Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
12-12-2012 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 30. november 2012
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Økonomi- og Erhvervsudvalget
  åbent 4 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012
  åbent 5 Tidsplan for aflæggelse af årsregnskab 2012
  åbent 6 Anlægsbevilling til indretning og bestykning af Sønderbo
  åbent 7 Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2013-2014
  åbent 8 Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur for dagtilbud -efter høring
  åbent 9 Organisering af samlet aflastningstilbud for børn og voksne
  åbent 10 Kvalitetsrapport 2011/12 for kommunens skolevæsen
  åbent 11 Anlægsbevilling til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus-tillægsbevilling
  åbent 12 Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Rønne Idrætshal
  åbent 13 Forslag til reviderede resultatkontrakter for Bornholms turistinformationer
  åbent 14 Andre tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere
  åbent 15 Salg af kommunalt ejede andelsboliger.
  åbent 16 Godkendelse af takster for kloakforsyningen 2013
  åbent 17 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet - 2013
  åbent 18 Høringssvar vedr. lokalplan for vindmøller ved Krashave
  åbent 19 Lokalplan 067 for Green Solution House til endelig vedtagelse
  åbent 20 Ansøgning om reservation af udgifsramme til nyt områdefornyelsesprojekt
  åbent 21 Godkendelse af regnskab 2011 og budget 2013 for De Lette Kollektivboliger
  åbent 22 Skema C - 10 nye boliger - Aabo Plejecenter, Aakirkeby
  åbent 23 Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med frivillig omlægning af realkreditlån i Andelsboligforeningen Englyst, Nexø
  åbent 24 Indstilling af rammer for regionale udviklingsmidler for 2013
  åbent 25 Ansøgning om Socialfondstilskud til projekt Bright Green Campus
  åbent 26 Vækstforums Handlingsplan 2013-2014
  åbent 27 Handlingsplan 2013 for Bornholms Akademi
  åbent 28 Destination Bornholm - Forlængelse af udviklingskontrakt 2010 - 2012
  åbent 29 Midlertidig handlingsplan 2013 for Destination Bornholm
  åbent 30 Proces for den nye strukturfondsperiode 2014-2020 og inddragelse af vækstfora
  åbent 31 Drøftelse af proces for ny erhvervsudviklingsstrategi, 2015-
  åbent 32 Ændring af Bornholms Grøn Vækst program
  åbent 33 Ansøgning om Madkulturhus projekt under Bornholms Grøn Vækst program
  åbent 34 Ansøgning om støtte til Juleskibet 2012
  åbent 35 Udmøntning af Budget 2013: Udfasing af tre administrative bygninger
  åbent 36 Tilslutning til de fælles-kommunale udbud på monopolområdet
  åbent 37 19. oktoberfonden - Orientering om tilladt opløsning af fonden ved Civilstyrelsen
  åbent 38 Orientering fra formanden
  åbent 39 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt
  lukket 104 Lukket punkt - personsag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

1

 

 

Fraværende

Bjarne Kristiansen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigter pr. 30. november 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 30. november 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (158,1 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (273,1 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (75,0 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2012 (140,0 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 30. november 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 170,4 mio. kr. er faldet med 12,3 mio. kr. i forhold til 31. oktober 2012, hvor beholdningen sidste år faldt med ca. 28 mio. kr.  At faldet i kassebeholdningen i 2012 er mindre end i 2011 skyldes dels lavere anlægsudgifter og lavere efterregulering af tilskud i 2012 end i samme periode i 2011, og dels, at faldet i kassebeholdningen i 2011 var større end normalt for november måned, sammenlignet med tidligere år.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu svagt stigende omkring et niveau på 270-275 mio. kr., idet niveauet for den gennemsnitlige beholdning ultimo november er ca. 35 mio. kr. lavere end i 2011.

Niveauet forventes at være nogenlunde uændret året ud, hvorefter det vil falde som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og overgangen til Udbetaling DK i første kvartal 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 75 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler fra 2011. Desuden er der indregnet de tillægsbevillinger, som indstilles i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012. 

 

Bemærkninger til den forventede faktiske kassebeholdning:

Den forventede faktiske beholdning ultimo 2012 er beregnet med udgangspunkt i den beregnede kassebeholdning tillagt de forventninger der er til budgetoverførslerne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 39,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.30.14G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 7,4 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2011 overført et overskud på 36,9 mio. kr. Dermed forventes et samlet overskud på 29,5 mio. kr. i 2012

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på udgiftssiden på 120,0 mio. kr. hvoraf 109,2 mio. kr. vedr. samling af administrationen. På indtægtssiden forventes en mindreindtægt på 85,7 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning,

b)     at der gives en negativ tillægsbevilling på 994.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som tilføres kassebeholdningen,

c)     at der gives en negativ tillægsbevilling på 109.200.000 kr. vedr. rådighedsbeløb til anlæg, som tilføres kassebeholdningen, og

d)     at der meddeles anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb til salg af grunde og bygninger for i alt 5.231.656 kr. som specificeret i bilag 2, idet 767.292 kr. tilføres puljen til vedligehold af restboligmasse og 4.464.364 kr. tilføres Økonomi- og Erhvervsudvalget pulje til salg af grunde og bygninger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler fra 2011. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på Facility Management under BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgning.

 

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår opfølgning på anlæg på politikområdeniveau.

 

Drift

politikområde 0 Økonomi forventes samlet set et merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2012. Der er ikke overført midler fra 2011.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere kørselsmønsteret i Bornholms Regionskommune.

 

politikområde 11 Erhverv og Samfund forventes samlet set et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført et overskud på 11,4 mio. kr. Det samlede overskud i 2012 forventes dermed at udgøre 6,4 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         udbetaling af disponerede midler kan falde i efterfølgende budgetår, hvorved der ikke bliver entydig sammenhæng mellem budget og regnskab.

 

politikområde 12 Organisation, personale og politikere forventes samlet set et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført et overskud på 5,7 mio. kr. Det samlede overskud i 2012 forventes dermed at udgøre 9,7 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         tilgangen af personer, der er berettiget til seniorjob. Tilgangen forventes øget markant i 2013 som følge af afkortet dagspengeperiode, hvorfor der er usikkerhed om budget 2013 kan overholdes.

 

politikområde 13 Informationsteknologi forventes samlet set et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført et overskud på 10,8 mio. kr. Det samlede overskud i 2012 forventes dermed at udgøre 13,4 mio. kr.

 

politikområde 14 Fællesadministration forventes samlet set et merforbrug på 6,0 mio. kr. Fra 2011 er overført et overskud på 9,0 mio. kr. Det samlede overskud i 2012 forventes dermed at udgøre 3,0 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

 

Anlæg

Budgetopfølgningen udviser et forventet mindreforbrug på udgiftssiden på 120,0 mio. kr. hvoraf 109,2 mio. kr. vedr. det afsatte rådighedsbeløb til en samlet administration. Det anbefales at der meddeles negativ tillægsbevilling på dette beløb, idet den forudsatte lånefinansiering samtidig nulstilles. Der forventes overført 10,0 mio. kr. til 2013.

 

På indtægtssiden udviser budgetopfølgningen en forventet mindreindtægt på 85,7 mio. kr., hvoraf 84,6 mio. kr. forventes overført til 2013. Det anbefales, at der foretages en realistisk vurdering, dels af om arealerne kan sælges og dels af hvilken pris der kan opnås, og at budgetterne justeres i overensstemmelse med denne vurdering.

 

Det anbefales, at der meddeles anlægsbevillinger til salg af grunde og bygninger i 2012 jf. bilag 2. Det samlede salgsprovenu efter fradrag af salgsomkostninger udgør 5.231.656 kr., hvoraf 767.292 kr. tilføres puljen til vedligehold af restboligmasse og 4.464.364 kr. tilføres Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til salg af grunde og bygninger.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. oktober 2012 udviser samlet set et merforbrug på 7,4 mio. kr. i 2012 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder, hvilket er en forbedring på 5,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli.

 

Fra 2011 er overført et overskud på 36,9 mio. kr. Status på ansøgning om brug af overførsler i 2012 er at, der er godkendt brug af 4,2 mio. kr. til drift.

 

Samlet set forventes et overskud på 29,5 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets overførbare bevilling i 2012.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2012

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2012

Overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

00 Økonomi

-2.995

 

 

-2.995

 

11 Erhverv og Samfund

-4.989

 

11.412

6.422

 

12 Organisation, personale og politikere

3.906

1.505

5.744

9.651

1.505

13 Informationsteknologi

2.646

 

10.754

13.400

 

14 Fællesadministration

-5.970

-511

8.986

3.016

-511

Økonomi- og Erhvervsudvalget

-7.403

994

36.897

29.495

994

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Det forventede regnskab for 2012 udviser et mindreforbrug på udgiftssiden på 120,0 mio. kr. hvoraf 10,0 mio. kr. overføres til 2013. På indtægtssiden forventes en mindreindtægt på 82,7 mio. kr. hvoraf 84,6 mio. kr. Netto overføres en indtægtsbevilling på 74,6 mio. kr.

 


Tabel 2: Anlægsopfølgning pr. 31. oktober 2012

Beløb i 1.000 kr.

 

2012

 

Forventet overførsel til 2013

Rådigheds-beløb

Forventet forbrug

Forventet afvigelse

11 Erhverv og Samfund – udgifter

10.824

3.144

7.680

6.862

13 Informationsteknologi

4.928

1.774

3.154

3.154

14 Fællesadministration

110.430

1.230

109.200

0

Subtotal – udgifter i alt

126.182

6.147

120.035

10.016

11 Erhverv og Samfund – salgsindtægter

-94.789

-9.082

-85.707

-84.607

Økonomi- og Erhvervsudvalget

31.393

-2.935

34.327

-74.591

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
ØKE, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOC)

2.
ØKE, anlægsopfølgning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012

00.30.14G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2013 viser et forventet regnskab, der samlet set udviser et kasseforbrug på 21,4 mio. kr., hvilket er 36,2 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

På det skattefinansierede område forventes et mindreforbug på 137,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette er sammensat af et mindreforbrug på anlæg på 123,5 mio. kr., et mindreforbrug på drift på 27,0 mio. kr., en mindreindtægt vedr. indtægterne på 12,7 mio. kr. og en merudgift på 1,8 mio. kr. vedr. renter.

På det brugerfinansierede område forventes samlet set et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 10,2 mio. kr. som vedrører anlæg.

Balanceforskydninger og lån påvirker resultatet med et merforbrug/mindreindtægter på 90,7 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012 tages til efterretning

b)     at der meddeles tillægsbevillinger som anført i bilag 5, idet nettobeløbet på 61.234.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj. Dette er således den sidste budgetopfølgning i 2012.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler fra 2011. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på Facility Management under BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgninger.

 

Resultatet af budgetopfølgningen er i hovedtræk opsummeret i sagsfremstillingen. Der henvises til bilagene for en uddybning af opfølgningen således:

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen og den samlede påvirkning af kassebeholdningen, samt afvigelser i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

I bilag 2 rettes fokus mod at vise sammenhængen mellem resultatopgørelsen vedr. drift og anlæg i forhold til fagudvalgsområderne, samt opdelingen i overførbar og ikke-overførbar bevilling.

I bilag 3 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau, samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgningen på virksomhedsniveau.

 

Skattefinansieret område

Indtægter

Der forventes mindreindtægter på 12,7 mio. kr. som primært vedrører midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 13,0 mio. kr. Der er herudover merindtægter vedr. tilskud og moms på 1,4 mio. kr. og mindreindtægter vedr. skatter, primært ejendomsskatter, på 1,1 mio. kr.

 

Drift

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr., idet den afsatte pulje til imødegåelse af eventuelle overskridelser af servicerammen dermed er brugt fuldt ud. Økonomi og Analyse vurderer, at Bornholms Regionskommune ikke vil blive mødt med sanktioner, da de meldinger der er om overholdelsen af servicerammen på landsplan viser, at kommunerne samlet set vil afholde noget færre udgifter end rammen giver mulighed for.

Der forventes mindreforbrug vedr. forsikrede ledige på 31,5 mio. kr., mindreforbrug vedr. overførselsudgifter på 1,9 mio. kr. og merindtægter på den centrale refusionsordning på 0,2 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug på driften på 27,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

Tillægsbevillinger

Der er i 2012 givet tillægsbevillinger på driften excl. budgetoverførsler på i alt -37,1 mio. kr. (budgetreduktion). Heraf vedrører de -25,0 mio. kr. puljen til imødegåelse af eventeulle overskridelser af servicerammen og -13,0 mio. nedjustering af udgifterne til forsikrede ledige svarende til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012. Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2012, at lønbudgetterne skulle reduceres som følge af en lavere lønstigning pr. 1. oktober 2012 end forudsat ved budgetlægningen. Denne reduktion udgør 2,663 mio. kr.

 

Renter

Opfølgningen på renter viser en forventet merudgift på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes er ekstraordinær udgift på 2,054 mio. kr. i forbindelse med udløbet af en swap-aftale i CHF.

 

Anlæg

Opfølgningen på anlæg viser et forventet mindreforbrug på 124,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Heraf vedrører størstedelen det afsatte rådighedsbeløb til samling af administrationen, mens to større byggerier, Børnehaven i Aakirkeby og Rønne Svømmehal, gennemføres først efter 2012, ligesom der er forsinkelser på plejeboligbyggerier på Kommandanthøjen og Snorrebakken 2. Modsat er der ikke opnået de indtægter fra salg af arealer og bygninger der var forudsat.

Der er overført 9,5 mio. kr. fra 2011 inkl. driftsmidler konverteret til anlæg, idet anlægsbevillingerne afgivet i november 2012 ikke er indregnet heri.

 

Brugerfinansieret område

Budgettet vedrørende drift forventes overholdt, mens der forventes er merforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er overført 14,2 mio. kr. vedr. anlæg fra 2011 til 2012, og da anlægsarbejderne afsluttes i 2012 forventes således et mindreforbrug på 4 mio. kr. Anlægsarbejderne er forudsat lånefinansieret, og låneoptagelse reduceres derfor tilsvarende.

 

Øvrige poster

Øvrige poster omfatter balanceforskydninger og lån.

På balanceforskydninger forventes et merforbrug på langfristede udlån på 1,033 mio. kr., primært vedr. beboerindskudslån. På kassekreditter forventes et træk, der er 66,9 mio. kr. højere end forventet som følge af forsinkelser i plejeboligbyggerier og anlæg på forsyningsområdet. Trækket modsvares af, at der ikke optages lån i 2012 som forudsat.

Afdrag på lån udviser mindreforbrug på 5,2 mio. kr., dels fordi der ikke er optaget lån som forudsat og dels fordi der er afsat budgetbeløb til indfrielse af lån i forbindelse med salg af tidligere ældreboliger, som endnu ikke er gennemført.

Optagelsen af lån forventes at blive 171,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Heraf vedrører 120,5 mio. kr. anlægsprojekter, der først optages lån til efter 2012, mens 51,0 mio. kr. vedrører lån i forbindelse med samling af administrationen.

I forhold til det oprindelige budget er optagelse af lån forhøjet med budgetoverførsler fra 2011 på 132,3 mio. kr. Der er optaget lån på 159,5 mio. kr. i 2012, primært til endelig finansiering af de seneste års plejeboligbyggerier.

 

Forventet balance

Der var oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 57,6 mio. kr. i 2012, bl.a. som følge af store anlægsinvesteringer i forbindelse med samling af administrationen. Det forventede regnskab viser et forventet kasseforbrug på 21,4 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 36,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og denne vurdering afviger kun med 2,3 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. juli 2012, hvor der forventedes et kassetræk på 19,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012 viser et forventet regnskab, der samlet set udviser et kasseforbrug på 21,4 mio. kr., hvilket er 36,2 mio. kr. mindre end det oprindelige budget for 2012.

 

 


Tabellen viser et sammendrag af resultatopgørelsen, jf. bilag 1.

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2012

Korr. budget 2012

Forventet regnskab pr. 31. oktober

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

- Indtægter

-2.690,3

-2.677,3

-2.677,7

12,7

-0,4

- Drift

2.679,6

2.715,4

2.652,6

-27,0

-62,8

- Renter

2,8

2,8

4,6

1,8

1,8

- Anlæg

248,5

248,9

123,9

-124,6

-125,0

Resultat af det skattefinansierede område

240,6

289,9

103,5

-137,1

-186,4

Resultat af det brugerfinansierede område

-5,4

8,8

4,8

10,2

-4,0

Samlet resultat

235,2

298,7

108,3

-126,9

-190,4

Øvrige poster

-177,6

-178,0

-86,9

90,7

91,1

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

57,6

120,7

21,4

-36,2

-99,3

 

Udviklingen fra oprindeligt budget til korrigeret budget 2012 er udgøres af de kassefinansierede tillægsbevillinger der er givet i 2012 samt af budgetoverførslerne fra 2011.

 

Tabellen viser hhv. tillægsbevillinger og budgetoverførsler, idet tillægsbevillingerne på de enkelte poster er specificeret i bilag 1.

Beløb i mio. kr.

Opr. budget

Tillægsbevilling

Overf. fra 2011

Korr. budget

Indtægter

-2.690,3

13,1

 

-2.677,3

Driftsudgifter

2.679,6

-36,7

72,5

2.715,4

Renter

2,8

 

 

2,8

Anlæg

248,5

-9,0

9,5

248,9

Brugerfinansieret

-5,4

 

14,2

8,8

Øvrige poster

-177,6

42,8

-43,2

-178,0

Kassebevægelse

57,6

10,2

52,9

120,7

 

 

Tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012

I forbindelse med årets sidste budgetopfølgning meddeles tillægsbevillinger, dels hvor der er konstateret merforbrug og dels hvor der i øvrigt er behov for korrektion af bevillingerne i budgettet for 2012. Fagudvalgene har i deres behandling af budgetopfølgningen indstillet tillægsbevillinger på drift og evt. anlæg, og herudover er der en række tillægsbevillinger på renter, afdrag og finansiering m.v., der indstilles af økonomidirektøren.

De tillægsbevillinger, der indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, er samlet i bilag 5, idet der indstilles tillægsbevillinger til:

·         Budgetafvigelser på de ikke-overførbare områder, såvel mer- som mindreforbrug.

·         Budgetafvigelser på de overførbare områder, for så vidt der er tale om merforbrug på fagudvalgets samlede bevilling.

·         Budgetafvigelser vedr. renter, balanceforskydninger, afdrag på lån og finansiering.

·         Budgetmæssige konsekvenser af, at samlingen af administrationen ikke gennemføres

·         Budgetmæssige konsekvenser af, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2013 er taget højde for forsinkelse af et anlægsprojekt.

·         Anlægsbevillinger vedr. salg af grunde og bygninger

 

Samlet set indstilles der tillægsbevillinger på netto 61,2 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Børne- og Skolesekretariatet har bedt om at få tilføjet følgende vedr. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Børne- og Skoleudvalget:

I tilknytning til behandlingen af budgetopfølgningen på Børne- og Skoleudvalgets område kan det oplyses, at udvalget på dets møde i januar 2013 behandler punkt om initiativer til imødegåelse af de strukturelle økonomiske problemstillinger for relevante virksomheder på området. Derudover er oplæg til politisk vedtagelse om initiativer til imødekommelse af budgetbeslutningen for så vidt angår Bornholms Familiecenter under udarbejdelse, og der er planlagt proces for politisk stillingtagen på møderne i februar måned 2013.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
Resultatopgørelsen (DOC)

2.
Drift og anlæg på fagudvalg (DOC)

3.
Drift og anlæg på fagudvalg og politikområder (DOC)

4.
Budgetopfølgning på virksomhedsniveau (PDF)

5.
Tillægsbevillinger pr. 31.10.2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Tidsplan for aflæggelse af årsregnskab 2012  

00.32.00Ø00-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

I henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet skal der udarbejdes tidsplan for regnskabsaflæggelsen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at tidsplanen godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Det kommunale regnskab skal overgives til revisionen senest den 1. juni 2013. Tidsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i at kunne overholde denne tidsfrist.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
Tidsplan for aflæggelse af årsregnskab 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til indretning og bestykning af Sønderbo

00.30.08G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Social- og Sundhedssekretariatet ansøger om en anlægsbevilling på 1.050.000 kr. til indretning af Korttidshuset Sønderbo. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.050.000 kr. til indretning af Korttidshuset Sønderbo

b)     at tillægsbevillingen finansieres af Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af plejeboligstrukturen på ældreområdet er plejehjemspladserne på Sønderbo blevet flyttet til Plejecenter Snorrebakken. Plejehjemmet Sønderbo omdannes til ’Korttidshus’ og skal fremover rumme alle kommunens korttidspladser, dagscenteraktivitet samt store dele af kommunens genoptræningstilbud.

Økonomiudvalget har den 22. august 2012 godkendt, at 3.093.000 kr. af overført driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre kan anvendes til ombygning og møblering af Sønderbo. Denne sag vil blive forelagt til politiks behandling i 2013, når der er et overblik over ombygningens omfang.  

Samling af korttidspladserne på Sønderbo pr. august 2012 har medført et betydeligt større behov bl.a. for indretning og bestykning end forventet, herunder etablering af loftslifte, indkøb af el-senge mv. Disse øgede udgifter til indretning og bestykning kan ikke rummes indenfor de ca. 3,0 mio. kr., der allerede er reserveret til ombygning og møblering af Sønderbo. 

Den her ansøgte anlægsbevilling skal anvendes til afholdelse af de øgede udgifter til indretning og bestykning.

Borgere, der er visiteret i korttidspladserne kan bl.a. ikke bevilges hjælpemidler til eget brug, som de kan i eget hjem og derfor skal der investeres i en række generelle hjælpemiddel foranstaltninger, så Sønderbo kan fungere optimalt både for borgerne og for medarbejderne.

Indkøb af hjælpemidlerne vil beløbe sig til ca. 560.000 kr.

Til de nuværende fællesarealer genanvendes spiseborde, stole og andre mindre møbelarrangementer, men der vil være behov for en række indkøb som f.eks. hvilestole, sofaborde, sofaer, lamper, TV samt it-udstyr, kabling m.m.

Indkøb til fællesarealerne vil beløbe sig til ca. 150.000 kr.

Til de ca. 15 nye korttidspladser (eksisterende plejeboliger) på Sønderbo, genbruges alle de møbler, senge m.m., som Bornholms Plejehjem og –centre kan finde også fra de øvrige nedlagte plejehjem. Der mangler dog fortsat en række forhold som supplerende elinstallationer, madrasser til senge, tv-fladskærme m.m.

Indkøb til de nye korttidspladser vil beløbe sig til ca. 130.000 kr.

Omdannelsen og indretningen af dagscentret herunder anretter køkken, brug af mindre stuer (nuværende plejeboliger) vil også kræve nogle nye indkøb, som f.eks. hvilestole, spisebord og stole m.m.

Indkøb til de ændrede indretninger af dagcentret vil beløbe sig til ca. 130.000 kr.

Omdannelsen og indretningen af genoptræningsenheden vil kræve indretning og indkøb af nyt supplerende trænings- og køkkenudstyr m.m.

Indkøb af udstyret m.m. vil beløbe sig til ca. 80.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 1.050.000 kr. til indretning og bestykning af Sønderbo foreslås finansieret Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre, og kan specificeres således: 260.000 kr. foreslås finansieret af ikke forbrugte driftsmidler på puljen til fordeling mellem virksomhederne og 790.000 kr. foreslås finansieret af ikke forbrugte driftsmidler samt overført mindreforbrug fra 2011 på budgettet for hverdagsrehabilitering. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2013-2014

17.20.01G01-0675

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages der central indskrivning til børnehaveklasserne.

Kommunalbestyrelsen træffer i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at der dannes 15 børnehaveklasser i skoleåret 2013-2014, fordelt med 3 i Paradisbakkeskolen, 3 i Hans Rømer Skolen, 3 i Skole Nord og 6 i Rønneskolen

b)     at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, på hvilke afdelinger de 15 børnehaveklasser placeres

c)     at ønskerne om indskrivning på anden skole end distriktsskolen imødekommes, således at det samlede antal indskrevne elever på Paradisbakkeskolen bliver 64, på Hans Rømerskolen 57, på Skole Nord 50 og på Rønneskolen 129

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:
ad a: anbefales

ad b: Børn- og skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der oprettes følgende antal børnehaveklasser på de enkelte afdelinger:

Nexø:2

Svaneke: 1

Mosaik: 1

Aaker: 1

Vestermarie:1

Kongeskær: 1

Svartingedal:2

Søndermark: 2

Østre: 2

Åvang: 2.

 

ad c: anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen træffer ved indskrivningen i december måned forud for skoleårets start beslutning om:

 

·         Antal børnehaveklasser i hvert af de fire skoledistrikter.
Antallet af børnehaveklasser fastsættes på baggrund af et gennemsnitligt elevtal på højst 22 pr. klasse i skoledistriktet.

·         Hvor mange børnehaveklasser, der oprettes på hver af de 10 afdelinger.

·         Hvor mange ønsker om anden skole end distriktsskolen, der kan imødekommes og i hvilke skoledistrikter.

 

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om antal og placering af børnehaveklasser har skolelederen kompetence til at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser på skolens afdelinger.

Placeringen af elever i klasserne foretages af skolelederen på baggrund af principper vedtaget i skolebestyrelsen.

Skolelederen kan placere op til 25 elever i den enkelte børnehaveklasse.

 

Endvidere fastlægger styrelsesvedtægten, at der ved indskrivning af elever fra anden skole end distriktsskolen anvendes følgende kriterier i prioriteret orden:

 

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
2. Nærmereboende går forud for fjernereboende.
3. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

 

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2013-2014 har Børnenes Dagpleje og Pladsformidling modtaget svar fra 416 børn.

 

300 elever har ønsket indskrivning i en kommunal folkeskole, 86 er indskrevet i private skoler og 30 har søgt om udsættelse af skolestarten. Andelen af indskrevne elever til private skoler udgør ca. 22 % af det samlede antal indskrevne elever i folkeskoler, specialskoler og private skoler.

 

I skoleåret 2012-2013 blev der indskrevet 318 elever i kommunal folkeskole, 85 i private skoler og 27 søgte om udsat skolestart. Andelen af elever til private skoler udgjorde 20,8 %.

 

Forældrenes ønsker om indskrivning giver følgende fordeling mellem skoledistrikterne:

 

Paradisbakkeskolen:        64 elever, hvoraf 3 elever ikke bor i distriktet

Hans Rømer Skolen:         57 elever, hvoraf 1 elev ikke bor i distriktet

Skole Nord:                    50 elever, hvoraf 2 elever ikke bor i distriktet (men flytter hertil)

Rønneskolen:                 129 elever, hvoraf 15 elever ikke bor i distriktet.

 

Af opgørelsen fremgår, at der i alt er 21 ønsker om anden skole end distriktsskolen.

 

Indskrivningen til børnehaveklasser vil medføre oprettelse af 15 børnehaveklasser. Opfyldelse af de 21 ønsker om anden skole end distriktsskolen (frit valg) ændrer ikke på antallet af børnehaveklasser, der fortsat vil være 15.

 

På baggrund af indskrivningstallene, der fremgår af vedhæftede bilag, kan der oprettes 3 klasser i Paradisbakkeskolen, 3 klasser i Hans Rømer Skolen, 3 klasser i Skole Nord og 6 klasser i Rønneskolen.


Den gennemsnitlige klassekvotient i børnehaveklasserne i skoleåret 2013-2014 vil ved dannelse af 15 børnehaveklasser blive 20,0, hvor den i skoleåret 2012-2013 var 21,2.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Indskrivningstal til børnehaveklasser 2013-2014 opgjort 23-11-2012 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur for dagtilbud -efter høring

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 11. oktober 2012 sendte kommunalbestyrelsen forslag til ny organisations- og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i høring i distriktsbestyrelser, forældreråd, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller Børne- og Skoleudvalget deres forslag til en ny organisations og ledelsesstruktur til beslutning i kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og skole indstiller:

a)     At Børne- og Skoleudvalget på baggrund af indkomne høringssvar indstiller scenarie 1 ”En Ø et fællesskab” til kommunalbestyrelsens godkendelse.

b)     At der nedsættes et ad hoc MED udvalg i forhold til ny organisations- og ledelsesstruktur.

c)     At der nedsættelse af et ad hoc forældrenævn i forhold til ny organisations og ledelsesstrukturen.

d)     At forslag til kommissorier til ad hoc MED og ad hoc forældrenævn forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

e)     At forslag til tids- og handleplan for implementering af ny struktur forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

ad a: Børne- og Skoleudvalget indstiller scenarie 1, idet man anbefaler, at det afledte besparelsespotentiale herunder opprioriteringen af udviklingskonsulentstillingerne forbliver på hele børne- og skoleområdet, til imødegåelse af den samlede økonomiske udfordring på Børne- og Skoleområdet.

Ad b: anbefales

Ad c: anbefales

Ad d: anbefales

Ad e: anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Områdechefen for Børn og Skoles indstilling anbefales, idet overskuddet tilgår kassen.

Steen Colberg Jensen og Birger Rasmussen kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring i perioden 12. oktober 2012 til den 9. november 2012.

 

Der er indkommet 17 følgende høringssvar:

 

1.      Dagtilbud Midt: Distriktsbestyrelsen

2.      Dagtilbud Midt: MED udvalg

3.      Dagtilbud Midt: Ledergruppen

4.      Dagtilbud Midt: Afdelingsleder Ingrid Darre

5.      Dagtilbud Øst: MED udvalget

6.      Dagtilbud Øst: Distriktsbestyrelsen

7.      Dagtilbud Vest: MED udvalget

8.      Dagtilbud Vest: Distriktsbestyrelsen

9.      Dagtilbud Nord: Distriktsbestyrelsen

10.  Dagtilbud Nord: MED udvalget

11.  Børnenes Dagpleje og Pladsformidling: Forældrebestyrelse og MED udvalg

12.  Mælkebøtten: Forældrebestyrelsen

13.  Mælkebøtten: MED udvalget

14.  Handicaprådet

15.  Bornholms PPR og Sundhedspleje: MED udvalget

16.  FOA

17.  BUPL

 

Opsummering af høringsvar:

 

Dagtilbud Midt ønsker at bibeholde nuværende distriktsstruktur, dog undtaget afdelingsleder Ingrid Darre der ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Dagtilbud Vest ønsker scenarie 2. med to distrikter.

Dagtilbud Øst ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Dagtilbud Nord ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Mælkebøtten ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Handicaprådet peger på scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”

Bornholms PPR og Sundhedspleje peger ikke på et scenarie.

FOA peger på scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

BUPL peger ikke på et scenarie.

 

Herunder skematisk opsummering med bemærkninger/bekymringer:

 

Det bemærkes at alle høringssvar ligger som bilag til sagen.

 

Virksomhed

Scenarie 1. eller 2.

Bemærkninger/bekymringer

Dagtilbud Vest

Med udvalget:

Anbefaler at distriktsstrukturen ændres, således at området organiseres i 2 distrikter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbestyrelsen: Scenarie 2, hvor dagtilbuddet organiseres i 2 distrikter.

Med udvalget:

Nærhed til distriktsleder af stor betydning for medarbejdere.

 

Organisationen bør være præget af kort afstand fra ide til handling.

 

Medarbejderne skal kunne føle ejerskab til virksomheden og ansvarlighed for helheden.

 

Dagtilbudsområdet bør have 2 distriktsledere,

 

Hvis hele området organiseres i 1 distrikt bliver der for lang afstand mellem medarbejdere og ledelse.

 

En altomfattende ændring af strukturen vil flytte fokus fra udviklingsarbejdet til arbejdet med at etablere en ny, stor virksomhed.

 

En velfungerende dagtilbudsvirksomhed er præget af, at medarbejdere og forældre har reel mulighed for at præge beslutningerne i virksomheden.

 

Der er bekymring for, hvorledes TR strukturen kan fungere hensigtsmæssigt, da hver tillidsrepræsentant skal repræsentere et meget stort antal medarbejdere.

Udviklingskonsulenter bør tilknyttes dagtilbudsvirksomhederne (scenarie 2.)

 

Ledelsen bør placeres samlet.

 

Distriktsbestyrelsen:

Dagtilbudsdistrikter, Dagpleje/Pladsformidling og specialbørnehave har forskellige vilkår og forudsætninger. Derfor bør der drøftes forskellige løsninger på virksomhedernes udfordringer.

 

Advarer mod at lave for store ændringer i strukturen på et løst grundlag, kan man være sikker på prognoser?

 

Evt. besparelser i forbindelse med ændringer i organisations og ledelsesstrukturen skal føres tilbage til børnehaverne, så midlerne kan komme børnene til gode.

 

Bestyrelsen i Vest oplever, at et vel- fungerende distrikt, som er præget af et godt samarbejde mellem børnehaverne.

 

Vi oplever, at samarbejdet mellem distriktet, dagplejen og skolerne er rigtigt godt.

 

Forældrene oplever at have gode muligheder for at sætte eget præg på egne børnehaver gennem arbejdet i forældreråd og bestyrelse

 

Dagtilbud Midt

Ledelse:

Der ønskes ikke en ændring af den nuværende struktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED udvalget:

Den nuværende struktur med fire distrikter bibeholdes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbestyrelsen: Indstiller til, at der ikke foretages ændringer i den nuværende distriktsstruktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsleder Ingrid Darre: Organisering i en virksomhed: ”En Ø, et fællesskab”. 

 

Ledelse:

Strukturen med fire distrikter er levedygtig.

 

Kritisabelt at afdelingslederne ikke har været repræsenterede i arbejdsgruppen.

 

Ud fra et strukturelt, økonomisk og trivselsmæssigt synspunkt ses strukturændringer nu som meget dårligt.

 

Der peges på mulighed for i nuværende struktur at styrke faglige og ledelsesmæssige fællesskaber.

 

Forslag om distriktsleders tættere tilknytning til fag sekretariatet giver frygt for en topstyret model.

 

Vi kan ikke tilslutte os forslaget om den nye stillingskategori ”udviklingskonsulent”.

 

Der vil fortsat være en harmoni med andre samarbejdende fagområder; herunder skoler og PPR ved at opretholde den nuværende strukturopdeling.

 

Frigjort økonomi skal tilfalde det pædagogiske arbejde med børnene gennem forøget normering.

 

MED udvalget:

Eventuelt kommende færre distrikter udfra konkret udvikling af institutionsmassen.

 

Tættere tilknytning og samarbejde mellem de fire nuværende distriktsledere så de opfattes som team.

 

Medarbejderindflydelse opretholdes som i dag.

 

Mulighed for at fusionere distrikter når de ikke mere er levedygtige.

 

Distriktsbestyrelsen:

Nuværende struktur vellykket og vurderet bæredygtig.

 

De to alternativer ses som en svækkelse af forældreindflydelsen, forældrerepræsentanter anser det som vigtigt at der er kort afstand mellem forældre, råd, bestyrelse og ledelse.

 

Alternativerne lægger op til centralisering og ensartethed.

 

Udfordringer med det faldende børnetal kan løses med løbende tilpasninger.

 

Personalet er pressede skal de forholde sig til nye ændringer er vi bekymrede for deres trivsel.

 

Klar mangel at der ikke har været brugere repræsenteret i arbejdsgruppen, som har udarbejdet høringsmateriale.

Afdelingsleder Ingrid Darre:

 

Jeg er glad for, at arbejde i en kommune med så mange visioner på dagtilbudsområdet.

 

Mange ting er sat i gang, der mangler tid, vi har svært ved at nå refleksion. Vi har behov for fællesskaber og vidensdeling.

 

Vi skal ikke ansætte udviklingskonsulenter, men give tid til arbejdet med børnene.

Jeg ønsker at blive en del af hele det Bornholmske pædagogiske fællesskab.

 

En fordel ved den nuværende struktur er den korte afstand fra forældreråd til distriktsbestyrelse.

Dagtilbud Øst

MED udvalget: I Dagtilbud Øst peger på scenarie 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbestyrelsen: Vi er for at vi tager skiftet mod en Ø et Fællesskab nu i stedet for senere

MED udvalget:

Dagtilbuddet organiseret i en virksomhed er det mest fremadrettede og hensigtsmæssige forslag.

 

Vil det give en større ensartethed i alle afdelinger.

 

En samling af det almene og det specialiserede område vil øge samarbejdet omkring børn med særlige behov også set i lyset af inklusionsarbejdet.

 

Specialpædagogernes forankring i

 

Mælkebøtten i et fagligt fællesskab er et godt forslag.

Større faglighed i afdelingerne ved en model med 2 udviklingskonsulenter.

 

Vigtigt at der skabes netværk og fællesskaber på tværs af geografi.

 

Distriktsbestyrelsen:

Er enige i at det er en god ide at forenkle den nuværende struktur og samle de faglige kompetencer.

 

Det er vigtigt at få ro på dagtilbudsområdet, målet er ”en ø et fællesskab” så er det helt klart nemmere at gøre det med det samme, end at tage skridtet senere.

 

Et samlet distrikt vil styrke det fælles serviceniveau for alle børn og forældre i forhold til fælles normer, værdier, procedure og pædagogiske mål, uanset bopæl.

 

Ved en Ø et fælleskab: Hvordan sikres den enkelte afdeling indflydelse?

 

Nødvendigt at de enkelte forældreråd får mere indflydelse og handlekraft.

 

Vigtigt med en professionel ledelse, som har et tæt samarbejde med bestyrelse, forældreråd, Børne og Skolesekretariatet, områdechef og dermed det politiske niveau.

 

Vi finder det vigtigt at den kommende ledelse, udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere har mulighed for en fysisk placering samme sted.

Dagtilbud Nord

Distriktsbestyrelsen peger på scenarie 1 ”En ø et fællesskab”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED udvalget: Dagtilbud Nord peger på scenarie 1 ”En ø et fællesskab”.

Distriktsbestyrelsen:

Dagtilbudsområdet vil være bedst stillet med en samlet løsning for at kunne håndtere fremtidig udfordringer med børnetal og økonomi.

Bestyrelsen finder det vigtigt at alle børn på Bornholm får de samme udviklingsmuligheder

 

Bestyrelsen mener at Bornholm og børnetallet er af sådan en størrelse, at det er nok med et afdelingsniveau og et ø niveau,

 

Vigtigt at den enkelte afdeling stadig har mulighed for at skabe egne traditioner og profil af pædagogikken i samarbejde med forældre.

 

Sammenlægning af distrikterne med Mælkebøtten og Dagplejen finder bestyrelsen interessant, er med til at skabe mere fleksible muligheder og sandsynlighed for at lykkes med inklusion.

 

God ide at ansætte udviklingskonsulenter.

 

Ressourcerne på dagtilbudsområdet er knappe, det anbefales at eventuelle provenuer bevares og anvendes til normering på dagtilbudsområdet.

 

MED udvalget:

I lyset af de udfordringer vi har med børnetal og økonomi på Bornholm, ser vi ikke at andre løsninger vil kunne dække de udfordringer vi har i fremtiden.

 

I scenariet med 2 distrikter er vi bekymrede for, om vi skal igennem endnu en strukturtilpasning inden for meget kort tid. Det er vigtigt med et langtidsholdbart valg af struktur!

 

Det er vigtigt med ens arbejdsforhold for alle medarbejdere på dagtilbudsområdet

 

Jobsikkerheden for den enkelte medarbejder øges og der vil være større mulighed for jobrotation, hvis man har brug for at skifte spor.

 

Det kan styrke fleksibiliteten og det inkluderende pædagogiske arbejde at vi bliver lagt sammen med dagplejen og Mælkebøtten.

 

Udgangspunkt i vores børn, ikke i distrikter og arbejdsområder. 

 

Det vil styrke det daglige pædagogiske arbejde med børnene, at der ansættes udviklingskonsulenter.

 

Forventning om at der er vilje til at finde en ny MED og TR struktur, som kan matche en ny organisering. 

Børnenes dagpleje og Pladsformidling

Forældrebestyrelse og MED udvalget:

Vi går ind for Scenarie 1: Dagtilbuddet organiseret i en virksomhed ”En ø et fællesskab”.

Grundet store udfordringer med faldende børnetal på Bornholm er vi nødt til at tænke hele dagtilbudsområdet i et fællesskab.

 

Sikre et ensartet serviceniveau for børn, forældre og ansatte.

 

Det er væsentligt at dagplejen har et fælles pædagogisk/voksenpædagogisk værdisæt men meget gerne i et større organisatorisk, ledelsesmæssigt og fagligt fællesskab.

 

Dagplejepædagogerne ønsker som team at bevare et fysisk fællesskab de kan sparre sig i og med.

 

Samling af administrationen i en virksomhed i et Ø fællesskab, vil skabe bedre udnyttelse af ressourcerne.

 

Vigtigt i scenarie 1. at ledelse, souschef, udviklingskonsulenter og administration fysisk placeres samlet.

 

Støtter ikke scenarie 2. der for os vil være et manglende langsigtet perspektiv og dermed manglende organisatorisk fagligt fælleskab.

Mælkebøtten

MED udvalget:

En Ø et fællesskab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældrebestyrelsen: For Mælkebøtten vil det være en fordel, hvis der kun findes ét distrikt på Bornholm.

MED udvalget:

Vigtigt, at der nu bliver taget beslutninger omkring Mælkebøttens organisatoriske placering og fremtid.

 

Vi har med positive tanker og visioner alle deltaget i uddannelse i inklusion og er også i gang med Lp uddannelsen, så vi kan være klar til at samarbejde.

 

Fordel af, at vi alle er under samme organisatoriske enhed, hvor videns deling, kompetencer, udvikling og faglighed vil blive styrket til gavn, glæde, udvikling og trivsel hos børnene og deres familier samt hos personalet.

 

Vi ser det naturligt og spændende at specialpædagogerne bliver forankret i Mælkebøtten.

 

Vi stiller os forbeholden til ledelsesnormeringen i det beskrevne forslag

I forslaget står der, at der skal være to udviklingskonsulenter til hhv. 0-3 år og 3-6 år. Det er meget uklart for os, hvad disse konsulenters opgaver og funktioner er?

 

Vi ønsker fortsat en administrativ medarbejder fast i Mælkebøtten eller som minimum to dage i Mælkebøtten.

 

Vi kan være bekymret for, at den pædagogiske leders opgaver ”drukner” i administrative opgaver.

 

Ledelsen i organisationen, skal arbejde ud fra to forskellige paragraffer i lovgivningen. serviceloven§ 32. og dagtilbudsloven.

 

Vi har valgt ikke at kommentere på senarie 2 da der ikke kan kobles mening til denne model fra Mælkebøttens side.

 

Forældrebestyrelsen:

Der er fortsat brug for en institution som Mælkebøtten.

 

Der gøres opmærksom på, at der er børn, der ikke kan inkluderes i det almindelige dagtilbudsområde.

 

På grund af det generelt faldene børnetal er det ikke realistisk at mælkebøtten i fremtiden kan fortsætte som selvstændig institution.

 

Mælkebøtten som specialinstitution gør, at institutionen bør sammenlægges med en ø-dækkende institution.

Bornholms PPR og Sundhedspleje

Peger ikke på et scenarie.

Kommenterer på specialpædagogernes placering.

Handicaprådet

 

Af hensyn til mulighed for fælles pædagogik og udvikling peges på scenarie 1.

Handicaprådet finder, at hverken scenarie 1 eller 2 har stor indflydelse på handicappedes vilkår i dagtilbuddene på Bornholm.

FOA

Pædagogisk Sektor FOA Bornholm, anbefaler at man vælger forslaget en Ø et distrikt

Der skal ses på en struktur så at alle dele af øens institutioner føler sig set og hørt.

 

Vigtigt at dagplejepædagogerne sidder sammen.

 

Dagplejerne føler sig også trængt på deres område med alle de nye vuggestuer der skyder op, man mangler at det fra politisk side kommer en klar udmelding vedr. det fri valg.

 

FOA henstiller også at når der skal ske strukturtilpasninger indenfor området at man også inviterer de faglige organisationer for at sikre medarbejderinddragelsen jf. MED aftalen.

BUPL

Vil ikke pege på en model

Vi har medlemmer, der kan tilslutte sig begge scenarier og vi har medlemmer der mener, at vi vil kunne komme langt ved fortsat at udvikle på den bestående model.

 

Vi vil på det grundlag ikke pege på nogen model, kun udtrykke vores enighed i, at der er behov for handling.

 

Fra ledelsesgrupper er hørt ønsker om at grundsubstansen for de enkelte afdelinger skal være ens på øen.

 

Udtrykker ønske om at BRK inddrager BUPL i det videre arbejde i udvikling af struktur.

 

Nødvendigt med klare rammer for medarbejdernes placering, opgavebeskrivelser og kompetencefordelinger.

 

Medinddragelse og medindflydelse er kerneelementer i forhold til opbygningen af en ny organisation. MED-struktur, TR-struktur og AMR-struktur.

 

Vi skal opfordre til, at der så hurtigt som muligt indledes forhandlinger med de faglige organisationer om organiseringen af medarbejderindflydelsen i den fremtidige struktur.

 

 

Øvrige elementer i høringssvar:

 

 

Tildeling af kvadratmeter pr barn:

MED udvalget Vest: I takt med at børnetallet falder, bør de resterende børn sikres mere plads og generelt forbedrede fysiske forhold.

 

Distriktsbestyrelsen dagtilbud Nord: Bestyrelsen finder det i øvrigt fornuftigt at der udarbejdes nye kriterier for opmåling, samt at der sker en vurdering af vippeordningen.

Vurdering af vippeordningen:

MED udvalget Vest: Det bør overvejes om tidspunktet for vippet er det rigtige. 1. marts vurderes til at være for tidligt.

Visitationsregler:

Distriktsbestyrelsen og MED udvalget dagtilbud Øst: Vi mener at de nuværende visitationsregler skal bibeholdes, hvor der er valgfrihed for forældrene.

Tildelingsmodel:

MED udvalget dagtilbud Øst: Vi anbefaler at den nuværende tildelingsmodel bibeholdes, da vi mener den er mest hensigtsmæssig i forhold til fortsat at sikre de lidt mindre afdelingers overlevelse.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de 2 scenarier i ny organisations- og ledelsesstruktur fremgår af nedenstående tabel. Der er potentielle besparelser i begge scenarier, hvilket skyldes besparelser på antallet af distrikter. Der er samtidig i forslagene lagt henholdsvis 1 og 2 udviklingskonsulenter ind i den nye struktur.   

 

 

 

(Beløb i 1.000 kr.)

 

Scenarie 1

 

Scenarie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring af distriktsstruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

Besparelse (3,5 /1,5 stillinger)

 

 

-1.575

 

 

 

-675

 

Tilhørende ændringer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring i forældrebetaling

 

337

 

 

 

112

 

 

Ændring i fripladser og søskenderabat

 

-99

 

 

 

-33

 

 

Ændring tilskud til private

 

-286

-48

-1.623

 

-95

-16

-691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenlægning af afdelinger i hhv. Midt og Øst

 

 

 

 

 

 

 

 

2 afdelingslederlønninger

 

-834

 

 

 

-834

 

 

2 grundtilskud

 

-294

-1.128

 

 

-294

-1.128

 

Tilhørende ændringer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring i forældrebetaling

 

282

 

 

 

282

 

 

Ændring i fripladser og søskenderabat

 

-83

 

 

 

-83

 

 

Ændring tilskud til private

 

-238

-39

-1.167

 

-238

-39

-1.167

Subtotal 1

 

 

 

-2.790

 

 

 

-1.858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye stillinger

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingskonsulent 0-2 årige

 

450

 

 

 

 

 

 

Udviklingskonsulent 3-6 årige

 

450

900

 

 

450   

450

 

Tilhørende ændringer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring i forældrebetaling

 

-225

 

 

 

-112

 

 

Ændring i fripladser og søskenderabat

 

66

 

 

 

33

 

 

Ændring tilskud til private

 

191

32

932

 

95

 

466

Subtotal 2

 

 

 

-1.858

 

 

 

-1.392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiske prioriteringer gældende fra budget 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Besparelse - Mælkebøtten

 

 

 

-408

 

 

 

-408

Tilpasning af dagtilbudsstruktur

 

 

 

-817

 

 

 

-817

I alt

 

 

 

-1.225

 

 

 

-1.225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rest

 

 

 

-633

 

 

 

-167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Midt (PDF)

2.
MED udvalget dagtilbud Midt (PDF)

3.
Ledergruppen dagtilbud Midt (PDF)

4.
Afdelingsleder Dagtilbud Midt (PDF)

5.
MED udvalget dagtilbud Øst (PDF)

6.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Øst (PDF)

7.
MED udvalget dagtilbud Vest (PDF)

8.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Vest (PDF)

9.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Nord (PDF)

10.
MED udvalget dagtilbud Nord (PDF)

11.
Forældrebestyrelse og MED udvalg Børnenes Dagpleje og Pladsformidling (PDF)

12.
MED udvalget Mælkebøtten (PDF)

13.
Forældrebestyrelsen Mælkebøtten (PDF)

14.
Handicaprådet (PDF)

15.
FOA (PDF)

16.
BUPL (PDF)

17.
MED udvalget Bornholms PPR og Sundhedspleje (PDF)

18.
Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Organisering af samlet aflastningstilbud for børn og voksne

85.00.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at aflastningstilbuddene på børn og voksen området skal sammenlægges. Den organisatoriske forankring fremlægges.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed og Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

 

-         Den samlede drift af det nye aflastningstilbud (aflastning på Løvstikken og Røbo) samles i Løvstikken under Bornholms FamilieCenter.

-         Løvstikken fra 1. januar 2013 varetager den samlede drift – herunder personaleansvar for medarbejderne i Rø aflastning.

-         den økonomiske model for aflastning på voksenområdet, omlægges til en bestiller/udføremodel i lighed med hvad der er gældende for Løvstikken i dag.

-         budgettet for aflastningstilbuddet tilføres Psykiatri og Handicap per 1. januar 2013, som herefter forestår visiteringen til pladser i Løvstikken.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Anbefales

 

Socialudvalget den 6. december 2012:

Indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. august 2012 at aflastningstilbuddet Løvstikken for Børn og Unge, under Bornholms Familiecenter, flyttede fra den nuværende adresse til det tidligere plejehjem i Klemensker. Samtidig blev det besluttet at aflastningstilbuddene for børn og voksne som et nyt tiltag blev sammenlagt. Der er herefter igangsæt ombygningen af bygningen i Klemensker.

 

Der udestår herefter en vedtagelse af den organisatoriske forankring af det nye samlede aflastningstilbud, samt en vedtagelse af den økonomiske forankring for voksenaflastningsdelen (nuværende Røbo). 

 

For at sikre et såvel organisatorisk, som økonomisk ensartet tilbud foreslås det, at voksenaflastningstilbuddet på voksenområdet (Røbo) fusioneres med Løvstikken under Løvstikkens ledelse.

 

For så vidt angår den fremtidige finansieringsmodel for aflastningstilbuddet anbefales det, at der sikres en samlet ensartet model. Det foreslås på denne baggrund, at der for voksenaflastningen etableres en bestiller/udføremodel, hvor Pykiatri/Handikapvirksomheden varetager visitationen, mens Løvstikken varetager udførefunktionen. Denne model tænkes implementeret i tilknytning til indflytningen på det tidligere Klemensker plejehjem.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Kvalitetsrapport 2011/12 for kommunens skolevæsen

17.01.10P05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/12 foreligger nu til behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget indstiller kvalitetsrapporten 2011/12 for det bornholmske skolevæsen til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Indstilles til godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Børne- og skolesekretariatet med bidrag fra de 7 bornholmske folkeskoler. Rapporten er et dokument, der både udgør kvalitetsrapporten for kommunens samlede skolevæsen og samler de enkelte skolers kvalitetsrapporter. I den del af kvalitetsrapporten, der omfatter det samlede skolevæsen er det nyt, at der er indføjet et afsnit om inklusion.

 

De enkelte Skolers kvalitetsrapport indeholder i år:

·         En vurdering af skolen

·         En oversigt over rammerne (skolen i tal)

·         En kort beskrivelse af skolechefens besøg på skolen

·         Skolebestyrelsens vurdering

·         En oversigt over elevernes valg af ungdomsuddannelse

·         En opgørelse af elevfraværets omfang

·         En beskrivelse af de pædagogske processer, herunder kommunale indsatsområder

 

 

Sekretariatets vurdering af skolevæsenet er baseret på skolernes egne indberetninger. Skolechefen har i perioden marts til maj 2012 været på besøg på alle skoler. Ved besøget blev de generelle anbefalinger drøftet.

 

I kvalitetsrapporten for 2011/12 er medtaget en vurdering af de pædagogiske processer.  Som følge et forsøg godkendt i forhold til udfordringsrette blev de pædagogiske processer ikke medtaget i sidste års rapport. Forsøget går ud på at de pædagogiske processer kun behandles hvert andet år. Forsøget udløber i 2013.

 

Der er udarbejdet et fortroligt tillæg til kvalitetsrapporten 2011/12, hvor resultaterne af de nationale tests fra skoleåret 2010/11 kan læses.

 

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne ved de bornholmske skoler med høringsfrist den 16. november 2012. Høringssvarene er opsummeret og tematiseret nedenfor:

 

Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, 10. Klassecenteret og Paradisbakkeskolen tager Kvalitetsrapporten til efterretning.

 

Skole Nord anbefaler at kvalitetsrapporten gøres mindre omfangsrig. Bestyrelsen i skole Nord konstaterer, at det ulovlige elevfravær er reduceret, men at det lovlige fravær typisk på grund af ferierejser fortsat er for højt. Skolebestyrelsen har endnu ikke vedtaget principper for tilrettelæggelse af den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, men skolens personale har udviklet en praksis på området som skolebestyrelsen tilslutter sig.

 

Rønneskolen anbefaler:

·        At konklusionerne i Kvalitetsrapporten fremstår tydeligere og placeres i starten af rapporten.

·        At rapporten bliver mindre omfangsrig og detaljeret og dermed mere læsevenlig.

·        At talmaterialet ligger som bilag

·        At rapporten er udgangspunktet for Dialogmødet

 

Hans Rømer Skolens bestyrelse havde ikke afgivet høringssvar ved høringsfristens udløb.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Paradisbakkeskolen, skolebestyrelsen (MSG)

2.
Kildebakken, skolebestyrelsen (DOC)

3.
Bornholms Heldagsskole (TIF)

4.
Rønne Skolen (TIF)

5.
SV: Høring af kvalitetsrapport 2011 12 i (MSG)

6.
HøringssvarKvalitetsrapport.doc (DOC)

7.
Kvalitetsrapport 2011/12 (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

8.
Hans Rømer Skolens Høringssvar vedr. kvalitetsrapport 2011/12 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevilling til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus - tillægsbevilling

00.30.08A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med den bygningsmæssige udvidelse af Klemensker Børnehus, har det vist sig at der sammenholdt med oprindelig bevilling er estimeret merudgifter for 282.800 kr., hvorfor der hermed søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 282.800 kr. til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 750.000 kr.

b)     at tillægsbevillingen på 282.800 kr. finansieres af Dagtilbud Nords overførte driftsoverskud fra 2011 

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

ad a: Anbefales

ad b: Anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2012 en anlægsbevilling til Dagtilbud Nord på 467.200 kr. til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus.

 

Tidsfristen for afgivelse af økonomiske overslag betød, at flere ting omkring tilbygningen ikke kunne undersøges nærmere.

Overslaget på 467.200 kr., som lå til grund for anlægsbevillingen, er udelukkende beregnet på baggrund af ”V&S prisbøger” (nøgletal for byggeri i Danmark), baseret på de oplysninger BRK Ejendomsservice havde om projektet på daværende tidspunkt.

 

Grundet afvigelsen i forhold til Nøgletalsberegningen har sekretariatet sammen med byggesagsafdelingen i Tejn, samt den eksterne rådgiver gennemgået projektet for at afdække baggrunden for ønsket om den udvidede ramme.

 

Nøgletalsberegningen tog ikke højde for en række tekniske forhold. Det drejede sig om det nye bygningsreglements (BR10) krav til disse forhold i institutioner, herunder særlige krav om isolering, ventilation og lyd, samt krav fra brandmyndighederne omkring etablering af ABA-anlæg (automatisk brand alarm).

 

Den typiske sagsgang i forbindelse med anlægsprojekter udgøres af:

·         Projektering foretages efter at der er meddelt anlægsbevilling.

·         Indhentning af tilbud foretages i forlængelse af projektering.

·         De endelige håndværkerudgifter kendes først når der foreligger tilbud fra entreprenøren.

 

Det vil i den anledning kunne forekomme, at den oprindelige givne bevilling ikke er tilstrækkelig, da den er givet på et tidspunkt, hvor de endelige håndværkerudgifter endnu ikke foreligger.

 

Efter licitation på byggeriet og indkomne tilbud konstateres det, at de fire tilbud er højere end forventet. Tilbuddene ligger fra 620.000 kr. til 688.000 kr. Dertil kommer udgifter til projektering, forsikring, byggetilladelse m.m.

De samlede anlægsudgifter anslås nu til at udgøre 750.000 kr., hvilket betyder en merudgift på 282.800 kr. På baggrund af de indhentede tilbud vurderer BRK Ejendomsservice, samt den eksterne rådgiver, at tilbygningen ikke kan gøres væsentligt billigere.

 

Som det fremgår varetages administrationen af projektet af BRK Ejendomsservice (Facility Management). På det politiske niveau henhører bygningerne fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling pr. 31. maj 2012

                                                 467.200

Billigste tilbud samt afledte udgifter (se bilag)

                                                 750.000

Merudgift, hvortil der ansøges om tillægsbevilling

                                                -282.800

 

Der søges om en tillægsbevilling på 282.800 kr. til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus. Merudgiften forslås finansieret af Dagtilbud Nords overførte driftsoverskud fra 2011 som udgør 1.986.000 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Anlægsbudgetudkast tilbygning Klemensker Børnehus (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Rønne Idrætshal

00.30.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

12

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Idrætsområder søger om en tillægsbevilling på 280.000 kr. til tidligere afgivet anlægsbevilling til renovering af taget på Rønne Idrætshal.

Ved igangsætningen af renoveringsopgaven har det vist sig, at tagkonstruktionerne ikke er i overensstemmelse med de tegninger, der lå til grund for den afholdte licitation, hvilket fordyrer opgaven med 280.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)    at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 280.000 kr. til renoveringen af taget på Rønne Idrætshal, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.380.000 kr.

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 280.000 kr. finansieret med 140.000 kr. fra kvalitetsfondsmidler og 140.000 kr. af Bornholms Idrætsområders driftsbudget 2013.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til Bornholms Idrætsområders driftsbudget.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afgav 11. oktober 2013 en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til renovering af tager på Rønne Idrætshal.

Ved igansætningen af opgaven har det vist sig, at forholdene i Rønne Idrætshals tagkonstruktion ikke er i overensstemmelse med de foreliggende tegninger. Ved afmontering af de gamle tagplader er det konstateret at de oprindelige åse er lagt med temmelig varierende afstande således at supplerende åse vil komme til at ligge med afstande der ikke matcher de nye pladers mål.

I samarbejde med byggerådgiver og entreprenør er der udarbejdet en løsning af problemet.

Der monteres nye bjælkespær, som samles over en ås. Oven på bjælkespær monteres taglægter til bæring af tagpladerne.

 

Iflg. tilbud fra entreprenør PH Byg A/S, kan ekstraarbejdet udføres for et samlet beløb af 280.000,00 kr. excl. moms.

 

Arbejdet gennemføres sideløbende med den igangværende tagudskiftning. Den totale entreprise forventes afsluttet medio januar, afhængig af vejret.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 280.000 kr. Anlægsudgiften kan finansieres med 50 procent (140.000 kr.) fra kvalitetsfondsmidlerne og 50 procent fra Bornholms Idrætsområders driftsbudget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Forslag til reviderede resultatkontrakter for Bornholms turistinformationer

24.05.00Ø40-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Resumé

Godkendelse af forslag til reviderede resultatkontrakter for Bornholms turistinformationer for 2013.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller at

·         forslag til reviderede resultatkontrakter for Bornholms turistinformationer godkendes for 2013

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

De lokale turistinformationer modtager sammen med Velkomstcentret årlige driftstilskud på i alt godt 3,2 mio. kr. Tilskuddene er knyttet sammen med rullende 3-årige resultatkontrakter, der fornyes hvert år. De seneste 2 år er kontrakterne forlænget uændrede bortset fra prisfremskrivning.

 

I forbindelse med et dialogmøde mellem borgmesteren og turistinformationerne i november 2011 aftaltes, at turistinformationerne udarbejdede et oplæg til reviderede resultatkontrakter 2013-2015. Dette oplæg forelå i juni 2012.

 

I overensstemmelse med en aftale med borgmesteren af 22/6 2012 blev det besluttet, at udskyde behandlingen af kontrakterne til budgetforhandlingerne. Dette skulle ske sammen med to ansøgninger fra henholdsvis ASTE om en turistinformation på Hammershus og Hasle Turist- og Erhvervsforening om helårsåben turistinformation.

 

Resultatkontrakterne og de to ansøgninger blev indstillet til drøftelse ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde d. 12. september 2012, men udgik på grund af manglende oplysninger. På udvalgsmødet den 3. oktober 2012 fik de to ansøgninger afslag med henvisning til et forventet temamøde i 2013 om turisme i kommunalbestyrelsen, hvor det skal afklares, hvilken indsats, der giver mest værdi for Bornholm.

 

Indholdet af de reviderede kontrakter svarer til det i følgebrevet af 15/6 2012 beskrevne. Justeringerne består hovedsagligt af ændringer som følge af ændrede regler for autorisation. Herudover er der kun nogle redaktionelle ændringer. Der er således ikke administrativt bemærkninger til kontrakterne, såfremt man ønsker at fortsætte støtten til turistinformationerne på det hidtidige niveau.

 

Med disse mindre justeringer er det muligt at godkende en kontraktperiode pr. 1.1. 2013 på 1 år på grundlag af de reviderede kontrakter og afvente en videre afklaring af strukturen på turismeområdet efter temamødet i 2013.

 

Økonomiske konsekvenser

Kontrakterne finansieres ved hjælp af de afsatte midler til formålet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
Forslag til kontrakter (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Andre tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere

15.00.00G01-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-12-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede i mødet den 21. november 2012 akutjob til ledige og andre tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere, og fik I denne forbindelse præsenteret Frederikshavnermodellen, hvor kommunen ansætter ledige i op til 11 uger, hvis den ledige kun mangler et begrænset antal timer for at genoptjene dagpengeretten.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede herunder, at Beskæftigelsesudvalget behandler et konkret oplæg om tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere til kommunalbestyrelsens behandling i december måned.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

At der i samarbejde med de relevante parter oprettes en række midlertidige job i de kommunale virksomheder, der øremærkes til de udfaldstruede forsikrede ledige, der har optjent mindst 1540 timer. Jf. de beskrevne kriterier.

 

c)     b) At udgiften på 2 mio. kr. anbefales finansieret primært ved besparelser på dagpenge med kr. 1,2 mio. kr. (Er beregnet ud fra en målgruppe på ca.40 udfaldstruede ved 11 ugers ordinært arbejde og med en timeløn på 120,- kr.)

 

d)     At Beskæftigelsesudvalget drøfter forslag til den resterende del af finansieringen med henblik på indstilling til kommunalbestyrelsen.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Indstillingen anbefales. Det forventes, at det over hele budgetåret vil være udgiftsneutralt for kommunen.

Det anbefales, at der ydes en tillægsbevilling på maksimalt kr. 740.000 til området.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholmermodel

At sikre udfaldstruede ledige fortsat ret til dagpenge, og dermed at de fortsat vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

I forbindelse med de seneste lovændringer er kravene til både dagpengeperiodens længde, og optjeningskravene for at bevare eller genindtræde i dagpengeret blevet skærpet. Derved kan en række forsikrede ledige ansat i håndværksbranchen, fiskeindustrien, den maritime sektor og inden for turisme blive uheldigt ramt af timereglerne på grund af sæsonarbejde.

 

I forlængelse af indsatsen med akutjob mv. peges der på, at det stadig er relevant at etablere en pulje til de ledige, der er tæt på at genoptjene dagpengeretten.

 

Rammer:

Der forslås derfor afsat en pulje der anvendes til at tilbydes vikaransættelser i kommunale virksomheder med op til max. Ca.  11 uger til udfaldstruede ledige, som både:

 

·                    falder ud af dagpengesystemet i perioden 1/10 - 31/12 2012,

·                    har optjent 80 % af timerne til en genindplacering og

·                    som ikke er omfattet af andre støtteordninger, som seniorjob, kontanthjælp mv.

 

 

Forbehold:

Statsforvaltningen har den 26/10 2012 ønsket en redegørelse om kommunens (Frederikshavns) beslutning om at forbeholde stillinger til personer, der står til at miste dagpengene… (vurderes at det nu godt kan lade sig gøre, jfr. lov om akutjob, men er endnu ikke behandlet i Statsforvaltningen).

 

Økonomiske konsekvenser

Målgruppen på Bornholm anslås at være på op til 40 personer:

 

  1. Ordinære job til udfaldstruede: 40 personer i 11 uger,

     med en timeløn på 120,- kr.:                                                                 1.953.600 kr.

  1. Umiddelbar kommunal besparelse på dagpenge:

     40 x 3940 x 11 x 70 %:                                                                                1.213.520kr.

 

  1. Andre afledte besparelser: Længere tid i job, besparelse på forsørgelse mm.            ?[1]

 

                                                                                                                                            740.080kr.

 

 

[1]

Det umiddelbare finansieringsbehov vil således være kr. 740.080, men må ud fra en realistisk vurdering af de afledte konsekvenser være noget mindre. Hvis vi ligger Arbejdsmarkedskommissionens vurdering til grund for en beregning, og dermed at 1/3 af de ledige har ret til kontanthjælp og/eller andre afledte sociale ydelser, vil de kr. 740.080 være ”tjent” hjem allerede efter ca. 5 måned på kontanthjælp/uden forsørgelse.

 

Ud fra dette er det realistisk at antage at tilbuddet ved årets udgang (2013) har ”tjent sig selv hjem” og dermed er udgiftsneutralt for kommunen. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Salg af kommunalt ejede andelsboliger

82.02.00G10-0162

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I 2006 blev det besluttet, at kommunens fritliggende enkeltboliger skal sælges ved fraflytning. Regionskommunen ejer 4 andelsboliger - 3 i Aakirkeby og 1 i Allinge. Vi anbefaler at disse andelsboliger også bliver solgt ved fraflytning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at den ledige andelsbolig i Aakirkeby sættes til salg

b)     at der træffes principiel beslutning om, at andelsboliger sælges ved fraflytning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Regionskommunen ejer 3 andelsboliger i Ipsens Gård i Aakirkeby og 1 andelsbolig i Rosengården i Allinge.

På nuværende tidspunkt er en af andelsboligerne i Aakirkeby – Svanekegade 26 - ledig og foreslås derfor solgt.

Økonomiske konsekvenser

Ved accept af tilbud vil salgsprovenuet, efter fradrag af andelsbevisets bogførte værdi, indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til køb og salg af jord og bygninger under politikområde 11 Erhverv og samfund.

Herefter afsættes halvdelen af nettoprovenuet som rådighedsbeløb til brug for vedligeholdelse og modernisering af den resterende boligmasse under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

De mistede lejeindtægter og de sparede udgifter til vedligeholdelse indregnes i fremtidige budgetter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Godkendelse af takster for kloakforsyningen 2013

13.00.00S55-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter          

Resumé

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til takster for kloakområdet i 2013. Taksterne er uændrede i forhold til 2012 bortset fra taksterne for tømningsordningen, der er hævet med ca. 3 %.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at taksterne godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning A/S foreslår uændrede takster for bortskaffelse af spildevand i 2013. Taksterne for tømningsordningen for septiktanke foreslås pristalsreguleret med ca. 3 %.

Sidste år godkendte Kommunalbestyrelsen en forøgelse af kloaktaksterne på ca. 9 % sådan, at det gældende prisloft udnyttes fuldt ud. Provenuet gør det muligt for Bornholms Forsyning at forstærke den klimarelaterede indsats i form af renovering af ledningsnettet og opdeling af nettet i regnvands- og spildevandsledninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Takst spildevand 2013 endelig.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet - 2013

05.01.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2013, herunder 11.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren ved offentligt udbud med accept heraf ved udgangen af februar måned og det vil derfor være nødvendigt at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. marts.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 11.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2013

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 11.900.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af de overordnede vejes belægninger, med afledte udgifter til blandt andet opstribning og vejafvanding.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i vejadministrationssystemet.

Nogle af belægningsarbejderne vil være en del af projekt ” Bornholms Cykelveje”.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.626.500 kr. og hertil kommer 3.122.780 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2013. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 22.749.280 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til belægningsvedligeholdelse på de overordnede veje i 2013 vil beløbe sig til 11.900.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne, som forventes afholdt i 2013, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2013

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Høringssvar vedr. lokalplan for vindmøller ved Krashave

01.02.05K04-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-12-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. september 2012 at sende forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for et mølleprojekt ved Krashave i offentlig høring. Bornholms Regionskommune har modtaget en række indsigelser, som er resumeret i sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen har nu mulighed for at enten at vedtage planerne endeligt, at forkaste planerne, eller at udsætte planerne, f.eks. for at afvente et kommende statsligt udbud af kystnære havmøller ved Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at sagen drøftes

b)     at der i forbindelse med en vedtagelse af lokalplanen, indføjes bestemmelser om maksimalt fem timer årligt skyggekast på nabobeboelser

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. december 2012:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 003 samt forslag til lokalplan nr. 049  til godkendelse. Per Ole Petersen kan ikke medvirke.

Indstillingens punkt b) indstilles godkendt.

 

Per Ole Petersen ønsker sagen udsat, indtil der er en afklaring af spørgsmål vedr. havvindmøller stillet af Per Clausen, Enhedslisten, gennem Folketingets klima-, energi- og bygningsudvalget til ministeren.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

René Nordin Bloch og Winni Grosbøll afventer deres stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 003 samt forslag til lokalplan nr. 049 har været i offentlig høring i perioden 26. september til 21. november 2012. Ved en endelig vedtagelse af planerne vil det være muligt at opstille tre stk. op til 80 meter høje vindmøller ved Krashave.

 

Bornholms Regionskommune har modtaget følgende indsigelser, som her er resumeret:

 

1.      Jeppe S. Olsen og Birgitte Langhave, Bedegadevej 14 A

·         Indsigerne mener, at møller på land skæmmer landskabet. De frygter for konsekvenserne for områdets rige dyreliv, for genevirkninger forårsaget af støj og lyseffekter fra møllerne, og endelig fald i ejendomsværdien for naboejendommene. Olsen og Langhave opfordrer til, at der i stedet satses på havvindmølleparker, hvor ingen bliver generet.

 

 

 

2.      Bente Nielsen og Arne Nielsen, Krashavevej 7

·         Indsigerne anfører at kommunen har som målsætning, at der skal nedtages små og mindre møller, og i stedet opsættes færre, men større møller. De tre møller, som lokalplanen omhandler, vil imidlertid blive relativt små, og de vil ved max. ydelse tilsammen kun kunne yde det samme som én af de tre møller, der for nylig blev planlagt for ved Tornbygård. Indsigerne peger på, at mange små møller kun bidrager lidt, men at de er med til at forurene landskabet ved at blive opført i spredte grupper rundt omkring.

·         Møllerne ved Krashave er planlagt til at blive placeret ud for vest- og sydvestvendte terrasser samt ud for to sommerlejligheder på indsigernes ejendom. Denne placering vil ødelægge ejendommens nuværende herlighedsværdier, og forringe ejendommens økonomiske værdi.

·         Området er for lille til tre vindmøller.

·         Som nabo til møllerne får man ødelagt sin livsværdi med støj og generende skyggekast.

·         Naboejendommene bliver umulige at sælge.

·         Turisterne på vej til Rutsker Højlyng får en grim udsigt til tre vindmøller

·         Møllerne må køre på nedsat kraft for at overholde støjreglerne.

·         Herudover har indsigerne nogle afklarende spørgsmål om terrænhøjden (Z-koordinaten) og om beregningen af skyggekasttimer på nabobeboelser.

 

3.      Gunnhildur, Natasja og Knud Kofod, Bedegadevej 14

·         Indsigerne ønsker møller opført som havvindmøller, hvor de ikke virker skæmmende på landskabet, og hvor de ikke generer folk med lavfrekvent støj og lysreflekser m.m.

·         Tidligere var det elmaster, som skæmmede Bornholm, det kan ikke være rimeligt, at møller nu skal gøre det.

·         Møllerne vil reducere ejendomsværdierne hos naboerne.

·         Indsigerne er bekymret for det rige dyreliv i området, på grund af nærheden til et større mose- og kratområde.

 

4.      Michael Mortensen og Maj Kofod, Bjørnebakken 16, Hans Olaf V. Hansen og Mariane Hansen, Bedegadevej 31, Mogens Jørgensen, Grusvejen 2, Bente Jensen og Per Jacobsen, Grusvejen 3, Eva Olsen og Poul Olsen, Grusvejen 5

·         Området, som møllerne vil blive placeret i, er et åbent harmonisk landbrugsområde med spredt bebyggelse. Denne karakter ser indsigerne gerne bibeholdt. På nuværende tidspunkt kan man fra indsigernes ejendomme se op til 12 større møller, som er placeret inden for en synsvinkel på 90 grader (kortbilag er vedlagt). Indsigerne finder det ikke rimeligt, at der placeres yderligere møller på denne del af Bornholm, så de fremover vil kunne se møller i en 180 graders synsvinkel.

·         Indsigerne mener endvidere, at det bør indgå i vurderingen af lokalplanforslaget, at etableringen af en kystnær havvindmøllepark på Rønne Bakke er tæt på at komme i spil. En eventuel vedtagelse af lokalplanforslaget bør afvente, om denne vindmøllepark vil blive realiseret. Indsigerne peger på meget positive udtalelser om et muligt havmølleprojekt ved Bornholm fra klima- og energiminister Martin Lidegaard og fra de energipolitiske ordførere fra Socialdemokraterne og fra Venstre i TV2Bornholms program ”Perspektiv” den 24. oktober i år. (Link til programmet her). Indsigerne mener på denne baggrund, at man bør vente med at træffe den endelige beslutning om mølleplanerne ved Krashave.

·         Endelig peger indsigerne på, hvordan det bornholmske landskab vil blive påvirket af mange møllegrupper spredt ud på øen, hvis Bornholms målsætning om en installeret vindmølleeffekt på 90 MW udelukkende kommer til at ske i kraft af møller placeret på land? Vil de turister, som kommer for at opleve øens uspolerede natur fortsat komme her, og vil dette påvirke øens indtægtsgrundlag? Og mon bornholmerne er interesseret i dette? Man bør give en havvindmøllepark på Rønne Bakke en chance for at blive realiseret.

 

5.      Ivar Nielsen

Indsigeren mener, at Bornholms Regionskommune og Østkraft burde sætte byggeriet af landvindmøller på ’standby’ og i stedet satse på projekter med kystnære havmøller.

 

Teknik & Miljøs generelle bemærkninger

Efter en vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 003 og lokalplan 049 vil en bygherre kunne anmelde et endeligt byggeprojekt til kommunen. I den forbindelse skal kommunen påse, at alle statsligt fastsatte miljøkrav er overholdt, herunder grænser for støj samt forholdet til VVM-reglerne. Under driften af møllerne fører kommunen tilsyn med, at møllerne ikke overskrider støjgrænserne. Kommunen har hjemmel til at påbyde ejeren at foretage støjmålinger. Hvis grænse­værdierne ikke overholdes under driften, skal ejeren lovliggøre forholdet.

Planforslagenes og mølleprojektets indvirkning på miljøet er i øvrigt screenet i forhold til kravene i miljøvurderings­loven og VVM-bekendtgørelsen. Screeningerne viser, at planerne og projektet ikke antages at medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. Dette medfører, at der ikke er krav om at planerne skal miljø- eller VVM-vurderes.

Med hensyn til skyggekast fra møllevinger findes der ikke lovbestemte grænseværdier. I Miljøstyrelsens vejledning om vindmølleplanlægning anbefales maksimalt ti skyggekasttimer årligt. Teknik & Miljø foreslår, at der i den endelige lokalplan indføjes bestemmelser om at nabobeboelser maksimalt må udsættes for fem årlige skyggekasttimer, svarende til hvad der blev besluttet ved Tornbygård-møllerne.

Bygherren er forpligtet til at yde værditabserstatning til naboer efter reglerne i loven om vedvarende energi (VE-loven), hvis deres ejendomme falder i værdi som følge af opsætning af møllerne. Værditabet vil blive vurderet af en uafhængig instans.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger om forholdet til evt. kystnære havmøller

For så vidt angår indsigernes henvisning til muligheden for en kystnær havmøllepark ved Bornholm, har Energistyrelsen - efter udløbet af høringsfristen - offentliggjort de nye rammer for kystnære havmøller. Det fremgår her, at Rønne Bakke sammen med fem andre danske lokaliteter skal udbydes til opstilling af kystnære havmøller. Et havmølleprojekt på Rønne Bakke kan imidlertid kun blive relativt lille, da kapaciteten i søkablet til Sverige vil sætte en begrænsning. Staten forventer dog, at et projekt her alligevel vil kunne producere strøm på konkurrence­dygtige vilkår, idet området er vindrigt.

I forlængelse af denne problemstilling har Energistyrelsen oplyst, at hvis udbygningen med bornholmske vindmøller fortrinsvis sker med landmøller, vil dette formindske mulighederne for at realisere et kystnært havmølleprojekt på Rønne Bakke.

Mølleplanerne ved Krashave giver mulighed for en installeret effekt på 2,5 MW. Dette tal skal ses i sammenhæng med at Energinet.dk har vurderet, at der er en umiddelbar restkapacitet i søkablet til Sverige på 60 MW, og op til 70-115 MW ved implementering af alternative foranstaltninger. Set i denne sammenhæng er det Teknik & Miljøs umiddelbare vurdering, at Krashave-møllerne vil være et så lille projekt, at dette i sig selv næppe vil have større betydning for realiserbarheden af et kystnært mølleprojekt på Rønne Bakke.

 

Forældelsesfrist

Lokalplanforslag 049 bortfalder, hvis det ikke er vedtaget senest den 25. september 2015.

Økonomiske konsekvenser

Når der opstilles vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud til initiativer, der kommer de lokale borgere til gavn. Størrelsen af vindmølleprojektet ved Krashave medfører en tilskudsmulighed på ca. 225.000 kr. Der gives tilskud til:

-       anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen

-       kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. december 2012

1.
KB-referat fra 20. sept. 2012 (DOC)

2.
Forslag til KP-tillæg 003 og LP 049 (PDF)

3.
Vurdering af møllernes visuelle indvirkning (PDF)

4.
Indsigelse, Olsen og Langhave (DOC)

5.
Indsigelse I, Nielsen og Nielsen (TIF)

6.
Indsigelse II, Nielsen og Nielsen (DOC)

7.
Indsigelse, 3 X Kofod (PDF)

8.
Indsigelse, Mortensen m.fl. (PDF)

9.
Krórtbilag til indsigelse fra Mortensen m.fl. (PDF)

10.
Indsigelse, Nielsen (MSG)

11.
Screening for evt. pligt til miljøvurdering (PDF)

12.
Screening for evt. pligt til VVM (PDF)

13.
Mail fra Energistyrelsen til Teknik & Miljø (MSG)

14.
Officiel udmelding af rammer for udbud af kystnære havmøller (PDF)

15.
Notat om Krashavemøllers forhold til kystnære havmøller (DOC)

16.
Notat om de fire ordninger i VE-loven (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Lokalplan 067 for Green Solution House til endelig vedtagelse

01.02.05P19-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2012 at sende lokalplanforslag 067 for Green Solution House i 8 ugers offentlig høring. Fristen er nu udløbet og der er indkommet 2 kommentarer.

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik og Forsyning indstiller

at lokalplanforslaget vedtages endeligt, idet der kun tilføjes mindre ændringer som følge af indsigelser mod lokalplanen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Anbefaler lokalplanforslag uden ændringer

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Hotel Ryttergården i Rønne skal ombygges og udvides. For at kunne gennemføre dette byggeri skal der udarbejdes en lokalplan for området.

Lokalplanen skal muliggøre en udvikling af det nuværende Hotel Ryttergården i Rønne. Ønsket er at udvikle hotellet med et nyt koncept – Green Solution House, som er et bæredygtigt byggeri og en del af visionen for Bright Green Island.

 

Forslaget har været sendt i 8 ugers offentlig høring, hvor der er indkommet 2 bemærkninger. Den ene bemærkning er fra Rønne Vand & Varme, den anden bemærkning er fra Carl Andreas Finne og Marie Inoue, Humleløkken 13, som er en nabo til hotellet.  

 

Indsigelsesbehandling:

Der er indkommet 2 bemærkninger.

 

1.      Rønne Vand & Varme

 De har intet at bemærke, dog går de ud fra at opvarmningen fortsat sker med fjernvarme

Teknik og Miljøs bemærkninger:

Fjernvarmeforsyning reguleres ikke med lokalplaner men via varmeforsyningsloven (og varmeforsyningsplanen), der giver mulighed for at pålægge eksisterende bebyggelser tilslutningspligt til fælles varmeforsyning.

 

Ændringsforslag:

Der anbefales følgende ændring - Der tilføjes oplysning i lokalplanens redegørelse, ”forhold til anden planlægning”, om at området er omfattet af varmeforsyningsplanen.

2.      Carl Andreas Finne og Marie Inoue

a.      Ønsker byggefeltets afstand til skel mod syd-øst øget fra 5 m til 15 m.

b.      De ønsker at den sydligste hotelbygning beliggende i byggefelt 1, i stedet skal indgå i byggefelt 2, hvor der er en max højde på 6 m. I Byggefelt 1 kan der bygges op til 10 m højde. Der er bekymring for at den vil give skygge for aftensolen for flere ejendomme på Porseløkken og Humleløkken, hvis der tillades en højde op til 10 m.

c.      De foreslår en ridesti anlagt gennem området.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

 

a)     Byggefelter og bygningers placering fremgår af lokalplanens kortbilag 2. Byggefeltets afstand på 5 m til dette skel er fastlagt, fordi det er et ønske fra bygherren, at der er mulighed for at udlægge parkering i dette område. Parkeringsarealer skal udlægges inden for byggefeltet. Udover de 5 m skelafstand ligger der en cykelsti mellem boligområde og hotelområde.

b)     Den eksisterende bygning er beliggende ca. 15 m fra skel og er ca. 6 m høj. En mulig fremtidig forøgelse af bygningshøjden til 10 m vil ikke give naboejendommene væsentlige skyggegener, da byggefeltet (og bygningen) er beliggende ca. 60 m fra nærmeste boliger mod øst. Øvrige naboejendomme beliggende syd for bygningen ligger nærmere, men slagskygger i den retning vil ikke forekomme.

 

 

Bygning set fra sti ved Humleløkken

c)     Placering af en gennemgående ridesti gennem lokalplanområdet forhindres ikke af lokalplanen, hvis ejeren måtte ønske en sådan, men der findes ingen naturlige tilslutningsmuligheder til andre ridestier i området.

 

Ændringsforslag:

Teknik & Miljø anbefaler ingen ændringer

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Lokalplanforslag 067 (PDF)

2.
Indsigelse fra Carl Andreas Finne & Marie Inoue (DOCX)

3.
Indsigelse fra RVV (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Ansøgning om reservation af udgiftsramme til nyt områdefornyelsesprojekt

01.11.00P20-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har indkaldt forslag til nye områdefornyelsesprojekter med ansøgningsfrist den 12. november 2012. Der er indkommet 8 forslag til 7 områder (Snogebæk, Nexø, Aakirkeby, Tejn, Allinge, Teglkås og Nyker). De indkomne ansøgninger forelægges nu til en afgørelse, til hvilket byområde kommunen vil ansøge om områdefornyelse. Der ansøges om ét projekt i 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og prioriterer hvilket forslag til et nyt områdefornyelsesprojekt Teknik & Miljø skal arbejde videre med, som grundlag for ansøgning til ministeriets områdefornyelsespulje.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler projektet i Snogebæk til et nyt områdefornyelsesprojekt

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.


Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke, idet han anbefaler Aakirkeby til et nyt områdefornyelsesprojekt.

Sagsfremstilling

Ansøgningsprocedure om støtte til områdefornyelse er todelt. Først ansøger kommunen om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse. For at komme i betragtning skal områderne indeholde problemer indenfor bred vifte af sektorer. Følgende områder kan komme i betragtning:

Nedslidte byområder i mindre byer, hvor der er væsentlige behov for bymæssig udvikling,

Nedslidte byområder i større byer, hvor der er væsentlige behov for bygningsfornyelse,

Boligområder med store sociale problemer,

Ældre erhvervs- og havneområder.

 

Eventuel ansøgning om områdefornyelse til Bornholm placeres under pind: ”Nedslidte byområder i mindre byer”. Formålet med områdefornyelse er at iværksætte og koordinere initiativer, der fremmer udviklingen i et problemramt byområde og styrker grundlaget for private investeringer i fornyelsen af området. Ansøgningen til Ministeriet for by, bolig og landdistrikter skal indeholde en beskrivelse af områdets problemer og udfordringer, samt hvilke initiativer der påtænkes iværksat, som kan gavne bosætning og erhverv. Ansøgningen skal endvidere omfatte et overslag over projektomkostninger, og redegørelse for, hvilke foreninger/organisationer der vil indgå i samarbejde med kommunen om at gennemføre projektet. Ansøgningsfristen er den 7. januar 2013.

Ministeriets udvælgelse sker ud fra en konkret vurdering af ansøgningerne og af områdets behov for offentlig indsats. Opnår kommunen reservation, skal der udarbejdes et byfornyelses-program i samarbejde med områdets interessenter. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget programmet, ansøges om endeligt tilsagn.

 

I september indkaldte kommunen ved en annonce forslag til nye områdefornyelsesprojekter. Der er indkommet 8 ansøgninger til 7 områder. Der blev afholdt et informationsmøde den 26. september 2012.  Der er kun afsat midler til igangsætning og gennemførelse af ét projekt. Regionskommunens pulje til udgifter til nye projekter udgør 884.500 kr. pr. år (2/3 kommune – 1/3 stat). Da der er konkurrence om midlerne må det forventes, at kommunen højst opnår godkendelse af ét projekt i 2013.

 

Teknik & Miljø har modtaget følgende forslag:

 

1)      AAKIRKEBY

Ansøger: Aakirke-By-tinget – paraplyorganisation for 27 foreninger.

Område: Bymidten

Bytinget ønsker at styrke bymidten, så den bliver mere interessent for borgerne og besøgende samt for private investeringer i restaurations og servicebranchen. Bymidten er nedslidt og virker trist og kedelig, når der ikke afholdes arrangementer, hvor parkerede biler dominerer bybilledet.

Bytinget ønsker sammenhæng fra Sildetorvet via Torvet og Damgade til Smedetorvet med mulighed for varierede og spændende aktiviteter. Sildetorvet forskønnes og indkørslen til byen gøres indbydende. Torvets belægning ændres, således at kørebanen ”inddrages” i torvearealet - belægningen skal animere til langsom kørsel, og haveanlægget ved Nordea indrettes feks. med en scene. Vandtårnet inddrages som en aktiv del af livet i bymidten, evt. som et nyt spændende vartegn. Badeanstalt og bestyrerboliger renoveres eller rives ned. For at skabe bedre sammenhæng og aktivitetsmuligheder mellem byens pladser foreslås erhvervelse og nedrivning af Kanns Hotel. Det fremkomne friareal knyttes delvist til Galleri 2rn, måske en lille café, moderne legeplads og mulighed for voksen udfoldelse, f.eks. petanque. Endvidere reserveres et areal til langtidsparkering. Fælles for alle pladser er, at der skal skabes mulighed for blomster, træer, buske og grøntsager.

For at forbedre bymidten ønskes der trafikreguleringer, bedre tilgængelighed og skiltning, samt aktiviteter der kan understøtte private virksomheder

Aakirkeby er et af de få byområder på Bornholm, der mangler et medborgerhus. Der findes pt Kontakthuset, som er forbeholdt pensionister, og Aakirkeby-Hallerne som  drives på kommerciel basis. Der ønskes etablering af et kultur- og medborgerhus til gavn for byens borgere med særlig vægt på aktiviteter for de unge i byen.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Bymidten (torvet) er præget af tomme erhvervslokaler, og området langs Damgade og omkring vandtårnet er præget af tomme bygninger - området ser trist og forsømt ud. Der er i første omgang behov for registrering og vurdering af bygninger med henblik på evt. nedrivning eller istandsættelser. Initiativer som etablering af et medborgerhus og rekreative arealer, samt byforskønnelse og trafikregulering kan indgå i et områdefornyelsesprojekt, mens der til opkøb og nedrivning af bygninger kan ansøges om midler fra bygningsfornyelsespuljen. Området har behov for offentlig indsats, men det er usikkert om forskønnelse af bymidten og trafikregu-lering vil forøge de private investeringer i området. Forslaget fokuserer på fysiske tiltag i bymidten, mens sociale- og erhvervsmæssige forhold ikke fremhæves særligt. Der blev foretaget byfornyelse i bymidten i 1990’erne.

 

2)      SNOGEBÆK

Ansøger: Snogebæk Borgerforening, Havn og Handelsstandsforening, Poulsker Idrætsforening

Område: den østlige del af byen mod havnen, især området omkring Hovedgaden - fra Snogebæk Strand i syd til Balka strand mod nord.

 

Foreningerne ønsker at udvikle Snogebæk som et aktivt lokalsamfund og turistmål. Havnen skal være en dynamo for denne udvikling, området skal forskønnes og nytænkes. Der er plads til at udvikle brugsmulighederne af havnen f.eks. med lystbåde, trolling, kajakker mm.  Havneområdet indeholder bygninger og arealer, der kan anvendes til alternative formål, her-under nyt erhverv (fiskerirelateret lokalproduktion, attraktive stadepladser til udlejning mm) og steder for arrangementer og aktiviteter. Der ønskes renovering af bygninger på havne-området og etablering af nye erhvervslejemål (nye oplevelses-produkter). Nogle af de mest spektakulære områder mellem fiskehytter og røgerier bliver brugt minimalt og kan fremstå lidt tomme og rodede. En stor plads midt på havnens område benyttes således kun til festlige lejligheder samt til kræmmermarked. Her ønskes byforskønnelse i form af nyt torv, desuden ønskes mere sammenhængende stiadgang til Balka strand og små grønne oaser i bybilledet.

På et af havnens bedst beliggende områder ligger kommunens rensningsanlæg, som skal udfases indenfor 3 – 5 år. Dette kan danne ramme om et rekreativt område, vandaktiviteter om sommeren og skøjtebane om vinteren.

Det skal være nemt at komme til Snogebæk. Ønsket er at føre en mere trafiksikker cykelveje ned om havnen. En cykelparkering med elektronisk infotavle og mulighed for strømopladning ville gøre det yderligere attraktivt. En trafikregulering med lavere fartgrænse eller bilfrie zoner kunne give en bedre oplevelse og gavne trafiksikkerheden på havneområdet.

Disse forskellige tiltag kan skabe attraktive forhold for små erhverv og dermed arbejdspladser, og flere aktiviteter for byens borgere og gæster til gavn for miljøet og Snogebæks tiltrækningskraft. For at denne udvikling skal blive mulig, ønsker Snogebæk hjælp til at udarbejde en udviklingsplan og en udviklingsproces.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Der er kun en enkelt erhvervsfisker(tilknyttet Havfrisk-fisk) tilbage og havnen er ikke udbygget til gæstesejler, der mangler indtægtsgrundlag for at vedligeholde og udvikle havnen til nye formål. Institutioner og arbejdspladser er blevet lukket eller flyttet de seneste år. Forslaget lægger vægt på havnen som omdrejningspunkt for videreudvikling af oplevelser og erhvervslivet. Området emmer af liv om sommeren, og er stort set lukket ned om vinteren. Et områdefornyelsesprojekt vurderes at kunne gøre forskel og støtte op om de lokale initiativer. Alle de ønskede tiltag kan indgå i områdefornyelse. Videreudvikling af projektforslaget kan evt. udvide turistsæsonen, skabe liv i skuldersæsonen og styrke et levende lokalsamfund.

 

3)      TEJN - SANDKÅS

Ansøger: Tejn Borgerforening – med inddragelse af frsk. foreninger og erhvervslivet i Tejn.

Område: Fra Gartnerigrunden via Tejn Havn til Tejn Pynten.

Tejn Borgerforening ønsker at fastholde borgere, arbejdspladser og servicetilbud i området, at gøre området mere attraktiv, således at Tejn kan blive et samfund med liv året rundt. Der sættes fokus på Tejn Havn, som har erhvervsbygninger og store arealer, der ligger ubenyttet hen. Forslaget er videreudvikling af Bromölla projektet (EU-regi), som skal medvirke til at styrke det lokale erhvervsliv og skabe aktiviteter for fastboende og besøgende -året rundt (eks. erhvervsfiskere fra andre Østersøhavne og trolling-fiskere). Samtidig er håbet, at dette løft vil få nye virksomheder til at etablere sig i bestående uudnyttede bygninger.

 

Forslaget indeholder; Genopretning af å med mindre sø og etablering af et stiforløb med lysbånd og lysmaster langs kystlinje og havn, der binder området sammen. Tomme erhvervs-bygninger på havnen tænkes ind som styrkelse af det erhvervsliv, der har etableret sig i et fælles tilbud til bådeejere m.fl. (Marinecenter Bornholm), eller give plads til nye aktiviteter. Etablering af ”Byens Torv” med små, hyggelige stadepladser og etablering af en ny multihal skal i sommerperioden give mulighed for optræden af forskellig slags, cafeliv og samlingssted, og i vinterhalvåret mulighed for opbevaring af og værksted til træbåde og lystbåde. Bedre faciliteter til lystsejlere (ny lystbådekaj, sejlerskure mm) og for kajakroere, fritidsdykkere med fl. Skal styrke sejlerlivet. Der ønskes endvidere etablering af opholdssteder og brugerfaciliteter på havnen (røgeovn, grill, siddepladser) og forbedrede badeforhold, Falkebroen – adgangs-forholdene gøres brugervenlige og en udspringsvippe etableres.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Afmatningen i Østersøfiskeriet har sat tydelige spor på lokalområdet. Tejn var tidligere en betydelig fiskerihavn, og havnen er nu kendetegnet ved forholdsvist store områder, der ligger ubenyttet hen og industribygninger uden anvendelse. De forskellige tiltag foreslået på havne-området kan indgå i områdefornyelse og ville gøre havnen mere attraktiv for private invester-inger og støtte op om arrangementer (f.eks. det succesfulde Trolling Master Bornholm), og vurderes at kunne styrke Tejn by som bosætnings og erhvervsområde. Samtidig gøres området mere brugervenligt for byens borgere. Vej og Havne har afsat midler (1 million) til forbedringer på havnen, som kan indgå i kommunens andel af områdefornyelsen og derved øge statens andel.

 

4)      ALLINGE BY

Ansøger: Allinge-Sandvig Byforening

Område: Fra Danchels Anlæg via Allinge Havn til Kyststien til Sandkås

Byforeningen ønsker, at ny anvendelse af nedslidte og nedlagte industriområder på havnen skal styrke byen og forbedre forhold i forbindelse med store arrangementer som f.eks. Folkemødet og jazz-festival. I forbindelse med Folkemødet er der store kulturelle, sociale og trafikale udfordringer. Der ønskes permanente installationer med strøm, scene, gode opholdsrum med opholdspladser, lege- og aktivitetsområder, der tilgodeser forskellige brugergruppers behov. Endvidere ønskes sanering af havnens belægning (granit dækket med asfalt eller beton). Der ønskes bedre forhold for bløde trafikanter i Havnegade, bedre tilkørselsforhold, og koordinerede P-pladser, så det fungerer ved Folkemøde, Jazz-festival mm

Allinge har deltaget i projektet Borgerdrevet innovation ”Både-og” (foreligger et idékatalog). Der er ønske om at realisere projektet ”Folkestien”, der forbinder Danchels Anlæg med Næs Strand og videre til kyststien til Sandkås. Langs stien etableres diverse aktivitetsområder, som f.eks. parkourbane, vipper, naturlegeplads, rock pools (lommer i klipperne hvor der bades) og omklædnings og saunabygning.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Der foreligger et projektforslag ”Både og”, som et inspirationsoplæg for et projekt langs kysten via Allinge Havn. Herudover forligger der mange ideer fra idékonkurrencen ”4 havne på Bornholm” fra 2008. Forslaget bør ses i sammenhæng med anvendelse af Kjærenæs-grunden og afvikling af fremtidens Folkemøder. De forskellige tiltag foreslået på havneområdet kan gøre havnen mere attraktiv og skabe sammenhæng i hele området med mange interessante oplevelser og rekreative muligheder. Alle de ønskede tiltag kan indgå i områdefornyelse, og vurderes at kunne styrke Allinge by som turistdestination, men forslaget har hovedvægten på friluftsliv og mindre vægt på andre temaer i områdefornyelsen. Der blev foretaget en omfattende byfornyelse i Allinge i 2001.

 

 

5)      NEXØ BY

Ansøger: Nexø Borgerforening

Område: Det kystnære område mellem Nordhavnen og Stenbrudssøen. Desuden omhandler forslaget et naturgenopretningsprojekt og stisystem.

Borgerforeningen ønsker at give Nexø borgerne et naturligt møde- og opholdssted med mange aktivitetsmuligheder bl.a. ved at etablere en dækmole, anlægge en strand, en legeplads, petanquebaner, en grill-hytte og en tribune, Ved at anlægge P-pladser og opføre en toiletbygning, miljøstation, og ved at etablere mulighed for tilslutning til vand og el, kan man imødekomme det behov, der allerede forefindes. Området kan blive byens naturlige adgang til havet. Området ligger i dag øde hen, bortset fra når der afholdes få årlige arrangementer.

 

Foreningen ønsker at lave en naturgenopretning ved retablering af hele eller dele af de historiske laguner og herved afhjælpe afvandingen af det bagved liggende område, sikre udløb til havet og samtidig afhjælpe Kajakklubbens isætningsforhold og muliggøre et børnevenligt soppebassin. Der ønskes en sti, som vil kunne lede svage trafikanter væk fra befærdede veje, og Nexøhusets beboere vil via en smuk, slynget sti få adgang til både mark, skov og kyst.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Det ansøgte område er et grønt område og hovedparten omfattet af strandbeskyttelse. De foreslåede tiltag er af rekreativ karakter. Projektet kan være et aktiv for nexøborgere og besøgende, men kan næppe komme i betragtning som et områdefornyelsesprojekt. Der bør undersøges andre muligheder for finansiering af projektet, som kan gøres bredere og bedre egnet til fondsansøgning, hvis ”Både-og” idékataloget indarbejdes, så vel som aktiviteter omkring skaterpark mv. Naturgruppen arbejder med afvanding af det bagvedliggende område.

 

6)      NEXØ BY

Ansøger: Erhvervsforeningen på Østbornholm

Område: Nexø Bymidte

Projektet går ud på at lave en skulpturudstilling på 15 udvalgte pladser i byens hjerte og med dette som omdrejningspunkt skabe mere liv, debat og oplevelser for byens borgere og be-søgende. Liv på byen pladser vil virke inspirerende og gavnligt for erhvervslivet og udvik-lingen. Skulpturerne udskiftes lejlighedsvis, så der hele tiden sker forandringer. Projektet tager udgangspunkt i de positive erfaringer fra en skulpturudstilling i Bornholms Kulturuge.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Erhvervsforeningen ønsker at gøre byen mere attraktiv ved at arrangere skulpturudstillinger. Et spændende kulturprojekt men kan ikke komme i betragtning som et områdefornyelses-projekt, eftersom ansøgningen skal indeholde problemer indenfor bred vifte af sektorer.

 

7)    TEGLKÅS

Ansøger: Teglkås havn v. bestyrelse

Område Teglkås havn

For at bevare og udvikle Teglkås Havn som attraktion, ønsker bestyrelsen bl.a. at etablere opholds- og grillpladser, faciliteter for rensning af fisk, opføre redskabsskure, samt fornyelse af havnen ved bl.a. at frilægge oprindelige granitblokke. Teglkås Havn, som er en privat havn, er en attraktion, men den er udsat for nedslidning, fordi havnens økonomi ikke er nok til at vedligeholde og udvikle havnen

Teknik og Miljøs bemærkninger

Forslaget omhandler forbedringer på Teglkås havn, som skal være med til at bevare og styrke havnen som attraktivt område. Projektet kan sikkert være med til at styrke økonomien for havnen, men kan ikke komme i betragtning som et områdefornyelsesprojekt, eftersom ansøgningen skal indeholde problemer indenfor bred vifte af sektorer.

 

8)    NYKER

Ansøger: Nyker Borgerforening. Forslaget har været behandlet i Nyker Fællesråd.

Område: Sti omkring Nyker by

Forslaget omhandler etablering af en sti rundt om byen - "Rundstien”. En del af denne sti ligger der allerede i dag i form af stien mod Rønne ad den nedlagte jernbane. Men ved at udbygge stien (en grusbelagt natursti), så den favner hele byen, etableres en trafiksikker skolevej, en genvej til idrætsanlægget og en rekreativ sti til motionister og naturelskere. Byen er omgivet af frugtbar landbrugsjord, som dyrkes ind til parcellerne. Dette forhold vil borgerforeningen gerne vende til fordel, for grænsen mellem byen og landet er markant og byder på udsyn, oplevelser og skønhed, som ikke opleves på de lidt tamme villaveje.

 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Forslaget omhandler en sti omkring Nyker by, som vil gavne trafiksikkerheden og styrke motion og bevægelse i området, men kan ikke komme i betragtning som et område-fornyelsesprojekt, eftersom områdefornyelse skal omhandle flere forskellige tiltag, som kan understøtte bosætning og erhverv i et problemramt byområde. Naturgruppen i Teknik & Miljø vil se på muligheden for at etablere stiforbindelse omkring Nyker.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2013-16 afsat rådighedsbeløb til nye områdefornyelsesprojekter. Regionskommunens pulje til udgifter til nye projekter udgør 884.500 kr. pr. år. I alt 3.538.000 kr. over 4 år. Herudover er der budgetlagt med forventet statstilskud til nye projekter på i alt 1.179.200 kr. i samme periode.

Hvis regionskommunen får tildelt en udgiftsramme til områdefornyelse, vil der senere blive fremsendt en sag med henblik på meddelelse af anlægsbevillig til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Aakirkeby (PDF)

2.
Allinge (PDF)

3.
Nexø 1 (PDF)

4.
Nexø 2 (PDF)

5.
Nyker (PDF)

6.
Snogebæk (PDF)

7.
Teglkås (PDF)

8.
Tejn - Sandkås (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Godkendelse af regnskab 2011 og budget 2013 for De Lette Kollektivboliger

03.00.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker ejer i alt 33 boliger

beliggende i henholdsvis Hasle og Klemensker.

Regnskab 2011 og budget 2013 for den selvejende institution De Lette Kollektivboliger skal endelig godkendes af øverste myndighed, som er Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen for De Lette Kollektivboliger har godkendt regnskab 2011 og budget 2013 på deres bestyrelsesmøde d. 4. december 2012. Budget 2013 indeholder en lejestigning på 2 %.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at regnskab 2011 godkendes

b)     at budget 2013 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Årets resultat 2011 er et samlet underskud på 155.513,00 kr. efter aktivering af henlæggelser og afholdte budgetvedtagne beløb til dækning af tidligere oparbejdede underskud i Den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker. Årets resultat overføres som et ordinært overskud på 127.145,00 kr. og et ekstra ordinært underskud på 282.658 til balancen. Det ekstra ordinære underskud opstår, fordi boligerne har haft udlæg til udgifter til reparation og tomgangsleje i forbindelse med 2 større forsikringsskader i 2011. Forsikringen refunderer pengene, når skaderne er afsluttet.

 

Boligerne i Hasle fik større vandskader efter et skybrud i sommeren 2011. Bestyrelsen har igangsat en række foranstaltninger, som fremadrettet kan virke forebyggende ved skybrud. Dette arbejde er udført i løbet af 2012. Den samlede løsning indebærer blandt andet også involvering af eksterne interessenter med generelt ansvar for veje og kloakker som bestyrelsen har henvendt sig til.

 

 

Bestyrelsen anser regnskabsresultatet for tilfredsstillende, også set i lyset af blandt andet Den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemenskers realkreditlåns afvikling indenfor en forholdsmæssig kort årrække. Bestyrelsen vurderer, at Den selvejende institution De lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker har et udgangspunkt der kan muliggøre en fornuftig økonomisk udvikling.

 

Budget 2013 indeholder en lejestigning på 2 %, som svarer til 77 kr./ måned pr. lejemål. Den samlede leje vil stige til 3.870 kr. pr. måned. Bestyrelsen har orienteret beboerne omkring lejestigningen på beboermødet d. 4. december 2012 med forbehold til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Beboerne havde ingen indsigelse til lejestigningen.

 

Lejestigningen skyldes stigende driftsudgifter samt flere henlæggelser til vedligeholdelse. Flere opsparede midler til vedligeholdelse skyldes, at boligerne er nået en alder, hvor der er stigende udgifter til vedligeholdelse og fornyelse både indvendigt og udvendigt. I budgettet er der desuden oprettet en henlæggelseskonto til imødegåelse af lejetab, da der til tider er genudlejningsvanskeligheder, især i Klemensker.

Økonomiske konsekvenser

Kollektivboligernes drift skal hvile i sig selv. Den selvejende institution har i øjeblikket en kortfristet gæld til kommunen som er ved at blive afviklet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
regnskab 2011 og revisionsprotokollat (PDF)

2.
budget 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Skema C - 10 nye boliger - Aabo Plejecenter, Aakirkeby

03.02.14S55-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

 

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2010 skema B vedrørende 10 nye almene boliger med tilhørende serviceareal i Aakirkeby.

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet, og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller :

 

a)     at skema C for 10 nye boliger og for serviceareal, Aabo Plejecenter, Aakirkeby, godkendes

b)     at den endelige bruttohusleje for boligerne på 913 kr. pr. m² godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har den 26. november 2012 fremsendt anlægsregnskabet samt skema C for de 10 nye boliger og for tilknyttet serviceareal.

På baggrund af byggeriets endelige anskaffelsessum og en skønnet driftsudgift på 300 kr. pr. m² kan den gennemsnitlige bruttohusleje beregnes til 913 kr. pr. m², svarende til en gennemsnitlig månedlig bruttoleje på 5.706 kr. for en bolig på 75 m².

Økonomiske konsekvenser

 

Det endelige anlægsregnskab behandles i en særskilt sag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
Ansøgningsskema C - ældreboliger (PDF)

2.
Ansøgningsskema C - Serviceareal (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med frivillig omlægning af realkreditlån i Andelsboligforeningen Englyst, Nexø

03.03.01Ø60-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

 

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Johnny Poulsen, Nexø Revision har på vegne af Andelsboligforeningen Englyst, Nexø anmodet om, at tilladelse til låneomlægning, og at eksisterende kommunegaranti på lån hos Realkredit Danmark A/S overføres til et nye lån.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

 

c)     at omlægningen af lån i Realkredit Danmark A/S godkendes

d)     at kommunen i forbindelse hermed vedstår den tidligere stillede kommunegaranti

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Johnny Poulsen, Nexø Revision har på vegne af Andelsboligforeningen Englyst, Nexø anmodet om tilladelse til omlægning af flexlån i Realkredit Danmark A/S, oprindelig hovedstol kr. 4.812.000 til nyt flexlån med hovedstol kr. 4.804.000.

Det nuværende lån skulle efter planen rentetilpasses om 5 år og herefter afvikles over en 20 årig periode. Det nye lån er aftalt med de samme vilkår og skal derfor rentetilpasses om 5 år og herefter afvikles over en 20 årig periode.

Omlægning til nyt lån og dermed indfrielse af det nuværende lån vil medføre et kurstab på kr. 399.750 der betales kontant af Andelsboligforeningen for ikke at restgælden på det nye lån skal stige.

Omlægningen af lån vil imidlertid give Andelsboligforeningen en årlig besparelse på kr. 160.067 de næste 5 år.  

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med omlægningen ingen øgede omkostninger for kommunen. Restgælden og løbetiden på det nye lån forbliver den samme som på det eksisterende og omlægningen af lån skønnes derfor ikke at medføre forøget risiko for at kommunens garanti kommer til udbetaling. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Indstilling af rammer for regionale udviklingsmidler for 2013

24.10.00Ø36-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-11-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

24

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I 2013-budgettet for Bornholms Regionskommune indgår en overordnet fordeling af midlerne til regionale udviklingsformål. Af disse midler har Bornholms Vækstforum indstillingsret over 9.987.058 kr. til brug for erhvervsrelateret udvikling på Bornholm, herunder også til udvikling af uddannelsesområdet samt til udvikling af kulturområdet. Midlerne er foreslået fordelt efter samme fordeling som tidligere år.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at fordelingen af de puljemidler, som Vækstforum har indstillingsret over, godkendes som forelagt.

 

Bornholms Vækstforum, 26. november 2012, pkt. 6:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune (BRK) får i 2013 samlet ca. 21 mio. kr. til regionale udviklingsopgaver. Beløbet kommer fra flg. to kilder: ca. 16,5 mio. kr. i statstilskud via Region Hovedstaden (2,3 % af bloktilskuddet) og ca. 4,5 mio. kr. som BRK’s andel (110,70 kr. pr. indbygger).

 

De regionale udviklingsmidler dækker også initiativer inden for kollektiv trafik samt jordforurening og råstofområdet. Det er også herfra, BRK dækker udgifterne til driften af Vækstforum samt Vækstforumsekretariatet.

 

Fordelingen af de midler, som Vækstforum har indstillingsret over, foreslås foretaget efter samme model som i 2011 og 2012:

 

 

 

                                                                            2011                   2012                    2013

Pulje til udvikling af uddannelsesområdet                 1.029.000         1.029.000          1.029.000

Pulje til udvikling af kulturområdet                            514.500            514.500            514.500

”Frie midler”                                                      8.346.165         8.472.766          8.443.558

Samlet pulje til Vækstforums indstilling               9.889.665        10.016.266          9.987.058

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af næste punkt på dagsordenen vedr. status på forbrug af EU-midler og forbrug af de regionale udviklingsmidler er de fleste midler i 2013 allerede bundet i indgåede udviklingskontrakter med operatører og flerårige projekter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 26. november 2012

1.
Fordeling af regionale udviklingsmidler - budget 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Ansøgning om Socialfondstilskud til projekt Bright Green Campus

24.00.00Ø39-0115

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-11-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

25

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Campus Bornholm søger om et tilskud på 691.425 kr. af uddannelsespuljen under de regionale udviklingsmidler til projekt Bright Green Campus.

Projektet skal udvikle undervisningen på HHX og HTX i en grøn, bæredygtig retning og samtidig skabe større synergi mellem de pågældende uddannelsesretninger og det bornholmske erhvervsliv. Det skal ske ved at knytte delelementer af undervisningen op på livscyklusanalyser, hvor eleverne lærer at kortlægge produkters og serviceydelsers miljø­på­virk­ning, og der knyttes bånd til konkrete virksomheder, som kan anvende elevernes kompetencer.

Projektperioden er fra 1. december 2012 til 30. juni 2014.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum indstiller ansøgningen til et tilskud på 691.425 kr. fra uddannelsespuljen under de regionale udviklings­midler over for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 26. november 2012, pkt. 10:

Indstillingen blev godkendt med en opfordring til at undersøge muligheden for at samarbejde med Danmarks Designskole i projektet.

Direktør Mads Kofod forlod mødet under behandlingen af punktet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Campus Bornholm vil med projektet udvikle undervisningen på HHX og HTX i en grøn, bæredygtig og innovativ retning og samtidig skabe større synergi mellem de pågældende uddannelsesretninger og det bornholmske erhvervsliv.

Målgruppen for projektet er elever og undervisere på HHX og HTX.

Omdrejningspunktet for projektet er et on-line livscyklusprogram, som undervisere og elever skal lære at anvende. Derved tilegner eleverne sig en metode, der kan anvendes til at kortlægge og dokumentere virksomheders miljøpåvirkning fra råvarer over produktion til forbrug og bortskaffelse.

Metoden kan anvendes til at påpege de miljømæssige konsekvenser ved valg af forskellige materialer eller forskellige forretningsgange, til at dokumentere virksomheders grønne profil, og kan udgøre et grundlag for nye grønne virksomhedsstrategier.

Campus Bornholm vil i samarbejde med Business Center Bornholm finde bornholmske virk­som­heder, der kan medvirke i projektet.

Virksomheder og elever vil indgå i et forløb, hvor eleverne ved hjælp af livscyklusanalyser kan beregne virksomhedernes miljøpåvirkning, som de måske ikke selv har økonomi og ressourcer til at udarbejde. Dermed vil erhvervslivet få glæde af den viden og de kompetencer, som eleverne besidder. Det nyskabende ligger i de tætte bånd der knyttes mellem elevernes uddannelse og virk­somhedernes behov.

Samarbejdet skal være med til, at gøre undervisningen mere relevant og virkelighedsnær, for dermed at tiltrække og fastholde elever på ungdomsuddannelserne.

Samtidig vil projektet give elever og virksomheder mulighed for på et tidligt tidspunkt at etablere kontakt, og konkret synliggøre de muligheder, der ligger på Bornholm. Dette kan føre til at flere unge efter endt uddannelse vender tilbage til øen for at bosætte sig og arbejde i en bornholmsk virksomhed.

Projektet er et led i en kæde af grønne tiltag, som Campus Bornholm arbejder på at udvikle og gennemføre på alle uddannelsesretninger. I dag afholdes der, i samarbejde med Business Center Bornholm, omfattende grønne uddannelsesforløb på håndværkeruddannelsen. Desuden er uddannelsen International Bæredygtig Beredskab under udarbejdelse på det almene gymnasium, og på erhvervsuddannelserne Bygge og Anlæg samt Mad til Mennesker, har det høj prioritet at dreje uddannelserne i en grøn og bæredygtig retning. 

Der vil blive nedsat en styregruppe for projektet med repræsentanter fra HTX og HHX på Campus samt deltagelse fra Business Center Bornholm.

 

Tidsplan og aktiviteter

4. kvartal 2012               Livscyklusprogram anskaffes og oplæring påbegyndes

1. kvartal 2013               Programmet indføres gradvist i undervisningen i fagene Teknologi, Design, Innovation, Virksomhedsøkonomi og Afsætning

                                   Kontakt etableres med 2-3 bornholmske virksomheder med henblik på deltagelse i pilotprojektforløb. Andre relevante samarbejds­partnere kontaktes.

2. kvartal 2013               Pilot-projektforløb

3. kvartal 2013               Kontakt etableres med 5 bornholmske virksomheder med henblik på at deltage i projektforløb i det nye skoleår(4. kvartal)

4. kvartal 2013               Projektforløb med virksomheder.

1. kvartal 2014               Projektforløb med virksomheder fortsat.

2. kvartal 2014               Undervisning og projektforløb med livscyklusanalyser af bornholmske virksomheder er fast element på HHX og HTX. Erfaringer overføres til andre relevante uddannelsesretninger på Campus Bornholm.

 

Resultater

Det forventes, at der ved projektets afslutning er etableret kontakt til 7 bornholmske virksomheder og udarbejdet minimum 7 livcyklusanalyser.

Derudover vil livscyklusanalyser være etableret som en del af undervisningen og anvendt i praksis på HHX og HTX.

 

Vurdering

Ansøger skriver i ansøgningen at projektet vil understøtte det strategiske indsatsområde Bornholm som Uddannelses-ø, da det vil styrke det faglige niveau og uddannelseskvaliteten på HHX og HTX og dermed er med til at tiltrække og fastholde flere unge i en ungdoms­uddannelse.

Desuden anføres det, at projektet vil understøtte indsatsområdet Bornholm som Erhvervs-ø, da den viden, som eleverne kan bidrage med omkring livscyklusanalyser, kan give især mindre virksomheder ny viden, der kan medvirke til at effektivisere forretningsgange og styrke innovationsevnen.

Det er Vækstforumsekretariatets vurdering, at det kræver en ekstra indsats at udvikle en ny faglighed i ungdomsuddannelserne, der integrerer nye discipliner som bæredygtighed, ressource-effektivitet og virksomhedsrelevans i fagene, og samtidig arbejder med at integrere web-baserede programmer i undervisningen på en ny måde.

Projektet må derfor anses for en pilotindsats for at udvikle undervisere og indhold af undervisningen i en retning, der må antages at kunne tiltrække og fastholde eleverne pga. den virksomhedsnære undervisningstilgang.

Vurderingen er derfor, at projektet er relevant at støtte med et tilskud fra uddannelsespuljen under de regionale udviklingsmidler, og at projektet er egnet til at understøtte to af indsatsområderne i Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi, Bornholms som uddannelses-ø og Bornholm som erhvervs-ø.

Med sit fokus på at introducere ’grønne’ elementer som bæredygtighed og ressourceeffektivitet i uddannelserne og introducere livscyklusanalyser i bornholmske virksomheder understøtter projektet også Bright Green Island-strategien.

Bornholms Akademi har haft projektet til udtalelse. Udtalelsen er vedhæftet som bilag. Sammenfattende finder Bornholms Akademi, at projektet er overskueligt størrelsesmæssigt og økonomisk, og at mulighederne for positive effekter i HTX og HHX og uddannelsessektoren generelt med begrænset økonomisk indsats er gode.

Økonomiske konsekvenser

 

Projektet har følgende budget:

 

Udgifter

% fordeling

Kr.

Løn til medarbejdere på projektet

40,7

402.250

Konsulentydelser, bl.a. kursus

12,7

125.000

Evaluering, konsulentydelse eller løn

5,1

50.000

Rejser, kost, logi, konsulenter

2,5

25.000

Rejser, kost og logi, medarbejdere på projektet

12,0

118.000

Kontormaterialer, herunder indkøb af software

10,1

100.000

Information

7,6

75.000

Ikke-refunderbar moms

8,6

87.500

Revision

0,5

5.000

I alt

100

987.750

 

Finansiering

% fordeling

Kr.

Regionale udviklingsmidler

70

691.425

Egenfinansiering

30

296.325

I alt

100

987.750

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 26. november 2012

1.
Udtalelse fra BA om Bright Green Campus (PDF)

2.
Ansøgning til projekt Bright Green Campus (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

26 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2013-2014

24.10.00P00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-11-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

26

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

På baggrund af den aktuelle erhvervsudviklingsstrategi vedtager Bornholms Vækstforum en handlingsplan for de kommende to års aktiviteter.

Vækstforum drøftede proces for handlingsplanen på forrige møde. Sekretariatet har efterfølgende været i dialog med de bornholmske erhvervsfremmeaktører samt interesseorganisationerne der er repræsenteret i Sekretariats- og Kontaktgruppen under Bornholms Vækstforum.

Der lægges på dette møde op til en drøftelse af Vækstforums handlingsplan for 2013 – 2014 på baggrund af opnåede resultater fra Vækstforums Handlingsplan 2011-2012, og på baggrund af de resultater og eventuelt nye anbefalinger, der er kommet under det forrige punkt på dagsordenen med status fra operatørerne.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum drøfter det forelagte udkast til handlingsplan for 2013-2014 med henblik på vedtagelse på dette møde.

 

Bornholms Vækstforum, 26. november 2012, pkt. 12:

Udkastet til Vækstforums handlingsplan for 2013-2014 blev vedtaget som forelagt med et par bemærkninger, der vil blive indarbejdet, herunder en tilføjelse under Bornholm som Oplevelse-ø om, at CRT foretager en mere systematisk opfølgning på turismeområdet, samt at det tydeliggøres i Handlingsplanen, hvordan Vækstforums vedtagne evalueringspolitik vil blive implementeret.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I Bornholms Vækstforums årlige handlingsplaner beskrives, hvilke aktiviteter der påtænkes iværksat for at realisere den overordnede erhvervsudviklingsstrategi – Bright Green Island – Bornholm, en grøn vækst-ø 2011-2014, samt på den vækstpartnerskabsaftale, som Bornholms Vækstforum har aftalt med regeringen i 2012. Og endelig fungerer de initiativer, som Vækstforum har iværksat i perioden 2011-2012 naturligvis også som fundament for videreførelse af igangværende- og forslag til nye initiativer.

 

Siden handlingsplanen for 2011-2012 blev vedtaget, er der iværksat en række projekter, der hver for sig og i fællesskab arbejder mod de strategiske målsætninger jf. erhvervsudviklingsstrategiens fire indsatsområder:

 

1.      Bornholms som erhvervs-ø

2.      Bornholm som uddannelses-ø

3.      Bornholm som grøn test-ø

4.      Bornholm som oplevelses-ø

 

Handlingsplanen for 2013-2014 dækker den sidste halvdel af vækstforums strategiperiode, hvilket betyder, at fokus nu mere vil være rettet mod at sikre forankring og resultater som følge af eksisterende større projekter fremfor at iværksætte nye mindre projekter.

I forslaget til handlingsplanen er der således beskrevet såvel de væsentligste igangværende projekter, for derved at give et reelt indtryk af de aktiviteter der allerede er igangsat, samt de relativt få nye aktiviteter, der ventes at blive påbegyndt i perioden 2013-2014.

Inden for gældende udviklingskontrakter og handlingsplaner har erhvervsfremmeoperatørerne – hovedsageligt forankret i Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen og Destination Bornholm – naturligvis mulighed for at iværksætte nye tiltag, såfremt erhvervslivet måtte efterspørge dette.

 

Tværgående opgaver

Udover de projekter, der er snævert forbundet til de strategiske målsætninger i erhvervsudviklingsstrategien, vil Bornholms Vækstforum i perioden 2013-2014 desuden:

1)     Foretage en samlet evaluering af forløbet, som skal resultere i en ”stafet” – et dokument med anbefalinger – til den nye periode efter 2014.

2)     Formidle de gode erfaringer i form af en samling ”gode historier” om erhvervsrettede projekter, der har gjort en forskel for det bornholmske erhverv.

3)     Producere et præsentationshæfte om Bornholm – Bornholm i tal, tekst og billede.

Pkt. 2 og 3 skal være klar inden Folkemødet i 2013.

 

Handlingsplanens disponering

Udkastet til Vækstforums handlingsplan for 2013-2014 er bygget op efter erhvervsudviklingsstrategiens fire indsatsområder. Hvert af de fire indsatsområder er disponeret som følger:

-          ”Det vil vi”
Beskriver ønskværdige mål inden for det strategiske indsatsområde, jf. erhvervsudviklingsstrategien.

-          ”Hvad har vi nået (2011-2012)?”
Indeholder status i forhold til den forgangne handlingsplan og projekter i perioden 2011-2012.

-          ”Fortsættelse af igangværende aktiviteter og projekter”
Opridser relevante i gangværende aktiviteter i relation til de strategiske mål inden for indsatsområdet som fortsættes i 2013-2014.

-          ”Nye aktiviteter og projekter”
Beskriver hvilke nye initiativer som Vækstforum ønsker prioriteret i perioden 2013-2014. Det skal understreges at dette ikke betyder at vækstforum på forhold har tilkendegivet finansiering af dette.

Økonomiske konsekvenser

Hovedparten af handlingsplanens aktiviteter er allerede igangsat og finansieret, heraf en hel del via udviklingskontrakter med Business Center Bornholm, Destination Bornholm og Bornholms Akademi. Andre handlinger er af politik-/rammeskabende karakter og er således ikke omfattet af økonomi. Endelig vil der være endnu ikke igangsatte projekter, som vil kræve finansiering. Vækstforum vil således blive præsenteret for en konkret ansøgning på et senere tidspunkt – dog uden at være forpligtet til at indstille denne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ændringer jf. Bornholms Vækstforums beslutning på møde den 26. november 2012 er indarbejdet i bilaget og markeret med blå skrift.

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
Vækstforums Handlingsplan 2013-2014 - Vedtaget (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Handlingsplan 2013 for Bornholms Akademi

24.10.00Ø54-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-11-2012

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

27

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Akademi og Bornholms Vækstforum har indgået en udviklingskontrakt for perioden 2011-2013, hvori Bornholms Akademi forpligtes til at udføre en række udviklingsopgaver, der er relateret til videregående uddannelser på Bornholm. I tillæg til kontrakten skal Bornholms Vækstforum og bestyrelsen for Bornholms Akademi beslutte årlige handlingsplaner, der præciserer fokusområder på baggrund af Vækstforum erhvervsudviklingsstrategi.

Handlingsplanens godkendelse er en forudsætning for, at akademiet får udbetalt det årlige tilskud på 750.000 kr. (2011 niveau).

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)     at Bornholms Vækstforum godkender Bornholms Akademis handlingsplan for 2013, og

b)     at Bornholms Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at tilskuddet for 2013 på 750.000 kroner (2011 niveau) udbetales fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

·            

Bornholms Vækstforum, 26. november 2012, pkt. 13:

Indstillingen blev godkendt.

I forbindelse med evalueringen af Bornholms Akademi ønsker Vækstforum at se hele uddannelsessituationen i en større sammenhæng, herunder også at se på forholdet mellem offentlig og privat brug af uddannelserne, samt at se på rammebetingelserne for uddannelser på Bornholm.

Lederen af Bornholms Akademi, Jens Gunst, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. udviklingskontrakten mellem Bornholms Vækstforum og Bornholms Akademi udføres en række opgaver som praktisk udmøntning af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplaner.

·                     I Akademiets handlingsplan for 2013, som er vedlagt som bilag, vil Bornholms Akademi fokusere på flg. tre områder:

·                      

1.      Videregående uddannelser. Udvikling af de videregående uddannelser – HD, Serviceøkonom, Finansøkonom og Turismebachelor

 

2.      E-learning og blended learning. Målrettet bornholmske virksomhedslederes mulighed for fort­­sat videreudvikling gennem målrettede lederudviklings- og uddannelsestilbud

 

 

3.      “Den naturvidenskabelige søjle”. Bred forankring af strategien ”Bright Green Island”, samt behovet for at sikre størst muligt ”spin-off” til Bornholm af de to store EU-projekter (Powerlab og Ecogrid) ved at udvikle ”en naturvidenskabelig søjle” i det bornholmske uddannelsesvæsen fra daginstitution over folkeskole og gymnasium til de videregående uddannelser.

·                      

·                     Herudover løser Bornholms Akademi følgende opgaver jf. udviklingskontrakten:

·                      

·         Udarbejdelse af faglige anbefalinger i forbindelse med projektansøgninger på uddannelsesområdet til de regionale udviklingsmidler og strukturfondsansøgninger.

·                  

·         Udarbejdelse af publikationen: ’Uddannelser på Bornholm’ på vegne af samtlige bornholmske uddannelsesinstitutioner.

·                  

·         Overvågning af og initiativforpligtigelse overfor nationale og internationale uddannelsesindsatser og videreformidling af oplysninger herom til Regional Udvikling/BRK. Dette indebærer bl.a. deltagelse i relevante fora i Danske Regioner og udformning af udkast til høringssvar vedrørende lovforslag på uddannelsesområdet. Disse udkast sendes til Regional Udvikling/BRK til endelig sagsbehandling. Det understreges, at der ikke overdrages myndighedsopgaver hermed.

·                  

·         Monitorering af udviklingen både nationalt og internationalt, i EU og det øvrige udland; særligt udviklinger og potentialer i Østersøregionen følges opmærksomt.

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af 750.000 kroner (2011 niveau) til Bornholms Akademi på baggrund af kontrakt, der blev indstillet af Bornholms Vækstforum den 20. december 2010 og siden godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der kan blive fremsendt ansøgninger til behandling på et senere tidspunkt til realisering af projekterne i handlingsplanen. Vækstforum har dog ikke bundet sig til at indstille ansøgningen til godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ved Vækstforums indstilling af Bornholms Akademis handlingsplan for 2012 blev det samtidig besluttet, at der senest i forbindelse med næste udviklingskontrakt (dvs. i løbet af 2013) skal ske en evaluering og drøftelse af akademiets opgaveportefølje.

 

Fakta om Bornholms Akademi:

Siden 2001 har Bornholms Akademi varetaget den overordnede uddannelsesplanlægning på Bornholm, som en uafhængig selvejende institution og samtidig en virksomhed i Bornholms regionskommune. Akademiet blev oprettet af det daværende Bornholms Amt. Udover midler fra Bornholms Vækstforum dækkes driften af en finanslovsaftale og via indtægtsdækket projektvirksomhed.

Akademiets bestyrelse består af medlemmer fra kommunalbestyrelsen samt repræsentanter fra de bornholmske uddannelsesinstitutioner samt Center for Regional- og Turismeforskning.

Bilag til Bornholms Vækstforum 26. november 2012

1.
Bornholms Akademis Handlingsplan 2013 - forslag (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Destination Bornholm – midlertidig forlængelse af udviklingskontrakten 2010 - 2012

24.10.00Ø54-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-11-2012

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

28

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Destination Bornholms tre-årige udviklingskontrakt med Bornholms Vækstforum udløber ved udgangen af 2012. Bestyrelsesformand og direktør er begge tiltrådt de respektive poster inden for det sidste halve år og er netop i færd med et strategiudviklingsprojekt. Destination Bornholm har således anmodet om, at den nuværende udviklingskontrakt forlænges op til 6 mdr., til den nye strategi er vedtaget, så den vil kunne afspejles i en ny udviklingskontrakt med Bornholms Vækstforum.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller

at Bornholms Vækstforum indstiller en forlængelse af den nuværende udviklingskontrakt med Destination Bornholm med op til seks måneder frem til 30. juni 2013 overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 26. november 2012, pkt. 14:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Anmodningen om forlængelse begrundes - som nævnt i resuméet - med det igangværende arbejde med revision af strategi for Bornholms Turisme og dermed følgende ny strategi for Destination Bornholm. Strategiarbejdet indgår også i forslaget til Destinationens handlingsplan for perioden 1. jan. – 30. juni 2013, som behandles i næste punkt på denne dagsorden. Arbejdet med ny strategi blev igangsat i august 2012 og ventes fuldført i foråret 2013.

 

Udviklingskontrakt beskriver, hvilke grundydelser Destination Bornholm forpligter sig til at levere og suppleres med de årlige handlingsplaner, som indeholder præciseringer af opgaverne. 

Økonomiske konsekvenser

En forlængelse af udviklingskontrakten med Destination Bornholm i 6 måneder betyder, at der udbetales halvdelen af det årlige beløb på kr. 1.445.000 (2010-niveau), dvs. 722.500. Beløbet pristalsreguleres årligt på baggrund af de kommunale pristalsreguleringer.

Beløbet fordeler sig på følgende budgetposter:

Løn                                 572.500 kroner

Andel kontorhold                150.000 kroner

Omkostninger i alt              722.500 kroner

 

Beløbet finansieres af puljen for de regionale udviklingsmidler, jf. Erhvervsfremmeloves § 13 stk. 5, der angiver at kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter inden for vækst og udvikling i turismeerhvervet. Beløbet er forhåndsreserveret, men forudsætter en godkendelse af handlingsplanen. Denne behandles som næste punkt på dagsordenen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Midlertidig handlingsplan 2013 for Destination Bornholm  

24.10.00P00-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-11-2012

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

29

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Handlingsplanen beskriver de konkrete opgaver, som Destination Bornholm udfører som led i realiseringen af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplaner. Rammer, økonomi mv. er beskrevet i den tre-årige kontrakt for 2010-2012, som er søgt forlænget jf. foregående punkt på dagsordenen.

I kraft af, at den nytiltrådte bestyrelse og direktør er i færd med at udarbejde ny turismestrategi, som forventelig skal indarbejdes i en ny tre-årig udviklingskontrakt for 2013-2015, lægger dette punkt op til en midlertidig forlængelse af den hidtidige handlingsplan for 2012 frem til medio 2013.

Godkendelse af den midlertidige handlingsplan er en forudsætning for udbetaling af tilskud til Destination Bornholm for udførelse af de opgaver, som fremgår af udviklingskontrakten/handlingsplanen med Bornholms Vækstforum.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)     at Bornholms Vækstforum godkender Destination Bornholms midlertidig handlingsplan for 2013, og

b)     at Bornholms Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at 50 % af tilskuddet for 2013 på 1.445.000 (2010 niveau) udbetales fra de regionale udviklingsmidleri henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

 

Bornholms Vækstforum, 26. november 2012, pkt. 15:

Indstillingen blev godkendt.

Formanden for bestyrelsen for Destination Bornholm, Trine Richter, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. udviklingskontrakten mellem Bornholms Vækstforum og Destination Bornholm udføres en række opgaver, som praktisk udmøntning af Vækstforums strategi og handlingsplaner.

·                      

·                     Destinationens udviklingsopgaver er fordelt på følgende hovedaktiviteter:

 

Koordinator:

·         Koordinering og samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring turismerelaterede emner

·         Koordinering og samarbejde mellem turisterhvervet og andre brancher

·         Sparring til oplevelsesklyngen

 

Destination Bornholm som hovedoperatør på følgende projekter:

·         Fortsætte udvikling af kvalitetsoplevelser som rejsemotiv

·         Fortsætte udvikling af det digitale oplevelsesunivers

·         Udvikling af Middelalderunivers, fase 3 (kan ikke løses indenfor den eksisterende økonomi)

·         Projekt om naturbaserede oplevelser/aktiviteter (kan ikke løses indenfor den eksisterende økonomi)

 

Destination Bornholm som samarbejdspartner på følgende projekter:

·         Trafikal tilgængelighed

·         Klyngeudvikling

·         Masterbrand

·         Opkvalificering af turisterhverv

·         Konference Ø (Convention Bureau Bornholm)

·         Fødevaresatsning

·         Energy Tours

·         Comfortness Koncept Bornholm

 

·                     Destination Bornholms informations og erhvervsservice for turisterhvervet:

·         Fungerer som talerør for turisterhvervet i forhold til myndigheder og offentlighed

·         Formidler analyser og undersøgelser vedrørende kundeadfærd og efterspørgsel, markedsanalyser mv.

·         Servicerer erhvervet med hensyn til markedsføring af produkter

·         Koordinerer erhvervets markedsføringsindsats

 

Status på handlingsplanen for 2012

På baggrund af jævnlige dialoger med Destination Bornholms direktør samt dokumentationen i selskabets aktivitetsrapport er det sekretariatets vurdering, at der er leveret ydelser, der modsvarer beløbet.

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af op til halvdelen af det årlige beløb på 1.145.000 kroner (2010 niveau) af de regionale udviklingsmidler til Destination Bornholm på baggrund af den reservation, der tidligere blev behandlet af Bornholms Vækstforum og videresendt til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Bornholms Vækstforum 26. november 2012

1.
Destination Bornholms Handlingsplan 2013 UDKAST (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Proces for den nye strukturfondsperiode 2014-2020 og inddragelse af vækstfora

00.03.04G01-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-11-2012

17

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

30

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum orienteres

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres

Resumé

Processen for udarbejdelse af de kommende Socialfonds-, Regionalfonds-, Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsprogrammer er gået i gang. Arbejdet sker primært på nationalt niveau i Erhvervsstyrelsen og i NaturErhvervstyrelsen, men der sker også inddragelse på regionalt og lokalt niveau, herunder inddragelse af Vækstfora samt de tilknyttede sekretariater. Dette punkt giver en orientering om processen for den nye strukturfondsperiode 2014-2020.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

         at orienteringen tages til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 26. november 2012, pkt. 17:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den nuværende strukturfondsperiode 2007-2013 nærmer sig afslutningen.

For ikke at miste tid, er arbejdet med den nye strukturfondsperiode 2014-2020 gået i gang, selvom forordningerne og budgettet ikke er færdigforhandlet og ikke forventes endeligt på plads før i løbet af 1. halvår 2013.

Fra 1. januar 2014 skal EU’s strukturfonde (Regionalfonden og Socialfonden) samt Landdistriktsfonden og Hav- og Fiskerifonden medvirke til at understøtte implementeringen af EU’s 2020-strategi – den europæiske strategi for vækst og beskæftigelse. De fire fonde kaldes tilsammen CSF-fondene.

 

Som noget nyt skal Danmark indgå en såkaldt partnerskabsaftale med Kommissionen om udmøntningen af CSF-fondene for perioden 2014-2020. Partnerskabsaftalen skal – med et analytisk udgangspunkt – beskrive, hvordan de fire fonde skal bidrage til at realisere EU2020-målene, herunder de mål, der fremgår af Det Nationale Reformprogram.

 

Partnerskabsaftalen vil også skulle adressere de udfordringer, som fremgår af Kommissionens positionspapir til Danmark. Positionspapiret reflekterer de indsatsområder, som Danmark efter EU-Kommissionens vurdering bør lægge vægt på at støtte med de fire fonde. Partnerskabsaftalen bliver en fælles strategisk ramme, som beskriver snitflader og synergier mellem fondene, men også snitflader og synergi til nationale indsatser for vækst og beskæftigelse og andre EU-initiativer, som fx Horizon2020.

 

Partnerskabsaftalen og de operationelle programmer skal udarbejdes i dialog med det relevante nationale partnerskab, herunder blandt andet offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civilsamfundet (miljø- og klimaorganisationer, NGO’er og aktører med ansvar for at fremme ligestilling og ikke-diskrimination). Inddragelsen af de forskellige interessenter er en forudsætning for, at midler fra fondene kan anvendes i Danmark.

 

Erhvervsstyrelsen har – som ansvarlig for implementeringen af strukturfondsindsatsen i Danmark og på baggrund af de foreliggende udkast til forordninger mv. – påbegyndt dialogen med ministerier, eksterne interessenter, herunder vækstfora, mv. (kaldet partnerskabet) om, hvad strukturfondsmidlerne skal anvendes til i den kommende periode.

 

Vækstforumsekretariatet deltog den 27. og 28. september 2012 i to workshops arrangeret af Erhvervsstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen som implementerende myndighed for de fire fonde i Danmark. De to workshops indeholdt indledende diskussioner om processen for partnerskabsaftalen og de operationelle programmer.

 

Erhvervsstyrelsen præsenterede følgende tentative tidsplan for processen:

 

November 2012              Præsentation af skitse til indhold for Danmarks Vækstråd og regeringens økonomiudvalg

                                  

December 2012              Konkretisering af indhold for Vækstforumsekretariater og andre interessenter

 

Foråret 2013                  Mulighed for indspil fra vækstforaene

                                   Møde med Kommissionen om udkast til partnerskabsaftalen

                                   Drøftelse om midler med regeringens økonomiudvalg

 

Juli 2013                       Partnerskabsaftale og programmer sendes til Kommissionen

 

Den 19. november 2012 holdt Erhvervsstyrelsen et møde med Bornholms Vækstforumsekretariat, hvor medlemmerne af Sekretariats- og Kontaktgruppen og Samordningsgruppen også var inviteret med. Formålet med mødet var at præsentere status på de foreløbige drøftelser med partnerskabet om indholdet af de nye strukturfondsprogrammer samt at få input og ønsker fra de bornholmske interessenter.

 

Senere samme dag var der inviteret til offentlig konference om ”Fremtidens strukturfonde - Hvordan kan Bornholm bidrage til EU’s mål om en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst?” Konferencen var arrangeret af Bornholms Vækstforumsekretariat, Europe Direct Bornholm og LAG-Bornholm i fællesskab.

Konferencens første del bød på oplæg om forberedelserne af de kommende strukturfonds-, landdistrikts- samt hav- & fiskerifondsprogrammer ved repræsentanter for Erhvervsstyrelsen og Netværkscenteret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Konferencens anden del bestod af fire workshops med udgangspunkt i indsatsområderne i Bornholms Udviklingsplan og 11 udmeldte tematiske områder for anvendelsen af de fire fonde i Danmark. Formålet med workshop’ene var at få et bornholmsk input til det videre arbejde med de fire fonde og de nye programmer. Resultatet herfra forelå ikke, da denne dagsorden blev samlet.

 

Som ovenfor nævnt, ventes vækstforaene at få mulighed for yderligere indspil i foråret 2013.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Drøftelse af proces for ny erhvervsudviklingsstrategi, 2015-

24.10.00P20-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

26-11-2012

18

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

31

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum drøfter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Vækstforums nuværende erhvervsudviklingsstrategi, ”Brigth Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø”, har en funktionsperiode fra 2011-2014. Dagsordenspunktet lægger op til en diskussion af, hvilken proces der ønskes gennemført for at sikre det bedst mulige grundlag for udformning af en ny erhvervsudviklingsstrategi, der vil gælde fra og med 2015 og årene frem.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum tager en foreløbig drøftelse af processen for udarbejdelsen af en ny erhvervsudviklingsstrategi, herunder forslaget om inddragelse af eksterne konsulenter samt udarbejdelse af ”en stafet” med status og anbefalinger til det nye Vækstforum.

 

Bornholms Vækstforum, 26. november 2012, pkt. 18:

Drøftedes. Vækstforumsekretariatet fik mandat til at gå videre med dialogen med CRT og Teknologisk Institut om det videre analyse- og evalueringsarbejde, der vil blive samlet i en stafet med anbefalinger til det næste Vækstforum. Arbejdet med at identificere vækstvirksomheder vil ske i samarbejde med BCB og VHHR.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Da de midlertidige vækstfora blev nedsat i 2005 koordinerede Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der blev lavet analyser for samtlige fem regioner og Bornholm. Derudover fik hvert vækstforum 1 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til yderligere analysearbejde for at kvalificere arbejdet med formuleringen af en erhvervsudviklingsstrategi. Det var for disse penge, Bornholms Vækstforum bl.a. fik CRT til at udarbejde ”Bornholm I/S – en turismestrategi”, Teknologisk Institut til at udarbejde analysen ”Vækst på Bornholm – barrierer og potentialer” samt CRT til at lave et ”Bornholms Barometer”. Sidstnævnte analyse gav et billede af, hvor pengene blev tjent, hvilke dele af erhvervslivet, der var de mest produktive, og hvilke erhverv, der havde størst betydning for beskæftigelsen. Det var således et omfattende analysearbejde, der lå til grund for tilblivelsen af ”Det unikke Bornholm – vækst via kreativitet og kvalitet”, Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for 2007-2010.

 

Da det nuværende Vækstforum skulle formulere sin erhvervsudviklingsstrategi, skete det primært på baggrund af en ”stafet” med anbefalinger fra det gamle Vækstforum, konklusioner fra nationale og internationale rapporter om erhvervsudvikling i ydeområder og naturligvis med inddragelse af virksomheder og interesseorganisationer. Det nuværende Vækstforum benyttede ikke eksterne konsulenter i forberedelsesfasen til programskrivningen.

 

I lyset af, at Vækstforum nu har fungeret i to perioder, anbefaler Vækstforumsekretariatet, at der sker en mere systematisk indsamling af de erfaringer, der er indsamlet under de seneste otte år.

 

Vækstforumsekretariatet har dels været i dialog med Teknologisk Institut, der stod for analysen ”Barrierer og muligheder for vækst”, og dels bearbejdet forslag fra Center for Regional- og Turismeforskning til det forestående arbejde. På denne baggrund foreslår Vækstforumsekretariatet, at Vækstforum i løbet af 2013 får udarbejdet datagrundlag til at understøtte arbejdet med formuleringen af den næste erhvervsudviklingsstrategi.

 

Som opfølgning på ”Barrierer og muligheder for vækst” kunne det give mening at få udarbejdet en opdateret vækstanalyse, der fx består af

·         En erhvervsstrukturel vækstanalyse, der tager udgangspunkt i den tidligere analyse ”Vækst på Bornholm – barrierer og potentialer”, og som dels vil give en analyse af de resultater, der er opnået ved en indsats inden for de fire vækstdrivere og de fire strategiske indsatsområder, dels vil give en analyse af de opnåede vækstmål – herunder en analyse af den erhvervsstrukturelle udvikling.

·         En identifikation af potentielle vækstvirksomheder som en særlig målgruppe for en kommende erhvervspolitisk indsats.

 

I arbejdet vil indgå en evaluering af de to programperioder. En evaluering, der undersøger om og hvordan Vækstforums aktiviteter har forbedret bornholmske erhvervsmæssige forudsætninger og udviklingsparathed. En evaluering, der lægger sig mellem det konkrete projektniveau og erhvervsudviklingsstrategiens programmål – og som i højere grad sigter på evaluering af selve strategiprocessen end på en egentlig resultatvurdering. Men en evaluering, som også giver svar på, hvordan Vækstforum bedst muligt kan bidrage til væksten i øens virksomheder. En omverdensanalyse samt et antal alternative scenarier for øens fremtidige erhvervsudvikling kunne også indgå i arbejdet. Det vil samtidig være naturligt at inddrage det talmateriale, Vækstforum har adgang til via SamK-Line (den regionale model for erhverv og beskæftigelse), og som senest blev præsenteret ved Vækstforummødet i juni 2012.

 

Vækstforumsekretariatet foreslår, at det nuværende Vækstforum afleverer en stafet til det nye Vækstforum med en række anbefalinger til, hvad den nye erhvervsudviklingsstrategi kunne indeholde, herunder en vurdering af, hvad der har virket – og hvad der ikke har virket så godt under den nuværende erhvervsudviklingsstrategi.

Vækstforumsekretariatet foreslår endvidere, at Vækstforum ved sit heldagsmøde i juni, afsætter tid til en præsentation og diskussion af de indsamlede data, der foreligger på dette tidspunkt.

 

For at sikre ejerskabet til den ny erhvervsudviklingsstrategi, bør selve strategien udarbejdes og vedtages af det nye Vækstforum, der formelt tiltræder 1. april 2014.

 

Koordineringen og forankringen af arbejdet ligger i Vækstforumsekretariatet. Den nuværende Sekretariats- og kontaktgruppe samt Samordningsgruppen af bornholmske erhvervsfremmeaktører vil løbende blive inddraget i arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet vil blive iværksat inden for rammerne af Vækstforumsekretariatets budget og tilknyttede analysepulje, og vil således ikke belaste de frie midler til erhvervsudviklingsaktiviteter

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Ændring af Bornholms Grøn Vækst program

24.00.00Ø39-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-12-2012

1

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

32

 

Hvem beslutter

Vækstforums Formandskab indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune kan en gang årligt ændre sit Grøn Vækstprogram. Umiddelbart efter godkendelsen af Bornholms Grøn Vækstprogram har der vist sig behov for at ændre programmet. Med et overblik over årets indkomne ansøgninger er det endvidere blevet aktuelt at få ændret Bornholms Grøn Vækst program, så det dels er tilpasset evt. ny opståede muligheder, dels er tilpasset en ny indikative ramme over forventede projekter. En programændring skal sendes til NaturErhvervstyrelsen inden årets udgang.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforums formandskab indstiller programændringen positivt til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Bornholms Vækstforums Formandskab, 4. december 2012, pkt. 1:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det er muligt for regioner at ændre sine Grøn Vækst programmer en gang årligt. Umiddelbart efter godkendelsen af Bornholms Grøn Vækstprogram har der vist sig behov for at ændre programmet, da det blev meddelt, at tilskud til biogasproduktion alligevel ikke ville være støtteberettiget under de regionale Grøn Vækst programmer. Til gengæld er der vist interesse for at støtte et madkulturhus, som oprindelig ikke har været indskrevet som et af de forventede projekter i det oprindelige Grøn Vækst program. Dette er der taget højde for i det ændrede programudkast. Endvidere er der ændret lidt i den indikative fordeling af midlerne, idet der beløbsmæssigt er rykket et mindre beløb fra 2013 til 2012. Det skyldes, at nogle af projekterne er blevet fremskyndet, og der dermed er indkommet flere projekter i 2012 end forventet. Denne fremskyndelse har været provokeret, da der har været tale om at omfordele midler mellem regionerne, da flere andre regioner har disponeret deres rammer for såvel 2012 som 2013.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Vækstforum indstillede den 30. august 2011 en programansøgning om Grøn Vækst via Økonomi- og Erhvervsudvalget til Direktoratet for FødevareErhverv, som de efterfølgende har godkendt. I programmet var skitseret 5 forventede projekter med en samlet projektportefølje på i alt 35,4 mio. kr. fordelt som følger:

 

Kvalitetsfødevare ved naturpleje:                   5.000.000 kr.

Optimering af biogasproduktion:                    8.000.000 kr.

Cykelstiprojekt:                                           20.000.000 kr.

Vandrestier                                       2.000.000 kr.

Adgang til fortidsminder:                         400.000 kr.

 

Grøn Vækst programmet kan medfinansiere op til halvdelen af den samlede ramme, altså 17,7 mio. kr..

 

 

Med det ny programudkast fordeler den indikative ramme for forventede projekter sig således:

 

Kvalitetsfødevare ved naturpleje:                   3.000.000 kr.

Udvikling og etablering af et Madkulturhus     4.000.000 kr.

Cykelstiprojekt:                                           26.000.000 kr.

Vandrestier                                       2.000.000 kr.

Adgang til fortidsminder:                         400.000 kr.

 

 

 

Indtil videre er der indsendt projekter for 5.458.850 kr., hvorved der er 12.241.150 kr. tilbage af de reserverede midler. Hertil er der til ØKE mødet 12. dec. 2012 yderligere indstillet en ansøgning på 2.000.000,- kr. så der, hvis denne indstilling følges, vil være 10.241.150,- kr. tilbage af de reserverede Grøn Vækst midler. Denne programændring har forudsat, at indstillingen af projektet følges.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 4. december 2012

1.
Programændring (DOC)

2.
Bilag 1 til programændring - målhierarki (PPTX)

3.
Bilag 3 og 4 til programændring - budgetter for overordnede og indikative rammer (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Ansøgning om Madkulturhus projekt under Bornholms Grøn Vækst program

24.00.00Ø39-0120

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-12-2012

1

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

33

 

Hvem beslutter

Vækstforums Formandskab indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der kan indstille til LAG Bornholm, der indstiller til Styrelsen for NaturErhverv, som beslutter.

Resumé

Bornholms Museum har udarbejdet en ansøgning om Grøn Vækst midler på 2.000.000 kr. til medfinansiering af projektet Melstedgård – Bornholms Madkulturhus med en samlet projekt portefølje på 4.000.000 kr. Projektet er ikke sammenfaldende med nogle af de forventede projekter, som Bornholms Grøn Vækst program er defineret ud fra, men understøtter fint de hensigter, der ligger i programmet. Projektet bør foranledige, at programmet ændres, hvilket det er muligt at gøre.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller

·         at Vækstforums formandskab indstiller ansøgningen positivt til Økonomi- og Erhvervsudvalget om tilskud på 2.000.000 kr. fra den reserverede Grøn Vækst pulje under Styrelsen for NaturErhverv under forudsætning af, at Bornholms Grøn Vækst program tilpasses dette projekt.

 

 

Bornholms Vækstforums Formandskab, 4. december 2012, pkt. 1:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Vækstforum har den 30. august 2011 indstillet en programansøgning om Grøn Vækst via Økonomi- og Erhvervsudvalget til Direktoratet for FødevareErhverv, som de efterfølgende har godkendt. I programmet er skitseret 5 forventede projekter med en samlet projektportefølje på i alt 35,4 mio. kr. fordelt som følger:

 

Kvalitetsfødevare ved naturpleje:                   5.000.000 kr.

Optimering af biogasproduktion:                    8.000.000 kr.

Cykelstiprojekt:                                           20.000.000 kr.

Vandrestier                                       2.000.000 kr.

Adgang til fortidsminder:                         400.000 kr.

 

Grøn Vækst programmet kan medfinansiere op til halvdelen af den samlede ramme, altså 17,7 mio. kr..

 

Indtil videre er der indsendt projekter for 5.458.850 kr., hvorved der er 12.241.150 kr. tilbage af de reserverede midler. Heraf var et af de forventede projekter ”Optimering af biogas”. Det er dog efter programmets godkendelse af NaturErhverv blevet meddelt af NaturErhverv, at Grøn Vækst programmerne ikke kan støtte biogasproduktioner, hvorfor Bornholms Vækstforum under alle omstændigheder bør foretage en programændring, så biogas midlerne kan målrettes andre elementer, som tjener Grøn Vækst formål.

 

Bornholms Vækstforumsekretariat har modtaget en ansøgning på 2.000.000 kr. til Grøn Vækst puljen til et projekt med en samlet projektportefølje på 4.000.000 kr. Projektet omfatter ikke nogle af de i Bornholms Grøn Vækstprogram forventede projekter, men understøtter de hensigter, der ligger i programmet. Det er muligt at ændre programmet, så dette projekt indgår jf. ovenstående.

 

Projektet er et bredt projekt, der både vil skabe udvikling ved innovation og læring og resultater på den kortere bane ved markedsføring og oplevelsesevents. Projektet aktiviteter kan kategoriseres under 6 overskrifter:

 

1. Globalt fyrtårn og videncenter for mad og røg

2. Udviklings- og demonstrationscenter for bornholmske madkulturprodukter og oplevelser

3. Læringscenter for den bornholmske madkultur

4. Oplevelseshus og portal til den bornholmske madkultur

5. Madkulturelt borgerhus og social motor

6. Madkulturelt branchehus og klyngehub

 

Dette skal bl.a. nås gennem events, workshops og vidensseminarer; samarbejde med nøgleaktører; markedsføre og formidle bl.a. gennem messer; uddannelsesforløb for kokkeelever eller som efteruddannelse; afholde temaforløb; udvikle forretningskoncept for café/frokostrestaurant og lokalt spisehus; udvikle museal formidling med bl.a. hjemmeside og App.; opbygge netværk samt styrke autenticiteten ved at understøtte øget anvendelse af naturgivne elementer i måltiderne.

 

Projektet hænger nøje sammen med det regionalfondsprojekt, som Bornholms Vækstforum indstillede positivt til Erhvervsstyrelsen ved sit møde 24. sep. 2012, idet Regionalfondsprojektet støtter nybygningen og ombygningen af stedet Melstedgård, mens indeværende projekt ansøger om støtte primært til samarbejds-, opstarts- og testaktiviteter. Hvor der kan forekomme et lille overlap omkring anlægsudgifter til gårdkonen i indeværende projekt, er det i bilaget med det detaljerede budget synliggjort, at der ikke sker dobbeltmedfinansiering fra Real Dania til de to EU fonde (regionalfonden og landdistriktsfonden (LAG)). Regionalfondsprojektets tilsagn er betinget af, at der opnås støtte fra dette projekt samt fra Real Dania fonden (Stedet tæller) som der fås en afklaring på medio december 2012.

 

Projektet kan være med til at skabe rammerne for Vækstforums ønske om at udvikle kvalitetsoplevelser som rejsemotiv, udvikle unikke kvalitetsoplevelser og tilføre oplevelsesøkonomi i produktionserhvervet indenfor fødevarebranchen. Herved kan det på sigt bidrage til de strategiske delmål om udvidelse af sæsonen, skabe nye attraktive jobs, øge synligheden og tilgængeligheden af de bornholmske fødevarer som oplevelsesprodukt og forhåbentlig med et øget salg til følge jf. Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.

Desuden indeholder projektet også elementer af livslang læring under Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategis indsatser som Uddannelses-ø og innovation under indsatsen Erhvervs-ø.

 

Projektet understøtter også andre større strategiske sammenhænge herunder Bornholms Udviklingsplan om Bornholm som videnssamfund ved at styrke samarbejdet mellem øens uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet samt visionen om grøn bæredygtig-ø, idet en af byggestenene i manifestet om det ny nordiske køkken er bæredygtighed.

 

Ansøgningen til Grøn Vækst puljen er søgt under Bekendtgørelse nr. 254 af 31. marts 2009 om etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne (LAG-ordning). Derfor træder en særlig procedure i kraft, idet ansøgningen efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal sendes til LAG Bornholm til behandling af dennes bestyrelse, inden ansøgningen kan sendes videre til NaturErhverv til legalitetskontrol og endelig bevilling. LAG Bornholm har dog på sit seneste bestyrelsesmøde 23. nov. 2012 truffet beslutning om at indstille dette projekt såfremt Bornholms Vækstforum indstiller det positivt, da projektet vurderes i høj grad at understøtte LAG Bornholms fyrtårn om udvikling af regionale fødevare.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifter i projektet                                                                                                               

Løn til medarbejdere på projektet                                                                  785.400 kr.

Konsulentydelser                                                                                        567.750 kr.

Anlægsarbejder ved ombygning af ”Gårdkonen”                                                765.500 kr.

Formidling og information (markedsføring, messestand m.m.)                              552.500 kr.

Andre leverandørydelser (madkulturfaglig rådgivning, lokaleleje m.m.)                   800.000 kr.

Materialer, inventar, udstyr (til museal formidling og undervisning)                       457.000 kr.

Rejser / transport                                                                                      117.600 kr.

Revision                                                                                                     20.000 kr.

Andet (deltagerbetaling)                                                                              -64.800 kr.

I alt                                                                                                      4.000.950 kr.

 

Finansiering

Grøn Vækst puljen (LAG-ordning)                                                                2.000.000 kr.

Anden privat finansiering                                                                                   950 kr.

Tilskud fra andre offentlige lignende fonde (Real Dania)                                   2.000.000 kr.

I alt                                                                                                      4.000.950 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 4. december 2012

1.
ansøgning (PDF)

2.
bilag til ansøgning - projektbeskrivelse (PDF)

3.
bilag til ansøgning - detaljeret budget (XLSX)

4.
bilag til ansøgning - prospekt Melstedgård (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34  Ansøgning om støtte til Juleskibet 2012

00.01.00Ø40-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

34

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Færgen” A/S søger 20.000 kr. i medfinansiering til afholdelse af Juleskibet 2012.

Indstilling og beslutning

Regional Udvikling anbefaler,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter ansøgningen fra ”Færgen” A/S Bornholm, i lyset af, at der ikke er frie midler i erhvervsfremmepuljen før 2014 og at puljen udviser et underskud i 2012 på 397.000 kr.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012

Ansøgningen afvist, da der ikke er penge på erhvervsfremmepuljen.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har traditionelt medfinansieret Juleskibet med 30.000 kr gennem de senere år.

Det årlige Juleskib er siden nedlæggelsen af natfærgeruten henlagt til Køge. De fleste år har givet overskud, der har gjort det muligt at oparbejde en egenkapital, bl.a. til finansiering af de sjældne år hvor Juleskibet må aflyses på grund af uvejr eller større tekniske problemer.

I 2010 måtte Bornholmerfærgen indsætte M/F Povl Anker er i ordinær drift, hvilket betød mange ekstra udgifter til at gennemføre Juleskibet på land i Køge. Det medførte et stort underskud på samlet ca. 142.000 kr. og den opsparede egenkapital blev fuldt benytte

”Færgen” har overtaget planlægningen og gennemførelsen af Juleskibet fra Business Center Bornholm, og har fremsendt en anmodning om medfinansiering fra Bornholms Regionskommune på 20.000 kr.

Hidtil er kommunens medfinansiering hentet via puljen af kommunale erhvervsfremmemidler. Der er imidlertid ingen frie midler i denne pulje før i 2014 og puljen udviser et underskud i 2012 på 397.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er først i 2014 atter frie midler at søge i Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til erhvervsfremme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
Ansøgning (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35  Udmøntning af Budget 2013: Udfasing af tre administrative bygninger

00.15.00A21-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

35

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering

Resumé

I Budget 2013 har Kommunalbestyrelsen besluttet at administrationsbygningerne i Aakirkeby, på Østre Ringvej i Rønne og i Nyker udfases som kommunale arbejdspladser; og at Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning indtil videre. Der er udarbejdet en Masterplan for udmøntning af beslutningen. Af hensyn til hurtigst muligt at kunne gennemføre beslutningen vil det være nødvendigt at iværksætte arbejdet inden alle forudsætninger og detaljer er fuldt afdækket, herunder de samlede økonomiske konsekvenser og finansiering. Implementeringen påbegyndes primo januar 2013.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

At planen for udmøntning drøftes og tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beslutningen

Kommunalbestyrelsen har med Budget 2013 besluttet, at:

 

Administrationsbygningerne i Aakirkeby, på Østre Ringvej i Rønne, og i Nyker udfases som kommunale arbejdspladser. Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning indtil videre.

 

I tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne:

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget

2013

2014

2015

2016

TMU 16

Driftsbesparelse på bygninger på Østre Ringvej, i Nyker og i Åkirkeby

-750

-1.000

-1.000

-1.000

 

Der er ikke i budgetforliget taget stilling til finansiering af lokalerenoveringer og -tilpasninger, inventar- og it-tilpasninger, flytteomkostninger, afledte driftsomkostninger og -besparelser (fx transporttid, kørselsudgifter, samarbejdssynergier o. lign.) m.v.

 

Der er heller ikke indlagt forventede gevinster ved salg af de udfasede bygninger.

 

Masterplanen

Umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af Budget 2013 den 11. oktober 2012 blev der i henhold til Bornholms Regionskommunes MED-aftale nedsat et ad hoc MED-udvalg på tværs af de berørte virksomheder. Formålet med ad hoc MED-udvalget er at sikre, at personalet i hele forløbet er fuldt orienteret om og får indflydelse på projektet.

 

Ad hoc MED-udvalget afholdt sit konstituerende møde den 31. oktober 2012. Ad hoc MED-udvalget nedsatte en tværgående arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde en overordnet, realistisk Masterplan for udmøntning af den politiske beslutning. Ad hoc MED-udvalget behandlede arbejdsgruppens forslag til en Masterplan mandag den 3. december 2012. Chefgruppen har løbende drøftet arbejdet.

 

Masterplanen er vedlagt som bilag, og implementeringen påbegyndes primo januar 2013.

 

Forudsætninger

Masterplanen afspejler en bestræbelse på at understøtte den mest muligt effektive administrative opgavevaretagelse i BRK med den tilgængelige bygningsmasse. Masterplanen forudsætter dog en række mindre ombygninger for at medarbejderne fysisk kan være der, og udføre de konkrete og forskelligartede arbejdsfunktioner.

 

Masterplanen forudsætter også anvendelse af Helsevej 4 (bygningen bag Ullasvej 23) og en del af Østergade 54 i Rønne. Helsevej 4 er kommunalt ejet og har gennem en årrække været udlejet til idrætsorganisationer. Kommunal anvendelse af Helsevej 4 vil ske i dialog med idrætsorganisationerne om deres muligheder for andre lokaler. Kollegiet i Østergade 54 flyttes til erstatningsbyggeri på Stenbanen og vil blive frigjort til anden anvendelse. Tilknytningen til Kulturhuset og andre fortsatte kommunale aktiviteter på voksenområdet vanskeliggør anden anvendelse fx udlejning, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at anvende Kollegiet til en del af PPR og Sundhedsplejens udførende medarbejdere.

 

Af hensyn til at kunne gennemføre beslutningen med alle de afledte tiltag og processer hurtigst muligt, vil det også være en forudsætning, administrativt at kunne iværksætte implementeringen før alle forudsætninger og detaljer er fuldt afdækket, herunder de samlede økonomiske konsekvenser og finansiering.

 

Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af masterplanen vil afstedkomme udgifter til særlige lokaletilpasninger, renoveringer, inventar og it-tilpasninger, flytteomkostninger, mistet husleje, tilpasset bygningsdrift og eventuelt afledte driftsomkostninger etc.

 

Der er i vedhæftede bilag givet et overslag over forventede udgifter. Overblikket er imidlertid ikke fuldt afdækket på nuværende tidspunkt.

 

Engangsudgifter kan evt. finansieres af indtægter ved salg af de udfasede bygninger eller den disponible anlægspulje for 2013.

 

Af hensyn til tidsplanen vil nødvendige tiltag løbende blive gennemført med henblik på en efterfølgende stillingtagen til finansiering.

 

 

I det igangværende arbejde foretages ikke en samlet vurdering af renoveringsbehovet i de resterende bygninger, herunder stillingtagen til arbejdsmiljømæssige udfordringer. En sådan vurdering vil i givet fald skulle indgå i en samlet politisk prioritering, idet der ikke er afsat midler i BRK Ejendomsservice til sådanne tiltag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
Notat arbejdsgruppen (PDF)

2.
Økonomiske beregninger i forbindelse med administrative flytninger (PDF)

3.
Økonomisk kalkulation Møllevænget (PDF)

4.
Etablering af sygeplejeklinik, Møllevænget 1 (PDF)

5.
Overslag over udgifter i forbindelse med udfasing af 3 administrationer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 36  Tilslutning til de fælles-kommunale udbud på monopolområdet

85.15.00P27-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

36

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte om Bornholms Regionskommune tilslutter sig til de fælles-kommunale udbud på monopolområdet, samt efterfølgende forpligter sig til at aftage Kommunernes Ydelsessystem, SAPA, Sygedagpenge, serviceplatformen og støttesystemerne i rammearkitekturen

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

                    At Bornholms Regionskommune tilslutter sig til de fælles-kommunale udbud på

                    monopolområdet, samt efterfølgende forpligter sig til at aftage Kommunernes

                    Ydelsessystem, SAPA, Sygedagpenge, serviceplatformen og støttesystemerne i          

                    rammearkitekturen

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har modtaget henvendelse fra KL om tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet.

 

KL´s bestyrelse har bedt KOMBIT, kommunernes it - fællesskab, om at udarbejde en udbudsplan for monopolbruddet og gennemføre de nødvendige udbud på kommunernes vegne. Løsningerne vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik / partskontakt med tilhørende rammearkitektur (støttesystemer, serviceplatform, mv.) står nu foran at skulle i udbud, da den del af transitionsaftalen, som lægger loft overprisudviklingen på KMD´s monopolløsninger, udløber i 2014.

KL fremfører at det er af flere grunde nødvendigt at kommunerne står sammen om at gennemføre monopolbruddet, og at alle tilslutter sig de fælles udbud:

·        Det undgås med et samlet udbud, at der bliver tale om unødvendig og dyr dobbeltudvikling og parallel vedligeholdelse af flere ens systemer.

·        Et landsdækkende udbud vil gøre det mere attraktivt for andre leverandører at forsøge at komme ind på markedet på trods af de store og risikable investeringer, som det vil kræve fra leverandørens side.

·        Det er nødvendigt for at gøre den forpligtelse gældende, som KMD har i henhold til transitionsaftalen til at bistå med udfasningen.

·        Enegang fra enkelte kommuners side kan få store negative konsekvenser for de øvrige kommuner.

·        Gennem et kapitaludlæg fra KOMBIT kan det undgås, at kommunerne får ekstra store it – udgifter på kort sigt som følge af de store startinvesteringer, som er påkrævet, når så store it – systemer skal konkurrenceudsættes.

Endelig indgår den fælleskommunale udfordring med at bryde monopolet også i økonomiaftalen for 2013, hvor det er forudsat, at alle kommuner tilslutter sig udbuddene på monopolområdet.

Tilslutningsaftalen gælder fra underskrivelsen af aftalen (udgangen af 2012) frem til idriftsættelsen af de nye systemer i 2014 og derefter frem til 2024. De 10 år ses lyset af et kapitaludlæg på godt 1 mia. kr. fra KOMBIT, der vil være mulighed for udtræden efter 6 år, men den udtrædende kommune skal fortsætte sine betalinger indtil afskrivningsperiodens udløb, de 10 år.

Økonomiske konsekvenser

Besparelserne for den enkelte kommune afhænger af nuværende kontrakter med KMD, dog er det vurderingen at den pris kommunerne under ét kommer til betale for de nye løsninger vil være minimum 25 pct. lavere.

 

Betalingen for de nye systemer vil desuden inkludere en række yderligere fordele. Det gælder i form af digitalisering af en række arbejdsgange og dermed mulighed for øget effektivisering, samt udvikling af og drift af den rammearkitektur (støttesystemer o.a), som generelt vil styrke konkurrencemulighederne på det kommunale it – marked og på sigt medføre lavere omkostninger til it.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
KL baggrundsnotat monopolbrud (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 37  19. oktoberfonden - Orientering om tilladt opløsning af fonden ved Civilstyrelsen

00.06.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

37

 

Hvem beslutter

Økonomi – og Erhvervsudvalget orienteres

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om at bestyrelsen for 19. oktoberfonden søger opløsning af fonden ved Civilstyrelsen.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

                                Sagen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012

Udvalget imødekommer bestyrelsens anmodning om at rette henvendelse til Civilstyrelsen om at opløse fonden.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Revision har på vegne af bestyrelsen for 19. oktoberfonden henvendt sig til Bornholms Regionskommune for at orientere Økonomi- og Erhvervsudvalget om at fondens bestyrelse påtænker at opløse fonden. Bestyrelsen søger ved denne henvendelse kommunens forståelse for en opløsning.

 

Bestyrelsen for 19. oktoberfonden søgte først Civilstyrelsen om sammenlægning med en anden fond, dette ville styrelsen ikke tillade grundet den uhensigtsmæssige store administration i forhold til de begrænsede midler til uddeling.

 

Civilstyrelsen har meddelt bestyrelsen at styrelsen vil se velvilligt på et ønske fra bestyrelsens side om opløsning af fonden og at kapitalen herefter kan uddeles over en kortere årrække jf. formål.

 

 

19. oktoberfonden er oprettet i anledning af Rønne bys 650 års jubilæum, og den tager sigte på at honorere én eller flere personer, en forening eller organisation, der gennem en personlig/organisatorisk indsats har arbejdet uselvisk til gavn for Rønne og Knudsker sogne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. december 2012

1.
Fundats (PDF)

2.
Årsregnskab 2011 (PDF)

3.
Henvendelse af revisonsfirma p.v.a bestyrelsen for 19. oktoberfonden (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 38  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

38

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 39  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

39

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt - personsag