Referat
Teknik- og Miljøudvalget
08-11-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 BAT - reduktion af anlægsbevilling til indkøb af nye busser
  åbent 3 Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger vedr. Bornholms Brandvæsen
  åbent 4 Anlægsbevilling til anlæg af cykelstier ved Ringvej nordøst om Rønne
  åbent 5 Boligreguleringsloven kapitel II-V
  åbent 6 Godkendelse af overdragelse af alment fælleshus, tilhørende Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus.
  åbent 7 Skema B for renovering af tage i Bo42´s afdeling 51, Højvangsparken, Rønne
  åbent 8 Forslag til lokalplan nr. 068 for stenbanegrunden og det tidligere elværk i Rønne
  åbent 9 Lokalplanforslag for en ny daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby
  åbent 10 Beslutning om planlægning for et område ved den GL. Havn i Nexø
  åbent 11 Rapport vedr. boliger på Bornholm
  åbent 12 Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. Projekt "Nyt liv i Vang granitbrud"
  åbent 13 Teknik & Miljøs administration vedr. randzoner og vandløbslov
  åbent 14 Revision af vandløbsregulativ for Kærbyå/Byåen, Rønne
  åbent 15 Forslag til endelig vandhandleplan for Bornholm
  åbent 16 Vedtagelse af Natura 2000 handleplaner for Bornholm
  åbent 17 Forslag om forenkling af procedure for godkendelse af takstblade for almene vandværker
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  BAT – reduktion af anlægsbevilling til indkøb af nye busser

13.05.12Ø20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Indkøb af 12 nye busser til BAT forventes at blive billigere end forudsat på anlægsbevillingstidspunktet. Det anbefales derfor at tilbageføre 3.071.000 kr., som er overskydende anlægsmidler, til BATs driftsbudget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at anlægsbevillingen til indkøb af nye busser til BAT reduceres med 3.071.000 kr. til 21.129.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på -3.071.000 kr., og at beløbet tilbageføres BATs driftsbudget.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2011 anlægsbevilling på 24,2 mio. kr. til indkøb af 12 nye busser. Anlægsbevillingen blev finansieret af BATS driftsbudget med 6,2 mio. kr. og af de likvide midler med 18,0 mio. kr.

Midlerne fra BATs driftsbudget var sammensat af 4,7 mio. kr. fra det overførte overskud fra 2010 samt 1,5 mio. kr. fra bevillingen til indkøb af busser.

Det blev endvidere besluttet, at BATs driftsbudget reduceres med 1,8 mio. kr. årligt i 10 år fra 2012 til finansiering af trækket på de likvide midler, idet der forventedes årlige driftsbesparelser i samme størrelsesorden.

 

Samlet set forventes indkøb af de 12 nye busser at udgøre 21,129 mio. kr., og bliver dermed 3,071 mio. kr. billigere end forudsat. Det anbefales at tilbageføre de 3,071 mio. kr. fra anlægs- til driftsbudgettet, idet en del af finansieringen som nævnt var et overført driftsoverskud fra 2010.

 

I 2011 blev resultatet for BAT et underskud på 2,7 mio. kr. En af årsagerne til underskuddet i 2011 var merudgifter vedrørende 2010, som først blev afholdt i 2011. I alt 1,118 mio. kr. i merudgifter vedr. 2010 som omfattede lønsumsafgift til skat, for meget opkrævet skolekørsel, samt korrektion for samhandelsaftale med DBS. Derudover bidrog bl.a. også stigende brændstofpriser til merudgifter i 2011.      

 

En tilbageførsel af de overskydende anlægsmidler til driften vil kunne finansiere underskud fra 2011 samt dele af det forventede underskud i 2012.

 

Som konsekvens heraf, fastholdes kommunalbestyrelsens beslutning om at reducere BATs driftsbudget med 1,8 mio. kr. årligt i 10 år, som vedtaget i forbindelse med den oprindelige anlægsbevilling.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales at tilbageføre mindreudgifter for 3,071 mio. kr. vedr. buskøb fra anlægs- til driftsbudgettet, idet indkøb af busser er delvist finansieret af et overført driftsoverskud fra 2010 på 4,7 mio. kr.

Anlægsbevillingen på 24,2 mio. kr. reduceres tilsvarende med 3,071 mio. kr. til 21,129 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. Bornholms Brandvæsen

14.20.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevillingerne til Bornholms Brandvæsen vedr. bygningsændringer i Aakirkeby og Rønne samt ny station i Allinge er overskredet. Der redegøres for merforbruget og anvises finansiering til tillægsbevillinger til anlægsbevillingerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 400.000 kr. til Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer i Aakirkeby, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 725.000 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.224.000 kr. til Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer i Rønne, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 3.018.800 kr.

c)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 70.000 kr. til Bornholms Brandvæsen, ny station i Allinge, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 6.070.000 kr.

d)     at tillægsbevillingerne på i alt 1.694.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Anlægsbevilling til Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer i Åkirkeby:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 19. februar 2009 en anlægsbevilling på 325.000 kr. til etableringsomkostninger ved indretning af hjælpebrandstationerne i Aakirkeby og Gudhjem, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til indretning af brandstation i Brovangen i Aakirkeby.

 

Den 17. december 2009 besluttede kommunalbestyrelsen, at hjælpebrandstationen i Aakirkeby skulle forblive i eksisterende lokaler og at de afsatte midler skulle anvendes til etablering af krævede velfærdsfaciliteter i bygningen, som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet.

 

De indvendige bygningsarbejder bestod i indretning af velfærdsfaciliteter med bad, toilet, håndvaske og omklædningsmuligheder samt nødvendige installationer herfor.

 

I forbindelse med indretning af bygningen, blev det klart at denne var i så dårlig stand, at der skulle iværksættes en større udvendig bygningsrenovering. Daværende beredskabschef, som også forestod administrationen af nedrivningspuljen, undersøgte og godkendte, at den nødvendige udvendige renovering kunne finansieres via nedrivningspuljen.

 

Udgifterne til de indvendige bygningsarbejder kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, mens udgifterne til det udvendige renoveringsarbejde i første omgang blev konteret på nedrivningspuljen.

 

Efter arbejdets afslutning blev det fra Økonomi og Analyses side påpeget, at det ikke var acceptabelt at afholde udgifterne til brandvæsenets udvendige bygningsarbejder på nedrivningspuljen, da anlægsbevillingen vedr. indsatspuljen også var overskredet. Disse udgifter blev således omkonteret til det oprindelige projekt, som således herefter udviste et stort merforbrug.

 

I 2012 er der afholdt udgifter for 192.560 kr. pr. oktober 2012 i forhold til overført rådighedsbeløb på -187.389 kr. Merforbruget udgør dermed pt. 379.949 kr. Der søges om en tillægsbevilling på 400.000 kr. svarende til det forventede merforbrug.

 

Anlægsbevilling til Bornholms Brandvæsen, bygningsændringer i Rønne:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. februar 2010 en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til køb af bygning på Industrivej 5 i Rønne til brug for Rønne Brandstation. Anlægsbevillingen finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til køb og salg af fast ejendom og ved at brandvæsnets driftsbudget reduceres med 280.000 kr. årligt med virkning fra 1. april 2010. Endvidere meddeles en anlægsbevilling på 394.800 kr. til etableringsomkostninger i forbindelse med udflytning af brandstationen i Rønne, herunder flytning af vagtcentral, finansieret af det resterende rådighedsbeløb vedr. indretning af brandstation i Brovangen i Aakirkeby.

 

I notat af 8. april 2010 anbefales det i stedet for, at købe bygningen på Fabriksvej 31 for 2.100.000 kr. og indrette den til brandstation, hvilket godkendes af borgmesteren og tages til efterretning af kommunalbestyrelsen den 24. juni 2010. I notatet anslås udgifterne til nødvendige tiltag at udgøre 1,4 mio. kr., som bl.a. skal dække indretning af velfærdsfaciliteter til mandskabet, nedrivning af indvendige vægge, isætning af nye porte, opsætning af udsugningsanlæg, etablering af vejadgang til Fabriksvej, nødvendig IT m.v.

 

Den korrigerede anlægsbevilling til bygningsændringerne i Rønne udgør således pt. 1.794.800 kr.

 

I foråret 2011 står det klart, at det afsatte beløb ikke rækker til i forhold til en færdiggørelse af det igangsatte arbejde. Det aftales, at de absolut påkrævede arbejder færdiggøres, mens resten af arbejderne i første omgang stoppes. Brandstationen bliver ibrugtaget i september 2011 med en række mangler i forhold til indretningen. På nuværende tidspunkt mangler følgende færdiggørelse: udrykningsvej til Almindingsvej, indretning af undervisningslokale og opsætning af udsugningsanlæg i garage.

 

I 2012 er der afholdt udgifter for 268.891 kr. pr. oktober 2012 i forhold til overført rådighedsbeløb på -490.168 kr. Merforbruget udgør dermed pt. 759.059 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 1.224.000 kr. svarende til det forventede merforbrug. 

 

Anlægsbevilling til Bornholms Brandvæsen, ny station i Allinge:

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. januar 2011 en samlet anlægsbevilling på 6 mio. kr. til opførelse af en ny brandstation i Allinge. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2010 på 2.781.000 kr. samt med 3.019.000 kr. af de likvide midler. Brandvæsenets driftsbudget reduceres med 100.000 kr. årligt med virkning fra 1. januar 2011, og brandstation i Havnegade (Allinge) sættes til salg.

 

I 2012 er der afholdt udgifter for 3.401.681 kr. pr. oktober 2012 i forhold til overført rådighedsbeløb på 3.332.035 kr. Merforbruget udgør dermed pt. 69.646 kr. Merforbruget kan henføres til montering af IT net, udstyr m.v.

Det oprindelige anlægsprojekt kunne afsluttes med et merforbrug på ca. 3.000 kr. Men projektet er udvidet med montering af IT-netværk samt udstyr, montering af alarmanlæg, opsætning af energibesparende loftventilatorer samt ekstraarbejder i forhold til indretning af brandstationen, som ikke var indeholdt i det oprindelige projekt.

Der søges om en tillægsbevilling på 70.000 kr. svarende til det forventede merforbrug. 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes beredskabet at overskride anlægsbevillingerne med 1.694.000 kr.

Merforbruget foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.080.280 kr. fra tidligere år, som er overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.416.780 kr. Af den samlede pulje på 28.416.780 kr. er der allerede disponeret 20.600.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådighedsbeløb på 7.816.780 kr. i puljen.

 

Fra anlægspuljen for 2011 har Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2011 prioriteret 3.950.000 kr. til forbedringer af trafikforholdene ved og omkring Munch Petersens Vej og Zahrtmannsvej, heraf er der allerede meddelt en anlægsbevilling på 350.000 kr. til planlægning mv. Da der stadig ikke er en endelig afklaring af hvordan trafikafviklingen skal ske på og ved Rønne Havn, vil det være muligt at reducere/udsætte projektet helt eller delvist.

 

Fra anlægspuljen for 2012 har Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2011 prioriteret 500.000 kr. til projektering af en eventuel ombygning af Zahrtmanns Runddel. Dette projekt forudsætter at ovennævnte projekt vedr. trafikforholdene ved Munch Petersens Vej er afklaret, og det vil derfor være muligt at udsætte projektet.

 

Derudover findes der ikke-disponerede midler i anlægspuljen i 2012, som kan finansiere de resterende 144.000 kr.

 

Det foreslås, at det forventede merforbrug på 1.694.000 kr. på Beredskabet finansieres fra den disponible anlægspulje til vejanlæg med følgende beløb: 

·        1.050.000 kr. fra puljen i 2011, som er prioriteret til forbedringer af trafikforholdene på Munch Petersens Vej og Zahrtmannsvej,

·        500.000 kr. fra puljen i 2012, som er prioriteret til undersøgelser og projektering af strækningen ved og omkring Zahrtmanns Runddel

·        144.000 kr. fra puljen i 2012, som endnu ikke er prioriteret.

 

Teknik & Miljø vil derfor i forbindelse med prioriteringen af anlægsarbejderne for 2013, genfremsætte de udskudte projekter til en politisk prioritering.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til anlæg af cykelstier ved Ringvej nordøst om Rønne

05.01.02Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Projektet vil være en færdiggørelse af en cykelstiforbindelse langs hele ringvejen nordøst om Rønne, og vil være et væsentligt bidrag til at etablere en forbindelse til ”Den grønne ring” ved Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7.900.000 kr.(udgift) til trafiksanering for cyklister på Ringvej nordøst om Rønne

b)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 4.900.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

c)     at den kommunale nettoudgift på 3.000.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg

d)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af ringvejen nordøst om Rønne vil der blive anlagt cykelstier i begge vejsider. Nyanlægget af ringvejen vil forløbe fra Torneværksvej i vest til Østre ringvej i øst, og vil således være den sidste del af den overordnede ringvej nordøst om Rønne. Der vil dog fortsat mangle cykelstier på væsentlige dele af ”den gamle ringvej”.

 

Dette anlægsprojekt vil være et supplement til det samlede ringvejsprojekt nordøst om Rønne og vil dels skabe en sammenhængende cykelsti fra Haslevej til Aakirkebyvej og dels muliggøre adgang for cyklister til den grønne ring omkring Rønne.

Projektet er etableret i samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og LAG Bornholm og vil også være en del af Udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje og vil således være en del af medfinansieringen til realisering af denne plan.

Projektets formål er at forbedre forholdene, specielt for cyklisterne, ved etablering af cykelstier på den nordligste del af Nordre Ringvej og på Østre Ringvej, samt at forbedre adgangen til de rekreative arealer ved ”Grøn Ring”.

Etablering af en lysregulering med en venstresvingsbane i krydset Haslevej/Nordre Ringvej vil bl.a. være af væsentlig betydning for at sikre en sikker krydsning for cyklisterne.

Økonomiske konsekvenser

De samlede projektudgifter udgør 7.900.000 kr.

 

Finansiering:

BRK’s disponible anlægspulje til vejanlæg                                                    -3.000.000 kr.

Tilskud fra LAG Bornholms pulje ”Grøn Vækst”                                             -3.900.000 kr.

Tilskud fra og Transportministeriets pulje ”Bornholms Cykelveje”   -1.000.000 kr.

I alt                                                                                                   -7.900.000 kr.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011 behandlede udvalget en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet, og prioriterede herunder 3.000.000 kr. til et projekt vedrørende anlæg af cykelstier mv. på den resterende del af ringvejen nordøst om Rønne.

Af de samlede projektudgifter på 7,9 mio. kr. kan de 3 mio. kr. således finansieres af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.336.500 kr. og hertil kommer 9.080.280 kr. fra tidligere år, som er overført til 2012. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 28.416.780 kr. Af den samlede pulje på 28.416.780 kr. er der allerede disponeret 20.600.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådighedsbeløb på 7.816.780 kr. i puljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2012

1.
Oversigtskort over Ringvej nordøst om Rønne (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Boligreguleringsloven kapitel II-V

03.00.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 15. december 2011, at Boligreguleringslovens kapitel II – V skulle være gældende for Bornholm i perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 dog undtaget reglerne i §§ 52a-c.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for teknik og Forsyning indstiller:

at boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende for Bornholms Regionskommune fra d. 1. januar 2013 til d. 31. december 2013, dog undtaget reglerne i §§52 a-c.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Reglerne i lovens (Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, LBK nr. 962 af 11. august 2010) kapitel II – V kan højst være gældende for en periode på 4 år. Kommunalbestyrelsen skal derfor inden årets udgang beslutte, at reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende fra 1. januar 2013.

Reglerne i lovens kap. II – V omfatter følgende:

Kapitel II: Huslejereguleringer for beboelseslejligheder

Kapitel III: Vedligeholdelse og opretning

Kapitel III A: Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond

Kapitel IV: Forbedringer

Kapitel IV A: Huslejeregulering for mindre ejendomme

Kapitel V: Huslejeregulering for enkeltværelser

Kapitel VI: Huslejenævn

Kapitel VII: Benyttelse af boliger

Reglerne i lovens kapitel VII, om benyttelse af boliger, gælder i de kommuner, hvor reglerne i kapitel II – V er gældende.

Reglerne i §§52 a – c i kapitel VII gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at de skal gælde. §§52 a – c omhandler bl.a. regler om max. antal beboere pr. beboelsesrum.

Reglerne i lovens kapitel VI, nedsættelse af Huslejenævn, gælder i alle kommuner uanset om kommunen har vedtaget at lovens kapitel II – V skal være gældende.

De beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer efter §§ 1 og 2 skal bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på den måde, der er sædvanlig i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Godkendelse af overdragelse af alment fælleshus, tilhørende Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus.

03.10.02K08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DVB Parken anmoder ved brev af den 22. marts 2012 om at kommunalbestyrelsen godkender, at DVB Parkens afd. 5, Kystparken overtager den andel af fælleshuset til ejerlejlighed nr. 3, matrikel nr. 1214 c, Rønne Bygrunde, beliggende Kystparken 17, 3700 Rønne, der i dag tilhører Bo42 afd. 20.

Henvendelsen er fremsendt på vegne af begge afdelinger samt ejerforeningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at overdragelsen af andel af fælleshuset tilhørende Bo42s afd. 20 til DVB Parken afd. 05 godkendes

b)     at en finansiering af erhvervelsen af DVB Parken afd. 05 sker ved optagelse af realkreditlån med hovedstol på kr. 501.000 godkendes

c)     at den for DVB Parken afd. 5 afledte lejeforhøjelse på 1,9 % svarende til kr. 14,33 pr. m²          godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

DVB Parken afd. 05, Kystparken og Bo42 afd. 20 har i fællesskab i 1996 oprettet en ejerforening, Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus, der ejer og er adkomsthaver til fælleshuset ejerlejlighed nr. 3, matrikel nr. 1214 c, Rønne Bygrunde, beliggende Kystparken 17, 3700 Rønne.

 

Fordelingstallet mellem de to boligafdelinger er: DVB Parken 94,4/144,4 og Bo42 50,0/144,4.

 

På baggrund af den reelle brug af fælleshuset, er der enighed om, at Bo42 afd. 20 udtræder af forpligtigelsen og rettighederne vedr. fælleshuset, der herefter fortsætter alene i regi af DVB Parken afd. 05.

Ejendommen vurderes til at være af middel vedligeholdelsesstand i forhold til tilsvarende boliger i samme område og er ved seneste offentlige ejendomsvurdering vurderet til kr. 680.000.

 

Som overdragelsessum erlægger DVB Parken afd. 05 et beløb svarende til Bo42´s andel i det oprindelige indskud ved opførelsen af fælleshuset kr. 500.346,13.

 

Som overdragelsesdato er aftalt den 1. januar 2011.

 

Til finansiering af dette beløb ønsker DVB Parken afd. 05 at optage et 25-årigt realkreditlån med hovedstol kr. 501.000 med en årlig ydelse på kr. ca. 35.000. Overtagelsen vil således medføre en stigning i huslejen for DVB Parken afd. 5, beregnet til en stigning på 1,9 % svarende til kr. 35.000 pr. år for afdelingen eller 14,33 pr. m². Det samlede lejeniveau i DVB Parken afd. 05 bringes herved op på kr. 845,04 pr. m².

 

Provenuet til Bo42 afd. 20 ved overdragelsen vil enten blive brugt til et forholdsmæssigt afdrag på afdelingens lån eller blive indbetalt til dispositionsfonden.

 

Afhændelse af andel af fælleshuset er godkendt af Bo42´s organisationsbestyrelse og på afd. 20s afdelingsmøde den 27. februar 2012.


Overtagelsen af andel samt affødt huslejeforhøjelse er godkendt af DVB Parkens organisationsbestyrelse, og på afdelingsmøde i afd. 05 den 8. september 2011.

 

Endelig har Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus på generalforsamlingen den 8. september 2011 godkendt overdragelsen.

 

I henhold til lov om almene boliger § 27 skal kommunalbestyrelsen godkende afhændelse og erhvervelse af en almen boligorganisations ejendom. Da ejendommen er benyttet til fælleshus og ikke til bolig er godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ikke nødvendig jf. samme lov § 27 stk. 2.

 

I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger § 116, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen godkende optagelse af lån i forbindelse med DVB Parken afd. 20s erhvervelse samt den for afdelingen afledte lejeforhøjelse.

 

Der ses ikke i forbindelse med de to almene boligforeningers oprettelse / erhvervelse af Ejerforeningen Kystparkens Fælleshus at være ydet nogen form for kommunalt eller statsligt bidrag.

 

Det vurderes, at de hensyn, der ligger til grund for, at kommunalbestyrelsen skal godkende en almen boligorganisations køb og salg af ejendom, er opfyldt i denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Skema B for renovering af tage i Bo42´s afdeling 51, Højvangsparken, Rønne

03.02.00G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af skema B for renovering af tage i Bo42s afdeling 51, Højvangsparken, beliggende Højvangsparken 2-60, Kommandanthøjen 1-51, Torneværksvej 41-51 og 61-71 samt Holger Lundgrens Vej 1-53 og 2-54, Rønne.

 

Denne sag vedrører myndighedsbehandling og godkendelse af skema B.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at skema B for renovering af tage i Bo42´s afdeling 51, Højvangsparken godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 25. september 2012 skema A, kommunal godkendelse af optagelsen af rentetilpasningslån samt heraf følgende lejestigning.

Lejerbos byggeafdeling har på vegne af Bo42 den 4. oktober 2012 fremsendt skema B for Bo42 afdeling 51, Højvangsparken, Rønne i forbindelse med den hårdt tiltrængte tagrenovering.

Det samlede anlægsbudget for tagrenoveringen er på i alt kr. 7.322.000 og finansieres med støttede rentetilpasningslån, hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte.

Idet rentetilpasningslånet ikke skal have pant ud over 60 % af ejendommens værdi er en kommunal garanti ikke nødvendig.

Der ydes endvidere ikke kommunale tilskud til renoveringsprojektet.

I henhold til den vedtagne kompetencefordeling for Teknik- og Forsyningsområdet (2010) kan renovering og modernisering af almene boliger med låneoptagelse og lejestigning ske administrativt. 

Da der i nærværende sag ydes fuld ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden kræves kommunens godkendelse på skema B.

Da kommunal godkendelse af skema B i forbindelses med renovering af almene boliger ikke ses medtaget ved godkendelse af kompetencefordeling for Teknik- og Forsyningsområde forelægges sagen for Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2012

1.
Skema B (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forslag til lokalplan nr. 068 for stenbanegrunden og det tidligere elværk i Rønne

01.02.05P16-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 6. februar 2012 besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan for stenbanegrunden og det tidligere Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt (Elværket) til afløsning for den gældende lokalplan nr. 019.

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 068, der bl.a. skal muliggøre opførelse af yderligere 8 almennyttige boliger i området i tilknytning til de eksisterende boliger. Et areal reserveres til Elværket og der udlægges areal til fælles parkering.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller,

            at forslaget vedtages og offentliggøres og sendes i høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har anmodet Teknik & Miljø om at igangsætte en lokalplanproces for Stenbanen, der muliggør at få opført 8 nye almennyttige boliger i tilknytning til de eksisterende 16 boliger i området. Anmodningen begrundes med behovet for udvikling af nye og gode boliger i området til fysisk og psykisk handicappede. Et fremsendt projektforslag danner grundlag for lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Opførelsen af nye boliger på den valgte placering vil være i strid med den gældende lokalplan nr. 019. Det har derfor været nødvendigt at udarbejde et nyt lokalplanforslag for hele området omfattet af lokalplan nr. 019.

Desuden understøtter planlægningen også mulighederne for en fremtidig anvendelse af Elværket. Det gøres bl.a. ved at sikre et friareal i tilknytning til bygningskomplekset, samt areal til parkering.

Lokalplanforslaget skal dermed muliggøre en udvikling i området, der er i bedre overensstemmelse med nutidige behov for bebyggelse mv. Derudover tilgodeses behovet for vejadgang til området, stiforbindelse mellem Langelinie og Landemærket samt behovet for parkeringsarealer til betjening af områdets bebyggelse og offentlig parkering.

Lokalplanforslaget er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2012

1.
Forslag til lokalplan nr. 068 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Lokalplanforslag for en ny daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby

01.02.05P16-0113

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 20. august 2012 besluttet, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag og kommuneplantillæg der skal muliggøre etablering af en daginstitution på et areal ved NaturBornholm. Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 069, ledsaget af et forslag til kommuneplantillæg nr. 011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at kommuneplantillæg nr. 011 og lokalplan nr. 069 offentliggøres og sendes i høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et lokalplanforslag nr. 069 og kommuneplantillæg nr. 011 som muliggør etablering af en daginstitution i Aakirkeby.

Planforslaget omfatter et areal på ca. 2,6 ha. beliggende på den nordøstlige del af det åbneareal ved NaturBornholm med vejadgang via Grønningens forlængelse.

Daginstitutionen er planlagt til ca. 900 m2 men lokalplanen rummer mulighed for en fremtidig udvidelse på op til 1600 m2.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i projektforslag fra arkitektfirmaet Mangor og Nagel som byggeudvalget har godkendt. I forslaget er byggefeltet er placeret på det åbne areal ca. 100 meter øst for NaturBornholm, for således at søge at fastholde det monolitagtige udtryk der er lagt vægt på i NaturBornholms arkitektur.

Hovedanslaget i bygningsarkitekturen for en ny børnehave er tænkt som 2 kiler der løfter sig ud af landskabet som en mindre bakke, til en højde af maksimalt 6 meter. Bygningens tagflade er organisk grønt enten græs, stenurt eller lignende, og ydre bygningsfacader er i arkitekternes skitseforslag beskrevet, som ufarvet lodret træbeklædning i stil med facaderne på de nye bygninger ved Hammer Havn.

Adgang til Institutionen bliver fra Grønningen og der etableres afsætnings- og parkeringspladser øst for byggeriet i forbindelse med adgangsvejen.

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 069 ophæves del af den hidtidigt gældende lokalplan nr. 012 og del af gældende lokalplan nr. 029 og del af gældende lokalplan nr. 026 for så vidt angår det aktuelle lokalplanområde.   

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2012

1.
Screening 23.10.12 (PDF)

2.
LP 069 -forslag (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Beslutning om planlægning for et område ved den GL. Havn i Nexø

01.02.05P16-0116

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget godkender

Resumé

Nexø Havn ønsker at udvikle et bynært erhvervsområde ved Skippertorvet til bolig-, turist- og serviceaktiviteter, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og den gældende lokalplan nr. 50 for Nexø Havn. Teknik- og Miljøudvalget besluttede i den forbindelse at indkalde ideer og forslag vedr. den ønskede anvendelsesændring af kommuneplanens rammebestemmelse. Der er dog ikke modtaget forslag inden for den fastsatte tidsfrist.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplanforslag for et område ved Skippertorvet i Nexø.  

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Der er foreslået etablering af flex-boliger og nye overnatningsmuligheder mm. i området ved Skippertorvet. Desuden ønskes en ny adgangsvej til havneområdet.

Den ønskede ændring til flexboliger i området ved Skippertorvet (se kortbilaget, område B) er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, og lokalplan nr. 50 for Nexø Havn tillader heller ikke boliger i området. Ændringen af anvendelsen til turist- og serviceaktiviteter (kortbilaget, område A) er ligeledes i strid med kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplan nr. 50.

I forbindelse med den ændrede udnyttelse af området, er det et ønske at reducere den gennemkørende trafik med en aflastende udkørsel fra Sdr. Hammer til Søndre Landevej (kortbilaget, område C). Også dette anlæg forudsætter en ny lokalplan.

 

Større ændringer af kommuneplanen kræver en forudgående indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden. Teknik og Miljø har, i perioden fra den 6. september til den 24. september 2012, indkaldt ideer og forslag via kommunens hjemmeside. Teknik og Miljø havde ved høringsfristens udløb ikke modtaget ideer og forslag til områdets fremtidige udnyttelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget bedes tage stilling til om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag for et område ved Skippertovet i Nexø.

 

Kortbilag

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Rapport vedr. boliger på Bornholm

01.02.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har registreret Bornholms Boliger, og beskrevet resultatet i en rapport. Rapporten skal indgå som bilag ved en temadebat i Kommunalbestyrelsen. Rapporten redegør faktuelt for boligmassens sammensætning, herunder nybyggeri, markedsforhold, ejerforhold, beboelse, samt befolkningssammensætning og flytninger (regionalt og lokalt). Samtidig vedhæftes en kort beskrivelse af de vigtigste lovgivninger på området. 

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik og Forsyning indstiller

at rapporten godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling godkendes

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ønsket at drøfte kommunens boligpolitik, blandt andet set i lyset af de problemer finanskrisen har affødt på Bornholm. Til indledning er der planlagt afholdelse af temamøde om emnet, der er berammet til den 11. december 2012.

 

Teknik & Miljø har derfor foretaget registrering af Bornholms boligsituation, på baggrund af data udarbejdet af Danmarks Statistik. Udgiften hertil er afholdt af vækstforumsekretariatets analysepulje. Rapporten suppleres med oplysninger fra andre områder vedr. markedsforhold og offentlig støttet byggeri m.v.

 

Rapporten i stikord:

Bornholm og det øvrige land:

Antal boliger øges selvom befolkningstallet falder. Men siden midten af 90’erne, har Bornholm ikke oplevet samme udvikling i privat boligbyggeri som det øvrige land. Den bornholmske boligstandard synes dog bedre end landgennemsnittet, selvom flere boliger er ældre.

Da ejerboliger er billigere end andre steder, ligger andelen af lejeboliger under landsgennemsnittet - næsten 30 % er lejeboliger.

Andelen af ubeboede boliger er 6,9 %, og ligger en smule over landsgennemsnittet på 6 %, men under især Nordjylland med 8,2 %. Hovedstadsområdet har 4,7 % ubeboede boliger.

Ejendomspriser i udkantsområder synes især afhængig af tilgængelighed i forhold til de store vækstcentre. Bornholm har gennemsnitligt de billigste ejendomspriser i Danmark. Til gengæld er helårsboligpriserne, trods finanskrise, langt mere stabile end især hovedstadsområdets. Specielt for Bornholm er at sommerhuspriser ligger væsentlig højere end helårsboligpriser.

Bornholms ejendomshandel hæmmes i dag af længere liggetider, bl.a. pga. lånebegrænsninger, der hæmmer mobiliteten.

 

Lokal udvikling:

I 2010 fraflyttede 1.181 personer, mens 939 flyttede til Bornholm. Samtidig flyttede 4.294 internt på Bornholm (ca. 10 % af befolkningen flytter internt hvert år).

Eksterne tilflyttere flytter overvejende ud på øen. Rønne har størst flytteunderskud.

Interne tilflyttere flytter mere mod især Rønne. Samlet set flytter flere til centrene, især Rønne, mens især landområderne havde et stort flytteunderskud.

Gennemsnitsalderen stiger alle steder, men andelen af børnefamilier er relativt større i landområderne, mens der er relativt flere ældre i de større byer.

Bornholm er fortsat en landkommune. 1 ud af 4 bor på landet/3 ud af 4 i byerne. Af byernes samlede befolkning bor halvdelen i Rønne.

Den relative forøgelse af boligmassen finder kun sted i byerne. På landet falder andelen af helårsboliger, selvom der stadig er 86 % helårsboliger på landet.

Andelen af fritidsboliger i byerne er især høj i kystbyer med attraktion som turistområde. De mest turistprægede har mellem 10 % og 30 % ferieboliger. De største byer har typisk under 1 % ferieboliger.

Andelen af ubeboede boliger er tilsvarende større i turistmæssigt attraktive kystbyer end i ”indlandsbyerne”. Flere har over 10 % ubeboede boliger, mens især indlandsbyerne havde relativt få ubeboede boliger.

Bornholms 6.078 lejeboliger fordeler sig med ca. 50 % private lejeboliger og 50 % almene eller kommunale lejeboliger. Der findes lejeboliger i stort set alle byer, men især de største byer har mange almene boliger.

Det offentligt støttede byggeri på Bornholm har især været anvendt til imødekomme behov for mindre og ældreegnede boliger i de større byer. De seneste år har boligselskaberne næsten ikke opført nye boliger. Til gengæld opføres i disse år mange kommunale (almene) boliger i forbindelse med plejecentre og lign.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2012

1.
Boliger på Bornholm (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. projekt "Nyt liv i Vang granitbrud"

08.03.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. projekt Mulighedernes Land - ”Nyt liv i Vang granitbrud”- tidligere kaldet ”Projekt Ned og op igen”. Der søges fortsat anden finansiering på forventet samlet 2 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.401.610 kr. til projektet, så den samlede anlægsbevilling til projekt Nyt liv i Vang granitbrud herefter udgør 16.019.360 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10.345 kr. (indtægt)vedrørende tilskud til projektet, således at den samlede anlægsbevilling til tilskud udgør 11.607.405 kr.

c)     at tillægsbevillingerne på i alt 4.411.955 kr. finansieres af de likvide midler.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Projektet ”Nyt liv i Vang granitbrud” er et ud af 6 delprojekter der gennemføres med Realdania som led i samarbejdsprojektet Mulighedernes Land.

Projektet kom i stand på grundlag af en aftale med NCC om afvikling af brydningsaktiviteter i området og overdragelse af området til Bornholms Regionskommune. Med projektet omdannes Vang Pier og Ringebakkebruddene til et rekreativt område med sigte på at styrke Bornholms image og position som et sted med store naturværdier, en særlig geologi og rige muligheder for friluftsliv.

Ultimo 2011 blev noteret et markant merforbrug på gennemførelsen af det samlede projekt.

Merforbruget skyldes, at projektforudsætninger ikke i tilstrækkelig grad har været beskrevet, herunder ansvarsfordelingen mellem de involverede parter og forudsætningerne for deres samarbejde. Dertil kommer, at anlægsarbejderne har vist sig langt mere omfattende end først antaget. De indbefatter terrænændringer bl.a. med henblik på forsinkelse og hensigtsmæssig ledning af overfaldevand gennem bruddet. Der er generelt valgt løsninger der både har skabt varige naturforbedringer i området og samtidigt medvirker til at begrænse driftsudgifterne.

På foranledning af merforbruget blev en færdiggørelse af projektet drøftet med Realdanias projektleder i april 2012. Denne har efterfølgende tilkendegivet, at Realdania vil tilføre yderligere 1.156.400 kr. til projektet idet de forudsætter de planlagte arbejder færdiggjort. Eksklusiv fondsafgift (17,5 %) udgør denne merbevilling i alt 954.030 kr.

Projektgruppen bag Mulighedernes Land arbejder fortsat på forskellige finansieringsmulighe- der, der vil kunne skabe en bedre balance i projektregnskabet inden projektafslutning, der er sat til medio 2013. Samlet anslås disse til 2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 18. januar 2011 en anlægsbevilling på 11.617.750 kr. til projektudgifterne samt en tilsvarende anlægsbevilling på -11.617.750 kr. til tilskud til projektet. Den kommunale udgift udgjorde således netto 0 kr.

 

Nedenstående økonomioversigt viser dels hvordan de oprindelige anlægsbevillinger var sammensat, og dels hvilke ændringer, der er indeholdt i denne tillægsbevillingssag.

 

Tilskud/finansiering:

Opr. bev.

Korr. bev.

Ændring

Realdania

-4.320.000

-5.476.400

-1.156.400

Fondsafgift Realdania

756.000

958.370

202.370

I alt

-3.564.000

-4.518.030

-954.030

 

 

 

 

NCC

-6.700.000

-8.375.000

-1.675.000

Fondsafgift NCC

0

1.465.625

1.465.625

NCC stenmateriale

-900.000

0

900.000

I alt

-7.600.000

-6.909.375

690.625

 

 

 

 

Friluftsrådet

-550.000

-180.000

370.000

Fondsafgift Friluftsrådet

96.250

0

-96.250

I alt

-453.750

-180.000

273.750

Tilskud/finansiering i alt:

-11.617.750

-11.607.405

10.345

 

 

Udgifter:

Opr. bev.

Korr. bev.

Ændring

Anlægsudgifter

11.617.750

 

 

Forbrug pr. 15. oktober 2012

 

14.844.360

 

Aftale om merbev. Realdania

 

1.175.000

 

Anlægsudgifter i alt:

11.617.750

16.019.360

4.401.610

 

Tillægsbevilling:

 

 

4.411.955

 

 

Mindreindtægter 10.345 kr.

·         Realdania har tilkendegivet at bevilge et yderligere tilskud på netto -954.030 kr.

·         Tilskuddet fra NCC blev oprindeligt budgetlagt med 6.700.000 kr. uden moms. Men beløbet er modtaget inkl. moms og fondsskatten er efterfølgende fratrukket. Dette berigtiges med -209.375 kr. Tilskuddet på 900.000 kr. vedrørende stenmateriale fra NCC, som fejlagtigt indgik i den oprindelige anlægsbevilling, fjernes. Mindreindtægten udgør netto 690.625 kr.

·         Der blev oprindeligt budgetlagt med et tilskud fra Friluftsrådet på netto -453.750 kr. (ansøgt beløb minus fondsafgift). Efterfølgende Har BRK modtaget tilsagn om et tilskud på -180.000 kr. idet dele af det ansøgte efter aftale ventes behandlet særskilt på et efterfølgende møde forventet d.å. Der skal ikke betales fondsafgift af tilskud fra Friluftsrådet. Mindreindtægten udgør foreløbig netto 273.750 kr.

 

Merudgifter 4.401.610 kr.

·         De samlede projektudgifter forventes at udgøre 16.019.360 kr., idet der, jf. aftale med Realdania, afsættes 1.175.000 kr. til færdiggørelse af projektet. Dette medfører en merudgift på 4.401.610 kr. i forhold til den oprindelige bevilling på 11.617.750 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Oversigt vedr. beregning tillægsbevillinger til anlægsbevillinger ”Nyt liv i Vang Granitbrud”.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Teknik & Miljøs administration vedr. randzoner og vandløbslov

06.02.25A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Den 1. september 2012 trådte loven om randzoner i kraft. Det er NaturErhvervstyrelsen, der administrerer denne lov.

I forhold til Randzoneloven har NaturErhvervstyrelsen udarbejdet et kort, som er udgangspunktet for hvilke vandløb og søer, der er omfattet af randzonebestemmelserne.

Udmeldingen fra NaturErhvervstyrelsen er, at såfremt en lodsejer mener, at dele af de områder, der er udpeget som værende omfattet af randzoner, ikke bør være det, kan lodsejeren bede kommunen berigtige, at den pågældende strækning ikke er omfattet af vandløbslovens bestemmelser.

Teknik & Miljø har udarbejdet retningslinjer for sagsbehandlingen vedr. randzoner og vandløbslov. Teknik & Miljøs vurdering af et konkret vandløb i henhold til retningslinjerne er ikke en egentlig afgørelse, men en vejledning til arealejerne, som disse eventuelt kan anvende i argumentationen over for styrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at orienteringen om Teknik & Miljøs retningslinjer for randzoner og vandløbslov tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

 

 

Lovgrundlag:

I Lov om randzoner står der:
§ 1, stk. 1.
For alle åbne vandløb i landzone og for søer med et overfladeareal på mere end 100 m2 i landzone gælder, at der efter reglerne i denne lov i en randzone på indtil 10 m fra bredden ikke må foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning.

§ 1, Stk. 2.
Forbuddene i stk. 1 gælder ikke for arealer, der anvendes til skov, have, park el.lign.
I Vandløbslovens står der:
§ 1, stk. 1.
Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand.

§ 1, stk. 2.
Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

§ 2, stk. 1.
Lovens regler om vandløb finder også anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

 

NaturErhvervsstyrelsens vejledning til randzoneloven har givet mange spørgsmål og stor usikkerhed hos berørte arealejere. Derfor har Teknik & Miljø i lighed med mange andre kommuner valgt at udarbejde administrative retningslinier, for at skabe større klarhed over hvilke vandløbsstrækninger, der er omfattet af randzoneloven:

 

Kommunens vurdering og retningslinjer:

Sådan som vandløbsloven er formuleret, er langt hovedparten af vandløbene på Bornholm omfattet af loven, og dette gælder også render og skelgrøfter, hvis disse blot i perioder er vandførende. For at kunne skelne mellem på den ene side ”rigtige” vandløb og på den anden side render, grøfter m.v. uden egentlig vandløbsfunktion, opdeles vandløbende i ”egentlige vandløb” og ”andre indvande”. I retningslinjerne bruges følgende definerende beskrivelser:

 

Definitionen af ”egentlige vandløb”:

Egentlige vandløb forudsætter en fordybning i terrænet, der efter almindelig opfattelse kan kaldes ”et vandløb”. Som minimum en klart afgrænset terrænfordybning, som stadigt eller nogenlunde regelmæssigt er vandførende. Det indebærer dels, at vand føres fra et sted til et andet, og således ikke er stillestående, dels at der er tale om vandføring i den største del af året. Disse vandløb er som udgangspunkt omfattet af randzoneloven.

 

Definitionen af ”andre indvande”:

Derudover findes der en lang række render, skelgrøfter, vejgrøfter o.l., som ikke defineres som vandløb ofte på grund af manglende vandføring, men som alligevel er omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Disse render, skelgrøfter, vejgrøfter o.l. er som udgangspunkt ikke omfattet af randzoneloven.

Søer i landzone og med et overfladeareal på mere end 100 m2 er som udgangspunkt omfattet af randzoneloven.

 

Såfremt en lodsejer ønsker at få bekræftelse på, at en del af de udpegede områder ikke er omfattet af definitionen ”egentlige vandløb”, kan man fremsende en anmodning herom til kommunen. Denne skal være ledsaget af en begrundelse i henhold til ovenstående eller lignende, samt et kortbilag som præcist viser hvilke strækninger det drejer sig om.

Kommunen vil herefter foretage en vurdering ud fra tilgængeligt kortmateriale samt om nødvendigt en besigtigelse. Heri vil indgå en vurdering af lovligheden af f.eks. rørlægninger, forsvundne søer m.v.

I forbindelse med kommunens hidtidige besigtigelser, er der i nogle tilfælde konstateret egentlige vandløb og søer, der ikke er med i statens udpegninger. I sådanne tilfælde vil Teknik & Miljø gøre opmærksom på, at såfremt lodsejeren ikke indberetter disse strækninger til NaturErhvervstyrelsen, mistes retten til at søge kompensation herfor.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Revision af vandløbsregulativ for Kærbyå/Byåen, Rønne

06.02.00P24-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Vandløbsregulativ for Kærbyå og Byåen, Rønne, skal i henhold til tillægsregulativet for åen tages op til revision i 2012. De store anlægsarbejder i forbindelse med Ringvejen samt plejecenter er dog forsinkede. Disse arbejder kan muligvis have indflydelse på regulativet. Teknik & Miljø foreslår derfor, at en egentlig revision af vandløbsregulativet udskydes til et senere tidspunkt og tidligst i 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at der udarbejdes et tillægsregulativ, hvor der ikke fastsættes en specifik revisionsdato, men at revision af det nugældende vandløbsregulativ samt tillægsregulativ for Kærbyå og Byåen udarbejdes når ringvejsprojektet, der kan vedrører Byåen, er færdiggjort,

b)     at Teknik & Miljø bemyndiges til at udarbejde tillægsregulativet uden yderligere politisk behandling.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Det offentlige vandløb Kærby Å og Byåen, der er 5.379 m langt, er i henhold til vandløbslovens § 12 omfattet af et vandløbsregulativ udarbejdet af Rønne Kommune og vedtaget af Rønne Byråd d. 24. februar 1999. I henhold til tillægsregulativ af 20. januar 2011 skal dette optages til revision d. 1. juli 2012.

Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til natur- og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som er fastsat i henhold til anden lovgivning. Loven fastsætter bl.a. regler for benyttelse, vedligeholdelse, regulering og restaurering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb.

Større ændringer i et offentligt vandløb udløser altid krav om udarbejdelse af et nyt regulativ for vandløbet.  En revision omfatter ny opmåling af vandløbet samt nye beregninger og miljøvurderinger m.m.

Teknik & Miljø har i løbet af foråret 2010 og i 2012 vurderet vandløbets tilstand og behovet for ændringer i regulativet. Det vurderes, at der ikke er aktuelle behov for ændringer. Derfor foreslås, at revision af det nuværende regulativ udskydes til tidligst i 2014 med følgende begrundelser:

 

·         Plejehjemsbyggeriet ved Snorrebakken, hvor der indarbejdes nye tekniske løsninger for vandafledning, samt byggeriet af Ringvejen er forsinkede. Der forventes dog ikke tilført åen større vandmængder end nu.  

·         Teknik & Miljø er i færd med at udarbejde en klimaplan, der kan have indflydelse på Byåen og håndtering af oversvømmelsesproblematikker.

 

Såfremt revisionen af vandløbsregulativet for Byåen udskydes, vil Teknik & Miljø udarbejde et tillægsregulativ, hvor den eneste ændring i forhold til nugældende regulativ vil være revisionsdatoen. Det foreslås, at Teknik & Miljø bemyndiges til at gennemføre ændringen.

 

Tillægsregulativet tilvejebringes efter samme regler som gælder for ”almindelige” regulativer, herunder offentlig høring i 8 uger og 4 ugers klagefrist.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til udarbejdelse af et regulativ vil være i størrelsesordenen 200.000 - 300.000 kr. Denne udgift afholdes tidligst i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Forslag til endelig vandhandleplan for Bornholm

09.00.06K04-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Miljøministeriet udsendte den 22. december 2011 den endelige Vandplan 2010-15 for Bornholm. Vandplanen indeholder bindende mål og indsatskrav. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af denne udarbejde en vandhandleplan, der redegør for, hvordan målene i vandplanen nås, hvordan indsatserne prioriteres m.v.

Kommunalbestyrelsens forslag til vandhandleplan har været i offentlig høring i 8 uger. Planen skal herefter vedtages endeligt inden den 22. december 2012.

Der er indkommet 6 bemærkninger/indsigelser til forslaget. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i forslaget ud over en tydeliggørelse af, at projekter om genåbning af vandløbsstrækninger, der er planlagt udført i 2015, påbegyndes inden udgangen af 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at planforslaget vedtages som endelig plan, idet sætningen ”Indsatser, der er planlagt gennemført i 2015, vil blive påbegyndt inden udgangen af 2014 med henblik på færdiggørelse inden 22. december 2015.” tilføjes på side 18 under Figur 10.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Der er indkommet bemærkninger/indsigelser fra Bornholms Landbrug, fra Patriotisk Selskab, fra 5 individuelle landbrugere og fra Naturstyrelsen. Resumé af indsigelserne samt Teknik & Miljøs bemærkninger hertil er sammenfattet i bilaget Bemærkninger til indsigelserne.

Indsigelserne fra Bornholms Landbrug, de individuelle landbrugere og Patriotisk Selskab drejer sig hovedsageligt om klassificeringen af vandløb. Denne klassificering er foretaget af Staten i Vandplanen og ikke i kommunens forslag til vandhandleplan. Indsigelser mod klassificeringen skulle således have været sket under høringen af statens vandplan.

Teknik & Miljø har derfor ikke mulighed for at ændre i vandhandleplanen på baggrund af indsigelserne, da en ændring af denne type vil stride mod statens vandplan.

Naturstyrelsen anmoder om en tydeliggørelse af, at projekter om genåbning af vandløbsstrækninger, der er planlagt udført i 2015, påbegyndes inden 22. december 2014. Herved bliver der et fuldt kalenderår til ansøgning om midler til forundersøgelser, detailprojektering og fysisk udførelse, inden projekterne i henhold til vandrammedirektivet skal være gennemført senest den 22. december 2015.

Teknik & Miljø foreslår, at følgende sætning tilføjes i handleplanen på side 18 under figur 10, Forventet tidsplan for vandløbsindsatsen:

”Indsatser, der er planlagt gennemført i 2015, vil blive påbegyndt inden udgangen af 2014 med henblik på færdiggørelse inden 22. december 2015.”

Indsigelserne giver ikke anledning til at foreslå yderligere ændringer i forslaget til vandhandleplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2012

1.
Bemærkninger til indsigelserne (DOC)

2.
Høringssvar fra Naturstyrelsen (PDF)

3.
Høringssvar fra Patriotisk Selskab (MSG)

4.
Indsigelse fra Bornholms Landbrug (TIF)

5.
Indsigelse fra Peter Høll m.fl. (TIF)

6.
Indsigelse fra Niels Chr. Tholstrup (TIF)

7.
Indsigelse fra Karin og Jørn Clausen (TIF)

8.
Forslag til Vandhandleplan for Bornholm (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Vedtagelse af Natura2000-handleplaner for Bornholm

01.05.18A50-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natura2000-handleplanerne for Bornholm har været i offentlig høring i perioden 16. maj til 3. august 2012. Der er indkommet få høringssvar, der nu er indarbejdet i handleplanerne. Natura2000-handleplanerne indstilles til endelig vedtagelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

at Natura2000-handleplanerne vedtages endeligt.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

De kommunale Natura2000-handleplaner er udarbejdet på baggrund af de statslige Natura2000-planer. De statslige Natura2000-planer opsætter mål og forslag til indsatser for naturtyper og arter på Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Natura2000-planerne er bindende, således at alle myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning eller myndighedsudøvelse skal lægge Natura2000-planerne til grund.

Der er handleplaner for de syv Natura2000 områder for Bornholm. Det er nummer 184 (Hammeren og Slotslyngen), 185 (Gyldenså), 186 (Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne), 187 (Kystskrænterne ved Arnager Bugt), 188 (Dueodde), 210 (Spællinge ådal, Døndal og Helligdomsklipperne) og 213 (Randkløve Skår).

 

De kommunale Natura2000-handleplaner redegør overordnet for de forventede metoder og forvaltningstiltag, som der er behov for at tage i anvendelse for at opfylde indsatskravene i Natura 2000 planerne. De redegør for hvordan indsatserne prioriteres samt for den forventede effekt af de enkelte aktiviteter. Handleplanerne foregriber ikke det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der skal træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

 

Natura2000-handleplanerne har været i offentlig høring i perioden 16. maj til 3. august 2012. Der er indkommet høringssvar fra Friluftsrådet til de tre Natura2000 områder Hammeren og Slotslyngen, Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne og Dueodde. Overordnet synes de handleplanforslagene er gode. De har dog nogle betænkeligheder omkring enkelte plejetiltags eventuelle reduktion af muligheder for friluftsliv. Desuden opfordrer de til øget information om områderne. Bemærkningerne har ikke medført ændringer i handleplanerne, men vil tages med i den konkrete planlægning og pleje af områderne i det omfang det er muligt.

 

Naturstyrelsen bemærkede til handleplanen for Dueodde, at kommunen jf. Miljømålslovens § 46 a, stk. 4 er forpligtet til at gennemføre forslaget om udvidelser af naturtyper med 30-55 ha som angivet i tabel 1, samt at der ikke kan ydes tilskud til klitnaturtyper i landdistriktsprogrammet.

Høringssvaret, som er sendt i lignende udgaver til en lang række kommuner, medførte en række præciseringer om kommunernes forpligtelser fra KL. Præciseringerne er nu indskrevet i handleplanen, således at det er præciseret, at kommunens forpligtelse bygger på den med Grøn Vækst afledte nationalpolitiske præmis om frivillighed i Natura2000-indsatsen, samt at de angivne arealstørrelser er potentielle bruttoarealer, der vil blive undersøgt nærmere. Indsatsens præcise omfang vil bero på en biologisk, teknisk og økonomisk vurdering. Desuden er økonomiaftalen mellem KL og staten faldet på plads. Høringssvar og økonomiaftale har betydet, at indsatsen for at skabe yderligere ny natur ved Dueodde er reduceret til 0 ha, idet kommunen i forvejen gennem naturpleje i området har skabt ca. 20 ha gråklit/klithede og dermed allerede kan opfylde forpligtelsen i første planperiode.

 

Kystdirektoratet har meddelt, at de ikke havde bemærkninger til forslagene.

 

Naturstyrelsen forbeholder sig desuden ret til at foretage ændringer i skovdelen af handleplanerne frem til 1. december 2012.

 

Der kan desuden forekomme redaktionelle ændringer (fx layout og rettelse af slåfejl) efter den endelige politiske vedtagelse.

 

Økonomi

Plejetiltag på private arealer og arealer ejet af kommunen forventes at koste i overslag 2 mio. kr. Etablering af ny natur på private arealer (ingen planlagt indsats på kommunens arealer) forventes af koste i overslag 500.000 kr. Det vurderes, at omkostningerne i et vist omfang vil kunne dækkes af tilskudsordninger.

 

Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø modtager som led i økonomiaftalen mellem KL og staten kr. 274.000,- i årene 2013, 2014 og 2015 til administration af Natura2000-handleplanerne, information til lodsejere samt naturplejeindsatser nævnt i planerne som ikke kan finansieres af fx EU LIFE-midler eller støtteordningerne under landdistriktsprogrammet.

 

Teknik & Miljø vil primo 2013 påbegynde arbejdet med gennemførelsen af Natura2000-handleplanerne under de forudsætninger, der er givet i Grøn Vækst aftalen samt i mindre omfang kommunens egne driftsmidler.

Økonomiske konsekvenser

Foreløbig ingen yderligere konsekvenser end nævnt ovenfor.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2012

1.
Natura2000-handleplan for Hammeren og Slotslyngen (DOC)

2.
Natura2000-handleplan for Gyldenså (DOC)

3.
Natura2000-handleplan for Almindingen Ølene og Paradisbakkerne (DOC)

4.
Natura2000-handleplan for Arnager Bugt (DOC)

5.
Natura2000-handleplan for Dueodde (DOC)

6.
Natura2000-handleplan for Spellinge (DOC)

7.
Natura2000-handleplan for Randkløve Skår (DOC)

8.
Notat fra KL om justeringer i Natura2000-handleplanerne (PDF)

9.
Bemærkning til handleplan N188 [DOK1878157].PDF (PDF)

10.
Høringssvar vedr. Natura 2000 handleplaner (MSG)

11.
Høringssvar til Natura 2000 handleplan område 188 Dueodde.pdf (PDF)

12.
Høringssvar til Natura 2000 handleplan område 184 Hammeren og Slotslyngen.pdf (PDF)

13.
Høringssvar til Natura 2000 handleplan område 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne.pdf (PDF)

14.
Bemærkning til handleplan nr. 184 [DOK1878078].PDF (PDF)

15.
VS: Høringssvar vedr. forslag til Natura 2000-handleplan for område nr. 186. (MSG)

16.
12/00242 - N2000: nr. 213. Høringssvar Kystdirektoratet (MSG)

17.
VS: 12/00242 - N2000: nr. 210. Høringssvar Kystdirektoratet (MSG)

18.
12/00242 - N2000: nr. 188. Høringssvar Kystdirektoratet (MSG)

19.
12/00242 - N2000: nr. 187. Høringssvar Kystdirektoratet (MSG)

20.
12/00242 - N2000: nr. 184. Høringssvar Kystdirektoratet (MSG)

21.
VS: Høringssvar vedr. forslag til Natura 2000-handleplan for område nr. 210. (MSG)

22.
VS: Høringssvar til udkast til Natura 2000-handleplan nr 213, Randkløve Skår (MSG)

23.
VS: Høringssvar til udkast til Natura 2000-handleplan nr 1857, Kystskrænter ved Arnager Bugt (MSG)

24.
VS: Høringssvar til udkast til Natura 2000-handleplan nr 185, Gyldenså (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Forslag om forenkling af procedure for godkendelse af takstblade for almene vandværker

13.02.00S55-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Proceduren for godkendelse af takster for almene vandværker kan forenkles og tidsforbruget til administration reduceres.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at forslaget til ændret procedure for godkendelse af takster for almene vandværker godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Ifølge Vandforsyningslovens § 53 skal takster for almen vandforsyning være godkendt af kommunalbestyrelsen. Denne myndighed er i kommunens kompetenceplan lagt ved Teknik- og Miljøudvalget.

Hidtidig procedure er, at takstblade for samtlige 14 vandværksbestyrelser forelægges udvalget, sammen med relevante økonomiske nøgletal og med adgang til driftsregnskab fra forrige år og budget for kommende år.

Erfaringen er, at flertallet af vandværkerne ikke ønsker ændringer i takster i forhold til sidste år, og udvalget kommer dermed til at behandle takster, der allerede er godkendt på møde året før.

Teknik & Miljø foreslår, at takstblade fremover kun lægges til politisk behandling, hvis der er tale om ændringer i forhold til sidste års takstblad. Derved spares tid for Teknik- og Miljøudvalget og for Teknik & Miljøs medarbejdere, og det vil i højere grad være muligt at rette fokus mod de takstblade, der kræver en stillingtagen.

Uafhængigt af dette vil Teknik & Miljø fortsat indhente de årlige driftsregnskaber og vurdere, om vandværkets økonomi er i orden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

18

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Steen Colberg Jensen orienterede om statsforvaltningens afgørelse vedr. Vej og Park Bornholms opgaveportefølje. Afgørelsen forelægges på næste møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Hardy Pedersen orienterede om miljøstationer på havnene. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget på et senere tidspunkt.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

19

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Analysen ”Boliger på Bornholm” sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.