Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
21-11-2012 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 31. oktober 2012
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. oktober 2012
  åbent 4 Ansøgning om kommunegaranti vedr. fjernvarme i Balka/Snogebæk og Nexø
  åbent 5 Akutjob til ledige
  åbent 6 Forslag til lokalplan nr. 068 for stenbanegrunden og det tidligere elværk i Rønne
  åbent 7 Lokalplanforslag for en ny daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby
  åbent 8 BAT - reduktion af anlægsbevilling til indkøb af nye busser
  åbent 9 Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger vedr. Bornholms Brandvæsen
  åbent 10 Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. Projekt "Nyt liv i Vang granitbrud"
  åbent 11 Anlægsbevilling til anlæg af cykelstier ved Ringvej nordøst om Rønne
  åbent 12 Boligreguleringsloven kapitel II-V
  åbent 13 Godkendelse af overdragelse af alment fælleshus, tilhørende Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus.
  åbent 14 Ansøgning om Grøn Ring projekt under Bornholms Grøn vækst program
  åbent 15 Kommunal regaranti for statslig garanti vedr. Havnegade 16, Nexø
  åbent 16 Orientering fra formanden
  åbent 17 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

1

 

 

Fraværende

Steen Colberg Jensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Borgmesteren foreslog, at pkt. 5 behandles først, da Allan Westh var inviteret med til gennemgang af punktet og at pkt. 10 udgår af dagsordenen og genoptages på dagsordenen til udvalgets møde i december måned, hvilket blev godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigter pr. 31. oktober 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. oktober 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (170,4 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (272,5 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (13,7 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2012 (148,7 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 31. oktober 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 170,4 mio. kr. er faldet med 2,5 mio. kr. i forhold til 30. september 2012, hvor beholdningen sidste år faldt med knap 9 mio. kr. 

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu stabiliseret omkring et niveau på 270 mio. kr., idet niveauet for den gennemsnitlige beholdning ultimo oktober er ca. 41 mio. kr. lavere end i 2011.

Niveauet forventes at være nogenlunde uændret året ud hvorefter det vil falde som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og overgangen til Udbetaling DK i første kvartal 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 13,7 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler fra 2011.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 39,6 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2012

1.
Beholdninger pr. 31. oktober 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. oktober 2012

00.30.14G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2012

1.
Driftsoversigt pr. 31. oktober 2012 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. oktober 2012 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og unge pr. 31. oktober 2012 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 31. oktober 2012 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. oktober 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ansøgning om kommunegaranti vedr. fjernvarme i Balka/Snogebæk og Nexø

13.03.01Ø60-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S har ansøgt om kommunegaranti på i alt 93 mio. kr. til optagelse af lån vedr. endelig overtagelse af Balka/Snogebæk fjernvarmeledningsnet samt Nexø Halmvarmeværk

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at der gives kommunegaranti på 45 mio. kr. til optagelse af lån i KommuneKredit vedr. overtagelse af fjernvarmeledningsnettet i Balka/Snogebæk, og

b)     at der gives kommunegaranti på 48 mio. kr. til optagelse af lån i KommuneKredit vedr. overtagelse af Nexø Halmvarmeværk.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandling af sagen.


Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har den 7. november 2012 ansøgt om kommunegaranti for optagelse af lån til henholdsvis endelig overtagelse af fjernvarmeledningsnettet i Balka/Snogebæk og overtagelse af Nexø Halmvarmeværk inkl. ledningsnet i Nexø.

Bornholms Varme A/S ansøger om en kommunegaranti for et lån på 45 mio. kr. i forbindelse med overtagelsen af fjernvarmeledningsnettet i Balka/Snogebæk. Kommunalbestyrelsen har tidligere givet kommunegaranti for en byggekredit af samme størrelse, og der er dermed tale om at konvertere den midlertidige belåning til et fast lån. Kommunens garantiforpligtelse vil således være uændret.

Forløbet omkring etableringen af fjernvarmeforsyningen af Balka/Snogebæk er beskrevet af Bornholms Forsyning i et bilag til ansøgningen. Projektet er blevet dyrere end oprindeligt planlagt, dels som følge af væsentligt flere tilslutninger og dels som følge en række uforudsete opgaver i undergrunden. Det oplyses i bilaget, at mertilslutningen og de øgede omkostninger samlet medfører, at ”overskudstidspunktet” forskydes med 3 år.

Bornholms Varme A/S har endvidere ansøgt om en kommunegaranti for et lån på 48 mio. kr. i forbindelse med overtagelsen af Nexø Halmvarmeværk med tilhørende ledningsnet i Nexø.

Nexø Halmvarmeværk blev etableret i slutningen af 1980erne og i 1995 blev der, i forbindelse med indførelse af tilslutningspligt, aftalt en købsoption for den daværende Nexø Kommune med udgangen af 2012. I forbindelse med kommunesammenlægningen overgik købsoptionen til Bornholms Regionskommune, og den er nu effektueret gennem Bornholms Varme A/S.

Den samlede købspris andrager 73 mio. kr. jf. også den beskrivelse, der er vedlagt ansøgningen. Der ansøges om en kommunegaranti på 48 mio. kr., hvilket svarer til værdien af anlæggene i værket. Nexø Halmvarmeværk overtages endeligt pr. 1. april 2013.

Bornholms Regionskommune har garanteret for to lån overfor DIFKO LXV (65). Der er modtaget dokumentation fra långiver for, at disse lån er indfriet og at garantierne er bortfaldet.

Bornholms Forsyning har fremsendt langtidsbudgetter for de to projekter hver for sig og for en samlet fjernvarmeforsyning af Nexø, Balka og Snogebæk, idet Forsyningen med overtagelsen af Nexø Halmvarmeværk vil drive fjernvarmeforsyningen med en samlet økonomi.

Det samlede budget er udarbejdet under forudsætning af en fjernvarmepris på niveau med fjernvarmeprisen i Aakirkeby, hvilket ligger under den nuværende pris i Nexø. Baggrunden for dette er, at Bornholms Varme inden for en kortere årrække arbejder på at harmonisere fjernvarmepriserne for selskabets forsyningsområder til prisniveauet i Aakirkeby.

Der er endvidere indarbejdet investeringer i renovering af kedler for 35 mio. kr. i 2015 og afsat 10 mio. kr. i 2020 til renovering af dele af ledningsnettet. Renoveringen af kedlerne er desuden et led i en eventuel udbygning af fjernvarmenettet til Svaneke, Aarsdale og Listed.

Langtidsbudgettet viser, at den underdækning på 25 mio. kr. der er efter overtagelsen af Nexø Halmvarmeværk vil være nedbragt til nul efter 20 år, hvorefter der vil være basis for prisnedsættelse eller mulighed for yderligere investeringer.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det fremsendte langtidsbudget vurderer Økonomi og Analyse, at den samlede fjernvarmeforsyning i Nexø, Balka og Snogebæk økonomisk set hænger sammen med en afskrivningsperiode på 25 år, svarende til løbetiden på de lån, der ønskes optaget. På den baggrund vurderes det, at der ikke er umiddelbar risiko for, at en garanti vil blive udløst.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2012

1.
Bornholms Varme - Ansøgning om kommunegaranti - Balka/Snogebæk og Nexø (PDF)

2.
Pressemeddelelse Nexø Halmvarmeværk.pdf (PDF)

3.
Pressemeddelelse Fjernvarmen i Balka Snogebæk.pdf (PDF)

4.
Langtidsbudget - Overdragelse Balka Snogebæk og Nexø (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Akutjob til ledige og andre tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere

15.00.00G01-0056

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

14-11-2012

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé
KL indgik den 24. oktober 2012 aftale med regeringen, de private arbejdsgivere og de øvrige offentlige arbejdsgivere om at arbejde for at tilvejebringe 12.500 ledige akutjob frem til 1. juli 2013 målrettet dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge eller opbruger dagpengeretten.

Heraf har KL forpligtet sig til at arbejde for, at kommunerne tilvejebringer i alt 3.000 akutjob.

Hertil kommer tiltag i Akutpakken og andre muligheder som den enkelte kommune kan vælge at iværksætte.

Indstilling og beslutning

Personalechefen og Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller:

a)     At sagen drøftes med henblik på hvordan Bornholms Regionskommune som arbejdsgiver skal sikre oprettelse af Akutjob, således at der til ØKEs møde den 21. november 2012 kan foreligge et beslutningspunkt

b)     At der drøftes hvorvidt der sammen med Beskæftigelsesudvalget skal udarbejdes et oplæg i forhold til yderligere tiltag overfor udfaldstruede dagpengemodtagere.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2012:

Drøftet og sagen genoptages på udvalgets møde den 21. november 2012.

 

 

 

 

Indstilling

a)     At Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter hvilken model BRK som arbejdsgiver skal anvende ved udmøntning af loven om akutjobs.

b)     At Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter yderligere tiltag overfor udfaldstruede dagpengemodtagere i et samarbejde med Beskæftigelsesudvalget.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Indstillingens pkt. a) godkendt med at hver virksomhed vurderer i hvert enkelt tilfælde om stillingen skal opslås som akutjob, idet der er en særlig forpligtelse, såfremt der er tale om ufaglærte job. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres hver måned om udviklingen af de opslåede akutjob.

Indstillingens pkt. b): Beskæftigelsesudvalget behandler et konkret oplæg om tiltag over for udfaldstruede dagpengemodtagere til kommunalbestyrelsens behandling i december måned.

 

 

Sagsfremstilling
KL har forpligtet sig til at arbejde for, at kommunerne tilvejebringer i alt 3.000 akutjob.

Det er kommunen som arbejdsgiver og dermed ØKE, som har ansvaret i forhold til oprettelse af Akutjob, idet Beskæftigelsesudvalget har ansvaret som fagudvalg i forhold til den øvrige beskæftigelsesmæssige indsats, som udmøntes via Jobcenteret.

 

Akutjob kan både være varige og tidsbegrænsede. For at blive betragtet som et akutjob skal en stilling dog som minimum være af 13 ugers varighed. Ordningen med akutjob gælder for stillinger, der opslås den 24. oktober eller senere, og løber frem til 1. juli 2013.

Ordinære job

Det er i aftalen forudsat, at der er tale om ordinære job, dvs. job hvortil der under alle omstændigheder skulle ansættes en medarbejder, og stillinger hvor ansættelse sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår og uden tilskud fra det offentlige.

 

Den enkelte kommune har ikke en forpligtelse til at opslå og besætte et bestemt antal akutjob. Men KL opfordrer kommunerne til at tage godt imod aftalen og bidrage til at opfylde målet om 3.000 kommunale akutjob.

 

KL opfordrer i den forbindelse til en dialog mellem jobcenterchefen og personalechefen i den enkelte kommune om opgaven bl.a. for at få et overblik over målgruppen. Det er på baggrund af dette af sagen nu foreligges for ØKE.

 

Målgruppen

Målgruppen for akutjob er

Ø      Ledige, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012, dog senest ved udgangen af uge 26 i 2013, samt personer, der frem til den 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er uden job.

Ø      Den ledige skal på tidspunktet for ansættelsen være medlem af en arbejdsløshedskasse.

Ø      Endvidere skal pågældende fuldt ud stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter gældende rådighedsregler. Det vil bl.a. sige, at den ledige skal være tilmeldt som arbejdssøgende hos et jobcenter og have et godkendt CV på jobnet.dk, være aktivt jobsøgende etc.

 

 

Målgruppe på Bornholm:

Antal: 227 har d.d. fået brev om at man indgår i risikogruppen.

 

På landsplan påregnes, at målgruppen vil udgøre 20.000 personer i perioden oktober 12 – april 13.

Hovedparten vil opbruge dagpengeretten i begyndelsen af 2013.

 

En del af målgruppen vil erfaringsmæssigt finde job på egen hånd inden for den tilbageværende periode med ret til dagpenge eller umiddelbart herefter. På landsplan forventes, at 37,5% afgår til anden beskæftigelse mv.

 

Bornholm

 

I målgruppen                                              227 personer

Frafald job mv., 37,5 %                               85 personer

Målgruppe efter frafald                               142 personer

 

De ledige i risikogruppen kommer især fra 3F, KRIFA, HK og FOA, og der er i vid udstrækning tale om ufaglærte ledige.

 

Akutjob lovgivningen giver mulighed for fortrinsadgang for ledige fra målgruppen

Der er i tilknytning til aftalen om akutjob besluttet, at offentlige arbejdsgivere kan give ledige i målgruppen fortrinsadgang til job, der er opslået som akutjob.

Offentlige arbejdsgivere får herved mulighed for at fravige pligten til at ansætte den bedst kvalificerede til stillingen.

 

Jobpræmie

Arbejdsgivere, der ansætter personer i målgruppen i akutjob, modtager en særlig jobpræmie.

Præmien udgør:

Ø      12.500 kr., når ansættelsesforholdet (ubrudt) har en varighed på minimum 26 uger, og

Ø      yderligere 12.500 kr. , når det har en (ubrudt) varighed på minimum 52 uger.

 

Den maksimale jobpræmie udgør således 25.000 kr. for job af minimum 52 ugers varighed, herunder varige job. Der ydes ikke jobpræmie for ansættelsesforhold af under 26 ugers varighed.

Jobpræmien ydes kun, hvis den ansatte har en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 32 timer ugentligt i løbet af hver 6 måneders ansættelsesperiode.

 

Job i BRK

For at anskueliggøre de potentielle muligheder i kommunen, har BRK i de seneste 12 måneder haft 193 jobopslag som indeholder ca. 357 stillinger. Ca. 50 af disse stillinger  er midlertidige – dvs. barselsvikariater, ferieafløsere osv.

 

Da risikogruppen især udgøres af ufaglærte, vil dette også medføre, at det er specielle typer af stillinger i BRK som kan komme på tale, fx i BRK Ejendomsservice, Vej & Park, BOFA og som afløsere indenfor social og sundhedsområdet.

 

Opmærksomhedspunkter

I forhold til at sikre oprettelse af akutjob i kommunen, skal der tages stilling til

hvilke job skal slås op som ”Akutjob”?

 

Er det alle stillinger, særlige områder eller bestemte målgrupper?

 

Der er via Beskæftigelsesudvalget og Jobcenter Bornholm en række generelle tiltag i gang i forhold til målgruppen, se vedhæftede bilag.

 

Øvrige tiltag

Ud over tiltagene i Akutpakken og Akutjob giver de midlertidige lovændringer mulighed for skærpede tiltag.

 

Som eksempel kan nævnes Frederikshavner-modellen, hvor kommunen ansætter ledige i op til 11 uger, hvis den ledige kun mangler et begrænset antal timer for at genoptjene dagpengeretten. Der kan udarbejdes forslag til både mere eller mindre indgribende modeller.

Økonomiske konsekvenser

Ang. Akutjob vil der ikke være økonomiske konsekvenser, da der er tale om ordinære stillinger, der genbesættes.

 

Ang. øvrige tiltag vil der, afhængig af model være økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Supplerende sagsfremstilling til 21. nov. 12

I henhold til indstillingens punkt a) om akutjob er der udarbejdet et notat med tre mulige modeller for udmøntning af den midlertidige lovændring om akutjobs. Notatet er vedlagt som bilag

I henhold til indstillingens punkt b) om yderligere muligheder overfor udfaldstruede dagspengemodtagere er der udarbejdet et notat med en ’Bornholm-model’ med inspiration fra Frederikshavn. Notatet er vedlagt som bilag.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. november 2012

1.
Notat akutpakken (DOC)

2.
Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgiver (PDF)

3.
Brev til borgmesteren vedr. akutjob 1. november (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2012

4.
Modeller for akutjob (DOC)

5.
Bornholmermodel (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forslag til lokalplan nr. 068 for stenbanegrunden og det tidligere elværk i Rønne

01.02.05P16-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 6. februar 2012 besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan for stenbanegrunden og det tidligere Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt (Elværket) til afløsning for den gældende lokalplan nr. 019.

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 068, der bl.a. skal muliggøre opførelse af yderligere 8 almennyttige boliger i området i tilknytning til de eksisterende boliger. Et areal reserveres til Elværket og der udlægges areal til fælles parkering.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller,

            at forslaget vedtages og offentliggøres og sendes i høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har anmodet Teknik & Miljø om at igangsætte en lokalplanproces for Stenbanen, der muliggør at få opført 8 nye almennyttige boliger i tilknytning til de eksisterende 16 boliger i området. Anmodningen begrundes med behovet for udvikling af nye og gode boliger i området til fysisk og psykisk handicappede. Et fremsendt projektforslag danner grundlag for lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Opførelsen af nye boliger på den valgte placering vil være i strid med den gældende lokalplan nr. 019. Det har derfor været nødvendigt at udarbejde et nyt lokalplanforslag for hele området omfattet af lokalplan nr. 019.

Desuden understøtter planlægningen også mulighederne for en fremtidig anvendelse af Elværket. Det gøres bl.a. ved at sikre et friareal i tilknytning til bygningskomplekset, samt areal til parkering.

Lokalplanforslaget skal dermed muliggøre en udvikling i området, der er i bedre overensstemmelse med nutidige behov for bebyggelse mv. Derudover tilgodeses behovet for vejadgang til området, stiforbindelse mellem Langelinie og Landemærket samt behovet for parkeringsarealer til betjening af områdets bebyggelse og offentlig parkering.

Lokalplanforslaget er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2012

1.
Forslag til lokalplan nr. 068 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Lokalplanforslag for en ny daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby

01.02.05P16-0113

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 20. august 2012 besluttet, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag og kommuneplantillæg der skal muliggøre etablering af en daginstitution på et areal ved NaturBornholm. Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 069, ledsaget af et forslag til kommuneplantillæg nr. 011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at kommuneplantillæg nr. 011 og lokalplan nr. 069 offentliggøres og sendes i høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et lokalplanforslag nr. 069 og kommuneplantillæg nr. 011 som muliggør etablering af en daginstitution i Aakirkeby.

Planforslaget omfatter et areal på ca. 2,6 ha. beliggende på den nordøstlige del af det åbneareal ved NaturBornholm med vejadgang via Grønningens forlængelse.

Daginstitutionen er planlagt til ca. 900 m2 men lokalplanen rummer mulighed for en fremtidig udvidelse på op til 1600 m2.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i projektforslag fra arkitektfirmaet Mangor og Nagel som byggeudvalget har godkendt. I forslaget er byggefeltet er placeret på det åbne areal ca. 100 meter øst for NaturBornholm, for således at søge at fastholde det monolitagtige udtryk der er lagt vægt på i NaturBornholms arkitektur.

Hovedanslaget i bygningsarkitekturen for en ny børnehave er tænkt som 2 kiler der løfter sig ud af landskabet som en mindre bakke, til en højde af maksimalt 6 meter. Bygningens tagflade er organisk grønt enten græs, stenurt eller lignende, og ydre bygningsfacader er i arkitekternes skitseforslag beskrevet, som ufarvet lodret træbeklædning i stil med facaderne på de nye bygninger ved Hammer Havn.

Adgang til Institutionen bliver fra Grønningen og der etableres afsætnings- og parkeringspladser øst for byggeriet i forbindelse med adgangsvejen.

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 069 ophæves del af den hidtidigt gældende lokalplan nr. 012 og del af gældende lokalplan nr. 029 og del af gældende lokalplan nr. 026 for så vidt angår det aktuelle lokalplanområde.   

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2012

1.
Screening 23.10.12 (PDF)

2.
LP 069 -forslag (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  BAT – reduktion af anlægsbevilling til indkøb af nye busser

13.05.12Ø20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Indkøb af 12 nye busser til BAT forventes at blive billigere end forudsat på anlægsbevillingstidspunktet. Det anbefales derfor at tilbageføre 3.071.000 kr., som er overskydende anlægsmidler, til BATs driftsbudget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at anlægsbevillingen til indkøb af nye busser til BAT reduceres med 3.071.000 kr. til 21.129.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på -3.071.000 kr., og at beløbet tilbageføres BATs driftsbudget.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2011 anlægsbevilling på 24,2 mio. kr. til indkøb af 12 nye busser. Anlægsbevillingen blev finansieret af BATS driftsbudget med 6,2 mio. kr. og af de likvide midler med 18,0 mio. kr.

Midlerne fra BATs driftsbudget var sammensat af 4,7 mio. kr. fra det overførte overskud fra 2010 samt 1,5 mio. kr. fra bevillingen til indkøb af busser.

Det blev endvidere besluttet, at BATs driftsbudget reduceres med 1,8 mio. kr. årligt i 10 år fra 2012 til finansiering af trækket på de likvide midler, idet der forventedes årlige driftsbesparelser i samme størrelsesorden.

 

Samlet set forventes indkøb af de 12 nye busser at udgøre 21,129 mio. kr., og bliver dermed 3,071 mio. kr. billigere end forudsat. Det anbefales at tilbageføre de 3,071 mio. kr. fra anlægs- til driftsbudgettet, idet en del af finansieringen som nævnt var et overført driftsoverskud fra 2010.

 

I 2011 blev resultatet for BAT et underskud på 2,7 mio. kr. En af årsagerne til underskuddet i 2011 var merudgifter vedrørende 2010, som først blev afholdt i 2011. I alt 1,118 mio. kr. i merudgifter vedr. 2010 som omfattede lønsumsafgift til skat, for meget opkrævet skolekørsel, samt korrektion for samhandelsaftale med DBS. Derudover bidrog bl.a. også stigende brændstofpriser til merudgifter i 2011.      

 

En tilbageførsel af de overskydende anlægsmidler til driften vil kunne finansiere underskud fra 2011 samt dele af det forventede underskud i 2012.

 

Som konsekvens heraf, fastholdes kommunalbestyrelsens beslutning om at reducere BATs driftsbudget med 1,8 mio. kr. årligt i 10 år, som vedtaget i forbindelse med den oprindelige anlægsbevilling.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales at tilbageføre mindreudgifter for 3,071 mio. kr. vedr. buskøb fra anlægs- til driftsbudgettet, idet indkøb af busser er delvist finansieret af et overført driftsoverskud fra 2010 på 4,7 mio. kr.

Anlægsbevillingen på 24,2 mio. kr. reduceres tilsvarende med 3,071 mio. kr. til 21,129 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. Bornholms Brandvæsen

14.20.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevillingerne til Bornholms Brandvæsen vedr. bygningsændringer i Aakirkeby og Rønne samt ny station i Allinge er overskredet. Der redegøres for merforbruget og anvises finansiering til tillægsbevillinger til anlægsbevillingerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 400.000 kr. til Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer i Aakirkeby, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 725.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.224.000 kr. til Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer i Rønne, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 3.018.800 kr.

c)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 70.000 kr. til Bornholms Brandvæsen, ny station i Allinge, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 6.070.000 kr.

d)     at tillægsbevillingerne på i alt 1.694.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsbevilling til Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer i Åkirkeby:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 19. februar 2009 en anlægsbevilling på 325.000 kr. til etableringsomkostninger ved indretning af hjælpebrandstationerne i Aakirkeby og Gudhjem, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til indretning af brandstation i Brovangen i Aakirkeby.

 

Den 17. december 2009 besluttede kommunalbestyrelsen, at hjælpebrandstationen i Aakirkeby skulle forblive i eksisterende lokaler og at de afsatte midler skulle anvendes til etablering af krævede velfærdsfaciliteter i bygningen, som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet.

 

De indvendige bygningsarbejder bestod i indretning af velfærdsfaciliteter med bad, toilet, håndvaske og omklædningsmuligheder samt nødvendige installationer herfor.

 

I forbindelse med indretning af bygningen, blev det klart at denne var i så dårlig stand, at der skulle iværksættes en større udvendig bygningsrenovering. Daværende beredskabschef, som også forestod administrationen af nedrivningspuljen, undersøgte og godkendte, at den nødvendige udvendige renovering kunne finansieres via nedrivningspuljen.

 

Udgifterne til de indvendige bygningsarbejder kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, mens udgifterne til det udvendige renoveringsarbejde i første omgang blev konteret på nedrivningspuljen.

 

Efter arbejdets afslutning blev det fra Økonomi og Analyses side påpeget, at det ikke var acceptabelt at afholde udgifterne til brandvæsenets udvendige bygningsarbejder på nedrivningspuljen, da anlægsbevillingen vedr. indsatspuljen også var overskredet. Disse udgifter blev således omkonteret til det oprindelige projekt, som således herefter udviste et stort merforbrug.

 

I 2012 er der afholdt udgifter for 192.560 kr. pr. oktober 2012 i forhold til overført rådighedsbeløb på -187.389 kr. Merforbruget udgør dermed pt. 379.949 kr. Der søges om en tillægsbevilling på 400.000 kr. svarende til det forventede merforbrug.

 

Anlægsbevilling til Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer i Rønne:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. februar 2010 en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til køb af bygning på Industrivej 5 i Rønne til brug for Rønne Brandstation. Anlægsbevillingen finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til køb og salg af fast ejendom og ved at brandvæsnets driftsbudget reduceres med 280.000 kr. årligt med virkning fra 1. april 2010. Endvidere meddeles en anlægsbevilling på 394.800 kr. til etableringsomkostninger i forbindelse med udflytning af brandstationen i Rønne, herunder flytning af vagtcentral, finansieret af det resterende rådighedsbeløb vedr. indretning af brandstation i Brovangen i Aakirkeby.

 

I notat af 8. april 2010 anbefales det i stedet for, at købe bygningen på Fabriksvej 31 for 2.100.000 kr. og indrette den til brandstation, hvilket godkendes af borgmesteren og tages til efterretning af kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010. I notatet anslås udgifterne til nødvendige tiltag at udgøre 1,4 mio. kr., som bl.a. skal dække indretning af velfærdsfaciliteter til mandskabet, nedrivning af indvendige vægge, isætning af nye porte, opsætning af udsugningsanlæg, etablering af vejadgang til Fabriksvej, nødvendig IT m.v.

 

Den korrigerede anlægsbevilling til bygningsændringerne i Rønne udgør således pt. 1.794.800 kr.

 

I foråret 2011 står det klart, at det afsatte beløb ikke rækker til i forhold til en færdiggørelse af det igangsatte arbejde. Det aftales, at de absolut påkrævede arbejder færdiggøres, mens resten af arbejderne i første omgang stoppes. Brandstationen bliver ibrugtaget i september 2011 med en række mangler i forhold til indretningen. På nuværende tidspunkt mangler følgende færdiggørelse: udrykningsvej til Almindingsvej, indretning af undervisningslokale og opsætning af udsugningsanlæg i garage.

 

I 2012 er der afholdt udgifter for 268.891 kr. pr. oktober 2012 i forhold til overført rådighedsbeløb på -490.168 kr. Merforbruget udgør dermed pt. 759.059 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 1.224.000 kr. svarende til det forventede merforbrug. 

 

Anlægsbevilling til Bornholms Brandvæsen, ny station i Allinge:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. januar 2011 en samlet anlægsbevilling på 6 mio. kr. til opførelse af en ny brandstation i Allinge. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2010 på 2.781.000 kr. samt med 3.019.000 kr. af de likvide midler. Brandvæsenets driftsbudget reduceres med 100.000 kr. årligt med virkning fra 1. januar 2011, og brandstation i Havnegade (Allinge) sættes til salg.

 

I 2012 er der afholdt udgifter for 3.401.681 kr. pr. oktober 2012 i forhold til overført rådighedsbeløb på 3.332.035 kr. Merforbruget udgør dermed pt. 69.646 kr. Merforbruget kan henføres til montering af IT net, udstyr m.v.

Det oprindelige anlægsprojekt kunne afsluttes med et merforbrug på ca. 3.000 kr. Men projektet er udvidet med montering af IT-netværk samt udstyr, montering af alarmanlæg, opsætning af energibesparende loftventilatorer samt ekstraarbejder i forhold til indretning af brandstationen, som ikke var indeholdt i det oprindelige projekt.

Der søges om en tillægsbevilling på 70.000 kr. svarende til det forventede merforbrug. 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes beredskabet at overskride anlægsbevillingerne med 1.694.000 kr.

Merforbruget foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.080.280 kr. fra tidligere år, som er overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.416.780 kr. Af den samlede pulje på 28.416.780 kr. er der allerede disponeret 20.600.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådighedsbeløb på 7.816.780 kr. i puljen.

 

Fra anlægspuljen for 2011 har Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2011 prioriteret 3.950.000 kr. til forbedringer af trafikforholdene ved og omkring Munch Petersens Vej og Zahrtmannsvej, heraf er der allerede meddelt en anlægsbevilling på 350.000 kr. til planlægning mv. Da der stadig ikke er en endelig afklaring af hvordan trafikafviklingen skal ske på og ved Rønne Havn, vil det være muligt at reducere/udsætte projektet helt eller delvist.

 

Fra anlægspuljen for 2012 har Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2011 prioriteret 500.000 kr. til projektering af en eventuel ombygning af Zahrtmanns Runddel. Dette projekt forudsætter at ovennævnte projekt vedr. trafikforholdene ved Munch Petersens Vej er afklaret, og det vil derfor være muligt at udsætte projektet.

 

Derudover findes der ikke-disponerede midler i anlægspuljen i 2012, som kan finansiere de resterende 144.000 kr.

 

Det foreslås, at det forventede merforbrug på 1.694.000 kr. på Beredskabet finansieres fra den disponible anlægspulje til vejanlæg med følgende beløb: 

·        1.050.000 kr. fra puljen i 2011, som er prioriteret til forbedringer af trafikforholdene på Munch Petersens Vej og Zahrtmannsvej,

·        500.000 kr. fra puljen i 2012, som er prioriteret til undersøgelser og projektering af strækningen ved og omkring Zahrtmanns Runddel

·        144.000 kr. fra puljen i 2012, som endnu ikke er prioriteret.

 

Teknik & Miljø vil derfor i forbindelse med prioriteringen af anlægsarbejderne for 2013, genfremsætte de udskudte projekter til en politisk prioritering.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. projekt "Nyt liv i Vang granitbrud"

08.03.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. projekt Mulighedernes Land - ”Nyt liv i Vang granitbrud”- tidligere kaldet ”Projekt Ned og op igen”. Der søges fortsat anden finansiering på forventet samlet 2 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.401.610 kr. til projektet, så den samlede anlægsbevilling til projekt Nyt liv i Vang granitbrud herefter udgør 16.019.360 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10.345 kr. (indtægt)vedrørende tilskud til projektet, således at den samlede anlægsbevilling til tilskud udgør 11.607.405 kr.

c)     at tillægsbevillingerne på i alt 4.411.955 kr. finansieres af de likvide midler.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Udgår.

 

Sagsfremstilling

Projektet ”Nyt liv i Vang granitbrud” er et ud af 6 delprojekter der gennemføres med Realdania som led i samarbejdsprojektet Mulighedernes Land.

Projektet kom i stand på grundlag af en aftale med NCC om afvikling af brydningsaktiviteter i området og overdragelse af området til Bornholms Regionskommune. Med projektet omdannes Vang Pier og Ringebakkebruddene til et rekreativt område med sigte på at styrke Bornholms image og position som et sted med store naturværdier, en særlig geologi og rige muligheder for friluftsliv.

Ultimo 2011 blev noteret et markant merforbrug på gennemførelsen af det samlede projekt.

Merforbruget skyldes, at projektforudsætninger ikke i tilstrækkelig grad har været beskrevet, herunder ansvarsfordelingen mellem de involverede parter og forudsætningerne for deres samarbejde. Dertil kommer, at anlægsarbejderne har vist sig langt mere omfattende end først antaget. De indbefatter terrænændringer bl.a. med henblik på forsinkelse og hensigtsmæssig ledning af overfaldevand gennem bruddet. Der er generelt valgt løsninger der både har skabt varige naturforbedringer i området og samtidigt medvirker til at begrænse driftsudgifterne.

På foranledning af merforbruget blev en færdiggørelse af projektet drøftet med Realdanias projektleder i april 2012. Denne har efterfølgende tilkendegivet, at Realdania vil tilføre yderligere 1.156.400 kr. til projektet idet de forudsætter de planlagte arbejder færdiggjort. Eksklusiv fondsafgift (17,5 %) udgør denne merbevilling i alt 954.030 kr.

Projektgruppen bag Mulighedernes Land arbejder fortsat på forskellige finansieringsmulighe- der, der vil kunne skabe en bedre balance i projektregnskabet inden projektafslutning, der er sat til medio 2013. Samlet anslås disse til 2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 18. januar 2011 en anlægsbevilling på 11.617.750 kr. til projektudgifterne samt en tilsvarende anlægsbevilling på -11.617.750 kr. til tilskud til projektet. Den kommunale udgift udgjorde således netto 0 kr.

 

Nedenstående økonomioversigt viser dels hvordan de oprindelige anlægsbevillinger var sammensat, og dels hvilke ændringer, der er indeholdt i denne tillægsbevillingssag.

 

Tilskud/finansiering:

Opr. bev.

Korr. bev.

Ændring

Realdania

-4.320.000

-5.476.400

-1.156.400

Fondsafgift Realdania

756.000

958.370

202.370

I alt

-3.564.000

-4.518.030

-954.030

 

 

 

 

NCC

-6.700.000

-8.375.000

-1.675.000

Fondsafgift NCC

0

1.465.625

1.465.625

NCC stenmateriale

-900.000

0

900.000

I alt

-7.600.000

-6.909.375

690.625

 

 

 

 

Friluftsrådet

-550.000

-180.000

370.000

Fondsafgift Friluftsrådet

96.250

0

-96.250

I alt

-453.750

-180.000

273.750

Tilskud/finansiering i alt:

-11.617.750

-11.607.405

10.345

 

 

Udgifter:

Opr. bev.

Korr. bev.

Ændring

Anlægsudgifter

11.617.750

 

 

Forbrug pr. 15. oktober 2012

 

14.844.360

 

Aftale om merbev. Realdania

 

1.175.000

 

Anlægsudgifter i alt:

11.617.750

16.019.360

4.401.610

 

Tillægsbevilling:

 

 

4.411.955

 

 

Mindreindtægter 10.345 kr.

·         Realdania har tilkendegivet at bevilge et yderligere tilskud på netto -954.030 kr.

·         Tilskuddet fra NCC blev oprindeligt budgetlagt med 6.700.000 kr. uden moms. Men beløbet er modtaget inkl. moms og fondsskatten er efterfølgende fratrukket. Dette berigtiges med -209.375 kr. Tilskuddet på 900.000 kr. vedrørende stenmateriale fra NCC, som fejlagtigt indgik i den oprindelige anlægsbevilling, fjernes. Mindreindtægten udgør netto 690.625 kr.

·         Der blev oprindeligt budgetlagt med et tilskud fra Friluftsrådet på netto -453.750 kr. (ansøgt beløb minus fondsafgift). Efterfølgende Har BRK modtaget tilsagn om et tilskud på -180.000 kr. idet dele af det ansøgte efter aftale ventes behandlet særskilt på et efterfølgende møde forventet d.å. Der skal ikke betales fondsafgift af tilskud fra Friluftsrådet. Mindreindtægten udgør foreløbig netto 273.750 kr.

 

Merudgifter 4.401.610 kr.

·         De samlede projektudgifter forventes at udgøre 16.019.360 kr., idet der, jf. aftale med Realdania, afsættes 1.175.000 kr. til færdiggørelse af projektet. Dette medfører en merudgift på 4.401.610 kr. i forhold til den oprindelige bevilling på 11.617.750 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Oversigt vedr. beregning tillægsbevillinger til anlægsbevillinger ”Nyt liv i Vang Granitbrud”.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevilling til anlæg af cykelstier ved Ringvej nordøst om Rønne

05.01.02Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Projektet vil være en færdiggørelse af en cykelstiforbindelse langs hele ringvejen nordøst om Rønne, og vil være et væsentligt bidrag til at etablere en forbindelse til ”Den grønne ring” ved Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7.900.000 kr.(udgift) til trafiksanering for cyklister på Ringvej nordøst om Rønne

b)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 4.900.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

c)     at den kommunale nettoudgift på 3.000.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg

d)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

 Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af ringvejen nordøst om Rønne vil der blive anlagt cykelstier i begge vejsider. Nyanlægget af ringvejen vil forløbe fra Torneværksvej i vest til Østre ringvej i øst, og vil således være den sidste del af den overordnede ringvej nordøst om Rønne. Der vil dog fortsat mangle cykelstier på væsentlige dele af ”den gamle ringvej”.

 

Dette anlægsprojekt vil være et supplement til det samlede ringvejsprojekt nordøst om Rønne og vil dels skabe en sammenhængende cykelsti fra Haslevej til Aakirkebyvej og dels muliggøre adgang for cyklister til den grønne ring omkring Rønne.

Projektet er etableret i samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og LAG Bornholm og vil også være en del af Udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje og vil således være en del af medfinansieringen til realisering af denne plan.

Projektets formål er at forbedre forholdene, specielt for cyklisterne, ved etablering af cykelstier på den nordligste del af Nordre Ringvej og på Østre Ringvej, samt at forbedre adgangen til de rekreative arealer ved ”Grøn Ring”.

Etablering af en lysregulering med en venstresvingsbane i krydset Haslevej/Nordre Ringvej vil bl.a. være af væsentlig betydning for at sikre en sikker krydsning for cyklisterne.

Økonomiske konsekvenser

De samlede projektudgifter udgør 7.900.000 kr.

 

Finansiering:

BRK’s disponible anlægspulje til vejanlæg                                                    -3.000.000 kr.

Tilskud fra LAG Bornholms pulje ”Grøn Vækst”                                             -3.900.000 kr.

Tilskud fra og Transportministeriets pulje ”Bornholms Cykelveje”   -1.000.000 kr.

I alt                                                                                                   -7.900.000 kr.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011 behandlede udvalget en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet, og prioriterede herunder 3.000.000 kr. til et projekt vedrørende anlæg af cykelstier mv. på den resterende del af ringvejen nordøst om Rønne.

Af de samlede projektudgifter på 7,9 mio. kr. kan de 3 mio. kr. således finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.080.280 kr. fra tidligere år, som er overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.416.780 kr. Af den samlede pulje på 28.416.780 kr. er der allerede disponeret 20.600.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådighedsbeløb på 7.816.780 kr. i puljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2012

1.
Oversigtskort over Ringvej nordøst om Rønne (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Boligreguleringsloven kapitel II-V

03.00.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 15. december 2011, at Boligreguleringslovens kapitel II – V skulle være gældende for Bornholm i perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 dog undtaget reglerne i §§ 52a-c.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for teknik og Forsyning indstiller:

at boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende for Bornholms Regionskommune fra d. 1. januar 2013 til d. 31. december 2013, dog undtaget reglerne i §§52 a-c.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

 Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Reglerne i lovens (Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, LBK nr. 962 af 11. august 2010) kapitel II – V kan højst være gældende for en periode på 4 år. Kommunalbestyrelsen skal derfor inden årets udgang beslutte, at reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende fra 1. januar 2013.

Reglerne i lovens kap. II – V omfatter følgende:

Kapitel II: Huslejereguleringer for beboelseslejligheder

Kapitel III: Vedligeholdelse og opretning

Kapitel III A: Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond

Kapitel IV: Forbedringer

Kapitel IV A: Huslejeregulering for mindre ejendomme

Kapitel V: Huslejeregulering for enkeltværelser

Kapitel VI: Huslejenævn

Kapitel VII: Benyttelse af boliger

Reglerne i lovens kapitel VII, om benyttelse af boliger, gælder i de kommuner, hvor reglerne i kapitel II – V er gældende.

Reglerne i §§52 a – c i kapitel VII gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at de skal gælde. §§52 a – c omhandler bl.a. regler om max. antal beboere pr. beboelsesrum.

Reglerne i lovens kapitel VI, nedsættelse af Huslejenævn, gælder i alle kommuner uanset om kommunen har vedtaget at lovens kapitel II – V skal være gældende.

De beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer efter §§ 1 og 2 skal bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på den måde, der er sædvanlig i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Godkendelse af overdragelse af alment fælleshus, tilhørende Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus.

03.10.02K08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DVB Parken anmoder ved brev af den 22. marts 2012 om at kommunalbestyrelsen godkender, at DVB Parkens afd. 5, Kystparken overtager den andel af fælleshuset til ejerlejlighed nr. 3, matrikel nr. 1214 c, Rønne Bygrunde, beliggende Kystparken 17, 3700 Rønne, der i dag tilhører Bo42 afd. 20.

Henvendelsen er fremsendt på vegne af begge afdelinger samt ejerforeningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at overdragelsen af andel af fælleshuset tilhørende Bo42s afd. 20 til DVB Parken afd. 05 godkendes

b)     at en finansiering af erhvervelsen af DVB Parken afd. 05 sker ved optagelse af realkreditlån med hovedstol på kr. 501.000 godkendes

c)     at den for DVB Parken afd. 5 afledte lejeforhøjelse på 1,9 % svarende til kr. 14,33 pr. m²          godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

 Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

DVB Parken afd. 05, Kystparken og Bo42 afd. 20 har i fællesskab i 1996 oprettet en ejerforening, Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus, der ejer og er adkomsthaver til fælleshuset ejerlejlighed nr. 3, matrikel nr. 1214 c, Rønne Bygrunde, beliggende Kystparken 17, 3700 Rønne.

 

Fordelingstallet mellem de to boligafdelinger er: DVB Parken 94,4/144,4 og Bo42 50,0/144,4.

 

På baggrund af den reelle brug af fælleshuset, er der enighed om, at Bo42 afd. 20 udtræder af forpligtigelsen og rettighederne vedr. fælleshuset, der herefter fortsætter alene i regi af DVB Parken afd. 05.

Ejendommen vurderes til at være af middel vedligeholdelsesstand i forhold til tilsvarende boliger i samme område og er ved seneste offentlige ejendomsvurdering vurderet til kr. 680.000.

 

Som overdragelsessum erlægger DVB Parken afd. 05 et beløb svarende til Bo42´s andel i det oprindelige indskud ved opførelsen af fælleshuset kr. 500.346,13.

 

Som overdragelsesdato er aftalt den 1. januar 2011.

 

Til finansiering af dette beløb ønsker DVB Parken afd. 05 at optage et 25-årigt realkreditlån med hovedstol kr. 501.000 med en årlig ydelse på kr. ca. 35.000. Overtagelsen vil således medføre en stigning i huslejen for DVB Parken afd. 5, beregnet til en stigning på 1,9 % svarende til kr. 35.000 pr. år for afdelingen eller 14,33 pr. m². Det samlede lejeniveau i DVB Parken afd. 05 bringes herved op på kr. 845,04 pr. m².

 

Provenuet til Bo42 afd. 20 ved overdragelsen vil enten blive brugt til et forholdsmæssigt afdrag på afdelingens lån eller blive indbetalt til dispositionsfonden.

 

Afhændelse af andel af fælleshuset er godkendt af Bo42´s organisationsbestyrelse og på afd. 20s afdelingsmøde den 27. februar 2012.


Overtagelsen af andel samt affødt huslejeforhøjelse er godkendt af DVB Parkens organisationsbestyrelse, og på afdelingsmøde i afd. 05 den 8. september 2011.

 

Endelig har Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus på generalforsamlingen den 8. september 2011 godkendt overdragelsen.

 

I henhold til lov om almene boliger § 27 skal kommunalbestyrelsen godkende afhændelse og erhvervelse af en almen boligorganisations ejendom. Da ejendommen er benyttet til fælleshus og ikke til bolig er godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ikke nødvendig jf. samme lov § 27 stk. 2.

 

I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger § 116, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen godkende optagelse af lån i forbindelse med DVB Parken afd. 20s erhvervelse samt den for afdelingen afledte lejeforhøjelse.

 

Der ses ikke i forbindelse med de to almene boligforeningers oprettelse / erhvervelse af Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus at være ydet nogen form for kommunalt eller statsligt bidrag.

 

Det vurderes, at de hensyn, der ligger til grund for, at kommunalbestyrelsen skal godkende en almen boligorganisations køb og salg af ejendom, er opfyldt i denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Ansøgning om Grøn Ring projekt under Bornholms Grøn vækst program

24.00.00Ø39-0118

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

14

 

Hvem beslutter

Vækstforums Formandskab indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der kan indstille til LAG Bornholm, der indstiller til Styrelsen for NaturErhverv, som beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune ved Teknik- og Miljø har udarbejdet en ansøgning om Grøn Vækst midler på 8.016.150 kr. til medfinansiering af projektet Grøn Ring omkring Rønne med en samlet projekt portefølje på 16.032.300 kr. Projektet er sammenfaldende med nogle af de forventede projekter, som Bornholms Grøn Vækst program er defineret ud fra og dermed i overensstemmelse med programmet.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller

·         at Vækstforums formandskab indstiller ansøgningen positivt til Økonomi- og Erhvervsudvalget om tilskud på 8.016.150 kr. fra den reserverede Grøn Vækst pulje under Styrelsen for NaturErhverv.

 

Bornholms Vækstforums formandskab, 14. november 2012, pkt. 1:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Vækstforum har den 30. august 2011 indstillet en programansøgning om Grøn Vækst via Økonomi- og Erhvervsudvalget til Direktoratet for FødevareErhverv, som disse efterfølgende har godkendt. I programmet er skitseret 5 forventede projekter med en samlet projektportefølje på i alt 35,4 mio. kr. fordelt som følger:

 

Kvalitetsfødevare ved naturpleje:                   5.000.000 kr.

Optimering af biogasproduktion:                    8.000.000 kr.

Cykelstiprojekt:                                           20.000.000 kr.

Vandrestier                                       2.000.000 kr.

Adgang til fortidsminder:                         400.000 kr.

 

Grøn Vækstprogrammet kan medfinansiere op til halvdelen af den samlede ramme, altså 17,7 mio. kr..

 

Bornholms Vækstforumsekretariat har modtaget en ansøgning på 8.016.150 kr. af Grøn Vækst puljen til et projekt med en samlet projektportefølje på 16.032.300 kr. Projektet omfatter de 2 sidstnævnte forventede projekter altså Vandrestier og Adgang til fortidsminder samt delvist det tredje forventede projekt, Cykelstiprojektet. Der forventes i foråret 2013 endnu et cykelstiprojekt.

 

Projektet er primært et infrastrukturprojekt, der skal være med til at skabe rammerne for en øget og bedre cykelturisme samt bosætning i Rønne, idet projektet i store træk handler om at etablere en nærrekreativ ring omkring Rønne, hvor der både kan cykles, gås og delvis rides på. Projektet indeholder også trafiksikre tilførselsveje til den grønne ring fra forskellige boligområder i Rønne, samt elementer, der skal øge oplevelsen i området yderligere med shelter, borde/bænke sæt m.v.. Endelig er formidling af tilbuddet om øget nærrekreativ udfoldelse omfattet af projektet fx v.h.a. informationstavler og hjemmeside.

 

Projektet kan være med til at skabe rammerne for Vækstforums ønske om at anvende naturen som fundament for flere attraktive oplevelser og dermed bidrage til det strategiske delmål om flere turister jf. Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.

 

Projektet understøtter også andre større strategiske sammenhænge herunder Bornholms Udviklingsplan om et godt og aktivt liv for alle med de to sidste punkter i oplistningen af, hvad kommunen vil gøre:

·         Frem til 2016 vil vi gennemføre opgraderingen af cykelvejene, som er beskrevet i ”udviklingsplan for bornholmske cykelveje”.

·         Kommunalbestyrelsen vil fortsætte sin indsats med at udbygge og forbedre adgangen til rekreative områder overalt på Bornholm.

Projektet har også relevans for kommuneplanen 2009, hvor der skitseres en potentiel mulighed for at etablere en grøn ring omkring Rønne. Og endelig understøtter det også Bornholms energistrategi om mere motion og mindre transport.

 

Ansøgningen til Grøn Vækst puljen er søgt under Bekendtgørelse nr. 255 af 31. marts 2009 om etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne (LAG-ordning). Derfor træder en særlig procedure i kraft, idet ansøgningen efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal sendes til LAG Bornholm til behandling af dennes bestyrelse, inden ansøgningen kan sendes videre til NaturErhverv til legalitetskontrol og endelig bevilling.

Økonomiske konsekvenser

 

Udgifter i projektet                                                                                                               

Løn til medarbejdere på projektet                                                                      942.500

Konsulentydelser                                                                                            420.000

Større anskaffelser, f.eks. shelter, trapper, stier,

trafiksikkerhedsforanstaltninger mv.                                                               14.454.800

Information (inkl. annoncer)                                                                               40.000

Andet v. andre leverandør ydelser

(layout og tekst, tryk, landmålere, genopretning af kulturlandskaber)                       155.000

Revision                                                                                                         20.000

I alt                                                                                                         16.032.300

 

Finansiering

Grøn Vækst puljen (LAG-ordning)                                                               8.016.150.000

Vejdirektoratet                                                                                            4.888.000

Naturstyrelsen                                                                                               969.400

Egenfinansiering kontant (Bornholms Regionskommune)                                        2.158.750

I alt                                                                                                         16.032.300

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2012

1.
ansoegningsskema grøn ring 2.nov12 (DOC)

2.
Grøn Ring projekt 2nov12 (DOC)

3.
Kopi af Samlet budget 8nov12 (XLS)

4.
Bilag-oversigtskort over stier og anlæg (JPG)

5.
bilag Multihus (PDF)

6.
Koblet projekt til Grøn Vækst (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Kommunale garantiforpligtelser vedrørende ejendommen Havnegade 16, Nexø

01.11.00Ø60-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

 

Bornholms Regionskommune har i kraft af garantiforpligtelser efter den tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring over for henholdsvis staten og Realkredit Danmark måttet udbetale i alt 561.243,30 kr.

 

Indstilling og beslutning

 

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at sagen tages til efterretning, og

b)     at der meddeles en tillægsbevilling på 561.243 kr. finansieret med 354.001 kr. af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og 207.242 kr. af puljebeløb overført fra 2011 på politikområde 12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Staten stillede i august 1992 i henhold til den tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgørelse nr. 843 af 20. december 1989, garanti over for det daværende Kreditforeningen Danmark for et indekslån på oprindeligt 215.000 kr. i udlejningsejendommen Havnegade 16 a, Nexø. Den tidligere Nexø Kommune stillede i 1992 regaranti over staten efter samme lov, se bilag 1.

 

Tilsvarende stillede Nexø kommune over for Kreditforeningen Danmark garanti for 30,3 pct. af den til enhver tid værende restgæld på kontantlån oprindelig kr. 2.026.000 kr., se bilag 2.

 

 

I november 2011 begærede Realkredit Danmark A/S tvangsauktion over for ejeren af ejendommen Havnegade 16 a, Nexø, Axelvang af 15.12.91 ApS.

 

Efter at regionskommunen via Økonomistyrelsen var blevet gjort bekendt med den bebudede tvangsaktion blev det administrativt overvejet, hvordan regionskommunens økonomiske interesser bedst muligt blev varetaget. Det blev således overvejet, om det var mest hensigtsmæssigt for kommunen at overtage ejendommen på tvangsaktionen for herved bedst muligt at kunne imødegå tab. Der blev i den forbindelse indhentet en mæglervurdering, der angav værdien til 1.250.000 kr. De årlige lejeindtægter blev anslået til 224.700 kr. Den nødvendige finansiering, der skulle rejses for at imødegå kommunens forventede tab var 1.250.000 kr., og vurderedes at være for høj, hvortil kom, at der var en vis usikkerhed om ejendommens reelle tilstand, ligesom der var oplysninger om mulige konflikter med lejere.

 

Der blev derfor ikke budt på ejendommen – heller ikke staten bød på ejendommen.

 

Ejendommen blev på auktionen i januar 2012 solgt for 1.250.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

De kommunale regarantier har udløst tab for Borholms Regionskommune på henholdsvis 133.471,80 kr. til staten (Økonomistyrelsen) og 427.771,50 kr. til Realkredit Danmark. I alt 561.243,30 kr.

 

Tab på garantier vedr. boligbyggeri afholdes i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede konteringsregler via driftskonti på funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. november 2012

1.
Kommunal regaranti for statsgaranti - Havnegade 16, Nexø (TIF)

2.
Kommunal garanti over for Kreditforeningen Danmark (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

16

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

 Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

17

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

 Intet.