Referat
Teknik- og Miljøudvalget
25-09-2012 kl. 15:00
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 3 Visionskatalog - Brugerdreven Innovation
  åbent 4 Anlægsbevilling til trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby
  åbent 5 Revision af Bornholms Energistrategi
  åbent 6 Varmeplan for Bornholm
  åbent 7 Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted
  åbent 8 Evaluering af bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo i indsatsområdet ved Kobbeåen og dens opland
  åbent 9 Orientering om planlovsændringer mv.
  åbent 10 Høringssvar til Natur- og Miljøklagenævnet om møller ved Tornbygård
  åbent 11 Dispensation fra bopælspligt på Borgergade 14, Rønne
  åbent 12 Dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 13 Skema A for renovering af tage i B042´s afdeling 51, Højvangsparken.
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen bemærkninger

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Dialogmøde mellem Handicaprådet og Teknik- og Miljøudvalget

00.15.00G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Handicaprådet har på sit møde d. 27. juni 2012 bl.a. drøftet tilgængelighed til BAT's nye placering på Rønne Havn og indkøb af nye busser. I den anledning har Handicaprådet anmodet Teknik- og Miljøudvalget om et dialogmøde, hvor man vil orientere om nogle sager, der berører handicappede borgere på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik & Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Handicaprådet har ønsket nedenstående punkter drøftet med Teknik- og Miljøudvalget:

 

·         BAT, herunder adgang til kontoret, mulighed for at medtage køreskole på alle ruter, køb af nye busser.

·         Høring af Handicaprådet generelt, herunder hvilke sager skal Handicaprådet hørers om (her nævnes f.eks. havnerenoveringer) og hvor lang høringsfrist er rimelig (sag omkring tilgængelighedspuljen for 2012 som eksempel).

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
Til mødet med TMU i prioriteret orden (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Visionskatalog - Brugerdreven Innovation

08.00.00P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget vedtog 29. oktober 2007 at igangsætte projektet under Brugerdreven Innovation ”Bornholms havne – de skjulte skatte”.

Borgere fra de fire havnebyer Allinge, Gudhjem, Svaneke og Nexø har i knapt et år arbejdet med idéer og visioner for deres respektive havne

Arbejdet er mundet ud i et visionskatalog, som præsenteres for offentligheden på ”Havnens dag” 22. september 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektet ”Både Og” har tidligere været behandlet af Teknik- og Miljøudvalget, senest på Teknik- og Miljøudvalgets møde 1. marts 2011. Den gang var projektets titel ” Bornholms havne – de skjulte skatte”

 

Projektet har sit udspring i Erhvervs- og Byggestyrelsens program for Brugerdreven Innovation og understøtter således den, af Bornholms Regionsråd i 2004, vedtagne målsætning om øget brugerindflydelse og aktivering på de kommunale havne, herunder:

·         Afvikling af begrænsninger i havnenes brugerkreds, som historisk har været styret af bådejerne.

·         Afdækning af, hvordan havnene kan bidrage til et bedre liv for brugerne, både i forhold til bosætning, arbejdssted og fritid.

·         Udvikling af ejerskab blandt havnenes brugere, det omkringliggende erhvervsliv og lokalsamfund.

·         Udforskning af samarbejdsmuligheder mellem havne.

 

Det overordnede formål med projektet er at sikre Bornholms havne et bæredygtigt grundlag for fremtidig udvikling og drift gennem anvendelsen af Brugerdreven Innovation.

 

Projektets overordnede forløb:

·         Ansættelse af en projektleder ved CRT, Julie Skajaa pr. 1. januar 2011.

·         Primo april 2011, private og kommunale havne orienteres om projektet på fælles havnemøde.

·          Medio maj 2011, afholdelse af 4 stormøder, samt 3 ”Urban morgenmad” fordelt rundt på øen, med henblik på at engagere havnene i projektet.

·         Ultimo maj 2011, afklaring vedrørende deltagende havne i projektet.
I Allinge, Gudhjem, Svaneke og Nexø var der opbakning til projektet og der blev oprettet en havnegruppe i hver af de fire byer.

·          Juni 2011 til april 2012, afholdelse af workshops med henblik på afdækning af det gode havneliv og den gode oplevelse, samt idégenerering og konkretisering af idéerne.

·         Medio januar 2012 var havnegrupperne på studietur i København, blandt andet for at høre om andre borgeres erfaringer med udviklingsprojekter.
Blandt de hjembragte erfaringer var; at udviklingsprojekter ofte er tidskrævende, at forskellige interessenter skal imødekommes, samt at kompromiser må indgås.

·         11. april 2012, idéerne præsenteres for offentligheden i Åkirkeby-Hallerne, med henblik på tilbagemelding fra de borgere som ikke er gået aktivt ind i projektet.

·         I perioden april til juni 2012 har de fire havnegrupper i samarbejdet med arkitekt Sean Claxton og journalist Michael Lambæk fået visualiseret og beskrevet de mange visioner for fremtidens havn.

·         22. september 2012 fra 10 til 16; Visionskataloget præsenteres for offentligheden på ”Havnens dag”. Præsentationen finder sted på de fire engagerede havne.

·         Visionskataloget præsenteres for de respektive brugerråd på havnene.

·         24. oktober 2012 kl. 14, inviteres til et fagligt seminar med fokus på projektets erfaringer med Brugerdreven Innovation: metoder, proces og foreløbig evaluering.

·         I efteråret 2012 og foråret 2013 forankres projektet lokalt, således at visionerne og fundraising kan fortsætte efter projektet afslutning i august 2013.

 

Der er etableret en styregruppe bestående af ledende repræsentanter fra de involverede parter i projektet, BRK (projektejer), CRT og Business Center Bornholm (BCB), samt to repræsentanter fra arbejdsgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune vil ikke have udgifter ved projektet.

Der er i projektet afsat midler til aflønning af projektmedarbejdere.

 

Projektet har et budget på 3,25 millioner kr. og er finansieret af følgende puljer:

·         Erhvervs- og Byggestyrelsen (globaliseringsmidler til understøttelse af Brugerdreven Innovation) har bevilget 1,5 mio. kr.

·         Velfærdsministeriets Landdistriktspulje har bevilget 500.000 kr.

·         Direktoratet for FødevareErhvervs pulje til ”Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne” søgt via LAG-Bornholm, har bevilget 500.000 kr.

·         Under fyrtårnene: ”Borgerinddragelse og lokalområdeudvikling” og ”Fisk, hav & havn – Fiskeriudvikling i oplevelsesøkonomien” har LAG-Bornholm bevilget 750.920 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
BÅDE og visionskatalog.pdf (PDF)

2.
Brugerdreven innovation - Bornholms Havne de skjulte skatte (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby

05.01.02Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2011 behandlede udvalget en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2012. Udvalget besluttede i den forbindelse at afsætte 300.000 kr. til trafik-sanering af Nybyvej i Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     af anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I Trafiksikkerhedsplan 2008 under gruppe 1 projekter 2008 – 2012 er trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby et af de sidste aktuelle trafiksikkerhedsprojekter der ikke er udført endnu.

Nybyvej er en af hovedadgangsvejene til skole, idrætshal og boligområde med blandet trafik af såvel busser og anden tung trafik, personbiler, cyklende og gående trafik. Vejen er relativ lige og forholdsvis smal med en del parkede biler.

Forslaget til trafiksaneringen af denne vejstrækning vil omfatte en hastighedsbegrænsning ved indkørslen til byen, en mere synlig byzonemarkering, cykelkantbaner i begge vejsider og et helleanlæg i forbindelse med fodgængerovergangen. Samtidig overvejes parkeringsforholdene.

Vejstrækningen er udpeget som meget utryg i trafiksikkerhedsplanen, men heldigvis med få uheld. Projektet vil blive udarbejdet i dialog med Davidsskolen, idrætsforeningen og Aakirke-BY-tinget.

En væsentlig del af udgifterne til projektet vil være omfattet af Udviklingsplan for de bornholmske Cykelveje, og dermed en medfinansiering til denne.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.081.280 kr. fra tidligere år som er overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.416.780 kr. Af den samlede pulje på 28.416.780 kr. er der allerede disponeret 20.300.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådig-hedsbeløb på 8.116.780 kr. i puljen.

Teknik og Miljø vurderer, at trafiksaneringen vil beløbe sig til 300.000 kr.

Udgiften til trafiksaneringen foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Revision af Bornholms Energistrategi

13.00.00P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-09-2012

4

 

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Resumé

Der er udarbejdet et udkast til hvidbog for en revideret energistrategi.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at

de enkelte anbefalinger til en revideret energistrategi drøftes og evt. godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. september 2012:

Drøftet og genoptages.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Indstillingen anbefales med de afgivne bemærkninger fra udvalget.

Sagen sendes videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling

I kraft af regionalfondsprojektet ”Grøn Energi i Innovative Netværk” er der udarbejdet et udkast til hvidbog for en revideret energistrategi.

 

Bornholms Energistrategi ”Vejen til et MERE Bæredygtigt Bornholm” fra 2008 indeholder et mål om, at ”Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig vedvarende energi i år 2025”. Det fremgår endvidere i denne energistrategi, at det er en dynamisk plan, hvor målet er fastsat, men vejen – de konkrete handlinger – regelmæssigt må justeres for, at strategien kan forblive aktuel. I dette udkast til hvidbog for en revideret energistrategi er målet fastholdt, men der er beskrevet en række anbefalinger til handlinger i en revideret energistrategi som på visse områder, adskiller sig fra den gældende energistrategi.

 

Der er flere grunde til, at der opstået et behov for en revision af energistrategien. Den væsentligste er, at energiområdet har fået større bevågenhed både internationalt, nationalt og lokalt. Herunder problematiseres det bl.a., at biomasseressourcen på globalt plan har risiko for at blive en knap ressource, og der tales i den forbindelse om det elektrificerede samfund som en del af løsningen. Det betyder bl.a., at der er behov for at se sektorplaner som fx varmeplaner i en lidt bredere kontekst. Desuden har omstillingen til mere vedvarende energikilder taget fart i takt med stigende oliepriser, hvorfor det bornholmske landkort på energiområdet har ændret sig en del.

 

Intensionen med dette udkast til hvidbog for en revideret energistrategi er:

-         at gøre status for, hvor langt Bornholm er nået på de enkelte indsatser i de gældende energistrategier,

-         at komme med anbefalinger til, hvilke justeringer der evt. skal til for at målet i 2025 nås,

-         at sammenskrive de eksisterende energistrategier som gælder for Bornholm,

-         at skabe et strategisk udgangspunkt for hvordan det ”grønne Bornholms” spin-off muligheder udnyttes bedst.

 

I samarbejde med konsulentfirmaet PlanEnergi (samme konsulenter som ved energistrategien i Transplanprojektet) er talmaterialet, der danner baggrund for udkastet til hvidbogen, blevet behandlet.

Indholdet i udkastet har været underlagt en tidlig borgerinddragelse, idet det blev behandlet på et møde i Bornholms energiforum, et bredt sammensat forum af energiinteressenter på Bornholm, i foråret 2012. Herudover har det i en tidlig skriftlig form været i høring i samme energiforum. Hertil kom 8 høringssvar, som er indarbejdet de relevante steder i dokumentet. Desuden er hovedkonklusionerne fra Kommunalbestyrelsens temadag i marts 2012 om energistrategisk planlægning også blevet indarbejdet.

 

Udkastet til hvidbogen for Bornholms reviderede energistrategi forelægges hermed Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en godkendelse af indhold, hvorefter der kan arbejdes videre med en strategi, der i højere grad vil egne sig til distribution. Det er tanken, at det er den distributionsegnede strategi, som vil blive forelagt til videre politiske behandling, hvorfor Teknik- og Miljøudvalget vil få den version forelagt forventeligt oktober/november 2012.

Økonomiske konsekvenser

Flere af handlingerne kan op- eller nedprioriteres alt efter hvor mange ressourcer, der er til rådighed, men der er pt. ikke afsat ressourcer til at implementere energistrategiens handlinger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er udarbejdet en ressourceoversigt som bilag til hvidbogen. I ressourceoversigten fremgår det om de enkelte anbefalinger kræver ekstra personaleressourcer (timer) eller driftsøkonomiske ressourcer (kroner). Kommunens rolle er overordnet set søgt vurderet. Ved sidstnævnte skelnes der mellem om det er noget BRK skal sætte i gang og lade andre udføre (BRK skaber), eller om det er noget, som BRK med fordel selv bør drive, som den neutrale part og det naturlige samlingspunkt BRK er (BRK driver).

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. september 2012

1.
Hvidbog - arbejdspapir til revision af Bornholms energistrategi (PDF)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

2.
Ressourceoversigt - bilag til hvidbog (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Varmeplan for Bornholm

13.03.00P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Der er nu etableret fjernvarme i Hasle, Sorthat-Muleby, Nyker, Nylars, Aakirkeby, Balka og Snogebæk, Vestermarie og Østerlars og Østermarie. Hermed er Varmeplan 2007 opfyldt.

Kommunalbestyrelsen har derfor igangsat udarbejdelse af en ny varmeplan, der skal belyse mulighederne for:

·         Fjernvarmebetjening af ”klippebyerne” Allinge-Sandvig, Sandkaas-Tejn, Gudhjem-Melsted og Listed-Svaneke-Aarsdale samt af enkelte mindre byer med lokale biobrændsler (halm og flis)

·         Udnyttelse af vedvarende energikilder som solvarme, havvarme, geotermi, grundvandsvarme og bjergvarme i øens fjernvarmenet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at forslag til varmeplan sendes i offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Forslaget sendes i høring, idet prioriteringen af anlægsprojekterne må bero på en overordnet samfundsøkonomisk vurdering.

Sagsfremstilling

Forslag til Varmeplan Bornholm er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanens anbefalinger er koordineret og afpasset med de overordnede handlinger i Bornholms Energistrategi.

 

Varmeplanen beskriver forslag til den samlede varmeforsyning af Bornholm. Der har været afholdt flere møder med de bornholmske forsyningsselskaber under arbejdet med varmeplanen ligesom de har set beregninger og tidligere udkast af forslag til varmeplan.

 

Målsætningen for varmeforsyningen er en fortsat udbredelse af fjernvarmen i byområderne (når det er et billigere alternativ end oliefyring) og at fremme anvendelsen af lokale brændsler – af hensyn til service, miljø og økonomi.

Det foreliggende forslag til Varmeplan Bornholm, beskriver

·         Status: De eksisterende varmeforsyninger og forsyningsområder på Bornholm. Afsnittet indeholder også er en kort gennemgang af relevante regler.

·         Plan: Gennemgang af de byområder, hvor det umiddelbart vil være fordelagtigt at etablere fjernvarme, set ud fra brugerøkonomi, miljø (CO2-reduktion) og ”Ø-konomi” – der er en variant af Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregninger, som beskriver påvirkningen af den Bornholmske lokaløkonomi. Et forslag til tidsplan indgår også.

·         Perspektiv: Gennemgang af mulighederne for udnyttelse af vedvarende energikilder som solvarme, havvarme, geotermi, grundvandsvarme og bjergvarme i 3 forskellige områder. Der er henholdsvis Østermarie/Østerlars/Gudhjem, Pedersker og Rønne.

Perspektiveringen indeholder desuden en gennemgang af de tilgængelige lokale energiressourcer på Bornholm, egnet til fjernvarmeproduktion (primært: Halm, flis, biogas og affaldsvarme)

 

Forslaget til Varmeplan Bornholm anbefales sendt i offentlig høring i 8 uger. Bemærkningerne til forslaget vil herefter blive indarbejdet, hvorefter en endelig varmeplan vil blive sendt til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
Østermarie og Østerlars.pdf (PDF)

2.
Hasle, Sorthat, Muleby og Nyker.pdf (PDF)

3.
Aakirkeby, Lobbæk, Nylars og Vestermarie.pdf (PDF)

4.
Klemensker.pdf (PDF)

5.
Nexø,Balka og Snogebæk.pdf (PDF)

6.
Rønne.pdf (PDF)

7.
Nuværende varmeforsyningsområder hele øen.pdf (PDF)

8.
Muligheder for alternative fjernvarmeløsninger i Rønne.pdf (PDF)

9.
Muligheder for alternative forsyninger til fjernvarme i Pedersker.pdf (PDF)

10.
Muligheder for forsyninger til fjernvarme i Østermarie, Østerlars og Gudhjem.pdf (PDF)

11.
Signaturforklaring.pdf (PDF)

12.
Rø.pdf (PDF)

13.
Pedersker.pdf (PDF)

14.
Arnager.pdf (PDF)

15.
Aarsballe.pdf (PDF)

16.
Rutsker.pdf (PDF)

17.
Sandvig, Allinge, Sandkaas, Tejn,Vang og Olsker.pdf (PDF)

18.
Svaneke, Aarsdale og Listed.pdf (PDF)

19.
Gudhjem.pdf (PDF)

20.
Udvalgte områder .pdf (PDF)

21.
Varmeplan Høringsudkast i PDF format (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted

13.03.01P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted til kommunens godkendelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at projektforslaget udsendes til Østkraft, RVV, Nexø Halmvarmeværk og Vestbornholms varmeforsyning med en høringsfrist på 4 uger

b)     at sagen efter høringsperioden på ny kommer til behandling i udvalget med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om den endelige projektgodkendelse

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning har fremsendt forslag om forsyning af Gudhjem og Melsted med fjernvarme fra Østerlars Halmvarmeværk samt evt. et mindre antal ejendomme tæt på transmissionsledningen.

 

Projektforslaget forudsætter frivillig tilslutning, i lighed med alle de senere projekter på Bornholm, som er beskrevet i Varmeplan 2007. Endvidere forudsættes det, at de kommunale bygninger inden for området tilsluttes. Projektet vil kun blive realiseret hvis der opnås tilstrækkelig tilslutning, som vil være ca. 65 % af samtlige potentielle kunder i området. De seneste projekter på Bornholm er igangsat ved en tilmelding på 60-65 %, og har alle opnået en tilslutning på omkring 90 % eller mere. Endelig er det i projektforslaget forudsat, at der kan opnås en kommunegaranti til låntagningen.

 

Lovgivning

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14.12.2011, og

Bekendtgørelse nr. 1295 af 13.12.2005: ”Projektbekendtgørelsen”.

Bekendtgørelsen indeholder anvisninger om indholdet i projektforslag samt om kommunens godkendelse. Det fremgår bl.a. at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2007) og den fysiske planlægning (Regionkommuneplanen og lokalplaner). Endelig forudsætter projektforslaget at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområderne.

 

Varmeværket i Østerlars

Varmeværket i Østerlars, der også leverer varme til Østermarie, producerer varmen på en kondenserende kedel på halm. Spids- og reservelastenhed består af en 1 MW træpillekedel og en 2,4 MW el-kedel, samt akkumuleringstank på 1.500 m3, der tilsammen giver kapacitet på 100 % af den fremtidige maksimale belastning. Værket er forberedt til senere udbygning med solvarme og solceller.

El-kedlen er indmeldt hos Energidanmark på balancemarkedet, således at Energidanmark vil indkoble el-kedlen hvis der behov for at regulere netfrekvensen. Det skønnes at el-kedlen vil erstatte 0-10 % af brændselsforbruget.

 

Vurdering af projektforslaget

Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2007 samt forslag til Varmeplan 2012, der er under udarbejdelse.

 

Teknik & Miljø har bedt DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) gennemgå projektforslaget og vurdere forholdet til projektbekendtgørelsens bestemmelser. Vurderingen med bilag er vedlagt dagsordenspunktet. DFPs vigtigste konklusioner er:

 

·         DFP kan bekræfte, at projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen bestemmelser samt efter gældende retningslinjer udsendt af Energistyrelsen for udarbejdelse af projektforslag.

·         Da projektet er meget fordelagtigt ud for et brugerøkonomisk synspunkt, og da det er positivt ud fra et selskabsøkonomisk synspunkt ved en tilslutning på kun 75 %, kan DFP anbefale, at projektet godkendes, idet det endvidere er samfundsøkonomisk fordelagtigt.

·         Lokaløkonomisk for Bornholm vil etableringen af fjernvarmeforsyningen af Gudhjem og Melsted med lokalt brændsel være et stort aktiv.

·         Miljømæssigt vil godkendelse og fuld gennemførelse af projektforslaget endvidere betyde en reduktion af CO2-emissionen med ca. 2.300 ton/år og et fald i olieforbruget på med over 850 ton/år ved en forventet tilslutning på omkring 90 %.

·         Til gengæld vil halmanvendelsen ved fuld gennemførelse øges med omkring 1900 ton/år og derved bidrage til en øget lokal omsætning.

·         Det bemærkes, at projektforslaget forudsætter, at kommunen nedlægger elvarmeforbud i fjernvarmeforsyningsområdet, men at tilslutningen til fjernvarmen i øvrigt sker på frivilligt grundlag uden tilslutnings- og forblivelsespligt.

·         Det forudsættes endvidere, at kommunen stiller kommunegaranti for låneoptagelse til anlægsinvesteringen.

·         DFP kan således anbefale, at Bornholms Regionskommune godkender projektforslaget.

 

Da der ikke er tale om tilslutningspligt, arealafståelser e.l., skal projektforslaget ifølge projektbekendtgørelsens § 23 alene udsendes til høring hos de berørte forsyningsselskaber med 4-ugers frist. Det foreslås dog, at forslaget sendes i høring hos Østkraft, RVV, Nexø Halmvarmeværk og Vestbornholms varmeforsyning.

Økonomiske konsekvenser

Det må forventes at Bornholms Forsyning i lighed med tidligere fjernvarmeprojekter vil anmode Bornholms Regionskommune om garantistillelse i forbindelse med låneoptagning til projektets gennemførelse. En ansøgning vil blive forelagt til stillingtagen i en særskilt dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
Projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. (MSG)

2.
Vurdering af 21. aug. 2012.pdf (PDF)

3.
Projektforslag Gudhjem aug rev 16.8. 12.pdf (PDF)

4.
Projektforslag Gudhjem bilag 75 16.8.12.pdf (PDF)

5.
Projektforslag Gudhjem bilag 90 16.8.12.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Evaluering af bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo i indsatsområdet ved Kobbeåen og dens opland

01.05.11P20-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Dette er en evaluering af resultaterne af bekæmpelsesindsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo i indsatsområdet ved Kobbeåen i perioden 2008-2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I 2005 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kobbeåens opland for årene 2005-2015. Formålet med indsatsplanen er at få udryddet planten i indsatsområdet. Derudover kan erfaringerne anvendes, hvis indsatsen ønskes udbredt til større dele af Bornholm. Dette er en orientering om resultatet af bekæmpelsesindsatsen i perioden efter den sidste evaluering som blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 19. november 2008.

 

Bekæmpelse og information

Bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo har nu stået på i 7 år. Alle lodsejerne i indsatsområdet har hvert forår modtaget brev om at det var tid at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo. De sidste tre år har vi haft konsulenter på besøg for at styrke kommunens (Teknik og Miljø samt Vej & Park) viden om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo samt at sætte fokus på bekæmpelsen overfor borgerne på øen generelt. Alle tre år har der været indslag i fjernsynet, TV2-Bornholm, på DRs og TV2-Bornholms hjemmesider samt artikler i Bornholms Tidende.

 

Besigtigelser

Der bruges årligt 5 dages besigtigelsesarbejde, 3 dage i april og 2 dage i juli. I 2012 er de blomstrende eksemplarer der blev mødt på besigtigelserne alle blevet gravet op, ca. 40 stk. Vi kan med stor sandsynlighed godtgøre at der ikke er frøsætning opstrøms Gudhjemvej i 2012.

 

Succeskriterier i indsatsplanen er ikke nået

Succeskriteriet fra ”Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo ved Kobbeåen i årene 2005-2015” for evalueringen 2008 var: ”at de store planter er udryddet og der kun ses små planter der spirer frem fra overlevende frø i jorden”. Succeskriteriet for evalueringen i 2012 er: ”at antallet af små planter er blevet færre i forhold til 2008”.

 

Dette mål er ikke nået. Der er stadig store planter samt blomstrende individer. Årsagen til at målet ikke er nået er private lodsejeres hidtidige manglende systematisk bekæmpelse af blomstrende planter. Det er især planter der står i krat og levende hegn, altså lidt svært tilgængelige og ikke så synlige planter det handler om.

 

Men givet at den eksisterende indsats fortsætter hvor Teknik & Miljø under besigtigelserne bekæmper de relativt få blomstrende planter samt lodsejernes hidtidige indsats fastholdes via fortsat dialog forventer vi at planten vil være udryddet i indsatsområdet i 2020.

 

Kæmpe-Bjørnekloen på Bornholm generelt

Billedet af Kæmpe-Bjørneklos udbredelse på Bornholm er meget broget. På de kommunale arealer kender vi plantens udbredelse og den bekæmpes effektivt via sprøjtning og opgravning. Men rundt på øen spreder planten sig. Kommunen får således informationer om flere og flere steder hvor planten forekommer. De steder hvor den ikke bekæmpes systematisk, og det er desværre langt det almindeligste, spreder den sig.

 

Der bør derfor igangsættes tiltag der effektiviserer bekæmpelsen på hele øen. Teknik & Miljø vil i den kommende tid vurdere muligheden for at udpege hele Bornholm til indsatsområde samt vurdere hvorledes dette kan tilrettelægges indenfor de nuværende personalemæssige og økonomiske rammer. Et eventuelt forslag til indsatsplan vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
Oversigtskort (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering om planlovsændringer

01.01.00I00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Folketinget har vedtaget ændringer af planloven for at forbedre mulighederne for at inddrage miljøhensyn i lokalplanlægningen, samt muliggøre en hurtigere politisk sagsbehandling af lokalplaner i kommunerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at orienteringen tages til efterretning.

b)     at kompetenceplanen foreslås ændret ved førstkommende revision, så lokalplanforslag uden kommuneplantillæg besluttes offentliggjort af Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Tages til efterretning

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 29. maj 2012 følgende lovændringer af betydning for kommunernes lokalplanlægning m.v. (Ændring af lov om planloven-lov nr. L142). Ændringerne, der er trådt i kraft, er især følgende:

·         Det gøres muligt at begrunde lokalplaner med hensyn til klimatilpasning eller forebyggelse af forurening.

                 T&M´s Kommentar:

Der er ikke ændret mht. hvilke fysiske krav etc. der kan inddrages i lokalplaners bestemmelser. Forhold der reguleres efter andre regler – f.eks. spildevandsplaner – må, som før, ikke reguleres gennem lokalplaner.

Ændringen handler mere om de begrundelser der skal være for en lokalplans indhold. Som eks. indebærer lovændringen, at man fremover kan begrunde at der etableres et sø-anlæg til lokal vandafledning, alene ud fra miljømæssige hensyn.

·         Kommuner kan nu indgå aftaler med grundejere om, at omkostninger til udarbejdelse af planer afholdes af grundejeren, når planen udarbejdes på ejerens foranledning.

   T&M´s Kommentar:

Kommunen har altid kunnet kræve, at ejeren bidrager med relevante projektoplysninger m.v. Nu kan man kræve at ejeren bidrager yderligere.

I praksis har Bornholm flere gange indgået (helt frivillige) aftaler med grundejere – f.eks. ved at ejer betaler en konsulent for at udarbejde et lokalplanforslag, i samarbejde med kommunen. Nu fremgår muligheden altså direkte af lovteksten.

·         Kommuner kan fremover ophæve lokalplaner og byplanvedtægter der ikke længere er relevante, gennem en lidt mere forenklet procedure.  Kommunalbestyrelsen behøver ikke længere udarbejde en ny lokalplan der ophæver den gamle, men kan i stedet nøjes med høring af ophævelsen hos grundejere m.fl. der er berørt af planen.

T&M har ingen bemærkninger

·         Kommunalbestyrelsen gives mulighed for at uddelegere kompetencen til at behandle planer til et stående udvalg eller økonomiudvalget, men kun hvis planen ikke har en principiel overordnet betydning.

T&M´s Kommentar:

Det er givet at f.eks. kommuneplaner ikke omfattes af uddelegeringsmuligheden, idet de udgør overordnede principielle planer. Det er lidt mere uklart hvornår en lokalplan kan have en mere principiel betydning - i lovforslagets bemærkninger fremgår at dette må bero på en konkret vurdering.

En enkel måde at definere om en lokalplan ikke har en principiel betydning, er hvis lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen (og altså ikke kræver kommuneplantillæg). Kræves der ikke et kommuneplantillæg har planen heller ikke en overordnet principiel betydning, fordi kommunalbestyrelsen allerede har godkendt kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

I praksis kan der spares et par ugers behandlingstid ved offentliggørelse af lokalplanforslag, hvis vedtagelseskompetencen overlades til Teknik- og Miljøudvalget.

Der er ikke en tilsvarende tidsbesparelse ved den endelige vedtagelse af lokalplaner. Ved den endelige vedtagelse af planer skal kommunalbestyrelsen alligevel vente mindst 4 uger før planen kan vedtages, hvis der er indsigelser mod det offentliggjorte forslag (planlovens § 27). På den måde sikres det også, at kommunalbestyrelsen i sin helhed får kendskab til alle vedtagne planer.

Spørgsmålet om kompetencedelegering skal overvejes i relation til kompetencefordelingsplanen.

Det foreslås her at kompetenceplanen rettes ved førstkommende revision, så lokalplanforslag uden kommuneplantillæg besluttes offentliggjort af Teknik- og Miljøudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
L 148 planlovsændringer som vedtaget (PDF)

2.
L148, forslag med bemærkninger (PDF)

3.
L147, vedtaget lovændring om Natur og miljøklagenævnet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Høringssvar til Natur- og Miljøklagenævnet om møller ved Tornbygård

01.02.05K03-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har i brev af 11. maj 2012 anmodet Bornholms Regionskommune om at kommentere klager vedrørende kommunens planlægning for vindmøller ved Tornbygård. Teknik & Miljø har udarbejdet et udkast til høringssvar, som Teknik- og Miljøudvalget nu skal tage stilling til.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

at høringssvaret tages til efterretning og sendes til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. oktober 2011 lokalplan nr. 048 og kommuneplantillæg nr. 002 med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse. Planerne, som gør det muligt at opstille tre vindmøller ved Tornbygård, er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet har gennemgået det omfattende klagemateriale, og udledt femten forhold i klagerne, som nævnet har kompetence til at behandle. Kommunen er blevet bedt om at kommentere disse klageforhold. Teknik & Miljø har udarbejdet et udkast til høringssvar, som Teknik- og Miljøudvalget kan vedtage at sende.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
Klagemateriale fra Natur- og Miljøklagenævnet (MSG)

2.
Udkast til svar til Natur- og Miljøklagenævnet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Dispensation fra bopælspligt på Borgergade 14, Rønne

03.01.00P25-0181

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har den 31. juli 2012 modtaget en ansøgning om dispensation fra bopælspligt

på ejendommen Borgergade 14, 3700 Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at der gives dispensation til boligen anvendes uden bopælspligt, så længe ansættelsesforholdet består.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har den 7. august og igen 21. august, efter indhentning af supplerende oplysninger, modtaget en ansøgning om dispensation fra bopælspligt vedrørende Borgergade 14, 3700 Rønne.

Ansøgeren er fast deltidsansat på Bornholms Hospital som læge, med en arbejdsuge fra søndag til og med onsdag.

Ansøger har i perioden fra december 2011 boet i en lejlighed som Hospitalet har stillet til rådighed, men denne ordning er ikke permanent.

Ansøgeren kan af flere årsager ikke fraflytte sin bolig i København og ønsker derfor at købe ejendommen Borgergade 14, en bolig på 88 m², beliggende i Rønne, såfremt der kan opnås dispensation fra Boligreguleringslovens § 48 stk. 1. Ejendommen er omfattet af temalokalplan 027 vedrørende helårsboligformål i BBR.

Teknik & Miljø anbefaler, der gives dispensation til at boligen anvendes uden bopælspligt så længe ansættelsesforholdet består.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget

00.15.02G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Oplæg til efterårets dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget og Teknik og Forsyningsområdet. Dialogmødet foreslås afholdt den 30. oktober.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller

at oplægget til dialogmøde med Teknik og Forsyningsområdet godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen skal der afholdes dialogmøder med Teknik- og Miljøudvalget og Teknik og Miljø samt Forsyningsvirksomhederne i efteråret 2012, jf. budgetvejledningen 2013.

På Teknik og Miljøudvalgets møde den 20. august blev det besluttet, at udvalget gerne vil drøfte emnet erhvervsservice og jobskabelse – hvad skal vi gøre for at det bliver bedre?

 

Dansk Industri har offentliggjort en landsdækkende analyse af det lokale erhvervsklima 2012. Analysen er udarbejdet på baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse udsendt til knapt 14.000 virksomheder, hvoraf godt 5.100 virksomheder har svaret. Svarene er afgivet i perioden fra april til juni 2012.

De parametre, som der er målt på, omfatter overordnet vurdering af erhvervsvenlighed, infrastruktur og transport, arbejdskraft, skatter og gebyrer, fysisk planlægning, brug af private leverandører, samt kommunale forhold vedr. sagsbehandling, image, velfærdsservice, information og dialog samt rammevilkår.

Bornholm scorer samlet set lavt med en placering 89 ud af 98 kommuner i Danmark. Inden for Bornholms egen score, scores der lavest på kommunens image, overordnet vurdering af erhvervsvenlighed, arbejdskraft, kommunens velfærdsservice samt information og dialog med kommunen.

 

I analysen peger DI på at kommunen har direkte mulighed for at påvirke det lokale erhvervsklima positivt gennem en række faktorer, herunder kommunens lokale planlægning, fastsatte skatter og gebyrer, kommunal sagsbehandling, samt velfærdsydelser (tiltrække nye skatteydere/erhvervsaktive borgere).

 

Oplæg til drøftelse på dialogmødet:

Hvordan kan Teknik og Forsyning bidrage til at erhvervet på Bornholm får de bedste betingelser?

·         Fokus på digitaliseringsmuligheder på BRKs hjemmeside, således at information er let tilgængelig for erhvervene, samt muligheder for selvbetjening

·         Dialog med og service overfor erhvervene

·         Arbejdsgange/sagsbehandling, fx kompetent og hurtig sagsbehandling på byggeområdet og miljøområdet, overholdelse af betalingsfrister, formidling af væsentlig information til virksomhederne

·         Afbureaukratisering af sagsbehandling overfor erhvervene

·         Lokalplanlægning der tager højde for erhvervsgrunde med plads til udvikling

·         Kollektiv trafik og infrastrukturen på Bornholm

·         Konkurrenceudsættelse og gøre brug af private leverandører

 

Hvordan kan Teknik og Forsyning bidrage til at erhvervene kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft på Bornholm?

·         Samarbejde med jobcenteret om uddannelsestiltag, der matcher erhvervslivets behov

·         Etablere jobtræningspladser inden for Teknik- og Forsyningsområdet

·         andet

 

 

Deltagere på dialogmødet:

Ledelses- og medarbejderrepræsentant fra BAT, BOFA, BRK Ejendomsservice, Vej og Park Bornholm, samt afdelingschefer og en medarbejderrepræsentant fra hvert myndighedsområde fra Teknik og Miljø.

 

Det foreslås, at der indkaldes til dialogmøde tirsdag den 30. oktober kl. 15.00 – 17.00.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Skema A for renovering af tage i B042´s afdeling 51, Højvangsparken.

03.02.12S55-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af skema A for renovering af tage i Bo42s afdeling 51, Højvangsparken, beliggende Højvangsparken 2-60, Kommandanthøjen 1-51, Torneværksvej 41-51 og 61-71 samt Holger Lundgrens Vej 1-53 og 2-54, Rønne.

 

Denne sag vedrører myndighedsbehandling og godkendelse af skema A

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

a)     at skema A for renovering af tage i Bo42´s afdeling 51, Højvangsparken godkendes

b)     at optagelse af rentetilpasningslån stort kr. 7.322.000 godkendes

c)  at lejestigningen som følge af renoveringen på 2,14 % godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Lejerbos byggeafdeling har på vegne af Bo42 den 20. juli 2012 fremsendt skema A for Bo42 afdeling 51, Højvangsparken, Rønne i forbindelse med en hårdt tiltrængt tagrenovering. Nuværende tagplader, der er 1. generations eternit uden asbest, smuldrer.

Tagrenoveringen bør udføres inden den kommende vinter, da det ikke forventes, at tagene kan klare et nyt stort snefald, som i de 2 foregående år.

Det samlede anlægsbudget for tagrenoveringen er på i alt kr. 7.322.000 og finansieres med støttede rentetilpasningslån, hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte.

Renoveringsarbejderne vil med tilskud fra Landsbyggefonden medføre en lejestigning på 2,14 % svarende til en lejestigning på kr. 18 pr. m² ved fordeling på de 222 boliger i Højvangsparken.

Idet rentetilpasningslånet ikke skal have pant ud over 60 % af ejendommens værdi er en kommunal garanti ikke nødvendig.

Der ydes endvidere ikke kommunale tilskud til renoveringsprojektet.

Optagelse af støttede rentetilpasningslån på kr. 7.322.000 samt lejestigning kræver godkendelse af kommunen.

I henhold til vedtagne kompetencefordeling for Teknik- og Forsyningsområdet ( 2010 ) kan Renovering og modernisering af almene boliger med låneoptagelse og lejestigning ske administrativt. 

Da der i nærværende sag ydes fuld ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden kræves kommunens godkendelse på skema A.

Da kommunal godkendelse af skema A i forbindelses med renovering af almene boliger ikke ses medtaget ved godkendelse af kompetencefordeling for Teknik- og Forsyningsområde forelægges sagen for Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 25. september 2012

1.
Skema A (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

14

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Udvalget orienterede hinanden

 

I forlængelse af sidste møde i Teknik- og Miljøudvalget blev der spurgt til vejskiltning i forbindelse med vejarbejde mv. Teknik & Miljø svarer udvalget pr. mail om iværksatte tiltag.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

25-09-2012

15

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012:

Ingen sager