Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
03-10-2012 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2013, 2. behandling
  åbent 3 Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden for 2013
  åbent 4 Bornholms Varme A/S, ansøgning om forhøjelse af byggekredit vedr. fjernvarmeforsyning af Østermarie og Østerlars
  åbent 5 Afgørelse om udlodning efter stoploven
  åbent 6 Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering og energioptimering af Heldagsskolen
  åbent 7 Anlægsbevilling til renovering af kommunalbestyrelsessalen
  åbent 8 Opfølgning på kvalitetskontrakt 2012
  åbent 9 Anlægsbevillinger til projektering af 8 nye boliger på Stenbanen i Rønne
  åbent 10 Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet
  åbent 11 Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud
  åbent 12 Ansøgning fra Hasle Turist- og Erhvervsforening om helårsåben turistinformation
  åbent 13 Ansøgning om støtte til turistinformation på Hammershus
  åbent 14 Renovering af stråtage på Melstedgård, tillægsbevilling til rådighedsbeløb
  åbent 15 Anlægsbevilling til renovering af taget på Rønne Idrætshal
  åbent 16 Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal
  åbent 17 Revision af Bornholms Energistrategi
  åbent 18 Anlægsbevilling til trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby
  åbent 19 Varmeplan for Bornholm
  åbent 20 Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted
  åbent 21 Borgerpanelundersøgelse om frivillighed
  åbent 22 Evalueringspolitik
  åbent 23 National klynge -og netværksstrategi
  åbent 24 Udpegning af observatør til bestyrelsen for Videncenter for Kystturisme
  åbent 25 Ansøgning: Royal Ocean Race Bornholm 2013
  åbent 26 Anvendelse af Bodilsker Skole til fjernarkiv for Bornholms Ø-arkiv
  åbent 27 Mødeplan for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen
  åbent 28 Orientering fra formanden
  åbent 29 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Pkt. 26 udsættes.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budget 2013, 2. behandling

00.30.10P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

2. behandling af budget 2013 og overslagsår.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)     at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges, og

b)     at de af borgmesteren fremsatte ændringsforslag godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. september 2012, at budgetforslaget for 2013 m.fl. år blev oversendt til 2. behandlingen.

Budgetforslaget for 2013 er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der blev indgået mellem samtlige partier, grupper og løsgænger i kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 2. og 3. september 2012.

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af dagsordenen til kommunalbestyrelsens 1. behandling med bilag.

 

Skatte- og budgetforudsætninger for 2013

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, jf. bilag 1 fra 1. behandlingen af budget 2013. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet jf. bilag 1-4.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budget 2013:

Skatteprocenten fastholdes uændret på 25,9 pct. og grundskyldspromillen fastholdes ligeledes uændret på 33,41 promille.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for skatteindtægterne og beregningen af tilskud og udligning. Skøn over udskrivningsgrundlag er uændrede i forhold til 1. behandlingen.

Der optages lån for i alt 30,5 mio. kr. fordelt med 13,6 mio. kr. vedr. energiinvesteringer, 6,9 mio. kr. vedr. anlæg på kvalitetsfondsområderne og 10 mio. kr. i generelle lån.

Driftsbudgettet er baseret på de prioriteringer kommunalbestyrelsen indgik forlig om på budgetseminaret den 2. og 3. november 2012 og er endvidere tilrettet i forhold til den demografiske udvikling i befolkningssammensætningen, for konsekvenserne af nye opgaver jf. lov- og cirkulæreprogrammet samt for øvrige tekniske korrektioner, herunder tilpasning af udgiftsniveauer i forhold til budgetopfølgningen for 2012.

 

Valg af udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.

Statsgaranti betyder, at kommunen er sikret en bestemt skatteindtægt. Det er staten, der fastsætter – og udbetaler – beløbet ud fra gennemsnitlige beregninger af, hvor meget skatteindtægterne vil stige i hele landet. En kommune vil typisk vælge statsgaranti, hvis skatteindtægterne i kommunen ikke forventes at stige lige så meget som gennemsnittet for landet, eller hvis der er usikkerhed om udviklingen i skatteindtægterne f.eks. pga. forventet nedgang i konjunkturerne i det kommende år. Statsgaranti giver med andre ord stor budgetsikkerhed i kommunens økonomi, da en væsentlig del af indtægterne er kendte på forhånd.

Selvbudgettering betyder, at kommunens eget skøn for skatteindtægterne lægges til grund for budgetteringen. En kommune vil typisk vælge selvbudgettering, hvis skatteindtægterne i kommunen forventes at stige mere end på landsplan. Kommunen bærer imidlertid også selv en risiko ved at vælge selvbudgettering. Såfremt skatteindtægterne ikke stiger som forudsat, skal kommunen selv finde finansiering til at dække mindreindtægten. Ordningen er altså modsat statsgaranti, hvor kommunen er sikret et vist beløb, uanset den faktiske udvikling i skatteindtægterne.

Ved statsgaranti er der altså ingen chance/risiko for hverken gevinst eller tab, mens der ved selvbudgettering er chance/risiko for både gevinst og tab.

Ved vurderingen af, hvilket valg der vil være det økonomisk mest fordelagtige, skal skatteprovenuet ses i sammenhæng med tilskud og udligning, da en stor del af ændringen i skattegrundlaget udlignes.

 

Resultatopgørelse

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2013 – 2016 opstillet i en resultatopgørelse. I bilag 1 findes en mere detaljeret resultatopgørelse, der også viser regnskabet for 2011, det oprindelige budget for 2012, budgetforslaget for 2013 og budgetoverslaget for 2014 – 2016.

I forhold til 1. behandlingen er balancen uændret i 2013 og overslagsårene.


Resultatopgørelse 2013 - 2016

Mio. kr. – årets priser

BF2013

BO2014

BO2015

BO2016

Indtægter

-2.693,1

-2.698,4

-2.736,7

-2.777,4

  Skatter

-1.610,4

-1.653,4

1.690,8

1.725,9

  Tilskud og udligning

-1.082,7

-1.045,0

-1.045,9

-1.051,4

Driftsvirksomhed

2.663,9

2.687,1

2.752,8

2.813,9

Renter m.v.

4,2

4,5

4,9

5,0

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-25,0

-6,8

21,0

41,5

Anlægsvirksomhed

117,9

43,4

33,6

28,9

  - heraf pleje-/ældreboliger

62,5

4,5

 

 

Resultat af de skattefinansierede område

92,9

36,6

54,7

70,4

Det brugerfinansierede område

-4,5

-4,7

-4,9

-5,1

Samlet resultat

88,4

31,9

49,8

65,3

Øvrige poster

-89,8

7,4

17,5

22,5

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

-62,5

-4,5

 

 

  Optagelse af lån

-30,5

-18,7

-15,1

-10,0

  Afdrag på lån

27,5

23,9

23,2

23,3

  Øvrige balanceforskydninger

-24,5

6,7

9,4

9,2

Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+)

-1,4

39,3

67,3

87,8

Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2011

49,2

 

 

 

Kasseforbrug 2013

47,8

 

 

 

 

Bevillinger

I forhold til 1. behandlinger er der foretaget omplaceringer, der ændrer bevillingerne på 5 punkter:

·         Der er flyttet -526.277 kr. fra politikområder 0 Økonomi (ØKE Tværgående) til politikområde 9 Teknik og Miljø (Teknik og Miljøudvalget), idet den besparelse vedr. tomme bygninger der blev vedtaget i 2012 dermed er flyttet til Facility Management, tomme ejendomme.

·         Der er flyttet 8.699.405 kr. fra politikområde 14 Fællesadministration (Økonomi- og Erhvervsudvalget) til politikområde 9 Teknik og Miljø (Teknik og Miljøudvalget), idet driften af rådhuse er overført til Facility Management, Administrationsbygninger.

·         Der er flyttet 67.441 kr. fra politikområde 1 Dagpasning og 129.300 kr. fra politikområde 2 Undervisning (Børne- og Skoleudvalget) til politikområde 9 Teknik og Miljø (Teknik og Miljøudvalget), idet budget vedr. Louisenhøj og Bodilsker Skole er overført til Facility Management, Tomme bygninger.

·         Der er flyttet 102.607 kr. fra politikområde 12 Organisation, personale og politikere (Økonomi- og Erhvervsudvalget) til politikområde 5 Ældre (Socialudvalget) i fm. at en tjenestemand fratræder.

·         Der er flyttet 66.098 kr. fra politikområde 12 Organisation, personale og politikere (Økonomi- og Erhvervsudvalget) til politikområde 16 Biblioteker (Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget) i fm. at en tjenestemand fratræder.

 

Ovenstående ændringer af bevillingerne er indarbejdet i bevillingsoversigten i bilag 2 og i resultatopgørelsen i bilag 1.

 

Takster

Forslag til takster for 2013 anført i 2013 prisniveau fremgår af takstbladet i bilag 5.

 

Høringssvar

Nye forslag til budget 2013, som indgår i forliget, har været sendt i høring fra 10. september med høringsfrist 25. september. De modtagne høringssvar fremgår af bilag 6.

 

Ændringsforslag

Ved fristens udløb den 25. september 2012 var der ikke indkommet ændringsforslag til Økonomi og Analyse.

 

Borgmesteren fremsætter følgende ændringsforslag:

·         Budgettet for Bornholms Idrætsområder under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget reduceres med 50.000 kr. i forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning den 29. marts 2012 vedr. anlægsbevillinger til energistyring i Hasle og Klemensker hallerne, idet reduktionen ikke er indarbejdet i budgetforslaget.

·         Budgettet på politikområde 2 Undervisning under Børne- og Skoleudvalget reduceres med 273.406 kr. som følge af, at energibesparelser til tilbagebetaling af energiinvesteringer efter den tidligere model nulstilles ved overgang til Facility Management.

·         Budgettet på politikområde 5 ældre og politikområde 6 Psykiatri og Handicap reduceres med 59.854 kr. som følge af, at energibesparelser til tilbagebetaling af energiinvesteringer efter den tidligere model nulstilles ved overgang til Facility Management.

·         Det afsatte rådighedsbeløb til anlægsbevillingen vedr. renovering af stråtage på Melstedgård reduceres med 624.200 kr. (2013-priser, svarende til 615.000 kr. i 2012-priser)

·         Den forudsatte besparelse vedr. Digital post reduceres med 786.160 kr. (ØKE Tværgående), da KL har udmeldt ændrede forudsætninger for beregningen af besparelsespotentialet.

·         Der afsættes 770.000 kr. vedr. investeringer i og drift af digitale selvbetjeningsløsninger (Økonomi- og Erhvervsudvalget).
Finansieringen af de løbende investeringer i selvbetjeningsløsninger har ØKE besluttet skal ske via løbende besparelser på porto (ØKE, juni 2010). Med økonomiaftalen er besparelserne helt uventet blevet trukket i kommunernes bloktilskud, og bevillingerne er tilsvarende blevet reduceret i BRK i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2013.

Ændringsforslagene er beskrevet yderligere i bilag 7, hvor også konsekvenserne i overslagsårene er anført. Ændringsforslagene er ikke indarbejdet i bilagene 1 – 4.

 

Derudover er der tre af forligsemnerne, hvor der rettet i beskrivelser eller overskrifter. De reviderede udgaver fremgår af bilag 8.

 

Den kirkelige ligning

Budgettet for den kirkelige ligning fremgår af bilag 9. Kirkeskatten udskrives med 0,93 pct. af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 4.878,9 mio. kr., hvilket giver et provenu på 45,4 mio. kr. I forhold til 2012 er udskrivningsprocenten uændret. Budgettet udviser et overskud på 1.500 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. oktober 2012

1.
Resultatopgørelse (PDF)

2.
Bevillingsoversigt (PDF)

3.
Hovedoversigt (PDF)

4.
Investeringsoversigt (PDF)

5.
Takster (PDF)

6.
Høringssvar (PDF)

7.
Notat om ændringsforslag (PDF)

8.
Budgetforlig 2013 - ændrede tekster (PDF)

9.
Den kirkelige ligning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden for 2013

00.30.04G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Kommunerne skal senest den 10. september give Regionen besked om deres stillingtagen til udviklingsbidraget for det kommende budgetår.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at borgmesterens godkendelse tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har den 23. august fremsendt høringsbrev vedr. udviklingsbidraget for 2013. Udviklingsbidraget er for 2013 fastsat til 124 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til det beløb der indgår i økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner hhv. KL.

Bornholms Regionskommune betaler dog kun 10 pct. af udviklingsbidraget som følge af den regionale status.

Borgmesteren har den 10. september 2012 på vegne af Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt udviklingsbidraget, hvilket er meddelt Region Hovedstaden.

Økonomiske konsekvenser

Udviklingsbidraget svarer til det beløb der er indarbejdet i kommunens budget for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Bornholms Varme A/S, ansøgning om forhøjelse af byggekredit vedr. fjernvarmeforsyning af Østermarie og Østerlars

13.03.01Ø60-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S har den 21. september 2012 ansøgt om en forhøjelse af kommunegarantien vedr. opførelse af varmeværk og ledningsnet i Østermarie og Østerlars fra 41,0 mio. kr. til 57,5 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at der gives tilsagn til Bornholms Varme A/S om en forhøjelse af kommunegarantien for byggekreditten fra 41,0 mio. kr. til 57,5 mio. kr., optaget i KommuneKredit.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. juni 2011 at give tilsagn om kommunegaranti for en byggekredit på 41,0 mio. kr. i forbindelse med fjernvarmeforsyningen af Østermarie og Østerlars.

Bornholms Varme A/S ansøger nu om en forhøjelse af kommunegarantien med 16,5 mio. kr. til 57,5 mio. kr. Kreditten forventes afløst af endelig belåning ultimo juni 2013.

Behovet for yderligere finansiering i etableringsfasen er dels begrundet i investeringer i forøget forsyningssikkerhed og optimering af anlægget, dels i ekstra tilslutninger og større hovedledningsnet og dels ekstra krav til brandsikring og ekstra omkostninger i forbindelse med etablering af varmeværket.

Bornholms Varme A/S har fremsendt et langtidsbudget for varmeværkets økonomi der viser, at fjernvarmeforsyningen af Østermarie og Østerlars hænger fornuftigt sammen med en investering på 57,5 mio. kr. Samtidig har varmeværket en kapacitet, der vil kunne klare en udvidelse af forsyningen i nærområdet.

Økonomiske konsekvenser

Forhøjelsen af tilsagnet om kommunegaranti har ikke umiddelbart betydning for kommunens økonomi, og forventes heller ikke at få det på sigt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Afgørelse om udlodning efter stoploven

13.02.00G12-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-04-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forsyningssekretariatet har fremsendt nyt udkast til afgørelse om kommunens uddelinger m.v. i årene 2007-2010 i forbindelse med betaling af vejbidrag. Afgørelsen vil betyde modregning i de generelle tilskud til Bornholms Regionskommune, idet Forsyningssekretariatet har åbnet mulighed at undgå modregning hvis fastsættelsen af bidraget ændres med tilbagevirkende kraft.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)     at Forsyningssekretariatets afgørelse om udlodning for årene 2007-2010 tages til efterretning,

b)     at vejbidraget for årene 2007-2011 fastsættes til 8 pct., og

c)     at der meddeles en tillægsbevilling til efterbetaling af vejbidrag for 2007-2011 på 3.748.750 kr., hvilket indstilles til udvalgets drøftelse. Der vil foreligge et notat til mødet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingens pkt. a) og b) anbefales og udvalget indstiller, at beløbet i indstillingens pkt. c) finansieres ved reduktion af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

 

 

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at det tages til efterretning, at borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne har godkendt, at vejbidraget for årene 2007-2010 fastsættes til 8 pct., og

b)     at der meddeles en tillægsbevilling til efterbetaling af vejbidrag for 2007 – 2010 på 2.956.750 kr., finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev den 5. oktober 2011 orienteret om Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse om udlodning for 2007-2010 i henhold til stoploven. Bornholms Regionskommune har meddelt Forsyningssekretariatet, at vi ikke kan acceptere afgørelsen.

Forsyningssekretariat har den 10. april 2012 fremsendt et nyt udkast til afgørelse, hvor afgørelsen fastholdes, idet renteberegningen dog er revideret. Det bemærkes, at afgørelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed og at klage over afgørelsen kan indbringes for domstolene.

 

Kommunalbestyrelsen har i kloakbetalingsvedtægten fastsat vejbidraget til 4 pct. af anlægsudgifterne til kloakanlæg.

I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg skal kommunen betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst 8 pct. af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Forsyningssekretariatet vurderer på baggrund af oplysninger om vandmængder fra kommunen, at den mængde vand der afledes fra vejene, og dermed belaster kloakanlæggene, overstiger de 8 pct., og at kommunen derved opnår en økonomisk fordel eller med andre ord udlodning fra forsyningsselskabet. Udlodningen udgør forskellen mellem 4 pct. og 8 pct. og Forsyningssekretariatet vil derfor indberette følgende beløb som udlodning for årene 2007-2010:

 

År

Udlodning

Renter

I alt

2007

740.750 kr.

4.630 kr.

745.380 kr.

2008

700.000 kr.

4.375 kr.

704.375 kr.

2009

780.000 kr.

4.875 kr.

784.875 kr.

2010

736.000 kr.

4.600 kr.

740.600 kr.

Samlet for 2007-2010

2.956.750 kr.

18.480 kr.

2.975.230 kr.

 

Konsekvensen af indberetningen af udlodningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet er, at kommunen bliver modregnet i bloktilskud med 60 pct. af beløbet eller 1.785.138 kr., alternativt med 40 pct. af beløbet hvis kommunen deponerer de 60 pct. eller afdrager gæld ekstraordinært.

Forsyningssekretariatet har i følgeskrivelsen til udkastet om afgørelse anført, at hvis kommunen genoptager beslutningen om vejbidragsfastsættelsen for de omhandlede år og dokumenterer efterbetaling til spildevandsselskabet svarende til den skønnede underprissætning af bidraget, vil uddelingen, der meddeles Økonomi- og Indenrigsministeriet, blive tilsvarende reduceret.

Kommunalbestyrelsen kan således vælge at fastsætte vejbidragssatsen til 8 pct. med virkning fra 2007, hvorved indberetningen af udlodningen formentlig begrænses til renterne. Konsekvensen er, at Bornholms Regionskommune skal betale 2.956.750 kr. til Bornholms Spildevand A/S og eventuelt modregnes for 60 pct. af renterne eller 11.088 kr. Den samlede udgift ved denne beslutning bliver 1.182.700 kr. højere end ved modregningen i bloktilskud, men samtidig bliver pengene på Bornholm og kan investeres i kloaknettet eller principielt medføre takstnedsættelser.

Såfremt kommunalbestyrelsen vælger at forhøje vejbidraget med tilbagevirkende kraft skal der indsendes dokumentation for betalingen senest den 24. maj 2012.

Den samme problematik gør sig gældende for 2011, hvor vejbidraget på 4 pct. udgør 792.000 kr. og der dermed vil være en ”underprissætning” på samme beløb. Hvis vejbidraget også forhøjes i 2011 vil den samlede betaling til Bornholms Spildevand A/S udgøre 3.748.750 kr.

Bornholms Spildevand A/S har i forbindelse med takstfastsættelsen for 2012 foreslået en forhøjelse af vejbidraget fra 4 pct. til 8 pct. som en ændring til kloakbetalingsvedtægten. Ændring af kloakbetalingsvedtægten behandles i en særskilt sag.

Økonomiske konsekvenser

Forsyningssekretariatet afgørelse betyder udgifter for Bornholms Regionskommune som ikke er budgetteret.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger at forhøje vejbidraget til 8 pct. for 2007-2011 udgør merudgiften på driften 3.748.750 kr. Udgiften indgår i serviceudgifterne og vil dermed belaste kommunens serviceramme.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger ikke at forhøje vejbidraget til 8 pct. vil der ske modregning i bloktilskuddet med 1.785.138 kr. for 2007-2010. Modregningen vil formentlig ske i sidste kvartal af 2012. Herudover vil der i 2013 ske modregning for 2011 med 478.170 kr. (inkl. renter).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling i oktober 2012

 

Samtidig med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen fremkom der oplysninger om, at en anden kommune havde fået godkendt en beregningsmetode, der, hvis den blev anvendt i Bornholms Regionskommune, ville komme frem til et vejbidrag på under 4 pct. Sagen blev derfor ikke fremsendt til behandling i kommunalbestyrelsen, idet der blev fremsendt en ny indsigelse mod afgørelsen efter stoploven til Forsyningssekretariatet.

Efter endnu en omgang korrespondance i sagen fremsendte Forsyningssekretariatet den 19. juni 2012 den endelige afgørelse om udlodning efter stoploven for 2007 – 2010, hvor de fastholdt den tidligere afgørelse.

På baggrund af behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget i april måned anmodede vi Forsyningssekretariatet om at få mulighed for at forhøje vejbidraget med tilbagevirkende kraft og indbetale det resterende beløb til Bornholms Spildevand A/S.

Forsyningssekretariatet accepterede dette, idet Bornholms Regionskommune skulle dokumentere indbetalingen senest den 6. juli 2012. Da der ikke var fastlagt møder i juli måned har borgmesteren den 29. juni 2012 godkendt udbetalingen til Bornholms Spildevand A/S, og dermed på kommunalbestyrelsens vegne godkendt fastsættelse af vejbidraget til 8 pct. for 2007 -2010 på baggrund af den tidligere indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vi har dokumenteret indbetalingen over for Forsyningssekretariatet den 4. juli 2012, og samme dag modtog vi så en ny afgørelse, hvorefter Bornholms Regionskommune ikke har foretaget udlodninger efter stoploven for årene 2007 – 2010.

 

Forsyningssekretariatet afgørelser om fastsættelse af vejbidragets størrelse indgik i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2013. Det fremgår af økonomiaftalen, at ”Regeringen og KL er enige om i efteråret 2012 at se nærmere på rammerne for kommunernes betaling af vejbidrag til spildevandselskaberne.” KL’s tilgang til disse drøftelser er bl.a., at der skal findes en ensartet og objektiv metoden til beregning af vejbidraget, gældende fra 2011.

På den baggrund er der kun betalt vejbidrag med 8 pct. for årene 2007 – 2010, som er de år Forsyningssekretariatets afgørelse omhandlede. Det samlede efterbetaling for de fire år udgør 2.956.750 kr. KL arbejder desuden for, at denne efterbetaling ikke kommer til at belaste kommunernes serviceudgifter når det skal opgøres, om kommunerne har overholdt serviceudgiftsrammen for 2012.

Der er ikke efterbetalt for 2011, idet vi afventer ovennævnte drøftelser mellem KL og Regeringen. For 2012 er vejbidraget i kloakbetalingsvedtægten forhøjet til 8 pct.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering og energioptimering af Heldagsskolen

82.09.05P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. kommunens energistrategi ”Mere og renere fjernvarme i byerne” er der udarbejdet en varmeforsyningsplan der også omfatter Østermarie. Herunder har Kommunalbestyrelsen forpligtet sig til at stille arealer og faciliteter til rådighed. Fjernvarmen er i etableringsfasen, hvorfor kommune bør følge varmeforsyningsplanen og dermed konvertere de kommunale bygninger i disse byområder til fjernvarme. Der er i forbindelse med fjernvarme konvertering stor rentabilitet i at konvertere olieopvarmede bygninger.

Heldagsskolen i Østermarie, Almindingensvej 23, opvarmes p.t. primært med et biobrændselsanlæg fra før 2003.

Der beskrives hermed det mest fordelagtig scenarie for fjernvarmekonvertering af Almindingensvej 23, Østermarie med henblik på en politisk beslutning og en anlægsbevilling.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at ejendommen Almindingensvej 23, Østermarie tilsluttes fjernvarmeforsyningen,

b)     at der gives en anlægsbevilling på 1.456.000 kr. til fjernvarmekonvertering og energioptimering af Almindingensvej 23, Østermarie,

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.456.000 kr. finansieret med 728.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne, 728.000 kr. fra ØKE’s disponible anlægspulje, og

d)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 2 Undervisning (Facility Management)

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

De eksisterende kedler er iht. nyligt udarbejdet Energimærke og faglig vurdering nedslidt/forældet og står for forventet udskiftning om 3-4 år.

Fjernvarmekonverteringen med optimeringer er beregnet af ekstern rådgiver til en overslagspris på kr. 1.455.436 eks. moms. inkl. konsulentbistand og uforudsete udgifter. Den endelige anlægsudgift kendes dog først når projektet har været i udbud.

Ved en simpel fjernvarmekonvertering vil udgiften til opvarmning stige med 20 – 25 %. Hvis man i forbindelse med en fjernvarmekonverteringen optimerer varmeanlægget og vandinstallation til nutidige krav mht. afkøling, CTS automatik, flowregulering mv., vil der ske en tilsvarende reduktion, således at de samlede varmeudgifter på Almindingensvej 23, Østermarie vil være uændrede i forhold til i dag. Teknikrum og automatik vil herefter opnå en fornyet forventet levetid på 20 år.

På grund af ovennævnte er det BRK Ejendomsservices anbefaling at udføre fjernvarmekonvertering inkl. optimering.

Projektet har iht. til beskrivelsen ikke nogen økonomisk gevinst og kan derfor ikke finansieres af BRK´s Interne ESCO projekt.

Ifølge Bornholms Forsynings nuværende fjernvarmearbejder i Østermarie vil fjernvarmetilslutning for Almindingensvej 23 kunne ske ultimo 2012.

Driften af Bornholms Regionskommunes bygning i Distrikt Midt blev pr. 1. august overdraget til BRK Ejendomsservice som et led i implementeringen af Facility Management. Administrationen af dette projekt varetages således af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 1.456.000 kr. foreslås finansieret med 728.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne, og 728.000 kr. fra ØKE disponible anlægspulje.

Driftsudgifterne til varme forventes at være uændrede efter konvertering til fjernvarmeog energioptimering.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Anlægsbevilling til renovering af kommunalbestyrelsessalen

82.07.00P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om en anlægsbevilling til renovering af kommunalbestyrelsessalen i forbindelse med udbedring af indeklimaproblemer.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter hvilken løsning der skal gennemføres samt finansieringen heraf med henblik på indstilling til kommunalbestyrelsen om anlægsbevilling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Sagen genoptages.

Sagsfremstilling

På baggrund af det dårlige indeklima i kommunalbestyrelsessalen har BRK Ejendomsservice indhentet tilbud på forskellige tiltag med henblik på renovering af salen. Tilbuddene omfatter kun salen og ikke foyeren.

Der er indhentet tilbud på forskellige tiltag til løsning af indeklimaproblemerne fordelt på de helt nødvendige arbejder, øvrige mulige tiltag og alternative tiltag. Tilbuddene er beskrevet i bilag 1.

De nødvendige arbejder omfatter fjernelse af gulvtæppe, nyt gulvtæppe og levetidsforlængelse af ventilationsanlægget forud for luftmålinger til opfølgning på indeklimaforhold. Udgiften hertil udgør 267.500 kr.

Som alternativ hertil kan der opsættes et ny ventilations-/varmeanlæg for en merpris på 520.000 kr. eller en samlet pris på 787.500 kr.

Som alternativ til gulvtæppe kan der lægges trægulv, hvilket samtidig vil kræve opsætning af akustikloft. Merprisen i forhold til gulvtæppe udgør i alt 197.000 kr. som skal tillægges ovenfor, hvorved den billigste løsning koster 464.500 kr. og løsningen med ny ventilations-/varmeanlæg koster 984.500 kr.

De øvrige mulige tiltag omfatter forskellige arbejder, som kan tilvælges enkeltvis uafhængigt af andre tiltag. Disse tiltag koster samlet set 275.000 kr. 

 

Økonomiske konsekvenser

Der resterer et beløb på 621.500 kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje, som kan anvendes til finansiering. Finansiering herudover vil kunne ske via overførte puljebeløb inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområde, idet disse beløb så ikke kan tilføres kassebeholdning ved regnskabsafslutningen for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. oktober 2012

1.
Notat vedr indeklima i kommunalbestyrelsessal (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Opfølgning på kvalitetskontrakt 2012

00.22.10P27-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I den kommunale styrelseslov er der krav om, at kommunalbestyrelsen hvert år senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet skal lave en opfølgningsredegørelse på kommunens kvalitetskontrakt.

Det er kommunalbestyrelsen selv, der skal godkende opfølgningsredegørelsen, og det er derfor ikke muligt at delegere behandlingen til fx økonomiudvalg, fagudvalg eller den kommunale administration.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at opfølgningen på kvalitetskontrakt 2012 videresendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Den 15. december 2011 godkendte kommunalbestyrelsen kvalitetskontrakt 2012, som indeholder de politiske borgerrelaterede mål, som kommunen arbejder med.

Ordningen med kvalitetskontrakter skal sikre, at kommunens borgere kan få et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling. I kvalitetskontrakten præsenteres de politiske mål for borgerne, så de på denne måde kan få information om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen imod på de forskellige serviceområder.

Senest samme med vedtagelsen af budget 2013 skal kommunalbestyrelsen godkende en opfølgningsredegørelse for kvalitetskontrakt 2012.

Formålet med opfølgningsredegørelsen er kortfattet at orientere borgerne om status for opfyldelse af målene og om, hvordan kommunalbestyrelsen vil følge op på kvalitetskontrakten.

Kvalitetskontrakten er offentliggjort på portalen brugerinformation.dk, og her skal opfølgningsredegørelsen også offentliggøres senest en måned efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. oktober 2012

1.
Opfølgning på kvalitetskontrakt 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9 Anlægsbevillinger til projektering af 8 nye boliger på Stenbanen i Rønne

82.06.00P20-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

24-09-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om bevillinger til udarbejdelse af grundlaget for opstarten af byggeriet af 8 nye boliger på Stenbanen herunder til udgifter i planlægningsperioden, som løber fra august 2012 til februar 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

a)     at der gives en anlægsbevilling til opstart af projektet på 990.000 kr. inkl. moms til boligdelen og en anlægsbevilling på 111.000 kr. ekskl. moms til servicearealer,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 990.000 kr. inkl. moms til boligdelen,

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 111.000 kr. ekskl. moms til servicearealer,

d)     at tillægsbevillingerne finansieres af Sekretariatspuljen for politikområde 06 med 1.045.500 kr. og med 55.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne,

e)     at anlægsbevillingerne gives til Socialudvalget under politikområde 06 Psykiatri og Handicappede

 

Socialudvalget, den 24. september 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden 2010 i budgetlægningen arbejdet for at forbedre boligforholdene for beboerne i Kollegiet Østergade 54 ved at bygge nye boliger på Stenbanen i Rønne ved en udvidelse af de eksisterende 16 almene boliger, der er målrettet unge med funktionsnedsættelse.

Kommunalbestyrelsen principgodkendte den 30. juni 2011, at Stenbanen skulle udbygges med yderligere 8 boliger.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 blev det præciseret, at tilbygningen på Stenbanen skulle rumme 8 nye boliger og at der samtidig skulle opnås stordriftsfordele ved at samle boligtilbuddet for de unge med funktionsnedsættelse, i det Kollegiet Østergade 54 samtidig nedlægges.

På den baggrund igangsættes byggeriet af 8 nye boliger på Stenbanen i tilknytning til de 16 eksisterende boliger.

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til igangsætning af projektet herunder gennemførelse af arkæologiske og geologiske undersøgelser, udtagning af jordprøver, dækning af foreløbige udgifter til totalrådgivere, økonomiske rådgivere, annoncering, intern bygherrefunktioner, samt udgifter til afholdelse af byggeudvalgs- og arbejdsgruppemøder.

Skema A og Skema B forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen på mødet i februar 2013, hvor lokalplanen for området samtidig forventes endelig godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Dette er den første bevillingssag vedrørende byggeriet på Stenbanen. Der vil blive fremlagt ny bevillingssag i forbindelse med godkendelse af Skema A og Skema B.

 

Anlægsbevillinger til projektering.

Udgifterne til igangsætning af projektet er anslået til i alt 902.500 kr. ekskl. moms, hvilket medfører behov for en anlægsbevilling til boligdelen 990.000 kr. inkl. moms og en anlægsbevilling til servicearealer på 111.000 kr. ekskl. moms. Udgifterne til servicearealer er omfattet af midler fra kvalitetsfonden, hvilket betyder at der kan opnås tilskud på 50 pct., svarende til 55.500 kr.

Den kommunale nettoudgift til projektering på 1.045.500 kr. kan finansieres af Sekretariatspuljen på politikområde 06 Psykiatri og handicappede.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 22. august 2012 en ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011 på 1.500.000 kr. fra denne pulje. Det blev godkendt at beløbet kan konverteres til anlæg til brug for finansiering af byggeriet på Stenbanen.

 

Totaløkonomi

I henhold til estimeret anlægsbudget udarbejdet af BDO, vil den samlede økonomiske ramme for byggeriet være på 15.985.200 kr. inkl. moms.

Heraf udgør de samlede udgifter til boligdelen 14.035.200 kr. inkl. moms.

Udgifterne til kommunens servicearealer er sat til 1.950.000 kr. inkl. moms, som svarer til 1.578.000 kr. ekskl. moms.

88 pct. af boligernes anskaffelsessum er forudsat lånefinansieret, medens udgifterne til etablering af servicearealer, efter fradrag af statstilskud og kvalitetsfondstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

Den totale kommunale nettoudgift forventes pt. at blive 1.302.520 kr., som er inkl. kommunens udgift til grundkapital (10 %) 1.403.520 kr., udgifterne til servicearealerne på 1.578.000 kr. ekskl. moms, servicearealtilskud på 320.000 kr., indtægten for salg af grund på 730.000 kr.,, og tilskud fra kvalitetsfonden på 629.000 kr.

Herudover kommer en eventuel udgift til beboerindskud på maksimalt 280.704 kr. netto.

Økonomien fremgår af vedlagte bilag.

Som anført ovenfor, er der i alt reserveret 1.500.000 kr. i driftsbudgettet under Sekretariatspuljen for politikområde 06 Psykiatri og handicappede, til brug for finansiering af Stenbaneprojektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 24. september 2012

1.
Projektbevilling Stenbanen (DOCX)

2.
Anlægsbudget - estimeret (PDF)

3.
Anlægsøkonomi (PDF)

4.
Byggeprogram (PDF)

5.
Forside (PDF)

6.
Eksisterende forhold (PDF)

7.
Situationsplan (PDF)

8.
Boligplan (PDF)

9.
Servicebygning (PDF)

10.
Principsnit (PDF)

11.
Facade nord og syd (PDF)

12.
Facade øst og vest (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Forslag til ny organisations- og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-09-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. marts 2012 under punktet: ”Langsigtet plan på dagtilbudsområdet efter høring” blandt andet:

·         Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skulle belyse de afledte affekter af den langsigtede plan for dagtilbud

Der foreligger nu materiale med forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, samt vurderinger af andre afledte effekter af den langsigtede plan. Dette materiale foreslås sendt i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     At materialet: ”Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet”, sendes i høring blandt distriktsbestyrelser, forældreråd, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

b)     At forslag til høringsperiode og videre proces godkendes

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Ad a) anbefales sendt i høring

Ad b) oplæg til høringsperiode og videre proces indstilles godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

 

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 6. marts 2012, et kommissorium for arbejdsgruppen. I kommissoriet er det mest vidtgående, at fremkomme med konkrete forslag til en eventuel ændring af distrikts og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

Forslag til forankring af Specialbørnehaven Mælkebøtten på dagtilbudsområdet, indgår som en del af forslag til ny organisations og ledelsesstruktur.

 

Derudover ønsker Børne- og Skoleudvalget en vurdering af:

·         Budgettildelingsmodeller

·         Visitationsregler

·         Kvadratmeteropmåling

·         Forældres behov for ændrede åbningstider

·         Vippeordningen

·         Samspillet mellem bygninger og pædagogik

 

Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af den langsigtede plan den 1. marts 2012, blev det besluttet, at der i løbet af 2012 skulle udarbejdes en plan for udviklingen af distrikt vest. Denne plan er ikke indeholdt i oplægget til ny organisations og ledelsesstruktur, men vil blive udarbejdet i forbindelse med en ændret organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

 

Høring

Det foreslås at materialet: ”Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet”, sendes i høring blandt distriktsbestyrelser, forældreråd, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

 

Forslag til høringsperiode og videre proces

11. oktober 2012: Kommunalbestyrelsen godkender forslag til ny organisations og ledelsesstruktur sendt i høring i perioden: 12. oktober 2012 til og med 9. november 2012.

 

4. december 2012: Børne- og Skoleudvalget behandler på baggrund af indkomne høringssvar ”Ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet”, indstiller forslag om ny struktur til kommunalbestyrelsens beslutning.

 

20.december 2012: Forslag om ”ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet” til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

 

Økonomiske konsekvenser

 

De økonomiske konsekvenser af scenarierne i forslaget til ny organisations- og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fremgår af bilag 1. De tager sit udgangspunkt i de umiddelbare ændringer der følger af de foreslåede scenarier. Disse scenarier sammenlignes med den nuværende struktur. Hertil kommer at der skal tages højde for de afledte udgifter og indtægter vedrørende forældrebetaling, fripladser og søskenderabat, samt ændret tilskud til de private dagpasningstilbud.

Hertil lægges besparelserne ved at sammenlægge institutioner i henholdsvis distrikt Midt og Øst. Der er ikke indregnet eventuelle økonomiske konsekvenser som følge af etableringen af en ny skovbørnehave i det nuværende distrikt Vest.

 

Dette giver henholdsvis et provenu på 2,8 mio. kr. i scenarie 1 og 1,9 mio.kr i scenarie 2.  

 

For Scenarie 1 opereres der herefter med forslag om at etablere to udviklingskonsulentstillinger, som inkl. afledte effekter på forældrebetaling, fripladser og søskenderabat, samt ændret tilskud til de private giver en udgift på godt 0,9 mio.kr. 

 

Ved tilvalg af dette forventes de to scenarier at give det samme provenu i helårseffekt – nemlig 1,9 mio.kr. Når man fratrækker de allerede vedtagne besparelser på ”Mælkebøtten”, samt ”Tilpasning af dagtilbudsstrukturen” forventes der i alt et merprovenu på godt 0,6 mio. kr.   

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I tilknytning til Børne- og Skoleudvalgets behandling blev det præciseret, at der var tale om en enkelt ændring i det økonomiske bilag på sagen, sammenholdt med bilaget på den oprindelige dagsorden. Det drejede sig om, at der i scenarie 2 var udeladt foreslåede udgifter til en udviklingskonsulent. Dette er til den videre behandling rettet i bilaget og derved erstattes de to sidste afsnit ovenfor i ”økonomiske konsekvenser” med følgende:

 

For Scenarie 1 opereres der herefter med forslag om at etablere to udviklingskonsulentstillinger, som inkl. afledte effekter på forældrebetaling, fripladser og søskenderabat, samt ændret tilskud til de private giver en udgift på godt 0,9 mio.kr. 

 

For Scenarie 2 opereres der herefter med forslag om at etablere en udviklingskonsulentstilling, som inkl. afledte effekter på forældrebetaling, fripladser og søskenderabat, samt ændret tilskud til de private giver en udgift på godt 0,45 mio.kr.

 

Ved tilvalg af dette forventes Scenarie 1 at give et provenu på knap 1,9 mio. kr. i helårseffekt , mens scenarie 2 forventes at give et provenu på knap 1,4 mio.kr. i helårseffekt. Når man fratrækker de allerede vedtagne besparelser på ”Mælkebøtten”, samt ”Tilpasning af dagtilbudsstrukturen” forventes der i alt et merprovenu på henholdsvis godt 0,6 mio. kr. i scenarie 1 og knap 0,2 mio.kr i scenarie 2.   

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. september 2012

1.
Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet til høring (DOC)

2.
Økonomiske konsekvenser af forslag til ny organisations- og ledelsesstruktur på (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud  

85.11.08A00-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

 

Punktet blev behandlet og udsat på Børne-og Skoleudvalgets møde den 4. juni 2012.

Som en del af økonomiaftalen for 2012 og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, er der enighed mellem kommunerne og Regeringen, om en plan for obligatorisk digitalisering frem mod 2015.

Målet er at 50 % af landets kommuner i 2013, anvender digital kommunikation mellem forældre og institution, samt at alle kommunens institutioner i 90 % af kommunerne, i 2015 anvender elektronisk kommunikation med forældrene.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     der gives en anlægsbevilling på 715.250 til etablering af trådløst netværk, Touchskærme, Tablets m. licens, covere og holdere, samt systemet Tabulex ”Daginstitution Børn” som beskrevet i afsnittet ”økonomiske konsekvenser”

b)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 715.250 finansieret af det overførte driftsoverskud fra 2011 på sekretariatspuljen for politikområde 01 Dagtilbud

c)     anlægsbevillingen gives til Børn- og Skoleudvalget under politikområde 1 Dagtilbud.

d)     de afledte årlige driftsudgifter på 53.640 kr. finansieres indenfor rammen i dagtilbudsdistrikterne, dagplejen og Mælkebøtten.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Ad a) Anbefales

Ad b) Anbefales

Ad c) Anbefales

Ad d) Anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

På folkeskoleområdet foregår en stor del af kommunikationen i dag mellem lærere og forældre via internettet på ”Skoleintra”. Et mål i digitaliseringsstrategien er, at dette udbredes til dagtilbudsområdet, hvor der også er omfattende kommunikation mellem forældre og institution, om alt fra ferieplaner, til indkaldelser til forældremøder og praktiske beskeder om eksempelvis ture og arrangementer.

 

Formål
Det primære formål er, at frigøre ressourcer til den pædagogiske kerneopgave i dagtilbuddene, nemlig pasning af børn i børnehaver og vuggestuer og samtidig få forældrene til, at føle sig bedre orienterede og få et tættere samarbejde med deres børns dagtilbud.

Forældre og personale slipper for papir, kalendere, post-it beskeder og diverse afkrydsningslister

 

Proces

Distriktslederne for dagtilbud, leder af Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, virksomhedsleder Mælkebøtten og den administrative medarbejder for dagtilbud, har deltaget i præsentationer af fire forskellige ”forældreintranets” løsninger, hvoraf gruppen valgte produktet fra Tabulex ”Daginstitution Børn”

 

Hvad kan ”Daginstitution Børn”

Alle børns stamoplysninger opdateres hver nat, via indenrigsministeriets CPR register, det betyder, at den enkelte afdelingsleder ikke selv skal ind og rette i de basale oplysninger.

 

Forældrene udfylder selv de data, der ikke hentes fra CPR registret, for eksempel barnets ”stamskort”, hvori alle nødvendige stamoplysninger forefindes, samt give tilladelser til for eksempel foto og transport.

 

Forældrene meddeler sygdom, fri- og feriedage for deres børn, oplysningerne kan sendes via fx computer, Iphone, iPad eller Android mobiler.

 

Systemet har en ”komme og gå” funktion, hvor forældre via en touchskærm i deres barns institution, selv trykker deres barn ind og ud. På skærmen kan ses forældrenes indtastede informationer, om møde og afhentningstidspunkter, samt de eventuelle aftaler der er lagt ind for eksempel, at barnet har en legeaftale eller hentes af farmor.

 

Hver afdeling får mulighed for, at oprette en hjemmeside tilsvarende ”Skoleporten” på Skoleintra. Denne mulighed er blevet efterspurgt af både forældre og medarbejdere. Forældre med skolesøgende børn har tydeligvis taget ”skoleintra” til sig og efterspørger en tilsvarende model for deres dagtilbudsbørn. Ledere og medarbejdere savner, at kunne profilere sig på deres ”egen” hjemmeside, samt kunne lægge foto ud af hverdagens oplevelser.

 

Derudover kan

·         der kommunikeres mellem institution og forældre skriftligt

·         der uploades billeder, lyd og små film

·         systemet bruges til dokumentation af de pædagogiske læreplaner

·         systemet bruges til tilmelding til møder og arrangementer

·         bruges til intern kommunikation for eksempel mellem ledelse og personale

·         afdelingsleder kan lave fremmødestatistikker, samt udskrive diverse lister

 

 

Tidsplan:

September 2012:

·         Underskrive aftale med Tabulex

·         Planlægge 7 workshop a´2 timers varighed for alle medarbejdere med Tabulex

·         Øvrige aftaler med Tabulex foretages

·         Aftale tidsplan for installering af trådløst netværk med IT afdelingen

·         Aftale indkøb og øvrige installationer med IT afdelingen

 

Ibrugtagelse af systemet, så snart ovenstående procedure er aftalt og afviklet.

 

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående beregning er baseret på etablering af systemet i 21 dagtilbudsafdelinger, i Mælkebøtten og i 9 dagplejelegestuer, Mælkebøtten og legestuerne skal ikke have Touchskærme.

 

21 x trådløst net Accespoint inkl. licens a´ 4.200 kr. + kabling 3.500 kr. = 7.700

161.700

21 stk. Touchskærme et stk. pr. afdeling a´ 6.000 kr.

126.000

61 stk. Tablets med Sim kort a´ 3.700 kr.:

225.700

61 licenser (550 kr./enhed.)

33.550

Cover og holdere til vægophængning til 61 Tablets ca. 300 kr. pr sæt.

18.300

Tabulex "daginstitution børn" opstart og implementering herunder workshops

150.000

Anlægssum

715.250

Tabulex service i alt 1. år

53.640

Afledt driftsudgift

53.640

I alt

768.890

 

Udgiften foreslås finansieret via ikke forbrugte midler fra 2011, på sekretariatspuljen for politikområde 01 Dagtilbud. Den anslåede anlægsudgift afviger med 65.250 kr. i forhold til det specificerede i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af ansøgning om anvendelse af uforbrugte midler i den samlede sekretariatspuljen for politikområde 1 og prioritering vil ske i forhold til den samlede pulje.   

 

Efterfølgende vil der være en årlig serviceafgift på 53.640 kr. som foreslås finansieret af dagtilbudsdistrikterne, dagplejen og Mælkebøtten.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Ansøgning fra Hasle Turist- og Erhvervsforening om helårsåben turistinformation

24.05.00Ø40-0048

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Hasle Turist- og Erhvervsforening søger om årligt tilskud på 148.000 kr. til helårsåbent turistinformation.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller sagen til drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Ansøgningen blev afvist.

Der henvises i øvrigt til budgetforligets bemærkninger om, at der afholdes temamøde om turisme i kommunalbestyrelsen i 2013 hvor det skal afklares, hvilken indsats der giver mest værdi for Bornholm. På dette temamøde skal bl.a. drøftes effekterne(fordele/ulemper) ved en central contra en decentral turismeindsats. Branchen og interesseorganisationer inddrages. I arbejdet skal indgå empirisk materiale.

 

Sagsfremstilling

Hasle Turist- og Erhvervsforening søger om tilskud på 148.000 kr. til at holde helårsåben. Den bornholmske vestkyst har været og er stadig under forvandling i form af store projekter, hvor der er investeret mange både kommunale midler og fondsmidler, såsom Vang Pier, Hasle Havn og Hammerhavnen.

 

Hasle Turist- og Erhvervsforening ønsker i forlængelse af de mange investeringer at udvikle det turistmæssige aspekt ved at etablere helårsåbent på overnatnings- og spisestedsområdet. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt også at have en helårsåben turistinformation.

Man ønsker derfor at få et økonomisk tilskud svarende til en sammenlignelig turistinformation, i dette tilfælde SYTE.

 

De lokale turistinformationer modtager sammen med Velkomstcentret årlige driftstilskud på i alt godt 3,2 mio. kr. Tilskuddene er knyttet sammen med rullende 3-årige resultatkontrakter, der fornyes hvert år. De sidste 2 år er kontrakterne forlænget uændrede bortset fra prisfremskrivning, da de autorisationsregler, som aftalerne bygger på, ikke længere er anvendelige for øens lokale turistinformationer.

 

I forbindelse med et dialogmøde mellem borgmesteren og turistinformationerne i november 2011 aftaltes, at turistinformationerne udarbejdede et oplæg til nye aftaler. Dette oplæg forelå i midt juni 2012, hvorfor det blev vurderet hensigtsmæssigt at behandle den aktuelle ansøgning i forbindelse med eventuelle nye aftaler.

I overensstemmelse med en aftale med borgmesteren af 22/6 2012 blev det besluttet, at udskyde behandlingen af kontrakterne til budgetforhandlingerne og behandle disse sammen med Hasle Turist- og Erhvervsforenings ansøgning og en ansøgning fra ASTE om en turistinformation på Hammerhus.

 

Resultatkontrakterne og de to ansøgninger blev indstillet til drøftelse ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde d. 12. september 2012, men udgik på grund af manglende oplysninger.

 

Opprioriteringsforslag er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der ses ikke at være budget til forslaget inden for rammen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Såfremt ansøgningen fra Hasle Turist- og Erhvervsforening ikke kan imødekommes, fortsættes behandlingen af de reviderede resultatkontrakter med udgangspunkt i de nuværende økonomiske rammer.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. oktober 2012

1.
Opprioriteringsforslag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Ansøgning om støtte til turistinformation på Hammershus

24.05.00Ø40-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-05-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-09-2012

26

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

ASTE har ved henvendelse til Bornholms Regionskommune søgt om tilskud til etablering af en turistinformation på Hammershus, som en satellit til den allerede eksisterende turistinformation i Allinge.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2012:

Udsættes, idet sagen behandles i en sag om den samlede kontrakt for de decentrale turistinformationer.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012:

Udgår.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Ansøgningen blev afvist.

Der henvises i øvrigt til budgetforligets bemærkninger om, at der afholdes temamøde om turisme i kommunalbestyrelsen i 2013 hvor det skal afklares, hvilken indsats der giver mest værdi for Bornholm. På dette temamøde skal bl.a. drøftes effekterne(fordele/ulemper) ved en central contra en decentral turismeindsats. Branchen og interesseorganisationer inddrages. I arbejdet skal indgå empirisk materiale.

 

Sagsfremstilling

ASTE har søgt om tilskud til etablering af en turistinformation på Hammershus som en satellit til den allerede eksisterende turistinformation i Allinge.

 

Turistinformationen skal være at finde i de samme lokaler, hvor der i dag bliver solgt billetter til Hammershus-udstillingen og skal bemandes i samarbejde med Middelaldercentret, som driver Hammershus-udstillingen.

 

Der ansøges om penge til at lønne 1 fuldtidsmedarbejder fra påske til og med efterårsferien:

 

29 uger à 37 timer = 1073 timer x 120 kr. =           kr.       128.760

+ ATP, Feriepenge mv. ca.                                     kr.         20.000

I alt                                                                       kr.      148.760

 

 

Hammershusudstillingen har åbent fra påske til efterårsferien. Der vil blive tale om, at de tilsammen kan varetage begge funktioner, ved i alt at bemande med 1 fuldtids medarbejder og en 20 timers medarbejder. Middelaldercentret vil således påtage sig udgifterne for huslejen samt for den 20 timers medarbejder, og turistinformationen skal således uddanne og lønne den fuldtidslønnede medarbejder. Hammershusudstillingen besøges årligt af 400-450.000 personer.

 

De lokale turistinformationer modtager sammen med Velkomstcentret årlige driftstilskud på i alt godt 3,2 mio. kr. Tilskuddene er knyttet sammen med rullende 3-årige resultatkontrakter, der fornyes hvert år. De sidste 2 år er kontrakterne forlænget uændrede bortset fra prisfremskrivning, da de autorisationsregler, som aftalerne bygger på, ikke længere er anvendelige for øens lokale turistinformationer.

 

I forbindelse med et dialogmøde mellem borgmesteren og turistinformationerne i november 2011 aftaltes, at turistinformationerne udarbejder et oplæg til nye aftaler. Dette oplæg forelå i midt juni 2012, hvorfor det blev vurderet hensigtsmæssigt at behandle den aktuelle ansøgning i forbindelse med eventuelle nye aftaler.

 

I overensstemmelse med en aftale med borgmesteren af 22/6 2012 blev det besluttet, at udskyde behandlingen af kontrakterne til budgetforhandlingerne og behandle disse sammen med ansøgningen fra ASTE og en ansøgning fra Hasle Turist- og Erhvervsforening om helårsåben turistinformation.

 

Det nye Lokalråd behandlede i sit møde den 30/4 2012 nærværende ansøgning med beslutning om at meddele afslag, da formålet falder uden for Lokalrådets støtteområde.

 

Ansøgning og opprioriteringsforslag er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der ses ikke at være budget til forslaget inden for rammen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Såfremt ansøgningen fra ASTE ikke kan imødekommes, fortsættes behandlingen af de nye resultatkontrakter med udgangspunkt i de nuværende økonomiske rammer.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. oktober 2012

1.
Ansøgning (MSG)

2.
Opprioriteringsforslag (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Renovering af stråtage på Melstedgård, tillægsbevilling til rådighedsbeløb

82.00.00G00-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Arbejdet med renovering af stråtagene på Melstedgård skrider hurtige frem end forudsat. Der er derfor behov for at anvende en del af det i 2013 afsatte rådighedsbeløb i 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller               

At der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr. 615.000 i 2012, finansieret af de likvide midler

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 2. november 2011 en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til renovering af stråtagene på Melstedgård. Der blev afsat 1.625.000 kr. i 2012 og 675.000 kr. i 2013.

Arbejdet med renovering af stråtagene har forløbet hurtigere end forudsat, og der er derfor behov for at anvende en større del af bevillingen i 2012 end forudsat.

Arkitekten på projektet har skønnet, at der er behov for et yderligere beløb på 615.000 kr. i 2012, således at rådighedsbeløbet i 2013 reduceres tilsvarende. Den samlede anlægsbevilling forventes overholdt.

Reduktionen af rådighedsbeløbet i 2013 indgår som et ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2013.

Økonomiske konsekvenser

Forhøjelsen af rådighedsbeløbet i 2012 har ikke økonomiske konsekvenser ud over en forskydning i tidspunktet for, hvornår trækket på kassebeholdning sker.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingenbemærkninger

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling til renovering af taget på Rønne Idrætshal

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

15

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Idrætsområder søger om en anlægsbevilling til renovering af taget på Rønne Idrætshal. Taget er utæt og i dårlig stand. Vand drypper ind på gulvet, og taget bør udbedres snarest.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.100.000 kr. til renovering af taget på Rønne Idrætshal.

b)     at tillægsbevillingen på 1.100.000 kr. finansieres med 550.000 kr. fra Økonomi og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 550.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

c)     at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Taget på Rønne Idrætshal er i dårlig stand, idet vand trænger gennem taget. Aktuelt er problemet midlertidigt udbedret ved at spænde plastik ud under de områder, hvor vandgennemtrængning er konstateret, så vandet ledes bort fra halgulvet og ud på tilskuerpladserne.

Løsningen er ikke holdbar i længere tid.

En gennemgang af tagets eternitplader viser, at disse er meget slidte, møre og i mange tilfælde knækkede. Der har over de seneste år været udskiftet mange plader, men pladernes generelle tilstand er så dårlig at en total udskiftning tilrådes.

Der er afholdt licitation med priser gældende til 24. oktober 2012, hvor billigste bud lyder på samlet 1.100.000 kr.

Tagkonstruktionen vil efter udskiftningen kunne bære solcellepaneler på hele tagfladen.

Det er undersøgt, om der har kunnet hentes garantierstatning hos leverandøren af de nuværende tagplader, hvilket ikke er muligt.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. Anlægsudgiften kan finansieres med 50 procent (550.000 kro) fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 50 procent fra kvalitetsfondsmidlerne.

Det resterende rådighedsbeløb i den disponible anlægspulje vil herefter udgøre 4.306.251 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 26. september 2012

1.
Licitationsresultat (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

26-09-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

16

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Gudhjem Svømmehal ansøger om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende afslutning af fase 3 af betonrenoveringen i svømmehallen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 220.032 kr. til renoveringens fase 3 i Gudhjem Svømmehal, således at den samlede anlægsbevilling til 1., 2. og 3. fase herefter udgør 2.810.077 kr.

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 220.032 kr. finansieret med 69.603 kr. af puljen til anlægsønsker, 119.574 kr. af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller samt 30.855 kr. af renoveringspuljen til selvejende haller.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til puljen til anlægsønsker

d)    at Gudhjem Svømmehal selv finansierer resten af opgaven.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 26. september 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling                                                                                       

I forbindelse med det pågående renoveringsarbejde i Gudhjem Svømmehal er der opstået en større uforudset omkostning. Svømmehallens ledelse har af samme årsag midlertidigt stoppet renoveringsarbejdet og søger nu om en tillægsbevilling til tidligere afgivet anlægsbevilling – eller alternativt at det igangværende renoveringsprojekt reduceres midlertidigt.

I korte træk er svømmehallens beskrivelse som følger:

Ved optagning af den gamle skimrende og efterfølgende optørring af renden konstateres det, at der trænger vand fra bassinet ind i renden. Tætningsforsøg har ikke haft den ønskede effekt. Svømmehallen får derfor ophugget skråkanten og etablere en ny kant med pvc-kasser til at adskille vand og beton.

De samlede uforudsete udgifter er løbet op i 286.350 kr. Kombineret med generelle prisstigninger og besparelser på andre områder i projektet mangler svømmehallen p.t. 243.000 kr.

Ledelsen af Gudhjem Svømmehal foreslår følgende løsninger:

a)     Enten at retablere det påbegyndte ophuggede gangareal med en samlet udgift på anslået 41.500 kr., samt færdiggøre og montere anoder på de renoverede bærende betonsøjler inkl. ledningsføring af den katodiske beskyttelse til en samlet pris af 102.000 kr., og derefter tilbageføre ca. 191.730 kr. til Fritids-, Kulturudvalget - uden at vi får repareret og sikret gangarealet/terrændækket i hallens vestre side som planlagt, - men dog med katodisk langtidssikring og reparation af de bærende konstruktioner/søjlerne.

b)     Eller at færdiggøre fase 3 og søge om en ekstra bevilling på 243.000 kr.

 

Svømmehallen anfører, at løsning a indenfor 3-5 år vil skabe behov for at genoptage arbejdet med at langtidssikre svømmehallens betonkonstruktioner, og med en forventet merpris grundet dobbeltarbejde på ca. 100-150.000 kr.

 

N.B. Alle beløb nævnt herover er ekskl. moms og afviger fra beløbene nævnt i ansøgningen idet, der kun er delvis momsafløftning på dette område.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har meddelt følgende tillægsbevillinger til betonrenoveringen af Gudhjem Svømmehal:

·         Den 26. august 2010 339.800 kr. til igangsætning af 1. fase

·        Den 24. februar 2011 877.400 kr. til igangsætning af fase 2

·        Den 30. juni 2011 yderligere 84.062 kr. til afslutning af fase 2

·        Den 1. marts 2012 1.288.783 til igangsætning af fase 3

Den samlede anlægsbevilling til projektets fase og 1, 2 og 3 udgør således 2.590.045 kr.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har følgende restmidler til anlægsopgaver i idræts- og svømmehaller, som kan anvendes til finansiering af opgaven.

 

Pulje

Restbeløb

Pulje til anlægsønsker

69.603 kr.

Pulje til svømmehaller & selvejende/kommunale haller

119.574 kr.

Renoveringspulje til selvejende haller

30.855 kr.

I alt ekskl. moms

220.032 kr.

 

Gudhjem Svømmehal betaler regninger inkl. moms, hvilket i denne sammenhæng vil betyde, at såfremt ovennævnte puljemidler benyttes som delvis finasiering af merudgiften på 243.000 kr. ekskl. moms, så vil Gudhjem Svømmehal mangle 27.672 kr. inkl. moms.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 26. september 2012

1.
Ansøgning fra Gudhjem Svømmehal (DOC)

2.
Oversigt over økonomi (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Revision af Bornholms Energistrategi

13.00.00P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-09-2012

4

 

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Resumé

Der er udarbejdet et udkast til hvidbog for en revideret energistrategi.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at

de enkelte anbefalinger til en revideret energistrategi drøftes og evt. godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. september 2012:

Drøftet og genoptages.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Indstillingen anbefales med de afgivne bemærkninger fra udvalget.

Sagen sendes videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I kraft af regionalfondsprojektet ”Grøn Energi i Innovative Netværk” er der udarbejdet et udkast til hvidbog for en revideret energistrategi.

 

Bornholms Energistrategi ”Vejen til et MERE Bæredygtigt Bornholm” fra 2008 indeholder et mål om, at ”Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig vedvarende energi i år 2025”. Det fremgår endvidere i denne energistrategi, at det er en dynamisk plan, hvor målet er fastsat, men vejen – de konkrete handlinger – regelmæssigt må justeres for, at strategien kan forblive aktuel. I dette udkast til hvidbog for en revideret energistrategi er målet fastholdt, men der er beskrevet en række anbefalinger til handlinger i en revideret energistrategi som på visse områder, adskiller sig fra den gældende energistrategi.

 

Der er flere grunde til, at der opstået et behov for en revision af energistrategien. Den væsentligste er, at energiområdet har fået større bevågenhed både internationalt, nationalt og lokalt. Herunder problematiseres det bl.a., at biomasseressourcen på globalt plan har risiko for at blive en knap ressource, og der tales i den forbindelse om det elektrificerede samfund som en del af løsningen. Det betyder bl.a., at der er behov for at se sektorplaner som fx varmeplaner i en lidt bredere kontekst. Desuden har omstillingen til mere vedvarende energikilder taget fart i takt med stigende oliepriser, hvorfor det bornholmske landkort på energiområdet har ændret sig en del.

 

Intensionen med dette udkast til hvidbog for en revideret energistrategi er:

-         at gøre status for, hvor langt Bornholm er nået på de enkelte indsatser i de gældende energistrategier,

-         at komme med anbefalinger til, hvilke justeringer der evt. skal til for at målet i 2025 nås,

-         at sammenskrive de eksisterende energistrategier som gælder for Bornholm,

-         at skabe et strategisk udgangspunkt for hvordan det ”grønne Bornholms” spin-off muligheder udnyttes bedst.

 

I samarbejde med konsulentfirmaet PlanEnergi (samme konsulenter som ved energistrategien i Transplanprojektet) er talmaterialet, der danner baggrund for udkastet til hvidbogen, blevet behandlet.

Indholdet i udkastet har været underlagt en tidlig borgerinddragelse, idet det blev behandlet på et møde i Bornholms energiforum, et bredt sammensat forum af energiinteressenter på Bornholm, i foråret 2012. Herudover har det i en tidlig skriftlig form været i høring i samme energiforum. Hertil kom 8 høringssvar, som er indarbejdet de relevante steder i dokumentet. Desuden er hovedkonklusionerne fra Kommunalbestyrelsens temadag i marts 2012 om energistrategisk planlægning også blevet indarbejdet.

 

Udkastet til hvidbogen for Bornholms reviderede energistrategi forelægges hermed Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en godkendelse af indhold, hvorefter der kan arbejdes videre med en strategi, der i højere grad vil egne sig til distribution. Det er tanken, at det er den distributionsegnede strategi, som vil blive forelagt til videre politiske behandling, hvorfor Teknik- og Miljøudvalget vil få den version forelagt forventeligt oktober/november 2012.

Økonomiske konsekvenser

Flere af handlingerne kan op- eller nedprioriteres alt efter hvor mange ressourcer, der er til rådighed, men der er pt. ikke afsat ressourcer til at implementere energistrategiens handlinger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er udarbejdet en ressourceoversigt som bilag til hvidbogen. I ressourceoversigten fremgår det om de enkelte anbefalinger kræver ekstra personaleressourcer (timer) eller driftsøkonomiske ressourcer (kroner). Kommunens rolle er overordnet set søgt vurderet. Ved sidstnævnte skelnes der mellem om det er noget BRK skal sætte i gang og lade andre udføre (BRK skaber), eller om det er noget, som BRK med fordel selv bør drive, som den neutrale part og det naturlige samlingspunkt BRK er (BRK driver).

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
Ressourceoversigt - bilag til hvidbog (PDF)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. september 2012

2.
Hvidbog - arbejdspapir til revision af Bornholms energistrategi (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. oktober 2012

3.
Bemærkninger fra TMU 250912 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Anlægsbevilling til trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby

05.01.02Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2011 behandlede udvalget en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2012. Udvalget besluttede i den forbindelse at afsætte 300.000 kr. til trafik-sanering af Nybyvej i Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     af anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I Trafiksikkerhedsplan 2008 under gruppe 1 projekter 2008 – 2012 er trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby et af de sidste aktuelle trafiksikkerhedsprojekter der ikke er udført endnu.

Nybyvej er en af hovedadgangsvejene til skole, idrætshal og boligområde med blandet trafik af såvel busser og anden tung trafik, personbiler, cyklende og gående trafik. Vejen er relativ lige og forholdsvis smal med en del parkede biler.

Forslaget til trafiksaneringen af denne vejstrækning vil omfatte en hastighedsbegrænsning ved indkørslen til byen, en mere synlig byzonemarkering, cykelkantbaner i begge vejsider og et helleanlæg i forbindelse med fodgængerovergangen. Samtidig overvejes parkeringsforholdene.

Vejstrækningen er udpeget som meget utryg i trafiksikkerhedsplanen, men heldigvis med få uheld. Projektet vil blive udarbejdet i dialog med Davidsskolen, idrætsforeningen og Aakirke-BY-tinget.

En væsentlig del af udgifterne til projektet vil være omfattet af Udviklingsplan for de bornholmske Cykelveje, og dermed en medfinansiering til denne.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.081.280 kr. fra tidligere år som er overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.416.780 kr. Af den samlede pulje på 28.416.780 kr. er der allerede disponeret 20.300.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådig-hedsbeløb på 8.116.780 kr. i puljen.

Teknik og Miljø vurderer, at trafiksaneringen vil beløbe sig til 300.000 kr.

Udgiften til trafiksaneringen foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Varmeplan for Bornholm

13.03.00P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Der er nu etableret fjernvarme i Hasle, Sorthat-Muleby, Nyker, Nylars, Aakirkeby, Balka og Snogebæk, Vestermarie og Østerlars og Østermarie. Hermed er Varmeplan 2007 opfyldt.

Kommunalbestyrelsen har derfor igangsat udarbejdelse af en ny varmeplan, der skal belyse mulighederne for:

·         Fjernvarmebetjening af ”klippebyerne” Allinge-Sandvig, Sandkaas-Tejn, Gudhjem-Melsted og Listed-Svaneke-Aarsdale samt af enkelte mindre byer med lokale biobrændsler (halm og flis)

·         Udnyttelse af vedvarende energikilder som solvarme, havvarme, geotermi, grundvandsvarme og bjergvarme i øens fjernvarmenet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at forslag til varmeplan sendes i offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Forslaget sendes i høring, idet prioriteringen af anlægsprojekterne må bero på en overordnet samfundsøkonomisk vurdering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Varmeplan Bornholm er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanens anbefalinger er koordineret og afpasset med de overordnede handlinger i Bornholms Energistrategi.

 

Varmeplanen beskriver forslag til den samlede varmeforsyning af Bornholm. Der har været afholdt flere møder med de bornholmske forsyningsselskaber under arbejdet med varmeplanen ligesom de har set beregninger og tidligere udkast af forslag til varmeplan.

 

Målsætningen for varmeforsyningen er en fortsat udbredelse af fjernvarmen i byområderne (når det er et billigere alternativ end oliefyring) og at fremme anvendelsen af lokale brændsler – af hensyn til service, miljø og økonomi.

Det foreliggende forslag til Varmeplan Bornholm, beskriver

·         Status: De eksisterende varmeforsyninger og forsyningsområder på Bornholm. Afsnittet indeholder også er en kort gennemgang af relevante regler.

·         Plan: Gennemgang af de byområder, hvor det umiddelbart vil være fordelagtigt at etablere fjernvarme, set ud fra brugerøkonomi, miljø (CO2-reduktion) og ”Ø-konomi” – der er en variant af Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregninger, som beskriver påvirkningen af den Bornholmske lokaløkonomi. Et forslag til tidsplan indgår også.

·         Perspektiv: Gennemgang af mulighederne for udnyttelse af vedvarende energikilder som solvarme, havvarme, geotermi, grundvandsvarme og bjergvarme i 3 forskellige områder. Der er henholdsvis Østermarie/Østerlars/Gudhjem, Pedersker og Rønne.

Perspektiveringen indeholder desuden en gennemgang af de tilgængelige lokale energiressourcer på Bornholm, egnet til fjernvarmeproduktion (primært: Halm, flis, biogas og affaldsvarme)

 

Forslaget til Varmeplan Bornholm anbefales sendt i offentlig høring i 8 uger. Bemærkningerne til forslaget vil herefter blive indarbejdet, hvorefter en endelig varmeplan vil blive sendt til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
Østermarie og Østerlars.pdf (PDF)

2.
Hasle, Sorthat, Muleby og Nyker.pdf (PDF)

3.
Aakirkeby, Lobbæk, Nylars og Vestermarie.pdf (PDF)

4.
Klemensker.pdf (PDF)

5.
Nexø,Balka og Snogebæk.pdf (PDF)

6.
Rønne.pdf (PDF)

7.
Nuværende varmeforsyningsområder hele øen.pdf (PDF)

8.
Muligheder for alternative fjernvarmeløsninger i Rønne.pdf (PDF)

9.
Muligheder for alternative forsyninger til fjernvarme i Pedersker.pdf (PDF)

10.
Muligheder for forsyninger til fjernvarme i Østermarie, Østerlars og Gudhjem.pdf (PDF)

11.
Signaturforklaring.pdf (PDF)

12.
Rø.pdf (PDF)

13.
Pedersker.pdf (PDF)

14.
Arnager.pdf (PDF)

15.
Aarsballe.pdf (PDF)

16.
Rutsker.pdf (PDF)

17.
Sandvig, Allinge, Sandkaas, Tejn,Vang og Olsker.pdf (PDF)

18.
Svaneke, Aarsdale og Listed.pdf (PDF)

19.
Gudhjem.pdf (PDF)

20.
Udvalgte områder .pdf (PDF)

21.
Varmeplan Høringsudkast i PDF format (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted

13.03.01P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted til kommunens godkendelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at projektforslaget udsendes til Østkraft, RVV, Nexø Halmvarmeværk og Vestbornholms varmeforsyning med en høringsfrist på 4 uger

b)     at sagen efter høringsperioden på ny kommer til behandling i udvalget med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om den endelige projektgodkendelse

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Indstillingen godkendt

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning har fremsendt forslag om forsyning af Gudhjem og Melsted med fjernvarme fra Østerlars Halmvarmeværk samt evt. et mindre antal ejendomme tæt på transmissionsledningen.

 

Projektforslaget forudsætter frivillig tilslutning, i lighed med alle de senere projekter på Bornholm, som er beskrevet i Varmeplan 2007. Endvidere forudsættes det, at de kommunale bygninger inden for området tilsluttes. Projektet vil kun blive realiseret hvis der opnås tilstrækkelig tilslutning, som vil være ca. 65 % af samtlige potentielle kunder i området. De seneste projekter på Bornholm er igangsat ved en tilmelding på 60-65 %, og har alle opnået en tilslutning på omkring 90 % eller mere. Endelig er det i projektforslaget forudsat, at der kan opnås en kommunegaranti til låntagningen.

 

Lovgivning

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14.12.2011, og

Bekendtgørelse nr. 1295 af 13.12.2005: ”Projektbekendtgørelsen”.

Bekendtgørelsen indeholder anvisninger om indholdet i projektforslag samt om kommunens godkendelse. Det fremgår bl.a. at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2007) og den fysiske planlægning (Regionkommuneplanen og lokalplaner). Endelig forudsætter projektforslaget at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområderne.

 

Varmeværket i Østerlars

Varmeværket i Østerlars, der også leverer varme til Østermarie, producerer varmen på en kondenserende kedel på halm. Spids- og reservelastenhed består af en 1 MW træpillekedel og en 2,4 MW el-kedel, samt akkumuleringstank på 1.500 m3, der tilsammen giver kapacitet på 100 % af den fremtidige maksimale belastning. Værket er forberedt til senere udbygning med solvarme og solceller.

El-kedlen er indmeldt hos Energidanmark på balancemarkedet, således at Energidanmark vil indkoble el-kedlen hvis der behov for at regulere netfrekvensen. Det skønnes at el-kedlen vil erstatte 0-10 % af brændselsforbruget.

 

Vurdering af projektforslaget

Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2007 samt forslag til Varmeplan 2012, der er under udarbejdelse.

 

Teknik & Miljø har bedt DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) gennemgå projektforslaget og vurdere forholdet til projektbekendtgørelsens bestemmelser. Vurderingen med bilag er vedlagt dagsordenspunktet. DFPs vigtigste konklusioner er:

 

·         DFP kan bekræfte, at projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen bestemmelser samt efter gældende retningslinjer udsendt af Energistyrelsen for udarbejdelse af projektforslag.

·         Da projektet er meget fordelagtigt ud for et brugerøkonomisk synspunkt, og da det er positivt ud fra et selskabsøkonomisk synspunkt ved en tilslutning på kun 75 %, kan DFP anbefale, at projektet godkendes, idet det endvidere er samfundsøkonomisk fordelagtigt.

·         Lokaløkonomisk for Bornholm vil etableringen af fjernvarmeforsyningen af Gudhjem og Melsted med lokalt brændsel være et stort aktiv.

·         Miljømæssigt vil godkendelse og fuld gennemførelse af projektforslaget endvidere betyde en reduktion af CO2-emissionen med ca. 2.300 ton/år og et fald i olieforbruget på med over 850 ton/år ved en forventet tilslutning på omkring 90 %.

·         Til gengæld vil halmanvendelsen ved fuld gennemførelse øges med omkring 1900 ton/år og derved bidrage til en øget lokal omsætning.

·         Det bemærkes, at projektforslaget forudsætter, at kommunen nedlægger elvarmeforbud i fjernvarmeforsyningsområdet, men at tilslutningen til fjernvarmen i øvrigt sker på frivilligt grundlag uden tilslutnings- og forblivelsespligt.

·         Det forudsættes endvidere, at kommunen stiller kommunegaranti for låneoptagelse til anlægsinvesteringen.

·         DFP kan således anbefale, at Bornholms Regionskommune godkender projektforslaget.

 

Da der ikke er tale om tilslutningspligt, arealafståelser e.l., skal projektforslaget ifølge projektbekendtgørelsens § 23 alene udsendes til høring hos de berørte forsyningsselskaber med 4-ugers frist. Det foreslås dog, at forslaget sendes i høring hos Østkraft, RVV, Nexø Halmvarmeværk og Vestbornholms varmeforsyning.

Økonomiske konsekvenser

Det må forventes at Bornholms Forsyning i lighed med tidligere fjernvarmeprojekter vil anmode Bornholms Regionskommune om garantistillelse i forbindelse med låneoptagning til projektets gennemførelse. En ansøgning vil blive forelagt til stillingtagen i en særskilt dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
Projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. (MSG)

2.
Vurdering af 21. aug. 2012.pdf (PDF)

3.
Projektforslag Gudhjem aug rev 16.8. 12.pdf (PDF)

4.
Projektforslag Gudhjem bilag 75 16.8.12.pdf (PDF)

5.
Projektforslag Gudhjem bilag 90 16.8.12.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Borgerpanelundersøgelse om frivillighed

00.13.00P05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Borgerpanelundersøgelse 2 er undervejs, og kommer til at handle om frivillighed på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Frivillighed bliver ofte nævnt som en af løsningerne på, hvordan fremtidens velfærdssamfund kan beholde samme serviceniveau som i dag. Forventningen til fremtiden er at kravene til service, både i kvalitet og omfang, vil vokse. Samtidig bliver ressourcerne mindre.

De frivillige kræfter, der findes i samfundet er en stor ressource, men den kan være svær at håndtere. Det kræver ledelse. Men man kan ikke stille samme krav til frivillige, som man kan til lønnede ansatte. For frivillige er motivationen netop ikke lønchecken, og de frivillige er heller ikke afhængige af at arbejde frivilligt for at kunne betale husleje osv. Men spørgsmålet er, hvad det så er der motiverer de frivillige?

Det selvfølgelig ofte ønsket om at gøre noget godt for andre, der motiverer. Men det er ikke den eneste faktor. Hvis man ønsker at inddrage frivillige i den kommunale opgaveløsning er spørgsmålet også hvad der motiverer, men i høj grad også, hvad der forpligter. Bornholms Regionskommune er forpligtet til at levere service til borgerne, men hvordan sikrer man servicen, hvis den leveres af frivillige, der når som helst kan stoppe engagementet?

Inddragelse af frivillige i kommunal opgaveløsning er ikke nogen nem øvelse, men forventningen fra mange er, at der ligger rigtig mange ressourcer gemt i den frivillige sektor.

Hvis de frivillige er indstillet på at samarbejde om opgaverne, hvilke opgaver skal man så vælge? Er det inden for det sociale område – eller er det inden for vedligeholdelse af bygninger og grønne områder? Spørgsmålet er også, hvem der vælger først: Er det de frivillige, der brænder for et bestemt område, eller er det regionskommunen, der vælger et område ud til samarbejde med frivillige?

Undersøgelse i borgerpanelet

Undersøgelsen i borgerpanelet tager afsæt i de spørgsmål og emner, der er stillet ovenfor. Men sætter dem ind i virkeligheden i Bornholms Regionskommune. Undersøgelsen skal give et fingerpeg om, hvor meget og hvordan bornholmerne er frivillige. Og derudover, hvordan borgerpanelets medlemmer forholder sig til fx spørgsmålet om motivation.

Borgerpanelet bliver også spurgt til, hvad deres holdning er til forskellige former for frivillig opgaveløsning af opgaver, der i dag er kommunale. Endelig vil medlemmerne af borgerpanelet selv kunne stille forslag til områder eller opgaver, hvor man med fordel kunne inddrage frivillige.

Undersøgelsen gennemføres i oktober. Resultaterne analyseres efterfølgende, og forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget medio december.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Vækstforums evalueringspolitik

24.10.00G01-0126

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

24-09-2012

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

22

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

På baggrund af temadrøftelsen om evaluering i Bornholms Vækstforum den 26. marts 2012 blev sekretariatet anmodet om at udarbejde et udkast til en evalueringspolitik.

Første oplæg blev drøftet på mødet den 4. juni, hvorefter kommentarer er indarbejdet, således at evalueringspolitikken indstilles til vedtagelse på dette møde.

Evalueringspolitikken beskriver principperne for evaluering: Hvad og hvornår der skal evalueres, hvordan og hvor ofte en evaluering skal udføres og præsenteres, samt hvordan  ansvarsfordelingen er.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

         at Bornholms Vækstforum vedtager evalueringspolitikken, som herefter træder i kraft.

 

Bornholms Vækstforum, 24. september 2012, pkt. 16:

Evalueringspolitikken blev godkendt med en enkelt præcisering, der vil blive indarbejdet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det foreliggende udkast til vækstforums evalueringspolitik beskriver systematikken til løbende vurdering af sammenhæng mellem indsatser (typisk projekter), resultater og sandsynlige effekter i retning af erhvervsudviklingsstrategiens målsætninger.

Jf. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi ønskes viden om udgangspunkt og fremdrift på tre niveauer:

1)     Tilstandsindikatorer = Dét der er. Dvs. målbart udgangspunkt på samfundsniveau på udvalgte målbare indikatorer (registerdata).

2)     Indsatsindikatorer = Dét der gøres. Dvs. oversigt over de aktiviteter og resultater, der realiseres som følge af projekter o.lign (egne data).

3)     Effektindikatorer = Dét der sker. Dvs. en sandsynliggørelse af, hvorvidt den samlede mængde projekter og aktiviteter påvirker (eller ikke påvirker) Vækstforums målsætninger inden for hvert af de fire strategiske indsatsområder (egne data).

 

Hvad og hvornår der skal der evalueres?

Ikke alle projekter er i sagens natur lige evaluerbare. Således er der i evalueringspolitikken lagt op til muligheden for at udarbejde differentierede skabeloner, der matcher de enkelte indsatsers egenskaber.

Evalueringen vil blive tilrettelagt og udført under hensyn til en cost-benefit betragtning. Dvs. at ressourceanvendelsen skal stå mål med de potentielle gevinster ved udførelsen af evalueringen.

Vækstforumsekretariatet har gennem længere tid identificeret resultater i samtlige projekter ved at spørge projektejer eller projektleder om dette. Hvis dette skal suppleres med mere omfattende – muligvis eksterne evalueringer – træffer Vækstforum som hovedregel beslutning om dette ved indstilling af midler til projektet. Det sker fx ved projekt Uddannelse til Alle, som blev anmodet om løbende at rapportere om projektets fremdrift.

 

Hvordan og hvor ofte evaluering skal udføres og præsenteres?

I det foreliggende udkast til evalueringspolitik lægges der som tidligere nævnt op til en tostrenget evaluerings-/monitoreringsindsats, som betyder, at udviklingen hen imod de strategiske mål måles gennem to målemetoder: A) Evaluering af egne indsatser ved hjælp af indsamling af egne data og B) monitorering af den samfundsskabte udvikling gennem indhentning af registerdata fra Danmark Statistik.

Fordelen ved at opdele overvågning af status på de strategiske mål i to er, at det giver et realistisk billede af resultaterne af Vækstforums indsatser, som så ikke bliver ”forstyrret” af globale og nationale konjunkturer, som Vækstforums indsatser naturligvis ikke har nogen indflydelse på.

Evaluering på projektniveau giver mulighed for øget læring samt mulighed for at foretage justeringer af projektets metode eller mål, hvis der skulle vise sig behov herfor. Det kræver dog, at de løbende resultater, der søges indfriet i løbet af projektperioden, er veldefinerede og tilnærmelsesvis målbare – de såkaldte S.M.A.R.T.E. mål.

Det skal dog understreges, at en stor del af vækstforums projekter ”blot” tilbyder ny viden, netværksdannelse og formidling/markedsføring. Disse immaterielle resultater skal efterfølgende omsættes til kommercielle produkter i de enkelte deltagende virksomheder, før effekten kommer til udtryk gennem øget beskæftigelse/værdiskabelse.

 

Jf. forslaget til evalueringspolitik lægges der op til en systematisk vurdering af projekters foreløbige resultater i forhold til de strategiske mål, som er fastlagt for hvert af erhvervsudviklingsstrategiens fire indsatsområder. Fremover vil Vækstforum således én gang årligt, på skrift, blive præsenteres for status på:

·         Tilstandsindikatorer på samfundsniveau, der viser udviklingen på målbare og relevante områder i forhold til de strategiske målsætninger, fordelt på strategiens fire indsatsområder.

·         Indsats- og effektindikatorer der redegør for, hvad der sker i regi af Vækstforums ”egne” projekter og aktiviteter. Ud fra en årsag/virkning kausalitet illustreres sandsynligheden for, at de opnåede resultater i projektperioden vil medføre (eller sandsynligvis ikke vil medføre) en effekt i forhold til de strategiske målsætninger. 

 

Ved at opstille resultater opnået i de enkelte projekter i en samlet oversigt er det forventningen, at der vil danne sig et tydeligere billede af hvorledes projekter og aktiviteter tilsammen fungerer som en ”katalysator” for at opnå mere end hvad enkelte projekter hver for sig kan bidrage med.

 

Ansvarsfordeling

Som det fremgår af evalueringspolitikken lægges der op til følgende ansvarsfordeling:

 

Projektansøger

·         Sammen med ansøgning beskriver ansøger, hvilke målbare indsatser og resultater, der realistisk forventes skabt i løbet af projektet, og som følge deraf, hvilke sandsynlige effekter projektet efterfølgende vil bidrage til. Dette ofte i samarbejde med vækstforumsekretariatet.

·        Er der tale om egentlige evalueringer af projekter, har ansøger en pligt til at opsætte evalueringskriterier i samarbejde med sekretariatet.

 

Vækstforumsekretariatet

·        Foretager indstillinger til Vækstforum på baggrund af ansøgninger (herunder vurdering af realistiske mål).

·        Sikrer opfølgning på projekters indsatser og resultater. Er der tale om egentlige evalueringer af projekter, har sekretariatet ansvar for at opsætte evalueringskriterier i samarbejde med ansøger samt i øvrigt at medvirke i evalueringsarbejdet, hvis dette er påkrævet.

·        Sikrer opfølgning i samarbejde med operatører jf. indgåede udviklingskontrakter.

·        Analyserer og kommunikerer viden om vækstvilkår, samt projekters indsatser, resultater og sandsynlige effekter i relation til strategiske indsatser.

 

Vækstforum

·        Indstiller på baggrund af konkrete ansøgninger projekter til godkendelse.

·        Overvåger de generelle vilkår for vækst på Bornholm gennem analyser, projektevalueringer o. lign. Disse udfordringer adresseres som udgangspunkt i erhvervsudviklingsstrategien, Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen samt handlingsplaner, udviklingskontrakter og projekter.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart. Evt. omkostninger ventes dækket af sekretariatets administrative pulje til analysearbejder.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ved drøftelse af evalueringspolitikken på juni-mødet, blev sekretariatet anmodet om en status på det evalueringsarbejde, der foregår i regi af Erhvervsstyrelsen samt arbejdet med evaluering og effektmåling i de øvrige vækstfora. Denne status er vedlagt som bilag. Hovedkonklusionen er, at de øvrige vækstfora ikke har en egentlig politik for evaluering. Der iværksættes dog evalueringer af projekter.

Men idet disse projekter ofte er karakteriseret ved at omfatte rådgivning og opkvalificering af flere hundrede virksomheder, er de metodemæssige udfordringer ved evalueringer af en væsentlig anderledes karakter end de bornholmske projekter, der som bekendt består af væsentligt færre deltagere.

Bilag til Bornholms Vækstforum 24. september 2012

1.
Oplæg til evalueringspolitik (PDF)

2.
Status på evaluerings-/monitoreringsarbejdet i Erhvervsstyrelsen samt i andre vækstfora (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  National klynge -og netværksstrategi

24.10.00G01-0121

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

24-09-2012

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

23

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Gennem det seneste år er der hos Styrelsen for Forskning og Innovation pågået et arbejde med udarbejdelse af en national klynge –og netværksstrategi, hvor udkastet nu ligger i en form, hvor der ønskes en politisk godkendelse gennem indstillinger fra de 6 regionale vækstfora.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at udkastet til strategioplægget om en fælles national klynge –og netværksstrategi indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 24. september 2012, pkt. 15:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Som led i regeringens kommende innovationsstrategi har Styrelsen for Forskning og Innovation arbejdet med en national klynge- og netværksstrategi. Arbejdet er foregået i en tværministeriel og tværregional arbejdsgruppe herunder Bornholms Vækstforumsekretariat med inddragelse af erhvervs- og arbejdstagerorganisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre centrale innovationsaktører. Projektlederen på Bornholms Vækstforums klyngeprojekt, Lars Albæk fra Væksthushovedstadsregionen har også deltaget i arbejdsgruppen.

 

Strategien har tre fokusområder:

·         For det første oprettes som et initiativ i regeringens vækstpartnerskabsaftaler med regionerne et nationalt partnerskabsforum for klynger og klyngeudvikling bestående af de fire ministerier (Uddannelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet og Ministeriet for By og Boliger) og de seks regionale vækstfora. Partnerskabsforummet skal understøtte klyngeudviklingen i Danmark og sikre sammenhæng og synergi mellem lokale, regionale, nationale og internationale klyngeindsatser.

 

·         For det andet gennemføres der en indsats for at dygtiggøre og professionalisere de danske klyngeorganisationer. Det sker ved at inddele klyngeorganisationerne i tre ”klyngeligaer” efter europæiske kvalitetsstandarder og tilbyde målrettet kompetenceudvikling til klynger på alle tre niveauer via en samlet supportfunktion for danske klynger.

 

·         For det tredje styrkes klyngernes internationale aktiviteter, herunder i vores nabolande i Norden og Østersøregionen, hvor der stadig er store uudnyttede markedspotentialer for danske SMV’er. Det sker delsvis gennem et intensiveret samarbejde med udenlandske klynger, de danske innovationscentre og de øvrige danske repræsentationer i udlandet. Endvidere vil der blive arrangeret fælles matchmaking-seminarer for klynger i Norden, Baltikum og det øvrige Nordeuropa.

 

Set fra et bornholmsk klyngeudviklingsperspektiv har processen medvirket til en positiv drejning fra at have været en meget konform strategi til en mere jordbunden strategi, som også inkluderer den måde, vi arbejder med klyngeudvikling på Bornholm. Det er samtidig en ambitiøs strategi, hvor Bornholm med sin klyngeorganisation kan bidrage til den nationale klyngeudvikling. Bornholm kan som national aktør fx bidrage gennem erfaring med en metode til, hvordan man i Danmark kan skabe klyngesamarbejdsrelationer til Østersøregionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Bornholms Vækstforum 24. september 2012

1.
stategioplæg til national klynge -og netværksstrategi (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Udpegning af observatør til bestyrelsen for Videncenter for Kystturisme

24.00.00G01-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

24-09-2012

19

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

24

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Vækstforum gav i marts 2012 formandskabet bemyndigelse til at varetage de videre forhandlinger omkring en mulig bornholmsk plads i bestyrelsen for Videncenter for Kystturisme. Forhandlingerne faldt endeligt på plads hen over sommeren, og der skal nu udpeges en bornholmsk observatør.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at udpege direktøren for Destination Bornholm som Bornholms observatør i bestyrelsen for Videncenter for Kystturisme.

 

Bornholms Vækstforum, 24. september 2012, pkt. 19:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Baggrund

I forlængelse af at Erhvervs- og Vækstministeriet primo 2012 udsendte en pressemeddelelse, hvor partnerskabet bag Videncenter for Kystturisme blev præsenteret, og hvor sammensætningen af bestyrelsen for Videncenteret blev oplyst, sendte borgmesteren et brev til erhvervs- og vækstministeren om særlig to punkter:

1.      Bornholm havde ikke fået mulighed for at udpege et medlem (eller observatør) til bestyrelsen i lighed med de øvrige regioner/vækstfora

2.      Nødvendigheden af, at der sikres en koordinering med aktiviteter på Center for Regional- og Turismeforskning.

Som det blev oplyst ved Vækstforummødet i marts, svarede ministeren positivt tilbage, og der har i de forløbne måneder været en konstruktiv dialog på embedsmandsplan.

 

Overordnet skal det nationale videncenter for kystturisme bidrage til at styrke innovation og viden om nye vækstmuligheder i kystturismen i hele Danmark.

 

Samarbejdsaftale med CRT

For så vidt angår bekymringen, om Videncenter for Kystturisme vil overlappe aktiviteter på Center for Regional- og Turismeforskning, har ministeren forsikret, at der ikke kommer til at ske overlappende aktiviteter med eksisterende. Reelt er der således også ved at blive indgået en større samarbejdsaftale mellem Videncenteret og CRT, og CRT har allerede leveret de første analyser til Videncenteret.

Bestyrelsen

Og for så vidt angår muligheden for at blive repræsenteret i bestyrelsen, er denne også blevet forhandlet på plads, hvorefter Bornholm – ligesom Region Sjælland og Region Syddanmark – får en observatørplads.

 

Medlemmerne i den nuværende bestyrelse for Videncenter for Kystturisme består af:

·         Formand: Søren Kragelund, direktør, Fårup Sommerland

·         Direktør VisitNordjylland, Lars Enevoldsen (Region Nordjylland)

·         Direktør Midtjysk Turisme, Jens Hausted (Region Midtjylland)

·         Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune

·         Claudia Rota Andersen, Visit Denmark

·         4 medlemmer efter indstilling fra HORESTA, Dansk Erhverv samt Turisterhvervets Samarbejdsforum.

Derudover er flg. to observatører med – og som snart udvides med en bornholmsk repræsentant:

·         Direktør Østdansk Turisme, Karin Melbye Holm (Region Sjælland)

·         Leder af Vadehavscenteret, Klaus Melbye (Region Syddanmark)

 

I overvejelserne om, hvem der skal ind som observatør fra Bornholm har overvejelserne kredset mellem Center for Regional- og Turismeforskning samt Destination Bornholm.

I lyset af, at Videncenter for Kystturisme er ved at indgå en større samarbejdsaftale med Center for Regional- og Turismeforskning, vil dette kunne give nogle habilitetskonflikter i bestyrelsen, hvis der udpeges en repræsentant derfra. Sammenholdt med, at de øvrige regioner typisk har udpeget direktøren for turismeudviklingsselskabet, er det også den model, Vækstforumsekretariatet anbefaler for udpegningen på Bornholm.  

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne i forbindelse med repræsentationen i bestyrelsen for Videncenter for Kystturisme, der for Bornholms vedkommende svarer til årligt kr. 150.000, finansieres inden for rammen af Analysepuljen.

Omkostninger for deltagelse i møder m.v. dækkes af Destination Bornholm som en naturlig del af det turismeudviklingsarbejde, Destinationen står for.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Ansøgning: Royal Ocean Race Bornholm 2013

24.00.00Ø39-0111

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

24-09-2012

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

25

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Den Kongelige Danske Yachtklub (KDY) ansøger Bornholms Vækstforum om 300.000 kroner af de regionale udviklingsmidler til udvikling og afholdelse af Royal Ocean Race i en uge i september 2013. Med base på Bornholm er det planen, at arrangementet skal gennemføres hvert andet år fremover. Ansøger sandsynliggør, at selve arrangementet minimum vil tiltrække 600 deltagere og gæster, og ansøgningen matcher erhvervsudviklingsstrategien på flere områder.

Projektperioden er 1. november 2012 – 30. september 2013.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum indstiller ansøgningen til et tilskud på 300.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler over for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tilsagnet om tilskud bør gøres betinget af, at den øvrige finansiering tilvejebringes, således som ansøger selv foreslår.

 

Bornholms Vækstforum, 24. september 2012, pkt. 13:

Indstillingen blev godkendt, herunder betingelsen af at gøre tilsagnet betinget af, at den øvrige finansiering tilvejebringes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

De kongelige yachtklubber i Skandinavien planlægger sammen med de større nationale klubber i Østersøregionen og Bornholm Baltic Race Week at genoplive den prestigefyldte havkapsejlads, ”Admirals Cup”, der tiltrak nationale hold med sejlere fra hele verden, som dystede på det Sydengelske farvand ud for Cowes i to uger. Idéen er at etablere et VM i havkapsejlads på nordlige breddegrader, som afvikles i den første uge af september, hvert andet år, startende i 2013.

 

Når yachtklubberne har udpeget Bornholm, som lokation for dette stævne, er det fordi øen siden 2006 har dannet en tilfredsstillende ramme om både nationale mesterskaber, verdensmesterskaber og senest World Match Racing Tour (2010), som tilsyneladende fik sat øen på det sejlsportslige verdenskort.

Der er foreløbig givet forhåndstilkendegivelse om deltagelse fra 9 nationer, nemlig Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Estland, Litauen, Rusland, Polen og Finland.

Der vil i oktober/november 2012 blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af interessenter som f.eks. Event Bornholm, sejlklubber, havnene m.fl.

Der vil endvidere blive nedsat en styregruppe, der f.eks. kunne omfatte repræsentanter fra Event Bornholm, KDY, Bornholm Baltic Race Week, Destination Bornholm, BCB og BRK (havnene).

Projektet vil efter afvikling blive evalueret internt med henblik på planlægningen af kommende års events. Involverede partnere vil få mulighed for en mundtlig og skriftlig tilbagemelding om arrangementet, ligesom der i forbindelse med sejladsen vil blive omdelt spørgeskemaer til tilskuere m.fl.

 

Resultat

Ansøger estimerer at omkring 500 personer (dvs. sejlere, servicehold, officials samt familie) fordelt på 12 hold fra ni nationer samt min. 120 journalister, fotografer etc. vil gæste Bornholm i skuldersæsonen i september. Det anføres, at det er et ”særdeles købedygtigt sejlersegment – der meget let kan forestilles at opholde sig i en længere periode end kapsejladsugen på Bornholm”.

 

Ansøger fremhæver, at World Match Racing Tour i 2010, bestående af ca. 60 sejlere samt 20 officials/tv-folk, iflg. Business Center Bornholm generede hen ved 10 mio. kroner i det bornholmske samfund og at op mod 300 mio. seere på verdensplan så på Bornholm i de blot 3 dage eventen varede. Vækstforumsekretariatet har ikke verificeret disse tal. En beregning baseret på 600 deltagere med et døgnforbrug på hver 500 kroner i 8 dage giver en omsætning på 2,4 mio. kroner. Døgnforbruget på 500 kr. er et lavt estimat.

 

Ansøger forventer, at dette mesterskab i sejlsport vil generere ”anseeligt” mere økonomi og omtale af Bornholm og landene i Øresunds- Østersøregionen.

 

Et foreløbigt program for ugen ser således ud:

 

·        Lørdag: Hurtige, kystnære kryds/læns baner. 2 sejladser

·        Søndag: Endags havkapsejlads rundt om Bornholm og Ertholmene

·        Mandag: Hurtige, kystnære kryds/læns baner. 2 sejladser

·        Tirsdag: Pausedag / Golf-, løb- og vandskiturnering. Grillaften for alle sejlere + familier på fx Hammerhus.

·        Onsdag: Hurtige, kystnære kryds/læns baner. 2 sejladser

·        Torsdag: Start på lang havkapsejlads (offshore) til landene I Østersøen

·        Fredag: Sen eftermiddag ankomst i havn fra lang havkapsejlads

·        Lørdag: Hurtige, kystnær kryds/læns bane. 1 sejlads.
Derefter prisoverrækkelse og afsluttende gallafest.

 

Projektets tidsplan

 

1/11 2012 - 31/12 2012:     Tilvejebringelse af økonomiske ressourcer fra fonde m.v.

                                            Nedsættelse af arbejdsgruppe.

1/1 2013 - 31/8 2013:         Udarbejdelse af drejebog og kommunikationsplan for stævnet.

                                            Detailplanlægning af stævnet og rekruttering af endelige deltagere.

Kontakt til pressen og diverse tidsskrifter og fagblade for omtale af stævnet.

1/9 2013 – 30/9 2013:         Afvikling af stævne, evaluering og regnskabsaflæggelse.

 

Vurdering

Det er sekretariatets vurdering, at de egentlige økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter som udløber af sådanne arrangementer kan være vanskelige at identificere.

Dog er det sikkert, at projektet vil føre til meromsætning i den bornholmske turistbranche i skuldersæsonen.

Sekretariatet vurderer også, at dette blandt flere arrangementer som Vækstforum tidligere har valgt at støtte (fx Folkemødet, World Match Racing Tour i 2010, Kulturugen, Glas- og Keramik Biennalen, musikfestivalerne ved Hammershus og verdensmesterskabet i paragolf i sept. 2012), bidrager til at skabe et eksternt image af Bornholm som et særdeles attraktivt sted for større udendørs arrangementer. Internt bidrager sådanne større arrangementer til øget professionalisering og samarbejde mellem aktørerne i turistbranchen. Det er en rimelig antagelse at dette vil gøre aktørerne i stand til at håndtere flere og større arrangementer på kort og længere sigt.

Ansøgningen matcher derfor Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi jf. indsatsområdet ”Bornholm som oplevelses-ø” samt turismestrategien på en række meget relevante områder, og det er således sekretariatets vurdering, at ansøgningen bør imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

 

Det samlede budget forventes at beløbe sig til 1,2 millioner kroner.

 

UDGIFTER

 

%

fordeling

Kr.

Konsulentydelser

24,8 %

     

Rejser, kost og logi (konsulenter)

0,8 %

     

Rejser, kost og logi (medarbejdere på projektet)

1,7 %

     

Kontormaterialer

2,1 %

     

Information (inkl. annoncer)

4,1 %

     

     

90,5 %

     

Revision

0,8 %

     

Projektindtægter (deltagergebyr)

-24,8 %

-300.000

I alt

100

1.210.000

 

 

FINANSIERING

 

%

fordeling

Kr.

Regionale udviklingsmidler (denne ansøgning)

24,8 %

     

Anden finansiering (fonde m.v.)

75,2 %

910.000

I alt

100

1.210.000

 

Hvert af de 12 nationshold budgetteres med at indbetale et deltagergebyr på 25.000 kr. I alt 300.000 kr. De resterende 0,9 millioner kroner vil søges finansieret ved fundraising hos offentlige- og private sponsorer og fonde, via mediebetaling, via støtte fra deltagende klubber m.v.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Bornholms Vækstforum 24. september 2012

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Anvendelse af Bodilsker Skole til fjernarkiv for Bornholms Ø-arkiv

82.00.00G01-0228

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

26

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Bodilsker Skole fortsat skal udbydes til salg eller at denne stilles til rådighed for Bornholms Ø-arkiv som fjernearkiv

Indstilling og beslutning

Stabschefen for Politisk & Administrativt Sekretariat indstiller

                   At Bodilsker Skole fremtidigt bruges som fjernarkiv for Ø-arkivet

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Udsat.

Sagsfremstilling

Bornholms Ø-arkiv har fået et akut behov for yderligere magasinplads til opbevaring af kommunens bevaringsværdige arkivalier. De nuværende magasinmuligheder kan ikke rumme de indkomne arkivalier fra nedlagte skoler, børnehaver og ændring i brug af nuværende lokaler.

Derfor er der behov for at finde en alternativ placering.

Vi har set på hvilke muligheder der findes indenfor den ubenyttede bygningsmasse i Bornholms Regionskommune og har vurderet at Bodilsker Skole vil kunne anvendes.

På skolen findes en række lokaler som har en størrelse som gør dem anvendelige, bygning er i et plan og tilkørselsforholdene er i orden.

Vi ønsker at anvende de to sidefløje og gymnastiksalen til magasiner, ordning og registreringsfaciliteter.

Den ældste del af skolen, hovedbygningen i to etager er ikke brugbar til vores formål og er derfor ikke taget med i betragtning i denne sag.

 

Bodilsker Skole er sat til salg med en vurdering på 1.6-1.9 mill. kr.-. Der har hidtil været en begrænset interesse i salget.

Bygningsmassen er på 2.216 m2 og grunden på 30.832 m2.

Til brug for Bornholms Ø-arkiv er det ca. 1.500 m2 af bygningsmassen, der har interesse. Der skal ikke anvendes udenomsplads andet end tilkørselsveje.

 

Politisk og Administrativt Sekretariat søger derfor om at kunne anvende Bodilsker Skole til fjernarkiv for Bornholms Ø-arkiv.

 

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2011 var der afsat ca. 680.000,- til drift af Bodilsker Skole. Teknik og Miljø har lavet en beregning på liggeudgifter for bygningerne på 384.000,-

Der forventes ikke at være så høje driftsudgifter på bygningerne, som ved anvendelse til skole. Men mere i nærheden af liggeudgifterne, da det ikke er hele bygningsmassen som skal anvendes.

Der ønskes derfor et årligt driftsbudget på 350.000,-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Mødeplan for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen

00.22.02A26-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

27

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Mødeplanen for 2013 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg fastlægges.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller:

a)     At udkast til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg godkendes.

b)     At møderne i kommunalbestyrelsen begynder kl. 18.00

c)     At møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget begynder kl. 16.00

d)     At de stående udvalg fastlægger mødetidspunkt på de i udkastet fastsatte dage

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:           
Indstillingen anbefales, idet møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget starter kl. 17,00.

Sagsfremstilling

Møderne i Kommunalbestyrelsen holdes som hovedregel den sidste torsdag i hver måned.

Møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget holdes som hovedregel den 3. onsdag i hver måned. der er dog en række undtagelser, som fremgår af udkastet til mødeplanen. I udkastet lægges op til ét månedligt møde.

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned (Med få undtagelser i slutningen af måneden) af hensyn til sagens videre behandling i ØKE og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØKE og KB.                                                                                             

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

 

I udkastet til mødeplanen er der fastsat et månedligt temamøde, som kan aflyses hvis det viser sig ikke at være relevant.

Juli er mødefri.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. oktober 2012

1.
Udkast til mødeplan 2013 for KB, ØKE og de stående udvalg (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

28

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Der planlægges en fælles høring på Børsen, København den 22. oktober 2012 om atomaffald.


 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

29

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt