Referat
Kommunalbestyrelsen
20-12-2012 kl. 18:00
festsalen, Heldagsskolen, Almindingensvej 23, Østermarie
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2013-2014
  åbent 3 Kvalitetsrapport 2011/12 for kommunens skolevæsen
  åbent 4 Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur for dagtilbud -efter høring
  åbent 5 Organisering af samlet aflastningstilbud for børn og voksne
  åbent 6 Andre tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere
  åbent 7 Høringssvar vedr. lokalplan for vindmøller ved Krashave
  åbent 8 Lokalplan 067 for Green Solution House til endelig vedtagelse
  åbent 9 Ønske om opfølgning på sagen vedr. udmøntning af ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn
  åbent 10 Ansøgning om reservation af udgifsramme til nyt områdefornyelsesprojekt
  åbent 11 Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Rønne Idrætshal
  åbent 12 Anlægsbevilling til indretning og bestykning af Sønderbo
  åbent 13 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet - 2013
  åbent 14 Godkendelse af takster for kloakforsyningen 2013
  åbent 15 Godkendelse af regnskab 2011 og budget 2013 for De Lette Kollektivboliger
  åbent 16 Skema C - 10 nye boliger - Aabo Plejecenter, Aakirkeby
  åbent 17 Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med frivillig omlægning af realkreditlån i Andelsboligforeningen Englyst, Nexø
  åbent 18 Likviditetsoversigter pr. 30. november 2012
  åbent 19 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012
  åbent 20 Orientering om udfald af tilsynssag vedr. de lette kollektive boliger
  åbent 21 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

1

 

 

Fraværende

Dorthe Fink, Betina Haagensen og Lene Feldthus Andersen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Lars Jørgensen er indkaldt som stedfortræder for Dorthe Fink. Henrik Kofod er indkaldt som stedfortræder for Betina Haagensen.

Poul Overlund-Sørensen mødte kl. 18,08 under behandling af pkt. 1.

Liste F foreslog at pkt. 4 udsættes til mødet i januar måned 2013, hvilket blev godkendt. 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2013-2014

17.20.01G01-0675

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

7

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages der central indskrivning til børnehaveklasserne.

Kommunalbestyrelsen træffer i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at der dannes 15 børnehaveklasser i skoleåret 2013-2014, fordelt med 3 i Paradisbakkeskolen, 3 i Hans Rømer Skolen, 3 i Skole Nord og 6 i Rønneskolen

b)     at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, på hvilke afdelinger de 15 børnehaveklasser placeres

c)     at ønskerne om indskrivning på anden skole end distriktsskolen imødekommes, således at det samlede antal indskrevne elever på Paradisbakkeskolen bliver 64, på Hans Rømerskolen 57, på Skole Nord 50 og på Rønneskolen 129

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:
ad a: anbefales

ad b: Børn- og skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der oprettes følgende antal børnehaveklasser på de enkelte afdelinger:

Nexø:2

Svaneke: 1

Mosaik: 1

Aaker: 1

Vestermarie:1

Kongeskær: 1

Svartingedal:2

Søndermark: 2

Østre: 2

Åvang: 2.

 

ad c: anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen træffer ved indskrivningen i december måned forud for skoleårets start beslutning om:

 

·         Antal børnehaveklasser i hvert af de fire skoledistrikter.
Antallet af børnehaveklasser fastsættes på baggrund af et gennemsnitligt elevtal på højst 22 pr. klasse i skoledistriktet.

·         Hvor mange børnehaveklasser, der oprettes på hver af de 10 afdelinger.

·         Hvor mange ønsker om anden skole end distriktsskolen, der kan imødekommes og i hvilke skoledistrikter.

 

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om antal og placering af børnehaveklasser har skolelederen kompetence til at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser på skolens afdelinger.

Placeringen af elever i klasserne foretages af skolelederen på baggrund af principper vedtaget i skolebestyrelsen.

Skolelederen kan placere op til 25 elever i den enkelte børnehaveklasse.

 

Endvidere fastlægger styrelsesvedtægten, at der ved indskrivning af elever fra anden skole end distriktsskolen anvendes følgende kriterier i prioriteret orden:

 

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
2. Nærmereboende går forud for fjernereboende.
3. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

 

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2013-2014 har Børnenes Dagpleje og Pladsformidling modtaget svar fra 416 børn.

 

300 elever har ønsket indskrivning i en kommunal folkeskole, 86 er indskrevet i private skoler og 30 har søgt om udsættelse af skolestarten. Andelen af indskrevne elever til private skoler udgør ca. 22 % af det samlede antal indskrevne elever i folkeskoler, specialskoler og private skoler.

 

I skoleåret 2012-2013 blev der indskrevet 318 elever i kommunal folkeskole, 85 i private skoler og 27 søgte om udsat skolestart. Andelen af elever til private skoler udgjorde 20,8 %.

 

Forældrenes ønsker om indskrivning giver følgende fordeling mellem skoledistrikterne:

 

Paradisbakkeskolen:        64 elever, hvoraf 3 elever ikke bor i distriktet

Hans Rømer Skolen:         57 elever, hvoraf 1 elev ikke bor i distriktet

Skole Nord:                    50 elever, hvoraf 2 elever ikke bor i distriktet (men flytter hertil)

Rønneskolen:                 129 elever, hvoraf 15 elever ikke bor i distriktet.

 

Af opgørelsen fremgår, at der i alt er 21 ønsker om anden skole end distriktsskolen.

 

Indskrivningen til børnehaveklasser vil medføre oprettelse af 15 børnehaveklasser. Opfyldelse af de 21 ønsker om anden skole end distriktsskolen (frit valg) ændrer ikke på antallet af børnehaveklasser, der fortsat vil være 15.

 

På baggrund af indskrivningstallene, der fremgår af vedhæftede bilag, kan der oprettes 3 klasser i Paradisbakkeskolen, 3 klasser i Hans Rømer Skolen, 3 klasser i Skole Nord og 6 klasser i Rønneskolen.


Den gennemsnitlige klassekvotient i børnehaveklasserne i skoleåret 2013-2014 vil ved dannelse af 15 børnehaveklasser blive 20,0, hvor den i skoleåret 2012-2013 var 21,2.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Indskrivningstal til børnehaveklasser 2013-2014 opgjort 23-11-2012 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Kvalitetsrapport 2011/12 for kommunens skolevæsen

17.01.10P05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

10

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/12 foreligger nu til behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget indstiller kvalitetsrapporten 2011/12 for det bornholmske skolevæsen til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Indstilles til godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Børne- og skolesekretariatet med bidrag fra de 7 bornholmske folkeskoler. Rapporten er et dokument, der både udgør kvalitetsrapporten for kommunens samlede skolevæsen og samler de enkelte skolers kvalitetsrapporter. I den del af kvalitetsrapporten, der omfatter det samlede skolevæsen er det nyt, at der er indføjet et afsnit om inklusion.

 

De enkelte Skolers kvalitetsrapport indeholder i år:

·         En vurdering af skolen

·         En oversigt over rammerne (skolen i tal)

·         En kort beskrivelse af skolechefens besøg på skolen

·         Skolebestyrelsens vurdering

·         En oversigt over elevernes valg af ungdomsuddannelse

·         En opgørelse af elevfraværets omfang

·         En beskrivelse af de pædagogske processer, herunder kommunale indsatsområder

 

 

Sekretariatets vurdering af skolevæsenet er baseret på skolernes egne indberetninger. Skolechefen har i perioden marts til maj 2012 været på besøg på alle skoler. Ved besøget blev de generelle anbefalinger drøftet.

 

I kvalitetsrapporten for 2011/12 er medtaget en vurdering af de pædagogiske processer.  Som følge et forsøg godkendt i forhold til udfordringsrette blev de pædagogiske processer ikke medtaget i sidste års rapport. Forsøget går ud på at de pædagogiske processer kun behandles hvert andet år. Forsøget udløber i 2013.

 

Der er udarbejdet et fortroligt tillæg til kvalitetsrapporten 2011/12, hvor resultaterne af de nationale tests fra skoleåret 2010/11 kan læses.

 

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne ved de bornholmske skoler med høringsfrist den 16. november 2012. Høringssvarene er opsummeret og tematiseret nedenfor:

 

Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, 10. Klassecenteret og Paradisbakkeskolen tager Kvalitetsrapporten til efterretning.

 

Skole Nord anbefaler at kvalitetsrapporten gøres mindre omfangsrig. Bestyrelsen i skole Nord konstaterer, at det ulovlige elevfravær er reduceret, men at det lovlige fravær typisk på grund af ferierejser fortsat er for højt. Skolebestyrelsen har endnu ikke vedtaget principper for tilrettelæggelse af den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, men skolens personale har udviklet en praksis på området som skolebestyrelsen tilslutter sig.

 

Rønneskolen anbefaler:

·        At konklusionerne i Kvalitetsrapporten fremstår tydeligere og placeres i starten af rapporten.

·        At rapporten bliver mindre omfangsrig og detaljeret og dermed mere læsevenlig.

·        At talmaterialet ligger som bilag

·        At rapporten er udgangspunktet for Dialogmødet

 

Hans Rømer Skolens bestyrelse havde ikke afgivet høringssvar ved høringsfristens udløb.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er den 10. december 2012 modtaget et høringssvar vedrørende kvalitetsrapporten fra Hans Rømerskolens bestyrelse. Bestyrelsen var dog ikke beslutningsdygtig ved afgivelse af høringsvaret.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Paradisbakkeskolen, skolebestyrelsen (MSG)

2.
Kildebakken, skolebestyrelsen (DOC)

3.
Bornholms Heldagsskole (TIF)

4.
Rønne Skolen (TIF)

5.
SV: Høring af kvalitetsrapport 2011 12 i (MSG)

6.
HøringssvarKvalitetsrapport.doc (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

7.
Hans Rømer Skolens Høringssvar vedr. kvalitetsrapport 2011/12 (DOC)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. december 2012

8.
Kvalitetsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur for dagtilbud -efter høring

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

8

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 11. oktober 2012 sendte kommunalbestyrelsen forslag til ny organisations- og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i høring i distriktsbestyrelser, forældreråd, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller Børne- og Skoleudvalget deres forslag til en ny organisations og ledelsesstruktur til beslutning i kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og skole indstiller:

a)     At Børne- og Skoleudvalget på baggrund af indkomne høringssvar indstiller scenarie 1 ”En Ø et fællesskab” til kommunalbestyrelsens godkendelse.

b)     At der nedsættes et ad hoc MED udvalg i forhold til ny organisations- og ledelsesstruktur.

c)     At der nedsættelse af et ad hoc forældrenævn i forhold til ny organisations og ledelsesstrukturen.

d)     At forslag til kommissorier til ad hoc MED og ad hoc forældrenævn forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

e)     At forslag til tids- og handleplan for implementering af ny struktur forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

ad a: Børne- og Skoleudvalget indstiller scenarie 1, idet man anbefaler, at det afledte besparelsespotentiale herunder opprioriteringen af udviklingskonsulentstillingerne forbliver på hele børne- og skoleområdet, til imødegåelse af den samlede økonomiske udfordring på Børne- og Skoleområdet.

Ad b: anbefales

Ad c: anbefales

Ad d: anbefales

Ad e: anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Områdechefen for Børn og Skoles indstilling anbefales, idet overskuddet tilgår kassen.

Steen Colberg Jensen og Birger Rasmussen kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Udsat.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring i perioden 12. oktober 2012 til den 9. november 2012.

 

Der er indkommet 17 følgende høringssvar:

 

1.      Dagtilbud Midt: Distriktsbestyrelsen

2.      Dagtilbud Midt: MED udvalg

3.      Dagtilbud Midt: Ledergruppen

4.      Dagtilbud Midt: Afdelingsleder Ingrid Darre

5.      Dagtilbud Øst: MED udvalget

6.      Dagtilbud Øst: Distriktsbestyrelsen

7.      Dagtilbud Vest: MED udvalget

8.      Dagtilbud Vest: Distriktsbestyrelsen

9.      Dagtilbud Nord: Distriktsbestyrelsen

10.  Dagtilbud Nord: MED udvalget

11.  Børnenes Dagpleje og Pladsformidling: Forældrebestyrelse og MED udvalg

12.  Mælkebøtten: Forældrebestyrelsen

13.  Mælkebøtten: MED udvalget

14.  Handicaprådet

15.  Bornholms PPR og Sundhedspleje: MED udvalget

16.  FOA

17.  BUPL

 

Opsummering af høringsvar:

 

Dagtilbud Midt ønsker at bibeholde nuværende distriktsstruktur, dog undtaget afdelingsleder Ingrid Darre der ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Dagtilbud Vest ønsker scenarie 2. med to distrikter.

Dagtilbud Øst ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Dagtilbud Nord ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Mælkebøtten ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Handicaprådet peger på scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”

Bornholms PPR og Sundhedspleje peger ikke på et scenarie.

FOA peger på scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

BUPL peger ikke på et scenarie.

 

Herunder skematisk opsummering med bemærkninger/bekymringer:

 

Det bemærkes at alle høringssvar ligger som bilag til sagen.

 

Virksomhed

Scenarie 1. eller 2.

Bemærkninger/bekymringer

Dagtilbud Vest

Med udvalget:

Anbefaler at distriktsstrukturen ændres, således at området organiseres i 2 distrikter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbestyrelsen: Scenarie 2, hvor dagtilbuddet organiseres i 2 distrikter.

Med udvalget:

Nærhed til distriktsleder af stor betydning for medarbejdere.

 

Organisationen bør være præget af kort afstand fra ide til handling.

 

Medarbejderne skal kunne føle ejerskab til virksomheden og ansvarlighed for helheden.

 

Dagtilbudsområdet bør have 2 distriktsledere,

 

Hvis hele området organiseres i 1 distrikt bliver der for lang afstand mellem medarbejdere og ledelse.

 

En altomfattende ændring af strukturen vil flytte fokus fra udviklingsarbejdet til arbejdet med at etablere en ny, stor virksomhed.

 

En velfungerende dagtilbudsvirksomhed er præget af, at medarbejdere og forældre har reel mulighed for at præge beslutningerne i virksomheden.

 

Der er bekymring for, hvorledes TR strukturen kan fungere hensigtsmæssigt, da hver tillidsrepræsentant skal repræsentere et meget stort antal medarbejdere.

Udviklingskonsulenter bør tilknyttes dagtilbudsvirksomhederne (scenarie 2.)

 

Ledelsen bør placeres samlet.

 

Distriktsbestyrelsen:

Dagtilbudsdistrikter, Dagpleje/Pladsformidling og specialbørnehave har forskellige vilkår og forudsætninger. Derfor bør der drøftes forskellige løsninger på virksomhedernes udfordringer.

 

Advarer mod at lave for store ændringer i strukturen på et løst grundlag, kan man være sikker på prognoser?

 

Evt. besparelser i forbindelse med ændringer i organisations og ledelsesstrukturen skal føres tilbage til børnehaverne, så midlerne kan komme børnene til gode.

 

Bestyrelsen i Vest oplever, at et vel- fungerende distrikt, som er præget af et godt samarbejde mellem børnehaverne.

 

Vi oplever, at samarbejdet mellem distriktet, dagplejen og skolerne er rigtigt godt.

 

Forældrene oplever at have gode muligheder for at sætte eget præg på egne børnehaver gennem arbejdet i forældreråd og bestyrelse

 

Dagtilbud Midt

Ledelse:

Der ønskes ikke en ændring af den nuværende struktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED udvalget:

Den nuværende struktur med fire distrikter bibeholdes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbestyrelsen: Indstiller til, at der ikke foretages ændringer i den nuværende distriktsstruktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsleder Ingrid Darre: Organisering i en virksomhed: ”En Ø, et fællesskab”. 

 

Ledelse:

Strukturen med fire distrikter er levedygtig.

 

Kritisabelt at afdelingslederne ikke har været repræsenterede i arbejdsgruppen.

 

Ud fra et strukturelt, økonomisk og trivselsmæssigt synspunkt ses strukturændringer nu som meget dårligt.

 

Der peges på mulighed for i nuværende struktur at styrke faglige og ledelsesmæssige fællesskaber.

 

Forslag om distriktsleders tættere tilknytning til fag sekretariatet giver frygt for en topstyret model.

 

Vi kan ikke tilslutte os forslaget om den nye stillingskategori ”udviklingskonsulent”.

 

Der vil fortsat være en harmoni med andre samarbejdende fagområder; herunder skoler og PPR ved at opretholde den nuværende strukturopdeling.

 

Frigjort økonomi skal tilfalde det pædagogiske arbejde med børnene gennem forøget normering.

 

MED udvalget:

Eventuelt kommende færre distrikter udfra konkret udvikling af institutionsmassen.

 

Tættere tilknytning og samarbejde mellem de fire nuværende distriktsledere så de opfattes som team.

 

Medarbejderindflydelse opretholdes som i dag.

 

Mulighed for at fusionere distrikter når de ikke mere er levedygtige.

 

Distriktsbestyrelsen:

Nuværende struktur vellykket og vurderet bæredygtig.

 

De to alternativer ses som en svækkelse af forældreindflydelsen, forældrerepræsentanter anser det som vigtigt at der er kort afstand mellem forældre, råd, bestyrelse og ledelse.

 

Alternativerne lægger op til centralisering og ensartethed.

 

Udfordringer med det faldende børnetal kan løses med løbende tilpasninger.

 

Personalet er pressede skal de forholde sig til nye ændringer er vi bekymrede for deres trivsel.

 

Klar mangel at der ikke har været brugere repræsenteret i arbejdsgruppen, som har udarbejdet høringsmateriale.

Afdelingsleder Ingrid Darre:

 

Jeg er glad for, at arbejde i en kommune med så mange visioner på dagtilbudsområdet.

 

Mange ting er sat i gang, der mangler tid, vi har svært ved at nå refleksion. Vi har behov for fællesskaber og vidensdeling.

 

Vi skal ikke ansætte udviklingskonsulenter, men give tid til arbejdet med børnene.

Jeg ønsker at blive en del af hele det Bornholmske pædagogiske fællesskab.

 

En fordel ved den nuværende struktur er den korte afstand fra forældreråd til distriktsbestyrelse.

Dagtilbud Øst

MED udvalget: I Dagtilbud Øst peger på scenarie 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbestyrelsen: Vi er for at vi tager skiftet mod en Ø et Fællesskab nu i stedet for senere

MED udvalget:

Dagtilbuddet organiseret i en virksomhed er det mest fremadrettede og hensigtsmæssige forslag.

 

Vil det give en større ensartethed i alle afdelinger.

 

En samling af det almene og det specialiserede område vil øge samarbejdet omkring børn med særlige behov også set i lyset af inklusionsarbejdet.

 

Specialpædagogernes forankring i

 

Mælkebøtten i et fagligt fællesskab er et godt forslag.

Større faglighed i afdelingerne ved en model med 2 udviklingskonsulenter.

 

Vigtigt at der skabes netværk og fællesskaber på tværs af geografi.

 

Distriktsbestyrelsen:

Er enige i at det er en god ide at forenkle den nuværende struktur og samle de faglige kompetencer.

 

Det er vigtigt at få ro på dagtilbudsområdet, målet er ”en ø et fællesskab” så er det helt klart nemmere at gøre det med det samme, end at tage skridtet senere.

 

Et samlet distrikt vil styrke det fælles serviceniveau for alle børn og forældre i forhold til fælles normer, værdier, procedure og pædagogiske mål, uanset bopæl.

 

Ved en Ø et fælleskab: Hvordan sikres den enkelte afdeling indflydelse?

 

Nødvendigt at de enkelte forældreråd får mere indflydelse og handlekraft.

 

Vigtigt med en professionel ledelse, som har et tæt samarbejde med bestyrelse, forældreråd, Børne og Skolesekretariatet, områdechef og dermed det politiske niveau.

 

Vi finder det vigtigt at den kommende ledelse, udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere har mulighed for en fysisk placering samme sted.

Dagtilbud Nord

Distriktsbestyrelsen peger på scenarie 1 ”En ø et fællesskab”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED udvalget: Dagtilbud Nord peger på scenarie 1 ”En ø et fællesskab”.

Distriktsbestyrelsen:

Dagtilbudsområdet vil være bedst stillet med en samlet løsning for at kunne håndtere fremtidig udfordringer med børnetal og økonomi.

Bestyrelsen finder det vigtigt at alle børn på Bornholm får de samme udviklingsmuligheder

 

Bestyrelsen mener at Bornholm og børnetallet er af sådan en størrelse, at det er nok med et afdelingsniveau og et ø niveau,

 

Vigtigt at den enkelte afdeling stadig har mulighed for at skabe egne traditioner og profil af pædagogikken i samarbejde med forældre.

 

Sammenlægning af distrikterne med Mælkebøtten og Dagplejen finder bestyrelsen interessant, er med til at skabe mere fleksible muligheder og sandsynlighed for at lykkes med inklusion.

 

God ide at ansætte udviklingskonsulenter.

 

Ressourcerne på dagtilbudsområdet er knappe, det anbefales at eventuelle provenuer bevares og anvendes til normering på dagtilbudsområdet.

 

MED udvalget:

I lyset af de udfordringer vi har med børnetal og økonomi på Bornholm, ser vi ikke at andre løsninger vil kunne dække de udfordringer vi har i fremtiden.

 

I scenariet med 2 distrikter er vi bekymrede for, om vi skal igennem endnu en strukturtilpasning inden for meget kort tid. Det er vigtigt med et langtidsholdbart valg af struktur!

 

Det er vigtigt med ens arbejdsforhold for alle medarbejdere på dagtilbudsområdet

 

Jobsikkerheden for den enkelte medarbejder øges og der vil være større mulighed for jobrotation, hvis man har brug for at skifte spor.

 

Det kan styrke fleksibiliteten og det inkluderende pædagogiske arbejde at vi bliver lagt sammen med dagplejen og Mælkebøtten.

 

Udgangspunkt i vores børn, ikke i distrikter og arbejdsområder. 

 

Det vil styrke det daglige pædagogiske arbejde med børnene, at der ansættes udviklingskonsulenter.

 

Forventning om at der er vilje til at finde en ny MED og TR struktur, som kan matche en ny organisering. 

Børnenes dagpleje og Pladsformidling

Forældrebestyrelse og MED udvalget:

Vi går ind for Scenarie 1: Dagtilbuddet organiseret i en virksomhed ”En ø et fællesskab”.

Grundet store udfordringer med faldende børnetal på Bornholm er vi nødt til at tænke hele dagtilbudsområdet i et fællesskab.

 

Sikre et ensartet serviceniveau for børn, forældre og ansatte.

 

Det er væsentligt at dagplejen har et fælles pædagogisk/voksenpædagogisk værdisæt men meget gerne i et større organisatorisk, ledelsesmæssigt og fagligt fællesskab.

 

Dagplejepædagogerne ønsker som team at bevare et fysisk fællesskab de kan sparre sig i og med.

 

Samling af administrationen i en virksomhed i et Ø fællesskab, vil skabe bedre udnyttelse af ressourcerne.

 

Vigtigt i scenarie 1. at ledelse, souschef, udviklingskonsulenter og administration fysisk placeres samlet.

 

Støtter ikke scenarie 2. der for os vil være et manglende langsigtet perspektiv og dermed manglende organisatorisk fagligt fælleskab.

Mælkebøtten

MED udvalget:

En Ø et fællesskab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældrebestyrelsen: For Mælkebøtten vil det være en fordel, hvis der kun findes ét distrikt på Bornholm.

MED udvalget:

Vigtigt, at der nu bliver taget beslutninger omkring Mælkebøttens organisatoriske placering og fremtid.

 

Vi har med positive tanker og visioner alle deltaget i uddannelse i inklusion og er også i gang med Lp uddannelsen, så vi kan være klar til at samarbejde.

 

Fordel af, at vi alle er under samme organisatoriske enhed, hvor videns deling, kompetencer, udvikling og faglighed vil blive styrket til gavn, glæde, udvikling og trivsel hos børnene og deres familier samt hos personalet.

 

Vi ser det naturligt og spændende at specialpædagogerne bliver forankret i Mælkebøtten.

 

Vi stiller os forbeholden til ledelsesnormeringen i det beskrevne forslag

I forslaget står der, at der skal være to udviklingskonsulenter til hhv. 0-3 år og 3-6 år. Det er meget uklart for os, hvad disse konsulenters opgaver og funktioner er?

 

Vi ønsker fortsat en administrativ medarbejder fast i Mælkebøtten eller som minimum to dage i Mælkebøtten.

 

Vi kan være bekymret for, at den pædagogiske leders opgaver ”drukner” i administrative opgaver.

 

Ledelsen i organisationen, skal arbejde ud fra to forskellige paragraffer i lovgivningen. serviceloven§ 32. og dagtilbudsloven.

 

Vi har valgt ikke at kommentere på senarie 2 da der ikke kan kobles mening til denne model fra Mælkebøttens side.

 

Forældrebestyrelsen:

Der er fortsat brug for en institution som Mælkebøtten.

 

Der gøres opmærksom på, at der er børn, der ikke kan inkluderes i det almindelige dagtilbudsområde.

 

På grund af det generelt faldene børnetal er det ikke realistisk at mælkebøtten i fremtiden kan fortsætte som selvstændig institution.

 

Mælkebøtten som specialinstitution gør, at institutionen bør sammenlægges med en ø-dækkende institution.

Bornholms PPR og Sundhedspleje

Peger ikke på et scenarie.

Kommenterer på specialpædagogernes placering.

Handicaprådet

 

Af hensyn til mulighed for fælles pædagogik og udvikling peges på scenarie 1.

Handicaprådet finder, at hverken scenarie 1 eller 2 har stor indflydelse på handicappedes vilkår i dagtilbuddene på Bornholm.

FOA

Pædagogisk Sektor FOA Bornholm, anbefaler at man vælger forslaget en Ø et distrikt

Der skal ses på en struktur så at alle dele af øens institutioner føler sig set og hørt.

 

Vigtigt at dagplejepædagogerne sidder sammen.

 

Dagplejerne føler sig også trængt på deres område med alle de nye vuggestuer der skyder op, man mangler at det fra politisk side kommer en klar udmelding vedr. det fri valg.

 

FOA henstiller også at når der skal ske strukturtilpasninger indenfor området at man også inviterer de faglige organisationer for at sikre medarbejderinddragelsen jf. MED aftalen.

BUPL

Vil ikke pege på en model

Vi har medlemmer, der kan tilslutte sig begge scenarier og vi har medlemmer der mener, at vi vil kunne komme langt ved fortsat at udvikle på den bestående model.

 

Vi vil på det grundlag ikke pege på nogen model, kun udtrykke vores enighed i, at der er behov for handling.

 

Fra ledelsesgrupper er hørt ønsker om at grundsubstansen for de enkelte afdelinger skal være ens på øen.

 

Udtrykker ønske om at BRK inddrager BUPL i det videre arbejde i udvikling af struktur.

 

Nødvendigt med klare rammer for medarbejdernes placering, opgavebeskrivelser og kompetencefordelinger.

 

Medinddragelse og medindflydelse er kerneelementer i forhold til opbygningen af en ny organisation. MED-struktur, TR-struktur og AMR-struktur.

 

Vi skal opfordre til, at der så hurtigt som muligt indledes forhandlinger med de faglige organisationer om organiseringen af medarbejderindflydelsen i den fremtidige struktur.

 

 

Øvrige elementer i høringssvar:

 

 

Tildeling af kvadratmeter pr barn:

MED udvalget Vest: I takt med at børnetallet falder, bør de resterende børn sikres mere plads og generelt forbedrede fysiske forhold.

 

Distriktsbestyrelsen dagtilbud Nord: Bestyrelsen finder det i øvrigt fornuftigt at der udarbejdes nye kriterier for opmåling, samt at der sker en vurdering af vippeordningen.

Vurdering af vippeordningen:

MED udvalget Vest: Det bør overvejes om tidspunktet for vippet er det rigtige. 1. marts vurderes til at være for tidligt.

Visitationsregler:

Distriktsbestyrelsen og MED udvalget dagtilbud Øst: Vi mener at de nuværende visitationsregler skal bibeholdes, hvor der er valgfrihed for forældrene.

Tildelingsmodel:

MED udvalget dagtilbud Øst: Vi anbefaler at den nuværende tildelingsmodel bibeholdes, da vi mener den er mest hensigtsmæssig i forhold til fortsat at sikre de lidt mindre afdelingers overlevelse.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de 2 scenarier i ny organisations- og ledelsesstruktur fremgår af nedenstående tabel. Der er potentielle besparelser i begge scenarier, hvilket skyldes besparelser på antallet af distrikter. Der er samtidig i forslagene lagt henholdsvis 1 og 2 udviklingskonsulenter ind i den nye struktur.   

 

 

 

(Beløb i 1.000 kr.)

 

Scenarie 1

 

Scenarie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring af distriktsstruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

Besparelse (3,5 /1,5 stillinger)

 

 

-1.575

 

 

 

-675

 

Tilhørende ændringer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring i forældrebetaling

 

337

 

 

 

112

 

 

Ændring i fripladser og søskenderabat

 

-99

 

 

 

-33

 

 

Ændring tilskud til private

 

-286

-48

-1.623

 

-95

-16

-691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenlægning af afdelinger i hhv. Midt og Øst

 

 

 

 

 

 

 

 

2 afdelingslederlønninger

 

-834

 

 

 

-834

 

 

2 grundtilskud

 

-294

-1.128

 

 

-294

-1.128

 

Tilhørende ændringer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring i forældrebetaling

 

282

 

 

 

282

 

 

Ændring i fripladser og søskenderabat

 

-83

 

 

 

-83

 

 

Ændring tilskud til private

 

-238

-39

-1.167

 

-238

-39

-1.167

Subtotal 1

 

 

 

-2.790

 

 

 

-1.858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye stillinger

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingskonsulent 0-2 årige

 

450

 

 

 

 

 

 

Udviklingskonsulent 3-6 årige

 

450

900

 

 

450   

450

 

Tilhørende ændringer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring i forældrebetaling

 

-225

 

 

 

-112

 

 

Ændring i fripladser og søskenderabat

 

66

 

 

 

33

 

 

Ændring tilskud til private

 

191

32

932

 

95

 

466

Subtotal 2

 

 

 

-1.858

 

 

 

-1.392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiske prioriteringer gældende fra budget 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Besparelse - Mælkebøtten

 

 

 

-408

 

 

 

-408

Tilpasning af dagtilbudsstruktur

 

 

 

-817

 

 

 

-817

I alt

 

 

 

-1.225

 

 

 

-1.225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rest

 

 

 

-633

 

 

 

-167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Midt (PDF)

2.
MED udvalget dagtilbud Midt (PDF)

3.
Ledergruppen dagtilbud Midt (PDF)

4.
Afdelingsleder Dagtilbud Midt (PDF)

5.
MED udvalget dagtilbud Øst (PDF)

6.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Øst (PDF)

7.
MED udvalget dagtilbud Vest (PDF)

8.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Vest (PDF)

9.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Nord (PDF)

10.
MED udvalget dagtilbud Nord (PDF)

11.
Forældrebestyrelse og MED udvalg Børnenes Dagpleje og Pladsformidling (PDF)

12.
MED udvalget Mælkebøtten (PDF)

13.
Forældrebestyrelsen Mælkebøtten (PDF)

14.
Handicaprådet (PDF)

15.
FOA (PDF)

16.
BUPL (PDF)

17.
MED udvalget Bornholms PPR og Sundhedspleje (PDF)

18.
Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Organisering af samlet aflastningstilbud for børn og voksne

85.00.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

9

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at aflastningstilbuddene på børn og voksen området skal sammenlægges. Den organisatoriske forankring fremlægges.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed og Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

 

-         Den samlede drift af det nye aflastningstilbud (aflastning på Løvstikken og Røbo) samles i Løvstikken under Bornholms FamilieCenter.

-         Løvstikken fra 1. januar 2013 varetager den samlede drift – herunder personaleansvar for medarbejderne i Rø aflastning.

-         den økonomiske model for aflastning på voksenområdet, omlægges til en bestiller/udføremodel i lighed med hvad der er gældende for Løvstikken i dag.

-         budgettet for aflastningstilbuddet tilføres Psykiatri og Handicap per 1. januar 2013, som herefter forestår visiteringen til pladser i Løvstikken.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Anbefales

 

Socialudvalget den 6. december 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. august 2012 at aflastningstilbuddet Løvstikken for Børn og Unge, under Bornholms Familiecenter, flyttede fra den nuværende adresse til det tidligere plejehjem i Klemensker. Samtidig blev det besluttet at aflastningstilbuddene for børn og voksne som et nyt tiltag blev sammenlagt. Der er herefter igangsæt ombygningen af bygningen i Klemensker.

 

Der udestår herefter en vedtagelse af den organisatoriske forankring af det nye samlede aflastningstilbud, samt en vedtagelse af den økonomiske forankring for voksenaflastningsdelen (nuværende Røbo). 

 

For at sikre et såvel organisatorisk, som økonomisk ensartet tilbud foreslås det, at voksenaflastningstilbuddet på voksenområdet (Røbo) fusioneres med Løvstikken under Løvstikkens ledelse.

 

For så vidt angår den fremtidige finansieringsmodel for aflastningstilbuddet anbefales det, at der sikres en samlet ensartet model. Det foreslås på denne baggrund, at der for voksenaflastningen etableres en bestiller/udføremodel, hvor Pykiatri/Handikapvirksomheden varetager visitationen, mens Løvstikken varetager udførefunktionen. Denne model tænkes implementeret i tilknytning til indflytningen på det tidligere Klemensker plejehjem.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Andre tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere

15.00.00G01-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

14

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede i mødet den 21. november 2012 akutjob til ledige og andre tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere, og fik I denne forbindelse præsenteret Frederikshavnermodellen, hvor kommunen ansætter ledige i op til 11 uger, hvis den ledige kun mangler et begrænset antal timer for at genoptjene dagpengeretten.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede herunder, at Beskæftigelsesudvalget behandler et konkret oplæg om tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere til kommunalbestyrelsens behandling i december måned.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

At der i samarbejde med de relevante parter oprettes en række midlertidige job i de kommunale virksomheder, der øremærkes til de udfaldstruede forsikrede ledige, der har optjent mindst 1540 timer. Jf. de beskrevne kriterier.

 

a)     b) At udgiften på 2 mio. kr. anbefales finansieret primært ved besparelser på dagpenge med kr. 1,2 mio. kr. (Er beregnet ud fra en målgruppe på ca.40 udfaldstruede ved 11 ugers ordinært arbejde og med en timeløn på 120,- kr.)

 

b)     At Beskæftigelsesudvalget drøfter forslag til den resterende del af finansieringen med henblik på indstilling til kommunalbestyrelsen.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Indstillingen anbefales. Det forventes, at det over hele budgetåret vil være udgiftsneutralt for kommunen.

Det anbefales, at der ydes en tillægsbevilling på maksimalt kr. 740.000 til området.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholmermodel

At sikre udfaldstruede ledige fortsat ret til dagpenge, og dermed at de fortsat vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

I forbindelse med de seneste lovændringer er kravene til både dagpengeperiodens længde, og optjeningskravene for at bevare eller genindtræde i dagpengeret blevet skærpet. Derved kan en række forsikrede ledige ansat i håndværksbranchen, fiskeindustrien, den maritime sektor og inden for turisme blive uheldigt ramt af timereglerne på grund af sæsonarbejde.

 

I forlængelse af indsatsen med akutjob mv. peges der på, at det stadig er relevant at etablere en pulje til de ledige, der er tæt på at genoptjene dagpengeretten.

 

Rammer:

Der forslås derfor afsat en pulje der anvendes til at tilbydes vikaransættelser i kommunale virksomheder med op til max. Ca.  11 uger til udfaldstruede ledige, som både:

 

·                    falder ud af dagpengesystemet i perioden 1/10 - 31/12 2012,

·                    har optjent 80 % af timerne til en genindplacering og

·                    som ikke er omfattet af andre støtteordninger, som seniorjob, kontanthjælp mv.

 

 

Forbehold:

Statsforvaltningen har den 26/10 2012 ønsket en redegørelse om kommunens (Frederikshavns) beslutning om at forbeholde stillinger til personer, der står til at miste dagpengene… (vurderes at det nu godt kan lade sig gøre, jfr. lov om akutjob, men er endnu ikke behandlet i Statsforvaltningen).

 

Økonomiske konsekvenser

Målgruppen på Bornholm anslås at være på op til 40 personer:

 

  1. Ordinære job til udfaldstruede: 40 personer i 11 uger,

     med en timeløn på 120,- kr.:                                                                 1.953.600 kr.

  1. Umiddelbar kommunal besparelse på dagpenge:

     40 x 3940 x 11 x 70 %:                                                                                1.213.520kr.

 

  1. Andre afledte besparelser: Længere tid i job, besparelse på forsørgelse mm.            ?[1]

 

                                                                                                                                            740.080kr.

 

 

[1]

Det umiddelbare finansieringsbehov vil således være kr. 740.080, men må ud fra en realistisk vurdering af de afledte konsekvenser være noget mindre. Hvis vi ligger Arbejdsmarkedskommissionens vurdering til grund for en beregning, og dermed at 1/3 af de ledige har ret til kontanthjælp og/eller andre afledte sociale ydelser, vil de kr. 740.080 være ”tjent” hjem allerede efter ca. 5 måned på kontanthjælp/uden forsørgelse.

 

Ud fra dette er det realistisk at antage at tilbuddet ved årets udgang (2013) har ”tjent sig selv hjem” og dermed er udgiftsneutralt for kommunen. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til kommunalbestyrelsens møde den 20.12.2012:

Det skal præciseres i forhold til ovenstående afsnit ’Rammer’, at der er tale om udfaldstruede ledige, som falder ud af dagpengesystemet i perioden 1/10 2012 - 31/12 2013.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Høringssvar vedr. lokalplan for vindmøller ved Krashave

01.02.05K04-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-12-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

18

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. september 2012 at sende forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for et mølleprojekt ved Krashave i offentlig høring. Bornholms Regionskommune har modtaget en række indsigelser, som er resumeret i sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen har nu mulighed for at enten at vedtage planerne endeligt, at forkaste planerne, eller at udsætte planerne, f.eks. for at afvente et kommende statsligt udbud af kystnære havmøller ved Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at sagen drøftes

b)     at der i forbindelse med en vedtagelse af lokalplanen, indføjes bestemmelser om maksimalt fem timer årligt skyggekast på nabobeboelser

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. december 2012:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 003 samt forslag til lokalplan nr. 049  til godkendelse. Per Ole Petersen kan ikke medvirke.

Indstillingens punkt b) indstilles godkendt.

 

Per Ole Petersen ønsker sagen udsat, indtil der er en afklaring af spørgsmål vedr. havvindmøller stillet af Per Clausen, Enhedslisten, gennem Folketingets klima-, energi- og bygningsudvalget til ministeren.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

René Nordin Bloch og Winni Grosbøll afventer deres stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

For Teknik- og Miljøudvalgets indstilling stemte 23 (liste V, liste A, liste F, liste L, liste B, liste K, liste O), imod stemte 3 (liste C, liste I og Carl Ilsøe).

 

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 003 samt forslag til lokalplan nr. 049 har været i offentlig høring i perioden 26. september til 21. november 2012. Ved en endelig vedtagelse af planerne vil det være muligt at opstille tre stk. op til 80 meter høje vindmøller ved Krashave.

 

Bornholms Regionskommune har modtaget følgende indsigelser, som her er resumeret:

 

1.      Jeppe S. Olsen og Birgitte Langhave, Bedegadevej 14 A

·         Indsigerne mener, at møller på land skæmmer landskabet. De frygter for konsekvenserne for områdets rige dyreliv, for genevirkninger forårsaget af støj og lyseffekter fra møllerne, og endelig fald i ejendomsværdien for naboejendommene. Olsen og Langhave opfordrer til, at der i stedet satses på havvindmølleparker, hvor ingen bliver generet.

 

 

 

2.      Bente Nielsen og Arne Nielsen, Krashavevej 7

·         Indsigerne anfører at kommunen har som målsætning, at der skal nedtages små og mindre møller, og i stedet opsættes færre, men større møller. De tre møller, som lokalplanen omhandler, vil imidlertid blive relativt små, og de vil ved max. ydelse tilsammen kun kunne yde det samme som én af de tre møller, der for nylig blev planlagt for ved Tornbygård. Indsigerne peger på, at mange små møller kun bidrager lidt, men at de er med til at forurene landskabet ved at blive opført i spredte grupper rundt omkring.

·         Møllerne ved Krashave er planlagt til at blive placeret ud for vest- og sydvestvendte terrasser samt ud for to sommerlejligheder på indsigernes ejendom. Denne placering vil ødelægge ejendommens nuværende herlighedsværdier, og forringe ejendommens økonomiske værdi.

·         Området er for lille til tre vindmøller.

·         Som nabo til møllerne får man ødelagt sin livsværdi med støj og generende skyggekast.

·         Naboejendommene bliver umulige at sælge.

·         Turisterne på vej til Rutsker Højlyng får en grim udsigt til tre vindmøller

·         Møllerne må køre på nedsat kraft for at overholde støjreglerne.

·         Herudover har indsigerne nogle afklarende spørgsmål om terrænhøjden (Z-koordinaten) og om beregningen af skyggekasttimer på nabobeboelser.

 

3.      Gunnhildur, Natasja og Knud Kofod, Bedegadevej 14

·         Indsigerne ønsker møller opført som havvindmøller, hvor de ikke virker skæmmende på landskabet, og hvor de ikke generer folk med lavfrekvent støj og lysreflekser m.m.

·         Tidligere var det elmaster, som skæmmede Bornholm, det kan ikke være rimeligt, at møller nu skal gøre det.

·         Møllerne vil reducere ejendomsværdierne hos naboerne.

·         Indsigerne er bekymret for det rige dyreliv i området, på grund af nærheden til et større mose- og kratområde.

 

4.      Michael Mortensen og Maj Kofod, Bjørnebakken 16, Hans Olaf V. Hansen og Mariane Hansen, Bedegadevej 31, Mogens Jørgensen, Grusvejen 2, Bente Jensen og Per Jacobsen, Grusvejen 3, Eva Olsen og Poul Olsen, Grusvejen 5

·         Området, som møllerne vil blive placeret i, er et åbent harmonisk landbrugsområde med spredt bebyggelse. Denne karakter ser indsigerne gerne bibeholdt. På nuværende tidspunkt kan man fra indsigernes ejendomme se op til 12 større møller, som er placeret inden for en synsvinkel på 90 grader (kortbilag er vedlagt). Indsigerne finder det ikke rimeligt, at der placeres yderligere møller på denne del af Bornholm, så de fremover vil kunne se møller i en 180 graders synsvinkel.

·         Indsigerne mener endvidere, at det bør indgå i vurderingen af lokalplanforslaget, at etableringen af en kystnær havvindmøllepark på Rønne Bakke er tæt på at komme i spil. En eventuel vedtagelse af lokalplanforslaget bør afvente, om denne vindmøllepark vil blive realiseret. Indsigerne peger på meget positive udtalelser om et muligt havmølleprojekt ved Bornholm fra klima- og energiminister Martin Lidegaard og fra de energipolitiske ordførere fra Socialdemokraterne og fra Venstre i TV2Bornholms program ”Perspektiv” den 24. oktober i år. (Link til programmet her). Indsigerne mener på denne baggrund, at man bør vente med at træffe den endelige beslutning om mølleplanerne ved Krashave.

·         Endelig peger indsigerne på, hvordan det bornholmske landskab vil blive påvirket af mange møllegrupper spredt ud på øen, hvis Bornholms målsætning om en installeret vindmølleeffekt på 90 MW udelukkende kommer til at ske i kraft af møller placeret på land? Vil de turister, som kommer for at opleve øens uspolerede natur fortsat komme her, og vil dette påvirke øens indtægtsgrundlag? Og mon bornholmerne er interesseret i dette? Man bør give en havvindmøllepark på Rønne Bakke en chance for at blive realiseret.

 

5.      Ivar Nielsen

Indsigeren mener, at Bornholms Regionskommune og Østkraft burde sætte byggeriet af landvindmøller på ’standby’ og i stedet satse på projekter med kystnære havmøller.

 

Teknik & Miljøs generelle bemærkninger

Efter en vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 003 og lokalplan 049 vil en bygherre kunne anmelde et endeligt byggeprojekt til kommunen. I den forbindelse skal kommunen påse, at alle statsligt fastsatte miljøkrav er overholdt, herunder grænser for støj samt forholdet til VVM-reglerne. Under driften af møllerne fører kommunen tilsyn med, at møllerne ikke overskrider støjgrænserne. Kommunen har hjemmel til at påbyde ejeren at foretage støjmålinger. Hvis grænse­værdierne ikke overholdes under driften, skal ejeren lovliggøre forholdet.

Planforslagenes og mølleprojektets indvirkning på miljøet er i øvrigt screenet i forhold til kravene i miljøvurderings­loven og VVM-bekendtgørelsen. Screeningerne viser, at planerne og projektet ikke antages at medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. Dette medfører, at der ikke er krav om at planerne skal miljø- eller VVM-vurderes.

Med hensyn til skyggekast fra møllevinger findes der ikke lovbestemte grænseværdier. I Miljøstyrelsens vejledning om vindmølleplanlægning anbefales maksimalt ti skyggekasttimer årligt. Teknik & Miljø foreslår, at der i den endelige lokalplan indføjes bestemmelser om at nabobeboelser maksimalt må udsættes for fem årlige skyggekasttimer, svarende til hvad der blev besluttet ved Tornbygård-møllerne.

Bygherren er forpligtet til at yde værditabserstatning til naboer efter reglerne i loven om vedvarende energi (VE-loven), hvis deres ejendomme falder i værdi som følge af opsætning af møllerne. Værditabet vil blive vurderet af en uafhængig instans.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger om forholdet til evt. kystnære havmøller

For så vidt angår indsigernes henvisning til muligheden for en kystnær havmøllepark ved Bornholm, har Energistyrelsen - efter udløbet af høringsfristen - offentliggjort de nye rammer for kystnære havmøller. Det fremgår her, at Rønne Bakke sammen med fem andre danske lokaliteter skal udbydes til opstilling af kystnære havmøller. Et havmølleprojekt på Rønne Bakke kan imidlertid kun blive relativt lille, da kapaciteten i søkablet til Sverige vil sætte en begrænsning. Staten forventer dog, at et projekt her alligevel vil kunne producere strøm på konkurrence­dygtige vilkår, idet området er vindrigt.

I forlængelse af denne problemstilling har Energistyrelsen oplyst, at hvis udbygningen med bornholmske vindmøller fortrinsvis sker med landmøller, vil dette formindske mulighederne for at realisere et kystnært havmølleprojekt på Rønne Bakke.

Mølleplanerne ved Krashave giver mulighed for en installeret effekt på 2,5 MW. Dette tal skal ses i sammenhæng med at Energinet.dk har vurderet, at der er en umiddelbar restkapacitet i søkablet til Sverige på 60 MW, og op til 70-115 MW ved implementering af alternative foranstaltninger. Set i denne sammenhæng er det Teknik & Miljøs umiddelbare vurdering, at Krashave-møllerne vil være et så lille projekt, at dette i sig selv næppe vil have større betydning for realiserbarheden af et kystnært mølleprojekt på Rønne Bakke.

 

Forældelsesfrist

Lokalplanforslag 049 bortfalder, hvis det ikke er vedtaget senest den 25. september 2015.

Økonomiske konsekvenser

Når der opstilles vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud til initiativer, der kommer de lokale borgere til gavn. Størrelsen af vindmølleprojektet ved Krashave medfører en tilskudsmulighed på ca. 225.000 kr. Der gives tilskud til:

-       anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen

-       kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. december 2012

1.
KB-referat fra 20. sept. 2012 (DOC)

2.
Forslag til KP-tillæg 003 og LP 049 (PDF)

3.
Vurdering af møllernes visuelle indvirkning (PDF)

4.
Indsigelse, Olsen og Langhave (DOC)

5.
Indsigelse I, Nielsen og Nielsen (TIF)

6.
Indsigelse II, Nielsen og Nielsen (DOC)

7.
Indsigelse, 3 X Kofod (PDF)

8.
Indsigelse, Mortensen m.fl. (PDF)

9.
Krórtbilag til indsigelse fra Mortensen m.fl. (PDF)

10.
Indsigelse, Nielsen (MSG)

11.
Screening for evt. pligt til miljøvurdering (PDF)

12.
Screening for evt. pligt til VVM (PDF)

13.
Mail fra Energistyrelsen til Teknik & Miljø (MSG)

14.
Officiel udmelding af rammer for udbud af kystnære havmøller (PDF)

15.
Notat om Krashavemøllers forhold til kystnære havmøller (DOC)

16.
Notat om de fire ordninger i VE-loven (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Lokalplan 067 for Green Solution House til endelig vedtagelse

01.02.05P19-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

19

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2012 at sende lokalplanforslag 067 for Green Solution House i 8 ugers offentlig høring. Fristen er nu udløbet og der er indkommet 2 kommentarer.

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik og Forsyning indstiller

at lokalplanforslaget vedtages endeligt, idet der kun tilføjes mindre ændringer som følge af indsigelser mod lokalplanen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Anbefaler lokalplanforslag uden ændringer

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Hotel Ryttergården i Rønne skal ombygges og udvides. For at kunne gennemføre dette byggeri skal der udarbejdes en lokalplan for området.

Lokalplanen skal muliggøre en udvikling af det nuværende Hotel Ryttergården i Rønne. Ønsket er at udvikle hotellet med et nyt koncept – Green Solution House, som er et bæredygtigt byggeri og en del af visionen for Bright Green Island.

 

Forslaget har været sendt i 8 ugers offentlig høring, hvor der er indkommet 2 bemærkninger. Den ene bemærkning er fra Rønne Vand & Varme, den anden bemærkning er fra Carl Andreas Finne og Marie Inoue, Humleløkken 13, som er en nabo til hotellet.  

 

Indsigelsesbehandling:

Der er indkommet 2 bemærkninger.

 

1.      Rønne Vand & Varme

 De har intet at bemærke, dog går de ud fra at opvarmningen fortsat sker med fjernvarme

Teknik og Miljøs bemærkninger:

Fjernvarmeforsyning reguleres ikke med lokalplaner men via varmeforsyningsloven (og varmeforsyningsplanen), der giver mulighed for at pålægge eksisterende bebyggelser tilslutningspligt til fælles varmeforsyning.

 

Ændringsforslag:

Der anbefales følgende ændring - Der tilføjes oplysning i lokalplanens redegørelse, ”forhold til anden planlægning”, om at området er omfattet af varmeforsyningsplanen.

2.      Carl Andreas Finne og Marie Inoue

a.      Ønsker byggefeltets afstand til skel mod syd-øst øget fra 5 m til 15 m.

b.      De ønsker at den sydligste hotelbygning beliggende i byggefelt 1, i stedet skal indgå i byggefelt 2, hvor der er en max højde på 6 m. I Byggefelt 1 kan der bygges op til 10 m højde. Der er bekymring for at den vil give skygge for aftensolen for flere ejendomme på Porseløkken og Humleløkken, hvis der tillades en højde op til 10 m.

c.      De foreslår en ridesti anlagt gennem området.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

 

a)     Byggefelter og bygningers placering fremgår af lokalplanens kortbilag 2. Byggefeltets afstand på 5 m til dette skel er fastlagt, fordi det er et ønske fra bygherren, at der er mulighed for at udlægge parkering i dette område. Parkeringsarealer skal udlægges inden for byggefeltet. Udover de 5 m skelafstand ligger der en cykelsti mellem boligområde og hotelområde.

b)     Den eksisterende bygning er beliggende ca. 15 m fra skel og er ca. 6 m høj. En mulig fremtidig forøgelse af bygningshøjden til 10 m vil ikke give naboejendommene væsentlige skyggegener, da byggefeltet (og bygningen) er beliggende ca. 60 m fra nærmeste boliger mod øst. Øvrige naboejendomme beliggende syd for bygningen ligger nærmere, men slagskygger i den retning vil ikke forekomme.

 

 

Bygning set fra sti ved Humleløkken

c)     Placering af en gennemgående ridesti gennem lokalplanområdet forhindres ikke af lokalplanen, hvis ejeren måtte ønske en sådan, men der findes ingen naturlige tilslutningsmuligheder til andre ridestier i området.

 

Ændringsforslag:

Teknik & Miljø anbefaler ingen ændringer

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Lokalplanforslag 067 (PDF)

2.
Indsigelse fra Carl Andreas Finne & Marie Inoue (DOCX)

3.
Indsigelse fra RVV (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ønske om opfølgning på sagen vedr. udmøntning af ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn

00.22.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

9

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Carl Ilsøe har ønsket sagen vedr. udmøntning af ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn nærmere belyst på kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2012.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med henvisning til mail af 29.11.2011 fra tidligere kommunaldirektør til kommunalbestyrelsen, hvoraf det fremgår, at sagen vedr. udmøntning af ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn vil blive forelagt kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt, ønsker Carl Ilsøe nu denne sag nærmere belyst.

Sagen drejer sig om de 10 mio kr., der blev bevilliget af staten som ramme til øget vejkapacitet. Bevillingen var en del af Havnepakke II, der blev vedtaget i november 2010.

Dialogen mellem de forskellige parter tog sin begyndelse i april 2010 og fremgår kronologisk af bilag 2.

I denne dialog er det vigtigt at pointere, at Bornholms Regionskommune på opfordring fra Transportministeriet og minister har redegjort for de projekter, som ville være omfattet af udbygningen af infrastrukturen ved Rønne Havn, og som ved statens finansiering skulle undtages tilslutningsafgifter. Dette fandt sted inden indgåelse af forlig om Havnepakke II.

 

Teknik- og Miljøudvalget afholdt ordinært møde den 8. november 2011, hvor flg. dagsordenspunkt skulle behandles som orienteringssag: ”Udmøntning af ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn”. Se bilag 3, der er selve det fremsendte dagsordenspunkt og bilag 4, der er det til punktet vedhæftede bilag.

 

Materialet til mødet blev udsendt som en tillægsdagsorden til den ordinære dagsorden den 7. november 2011, kl. 21.09, hvilket fik et af udvalgsmedlemmerne til at kræve sagen henvist til behandling i kommunalbestyrelsen, da der ikke var tid til forinden at drøfte materialet i de politiske grupper.

Sekretariatet for Teknik- og Miljøudvalget blev på baggrund af den generelle forespørgsel om standsningsret rådgivet om, at det pågældende udvalgsmedlem kunne benytte sig af mindretalsgarantien, dvs. retten til at standse en udvalgssag og indbringe sagen for kommunalbestyrelsen til endelig beslutning, – jf. den kommunale styrelseslov § 23. Dette blev på udvalgsmødet afvist under henvisning til, at standsningsretten ikke kan anvendes i forbindelse med orienteringssager, men alene i beslutningssager.

 

Det blev efter mødet konstateret, at rådgivningen var sket med udgangspunkt i antagelsen om, at der var tale om en beslutningssag. Det pågældende udvalgsmedlem blev derfor i forlængelse af denne konstatering vejledt om, at ethvert kommunalbestyrelsesmedlem ved henvendelse til borgmesteren kan anmode om, at en sag om kommunens anliggender indbringes for kommunalbestyrelsen til beslutning, jf. lovens § 11. Udvalgsmedlemmet ønskede ikke at benytte sig af denne mulighed.

 

Den uklare forligstekst i Havnepakke II, gav anledning til forskellige fortolkninger om, hvorvidt midlerne var afsat til Rønne Havn A/S eller til anvendelse på Rønne Havn. Den 8. november 2011, afholdt regionskommunen møde med havnens formand og direktør vedrørende fortolkningerne, hvilket gav anledning til, at tillægsdagsordenen med orienteringssagen om ”Udmøntning af ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn” blev trukket tilbage fra kommunens hjemmeside. Normal praksis er, at åbne sager til behandling i stående udvalg fremgår af hjemmesiden dagen før udvalgets møde, men i situationen blev det vurderet, at sagen ville blive trukket fra den politiske dagsorden, hvorfor det blev skønnet hensigtsmæssigt, at den ikke fremgik af hjemmesiden, før mødet med repræsentanter fra Rønne Havn havde været afholdt. Formelt er der intet krav om, at tillægsdagsordener til udvalgsmøder skal være offentligt tilgængelige. Dagsordenspunktet i tillægsdagsordenen blev efterfølgende flettet med i referatet fra Teknik- og Miljøudvalgsmødet og har sammen med det til punktet knyttede bilag været tilgængeligt på BRKs hjemmeside siden medio november 2011.

 

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 8. november 2011, blev det afgjort at sagen skulle trækkes fra dagsordenen. Indholdsmæssigt er sagen derfor aldrig blevet behandlet, men på mødet blev det drøftet, hvorvidt standsningsretten kunne anvendes til at sende sagen til kommunalbestyrelsen, jf. ovenfor. I referatet blev det derfor indskrevet, at et udvalgsmedlem ønskede at bringe standsningsretten i anvendelse. Da sagen var trukket og ikke behandlet, blev det efter udvalgsmødet derfor besluttet, at spørgsmålet om anvendelse af standsningsretten blev indskrevet under ”Bemærkninger til dagsordenen” i stedet for i referatet. Efterfølgende blev denne tekst dog helt slettet med begrundelse i, at sagen jo ikke havde været behandlet.

 

Den 29. november 2011 sendte den daværende kommunaldirektør, som ovenfor nævnt, en e-mail til kommunalbestyrelsen og direktionen ”til generel orientering”, hvoraf det fremgik, at sagen ville blive genoptaget på et kommende udvalgsmøde. Da det efterfølgende blev konstateret, at midlerne fra Havnepakke II skulle tilfalde Rønne Havn A/S, blev det ikke aktuelt at genoptage sagen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. december 2012

1.
Carl Ilsøes anmodning om at få sag på dagsordenen (DOC)

2.
Kronologi vedr. vejudbygning i forb. m. Rønne Havn (DOC)

3.
TMU 8.11.2011 Tillægsdagsordenspunkt (DOC)

4.
TMU 8.11.2011 Bilag til tillægsdagsordenspunkt (DOC)

5.
Notat af 8.11.2011 Medbragt på TMUs møde samme dag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Ansøgning om reservation af udgiftsramme til nyt områdefornyelsesprojekt

01.11.00P20-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

20

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har indkaldt forslag til nye områdefornyelsesprojekter med ansøgningsfrist den 12. november 2012. Der er indkommet 8 forslag til 7 områder (Snogebæk, Nexø, Aakirkeby, Tejn, Allinge, Teglkås og Nyker). De indkomne ansøgninger forelægges nu til en afgørelse, til hvilket byområde kommunen vil ansøge om områdefornyelse. Der ansøges om ét projekt i 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og prioriterer hvilket forslag til et nyt områdefornyelsesprojekt Teknik & Miljø skal arbejde videre med, som grundlag for ansøgning til ministeriets områdefornyelsespulje.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler projektet i Snogebæk til et nyt områdefornyelsesprojekt

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.


Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke, idet han anbefaler Aakirkeby til et nyt områdefornyelsesprojekt.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke, idet han anbefaler Aakirkeby til et nyt områdefornyelsesprojekt.

 

Sagsfremstilling

Ansøgningsprocedure om støtte til områdefornyelse er todelt. Først ansøger kommunen om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse. For at komme i betragtning skal områderne indeholde problemer indenfor bred vifte af sektorer. Følgende områder kan komme i betragtning:

Nedslidte byområder i mindre byer, hvor der er væsentlige behov for bymæssig udvikling,

Nedslidte byområder i større byer, hvor der er væsentlige behov for bygningsfornyelse,

Boligområder med store sociale problemer,

Ældre erhvervs- og havneområder.

 

Eventuel ansøgning om områdefornyelse til Bornholm placeres under pind: ”Nedslidte byområder i mindre byer”. Formålet med områdefornyelse er at iværksætte og koordinere initiativer, der fremmer udviklingen i et problemramt byområde og styrker grundlaget for private investeringer i fornyelsen af området. Ansøgningen til Ministeriet for by, bolig og landdistrikter skal indeholde en beskrivelse af områdets problemer og udfordringer, samt hvilke initiativer der påtænkes iværksat, som kan gavne bosætning og erhverv. Ansøgningen skal endvidere omfatte et overslag over projektomkostninger, og redegørelse for, hvilke foreninger/organisationer der vil indgå i samarbejde med kommunen om at gennemføre projektet. Ansøgningsfristen er den 7. januar 2013.

Ministeriets udvælgelse sker ud fra en konkret vurdering af ansøgningerne og af områdets behov for offentlig indsats. Opnår kommunen reservation, skal der udarbejdes et byfornyelses-program i samarbejde med områdets interessenter. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget programmet, ansøges om endeligt tilsagn.

 

I september indkaldte kommunen ved en annonce forslag til nye områdefornyelsesprojekter. Der er indkommet 8 ansøgninger til 7 områder. Der blev afholdt et informationsmøde den 26. september 2012.  Der er kun afsat midler til igangsætning og gennemførelse af ét projekt. Regionskommunens pulje til udgifter til nye projekter udgør 884.500 kr. pr. år (2/3 kommune – 1/3 stat). Da der er konkurrence om midlerne må det forventes, at kommunen højst opnår godkendelse af ét projekt i 2013.

 

Teknik & Miljø har modtaget følgende forslag:

 

1)      AAKIRKEBY

Ansøger: Aakirke-By-tinget – paraplyorganisation for 27 foreninger.

Område: Bymidten

Bytinget ønsker at styrke bymidten, så den bliver mere interessent for borgerne og besøgende samt for private investeringer i restaurations og servicebranchen. Bymidten er nedslidt og virker trist og kedelig, når der ikke afholdes arrangementer, hvor parkerede biler dominerer bybilledet.

Bytinget ønsker sammenhæng fra Sildetorvet via Torvet og Damgade til Smedetorvet med mulighed for varierede og spændende aktiviteter. Sildetorvet forskønnes og indkørslen til byen gøres indbydende. Torvets belægning ændres, således at kørebanen ”inddrages” i torvearealet - belægningen skal animere til langsom kørsel, og haveanlægget ved Nordea indrettes feks. med en scene. Vandtårnet inddrages som en aktiv del af livet i bymidten, evt. som et nyt spændende vartegn. Badeanstalt og bestyrerboliger renoveres eller rives ned. For at skabe bedre sammenhæng og aktivitetsmuligheder mellem byens pladser foreslås erhvervelse og nedrivning af Kanns Hotel. Det fremkomne friareal knyttes delvist til Galleri 2rn, måske en lille café, moderne legeplads og mulighed for voksen udfoldelse, f.eks. petanque. Endvidere reserveres et areal til langtidsparkering. Fælles for alle pladser er, at der skal skabes mulighed for blomster, træer, buske og grøntsager.

For at forbedre bymidten ønskes der trafikreguleringer, bedre tilgængelighed og skiltning, samt aktiviteter der kan understøtte private virksomheder

Aakirkeby er et af de få byområder på Bornholm, der mangler et medborgerhus. Der findes pt Kontakthuset, som er forbeholdt pensionister, og Aakirkeby-Hallerne som  drives på kommerciel basis. Der ønskes etablering af et kultur- og medborgerhus til gavn for byens borgere med særlig vægt på aktiviteter for de unge i byen.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Bymidten (torvet) er præget af tomme erhvervslokaler, og området langs Damgade og omkring vandtårnet er præget af tomme bygninger - området ser trist og forsømt ud. Der er i første omgang behov for registrering og vurdering af bygninger med henblik på evt. nedrivning eller istandsættelser. Initiativer som etablering af et medborgerhus og rekreative arealer, samt byforskønnelse og trafikregulering kan indgå i et områdefornyelsesprojekt, mens der til opkøb og nedrivning af bygninger kan ansøges om midler fra bygningsfornyelsespuljen. Området har behov for offentlig indsats, men det er usikkert om forskønnelse af bymidten og trafikregu-lering vil forøge de private investeringer i området. Forslaget fokuserer på fysiske tiltag i bymidten, mens sociale- og erhvervsmæssige forhold ikke fremhæves særligt. Der blev foretaget byfornyelse i bymidten i 1990’erne.

 

2)      SNOGEBÆK

Ansøger: Snogebæk Borgerforening, Havn og Handelsstandsforening, Poulsker Idrætsforening

Område: den østlige del af byen mod havnen, især området omkring Hovedgaden - fra Snogebæk Strand i syd til Balka strand mod nord.

 

Foreningerne ønsker at udvikle Snogebæk som et aktivt lokalsamfund og turistmål. Havnen skal være en dynamo for denne udvikling, området skal forskønnes og nytænkes. Der er plads til at udvikle brugsmulighederne af havnen f.eks. med lystbåde, trolling, kajakker mm.  Havneområdet indeholder bygninger og arealer, der kan anvendes til alternative formål, her-under nyt erhverv (fiskerirelateret lokalproduktion, attraktive stadepladser til udlejning mm) og steder for arrangementer og aktiviteter. Der ønskes renovering af bygninger på havne-området og etablering af nye erhvervslejemål (nye oplevelses-produkter). Nogle af de mest spektakulære områder mellem fiskehytter og røgerier bliver brugt minimalt og kan fremstå lidt tomme og rodede. En stor plads midt på havnens område benyttes således kun til festlige lejligheder samt til kræmmermarked. Her ønskes byforskønnelse i form af nyt torv, desuden ønskes mere sammenhængende stiadgang til Balka strand og små grønne oaser i bybilledet.

På et af havnens bedst beliggende områder ligger kommunens rensningsanlæg, som skal udfases indenfor 3 – 5 år. Dette kan danne ramme om et rekreativt område, vandaktiviteter om sommeren og skøjtebane om vinteren.

Det skal være nemt at komme til Snogebæk. Ønsket er at føre en mere trafiksikker cykelveje ned om havnen. En cykelparkering med elektronisk infotavle og mulighed for strømopladning ville gøre det yderligere attraktivt. En trafikregulering med lavere fartgrænse eller bilfrie zoner kunne give en bedre oplevelse og gavne trafiksikkerheden på havneområdet.

Disse forskellige tiltag kan skabe attraktive forhold for små erhverv og dermed arbejdspladser, og flere aktiviteter for byens borgere og gæster til gavn for miljøet og Snogebæks tiltrækningskraft. For at denne udvikling skal blive mulig, ønsker Snogebæk hjælp til at udarbejde en udviklingsplan og en udviklingsproces.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Der er kun en enkelt erhvervsfisker(tilknyttet Havfrisk-fisk) tilbage og havnen er ikke udbygget til gæstesejler, der mangler indtægtsgrundlag for at vedligeholde og udvikle havnen til nye formål. Institutioner og arbejdspladser er blevet lukket eller flyttet de seneste år. Forslaget lægger vægt på havnen som omdrejningspunkt for videreudvikling af oplevelser og erhvervslivet. Området emmer af liv om sommeren, og er stort set lukket ned om vinteren. Et områdefornyelsesprojekt vurderes at kunne gøre forskel og støtte op om de lokale initiativer. Alle de ønskede tiltag kan indgå i områdefornyelse. Videreudvikling af projektforslaget kan evt. udvide turistsæsonen, skabe liv i skuldersæsonen og styrke et levende lokalsamfund.

 

3)      TEJN - SANDKÅS

Ansøger: Tejn Borgerforening – med inddragelse af frsk. foreninger og erhvervslivet i Tejn.

Område: Fra Gartnerigrunden via Tejn Havn til Tejn Pynten.

Tejn Borgerforening ønsker at fastholde borgere, arbejdspladser og servicetilbud i området, at gøre området mere attraktiv, således at Tejn kan blive et samfund med liv året rundt. Der sættes fokus på Tejn Havn, som har erhvervsbygninger og store arealer, der ligger ubenyttet hen. Forslaget er videreudvikling af Bromölla projektet (EU-regi), som skal medvirke til at styrke det lokale erhvervsliv og skabe aktiviteter for fastboende og besøgende -året rundt (eks. erhvervsfiskere fra andre Østersøhavne og trolling-fiskere). Samtidig er håbet, at dette løft vil få nye virksomheder til at etablere sig i bestående uudnyttede bygninger.

 

Forslaget indeholder; Genopretning af å med mindre sø og etablering af et stiforløb med lysbånd og lysmaster langs kystlinje og havn, der binder området sammen. Tomme erhvervs-bygninger på havnen tænkes ind som styrkelse af det erhvervsliv, der har etableret sig i et fælles tilbud til bådeejere m.fl. (Marinecenter Bornholm), eller give plads til nye aktiviteter. Etablering af ”Byens Torv” med små, hyggelige stadepladser og etablering af en ny multihal skal i sommerperioden give mulighed for optræden af forskellig slags, cafeliv og samlingssted, og i vinterhalvåret mulighed for opbevaring af og værksted til træbåde og lystbåde. Bedre faciliteter til lystsejlere (ny lystbådekaj, sejlerskure mm) og for kajakroere, fritidsdykkere med fl. Skal styrke sejlerlivet. Der ønskes endvidere etablering af opholdssteder og brugerfaciliteter på havnen (røgeovn, grill, siddepladser) og forbedrede badeforhold, Falkebroen – adgangs-forholdene gøres brugervenlige og en udspringsvippe etableres.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Afmatningen i Østersøfiskeriet har sat tydelige spor på lokalområdet. Tejn var tidligere en betydelig fiskerihavn, og havnen er nu kendetegnet ved forholdsvist store områder, der ligger ubenyttet hen og industribygninger uden anvendelse. De forskellige tiltag foreslået på havne-området kan indgå i områdefornyelse og ville gøre havnen mere attraktiv for private invester-inger og støtte op om arrangementer (f.eks. det succesfulde Trolling Master Bornholm), og vurderes at kunne styrke Tejn by som bosætnings og erhvervsområde. Samtidig gøres området mere brugervenligt for byens borgere. Vej og Havne har afsat midler (1 million) til forbedringer på havnen, som kan indgå i kommunens andel af områdefornyelsen og derved øge statens andel.

 

4)      ALLINGE BY

Ansøger: Allinge-Sandvig Byforening

Område: Fra Danchels Anlæg via Allinge Havn til Kyststien til Sandkås

Byforeningen ønsker, at ny anvendelse af nedslidte og nedlagte industriområder på havnen skal styrke byen og forbedre forhold i forbindelse med store arrangementer som f.eks. Folkemødet og jazz-festival. I forbindelse med Folkemødet er der store kulturelle, sociale og trafikale udfordringer. Der ønskes permanente installationer med strøm, scene, gode opholdsrum med opholdspladser, lege- og aktivitetsområder, der tilgodeser forskellige brugergruppers behov. Endvidere ønskes sanering af havnens belægning (granit dækket med asfalt eller beton). Der ønskes bedre forhold for bløde trafikanter i Havnegade, bedre tilkørselsforhold, og koordinerede P-pladser, så det fungerer ved Folkemøde, Jazz-festival mm

Allinge har deltaget i projektet Borgerdrevet innovation ”Både-og” (foreligger et idékatalog). Der er ønske om at realisere projektet ”Folkestien”, der forbinder Danchels Anlæg med Næs Strand og videre til kyststien til Sandkås. Langs stien etableres diverse aktivitetsområder, som f.eks. parkourbane, vipper, naturlegeplads, rock pools (lommer i klipperne hvor der bades) og omklædnings og saunabygning.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Der foreligger et projektforslag ”Både og”, som et inspirationsoplæg for et projekt langs kysten via Allinge Havn. Herudover forligger der mange ideer fra idékonkurrencen ”4 havne på Bornholm” fra 2008. Forslaget bør ses i sammenhæng med anvendelse af Kjærenæs-grunden og afvikling af fremtidens Folkemøder. De forskellige tiltag foreslået på havneområdet kan gøre havnen mere attraktiv og skabe sammenhæng i hele området med mange interessante oplevelser og rekreative muligheder. Alle de ønskede tiltag kan indgå i områdefornyelse, og vurderes at kunne styrke Allinge by som turistdestination, men forslaget har hovedvægten på friluftsliv og mindre vægt på andre temaer i områdefornyelsen. Der blev foretaget en omfattende byfornyelse i Allinge i 2001.

 

 

5)      NEXØ BY

Ansøger: Nexø Borgerforening

Område: Det kystnære område mellem Nordhavnen og Stenbrudssøen. Desuden omhandler forslaget et naturgenopretningsprojekt og stisystem.

Borgerforeningen ønsker at give Nexø borgerne et naturligt møde- og opholdssted med mange aktivitetsmuligheder bl.a. ved at etablere en dækmole, anlægge en strand, en legeplads, petanquebaner, en grill-hytte og en tribune, Ved at anlægge P-pladser og opføre en toiletbygning, miljøstation, og ved at etablere mulighed for tilslutning til vand og el, kan man imødekomme det behov, der allerede forefindes. Området kan blive byens naturlige adgang til havet. Området ligger i dag øde hen, bortset fra når der afholdes få årlige arrangementer.

 

Foreningen ønsker at lave en naturgenopretning ved retablering af hele eller dele af de historiske laguner og herved afhjælpe afvandingen af det bagved liggende område, sikre udløb til havet og samtidig afhjælpe Kajakklubbens isætningsforhold og muliggøre et børnevenligt soppebassin. Der ønskes en sti, som vil kunne lede svage trafikanter væk fra befærdede veje, og Nexøhusets beboere vil via en smuk, slynget sti få adgang til både mark, skov og kyst.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Det ansøgte område er et grønt område og hovedparten omfattet af strandbeskyttelse. De foreslåede tiltag er af rekreativ karakter. Projektet kan være et aktiv for nexøborgere og besøgende, men kan næppe komme i betragtning som et områdefornyelsesprojekt. Der bør undersøges andre muligheder for finansiering af projektet, som kan gøres bredere og bedre egnet til fondsansøgning, hvis ”Både-og” idékataloget indarbejdes, så vel som aktiviteter omkring skaterpark mv. Naturgruppen arbejder med afvanding af det bagvedliggende område.

 

6)      NEXØ BY

Ansøger: Erhvervsforeningen på Østbornholm

Område: Nexø Bymidte

Projektet går ud på at lave en skulpturudstilling på 15 udvalgte pladser i byens hjerte og med dette som omdrejningspunkt skabe mere liv, debat og oplevelser for byens borgere og be-søgende. Liv på byen pladser vil virke inspirerende og gavnligt for erhvervslivet og udvik-lingen. Skulpturerne udskiftes lejlighedsvis, så der hele tiden sker forandringer. Projektet tager udgangspunkt i de positive erfaringer fra en skulpturudstilling i Bornholms Kulturuge.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Erhvervsforeningen ønsker at gøre byen mere attraktiv ved at arrangere skulpturudstillinger. Et spændende kulturprojekt men kan ikke komme i betragtning som et områdefornyelses-projekt, eftersom ansøgningen skal indeholde problemer indenfor bred vifte af sektorer.

 

7)    TEGLKÅS

Ansøger: Teglkås havn v. bestyrelse

Område Teglkås havn

For at bevare og udvikle Teglkås Havn som attraktion, ønsker bestyrelsen bl.a. at etablere opholds- og grillpladser, faciliteter for rensning af fisk, opføre redskabsskure, samt fornyelse af havnen ved bl.a. at frilægge oprindelige granitblokke. Teglkås Havn, som er en privat havn, er en attraktion, men den er udsat for nedslidning, fordi havnens økonomi ikke er nok til at vedligeholde og udvikle havnen

Teknik og Miljøs bemærkninger

Forslaget omhandler forbedringer på Teglkås havn, som skal være med til at bevare og styrke havnen som attraktivt område. Projektet kan sikkert være med til at styrke økonomien for havnen, men kan ikke komme i betragtning som et områdefornyelsesprojekt, eftersom ansøgningen skal indeholde problemer indenfor bred vifte af sektorer.

 

8)    NYKER

Ansøger: Nyker Borgerforening. Forslaget har været behandlet i Nyker Fællesråd.

Område: Sti omkring Nyker by

Forslaget omhandler etablering af en sti rundt om byen - "Rundstien”. En del af denne sti ligger der allerede i dag i form af stien mod Rønne ad den nedlagte jernbane. Men ved at udbygge stien (en grusbelagt natursti), så den favner hele byen, etableres en trafiksikker skolevej, en genvej til idrætsanlægget og en rekreativ sti til motionister og naturelskere. Byen er omgivet af frugtbar landbrugsjord, som dyrkes ind til parcellerne. Dette forhold vil borgerforeningen gerne vende til fordel, for grænsen mellem byen og landet er markant og byder på udsyn, oplevelser og skønhed, som ikke opleves på de lidt tamme villaveje.

 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Forslaget omhandler en sti omkring Nyker by, som vil gavne trafiksikkerheden og styrke motion og bevægelse i området, men kan ikke komme i betragtning som et område-fornyelsesprojekt, eftersom områdefornyelse skal omhandle flere forskellige tiltag, som kan understøtte bosætning og erhverv i et problemramt byområde. Naturgruppen i Teknik & Miljø vil se på muligheden for at etablere stiforbindelse omkring Nyker.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2013-16 afsat rådighedsbeløb til nye områdefornyelsesprojekter. Regionskommunens pulje til udgifter til nye projekter udgør 884.500 kr. pr. år. I alt 3.538.000 kr. over 4 år. Herudover er der budgetlagt med forventet statstilskud til nye projekter på i alt 1.179.200 kr. i samme periode.

Hvis regionskommunen får tildelt en udgiftsramme til områdefornyelse, vil der senere blive fremsendt en sag med henblik på meddelelse af anlægsbevillig til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Aakirkeby (PDF)

2.
Allinge (PDF)

3.
Nexø 1 (PDF)

4.
Nexø 2 (PDF)

5.
Nyker (PDF)

6.
Snogebæk (PDF)

7.
Teglkås (PDF)

8.
Tejn - Sandkås (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Rønne Idrætshal

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

12

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Idrætsområder søger om en tillægsbevilling på 280.000 kr. til tidligere afgivet anlægsbevilling til renovering af taget på Rønne Idrætshal.

Ved igangsætningen af renoveringsopgaven har det vist sig, at tagkonstruktionerne ikke er i overensstemmelse med de tegninger, der lå til grund for den afholdte licitation, hvilket fordyrer opgaven med 280.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 280.000 kr. til renoveringen af taget på Rønne Idrætshal, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.380.000 kr.

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 280.000 kr. finansieret med 140.000 kr. fra kvalitetsfondsmidler og 140.000 kr. af Bornholms Idrætsområders driftsbudget 2013.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til Bornholms Idrætsområders driftsbudget.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afgav 11. oktober 2013 en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til renovering af tager på Rønne Idrætshal.

Ved igansætningen af opgaven har det vist sig, at forholdene i Rønne Idrætshals tagkonstruktion ikke er i overensstemmelse med de foreliggende tegninger. Ved afmontering af de gamle tagplader er det konstateret at de oprindelige åse er lagt med temmelig varierende afstande således at supplerende åse vil komme til at ligge med afstande der ikke matcher de nye pladers mål.

I samarbejde med byggerådgiver og entreprenør er der udarbejdet en løsning af problemet.

Der monteres nye bjælkespær, som samles over en ås. Oven på bjælkespær monteres taglægter til bæring af tagpladerne.

 

Iflg. tilbud fra entreprenør PH Byg A/S, kan ekstraarbejdet udføres for et samlet beløb af 280.000,00 kr. excl. moms.

 

Arbejdet gennemføres sideløbende med den igangværende tagudskiftning. Den totale entreprise forventes afsluttet medio januar, afhængig af vejret.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 280.000 kr. Anlægsudgiften kan finansieres med 50 procent (140.000 kr.) fra kvalitetsfondsmidlerne og 50 procent fra Bornholms Idrætsområders driftsbudget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Anlægsbevilling til indretning og bestykning af Sønderbo

00.30.08G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

6

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Social- og Sundhedssekretariatet ansøger om en anlægsbevilling på 1.050.000 kr. til indretning af Korttidshuset Sønderbo. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.050.000 kr. til indretning af Korttidshuset Sønderbo

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af plejeboligstrukturen på ældreområdet er plejehjemspladserne på Sønderbo blevet flyttet til Plejecenter Snorrebakken. Plejehjemmet Sønderbo omdannes til ’Korttidshus’ og skal fremover rumme alle kommunens korttidspladser, dagscenteraktivitet samt store dele af kommunens genoptræningstilbud.

Økonomiudvalget har den 22. august 2012 godkendt, at 3.093.000 kr. af overført driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre kan anvendes til ombygning og møblering af Sønderbo. Denne sag vil blive forelagt til politiks behandling i 2013, når der er et overblik over ombygningens omfang.  

Samling af korttidspladserne på Sønderbo pr. august 2012 har medført et betydeligt større behov bl.a. for indretning og bestykning end forventet, herunder etablering af loftslifte, indkøb af el-senge mv. Disse øgede udgifter til indretning og bestykning kan ikke rummes indenfor de ca. 3,0 mio. kr., der allerede er reserveret til ombygning og møblering af Sønderbo. 

Den her ansøgte anlægsbevilling skal anvendes til afholdelse af de øgede udgifter til indretning og bestykning.

Borgere, der er visiteret i korttidspladserne kan bl.a. ikke bevilges hjælpemidler til eget brug, som de kan i eget hjem og derfor skal der investeres i en række generelle hjælpemiddel foranstaltninger, så Sønderbo kan fungere optimalt både for borgerne og for medarbejderne.

Indkøb af hjælpemidlerne vil beløbe sig til ca. 560.000 kr.

Til de nuværende fællesarealer genanvendes spiseborde, stole og andre mindre møbelarrangementer, men der vil være behov for en række indkøb som f.eks. hvilestole, sofaborde, sofaer, lamper, TV samt it-udstyr, kabling m.m.

Indkøb til fællesarealerne vil beløbe sig til ca. 150.000 kr.

Til de ca. 15 nye korttidspladser (eksisterende plejeboliger) på Sønderbo, genbruges alle de møbler, senge m.m., som Bornholms Plejehjem og –centre kan finde også fra de øvrige nedlagte plejehjem. Der mangler dog fortsat en række forhold som supplerende elinstallationer, madrasser til senge, tv-fladskærme m.m.

Indkøb til de nye korttidspladser vil beløbe sig til ca. 130.000 kr.

Omdannelsen og indretningen af dagscentret herunder anretter køkken, brug af mindre stuer (nuværende plejeboliger) vil også kræve nogle nye indkøb, som f.eks. hvilestole, spisebord og stole m.m.

Indkøb til de ændrede indretninger af dagcentret vil beløbe sig til ca. 130.000 kr.

Omdannelsen og indretningen af genoptræningsenheden vil kræve indretning og indkøb af nyt supplerende trænings- og køkkenudstyr m.m.

Indkøb af udstyret m.m. vil beløbe sig til ca. 80.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 1.050.000 kr. til indretning og bestykning af Sønderbo foreslås finansieret Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre, og kan specificeres således: 260.000 kr. foreslås finansieret af ikke forbrugte driftsmidler på puljen til fordeling mellem virksomhederne og 790.000 kr. foreslås finansieret af ikke forbrugte driftsmidler samt overført mindreforbrug fra 2011 på budgettet for hverdagsrehabilitering. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet - 2013

05.01.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

17

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2013, herunder 11.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren ved offentligt udbud med accept heraf ved udgangen af februar måned og det vil derfor være nødvendigt at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. marts.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 11.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2013

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 11.900.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af de overordnede vejes belægninger, med afledte udgifter til blandt andet opstribning og vejafvanding.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i vejadministrationssystemet.

Nogle af belægningsarbejderne vil være en del af projekt ” Bornholms Cykelveje”.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.626.500 kr. og hertil kommer 3.122.780 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2013. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 22.749.280 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til belægningsvedligeholdelse på de overordnede veje i 2013 vil beløbe sig til 11.900.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne, som forventes afholdt i 2013, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2013

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Godkendelse af takster for kloakforsyningen 2013

13.00.00S55-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

16

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter          

Resumé

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til takster for kloakområdet i 2013. Taksterne er uændrede i forhold til 2012 bortset fra taksterne for tømningsordningen, der er hævet med ca. 3 %.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at taksterne godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.
Carl Ilsøe stemmer imod, at René Nordin Bloch bliver erklæret inhabil, da der ikke kan være tale om inhabilitet.

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning A/S foreslår uændrede takster for bortskaffelse af spildevand i 2013. Taksterne for tømningsordningen for septiktanke foreslås pristalsreguleret med ca. 3 %.

Sidste år godkendte Kommunalbestyrelsen en forøgelse af kloaktaksterne på ca. 9 % sådan, at det gældende prisloft udnyttes fuldt ud. Provenuet gør det muligt for Bornholms Forsyning at forstærke den klimarelaterede indsats i form af renovering af ledningsnettet og opdeling af nettet i regnvands- og spildevandsledninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Takst spildevand 2013 endelig.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Godkendelse af regnskab 2011 og budget 2013 for De Lette Kollektivboliger

03.00.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

21

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker ejer i alt 33 boliger

beliggende i henholdsvis Hasle og Klemensker.

Regnskab 2011 og budget 2013 for den selvejende institution De Lette Kollektivboliger skal endelig godkendes af øverste myndighed, som er Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen for De Lette Kollektivboliger har godkendt regnskab 2011 og budget 2013 på deres bestyrelsesmøde d. 4. december 2012. Budget 2013 indeholder en lejestigning på 2 %.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at regnskab 2011 godkendes

b)     at budget 2013 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Carsten Scheibye blev erklæret inhabil (formand for bestyrelsen) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Årets resultat 2011 er et samlet underskud på 155.513,00 kr. efter aktivering af henlæggelser og afholdte budgetvedtagne beløb til dækning af tidligere oparbejdede underskud i Den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker. Årets resultat overføres som et ordinært overskud på 127.145,00 kr. og et ekstra ordinært underskud på 282.658 til balancen. Det ekstra ordinære underskud opstår, fordi boligerne har haft udlæg til udgifter til reparation og tomgangsleje i forbindelse med 2 større forsikringsskader i 2011. Forsikringen refunderer pengene, når skaderne er afsluttet.

 

Boligerne i Hasle fik større vandskader efter et skybrud i sommeren 2011. Bestyrelsen har igangsat en række foranstaltninger, som fremadrettet kan virke forebyggende ved skybrud. Dette arbejde er udført i løbet af 2012. Den samlede løsning indebærer blandt andet også involvering af eksterne interessenter med generelt ansvar for veje og kloakker som bestyrelsen har henvendt sig til.

 

 

Bestyrelsen anser regnskabsresultatet for tilfredsstillende, også set i lyset af blandt andet Den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemenskers realkreditlåns afvikling indenfor en forholdsmæssig kort årrække. Bestyrelsen vurderer, at Den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker har et udgangspunkt der kan muliggøre en fornuftig økonomisk udvikling.

 

Budget 2013 indeholder en lejestigning på 2 %, som svarer til 77 kr./ måned pr. lejemål. Den samlede leje vil stige til 3.870 kr. pr. måned. Bestyrelsen har orienteret beboerne omkring lejestigningen på beboermødet d. 4. december 2012 med forbehold til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Beboerne havde ingen indsigelse til lejestigningen.

 

Lejestigningen skyldes stigende driftsudgifter samt flere henlæggelser til vedligeholdelse. Flere opsparede midler til vedligeholdelse skyldes, at boligerne er nået en alder, hvor der er stigende udgifter til vedligeholdelse og fornyelse både indvendigt og udvendigt. I budgettet er der desuden oprettet en henlæggelseskonto til imødegåelse af lejetab, da der til tider er genudlejningsvanskeligheder, især i Klemensker.

Økonomiske konsekvenser

Kollektivboligernes drift skal hvile i sig selv. Den selvejende institution har i øjeblikket en kortfristet gæld til kommunen som er ved at blive afviklet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
regnskab 2011 og revisionsprotokollat (PDF)

2.
budget 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Skema C - 10 nye boliger - Aabo Plejecenter, Aakirkeby

03.02.14S55-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

22

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

 

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2010 skema B vedrørende 10 nye almene boliger med tilhørende serviceareal i Aakirkeby.

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet, og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller :

 

a)     at skema C for 10 nye boliger og for serviceareal, Aabo Plejecenter, Aakirkeby, godkendes

b)     at den endelige bruttohusleje for boligerne på 913 kr. pr. m² godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har den 26. november 2012 fremsendt anlægsregnskabet samt skema C for de 10 nye boliger og for tilknyttet serviceareal.

På baggrund af byggeriets endelige anskaffelsessum og en skønnet driftsudgift på 300 kr. pr. m² kan den gennemsnitlige bruttohusleje beregnes til 913 kr. pr. m², svarende til en gennemsnitlig månedlig bruttoleje på 5.706 kr. for en bolig på 75 m².

Økonomiske konsekvenser

 

Det endelige anlægsregnskab behandles i en særskilt sag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
Ansøgningsskema C - ældreboliger (PDF)

2.
Ansøgningsskema C - Serviceareal (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med frivillig omlægning af realkreditlån i Andelsboligforeningen Englyst, Nexø

03.03.01Ø60-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

23

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

 

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Johnny Poulsen, Nexø Revision har på vegne af Andelsboligforeningen Englyst, Nexø anmodet om, at tilladelse til låneomlægning, og at eksisterende kommunegaranti på lån hos Realkredit Danmark A/S overføres til et nye lån.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

 

a)     at omlægningen af lån i Realkredit Danmark A/S godkendes

b)     at kommunen i forbindelse hermed vedstår den tidligere stillede kommunegaranti

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Johnny Poulsen, Nexø Revision har på vegne af Andelsboligforeningen Englyst, Nexø anmodet om tilladelse til omlægning af flexlån i Realkredit Danmark A/S, oprindelig hovedstol kr. 4.812.000 til nyt flexlån med hovedstol kr. 4.804.000.

Det nuværende lån skulle efter planen rentetilpasses om 5 år og herefter afvikles over en 20 årig periode. Det nye lån er aftalt med de samme vilkår og skal derfor rentetilpasses om 5 år og herefter afvikles over en 20 årig periode.

Omlægning til nyt lån og dermed indfrielse af det nuværende lån vil medføre et kurstab på kr. 399.750 der betales kontant af Andelsboligforeningen for ikke at restgælden på det nye lån skal stige.

Omlægningen af lån vil imidlertid give Andelsboligforeningen en årlig besparelse på kr. 160.067 de næste 5 år.  

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med omlægningen ingen øgede omkostninger for kommunen. Restgælden og løbetiden på det nye lån forbliver den samme som på det eksisterende og omlægningen af lån skønnes derfor ikke at medføre forøget risiko for at kommunens garanti kommer til udbetaling. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Likviditetsoversigter pr. 30. november 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

2

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 30. november 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (158,1 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (273,1 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (75,0 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2012 (140,0 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 30. november 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 170,4 mio. kr. er faldet med 12,3 mio. kr. i forhold til 31. oktober 2012, hvor beholdningen sidste år faldt med ca. 28 mio. kr.  At faldet i kassebeholdningen i 2012 er mindre end i 2011 skyldes dels lavere anlægsudgifter og lavere efterregulering af tilskud i 2012 end i samme periode i 2011, og dels, at faldet i kassebeholdningen i 2011 var større end normalt for november måned, sammenlignet med tidligere år.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu svagt stigende omkring et niveau på 270-275 mio. kr., idet niveauet for den gennemsnitlige beholdning ultimo november er ca. 35 mio. kr. lavere end i 2011.

Niveauet forventes at være nogenlunde uændret året ud, hvorefter det vil falde som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og overgangen til Udbetaling DK i første kvartal 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 75 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler fra 2011. Desuden er der indregnet de tillægsbevillinger, som indstilles i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012. 

 

Bemærkninger til den forventede faktiske kassebeholdning:

Den forventede faktiske beholdning ultimo 2012 er beregnet med udgangspunkt i den beregnede kassebeholdning tillagt de forventninger der er til budgetoverførslerne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 39,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. december 2012

1.
Beholdninger pr. 30. november 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udvikling i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012

00.30.14G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

4

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2013 viser et forventet regnskab, der samlet set udviser et kasseforbrug på 21,4 mio. kr., hvilket er 36,2 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

På det skattefinansierede område forventes et mindreforbug på 137,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette er sammensat af et mindreforbrug på anlæg på 123,5 mio. kr., et mindreforbrug på drift på 27,0 mio. kr., en mindreindtægt vedr. indtægterne på 12,7 mio. kr. og en merudgift på 1,8 mio. kr. vedr. renter.

På det brugerfinansierede område forventes samlet set et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 10,2 mio. kr. som vedrører anlæg.

Balanceforskydninger og lån påvirker resultatet med et merforbrug/mindreindtægter på 90,7 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012 tages til efterretning

c)     at der meddeles tillægsbevillinger som anført i bilag 5, idet nettobeløbet på 61.234.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj. Dette er således den sidste budgetopfølgning i 2012.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler fra 2011. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på Facility Management under BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgninger.

 

Resultatet af budgetopfølgningen er i hovedtræk opsummeret i sagsfremstillingen. Der henvises til bilagene for en uddybning af opfølgningen således:

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen og den samlede påvirkning af kassebeholdningen, samt afvigelser i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

I bilag 2 rettes fokus mod at vise sammenhængen mellem resultatopgørelsen vedr. drift og anlæg i forhold til fagudvalgsområderne, samt opdelingen i overførbar og ikke-overførbar bevilling.

I bilag 3 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau, samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgningen på virksomhedsniveau.

 

Skattefinansieret område

Indtægter

Der forventes mindreindtægter på 12,7 mio. kr. som primært vedrører midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 13,0 mio. kr. Der er herudover merindtægter vedr. tilskud og moms på 1,4 mio. kr. og mindreindtægter vedr. skatter, primært ejendomsskatter, på 1,1 mio. kr.

 

Drift

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr., idet den afsatte pulje til imødegåelse af eventuelle overskridelser af servicerammen dermed er brugt fuldt ud. Økonomi og Analyse vurderer, at Bornholms Regionskommune ikke vil blive mødt med sanktioner, da de meldinger der er om overholdelsen af servicerammen på landsplan viser, at kommunerne samlet set vil afholde noget færre udgifter end rammen giver mulighed for.

Der forventes mindreforbrug vedr. forsikrede ledige på 31,5 mio. kr., mindreforbrug vedr. overførselsudgifter på 1,9 mio. kr. og merindtægter på den centrale refusionsordning på 0,2 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug på driften på 27,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

Tillægsbevillinger

Der er i 2012 givet tillægsbevillinger på driften excl. budgetoverførsler på i alt -37,1 mio. kr. (budgetreduktion). Heraf vedrører de -25,0 mio. kr. puljen til imødegåelse af eventeulle overskridelser af servicerammen og -13,0 mio. nedjustering af udgifterne til forsikrede ledige svarende til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012. Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2012, at lønbudgetterne skulle reduceres som følge af en lavere lønstigning pr. 1. oktober 2012 end forudsat ved budgetlægningen. Denne reduktion udgør 2,663 mio. kr.

 

Renter

Opfølgningen på renter viser en forventet merudgift på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes er ekstraordinær udgift på 2,054 mio. kr. i forbindelse med udløbet af en swap-aftale i CHF.

 

Anlæg

Opfølgningen på anlæg viser et forventet mindreforbrug på 124,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Heraf vedrører størstedelen det afsatte rådighedsbeløb til samling af administrationen, mens to større byggerier, Børnehaven i Aakirkeby og Rønne Svømmehal, gennemføres først efter 2012, ligesom der er forsinkelser på plejeboligbyggerier på Kommandanthøjen og Snorrebakken 2. Modsat er der ikke opnået de indtægter fra salg af arealer og bygninger der var forudsat.

Der er overført 9,5 mio. kr. fra 2011 inkl. driftsmidler konverteret til anlæg, idet anlægsbevillingerne afgivet i november 2012 ikke er indregnet heri.

 

Brugerfinansieret område

Budgettet vedrørende drift forventes overholdt, mens der forventes er merforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er overført 14,2 mio. kr. vedr. anlæg fra 2011 til 2012, og da anlægsarbejderne afsluttes i 2012 forventes således et mindreforbrug på 4 mio. kr. Anlægsarbejderne er forudsat lånefinansieret, og låneoptagelse reduceres derfor tilsvarende.

 

Øvrige poster

Øvrige poster omfatter balanceforskydninger og lån.

På balanceforskydninger forventes et merforbrug på langfristede udlån på 1,033 mio. kr., primært vedr. beboerindskudslån. På kassekreditter forventes et træk, der er 66,9 mio. kr. højere end forventet som følge af forsinkelser i plejeboligbyggerier og anlæg på forsyningsområdet. Trækket modsvares af, at der ikke optages lån i 2012 som forudsat.

Afdrag på lån udviser mindreforbrug på 5,2 mio. kr., dels fordi der ikke er optaget lån som forudsat og dels fordi der er afsat budgetbeløb til indfrielse af lån i forbindelse med salg af tidligere ældreboliger, som endnu ikke er gennemført.

Optagelsen af lån forventes at blive 171,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Heraf vedrører 120,5 mio. kr. anlægsprojekter, der først optages lån til efter 2012, mens 51,0 mio. kr. vedrører lån i forbindelse med samling af administrationen.

I forhold til det oprindelige budget er optagelse af lån forhøjet med budgetoverførsler fra 2011 på 132,3 mio. kr. Der er optaget lån på 159,5 mio. kr. i 2012, primært til endelig finansiering af de seneste års plejeboligbyggerier.

 

Forventet balance

Der var oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 57,6 mio. kr. i 2012, bl.a. som følge af store anlægsinvesteringer i forbindelse med samling af administrationen. Det forventede regnskab viser et forventet kasseforbrug på 21,4 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 36,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og denne vurdering afviger kun med 2,3 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. juli 2012, hvor der forventedes et kassetræk på 19,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012 viser et forventet regnskab, der samlet set udviser et kasseforbrug på 21,4 mio. kr., hvilket er 36,2 mio. kr. mindre end det oprindelige budget for 2012.


Tabellen viser et sammendrag af resultatopgørelsen, jf. bilag 1.

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2012

Korr. budget 2012

Forventet regnskab pr. 31. oktober

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

- Indtægter

-2.690,3

-2.677,3

-2.677,7

12,7

-0,4

- Drift

2.679,6

2.715,4

2.652,6

-27,0

-62,8

- Renter

2,8

2,8

4,6

1,8

1,8

- Anlæg

248,5

248,9

123,9

-124,6

-125,0

Resultat af det skattefinansierede område

240,6

289,9

103,5

-137,1

-186,4

Resultat af det brugerfinansierede område

-5,4

8,8

4,8

10,2

-4,0

Samlet resultat

235,2

298,7

108,3

-126,9

-190,4

Øvrige poster

-177,6

-178,0

-86,9

90,7

91,1

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

57,6

120,7

21,4

-36,2

-99,3

 

Udviklingen fra oprindeligt budget til korrigeret budget 2012 er udgøres af de kassefinansierede tillægsbevillinger der er givet i 2012 samt af budgetoverførslerne fra 2011.

 

Tabellen viser hhv. tillægsbevillinger og budgetoverførsler, idet tillægsbevillingerne på de enkelte poster er specificeret i bilag 1.

Beløb i mio. kr.

Opr. budget

Tillægsbevilling

Overf. fra 2011

Korr. budget

Indtægter

-2.690,3

13,1

 

-2.677,3

Driftsudgifter

2.679,6

-36,7

72,5

2.715,4

Renter

2,8

 

 

2,8

Anlæg

248,5

-9,0

9,5

248,9

Brugerfinansieret

-5,4

 

14,2

8,8

Øvrige poster

-177,6

42,8

-43,2

-178,0

Kassebevægelse

57,6

10,2

52,9

120,7

 

 

Tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012

I forbindelse med årets sidste budgetopfølgning meddeles tillægsbevillinger, dels hvor der er konstateret merforbrug og dels hvor der i øvrigt er behov for korrektion af bevillingerne i budgettet for 2012. Fagudvalgene har i deres behandling af budgetopfølgningen indstillet tillægsbevillinger på drift og evt. anlæg, og herudover er der en række tillægsbevillinger på renter, afdrag og finansiering m.v., der indstilles af økonomidirektøren.

De tillægsbevillinger, der indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, er samlet i bilag 5, idet der indstilles tillægsbevillinger til:

·         Budgetafvigelser på de ikke-overførbare områder, såvel mer- som mindreforbrug.

·         Budgetafvigelser på de overførbare områder, for så vidt der er tale om merforbrug på fagudvalgets samlede bevilling.

·         Budgetafvigelser vedr. renter, balanceforskydninger, afdrag på lån og finansiering.

·         Budgetmæssige konsekvenser af, at samlingen af administrationen ikke gennemføres

·         Budgetmæssige konsekvenser af, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2013 er taget højde for forsinkelse af et anlægsprojekt.

·         Anlægsbevillinger vedr. salg af grunde og bygninger

 

Samlet set indstilles der tillægsbevillinger på netto 61,2 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Børne- og Skolesekretariatet har bedt om at få tilføjet følgende vedr. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Børne- og Skoleudvalget:

I tilknytning til behandlingen af budgetopfølgningen på Børne- og Skoleudvalgets område kan det oplyses, at udvalget på dets møde i januar 2013 behandler punkt om initiativer til imødegåelse af de strukturelle økonomiske problemstillinger for relevante virksomheder på området. Derudover er oplæg til politisk vedtagelse om initiativer til imødekommelse af budgetbeslutningen for så vidt angår Bornholms Familiecenter under udarbejdelse, og der er planlagt proces for politisk stillingtagen på møderne i februar måned 2013.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
Resultatopgørelsen (DOC)

2.
Drift og anlæg på fagudvalg (DOC)

3.
Drift og anlæg på fagudvalg og politikområder (DOC)

4.
Budgetopfølgning på virksomhedsniveau (PDF)

5.
Tillægsbevillinger pr. 31.10.2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Orientering om udfald af tilsynssag vedr. de lette kollektive boliger

82.00.00K08-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

20

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har ved brev af 11. oktober 2012 til regionskommunen udtalt sig om mangelfuldt tilsyn med Den Selvejende Institution De Lette Kollektive Boliger i Hasle og Klemensker i perioden fra 2003 til 2010. Som følge af de tiltag, den nuværende bestyrelse har iværksat, fortager tilsynet ikke yderligere. Herudover er statsforvaltningen fremkommet med bemærkninger om habilitet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse tages til efterretning, dog med nedenstående supplerende afklarende sagsskridt vedrørende habilitetsspørgsmål.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionskommunen har måttet afgive et antal udtalelser over for Statsforvaltningen Hovedstaden angående kommunens tilsyn med økonomi m.m. i Den Selvejende Institution De Lette Kollektive Boliger i Hasle og Klemensker.

 

I januar 2011 oplyste regionskommunen (kommunalbestyrelsen) over for statsforvaltningen, at der i perioden efter juni 2010 var nedsat en ny bestyrelse, udarbejdet nye vedtægter, udarbejdet opsamlingsregnskab for perioden 2003 til 2008 samt regnskab for 2009, udarbejdet husorden, indgået aftale om pedelopgaver med Bornholms Plejehjem samt drøftet vedligeholdelsesplan. Kommunalbestyrelsen oplyste også, at flere af de oprindelige realkreditlån i løbet af årene 2009 og 2010 var færdigbetalt, og at mellemregningen med kommunen samt et selvfinansieret underskud forventedes afviklet i løbet af 4-5 år.

 

I en udtalelse af 11. oktober 2012 til regionskommunen har tilsynet udtalt, at tilsynet ikke foretager videre i anledning af kommunens - mangelfulde tilsyn med den selvejende institution

i perioden fra 2003 til 2010 herunder mellemværendet mellem regionskommunen og institutionen.

 

I udtalelsen har statsforvaltningen herudover forholdt sig til to habilitetsproblematikker:

 

1)      Habilitet blandt bestyrelsesmedlemmer

 

De medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er valgt til bestyrelsen i den selvejende institution, vil være inhabile i forbindelse med kommunalbestyrelsens varetagelse af tilsynsopgaver i forhold til institutionen kontrol ifølge statsforvaltningens udtalelse. 

 

Bemærkning: Formanden er inhabil – det bør imidlertid nærmere klarlægges, i hvilket omfang samtlige medlemmer måtte være inhabile. Rigtigheden af, at samtlige medlemmer er inhabile er ikke utvivlsom.  

 

2)      Myndighedsinhabilitet

 

 

Statsforvaltningen har udtalt, at kommunen som sådan er inhabil i at udføre administrationsopgaver, herunder regnskabsaflæggelse for den selvejende institution, når kommunen samtidig fører et lovpligtigt tilsyn med institutionens drift og økonomi.

 

Hertil bemærkes følgende:

 

Bemærkningen er vidtrækkende i sin konsekvens – for generel, men da tilsynsfunktionen og administrationen aktuelt er forenet i samme afdeling i kommunen vil der umiddelbart være inhabilitet, (min bemærkning), jf. dog nedenfor.

 

Inhabilitetsgrundsætningen har ikke samme betydning, når det drejer sig om myndigheder som personer – bl.a. fordi det er princippet i reglen og ikke reglen direkte der anvendes. Herudover har regionskommunen – med støtte i en udtalelse fra Social- og Integrationsministeriet om spørgsmålet, under hvis ressort(fag)område de almene boliger henhører, argumenteret for habilitet for kommunen som sådan.

 

Herudover fremgår der følgende af den nylige revisionsrapport vedr. de kollektive boliger, jf. også bilag:

 

Revisionen nævner bl.a. følgende muligheder:

 

 

eller alternativt

 

 

Foreløbig er den boligtekniske gruppe i Teknik og Miljø ved at udarbejde deltaljeret oversigt over opgaver i forbindelse med administrationsopgaven som grundlag for eventuelt at kunne indhente nye tilbud på samarbejdsaftaler. Boliggruppen har laver en generel oversigt til De lette Kollektivboligers Bestyrelse som grundlag for at bestyrelsen kan indhente tilbud.

 

 

 

 

Den nuværende bestyrelse har udtrykt yderst tilfreds med den nuværende administration af opgaven i Teknik og Miljø.

 

Under hensyn til rækkevidden af Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse om myndighedshabilitet, det forhold, at rigtigheden (i hvert fald i sin generelle form) kan betvivles, jf. også den omtalte uensartede tilsynspraksis og endelig den omstændighed, at bestyrelen er meget tilfredse med den nuværende administration, indstilles det, at statsforvaltningen tilskrives vedr. dette inden endelige skridt foretages. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. december 2012

1.
Tilsynsudtalelse (PDF)

2.
Bornholms Regionskommunes udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden (PDF)

3.
Uddrag fra revisionsrapport af 041212 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

21

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Intet.