Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
14-11-2012 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Evaluering af budgetproces 2013
  åbent 3 Anlægsbevilling til etablering af IT-fagsystem til det specialiserede socialområde
  åbent 4 Anlægsbevilling til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård
  åbent 5 Anlægsbevilling til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne til Døgnplejen Bornholms anvendelse
  åbent 6 samtænkning af drift og ledelse af Bornholms ungdomskole og 10. klassecenter Bornholm
  åbent 7 Udmøntning af sammenlægning af Ungdommens uddannelsesvejledning og UngePorten under Jobcenter Bornholm
  åbent 8 Anlægsbevilling til renovering af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre
  åbent 9 Anlægsbevilling til nyt køkken i skolefritidsordningen Åstedet, Rønneskolen
  åbent 10 Anlægsbevilling til optimering af køkkener i Stjernehuset og Karlsvognen
  åbent 11 Ansøgning om anlægningsbevilling til udskiftning af vinduer i Karlsvogen og Stjernehuset
  åbent 12 Permanent placering af Domen i Allinge
  åbent 13 Anlægsbevilling - Flytning af Pedersker Stadion
  åbent 14 Akutjob til ledige
  åbent 15 Rummelige arbejdspladser, status 2012
  åbent 16 Anmodning om garantistillelse fra Østkraft Holding A/S
  åbent 17 Ansøgning om delfinansiering af forprojekt til et telemedicinsk fuldskalaprojekt på Bornholm
  åbent 18 Nyudpegning af erhvervsmedlem til Bornholms Vækstforum
  åbent 19 Anlægsbevilling til renovering af kommunalbestyrelsessalen
  åbent 20 Orientering fra formanden
  åbent 21 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt
  lukket 104 Lukket punkt
  lukket 105 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

1

 

 

Fraværende

René Nordin Bloch

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Evaluering af budgetproces 2013

00.30.02A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Som optakt til planlægningen af processen for budget 2014 tages en evaluering af budgetproces 2013. Herunder drøftes, hvilke elementer i processen, som gik godt, og hvilke elementer i processen, som gik mindre godt.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerer processen for budget 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Budgetproces 2013 blev evalueret.
Budgetproces 2014 blev drøftet.

Sagsfremstilling

Som optakt til planlægningen af processen for budget 2014 tages en evaluering af budgetproces 2013. Herunder drøftes, hvilke elementer i processen, som gik godt, og hvilke elementer i processen, som gik mindre godt.

Sagsfremstillingen indeholder:

·         Budgetprocessen for 2013 i hovedtræk

·         Øvrige faste elementer i budgetprocessen

·         Forslag til ændringer i processen for budget 2014

 

 

Budgetprocessen for 2013 i hovedtræk

Inden opstart af budgetprocessen for 2013 havde direktionen taget initiativ til, at der blev gennemført en budgetscreening af alle kommunens områder. Denne budgetscreening blev gennemført af BDO.

Budgetprocessen for 2013 blev således igangsat med et budgetseminar medio februar 2012, hvor resultatet af budgetscreeningen blev præsenteret.

På baggrund af budgetscreeningen og kommunalbestyrelsens debat om bl.a. serviceniveau, struktur, digitalisering og effektiviseringer udmeldte Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende, at de enkelte udvalg skulle arbejde videre med syv fokusområder. Udvalgenes opgave var således at komme med forslag på egne områder, som kunne bidrage til at få et samlet budget i balance.

Udvalgenes arbejde frem til aflevering af budgetbidragene blev fulgt op med statusmøder med Økonomi- og Erhvervsudvalget undervejs i processen.

Udvalgenes budgetarbejde/budgetbidrag og en administrativ vurdering af status udgjorde grundlaget for kommunalbestyrelsens budgetseminar ultimo juni.

Borgmesteren fremsatte sit budgetforslag den 14. august, som oplæg til budgetforhandlingerne på budgetseminar 3 primo september. Dog blev der inden budgetforhandlingerne fremsendt et revideret forslag fra borgmesteren, da det blev klart, at Bornholms Regionskommune ikke ville modtage så stort et beløb i udviklingsaftalen som forudsat.

En del af partierne i kommunalbestyrelsen fremsendte egne budgetforslag, som også indgik i drøftelserne på budgetseminar 3.

I budgetforhandlingerne blev kommunalbestyrelsen enig om et forlig for budget 2013.

 

Øvrige faste elementer i budgetprocessen

I dette afsnit er fremhævet to elementer, som har været en del af budgetprocessen de seneste år; MED-hovedudvalgets rolle og dialogmøder med virksomhederne.

 

MED-Hovedudvalget

MED-Hovedudvalget bliver løbende orienteret om budgetarbejdet og holder derudover fællesmøder med Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen.

Derudover deltager fire medarbejderrepræsentanter i de tre budgetseminarer, og hele MED-Hovedudvalget har mulighed for at deltage sammen med kommunalbestyrelsen til en administrativ gennemgang af budgettet i august.

MED-Hovedudvalget har på sit møde den 16. august 2012 evalueret møderne med Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen.

MED-Hovedudvalget ønsker, at mødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget lægges tættere på budgetseminar 1, og at mødet med kommunalbestyrelsen flyttes til efter sommerferien umiddelbart før budgetseminar 3. MED-Hovedudvalget synes, at både form og indhold på fællesmøderne fungerer godt, og at møderne er vigtige for forståelsen af processen.

 

Dialogmøder

Dialogmøderne mellem virksomheder og udvalg indgår som en del af budgetprocessen. Møderne ligger i forår og efterår og har fokus på hhv. budgetarbejdet for det kommende år og på det vedtagne budget. Det er op til de enkelte udvalg og områder at planlægge afholdelsen af dialogmøderne.

 

 

Forslag til ændringer i processen for 2014

Som udgangspunkt foreslås en proces som i hovedtræk ligner de forrige års budgetproces. Opstarten kan tage udgangspunkt i en tidlig udmelding fra Økonomi- og Erhvervsudvalget om udvalgenes rammer.

 

Sammenhæng i arbejdet med handlingsplan 2014 og budget 2014

I forlængelse af vedtagelsen af Bornholms Udviklingsplan 2012 skal der udarbejdes årlige handlingsplaner, som indeholder de initiativer, der i året skal arbejdes med for at udmønte målene i udviklingsplanen.

Arbejdet med handlingsplanen for 2013 er i gang og bliver forelagt kommunalbestyrelsen i januar 2013. Optimalt skulle arbejdet med handlingsplanen have været en integreret del af budgetplanlægningen. Dette var dog ikke muligt for 2013-handlingsplanen, da udviklingsplanen endnu ikke var endelig godkendt.

Det foreslås, at arbejdet med handlingsplanen for 2014 så vidt muligt bliver en integreret del af budgetarbejdet, og at de to processer tænkes sammen.

 

Materiale til budgetseminarerne

Det foreslås, at der ikke fremsendes materiale på papir til de tre budgetseminarer. I stedet vil administrationen arbejde med at fremstille materialet, så det egner sig til at læse på en pc-skærm.

 

Fællesmøder med MED-Hovedudvalget

Det foreslås, at der i planlægningen af budgetproces 2014 så vidt muligt tages hensyn til MED-Hovedudvalgets ønsker om den tidsmæssige placering af møderne med Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Anlægsbevilling til etablering af IT-fagsystem til det specialiserede socialområde

00.30.08G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Psykiatri og Handicap ansøger om en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til et IT-fagsystem til det specialiserede socialområde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til etablering af IT-fagsystem til det specialiserede socialområde under politikområde 06 Psykiatri og Handicappede

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Borger og Sundheds overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 06 Psykiatri og handicappede

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet udvalget prioriterer et sammenhængende system.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til indkøb og implementering af et nyt IT-fagsystem til det specialiserede socialområde under politikområde 06 Psykiatri og handicappede, herunder indkøb af IT-system, hardware mv.

 

Arbejdet på det specialiserede socialområde på Bornholm er i dag præget af mange manuelle arbejdsgange og en fragmenteret og mangelfuld IT-understøttelse, der ikke understøtter en god og fornuftig håndtering af data. Det er ofte ressourcekrævende at etablere det nødvendige overblik over eksempelvis ydelser, handleplaner, magtanvendelser og medicinering. Samtidig er behovet for dokumentation og effektmålinger stigende, og der er øget fokus på, at borgerne i højere grad kan få adgang til egne data. Ved at investere i et fagsystem vil kommunen kunne synliggøre koblingen mellem den faglige indsats på den ene side og ressourcestyringen og forbruget på den anden side, sådan at der kan etableres et kvalificeret grundlag for opfølgningen på serviceniveauet.

 

Der er indenfor Social- og Sundhedsområdet samarbejdet om udarbejdelsen af en Kravspecifikation til IT-fagsystem på socialområdet specifikt med udgangspunkt i voksenområdet. Behovet for at øge fokus på de tværgående indsatser, særligt på overgangen fra barn til voksen, indikerer at anskaffelse af et fagsystem, der kan rumme både børne- og voksenområdet bør undersøges yderligere. Der arbejdes derfor videre med at supplere kravspecifikationen til også at indeholde børneområdet.

 

Fagsystemet skal endvidere understøtte kommunens kanalstrategi, hvor visionen er, at kommunikationen mellem borger og kommunen foregår via effektive og sammenhængende kommunikationskanaler og med integration til de underliggende systemer og arbejdsgange. 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 2.500.000 kr. til et IT-fagsystem til det specialiserede socialområde foreslås finansieret af Borger og Sundheds overførte driftsoverskud fra 2011.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Borger og Sundheds ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 5. november 2012

1.
Kravspecifikation til IT-fagsystem (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård  

00.30.08G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Døgnplejen Bornholm ansøger om en anlægsbevilling på 210.000 kr. til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 210.000 kr. til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre (Facility Management)

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård.

 

I forbindelse med en omorganisering af Døgnplejen Bornholm pr. 1. oktober 2012 er der behov for bygningsmæssig ændring af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård. Anlægsbevillingen skal anvendes til etablering af personalefaciliteter, kontorer m.v. samtidig med, at der skal ske en mindre lokalemæssig udvidelse.

 

Udgiften til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård forventes at beløbe sig til 210.000 kr.

 

Driften af Vibegård er overdraget til BRK Ejendomsservice, som led i implementeringen af Facility Management. Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administreres af BRK Ejendomsservice. På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Socialudvalget.

 

Døgnplejen Bornholm afventer en endelig vurdering og godkendelse af projektet fra BRK Ejendomsservice.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 210.000 kr. til ombygning af Døgnplejen Bornholms lokaler på Vibegård foreslås finansieret af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011.

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Døgnplejen Bornholms ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

 

Hvis det viser sig, at projektet ikke kan gennemføres inden for budgetrammen på 210.000 kr., vil Døgnplejen Bornholms driftsbudget kunne finansiere en eventuel tillægsbevilling hertil.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Anlægsbevilling til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne til Døgnplejen Bornholms anvendelse

00.30.08G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

05-11-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Døgnplejen Bornholm ansøger om en anlægsbevilling på 444.000 kr. til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 444.000 kr. til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne til Døgnplejen Bornholms anvendelse

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 5. november 2012:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til genetablering af lejede lokaler i St. Torvegade og i Kystparken i Rønne, og til etablering af nye lokaler i Gartnervangen i Rønne.  

 

Lejemålene i St. Torvegade og i Kystparken er blevet opsagt af BO42, der skal bruge lejemålene til lejligheder. Lejemålene blev ved indflytning omdannet fra almindelige lejligheder til at rumme personalefaciliteter og kontorer. Lejlighederne skal genetableres for Døgnplejen Bornholms regning ved fraflytning. Håndværkerudgifterne til genetablering af lokalerne beløber sig til 219.000 kr.

 

Døgnplejen Bornholm flytter ind i lejede lokaler i Gartnervangen, som udlejes af BO42.  Lokalerne skal indrettes med kontorer, personalefaciliteter og en ny sundhedsklinik. Håndværkerudgifterne til ombygning af de nye lokaler beløber sig til 225.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 444.000 kr. til genetablering og ombygning af lejede lokaler i Rønne foreslås finansieret af Døgnplejen Bornholms overførte driftsoverskud fra 2011. 

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Døgnplejen Bornholms ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Sammentænkning af drift og ledelse af Bornholms Ungdomsskole og 10. klassecenter Bornholm

18.10.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved budgetforliget for 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at sammentænke drift og ledelse af Bornholms Ungdomsskole og 10. klassecenter Bornholm og samtidigt spare 0,5 mio. kr. uden servicemæssige konsekvenser for brugerne af tilbuddene.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     At der igangsættes en proces, der har som mål, at der er sket en ledelsesmæssig sammentænkning af Bornholms Ungdomsskole og 10. klassecenter Bornholm i et nyt Ungecenter pr. 1. januar 2013

b)     At det nye Ungecenter som én samlet virksomhed pr. 1. januar 2013 består af en ungdomsskole med egen bestyrelse og budget drevet i henhold til Ungdomsskoleloven samt et 10.klassecenter ligeledes med egen bestyrelse og budget drevet i henhold til folkeskoleloven.

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilles godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Beslutningen ved budgetforliget åbner en mulighed for at se besparelsen som et afsæt for en udviklingsproces. Udviklingsprocessen begynder med en ledelsesmæssig koordinering af undervisningsdelen af ungeområdet. Da det nuværende Ungecenter og Ungdomsskolen i forvejen har et tæt samarbejde forventes det, at der på længere sigt kan udvikles synergieffekter ved at bringe Ungdomsskolen og 10. klassecenteret i et tættere samarbejde.

 

 

 

Forslaget

Det kan ske ved en ny konstruktion af Ungecenter Bornholm. Der tages udgangspunkt i, at Bornholms Ungdomsskole drives efter ”Lov om ungdomsskoler”. Endvidere, at 10 kl. center Bornholm, drives efter kapitel 2a, §§ 19a til 19i i folkeskoleloven. Konstruktionen har den konsekvens, at Ungdommens Uddannelsesvejledning, med den forholdsmæssige del af ledelsen af det nuværende Ungecenter Bornholm, der vedrører UU, flyttes ud af det nuværende Ungecenter Bornholm. Det vil sige, at Ungecenter Bornholm nedlægges i sin nuværende form.

Det nye Ungecenter vil bestå af en ungdomsskole med egen bestyrelse og budget drevet i henhold til Ungdomsskoleloven samt et 10.klassecenter ligeledes med egen bestyrelse og budget drevet i henhold til folkeskoleloven.

 

Udviklingsmuligheder på længere sigt

I forbindelse med regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, er både ungdomsskolen og 10. klassecenteret vigtige aktører.

 

Ungdomsskolens lovgivning gør det muligt at give kompetencegivende undervisning, heltidsundervisning som det sker i afdeling Dybdal, undervisning indenfor forskellige temaområder, klubvirksomhed mv. Endvidere er ”Rampen” tilknyttet Ungdomsskolen. Rampen er et tilbud for elever på 7. – 9. klassetrin som har meget fravær og som mistrives i folkeskolen. Ungdomsskolen er desuden fleksibel i forbindelse med ansættelse af personale både i forhold til eksakte uddannelseskrav samt muligheden for en fleksibel ansættelse i forhold til opgavens indhold og længde

 

 

10. klassecenter Bornholm varetager undervisningen på 10.klassetrin samt specialtilbud for målgruppen 15- 18 årige, der opsamler elever fra specialklasserne, Heldagsskolen og Kildebakken.

 

 

På lidt længere sigt vil en samlet administration vil være oplagt. I mange tilfælde vil det også være muligt, at medarbejdere vil kunne arbejde på tværs af ungdomsskolen og 10.klassecenteret. Derved vil der opstå synergieffekter både i forhold til opgavernes udførelse, men også i forbindelse med de kompetencer som de forskellige medarbejdere kan bidrage med ved opgavens udførelse.

Det vil også i højere grad end tilfældet er i dag, være muligt at iværksætte en bred vifte af tilbud, overfor de unge mellem 15- 17 år som ikke er i en tilfredsstillende uddannelsesmæssig relation oveni købet med en bæredygtig økonomi.

 

Tidsplan

Tid

Aktivitet

Ansvarlig

11. oktober 2012

Budget 2013 vedtages

KB

6. november 2012

Forslaget behandles i BSU

BSU

14. november 2012

Forslaget behandles i ØKE

ØKE

29. november 2012

Forslaget principbesluttes i KB

KB

Fra 30. november 2012

Det konkrete forslag udarbejdes (herunder udmøntning af den besluttede besparelse) efter drøftelse i Ad hoc MED

Børne- og Skolesekretariatet

Fra januar 2013

Implementeringsfase

Det nye ungecenter

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det besluttede besparelse på 0,5 mio. kr. i 2013 og følgende år forventes opnået ved organisatoriske tilpasninger i ledelsen af det nye ungecenter.

 

Den ledelsesdel, der vedrører UU Bornholm flyttes fra det nuværende Ungecenter til jobcenter Bornholm. Andelen udgør 293.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Udmøntning af sammenlægning af Ungdommens uddannelsesvejledning og UngePorten under Jobcenter Bornholm

17.27.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller  

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budget 2013 indeholder en beslutning om sammenlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning og UngePorten under Jobcenter Bornholm. Udmøntningen af denne beslutning fremlægges til orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

-         at orienteringen tages til efterretning

-         at Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholms budgetandel inkl. ledelse, budget til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Erhvervs Grund Uddannelse (EGU) og AVU (Almen Voksen Uddannelse) på i alt kr. 13.114.166 for 2013 og overslagsår omplaceres fra Børne- og Skoleudvalgets område under UngeCenter Bornholm til Beskæftigelsesudvalgets område under JobCenter Bornholm (UngePorten)

-   at Ungdommens Uddannelsesvejledning fastholder sin selvstændige profil i overensstemmelse med de principper som fremgår af sagsfremstillingen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilles godkendt.

 

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

  

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2013 vedtaget en sammenlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UUB) og UngePorten under Jobcenter Bornholm.

 

UUB er i dag en del af UngeCenter Bornholm under Børne- og Skoleudvalget.

UngePorten er en del af Jobcenteret under Beskæftigelsesudvalgets. UngePorten har base på Campus, Minervavej 1 i Rønne.

 

Beslutningen omhandler samtænkning af drift og ledelse, da de to enheder i forvejen har et tæt samarbejde, og der afledt heraf kan være synergi i at praktisere UUB og UngePortens indsats overfor deres målgrupper tættere. Specielt overfor unge med særlige behov i forhold til vejledning og indsats, men også ved at have en bedre mulighed for at give uddannelsesvejledning med inddragelse af de bornholmske virksomheder.

 

UUB har to roller . Én i forhold til grundskolen med uddannelsesvejledning i overbygningen; og én i forhold til unge op til 25 år uden et arbejde og en uddannelse. Denne dobbeltrolle og dermed reference til både Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget vil skulle udfyldes uafhængig  af UUBs organisatoriske placering.

 

Hidtil har placeringen været en organisatorisk tilknytning til grundskolen og overgangen til ungdomsuddannelser med tæt sammenhæng til dele af tilbuddene på børne- og ungeområdet. Ved at samle UUB med UngePorten under JobCenter Bornholm vil der være tale om en prioritering af den målrettede indgang med et beskæftigelsesmæssigt afsæt for de unge med en bredere vifte af muligheder (vejledning, rådgivning, tilbud)

 

UUB vil fortsætte med selvstændig profil og skal fortsat løfte vejledningsopgaven i forhold til folkeskolen.

 

BRKs (og Bornholms) samlede ungeindsats for de 15-25årige

 

At samle UUB og UngePorten er en del af de samlede bestræbelser på Bornholm for at sikre at alle unge gennemfører en uddannelse og etablerer sig i eget liv, herunder på arbejdsmarkedet. Ambitionen er en så målrettet og effektiv ungeindsats, hvor alle aktører omkring de unge trækker i samme retning, med de forskellige værktøjer og tilgange, der er til rådighed.

 

Kommunalbestyrelsen har i Bornholms Udviklingsplan vedtaget et betydeligt antal mål for indsatsen overfor de unge. Mål hvor høje ambitioner om andel gennemført uddannelse kombineres med en motiverende og inkluderende tidlig indsats for at sikre gode overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse og erhvervsliv. Et arbejde der i særdeleshed har været prioriteret med projekt Uddannelse Til Alle (UTA).

 

Tilbuddene til de unge på Bornholm er mange – fordelt på forskellige lovgivninger og forskellige aktører i både kommune, ungdomsuddannelser og private aktører og virksomheder. Ved et tættere samarbejde og koordination mellem de forskellige tilbud skal det sikres, at de unge kan navigere mellem tilbuddene og modtager en målrettet og helhedsorienteret rådgivning på det rette tidspunkt i deres forløb. Det giver den største succes for den unge og den største effektivitet i indsatsen. Den udviklingsmæssige tilgang er skitseret i bilag 1.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm i ny organisation

 

UUB varetager allerede i dag en række centrale opgaver med god effekt i den samlede ungeindsats. Opgaver der også fortsat skal være fokus på, og som forudsætter et fortsat tæt samarbejde med grundskolen.

 

Vigtige elementer i dette er:

·        UUBs bistand ved undervisningen i det timeløse fag: Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) fra 1. - 10. klasse. Praktikaftale for alle elever i 8. klasse, i samarbejde med skolerne. 

·        Enkeltstående arrangementer for elever i folkeskolens overbygning i samarbejde med erhvervslivet.

·        Uddannelsesplaner, uddannelsesparathed og den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne.

·        UUB forestår, i samarbejde med skolen, udarbejdelsen af uddannelsesplan for den enkelte elev, herunder vejledning i samarbejde med forældre og særlig dokumentationsudarbejdelse.

·        Uddannelsesvejlederen deltager i særlig grad i vejlednings og afklaringsarbejdet i forhold til elever med særlige behov.

·        Introduktionskurser af en uges varighed i 8. klasse på ungdomsuddannelserne.

·        Brobygning forestås i samarbejde med skolerne.

·        Særlig indsats.

 

UUB skal derfor fastholde sin selvstændige profil som en del af UngePorten og JobCenter Bornholm i relation til ledelse, budget og udvikling af samarbejdet med de øvrige relevante aktører.

 

Udviklingen af samarbejdet mellem UUB og Ungeporten og den bredere og helhedsorienterede tilgang vil derfor have fokus på:

·        at øge evnen til selvbetjening for dem der kan i overensstemmelse med intentionerne i lovgivningen.

·        indsatsen overfor børn og unge med særlige behov herunder hjælp til sammenhængende uddannelsesforløb.

en tidlig og helhedsorienteret vejledning og indsats for den enkelte unge fra grundskole til etablering af beskæftigelsesgrundlag eller anden forsørgelse.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen indebærer en besparelse på 450.000 kr. i 2013 og overslagsår. Elementer i at tilvejebringe denne besparelse er:

·        Fælles ledelse

·        Fælles administration, specielt af de borgerrettede ydelser

·        Fælles vejledning og sagsbehandling indenfor lovgivningens rammer

 

Af UngeCenter Bornholms samlede budget på kr. 25.217.277 for 2013 og overslagsår overføres følgende fra Børne- og Skoleudvalgets område til Beskæftigelsesudvalgets område under JobCenter Bornholm (UngePorten):

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning                      kr.   4.402.266

Ledelse                                                            kr.      293.000

Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU)                       kr.   1.682.094

Almen Voksen Uddannelse (AVU)                           kr.      255.598

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)         kr.   6.481.208

I alt                                                                kr.  13.114.166

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. november 2012

1.
Ungeindsatsen på Bornholm (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevilling til renovering af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre

82.18.00P20-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til renovering og ombygning af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til renovering af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 700.000 kr. finansieret af Rønneskolens driftsbudget til indvendig vedligeholdelse

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling anbefales, idet Børne- og Skoleudvalget efterlyser en snarlig behandling af snitfladeproblematikker mellem BRK ejendomsservice og fagudvalgene, herunder afklaring af afgrænsning af anlæg i forhold til drift.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Renoveringen/ombygningen har til formål at forbedre adgangs- og opholdsfaciliteterne for forældre, personale, eksterne brugere og øvrige samarbejdspartnere samt forbedre de generelle arbejdsforhold for det administrative personale.

 

Hovedindgangen på Rønneskolens afdeling Østre er meget smal og mørk.

 

Forældre, personale og øvrige brugere skal passere gennem 3 døre for at komme frem til administrationskontoret, hvor sekretærerne har deres fælles arbejdsplads.

Der eksisterer ingen form for venteplads/opholdsrum til forældre, eksterne brugere eller andre samarbejdspartnere, der har ærinde på afdelingen.

 

Sekretærerne har deres fælles arbejdsplads i forkontoret, hvor forældre, elever og andre samarbejdspartnere alene har mulighed for at opholde sig lige foran sekretærernes arbejdspladser, når gæsterne venter på at deltage i møde med én af skolens ledere.

Det afstedkommer dagligt mange afbrydelser og vanskeliggør personalets udførelse af deres arbejde.

 

Ifølge Steenbergs Tegnestue ApS udgør projektets samlede ombygningsudgifter 700.000 kr. Specifikation af beløbet er anført i bilaget til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 700.000 kr. til renovering og ombygning af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre kan finansieres af Rønneskolens driftsbudget til indvendig vedligeholdelse, idet der i budgettet ikke er afsat rådighedsbeløb til projektet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. november 2012

1.
Anlægsbudget Afd. Østre ombygning af administration (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevilling til nyt køkken i skolefritidsordningen Åstedet, Rønneskolen

82.18.00P20-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til udskiftning af køkken i skolefritidsordningen Åstedet på Rønneskolens afdeling Åvang.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr. til indretning af nyt køkken i skolefritidsordningen Åstedet på Rønneskolens afdeling Åvang

 

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 260.000 kr. finansieret af Rønneskolens overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Det eksisterende køkken i skolefritidsordningen Åstedet på afdeling Åvang er i meget dårlig stand og der har i flere år fra skolens side været ønske om en renovering/udskiftning af køkkenet.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 260.000 kr. til indretning af nyt køkken i skolefritidsordningen Åstedet kan finansieres af Rønneskolens overførte driftsoverskud fra 2011.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Rønneskolens ansøgning og brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevilling til optimering af køkkener i Stjernehuset og Karlsvognen

00.30.08S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til optimering af køkkener i afdelingerne Stjernehuset og Karlsvognen i Dagtilbud Øst.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne og Skole indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 81.400 kr. til optimering af køkkener i Stjernehuset og Karlsvognen – afdelinger under Dagtilbud Øst

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 81.400 kr. finansieret af puljen til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning(Facility Management)

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Sagsfremstilling

I henhold til lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner, godkendte kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011 en anlægsbevilling på 799.100 kr. til etablering af tre nye køkkener i Dagtilbud Øst – anlægsprojektet blev afsluttet i regnskab 2011.

Frokostordningen startede op 1. august 2011, hvorefter der er blevet lavet mad til 12 vuggestuebørn i Karlsvognen og til 34 børn i Stjernehuset.

Forældre havde i maj måned 2012 mulighed for fravalg af frokostordning for 2013. Resultatet blev, at der i 2013 skal laves mad til 42 børn i Karlsvognen og 70 børn i Stjernehuset. Dette kræver en optimering af tilberednings-, opvaske-, køle- og bordfaciliteter.

 

Indhentede tilbud og priser, ekskl. moms:

Afdeling:

Opgave:

Pris:

Karlsvognen:

Ny ovn samt montering

                          13.312

Stjernehuset:

Opgradering af mobilt køkkenbord samt opsætning af ny ovn

Dørblad

                          13.217

 

                            1.200

Stjernehuset:

2 Siemens køleskabe a´ kr.5.046

1 Miele prof. opvaskemaskine

Montering VVS

                          10.092

                          27.500

                            6.000

Stjernehuset:

Skabe til indbygning af hvidevarer

Montering af skabe

                            6.970

                            3.100

I alt

 

                          81.391

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygninger i Distrikt Øst blev pr. 1. juni 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice som et led i implementeringen af Facility Management. Administrationen af dette projekt varetages således af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningerne forsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 81.400 kr. til optimering af køkkener i Dagtilbud Øst kan finansieres af puljen til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 3.528.900 kr.

 

Det skal bemærkes at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af puljen. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent    møde

 11  Anlægsbevilling til udskiftning af vinduer i Stjernehuset og Karlsvognen

82.18.00P20-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Dagtilbud Øst ansøger om en anlægsbevilling til udskiftning af vinduer i Stjernehuset og Karlsvognen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne og Skole indstiller, at:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 109.500 kr. til udskiftning af vinduespartier i Stjernehuset og Karlsvognen - afdelinger under Dagtilbud Øst

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 109.500 kr. finansieret af Dagtilbud Østs overførte driftsoverskud fra 2011.

c)     at anlægsbevillingen gives til  Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning (Facility Management)

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til udskiftning af vinduespartier i Stjernehuset og Karlsvognen.

 

Der er for Stjernehuset tale om et påbud fra Arbejdstilsynet, mens der for Karlosvognen er tale om renovering som følge af, at der er fare for at vinduet falder ud.  

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygninger i Distrikt Øst blev pr. 1. juni 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice som et led i implementeringen af Facility Management. Administrationen af dette projekt varetages således af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningerne forsat under Børne- og Skoleudvalget.

 

Der er i samarbejde mellem Dagtilbud Øst og BRK Ejendomsservice indhentet tilbud og anvendt erfaringspriser på udskiftning af vinduespartierne. Alle priser er ekskl. moms.

Økonomiske konsekvenser

 

Økonomioversigt, priser ekskl. moms:

 

 

Karlsvognen:

Nedtagning/bortkørsel af gl. vinduespartier, renovering af vægpartier inklusiv isolering, 5 stk. Rationel vinduer og 1 stk. Rationel facadedør inklusiv arbejdsløn

           

                     

                       82.500

                                                 

Stjernehuset:

Nedtagning/bortkørsel af gl. vinduesparti, montering af 1 stk. Rationel vinduesparti inklusiv tilpasning af radiatorinstallation og arbejdsløn

 

 

                      27.000

Udgift til vinduespartier i alt:

                     109.500

 

 

 

Anlægsudgiften på 109.500 kr. til udskiftning af vinduespartier kan finansieres af Dagtilbud Østs overførte driftsoverskud fra 2011.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Dagtilbud Østs ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011 på i alt 500.000 kr., der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012:

Nyt vinduesparti i Karlsvognen (anlæg)   80.000 kr.

Driftsmæssige tiltag                                            420.000 kr.

 

Anlægsudgiften på 109.500 kr. afviger således med 29.500 kr. i forhold til det af Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beløb til anlægsprojektet ”nyt vinduesparti i Karlsvognen”.

Beløbet på 29.500 kr. kan afholdes af de 70.000 kr. til indkøb af inventar til Sydgårdens SFO, som indgår i posten ”Driftsmæssige tiltag” på 420.000 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Permanent placering af Domen i Allinge

20.10.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Under Folkemødet 2012 opførte Bolig Boligselskabernes Landsforening (BL) en Dome ved Nordlandshallen. Der har fra flere sider været udtrykt ønske om, at Domen blev etableret permanent i Allinge.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller

a)     At Kommunalbestyrelsen godkender, at Domen principielt kan opstilles permanent i Allinge.

b)     At Kommunalbestyrelsen udpeger en placering, hvor Domen kan opstilles permanent.

c)     At Kommunalbestyrelsen godkender, at Domen kan opstilles vedlerlagsfrit på kommunal jord.

d)     At Kommunalbestyrelsen godkender, at Domen og driften overdrages til en privat almennyttig aktør.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales med placering nr. 1.


Bjarne Hartung Kirkegaard anbefaler placering nr. 2.

Sagsfremstilling

Under Folkemødet 2012 var der stor lokal interesse for BL’s Domebyggeri ved Nordlandshallen, og fra flere sider blev der udtrykt ønske om at Domen opstilles permanent i byen.

BL, som ejer Domen, har været meget positiv overfor den idé under forudsætning af, at de vil kunne få Domen stillet til rådighed under de kommende års Folkemøder. BL betinger sig derudover, at Domen får en central placering i forhold til Folkemødet.

 

Placering

Aktuelt har følgende tre placeringsmuligheder været drøftet (se kortbilag):

1.      Sydlig ende af Cirkuspladsen
Størstedelen af Cirkuspladsen er omfattet af strandbeskyttelse (markeret med skraveret blåt i kortbilaget), hvorfor den eneste mulige placering på cirkuspladsen er et lille hjørne af den matrikel, som Kampeløkken Havn ligger på (Allinge Bygrunde matr.nr. 4).
I kommuneplanen er arealet udlagt til rekreativt område: Småbåds- og fritidshavn samt grønt område.
Derudover er arealet omfattet af bevarende lokalplan 00-01 for Allinge Gudhjem Kommune, der har til formål at sikre, at det eksisterende bymiljø bevares – blandt andet ved at nybyggeri får en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Dette kan betyde, at der ved byggeansøgning skal gives dispensation fra lokalplanens krav – f.eks. at tagdækningen ved nyt byggeri skal være rødt vingetegl.

2.      Ved Nordlandshallen
Under Folkemødet 2012 var Domen placeret på et parkeringsareal ved Nordlandshallen.
En placering der vil betyde en nedlæggelse af parkeringspladser, som betjener Nordlandshallen, hvilket kan rejse krav om, at der skal etableres alternative parkeringsplads andet sted.
I kommuneplanen er arealet udlagt til offentlige formål: skole og idrætsanlæg.

3.      Nordvestlig hjørne af Danchells Anlæg
Det nordvestlige hjørne er Danchells Anlæg er ikke omfattet af strandbeskyttelsen.
I kommuneplanen er arealet udlagt til offentlige formål: skole og idrætsanlæg. Denne markering i kommuneplanen følger ikke matrikel-afgræsningen.
I forbindelse med at Danchells Anlæg i 1907 blev overdraget til Allinge-Sandvig Kommune skete det under betingelse af, at arealet kun må anvendes til offentligt kommunalt brug og ikke af kommunen må sælges eller afhændes til private.
I kommuneplanen er arealet udlagt til offentlige formål: skole og idrætsanlæg.
En placering af Domen her, vil ifølge Teknik og Miljø formentlig ændre det bestående parkmiljø væsentligt, og dermed afføde krav om en ny lokalplan for området.

Alle tre placeringsforslag er omfattet af byplanvedtægt nr. 10, der udlægger området til offentlige formål (skole, idrætsanlæg, park m.v.).
Maksimal byggehøjde på arealet er 8,5 meter (Domen er 8,073 meter i sin nuværende form).
Derudover er placering 1 omfattet af bevarende lokalplan 00-01 for Allinge Gudhjem Kommune, der har til formål at sikre, at det eksisterende bymiljø bevares – blandt andet ved at nybyggeri får en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition. Dette kan betyde, at der skal gives dispensation fra lokalplanens krav – f eks. om at tagdækningen ved nyt byggeri skal være rødt vingetegl.

 

Indstillinger

-         BL er umiddelbart kun indstillet på placering nr. 1 ud fra en betragtning om, at det er en god og central placering i forhold til de ressourcer, som BL må lægge i en permanentgørelse af Domen.

-         Folkemødesekretariatet indstiller at Domen placeres et andet sted end placering 1 med følgende begrundelser:

-         Det vil være smart at Cirkuspladsen friholdes for permanente bygninger så Folkemødet kan lave fleksibel indretning efter ønskerne hvert år.

-         Det vil være smart at friholde passagen og blikket fra hovedsceneområdet ned mod Kampeløkken havn.

-         Det vil være godt med et fast trækplaster i Danchells anlæg, der kan supplere de yderliggende telte, som Folkemødet vil gøre plads til der.

-         Nordlandshallen anbefaler placering nr. 1, som det sted, hvor bygningen bedst kan komme til sin ret.

 

Etablering af permanent bygning

BL er indstillet på at håndtere og finansiere permanentgørelsen af Domen i Allinge. Bygningen vil i den forbindelse blive modificeret, så den har en mere permanent karakter – f.eks. isætning af vinduer og døre, dobbelt lag i vægge med tagpap imellem, så bygningen er vand og vindtæt.

I forbindelse med den proces, kan der opstå en række behov for ændringer af bygningen – f.eks. etablering af toiletforhold, anden fundering m.v.

 

Drift af Domen
BL betinger sig ret til at benytte Domen under Folkemøderne i en 10 årig periode, men ønsker ikke at være involveret i driften af Domen.

BL har ikke forbehold overfor, hvad Domen må anvendes til resten af året, men stiller dog krav om, at bygningen er forsikret og bliver vedligeholdt, så den er anvendelig under Folkemøderne i ovennævnte periode.

Den selvejende institution Nordlandshallen har udtrykt interesse for at indgå i driftsopgaven.
Nordlandshallen ser mulighed for at anvende bygningen som omdrejningspunkt for folkelige og kulturelle arrangementer for hele Bornholm. I den forbindelse er der en række ønsker og praktiske udfordringer, der skal afklares i fællesskab med BL.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for de gennemførte forhandlinger med BL og Nordlandshallen er, at projektet ikke giver omkostninger for Bornholms Regionskommune. Kommunen fungerer kun som kontaktskaber mellem BL og lokalsamfundet i Allinge.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kommunalbestyrelsens beslutning i denne sag er kun en principiel stillingtagen til projektet. Et konkret byggeri skal fortsat godkendes formelt efter byggelovens regler.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. november 2012

1.
Mulige placeringer af Domen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling - Flytning af Pedersker Stadion

 

04.08.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

07-11-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

13

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Pedersker IF søger om anlægstilskud til etablering af en 7-mands fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)      at der gives en anlægsbevilling på 285.300 kr. til anlægstilskud til Pedersker Idrætsforening til brug for etablering af en fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole

b)      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013 på 285.300 kr. finansieret af puljen til anlægsønsker afsat i budget 2013

c)      at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

d)      at Pedersker Stadion nedlægges, når den nye bane er etableret ved Sydbornholms Privatskole.

e)     at driftsbesparelsen i Borholms Idrætsområders budget på 50.000 kr. årligt i budgetårene 2014-2019 tilbagebetales til puljen til anlægsønsker

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 7. november 2012:

Godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en besparelse i budget 2012 på drift af idrætsanlæg, blev den ene af to baner på Pedersker Stadion nedlagt i 2012. På den baggrund har Pedersker IF foreslået, at Pedersker Stadion lukkes helt mod at Bornholms Regionskommune hjælper klubben med at etablere sig ved Sydbornholms Privatskole.

Bornholms Idrætsområder vil ved en lukning af Pedersker Stadion spare cirka 50.000 kr. årligt på drift, idet driften af den nye bane vil være foreningens og skolens egen opgave.

Denne sagsfremstilling handler om en anlægsbevilling til etableringen af banen ved Sydbornholms Privatskole, hvilket er ét element i en større plan, som består af følgende hovedpunkter:

a)     Der etableres en 7-mands fodboldbane ved Sydbornholms Privatskole. Banen etableres og vedligeholdes for egen regning af Pedersker IF i samarbejde med skolen.
Anlægget finansieres af Bornholms Regionskommune.

b)     Pedersker Stadion nedlægges som stadion, hvilke vil give en anslået besparelse på 50.000 kr. årligt i Bornholms Idrætsområders driftsbudget.

c)     Pedersker IF afhænder klubhuset på det eksisterende stadion. Huset sælges f.eks. som sommerhus, hvilket kræver en ændring af den nuværende lokalplan.
Provenuet ved salget af klubhuset skal anvendes til at etablere egnede omklædnings- og badeforhold ved den nye bane ved Sydbornholms Privatskole.

 

Pedersker IF, som vil skulle være bygherre for projektet, har indhentet tilbud på etablering af en ny 7-mands bane fra to entreprenører. Det billigste tilbud lyder på 275.000 kr. ekskl. moms.

Opgaven omfatter afrømning af eksisterende jord, nivellering af arealet, genudlægning af muld, etablering af græs og plantning af 150 meter læbælte.

 

28. september 2012 besluttede Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, at man ikke ønskede at indgå i et lignende flytteprojekt, hvor der skulle etableres en ny 11-mands bane til en pris på minimum 600.000 kr.

10. januar 2012 har formanden for udvalget afholdt et møde med Pedersker IF, hvor det blev aftalt at undersøge mulighederne for etablering af en mindre og noget billigere bane (se vedlagte referat).

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune vil i 2013 skulle udbetale et anlægstilskud 343.750 kr. inkl. moms til Pedersker IF, hvilket svarer til netto 285.312,50 kr. i kommunens budget.

Der er i budget 2013 afsat en pulje til anlægsønsker på 570.600 kr. som kan finansiere den kommunale udgift på 285.300 kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet, at Bornholms Idrætsområder skal spare 250.000 kr. på nedlæggelse af fodboldbaner i 2014 og efterfølgende år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 7. november 2012

1.
Referat af møde med Pedersker IF (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Akutjob til ledige og andre tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere

15.00.00G01-0056

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé
KL indgik den 24. oktober 2012 aftale med regeringen, de private arbejdsgivere og de øvrige offentlige arbejdsgivere om at arbejde for at tilvejebringe 12.500 ledige akutjob frem til 1. juli 2013 målrettet dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge eller opbruger dagpengeretten.

Heraf har KL forpligtet sig til at arbejde for, at kommunerne tilvejebringer i alt 3.000 akutjob.

Hertil kommer tiltag i Akutpakken og andre muligheder som den enkelte kommune kan vælge at iværksætte.

Indstilling og beslutning

Personalechefen og Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller:

a)     At sagen drøftes med henblik på hvordan Bornholms Regionskommune som arbejdsgiver skal sikre oprettelse af Akutjob, således at der til ØKEs møde den 21. november 2012 kan foreligge et beslutningspunkt

b)     At der drøftes hvorvidt der sammen med Beskæftigelsesudvalget skal udarbejdes et oplæg i forhold til yderligere tiltag overfor udfaldstruede dagpengemodtagere.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Drøftet og sagen genoptages på udvalgets møde den 21. november 2012.

 

Sagsfremstilling
KL har forpligtet sig til at arbejde for, at kommunerne tilvejebringer i alt 3.000 akutjob.

Det er kommunen som arbejdsgiver og dermed ØKE, som har ansvaret i forhold til oprettelse af Akutjob, idet Beskæftigelsesudvalget har ansvaret som fagudvalg i forhold til den øvrige beskæftigelsesmæssige indsats, som udmøntes via Jobcenteret.

 

Akutjob kan både være varige og tidsbegrænsede. For at blive betragtet som et akutjob skal en stilling dog som minimum være af 13 ugers varighed. Ordningen med akutjob gælder for stillinger, der opslås den 24. oktober eller senere, og løber frem til 1. juli 2013.

Ordinære job

Det er i aftalen forudsat, at der er tale om ordinære job, dvs. job hvortil der under alle omstændigheder skulle ansættes en medarbejder, og stillinger hvor ansættelse sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår og uden tilskud fra det offentlige.

 

Den enkelte kommune har ikke en forpligtelse til at opslå og besætte et bestemt antal akutjob. Men KL opfordrer kommunerne til at tage godt imod aftalen og bidrage til at opfylde målet om 3.000 kommunale akutjob.

 

KL opfordrer i den forbindelse til en dialog mellem jobcenterchefen og personalechefen i den enkelte kommune om opgaven bl.a. for at få et overblik over målgruppen. Det er på baggrund af dette af sagen nu foreligges for ØKE.

 

Målgruppen

Målgruppen for akutjob er

Ø      Ledige, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012, dog senest ved udgangen af uge 26 i 2013, samt personer, der frem til den 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er uden job.

Ø      Den ledige skal på tidspunktet for ansættelsen være medlem af en arbejdsløshedskasse.

Ø      Endvidere skal pågældende fuldt ud stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter gældende rådighedsregler. Det vil bl.a. sige, at den ledige skal være tilmeldt som arbejdssøgende hos et jobcenter og have et godkendt CV på jobnet.dk, være aktivt jobsøgende etc.

 

 

Målgruppe på Bornholm:

Antal: 227 har d.d. fået brev om at man indgår i risikogruppen.

 

På landsplan påregnes, at målgruppen vil udgøre 20.000 personer i perioden oktober 12 – april 13.

Hovedparten vil opbruge dagpengeretten i begyndelsen af 2013.

 

En del af målgruppen vil erfaringsmæssigt finde job på egen hånd inden for den tilbageværende periode med ret til dagpenge eller umiddelbart herefter. På landsplan forventes, at 37,5% afgår til anden beskæftigelse mv.

 

Bornholm

 

I målgruppen                                              227 personer

Frafald job mv., 37,5 %                               85 personer

Målgruppe efter frafald                               142 personer

 

De ledige i risikogruppen kommer især fra 3F, KRIFA, HK og FOA, og der er i vid udstrækning tale om ufaglærte ledige.

 

Akutjob lovgivningen giver mulighed for fortrinsadgang for ledige fra målgruppen

Der er i tilknytning til aftalen om akutjob besluttet, at offentlige arbejdsgivere kan give ledige i målgruppen fortrinsadgang til job, der er opslået som akutjob.

Offentlige arbejdsgivere får herved mulighed for at fravige pligten til at ansætte den bedst kvalificerede til stillingen.

 

Jobpræmie

Arbejdsgivere, der ansætter personer i målgruppen i akutjob, modtager en særlig jobpræmie.

Præmien udgør:

Ø      12.500 kr., når ansættelsesforholdet (ubrudt) har en varighed på minimum 26 uger, og

Ø      yderligere 12.500 kr. , når det har en (ubrudt) varighed på minimum 52 uger.

 

Den maksimale jobpræmie udgør således 25.000 kr. for job af minimum 52 ugers varighed, herunder varige job. Der ydes ikke jobpræmie for ansættelsesforhold af under 26 ugers varighed.

Jobpræmien ydes kun, hvis den ansatte har en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 32 timer ugentligt i løbet af hver 6 måneders ansættelsesperiode.

 

Job i BRK

For at anskueliggøre de potentielle muligheder i kommunen, har BRK i de seneste 12 måneder haft 193 jobopslag som indeholder ca. 357 stillinger. Ca. 50 af disse stillinger  er midlertidige – dvs. barselsvikariater, ferieafløsere osv.

 

Da risikogruppen især udgøres af ufaglærte, vil dette også medføre, at det er specielle typer af stillinger i BRK som kan komme på tale, fx i BRK Ejendomsservice, Vej & Park, BOFA og som afløsere indenfor social og sundhedsområdet.

 

Opmærksomhedspunkter

I forhold til at sikre oprettelse af akutjob i kommunen, skal der tages stilling til

hvilke job skal slås op som ”Akutjob”?

 

Er det alle stillinger, særlige områder eller bestemte målgrupper?

 

Der er via Beskæftigelsesudvalget og Jobcenter Bornholm en række generelle tiltag i gang i forhold til målgruppen, se vedhæftede bilag.

 

Øvrige tiltag

Ud over tiltagene i Akutpakken og Akutjob giver de midlertidige lovændringer mulighed for skærpede tiltag.

 

Som eksempel kan nævnes Frederikshavner-modellen, hvor kommunen ansætter ledige i op til 11 uger, hvis den ledige kun mangler et begrænset antal timer for at genoptjene dagpengeretten. Der kan udarbejdes forslag til både mere eller mindre indgribende modeller.

Økonomiske konsekvenser

Ang. Akutjob vil der ikke være økonomiske konsekvenser, da der er tale om ordinære stillinger, der genbesættes.

 

Ang. øvrige tiltag vil der, afhængig af model være økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. november 2012

1.
Notat akutpakken (DOC)

2.
Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgiver (PDF)

3.
Brev til borgmesteren vedr. akutjob 1. november (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Rummelige arbejdspladser, status 2012

81.00.00P21-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget får en årlig afrapportering om antal medarbejdere ansat på særlige vilkår. Hidtil har målet været, at andelen af ansatte skal være mindst 4,5 %. I forbindelse med budget 2013 er målet fastsat til 14 %, hvilket BRK allerede opfylder.

 

Status 2012 tager udgangspunkt i, at BRK har 605 ansatte med særlige vilkår inkl. elever pr. 1. oktober 2012 og 3.654 ansatte (omregnet til fuldtid).

 

Andelen af ansatte på særlige vilkår og elever er henholdsvis 15,7 % og 16,6 % afhængig af hvilke jobtyper, der medtages i beregningen.

Indstilling og beslutning

Personalechefen indstiller, at opgørelsen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forhold til BRKs sociale ansvar er virksomhederne forpligtet til at opfylde mål om antal ansatte på særlige vilkår ved at fastholde nuværende medarbejdere eller ansætte personer udefra på særlige vilkår, jf. regionskommunens politik på dette område.

 

Opgørelse af hvilke jobkategorier, der indgår i beregningerne, tager afsæt i Rammeaftale om socialt kapitel indgået mellem KL og KTO suppleret med elever og § 56-aftaler.

 

Politisk har der været ønske om, at antal ledige dagpengemodtagere i løntilskud ikke medregnes i rummelighedsprocenten, derfor vises to oversigter.

 

Oversigt 1 ekskl. ledige dagpengeberettigede med løntilskud

 

Pr. 1. oktober

2011

2012

Fleksjob

122

119

Skånejob

32

44

Ledige på kontanthjælp eller starthjælp

-

26

Servicejob

5

5

Seniorjob

5

12

Elever

239

273

§ 56-aftaler

93

93

I alt

496

572

Andel af ansatte i BRK

13 %

15,7 %

 

Oversigt 2 ekskl. inkl. ledige dagpengeberettigede med løntilskud

 

Pr. 1. oktober

2011

2012

Fleksjob

122

119

Skånejob (førtidspensionister)

32

44

Løntilskud til ledige dagpengeberettigede

123

33

Ledige på kontanthjælp eller starthjælp

-

26

Servicejob

5

5

Seniorjob

5

12

Elever

239

273

§ 56-aftaler

93

93

I alt

619

605

Andel af ansatte i BRK

16,2 %

16,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskellen i antal ledige dagpengeberettigede fra 2011 til 2012 skyldes bl.a. de lediges øgede opmærksomhed på, at løntilskudsjob i det private giver større mulighed for ansættelse efterfølgende, og at en del ledige er gået i gang med uddannelser.

 

Beskrivelse af jobtyperne:

 

Fleksjob: Personer med varigt nedsat arbejdsevne, der ikke får førtidspension

Skånejob: I skånejob ansættes modtagere af social førtidspension.

Ansættelse med løntilskud: Ledige dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere og revalidender kan efter nærmere betingelser få tilbudt ansættelse med løntilskud.

Seniorjob: Tilbud til ledige, der er over 55 år og har mistet dagpengeretten.

Servicejob: Langtidsledige dagpengemodtagere over 48 år. Ordningen udløb ved udgangen af 2002, og derfor vil denne jobtype forsvinde i takt med at de ansatte forlader BRK.

§ 56: Aftale ved langvarig sygdom eller kronisk lidelse.

Elever: I opgørelsen indgår elever, som aflønnes via Løn og Personale, dvs. elever i administrationen, Vej & Park, PAU-elever, køkkenassistentelever, social- og sundhedselever m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Anmodning om garantistillelse fra Østkraft Holding A/S

13.01.00Ø60-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Østkraft Net A/S skal etablere kabellægning af luftledninger 10 kW (nedgrave kablerne) samt etablering af luftledninger 0,4 kW i årene 2010-2013.

 

I forbindelse med selskabets finansiering af anlægsinvesteringen via Kommunekredit skal kommunalbestyrelsen tage stilling til en anmodning om garantistillelse fra selskabet på 115. mio. kr.  

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)     at Kommunalbestyrelsen godkender anmodningen

b)      at garantistillelsen betinges således, at den alene og udelukkende stilles til selskabets anlægsopsgave ifm. elforsyningsvirksomhed efter elforsyningslovens § 4, stk. 1., 1. pkt.

c)      at selskabet i forbindelse med regnskabsaflæggelse eller på anden vis skal dokumentere, at den låntagning og dermed den underliggende garantistillelse, er anvendt i overensstemmelse med sit formål

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har modtaget anmodning fra Østkraft Net A/S om kommunal garantistillelse på i alt 115 mio. kr. i forbindelse med etablering af kabellægning af luftledninger 10 kW og 0,4 kW i årene 2010-2013.

 

Bornholms Regionskommune er eneaktionær i Østkraft Holding A/S, der bl.a. omfatter datterselskabet Østkraft Net A/S.

 

Baggrunden for selskabets anmodning er, at det er økonomisk favorabelt at lade finansieringen ske via Kommunekredit. Sådan låntagning kræver kommunal garantistillelse, og det er selskabets ønske, at garantien bliver gældende indtil 2015, således at iværksættelse og tilpasning af låntagningen kan ske under hensyntagen til renteudviklingen.

 

Af elforsyningslovens § 4, stk. 1., 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, fremgår det, at en kommune kan varetage netvirksomhed med færre end 100.000 tilsluttede forbrugere.

 

Det er et almindeligt princip efter kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune på visse betingelser kan yde støtte, for eksempel i form af garantistillelse, til privates, herunder et selskabs, varetagelse af opgaver, som kommunen selv lovligt kunne varetage. Hvis den private/selskabet tillige varetager ikke-kommunale opgaver, skal støtten øremærkes.

 

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune påtager sig en økonomisk garantiforpligtelse på 115 mio. kr.

indtil 2015. Garantistillelsen udløser ikke deponeringskrav.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. november 2012

1.
Vedr. låneoptagelse Østkraft Holding A/S (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Ansøgning om delfinansiering af forprojekt til et telemedicinsk fuldskalaprojekt på Bornholm

24.10.00Ø39-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Der har igennem længere tid været samarbejdet mellem Bornholms Hospital, Bornholms Regionskommune og Teknologisk Institut med henblik på en øget satsning på anvendelse af telemedicin. De nævnte samarbejdsparter har nu fremsendt en ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til delfinansiering af et forprojekt til et telemedicinsk fuldskalaprojekt på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at ansøgningen imødekommes med op til 100.000 kr. under forudsætning af, at hver af de øvrige parter bidrager med et tilsvarende beløb, og at pengene finansieres via Vækstforums analysepulje.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ansøgningen er fremsendt af Bornholms Regionskommunes områdechef for Social og Sundhed på vegne af Bornholms Hospital og teknologisk Institut.

Det fremsendte projektforslag har titlen ”Analyse af forudsætninger for implementering af et telemedicinsk fuldskalaprogram på Bornholm”, mens projektet i daglig tale har navnet ”Tele Bornholm”.

 

At Bornholm er særlig velegnet som test-ø inden for dette felt skyldes bl.a., at sundhedstilstanden og alderssammensætningen svarer til det øvrige Danmark i 2020 med en større andel af ældre og en større andel med livsstilsrelaterede kroniske sygdomme. På Bornholm har aktuelt ca. 20.000 patienter kroniske sygdomme, hvoraf ca. 4.700 er multisyge – dvs. at patienten har mere end tre samtidige kroniske sygdomme.

 

Ved at fungere som test-ø inden for det telemedicinske område, vil man få identificeret muligheder og barrierer for en national udrulning af telemedicinske velfærdsteknologier. Analyseprojektet skal således kvalificere udgangspunktet for et fuldskala implementering af et telemedicinsk fuldskalaprogram på Bornholm ved bl.a. følgende aktiviteter:

1.      Analyse af den kliniske og organisatorisek evidens samt praktiske erfaringer

2.      Analyse af Cost-effectiveness

3.      Opbygning af en organisatorisk infrastruktur som nødvendigt afsæt for en efterfølgende fuld udrulning af telemedicinske løsninger til bornholmere med kronisk sygdom

 

Målgruppen for projekt ”Tele Bornholm” er:

-         Borgere/patienter med kroniske sygdomme

-         Det bornholmske sundhedsvæsens aktører

-         Lokale vækstvirksomheder

 

Hensigten med udvikling af nye telemedicinske løsninger er at give borgerne øget livskavlitet genne lettere adgang til behandling – hvad enten de er i hjemme, i skole eller på job – ved at fremme den tværsektorielle kommunikation mellem de tre parter i sundhedstrekanten (hospital, praktiserende læge og kommunen).

Et mindsket transportbehov for patienterne og færre besøg hos egen læge og indlæggelser på hospitalet betyder mindre tidsforbrug for alle parter.

 

Den projektmedarbejder, som vil blive tilknyttet projektet, vil blive ansat af Teknologisk Institut, men med hovedvægten af arbejdstiden på Bornholm i tæt samarbejde med øens samlede sundhedssektor.

 

Effektvurdering

Gennem udvikling af nye telemedicinske løsninger for bornholmske borgere med kroniske sygdomme, vil projekt Tele Bornholm dels bidrage til at understøtte kommunalbestyrelsens visioner om et godt liv for alle, Bornholm som vidensamfund og Bornholm som økonomisk bæredygtig ø og dels til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.

 

Vækstforumsekretariatet har gennemgået ansøgningen ud fra et vækstmæssigt perspektiv i forhold til Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi, ”Brigth Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø”. I erhvervsudviklingsstrategien indgår et særligt indsatsområde under overskriften ”Bornholm som erhvervs-ø”, hvor det understreges, at der også satses på udvikling af velfærdsteknologier. Det kan samtidig påpeges, at projektet vil være et nyt, konkret eksempel på, at Bornholm kan bruges som test-ø.

Det kan samtidig påpeges, at Bornholm med dette projekt vil kunne brandes som et innovativt ø-samfund med den nyeste sundhedsteknologiske udvikling. Det ventes ligeledes, at der vil blive etableret nye arbejdspladser indenfor telemedicinske støtte- og uddannelsesvirksomheder.

 

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til forprojektet har flg. to udgiftsposter:

 

                 Løn til projektmedarbejder 380.000 kr.

                 Rejseomkostninger                              20.000 kr.

                 I alt                                               400.000 kr.

 

Der forudsættes finansieret som flg.:

 

                 Vækstforums analysepulje 100.000 kr.

                 BRK / Social og Sundhedsområdet        100.000 kr.

                 Bornholms Hospital                            100.000 kr.

                 Teknologisk Institut                          100.000 kr.

                 I alt                                               400.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Samtlige midler under kommunens erhvervsfremmepulje er disponeret frem til og med 2013.

 

Vækstforums analysepulje er en pulje, som kommunaldirektøren normalt disponerer over til bl.a. hurtig iværksættelse af mindre analyser. Puljen ligger således i tilknytning til driften af Vækstforumsekretariatet. Da denne sag vedrører et beløb på 100.000 kr., har borgmesteren anmodet om at få ansøgningen forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. november 2012

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Ny udpegning af erhvervsmedlem til Bornholms Vækstforum

24.10.00A23-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde 11. oktober 2012 at lade HORESTA indstille kandidater til en ledig erhvervsplads i Bornholms Vækstforum. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig at uddelegere beslutningskompetencen til Økonomi- og Erhvervsudvalget, for at give det nye medlem mulighed for at deltage i Vækstforummødet 26. november 2012. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal således træffe beslutning om, hvilken af de to indstillede kandidater fra HORESTA, Jens Borup eller Gabriella Jantzen, der skal have den ledige plads i Bornholms Vækstforum.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget udpeger én af de to indstillede kandidater fra HORESTA som nyt medlem i Bornholms Vækstforum.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Jens Borup blev udpeget.

 

Sagsfremstilling

HORESTA har – med henvisning til ligestillingsloven – indstillet både en mand og en kvinde til den ledige erhvervsplads i Bornholms Vækstforum:

-         Restaurationsejer Jens Borup, Restaurant Bryghuset i Svaneke samt Brass i Rønne.

-         Restaurationsejer Grabriela Jantzen, Restaurant Le Port i Vang.

 

På forespørgslen om en kort beskrivelse, der redegør for de to kandidaters erhvervsmæssige og organisatoriske erfaringer, har HORESTA givet flg. oplysninger:

 

Jens Borup har været primus motor i forbindelse med oprettelsen af HORESTA Region Bornholm tilbage i 2007, og han har været både regionsformand og næstformand i HORSTA Bornholm. Jens Borup er i dag ordinært medlem i regionsbestyrelsen samt næstformand i det lokale beskæftigelsesråd på Bornholm. Han er endvidere styregruppemedlem socialfondsprojektet Comfortness Bornholm. Jens Borup ejer flere virksomheder på Bornholm, bl.a. Restaurant Bryghuset i Svaneke og Restaurant Brass i Rønne. Han er uddannet fysioterapeut og har en erhvervsdiplomuddannelse i ledelse.

Gabriela Jantzen har været ordinært bestyrelsesmedlem i HORESTA Region Bornholm i seks måneder. Hun er uddannet tjener og ejer restaurant Le Port i Vang.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Anlægsbevilling til renovering af kommunalbestyrelsessalen

82.07.00P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-10-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om en anlægsbevilling til renovering af kommunalbestyrelsessalen i forbindelse med udbedring af indeklimaproblemer.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter hvilken løsning der skal gennemføres samt finansieringen heraf med henblik på indstilling til kommunalbestyrelsen om anlægsbevilling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2012:

Sagen genoptages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Anbefaler at der lægges nyt gulvtæppe og levetidsforlænger ventilationsanlægget og at der gives en bevilling på 267.500 kr., finansieret af udvalgets disponible anlægspulje.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af det dårlige indeklima i kommunalbestyrelsessalen har BRK Ejendomsservice indhentet tilbud på forskellige tiltag med henblik på renovering af salen. Tilbuddene omfatter kun salen og ikke foyeren.

Der er indhentet tilbud på forskellige tiltag til løsning af indeklimaproblemerne fordelt på de helt nødvendige arbejder, øvrige mulige tiltag og alternative tiltag. Tilbuddene er beskrevet i bilag 1.

De nødvendige arbejder omfatter fjernelse af gulvtæppe, nyt gulvtæppe og levetidsforlængelse af ventilationsanlægget forud for luftmålinger til opfølgning på indeklimaforhold. Udgiften hertil udgør 267.500 kr.

Som alternativ hertil kan der opsættes et ny ventilations-/varmeanlæg for en merpris på 520.000 kr. eller en samlet pris på 787.500 kr.

Som alternativ til gulvtæppe kan der lægges trægulv, hvilket samtidig vil kræve opsætning af akustikloft. Merprisen i forhold til gulvtæppe udgør i alt 197.000 kr. som skal tillægges ovenfor, hvorved den billigste løsning koster 464.500 kr. og løsningen med ny ventilations-/varmeanlæg koster 984.500 kr.

De øvrige mulige tiltag omfatter forskellige arbejder, som kan tilvælges enkeltvis uafhængigt af andre tiltag. Disse tiltag koster samlet set 275.000 kr. 

 

Økonomiske konsekvenser

Der resterer et beløb på 621.500 kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje, som kan anvendes til finansiering. Finansiering herudover vil kunne ske via overførte puljebeløb inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområde, idet disse beløb så ikke kan tilføres kassebeholdning ved regnskabsafslutningen for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

BRK Ejendomsservice har besigtiget kommunalbestyrelsessalen og konstateret, at luften er blevet væsentligt bedre efter at gulvtæppe og gardiner er blevet fjernet.

Det er ikke muligt at måle på de forskellige parametre, uden at salen er i brug. Det anbefales derfor, at der lægges nyt gulvtæppe, monteres en form for solafskærmning og en forbedring af ventilationsanlægget.

Ved at investere 100.000 kr. i ventilationsanlægget, vil det være muligt at rense ventilationskanalerne og forbedre indblæsningsforholdene. Trækgenerne begrænses, dog vil der forsat være risiko for kuldeindfald igennem vinduerne.

En ændring af ventilationsanlægget ændrer dog ikke på, at der forsat ikke vil være mulighed for natkøling, ingen variation i luftmængden og der vil kunne opstå overtemperatur i byrådssalen i sommermånederne.

Efter at ovenstående tiltag er udført, vil der blive foretaget målinger ved de kommende byrådsmøder. Er der yderligere problemer, må indeklimaspecialisten tale med de personer, som har gener.

 

Økonomi:

Der er indtil videre afholdt udgifter for ca. 10.000 kr. Ovenstående tiltag forventes at indebære en udgift på 180.000 kr. ud over det, der allerede er afholdt.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. oktober 2012

1.
Notat vedr indeklima i kommunalbestyrelsessal (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

20

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

21

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt