Referat
Kommunalbestyrelsen
29-11-2012 kl. 18:00
festsalen, Hans Rømer Skolen, Hans Rømersvej 27, Aakirkeby
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 samtænkning af drift og ledelse af Bornholms ungdomskole og 10. klassecenter Bornholm
  åbent 3 Udmøntning af sammenlægning af Ungdommens uddannelsesvejledning og UngePorten under Jobcenter Bornholm
  åbent 4 Permanent placering af Domen i Allinge
  åbent 5 Forslag til lokalplan nr. 068 for stenbanegrunden og det tidligere elværk i Rønne
  åbent 6 Lokalplanforslag for en ny daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby
  åbent 7 BAT - reduktion af anlægsbevilling til indkøb af nye busser
  åbent 8 Boligreguleringsloven kapitel II-V
  åbent 9 Anlægsbevilling til etablering af IT-fagsystem til det specialiserede socialområde
  åbent 10 Anlægsbevilling til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård
  åbent 11 Anlægsbevilling til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne til Døgnplejen Bornholms anvendelse
  åbent 12 Anlægsbevilling til renovering af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre
  åbent 13 Anlægsbevilling til nyt køkken i skolefritidsordningen Åstedet, Rønneskolen
  åbent 14 Anlægsbevilling til optimering af køkkener i Stjernehuset og Karlsvognen
  åbent 15 Ansøgning om anlægningsbevilling til udskiftning af vinduer i Karlsvogen og Stjernehuset
  åbent 16 Anlægsbevilling - Flytning af Pedersker Stadion
  åbent 17 Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger vedr. Bornholms Brandvæsen
  åbent 18 Anlægsbevilling til anlæg af cykelstier ved Ringvej nordøst om Rønne
  åbent 19 Godkendelse af overdragelse af alment fælleshus, tilhørende Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus.
  åbent 20 Likviditetsoversigter pr. 31. oktober 2012
  åbent 21 Anlægsbevilling til renovering af kommunalbestyrelsessalen
  åbent 22 Ansøgning om kommunegaranti vedr. fjernvarme i Balka/Snogebæk og Nexø
  åbent 23 Anmodning om garantistillelse fra Østkraft Holding A/S
  åbent 24 Kommunal regaranti for statslig garanti vedr. Havnegade 16, Nexø
  åbent 25 Udpegning til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
  åbent 26 Ændring af mødedato for kommunalbestyrelsens møde i marts 2013
  åbent 27 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

1

 

 

Fraværende

Lene Feldthus Andersen

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Sammentænkning af drift og ledelse af Bornholms Ungdomsskole og 10. klassecenter Bornholm

18.10.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

6

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved budgetforliget for 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at sammentænke drift og ledelse af Bornholms Ungdomsskole og 10. klassecenter Bornholm og samtidigt spare 0,5 mio. kr. uden servicemæssige konsekvenser for brugerne af tilbuddene.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     At der igangsættes en proces, der har som mål, at der er sket en ledelsesmæssig sammentænkning af Bornholms Ungdomsskole og 10. klassecenter Bornholm i et nyt Ungecenter pr. 1. januar 2013

b)     At det nye Ungecenter som én samlet virksomhed pr. 1. januar 2013 består af en ungdomsskole med egen bestyrelse og budget drevet i henhold til Ungdomsskoleloven samt et 10.klassecenter ligeledes med egen bestyrelse og budget drevet i henhold til folkeskoleloven.

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilles godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Beslutningen ved budgetforliget åbner en mulighed for at se besparelsen som et afsæt for en udviklingsproces. Udviklingsprocessen begynder med en ledelsesmæssig koordinering af undervisningsdelen af ungeområdet. Da det nuværende Ungecenter og Ungdomsskolen i forvejen har et tæt samarbejde forventes det, at der på længere sigt kan udvikles synergieffekter ved at bringe Ungdomsskolen og 10. klassecenteret i et tættere samarbejde.

 

 

 

Forslaget

Det kan ske ved en ny konstruktion af Ungecenter Bornholm. Der tages udgangspunkt i, at Bornholms Ungdomsskole drives efter ”Lov om ungdomsskoler”. Endvidere, at 10 kl. center Bornholm, drives efter kapitel 2a, §§ 19a til 19i i folkeskoleloven. Konstruktionen har den konsekvens, at Ungdommens Uddannelsesvejledning, med den forholdsmæssige del af ledelsen af det nuværende Ungecenter Bornholm, der vedrører UU, flyttes ud af det nuværende Ungecenter Bornholm. Det vil sige, at Ungecenter Bornholm nedlægges i sin nuværende form.

Det nye Ungecenter vil bestå af en ungdomsskole med egen bestyrelse og budget drevet i henhold til Ungdomsskoleloven samt et 10.klassecenter ligeledes med egen bestyrelse og budget drevet i henhold til folkeskoleloven.

 

Udviklingsmuligheder på længere sigt

I forbindelse med regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, er både ungdomsskolen og 10. klassecenteret vigtige aktører.

 

Ungdomsskolens lovgivning gør det muligt at give kompetencegivende undervisning, heltidsundervisning som det sker i afdeling Dybdal, undervisning indenfor forskellige temaområder, klubvirksomhed mv. Endvidere er ”Rampen” tilknyttet Ungdomsskolen. Rampen er et tilbud for elever på 7. – 9. klassetrin som har meget fravær og som mistrives i folkeskolen. Ungdomsskolen er desuden fleksibel i forbindelse med ansættelse af personale både i forhold til eksakte uddannelseskrav samt muligheden for en fleksibel ansættelse i forhold til opgavens indhold og længde

 

 

10. klassecenter Bornholm varetager undervisningen på 10.klassetrin samt specialtilbud for målgruppen 15- 18 årige, der opsamler elever fra specialklasserne, Heldagsskolen og Kildebakken.

 

 

På lidt længere sigt vil en samlet administration vil være oplagt. I mange tilfælde vil det også være muligt, at medarbejdere vil kunne arbejde på tværs af ungdomsskolen og 10.klassecenteret. Derved vil der opstå synergieffekter både i forhold til opgavernes udførelse, men også i forbindelse med de kompetencer som de forskellige medarbejdere kan bidrage med ved opgavens udførelse.

Det vil også i højere grad end tilfældet er i dag, være muligt at iværksætte en bred vifte af tilbud, overfor de unge mellem 15- 17 år som ikke er i en tilfredsstillende uddannelsesmæssig relation oveni købet med en bæredygtig økonomi.

 

Tidsplan

Tid

Aktivitet

Ansvarlig

11. oktober 2012

Budget 2013 vedtages

KB

6. november 2012

Forslaget behandles i BSU

BSU

14. november 2012

Forslaget behandles i ØKE

ØKE

29. november 2012

Forslaget principbesluttes i KB

KB

Fra 30. november 2012

Det konkrete forslag udarbejdes (herunder udmøntning af den besluttede besparelse) efter drøftelse i Ad hoc MED

Børne- og Skolesekretariatet

Fra januar 2013

Implementeringsfase

Det nye ungecenter

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det besluttede besparelse på 0,5 mio. kr. i 2013 og følgende år forventes opnået ved organisatoriske tilpasninger i ledelsen af det nye ungecenter.

 

Den ledelsesdel, der vedrører UU Bornholm flyttes fra det nuværende Ungecenter til jobcenter Bornholm. Andelen udgør 293.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Udmøntning af sammenlægning af Ungdommens uddannelsesvejledning og UngePorten under Jobcenter Bornholm

17.27.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

7

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller  

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budget 2013 indeholder en beslutning om sammenlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning og UngePorten under Jobcenter Bornholm. Udmøntningen af denne beslutning fremlægges til orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

-         at orienteringen tages til efterretning

-         at Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholms budgetandel inkl. ledelse, budget til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Erhvervs Grund Uddannelse (EGU) og AVU (Almen Voksen Uddannelse) på i alt kr. 13.114.166 for 2013 og overslagsår omplaceres fra Børne- og Skoleudvalgets område under UngeCenter Bornholm til Beskæftigelsesudvalgets område under JobCenter Bornholm (UngePorten)

-   at Ungdommens Uddannelsesvejledning fastholder sin selvstændige profil i overensstemmelse med de principper som fremgår af sagsfremstillingen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilles godkendt.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2013 vedtaget en sammenlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UUB) og UngePorten under Jobcenter Bornholm.

 

UUB er i dag en del af UngeCenter Bornholm under Børne- og Skoleudvalget.

UngePorten er en del af Jobcenteret under Beskæftigelsesudvalgets. UngePorten har base på Campus, Minervavej 1 i Rønne.

 

Beslutningen omhandler samtænkning af drift og ledelse, da de to enheder i forvejen har et tæt samarbejde, og der afledt heraf kan være synergi i at praktisere UUB og UngePortens indsats overfor deres målgrupper tættere. Specielt overfor unge med særlige behov i forhold til vejledning og indsats, men også ved at have en bedre mulighed for at give uddannelsesvejledning med inddragelse af de bornholmske virksomheder.

 

UUB har to roller . Én i forhold til grundskolen med uddannelsesvejledning i overbygningen; og én i forhold til unge op til 25 år uden et arbejde og en uddannelse. Denne dobbeltrolle og dermed reference til både Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget vil skulle udfyldes uafhængig  af UUBs organisatoriske placering.

 

Hidtil har placeringen været en organisatorisk tilknytning til grundskolen og overgangen til ungdomsuddannelser med tæt sammenhæng til dele af tilbuddene på børne- og ungeområdet. Ved at samle UUB med UngePorten under JobCenter Bornholm vil der være tale om en prioritering af den målrettede indgang med et beskæftigelsesmæssigt afsæt for de unge med en bredere vifte af muligheder (vejledning, rådgivning, tilbud)

 

UUB vil fortsætte med selvstændig profil og skal fortsat løfte vejledningsopgaven i forhold til folkeskolen.

 

BRKs (og Bornholms) samlede ungeindsats for de 15-25årige

 

At samle UUB og UngePorten er en del af de samlede bestræbelser på Bornholm for at sikre at alle unge gennemfører en uddannelse og etablerer sig i eget liv, herunder på arbejdsmarkedet. Ambitionen er en så målrettet og effektiv ungeindsats, hvor alle aktører omkring de unge trækker i samme retning, med de forskellige værktøjer og tilgange, der er til rådighed.

 

Kommunalbestyrelsen har i Bornholms Udviklingsplan vedtaget et betydeligt antal mål for indsatsen overfor de unge. Mål hvor høje ambitioner om andel gennemført uddannelse kombineres med en motiverende og inkluderende tidlig indsats for at sikre gode overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse og erhvervsliv. Et arbejde der i særdeleshed har været prioriteret med projekt Uddannelse Til Alle (UTA).

 

Tilbuddene til de unge på Bornholm er mange – fordelt på forskellige lovgivninger og forskellige aktører i både kommune, ungdomsuddannelser og private aktører og virksomheder. Ved et tættere samarbejde og koordination mellem de forskellige tilbud skal det sikres, at de unge kan navigere mellem tilbuddene og modtager en målrettet og helhedsorienteret rådgivning på det rette tidspunkt i deres forløb. Det giver den største succes for den unge og den største effektivitet i indsatsen. Den udviklingsmæssige tilgang er skitseret i bilag 1.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm i ny organisation

 

UUB varetager allerede i dag en række centrale opgaver med god effekt i den samlede ungeindsats. Opgaver der også fortsat skal være fokus på, og som forudsætter et fortsat tæt samarbejde med grundskolen.

 

Vigtige elementer i dette er:

·        UUBs bistand ved undervisningen i det timeløse fag: Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) fra 1. - 10. klasse. Praktikaftale for alle elever i 8. klasse, i samarbejde med skolerne. 

·        Enkeltstående arrangementer for elever i folkeskolens overbygning i samarbejde med erhvervslivet.

·        Uddannelsesplaner, uddannelsesparathed og den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne.

·        UUB forestår, i samarbejde med skolen, udarbejdelsen af uddannelsesplan for den enkelte elev, herunder vejledning i samarbejde med forældre og særlig dokumentationsudarbejdelse.

·        Uddannelsesvejlederen deltager i særlig grad i vejlednings og afklaringsarbejdet i forhold til elever med særlige behov.

·        Introduktionskurser af en uges varighed i 8. klasse på ungdomsuddannelserne.

·        Brobygning forestås i samarbejde med skolerne.

·        Særlig indsats.

 

UUB skal derfor fastholde sin selvstændige profil som en del af UngePorten og JobCenter Bornholm i relation til ledelse, budget og udvikling af samarbejdet med de øvrige relevante aktører.

 

Udviklingen af samarbejdet mellem UUB og Ungeporten og den bredere og helhedsorienterede tilgang vil derfor have fokus på:

·        at øge evnen til selvbetjening for dem der kan i overensstemmelse med intentionerne i lovgivningen.

·        indsatsen overfor børn og unge med særlige behov herunder hjælp til sammenhængende uddannelsesforløb.

en tidlig og helhedsorienteret vejledning og indsats for den enkelte unge fra grundskole til etablering af beskæftigelsesgrundlag eller anden forsørgelse.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen indebærer en besparelse på 450.000 kr. i 2013 og overslagsår. Elementer i at tilvejebringe denne besparelse er:

·        Fælles ledelse

·        Fælles administration, specielt af de borgerrettede ydelser

·        Fælles vejledning og sagsbehandling indenfor lovgivningens rammer

 

Af UngeCenter Bornholms samlede budget på kr. 25.217.277 for 2013 og overslagsår overføres følgende fra Børne- og Skoleudvalgets område til Beskæftigelsesudvalgets område under JobCenter Bornholm (UngePorten):

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning                      kr.   4.402.266

Ledelse                                                            kr.      293.000

Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU)                       kr.   1.682.094

Almen Voksen Uddannelse (AVU)                           kr.      255.598

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)         kr.   6.481.208

I alt                                                                kr.  13.114.166

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. november 2012

1.
Ungeindsatsen på Bornholm (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Permanent placering af Domen i Allinge

20.10.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

12

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Under Folkemødet 2012 opførte Bolig Boligselskabernes Landsforening (BL) en Dome ved Nordlandshallen. Der har fra flere sider været udtrykt ønske om, at Domen blev etableret permanent i Allinge.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller

a)     At Kommunalbestyrelsen godkender, at Domen principielt kan opstilles permanent i Allinge.

b)     At Kommunalbestyrelsen udpeger en placering, hvor Domen kan opstilles permanent.

c)     At Kommunalbestyrelsen godkender, at Domen kan opstilles vederlagsfrit på kommunal jord.

d)     At Kommunalbestyrelsen godkender, at Domen og driften overdrages til en privat almennyttig aktør.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales med placering nr. 1.


Bjarne Hartung Kirkegaard anbefaler placering nr. 2.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke, idet han anbefaler placering nr. 2.

Sagsfremstilling

Under Folkemødet 2012 var der stor lokal interesse for BL’s Domebyggeri ved Nordlandshallen, og fra flere sider blev der udtrykt ønske om at Domen opstilles permanent i byen.

BL, som ejer Domen, har været meget positiv overfor den idé under forudsætning af, at de vil kunne få Domen stillet til rådighed under de kommende års Folkemøder. BL betinger sig derudover, at Domen får en central placering i forhold til Folkemødet.

 

Placering

Aktuelt har følgende tre placeringsmuligheder været drøftet (se kortbilag):

1.      Sydlig ende af Cirkuspladsen
Størstedelen af Cirkuspladsen er omfattet af strandbeskyttelse (markeret med skraveret blåt i kortbilaget), hvorfor den eneste mulige placering på cirkuspladsen er et lille hjørne af den matrikel, som Kampeløkken Havn ligger på (Allinge Bygrunde matr.nr. 4).
I kommuneplanen er arealet udlagt til rekreativt område: Småbåds- og fritidshavn samt grønt område.
Derudover er arealet omfattet af bevarende lokalplan 00-01 for Allinge Gudhjem Kommune, der har til formål at sikre, at det eksisterende bymiljø bevares – blandt andet ved at nybyggeri får en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Dette kan betyde, at der ved byggeansøgning skal gives dispensation fra lokalplanens krav – f.eks. at tagdækningen ved nyt byggeri skal være rødt vingetegl.

2.      Ved Nordlandshallen
Under Folkemødet 2012 var Domen placeret på et parkeringsareal ved Nordlandshallen.
En placering der vil betyde en nedlæggelse af parkeringspladser, som betjener Nordlandshallen, hvilket kan rejse krav om, at der skal etableres alternative parkeringsplads andet sted.
I kommuneplanen er arealet udlagt til offentlige formål: skole og idrætsanlæg.

3.      Nordvestlig hjørne af Danchells Anlæg
Det nordvestlige hjørne er Danchells Anlæg er ikke omfattet af strandbeskyttelsen.
I kommuneplanen er arealet udlagt til offentlige formål: skole og idrætsanlæg. Denne markering i kommuneplanen følger ikke matrikel-afgræsningen.
I forbindelse med at Danchells Anlæg i 1907 blev overdraget til Allinge-Sandvig Kommune skete det under betingelse af, at arealet kun må anvendes til offentligt kommunalt brug og ikke af kommunen må sælges eller afhændes til private.
I kommuneplanen er arealet udlagt til offentlige formål: skole og idrætsanlæg.
En placering af Domen her, vil ifølge Teknik og Miljø formentlig ændre det bestående parkmiljø væsentligt, og dermed afføde krav om en ny lokalplan for området.

Alle tre placeringsforslag er omfattet af byplanvedtægt nr. 10, der udlægger området til offentlige formål (skole, idrætsanlæg, park m.v.).
Maksimal byggehøjde på arealet er 8,5 meter (Domen er 8,073 meter i sin nuværende form).
Derudover er placering 1 omfattet af bevarende lokalplan 00-01 for Allinge Gudhjem Kommune, der har til formål at sikre, at det eksisterende bymiljø bevares – blandt andet ved at nybyggeri får en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Dette kan betyde, at der skal gives dispensation fra lokalplanens krav – f eks. om at tagdækningen ved nyt byggeri skal være rødt vingetegl.

 

Indstillinger

-         BL er umiddelbart kun indstillet på placering nr. 1 ud fra en betragtning om, at det er en god og central placering i forhold til de ressourcer, som BL må lægge i en permanentgørelse af Domen.

-         Folkemødesekretariatet indstiller at Domen placeres et andet sted end placering 1 med følgende begrundelser:

-         Det vil være smart at Cirkuspladsen friholdes for permanente bygninger så Folkemødet kan lave fleksibel indretning efter ønskerne hvert år.

-         Det vil være smart at friholde passagen og blikket fra hovedsceneområdet ned mod Kampeløkken havn.

-         Det vil være godt med et fast trækplaster i Danchells anlæg, der kan supplere de yderliggende telte, som Folkemødet vil gøre plads til der.

-         Nordlandshallen anbefaler placering nr. 1, som det sted, hvor bygningen bedst kan komme til sin ret.

 

Etablering af permanent bygning

BL er indstillet på at håndtere og finansiere permanentgørelsen af Domen i Allinge. Bygningen vil i den forbindelse blive modificeret, så den har en mere permanent karakter – f.eks. isætning af vinduer og døre, dobbelt lag i vægge med tagpap imellem, så bygningen er vand og vindtæt.

I forbindelse med den proces, kan der opstå en række behov for ændringer af bygningen – f.eks. etablering af toiletforhold, anden fundering m.v.

 

Drift af Domen
BL betinger sig ret til at benytte Domen under Folkemøderne i en 10 årig periode, men ønsker ikke at være involveret i driften af Domen.

BL har ikke forbehold overfor, hvad Domen må anvendes til resten af året, men stiller dog krav om, at bygningen er forsikret og bliver vedligeholdt, så den er anvendelig under Folkemøderne i ovennævnte periode.

Den selvejende institution Nordlandshallen har udtrykt interesse for at indgå i driftsopgaven.
Nordlandshallen ser mulighed for at anvende bygningen som omdrejningspunkt for folkelige og kulturelle arrangementer for hele Bornholm. I den forbindelse er der en række ønsker og praktiske udfordringer, der skal afklares i fællesskab med BL.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for de gennemførte forhandlinger med BL og Nordlandshallen er, at projektet ikke giver omkostninger for Bornholms Regionskommune. Kommunen fungerer kun som kontaktskaber mellem BL og lokalsamfundet i Allinge.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kommunalbestyrelsens beslutning i denne sag er kun en principiel stillingtagen til projektet. Et konkret byggeri skal fortsat godkendes formelt efter byggelovens regler.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. november 2012

1.
Mulige placeringer af Domen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Forslag til lokalplan nr. 068 for stenbanegrunden og det tidligere elværk i Rønne

01.02.05P16-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

6

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 6. februar 2012 besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan for stenbanegrunden og det tidligere Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt (Elværket) til afløsning for den gældende lokalplan nr. 019.

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 068, der bl.a. skal muliggøre opførelse af yderligere 8 almennyttige boliger i området i tilknytning til de eksisterende boliger. Et areal reserveres til Elværket og der udlægges areal til fælles parkering.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller,

            at forslaget vedtages og offentliggøres og sendes i høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har anmodet Teknik & Miljø om at igangsætte en lokalplanproces for Stenbanen, der muliggør at få opført 8 nye almennyttige boliger i tilknytning til de eksisterende 16 boliger i området. Anmodningen begrundes med behovet for udvikling af nye og gode boliger i området til fysisk og psykisk handicappede. Et fremsendt projektforslag danner grundlag for lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Opførelsen af nye boliger på den valgte placering vil være i strid med den gældende lokalplan nr. 019. Det har derfor været nødvendigt at udarbejde et nyt lokalplanforslag for hele området omfattet af lokalplan nr. 019.

Desuden understøtter planlægningen også mulighederne for en fremtidig anvendelse af Elværket. Det gøres bl.a. ved at sikre et friareal i tilknytning til bygningskomplekset, samt areal til parkering.

Lokalplanforslaget skal dermed muliggøre en udvikling i området, der er i bedre overensstemmelse med nutidige behov for bebyggelse mv. Derudover tilgodeses behovet for vejadgang til området, stiforbindelse mellem Langelinie og Landemærket samt behovet for parkeringsarealer til betjening af områdets bebyggelse og offentlig parkering.

Lokalplanforslaget er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2012

1.
Forslag til lokalplan nr. 068 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Lokalplanforslag for en ny daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby

01.02.05P16-0113

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

7

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 20. august 2012 besluttet, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag og kommuneplantillæg der skal muliggøre etablering af en daginstitution på et areal ved NaturBornholm. Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 069, ledsaget af et forslag til kommuneplantillæg nr. 011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at kommuneplantillæg nr. 011 og lokalplan nr. 069 offentliggøres og sendes i høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et lokalplanforslag nr. 069 og kommuneplantillæg nr. 011 som muliggør etablering af en daginstitution i Aakirkeby.

Planforslaget omfatter et areal på ca. 2,6 ha. beliggende på den nordøstlige del af det åbneareal ved NaturBornholm med vejadgang via Grønningens forlængelse.

Daginstitutionen er planlagt til ca. 900 m2 men lokalplanen rummer mulighed for en fremtidig udvidelse på op til 1600 m2.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i projektforslag fra arkitektfirmaet Mangor og Nagel som byggeudvalget har godkendt. I forslaget er byggefeltet er placeret på det åbne areal ca. 100 meter øst for NaturBornholm, for således at søge at fastholde det monolitagtige udtryk der er lagt vægt på i NaturBornholms arkitektur.

Hovedanslaget i bygningsarkitekturen for en ny børnehave er tænkt som 2 kiler der løfter sig ud af landskabet som en mindre bakke, til en højde af maksimalt 6 meter. Bygningens tagflade er organisk grønt enten græs, stenurt eller lignende, og ydre bygningsfacader er i arkitekternes skitseforslag beskrevet, som ufarvet lodret træbeklædning i stil med facaderne på de nye bygninger ved Hammer Havn.

Adgang til Institutionen bliver fra Grønningen og der etableres afsætnings- og parkeringspladser øst for byggeriet i forbindelse med adgangsvejen.

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 069 ophæves del af den hidtidigt gældende lokalplan nr. 012 og del af gældende lokalplan nr. 029 og del af gældende lokalplan nr. 026 for så vidt angår det aktuelle lokalplanområde.   

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2012

1.
Screening 23.10.12 (PDF)

2.
LP 069 -forslag (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  BAT – reduktion af anlægsbevilling til indkøb af nye busser

13.05.12Ø20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

8

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Indkøb af 12 nye busser til BAT forventes at blive billigere end forudsat på anlægsbevillingstidspunktet. Det anbefales derfor at tilbageføre 3.071.000 kr., som er overskydende anlægsmidler, til BATs driftsbudget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at anlægsbevillingen til indkøb af nye busser til BAT reduceres med 3.071.000 kr. til 21.129.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på -3.071.000 kr., og at beløbet tilbageføres BATs driftsbudget.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2011 anlægsbevilling på 24,2 mio. kr. til indkøb af 12 nye busser. Anlægsbevillingen blev finansieret af BATS driftsbudget med 6,2 mio. kr. og af de likvide midler med 18,0 mio. kr.

Midlerne fra BATs driftsbudget var sammensat af 4,7 mio. kr. fra det overførte overskud fra 2010 samt 1,5 mio. kr. fra bevillingen til indkøb af busser.

Det blev endvidere besluttet, at BATs driftsbudget reduceres med 1,8 mio. kr. årligt i 10 år fra 2012 til finansiering af trækket på de likvide midler, idet der forventedes årlige driftsbesparelser i samme størrelsesorden.

 

Samlet set forventes indkøb af de 12 nye busser at udgøre 21,129 mio. kr., og bliver dermed 3,071 mio. kr. billigere end forudsat. Det anbefales at tilbageføre de 3,071 mio. kr. fra anlægs- til driftsbudgettet, idet en del af finansieringen som nævnt var et overført driftsoverskud fra 2010.

 

I 2011 blev resultatet for BAT et underskud på 2,7 mio. kr. En af årsagerne til underskuddet i 2011 var merudgifter vedrørende 2010, som først blev afholdt i 2011. I alt 1,118 mio. kr. i merudgifter vedr. 2010 som omfattede lønsumsafgift til skat, for meget opkrævet skolekørsel, samt korrektion for samhandelsaftale med DBS. Derudover bidrog bl.a. også stigende brændstofpriser til merudgifter i 2011.      

 

En tilbageførsel af de overskydende anlægsmidler til driften vil kunne finansiere underskud fra 2011 samt dele af det forventede underskud i 2012.

 

Som konsekvens heraf, fastholdes kommunalbestyrelsens beslutning om at reducere BATs driftsbudget med 1,8 mio. kr. årligt i 10 år, som vedtaget i forbindelse med den oprindelige anlægsbevilling.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales at tilbageføre mindreudgifter for 3,071 mio. kr. vedr. buskøb fra anlægs- til driftsbudgettet, idet indkøb af busser er delvist finansieret af et overført driftsoverskud fra 2010 på 4,7 mio. kr.

Anlægsbevillingen på 24,2 mio. kr. reduceres tilsvarende med 3,071 mio. kr. til 21,129 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Boligreguleringsloven kapitel II-V

03.00.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

12

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 15. december 2011, at Boligreguleringslovens kapitel II – V skulle være gældende for Bornholm i perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 dog undtaget reglerne i §§ 52a-c.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for teknik og Forsyning indstiller:

at boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende for Bornholms Regionskommune fra d. 1. januar 2013 til d. 31. december 2013, dog undtaget reglerne i §§52 a-c.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

 Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Reglerne i lovens (Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, LBK nr. 962 af 11. august 2010) kapitel II – V kan højst være gældende for en periode på 4 år. Kommunalbestyrelsen skal derfor inden årets udgang beslutte, at reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende fra 1. januar 2013.

Reglerne i lovens kap. II – V omfatter følgende:

Kapitel II: Huslejereguleringer for beboelseslejligheder

Kapitel III: Vedligeholdelse og opretning

Kapitel III A: Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond

Kapitel IV: Forbedringer

Kapitel IV A: Huslejeregulering for mindre ejendomme

Kapitel V: Huslejeregulering for enkeltværelser

Kapitel VI: Huslejenævn

Kapitel VII: Benyttelse af boliger

Reglerne i lovens kapitel VII, om benyttelse af boliger, gælder i de kommuner, hvor reglerne i kapitel II – V er gældende.

Reglerne i §§52 a – c i kapitel VII gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at de skal gælde. §§52 a – c omhandler bl.a. regler om max. antal beboere pr. beboelsesrum.

Reglerne i lovens kapitel VI, nedsættelse af Huslejenævn, gælder i alle kommuner uanset om kommunen har vedtaget at lovens kapitel II – V skal være gældende.

De beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer efter §§ 1 og 2 skal bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på den måde, der er sædvanlig i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevilling til etablering af IT-fagsystem til det specialiserede socialområde

00.30.08G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

3

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Psykiatri og Handicap ansøger om en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til et IT-fagsystem til det specialiserede socialområde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til etablering af IT-fagsystem til det specialiserede socialområde under politikområde 06 Psykiatri og Handicappede

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Borger og Sundheds overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 06 Psykiatri og handicappede

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet udvalget prioriterer et sammenhængende system.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Socialudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til indkøb og implementering af et nyt IT-fagsystem til det specialiserede socialområde under politikområde 06 Psykiatri og handicappede, herunder indkøb af IT-system, hardware mv.

 

Arbejdet på det specialiserede socialområde på Bornholm er i dag præget af mange manuelle arbejdsgange og en fragmenteret og mangelfuld IT-understøttelse, der ikke understøtter en god og fornuftig håndtering af data. Det er ofte ressourcekrævende at etablere det nødvendige overblik over eksempelvis ydelser, handleplaner, magtanvendelser og medicinering. Samtidig er behovet for dokumentation og effektmålinger stigende, og der er øget fokus på, at borgerne i højere grad kan få adgang til egne data. Ved at investere i et fagsystem vil kommunen kunne synliggøre koblingen mellem den faglige indsats på den ene side og ressourcestyringen og forbruget på den anden side, sådan at der kan etableres et kvalificeret grundlag for opfølgningen på serviceniveauet.

 

Der er indenfor Social- og Sundhedsområdet samarbejdet om udarbejdelsen af en Kravspecifikation til IT-fagsystem på socialområdet specifikt med udgangspunkt i voksenområdet. Behovet for at øge fokus på de tværgående indsatser, særligt på overgangen fra barn til voksen, indikerer at anskaffelse af et fagsystem, der kan rumme både børne- og voksenområdet bør undersøges yderligere. Der arbejdes derfor videre med at supplere kravspecifikationen til også at indeholde børneområdet.

 

Fagsystemet skal endvidere understøtte kommunens kanalstrategi, hvor visionen er, at kommunikationen mellem borger og kommunen foregår via effektive og sammenhængende kommunikationskanaler og med integration til de underliggende systemer og arbejdsgange. 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 2.500.000 kr. til et IT-fagsystem til det specialiserede socialområde foreslås finansieret af Borger og Sundheds overførte driftsoverskud fra 2011.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Borger og Sundheds ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Kravspecifikation til IT-fagsystem (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevilling til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård  

00.30.08G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

4

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Døgnplejen Bornholm ansøger om en anlægsbevilling på 210.000 kr. til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 210.000 kr. til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre (Facility Management)

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård.

 

I forbindelse med en omorganisering af Døgnplejen Bornholm pr. 1. oktober 2012 er der behov for bygningsmæssig ændring af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård. Anlægsbevillingen skal anvendes til etablering af personalefaciliteter, kontorer m.v. samtidig med, at der skal ske en mindre lokalemæssig udvidelse.

 

Udgiften til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård forventes at beløbe sig til 210.000 kr.

 

Driften af Vibegård er overdraget til BRK Ejendomsservice, som led i implementeringen af Facility Management. Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administreres af BRK Ejendomsservice. På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Socialudvalget.

 

Døgnplejen Bornholm afventer en endelig vurdering og godkendelse af projektet fra BRK Ejendomsservice.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 210.000 kr. til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård foreslås finansieret af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011.

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Døgnplejen Bornholms ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

 

Hvis det viser sig, at projektet ikke kan gennemføres inden for budgetrammen på 210.000 kr., vil Døgnplejen Bornholms driftsbudget kunne finansiere en eventuel tillægsbevilling hertil.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevilling til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne til Døgnplejen Bornholms anvendelse

00.30.08G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

5

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Døgnplejen Bornholm ansøger om en anlægsbevilling på 444.000 kr. til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 444.000 kr. til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne til Døgnplejen Bornholms anvendelse

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til genetablering af lejede lokaler i St. Torvegade og i Kystparken i Rønne, og til etablering af nye lokaler i Gartnervangen i Rønne.  

 

Lejemålene i St. Torvegade og i Kystparken er blevet opsagt af BO42, der skal bruge lejemålene til lejligheder. Lejemålene blev ved indflytning omdannet fra almindelige lejligheder til at rumme personalefaciliteter og kontorer. Lejlighederne skal genetableres for Døgnplejen Bornholms regning ved fraflytning. Håndværkerudgifterne til genetablering af lokalerne beløber sig til 219.000 kr.

 

Døgnplejen Bornholm flytter ind i lejede lokaler i Gartnervangen, som udlejes af BO42.  Lokalerne skal indrettes med kontorer, personalefaciliteter og en ny sundhedsklinik. Håndværkerudgifterne til ombygning af de nye lokaler beløber sig til 225.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 444.000 kr. til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne foreslås finansieret af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011. 

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Døgnplejen Bornholms ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Anlægsbevilling til renovering af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre

82.18.00P20-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

8

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til renovering og ombygning af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til renovering af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 700.000 kr. finansieret af Rønneskolens driftsbudget til indvendig vedligeholdelse

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling anbefales, idet Børne- og Skoleudvalget efterlyser en snarlig behandling af snitfladeproblematikker mellem BRK ejendomsservice og fagudvalgene, herunder afklaring af afgrænsning af anlæg i forhold til drift.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Renoveringen/ombygningen har til formål at forbedre adgangs- og opholdsfaciliteterne for forældre, personale, eksterne brugere og øvrige samarbejdspartnere samt forbedre de generelle arbejdsforhold for det administrative personale.

 

Hovedindgangen på Rønneskolens afdeling Østre er meget smal og mørk.

 

Forældre, personale og øvrige brugere skal passere gennem 3 døre for at komme frem til administrationskontoret, hvor sekretærerne har deres fælles arbejdsplads.

Der eksisterer ingen form for venteplads/opholdsrum til forældre, eksterne brugere eller andre samarbejdspartnere, der har ærinde på afdelingen.

 

Sekretærerne har deres fælles arbejdsplads i forkontoret, hvor forældre, elever og andre samarbejdspartnere alene har mulighed for at opholde sig lige foran sekretærernes arbejdspladser, når gæsterne venter på at deltage i møde med én af skolens ledere.

Det afstedkommer dagligt mange afbrydelser og vanskeliggør personalets udførelse af deres arbejde.

 

Ifølge Steenbergs Tegnestue ApS udgør projektets samlede ombygningsudgifter 700.000 kr. Specifikation af beløbet er anført i bilaget til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 700.000 kr. til renovering og ombygning af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre kan finansieres af Rønneskolens driftsbudget til indvendig vedligeholdelse, idet der i budgettet ikke er afsat rådighedsbeløb til projektet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. november 2012

1.
Anlægsbudget Afd. Østre ombygning af administration (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til nyt køkken i skolefritidsordningen Åstedet, Rønneskolen

82.18.00P20-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

9

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til udskiftning af køkken i skolefritidsordningen Åstedet på Rønneskolens afdeling Åvang.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr. til indretning af nyt køkken i skolefritidsordningen Åstedet på Rønneskolens afdeling Åvang

 

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 260.000 kr. finansieret af Rønneskolens overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Det eksisterende køkken i skolefritidsordningen Åstedet på afdeling Åvang er i meget dårlig stand og der har i flere år fra skolens side været ønske om en renovering/udskiftning af køkkenet.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 260.000 kr. til indretning af nyt køkken i skolefritidsordningen Åstedet kan finansieres af Rønneskolens overførte driftsoverskud fra 2011.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Rønneskolens ansøgning og brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling til optimering af køkkener i Stjernehuset og Karlsvognen

00.30.08S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

10

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til optimering af køkkener i afdelingerne Stjernehuset og Karlsvognen i Dagtilbud Øst.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne og Skole indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 81.400 kr. til optimering af køkkener i Stjernehuset og Karlsvognen – afdelinger under Dagtilbud Øst

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 81.400 kr. finansieret af puljen til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning(Facility Management)

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner, godkendte kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011 en anlægsbevilling på 799.100 kr. til etablering af tre nye køkkener i Dagtilbud Øst – anlægsprojektet blev afsluttet i regnskab 2011.

Frokostordningen startede op 1. august 2011, hvorefter der er blevet lavet mad til 12 vuggestuebørn i Karlsvognen og til 34 børn i Stjernehuset.

Forældre havde i maj måned 2012 mulighed for fravalg af frokostordning for 2013. Resultatet blev, at der i 2013 skal laves mad til 42 børn i Karlsvognen og 70 børn i Stjernehuset. Dette kræver en optimering af tilberednings-, opvaske-, køle- og bordfaciliteter.

 

Indhentede tilbud og priser, ekskl. moms:

Afdeling:

Opgave:

Pris:

Karlsvognen:

Ny ovn samt montering

                          13.312

Stjernehuset:

Opgradering af mobilt køkkenbord samt opsætning af ny ovn

Dørblad

                          13.217

 

                            1.200

Stjernehuset:

2 Siemens køleskabe a´ kr.5.046

1 Miele prof. opvaskemaskine

Montering VVS

                          10.092

                          27.500

                            6.000

Stjernehuset:

Skabe til indbygning af hvidevarer

Montering af skabe

                            6.970

                            3.100

I alt

 

                          81.391

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygninger i Distrikt Øst blev pr. 1. juni 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice som et led i implementeringen af Facility Management. Administrationen af dette projekt varetages således af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningerne forsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 81.400 kr. til optimering af køkkener i Dagtilbud Øst kan finansieres af puljen til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 3.528.900 kr.

 

Det skal bemærkes at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af puljen. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent    møde

 15  Anlægsbevilling til udskiftning af vinduer i Stjernehuset og Karlsvognen

82.18.00P20-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

11

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Dagtilbud Øst ansøger om en anlægsbevilling til udskiftning af vinduer i Stjernehuset og Karlsvognen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne og Skole indstiller, at:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 109.500 kr. til udskiftning af vinduespartier i Stjernehuset og Karlsvognen - afdelinger under Dagtilbud Øst

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 109.500 kr. finansieret af Dagtilbud Østs overførte driftsoverskud fra 2011.

c)     at anlægsbevillingen gives til  Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning (Facility Management)

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til udskiftning af vinduespartier i Stjernehuset og Karlsvognen.

 

Der er for Stjernehuset tale om et påbud fra Arbejdstilsynet, mens der for Karlosvognen er tale om renovering som følge af, at der er fare for at vinduet falder ud.  

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygninger i Distrikt Øst blev pr. 1. juni 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice som et led i implementeringen af Facility Management. Administrationen af dette projekt varetages således af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningerne forsat under Børne- og Skoleudvalget.

 

Der er i samarbejde mellem Dagtilbud Øst og BRK Ejendomsservice indhentet tilbud og anvendt erfaringspriser på udskiftning af vinduespartierne. Alle priser er ekskl. moms.

Økonomiske konsekvenser

 

Økonomioversigt, priser ekskl. moms:

 

 

Karlsvognen:

Nedtagning/bortkørsel af gl. vinduespartier, renovering af vægpartier inklusiv isolering, 5 stk. Rationel vinduer og 1 stk. Rationel facadedør inklusiv arbejdsløn

           

                     

                       82.500

                                                 

Stjernehuset:

Nedtagning/bortkørsel af gl. vinduesparti, montering af 1 stk. Rationel vinduesparti inklusiv tilpasning af radiatorinstallation og arbejdsløn

 

 

                      27.000

Udgift til vinduespartier i alt:

                     109.500

 

 

 

Anlægsudgiften på 109.500 kr. til udskiftning af vinduespartier kan finansieres af Dagtilbud Østs overførte driftsoverskud fra 2011.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Dagtilbud Østs ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011 på i alt 500.000 kr., der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012:

Nyt vinduesparti i Karlsvognen (anlæg)   80.000 kr.

Driftsmæssige tiltag                                            420.000 kr.

 

Anlægsudgiften på 109.500 kr. afviger således med 29.500 kr. i forhold til det af Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beløb til anlægsprojektet ”nyt vinduesparti i Karlsvognen”.

Beløbet på 29.500 kr. kan afholdes af de 70.000 kr. til indkøb af inventar til Sydgårdens SFO, som indgår i posten ”Driftsmæssige tiltag” på 420.000 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Anlægsbevilling - Flytning af Pedersker Stadion

 

04.08.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-11-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

13

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

16

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Pedersker IF søger om anlægstilskud til etablering af en 7-mands fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)      at der gives en anlægsbevilling på 285.300 kr. til anlægstilskud til Pedersker Idrætsforening til brug for etablering af en fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole

b)      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013 på 285.300 kr. finansieret af puljen til anlægsønsker afsat i budget 2013

c)      at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

d)      at Pedersker Stadion nedlægges, når den nye bane er etableret ved Sydbornholms Privatskole.

e)     at driftsbesparelsen i Borholms Idrætsområders budget på 50.000 kr. årligt i budgetårene 2014-2019 tilbagebetales til puljen til anlægsønsker

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. november 2012:

Godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med en besparelse i budget 2012 på drift af idrætsanlæg, blev den ene af to baner på Pedersker Stadion nedlagt i 2012. På den baggrund har Pedersker IF foreslået, at Pedersker Stadion lukkes helt mod at Bornholms Regionskommune hjælper klubben med at etablere sig ved Sydbornholms Privatskole.

Bornholms Idrætsområder vil ved en lukning af Pedersker Stadion spare cirka 50.000 kr. årligt på drift, idet driften af den nye bane vil være foreningens og skolens egen opgave.

Denne sagsfremstilling handler om en anlægsbevilling til etableringen af banen ved Sydbornholms Privatskole, hvilket er ét element i en større plan, som består af følgende hovedpunkter:

a)     Der etableres en 7-mands fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole. Banen etableres og vedligeholdes for egen regning af Pedersker IF i samarbejde med skolen.
Anlægget finansieres af Bornholms Regionskommune.

b)     Pedersker Stadion nedlægges som stadion, hvilke vil give en anslået besparelse på 50.000 kr. årligt i Bornholms Idrætsområders driftsbudget.

c)     Pedersker IF afhænder klubhuset på det eksisterende stadion. Huset sælges f.eks. som sommerhus, hvilket kræver en ændring af den nuværende lokalplan.
Provenuet ved salget af klubhuset skal anvendes til at etablere egnede omklædnings- og badeforhold ved den nye bane ved Sydbornholms Privatskole.

 

Pedersker IF, som vil skulle være bygherre for projektet, har indhentet tilbud på etablering af en ny 7-mands bane fra to entreprenører. Det billigste tilbud lyder på 275.000 kr. ekskl. moms.

Opgaven omfatter afrømning af eksisterende jord, nivellering af arealet, genudlægning af muld, etablering af græs og plantning af 150 meter læbælte.

 

28. september 2012 besluttede Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, at man ikke ønskede at indgå i et lignende flytteprojekt, hvor der skulle etableres en ny 11-mands bane til en pris på minimum 600.000 kr.

10. januar 2012 har formanden for udvalget afholdt et møde med Pedersker IF, hvor det blev aftalt at undersøge mulighederne for etablering af en mindre og noget billigere bane (se vedlagte referat).

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune vil i 2013 skulle udbetale et anlægstilskud 343.750 kr. inkl. moms til Pedersker IF, hvilket svarer til netto 285.312,50 kr. i kommunens budget.

Der er i budget 2013 afsat en pulje til anlægsønsker på 570.600 kr. som kan finansiere den kommunale udgift på 285.300 kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet, at Bornholms Idrætsområder skal spare 250.000 kr. på nedlæggelse af fodboldbaner i 2014 og efterfølgende år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. november 2012

1.
Referat af møde med Pedersker IF (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. Bornholms Brandvæsen

14.20.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

9

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevillingerne til Bornholms Brandvæsen vedr. bygningsændringer i Aakirkeby og Rønne samt ny station i Allinge er overskredet. Der redegøres for merforbruget og anvises finansiering til tillægsbevillinger til anlægsbevillingerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 400.000 kr. til Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer i Aakirkeby, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 725.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.224.000 kr. til Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer i Rønne, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 3.018.800 kr.

c)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 70.000 kr. til Bornholms Brandvæsen, ny station i Allinge, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 6.070.000 kr.

d)     at tillægsbevillingerne på i alt 1.694.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Liste F stillede følgende ændringsforslag:

Liste F tilslutter sig indstillingen med følgende tilføjelse:

De vejanlæg som jf. sagsfremstillingen skulle udskydes pga. merforbruget (forbedringer af trafikforholdene på Munch Pedersens Vej og Zahrtmannsvej og undersøgelser og projektering af strækningen ved og omkring Zahrtmanns Runddel) fastholdes, men udskydes til 2013.

 

Indstillingen godkendt med ændringsforslaget fra Liste F.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevilling til Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer i Åkirkeby:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 19. februar 2009 en anlægsbevilling på 325.000 kr. til etableringsomkostninger ved indretning af hjælpebrandstationerne i Aakirkeby og Gudhjem, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til indretning af brandstation i Brovangen i Aakirkeby.

 

Den 17. december 2009 besluttede kommunalbestyrelsen, at hjælpebrandstationen i Aakirkeby skulle forblive i eksisterende lokaler og at de afsatte midler skulle anvendes til etablering af krævede velfærdsfaciliteter i bygningen, som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet.

 

De indvendige bygningsarbejder bestod i indretning af velfærdsfaciliteter med bad, toilet, håndvaske og omklædningsmuligheder samt nødvendige installationer herfor.

 

I forbindelse med indretning af bygningen, blev det klart at denne var i så dårlig stand, at der skulle iværksættes en større udvendig bygningsrenovering. Daværende beredskabschef, som også forestod administrationen af nedrivningspuljen, undersøgte og godkendte, at den nødvendige udvendige renovering kunne finansieres via nedrivningspuljen.

 

Udgifterne til de indvendige bygningsarbejder kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, mens udgifterne til det udvendige renoveringsarbejde i første omgang blev konteret på nedrivningspuljen.

 

Efter arbejdets afslutning blev det fra Økonomi og Analyses side påpeget, at det ikke var acceptabelt at afholde udgifterne til brandvæsenets udvendige bygningsarbejder på nedrivningspuljen, da anlægsbevillingen vedr. indsatspuljen også var overskredet. Disse udgifter blev således omkonteret til det oprindelige projekt, som således herefter udviste et stort merforbrug.

 

I 2012 er der afholdt udgifter for 192.560 kr. pr. oktober 2012 i forhold til overført rådighedsbeløb på -187.389 kr. Merforbruget udgør dermed pt. 379.949 kr. Der søges om en tillægsbevilling på 400.000 kr. svarende til det forventede merforbrug.

 

Anlægsbevilling til Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer i Rønne:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. februar 2010 en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til køb af bygning på Industrivej 5 i Rønne til brug for Rønne Brandstation. Anlægsbevillingen finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til køb og salg af fast ejendom og ved at brandvæsnets driftsbudget reduceres med 280.000 kr. årligt med virkning fra 1. april 2010. Endvidere meddeles en anlægsbevilling på 394.800 kr. til etableringsomkostninger i forbindelse med udflytning af brandstationen i Rønne, herunder flytning af vagtcentral, finansieret af det resterende rådighedsbeløb vedr. indretning af brandstation i Brovangen i Aakirkeby.

 

I notat af 8. april 2010 anbefales det i stedet for, at købe bygningen på Fabriksvej 31 for 2.100.000 kr. og indrette den til brandstation, hvilket godkendes af borgmesteren og tages til efterretning af kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010. I notatet anslås udgifterne til nødvendige tiltag at udgøre 1,4 mio. kr., som bl.a. skal dække indretning af velfærdsfaciliteter til mandskabet, nedrivning af indvendige vægge, isætning af nye porte, opsætning af udsugningsanlæg, etablering af vejadgang til Fabriksvej, nødvendig IT m.v.

 

Den korrigerede anlægsbevilling til bygningsændringerne i Rønne udgør således pt. 1.794.800 kr.

 

I foråret 2011 står det klart, at det afsatte beløb ikke rækker til i forhold til en færdiggørelse af det igangsatte arbejde. Det aftales, at de absolut påkrævede arbejder færdiggøres, mens resten af arbejderne i første omgang stoppes. Brandstationen bliver ibrugtaget i september 2011 med en række mangler i forhold til indretningen. På nuværende tidspunkt mangler følgende færdiggørelse: udrykningsvej til Almindingsvej, indretning af undervisningslokale og opsætning af udsugningsanlæg i garage.

 

I 2012 er der afholdt udgifter for 268.891 kr. pr. oktober 2012 i forhold til overført rådighedsbeløb på -490.168 kr. Merforbruget udgør dermed pt. 759.059 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 1.224.000 kr. svarende til det forventede merforbrug. 

 

Anlægsbevilling til Bornholms Brandvæsen, ny station i Allinge:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. januar 2011 en samlet anlægsbevilling på 6 mio. kr. til opførelse af en ny brandstation i Allinge. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2010 på 2.781.000 kr. samt med 3.019.000 kr. af de likvide midler. Brandvæsenets driftsbudget reduceres med 100.000 kr. årligt med virkning fra 1. januar 2011, og brandstation i Havnegade (Allinge) sættes til salg.

 

I 2012 er der afholdt udgifter for 3.401.681 kr. pr. oktober 2012 i forhold til overført rådighedsbeløb på 3.332.035 kr. Merforbruget udgør dermed pt. 69.646 kr. Merforbruget kan henføres til montering af IT net, udstyr m.v.

Det oprindelige anlægsprojekt kunne afsluttes med et merforbrug på ca. 3.000 kr. Men projektet er udvidet med montering af IT-netværk samt udstyr, montering af alarmanlæg, opsætning af energibesparende loftventilatorer samt ekstraarbejder i forhold til indretning af brandstationen, som ikke var indeholdt i det oprindelige projekt.

Der søges om en tillægsbevilling på 70.000 kr. svarende til det forventede merforbrug. 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes beredskabet at overskride anlægsbevillingerne med 1.694.000 kr.

Merforbruget foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.080.280 kr. fra tidligere år, som er overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.416.780 kr. Af den samlede pulje på 28.416.780 kr. er der allerede disponeret 20.600.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådighedsbeløb på 7.816.780 kr. i puljen.

 

Fra anlægspuljen for 2011 har Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2011 prioriteret 3.950.000 kr. til forbedringer af trafikforholdene ved og omkring Munch Petersens Vej og Zahrtmannsvej, heraf er der allerede meddelt en anlægsbevilling på 350.000 kr. til planlægning mv. Da der stadig ikke er en endelig afklaring af hvordan trafikafviklingen skal ske på og ved Rønne Havn, vil det være muligt at reducere/udsætte projektet helt eller delvist.

 

Fra anlægspuljen for 2012 har Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2011 prioriteret 500.000 kr. til projektering af en eventuel ombygning af Zahrtmanns Runddel. Dette projekt forudsætter at ovennævnte projekt vedr. trafikforholdene ved Munch Petersens Vej er afklaret, og det vil derfor være muligt at udsætte projektet.

 

Derudover findes der ikke-disponerede midler i anlægspuljen i 2012, som kan finansiere de resterende 144.000 kr.

 

Det foreslås, at det forventede merforbrug på 1.694.000 kr. på Beredskabet finansieres fra den disponible anlægspulje til vejanlæg med følgende beløb: 

·        1.050.000 kr. fra puljen i 2011, som er prioriteret til forbedringer af trafikforholdene på Munch Petersens Vej og Zahrtmannsvej,

·        500.000 kr. fra puljen i 2012, som er prioriteret til undersøgelser og projektering af strækningen ved og omkring Zahrtmanns Runddel

·        144.000 kr. fra puljen i 2012, som endnu ikke er prioriteret.

 

Teknik & Miljø vil derfor i forbindelse med prioriteringen af anlægsarbejderne for 2013, genfremsætte de udskudte projekter til en politisk prioritering.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Anlægsbevilling til anlæg af cykelstier ved Ringvej nordøst om Rønne

05.01.02Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

11

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Projektet vil være en færdiggørelse af en cykelstiforbindelse langs hele ringvejen nordøst om Rønne, og vil være et væsentligt bidrag til at etablere en forbindelse til ”Den grønne ring” ved Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7.900.000 kr.(udgift) til trafiksanering for cyklister på Ringvej nordøst om Rønne

b)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 4.900.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

c)     at den kommunale nettoudgift på 3.000.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg

d)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

 Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke, da behovet for cykelstier på den nye ringvej uden om Rønne er meget minimal, hvorfor cykelstier andre steder på Bornholm vil have meget større sikkerhedsmæssig effekt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af ringvejen nordøst om Rønne vil der blive anlagt cykelstier i begge vejsider. Nyanlægget af ringvejen vil forløbe fra Torneværksvej i vest til Østre ringvej i øst, og vil således være den sidste del af den overordnede ringvej nordøst om Rønne. Der vil dog fortsat mangle cykelstier på væsentlige dele af ”den gamle ringvej”.

 

Dette anlægsprojekt vil være et supplement til det samlede ringvejsprojekt nordøst om Rønne og vil dels skabe en sammenhængende cykelsti fra Haslevej til Aakirkebyvej og dels muliggøre adgang for cyklister til den grønne ring omkring Rønne.

Projektet er etableret i samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og LAG Bornholm og vil også være en del af Udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje og vil således være en del af medfinansieringen til realisering af denne plan.

Projektets formål er at forbedre forholdene, specielt for cyklisterne, ved etablering af cykelstier på den nordligste del af Nordre Ringvej og på Østre Ringvej, samt at forbedre adgangen til de rekreative arealer ved ”Grøn Ring”.

Etablering af en lysregulering med en venstresvingsbane i krydset Haslevej/Nordre Ringvej vil bl.a. være af væsentlig betydning for at sikre en sikker krydsning for cyklisterne.

Økonomiske konsekvenser

De samlede projektudgifter udgør 7.900.000 kr.

 

Finansiering:

BRK’s disponible anlægspulje til vejanlæg                                                    -3.000.000 kr.

Tilskud fra LAG Bornholms pulje ”Grøn Vækst”                                             -3.900.000 kr.

Tilskud fra og Transportministeriets pulje ”Bornholms Cykelveje”   -1.000.000 kr.

I alt                                                                                                   -7.900.000 kr.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011 behandlede udvalget en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet, og prioriterede herunder 3.000.000 kr. til et projekt vedrørende anlæg af cykelstier mv. på den resterende del af ringvejen nordøst om Rønne.

Af de samlede projektudgifter på 7,9 mio. kr. kan de 3 mio. kr. således finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.080.280 kr. fra tidligere år, som er overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.416.780 kr. Af den samlede pulje på 28.416.780 kr. er der allerede disponeret 20.600.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådighedsbeløb på 7.816.780 kr. i puljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2012

1.
Oversigtskort over Ringvej nordøst om Rønne (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Godkendelse af overdragelse af alment fælleshus, tilhørende Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus.

03.10.02K08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

13

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DVB Parken anmoder ved brev af den 22. marts 2012 om at kommunalbestyrelsen godkender, at DVB Parkens afd. 5, Kystparken overtager den andel af fælleshuset til ejerlejlighed nr. 3, matrikel nr. 1214 c, Rønne Bygrunde, beliggende Kystparken 17, 3700 Rønne, der i dag tilhører Bo42 afd. 20.

Henvendelsen er fremsendt på vegne af begge afdelinger samt ejerforeningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at overdragelsen af andel af fælleshuset tilhørende Bo42s afd. 20 til DVB Parken afd. 05 godkendes

b)     at en finansiering af erhvervelsen af DVB Parken afd. 05 sker ved optagelse af realkreditlån med hovedstol på kr. 501.000 godkendes

c)     at den for DVB Parken afd. 5 afledte lejeforhøjelse på 1,9 % svarende til kr. 14,33 pr. m²          godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

 Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

DVB Parken afd. 05, Kystparken og Bo42 afd. 20 har i fællesskab i 1996 oprettet en ejerforening, Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus, der ejer og er adkomsthaver til fælleshuset ejerlejlighed nr. 3, matrikel nr. 1214 c, Rønne Bygrunde, beliggende Kystparken 17, 3700 Rønne.

 

Fordelingstallet mellem de to boligafdelinger er: DVB Parken 94,4/144,4 og Bo42 50,0/144,4.

 

På baggrund af den reelle brug af fælleshuset, er der enighed om, at Bo42 afd. 20 udtræder af forpligtigelsen og rettighederne vedr. fælleshuset, der herefter fortsætter alene i regi af DVB Parken afd. 05.

Ejendommen vurderes til at være af middel vedligeholdelsesstand i forhold til tilsvarende boliger i samme område og er ved seneste offentlige ejendomsvurdering vurderet til kr. 680.000.

 

Som overdragelsessum erlægger DVB Parken afd. 05 et beløb svarende til Bo42´s andel i det oprindelige indskud ved opførelsen af fælleshuset kr. 500.346,13.

 

Som overdragelsesdato er aftalt den 1. januar 2011.

 

Til finansiering af dette beløb ønsker DVB Parken afd. 05 at optage et 25-årigt realkreditlån med hovedstol kr. 501.000 med en årlig ydelse på kr. ca. 35.000. Overtagelsen vil således medføre en stigning i huslejen for DVB Parken afd. 5, beregnet til en stigning på 1,9 % svarende til kr. 35.000 pr. år for afdelingen eller 14,33 pr. m². Det samlede lejeniveau i DVB Parken afd. 05 bringes herved op på kr. 845,04 pr. m².

 

Provenuet til Bo42 afd. 20 ved overdragelsen vil enten blive brugt til et forholdsmæssigt afdrag på afdelingens lån eller blive indbetalt til dispositionsfonden.

 

Afhændelse af andel af fælleshuset er godkendt af Bo42´s organisationsbestyrelse og på afd. 20s afdelingsmøde den 27. februar 2012.


Overtagelsen af andel samt affødt huslejeforhøjelse er godkendt af DVB Parkens organisationsbestyrelse, og på afdelingsmøde i afd. 05 den 8. september 2011.

 

Endelig har Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus på generalforsamlingen den 8. september 2011 godkendt overdragelsen.

 

I henhold til lov om almene boliger § 27 skal kommunalbestyrelsen godkende afhændelse og erhvervelse af en almen boligorganisations ejendom. Da ejendommen er benyttet til fælleshus og ikke til bolig er godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ikke nødvendig jf. samme lov § 27 stk. 2.

 

I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger § 116, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen godkende optagelse af lån i forbindelse med DVB Parken afd. 20s erhvervelse samt den for afdelingen afledte lejeforhøjelse.

 

Der ses ikke i forbindelse med de to almene boligforeningers oprettelse / erhvervelse af Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus at være ydet nogen form for kommunalt eller statsligt bidrag.

 

Det vurderes, at de hensyn, der ligger til grund for, at kommunalbestyrelsen skal godkende en almen boligorganisations køb og salg af ejendom, er opfyldt i denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Likviditetsoversigter pr. 31. oktober 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

2

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. oktober 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (170,4 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (272,5 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (13,7 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2012 (148,7 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 31. oktober 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 170,4 mio. kr. er faldet med 2,5 mio. kr. i forhold til 30. september 2012, hvor beholdningen sidste år faldt med knap 9 mio. kr. 

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu stabiliseret omkring et niveau på 270 mio. kr., idet niveauet for den gennemsnitlige beholdning ultimo oktober er ca. 41 mio. kr. lavere end i 2011.

Niveauet forventes at være nogenlunde uændret året ud hvorefter det vil falde som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og overgangen til Udbetaling DK i første kvartal 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 13,7 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler fra 2011.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 39,6 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2012

1.
Beholdninger pr. 31. oktober 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Anlægsbevilling til renovering af kommunalbestyrelsessalen

82.07.00P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

19

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om en anlægsbevilling til renovering af kommunalbestyrelsessalen i forbindelse med udbedring af indeklimaproblemer.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter hvilken løsning der skal gennemføres samt finansieringen heraf med henblik på indstilling til kommunalbestyrelsen om anlægsbevilling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Sagen genoptages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Anbefaler at der lægges nyt gulvtæppe og levetidsforlænger ventilationsanlægget og at der gives en bevilling på 267.500 kr., finansieret af udvalgets disponible anlægspulje.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

På baggrund af det dårlige indeklima i kommunalbestyrelsessalen har BRK Ejendomsservice indhentet tilbud på forskellige tiltag med henblik på renovering af salen. Tilbuddene omfatter kun salen og ikke foyeren.

Der er indhentet tilbud på forskellige tiltag til løsning af indeklimaproblemerne fordelt på de helt nødvendige arbejder, øvrige mulige tiltag og alternative tiltag. Tilbuddene er beskrevet i bilag 1.

De nødvendige arbejder omfatter fjernelse af gulvtæppe, nyt gulvtæppe og levetidsforlængelse af ventilationsanlægget forud for luftmålinger til opfølgning på indeklimaforhold. Udgiften hertil udgør 267.500 kr.

Som alternativ hertil kan der opsættes et ny ventilations-/varmeanlæg for en merpris på 520.000 kr. eller en samlet pris på 787.500 kr.

Som alternativ til gulvtæppe kan der lægges trægulv, hvilket samtidig vil kræve opsætning af akustikloft. Merprisen i forhold til gulvtæppe udgør i alt 197.000 kr. som skal tillægges ovenfor, hvorved den billigste løsning koster 464.500 kr. og løsningen med ny ventilations-/varmeanlæg koster 984.500 kr.

De øvrige mulige tiltag omfatter forskellige arbejder, som kan tilvælges enkeltvis uafhængigt af andre tiltag. Disse tiltag koster samlet set 275.000 kr. 

 

Økonomiske konsekvenser

Der resterer et beløb på 621.500 kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje, som kan anvendes til finansiering. Finansiering herudover vil kunne ske via overførte puljebeløb inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområde, idet disse beløb så ikke kan tilføres kassebeholdning ved regnskabsafslutningen for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

BRK Ejendomsservice har besigtiget kommunalbestyrelsessalen og konstateret, at luften er blevet væsentligt bedre efter at gulvtæppe og gardiner er blevet fjernet.

Det er ikke muligt at måle på de forskellige parametre, uden at salen er i brug. Det anbefales derfor, at der lægges nyt gulvtæppe, monteres en form for solafskærmning og en forbedring af ventilationsanlægget.

Ved at investere 100.000 kr. i ventilationsanlægget, vil det være muligt at rense ventilationskanalerne og forbedre indblæsningsforholdene. Trækgenerne begrænses, dog vil der forsat være risiko for kuldeindfald igennem vinduerne.

En ændring af ventilationsanlægget ændrer dog ikke på, at der forsat ikke vil være mulighed for natkøling, ingen variation i luftmængden og der vil kunne opstå overtemperatur i byrådssalen i sommermånederne.

Efter at ovenstående tiltag er udført, vil der blive foretaget målinger ved de kommende byrådsmøder. Er der yderligere problemer, må indeklimaspecialisten tale med de personer, som har gener.

 

Økonomi:

Der er indtil videre afholdt udgifter for ca. 10.000 kr. Ovenstående tiltag forventes at indebære en udgift på 180.000 kr. ud over det, der allerede er afholdt.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. oktober 2012

1.
Notat vedr indeklima i kommunalbestyrelsessal (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Ansøgning om kommunegaranti vedr. fjernvarme i Balka/Snogebæk og Nexø

13.03.01Ø60-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

4

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S har ansøgt om kommunegaranti på i alt 93 mio. kr. til optagelse af lån vedr. endelig overtagelse af Balka/Snogebæk fjernvarmeledningsnet samt Nexø Halmvarmeværk

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at der gives kommunegaranti på 45 mio. kr. til optagelse af lån i KommuneKredit vedr. overtagelse af fjernvarmeledningsnettet i Balka/Snogebæk, og

b)     at der gives kommunegaranti på 48 mio. kr. til optagelse af lån i KommuneKredit vedr. overtagelse af Nexø Halmvarmeværk.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandling af sagen.


Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke til at erklære René Nordin Bloch inhabil, da han så mener, at de andre 3 bestyrelsesmedlemmer også skal erklæres inhabile.

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har den 7. november 2012 ansøgt om kommunegaranti for optagelse af lån til henholdsvis endelig overtagelse af fjernvarmeledningsnettet i Balka/Snogebæk og overtagelse af Nexø Halmvarmeværk inkl. ledningsnet i Nexø.

Bornholms Varme A/S ansøger om en kommunegaranti for et lån på 45 mio. kr. i forbindelse med overtagelsen af fjernvarmeledningsnettet i Balka/Snogebæk. Kommunalbestyrelsen har tidligere givet kommunegaranti for en byggekredit af samme størrelse, og der er dermed tale om at konvertere den midlertidige belåning til et fast lån. Kommunens garantiforpligtelse vil således være uændret.

Forløbet omkring etableringen af fjernvarmeforsyningen af Balka/Snogebæk er beskrevet af Bornholms Forsyning i et bilag til ansøgningen. Projektet er blevet dyrere end oprindeligt planlagt, dels som følge af væsentligt flere tilslutninger og dels som følge en række uforudsete opgaver i undergrunden. Det oplyses i bilaget, at mertilslutningen og de øgede omkostninger samlet medfører, at ”overskudstidspunktet” forskydes med 3 år.

Bornholms Varme A/S har endvidere ansøgt om en kommunegaranti for et lån på 48 mio. kr. i forbindelse med overtagelsen af Nexø Halmvarmeværk med tilhørende ledningsnet i Nexø.

Nexø Halmvarmeværk blev etableret i slutningen af 1980erne og i 1995 blev der, i forbindelse med indførelse af tilslutningspligt, aftalt en købsoption for den daværende Nexø Kommune med udgangen af 2012. I forbindelse med kommunesammenlægningen overgik købsoptionen til Bornholms Regionskommune, og den er nu effektueret gennem Bornholms Varme A/S.

Den samlede købspris andrager 73 mio. kr. jf. også den beskrivelse, der er vedlagt ansøgningen. Der ansøges om en kommunegaranti på 48 mio. kr., hvilket svarer til værdien af anlæggene i værket. Nexø Halmvarmeværk overtages endeligt pr. 1. april 2013.

Bornholms Regionskommune har garanteret for to lån overfor DIFKO LXV (65). Der er modtaget dokumentation fra långiver for, at disse lån er indfriet og at garantierne er bortfaldet.

Bornholms Forsyning har fremsendt langtidsbudgetter for de to projekter hver for sig og for en samlet fjernvarmeforsyning af Nexø, Balka og Snogebæk, idet Forsyningen med overtagelsen af Nexø Halmvarmeværk vil drive fjernvarmeforsyningen med en samlet økonomi.

Det samlede budget er udarbejdet under forudsætning af en fjernvarmepris på niveau med fjernvarmeprisen i Aakirkeby, hvilket ligger under den nuværende pris i Nexø. Baggrunden for dette er, at Bornholms Varme inden for en kortere årrække arbejder på at harmonisere fjernvarmepriserne for selskabets forsyningsområder til prisniveauet i Aakirkeby.

Der er endvidere indarbejdet investeringer i renovering af kedler for 35 mio. kr. i 2015 og afsat 10 mio. kr. i 2020 til renovering af dele af ledningsnettet. Renoveringen af kedlerne er desuden et led i en eventuel udbygning af fjernvarmenettet til Svaneke, Aarsdale og Listed.

Langtidsbudgettet viser, at den underdækning på 25 mio. kr. der er efter overtagelsen af Nexø Halmvarmeværk vil være nedbragt til nul efter 20 år, hvorefter der vil være basis for prisnedsættelse eller mulighed for yderligere investeringer.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det fremsendte langtidsbudget vurderer Økonomi og Analyse, at den samlede fjernvarmeforsyning i Nexø, Balka og Snogebæk økonomisk set hænger sammen med en afskrivningsperiode på 25 år, svarende til løbetiden på de lån, der ønskes optaget. På den baggrund vurderes det, at der ikke er umiddelbar risiko for, at en garanti vil blive udløst.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2012

1.
Bornholms Varme - Ansøgning om kommunegaranti - Balka/Snogebæk og Nexø (PDF)

2.
Pressemeddelelse Nexø Halmvarmeværk.pdf (PDF)

3.
Pressemeddelelse Fjernvarmen i Balka Snogebæk.pdf (PDF)

4.
Langtidsbudget - Overdragelse Balka Snogebæk og Nexø (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Anmodning om garantistillelse fra Østkraft Holding A/S

13.01.00Ø60-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

16

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Østkraft Net A/S skal etablere kabellægning af luftledninger 10 kW (nedgrave kablerne) samt etablering af luftledninger 0,4 kW i årene 2010-2013.

 

I forbindelse med selskabets finansiering af anlægsinvesteringen via Kommunekredit skal kommunalbestyrelsen tage stilling til en anmodning om garantistillelse fra selskabet på 115. mio. kr.  

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)     at Kommunalbestyrelsen godkender anmodningen

b)      at garantistillelsen betinges således, at den alene og udelukkende stilles til selskabets anlægsopsgave ifm. elforsyningsvirksomhed efter elforsyningslovens § 4, stk. 1., 1. pkt.

c)      at selskabet i forbindelse med regnskabsaflæggelse eller på anden vis skal dokumentere, at den låntagning og dermed den underliggende garantistillelse, er anvendt i overensstemmelse med sit formål

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har modtaget anmodning fra Østkraft Net A/S om kommunal garantistillelse på i alt 115 mio. kr. i forbindelse med etablering af kabellægning af luftledninger 10 kW og 0,4 kW i årene 2010-2013.

 

Bornholms Regionskommune er eneaktionær i Østkraft Holding A/S, der bl.a. omfatter datterselskabet Østkraft Net A/S.

 

Baggrunden for selskabets anmodning er, at det er økonomisk favorabelt at lade finansieringen ske via Kommunekredit. Sådan låntagning kræver kommunal garantistillelse, og det er selskabets ønske, at garantien bliver gældende indtil 2015, således at iværksættelse og tilpasning af låntagningen kan ske under hensyntagen til renteudviklingen.

 

Af elforsyningslovens § 4, stk. 1., 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, fremgår det, at en kommune kan varetage netvirksomhed med færre end 100.000 tilsluttede forbrugere.

 

Det er et almindeligt princip efter kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune på visse betingelser kan yde støtte, for eksempel i form af garantistillelse, til privates, herunder et selskabs, varetagelse af opgaver, som kommunen selv lovligt kunne varetage. Hvis den private/selskabet tillige varetager ikke-kommunale opgaver, skal støtten øremærkes.

 

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune påtager sig en økonomisk garantiforpligtelse på 115 mio. kr.

indtil 2015. Garantistillelsen udløser ikke deponeringskrav.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. november 2012

1.
Vedr. låneoptagelse Østkraft Holding A/S (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Kommunale garantiforpligtelser vedrørende ejendommen Havnegade 16, Nexø

01.11.00Ø60-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

15

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

24

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har i kraft af garantiforpligtelser efter den tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring over for henholdsvis staten og Realkredit Danmark måttet udbetale i alt 561.243,30 kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at sagen tages til efterretning, og

b)     at der meddeles en tillægsbevilling på 561.243 kr. finansieret med 354.001 kr. af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og 207.242 kr. af puljebeløb overført fra 2011 på politikområde 12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Indstillingen godkendt.

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Staten stillede i august 1992 i henhold til den tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgørelse nr. 843 af 20. december 1989, garanti over for det daværende Kreditforeningen Danmark for et indekslån på oprindeligt 215.000 kr. i udlejningsejendommen Havnegade 16 a, Nexø. Den tidligere Nexø Kommune stillede i 1992 regaranti over staten efter samme lov, se bilag 1.

 

Tilsvarende stillede Nexø kommune over for Kreditforeningen Danmark garanti for 30,3 pct. af den til enhver tid værende restgæld på kontantlån oprindelig kr. 2.026.000 kr., se bilag 2.

 

 

I november 2011 begærede Realkredit Danmark A/S tvangsauktion over for ejeren af ejendommen Havnegade 16 a, Nexø, Axelvang af 15.12.91 ApS.

 

Efter at regionskommunen via Økonomistyrelsen var blevet gjort bekendt med den bebudede tvangsaktion blev det administrativt overvejet, hvordan regionskommunens økonomiske interesser bedst muligt blev varetaget. Det blev således overvejet, om det var mest hensigtsmæssigt for kommunen at overtage ejendommen på tvangsaktionen for herved bedst muligt at kunne imødegå tab. Der blev i den forbindelse indhentet en mæglervurdering, der angav værdien til 1.250.000 kr. De årlige lejeindtægter blev anslået til 224.700 kr. Den nødvendige finansiering, der skulle rejses for at imødegå kommunens forventede tab var 1.250.000 kr., og vurderedes at være for høj, hvortil kom, at der var en vis usikkerhed om ejendommens reelle tilstand, ligesom der var oplysninger om mulige konflikter med lejere.

 

Der blev derfor ikke budt på ejendommen – heller ikke staten bød på ejendommen.

 

Ejendommen blev på auktionen i januar 2012 solgt for 1.250.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

De kommunale regarantier har udløst tab for Borholms Regionskommune på henholdsvis 133.471,80 kr. til staten (Økonomistyrelsen) og 427.771,50 kr. til Realkredit Danmark. I alt 561.243,30 kr.

 

Tab på garantier vedr. boligbyggeri afholdes i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede konteringsregler via driftskonti på funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri.

 

Supplerende sagsfremstilling til kommunalbestyrelsens møde den 29.11.2012

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 21.11.2012 ønsket uddybende information om historikken i forb. m. denne sag, hvilket følger nedenfor:

Nexø Kommunalbestyrelse har i 1992 truffet boligforbedringsbeslutning i henhold til byfornyelseslovens kapitel 3 for ejendommen Havnegade 16, Nexø. Samtidig har kommunalbestyrelsen givet tilsagn om, at der udbetales ydelsesstøtte i henhold til byfornyelseslovens § 59, hvilket samtidig indebærer, at kommunen iht. §§ 58 og 58a garanterer, hhv. regaranterer, for de ydede lån. Boligforbedringsbeslutningen m.m. er tinglyst på ejendommen.

 

Garantierne vedr. Havnegade 16 er således givet i medfør af en konkret lov, byfornyelsesloven (som i øvrigt ikke længere er gældende). Byfornyelsesloven indeholder, så vidt jeg umiddelbart kan vurdere, ikke nogen skelnen mellem, hvordan ejerforholdet er for de bygninger, der omfattes af beslutninger iht. loven. Der er således ikke noget til hinder for at træffe boligforbedringsbeslutninger for ejendomme ejet af private, og dermed heller ikke for at stille garantier over private udlejere (om end det i dette tilfælde er i selskabsform).

 

Ovenstående vurdering er baseret på de tinglysninger, der er sket på ejendommen i forbindelse med beslutning, samt på lovteksten. En afdækning af den nærmere baggrund for beslutningen i kommunalbestyrelsen vil kræve, at sagen findes frem i arkiverne.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2012

1.
Kommunal regaranti for statsgaranti - Havnegade 16, Nexø (TIF)

2.
Kommunal garanti over for Kreditforeningen Danmark (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Udpegning til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

54.10.02A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

25

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege et medlem til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Indstilling og beslutning

Indstilling vil foreligge på mødet

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Poul Overlund-Sørensen blev udpeget.

 

Sagsfremstilling

Skolen anmoder kommunalbestyrelsen om at udpege en ny repræsentant til bestyrelsen.

Udpegningen gælder for perioden 1. oktober 2012 – 30. april 2014, hvorefter bestyrelsesperioden igen følger valgperioden for kommunalvalg.

 

Ifølge vedtægterne skal medlemmerne tilsammen have interesse for og viden om:

 

·         Uddannelsesudvikling

·         Ledelse

·         Organisation

·         Økonomi

 

Genvalg er muligt, og grundet den relativt korte funktionsperiode udtrykker den afgående bestyrelse ønske om at der sikres kontinuitet i bestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsesmedlem Poul Overlund-Sørensen har været udpeget af kommunalbestyrelsen indtil funktionsperioden udløb 1. oktober 2012.

 

Retten til at udpege tilhører valggruppen AVLO.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Ændring af mødedato for kommunalbestyrelsens møde i marts 2013

00.22.02A26-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

26

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. oktober 2012 udkast til mødeplan for 2013.

Kommunalpolitisk Topmøde afholdes i 2013 den 21. og 22. marts, hvorfor det planlagte møde den 21. marts 2013 foreslås rykket. 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsens møde den 21. marts 2013 rykkes til torsdag den 4. april 2013.

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Der afholdes Kommunalpolitisk Topmøde den 21.-22. marts 2013, hvorfor det planlagte møde i kommunalbestyrelsen den 21. marts foreslås rykket til torsdag den 4. april 2013.

(Torsdag den 28. marts 2013 er en helligdag).

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 29. november 2012

1.
Mødeplan 2013 med ændret dato for marts-mødet (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

29-11-2012

27

 

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2012:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt