Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
12-09-2012 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 31. august 2012
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2012, Økonomi- og Erhvervsudvalget
  åbent 4 Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2012
  åbent 5 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 6 Budget 2013, 1. behandling
  åbent 7 Regnskab for 1. halvår 2012
  åbent 8 Anlægsbevilling til Plejecenter Snorrebakken 2. etape til 60 plejecenterboliger med tilhørende servicearealer
  åbent 9 Anlægsbevilling til etablering af mobile IT arbejdspladser i Døgnplejen
  åbent 10 Anlægsbevilling til køkkenudstyr til DeViKas produktionskøkken
  åbent 11 Anlægsbevilling til renovering af gulv i DeViKas produktionskøkken i Nexø
  åbent 12 Anlægsbevilling til bestykning af servicearealer på Plejecenter Snorrebakken
  åbent 13 Anlægsbevilling til etablering af tandklinik på Plejecenter Snorrebakken
  åbent 14 Anlægsbevilling til etablering af fællesrum på Aktivitets- og Plejecenter Lunden
  åbent 15 Anlægsbevilling til etablering af fællesrum på Toftegården
  åbent 16 Anlægsbevilling til renovering af gulve på Røbo
  åbent 17 Anlægsbevilling til selvbetjeningsautomater m.v. på Bornholms Biblioteker
  åbent 18 Økonomiske konsekvenser ved ressourcetilpasning i folkeskolen.
  åbent 19 Rullende skolestart efter høring
  åbent 20 Forslag til anvendelse af renoveringspulje på børne- og skoleområdet
  åbent 21 Anlægsbevilling til etablering af kommunikationsværktøj i skolefritidsordninger og -klubber
  åbent 22 Nedsættelse af takst for madservice til hjemmeboende
  åbent 23 Økologi i kommunale køkkener
  åbent 24 Orientering om anvendelse af arv
  åbent 25 Forslag til nye resultatkontrakter for Bornholms Turistinformationer
  åbent 26 Ansøgning om støtte til turistinformation på Hammershus
  åbent 27 Beskæftigelsesplan 2013
  åbent 28 Forslag til lokalplan nr. 065 og kommuneplantillæg nr. 010 for en udvidelse af Bornholms Aluminium i Nyker
  åbent 29 Notat om slutdepot for atomaffald ved Østermarie
  åbent 30 Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller ved Krashave
  åbent 31 Forsøg med digital stemmeafgivning
  åbent 32 Orientering fra formanden
  åbent 33 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

1

 

 

Fraværende

Bjarne Kristiansen, Bjarne Hartung Kirkegaard, Winni Grosbøll

 

Bemærkninger til dagsordenen

Viceborgmester Steen Colberg Jensen ledede mødet.

 

Pkt. 25. og 26 udgår af dagsordenen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigter pr. 31. august 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. august 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (159,0 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (274,9 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (20,2 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2012 (155,2 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 31. august 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 159,0 mio. kr. er uændret i forhold til 31. juli 2012, hvor beholdningen sidste år faldt med ca. 21,6 mio. kr. 

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er svagt dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning ligger under niveauet i 2011. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo juli ca. 45 mio. kr. lavere end i 2011, idet der fortsat forventes en faldende gennemsnitlig kassebeholdning.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 20,2 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler fra 2011.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 39,6 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. september 2012

1.
Beholdninger pr. 31. august 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2012, Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.30.10G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 13,3 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2011 overført et overskud på 36,9 mio. kr. Når der tages højde for overført overskud konverteret til anlæg for 2,9 mio. kr., forventes et samlet overskud på 20,7 mio. kr. i 2012.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 30,8 mio. kr. i forhold til det bevilliget rådighedsbeløb i 2012

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller, at:

·         budgetopfølgningen pr. 31. juli 2012 tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler fra 2011. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgning.

 

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

At bilag 2 fremgår opfølgningen på anlæg på projektniveau, for projektet hvor bevillingen udgør mindst 1 mio. kr. eller hvor bevillingen er givet i 2010 eller tidligere.

 

 

 

Drift

politikområde 0 Økonomi forventes samlet set et merforbrug på 3 mio. kr. i 2012. Der er ikke overført midler fra 2011. 

 

politikområde 11 Erhverv og Samfund forventes samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af overført overskud fra 2011 på 11,4 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         udbetalingen af disponerede midler kan falde i efterfølgende budgetår, hvorved der ikke bliver entydig sammenhæng mellem budget og regnskab.

 

politikområde 12 Organisation, personale og politikere forventes samlet set et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af overført overskud fra 2011 på 5,7 mio. kr. 

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         tilgangen af personer, der er berettiget til seniorjob. Tilgangen forventes øget markant i 2013 som følge af afkortet dagpengeperiode.

 

politikområde 13 Informationsteknologi forventes samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af overført overskud fra 2011 på 10,8 mio. kr.

 

politikområde 14 Fællesadministration forventes samlet set et merforbrug på 6,7 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af overført overskud fra 2011 på 9,0 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         kommunalbestyrelsens beslutning om at lægge gebyr på opkrævninger, hvor statsforvaltningen har underkendt en lignende beslutning i anden kommune. Budget 2013 og fremefter er dog tilrettet herfor.

·         administrationsaftalen med Bornholms Forsyning A/S, hvor aftalebeløbet ikke står mål med det budgetlagte. Budget 2013 og fremefter er dog tilrettet herfor.

 

Anlæg

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2012 33,8 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på 30,8 mio. kr. i 2012 i forhold til rådighedsbeløbet, jf. bilag 2.

Det samlede mindreforbrug består i hovedtræk dels af et mindreforbrug på rådighedsbeløbet vedr. byggeri til samling af administrationen og dels af mindreindtægter vedr. salg af jord og ejendom på 76,4 mio. kr.

 

 

Der er bemærkninger til følgende projekter, hvor forudsætningerne ikke holder:

·         Projekter under jordforsyning

·         Puljerne vedr. salg af landbrugsjord, skove og havnearealer

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. juli 2012 udviser samlet set et merforbrug på 13,3 mio. kr. i 2012 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder, hvilket er en forbedring på 0,8 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. maj.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Fra 2011 er der overført et overskud på 36,9 mio. kr. Status på ansøgning om brug af overførsler i 2012 pr. 22. august er, at der er godkendt brug af 4,2 mio. kr. til drift og 2,9 mio. kr. til anlæg.

Når der tages højde for overført overskud konverteret til anlæg for 2,9 mio. kr., forventes et samlet overskud på 20,7 mio. kr.

 

Tabel: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2012

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2012

Overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

00 Økonomi

-2.995

 

0

-2.995

0

11 Erhverv og Samfund

-4.819

 

11.412

6.593

0

12 Organisation, personale og politikere

2.492

1.181

5.744

8.236

1.181

13 Informationsteknologi

-1.278

 

10.754

9.477

0

14 Fællesadministration

-6.695

-511

8.986

2.292

-511

Økonomi- og Erhvervsudvalget

-13.295

669

36.897

23.603

669

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2012 33,8 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på 30,8 mio. kr. i 2012 i forhold til rådighedsbeløbet.

 

Tabel 2: Anlægsopfølgning pr. 31. juli 2012

Nettobeløb i 1.000 kr.

Pol. Omr.

Samlet bevilling i alt

Afvigelse på samlet bevilling

2012

Afvigelse i 2012

 

 

Anlægsbevilling

Forventet forbrug i alt

Rådigheds- beløb

Forventet forbrug

Anlæg i alt

 

2.673

4.709

 

33.827

3.074

30.753

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. september 2012

1.
Bilag 1 - ØKE, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOC)

2.
Bilag 2 - ØKE, Anlægsopfølgning pr. 31. juli 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2012

00.30.10G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser et forventet regnskab, der samlet set udviser et kasseforbrug på 19,1 mio. kr. hvilket udgør et samlet mindreforbrug på 38,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012.

På det skattefinansierede område forventes samlet set et mindreforbrug på 96,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012. Dette kan henføres til mindreindtægter på 14,7 mio. kr. på indtægtssiden, mindreforbrug på 11,2 mio. kr. på drift, mindreforbrug på 98,8 mio. kr. på anlæg, samt mindreindtægt 1,1 mio. kr. på renter.

På det brugerfinansierede område forventes samlet set et merforbrug på 14,2 mio. kr. vedr. anlæg.

Balanceforskydninger og lån påvirker resultatet med et merforbrug på 44,1 mio. kr.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2012 tages til efterretning,

b)     at der meddeles tillægsbevilling på i alt 0,836 mio. kr. som konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammet, finansieret af de likvide midler,

c)     at der meddeles tillægsbevilling vedr. tilskud og udligning på 13,476 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af tilskud og udligning i 2012, finansieret af de likvide midler,

d)     at der meddeles tillægsbevilling vedr. udgifterne til forsikrede ledige på -12,984 mio. kr. svarende til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, idet beløbet tilføres kassebeholdningen, og

e)     at virksomhedernes lønbudgetter korrigeres for den lavere reguleringsprocent pr. 01.10.2012

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. akkumulerede overførsler fra tidligere år.

 

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgning.

 

 

Skattefinansieret område

Indtægter

Der forventes mindreindtægter for ca. 14,7 mio. kr. Der forventes mindreindtægter vedr. skatter, primært ejendomsskatter på 1,3 mio. kr. og mindreindtægter vedr. tilskud og udligning på 13,5 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen i 2012. Heraf udgør midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet 13,0 mio. kr.

 

Drift

På serviceudgifterne forventes pr. 31. juli et merforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Fra 2011 er der overført et samlet netto overskud på 85,8 mio. kr. og Økonomi- og Erhvervsudvalget har pr. 22. august godkendt ansøgninger fra virksomhederne for i alt 45,9 mio. kr., fordelt med 26,0 mio. kr. anvendt på drift og 19,9 mio. kr. som konverteres fra drift til anlæg. En del af det forventede merforbrug i 2012 kan således henføres til brug af overført overskud.

ØA forventer dog at servicerammen overholdes i 2012, idet erfaringer fra tidligere år viser, at der er en tendens til, at virksomheder og områder overvurderer det forventede forbrug af overført overskud.

 

Der gøres opmærksom på, at nogle virksomheders budget tildeles i taxametermodeller som fungerer forskudt i forhold til budgetåret, fx på skoleområdet og ældreområdet. Her kan et merforbrug i 2012 være begrundet en højere aktivitet, som der er givet budget til i 2011.

 

Vedrørende overførselsudgifter forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr., mens der til forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 32,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012. På den centrale refusionsordning forventes en mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

 

Tillægsbevillinger

Det oprindelige budget 2012 på serviceudgiftsområdet er reduceret med samlet set 27,6 mio. kr. Denne ændring af budgettet vedrører fortrinsvis nulstilling af puljen på 25 mio. kr. til imødegåelse af merforbrug på serviceudgifterne, som modsvares af en tilsvarende modpost på balanceforskydninger.

Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet er en budgetreduktion på 0,473 mio. kr. hvoraf 0,027 mio. kr. tilføres kassen. Herudover anbefales det, at konsekvenserne af ændringen vedr. refusion for særlig dyre enkeltsager på 1,336 mio. kr. på børneområdet ligeledes tilføres kassen, da en negativ tillægsbevilling blot vil forværre BFCs underskud yderligere. Det anbefales derfor, at der meddeles tillægsbevilling på i alt 0,836 mio. kr. som konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammet.

Reguleringsordningen udløser ikke den lønstigning pr. 1. oktober 2012, som var forudsat i lønskønnet ved budgetlægningen. Reguleringsprocenten pr. 1/10 2012 er ændret fra 0,82 til -0,05 pct., hvilket samlet set indebærer mindreudgifter til løn på ca. 2,7 mio. kr. Det anbefales, at virksomhedernes lønbudgetter reduceres i 2012, idet den konkrete beregning vil foreligge til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012.

 

Anlæg

Opfølgningen anlæg viser et forventet mindreforbrug på 98,8 mio. kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb. Der gøres opmærksom på, at anlægsudgiften på 110 mio. kr. i forbindelse med nyt rådhusbyggeri fortsat indgår i anlægsbudgettet for 2012.

Den samlede anlægsoverførsel fra 2011 på det skattefinansierede område udgør -4,0 mio. kr.. Dertil skal lægges godkendt brug af overførsler, hvor driftsmidler konverteres til anlægsmidler i alt 19,9 mio. kr.

 

 

Brugerfinansieret område

Budgettet vedr. drift forventes overholdt, mens der forventes der et merforbrug på 14,2 mio. kr. vedr. anlæg (affaldsområdet) i forhold til det oprindelige budget på det brugerfinansierede område. Merforbrug skyldes overførte anlægsmidler fra 2011 som forventes anvendt i 2012.

 

 

Øvrige poster

Balanceforskydninger

Det forventede regnskab svarer til det korrigerede budget reguleret for forventede forskydninger i kassekreditter som følge indfrielser af kreditter ved optagelse af lån samt mindre træk på byggekreditter som følge af forsinkelser i byggerier af plejeboliger.

I forhold til det oprindelige budget er balanceforskydninger forhøjet med 28,8 mio. kr. vedrørende nulstilling af pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af merforbrug på serviceudgifterne, som modsvares af en tilsvarende modpost på serviceudgifterne, samt indfrielse af lån på 3,8 mio. kr. vedrørende Rønne Theater.  Herudover er der overført 12,3 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsmidler og 70,6 mio. kr. vedr. byggekreditter.

 

Lån

Det forventede regnskab vedr. optagelse af lån svarer til det korrigerede budget reguleret for låneoptagelse i forbindelse med rådhusbyggeriet samt udskydelse af låneoptagelse som følge af forsinkelse af plejeboligbyggerier.

I forhold til det oprindelige budget er optagelse af lån forhøjet med budgetoverførsler fra 2011 på 132,3 mio. kr.

 

 

Forventet balance

Der var oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 57,6 mio. kr. i 2012, bl.a. som følge af store anlægsinvesteringer i det nye rådhusbyggeri. Det forventede regnskab viser et forventet kasseforbrug på 19,1 mio. kr.. Der er således tale om et mindreforbrug på 38,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser et forventet regnskab, der samlet set udviser et kasseforbrug på 19,1 mio. kr. hvilket udgør et samlet mindreforbrug på 38,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012.

 

Tabellen viser et sammendrag af resultatopgørelsen, jf. bilag 1.

 

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2012

Korr. budget 2012

Forventet regnskab pr. 31. juli

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

-       Indtægter

-2.690,3

-2.690,7

-2.676,0

14,3

14,7

-       Drift

2.679,6

2.740,1

2.668,3

-11,2

-71,7

-       Anlæg

248,5

253,4

149,7

-98,8

-103,7

-       Renter

2,8

2,8

1,7

-1,1

-1,1

Resultat af det skattefinansierede område

240,6

309,6

143,8

-96,8

-161,8

Resultat af det brugerfinansierede område

-5,4

8,8

8,8

14,2

0,0

Samlet resultat

235,2

318,4

152,6

-82,6

-161,8

Øvrige poster

-177,6

-198,1

-133,5

44,1

64,6

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

57,6

120,3

19,1

-38,5

-97,2

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen og den samlede påvirkningen af kassebeholdningen, samt afvigelser i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

 

I bilag 2 rettes fokus mod at vise sammenhængen mellem resultatopgørelsen vedr. drift og anlæg i forhold til fagudvalgsområderne, samt opdelingen i overførbar og ikke-overførbar bevilling.

 

I bilag 3 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau, samt udvalgenes indstillinger.

 

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgningen på virksomhedsniveau. 

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. september 2012

1.
Bilag 1 Resultatopgørelsen (DOC)

2.
Bilag 2 Drift og anlæg på fagudvalg (DOC)

3.
Bilag 3 Drift og anlæg på fagudvalg og politikområder (DOC)

4.
Bilag 4, Budgetopfølgning på virksomhedsniveau (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter. 

 

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

At afrapporteringen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 31. august 2012 som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:                                           

·         Nøgletal til risikostyring

·         Låneporteføljens sammensætning

·         Obligationsporteføljen

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 31. august 2012           67 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for renteswaps pr. 31. august 2012:

Regionskommunen har 2 renteswaps i DKK, begge indgået med Nordea.

De 2 swaps er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente.

Årsagen til at lånene ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt, at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

 

Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode. Hensigten med Regionskommunens 2 swaps er at de skal beholdes indtil udløb. 

 

Oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb  Valuta          Opr. lån i DKK                  

 

 

15.06.2009 / 22.06.2019       DKK                9,2 mio.   

12.06.2012 / 30.04.2037   DKK                  11,3 mio.

 

                                                                                       

 

De 2 renteswaps har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 31. august 2012 var markedsværdien:

 

 

 - 1,4 mio. kr. i bankens favør     (30. maj 2012: - 1,5 mio.)

 

Markedsværdien er uden betydning, hvis hensigten er at beholde de 2 swaps i den aftalte periode, hvilket er gældende for kommunens swaps.

 

 

Placeringssiden:

 

Markedsværdien af placeringen pr. 31. august 2012: 141,2 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

 

Afkast 1.1 – 31.08.2012: 3,92% (svarende til ca. 5,9% p.a.)

 

Anbefalingen fra kommunens rådgiver er fortsat at fastholde placeringen.

 

Afkastet af placeringen i Danske Invest kan ses i forhold til det historisk lave renteniveau i Danmark, hvilket bl.a. afspejler sig i rentesatserne på kommunens konti i Danske Bank, som pr. 5. september 2012 så således ud:

 

                 Træk på kontoen:                             - 0,65% p.a.

                 Indestående op til 30 mio. kr.:            - 0,20% p.a.

                 Indestående over 30 mio. kr.:                0,00% p.a.

 

Af andre rentesatser kan nævnes at byggekreditterne i Kommunekredit pt. koster 0,20% p.a. i rente og rentetilpasningslånet på 88,8 mio. kr. som blev hjemtaget 31. juli 2012 til 1. etape, Snorrebakken 60 boliger, fik en rente på 0,07% p.a. for perioden frem til 31.12.2012.  

 

Et foreløbigt afkast på 3,92% må derfor anses som fornuftigt, især hvis alternativet havde været kontant placering på bankkontoen, jævnfør ovennævnte satser.

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger”.

Der forventes et fald i overskudslikviditeten det kommende år, hvilket gør at der ved de kommende afrapporteringer vil skulle tages stilling til en eventuel reduktion i størrelsen af placeringen.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. september 2012

1.
Finansiel strategi, rapportering pr. 31. august 2012 (PDF)

2.
Rentemarkedet, markedskommentarer og prognose (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budget 2013, 1. behandling

00.30.10P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

1. behandling af budgetforslag for 2013, som er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der er indgået på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 2. og 3. september 2012.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at budgetforslaget for 2013 oversendes til 1. behandling

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Udvalget oversender budgetforslaget for 2013 til 1. behandling.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsætte forslag til budget for næste år inden for en af ministeren nærmere fastsat frist. Fristen er senest den 15. september.

 

Budgetforslaget for 2013 er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne, Konservative, Liberal Alliance og løsgænger Carl Ilsøe på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 2. og 3. september 2012.

 

Alle beløb er anført i 2013 priser med mindre andet er angivet.

 

Budgetprocessen som den er forløbet

Budgetarbejdet for 2013 har taget udgangspunkt i den balance, der er for budgetoverslag 2013 i budget 2012.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte budgetvejledningen for 2013 den 18. januar 2012.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2011 at iværksætte en screening af besparelsesmuligheder på serviceområderne i Bornholms Regionskommune. BDO Kommunernes Revision præsenterede den udarbejdede rapport på budgettemamødet den 14. februar 2012. Rapportens resultater har dannet grundlag for fagudvalgenes arbejde med prioriteringsforslag til budget 2013. Økonomi- og Erhvervsudvalget har ikke fastsat beløbsmæssige rammer for fagudvalgenes budgetarbejde, men har defineret en række områder på baggrund af screeningsrapporten, som udvalgene skulle tage udgangspunkt i.

 

Fagudvalgene har fremsendt deres budgetbidrag den 14. juni. Budgetbidragene er medio juni sendt i høring i MED-Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd samt i virksomhederne. Høringssvar og udtalelser i øvrigt indgik i materialet til kommunalbestyrelsens budgetseminar den 2. og 3. september.

 

Den 26. juni afholdt kommunalbestyrelsen budgetseminar 2, hvor emnet var en foreløbig status på økonomien for 2013 efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, samt en drøftelse af udvalgenes budgetbidrag.

 

Den 14. august fremlagde borgmesteren sit forslag til budget for 2013 m.fl. år.

 

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar 3 den 2. og 3. september. På seminaret indgik kommunalbestyrelsen forlig om det kommende års budget. Forliget ligger til grund for Økonomi- og Erhvervsudvalget forslag til budget for 2013 m.fl. år til 1. behandlingen.

 

I henhold til budget- og aftalevejledningen sendes nye forslag, som er fremkommet på budgetseminar 3 og indgår i budgetforslaget, i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd, MED-hovedudvalget og berørte virksomhed. Det nye høringsmateriale er udsendt den 10. september med høringsfrist den 25. september.

 


Budgetforslaget for 2013 m.fl. år

Budgetforslaget for 2013 m.fl. år fremgår af nedenstående resultatopgørelse i hovedposter:

Mio. kr. – årets priser

BF2013

BO2014

BO2015

BO2016

Indtægter

-2.693,1

-2.698,4

-2.736,7

-2.777,4

  Skatter

-1.610,4

-1.653,4

1.690,8

1.725,9

  Tilskud og udligning

-1.082,7

-1.045,0

-1.045,9

-1.051,4

Driftsvirksomhed

2.663,9

2.687,1

2.752,8

2.813,9

Renter m.v.

4,2

4,5

4,9

5,0

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-25,0

-6,8

21,0

41,5

Anlægsvirksomhed

117,9

43,4

33,6

28,9

  - heraf pleje-/ældreboliger

62,5

4,5

 

 

Resultat af de skattefinansierede område

92,9

36,6

54,7

70,4

Det brugerfinansierede område

-4,5

-4,7

-4,9

-5,1

Samlet resultat

88,4

31,9

49,8

65,3

Øvrige poster

-89,8

7,4

17,5

22,5

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

-62,5

-4,5

 

 

  Optagelse af lån

-30,5

-18,7

-15,1

-10,0

  Afdrag på lån

27,5

23,9

23,2

23,3

  Øvrige balanceforskydninger

-24,5

6,7

9,4

9,2

Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+)

-1,4

39,3

67,3

87,8

Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2011

49,2

 

 

 

Kasseforbrug 2013

47,8

 

 

 

 

 

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, som er vedlagt som bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet jf. bilag 2 – 4.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budget 2013:

Skatteprocenten fastholdes på 25,9 pct. og grundskyldspromille fastholdes ligeledes uændret på 33,41 promille.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for skatteindtægterne og beregning af tilskud og udligning.

Der optages lån for i alt 30,5 mio. kr., fordelt med 13,6 mio. kr. vedr. energirenovering, 6,85 mio. kr. vedr. anlæg på kvalitetsområderne og 10 mio. kr. i generelle lån.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, PPR- og Sundhedspleje, ældreområdet og vedr. hjælpemidler.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget.

 

Kommunalbestyrelsens mål

Fagudvalgene har konkretiseret kommunalbestyrelsens visioner i en række mål. Disse mål fremgår af budgetbemærkningerne på politikområderne. Budgetbemærkningerne vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

Budgetforliget 2013

På budgetseminaret den 2. og 3. september indgik kommunalbestyrelsen forlig om det kommende års budget. Forliget ligger til grund for Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag til budget for 2013 m.fl. år til 1. behandlingen. Forligsemnerne fremgår af bilag 7.

 

Takster

Forslaget til takster for 2013 fremgår af takstbladet i bilag 5. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelsesloven godkende taksterne på dagpasnings- og ældreområdet, skolefritidsordninger samt forsyningsområdet.

Taksten på dagpasningsområdet er anført i 2012 priser, og vil blive genberegnet til 2. behandlingen.

 

Den kirkelige ligning

Den kirkelige ligning fremgår af bilag 6. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er uændret 0,93 pct.

 

Bevillinger

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal der foreligge en bevillingsoversigt til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Bevillingsoversigten kan blive justeret til 2. behandlingen i det omfang forslagene fra budgetforliget er faldet på plads, ligesom der kan ske omplacering af budgetbeløb frem til 2. behandlingen.

Bevillingsoversigten på udvalgsniveau fremgår af bilag 2.

 

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet budgetbemærkninger på politikområde- og budgetområdeniveau forud for kommunalbestyrelsens budgetseminar ultimo august, som indgår i materialet til budgetseminaret. Budgetbemærkningerne vil blive opdateret, således at de kan indgå i materialet til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

Ændringsforslag

Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftlige ændringsforslag er fastsat til onsdag den 25. september 2012 kl. 8.00.

Ændringsforslag skal indsendes til Økonomi og Analyse med angivelse af, hvilket prisniveau forslaget er angivet i. Ændringsforslag fremsendes pr. e-mail til oea@brk.dk.

Fristen gælder ikke for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. september 2012

1.
Generelle bemærkninger 2013 (PDF)

2.
Bevillingsoversigt 2013 (PDF)

3.
Investeringsoversigt 2013 (PDF)

4.
Hovedoversigt 2013 (PDF)

5.
Takster 2013 (PDF)

6.
Den kirkelige ligning 2013 (PDF)

7.
Budgetforlig 2013 - emner (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Regnskab for 1. halvår 2012

00.32.12Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé

Bornholms Regionskommunes regnskab for 1. halvår 2012 fremlægges til politisk behandling.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

- at regnskabet for 1. halvår 2012 godkendes

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunen aflægge et halvårsregnskab.

Regnskab for 1. halvår 2012 er udarbejdet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer som beskrevet i ”Budget og regnskabssystem for kommuner”.
Halvårsregnskabet indeholder følgende:

    

·         Regnskabsopgørelse

              inkl. en analyse/vurdering af det forventede årsresultat set i forhold til det

              oprindeligt budgetterede

·         Regnskabsoversigt

                  

 

Der er ikke krav om revision af halvårsregnskabet.

 

Det godkendte halvårsregnskab vil i lighed med årsregnskabet blive offentliggjort, så det bliver tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

 

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af det skattefinansierede område for 1. halvår udviser et underskud på 4,2 mio. kr.
Forsyningsområdet udviser for samme periode et underskud på 1,8 mio. kr.
Det samlede resultat for 1. halvår opgøres dermed til et underskud på 6,0 mio. kr.

 

Det forventede resultat af det skattefinansierede område for 2012 udviser et underskud på
124,6 mio. kr. Forsyningsområdets forventede resultat for 2012 er et underskud på 8,8 mio. kr. Det indberettede samlede forventede resultat for 2012 bliver dermed et merforbrug på 133,4 mio. kr.

 

Tabel 1.

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.

Opr. vedt.
Budget 2012

Tillægsbevilling
1. halvår 2012

Halvårsregnskab 2012

Forventet
regnskab
2012

 

 

 

 

 

I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

 

 

 

 

Indtægter i alt

-2.690.315

0

-1.376.546

-2.675.984

Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 Ialt

2.679.573

60.273

1.300.215

2.649.126

Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78)

2.810

0

3.760

1.710

PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT

-7.932

60.273

-72.571

-25.148

Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 Ialt

248.500

-3.286

76.803

149.736

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

240.568

56.987

4.232

124.588

RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET

-5.393

14.199

1.790

8.807

RESULTAT IALT

235.175

71.186

6.022

133.395

 

De numeriske store afvigelser mellem halvårsregnskabet og forventet regnskab 2012 skal bl.a. forklares i følgende forhold: 

 

Det primære driftsresultat er opgjort for hele året til at udgøre et overskud på godt 25 mio. kr. mod et halvårsregnskabsresultat på plus 73 mio. kr. Dette forhold kan forklares ved at alle årets ejendomsskatter indtægtsføres i januar/februar måned, hvilket bevirker en relativ høj indtægt i første halvår, sammenholdt med helårsforventningen. Ejendomsskatterne udgør ca. 112 mio. kr., hvoraf halvdelen ca. 56 mio. kr. fremadrettet skal periodiseres til andet halvår.  Når der tages højde for denne indtægtsmæssige forskydning, svarer helårseffekten på indtægtssiden tilnærmelsesvis til det dobbelte af halvårseffekten.

 

For så vidt angår driftsudgifterne er det i ØA – qua det kun er anden gang organisationen registrerer halvårsregnskab - en formodning om, at ikke alle relevante udgifter for 1. halvår er bogført på første halvår. Dette vurderes at være en medvirkende forklaring på forskydningen i størrelsesordenen -25 mio.kr. fra 2. halvår til 1. halvår.

 

 

Alt i alt er det nødvendigt at henlede opmærksomheden på det indberettede resultat ikke giver udtryk for finansieringssiden, idet der på anlægsområdet i betragtelig grad er tale om lånefinansiering, og tilskud af forskellig art, hvilket ikke er opgjort i indberetningen.

 

For yderligere specifikation af henholdsvis halvårsregnskabet og det forventede regnskab for
2012, henvises der til bilagene ”Regnskabsopgørelse” og ”Regnskabsoversigt”, som tillige omfatter bemærkninger/kommentarer til afvigelser i regnskaberne i forhold til det oprindeligt budgetterede.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. september 2012

1.
Regnskabsopgørelse (XLS)

2.
Regnskabsoversigt (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevilling til Plejecenter Snorrebakken 2. etape til 60 plejecenterboliger med tilhørende servicearealer

82.06.00S05-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger på baggrund af afholdt licitation i fagentreprise for Plejecenter Snorrebakken 2. etape samt kommunalbestyrelsens behandling og godkendelse af resultatet den 28. juni 2012.

Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelse af Skema B samt en tilpasning af projektets økonomi.

Anmodning om optagelse af en byggekredit til plejeboligbyggeriet vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i særskilt sag på mødet den 22. august 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende plejeboliger på 96.095.240 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 102.686.240 kr. inkl. moms

b)     at merudgiften til plejeboliger på netto 5.188.081 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 8.370.926 kr., medens restbeløbet på -3.182.845 kr., som vedrører mindreudgift til grundkapital, tilføres de likvide midler

c)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende servicearealer på netto 11.342.228 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 11.569.228 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 9.169.228 kr. ekskl. moms

d)     at merudgiften til servicearealerne på i alt 8.349.228 kr. finansieres med 2.373.000 kr. fra den afsatte pulje til servicearealer, med 2.988.114 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne og med 2.988.114 kr. fra de likvide midler

e)     at der gives en anlægsbevilling til salg af grund på -3.000.000 kr.

f)       at mindreindtægten vedrørende salg af grund på 1.800.000 kr. finansieres af de likvide midler

g)     at der meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2012 og afsættes rådighedsbeløb i 2013 og 2014 som anført i oversigten ’Ny økonomi’ under økonomiafsnittet

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Ansøgningen om anlægsbevillinger til gennemførelsen af byggeriet af Plejecenter Snorrebakken 2. etape tager udgangspunkt i den gennemførte licitation i fagentreprise, som blev afholdt den 31. maj 2012, Kommunalbestyrelsens godkendelse af resultatet den 28. juni 2012 med deraf følgende krav til de i dagsordenens nævnte besparelser og øvrige vilkår for gennemføresen af 2. etape.

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen at det tidligere godkendte Skema A aflyses af tekniske årsager og at borgmesteren bemyndiges til at godkende Skema A og B i juli måned.

Dette fordi der i den nye økonomi er regnet med en kommunal grundkapital på 10 pct. Det er således forudsat, at det fremsatte lovforslag, som omfatter en nedsættelse af grundkapitalen til nyt alment byggeri fra nuværende 14 pct. af anskaffelsessummen til 10 pct. af anskaffelsessummen med virkning fra 1. juli 2012, godkendes i Folketinget.

Borgmesteren godkendte Skema A og B den 11. juli 2012.

Byggeriet, som i øvrigt er forudsat udført som energiklasse 2015, sættes i gang i august 2012 og forventes afleveret primo 2014.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 31. marts 2011 følgende projekteringsbevillinger:

Boliger, inkl. moms                                             6.591.000 kr.

Servicearealer, ekskl. moms                                    227.000 kr.

 

Nedenfor vises økonomien i henholdsvis Skema B (kolonne 2) sammenlignet med hvad der pt. er budgetlagt med (kolonne 1).

Som det fremgår, er boligernes anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud), medens udgifterne til etablering af servicearealer, efter fradrag af statstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune. Den totale kommunale udgift udgør 11.771.511 kr. efter finansiering fra kvalitetsfonden.

 

Der er pt. budgetlagt med en kommunal grundkapital på 14 pct., medens der i den nye økonomi er budgetlagt med en kommunal grundkapital på 10 pct.

 

Følgende økonomioversigt viser ændringen i forhold til det allerede budgetlagte:

 

I forhold til budgettet medfører økonomien i henhold til Skema B en merudgift på i alt netto 2.791.769 kr., som fremkommer således:

·         Merudgift til plejeboliger på netto 5.188.081 kr., som finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 8.370.926 kr., medens restbeløbet på -3.182.845 kr. vedrører mindreudgiften til grundkapital.

·         Merudgiften til servicearealerne på 8.349.228 kr. udløser tilskud fra kvalitetsfonden med 50 pct., hvorved merudgiften nedbringes med 4.174.614 kr.

·         Mindreindtægt vedrørende salg af grund på 1.800.000 kr.

 

Finansiering af merudgiften

Der er i budget 2012 afsat en pulje til servicearealer på 2.373.000 kr. I forbindelse med budgetlægningen af denne pulje blev der samtidig budgetlagt med 50 pct. kvalitetsfondstilskud, svarende til 1.186.500 kr. Dvs. at der i budget 2012 er afsat netto 1.186.500 kr. til brug for finansiering af nye projekter.

Merudgiften på netto 2.791.769 kr. kan finansieres delvist af ovennævnte pulje til servicearealer med netto 1.186.500 kr., medens det resterende beløb på 1.605.269 kr. finansieres af de likvide midler.

Ny økonomi – budgettallene fordeler sig således over årene:

Snorrebakken – 60 boliger – 2. etape

Beløb i kroner

Projekterings-bevilling

2012

2013

2014

I alt

Plejeboliger (inkl. moms)

6.591.000

29.082.095

62.490.346

4.522.799

102.686.240

Servicearealer (excl. moms)

227.000

3.899.543

6.650.547

792.138

11.569.228

Servicearealtilskud

 

 

 

-2.400.000

-2.400.000

Anlægsbevilling i alt

6.818.000

32.981.638

69.140.893

2.914.937

111.855.468

Låneoptagelse i alt

 

 

 

-90.445.618

-90.445.618

Beboerindskud i alt

 

 

 

-2.053.725

-2.053.725

Salg af grund

 

-3.000.000

 

 

-3.000.000

Kvalitetsfond

-113.500

-1.949.772

-3.325.274

803.932

-4.584.614

Byggekredit

 

-25.486.198

-62.490.346

87.976.544

0

Samlet likviditetstræk

6.704.500

2.545.668

3.325.273

-803.930

11.771.511

 

Husleje

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 77 m2 vil herefter udgøre 6.446 kr. eller årligt 1.007 kr. pr. m2.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 27. august 2012

1.
Anlægsøkonomi (PDF)

2.
Kommunal grundkapital 10 % - økonomiske konsekvenser (PDF)

3.
Likviditetsoversigt (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevilling til etablering af mobile IT arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm

82.12.00S05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Døgnplejen Bornholm ansøger om en anlægsbevilling på 3.790.000 kr. til etablering af mobile IT arbejdspladser i Døgnplejen.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.790.000 kr. til etablering af mobile IT-arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre 

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til finansiering af indkøb af nye tablets med indbygget telefon, der kan fungere som mobile IT arbejdspladser i Døgnplejen. Derved sikres medarbejderen et teknisk hjælpemiddel der giver adgang til at se data vedrørende borgerne, indtaste dokumentation hos borgeren og gennemføre telefonsamtaler. Desuden sikres at Døgnplejen Bornholm kan leve op til krav om forsat kvalitetsudvikling samt krav om innovation og optimering af det mobiles arbejdsmiljø.

 

Anlægsinvesteringen er en fremtidssikret IT-løsning, der vil bidrage til en mere effektiv opgaveløsning i Døgnplejen Bornholm.

 

Implementering af anlægsprojektet forventes at strække sig over 2012 og 2013.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 3.790.000 kr. til etablering af mobile IT arbejdspladser i Døgnplejen Bornholm foreslås finansieret af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011 på 5.727.000 kr.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Døgnplejens Bornholms ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevilling til køkkenudstyr til DeViKas produktionskøkken  

00.30.08G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DeViKa ansøger om en anlægsbevilling på 495.000 kr. til indkøb af køkkenudstyr til produktionskøkkenet i Nexø.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 495.000 kr. til indkøb af køkkenudstyr til produktionskøkkenet i Nexø

b)     at tillægsbevillingen finansieres af DeViKas overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Der er generelt mange reparationer på det gamle, udslidte udstyr i DeViKas produktionskøkken i Nexø. Anlægsbevillingen skal anvendes til udskiftning af nødvendigt køkkenudstyr, herunder udskiftning af industriovne, kipgryde, kipsteger, stativer og rullevogne.

 

Udgiften til udskiftning af køkkenudstyr udgør 495.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 495.000 kr. til udskiftning af køkkenudstyr i DeViKas produktionskøkken foreslås finansieret af DeViKas overførte driftsoverskud fra 2011.

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af DeViKas ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevilling til renovering af gulv i DeViKas produktionskøkken i Nexø  

00.30.08G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DeViKa ansøger om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af gulvet i DeViKas produktionskøkken i Nexø. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 250.000 kr. til renovering af gulvet i DeViKas produktionskøkken i Nexø

b)     at tillægsbevillingen finansieres af DeViKas overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre (Facility Management)

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til renovering af gulvet i DeViKas produktionskøkken i Nexø. Gulvet er nedslidt og vurderes ikke at leve op til levnedsmiddelkontrollens krav.

Driften af DeViKas bygninger er overdraget til BRK Ejendomsservice, som led i implementeringen af Facility Management. Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administreres af BRK Ejendomsservice.

 

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Socialudvalget.

 

BRK Ejendomsservice vurderer, at udgiften til renovering af gulvet i produktionskøkkenet beløber sig til 250.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 250.000 kr. til renovering af gulvet i DeViKas produktionskøkken i Nexø foreslås finansieret af DeViKas overførte driftsoverskud fra 2011.  

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af DeViKas ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Anlægsbevilling til bestykning af servicearealer på Plejecenter Snorrebakken  

00.30.08G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Plejecenter Snorrebakken ansøger om en anlægsbevilling på 700.000 kr. til bestykning af servicearealer på Plejecenter Snorrebakken.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 700.000 kr. til bestykning af servicearealer på Plejecenter Snorrebakken

b)     at tillægsbevillingen finansieres af overført driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Plejecenter Snorrebakken er afleveret til Bornholms Regionskommune den 13. juli 2012 og centret blev taget i brug fra den 30. juli 2012, hvor de første beboere flyttede ind i de nye lejligheder.

 

Fælleshuset (servicearealet) er på 735 m² og er klar til indflytning, men Plejecenter Snorrebakken har ikke budget til bestykning af fælleshuset. Det drejer sig om køb af møbler, gardiner, inventar, som kontorborde og stole, reoler, mødeborde samt det nødvendige IT-udstyr, telefoner m.m.

 

Udgiften til bestykning af servicearealerne beløber sig til 700.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 700.000 kr. til bestykning af servicearealer på Plejecenter Snorrebakken foreslås finansieret af det overførte driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre på i alt 6.758.000 kr.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til etablering af tandklinik på Plejecenter Snorrebakken  

82.04.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Kommunale Tandpleje ansøger om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til etablering af tandklinik på Plejecenter Snorrebakken.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 600.000 kr. til etablering af tandklinik på Plejecenter Snorrebakken

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Bornholms Kommunale Tandplejes overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 18 Forebyggelse og behandling 

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Taget til efterretning, idet der foreligger formandsbeslutning.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektering af Plejecentret på Snorrebakken blev det besluttet at etablere et lokale, der bl.a. kan anvendes af Bornholms Kommunale Tandpleje til varetagelse af omsorgstandplejen.

Anlægsbevillingen skal anvendes til indretning af tandklinikken og omfatter indkøb og installation af en ny unit med integreret røntgen og patientstol. Hertil kommer indkøb af inventar til klinikindretning, herunder vægskabe, håndvask, bordplader mm., samt en røntgenscanner. Desuden skal kompressor og suge motor fra den tidligere tandklinik i Aakirkeby flyttes og installeres i relation til tandklinikken på Snorrebakken.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 600.000 kr. til etablering tandklinik på Plejecenter Snorrebakken foreslås finansieret af Bornholms Kommunale Tandplejes overførte driftsoverskud fra 2011 på 1.275.000 kr.

Ansøgningen om anlægsbevilling kan ses i sammenhæng med Bornholms Kommunale Tandplejes ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling til etablering af fællesrum på Aktivitets- og Plejecenter Lunden

00.30.08G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Plejehjem og –centre ansøger om en anlægsbevilling på 135.000 kr. til etablering af fællesrum på Aktivitets- og Plejecenter Lunden.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 135.000 kr. til etablering af fællesrum i hovedbygningen på Aktivitets- og Plejecenter Lunden

b)     at tillægsbevillingen finansieres af overført driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Socialudvalget ønsker at fremme mulighederne for leve- og bomiljøer, for at skabe bedre mulighed for at give nærvær og fællesskab for de beboere i plejeboliger, der ønsker og har behov for dette. 

 

Plejecenter Lunden fremstår i dag kun med fælles opholdsstue med tilknyttet køkken i boligerne på Paradisvej 11. På resterende del af plejecentret er der ingen opholdsstuer.

 

I hovedbygningen på Lunden er det muligt at etablere et fællesrum ved at anvende et serviceareal (det såkaldte All-rum i tilknytning til caféen) til en fælles opholdstue for alle beboere på Plejecenter Lunden. Der er netop doneret et stort TV, men lokalet mangler indretning og møblering som en stue, herunder bl.a. spiseborde og stole samt lænestole, sofa og sofabord.

 

Udgiften til indretning og møblering af fællesrummet beløber sig til 135.000 kr. 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 135.000 kr. til etablering af et fællesrum på Aktivitets- og Plejecenter Lunden foreslås finansieret af overført driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på  Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling til etablering af fællesrum på Toftegården  

00.30.08G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Plejehjem og –centre ansøger om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til etablering af fællesrum på Plejehjemmet Toftegården.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 200.000 kr. til etablering af fællesrum på Plejehjemmet Toftegården

b)     at tillægsbevillingen finansieres af overført driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre (Facility Management)

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Socialudvalget ønsker at fremme mulighederne for leve- og bomiljøer, for at skabe bedre mulighed for at give nærvær og fællesskab for de beboere i plejeboliger, der ønsker og har behov for dette.

 

Plejehjemmet Toftegården fremstår næsten uændret siden opførelsen for ca. 35 år siden og rummer kun sparsomme fællesarealer. Anlægsbevillingen skal anvendes til etablering og møblering af 2 fællesrum.

 

I den ene af Toftegårdens bo-enheder etableres fællesrum gennem inddragelse af halvdelen af dagcenterets lokale. I den anden etableres fællesrum i nuværende træningslokale, når Genoptræningsenhedens aktiviteter på Toftegården i efteråret 2012 som planlagt flytter til Sønderbo.

 

Udgiften til de bygningsmæssige ændringer beløber sig til 106.000 kr. og indkøb af møbler m.v. til de 2 fællesrum beløber sig til 94.000 kr.

 

Den bygningsmæssige drift af Toftegården blev pr. 1. april 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice, som led i implementeringen af Facility Management. Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administreres af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Socialudvalget. 

 

Forslag til bygningsmæssige ændringer er udarbejdet i samarbejde med BRK Ejendomsservice, der ligeledes har godkendt tilbuddet på de bygningsmæssige ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 200.000 kr. til etablering af fællesrum på Plejehjemmet Toftegården foreslås finansieret af overført driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Anlægsbevilling til renovering af gulve på Røbo

82.18.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Røbo ansøger om en anlægsbevilling på 100.000 kr. til renovering af gulve på Røbo. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 100.000 kr. til renovering af gulve på Røbo

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Røbos overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 06 Psykiatri og handicappede (Facility Management)

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til få tætnet utætheder og lagt nyt gulv i stuen på Rø Dagcenter. Der klages fra brugere og personale om, at det trækker fra krybekælderen. Renoveringen indebærer, at revner tætnes og der lægges ny gulvbelægning. Anlægsbevillingen skal endvidere anvendes til ny gulvbelægning i glasgangen på Rø Dagcenter.

 

Driften af Røbos bygning, som er beliggende på Rø Skolevej 6, blev pr. 1. maj 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice, som led i implementeringen af Facility Management.

Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administreres af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Socialudvalget.

 

BRK Ejendomsservice har i juli måned gennemset og godkendt tilbuddet på gulvbelægningen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 100.000 kr. til renovering af gulve på Røbo foreslås finansieret af Røbos overførte driftsoverskud fra 2011 på 549.000 kr.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Røbos ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. maj 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

17  Anlægsbevilling til selvbetjeningsautomater m.v. på Bornholms Biblioteker

21.00.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-09-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

17

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2012 at afsætte 1.000.000 kr. til nyt udstyr, således at ordningen med åbne biblioteker kan udvides.

Bornholms Biblioteker anmoder i denne sag om anlægsbevilling hertil.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til selvbetjeningsautomater m.v. på Bornholms Biblioteker, idet anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb

b)     at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 16 Biblioteker

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. september 2012:

Anbefales til kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Udskiftning af udstyr, således at ordningen med åbne biblioteker og selvbetjeningsautomater kan udvides til at omfatte alle folkebibliotekerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1.000.000 kr. i budget 2012 til selvbetjeningsautomater m.v. på Bornholms Biblioteker. Udgiften til dette udstyr forventes at kunne finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Økonomiske konsekvenser ved ressourcetilpasning i folkeskolen.   

17.01.10Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

 

Resumé

Budgetreduktionen i folkeskolen medførte et stort antal varslede afskedigelser. Der blev i den anledning, igangsat foranstaltninger, der kunne medvirke til at begrænse det endelig antal afskedigelser. Den økonomiske konsekvens af dette tiltag fremlægges til drøftelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

a)     Skolerne kompenseres for merudgifterne ved de indgåede aftaler.

b)     ordningen finansieres med 1.167.300 kr. fra uforbrugte puljemidler på politikområde 12.     

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetreduktioner som følge af det faldende børnetal og besluttede besparelser blev det beregnet, at der skulle afskediges 31 lærere til fratræden med udgangen af skoleåret 2011/12.

 

Skolechefen blev bedt om at iværksætte tiltag, der kunne medvirke til at reducere antallet af afskedigelser.

 

Dette afstedkom, at der den 1. marts 2012 blev indgået en aftale mellem Bornholms Lærerforening og BRK om, at lærere der senest den 6. marts 2012 selv opsagde deres stilling som lærer ved Bornholms Regionskommunes skolevæsen kunne fratræde den 31. oktober 2012 uden at indgå i skemaplanlægningen for det kommende skoleår mod til gengæld at stå til rådighed for kommunens vikarkorps i perioden 1.8. – 31.10.2012.

 

Dette initiativ førte til at kun 22 lærere endte med at blive afskediget.

 

Disse vikarordninger medfører imidlertid en ekstra lønudgift for skolerne, da de lærere, der fratræder 31.10. ikke indgår i skemalægningen og derfor i perioden 1. august til 31. oktober 2012 ”overlapper” de lærere, der udfører den planlagte undervisning.

 

Udgiften er beregnet til 1.167.300 og omfatter i alt 12 medarbejdere. Dette inkluderer at 5 lærere, der umiddelbart før aftalens indgåelse, valgte at sige op med virkning fra august er indtrådt i samme vikarkorpsordning.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Rullende skolestart og aldersintegreret indskoling efter høring

17.20.05K04-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-09-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

19

 

Hvem beslutter

Børne-og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslaget om rullende skolestart og aldersintegreret indskoling på Hans Rømer Skolens afdeling i Vestermarie har været i høring. Der er indkommet høringssvar fra Hans Rømer skolens bestyrelse, bestyrelsen i dagtilbud Midt og det private dagtilbud ”Løvfrøen” i Nylars.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)     forsøget gennemføres som beskrevet i notat af 5. juni 2012, idet der gives mulighed for at arbejde med fleksible hold i fagene Dansk og matematik.

b)     Hans Rømer skolen tilføres 61.000 kr. i 2013, 19.000 kr. i 2014 og 19.000 kr. i 2015 til samarbejde, koordinering og evaluering af forsøgsprojektet. Bevillingen finansieres af udviklingspuljen på politikområde 02, undervisning.

c)     vippeordningen afskaffes for de børn, der indskrives på Hans Rømer skolens afdeling i Vestermarie i skoleårene 2013/14, 2014/15 og 2015/16.

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012:

Ad a) Anbefales

Ad b) Anbefales

Ad c) Anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen og afdelingsråd ved Hans Rømer Skolen er meget positivt indstillet i forhold til indførelse af rullende skolestart og aldersintegreret indskoling. Skolebestyrelsen har dog følgende kommentarer:

·         Der skal være mulighed for fleksibelt at danne hold og grupper.

·         Ekstra tid i opstartsfasen til planlægning og sparring. (160 timer)

·         Ekstra ressourcer i opstartsfasen til samarbejde mellem dagtilbud og skole. (20 timer)

·         Udpegning af tovholder til koordinering af fagligt niveau, beskrivelse og evaluering. (80 timer)

I alt søges om 260 timer i skoleåret 2013/14, 80 timer i 2014/15 og 80 timer 2015/16.

 

 

Bestyrelsen i dagtilbud Midt finder grundideen i et forsøg med rullende skolestart positiv. Bestyrelsen i dagtilbud Midt har følgende kommentarer:

 

·         Det er vigtigt, at hele distriktet deltager i forsøget, fordi flere afdelinger i dagtilbudsdistrikt Midt vil skulle ”aflevere” børn til skoleafdelingen i Vestermarie.

·         Det skal afklares om de børn der kommer fra afdelingerne i dagtilbud Midt skal a) ”rulle ind” i skolen, når de er klar b) Skal vippes til Børnehuset i Vestermarie og derefter deltage i rullende skolestart eller c) Begynde direkte i børnehaveklasen pr. 1. august

·         Man gør opmærksom på det private dagtilbud ”Løvfrøen”

·         Bestyrelsen ønsker ”vippeordningen” afskaffet.

·         Bestyrelsen finder orienteringen af forældrene tidsmæssigt presset og kompliceret, fordi der lægges op til, at det kun er de børn, der skal begynde på afdelingen i Vestermarie, der får tilbuddet.

·         Bestyrelsen for dagtilbud Midt foreslår forsøget udsat til 1. august 2014.

 

Det private dagtilbud Løvfrøen, Nylars bakker op om forslaget og har følgende kommentarer:

·         Der skal udarbejdes retningslinjer så tidspunkterne for rullende skolestart bliver ens for alle de deltagende børnehaver.

·         Børn i skoledistriktet skal være sikre på at blive optaget, også selvom barnet er født sidst på året.

·         Løvfrøen forudsætter, at vippeordningen afskaffes fra den 1. januar 2013.

·         Løvfrøen foreslår, at forsøget følges f.eks. af pædagogstuderende.

Økonomiske konsekvenser

Det oprindelige notat af 5. juni 2012 lagde op til at forsøget er udgiftsneutralt. Skolebestyrelsen gør opmærksom på at der i opstartsfasen kan være behov ekstra timer til samarbejde, planlægning og koordinering.

 

Skolebestyrelsen søger om en bevilling til samarbejde og koordinering i opstartsfasen svarende til 180 timer. Prisen er af Børne – og Skolesekretariatet beregnet til (180 timer x 232 kr.) = 42.000 kr. Hertil kommer en tovholder til koordinering af fagligt niveau, beskrivelse og evaluering i hver af de tre forsøgsår. (80 timer x 232 kr.) = 19.000 kr./ år i 3 år

 

Der søges om:

 

61.000 kr. i skoleåret 2013/14

19.000 kr. i skoleåret 2014/15

19.000 kr. i skoleåret 2015/16

 

I alt over 3 år: 99.000 kr.

 

Bevillingen kan finansieres af udviklingspuljen på politikområde 02, undervisning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Forslag til anvendelse af renoveringspulje på børne- og skoleområdet

82.20.00P20-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-09-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

20

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 14. august 2012 at udsætte behandlingen af punktet til 10. september.

Baggrunden for udsættelsen var, at ikke alle de projekter, arbejdsgruppen havde prioriteret, var prissat.

BRK Ejendomsservice har efterfølgende afsluttet beregningerne, således at alle projekter, der er prioriteret af arbejdsgruppen, nu er prissat.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der prioriteres 96.000 kr. til sikkerhedsinspektion og opfølgning/godkendelse af 22 legepladser på dagtilbudsområdet (forslag UD6 i bilaget under ”Dagtilbud udearealer”)

b)     at Børne- og Skoleudvalget drøfter og anbefaler, hvilke konkrete projekter indenfor politikområde 01 Dagpasning og politikområde 02 Undervisning, der ønskes igangsat nu og hvilke projekter, der ønskes igangsat på længere sigt

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012:

Ad a) Anbefales. 

Ad b) Udvalget anbefaler at følgende forslag prioriteres: US 1,2,3,4, PS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (Kolonne Anslået pris prioriteret forslag), UD 1,2,3,4,5, PD 1,2,3 (Kolonne: Anslået pris prioriteret forslag). Udvalget har foretaget prioritering ud fra et princip om at prioritere pædagogiske tiltag, idet almindelig vedligeholdelse henhører under BRK ejendomsservice.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. september 2012:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe består af repræsentanter for BRK Ejendomsservice, Økonomi og Analyse, virksomhedsledere på dagtilbuds- og skoleområdet samt Børne- og Skolesekretariatet.

 

Gruppen fik til opgave at udarbejde et idékatalog til fremtidige ny-, om og tilbygninger på børne- og skoleområdet, at udarbejde prisoverslag for de enkelte projekter og endelig at præsentere en langsigtet prioriteret plan for anvendelsen af de resterende puljemidler fra anlægspuljerne ”Renoveringspulje til skolebygninger” og ”Renoveringspulje, børne- og skoleområdet”.

 

De uforbrugte midler i de to puljer udgør pr. 31. august 2012 tilsammen 8.953.713 kr.

 

I den videre sagsfremstilling henvises generelt til bilaget ” 20120829 Prioriteret oversigt BSU renoveringspulje”.

 

Arbejdsgruppen har via repræsentanterne for virksomhedslederne på dagtilbuds- og skoleområdet indhentet forslag fra virksomhederne på de to politikområder. Det er således den enkelte virksomhed, der har formuleret ønskerne til renoveringsprojekter på egen virksomhed.

Herefter er ønskerne behandlet i arbejdsgruppen med henblik på yderligere specificering og afklaring af projekternes indhold og omfang.

De enkelte projektforslag er fremsendt til BRK Ejendomsservice, der har foretaget overslagsvurdering, indhentet konkrete pristilbud og kvalificeret allerede foreliggende prisoverslag. Hertil har BRK Ejendomsservice tilføjet akutte vedligeholdelsesprojekter, der relaterer sig til den enkelte virksomheds renoveringsprojekter.

 

Arbejdsgruppen har gennem hele processen drøftet, hvilke typer af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, der burde indgå i den langsigtede plan, da dette forhold ikke er beskrevet i arbejdsgruppens kommissorium.

BRK Ejendomsservice har påpeget behovet for at inddrage opgaver vedr. myndighedskrav, kritisk vedligeholdelse, begrænset funktionssvigt og følgeskader.

Arbejdsgruppen har valgt at medtage de af BRK Ejendomsservice nævnte områder som et appendix til de foreslåede projekter, men det understreges, at de beregnede akutte vedligeholdelsesopgaver ikke er udtømmende.

Det er arbejdsgruppens generelle anbefaling, at de afsatte puljemidler anvendes til pædagogiske aktiviteter og legepladser/udearealer, mens akutte vedligeholdelsesopgaver bør afholdes af de afsatte vedligeholdelsesbudgetter for de enkelte bygninger, subsidiært ved tillægsbevillinger.

Det er i arbejdsgruppens anbefalede prioritering forudsat, at afledte, nødvendige IT-mæssige opdateringer (kabling, racks, trådløst net m.v.) finansieres ved særskilt bevilling.

 

Af bilaget fremgår de projektforslag, arbejdsgruppen anbefaler iværksat nu.

Prioriteringen fremgår af kolonnen ”Prioritet”.

På ”Dagtilbud pædagogiske aktiviteter” prioriteres PD1, PD2 og PD3.

På ”Skoler pædagogiske aktiviteter” prioriteres PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8 og PS9.

På ”Dagtilbud udearealer” prioriteres UD1, UD2, UD3, UD4, UD5 og UD6.

På ”Skoler udearealer” prioriteres US1, US2, US3, US4 og US5.

 

Såfremt det besluttes at igangsætte de af arbejdsgruppen anbefalede prioriteringer vil de samlede anlægsudgifter udgøre 9.126.290 kr.

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der generelt opprioriteres på legepladser/udeområder og der fremadrettet sikres den nødvendige vedligeholdelse og godkendelse af legepladserne.

Økonomiske konsekvenser

Det korrigerede budget pr. 31. august 2012 er for de to puljer tilsammen 8.953.713 kr.

Iværksættelse af de anbefalede prioriteringer fra arbejdsgruppen er prissat til 9.126.290 kr. inklusive legepladsinspektion og opfølgning/godkendelse.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. september 2012

1.
20120829 Prioriteret oversigt BSU renoveringspulje (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Anlægsbevilling til etablering af kommunikationsværktøj i skolefritidsordninger og -klubber

85.11.02A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-09-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

21

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skolesekretariatet ansøger om en anlægsbevilling på 461.900 kr. til etablering af digitalt kommunikationsværktøj i skolefritidsordninger og -klubber.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at der gives en anlægsbevilling på 461.900 kr. til etablering af digitalt kommunikationsværktøj til skolefritidsordninger og -klubber

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 461.900 kr. finansieret af det overførte driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 02 Undervisning

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012:

Anbefales

 

 

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

En række skolefritidsordninger har de senere år fremsat ønske om at anvende digital registrering af eleverne og kommunikation med forældre, elever og medarbejdere.

Bornholms Regionskommune har derfor, i forbindelse med fornyelse af kontrakten med leverandøren af vores skoleadministrative software, anskaffet ”SFO Børn”, der er et online registrerings- og kommunikationsværktøj til SFO’ens personale og forældre.

Systemet er udarbejdet i samarbejde med danske SFO’er med det formål, at få lettet administrationen for personale og forældre.

Elevens stamdata opdateres hver nat via CPR, hvilket reducerer den manuelle vedligeholdelse af kontaktoplysninger. Forældrene kan f.eks. selv gå ind og ændre deres telefonnumre via forældreindgangen.

Systemet giver overblik over syge- og feriemeldinger og hvilke børn, der er hvor og hvornår. Information til forældre om planlagte aktiviteter, ture og beskeder håndteres af systemet.

Barnet kan selv registrere, hvor det leger (legeplads, computerrum osv.). Det sker via en touchskærm (eller computer), så personalet får et overblik og forældrene hurtigt kan lokalisere barnet.

Forældrene kan ved tilmelding til SMS-servicen få tilsendt besked, når barnet forlader SFO’en og forældrene kan selv meddele via SMS, hvornår barnet bliver hentet eller at det selv må gå hjem.

Der gives adgang til systemet via SkoleIntra eller NemID.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 461.900 kr. til etablering af den nødvendige hardware, touchskærme, kabling, radioporte, montering m.v.

Anlægsudgiften kan finansieres af det overførte driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 02 Undervisning. Overskuddet udgør i alt 6.640.024 kr.

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

Den årlige licens til selve programmet er finansieret via den centrale IT-konto.

I forbindelse med anskaffelse af touchskærme/computere vil begge tilgå kommunens netværk og servere. De tilknyttede årlige licensudgifter, der inkluderer programlicenser og udskiftning af hardware efter 5 år, fordeler sig på følgende måde:

 

Skole Nord:                    10.800 kr.

Hans Rømer Skolen:         13.500 kr.

Paradisbakkeskolen:        13.500 kr.

Rønneskolen:                 24.300 kr.

I alt årlig drift:               62.100 kr.

 

De årlige driftsudgifter finansieres af skolernes egne driftsbudgetter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. september 2012

1.
Prisoverslag anlæg SFO Børn (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Nedsættelse af takst for madservice til hjemmeboende    

27.36.24Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

22

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sænkning af salgsprisen for en hovedret til hjemmeboende. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at taksten for en hovedret til hjemmeboende fra 1. august 2012 sættes til kr. 44 

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Madvirksomheden DeViKa kan med baggrund i forbruget for perioden 1. januar til 31. maj 2012 fremvise et resultat, som gør at virksomheden anbefaler, at salgsprisen for en hovedret for hjemmeboende sænkes fra 1. august 2012. Den godkendte salgspris 2012 for en hovedret til hjemmeboende er kr. 47, og virksomheden anbefaler at denne sænkes til kr. 44 gældende fra 1. august 2012. Resultatet er blandt andet opnået ved yderligere rationel drift i virksomheden. Ca. 50% modtager almindelig mad, og ca. 50 % modtager tilpasningskost. Prisen er udregnet som en gennemsnitspris.

 

Den kommunale myndighed må ikke opkræve mere i betaling for tilbud om madservice end ydelsen koster at producere og levere til modtageren.

 

Prisnedsættelsen vil omfatte ca. 200 hjemmeboende borgere, som er visiteret til madordning.

Virksomheden forventer, at salgsprisen for 2013 kan sættes til kr. 44 + prisfremskrivning.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Åbent møde

 23  Støtte til omlægning til økologi i kommunale køkkener

82.10.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har afsat knap 60 millioner kr. til at støtte omlægning til økologi i offentlige køkkener. I ministeriet kan ansøges om midler til at gennemføre informations- og uddannelsesaktiviteter i forbindelse med en omlægning til økologi samt til kampagneaktivitet, målrettet eksempelvis personale, beslutningstagere eller borgere. Kommunen kan ikke selv få direkte tilskud til at gennemføre indsatserne, men skal indgå en samarbejdsaftale med en projektpartner, der står som ansøger i ministeriet.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

a)     at den politiske målsætning for omstilling af regionskommunens køkkener eller en procentvis øgning af den økologiske andel (minimum 60 %) drøftes

b)     at der gennemføres en forundersøgelse til kvalificering af og baggrund for regionskommunens politiske beslutningsgrundlag. Forundersøgelsen skal klargøre hvilke muligheder og udfordringer regionskommunen har i forbindelse med en økologisk omlægningsproces, herunder en screening af økonomi, forbrug og køkkenstatus. Med afsæt i resultaterne fra screeningen, skal det besluttes hvor høj en økologiprocent de enkelte institutionsområder kan opnå, og hvor stor kommunens økonomiske investering vil være.

c)     at der på baggrund af forundersøgelsen udarbejdes en politik for at omlægge maden til økologi i de offentlige køkkener

d)     at regionskommunen indleder en samarbejdsaftale med en projektpartner om at ansøge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om tilskud til omlægning til økologi, herunder uddannelse af køkkenpersonale og en kampagneaktivitet

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingens a) drøftet og indstillingens b), c) og d) anbefales.

Sagsfremstilling

Med afsæt i økologifremmeordningen, hvor regeringen har fastsat en målsætning om 60 % økologi i de offentlige køkkener inden 2020, har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri afsat 2 x 28 millioner kr. i 2012 og 2013 til at støtte omlægning til økologi i offentlige køkkener. Ansøgningsfrist er 15. februar 2013 og 15. august 2013.

Bornholms Regionskommune kan ansøge om at få del i disse midler til omlægning til økologi i de offentlige køkkener eller til at øge den nuværende andel til minimum 60 % økologi.

En omlægning til økologi i regionskommunens offentlige køkkener vil være i tråd med visionen om en grøn bæredygtig ø og derfor indeholder Bornholms Udviklingsplan 2012 en målsætning om, at hæve niveauet for økologi i den kommunale drift til minimum 60 %.

 

Det vurderes, at en omlægning til økologi i de bornholmske offentlige køkkener, vil betyde at:

·         Kommunen underbygger og synliggør sin grønne profil

·         Brugerne får økologisk mad, der samtidig følger kostanbefalingerne

·         Maden er miljøvenlig, og der er mindre madspild

·         Fagligheden i køkkener øges – med arbejdsglæde og trivsel til følge

·         Den økologiske fødevareproduktion i lokalområdet vokser, da de offentlige køkkener aftager flere varer. Afsætningen, væksten og antallet af arbejdspladser i kommunen øges

·         En omlægning til økologi i de offentlige køkkener inspirerer til yderligere omlægning fra traditionelt fødevareproduktion til økologisk fødevareproduktion

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri giver konkret tilskud til:

·         Information og uddannelse af personalet i offentlige køkkener (100 % tilskud)

·         Kampagner, der skal øge efterspørgslen efter økologiske fødevarer i køkkener fx målrettet personale, beslutningstagere eller borgere (70 % tilskud)

Derudover gives tilskud til:

·         Løn til projektpartnerens personale og ekstern konsulentbistand

·         Køb af nye materialer, f.eks. undervisningsbøger

·         Rejseomkostninger for tilsagnshavers personale

·         Andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, f.eks. revision, udarbejdelse af slutrapport og undervisningsmateriale

 

Som offentlig myndighed kan kommunen ikke få direkte tilskud til at gennemføre disse indsatser og skal derfor indgå en aftale med en projektpartner, der kan søge tilskud og være overordnet ansvarlig for at uddannelsen og/eller kampagnen gennemføres.

En projektpartner kan fx være:

·         Landbrugs- og fødevarekonsulenter

·         Brancheorganisationer

·         En producentsammenslutning, dvs. en forening af producenter af økologiske fødevarer

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri anbefaler følgende proces forud for ansøgning om støtte til omlægning af offentlige køkkener til økologi:

·         Kommunen afklarer, hvad der er den politiske målsætning for omstilling af regionskommunens køkkener eller en procentvis øgning af den økologiske andel (minimum 60 %)

·         Kommunen vedtager en politik for at omlægge maden i køkkenerne til økologi

·         Kommunen indgår en samarbejdsaftale med en selvvalgt projektpartner om uddannelse af køkkenpersonale og/eller en kampagne overfor borgerne i kommunen

·         Projektpartneren ansøger ministeriet om tilskud til uddannelse og kampagne

·         Kommunen etablerer og forankrer en lokal projektorganisation, der kan sikre en god projekt- og processtyring af kommunens omlægningsproces

Økonomiske konsekvenser

Flere kommuner - her iblandt Københavns kommune, der i dag har en økologiprocent på 75 - har gode erfaringer med fordelene ved økologiske køkkener og har samtidigt erfaret, at prisen ikke behøver at blive højere end i et traditionelt køkken. I København har erfaringen vist, at forbruget og madproduktionen i køkkenerne kan ’omlægges’ inden for de eksisterende økonomiske rammer, hvorfor indsatsen er udgiftsneutral.

Forundersøgelsen til kvalificering af og baggrund for regionskommunens politiske beslutningsgrundlag kan foretages af Københavns Madhus, der har stået for den økologiske omlægning af de københavnske offentlige køkkener. Prisen for en forundersøgelse er 50.000 kr. og udgiften til forundersøgelsen forventes at kunne dækkes med midler fra Vækstforums analysepulje samt en delvis medfinansiering fra LAG Bornholm.

 

Indgår regionskommunen en samarbejdsaftale med en ekstern projektpartner har projektpartneren ansvar for at gennemføre uddannelse af medarbejdere og/eller kampagne- tiltag. Med aftalen forpligter regionskommunen sig til at bakke op om omlægningen, at give medarbejderne fri til at deltage i undervisningen og til at distribuere kampagnematerialet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I forbindelse med omlægning af offentlige køkkener til økologi, skal der nedsættes en lokal projektorganisation, med styregruppe, projektejer, projektleder og projektgruppe. Den lokale projektorganisation nedsættes for at sikre god projekt- og processtyring af den økologiske omlægningsproces.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Orientering om anvendelse af arv

27.42.00Ø34-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

27-08-2012

36

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Resumé

I 2011 modtog Bornholms Regionskommune en større arv fra en tidligere beboere på Sønderbo til anvendelse for Alzheimers ramte og demente på det nyopførte plejecenter Snorrebakken. 

 

Efter ønske fra beboerne og personalet påtænkes der indkøbt minibus med lift, hvilket vil give beboerne mulighed for nye oplevelser og gensyn med bl.a. kendte lokaliteter.

 

Anskaffelsen af sådant køretøj, der påtænkes anvendt til udflugter o.lign., er i overensstemmelse med testamentets anvendelsesbestemmelser.

 

Indstilling og beslutning

 

Områdechefen for Social og Sundhedsområdet indstiller til Socialudvalget

At sagen sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Der godkendes indkøb af minibus med lift. Videresendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 

En tidligere beboer på Sønderbo, testamenterede sin formue til Bornholms Regionskommune til anvendelse for Alzheimers ramte og demente på det nyopførte plejecenter.

 

Det følger af testamentets anvendelsesbestemmelse, at midlerne skal anvendes til demente, som har bopæl på det af kommunen på Snorrebakken nyopførte plejecenter for at bringe dem glæde i dagligdagen. Dette kan f.eks. være afholdelse af arrangementer med musik og sang, udflugter, indkøb af genstande eller andet, som personalet på plejehjemmet mener, kan bringe glæde i de syges dagligdag. I praksis vil alle beboere få glæde af midlerne.

 

Nettobeløbet udgør efter realisering af aktiverne, fritagelse for afgift m.v. 2.382,476,11 kr. Efter ønske fra beboerne og personalet påtænkes der indkøbt minibus med lift, der vil give beboerne mulighed for nye oplevelser og gensyn med kendte lokaliteter.

 

Virksomhedslederen har oplyst, at beboerne og personalet på Snorrebakken har ytret stort ønske om at få lov til at købe en minibus med lift. Den vil bl.a. give beboerne mulighed for nye oplevelser og gensyn med kendte lokaliteter.

 

Anskaffelsen af sådant køretøj, der påtænkes anvendt til udflugter o.lign., er i overensstemmelse med testamentets anvendelsesbestemmelse.

 

Virksomhedslederen er opmærksom på, at arven ikke må anvendes til at etablere forhold, der kan medføre en forpligtelse for regionskommunen, der rækker ud over det modtagne beløb, jf. af reglerne for økonomisk decentralisering i Bornholms Regionskommune. Der vil derfor årligt blive afsat driftsmidler til reparation, benzin o.lign.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Forslag til nye resultatkontrakter for Bornholms Turistinformationer m.m.

24.05.00Ø40-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Resumé

Drøftelse af forslag til resultatkontrakter for Bornholms Turistinformationer i sammenhæng med ansøgning fra ASTE om turistinformation på Hammershus og forslag fra Hasle Turist- og Erhvervsforening om helårsåbent.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller at,

at kontraktforslagene fra Bornholms Turistinformationer drøftes med henblik på drøftelse af opprioriteringsforslag vedrørende ansøgning fra ASTE om turistinformation på Hammershus og ansøgning fra Hasle Turist- og Erhvervsforening om helårsåbent.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Udgår.

 

Sagsfremstilling

 

De lokale turistinformationer modtager sammen med Velkomstcentret årlige driftstilskud på i alt godt 3,2 mio. kr. Tilskuddene er knyttet sammen med rullende 3-årige resultatkontrakter, der fornyes hvert år. De sidste 2 år er kontrakterne forlænget uændrede bortset fra prisfremskrivning, da de autorisationsregler, som aftalerne bygger på, ikke længere er anvendelige for øens lokale turistinformationer.

 

I forbindelse med et dialogmøde mellem borgmesteren og turistinformationerne i november 2011 aftaltes, at turistinformationerne udarbejdede et oplæg til nye resultatkontrakter 2013-2015. Dette oplæg forelå i juni 2012.

 

Samtidig søger ASTE om tilskud til etablering af en turistinformation på Hammershus som en satellit til den allerede eksisterende turistinformation i Allinge.

 

Turistinformationen skal være at finde i de samme lokaler, hvor der i dag bliver solgt billetter til Hammershus-udstillingen og skal bemandes i samarbejde med Middelaldercentret, som driver Hammershus-udstillingen.

 

Der ansøges om penge til at lønne 1 fuldtidsmedarbejder fra påske til og med efterårsferien:

 

29 uger à 37 timer = 1073 timer x 120 kr. =           kr.       128.760

+ ATP, Feriepenge mv. ca.                                     kr.         20.000

I alt                                                                       kr.      148.760

 

 

Hammershusudstillingen har åbent fra påske til efterårsferien. Der vil blive tale om, at de tilsammen kan varetage begge funktioner, ved i alt at bemande med 1 fuldtids medarbejder og en 20 timers medarbejder. Middelaldercentret vil således påtage sig udgifterne for huslejen samt for den 20 timers medarbejder, og turistinformationen skal således uddanne og lønne den fuldtidslønnede medarbejder. Hammershusudstillingen besøges årligt af 400-450.000 personer.

 

I forlængelse af ASTE’s ansøgning har Hasle Turist- og Erhvervsudvalget søgt om tilskud på 148.000 kr. til at holde helårsåbent. Den bornholmske vestkyst har været og er stadig under forvandling i form af store projekter, hvor der er investeret mange både kommunale midler og fondsmidler, såsom Vang Pier, Hasle Havn og Hammerhavnen.

 

Hasle Turist- og Erhvervsforening ønsker i forlængelse af de mange investeringer at udvikle det turistmæssige aspekt ved at etablere helårsåbent på overnatnings- og spisestedsområdet. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt også at have en helårsåben turistinformation. Man ønsker derfor at få et økonomisk tilskud svarende til en sammenlignelig turistinformation, i dette tilfælde SYTE.

 

Der er udarbejdet to opprioriteringsforslag som sammen med den samlede kontrakt er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der ses ikke at være budget til forslaget inden for rammen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. september 2012

1.
Kontrakt (PDF)

2.
Opprioriteringsforslag 1 (DOC)

3.
Opprioriteringsforlag 2 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Ansøgning om støtte til turistinformation på Hammershus

24.05.00Ø40-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

26

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

ASTE har ved henvendelse til Bornholms Regionskommune søgt om tilskud til etablering af en turistinformation på Hammershus, som en satellit til den allerede eksisterende turistinformation i Allinge.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Udsættes, idet sagen behandles i en sag om den samlede kontrakt for de decentrale turistinformationer.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Udgår.

Sagsfremstilling

ASTE har søgt om tilskud til etablering af en turistinformation på Hammershus som en satellit til den allerede eksisterende turistinformation i Allinge.

 

Turistinformationen skal være at finde i de samme lokaler, hvor der i dag bliver solgt billetter til Hammershus-udstillingen og skal bemandes i samarbejde med Middelaldercentret, som driver Hammershus-udstillingen.

 

Der ansøges om penge til at lønne 1 fuldtidsmedarbejder fra påske til og med efterårsferien:

 

29 uger à 37 timer = 1073 timer x 120 kr. =           kr.       128.760

+ ATP, Feriepenge mv. ca.                                     kr.         20.000

I alt                                                                       kr.      148.760

 

 

Hammershusudstillingen har åbent fra påske til efterårsferien. Der vil blive tale om, at de tilsammen kan varetage begge funktioner, ved i alt at bemande med 1 fuldtids medarbejder og en 20 timers medarbejder. Middelaldercentret vil således påtage sig udgifterne for huslejen samt for den 20 timers medarbejder, og turistinformationen skal således uddanne og lønne den fuldtidslønnede medarbejder. Hammershusudstillingen besøges årligt af 400-450.000 personer.

De lokale turistinformationer modtager sammen med Velkomstcentret årlige driftstilskud på i alt godt 3,2 mio. kr. Tilskuddene er knyttet sammen med rullende 3-årige resultatkontrakter, der fornyes hvert år. De sidste 2 år er kontrakterne forlænget uændrede bortset fra prisfremskrivning, da de autorisationsregler, som aftalerne bygger på, ikke længere er anvendelige for øens lokale turistinformationer.

I forbindelse med et dialogmøde mellem borgmesteren og turistinformationerne i november 2011 aftaltes, at turistinformationerne udarbejder et oplæg til nye aftaler. Dette oplæg vil foreligge i sidste halvdel af maj måned 2012, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at behandle den aktuelle ansøgning i forbindelse med eventuelle nye aftaler.

Det nye Lokalråd behandlede i sit møde den 30/4 2012 nærværende ansøgning med beslutning om at meddele afslag, da formålet falder uden for Lokalrådets støtteområde.

Økonomiske konsekvenser

Der ses ikke at være budget til forslaget inden for rammen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Beskæftigelsesplan 2013

15.00.00P15-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-09-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

27

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som led i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en plan for fremme af beskæftigelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at beskæftigelsesplanen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2012:

Anbefales.

Ligeledes anbefales at Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at fastlægge de endelige niveauer for ministermålene.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har i brev af 12. april 2012 udmeldt de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2013.

 

1.     mål: Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskom-petencegivende uddannelse.

 

2.     mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

     Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

 

3.     mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

          Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

 

4.     mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Det er beskæftigelsesministerens forventning at kommunerne vil være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2013.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2013.

 

Jobcenter Bornholm har i forhold til de af ministeren udmeldte mål i Beskæftigelsesplan 2013 opstillet nedenstående konkrete og målbare mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013:

 

 

Ud over de af ministeren udmeldte beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål er yderligere opstillet nedenstående lokale mål:

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 22. juni sendes til beskæftigelsesregionen, der senest den 31. august sender sine bemærkninger tilbage til kommunen.

 

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 1. juli sendes i høring hos LBR, der afgiver høringssvar i sit møde den 28. august.

 

I mødet den 28. august 2012 har Det lokale Beskæftigelsesråd afgivet følgende høringssvar:

 

” Det lokale Beskæftigelsesråd finder, at der i Beskæftigelsesplan for 2013 generelt er lagt op til ambitiøse mål for beskæftigelsesindsatsen.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd finder at beskæftigelsesplanen medtager de relevante mål, og giver gode beskrivelser af de strategier for beskæftigelsesindsatsen der sættes i værk for at nå målene.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd lægger vægt på, at der generelt fortsat er fokus på kompetenceudvikling og uddannelse for ufaglærte ledige, langtidsledige og for personer der har vanskeligt ved at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd konstaterer med tilfredshed, at der i strategien for den virksomhedsrettede indsats fokuseres på styrkelse af indsatsen for opkvalificering af de ledige, og at der sikres et præcist match mellem de lediges kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

 

Særlig for så vidt angår indsatsen for gruppen af unge under 30 år lægger Det lokale Beskæftigelsesråd stor vægt på styrket indsats. Man skal derfor opfordre til, at målet bliver fastlagt på et meget ambitiøst niveau, der i sammenhæng med en fokuseret samlet indsats kan bringe flest mulige i ungegruppen i beskæftigelse eller uddannelse.”

 

Handicaprådet har i sit møde den 7. august 2012 haft Beskæftigelsesplan 2013 i høring, og har taget planen til efterretning.

 

Beskæftigelsesplanen for 2013 skal godkendes af kommunalbestyrelsen i mødet den 11. oktober.

 

I løbet af 4. kvartal drøfter beskæftigelsesregionen og jobcentret kommunens endelige resultatmål for indsatsen i 2013.

 

Senest 31. januar 2013 fastlægges niveauerne for ministermålene endeligt i kommunen.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. september 2012

1.
Beskæftigelsesplan 2013 (DOC)

2.
Beskæftigelsesregionens høringssvar af 15. august 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Forslag til lokalplan nr. 065 og kommuneplantillæg nr. 010 for en udvidelse af Bornholms Aluminium i Nyker

01.02.05P16-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-09-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

28

 

Hvem beslutter

Teknik- & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- & Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- & Miljøudvalget har besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan for en udvidelse af erhvervsvirksomheden Bornholms Aluminium ApS i Nyker.

Lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg er nu klar til offentliggørelse og kan sendes i høring i 8 uger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at forslaget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. september 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Aluminium har længe haft et ønske for at udvide virksomheden med en produktions- og lagerhal. Udvidelsen begrundes med et stort behov for at effektivisere produktionsforholdene, forbedre konkurrenceevnen og bevare arbejdspladser. På den baggrund er der tidligere givet landzonetilladelse til en midlertidig opstilling af et lagertelt på ejendommen. Da dette hverken er en varig eller tilstrækkelig løsning, er det besluttet at udarbejde en lokalplan for ejendommen. Lokalplanen har bl.a. til formål at muliggøre en udvidelse af virksomheden, herunder opførelse af en ny produktions- og lagerhal i direkte tilknytning til virksomhedens eksisterende bebyggelse.

Lokalplanens formål er desuden, at udlægge området til blandet bolig- og erhvervsformål, at overføre en del af lokalplanområdet fra landzone til byzone, og at sikre afskærmende/slørende beplantningsbælter i forhold til Ny Kirke og det åbne land.

Bygherrens projektforslag med bygningstype danner grundlag for lokalplanforslagets bebyggelsesregulerende bestemmelser. Disse bestemmelser samt bestemmelser vedr. udformningen af den resterende del af det ubebyggede areal, skal så vidt muligt sikre, at produktions- og lagerhallen indpasses i området, så både erhvervs- og kulturmæssige interesser tilgodeses. Ny bebyggelse tillades eksempelvis kun i en maksimal højde på 7 meter, hvilket er en stramning i forhold til kommuneplanrammens retningslinjer på 8,5 meter. Desuden er der er krav om slørende beplantning omkring dele af lokalplanområdet.

For at skabe overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplan 2009 og af hensyn til den nærtliggende Ny Kirke samt områdets kulturværdier som helhed, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget forhindrer yderligere bebyggelse på arealet mellem lokalplanområdet og Ny Kirke samt i de dele af lokalplanområdet, der forbliver i landzone.

Lokalplanen er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen og bemærkninger fra Stiftsøvrigheden er det valgt at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanen. Miljøvurderingen omfatter vurderingen af planens sandsynlige væsentligste indvirkning på Ny Kirke og kirkegårdens nærmeste omgivelser. Miljøvurderingen er anvendt som grundlag for at sikre hensynet til områdets kulturværdier i planlægningen og findes sidst i lokalplanen.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. september 2012

1.
Lokalplanforslag nr. 065 og kommuneplantillæg nr. 010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Notat om slutdepot for atomaffald ved Østermarie

07.13.00P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-09-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

29

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Folketinget har besluttet at der skal oprettes et slutdepot i Danmark til det radioaktive affald fra Forskningscenter Risø. Et område mellem Østermarie og Svaneke er udpeget som et af seks mulige områder som bør undersøges nærmere.

Teknik & Miljø har i samarbejde med Regional Udvikling udarbejdet vedhæftede notat, som belyser lokale interesser og problemstillinger af betydning for vurderingen af områdets egnethed.

Notatet skal fremsendes til GEUS og indgå i det videre arbejde med udpegning af det endelige forslag til placering af atomaffaldsdepotet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

at notatet fremsendes til GEUS.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. september 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Folketinget besluttede i 2003 at afvikle de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø.

Dansk Dekommissionering har fået til opgave at varetage denne afvikling, herunder projektering af et slutdepot for 5.000 - 10.000 m3 lav- og mellemradioaktivt affald samt kemisk affald.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har stået for den geologiske vurdering af de 22 undersøgte områders egnethed. Bornholm er blandt de 6 områder, der er udvalgt til videre undersøgelser.

Blandt de 6 områder, skal udvælges 2-3 områder til mere detaljerede undersøgelser. Som led i denne proces, mødtes Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø med GEUS og Dansk Dekommisionering den 28. juni 2012.

 

På mødet fremlagde Bornholms Regionskommune et første notat udarbejdet af Teknik & Miljø. Notatet belyser lokale interesser og problemstillinger af betydning for vurderingen af områdets egnethed. Notatet beskriver bl.a. naturinteresser, arkæologiske interesser, grundvandsinteresser mv.

Der blev på mødet desuden udleveret Kommuneplan 2009, Brandingstrategi (Bright Green Island/Mere Bornholm) og Bornholms Energistrategi. Det første notat er herefter, i samarbejde med Regional Udvikling og Vækstforums sekretariat, udbygget med interesser for erhverv og bosætning mv. Det endelige notat er vedlagt som bilag.

 

Da der bl.a. hersker stor usikkerhed om forløbet af klippesprækker i undergrunden samt vandføringen i disse, vil der blive foretaget en række undersøgelser i området sidst på sommeren eller først på efteråret. Da der eksisterer en del private boringer i området, vil disse med fordel kunne anvendes. GEUS vil derfor invitere ejere af private boringer i området til et møde, hvor mulighederne for dette drøftes. Teknik & Miljø vil deltage i mødet.

 

En tværministeriel arbejdsgruppe forventes at blive orienteret om udfaldet af de nærmere områdestudier på de 6 lokaliteter i løbet af oktober. Resultaterne af de samlede undersøgelser sammenfattes i en rapport, hvor Bornholms Regionskommunes notat, samt bidrag fra andre af de udpegede kommuner, vedhæftes som bilag. Denne rapport vil udgøre en del af det beslutningsgrundlag, som folketinget præsenteres for i løbet af efteråret. Herefter overgår behandlingen til Folketinget.

 

Omkring 2013 forventes der at blive vedtaget en projekteringslov for aktiviteten, som skal fastlægge grundlaget for det videre forløb.

 

Såfremt Bornholms Regionskommune ikke forinden bliver fravalgt, vil der videre herefter bl.a. blive foretaget en Miljøvurdering af projekteringsloven som bl.a. omfatter en høring af Bornholms Regionskommune.

 

En foreløbig tidsramme for projektets delaktiviteter ser således ud:

Foreløbig tidsramme for delaktiviteter

Aktivitet

Tidsramme

Planlægning af det videre forløb og udvælgelse af 5 - 6 (22) lokaliteter.

Primo 2011 – ultimo 2011

Omegnsstudier og reduktion til 2-3 lokaliteter.

Primo 2011 – ultimo 2012

GEUS fremlægger resultaterne af de nye boringer.

Oktober 2012

Arbejdsgruppen mødes mhp. at reducere antallet af områder fra de nuværende 6 til 2-3.

Ultimo oktober 2012

Resultaterne præsenteres for partierne.

November 2012

Projekteringslov forberedes og vedtages.

Medio 2012 – primo 2013

Detaljerede feltundersøgelser, VVM-proces og skitseprojektering

Primo 2013 – ultimo 2015 (2017)

Forslag til og vedtagelse af anlægslov

2016 - 2017

Detailprojektering og udbud

2017 (2019)

Arealerhvervelse

2018 (2019)

Udførelse

2018 - 2019 (2020-2021)

Ibrugtagning, drift og vedligeholdelse

2020 - kontinuert (2021 - )

Overvågning

Kontinuert

 

Sammen med det endelige notat er vedlagt kortbilag samt Geoviden nr. 2, 2011, som indeholder en beskrivelse af de vigtigste aspekter ved projektet, herunder bl.a. affaldstyper og depotdesign, samt en belysning af mulige transportformer og geologisk vurdering af mulige danske lokaliteter. Derudover er vedlagt to rapporter af Dansk Dekommisionering, GEUS og Statens Institut for Strålebeskyttelse, Maj 2011 og Danish Dekommissioning, Maj 2011 som baggrundsmateriale, i det der henvises til disse i notatet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. september 2012

1.
BRK-notat om slutdepot - august 2012 (PDF)

2.
Geoviden nr. 2, 2011: Slutdepot for Risøs radioaktive affald (PDF)

3.
Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald - sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger (PDF)

4.
Danish Decommissioning.Pre-feasibility study for final disposal of radioactive waste...Main Report. May 2011 (PDF)

5.
Notat om slutdepot for radioaktivt affald - BRK august 2012 (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. september 2012

6.
Vedr. placering af slutdepot for radioaktivt affald (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller ved Krashave

01.02.05P21-0279

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

20-08-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

30

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. juni 2009, efter en forudgående indkaldelse af ideer og forslag, at der skulle igangsættes planlægning for vindmøller ved Krashave. Bygherren har efterfølgende arbejdet med forskellige muligheder for at placere møller i området. Arbejdet har resulteret i et konkret udkast. Projektudkastet danner baggrund for forslag til lokalplan nr. 049 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 003.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

b)     at der offentliggøres beslutning om, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 20. august 2012:

Anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 003 og forslag til lokalplan nr. 049, som vil gøre det muligt at opstille tre vindmøller ved Krashave. Kommuneplantillægget er en forudsætning for lokalplanen, idet området ved Krashave ikke er udlagt i den gældende kommuneplan. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for vindmøllerne, så der tages hensyn til landbrug, nabobeboelse og landskab i overensstemmelse med lovkrav og statslige vejledninger, samtidigt med at vindressourcen i området udnyttes bedst muligt. Til lokalplanen er knyttet et separat bilag, som redegør for møllernes visuelle påvirkning af landskabet.

De tre møller, som vil kunne opstilles efter endelig vedtagelse af planerne, vil have en totalhøjde på max. 80 meter, hvilket er noget mindre end de møller, som er blevet opstillet på Bornholm i de senere år. Disse har totalhøjder på 93-100 meter, mens de senest planlagte møller ved Tornbygård får en totalhøjde på 127 meter. På grund af afstands- og støjkrav til nabobeboelser er der dog ikke mulighed for møller større end max. 80 meter ved Krashave. Da dette område imidlertid, i kraft af det åbne landskab og terrænets højde ca. 110 meter over havet, er blandt de mere vindudsatte arealer på Bornholm, forventes årsproduktionen af mølleprojektet at blive på 6.300 MWh svarende til årsforbruget i ca. 1800 gennemsnitlige husstande.


Incitamentsfremmende ordninger under VE-loven
Planlægning for og opstilling af vindmøller er omfattet af fire ordninger i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven): værditabsordningen, den grønne ordning, køberetsordningen samt garantiordningen. Nærmere redegørelse for disse ordninger fremgår af et notat tilknyttet dette dagsordenspunkt.


Mølleplanerne antages ikke at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet
Planer, der muliggør opstilling af en eller flere møller med en totalhøjde over 80 meter, eller grupper med mere end tre møller, er obligatorisk omfattet af krav om en miljøvurdering. De planlagte møller ved Krashave er imidlertid under 80 meter i totalhøjde, og mølleantallet overstiger ikke tre. Der vil derfor kun være tale om lovkrav om miljøvurdering af planerne, hvis en forudgående screening af planerne viser, at de må antages at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet. Teknik & Miljø har screenet forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan og på denne baggrund vurderet, at planerne ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke vil være lovkrav om at udarbejde en miljøvurdering. Screeningen er bilag til dette dagsordenspunkt.

 

Forholdet til VVM-reglerne (Vurdering af Virkning på Miljøet)

Vindmøller er anmeldelsespligtige i henhold til VVM-reglerne. Det mølleprojekt, som muliggøres af lokalplan 049, ligger dog under den størrelse, hvor VVM-pligten altid er obligatorisk. Når bygherren foretager endelig anmeldelse til kommunen inklusiv den lovpligtige dokumentation for møllernes miljømæssige konsekvenser, vil projektet blive screenet for om det måtte udløse VVM-pligt.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 20. august 2012

1.
Referat fra TMU 3. juni 2009 (DOC)

2.
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan (PDF)

3.
Bilag til lokalplan - vurdering af den visuelle påvirkning (PDF)

4.
De fire ordninger under VE-loven (DOC)

5.
VVM-screening (PDF)

6.
Screening i relation til miljøvurderingsloven (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Forsøg med digital stemmeafgivning

84.03.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

31

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Borgmestrene i 12 kommuner, herunder Bornholms Regionskommune sendte i januar 2012, en anmodning til Økonomi- og Indenrigsministeren om tilladelse til at gennemføre de første danske forsøg med bindende digital stemmeafgivning på udvalgte afstemningssteder ved lovbestemte valg.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

At kommunalbestyrelsen på baggrund af resultaterne af den tekniske dialog – beslutter at Bornholms Regionskommune ønsker at deltage i kommende forsøg med digital stemmeafgivning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Drøftet og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeren gav ved brev af 12. april 2012 borgmestrene for de omtalte kommuner samt KL tilsagn om, at regeringen ville tage initiativ til at tilvejebringe den nødvendige lovhjemmel hertil, med henblik på at give kommunerne adgang til at gennemføre forsøg med e-valg, så snart det er muligt.

Ministeriet vil i samarbejde med udvalgte kommuner, gennemføre en teknisk dialog med relevante leverandører af e-valgssystemer.

Efter gennemførelsen af den tekniske dialog vil ministeriet vende tilbage med en opsummering af resultatet heraf.

Opsummering af resultatet af den tekniske dialog- og bilag vil blive eftersendt.

Det fremgår af ministerens brev, at regionskommunen senest 1. oktober 2012 har truffet beslutning om at deltage i forsøget og afsætte de nødvendige administrative og økonomiske ressourcer til forsøget.

 

KL har inviteret til informationsmøde om forsøget, hvor Bornholms Regionkommune deltager og det forventes, at de på mødet vil fremlægge status for projektet med bl.a. organisering, tidsplan og økonomi.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af forsøget kendes ikke på nuværende tidspunkt, men det forventes at foreligge på mødet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. september 2012

1.
Brev fra Økonomi- og Indenrigsministeren af 6. juli 2012 (PDF)

2.
Annonce vedrørende teknisk dialog (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

32

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

33

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Intet.