Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
22-08-2012 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Beretning nr. 19 og endelig godkendelse af regnskab 2011
  åbent 3 Likviditetsoversigter pr. 31. juli 2012
  åbent 4 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. juli 2012
  åbent 5 Budget 2013 - Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
  åbent 6 Budget 2013, status medio august 2012
  åbent 7 Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti
  åbent 8 Ansøgninger om brug af overført overskud 2012
  åbent 9 Byggekredit til opførelse af 60 plejeboliger vedr. Snorrebakken, 2. etape
  åbent 10 Orientering om status for salg af BRK' s ejendomme
  åbent 11 Forslag til manualer for gennemførelse af tilsyn med anbringelsestilbud på børneområdet
  åbent 12 Anlægsbevilling til indretning af SFO på Skole Nord, afdeling Svartingedal
  åbent 13 Anlægsbevilling til lovliggørelse af tekniske installationer på Skole Nord, afdeling Kongeskær
  åbent 14 Anlægsbevilling til renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Bornholms Ungdomsskole - tillægsbevilling
  åbent 15 Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal - tillægsbevillinger
  åbent 16 Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse
  åbent 17 Folkemødet 2012, evaluering
  åbent 18 Orientering fra formanden
  åbent 19 Eventuelt
  åbent 20 Bright Park Bornholm
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt
  lukket 104 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Lukket pkt. 105 overføres til behandling på åbent møde som pkt. 20.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Beretning nr. 19 og endelig godkendelse af regnskab 2011

00.32.00K01-0080

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til ”Lov om kommunernes styrelse”, § 45, stk. 2, har revisionen fremsendt beretning vedrørende den afsluttende revision indeholdende eventuelle bemærkninger til det aflagte regnskab for 2011 til besvarelse. Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund heraf i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

 

a)     At revisionsberetning nr. 19 godkendes

b)     At udkast til besvarelse godkendes og fremsendes til revisionen

c)     At regnskabet for 2011 (bestående af beretning, specifikationer og bemærkninger) endeligt godkendes

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har fremsendt ”Beretning nr. 19 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011”.

 

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning:

 

IT-kontroller:

 

Det er påset, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende It-kontroller      omkring de systemer, der anvendes til udbetaling af ydelser på de sociale områder.

Det er konstateret, at kommunen på flere områder anvender KMD Børn- og Voksensystemet til udbetaling af bl.a. merudgiftsydelser til børn og voksne. Vi har påset, at kommunen har udført systemansvarliges kontrol.

Der skal tillige foretages (stikprøvevis) kontrol af betaling til alternativ modtager. I princippet kan alle personer med indberetningsadgang til Børn- og Voksensystemet foretage betalinger til alternativ modtager. Kontrol af alternativ modtager foretages ikke p.t.

Det henstilles, at kommunen beskriver og implementerer kontrollen.

 

Bemærkningen foreslås besvaret på følgende måde:

 

Revisionens bemærkninger taget til efterretning, idet anførte IT-kontroller vil blive beskrevet og implementeret.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2012

1.
Beretning nr. 19, afsluttende beretning for regnskabsåret 2011 (PDF)

2.
Regnskab 2011 (specifikationer og bemærkninger er tidligere udleveret) (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Likviditetsoversigter pr. 31. juli 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. juli 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (159,2 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (276,8 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (20,7 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2012 (155,7 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 31. juli 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 159,2 mio. kr. er faldet med 27,1 mio. kr. i forhold til 31. maj 2012, hvor beholdningen sidste år faldt med ca. 11,7 mio. kr.  Udviklingen i beholdningerne i juni måned har været den samme som sidste år, mens beholdningen ikke er steget i juli 2012 på samme måde som i 2011. Den ændrede udvikling skyldes dels, at der er betalt for de nye busser til BAT og dels, at der i 2012 er sket en regulering af statsrefusionerne for 1. og 2. kvartal 2012, hvor der sidste år ikke var en tilsvarende regulering.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning ligger under niveauet i 2011. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo juli ca. 45 mio. kr. lavere end i 2011, idet der fortsat forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 20,7 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler fra 2011.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 39,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2012

1.
Beholdninger pr. 31. juli 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. juli 2012

00.30.14G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2012

1.
Driftsoversigt pr. 31. juli 2012 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. juli 2012 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 31. juli 2012 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 31. juli 2012 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. juli 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budget 2013 - Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

00.30.04S00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Korrektion af budgetrammerne i budget 2013-2016 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at budgetrammerne reguleres som anført i bilag 3.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetvejledningens afsnit 6.1 regulerer Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetrammerne som konsekvens af årets lov- og cirkulæreprogram samt for ændringer i budgetgarantien som følge af lovændringer.

I forbindelse med fastsættelse af årets bloktilskud kompenseres kommunerne for ændringer i opgaver som følge af ny og ændret lovgivning gennem lov- og cirkulæreprogrammet og justeringer i tilskuddet til de budgetgaranterede områder.

I henhold til budget- og aftalevejledningen reguleres budgetrammerne, således at der derved kompenseres for de opgave- og aktivitetsændringer, der medfører bloktilskudsreguleringer. Reguleringen sker som hovedregel automatisk efter indstilling fra direktionen, idet der foretages en vurdering af de enkelte punkters relevans for kommunen.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder også ændringer vedrørende 2012 i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2012. Ændringerne i 2012 tages med som tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2012, som behandles i kommunalbestyrelsen den 20. september 2012.

Reguleringerne som følge af årets lov- og cirkulæreprogram fremgår af bilag 1 til sagen og reguleringerne som følge af ændringer i budgetgarantien fremgår af bilag 2.

Den samlede virkning er en reduktion af budgetrammerne i 2013 med 3,0 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og regulering af budgetgarantien fordeles efter kommunens befolkningstal

Bornholms Regionskommunes befolkningsandel udgør 0,73 pct. af landets befolkning.

 

Mio. kr.

2012

2013

2014

2015

2016

Samlet regulering på landsplan

- heraf lov- og cirkulæreprogram

- heraf budgetgaranti

339,1

-64,7

403,8

81,4

-408,7

490,1

299,6

-352,1

651,7

455,0

-385,2

840,2

345,4

-494,8

840,2

Bornholms Regionskommunes andel

2,5

0,6

2,2

3,3

2,6

Heraf:

Regulering af budgetrammerne

Regulering af kassen

 

2,6

-0,1

 

-3,0

3,6

 

-1,4

3,6

 

-0,1

3,4

 

-0,8

3,4

Note: 2012 er i 2012-priser, 2013 – 2016 i 2013-priser

 

Som det fremgår konsekvenserne af ændringerne af lov- og cirkulæreprogrammet og ændringer af budgetgarantien ret begrænsede, idet lovændringerne under budgetgarantien har stigende udgiftsprofil i overslagsårene.

Reguleringerne fra budgetgarantien for 2013 tilføres kassebeholdningen, som følge af, at der på områder for overførselsindkomster er foretaget en budgettilpasning vurderet ud fra budgetopfølgningen i 2012 tillagt kendte ændringer. Ændringerne som følge af budgetgarantien indgår således i budgettilpasningen og skal derfor ikke yderligere tilføres budgettet i 2013. Reguleringen i 2013 er fratrukket i overslagsårene, således at den stigende udgiftsprofil tillægges budgettet i overslagsårene.

Den negative regulering af budgetrammerne skyldes altovervejende en ændring af reglerne for refusion for særlig dyre enkeltsager på børn- og ungeområdet, herunder tilbageførsel af beløbsgrænserne til 2009-niveau. Korrektionen herfor er beregnet til -4,1 mio. kr.
Bornholms Familiecenter har foretaget konsekvensberegninger af ændringerne på de bestående sager. Beregningen viser, at refusionen stiger med 2,46 mio. kr. som følge af lovændringen.
Økonomi og Analyse anbefaler, at den beregnede korrektion på 4,1 mio. kr. indarbejdes i budgetrammerne og at en korrektion heraf indgår i budgetforhandlingerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2012

1.
Lov- og cirkulæreprogram (PDF)

2.
Lovændringer med konsekvenser for budgetgarantien (PDF)

3.
Samlet ændring af budgetrammerne (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budget 2013, status medio august 2012

00.30.04G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen for 2012 forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet m.v. på mødet den 22. august 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at status på budgetlægningen forud for budgetseminar 3 tages til efterretning, og

at de indarbejdede korrektioner lægges til grund for den foreløbige budgetbalance forud for budgetseminar 3.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Den foreløbige budgetbalance for budget 2013 m.fl. år er vedlagt i bilag 1. Budgetbalancen viser et kasseforbrug i 2013 på 12,4 mio. kr. ekskl. efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011. Inkl. denne efterregulering udviser balancen et kasseforbrug på 61,6 mio. kr. I overslagsårene er ligeledes et kassetræk på hhv. 66,3 mio. kr. i 2014, 88,8 mio. kr. i 2015 og 110,1 mio. kr. i 2016.

Balancen for 2013 er udarbejdet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens KL’s prognosemodel er anvendt i overslagsårene. Herudover er der indarbejdet en række tekniske korrektioner, som er summarisk beskrevet i bilag 2. Ændringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet behandles i en særskilt sag på samme møde.

Den foreløbige budgetbalance og forudsætningerne vil blive præsenteret for kommunalbestyrelsen og MED-Hovedudvalget på et møde den 21. august 2012.

Borgmesteren har den 14. august 2012 udsendt sit forslag til budget for 2013 m.fl. år. Det skal bemærkes, at de finansieringselementer i borgmesterens forslag der vedrører tilpasning af budgetterne på overførselsindkomster og på ældreområdet, også er indarbejdet i den foreløbige budgetbalance.

Den foreløbige balance og forudsætningerne herfor vil endvidere fremgå af materialet til budgetseminaret den 2. og 3. september 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2012

1.
Foreløbig budgetbalance pr. 16. august 2012 (PDF)

2.
Budgetbalance 2013 medio august 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti

13.03.01Ø60-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S ansøger om en kommunegaranti for et lån på 6,25 mio. kr. vedrørende fjernvarmen i Aakirkeby, Nylars, Vestermarie og Lobbæk.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at der gives en kommunegaranti til Bornholms Varme A/S for et lån stort 6,25 mio. kr. optaget i KommuneKredit.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har den 8. august 2012 ansøgt om en kommunegaranti for et lån på 6,25 mio. kr. vedr. fjernvarmen i Aakirkeby, Nylars, Vestermarie og Lobbæk. Lånet ønskes optaget i KommuneKredit.

Kommunalbestyrelsen har den 16. november 2011 givet en kommunegaranti for et lån på 141 mio. kr. til endelig finansiering af opførelse af Aakirkeby Flisvarmeværk og ledningsnet m.v. i Aakirkeby, Nylars, Vestermarie og Lobbæk.

Det nye lån skal anvendes til finansiering af nye anlægstiltag efter færdiggørelsen af fjernvarmeprojektet. Det drejer sig om ekstraudgifter til asfaltbelægninger og leje af afspærring/byggeplads, til ca. 20 nye tilslutninger og til renoverings- og ombygningsarbejdet på det tidligere fjernvarmeværk i Lobbæk.

Bornholms Varme har fremsendt langtidsbudget for fjernvarmeforsyningen af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie og Lobbæk inkl. de ekstra arbejder. Budgettet viser, at der fortsat er en god økonomi i fjernvarmeprojektet.

Med denne garanti er der samlet set givet kommunegaranti på 147,25 mio. kr. til fjernvarmeprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Et tilsagn om kommunegaranti vil ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune. På baggrund af det fremsendte langtidsbudget forventes garantien heller ikke at blive udløst på sigt.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ansøgninger om brug af overført overskud 2012

00.30.00Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Ansøgninger fra virksomheder der ønsker at anvende overført overskud fra 2011 i 2012

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller, at ansøgninger om brug af overført overskud i 2012 godkendes med

a1) 420.000 kr. til Dagtilbud Øst

a2) 80.000 kr. til Dagtilbud Øst, driftsmidler konverteres til anlægsmidler

b1) 2.590.860 kr. til Sekr. for politikområde 01 Dagpasning

b2) 650.000 kr. til Sekr. for politikområde 01 Dagpasning, driftsmidler konverteres til anlægsmidler

c)     43.678 kr. til Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen

d)     368.533 kr. til Bornholms Heldagsskole/SFO

e)     458.000 kr. til UngeCenter Bornholm

f1) 110.000 kr. til Rønneskolen

f2) 260.000 kr. til Rønneskolen, driftsmidler konverteres til anlægsmidler

g1) 5.609.285 kr. til Sekr. for politikområde 02 Undervisning

g2) 300.000 kr. til Sekr. for politikområde 02 Undervisning, driftsmidler konverteres til anlægsmidler

h)     500.000 kr. til Bornholms PPR og Sundhedspleje

i)        2.500.000 kr. til Sekr. for politikområde 06 Psykiatri og Handicappede, driftsmidler konverteres til anlægsmidler

j)       654.000 kr. til Døgnplejen Bornholm, driftsmidler konverteres til anlægsmidler

k)      390.276 kr. til Bornholms Plejehjem og -Centre

l)        3.093.000 kr. til Sekr. for politikområde 05 Ældre, driftsmidler konverteres til anlægsmidler

m)    521.182 kr. til Klintebo

n)     22.085 kr. til SACS

o)     187.658 kr. til Borger og Sundhed (Hjælpemidler og Genoptræning)

p)     2.400.000 kr. til Sekr. for politikområde 06 Psykiatri og Handicappede, driftsmidler konverteres til anlægsmidler

q)     600.000 kr. til Bornholms Kommunale Tandpleje

r)       450.000 kr. til RKR Service

s)      1.093.000 kr. til Børne- og Skolesekretariatet

t)      81.536 kr. til Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

u)     50.000 kr. til Dagtilbud Nord

v)     223.623 kr. til Kildebakken

w)    946.728 kr. til Skole Nord

x)      358.760 kr. til Hans Rømer Skolen

y)     500.000 kr. til Fritid

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til procedure om godkendelse af brug af overførsler i 2012, godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012, fremsendes ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at anvende overført overskud, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

De virksomheder som ansøger om at bruge driftsmidler til anlægsinvesteringer og får godkendt dette, skal søge om en anlægsbevilling hos Kommunalbestyrelsen via fagudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Økonomi og Analyse har vurderet ansøgningerne med henblik på indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet de hidtil anvendte principper fortsat lægges til grund. Men det må konstateres, at en række ansøgninger ikke ligger inden for de hidtil anvendte kriterier og at beløbene i vid udstrækning allerede er disponeret eller brugt, enten af virksomhederne eller af fagudvalgene.

Økonomi og Analyse har på baggrund heraf vurderet en række ansøgninger efter følgende principper:

·         For ansøgninger, hvor der ansøges om brug af overført overskud fra 2011 på strukturelle tilpasninger (drift i indeværende år) er der generelt anbefalet godkendelse heraf, da virksomhederne ellers vil komme ud af året med et merforbrug på driften.

·         For ansøgninger, hvor fagudvalgene har godkendt flerårige projekter finansieret af det overførte overskud fra 2011 er der generelt anbefalet godkendelse af hele beløbet, idet de beløb der skal anvendes fra 2013 og frem anbefales indarbejdet i budget 2013 som en teknisk korrektion samtidig med at beløbene ikke overføres til 2013 ved afslutningen af regnskab 2012 og dermed lægges i kassen.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen 31. juli, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september, vil der blive udarbejdet et overblik over hvem der forventer at bruge af deres overførte overskud fra 2011, men ikke har indsendt ansøgning herom.

 

Ansøgninger og anbefalinger

a)    Dagtilbud Øst ansøger om at anvende 500.000 kr., hvoraf

1.  300.000 kr. ønskes anvendt til ekstraudgifter i forbindelse med tilpasning af personaleressourcer,

2.  70.000 kr. til istandsættelse af Sydgårdens SFO med nye reoler, lamper, borde osv.,

3.  ca. 80.000 kr. til nyt vinduesparti i Karlsvognen og

4.  50.000 kr. til renovering/forbedring af legepladsen i Sydgården.

For hvad gælder det nye vinduesparti i Karlsvognen og renovering/forbedring af legeplades i Sydgården er der ansøgt midler fra renoveringspuljen, men hvis midlerne ikke bevilges via den pulje ønskes midler fra det overførte overskud anvendt.

Dagtilbud Østs overførte overskud fra 2011udgør 828.700 kr.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at punkt 1 imødekommes med det ansøgte beløb, med henvisning til strukturelle tilpasninger som nævnt ovenfor,

at punkt 2 og 4 imødekommes med de ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter og

at punkt 3 imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale at driftsmidler kan konverteres til anlæg.

 

b)    Sekr. for politikområde 01 Dagpasning ansøger om at anvende 3.240.860 kr., hvoraf

1.  722.000 kr. ønskes anvendt til Sol-projektet, heraf 240.960 kr. i 2012 og hhv. 240.520 kr. i 2013 og 2014 (3 årigt projekt godkendt af KB 1. marts 2012),

2.  15.656 kr. til forældrenævnsarbejde,

3.  850.521 kr. til Pædagogiske assistent uddannelse som følge af flere elever samt mindre refusion på skoleperioder da mange af skoleperioderne ligger i 2013,

4.  323.635 kr. til opkvalificeringsprojektet,

5.  679.048 kr. til projekt ”Familiegrupper som tidlig indsats på dagtilbudsområdet”, og

6.  650.000 kr. til etablering af Børneintra.

Sekr. for politikområde 01 Dagpasnings overførte overskud fra 2011 udgør 3.240.860 kr. Der er for alle punkter tale om udmøntning af tidligere politiske beslutninger.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at punkt 1 imødekommes med 240.960 kr. i 2012 og 240.520 kr. i hhv. 2013 og 2014 hvor de indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet,

at punkt 2, 3, 4 og 5 imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter og

at punkt 6 imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om at driftsmidler kan konverteres til anlæg.

 

c)     Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen ansøger om at anvende 43.678 kr. til nyt inventar m.m. efter overtagelse af tidligere Klemensker skole, hvor dette mangler. Det ansøgte beløb svarer til Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolens overførte overskud fra 2011.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolens ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

d)    Bornholms Heldagsskole/SFO ansøger om at anvende 368.533 kr. til brug for almindelig drift. Bornholms Heldagsskole er en specialskole med meget belastede elever som ikke kan sendes hjem ved personalets sygdom, hvilket betyder at der altid skal indkaldes vikarer i forbindelse med sygdom. Skolen har i dette skoleår været ramt af langtidssygdom og har i første halvår brugt 556.000 kr. af det afsatte vikarbudget på 750.000 kr. Det ansøgte beløb svarer til Bornholms Heldagsskole/SFO’s overførte overskud fra 2011.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Bornholms Heldagsskole/SFO’s ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der ellers vil være tale om et merforbrug på driften.

 

e)    UngeCenter Bornholm ansøger om at anvende 458.000 kr. til igangsat udvidet vejledningstilbud i forbindelse med ungepakke 2 (uforbrugte lov- og cirkulæremidler) og en forventet stigning i antallet af unge der påbegynder uddannelse i forbindelse med ungepakke2. UngeCenter Bornholms overførte overskud fra 2011 udgør 1.572.429 kr.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at UngeCenter Bornholms ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om implementering af vejledningstilbud som der blev tilført midler til via lov- og cirkulæreprogrammet samt forventede merudgifter som følge heraf.

 

f)      Rønneskolen ansøger om at anvende 370.000 kr., hvoraf

1.  ca. 260.000 kr. ønskes anvendt til nyt køkken på afdeling Åvangs, SFO Å-stedet,

2.  ca. 60.000 kr. til udskiftning af armaturer på toiletterne, så børnene ikke behøver at røre ved vandhanerne samt

3.  50.000 kr. til et udelæringsmiljø.

Rønneskolens overførte overskud fra 2011 udgør 737.924 kr.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at punkt 1 imødekommes med de ansøgte beløb, idet der er tale om at driftsmidler kan konverteres til anlæg,

at punkt 2 og 3 imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter

 

g)    Sekr. for politikområde 02 Undervisning ansøger om at anvende 5.909.285 kr., hvoraf

1.  40.489 kr. ønskes anvendt til Projekt skolesport,

2.  55.000 kr. til Danmarksmesterskaberne i Skole Vollyball (forhåndstilsagn er afgivet),

3.  550.000 kr. til forpligtigende samarbejde med det nationale rådgivningsteam for inklusion om omstilling til øget inklusion.

4.  333.000 kr. til projekt ”Rampen” (BSU har den 10. april 2012 godkendt at projektet fortsætter året ud),  

5. 1.010.796 kr. til Inklusionsprojektet (BSU har den 3. maj 2011 afsat 4.334.000 kr. til projektet i perioden 2011 – 2013),

6.  600.000 kr. til projekt ”Young Care Orkester Bornholm, heraf 183.333 i 2012 og hhv. 200.000 kr. i 2013 og 216.667 kr. i 2014 (3 årigt projekt godkendt af BSU den 5. april 2011),

7.  3.020.000 kr. til dækning af budgetmæssigt ”hul” vedr- SFO grundet demografi, udvidet tilbud til 3. klasserne samt takstnedsættelse, og

8.  300.000 kr. til etablering af kommunikationssystem børn/forældre i SFO,

Sekr. for politikområde 02 Undervisnings overførte overskud fra 2011 udgør 6.640.024 kr.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at punkt 1, 2 og 3 imødekommes med de ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter,

at punkt 4, 5 og 6 imødekommes med de ansøgte beløb, idet der er tale om udmøntning af tidligere politiske beslutninger. Vedrørende punkt 6 vil de 200.000 kr. i 2013 og de 216.667 kr. i 2014 blive indarbejdet som en teknisk korrektion i budgettet,

med henvisning til strukturelle tilpasninger som nævnt ovenfor,

at punkt 7 imødekommes med de ansøgte beløb, med henvisning til strukturelle tilpasninger som nævnt ovenfor,

at punkt 8 imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om at driftsmidler kan konverteres til anlæg.

 

h)    Bornholms PPR og Sundhedspleje ansøger om at anvende 500.000 kr., hvoraf

1.  150.000 kr. ønskes anvendt til brug for indkøb af en bil så medarbejderne lettere kan komme rundt på øen (til skoler, institutioner og private hjem) i forbindelse med deres arbejde,

2.  150.000 kr. til uddannelse af tre medarbejdere på Marlborough Family Service i London, og

3.  200.000 kr. til videreførelse af psykiatriprojektet året ud (en videreførelse af projektet indgår som et opprioriteringsforslag til budget 2013).

Bornholms PPR og Sundhedsplejes overførte overskud fra 2011 udgør 525.998 kr.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at punkt 1 og 2 imødekommes med de ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter, og

at punkt 3 imødekommes med det ansøgte beløb, idet projektet videreføres til det står klart om det kommer med på budgettet for 2013.

 

i)       Borger og Sundhed (Visitation Ældre) ansøger om at anvende 2.500.000 kr. til et fagsystem til det specialiserede socialområde under politikområde 06 Psykiatri og Handicappede. Borger og Sundhed (Visitation Ældre) forventer et betydeligt mindreforbrug i 2012 og er derfor indstillet på at afgive 2.500.000 kr. af det overførte overskud fra 2011 til finansiering af et fagsystem til det specialiserede område. Beløbet vil skulle bruges til en anlægsbevilling til indkøb af IT-system, hardware mv.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Borger og Sundheds ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, i det at der er tale om driftsmidler der kan konverteres til anlæg, og beløbet overføres til Sekr. for politikområde 06 Psykiatri og Handicappede.

 

j)      Døgnplejen Bornholm ansøger om at anvende 654.000 kr., hvoraf 219.000 kr. ønskes anvendt til genetablering ved fraflytning af lejede lokaler, 210.000 kr. til ombygning mv. af eksisterende lejemål og 225.000 kr. til ombygning af nye lejemål. Døgnplejen Bornholms overførte overskud fra 2011 udgør 5.727.126 kr., hvoraf Økonomi og Erhvervsudvalget på deres møde den 23. maj har godkendt brug af 3.790.000 kr. (driftsmidler konverteret til anlæg).

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Døgnplejen Bornholms ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om driftsmidler der kan konverteres til anlæg som et led i en omstrukturering på området.

 

k)     Bornholms Plejehjem og -Centre ansøger om at anvende 390.276 kr. til finansiering af ekstra ressourcer i forbindelse med en særligt krævende borger. Der er tale om en situation, helt ud over det sædvanlige, hvor Bornholms Plejehjem og -centre i samarbejde med andre virksomheder i Bornholms Regionskommune, blandt andet Psykiatri og Handicap virksomheden finder de bedste løsninger for borgeren. Bornholms Plejehjem og -centres overførte overskud fra 2011 udgør 2.750.276 kr., hvoraf Økonom- og Erhvervsudvalget på deres møde den 23. maj har godkendt brug af 2.360.00 kr. Det ansøgte beløb svarer til forskellen mellem det overførte overskud fra 2011 og det beløb der blev frigivet med Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse den 23. maj.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Bornholms Plejehjem og -Centres ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, på baggrund af økonomimodellen på området, som gør at budgettet er bestemt af historiske data (funktionsvurdering fra 2011 og belægningsprocent for 2010) og ikke nødvendigvis afspejler det aktuelle behov i året.

 

l)       Sekr. for politikområde 05 Ældre ansøger om at anvende 3.093.000 kr. til ombygning og møblering af Sønderbo til hensigtsmæssigt at kunne rumme alle kommunens kortstidspladser, dagcenteraktiviteter samt store dele af kommunens genoptræningstilbud. Sekr. for politikområdet 05 Ældres overførte overskud fra 2011 udgør 6.758.387 kr. hvoraf Økonomi- og Erhvervsudvalget på deres møde den 23. maj har godkendt brug af 3.665.000 kr. (heraf 1.175.000 kr. driftsmidler konverteret til anlæg).

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Sekr. for politikområde 05 Ældres ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om at driftsmidler kan konverteres til anlæg.

 

m)  Klintebo ansøger om at anvende 521.182 kr. til implementering og uddannelse af personale i brug af nyt elektronisk journaliseringssystem, køb af specialiseret viden til gennemgang af beboernes funktionsniveau og lønnede PAU-elever. Det ansøgte beløb svarer til Klintebos overførte overskud fra 2011.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Klintebos ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

n)    SACS ansøger om at anvende 22.085 kr. til førstehjælpskurser samt køretekniske kurser. Det ansøgte beløb svarer til SACS’s overførte overskud fra 2011.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at SACS ansøgning imødekommes med de ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

o)    Borger og Sundhed (Hjælpemidler og Genoptræning) ansøger om at anvende 188.000 kr., heraf ca. 50.000 kr. ønskes anvendt til at forbedre tilgængeligheden på Hjælpemiddeldepotet, Ullasvej 43 med dørautomatik, ca. 50.000 kr. til lovliggørelse af el-tavle samt 90.000 kr. til udskiftning og lovpligtigt eftersyn af træningsudstyr. Det ansøgte beløb svarer til Borger og Sundheds (Hjælpemidler og Genoptræning) overførte overskud fra 2011.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Borger og Sundhed (Hjælpemidler og Genoptræning)’s ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

p)    Sekr. for politikområde 06 Psykiatri og Handicappede ansøger om at anvende 2.400.000 kr., hvoraf 1.500.000 kr. ønskes anvendt til finansiering af Bornholms Regionskommunes rådighedsbeløb ved byggeriet på Stenbanen i forbindelse med udflytning fra Østergade 54, samt 900.000 kr. til finansiering af teknologi (lifte, badebåre mv.) til pleje af de kommende brugere på det tidligere Klemensker Plejehjem. Beløbet vil kunne supplere mulighederne i forbindelse med igangværende anlægsansøgning til etablering af tværgående aflastning på handicapområdet samt døgn tilbud til børn. Sekr. for politikområde 06 Psykiatri og Handicappedes overførte overskud fra 2011 udgør 2.457.195 kr.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Sekr. for politikområde 06 Psykiatri og Handicappedes ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale at driftsmidler kan konverteres til anlæg.

 

q)    Bornholms Kommunale Tandpleje ansøger om at anvende 600.000 kr. til indretning af en tandklinik på det nye Plejecenter Snorrebakken til varetagelse af omsorgstandplejen. Bornholms Kommunale Tandplejes overførte overskud fra 2011 udgør 1.275.391 kr.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Bornholms Kommunale Tandplejes ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om at driftsmidler kan konverteres til anlæg og der er tale om udmøntning af en tidligere politisk beslutning.

 

r)      RKR Service ansøger om at anvende 450.000 kr., hvoraf

1.  150.000 kr. ønskes anvendt til aflønning af 7 elever,

2.  100.000 kr. til uddannelse i diverse IT-systemer bl.a. OPUS og KMD Vagtplan,

3.  100.000 kr. til nyt mødeforplejningssystem da det eksisterende ikke fungerer optimalt og det er svært at få support på systemet da det er gammelt og utidssvarende, og

4.  100.000 kr. til udskiftning af en bil.

RKR Services overførte overskud fra 2011 udgør 1.141.449 kr.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at punkt 1 imødekommes med det ansøgte beløb, med henvisning til strukturelle tilpasninger som nævnt ovenfor,

at punkt 2, 3 og 4 imødekommes med de ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

s)     Børne- og Skolesekretariatet ansøger om at anvende 1.093.000 kr., hvoraf

1.  ca. 493.000 kr. til imødekommelse af udgifter til skærpet tilsyn med plejefamilier og opholdssteder i 2012, som indskærpet af Socialministeriet i efteråret 2011,

2.  ca. 300.000 kr. til merforbrug på løn i sekretariatet, samt

3.  ca. 300.000 kr. til implementering af ledelsesinformation.

Det ansøgte beløb svarer til Børne- og Skolesekretariatets overførte overskud fra 2011.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at punkt 1 imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om et lovkrav og om engangsudgifter

at punkt 2 imødekommes med det ansøgte beløb, med henvisning til strukturelle tilpasninger som nævnt ovenfor,

at punkt 3 imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om at driftsmidler kan konverteres til anlæg.

 

Tidligere afviste ansøgninger som genoptages i forbindelse med budgetopfølgningen 31. juli 2012.

 

t)      Børnenes Dagpleje og Pladsformidling ansøgte, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. juni 2012, om 81.536 kr. til yderligere kompetenceudvikling i virksomheden. Børnenes Dagpleje og Pladsformidlings overførte overskud fra 2011 udgør 153.536 kr., hvoraf Økonomi- og Erhvervsudvalget på deres møde 20. juni har godkendt brug af 72.000 kr. Det ansøgte beløb svarer til forskellen mellem det overførte overskud fra 2011 og det beløb der blev frigivet med Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse den 20. juni

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Børnenes Dagpleje og Pladsformidlings ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

u)    Dagtilbud Nord ansøgte, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. juni 2012, om 50.000 kr. til indkøb af Ipads/tablets. Dagtilbud Nords overførte overskud fra 2011 udgør 1.986.281 kr., hvoraf Økonomi- og Erhvervsudvalget på deres møde 23. maj har godkendt brug af 100.000 kr. og på deres møde 20. juni har godkendt brug af 100.000 kr.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Dagtilbud Nords ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter, men at indkøb af Ipads/tablets først sker når dette bliver en mulighed i Bornholms Regionskommune.

 

v)    Kildebakken ansøgte, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012, om 223.623 kr. til merudgifter til løn som følge af tilpasning ressourcer til et faldende elevtal. Kildebakkens overførte overskud fra 2011 udgør 923.623 kr., hvoraf Økonomi- og Erhvervsudvalget på deres møde 23. maj har godkendt brug af 700.000 kr. Det ansøgte beløb svarer til forskellen mellem det overførte overskud fra 2011 og det beløb der blev frigivet med Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse den 23. maj.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Kildebakkens ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, med henvisning til strukturelle tilpasninger som nævnt ovenfor.

 

w)   Skole Nord ansøgte, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. juni 2012, om 946.728 kr. til drift for at imødegå et underskud på skolens drift. Skolen oplever et faldende elevtal, men samtidig en stor andel støttekrævende elever. Det ansøgte beløb svarer til Skole Nords overførte overskud fra 2011.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Skole Nords ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, med henvisning til strukturelle tilpasninger som nævnt ovenfor.

 

x)    Hans Rømer Skolen ansøgte, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. juni 2012, om 358.760 kr. til afholdelse af almindelige driftsudgifter, da der forventes et underskud på driften i 2012. Det ansøgte beløb svarer til Hans Rømer Skolens overførte overskud fra 2011.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Hans Rømer Skolens ansøgning imødekommes med det ansøgte beløb, med henvisning til strukturelle tilpasninger som nævnt ovenfor.

 

y)    Fritid ansøgte Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012, om 1.400.000 kr. til udbetaling af tilskud bevilliget i 2011, heraf blev de 700.000 kr. godkendt anvendt. Nu foreligger budgetopfølgningen pr. 31. juli og nu vurderer Fritid at der, ud over de 700.000 kr. som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på deres møde 23. maj, er brug for yderligere 500.000 kr. til udbetaling af tilskud bevilliget i 2011. Fritids overførte overskud fra 2011 udgør 1.981.280 kr.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at Fritids ansøgning imødekommes med 500.000 kr. til udbetaling af tilskud bevilliget i 2011.

 

Børne- og Skoleudvalget har i sit møde den 14. august drøftet de nye procedurer for virksomhedernes anvendelse af overførte overskud på baggrund af en oversigt over de indgivne ansøgninger om brug af overført overskud i 2012 på Børne- og Skoleudvalgets område. Udvalget har bedt om at følgende resolution videreformidles til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

 

Børne- og Skoleudvalget tager oversigten til efterretning og henleder Økonomi- og Erhvervsudvalgets opmærksomhed på, at der er tilbagemeldinger fra virksomheder om en ubalance imellem den økonomiske ramme tildelt folkeskoleområdet og det fastsatte serviceniveau i 2012.

Det bør i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om anvendelse af overskud sikres, at virksomhedernes fortsatte motivation til opsparing fastholdes.

Børne- og Skoleudvalget ønsker en beregning af den tilkendegivne ubalance på folkeskoleområdet inden Budgetseminar 3.

Økonomiske konsekvenser

Der er ansøgt om brug af overført overskud i 2012 for i alt 25.462.204 kr. Heraf anbefaler Økonomi og Analyse godkendelse af 25.462.204 kr. fordelt med 14.925.204 kr. anvendt på drift, hvoraf 440.520 først anvendes i 2013 og 457.187 først anvendes i 2014 samt 10.537.000 kr. som konverteres fra drift til anlæg.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tidligere på deres møder godkendt ansøgninger fra virksomhederne på i alt 20.476.012 kr., fordelt med 11.216.012 anvendt på drift og 9.260.000 kr. som konverteres fra drift til anlæg.

Der er i budget 2012 afsat en pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af blandt andet brug af overførte midler på driften. Derudover vil mindreforbrug i nogle virksomheder også skabe mulighed for at andre virksomheder kan anvende overførte midler fra 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2012

1.
SV Ansøgninger om brug af overført overskud i 2012 (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Byggekredit til opførelse af 60 plejeboliger vedr. Snorrebakken, 2. etape

00.34.00G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Byggekredit til finansiering af anlægsudgifterne i byggeperioden i forbindelse med opførelsen af 60 plejeboliger ved Snorrebakken, 2. etape.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at der optages en byggekredit på maksimalt 92.500.000 kr., og

b)     at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Byggeriet af plejeboligerne ved Snorrebakken 2. etape igangsættes i august 2012 og afsluttes primo 2014.

Plejeboligbyggeriet finansieres endeligt med 88 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 10 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering). Merinvestering til energiklasse 2015 finansieres med 98 pct. lån og 2 pct. beboerindskud.

Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering, således at kommunens kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg i byggeperioden. Kommunens egenfinansiering af boligdelen og udgifterne til servicearealer afdækkes således ikke af byggekreditten.

Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 101.868.973 kr. og 90 pct. heraf udgør 91.682.076 kr. Hertil kommer merudgiften til energiklasse 2015 med 817.267 kr. så den samme eksterne finansiering udgør 92.499.343 kr.

Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.

 

Økonomiske konsekvenser

Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat, og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Orientering om status for salg af BRK' s ejendomme

82.02.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere i år besluttet, at udvalget skal orienteres om status for salg af de kommunale ejendomme mindst 4 gange årligt.

Denne orientering er nr. 3 i 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at orienteringen jf. bilag tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal ifølge beslutning fra den 18. januar 2012 orienteres om status for salget af de kommunale ejendomme mindst 4 gange årligt.

Salget pr. 1. august 2012 fremgår af vedhæftede bilag, der er en oversigt over de ejendomme, der er vurderet og sendt til salg primært gennem mæglerne. Listen indeholder i alt 30 ejendomme:

·         14 ejendomme er solgt

·         2 ejendomme er solgt under forudsætning af, at ØKE godkender salgene på mødet i dag

·         3 ejendomme er godkendt til salg af KB og ØKE, men stillet i bero indtil Teknik & Miljø/Vejmyndigheden får afklaret lokalplanforhold eller P-pladsforhold

·         11 ejendomme er sat til salg, men endnu ikke solgt

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2012

1.
Oversigt over vurderede og solgte ejendomme - august 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Forslag til manualer for gennemførelse af tilsyn med anbringelsestilbud på børneområdet

27.30.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har tidligere behandlet Socialministerens og KL’s anbefalinger og heri indgik en række forhold som nu er beskrevet i manualer for gennemførelse af tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at forslagene til tilsynsmanualer tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilling taget til efterretning og videresendes til orientering til Kommunalbestyrelsen.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Som led i den fortløbende kvalificering af tilsynsopgaverne er der udarbejdet forslag til manualer for tilsyn med henholdsvis plejefamilier samt døgninstitutioner og botilbud.

 

Manualerne skal således danne grundlag for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af tilsynsbesøg. Manualerne inddrager også en beskrivelse af de forhold, som supplerer tilsynsbesøgene og som også indgår i den endelige vurdering.

 

Manualerne indeholder tillige en beskrivelse af de forskellige vurderings- og sanktions-muligheder. Heri indgår også forslag til kompetencefordeling mellem tilsynsmedarbejder, ledelse og politisk udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Manual for udførsel af tilsyn - Plejefamilier (DOC)

2.
Manual for udførelse af tilsyn for opholdssteder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Anlægsbevilling til indretning af SFO på Skole Nord, afdeling Svartingedal  

82.18.00P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til indretning af skolefritidsordning på Skole Nords afdeling Svartingedal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:
 

a)      at der gives en anlægsbevilling på 721.000 kr. til ombygning af Østergadefløj samt Østergade 21 A på Skole Nords afdeling Svartingedal i Hasle til brug for ”Klippan SFO”

b)      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 721.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i ”Renoveringspulje, børne- og skoleområdet” 

c)      at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility management)

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 blev det besluttet at flytte skolefritidsordningen ”Klippan SFO” (tidligere ”Bia Lid”) ved Skole Nords afdeling Svartingedal op i de eksisterende skolebygninger.

Lukningen af Skole Nords afdeling Klemensker medførte en forøgelse af børnetallet og villaen beliggende Østergade 21 A i Hasle blev derfor inddraget til brug for skolefritidsordningen.

Den ændrede anvendelse fra undervisningslokaler til skolefritidsordning kræver en række bygningsmæssige ændringer i henhold til gældende lovgivning.

 

Beregning af overslagspris for arbejdet er blevet udført af ekstern rådgiver i samarbejde med BRK Ejendomsservice, der efterfølgende har kvalitetssikret kalkulationen.

Kalkulationen udgør en overslagspris og er udarbejdet efter vurdering af nødvendige bygningsændringer i Østergadefløj og Østergade 21 A i forbindelse med indretning af skolefritidsordning på Skole Nords afdeling Svartingedal.

 

De beskrevne og kalkulerede bygningsændringer er aftalt med bygge- og brandmyndighederne med baggrund i gældende lovgivning ved bygningernes ændrede anvendelse.

 

Endelig er det forudsat, efter aftale med bygge- og brandmyndighederne, at villaen Østergade 21 A kun skal anvendes i begrænset tid og at der derfor bliver dispenseret for en række krav til bl.a. opsætning af Airmaster. Dispensationen bliver dog tidsbegrænset til en periode på 5 år.

 

Indskolingens fællesrum (det tidligere fysiklokale) bliver ikke betragtet som en del af skolefritidsordningen, men som undervisningslokale, der kun lejlighedsvis udlånes til skolefritidsordningen.

 

Overslagspris på ombygningen udgør 721.000 kr. og kalkulationen er bilagt sagen.

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygninger i Distrikt Nord blev pr. 1. marts overdraget til BRK Ejendomsservice, som første del af implementeringen af Facility Management.

Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administrationen af projektet varetages af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 721.000 kr. til indretning af skolefritidsordning på Skole Nords afdeling Svartingedal ved ombygning af Østergadefløj og Østergade 21 A.

Anlægsudgiften kan finansieres af renoveringspuljen til børne- og skoleområdet. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 9.532.800 kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2012 blev der afsat 10 mio. kr. i denne pulje, idet der samtidig blev indregnet kvalitetsfondsmidler. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Kalkulation20120710 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til lovliggørelse af tekniske installationer på Skole Nord, afdeling Kongeskær

82.18.00P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til ventilationsanlæg og lovliggørelse af gasinstallationer på Skole Nords afdeling Kongeskær.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til ventilationsanlæg og lovliggørelse af gasinstallationer på Skole Nords afdeling Kongeskær

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i ”Renoveringspulje, børne- og skoleområdet”

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilles til Kommunalbestyrelsen godkendelse.

Derudover anmoder Børne- og Skoleudvalget om en oversigt over principper for fordeling af de almindelige vedligeholdelsesbudgetter fordelt på lokationer.  

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

 

BRK Ejendomsservice har observeret manglende ventilationsanlæg i et klasseværelse og ulovlige gasinstallationer på Skole Nords afdeling Kongeskær.

 

Det ene klasseværelse i den midlertidige pavillon har intet ventilationsanlæg. Klasseværelset blev indtil 2010 anvendt som grupperum for op til 10 børn i SFO. Lokalet er siden blevet anvendt som klasselokale for en 4. klasse med 28 elever. Derfor opfylder indeklimaet ikke arbejdsmiljølovens krav vedr. tilladte grænseværdier for CO2 indhold.

 

BRK Ejendomsservice vurderer, at det er nødvendigt at installere et ventilationsanlæg i lokalet. Et ventilationsanlæg med den tilstrækkelige kapacitet koster 50.000 kr. inklusive montering.

 

Der er endvidere konstateret ulovlige gasinstallationer i fysiklokalet i fløj D.

Der er indhentet tilbud på VVS arbejde på 116.000 kr. El-arbejdet er beregnet til 34.000 kr. og lovliggørelsen af gasinstallationerne koster således i alt 150.000 kr.

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygninger i distrikt Nord blev pr. 1. marts 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice som første del af implementeringen af Facility Management.

Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administrationen af projektet varetages af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til ventilationsanlæg og lovliggørelse af gasinstallationer på Skole Nords afdeling Kongeskær.

Anlægsudgiften kan finansieres af renoveringspuljen til børne- og skoleområdet. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 9.532.800 kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2012 blev der afsat 10 mio. kr. i denne pulje, idet der samtidig blev indregnet kvalitetsfondsmidler. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling til renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Bornholms Ungdomsskole - tillægsbevilling

82.18.00P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord.

Da der er konstateret stor koncentration af fugt og heraf følgende skimmelsvamp og der er behov for både konkrete renoveringstiltag og fortsatte undersøgelser for at bringe lokalerne i brugbar stand, ansøges om en tillægsbevilling på 220.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 220.000 kr. til udbedring af skader og videre undersøgelser i forbindelse med bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 280.000 kr.

b)     at tillægsbevillingen på 220.000 kr. finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen under BRK Ejendomsservice har igangsat undersøgelser samt gennemført renovering af kloakker og brønde på Ungdomsskolens afdeling Nord i Klemensker.

 

Resultaterne af skimmelundersøgelsen er bilagt sagen og viser, at der i næsten alle prøver blev fundet for høje tal af relevante skimmelarter, herunder skimmelsvampearter, som er problematiske for indeklimaet.

Indtil der er gennemført udbedringer og skimmelsaneringer kan de berørte lokaler kun anvendes med restriktioner.

 

Der er ligeledes udført arbejder til afhjælpning af opfugtningen, men denne viser sig at have flere årsager. For at undgå yderligere opfugtning og deraf følgende skimmelvækst skal årsagerne klarlægges og nødvendige renoveringer udføres.

 

Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at der hurtigst muligt bør iværksættes følgende tiltag:

 

·       undersøgelser til identificering af årsagerne til opfugtning og skimmelsvampe

·       rensning for eksisterende skimmelsvamp

·       affugtning

·       reetablering af allerede fundne skader/kritiske forhold

 

De beskrevne renoveringsopgaver er skønnet til at koste 220.000 kr. Resultatet af kommende undersøgelser forventes at afdække, om der bliver behov for yderligere indsats.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. april 2012 en anlægsbevilling på 60.000 kr. til renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord i Klemensker. Bevillingen blev finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger.

 

Samme finansieringsmodel foreslås anvendt i denne sag, hvor der søges om en tillægsbevilling på 220.000 kr. til yderligere bekæmpelse af skimmelsvamp. Det korrigerede rådighedsbeløb i renoveringspuljen til skolebygninger udgør 561.913 kr.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den samlede anlægsbevilling til projektet udgøre 280.000 kr.

 

Det skal bemærkes at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af renoveringspuljen til skolebygninger. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Bilag 1 Status over gennemførte og kommende opgaver (DOC)

2.
Bilag 2 Indeklimarapport Bornholms Ungdomsskole Nord (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevillinger og procesplan vedr. Rønne Svømmehal - tillægsbevillinger

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

15-08-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

15

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har 31. maj 2012 givet en anlægsbevilling på i alt 400.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram og gennemførelse af arkitektkonkurrence m.v. vedr. projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

Efterfølgende er proces- og tidsplaner blevet gennemarbejdet og revideret af bygherrerådgiver, og der er på den baggrund behov for en udvidelse af den økonomiske ramme til opgaven.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     Nedenstående proces- og tidsplan til orientering.

b)     At der udarbejdes et byggeprogram som grundlag for en arkitektkonkurrence for totalrådgiver/arkitekt (prækvalificeret) med en økonomisk ramme på i alt 685.000 kr. ekskl. moms med halvdelen finansieret af Lokale- og Anlægsfonden.

c)     At der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 285.000 kr. (udgift) således at den samlede anlægsbevilling til byggeprogram m.m. herefter udgør 685.000 kr.

d)     At der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -142.500 kr. (indtægt), således at den samlede anlægsbevilling vedr. tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden udgør -342.500 kr.

e)     At den kommunale nettoudgift på 142.500 kr. finansieres af anlægspuljen til Rønne Svømmehal.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 15. august 2012:

Anbefales idet valg af entrepriseform afgøres af Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen på i alt 400.000 kr. blev givet på baggrund af en oprindelig plan om at tre arkitektvirksomheder skulle deltage i arkitektkonkurrencen.

På baggrund af det anslåede projekteringshonorar er der et formelt krav om at opgaven sendes i EU-udbud ifølge udbudsdirektivets regler for projektkonkurrencer om tjenesteydelser.

Direktivet stiller krav om minimum 5 prækvalificerede deltagere ved begrænsede udbud. Dette betyder, at antallet deltagende arkitektvirksomheder formelt skal forøges med 2 og konkurrencevederlaget dermed forøges med 100.000 kr.

Endvidere er det efter reglerne nødvendigt at afsætte dels et større beløb til fagdommere i forbindelse med arkitektkonkurrencen, dels et beløb på 50.000 kr. som honorar til det vindende arkitektfirma i tilfælde af standsning af processen efter afholdt arkitektkonkurrence.

Derudover er budgettet til bygherrerådgivning samt gennemførelse af udbuds- og konkurrenceproces blevet dyrere end oprindeligt forventet (se budget under økonomiafsnittet). Den nye pris er aftalt af den tidligere projektchef som en konkret pris med bygherrerådgiver, hvor det tidligere var et overslag, der lå til grund for prisen ved anlægsbevillingen afgivet 31. maj 2012.

Bornholms Regionskommunes tidligere projektchef har tidligere aftalt med Lokale og Anlægsfonden, at fonden bidrager med 50 procent af projektudgifterne. På grund af projektets nu forøgede pris har Lokale og Anlægsfondens projektleder oplyst, at fondens bevilling skal godkendes af fondens bestyrelse. Dette kan tidligst ske på fondens bestyrelsesmøde i oktober 2012.

 

Tidsplan

 

Planlægning

Indeværende fase, hvor der udarbejdes tids- og aktivitetsplan, opstilles forslag til samarbejdsform og konkurrencemodel, opgavens organisering fastlægges og klarlægges i samarbejde med LOA-fonden. Endvidere udarbejdes oplæg til Udbudsbekendtgørelse.

Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af konkurrence og udbudsproces.

Fasen afsluttes med godkendelse i Byggeudvalget ultimo august 2012.

 

Prækvalifikation

Udbudsbekendtgørelse offentliggøres i EU-tidende.

Modtagne anmodninger om prækvalifikation vurderes af repræsentanter fra LOA-fonden, BRK samt bygherrerådgiver, der indstiller fem totalrådgiver-team til at fremkomme med hver sit konkurrenceforslag.

Fasen afsluttes med godkendelse i Byggeudvalg medio oktober 2012.

 

Udbudsmateriale til projektkonkurrence

Der udarbejdes eventuelle forundersøgelser.

Der udarbejdes byggeprogram med deltagelse af Svømmehallen. Byggeprogrammet skal afspejle de fremtidige ønsker til Svømmehallens funktionalitet, teknik og drift.

Endvidere udarbejdes udbuds- og konkurrencebetingelser, ydelsesbeskrivelse, rådgiveraftale og tilbudsliste/honorarsats.

Fasen afsluttes med godkendelse i Byggeudvalg medio oktober 2012.

 

Konkurrencefasen

Fem konkurrenceforslag udarbejdes og indleveres anonymt.

Bedømmelseskomitéen vurderer de indkomne forslag og træder sammen ved to møder. Ved første møde gennemfører fagdommeren en projektgennemgang og ved andet møde udpeges vinderprojektet. Fagdommer udarbejder dommerbetænkning, der underskrives og efterfølgende åbnes kuverter og vinderen udpeges.

Tildeling af ordre til vinderen godkendelse i Byggeudvalg og meddelelsesbreve fremsendes til de bydende.

Sideløbende ansøges kommunalbestyrelsen om meddelelse af projekteringsbevilling.

Repræsentantskabet i Rønne Svømmehal træffer beslutning om svømmehallens fremtidige driftsform og ejerskab.

Fasen afsluttes januar 2012.

 

Projektering

Byggeprogram udarbejdes i endelig udgave og der udarbejdes projektforslag, forprojekt/myndighedsprojekt og hovedprojekt. Der indsendes byggeandragende og projektet myndighedsbehandles.

Sideløbende med projekteringen gennemføres prækvalifikation/udvælges af tilbudsgivende fagentreprenører som beskrevet ovenfor.

Projektforslag og fagentreprenører for tilbudsgivning godkendes af Byggeudvalg.

Periode: Februar til maj 2013.

 

Fagentrepriseudbud

Hovedprojekt udsendes for tilbudsgivning.

Tilbud vurderes i henhold til tildelingskriteriet laveste pris og vindende fagentreprenører indstilles.

Indstilling godkendes i Byggeudvalg og der indgås fagentreprisekontrakter.

Sideløbende ansøges kommunalbestyrelsen om meddelelse af anlægsbevilling.

Fasen afsluttes ultimo juni 2013.

 

Udførelse

Svømmehalen lukkes 1. august 2013.

Byggearbejder gennemføres med efterfølgende aflevering og indkøring.

Svømmehalen åbner medio 2014 og nyt liv pågår.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 blev der afsat en anlægspulje til Rønne Svømmehal på 13,5 mio. kr. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 13,3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2011 en anlægsbevilling på 200.000 kr. (udgift) til opstart af projektet og en anlægsbevilling på -100.000 kr. (indtægt) til tilskud.

På mødet den 31. maj 2012 meddelte Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på yderligere 200.000 kr. (udgift) til udarbejdelse af byggeprogram m.m. og en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på yderligere -100.000 kr. (indtægt) til tilskud.

Den samlede udgiftsanlægsbevilling udgør således pt. 400.000, medens indtægtsanlægsbevillingen pt. udgør -200.000 kr.

Den kommunale nettoudgift på i alt 200.000 kr. blev finansieret af anlægspuljen til Rønne Svømmehal.

Der er derfor nu brug for en samlet økonomisk ramme på 685.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram og konkurrence i henhold til nedenstående budget. Halvdelen af beløbet forventes fortsat finansieret via tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Der søges derfor om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 285.000 kr. vedrørende udgifter til byggeprogram m.m.

Der søges derudover også om tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -142.500 kr. (indtægt) vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Den kommunale nettoudgift, som udgør 142.500 kr., kan finansieres af ovennævnte anlægspulje til Rønne Svømmehal. Puljens korrigerede rådighedsbeløb vil herefter udgøre 13,16 mio. kr.

Projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” kan kun gennemføres som beskrevet, såfremt der findes yderligere finansiering for 6,5 mio. kr. – enten fra fonde eller som yderligere kommunalt bidrag.

Der vil - som nævnt ovenfor - skulle fremlægges flere bevillingssager senere i forløbet.

 

Budget

 

 

Bygherrerådgivning:

 

 

Planlægning, udbudsbekendtgørelse og prækvalifikation

 kr.    100.000

 

Udarbejdelse af kravspecifikation/byggeprogram

 kr.    100.000

 

Udarbejdelse af konkurrencebetingelser

 kr.     50.000

 

Budopfordring samt håndtering af udbud inkl. indstilling

 kr.     50.000

 

Gennemgang af projekter og økonomi

 kr.     50.000

 

Sekretær/tovholder på bedømmelsen

 kr.     25.000

 kr.     375.000

Konkurrencevederlag

 

 kr.     200.000

Tillæg ved standsning

 

 kr.       50.000

Fagdommere

 

 kr.       50.000

Diverse udlæg

 

 kr.       10.000

 

 

 kr.     685.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse

01.11.00P20-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der skal overvejes om og evt. hvilket byområde der næste gang skal prioriteres ved ansøgning om områdefornyelsesmidler.

I forbindelse med en ansøgning om udgiftsramme til et nyt områdefornyelsesprojekt anvendes den samme procedure som ved ansøgningsrunden i 2007. Kommunalbestyrelsen indkalder forslag til nye områdefornyelsesprojekter ved en annonce i kommunens fællesannonce i september.

De indkomne ansøgninger forelægges herefter Teknik- og Miljøudvalget til en afgørelse om, hvilket byområde der skal ansøges om områdefornyelsesramme til. Der ansøges om ét projekt i 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at udvalget drøfter en evt. igangsætning af proces med indkaldelse af forslag til et nyt områdefornyelsesprojekt igangsættes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. august 2012:

Igangsætte en proces med indkaldelse af forslag til et nyt områdefornyelsesprojekt.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til orientering for kommunalbestyrelsen.

 

 

Sagsfremstilling

Der skal overvejes hvilket byområde, der næste gang skal prioriteres ved ansøgning om områdefornyelsesmidler.

I forbindelse med en ansøgning om udgiftsramme til et nyt områdefornyelsesprojekt anvendes den samme procedure som ved ansøgningsrunden i 2007. Kommunalbestyrelsen indkalder forslag til nye områdefornyelsesprojekter ved en annonce i kommunens fællesannonce i september. Announcen redegør for tidsplanen, og for at by- og borgerforeninger kan ansøge om at komme i betragtning, som det byområde, hvortil kommunalbestyrelsen ansøger om reservation af en udgiftsramme. Foreningerne skal i deres ansøgning gøre rede for, hvilke lokale problemer de ønsker at afhjælpe, og hvilke byforbedringer der planlægges for.

De indkomne ansøgninger forelægges herefter Teknik- og Miljøudvalget til en afgørelse om, hvilket byområde der skal ansøges om områdefornyelsesramme til. Der ansøges om ét projekt i 2013.

Den næste ansøgningsfrist til reservation af udgiftsramme til områdefornyelse er den 7. januar 2013. Ansøgninger sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. For at komme i betragtning er det vigtigt, at ansøgningen indeholder en bred vifte af problematikker, som kan indgå i et lokalt områdefornyelsesprojekt. Den ministerielle udvælgelse sker ud fra en konkret vurdering af ansøgningerne og af områdets behov for offentlig indsats. Staten afholder 1/3 af udgifterne og kommunen 2/3.

Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Desuden kan kommunen få støtte til planlægning, udredning og organisering af ældre erhvervs- og havneområder. En forudsætning for at modtage støtten er, at interessenter i området inddrages i planlægningen og gennemførelsen af indsatsen.

Opnår kommunen reservation, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram i samarbejde med områdets interessenter. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget byfornyelsesprogrammet, ansøges om endeligt tilsagn. Herefter vil implementeringen kunne igangsættes. Dvs. i foråret 2013 vil udarbejdelse af et byfornyelsesprogram kunne finde sted og implementering af delprojekter vil kunne starte i slutningen af 2013.

 

Igangværende og afsluttede områdefornyelsesprojekter.

 

Hasle områdefornyelse. Det igangværende områdefornyelsesprojekt startede i 2008 og afslutter i 2013. Budget: 5.050.000 kr. (statens andel 1.333.000 kr. – kommunens andel 2.667.000 kr.), idet Direktoratet for FødevareErhverv har bevilget 1.000.000 kr. til aktiviteter og anlæg på havneområdet og Hasle Turist- og Erhvervsforening har bevilget 50.000 kr. til brandingproces.

Projektet har herudover modtaget medfinansiering af Aktivitetsparken/Hasle Fælled på godt 500.000 kr., og tilsagn om medfinansiering af Hasle havnebad og forbedringer på Hasle havn fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden på i alt 6.100.000 kr. (heraf 1.067.500 kr. fondsmoms). Endvidere har Hasle fået tilsagn på 9.000.000 kr.fra Transportministeriet om medfinansiering af etablering af kanalmiljø, havnetorv og badestrand.

 

Indsatser: Der er etableret en Aktivitetspark med multihytte, motions- og legeredskaber, samt 3 løberuter, og der pågår etablering af et havnebad og forskellige tiltag på havneområdet. I efteråret 2013 arbejdes med indretning af et medborgerhus og omdannelse af Hasle Torv. Der er startet en branding proces – ”Hasle By hen imod 2020”.

 

Sandvig Områdefornyelse blev påbegyndt i 2003 og afsluttes i 2012. Projektet har en rammebevilling på 3.200.000,- kr. over 5 år (statens andel 1.063.000 kr. og kommunens andel 2.137.000 kr.).  Herudover modtog projektet godt 500.000 kr. fra EU og diverse fonde. Strandpromenaden og klitlandskabet indgik ligeledes i Mulighedernes Land/Realdania med 5.000.000 kr. (heraf fondsmoms 875.000 kr.).

Indsatser: Udvidelse af kapacitet på Sandvig Havn og faciliteter for gæstesejlere, restaurering og udvidelse af anvendelsesmuligheder af den gamle Rådstue (medborger - og kulturhus), naturlegeplads, forbedrede anvendelsesmuligheder og faciliteter på Sandvig Sceneplads, omdannelse af Strandpromenaden og genetablering af klitlandskabet.

 

Gudhjem Helhedsorienteret byfornyelse blev startet i 2002 og afsluttede i 2007. Projektet havde en samlet bevilling på 5.500.000 kr. over 5 år (statens andel 1.500.000 kr., kommunens andel 4.000.000 kr.). Herudover modtog projektet ca. 950.000 kr. fra EU og diverse fonde.

Indsatser: Etablering af ”Gudhjem Universitet”, AktivitetsHuset (ungdomshuset), parkerings-pladsen ved Gudhjemvej med fodgængerovergang, Toftevej og krydset Helligdomsvej-Brøddegade, Kranpladsen, Torvet ved slæbestedet, forskønnelse af p-pladsen på havnen og gangforbindelse langs havnefronten.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2013-16 afsat rådighedsbeløb til nye områdefornyelsesprojekter. Regionskommunens pulje til udgifter til nye projekter udgør 884.500 kr. pr. år. I alt 3.538.000 kr. over 4 år. Herudover er der budgetlagt med forventet statstilskud til nye projekter på i alt 1.179.200 kr. i samme periode.

Hvis regionskommunen får tildelt en udgiftsramme til områdefornyelse vil der sener blive fremsendt en sag med henblik på meddelelse af anlægsbevilliger til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Folkemødet 2012, evaluering

24.00.00P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

17

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Den 14. – 17. juni 2012 blev det andet årlige Folkemøde afholdt i Allinge, med ca. 32.000 besøgende fordelt på de fire dage, med 748 registrerede arrangementer gennemført af 297 arrangører fra hele landet. 400 pressefolk fra mere end 80 forskellige medier dækkede Folkemødet.

Folkemødesekretariatet har foretaget en samlet evaluering, som sammen med en række anbefalinger for kommende Folkemøder forelægges til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til drøftelse af evaluering og anbefalinger, der danner grundlag for de videre forberedelser af Folkemødet 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Både formål og succeskriterier for Folkemødet 2012 blev mere end indfriet.

Folkemødet 2012 fremstod tydeligt som et frit mødested for danske partier, organisationer og borgere, med plads til refleksioner om rammerne for vores samfund og udveksling af holdninger under åben himmel.

Folkemødet 2012 fik i endnu højere grad end det første folkemøde i 2011 sat Bornholm i midten af det politiske Danmarkskort, og sørgede for at give det politiske Danmark en ny platform for udveksling af viden og holdninger – en platform, hvor de politisk valgte fik mulighed for at mødes på tværs af politiske repræsentationer.

Succeskriterierne:

·         ca. 32.000 besøgende mod ca. 10.000 gæster i 2011 og et mål for 2012 på 20.000 gæster

·         297 arrangører, mod 72 i 2011 og en målsætning på 80 arrangører

·         Mere end en femdobling af antallet af telte, fra 30 i 2011 til 160 telte i 2012

·         748 registrerede arrangementer mod 256 i 2011 og et mål på 400 arrangementer

·         400 journalister mod 235 i 2011 og en målsætning på 250 i 2012

Eksterne evalueringer og tilbagemeldinger efter Folkemødet 2012 udtrykker éntydigt et samlet positivt indtryk, samtidig med at der er kommet mange gode ideer og forslag til yderligere forbedringer af Folkemøderne for de kommende år.

I sin evalueringsrapport har Folkemødesekretariatet medtaget disse ideer og forslag, med anbefalinger til brug for forberedelsen af Folkemødet 2013.

 

Kommunikation: Der er brug for at gøre både hjemmeside og Folkemødeavisen mere brugervenlige, samt at udvikle en bedre app.

 

Allinge som værtsby: Der er brug for en langsigtet anlægsstrategi for Allinge by og havn, der bedre understøtter Folkemødets logistik- og forsyningsbehov, en bedre og mere brugervenlig skiltning samt en optimering i indretningen af teltarealer og byen som helhed.

 

Forsyning: Der er behov for bedre netdækning, mere og bedre forplejningsmuligheder, flere toiletter og bedre tilgængelighed for handikappede.

 

Transport: Transportmulighederne til og fra samt på øen er fortsat utilstrækkelige. Der er brug for flere parkeringspladser.

 

Organisation: Der er brug for en bredere organisation i forberedelsen af Folkemødet, både internt i forhold til regionskommunens forskellige enheder, samt i forholdet til de mange eksterne samarbejdspartnere. Det gælder både på ledelses- og praktikerniveau.

 

I forhold til Folkemødet 2013 anbefales det endvidere at arbejde videre med ideer om at lade eksterne organisationer drive pressecentret, øge areallejen så affaldsbortskaffelse inkluderes, at opprioritere grøn transport med flere cykler samt undersøge muligheden for gratis bustransport på øen under Folkemødet.

Ungdommens Folkemøde, der blev gennemført for første gang, viste sig også at være en succes og der er brug for øget overnatningskapacitet.

 

Regnskabet for Folkemødet 2012 er endnu ikke afsluttet. Der forventes udgifter på ca. 3 mio. kr., hvortil kommer ekstra bemanding som regionskommunens forskellige enheder har stillet til rådighed.

På finansieringssiden er der ansøgt om støtte fra 24 forskellige fonde og puljer, hvoraf halvdelen har givet tilsagn. Der mangler dog endnu svar på enkelte ansøgninger, men forventningen er at der vil blive balance i det endelige regnskab.

Flere fonde/puljer/organisationer har ydet støtte både i 2011 og 2012, enkelte også til Folkemødet i 2013. Nogle fonde har oplyst at de ikke har mulighed for at yde tilskud til yderligere Folkemøder.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag: Folkemødet 2012, evalueringsrapport

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2012

1.
Udkast - Evaluringsrapport Folkemødet 2012 (PUB)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

18

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

19

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Bright Park Bornholm

00.16.00P20-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-08-2012

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 20. juni 2012 at afvente en handlingsplan fra bestyrelsen for Bright Park Bornholm samt at afsætte 520.000 kr. til eventuel konsolidering i forbindelse med drøftelse af Bright Park Bornholms (Møbelfabrikken) fremtid.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at udbetalingen i første omgang finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevilling, og

b)     at sagen fremsendes til kommunalbestyrelsen med henblik på meddelelse af tillægsbevilling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august 2012:

Indstillingen godkendt.

Winni Grosbøll og Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af Bright Park Bornholms (Møbelfabrikken) fremtid på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. juni 2012 blev det besluttet, at afvente en handlingsplan fra bestyrelsen, og at der blev afsat et beløb på 520.000 kr. til eventuel konsolidering, finansieret af kassebeholdningen.

 

Bestyrelsen har den 8. august 2012 fremsendt en handlingsplan for Bright Park Bornholm. Se bilag 1.

 

Bornholms Regionskommune har nu modtaget en anmodning om at få udbetalt i alt 330.000 kr. i 3 rater.

·         150.000 kr. udbetalt den 22. august 2012

·         130.000 kr. udbetalt den 28. august 2012

·         50.000 kr. udbetalt den 15. september 2012.

 

Økonomidirektøren har i denne forbindelse bedt om en oversigt over indtægter og udgifter i perioden primo august til ultimo september 2012. Se bilag 2.

 

Økonomiske konsekvenser

Økonomi- og Erhvervsudvalgets har ved behandlingen af sagen sidste gang besluttet, at udgiften finansieres af kassebeholdningen. Sagen har imidlertid ikke været fremsendt til kommunalbestyrelsen med henblik på meddelelse af tillægsbevilling.

Udgiften finansieres inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede budgetramme indtil der er meddelt tillægsbevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2012

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt