Referat
Kommunalbestyrelsen
11-10-2012 kl. 18:00
Kildebakken, Kildesgårdsvej 19, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Revision af Bornholms Energistrategi
  åbent 3 Varmeplan for Bornholm
  åbent 4 Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted
  åbent 5 Status for pendlerprojekt
  åbent 6 Afgørelse om udlodning efter stoploven
  åbent 7 Bornholms Varme A/S, ansøgning om forhøjelse af byggekredit vedr. fjernvarmeforsyning af Østermarie og Østerlars
  åbent 8 Opfølgning på kvalitetskontrakt 2012
  åbent 9 Budget 2013, 2. behandling
  åbent 10 Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet
  åbent 11 Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud
  åbent 12 Likviditetsoversigter pr. 30. september 2012
  åbent 13 Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering og energioptimering af Heldagsskolen
  åbent 14 Anlægsbevillinger til projektering af 8 nye boliger på Stenbanen i Rønne
  åbent 15 Renovering af stråtage på Melstedgård, tillægsbevilling til rådighedsbeløb
  åbent 16 Anlægsbevilling til renovering af taget på Rønne Idrætshal
  åbent 17 Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal
  åbent 18 Anlægsbevilling til trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby
  åbent 19 Nyudpegning af observatør til Bornholms Vækstforum
  åbent 20 Nyudpegning af viden- og uddannelsesrepræsentant til Bornholms Vækstforum
  åbent 21 Nyudpegning af erhvervsrepræsentant til Bornholms Vækstforum
  åbent 22 Nyudpegning af medlemmer til bestyrelsen for de lette kollektive boliger
  åbent 23 Mødeplan for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen
  åbent 24 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

1

 

 

Fraværende

Torben Rønne-Larsen, Lars Kjøller og René Nordin Bloch.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Linda Kofoed Persson er indkaldt som stedfortræder for Torben Rønne-Larsen.

Else Merete Knoop er indkaldt som stedfortræder for Lars Kjøller.

Kirsten Wendell er indkaldt som stedfortræder for René Nordin Bloch.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Revision af Bornholms Energistrategi

13.00.00P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-09-2012

4

 

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

17

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Resumé

Der er udarbejdet et udkast til hvidbog for en revideret energistrategi.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at

de enkelte anbefalinger til en revideret energistrategi drøftes og evt. godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. september 2012:

Drøftet og genoptages.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Indstillingen anbefales med de afgivne bemærkninger fra udvalget.

Sagen sendes videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I kraft af regionalfondsprojektet ”Grøn Energi i Innovative Netværk” er der udarbejdet et udkast til hvidbog for en revideret energistrategi.

 

Bornholms Energistrategi ”Vejen til et MERE Bæredygtigt Bornholm” fra 2008 indeholder et mål om, at ”Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig vedvarende energi i år 2025”. Det fremgår endvidere i denne energistrategi, at det er en dynamisk plan, hvor målet er fastsat, men vejen – de konkrete handlinger – regelmæssigt må justeres for, at strategien kan forblive aktuel. I dette udkast til hvidbog for en revideret energistrategi er målet fastholdt, men der er beskrevet en række anbefalinger til handlinger i en revideret energistrategi som på visse områder, adskiller sig fra den gældende energistrategi.

 

Der er flere grunde til, at der opstået et behov for en revision af energistrategien. Den væsentligste er, at energiområdet har fået større bevågenhed både internationalt, nationalt og lokalt. Herunder problematiseres det bl.a., at biomasseressourcen på globalt plan har risiko for at blive en knap ressource, og der tales i den forbindelse om det elektrificerede samfund som en del af løsningen. Det betyder bl.a., at der er behov for at se sektorplaner som fx varmeplaner i en lidt bredere kontekst. Desuden har omstillingen til mere vedvarende energikilder taget fart i takt med stigende oliepriser, hvorfor det bornholmske landkort på energiområdet har ændret sig en del.

 

Intensionen med dette udkast til hvidbog for en revideret energistrategi er:

-         at gøre status for, hvor langt Bornholm er nået på de enkelte indsatser i de gældende energistrategier,

-         at komme med anbefalinger til, hvilke justeringer der evt. skal til for at målet i 2025 nås,

-         at sammenskrive de eksisterende energistrategier som gælder for Bornholm,

-         at skabe et strategisk udgangspunkt for hvordan det ”grønne Bornholms” spin-off muligheder udnyttes bedst.

 

I samarbejde med konsulentfirmaet PlanEnergi (samme konsulenter som ved energistrategien i Transplanprojektet) er talmaterialet, der danner baggrund for udkastet til hvidbogen, blevet behandlet.

Indholdet i udkastet har været underlagt en tidlig borgerinddragelse, idet det blev behandlet på et møde i Bornholms energiforum, et bredt sammensat forum af energiinteressenter på Bornholm, i foråret 2012. Herudover har det i en tidlig skriftlig form været i høring i samme energiforum. Hertil kom 8 høringssvar, som er indarbejdet de relevante steder i dokumentet. Desuden er hovedkonklusionerne fra Kommunalbestyrelsens temadag i marts 2012 om energistrategisk planlægning også blevet indarbejdet.

 

Udkastet til hvidbogen for Bornholms reviderede energistrategi forelægges hermed Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en godkendelse af indhold, hvorefter der kan arbejdes videre med en strategi, der i højere grad vil egne sig til distribution. Det er tanken, at det er den distributionsegnede strategi, som vil blive forelagt til videre politiske behandling, hvorfor Teknik- og Miljøudvalget vil få den version forelagt forventeligt oktober/november 2012.

Økonomiske konsekvenser

Flere af handlingerne kan op- eller nedprioriteres alt efter hvor mange ressourcer, der er til rådighed, men der er pt. ikke afsat ressourcer til at implementere energistrategiens handlinger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er udarbejdet en ressourceoversigt som bilag til hvidbogen. I ressourceoversigten fremgår det om de enkelte anbefalinger kræver ekstra personaleressourcer (timer) eller driftsøkonomiske ressourcer (kroner). Kommunens rolle er overordnet set søgt vurderet. Ved sidstnævnte skelnes der mellem om det er noget BRK skal sætte i gang og lade andre udføre (BRK skaber), eller om det er noget, som BRK med fordel selv bør drive, som den neutrale part og det naturlige samlingspunkt BRK er (BRK driver).

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
Ressourceoversigt - bilag til hvidbog (PDF)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. september 2012

2.
Hvidbog - arbejdspapir til revision af Bornholms energistrategi (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. oktober 2012

3.
Bemærkninger fra TMU 250912 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Varmeplan for Bornholm

13.03.00P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

19

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Der er nu etableret fjernvarme i Hasle, Sorthat-Muleby, Nyker, Nylars, Aakirkeby, Balka og Snogebæk, Vestermarie og Østerlars og Østermarie. Hermed er Varmeplan 2007 opfyldt.

Kommunalbestyrelsen har derfor igangsat udarbejdelse af en ny varmeplan, der skal belyse mulighederne for:

·         Fjernvarmebetjening af ”klippebyerne” Allinge-Sandvig, Sandkaas-Tejn, Gudhjem-Melsted og Listed-Svaneke-Aarsdale samt af enkelte mindre byer med lokale biobrændsler (halm og flis)

·         Udnyttelse af vedvarende energikilder som solvarme, havvarme, geotermi, grundvandsvarme og bjergvarme i øens fjernvarmenet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at forslag til varmeplan sendes i offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Forslaget sendes i høring, idet prioriteringen af anlægsprojekterne må bero på en overordnet samfundsøkonomisk vurdering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Varmeplan Bornholm er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanens anbefalinger er koordineret og afpasset med de overordnede handlinger i Bornholms Energistrategi.

 

Varmeplanen beskriver forslag til den samlede varmeforsyning af Bornholm. Der har været afholdt flere møder med de bornholmske forsyningsselskaber under arbejdet med varmeplanen ligesom de har set beregninger og tidligere udkast af forslag til varmeplan.

 

Målsætningen for varmeforsyningen er en fortsat udbredelse af fjernvarmen i byområderne (når det er et billigere alternativ end oliefyring) og at fremme anvendelsen af lokale brændsler – af hensyn til service, miljø og økonomi.

Det foreliggende forslag til Varmeplan Bornholm, beskriver

·         Status: De eksisterende varmeforsyninger og forsyningsområder på Bornholm. Afsnittet indeholder også er en kort gennemgang af relevante regler.

·         Plan: Gennemgang af de byområder, hvor det umiddelbart vil være fordelagtigt at etablere fjernvarme, set ud fra brugerøkonomi, miljø (CO2-reduktion) og ”Ø-konomi” – der er en variant af Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregninger, som beskriver påvirkningen af den Bornholmske lokaløkonomi. Et forslag til tidsplan indgår også.

·         Perspektiv: Gennemgang af mulighederne for udnyttelse af vedvarende energikilder som solvarme, havvarme, geotermi, grundvandsvarme og bjergvarme i 3 forskellige områder. Der er henholdsvis Østermarie/Østerlars/Gudhjem, Pedersker og Rønne.

Perspektiveringen indeholder desuden en gennemgang af de tilgængelige lokale energiressourcer på Bornholm, egnet til fjernvarmeproduktion (primært: Halm, flis, biogas og affaldsvarme)

 

Forslaget til Varmeplan Bornholm anbefales sendt i offentlig høring i 8 uger. Bemærkningerne til forslaget vil herefter blive indarbejdet, hvorefter en endelig varmeplan vil blive sendt til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
Østermarie og Østerlars.pdf (PDF)

2.
Hasle, Sorthat, Muleby og Nyker.pdf (PDF)

3.
Aakirkeby, Lobbæk, Nylars og Vestermarie.pdf (PDF)

4.
Klemensker.pdf (PDF)

5.
Nexø,Balka og Snogebæk.pdf (PDF)

6.
Rønne.pdf (PDF)

7.
Nuværende varmeforsyningsområder hele øen.pdf (PDF)

8.
Muligheder for alternative fjernvarmeløsninger i Rønne.pdf (PDF)

9.
Muligheder for alternative forsyninger til fjernvarme i Pedersker.pdf (PDF)

10.
Muligheder for forsyninger til fjernvarme i Østermarie, Østerlars og Gudhjem.pdf (PDF)

11.
Signaturforklaring.pdf (PDF)

12.
Rø.pdf (PDF)

13.
Pedersker.pdf (PDF)

14.
Arnager.pdf (PDF)

15.
Aarsballe.pdf (PDF)

16.
Rutsker.pdf (PDF)

17.
Sandvig, Allinge, Sandkaas, Tejn,Vang og Olsker.pdf (PDF)

18.
Svaneke, Aarsdale og Listed.pdf (PDF)

19.
Gudhjem.pdf (PDF)

20.
Udvalgte områder .pdf (PDF)

21.
Varmeplan Høringsudkast i PDF format (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted

13.03.01P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

20

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted til kommunens godkendelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at projektforslaget udsendes til Østkraft, RVV, Nexø Halmvarmeværk og Vestbornholms varmeforsyning med en høringsfrist på 4 uger

b)     at sagen efter høringsperioden på ny kommer til behandling i udvalget med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om den endelige projektgodkendelse

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Indstillingen godkendt

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt, idet høringsfristen fastsættes til 8 uger.

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning har fremsendt forslag om forsyning af Gudhjem og Melsted med fjernvarme fra Østerlars Halmvarmeværk samt evt. et mindre antal ejendomme tæt på transmissionsledningen.

 

Projektforslaget forudsætter frivillig tilslutning, i lighed med alle de senere projekter på Bornholm, som er beskrevet i Varmeplan 2007. Endvidere forudsættes det, at de kommunale bygninger inden for området tilsluttes. Projektet vil kun blive realiseret hvis der opnås tilstrækkelig tilslutning, som vil være ca. 65 % af samtlige potentielle kunder i området. De seneste projekter på Bornholm er igangsat ved en tilmelding på 60-65 %, og har alle opnået en tilslutning på omkring 90 % eller mere. Endelig er det i projektforslaget forudsat, at der kan opnås en kommunegaranti til låntagningen.

 

Lovgivning

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14.12.2011, og

Bekendtgørelse nr. 1295 af 13.12.2005: ”Projektbekendtgørelsen”.

Bekendtgørelsen indeholder anvisninger om indholdet i projektforslag samt om kommunens godkendelse. Det fremgår bl.a. at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2007) og den fysiske planlægning (Regionkommuneplanen og lokalplaner). Endelig forudsætter projektforslaget at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområderne.

 

Varmeværket i Østerlars

Varmeværket i Østerlars, der også leverer varme til Østermarie, producerer varmen på en kondenserende kedel på halm. Spids- og reservelastenhed består af en 1 MW træpillekedel og en 2,4 MW el-kedel, samt akkumuleringstank på 1.500 m3, der tilsammen giver kapacitet på 100 % af den fremtidige maksimale belastning. Værket er forberedt til senere udbygning med solvarme og solceller.

El-kedlen er indmeldt hos Energidanmark på balancemarkedet, således at Energidanmark vil indkoble el-kedlen hvis der behov for at regulere netfrekvensen. Det skønnes at el-kedlen vil erstatte 0-10 % af brændselsforbruget.

 

Vurdering af projektforslaget

Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2007 samt forslag til Varmeplan 2012, der er under udarbejdelse.

 

Teknik & Miljø har bedt DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) gennemgå projektforslaget og vurdere forholdet til projektbekendtgørelsens bestemmelser. Vurderingen med bilag er vedlagt dagsordenspunktet. DFPs vigtigste konklusioner er:

 

·         DFP kan bekræfte, at projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen bestemmelser samt efter gældende retningslinjer udsendt af Energistyrelsen for udarbejdelse af projektforslag.

·         Da projektet er meget fordelagtigt ud for et brugerøkonomisk synspunkt, og da det er positivt ud fra et selskabsøkonomisk synspunkt ved en tilslutning på kun 75 %, kan DFP anbefale, at projektet godkendes, idet det endvidere er samfundsøkonomisk fordelagtigt.

·         Lokaløkonomisk for Bornholm vil etableringen af fjernvarmeforsyningen af Gudhjem og Melsted med lokalt brændsel være et stort aktiv.

·         Miljømæssigt vil godkendelse og fuld gennemførelse af projektforslaget endvidere betyde en reduktion af CO2-emissionen med ca. 2.300 ton/år og et fald i olieforbruget på med over 850 ton/år ved en forventet tilslutning på omkring 90 %.

·         Til gengæld vil halmanvendelsen ved fuld gennemførelse øges med omkring 1900 ton/år og derved bidrage til en øget lokal omsætning.

·         Det bemærkes, at projektforslaget forudsætter, at kommunen nedlægger elvarmeforbud i fjernvarmeforsyningsområdet, men at tilslutningen til fjernvarmen i øvrigt sker på frivilligt grundlag uden tilslutnings- og forblivelsespligt.

·         Det forudsættes endvidere, at kommunen stiller kommunegaranti for låneoptagelse til anlægsinvesteringen.

·         DFP kan således anbefale, at Bornholms Regionskommune godkender projektforslaget.

 

Da der ikke er tale om tilslutningspligt, arealafståelser e.l., skal projektforslaget ifølge projektbekendtgørelsens § 23 alene udsendes til høring hos de berørte forsyningsselskaber med 4-ugers frist. Det foreslås dog, at forslaget sendes i høring hos Østkraft, RVV, Nexø Halmvarmeværk og Vestbornholms varmeforsyning.

Økonomiske konsekvenser

Det må forventes at Bornholms Forsyning i lighed med tidligere fjernvarmeprojekter vil anmode Bornholms Regionskommune om garantistillelse i forbindelse med låneoptagning til projektets gennemførelse. En ansøgning vil blive forelagt til stillingtagen i en særskilt dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
Projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. (MSG)

2.
Vurdering af 21. aug. 2012.pdf (PDF)

3.
Projektforslag Gudhjem aug rev 16.8. 12.pdf (PDF)

4.
Projektforslag Gudhjem bilag 75 16.8.12.pdf (PDF)

5.
Projektforslag Gudhjem bilag 90 16.8.12.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Status for pendlerprojekt

00.16.02A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

5

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. juni 2012 dispositionen til et pendlerprojekt med henblik på at øge indsatsen for at tiltrække flere pendlere til Bornholm og at tage initiativer, som kan fastholde og tiltrække pendlere og pendlerfamilier. Nedenfor redegøres der for de initiativer, som er iværksat, og det videre forløb.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Drøftet, idet det videre arbejde koordineres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

I det følgende redegøres der for de initiativer, der er iværksat med udgangspunkt i den disposition, som kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. juni 2012, og de initiativer, igen med udgangspunkt i dispositionen, som vil blive iværksat i efteråret 2012.

 

Iværksatte initiativer

1.      Definition af en pendler og en talmæssig belysning af, hvor mange pendlere der er på Bornholm; hvor mange pendler ud og hvor mange pendler ind?

CRT har i en analyse (som endnu ikke er offentliggjort) belyst, hvor mange pendlere, der er på Bornholm, deres indtægtsgrundlag, m.v.

En pendler er normalt defineret som en person med bopæl i en kommune og arbejdssted i en anden. Pendlerstatistikken er generelt forbundet med stor usikkerhed, f.eks. er nogle af medarbejderne på Almegårds Kaserne i visse år registreret med arbejdssted på Antvorskov Kaserne i Slagelse. CRT har derfor valgt at definere en pendler som en person, der arbejder i en anden kommune end bopælskommunen, og som samtidig oppebærer befordringsfradrag. Af CRT’s analyse fremgår bl.a. at:

Ø   Statistikbanken (Danmarks Statistik) registrerede ultimo 2010 960 udpendlere fra Bornholm, dvs. personer med bopæl på Bornholm, men med arbejdsstedsadresse uden for øen. Ud fra CRT’s definition var der på samme tidspunkt kun 404 udpendlere fra Bornholm, svarende til 42 % af det officielle antal udpendlere. Det er dermed usikkert, om de øvrige 58 % er reelle pendlere, som undlader at benytte muligheden for befordringsfradrag – eventuelt fordi arbejdsgiveren betaler befordringen – eller om de er ’papirpendlere’, som kun indgår i statistikken pga. en fejlregistrering af arbejdsstedsadressen.

Ø   55 % af disse 404 udpendlere arbejder i København og Hovedstadsområdet, og kun 17 % pendler vest for Storebælt.

Ø   Der pendles i gennemsnit en gang ugen, og totalt set har udpendlerne fra Bornholm i gennemsnit 29 returrejser om året.

Ø   Pendlerne arbejder primært inden for handel og transport (bl.a. sømænd og chauffører) og offentlig administration (bl.a. forsvaret og undervisning).

Ø   Udpendlernes indkomst er i gennemsnit 23 % højere end den gennemsnitlige indkomst på Bornholm.

Ø   I alt 168, svarende til 42 % af de 404 udpendlere, havde i 2010 et befordringsfradrag på mere end 25.000 kr.

Ø   Ultimo 2010 har Statistikbanken registreret 584 indpendlere til Bornholm. Heraf har CRT ud fra sin definition registreret 228 indpendlere med befordringsfradrag, svarende til 39 %. Deres indkomst ligger væsentligt under indkomsten for udpendlere og også under gennemsnitsindkomsten på Bornholm.

 

Jævnfør nedenstående tabel viser Statistikbankens officielle registrering, at antallet af pendlere til og fra Bornholm set over en 10-årig periode ligger forholdsvis konstant og tilsyneladende kun påvirkes marginalt af konjunktursving. Heller ikke fordoblingen af pendlerfradraget i 2003 kan aflæses af tabellen. Det kan skyldes, som påpeget af CRT, at kun 35-45 % af de registrerede pendlere oppebærer befordringsfradrag.

 

Antal registrerede pendlere til og fra Bornholm

Ultimo året

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Udpendling

972

1120

1095

1078

904

945

1059

1084

1167

1047

960

Indpendling

559

626

614

589

697

684

703

728

643

673

584

Kilde: Statistikbanken

2.      Hvilken regionaløkonomisk effekt har pendlerne for BRK?

CRT’s analyse viser, at mandlige udpendlere havde en gennemsnitlig indkomst på 350.000 kr. i 2010, svarende til ca. 15 % mere, end de mænd der arbejdede og boede på Borholm, som havde en gennemsnitlig indkomst på 303.000 kr.

3.      Drøftelse med pendlerne på Bornholm om, hvor de ønsker BRK særligt kan/skal gøre en indsats?

Der har været afholdt møder mellem borgmester og viceborgmester med repræsentanter for Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening, hvor en række barrierer og problemer blev skitseret. Pendlerne har peget på tre initiativer, som de gerne ser et samarbejde med regionskommunen om:

a.  At pendlerne får et særligt fradrag pr. arbejdsdag på 450 kr. som distancependler fra bl.a. Bornholm. Arbejdstagerfradraget skal dække de ekstra udgifter, der er forbundet med at pendle, da rejseudgifterne godt nok kan trækkes fra i skat men hvor fradragsværdien kun er ca. 1/3, mens pendlerne selv skal dække de 2/3, og da overnatningsudgifter i øvrigt ikke er fradragsberettigede.

b.  At der tages kontakt til f.eks. det bornholmske erhvervsliv om medvirken til etablering af et pendlerhotel (Cab-In), idet kommunalfuldmagten ikke giver kommunen mulighed for at etablere pendlerhotel i København. Pendlerne har ikke, på grund af det forholdsvis begrænsede antal pendlere, kunnet opnå rabatter på hoteller i Hovedstadsområdet.

c.   At der sker en generel økonomisk ligestilling af bornholmske distancependlere med distancependlere i det øvrige land. En pendler, der anvender offentlig transport mellem to brofaste øer i det øvrige Danmark og med samme kilometerafstand som fra Bornholm til Hovedstaden, bliver kompenseret for transporten ud fra en kilometertakst og ikke i forhold til reelt afholdte rejseomkostninger. Dette resulterer oftere og oftere i, at udpendlere flytter fra Bornholm, eller at indpendlere finder job i nærheden af bopælen, ifølge Pendlergruppen.

 

4.      Hvilke skattemæssige barrierer og problemer er der for de bornholmske pendlere?

Pendlergruppen og borgmesteren har skrevet til skatteministeren om de negative følger ved det nedsatte pendlerfradrag. Skatteministeren fastholder dog nedsættelsen af andre hensyn. Der henvises i øvrigt til punkt 3. ovenfor, hvor problemerne skitseres.

5.      Hvilke transportmæssige barrierer og problemer eksisterer inden for især fly- og færgetransporten, herunder priser og frekvens?

Der er fra Pendlergruppen taget initiativ til et særligt rabatteret pendlerprodukt, både for ”Færgen” og DAT. Særligt på flyområdet er prisen dog fortsat for høj, men Pendlergruppen deltager i den af DAT nedsatte brugergruppe, som bl.a. drøfter priser og pendlertilbud. På færgeområdet er fartplanen ikke optimal for en række pendlere. Færgeafgangenes placering skal dog ses i sammenhæng med de mange ønsker, der er til frekvens, og hvornår på døgnet der skal sejles, og det er umiddelbart svært at imødekomme alle ønsker.

6.      Hvilke muligheder har BRK for at understøtte et ”pendlerhotel” i København og ”boliger til leje” på Bornholm for indpendlere på Bornholm?

Dette vil blive undersøgt nærmere, dog sætter kommunalfuldmagten begrænsninger for at understøtte et pendlerhotel i København. Der skal i givet fald eventuelt tages kontakt til det bornholmske erhvervsliv for at undersøge, om man derfra er villig til at indgå i en sådan etablering, jf. pkt. 3a.

7.      For indpendlere til Bornholm undersøges deres særlige behov, herunder eventuel ledsagende ægtefælles jobmuligheder og initiativer omkring bopælsstatus.

Gennem deltagelse i forskellige tilflytterarrangementer har ledsagende ægtefælle mulighed for at få kontakt til BCB og erhvervslivet gennem BCB’s tilflytterguide.

Ideen om at etablere en ”prøv bare bolig” for indpendlere/tilflyt­tere, som har deres job på Bornholm med henblik på senere permanent bosætning, har blandt andet været drøftet i regi af tilflytterguiden. Om det er muligt at gennemføre et sådan projekt, for eksempel i et samspil med skolepraktikforløb, vil blive undersøgt nærmere.

Initiativer der iværksættes senere

8.      Sammen med de bornholmske pendlere iværksætter BRK møder med relevante Folketingsudvalg for at drøfte pendlerproblematikken som f.eks. Skatteudvalget, Landdistriktsudvalget og Transportudvalget. Hertil kan komme bilaterale møder med relevante fagministre som f.eks. skatteministeren, transportministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter.

Der vil i efteråret 2012 blive iværksat en ”Pendlerhøring” på Christiansborg med invitation til de ovenfornævnte udvalg, gerne i samarbejde med andre kommuner som har ønske om at styrke indsatsen for pendlere, som f.eks. Guldborgsund og Lolland kommune.

9.      At indpendlingen sammentænkes med den boligpolitik, som skal drøftes i efteråret i kommunalbestyrelsen, herunder bopælspligten.

Kommer med på kommunalbestyrelsens temamøde om boligpolitik her i efteråret.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres inden for eksisterende rammer

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Projektet finansieres inden for eksisterende rammer

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Afgørelse om udlodning efter stoploven

13.02.00G12-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

5

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forsyningssekretariatet har fremsendt nyt udkast til afgørelse om kommunens uddelinger m.v. i årene 2007-2010 i forbindelse med betaling af vejbidrag. Afgørelsen vil betyde modregning i de generelle tilskud til Bornholms Regionskommune, idet Forsyningssekretariatet har åbnet mulighed at undgå modregning hvis fastsættelsen af bidraget ændres med tilbagevirkende kraft.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at Forsyningssekretariatets afgørelse om udlodning for årene 2007-2010 tages til efterretning,

b)     at vejbidraget for årene 2007-2011 fastsættes til 8 pct., og

c)     at der meddeles en tillægsbevilling til efterbetaling af vejbidrag for 2007-2011 på 3.748.750 kr., hvilket indstilles til udvalgets drøftelse. Der vil foreligge et notat til mødet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingens pkt. a) og b) anbefales og udvalget indstiller, at beløbet i indstillingens pkt. c) finansieres ved reduktion af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

 

 

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at det tages til efterretning, at borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne har godkendt, at vejbidraget for årene 2007-2010 fastsættes til 8 pct., og

b)     at der meddeles en tillægsbevilling til efterbetaling af vejbidrag for 2007 – 2010 på 2.956.750 kr., finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev den 5. oktober 2011 orienteret om Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse om udlodning for 2007-2010 i henhold til stoploven. Bornholms Regionskommune har meddelt Forsyningssekretariatet, at vi ikke kan acceptere afgørelsen.

Forsyningssekretariat har den 10. april 2012 fremsendt et nyt udkast til afgørelse, hvor afgørelsen fastholdes, idet renteberegningen dog er revideret. Det bemærkes, at afgørelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed og at klage over afgørelsen kan indbringes for domstolene.

 

Kommunalbestyrelsen har i kloakbetalingsvedtægten fastsat vejbidraget til 4 pct. af anlægsudgifterne til kloakanlæg.

I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg skal kommunen betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst 8 pct. af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Forsyningssekretariatet vurderer på baggrund af oplysninger om vandmængder fra kommunen, at den mængde vand der afledes fra vejene, og dermed belaster kloakanlæggene, overstiger de 8 pct., og at kommunen derved opnår en økonomisk fordel eller med andre ord udlodning fra forsyningsselskabet. Udlodningen udgør forskellen mellem 4 pct. og 8 pct. og Forsyningssekretariatet vil derfor indberette følgende beløb som udlodning for årene 2007-2010:

 

År

Udlodning

Renter

I alt

2007

740.750 kr.

4.630 kr.

745.380 kr.

2008

700.000 kr.

4.375 kr.

704.375 kr.

2009

780.000 kr.

4.875 kr.

784.875 kr.

2010

736.000 kr.

4.600 kr.

740.600 kr.

Samlet for 2007-2010

2.956.750 kr.

18.480 kr.

2.975.230 kr.

 

Konsekvensen af indberetningen af udlodningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet er, at kommunen bliver modregnet i bloktilskud med 60 pct. af beløbet eller 1.785.138 kr., alternativt med 40 pct. af beløbet hvis kommunen deponerer de 60 pct. eller afdrager gæld ekstraordinært.

Forsyningssekretariatet har i følgeskrivelsen til udkastet om afgørelse anført, at hvis kommunen genoptager beslutningen om vejbidragsfastsættelsen for de omhandlede år og dokumenterer efterbetaling til spildevandsselskabet svarende til den skønnede underprissætning af bidraget, vil uddelingen, der meddeles Økonomi- og Indenrigsministeriet, blive tilsvarende reduceret.

Kommunalbestyrelsen kan således vælge at fastsætte vejbidragssatsen til 8 pct. med virkning fra 2007, hvorved indberetningen af udlodningen formentlig begrænses til renterne. Konsekvensen er, at Bornholms Regionskommune skal betale 2.956.750 kr. til Bornholms Spildevand A/S og eventuelt modregnes for 60 pct. af renterne eller 11.088 kr. Den samlede udgift ved denne beslutning bliver 1.182.700 kr. højere end ved modregningen i bloktilskud, men samtidig bliver pengene på Bornholm og kan investeres i kloaknettet eller principielt medføre takstnedsættelser.

Såfremt kommunalbestyrelsen vælger at forhøje vejbidraget med tilbagevirkende kraft skal der indsendes dokumentation for betalingen senest den 24. maj 2012.

Den samme problematik gør sig gældende for 2011, hvor vejbidraget på 4 pct. udgør 792.000 kr. og der dermed vil være en ”underprissætning” på samme beløb. Hvis vejbidraget også forhøjes i 2011 vil den samlede betaling til Bornholms Spildevand A/S udgøre 3.748.750 kr.

Bornholms Spildevand A/S har i forbindelse med takstfastsættelsen for 2012 foreslået en forhøjelse af vejbidraget fra 4 pct. til 8 pct. som en ændring til kloakbetalingsvedtægten. Ændring af kloakbetalingsvedtægten behandles i en særskilt sag.

Økonomiske konsekvenser

Forsyningssekretariatet afgørelse betyder udgifter for Bornholms Regionskommune som ikke er budgetteret.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger at forhøje vejbidraget til 8 pct. for 2007-2011 udgør merudgiften på driften 3.748.750 kr. Udgiften indgår i serviceudgifterne og vil dermed belaste kommunens serviceramme.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger ikke at forhøje vejbidraget til 8 pct. vil der ske modregning i bloktilskuddet med 1.785.138 kr. for 2007-2010. Modregningen vil formentlig ske i sidste kvartal af 2012. Herudover vil der i 2013 ske modregning for 2011 med 478.170 kr. (inkl. renter).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling i oktober 2012

 

Samtidig med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen fremkom der oplysninger om, at en anden kommune havde fået godkendt en beregningsmetode, der, hvis den blev anvendt i Bornholms Regionskommune, ville komme frem til et vejbidrag på under 4 pct. Sagen blev derfor ikke fremsendt til behandling i kommunalbestyrelsen, idet der blev fremsendt en ny indsigelse mod afgørelsen efter stoploven til Forsyningssekretariatet.

Efter endnu en omgang korrespondance i sagen fremsendte Forsyningssekretariatet den 19. juni 2012 den endelige afgørelse om udlodning efter stoploven for 2007 – 2010, hvor de fastholdt den tidligere afgørelse.

På baggrund af behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget i april måned anmodede vi Forsyningssekretariatet om at få mulighed for at forhøje vejbidraget med tilbagevirkende kraft og indbetale det resterende beløb til Bornholms Spildevand A/S.

Forsyningssekretariatet accepterede dette, idet Bornholms Regionskommune skulle dokumentere indbetalingen senest den 6. juli 2012. Da der ikke var fastlagt møder i juli måned har borgmesteren den 29. juni 2012 godkendt udbetalingen til Bornholms Spildevand A/S, og dermed på kommunalbestyrelsens vegne godkendt fastsættelse af vejbidraget til 8 pct. for 2007 -2010 på baggrund af den tidligere indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vi har dokumenteret indbetalingen over for Forsyningssekretariatet den 4. juli 2012, og samme dag modtog vi så en ny afgørelse, hvorefter Bornholms Regionskommune ikke har foretaget udlodninger efter stoploven for årene 2007 – 2010.

 

Forsyningssekretariatet afgørelser om fastsættelse af vejbidragets størrelse indgik i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2013. Det fremgår af økonomiaftalen, at ”Regeringen og KL er enige om i efteråret 2012 at se nærmere på rammerne for kommunernes betaling af vejbidrag til spildevandselskaberne.” KL’s tilgang til disse drøftelser er bl.a., at der skal findes en ensartet og objektiv metoden til beregning af vejbidraget, gældende fra 2011.

På den baggrund er der kun betalt vejbidrag med 8 pct. for årene 2007 – 2010, som er de år Forsyningssekretariatets afgørelse omhandlede. Det samlede efterbetaling for de fire år udgør 2.956.750 kr. KL arbejder desuden for, at denne efterbetaling ikke kommer til at belaste kommunernes serviceudgifter når det skal opgøres, om kommunerne har overholdt serviceudgiftsrammen for 2012.

Der er ikke efterbetalt for 2011, idet vi afventer ovennævnte drøftelser mellem KL og Regeringen. For 2012 er vejbidraget i kloakbetalingsvedtægten forhøjet til 8 pct.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Bornholms Varme A/S, ansøgning om forhøjelse af byggekredit vedr. fjernvarmeforsyning af Østermarie og Østerlars

13.03.01Ø60-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

4

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S har den 21. september 2012 ansøgt om en forhøjelse af kommunegarantien vedr. opførelse af varmeværk og ledningsnet i Østermarie og Østerlars fra 41,0 mio. kr. til 57,5 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at der gives tilsagn til Bornholms Varme A/S om en forhøjelse af kommunegarantien for byggekreditten fra 41,0 mio. kr. til 57,5 mio. kr., optaget i KommuneKredit.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. juni 2011 at give tilsagn om kommunegaranti for en byggekredit på 41,0 mio. kr. i forbindelse med fjernvarmeforsyningen af Østermarie og Østerlars.

Bornholms Varme A/S ansøger nu om en forhøjelse af kommunegarantien med 16,5 mio. kr. til 57,5 mio. kr. Kreditten forventes afløst af endelig belåning ultimo juni 2013.

Behovet for yderligere finansiering i etableringsfasen er dels begrundet i investeringer i forøget forsyningssikkerhed og optimering af anlægget, dels i ekstra tilslutninger og større hovedledningsnet og dels ekstra krav til brandsikring og ekstra omkostninger i forbindelse med etablering af varmeværket.

Bornholms Varme A/S har fremsendt et langtidsbudget for varmeværkets økonomi der viser, at fjernvarmeforsyningen af Østermarie og Østerlars hænger fornuftigt sammen med en investering på 57,5 mio. kr. Samtidig har varmeværket en kapacitet, der vil kunne klare en udvidelse af forsyningen i nærområdet.

Økonomiske konsekvenser

Forhøjelsen af tilsagnet om kommunegaranti har ikke umiddelbart betydning for kommunens økonomi, og forventes heller ikke at få det på sigt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bornholms Forsyning oplyser, at projektet oprindelig er fremsendt ud fra en tilslutning på ca 65 % og at der i dag er flere forbrugere koblet på projektet end oprindelig budgetteret.

 

Flere forbrugere medfører behov for yderligere rørlægning, varmeunitter og varmemålere mm.

Hertil har lovgivningen også ændret på brandmyndighedernes krav fra det oprindelige budget.

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2012

1.
Ansøgning om forhøjelse og forlængelse af kredit (PDF)

2.
Langtidsbudget Østermarie/Østerlars fjernvarme (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Opfølgning på kvalitetskontrakt 2012

00.22.10P27-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

8

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I den kommunale styrelseslov er der krav om, at kommunalbestyrelsen hvert år senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet skal lave en opfølgningsredegørelse på kommunens kvalitetskontrakt.

Det er kommunalbestyrelsen selv, der skal godkende opfølgningsredegørelsen, og det er derfor ikke muligt at delegere behandlingen til fx økonomiudvalg, fagudvalg eller den kommunale administration.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at opfølgningen på kvalitetskontrakt 2012 videresendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Den 15. december 2011 godkendte kommunalbestyrelsen kvalitetskontrakt 2012, som indeholder de politiske borgerrelaterede mål, som kommunen arbejder med.

Ordningen med kvalitetskontrakter skal sikre, at kommunens borgere kan få et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling. I kvalitetskontrakten præsenteres de politiske mål for borgerne, så de på denne måde kan få information om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen imod på de forskellige serviceområder.

Senest samme med vedtagelsen af budget 2013 skal kommunalbestyrelsen godkende en opfølgningsredegørelse for kvalitetskontrakt 2012.

Formålet med opfølgningsredegørelsen er kortfattet at orientere borgerne om status for opfyldelse af målene og om, hvordan kommunalbestyrelsen vil følge op på kvalitetskontrakten.

Kvalitetskontrakten er offentliggjort på portalen brugerinformation.dk, og her skal opfølgningsredegørelsen også offentliggøres senest en måned efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. oktober 2012

1.
Opfølgning på kvalitetskontrakt 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Budget 2013, 2. behandling

00.30.10P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

2

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

2. behandling af budget 2013 og overslagsår.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)     at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges, og

b)     at de af borgmesteren fremsatte ændringsforslag godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Budgetforslaget for 2013 blev godkendt med borgmesterens indstilling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. september 2012, at budgetforslaget for 2013 m.fl. år blev oversendt til 2. behandlingen.

Budgetforslaget for 2013 er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der blev indgået mellem samtlige partier, grupper og løsgænger i kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 2. og 3. september 2012.

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af dagsordenen til kommunalbestyrelsens 1. behandling med bilag.

 

Skatte- og budgetforudsætninger for 2013

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, jf. bilag 1 fra 1. behandlingen af budget 2013. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet jf. bilag 1-4.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budget 2013:

Skatteprocenten fastholdes uændret på 25,9 pct. og grundskyldspromillen fastholdes ligeledes uændret på 33,41 promille.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for skatteindtægterne og beregningen af tilskud og udligning. Skøn over udskrivningsgrundlag er uændrede i forhold til 1. behandlingen.

Der optages lån for i alt 30,5 mio. kr. fordelt med 13,6 mio. kr. vedr. energiinvesteringer, 6,9 mio. kr. vedr. anlæg på kvalitetsfondsområderne og 10 mio. kr. i generelle lån.

Driftsbudgettet er baseret på de prioriteringer kommunalbestyrelsen indgik forlig om på budgetseminaret den 2. og 3. november 2012 og er endvidere tilrettet i forhold til den demografiske udvikling i befolkningssammensætningen, for konsekvenserne af nye opgaver jf. lov- og cirkulæreprogrammet samt for øvrige tekniske korrektioner, herunder tilpasning af udgiftsniveauer i forhold til budgetopfølgningen for 2012.

 

Valg af udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.

Statsgaranti betyder, at kommunen er sikret en bestemt skatteindtægt. Det er staten, der fastsætter – og udbetaler – beløbet ud fra gennemsnitlige beregninger af, hvor meget skatteindtægterne vil stige i hele landet. En kommune vil typisk vælge statsgaranti, hvis skatteindtægterne i kommunen ikke forventes at stige lige så meget som gennemsnittet for landet, eller hvis der er usikkerhed om udviklingen i skatteindtægterne f.eks. pga. forventet nedgang i konjunkturerne i det kommende år. Statsgaranti giver med andre ord stor budgetsikkerhed i kommunens økonomi, da en væsentlig del af indtægterne er kendte på forhånd.

Selvbudgettering betyder, at kommunens eget skøn for skatteindtægterne lægges til grund for budgetteringen. En kommune vil typisk vælge selvbudgettering, hvis skatteindtægterne i kommunen forventes at stige mere end på landsplan. Kommunen bærer imidlertid også selv en risiko ved at vælge selvbudgettering. Såfremt skatteindtægterne ikke stiger som forudsat, skal kommunen selv finde finansiering til at dække mindreindtægten. Ordningen er altså modsat statsgaranti, hvor kommunen er sikret et vist beløb, uanset den faktiske udvikling i skatteindtægterne.

Ved statsgaranti er der altså ingen chance/risiko for hverken gevinst eller tab, mens der ved selvbudgettering er chance/risiko for både gevinst og tab.

Ved vurderingen af, hvilket valg der vil være det økonomisk mest fordelagtige, skal skatteprovenuet ses i sammenhæng med tilskud og udligning, da en stor del af ændringen i skattegrundlaget udlignes.

 

Resultatopgørelse

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2013 – 2016 opstillet i en resultatopgørelse. I bilag 1 findes en mere detaljeret resultatopgørelse, der også viser regnskabet for 2011, det oprindelige budget for 2012, budgetforslaget for 2013 og budgetoverslaget for 2014 – 2016.

I forhold til 1. behandlingen er balancen uændret i 2013 og overslagsårene.


Resultatopgørelse 2013 - 2016

Mio. kr. – årets priser

BF2013

BO2014

BO2015

BO2016

Indtægter

-2.693,1

-2.698,4

-2.736,7

-2.777,4

  Skatter

-1.610,4

-1.653,4

1.690,8

1.725,9

  Tilskud og udligning

-1.082,7

-1.045,0

-1.045,9

-1.051,4

Driftsvirksomhed

2.663,9

2.687,1

2.752,8

2.813,9

Renter m.v.

4,2

4,5

4,9

5,0

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-25,0

-6,8

21,0

41,5

Anlægsvirksomhed

117,9

43,4

33,6

28,9

  - heraf pleje-/ældreboliger

62,5

4,5

 

 

Resultat af de skattefinansierede område

92,9

36,6

54,7

70,4

Det brugerfinansierede område

-4,5

-4,7

-4,9

-5,1

Samlet resultat

88,4

31,9

49,8

65,3

Øvrige poster

-89,8

7,4

17,5

22,5

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

-62,5

-4,5

 

 

  Optagelse af lån

-30,5

-18,7

-15,1

-10,0

  Afdrag på lån

27,5

23,9

23,2

23,3

  Øvrige balanceforskydninger

-24,5

6,7

9,4

9,2

Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+)

-1,4

39,3

67,3

87,8

Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2011

49,2

 

 

 

Kasseforbrug 2013

47,8

 

 

 

 

Bevillinger

I forhold til 1. behandlinger er der foretaget omplaceringer, der ændrer bevillingerne på 5 punkter:

·         Der er flyttet -526.277 kr. fra politikområder 0 Økonomi (ØKE Tværgående) til politikområde 9 Teknik og Miljø (Teknik og Miljøudvalget), idet den besparelse vedr. tomme bygninger der blev vedtaget i 2012 dermed er flyttet til Facility Management, tomme ejendomme.

·         Der er flyttet 8.699.405 kr. fra politikområde 14 Fællesadministration (Økonomi- og Erhvervsudvalget) til politikområde 9 Teknik og Miljø (Teknik og Miljøudvalget), idet driften af rådhuse er overført til Facility Management, Administrationsbygninger.

·         Der er flyttet 67.441 kr. fra politikområde 1 Dagpasning og 129.300 kr. fra politikområde 2 Undervisning (Børne- og Skoleudvalget) til politikområde 9 Teknik og Miljø (Teknik og Miljøudvalget), idet budget vedr. Louisenhøj og Bodilsker Skole er overført til Facility Management, Tomme bygninger.

·         Der er flyttet 102.607 kr. fra politikområde 12 Organisation, personale og politikere (Økonomi- og Erhvervsudvalget) til politikområde 5 Ældre (Socialudvalget) i fm. at en tjenestemand fratræder.

·         Der er flyttet 66.098 kr. fra politikområde 12 Organisation, personale og politikere (Økonomi- og Erhvervsudvalget) til politikområde 16 Biblioteker (Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) i fm. at en tjenestemand fratræder.

 

Ovenstående ændringer af bevillingerne er indarbejdet i bevillingsoversigten i bilag 2 og i resultatopgørelsen i bilag 1.

 

Takster

Forslag til takster for 2013 anført i 2013 prisniveau fremgår af takstbladet i bilag 5.

 

Høringssvar

Nye forslag til budget 2013, som indgår i forliget, har været sendt i høring fra 10. september med høringsfrist 25. september. De modtagne høringssvar fremgår af bilag 6.

 

Ændringsforslag

Ved fristens udløb den 25. september 2012 var der ikke indkommet ændringsforslag til Økonomi og Analyse.

 

Borgmesteren fremsætter følgende ændringsforslag:

·         Budgettet for Bornholms Idrætsområder under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget reduceres med 50.000 kr. i forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning den 29. marts 2012 vedr. anlægsbevillinger til energistyring i Hasle og Klemensker hallerne, idet reduktionen ikke er indarbejdet i budgetforslaget.

·         Budgettet på politikområde 2 Undervisning under Børne- og Skoleudvalget reduceres med 273.406 kr. som følge af, at energibesparelser til tilbagebetaling af energiinvesteringer efter den tidligere model nulstilles ved overgang til Facility Management.

·         Budgettet på politikområde 5 ældre og politikområde 6 Psykiatri og Handicap reduceres med 59.854 kr. som følge af, at energibesparelser til tilbagebetaling af energiinvesteringer efter den tidligere model nulstilles ved overgang til Facility Management.

·         Det afsatte rådighedsbeløb til anlægsbevillingen vedr. renovering af stråtage på Melstedgård reduceres med 624.200 kr. (2013-priser, svarende til 615.000 kr. i 2012-priser)

·         Den forudsatte besparelse vedr. Digital post reduceres med 786.160 kr. (ØKE Tværgående), da KL har udmeldt ændrede forudsætninger for beregningen af besparelsespotentialet.

·         Der afsættes 770.000 kr. vedr. investeringer i og drift af digitale selvbetjeningsløsninger (Økonomi- og Erhvervsudvalget).
Finansieringen af de løbende investeringer i selvbetjeningsløsninger har ØKE besluttet skal ske via løbende besparelser på porto (ØKE, juni 2010). Med økonomiaftalen er besparelserne helt uventet blevet trukket i kommunernes bloktilskud, og bevillingerne er tilsvarende blevet reduceret i BRK i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2013.

Ændringsforslagene er beskrevet yderligere i bilag 7, hvor også konsekvenserne i overslagsårene er anført. Ændringsforslagene er ikke indarbejdet i bilagene 1 – 4.

 

Derudover er der tre af forligsemnerne, hvor der rettet i beskrivelser eller overskrifter. De reviderede udgaver fremgår af bilag 8.

 

Den kirkelige ligning

Budgettet for den kirkelige ligning fremgår af bilag 9. Kirkeskatten udskrives med 0,93 pct. af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 4.878,9 mio. kr., hvilket giver et provenu på 45,4 mio. kr. I forhold til 2012 er udskrivningsprocenten uændret. Budgettet udviser et overskud på 1.500 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. oktober 2012

1.
Resultatopgørelse (PDF)

2.
Bevillingsoversigt (PDF)

3.
Hovedoversigt (PDF)

4.
Investeringsoversigt (PDF)

5.
Takster (PDF)

6.
Høringssvar (PDF)

7.
Notat om ændringsforslag (PDF)

8.
Budgetforlig 2013 - ændrede tekster (PDF)

9.
Den kirkelige ligning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Forslag til ny organisations- og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-09-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

10

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. marts 2012 under punktet: ”Langsigtet plan på dagtilbudsområdet efter høring” blandt andet:

·         Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skulle belyse de afledte affekter af den langsigtede plan for dagtilbud

Der foreligger nu materiale med forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, samt vurderinger af andre afledte effekter af den langsigtede plan. Dette materiale foreslås sendt i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     At materialet: ”Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet”, sendes i høring blandt distriktsbestyrelser, forældreråd, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

b)     At forslag til høringsperiode og videre proces godkendes

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Ad a) anbefales sendt i høring

Ad b) oplæg til høringsperiode og videre proces indstilles godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 6. marts 2012, et kommissorium for arbejdsgruppen. I kommissoriet er det mest vidtgående, at fremkomme med konkrete forslag til en eventuel ændring af distrikts og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

Forslag til forankring af Specialbørnehaven Mælkebøtten på dagtilbudsområdet, indgår som en del af forslag til ny organisations og ledelsesstruktur.

 

Derudover ønsker Børne- og Skoleudvalget en vurdering af:

·         Budgettildelingsmodeller

·         Visitationsregler

·         Kvadratmeteropmåling

·         Forældres behov for ændrede åbningstider

·         Vippeordningen

·         Samspillet mellem bygninger og pædagogik

 

Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af den langsigtede plan den 1. marts 2012, blev det besluttet, at der i løbet af 2012 skulle udarbejdes en plan for udviklingen af distrikt vest. Denne plan er ikke indeholdt i oplægget til ny organisations og ledelsesstruktur, men vil blive udarbejdet i forbindelse med en ændret organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

 

Høring

Det foreslås at materialet: ”Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet”, sendes i høring blandt distriktsbestyrelser, forældreråd, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

 

Forslag til høringsperiode og videre proces

11. oktober 2012: Kommunalbestyrelsen godkender forslag til ny organisations og ledelsesstruktur sendt i høring i perioden: 12. oktober 2012 til og med 9. november 2012.

 

4. december 2012: Børne- og Skoleudvalget behandler på baggrund af indkomne høringssvar ”Ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet”, indstiller forslag om ny struktur til kommunalbestyrelsens beslutning.

 

20.december 2012: Forslag om ”ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet” til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

 

Økonomiske konsekvenser

 

De økonomiske konsekvenser af scenarierne i forslaget til ny organisations- og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fremgår af bilag 1. De tager sit udgangspunkt i de umiddelbare ændringer der følger af de foreslåede scenarier. Disse scenarier sammenlignes med den nuværende struktur. Hertil kommer at der skal tages højde for de afledte udgifter og indtægter vedrørende forældrebetaling, fripladser og søskenderabat, samt ændret tilskud til de private dagpasningstilbud.

Hertil lægges besparelserne ved at sammenlægge institutioner i henholdsvis distrikt Midt og Øst. Der er ikke indregnet eventuelle økonomiske konsekvenser som følge af etableringen af en ny skovbørnehave i det nuværende distrikt Vest.

 

Dette giver henholdsvis et provenu på 2,8 mio. kr. i scenarie 1 og 1,9 mio.kr i scenarie 2.  

 

For Scenarie 1 opereres der herefter med forslag om at etablere to udviklingskonsulentstillinger, som inkl. afledte effekter på forældrebetaling, fripladser og søskenderabat, samt ændret tilskud til de private giver en udgift på godt 0,9 mio.kr. 

 

Ved tilvalg af dette forventes de to scenarier at give det samme provenu i helårseffekt – nemlig 1,9 mio.kr. Når man fratrækker de allerede vedtagne besparelser på ”Mælkebøtten”, samt ”Tilpasning af dagtilbudsstrukturen” forventes der i alt et merprovenu på godt 0,6 mio. kr.   

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I tilknytning til Børne- og Skoleudvalgets behandling blev det præciseret, at der var tale om en enkelt ændring i det økonomiske bilag på sagen, sammenholdt med bilaget på den oprindelige dagsorden. Det drejede sig om, at der i scenarie 2 var udeladt foreslåede udgifter til en udviklingskonsulent. Dette er til den videre behandling rettet i bilaget og derved erstattes de to sidste afsnit ovenfor i ”økonomiske konsekvenser” med følgende:

 

For Scenarie 1 opereres der herefter med forslag om at etablere to udviklingskonsulentstillinger, som inkl. afledte effekter på forældrebetaling, fripladser og søskenderabat, samt ændret tilskud til de private giver en udgift på godt 0,9 mio.kr. 

 

For Scenarie 2 opereres der herefter med forslag om at etablere en udviklingskonsulentstilling, som inkl. afledte effekter på forældrebetaling, fripladser og søskenderabat, samt ændret tilskud til de private giver en udgift på godt 0,45 mio.kr.

 

Ved tilvalg af dette forventes Scenarie 1 at give et provenu på knap 1,9 mio. kr. i helårseffekt , mens scenarie 2 forventes at give et provenu på knap 1,4 mio.kr. i helårseffekt. Når man fratrækker de allerede vedtagne besparelser på ”Mælkebøtten”, samt ”Tilpasning af dagtilbudsstrukturen” forventes der i alt et merprovenu på henholdsvis godt 0,6 mio. kr. i scenarie 1 og knap 0,2 mio.kr i scenarie 2.   

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. september 2012

1.
Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet til høring (DOC)

2.
Økonomiske konsekvenser af forslag til ny organisations- og ledelsesstruktur på (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud  

85.11.08A00-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

 

Punktet blev behandlet og udsat på Børne-og Skoleudvalgets møde den 4. juni 2012.

Som en del af økonomiaftalen for 2012 og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, er der enighed mellem kommunerne og Regeringen, om en plan for obligatorisk digitalisering frem mod 2015.

Målet er at 50 % af landets kommuner i 2013, anvender digital kommunikation mellem forældre og institution, samt at alle kommunens institutioner i 90 % af kommunerne, i 2015 anvender elektronisk kommunikation med forældrene.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     der gives en anlægsbevilling på 715.250 til etablering af trådløst netværk, Touchskærme, Tablets m. licens, covere og holdere, samt systemet Tabulex ”Daginstitution Børn” som beskrevet i afsnittet ”økonomiske konsekvenser”

b)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 715.250 finansieret af det overførte driftsoverskud fra 2011 på sekretariatspuljen for politikområde 01 Dagtilbud

c)     anlægsbevillingen gives til Børn- og Skoleudvalget under politikområde 1 Dagtilbud.

d)     de afledte årlige driftsudgifter på 53.640 kr. finansieres indenfor rammen i dagtilbudsdistrikterne, dagplejen og Mælkebøtten.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Ad a) Anbefales

Ad b) Anbefales

Ad c) Anbefales

Ad d) Anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

På folkeskoleområdet foregår en stor del af kommunikationen i dag mellem lærere og forældre via internettet på ”Skoleintra”. Et mål i digitaliseringsstrategien er, at dette udbredes til dagtilbudsområdet, hvor der også er omfattende kommunikation mellem forældre og institution, om alt fra ferieplaner, til indkaldelser til forældremøder og praktiske beskeder om eksempelvis ture og arrangementer.

 

Formål
Det primære formål er, at frigøre ressourcer til den pædagogiske kerneopgave i dagtilbuddene, nemlig pasning af børn i børnehaver og vuggestuer og samtidig få forældrene til, at føle sig bedre orienterede og få et tættere samarbejde med deres børns dagtilbud.

Forældre og personale slipper for papir, kalendere, post-it beskeder og diverse afkrydsningslister

 

Proces

Distriktslederne for dagtilbud, leder af Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, virksomhedsleder Mælkebøtten og den administrative medarbejder for dagtilbud, har deltaget i præsentationer af fire forskellige ”forældreintranets” løsninger, hvoraf gruppen valgte produktet fra Tabulex ”Daginstitution Børn”

 

Hvad kan ”Daginstitution Børn”

Alle børns stamoplysninger opdateres hver nat, via indenrigsministeriets CPR register, det betyder, at den enkelte afdelingsleder ikke selv skal ind og rette i de basale oplysninger.

 

Forældrene udfylder selv de data, der ikke hentes fra CPR registret, for eksempel barnets ”stamskort”, hvori alle nødvendige stamoplysninger forefindes, samt give tilladelser til for eksempel foto og transport.

 

Forældrene meddeler sygdom, fri- og feriedage for deres børn, oplysningerne kan sendes via fx computer, Iphone, iPad eller Android mobiler.

 

Systemet har en ”komme og gå” funktion, hvor forældre via en touchskærm i deres barns institution, selv trykker deres barn ind og ud. På skærmen kan ses forældrenes indtastede informationer, om møde og afhentningstidspunkter, samt de eventuelle aftaler der er lagt ind for eksempel, at barnet har en legeaftale eller hentes af farmor.

 

Hver afdeling får mulighed for, at oprette en hjemmeside tilsvarende ”Skoleporten” på Skoleintra. Denne mulighed er blevet efterspurgt af både forældre og medarbejdere. Forældre med skolesøgende børn har tydeligvis taget ”skoleintra” til sig og efterspørger en tilsvarende model for deres dagtilbudsbørn. Ledere og medarbejdere savner, at kunne profilere sig på deres ”egen” hjemmeside, samt kunne lægge foto ud af hverdagens oplevelser.

 

Derudover kan

·         der kommunikeres mellem institution og forældre skriftligt

·         der uploades billeder, lyd og små film

·         systemet bruges til dokumentation af de pædagogiske læreplaner

·         systemet bruges til tilmelding til møder og arrangementer

·         bruges til intern kommunikation for eksempel mellem ledelse og personale

·         afdelingsleder kan lave fremmødestatistikker, samt udskrive diverse lister

 

 

Tidsplan:

September 2012:

·         Underskrive aftale med Tabulex

·         Planlægge 7 workshop a´2 timers varighed for alle medarbejdere med Tabulex

·         Øvrige aftaler med Tabulex foretages

·         Aftale tidsplan for installering af trådløst netværk med IT afdelingen

·         Aftale indkøb og øvrige installationer med IT afdelingen

 

Ibrugtagelse af systemet, så snart ovenstående procedure er aftalt og afviklet.

 

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående beregning er baseret på etablering af systemet i 21 dagtilbudsafdelinger, i Mælkebøtten og i 9 dagplejelegestuer, Mælkebøtten og legestuerne skal ikke have Touchskærme.

 

21 x trådløst net Accespoint inkl. licens a´ 4.200 kr. + kabling 3.500 kr. = 7.700

161.700

21 stk. Touchskærme et stk. pr. afdeling a´ 6.000 kr.

126.000

61 stk. Tablets med Sim kort a´ 3.700 kr.:

225.700

61 licenser (550 kr./enhed.)

33.550

Cover og holdere til vægophængning til 61 Tablets ca. 300 kr. pr sæt.

18.300

Tabulex "daginstitution børn" opstart og implementering herunder workshops

150.000

Anlægssum

715.250

Tabulex service i alt 1. år

53.640

Afledt driftsudgift

53.640

I alt

768.890

 

Udgiften foreslås finansieret via ikke forbrugte midler fra 2011, på sekretariatspuljen for politikområde 01 Dagtilbud. Den anslåede anlægsudgift afviger med 65.250 kr. i forhold til det specificerede i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af ansøgning om anvendelse af uforbrugte midler i den samlede sekretariatspuljen for politikområde 1 og prioritering vil ske i forhold til den samlede pulje.   

 

Efterfølgende vil der være en årlig serviceafgift på 53.640 kr. som foreslås finansieret af dagtilbudsdistrikterne, dagplejen og Mælkebøtten.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Likviditetsoversigter pr. 30. september 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

12

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 30. september 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen. Da sagsfristen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde lå før den 1. oktober sendes sagen direkte til kommunalbestyrelsen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (172,9 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (274,9 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (14,3 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2012 (149,3 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 30. september 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 172,9 mio. kr. er steget med 13,7 mio. kr. i forhold til 31. august 2012, hvor beholdningen sidste år faldt med ca. 2 mio. kr. 

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning ligger under niveauet i 2011. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo juli ca. 46 mio. kr. lavere end i 2011, idet der fortsat forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 14,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler fra 2011.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 39,6 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2012

1.
Beholdninger pr. 30. september 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering og energioptimering af Heldagsskolen

82.09.05P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

6

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. kommunens energistrategi ”Mere og renere fjernvarme i byerne” er der udarbejdet en varmeforsyningsplan der også omfatter Østermarie. Herunder har Kommunalbestyrelsen forpligtet sig til at stille arealer og faciliteter til rådighed. Fjernvarmen er i etableringsfasen, hvorfor kommune bør følge varmeforsyningsplanen og dermed konvertere de kommunale bygninger i disse byområder til fjernvarme. Der er i forbindelse med fjernvarme konvertering stor rentabilitet i at konvertere olieopvarmede bygninger.

Heldagsskolen i Østermarie, Almindingensvej 23, opvarmes p.t. primært med et biobrændselsanlæg fra før 2003.

Der beskrives hermed det mest fordelagtig scenarie for fjernvarmekonvertering af Almindingensvej 23, Østermarie med henblik på en politisk beslutning og en anlægsbevilling.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at ejendommen Almindingensvej 23, Østermarie tilsluttes fjernvarmeforsyningen,

b)     at der gives en anlægsbevilling på 1.456.000 kr. til fjernvarmekonvertering og energioptimering af Almindingensvej 23, Østermarie,

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.456.000 kr. finansieret med 728.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne, 728.000 kr. fra ØKE’s disponible anlægspulje, og

d)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 2 Undervisning (Facility Management)

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

De eksisterende kedler er iht. nyligt udarbejdet Energimærke og faglig vurdering nedslidt/forældet og står for forventet udskiftning om 3-4 år.

Fjernvarmekonverteringen med optimeringer er beregnet af ekstern rådgiver til en overslagspris på kr. 1.455.436 eks. moms. inkl. konsulentbistand og uforudsete udgifter. Den endelige anlægsudgift kendes dog først når projektet har været i udbud.

Ved en simpel fjernvarmekonvertering vil udgiften til opvarmning stige med 20 – 25 %. Hvis man i forbindelse med en fjernvarmekonverteringen optimerer varmeanlægget og vandinstallation til nutidige krav mht. afkøling, CTS automatik, flowregulering mv., vil der ske en tilsvarende reduktion, således at de samlede varmeudgifter på Almindingensvej 23, Østermarie vil være uændrede i forhold til i dag. Teknikrum og automatik vil herefter opnå en fornyet forventet levetid på 20 år.

På grund af ovennævnte er det BRK Ejendomsservices anbefaling at udføre fjernvarmekonvertering inkl. optimering.

Projektet har iht. til beskrivelsen ikke nogen økonomisk gevinst og kan derfor ikke finansieres af BRK´s Interne ESCO projekt.

Ifølge Bornholms Forsynings nuværende fjernvarmearbejder i Østermarie vil fjernvarmetilslutning for Almindingensvej 23 kunne ske ultimo 2012.

Driften af Bornholms Regionskommunes bygning i Distrikt Midt blev pr. 1. august overdraget til BRK Ejendomsservice som et led i implementeringen af Facility Management. Administrationen af dette projekt varetages således af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 1.456.000 kr. foreslås finansieret med 728.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne, og 728.000 kr. fra ØKE disponible anlægspulje.

Driftsudgifterne til varme forventes at være uændrede efter konvertering til fjernvarmeog energioptimering.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14 Anlægsbevillinger til projektering af 8 nye boliger på Stenbanen i Rønne

82.06.00P20-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

9

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om bevillinger til udarbejdelse af grundlaget for opstarten af byggeriet af 8 nye boliger på Stenbanen herunder til udgifter i planlægningsperioden, som løber fra august 2012 til februar 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling til opstart af projektet på 990.000 kr. inkl. moms til boligdelen og en anlægsbevilling på 111.000 kr. ekskl. moms til servicearealer,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 990.000 kr. inkl. moms til boligdelen,

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 111.000 kr. ekskl. moms til servicearealer,

d)     at tillægsbevillingerne finansieres af Sekretariatspuljen for politikområde 06 med 1.045.500 kr. og med 55.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne,

e)     at anlægsbevillingerne gives til Socialudvalget under politikområde 06 Psykiatri og Handicappede

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden 2010 i budgetlægningen arbejdet for at forbedre boligforholdene for beboerne i Kollegiet Østergade 54 ved at bygge nye boliger på Stenbanen i Rønne ved en udvidelse af de eksisterende 16 almene boliger, der er målrettet unge med funktionsnedsættelse.

Kommunalbestyrelsen principgodkendte den 30. juni 2011, at Stenbanen skulle udbygges med yderligere 8 boliger.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 blev det præciseret, at tilbygningen på Stenbanen skulle rumme 8 nye boliger og at der samtidig skulle opnås stordriftsfordele ved at samle boligtilbuddet for de unge med funktionsnedsættelse, i det Kollegiet Østergade 54 samtidig nedlægges.

På den baggrund igangsættes byggeriet af 8 nye boliger på Stenbanen i tilknytning til de 16 eksisterende boliger.

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til igangsætning af projektet herunder gennemførelse af arkæologiske og geologiske undersøgelser, udtagning af jordprøver, dækning af foreløbige udgifter til totalrådgivere, økonomiske rådgivere, annoncering, intern bygherrefunktioner, samt udgifter til afholdelse af byggeudvalgs- og arbejdsgruppemøder.

Skema A og Skema B forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen på mødet i februar 2013, hvor lokalplanen for området samtidig forventes endelig godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Dette er den første bevillingssag vedrørende byggeriet på Stenbanen. Der vil blive fremlagt ny bevillingssag i forbindelse med godkendelse af Skema A og Skema B.

 

Anlægsbevillinger til projektering.

Udgifterne til igangsætning af projektet er anslået til i alt 902.500 kr. ekskl. moms, hvilket medfører behov for en anlægsbevilling til boligdelen 990.000 kr. inkl. moms og en anlægsbevilling til servicearealer på 111.000 kr. ekskl. moms. Udgifterne til servicearealer er omfattet af midler fra kvalitetsfonden, hvilket betyder at der kan opnås tilskud på 50 pct., svarende til 55.500 kr.

Den kommunale nettoudgift til projektering på 1.045.500 kr. kan finansieres af Sekretariatspuljen på politikområde 06 Psykiatri og handicappede.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 22. august 2012 en ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011 på 1.500.000 kr. fra denne pulje. Det blev godkendt at beløbet kan konverteres til anlæg til brug for finansiering af byggeriet på Stenbanen.

 

Totaløkonomi

I henhold til estimeret anlægsbudget udarbejdet af BDO, vil den samlede økonomiske ramme for byggeriet være på 15.985.200 kr. inkl. moms.

Heraf udgør de samlede udgifter til boligdelen 14.035.200 kr. inkl. moms.

Udgifterne til kommunens servicearealer er sat til 1.950.000 kr. inkl. moms, som svarer til 1.578.000 kr. ekskl. moms.

88 pct. af boligernes anskaffelsessum er forudsat lånefinansieret, medens udgifterne til etablering af servicearealer, efter fradrag af statstilskud og kvalitetsfondstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

Den totale kommunale nettoudgift forventes pt. at blive 1.302.520 kr., som er inkl. kommunens udgift til grundkapital (10 %) 1.403.520 kr., udgifterne til servicearealerne på 1.578.000 kr. ekskl. moms, servicearealtilskud på 320.000 kr., indtægten for salg af grund på 730.000 kr.,, og tilskud fra kvalitetsfonden på 629.000 kr.

Herudover kommer en eventuel udgift til beboerindskud på maksimalt 280.704 kr. netto.

Økonomien fremgår af vedlagte bilag.

Som anført ovenfor, er der i alt reserveret 1.500.000 kr. i driftsbudgettet under Sekretariatspuljen for politikområde 06 Psykiatri og handicappede, til brug for finansiering af Stenbaneprojektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 24. september 2012

1.
Projektbevilling Stenbanen (DOCX)

2.
Anlægsbudget - estimeret (PDF)

3.
Anlægsøkonomi (PDF)

4.
Byggeprogram (PDF)

5.
Forside (PDF)

6.
Eksisterende forhold (PDF)

7.
Situationsplan (PDF)

8.
Boligplan (PDF)

9.
Servicebygning (PDF)

10.
Principsnit (PDF)

11.
Facade nord og syd (PDF)

12.
Facade øst og vest (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Renovering af stråtage på Melstedgård, tillægsbevilling til rådighedsbeløb

82.00.00G00-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

14

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Arbejdet med renovering af stråtagene på Melstedgård skrider hurtige frem end forudsat. Der er derfor behov for at anvende en del af det i 2013 afsatte rådighedsbeløb i 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller               

At der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr. 615.000 i 2012, finansieret af de likvide midler

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 2. november 2011 en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til renovering af stråtagene på Melstedgård. Der blev afsat 1.625.000 kr. i 2012 og 675.000 kr. i 2013.

Arbejdet med renovering af stråtagene har forløbet hurtigere end forudsat, og der er derfor behov for at anvende en større del af bevillingen i 2012 end forudsat.

Arkitekten på projektet har skønnet, at der er behov for et yderligere beløb på 615.000 kr. i 2012, således at rådighedsbeløbet i 2013 reduceres tilsvarende. Den samlede anlægsbevilling forventes overholdt.

Reduktionen af rådighedsbeløbet i 2013 indgår som et ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2013.

Økonomiske konsekvenser

Forhøjelsen af rådighedsbeløbet i 2012 har ikke økonomiske konsekvenser ud over en forskydning i tidspunktet for, hvornår trækket på kassebeholdning sker.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingenbemærkninger

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Anlægsbevilling til renovering af taget på Rønne Idrætshal

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

15

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

16

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Idrætsområder søger om en anlægsbevilling til renovering af taget på Rønne Idrætshal. Taget er utæt og i dårlig stand. Vand drypper ind på gulvet, og taget bør udbedres snarest.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.100.000 kr. til renovering af taget på Rønne Idrætshal.

b)     at tillægsbevillingen på 1.100.000 kr. finansieres med 550.000 kr. fra Økonomi og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 550.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

c)     at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Taget på Rønne Idrætshal er i dårlig stand, idet vand trænger gennem taget. Aktuelt er problemet midlertidigt udbedret ved at spænde plastik ud under de områder, hvor vandgennemtrængning er konstateret, så vandet ledes bort fra halgulvet og ud på tilskuerpladserne.

Løsningen er ikke holdbar i længere tid.

En gennemgang af tagets eternitplader viser, at disse er meget slidte, møre og i mange tilfælde knækkede. Der har over de seneste år været udskiftet mange plader, men pladernes generelle tilstand er så dårlig at en total udskiftning tilrådes.

Der er afholdt licitation med priser gældende til 24. oktober 2012, hvor billigste bud lyder på samlet 1.100.000 kr.

Tagkonstruktionen vil efter udskiftningen kunne bære solcellepaneler på hele tagfladen.

Det er undersøgt, om der har kunnet hentes garantierstatning hos leverandøren af de nuværende tagplader, hvilket ikke er muligt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. Anlægsudgiften kan finansieres med 50 procent (550.000 kro) fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 50 procent fra kvalitetsfondsmidlerne.

Det resterende rådighedsbeløb i den disponible anlægspulje vil herefter udgøre 4.306.251 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 26. september 2012

1.
Licitationsresultat (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

16

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

17

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Gudhjem Svømmehal ansøger om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende afslutning af fase 3 af betonrenoveringen i svømmehallen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 220.032 kr. til renoveringens fase 3 i Gudhjem Svømmehal, således at den samlede anlægsbevilling til 1., 2. og 3. fase herefter udgør 2.810.077 kr.

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 220.032 kr. finansieret med 69.603 kr. af puljen til anlægsønsker, 119.574 kr. af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller samt 30.855 kr. af renoveringspuljen til selvejende haller.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til puljen til anlægsønsker

d)    at Gudhjem Svømmehal selv finansierer resten af opgaven.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling                                                                                       

I forbindelse med det pågående renoveringsarbejde i Gudhjem Svømmehal er der opstået en større uforudset omkostning. Svømmehallens ledelse har af samme årsag midlertidigt stoppet renoveringsarbejdet og søger nu om en tillægsbevilling til tidligere afgivet anlægsbevilling – eller alternativt at det igangværende renoveringsprojekt reduceres midlertidigt.

I korte træk er svømmehallens beskrivelse som følger:

Ved optagning af den gamle skimrende og efterfølgende optørring af renden konstateres det, at der trænger vand fra bassinet ind i renden. Tætningsforsøg har ikke haft den ønskede effekt. Svømmehallen får derfor ophugget skråkanten og etablere en ny kant med pvc-kasser til at adskille vand og beton.

De samlede uforudsete udgifter er løbet op i 286.350 kr. Kombineret med generelle prisstigninger og besparelser på andre områder i projektet mangler svømmehallen p.t. 243.000 kr.

Ledelsen af Gudhjem Svømmehal foreslår følgende løsninger:

a)     Enten at retablere det påbegyndte ophuggede gangareal med en samlet udgift på anslået 41.500 kr., samt færdiggøre og montere anoder på de renoverede bærende betonsøjler inkl. ledningsføring af den katodiske beskyttelse til en samlet pris af 102.000 kr., og derefter tilbageføre ca. 191.730 kr. til Fritids-, Kulturudvalget - uden at vi får repareret og sikret gangarealet/terrændækket i hallens vestre side som planlagt, - men dog med katodisk langtidssikring og reparation af de bærende konstruktioner/søjlerne.

b)     Eller at færdiggøre fase 3 og søge om en ekstra bevilling på 243.000 kr.

 

Svømmehallen anfører, at løsning a indenfor 3-5 år vil skabe behov for at genoptage arbejdet med at langtidssikre svømmehallens betonkonstruktioner, og med en forventet merpris grundet dobbeltarbejde på ca. 100-150.000 kr.

 

N.B. Alle beløb nævnt herover er ekskl. moms og afviger fra beløbene nævnt i ansøgningen idet, der kun er delvis momsafløftning på dette område.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har meddelt følgende tillægsbevillinger til betonrenoveringen af Gudhjem Svømmehal:

·         Den 26. august 2010 339.800 kr. til igangsætning af 1. fase

·        Den 24. februar 2011 877.400 kr. til igangsætning af fase 2

·        Den 30. juni 2011 yderligere 84.062 kr. til afslutning af fase 2

·        Den 1. marts 2012 1.288.783 til igangsætning af fase 3

Den samlede anlægsbevilling til projektets fase og 1, 2 og 3 udgør således 2.590.045 kr.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har følgende restmidler til anlægsopgaver i idræts- og svømmehaller, som kan anvendes til finansiering af opgaven.

 

Pulje

Restbeløb

Pulje til anlægsønsker

69.603 kr.

Pulje til svømmehaller & selvejende/kommunale haller

119.574 kr.

Renoveringspulje til selvejende haller

30.855 kr.

I alt ekskl. moms

220.032 kr.

 

Gudhjem Svømmehal betaler regninger inkl. moms, hvilket i denne sammenhæng vil betyde, at såfremt ovennævnte puljemidler benyttes som delvis finasiering af merudgiften på 243.000 kr. ekskl. moms, så vil Gudhjem Svømmehal mangle 27.672 kr. inkl. moms.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 26. september 2012

1.
Ansøgning fra Gudhjem Svømmehal (DOC)

2.
Oversigt over økonomi (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Anlægsbevilling til trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby

05.01.02Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

18

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2011 behandlede udvalget en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2012. Udvalget besluttede i den forbindelse at afsætte 300.000 kr. til trafik-sanering af Nybyvej i Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     af anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I Trafiksikkerhedsplan 2008 under gruppe 1 projekter 2008 – 2012 er trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby et af de sidste aktuelle trafiksikkerhedsprojekter der ikke er udført endnu.

Nybyvej er en af hovedadgangsvejene til skole, idrætshal og boligområde med blandet trafik af såvel busser og anden tung trafik, personbiler, cyklende og gående trafik. Vejen er relativ lige og forholdsvis smal med en del parkede biler.

Forslaget til trafiksaneringen af denne vejstrækning vil omfatte en hastighedsbegrænsning ved indkørslen til byen, en mere synlig byzonemarkering, cykelkantbaner i begge vejsider og et helleanlæg i forbindelse med fodgængerovergangen. Samtidig overvejes parkeringsforholdene.

Vejstrækningen er udpeget som meget utryg i trafiksikkerhedsplanen, men heldigvis med få uheld. Projektet vil blive udarbejdet i dialog med Davidsskolen, idrætsforeningen og Aakirke-BY-tinget.

En væsentlig del af udgifterne til projektet vil være omfattet af Udviklingsplan for de bornholmske Cykelveje, og dermed en medfinansiering til denne.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.081.280 kr. fra tidligere år som er overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.416.780 kr. Af den samlede pulje på 28.416.780 kr. er der allerede disponeret 20.300.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådig-hedsbeløb på 8.116.780 kr. i puljen.

Teknik og Miljø vurderer, at trafiksaneringen vil beløbe sig til 300.000 kr.

Udgiften til trafiksaneringen foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Nyudpegning af observatør til Bornholms Vækstforum

24.10.00A23-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

19

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Da formanden for bestyrelsen for Destination Bornholm har en observatørplads i Bornholms Vækstforum, og da der den 1. oktober 2012 blev valgt en ny formand for bestyrelsen for Destination Bornholm, skal kommunalbestyrelsen formelt udpege en ny observatør til denne plads.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at den nye formand for bestyrelsen for Destination Bornholm, Trine Richter, indgår som ny observatør i Bornholms Vækstforum efter Kristian Goertz.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde 28. januar 2010, at udpege en række observatører til Bornholms Vækstforum – udover de 20 medlemmer, som Vækstforum jf. Lov om Erhvervsfremme består af. I listen af observatører indgår ”Formanden for Destination Bornholm”.

 

Da Kristian Goertz har trukket sig fra formandsposten i Destination Bornholm, og da der nu er udpeget en ny formand for Destinationens bestyrelse, bør det således være den nye formand, nemlig Trine Richter, der overtager denne observatørstol.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Ny-udpegning af viden- og uddannelsesrepræsentant til Bornholms Vækstforum

24.10.00A23-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

20

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Da direktøren for Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) har en medlemsplads i Bornholms Vækstforum, og da der den 1. september 2012 tiltrådte en ny direktør for CRT, skal kommunalbestyrelsen formelt udpege et nyt medlem til denne plads. CRT har anmodet om, at pladsen overtages af formanden for bestyrelsen for forskningscenteret.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning

-         om der skal ændres på Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning, så pladsen kan tilbydes formanden for CRT’s bestyrelse

-         om nuværende praksis skal fastholdes, så den vakante viden- og uddannelsespladsrepræsentant tilfalder direktøren fra CRT.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Direktøren for CRT udpeges som nyt medlem i Bornholms Vækstforum.

 

Sagsfremstilling

Sammensætningen af de regionale vækstfora er fastsat i lov om erhvervsfremme. Det fremgår her, at vækstforaene består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet – på Bornholm af Kommunalbestyrelsen.

 

Tre af disse medlemmer udpeges på Kommunalbestyrelsens initiativ fra viden og uddannelsesinstitutionerne. Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde 28. januar 2010 at lade disse tre pladser tilfalde

-         direktøren for Center for Regional- og Turismeforskning

-         lederen af Bornholms Akademi

-         rektoren for Professionshøjskolen UCC

 

Da Steen Schønemann forlod stillingen som direktør for CRT den 1. september 2012, har han samtidig forladt sin plads som medlem af Bornholms Vækstforum.

 

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. januar 2010, vil det umiddelbart være den nye direktør for CRT, Lene Feldthus Andersen, der overtager denne stol.

 

Vækstforumsekretariatet har imidlertid modtaget en forespørgsel fra Center for Regional- og Turismeforskning, om det ikke kunne blive formanden for bestyrelsen for CRT, Christian Wichmann Matthiessen, der får posten i stedet for direktøren.

 

Vækstforumsekretariatet ser ingen umiddelbar begrundelse for denne ændring. Det kan samtidig oplyses, at i de øvrige fem vækstfora er pladserne for forskning og uddannelse alle repræsenteret ved rektorer og direktører – og ingen bestyrelsesformænd. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Nyudpegning af erhvervsrepræsentant til Bornholms Vækstforum

24.10.00A23-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

21

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Da Lene Feldthus Andersen har meddelt Dansk Erhverv, at hun ønsker at trække sig som medlem af Bornholms Vækstforum, skal Kommunalbestyrelsen træffe fornyet beslutning om, hvilken erhvervsorganisation, der skal have indstillingsretten til den ledige plads.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning

-         Om Dansk Erhverv fortsat skal have indstillingsretten

-         Om HORESTA skal overtage indstillingsmuligheden

-         Om Dansk Erhverv skal tilbydes indstillingsretten sammen med HORESTA

-         At den endelige beslutning om udpegning uddelegeres til Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvorved udpegningen kan foretages inden næste møde i Vækstforum.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Horesta tilbydes indstillingsretten og Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiges til at foretage udpegningen.

 

Sagsfremstilling

Sammensætningen af de regionale vækstfora er fastsat i lov om erhvervsfremme. Det fremgår her, at vækstforaene består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet – på Bornholm af Kommunalbestyrelsen.

 

Seks af disse medlemmer udpeges fra erhvervslivet efter indstilling fra erhvervsorganisationerne udvalgt af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde 28. januar 2010 at lade flg. erhvervsorganisationer indstille hver et medlem til Bornholms Vækstforum:

-         DI

-         Dansk Erhverv

-         Håndværksrådet i fællesskab med Dansk Byggeri

-         Landbrug og Fødevarer

-         Samt ét medlem efter indstilling fra Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

Den sjette erhvervsplads blev reserveret til formanden for Bornholms Erhvervsråd.

 

Det er Dansk Erhvervs repræsentant, Lene Feldthus Andersen, der nu har meddelt, at hun grundet nyt arbejde har valgt at trække sig fra posten.

På det organisatoriske plan er der efterfølgende sket det, at HORESTA har trukket sig ud af Dansk Erhverv og er blevet en selvstændig erhvervsorganisation.

 

Vækstforumsekretariatet har anmodet henholdsvis Dansk Erhverv og HORESTA om at oplyse:

-         Hvor mange medlemsvirksomheder, de repræsenterer på Bornholm

-         Hvor mange ansatte, medlemsvirksomhederne har

-         Hvor stor omsætning, medlemsvirksomhederne samlet har.

 

Dansk Erhverv har svaret tilbage, at de af principielle grunde ikke offentliggør disse forhold. Dansk Erhverv oplyser i stedet, at mere end 18.000 virksomheder i Danmark er medlem af Dansk Erhverv, og at Dansk Erhverv yderligere repræsenterer flere tusinde virksomheder gennem en lang række brancheforeninger inden for områderne handel, oplevelse, velfærd, rådgivning, videnservice og transport.

HORESTA har oplyst, at deres medlemmer står for 70 % af kapaciteten inden for hotel og feriecentre, og har samtidig påpeget at netop Bornholm ligger på Top 10-lister både over turismeforbrug og i turismeandel blandt landets kommuner. HORESTA har også oplyst, at Bornholm er en af seks HORESTA Regioner med egen bestyrelse. HORESTA har 64 medlemsvirksomheder på Bornholm.

 

Både Dansk Erhverv og HORESTA har vist stor interesse i arbejdet for Borholms Vækstforum, og begge organisationer har været særdeles konstruktive samarbejdsparter i embedsmandsgruppen under Vækstforum, den såkaldte Sekretariats- og Kontaktgruppe.

 

Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, hvem der skal have indstillingsretten til Bornholms Vækstforum, vil den valgte erhvervsorganisation blive bedt om at indstille både en mand og en kvinde - med henvisning til ligestillingsloven.

 

Af hensynet til at få udpeget en ny erhvervsrepræsentant inden næste møde i Bornholms Vækstforum, foreslås det, at den endelige beslutning om udpegning uddelegeres til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

22  Nyudpegning af medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution, De lette kollektive boliger i Hasle og Klemensker

03.03.00A23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

22

 

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Den nuværende virksomhedsleder Gitte Andersen, der er medlem af bestyrelsen for De lette Kollektivboliger, går på pension den 1. november 2012. Herudover er pedelfunktioner overgået til BRK ejendomsservice. På denne baggrund har bestyrelsen og de involverede virksomheder fundet det hensigtsmæssigt, at der sker ændringer i bestyrelsessammensætningen.  

 

Indstilling og beslutning

 

Borgmesteren indstiller:

·        at kommunalbestyrelsen udpeger den kommende chef for Borger og Sundhed, Birgit Mortensen, som medlem af bestyrelsen for De lette Kollektivboliger med administrativ medarbejder Kirsten Jacobsen som suppleant.

·        at kommunalbestyrelsen udpeger driftschef Steen Pedersen BRK Ejendomsservice som medlem af bestyrelsen for De lette Kollektivboliger med rengøringschef Ann Juel Nielsen som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

 

Den selvejende Institution, De lette Kollektivboliger ejer og driver et antal udlejningsboliger i Hasle og boliger i Klemensker. Boligerne udlejes bl.a. til ældre medborgere.

 

Bestyrelsen der består af i alt fem medlemmer, to beboerrepræsentanter og tre medlemmer, der udpeges af regionskommunen, heraf én repræsentant fra Borger og Sundhed. Der udpeges tillige en personlig suppleant for hvert medlem.

Den nuværende bestyrelse består ud over de beboervalgte repræsentanter og disses suppleanter af kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Scheibye som medlem og Carl Ilsøe som suppleant.

 

Herudover består bestyrelsen af Gitte Andersen, virksomhedsleder Borger og Sundhed, med administrativ medarbejder Kirsten Jacobsen, som suppleant samt Anne Mette Vesterdahl, teamleder for administration, Bornholms Plejehjem og med Janike Thiesen, virksomhedsleder samme sted.

 

Gitte Andersen går på pension den 1. november 2012, og i stedet har virksomheden ønsket den kommende chef for Borger og Sundhed, Birgit Mortensen udpeget som medlem af bestyrelsen - fortsat med Kirsten Jacobsen som suppleant.

 

Herudover har den nuværende bestyrelse fundet det hensigtsmæssigt, at driftschef Steen Pedersen BRK Ejendomsservice afløser Anne Mette Vesterdahl Bornholms Plejehjem og Centre.

Baggrunden er, at pedelfunktionen i De lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker hidtil er blevet varetaget via Bornholms Plejehjem og Centre, som har haft egen pedelfunktion. Med den generelle overførsel af pedelfunktionerne til BRK Ejendomsservice er pedelfunktionerne generelt overtaget af denne virksomhed. Det er derfor administrativt praktisk, at driftsleder Steen Pedersen indtræder i bestyrelsen. Som suppleant peges på rengøringschef Ann Juel Nielsen.

 

De involverede virksomheder er enige i de foreslåede ændringer i bestyrelsessammensætningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2012

1.
Vedtægter for de lette kollektive boliger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Mødeplan for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen

00.22.02A26-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

27

 

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Mødeplanen for 2013 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg fastlægges.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller:

a)     At udkast til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg godkendes.

b)     At møderne i kommunalbestyrelsen begynder kl. 18.00

c)     At møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget begynder kl. 16.00

d)     At de stående udvalg fastlægger mødetidspunkt på de i udkastet fastsatte dage

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:           
Indstillingen anbefales, idet møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget starter kl. 17,00.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Indstillingen godkendt, idet temamøderne rykkes til torsdage.

 

Sagsfremstilling

Møderne i Kommunalbestyrelsen holdes som hovedregel den sidste torsdag i hver måned.

Møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget holdes som hovedregel den 3. onsdag i hver måned. der er dog en række undtagelser, som fremgår af udkastet til mødeplanen. I udkastet lægges op til ét månedligt møde.

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned (Med få undtagelser i slutningen af måneden) af hensyn til sagens videre behandling i ØKE og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØKE og KB.                                                                                             

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

 

I udkastet til mødeplanen er der fastsat et månedligt temamøde, som kan aflyses hvis det viser sig ikke at være relevant.

Juli er mødefri.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. oktober 2012

1.
Udkast til mødeplan 2013 for KB, ØKE og de stående udvalg (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

11-10-2012

24

 

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012:

Intet.