Beslutningsgrundlaget tager udgangspunkt i en vurdering af hvilke administrative faglige funktioner der, med fordel kunne samles.

For forslaget stemte 9 (liste V, liste K), imod stemte 18 (liste I, liste C, liste O, liste A, liste F, liste L, liste B og Carl Ilsøe).

 

Forslaget er faldet.Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30.6.2011 at administrationen i Bornholms Regionskommune skulle samles et sted. Den 22.09.2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle samles på Landemærket i Rønne.

Denne proces blev imidlertid stoppet med kommunalbestyrelsens beslutning af 29.03.2012 om ikke at udarbejde forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for et nyt rådhus på området ved Landemærket.

Borgerlisten, Konservative, Liberal alliance, Radikale Venstre og løsgængeren Carl Ilsøe ønsker nu at afklare, om der stadig er flertal for samling af administrationen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. august 2012

1.
Brev fra Bente Johansen til Winni (MSG)

2.
Kommunalbestyrelsens behandling af samling af administrationen 30.06.2011 (DOC)

3.
Kommunalbestyrelsens behandling af lokalplan beslutning for nyt rådhus (DOC)

4.
Kommunalbestyrelsens behandling den 22.09.2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Bright Park Bornholm

00.16.00P20-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

20

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. juni 2012 at afvente en handlingsplan fra bestyrelsen for Bright Park Bornholm samt at afsætte 520.000 kr. til eventuel konsolidering i forbindelse med drøftelse af Bright Park Bornholms (Møbelfabrikken) fremtid.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at udbetalingen i første omgang finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevilling, og

b)     at sagen fremsendes til kommunalbestyrelsen med henblik på meddelelse af tillægsbevilling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen godkendt.

Winni Grosbøll og Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Liste L stillede følgende ændringsforslag.
Indstillingen anbefales, idet der alene er tale om en konsolidering af Bright Park Bornholms økonomi og at kommunalbestyrelsen imødeser en handlingsplan med selvbærende drift i 2014 - og som evalueres medio 2013.

For forslaget stemte 22 (liste V, liste K, liste B, liste I, liste C, liste L, liste A), imod stemte 5 (liste O, liste F og Carl Ilsøe).

Forslaget er godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af Bright Park Bornholms (Møbelfabrikken) fremtid på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. juni 2012 blev det besluttet, at afvente en handlingsplan fra bestyrelsen, og at der blev afsat et beløb på 520.000 kr. til eventuel konsolidering, finansieret af kassebeholdningen.

 

Bestyrelsen har den 8. august 2012 fremsendt en handlingsplan for Bright Park Bornholm. Se bilag 1.

 

Bornholms Regionskommune har nu modtaget en anmodning om at få udbetalt i alt 330.000 kr. i 3 rater.

·         150.000 kr. udbetalt den 22. august 2012

·         130.000 kr. udbetalt den 28. august 2012

·         50.000 kr. udbetalt den 15. september 2012.

 

Økonomidirektøren har i denne forbindelse bedt om en oversigt over indtægter og udgifter i perioden primo august til ultimo september 2012. Se bilag 2.

 

Økonomiske konsekvenser

Økonomi- og Erhvervsudvalgets har ved behandlingen af sagen sidste gang besluttet, at udgiften finansieres af kassebeholdningen. Sagen har imidlertid ikke været fremsendt til kommunalbestyrelsen med henblik på meddelelse af tillægsbevilling.

Udgiften finansieres inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede budgetramme indtil der er meddelt tillægsbevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2012

1.
Handlingsplan (DOC)

2.
Oversigt over indtægter og udgifter (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Forslag til flytning af aflastnings- og døgntilbuddet Løvstikken og sammenlægning af aflastningstilbuddene for børn og voksne

85.00.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

6

 

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2012

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

17

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2012

13

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller  

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Arbejdstilsynet har ved gentagne besøg kommet med påbud i forhold til de fysiske rammer på Løvstikken. Baggrund for påbuddene er bygningens fysiske indretning i forhold til målgruppens nedsatte funktionsevne, de enkelte børns behov for forskellige hjælpemidler og i situationer flere hjælpere til det enkelte barn/ ung.

 

Derudover er der akut mangel på pladser på døgndelen og venteliste på, at få børn i aflastning på Løvstikken.

 

Aflastningen på Løvstikken og voksenaflastningen i Rø, er tilbud til forholdsvis små grupper af brugere. Det er foreslås derfor at de 2 aflastningstilbud sammenlægges og løses i et tværsektorielt samarbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed og områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

·         at døgntilbuddet Løvstikken flyttes til ”Hjemmet” i Klemensker

·         at aflastningstilbuddene for børn og voksne sammenlægges

·         at det indstilles til, at sagen sendes til kommunalbestyrelsen med henblik på, at sagen sendes i høringsproces i handicaprådet og relevante medudvalg.

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Indstilling anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 4.juni 2012:

Indstilling godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bjarne Kristiansen afventer sin stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2012:

Lotte Helms og Bjarne Kristiansen blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. august 2012:

Bjarne Kristiansen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Områdechefen for Social og Sundhed og områdechefen for Børn og Skoles indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Bjarne Kristiansen og Lotte Helms blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen godkendt.

 

 

Ny indstilling.

Områdechefen for Social og Sundhed og områdechefen for Børn- og Skole indstiller:

·         At der gives anlægsbevilling på 4.946.000 kr. til ombygning og indretning af det tidligere Klemensker plejehjem til aflastnings- og døgntilbud for børn og voksne.

·         At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 4.946.000 kr. finansieret med 4.046.000 kr. af det overførte overskud fra 2011 på Borger og Sundhed og 900.000 kr. af det overførte overskud fra 2011 på sekretariatet for politikområde 6.

·         At Anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 3 Børn og familie

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har ved besøg i 2012, 2011 og tidligere år, gentagne gange kommet med påbud i forhold til det fysiske arbejdsmiljø på aflastnings og døgninstitutionen Løvstikken.

Ved besøget i år vurderes flere gangarealer for smalle for beboere med hjælpemidler og hjælpere, flere værelser vurderet for små når der skal være plads til hjælpemidler og hjælpere, dør åbninger ved hoveddør, i gangarealer og til flere værelser er for smalle.

 

Derudover er der lige nu børn med vidtgående funktionsnedsættelser som ikke kan modtage den døgnplads de ifølge lovgivningen er berettiget til. Endelig er der børn på venteliste til aflastning, og de nuværende børn, der er visiteret til Løvstikken kan ikke modtage aflastning i det omfang der er bevilliget, grundet manglende værelser/ pladser.

 

Ejendomsservice har gennemgået bygningen, for at vurdere om der er mulighed for at foretage ændringer, der kan tilgodese arbejdsmiljøpåbud og pladsproblemer. Det vurderes ikke muligt inden for den nuværende bygningsmasse.

 

På baggrund af ovenstående er det undersøgt om andre bygninger i regionskommunen ville kunne rumme de aktiviteter, som for nuværende foregår på Løvstikken og samtidig voksenaflastningen i Rø.

 

Efter en gennemgang af kommunale bygninger, vurderes Hjemmet i Klemensker som det mest egnede. Dels på grund af størrelse og indretning, men også fordi Hjemmet vil være ledigt fra august 2012 og derfor vil kunne stå klar indenfor en tidshorisont, som tilgodeser de sidste påbud fra Arbejdstilsynet.

 

Teknik og Miljø vurderer, at bygningen i Klemensker ikke væsentligt ændrer anvendelse, hvorfor der kun skal ansøges om byggetilladelser til konkrete ombygninger/ ændringer ved bygningen.

Der vil her være det mulighed for det nødvendige antal pladser, bygningen er i et plan, gangarealer, døråbninger og de fleste toiletter opfylder allerede nu kravene fra arbejdstilsynet.

 

Det vil fortsat være nødvendigt at indrette:

2 hygiejnerum (specielle baderum med lifte, bårer og andet som er nødvendigt for beboere med vidtgående funktionsnedsættelse).

Køkken, det nuværende er kun godkendt til anretning, ikke produktion af mad.

Et ekstra opholdsrum, så beboere med fast bopæl på institutionen kan bo og opholde sig i rolige hjemlige omgivelser. Derudover er flere opholdsrum nødvendigt for at tilgodese beboernes meget forskellige individuelle behov på baggrund af deres funktionsnedsættelse.

Adgangsforholdene ved hovedindgangen skal forbedres.

Derudover maling, ny gulvbelægning og andet.

 

Børne- og Skolesekretariatet har forsøgt at udarbejde en prognose for det fremtidige behov for døgnpladser og aflastning. Men da det ikke kan forudses, i hvilket omfang forældre ønsker og bevilliges aflastning, eller hvornår forældre ikke længere magter at passe børnene hjemme, kan en realistisk prognose for behovet ikke forudses. Behovet har haft en stigende tendens de sidste 10 år, samtidig med det faldende børnetal. Bl.a. vælger et stigende antal forældre at blive på arbejdsmarkedet, også selvom de har fået et barn med handicap.

 

Med baggrund i det begrænsede antal brugere, af både aflastningen i Rø og på Løvstikken, vurderes det at være muligt at kunne tilbyde begge grupper af brugere, et bedre og mere fleksibelt aflastningstilbud ved at slå tilbuddene sammen, ligesom den stigende specialisering af personalet i forhold til særlige handicap, bedre kan tilgodeses i et samlet tilbud.

 

Forslag til fremtidig organisering vil snarest blive forelagt Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget for endelig stillingtagen 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:

Teknik og Miljø har udarbejdet en kalkulation for ombygning og istandsættelse af bygningen i Klemensker, som er vedhæftet sagen.

Anlægsudgifterne er beregnet til 4.045.217,-.

 

 

Driftsudgifter:

Der forventes øgede driftsudgifter i det omfang der visiteres børn/unge til døgnpladser.

En del af udgiften dækkes af reduktion i andre foranstaltninger i familien.

Den nuværende bevilligede aflastning er budgetteret i Familiecenteret og på Røbo og dækkes herfra.

 

Løvstikken har kun i begrænset omfang eget driftsbudget, som ikke vil blive ændret. Derudover betaler Familiecenteret pr. døgn et barn/ ung er i aflastning, eller fast bor på institutionen.

På Røbo indgår aflastningen i grundbudgettet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Den endelige afgørelse fra arbejdstilsynet er kommet og høringssvarene fra  Bornholms Regionskommune har ikke medført ændringer i Arbejdstilsynets vurdering. De har derfor truffet afgørelse om, at de 2 påbud omkring de fysiske rammer på Løvstikken, skal være efterkommet senest den 15. november.

 

Forslaget om flytning af Løvstikken, har været sendt i høring og der er indkommet høringssvar fra:

                 Psykiatri og Handicap.

                 Familiecenter Bornholm

                 Røbo

 

Derudover er vedlagt mail fra leder af Løvstikke omkring forældrerådets stillingtagen.

 

Samt mail med referat, fra en fremvisning af Hjemmet for de 2 forældregrupper.

 

Flytning af Løvstikken betyder at den forudsatte forventede salgsindtægt ved salg af plejehjemmet, som forudsat ved strukturændringen på plejehjemsområdet, ikke kan realiseres.

 

I tillæg til de beregnede anlægsudgifter afsættes 900.000 kr. til finansiering af teknologi og inventar til pleje af de kommende brugere.

 

Anlægsbevillingen foreslås finansieret af driftsmidler overført fra 2011, dels med 4.046.000 kr. fra Borger og Sundhed (Visitation Ældre) under politikområde 5 Ældre, og dels med 900.000 kr. fra sekretariatsbevillingen under politikområde 6 Psykiatri og handicappede.

 

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Notat-Flytning af voksenaflastning (DOC)

2.
Notat- Flytning af Løvstikken (DOC)

3.
Notat fra Ejendomsservice (DOC)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. juni 2012

4.
Høringssvar vdr flytning og sammanelægning 2012 (DOC)

5.
Høringssavr vedrørende aflastning (DOC)

6.
høringssvar fra forældre i Løvstikken (MSG)

7.
image001.gif (GIF)

8.
orientering om forældrebesøg på Hjemmet i Klemensker (MSG)

9.
image001.gif (GIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til indretning af SFO på Skole Nord, afdeling Svartingedal  

82.18.00P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

12

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til indretning af skolefritidsordning på Skole Nords afdeling Svartingedal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:
 

a)      at der gives en anlægsbevilling på 721.000 kr. til ombygning af Østergadefløj samt Østergade 21 A på Skole Nords afdeling Svartingedal i Hasle til brug for ”Klippan SFO”

b)      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 721.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i ”Renoveringspulje, børne- og skoleområdet” 

c)      at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility management)

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 blev det besluttet at flytte skolefritidsordningen ”Klippan SFO” (tidligere ”Bia Lid”) ved Skole Nords afdeling Svartingedal op i de eksisterende skolebygninger.

Lukningen af Skole Nords afdeling Klemensker medførte en forøgelse af børnetallet og villaen beliggende Østergade 21 A i Hasle blev derfor inddraget til brug for skolefritidsordningen.

Den ændrede anvendelse fra undervisningslokaler til skolefritidsordning kræver en række bygningsmæssige ændringer i henhold til gældende lovgivning.

 

Beregning af overslagspris for arbejdet er blevet udført af ekstern rådgiver i samarbejde med BRK Ejendomsservice, der efterfølgende har kvalitetssikret kalkulationen.

Kalkulationen udgør en overslagspris og er udarbejdet efter vurdering af nødvendige bygningsændringer i Østergadefløj og Østergade 21 A i forbindelse med indretning af skolefritidsordning på Skole Nords afdeling Svartingedal.

 

De beskrevne og kalkulerede bygningsændringer er aftalt med bygge- og brandmyndighederne med baggrund i gældende lovgivning ved bygningernes ændrede anvendelse.

 

Endelig er det forudsat, efter aftale med bygge- og brandmyndighederne, at villaen Østergade 21 A kun skal anvendes i begrænset tid og at der derfor bliver dispenseret for en række krav til bl.a. opsætning af Airmaster. Dispensationen bliver dog tidsbegrænset til en periode på 5 år.

 

Indskolingens fællesrum (det tidligere fysiklokale) bliver ikke betragtet som en del af skolefritidsordningen, men som undervisningslokale, der kun lejlighedsvis udlånes til skolefritidsordningen.

 

Overslagspris på ombygningen udgør 721.000 kr. og kalkulationen er bilagt sagen.

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygninger i Distrikt Nord blev pr. 1. marts overdraget til BRK Ejendomsservice, som første del af implementeringen af Facility Management.

Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administrationen af projektet varetages af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 721.000 kr. til indretning af skolefritidsordning på Skole Nords afdeling Svartingedal ved ombygning af Østergadefløj og Østergade 21 A.

Anlægsudgiften kan finansieres af renoveringspuljen til børne- og skoleområdet. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 9.532.800 kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2012 blev der afsat 10 mio. kr. i denne pulje, idet der samtidig blev indregnet kvalitetsfondsmidler. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Kalkulation20120710 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Forslag til manualer for gennemførelse af tilsyn med anbringelsestilbud på børneområdet

27.30.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

11

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har tidligere behandlet Socialministerens og KL’s anbefalinger og heri indgik en række forhold som nu er beskrevet i manualer for gennemførelse af tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at forslagene til tilsynsmanualer tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilling taget til efterretning og videresendes til orientering til Kommunalbestyrelsen.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i den fortløbende kvalificering af tilsynsopgaverne er der udarbejdet forslag til manualer for tilsyn med henholdsvis plejefamilier samt døgninstitutioner og botilbud.

 

Manualerne skal således danne grundlag for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af tilsynsbesøg. Manualerne inddrager også en beskrivelse af de forhold, som supplerer tilsynsbesøgene og som også indgår i den endelige vurdering.

 

Manualerne indeholder tillige en beskrivelse af de forskellige vurderings- og sanktions-muligheder. Heri indgår også forslag til kompetencefordeling mellem tilsynsmedarbejder, ledelse og politisk udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Manual for udførsel af tilsyn - Plejefamilier (DOC)

2.
Manual for udførelse af tilsyn for opholdssteder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevilling til lovliggørelse af tekniske installationer på Skole Nord, afdeling Kongeskær

82.18.00P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

13

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til ventilationsanlæg og lovliggørelse af gasinstallationer på Skole Nords afdeling Kongeskær.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til ventilationsanlæg og lovliggørelse af gasinstallationer på Skole Nords afdeling Kongeskær

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i ”Renoveringspulje, børne- og skoleområdet”

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilles til Kommunalbestyrelsen godkendelse.

Derudover anmoder Børne- og Skoleudvalget om en oversigt over principper for fordeling af de almindelige vedligeholdelsesbudgetter fordelt på lokationer.  

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

 

BRK Ejendomsservice har observeret manglende ventilationsanlæg i et klasseværelse og ulovlige gasinstallationer på Skole Nords afdeling Kongeskær.

 

Det ene klasseværelse i den midlertidige pavillon har intet ventilationsanlæg. Klasseværelset blev indtil 2010 anvendt som grupperum for op til 10 børn i SFO. Lokalet er siden blevet anvendt som klasselokale for en 4. klasse med 28 elever. Derfor opfylder indeklimaet ikke arbejdsmiljølovens krav vedr. tilladte grænseværdier for CO2 indhold.

 

BRK Ejendomsservice vurderer, at det er nødvendigt at installere et ventilationsanlæg i lokalet. Et ventilationsanlæg med den tilstrækkelige kapacitet koster 50.000 kr. inklusive montering.

 

Der er endvidere konstateret ulovlige gasinstallationer i fysiklokalet i fløj D.

Der er indhentet tilbud på VVS arbejde på 116.000 kr. El-arbejdet er beregnet til 34.000 kr. og lovliggørelsen af gasinstallationerne koster således i alt 150.000 kr.

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygninger i distrikt Nord blev pr. 1. marts 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice som første del af implementeringen af Facility Management.

Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administrationen af projektet varetages af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til ventilationsanlæg og lovliggørelse af gasinstallationer på Skole Nords afdeling Kongeskær.

Anlægsudgiften kan finansieres af renoveringspuljen til børne- og skoleområdet. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 9.532.800 kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2012 blev der afsat 10 mio. kr. i denne pulje, idet der samtidig blev indregnet kvalitetsfondsmidler. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal - tillægsbevillinger

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

15-08-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

15

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har 31. maj 2012 givet en anlægsbevilling på i alt 400.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram og gennemførelse af arkitektkonkurrence m.v. vedr. projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

Efterfølgende er proces- og tidsplaner blevet gennemarbejdet og revideret af bygherrerådgiver, og der er på den baggrund behov for en udvidelse af den økonomiske ramme til opgaven.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     Nedenstående proces- og tidsplan til orientering.

b)     At der udarbejdes et byggeprogram som grundlag for en arkitektkonkurrence for totalrådgiver/arkitekt (prækvalificeret) med en økonomisk ramme på i alt 685.000 kr. ekskl. moms med halvdelen finansieret af Lokale- og Anlægsfonden.

c)     At der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 285.000 kr. (udgift) således at den samlede anlægsbevilling til byggeprogram m.m. herefter udgør 685.000 kr.

d)     At der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -142.500 kr. (indtægt), således at den samlede anlægsbevilling vedr. tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden udgør -342.500 kr.

e)     At den kommunale nettoudgift på 142.500 kr. finansieres af anlægspuljen til Rønne Svømmehal.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 15. august 2012:

Anbefales idet valg af entrepriseform afgøres af Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Indstillingen godkendt, idet der er tale om en samlet økonomisk ramme på 935.000 kr., som det fremgår i bilaget.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen på i alt 400.000 kr. blev givet på baggrund af en oprindelig plan om at tre arkitektvirksomheder skulle deltage i arkitektkonkurrencen.

På baggrund af det anslåede projekteringshonorar er der et formelt krav om at opgaven sendes i EU-udbud ifølge udbudsdirektivets regler for projektkonkurrencer om tjenesteydelser.

Direktivet stiller krav om minimum 5 prækvalificerede deltagere ved begrænsede udbud. Dette betyder, at antallet deltagende arkitektvirksomheder formelt skal forøges med 2 og konkurrencevederlaget dermed forøges med 100.000 kr.

Endvidere er det efter reglerne nødvendigt at afsætte dels et større beløb til fagdommere i forbindelse med arkitektkonkurrencen, dels et beløb på 50.000 kr. som honorar til det vindende arkitektfirma i tilfælde af standsning af processen efter afholdt arkitektkonkurrence.

Derudover er budgettet til bygherrerådgivning samt gennemførelse af udbuds- og konkurrenceproces blevet dyrere end oprindeligt forventet (se budget under økonomiafsnittet). Den nye pris er aftalt af den tidligere projektchef som en konkret pris med bygherrerådgiver, hvor det tidligere var et overslag, der lå til grund for prisen ved anlægsbevillingen afgivet 31. maj 2012.

Bornholms Regionskommunes tidligere projektchef har tidligere aftalt med Lokale og Anlægsfonden, at fonden bidrager med 50 procent af projektudgifterne. På grund af projektets nu forøgede pris har Lokale og Anlægsfondens projektleder oplyst, at fondens bevilling skal godkendes af fondens bestyrelse. Dette kan tidligst ske på fondens bestyrelsesmøde i oktober 2012.

 

Tidsplan

 

Planlægning

Indeværende fase, hvor der udarbejdes tids- og aktivitetsplan, opstilles forslag til samarbejdsform og konkurrencemodel, opgavens organisering fastlægges og klarlægges i samarbejde med LOA-fonden. Endvidere udarbejdes oplæg til Udbudsbekendtgørelse.

Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af konkurrence og udbudsproces.

Fasen afsluttes med godkendelse i Byggeudvalget ultimo august 2012.

 

Prækvalifikation

Udbudsbekendtgørelse offentliggøres i EU-tidende.

Modtagne anmodninger om prækvalifikation vurderes af repræsentanter fra LOA-fonden, BRK samt bygherrerådgiver, der indstiller fem totalrådgiver-team til at fremkomme med hver sit konkurrenceforslag.

Fasen afsluttes med godkendelse i Byggeudvalg medio oktober 2012.

 

Udbudsmateriale til projektkonkurrence

Der udarbejdes eventuelle forundersøgelser.

Der udarbejdes byggeprogram med deltagelse af Svømmehallen. Byggeprogrammet skal afspejle de fremtidige ønsker til Svømmehallens funktionalitet, teknik og drift.

Endvidere udarbejdes udbuds- og konkurrencebetingelser, ydelsesbeskrivelse, rådgiveraftale og tilbudsliste/honorarsats.

Fasen afsluttes med godkendelse i Byggeudvalg medio oktober 2012.

 

Konkurrencefasen

Fem konkurrenceforslag udarbejdes og indleveres anonymt.

Bedømmelseskomitéen vurderer de indkomne forslag og træder sammen ved to møder. Ved første møde gennemfører fagdommeren en projektgennemgang og ved andet møde udpeges vinderprojektet. Fagdommer udarbejder dommerbetænkning, der underskrives og efterfølgende åbnes kuverter og vinderen udpeges.

Tildeling af ordre til vinderen godkendelse i Byggeudvalg og meddelelsesbreve fremsendes til de bydende.

Sideløbende ansøges kommunalbestyrelsen om meddelelse af projekteringsbevilling.

Repræsentantskabet i Rønne Svømmehal træffer beslutning om svømmehallens fremtidige driftsform og ejerskab.

Fasen afsluttes januar 2012.

 

Projektering

Byggeprogram udarbejdes i endelig udgave og der udarbejdes projektforslag, forprojekt/myndighedsprojekt og hovedprojekt. Der indsendes byggeandragende og projektet myndighedsbehandles.

Sideløbende med projekteringen gennemføres prækvalifikation/udvælges af tilbudsgivende fagentreprenører som beskrevet ovenfor.

Projektforslag og fagentreprenører for tilbudsgivning godkendes af Byggeudvalg.

Periode: Februar til maj 2013.

 

Fagentrepriseudbud

Hovedprojekt udsendes for tilbudsgivning.

Tilbud vurderes i henhold til tildelingskriteriet laveste pris og vindende fagentreprenører indstilles.

Indstilling godkendes i Byggeudvalg og der indgås fagentreprisekontrakter.

Sideløbende ansøges kommunalbestyrelsen om meddelelse af anlægsbevilling.

Fasen afsluttes ultimo juni 2013.

 

Udførelse

Svømmehalen lukkes 1. august 2013.

Byggearbejder gennemføres med efterfølgende aflevering og indkøring.

Svømmehalen åbner medio 2014 og nyt liv pågår.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 blev der afsat en anlægspulje til Rønne Svømmehal på 13,5 mio. kr. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 13,3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2011 en anlægsbevilling på 200.000 kr. (udgift) til opstart af projektet og en anlægsbevilling på -100.000 kr. (indtægt) til tilskud.

På mødet den 31. maj 2012 meddelte Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på yderligere 200.000 kr. (udgift) til udarbejdelse af byggeprogram m.m. og en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på yderligere -100.000 kr. (indtægt) til tilskud.

Den samlede udgiftsanlægsbevilling udgør således pt. 400.000, medens indtægtsanlægsbevillingen pt. udgør -200.000 kr.

Den kommunale nettoudgift på i alt 200.000 kr. blev finansieret af anlægspuljen til Rønne Svømmehal.

Der er derfor nu brug for en samlet økonomisk ramme på 685.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram og konkurrence i henhold til nedenstående budget. Halvdelen af beløbet forventes fortsat finansieret via tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Der søges derfor om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 285.000 kr. vedrørende udgifter til byggeprogram m.m.

Der søges derudover også om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -142.500 kr. (indtægt) vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Den kommunale nettoudgift, som udgør 142.500 kr., kan finansieres af ovennævnte anlægspulje til Rønne Svømmehal. Puljens korrigerede rådighedsbeløb vil herefter udgøre 13,16 mio. kr.

Projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” kan kun gennemføres som beskrevet, såfremt der findes yderligere finansiering for 6,5 mio. kr. – enten fra fonde eller som yderligere kommunalt bidrag.

Der vil - som nævnt ovenfor - skulle fremlægges flere bevillingssager senere i forløbet.

 

Budget

 

 

Bygherrerådgivning:

 

 

Planlægning, udbudsbekendtgørelse og prækvalifikation

 kr.    100.000

 

Udarbejdelse af kravspecifikation/byggeprogram

 kr.    100.000

 

Udarbejdelse af konkurrencebetingelser

 kr.     50.000

 

Budopfordring samt håndtering af udbud inkl. indstilling

 kr.     50.000

 

Gennemgang af projekter og økonomi

 kr.     50.000

 

Sekretær/tovholder på bedømmelsen

 kr.     25.000

 kr.     375.000

Konkurrencevederlag

 

 kr.     200.000

Tillæg ved standsning

 

 kr.       50.000

Fagdommere

 

 kr.       50.000

Diverse udlæg

 

 kr.       10.000

 

 

 kr.     685.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Lokale- og Anlægsfonden har 23. august 2012 meddelt, at fonden vil støtte arkitektkonkurrencen med 342.500,- kroner.

Efter denne sags behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22.08.2012 har Lokale- og Anlægsfonden stillet krav om at konkurrencevederlaget forhøjes til 100.000 kr. ekskl. moms pr. deltagende virksomhed. Formålet er at sikre, at tilstrækkeligt kvalificerede arkitektvirksomheder ønsker at deltage i konkurrencen.

Forhøjelsen af konkurrencevederlaget vil forøge det samlede budget med 250.000 kr. ekskl. moms. Se i øvrigt vedlagt notat.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. august 2012

1.
Notat vedr. forøgelse af budget. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Suppleant til Det lokale Beskæftigelsesråd

00.01.00A30-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

10

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

LO har meddelt at en af suppleanterne ønsker at udtræde af LBR Bornholm, og indstiller til udpegning af ny suppleant.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at der udpeges en suppleant.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Anne Rustand blev udpeget som suppleant.

Sagsfremstilling

LO har meddelt at Preben Nørgaard Pedersen ønsker at udtræde som suppleant, og indstiller i stedet 1. Anne Rustand, A-kasseleder i 3F Bornholm og 2. Jens Ove Knudsen, næstformand i FOA Bornholm.

 

Ved udpegning efter LO’s prioriterede indstilling vil fordelingen af de udpegede suppleanter være ligelig med 5 kvinder og 5 mænd. Fordelingen af de udpegede medlemmer er fortsat 5 kvinder og 9 mænd.

 

Det lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til rådet. Udpegningen gælder for resten af perioden indtil 31. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevilling til renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Bornholms Ungdomsskole - tillægsbevilling

82.18.00P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

14

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord.

Da der er konstateret stor koncentration af fugt og heraf følgende skimmelsvamp og der er behov for både konkrete renoveringstiltag og fortsatte undersøgelser for at bringe lokalerne i brugbar stand, ansøges om en tillægsbevilling på 220.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 220.000 kr. til udbedring af skader og videre undersøgelser i forbindelse med bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 280.000 kr.

b)     at tillægsbevillingen på 220.000 kr. finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen under BRK Ejendomsservice har igangsat undersøgelser samt gennemført renovering af kloakker og brønde på Ungdomsskolens afdeling Nord i Klemensker.

 

Resultaterne af skimmelundersøgelsen er bilagt sagen og viser, at der i næsten alle prøver blev fundet for høje tal af relevante skimmelarter, herunder skimmelsvampearter, som er problematiske for indeklimaet.

Indtil der er gennemført udbedringer og skimmelsaneringer kan de berørte lokaler kun anvendes med restriktioner.

 

Der er ligeledes udført arbejder til afhjælpning af opfugtningen, men denne viser sig at have flere årsager. For at undgå yderligere opfugtning og deraf følgende skimmelvækst skal årsagerne klarlægges og nødvendige renoveringer udføres.

 

Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at der hurtigst muligt bør iværksættes følgende tiltag:

 

·       undersøgelser til identificering af årsagerne til opfugtning og skimmelsvampe

·       rensning for eksisterende skimmelsvamp

·       affugtning

·       reetablering af allerede fundne skader/kritiske forhold

 

De beskrevne renoveringsopgaver er skønnet til at koste 220.000 kr. Resultatet af kommende undersøgelser forventes at afdække, om der bliver behov for yderligere indsats.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. april 2012 en anlægsbevilling på 60.000 kr. til renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord i Klemensker. Bevillingen blev finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger.

 

Samme finansieringsmodel foreslås anvendt i denne sag, hvor der søges om en tillægsbevilling på 220.000 kr. til yderligere bekæmpelse af skimmelsvamp. Det korrigerede rådighedsbeløb i renoveringspuljen til skolebygninger udgør 561.913 kr.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den samlede anlægsbevilling til projektet udgøre 280.000 kr.

 

Det skal bemærkes at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af renoveringspuljen til skolebygninger. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Bilag 1 Status over gennemførte og kommende opgaver (DOC)

2.
Bilag 2 Indeklimarapport Bornholms Ungdomsskole Nord (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse

01.11.00P20-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

16

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der skal overvejes om og evt. hvilket byområde der næste gang skal prioriteres ved ansøgning om områdefornyelsesmidler.

I forbindelse med en ansøgning om udgiftsramme til et nyt områdefornyelsesprojekt anvendes den samme procedure som ved ansøgningsrunden i 2007. Kommunalbestyrelsen indkalder forslag til nye områdefornyelsesprojekter ved en annonce i kommunens fællesannonce i september.

De indkomne ansøgninger forelægges herefter Teknik- og Miljøudvalget til en afgørelse om, hvilket byområde der skal ansøges om områdefornyelsesramme til. Der ansøges om ét projekt i 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at udvalget drøfter en evt. igangsætning af proces med indkaldelse af forslag til et nyt områdefornyelsesprojekt igangsættes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. august 2012:

Igangsætte en proces med indkaldelse af forslag til et nyt områdefornyelsesprojekt.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til orientering for kommunalbestyrelsen.

 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Orientering modtaget.

Sagsfremstilling

Der skal overvejes hvilket byområde, der næste gang skal prioriteres ved ansøgning om områdefornyelsesmidler.

I forbindelse med en ansøgning om udgiftsramme til et nyt områdefornyelsesprojekt anvendes den samme procedure som ved ansøgningsrunden i 2007. Kommunalbestyrelsen indkalder forslag til nye områdefornyelsesprojekter ved en annonce i kommunens fællesannonce i september. Announcen redegør for tidsplanen, og for at by- og borgerforeninger kan ansøge om at komme i betragtning, som det byområde, hvortil kommunalbestyrelsen ansøger om reservation af en udgiftsramme. Foreningerne skal i deres ansøgning gøre rede for, hvilke lokale problemer de ønsker at afhjælpe, og hvilke byforbedringer der planlægges for.

De indkomne ansøgninger forelægges herefter Teknik- og Miljøudvalget til en afgørelse om, hvilket byområde der skal ansøges om områdefornyelsesramme til. Der ansøges om ét projekt i 2013.

Den næste ansøgningsfrist til reservation af udgiftsramme til områdefornyelse er den 7. januar 2013. Ansøgninger sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. For at komme i betragtning er det vigtigt, at ansøgningen indeholder en bred vifte af problematikker, som kan indgå i et lokalt områdefornyelsesprojekt. Den ministerielle udvælgelse sker ud fra en konkret vurdering af ansøgningerne og af områdets behov for offentlig indsats. Staten afholder 1/3 af udgifterne og kommunen 2/3.

Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Desuden kan kommunen få støtte til planlægning, udredning og organisering af ældre erhvervs- og havneområder. En forudsætning for at modtage støtten er, at interessenter i området inddrages i planlægningen og gennemførelsen af indsatsen.

Opnår kommunen reservation, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram i samarbejde med områdets interessenter. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget byfornyelsesprogrammet, ansøges om endeligt tilsagn. Herefter vil implementeringen kunne igangsættes. Dvs. i foråret 2013 vil udarbejdelse af et byfornyelsesprogram kunne finde sted og implementering af delprojekter vil kunne starte i slutningen af 2013.

 

Igangværende og afsluttede områdefornyelsesprojekter.

 

Hasle områdefornyelse. Det igangværende områdefornyelsesprojekt startede i 2008 og afslutter i 2013. Budget: 5.050.000 kr. (statens andel 1.333.000 kr. – kommunens andel 2.667.000 kr.), idet Direktoratet for FødevareErhverv har bevilget 1.000.000 kr. til aktiviteter og anlæg på havneområdet og Hasle Turist- og Erhvervsforening har bevilget 50.000 kr. til brandingproces.

Projektet har herudover modtaget medfinansiering af Aktivitetsparken/Hasle Fælled på godt 500.000 kr., og tilsagn om medfinansiering af Hasle havnebad og forbedringer på Hasle havn fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden på i alt 6.100.000 kr. (heraf 1.067.500 kr. fondsmoms). Endvidere har Hasle fået tilsagn på 9.000.000 kr.fra Transportministeriet om medfinansiering af etablering af kanalmiljø, havnetorv og badestrand.

 

Indsatser: Der er etableret en Aktivitetspark med multihytte, motions- og legeredskaber, samt 3 løberuter, og der pågår etablering af et havnebad og forskellige tiltag på havneområdet. I efteråret 2013 arbejdes med indretning af et medborgerhus og omdannelse af Hasle Torv. Der er startet en branding proces – ”Hasle By hen imod 2020”.

 

Sandvig Områdefornyelse blev påbegyndt i 2003 og afsluttes i 2012. Projektet har en rammebevilling på 3.200.000,- kr. over 5 år (statens andel 1.063.000 kr. og kommunens andel 2.137.000 kr.).  Herudover modtog projektet godt 500.000 kr. fra EU og diverse fonde. Strandpromenaden og klitlandskabet indgik ligeledes i Mulighedernes Land/Realdania med 5.000.000 kr. (heraf fondsmoms 875.000 kr.).

Indsatser: Udvidelse af kapacitet på Sandvig Havn og faciliteter for gæstesejlere, restaurering og udvidelse af anvendelsesmuligheder af den gamle Rådstue (medborger - og kulturhus), naturlegeplads, forbedrede anvendelsesmuligheder og faciliteter på Sandvig Sceneplads, omdannelse af Strandpromenaden og genetablering af klitlandskabet.

 

Gudhjem Helhedsorienteret byfornyelse blev startet i 2002 og afsluttede i 2007. Projektet havde en samlet bevilling på 5.500.000 kr. over 5 år (statens andel 1.500.000 kr., kommunens andel 4.000.000 kr.). Herudover modtog projektet ca. 950.000 kr. fra EU og diverse fonde.

Indsatser: Etablering af ”Gudhjem Universitet”, AktivitetsHuset (ungdomshuset), parkerings-pladsen ved Gudhjemvej med fodgængerovergang, Toftevej og krydset Helligdomsvej-Brøddegade, Kranpladsen, Torvet ved slæbestedet, forskønnelse af p-pladsen på havnen og gangforbindelse langs havnefronten.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2013-16 afsat rådighedsbeløb til nye områdefornyelsesprojekter. Regionskommunens pulje til udgifter til nye projekter udgør 884.500 kr. pr. år. I alt 3.538.000 kr. over 4 år. Herudover er der budgetlagt med forventet statstilskud til nye projekter på i alt 1.179.200 kr. i samme periode.

Hvis regionskommunen får tildelt en udgiftsramme til områdefornyelse vil der sener blive fremsendt en sag med henblik på meddelelse af anlægsbevilliger til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Folkemødet 2012, evaluering

24.00.00P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

17

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

13

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Den 14. – 17. juni 2012 blev det andet årlige Folkemøde afholdt i Allinge, med ca. 32.000 besøgende fordelt på de fire dage, med 748 registrerede arrangementer gennemført af 297 arrangører fra hele landet. 400 pressefolk fra mere end 80 forskellige medier dækkede Folkemødet.

Folkemødesekretariatet har foretaget en samlet evaluering, som sammen med en række anbefalinger for kommende Folkemøder forelægges til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til drøftelse af evaluering og anbefalinger, der danner grundlag for de videre forberedelser af Folkemødet 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Både formål og succeskriterier for Folkemødet 2012 blev mere end indfriet.

Folkemødet 2012 fremstod tydeligt som et frit mødested for danske partier, organisationer og borgere, med plads til refleksioner om rammerne for vores samfund og udveksling af holdninger under åben himmel.

Folkemødet 2012 fik i endnu højere grad end det første folkemøde i 2011 sat Bornholm i midten af det politiske Danmarkskort, og sørgede for at give det politiske Danmark en ny platform for udveksling af viden og holdninger – en platform, hvor de politisk valgte fik mulighed for at mødes på tværs af politiske repræsentationer.

Succeskriterierne:

·         ca. 32.000 besøgende mod ca. 10.000 gæster i 2011 og et mål for 2012 på 20.000 gæster

·         297 arrangører, mod 72 i 2011 og en målsætning på 80 arrangører

·         Mere end en femdobling af antallet af telte, fra 30 i 2011 til 160 telte i 2012

·         748 registrerede arrangementer mod 256 i 2011 og et mål på 400 arrangementer

·         400 journalister mod 235 i 2011 og en målsætning på 250 i 2012

Eksterne evalueringer og tilbagemeldinger efter Folkemødet 2012 udtrykker éntydigt et samlet positivt indtryk, samtidig med at der er kommet mange gode ideer og forslag til yderligere forbedringer af Folkemøderne for de kommende år.

I sin evalueringsrapport har Folkemødesekretariatet medtaget disse ideer og forslag, med anbefalinger til brug for forberedelsen af Folkemødet 2013.

 

Kommunikation: Der er brug for at gøre både hjemmeside og Folkemødeavisen mere brugervenlige, samt at udvikle en bedre app.

 

Allinge som værtsby: Der er brug for en langsigtet anlægsstrategi for Allinge by og havn, der bedre understøtter Folkemødets logistik- og forsyningsbehov, en bedre og mere brugervenlig skiltning samt en optimering i indretningen af teltarealer og byen som helhed.

 

Forsyning: Der er behov for bedre netdækning, mere og bedre forplejningsmuligheder, flere toiletter og bedre tilgængelighed for handikappede.

 

Transport: Transportmulighederne til og fra samt på øen er fortsat utilstrækkelige. Der er brug for flere parkeringspladser.

 

Organisation: Der er brug for en bredere organisation i forberedelsen af Folkemødet, både internt i forhold til regionskommunens forskellige enheder, samt i forholdet til de mange eksterne samarbejdspartnere. Det gælder både på ledelses- og praktikerniveau.

 

I forhold til Folkemødet 2013 anbefales det endvidere at arbejde videre med ideer om at lade eksterne organisationer drive pressecentret, øge areallejen så affaldsbortskaffelse inkluderes, at opprioritere grøn transport med flere cykler samt undersøge muligheden for gratis bustransport på øen under Folkemødet.

Ungdommens Folkemøde, der blev gennemført for første gang, viste sig også at være en succes og der er brug for øget overnatningskapacitet.

 

Regnskabet for Folkemødet 2012 er endnu ikke afsluttet. Der forventes udgifter på ca. 3 mio. kr., hvortil kommer ekstra bemanding som regionskommunens forskellige enheder har stillet til rådighed.

På finansieringssiden er der ansøgt om støtte fra 24 forskellige fonde og puljer, hvoraf halvdelen har givet tilsagn. Der mangler dog endnu svar på enkelte ansøgninger, men forventningen er at der vil blive balance i det endelige regnskab.

Flere fonde/puljer/organisationer har ydet støtte både i 2011 og 2012, enkelte også til Folkemødet i 2013. Nogle fonde har oplyst at de ikke har mulighed for at yde tilskud til yderligere Folkemøder.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag: Folkemødet 2012, evalueringsrapport

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2012

1.
Udkast - Evaluringsrapport Folkemødet 2012 (PUB)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Beretning nr. 19 og endelig godkendelse af regnskab 2011

00.32.00K01-0080

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

2

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til ”Lov om kommunernes styrelse”, § 45, stk. 2, har revisionen fremsendt beretning vedrørende den afsluttende revision indeholdende eventuelle bemærkninger til det aflagte regnskab for 2011 til besvarelse. Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund heraf i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

 

a)     At revisionsberetning nr. 19 godkendes

b)     At udkast til besvarelse godkendes og fremsendes til revisionen

c)     At regnskabet for 2011 (bestående af beretning, specifikationer og bemærkninger) endeligt godkendes

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har fremsendt ”Beretning nr. 19 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011”.

 

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning:

 

IT-kontroller:

 

Det er påset, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende It-kontroller      omkring de systemer, der anvendes til udbetaling af ydelser på de sociale områder.

Det er konstateret, at kommunen på flere områder anvender KMD Børn- og Voksensystemet til udbetaling af bl.a. merudgiftsydelser til børn og voksne. Vi har påset, at kommunen har udført systemansvarliges kontrol.

Der skal tillige foretages (stikprøvevis) kontrol af betaling til alternativ modtager. I princippet kan alle personer med indberetningsadgang til Børn- og Voksensystemet foretage betalinger til alternativ modtager. Kontrol af alternativ modtager foretages ikke p.t.

Det henstilles, at kommunen beskriver og implementerer kontrollen.

 

Bemærkningen foreslås besvaret på følgende måde:

 

Revisionens bemærkninger taget til efterretning, idet anførte IT-kontroller vil blive beskrevet og implementeret.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2012

1.
Beretning nr. 19, afsluttende beretning for regnskabsåret 2011 (PDF)

2.
Regnskab 2011 (specifikationer og bemærkninger er tidligere udleveret) (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Likviditetsoversigter pr. 31. juli 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

3

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. juli 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (159,2 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (276,8 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (20,7 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2012 (155,7 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 31. juli 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 159,2 mio. kr. er faldet med 27,1 mio. kr. i forhold til 31. maj 2012, hvor beholdningen sidste år faldt med ca. 11,7 mio. kr.  Udviklingen i beholdningerne i juni måned har været den samme som sidste år, mens beholdningen ikke er steget i juli 2012 på samme måde som i 2011. Den ændrede udvikling skyldes dels, at der er betalt for de nye busser til BAT og dels, at der i 2012 er sket en regulering af statsrefusionerne for 1. og 2. kvartal 2012, hvor der sidste år ikke var en tilsvarende regulering.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning ligger under niveauet i 2011. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo juli ca. 45 mio. kr. lavere end i 2011, idet der fortsat forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 20,7 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler fra 2011.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 39,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2012

1.
Beholdninger pr. 31. juli 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti

13.03.01Ø60-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

7

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S ansøger om en kommunegaranti for et lån på 6,25 mio. kr. vedrørende fjernvarmen i Aakirkeby, Nylars, Vestermarie og Lobbæk.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at der gives en kommunegaranti til Bornholms Varme A/S for et lån stort 6,25 mio. kr. optaget i KommuneKredit.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Carl Ilsøe kan ikke stemme for, idet han mener, at Renè Nordin Bloch ikke er inhabil i lovens forstand.

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har den 8. august 2012 ansøgt om en kommunegaranti for et lån på 6,25 mio. kr. vedr. fjernvarmen i Aakirkeby, Nylars, Vestermarie og Lobbæk. Lånet ønskes optaget i KommuneKredit.

Kommunalbestyrelsen har den 16. november 2011 givet en kommunegaranti for et lån på 141 mio. kr. til endelig finansiering af opførelse af Aakirkeby Flisvarmeværk og ledningsnet m.v. i Aakirkeby, Nylars, Vestermarie og Lobbæk.

Det nye lån skal anvendes til finansiering af nye anlægstiltag efter færdiggørelsen af fjernvarmeprojektet. Det drejer sig om ekstraudgifter til asfaltbelægninger og leje af afspærring/byggeplads, til ca. 20 nye tilslutninger og til renoverings- og ombygningsarbejdet på det tidligere fjernvarmeværk i Lobbæk.

Bornholms Varme har fremsendt langtidsbudget for fjernvarmeforsyningen af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie og Lobbæk inkl. de ekstra arbejder. Budgettet viser, at der fortsat er en god økonomi i fjernvarmeprojektet.

Med denne garanti er der samlet set givet kommunegaranti på 147,25 mio. kr. til fjernvarmeprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Et tilsagn om kommunegaranti vil ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune. På baggrund af det fremsendte langtidsbudget forventes garantien heller ikke at blive udløst på sigt.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Byggekredit til opførelse af 60 plejeboliger vedr. Snorrebakken, 2. etape

00.34.00G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

9

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Byggekredit til finansiering af anlægsudgifterne i byggeperioden i forbindelse med opførelsen af 60 plejeboliger ved Snorrebakken, 2. etape.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at der optages en byggekredit på maksimalt 92.500.000 kr., og

b)     at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Byggeriet af plejeboligerne ved Snorrebakken 2. etape igangsættes i august 2012 og afsluttes primo 2014.

Plejeboligbyggeriet finansieres endeligt med 88 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 10 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering). Merinvestering til energiklasse 2015 finansieres med 98 pct. lån og 2 pct. beboerindskud.

Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering, således at kommunens kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg i byggeperioden. Kommunens egenfinansiering af boligdelen og udgifterne til servicearealer afdækkes således ikke af byggekreditten.

Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 101.868.973 kr. og 90 pct. heraf udgør 91.682.076 kr. Hertil kommer merudgiften til energiklasse 2015 med 817.267 kr. så den samme eksterne finansiering udgør 92.499.343 kr.

Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.

 

Økonomiske konsekvenser

Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat, og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

18

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012:

Borgmesteren orienterede fra et borgmestermøde i dag.


 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt