Referat
Teknik- og Miljøudvalget
29-11-2012 kl. 15:00
mødelokale 3, Ravnsgade 5, Aakirkeby
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Gensidig orientering
  åbent 3 Godkendelse af takster 2013 for 9 almene vandværker
  åbent 4 Godkendelse af takster for kloakforsyningen 2013
  åbent 5 Ekspropriationsbeslutning for Ringvej nordøst om Rønne
  åbent 6 Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2013
  åbent 7 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet - 2013
  åbent 8 Udkast til handlingsplan 2013
  åbent 9 Dansk Supermarked har stillet planerne om en Føtex i bero
  åbent 10 Ansøgning om reservation af udgifsramme til nyt områdefornyelsesprojekt
  åbent 11 Lokalplan 067 for Green Solution House til endelig vedtagelse
  åbent 12 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende udeservering på Kirkebogård, Østerlars.
  åbent 13 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. miljøvurdering af lokalplan 055
  åbent 14 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende et omklædningsskur syd for Tejn Havn.
  åbent 15 Udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden
  åbent 16 Salg af kommunalt ejede andelsboliger.
  åbent 17 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 18 Evaluering af dialogmøde 30. oktober 2012
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 8 udgår

Punkt 2 flyttes til sidste punkt i dagsorden

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

2

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2012:

Udvalget ønsker en orientering om Klimatilpasningsinitiativer

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

3   Godkendelse af takster 2013 for 9 almene vandværker.

13.02.00S55-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I følge Vandforsyningslovens § 53 skal takster for levering af vand fra almene vandværker være godkendt af kommunen.

 

Teknik- og Miljøudvalget har på møde d. 8. november besluttet, at det kun er ændringer i vandværkstakter, der skal behandles politisk.

 

Nogle vandværker er omfattet af de særlige regler i Vandsektorloven, hvor staten bl.a. skal fastsætte et prisloft. Det gælder dog ingen af de aktuelle vandværker.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at ændring af Tejn Vandværks takster godkendes.

b)     at fastholdelse af takster tages til efterretning for de øvrige 8 vandværker.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har modtaget takstblade og regnskaber fra 9 vandværksselskaber: Balka Strand, Boderne, Lobbæk, Pedersker, Snogebæk, Strandmarken, Sømarken, Tejn, Vang, Østerlars og Østermarie Vandværker. Alle dokumenter kan ses i sagen.

 

De resterende tre vandværksselskaber, Bornholms Forsyning, Klemensker Vandværk og Rønne Vand og Varme, har endnu ikke afsluttet deres regnskabsår, og vil derfor først indsende ved en senere lejlighed. På Bornholm er det netop disse tre selskaber, der er omfattet af Vandsektorloven.

 

Blandt de vandværker, der har indsendt takstblade, er det kun Tejn Vandværk, der foreslår ændringer i forhold til sidste års takster.

 

Tejn Vandværk ønsker en forhøjelse af prisen på tilslutning (bilag 1), så den i højere grad svarer til udgifterne ved tilslutning af nye ejendomme. Vandværket har ikke reguleret deres tilslutningsafgift i de sidste 8 år og vil i de kommende år have en del udfordringer omkring udviklingen af forsyningsnettet i spredt bebyggede områder.

 

Fastsættelse af forslaget til nye takster er sket efter forhandling med Teknik & Miljø.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Rettelse til takster 2013 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Godkendelse af takster for kloakforsyningen 2013

13.00.00S55-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter          

Resumé

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til takster for kloakområdet i 2013. Taksterne er uændrede i forhold til 2012 bortset fra taksterne for tømningsordningen, der er hævet med ca. 3 %.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at taksterne godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning A/S foreslår uændrede takster for bortskaffelse af spildevand i 2013. Taksterne for tømningsordningen for septiktanke foreslås pristalsreguleret med ca. 3 %.

Sidste år godkendte Kommunalbestyrelsen en forøgelse af kloaktaksterne på ca. 9 % sådan, at det gældende prisloft udnyttes fuldt ud. Provenuet gør det muligt for Bornholms Forsyning at forstærke den klimarelaterede indsats i form af renovering af ledningsnettet og opdeling af nettet i regnvands- og spildevandsledninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Takst spildevand 2013 endelig.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ekspropriationsbeslutning for Ringvej nordøst om Rønne

05.01.02S05-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter      

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte det reviderede projekt for anlæg af Ringvej nordøst om Rønne på møde d. 7. maj 2012.

Kommunalbestyrelsen havde forinden på møde d. 31. marts 2011 bemyndiget Teknik- og Mil-jøudvalget til at godkende projektet og samtidig til at beslutte og gennemføre ekspropriationen og indgå aftaler om rettigheder og erstatninger.

D. 27. og 28. september 2012 blev der gennemført en åstedsforretning, hvor der blev rede-gjort for projektet og afholdt erstatningsforhandlinger med de enkelte lodsejere.

Der er ikke fremkommet bemærkninger eller indsigelser til projektet fra lodsejere eller andre retslige interesserede indenfor fristen på 3 uger fra åstedsforretningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at  projektet gennemføres i overensstemmelse med ekspropriationsplanerne 1 – 3              

     af 20.08.2012 udgave 12,                                       

                at  de første 60 m af Rabækkevej fra Almindingsvej opklassificeres til offentlig vej

                     som en del af Almindingsvej,

                at  Rabækkevej nedlægges som privat fællesvej fra den opklassificerede del af

                     Rabækkevej og frem til Harbovej,

                at  Rabækkevej opklassificeres som en offentlig cykel- og gangsti fra den opklas-

                     sificerede del af Rabækkevej og frem til den nye Ringvej, med betegnelsen Ra-

                     bækkestien                                

                at  den del af Rabækkevej, der ligger sydøst for den nye Ringvej, nedlægges som

                     vej på de første 95 m, resten af vejen forlænges som privat fællesvej frem til

                     Kanegårdsvej/Kaj Mogensens Vej dels ved optagelse af eksisterende vej og vej-

                     anlæg,         

                at  der på begge sider af den nye Ringvej pålægges en ny byggelinie på 15 m fra 

                     vejmidten(til afløsning af byggelinie fra 1968) fra Almindingsvej og frem til Kaj

                     Mogensens Vej, og 10 m i østsiden af Østre Ringvej på strækningen fra Vibe-

                     gårds Runddel og frem til Kaj Mogensens Vej.

b)     at der i medfør af lovbekendtgørelse 2011-11-03 nr. 1048 § 49, stk. 1, jf. § 43

træffes beslutning om ekspropriation af de til projektets gennemførelse fornødne arealer

c)     at forslag til aftaler/tilbud om erstatninger godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Ved åstedsforretningen med erstatningsforhandlinger mødte alle de indbudte lodsejere op, bortset fra 2, og her fik de enkelte lodsejere redegjort for projektet, for ekspropriationen, dets omfang og hvorledes det berørte deres ejendom.

Samtidig blev der forhandlet med den enkelte lodsejer om erstatning for rettigheder og ind-greb af arealer og ulemper.

Der er 5 lodsejere der er berettiget til erstatning for indgrebet på deres ejendom og for de øvrige 19 er det en ændring af deres rettigheder, der ikke udløser en erstatning.

Fire lodsejere har tiltrådt tilbuddene om erstatning og den sidste lodsejer har mulighed for at tiltræde indenfor en frist på 4 uger efter modtagelsen af ekspropriationsbeslutningen.

Der er efterfølgende forhandlet med en enkelt lodsejer, som udgør halvdelen af den samlede erstatning og denne forhandling har resulteret i et forlig d. 12. november 2012.

Når denne frist på 4 uger udløber vil det forslag til erstatning, der ikke er opnået enighed om blive forelagt taksationsmyndighederne.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske ramme for det reviderede projekt udgør 35,0 mio. kr. svarende til tilskuddet fra Transportministeriet, heraf vil udgiften til erstatninger ved ekspropriationen udgøre ca. 1,1 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Protokol fra åsteds- og forligsforretning og forligstilbudProtokol fra åsteds- og forligsforretning og forligstilbud (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2013

00.01.00Ø00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I anlægsbudgettet for 2013 udgør rådighedsbeløbet til vejanlæg 19.626.500 kr.

Hertil kommer 3.122.780 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2013.

Det samlede beløb til anlægsopgaver i 2013 udgør således i alt 22.749.280 kr.

De fleste af nedennævnte projekter vil i større eller mindre omfang være en del af projektet ”Bornholms Cykelveje” og vil indgå som en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering, hvilket vil fremgå af efterfølgende bevillingsansøgninger.

Såfremt prioriteringsforslaget følges, vil størstedelen af udgifterne blive afholdt i 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at prioriteringen af anlægsmidlerne for 2013 godkendes  

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstilling godkendt, med den tilføjelse at trafiksanering af Gartnervangen afventer senere prioritering af de resterende anlægsmidler til vejanlæg 2013

Sagsfremstilling

Forslaget til prioritering af anlægsmidlerne er følgende:

·         Asfaltarbejderne til 11.900.000 kr. på det overordnede vejnet med afledte udgifter til blandt andet opstribning og vejafvanding. Prioriteres i henhold til vejadministrations-systemet. Bl.a. på grund af øget akseltryk og et øget antal skader på vejene er beløbet hævet med 2 mio. kr. i forhold til tidligere. På dette møde er der et selvstændigt dagsordenpunkt om meddelelse af anlægsbevilling til asfaltarbejder i 2013, a.h.t. udbud af asfaltarbejder til næste år. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2013.

·         Renovering af broer og bygværker til 2.500.000 kr. vil over de kommende år omfatte ca. 300 mindre broer og bygværker på det samlede bornholmske vejnet. Renoveringerne foretages med baggrund i udarbejdet generaleftersynsrapport med en samlet prioritering. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2013.

·         Automatisering af trafiktællinger til 300.000 kr. Dele af trafiktællefunktionen påbegyn-des ombygget til at være en fuldt automatisk løsning. Efter denne første del af ombyg-ningen vil der være en driftsbesparelse på vejdrift svarende til ca. 100.000 kr. som vil indgå som en del af vejdriftsbesparelsen fra år 2013. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2013.

·         Trafiksanering af Gartnervangen til 300.000 kr. Idet Ringvej nordøst om Rønne forventes åbnet i slutningen af 2013 vil der være behov for en trafiksanering af Gartnervangen, så denne ikke benyttes som ”smutvej”. Det vil være hastigheden og gennemkørslen der fokuseres på, ved at anlægge kantbaner for cyklister og etablere trafikchikaner. Indenfor de sidste år har der været en del henvendelser om trafikfor-holdene på Gartnervangen i Rønne. Dette punkt var på prioriteringen i 2012 og blev ikke prioriteret. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2013.

·         Projekter under ”Bornholms Cykelveje” til 4.700.000 kr.  Der forventes tilskud fra Transportministeriet på 3,5 mio. kr., idet de samlede projektudgifter anslås til at udgøre 8,2 mio. kr.. Projekterne omfatter forbedring af forholdene for cyklisterne på Bornholm som beskrevet i udviklingsplanen for ”Bornholms Cykelveje”. Planen omfatter i 2013 en lang række forskelligartede projekter bl.a. forundersøgelser af cykelvej fra Helligdommen til Gudhjem, som gør det muligt at udforme en ansøgning om midler fra fonde, at foretage en forbedring af cykelforhold i Rønne, forundersøgelser og projekt for cykelsti mellem Årsdale og Nexø, cykelrastepladser på centrale steder langs det regionale cykelvejnet på Bornholm mv.

En nærmere beskrivelse og et mere detaljeret budget vil fremgå af bevillingsansøg-ninger.

 

Der vil blive forelagt en sag for udvalget med et forslag til prioritering af de resterende anlægsmidler til vejanlæg på et senere tidspunkt.

 

Økonomiske konsekvenser

Prioritering af anlægsmidlerne for 2013 vil blive fulgt op med bevillingsansøgninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet - 2013

05.01.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2013, herunder 11.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren ved offentligt udbud med accept heraf ved udgangen af februar måned og det vil derfor være nødvendigt at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. marts.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 11.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2013

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 11.900.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af de overordnede vejes belægninger, med afledte udgifter til blandt andet opstribning og vejafvanding.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i vejadministrationssystemet.

Nogle af belægningsarbejderne vil være en del af projekt ” Bornholms Cykelveje”.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.626.500 kr. og hertil kommer 3.122.780 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2013. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 22.749.280 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til belægningsvedligeholdelse på de overordnede veje i 2013 vil beløbe sig til 11.900.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne, som forventes afholdt i 2013, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2013

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Udkast til handlingsplan 2013

00.22.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Udviklingsplan blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. august 2012.

Udviklingsplanen indeholder kommunalbestyrelsens visioner og mål for Bornholms samlede udvikling. Realisering af udviklingsplanen sker gennem årlige handlingsplaner med beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen.

Handlingsplanen for 2013 er den første i rækken af handlingsplaner. Udover at vise, hvordan dele af udviklingsplanen konkret udmøntes i 2013, vil handlingsplanen komme til at indgå som et aktivt værktøj i den kommende budgetproces og på den måde være med til at sikre sammenhæng mellem budgetlægningen, øvrig planlægning og udviklingsplanen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at udvalget drøfter udkastet til handlingsplan for 2013.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Punktet udgår

Sagsfremstilling

I udkastet til handlingsplanen indgår politisk besluttede opgaver, initiativer, projekter mv., som iværksættes i 2013 eller fortsætter i 2013. Det betyder, at en del af de nævnte initiativer kommer fra budget 2013, og dertil er der suppleret med øvrige politiske beslutninger.

De enkelte beskrivelser er holdt i en kort form, og der vil i den endelig handlingsplan blive indsat links til relevante dokumenter, hvor der kan læses mere. Det kan fx være links til den relevante sagsbeskrivelse, politik, element i budgettet og lign.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

For flere af initiativerne er der taget stilling til de økonomiske konsekvenser i forbindelse med beslutningen. For andre af initiativerne gælder, at der må ses på de økonomiske konsekvenser i forbindelse med udmøntning af det enkelte initiativ.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Dansk Supermarked har stillet planerne om en Føtex i bero

01.02.05K04-0076

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Dansk Supermarked A/S har foreslået kommunen at igangsætte en planlægning, der kan gøre det muligt for selskabet at etablere et Føtex-varehus ved Nordre Kystvej i Rønne. På baggrund af dette ønske gennemførte Kommunalbestyrelsen en offentlig høring som grundlag for en eventuel beslutning om udvidelse af rammerne for detailhandel i Rønne. De indkomne høringssvar medførte, at kommunalbestyrelsen i november 2011 anmodede Dansk Supermarked om nærmere oplysninger forud for yderligere politisk stillingtagen til igangsættelse af en eventuel planlægning. Oplysningerne fra bygherren skulle blandt andet indeholde en redegørelse for varehusets mulige påvirkning af detailhandelsstrukturen på Bornholm. Dansk Supermarked A/S har meddelt Bornholms Regionskommune, at planerne om varehuset nu er stillet i bero.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at der udarbejdes en analyse af et sammenhængende område på Rønnes havnefront. Analysen skal danne grundlag for en politisk drøftelse af retningen på den forestående helhedsplanlægning af området.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 24. november 2011, på baggrund af en forudgående indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden, at anmode Dansk Supermarked A/S om oplysninger til brug for den politiske stillingtagen til en eventuel planlægning for et 3700 m2 stort varehus i Rønne. Oplysningerne skulle opfylde kravene i VVM-bekendtgørelsen og blandt andet redegøre for påvirkningen af Bornholms detailhandelsstruktur. Teknik & Miljø har gentagne gange rykket selskabet for et svar på anmodningen. Ved møde den 18. oktober 2012 har Dansk Supermarked nu meddelt, at selskabets planer om den påtænkte Føtex-butik er stillet i bero.

Ved samme møde fremlagde Dansk Supermarked A/S ønske om at Bornholms Regionskommune i stedet tilvejebringer en lokalplan, der gør det muligt at etablere en Netto-butik på 1400-1500 m2 på den samme grund ved hjørnet af Remisevej og Nordre Kystvej, som selskabet oprindeligt ønskede anvendt til en Føtex-butik på 3700 m2.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger

Etablering af en dagligvarebutik på 1400-1500 m2 forudsætter - i modsætning til det oprindeligt ønskede store varehus - ikke VVM-redegørelse, da en sådan butik ikke antages at medføre en væsentlig påvirkning af detailhandelsstrukturen på Bornholm.

Planlægning for en butik af den pågældende størrelse forudsætter heller ikke, at rammen for butiksareal i Rønne udvides. Den nuværende uudnyttede ramme på 5000 m2 vil i princippet kunne rumme både den ønskede dagligvarebutik samt den udvidelse af Snellemarkscentret, som Bornholmsinvest I/S har bebudet, at selskabet arbejder for at realisere.

Området ved Nordre Kystvej er ikke lokalplanlagt, men blot udlagt i kommuneplanen til centerformål, hvilket blandt andet kan være butikker. Der er i kommuneplanen ikke taget nærmere stilling til indholdet i en kommende lokalplan for området, eller hvordan det skal bebygges og trafikbetjenes. Hvis området skal lokalplanlægges til den størrelse dagligvarebutik, som Dansk Supermarked nu foreslår, skal der først tilvejebringes en lokalplan, der redegør for sådanne forhold.

Det aktuelle areal er ejet af Rønne Havn A/S, som ikke har tilkendegivet ønske om at området ønskes anvendt til en dagligvarebutik. Det forhold, at arealet er udlagt i kommuneplanen til centerformål, giver hverken grundejeren eller en bygherre sikkerhed for, at en fremtidig lokalplan for området får det af ham ønskede indhold.

Teknik & Miljø foreslår, at der som grundlag for en lokalplanlægning af den omtalte grund på hjørnet af Remisevej og Nordre Kystvej, udarbejdes en helhedsplan for et område, som strækker sig fra Snellemarks udmunding i Munch Petersensvej, langs Nordre Kystvej og frem til Nørrekåsområdet med stranden og lystbådehavnen. Dette område vil kunne ændres radikalt, da det i trafikplanen er forudsat, at den gennemkørende trafik fremover skal flyttes fra Nordre Kystvej og ud på Bådehavnsvej. Endvidere formodes det, at det inden for få år er muligt at frigøre det areal på hjørnet af Nordre Kystvej og Vesthavnsvej som i øjeblikket rummer tankstation og kiosk. Og endelig rummer området mellem Remisevej og lystbådehavnen, som i øjeblikket anvendes til parkering af rutebiler, et stort og uudnyttet potentiale for rekreative funktioner og forskønnelse af bybilledet.

Det foreslås, at Bornholms Regionskommunes vision for planlægningen af området bliver, -

-        at Rønne bys havnefront får et så attraktivt præg som muligt, så de færgerejsende til Bornholm modtages af en ø og en by med et præsentabelt ankomstareal

-        at der bliver skabt bedre funktionel og visuel kontakt mellem bycentret og de rekreative områder omkring Nørrekås

-        at områdets fremtidige indretning tilfører Rønne by nye oplevelsesmuligheder og funktioner

Forud for en nærmere stillingtagen til planlægningen af området foreslår Teknik & Miljø, at der udarbejdes en rumlig og funktionel analyse af områdets muligheder og begrænsninger, herunder vurdering af mulige størrelser og placeringer af eventuelle nye bygninger. Analysen kunne eksempelvis munde ud i at anvise to-tre principielt forskellige scenarier for områdets fremtidige indretning, anvendelse og bebyggelse samt en indledningsvis belysning af mulighederne for medspil fra interessenterne. Når resultatet af et sådant arbejde foreligger, vil der være grundlag for en politisk drøftelse af retningen for en mere konkret planlægning af området.

 

Økonomiske konsekvenser

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på mødet den 29. november 2011 den disponible anlægspulje til veje for 2012, og besluttede at afsætte 800.000 kr. til en planlægning af trafikafvikling ved og omkring Rønne Havn.

Det foreslås, at udgiften til udarbejdelsen af ovennævnte analyse - der anslås at være på 150.000 kr. - afholdes i forbindelse med planlægningsarbejdet af trafikafvikling ved og omkring Rønne Havn. Der vil blive ansøgt om særskilt bevilling i en senere dagsorden.

 Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Referat fra KB-møde 29. nov. 2011 (DOC)

2.
Referat fra møde med Dansk Supermarked vedr. ønsker om planlægning for en Netto på Rønne Havn (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Ansøgning om reservation af udgiftsramme til nyt områdefornyelsesprojekt

01.11.00P20-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har indkaldt forslag til nye områdefornyelsesprojekter med ansøgningsfrist den 12. november 2012. Der er indkommet 8 forslag til 7 områder (Snogebæk, Nexø, Aakirkeby, Tejn, Allinge, Teglkås og Nyker). De indkomne ansøgninger forelægges nu til en afgørelse, til hvilket byområde kommunen vil ansøge om områdefornyelse. Der ansøges om ét projekt i 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og prioriterer hvilket forslag til et nyt områdefornyelsesprojekt Teknik & Miljø skal arbejde videre med, som grundlag for ansøgning til ministeriets områdefornyelsespulje.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler projektet i Snogebæk til et nyt områdefornyelsesprojekt

Sagsfremstilling

Ansøgningsprocedure om støtte til områdefornyelse er todelt. Først ansøger kommunen om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse. For at komme i betragtning skal områderne indeholde problemer indenfor bred vifte af sektorer. Følgende områder kan komme i betragtning:

Nedslidte byområder i mindre byer, hvor der er væsentlige behov for bymæssig udvikling,

Nedslidte byområder i større byer, hvor der er væsentlige behov for bygningsfornyelse,

Boligområder med store sociale problemer,

Ældre erhvervs- og havneområder.

 

Eventuel ansøgning om områdefornyelse til Bornholm placeres under pind: ”Nedslidte byområder i mindre byer”. Formålet med områdefornyelse er at iværksætte og koordinere initiativer, der fremmer udviklingen i et problemramt byområde og styrker grundlaget for private investeringer i fornyelsen af området. Ansøgningen til Ministeriet for by, bolig og landdistrikter skal indeholde en beskrivelse af områdets problemer og udfordringer, samt hvilke initiativer der påtænkes iværksat, som kan gavne bosætning og erhverv. Ansøgningen skal endvidere omfatte et overslag over projektomkostninger, og redegørelse for, hvilke foreninger/organisationer der vil indgå i samarbejde med kommunen om at gennemføre projektet. Ansøgningsfristen er den 7. januar 2013.

Ministeriets udvælgelse sker ud fra en konkret vurdering af ansøgningerne og af områdets behov for offentlig indsats. Opnår kommunen reservation, skal der udarbejdes et byfornyelses-program i samarbejde med områdets interessenter. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget programmet, ansøges om endeligt tilsagn.

 

I september indkaldte kommunen ved en annonce forslag til nye områdefornyelsesprojekter. Der er indkommet 8 ansøgninger til 7 områder. Der blev afholdt et informationsmøde den 26. september 2012.  Der er kun afsat midler til igangsætning og gennemførelse af ét projekt. Regionskommunens pulje til udgifter til nye projekter udgør 884.500 kr. pr. år (2/3 kommune – 1/3 stat). Da der er konkurrence om midlerne må det forventes, at kommunen højst opnår godkendelse af ét projekt i 2013.

 

Teknik & Miljø har modtaget følgende forslag:

 

1)      AAKIRKEBY

Ansøger: Aakirke-By-tinget – paraplyorganisation for 27 foreninger.

Område: Bymidten

Bytinget ønsker at styrke bymidten, så den bliver mere interessent for borgerne og besøgende samt for private investeringer i restaurations og servicebranchen. Bymidten er nedslidt og virker trist og kedelig, når der ikke afholdes arrangementer, hvor parkerede biler dominerer bybilledet.

Bytinget ønsker sammenhæng fra Sildetorvet via Torvet og Damgade til Smedetorvet med mulighed for varierede og spændende aktiviteter. Sildetorvet forskønnes og indkørslen til byen gøres indbydende. Torvets belægning ændres, således at kørebanen ”inddrages” i torvearealet - belægningen skal animere til langsom kørsel, og haveanlægget ved Nordea indrettes feks. med en scene. Vandtårnet inddrages som en aktiv del af livet i bymidten, evt. som et nyt spændende vartegn. Badeanstalt og bestyrerboliger renoveres eller rives ned. For at skabe bedre sammenhæng og aktivitetsmuligheder mellem byens pladser foreslås erhvervelse og nedrivning af Kanns Hotel. Det fremkomne friareal knyttes delvist til Galleri 2rn, måske en lille café, moderne legeplads og mulighed for voksen udfoldelse, f.eks. petanque. Endvidere reserveres et areal til langtidsparkering. Fælles for alle pladser er, at der skal skabes mulighed for blomster, træer, buske og grøntsager.

For at forbedre bymidten ønskes der trafikreguleringer, bedre tilgængelighed og skiltning, samt aktiviteter der kan understøtte private virksomheder

Aakirkeby er et af de få byområder på Bornholm, der mangler et medborgerhus. Der findes pt Kontakthuset, som er forbeholdt pensionister, og Aakirkeby-Hallerne som  drives på kommerciel basis. Der ønskes etablering af et kultur- og medborgerhus til gavn for byens borgere med særlig vægt på aktiviteter for de unge i byen.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Bymidten (torvet) er præget af tomme erhvervslokaler, og området langs Damgade og omkring vandtårnet er præget af tomme bygninger - området ser trist og forsømt ud. Der er i første omgang behov for registrering og vurdering af bygninger med henblik på evt. nedrivning eller istandsættelser. Initiativer som etablering af et medborgerhus og rekreative arealer, samt byforskønnelse og trafikregulering kan indgå i et områdefornyelsesprojekt, mens der til opkøb og nedrivning af bygninger kan ansøges om midler fra bygningsfornyelsespuljen. Området har behov for offentlig indsats, men det er usikkert om forskønnelse af bymidten og trafikregu-lering vil forøge de private investeringer i området. Forslaget fokuserer på fysiske tiltag i bymidten, mens sociale- og erhvervsmæssige forhold ikke fremhæves særligt. Der blev foretaget byfornyelse i bymidten i 1990’erne.

 

2)      SNOGEBÆK

Ansøger: Snogebæk Borgerforening, Havn og Handelsstandsforening, Poulsker Idrætsforening

Område: den østlige del af byen mod havnen, især området omkring Hovedgaden - fra Snogebæk Strand i syd til Balka strand mod nord.

 

Foreningerne ønsker at udvikle Snogebæk som et aktivt lokalsamfund og turistmål. Havnen skal være en dynamo for denne udvikling, området skal forskønnes og nytænkes. Der er plads til at udvikle brugsmulighederne af havnen f.eks. med lystbåde, trolling, kajakker mm.  Havneområdet indeholder bygninger og arealer, der kan anvendes til alternative formål, her-under nyt erhverv (fiskerirelateret lokalproduktion, attraktive stadepladser til udlejning mm) og steder for arrangementer og aktiviteter. Der ønskes renovering af bygninger på havne-området og etablering af nye erhvervslejemål (nye oplevelses-produkter). Nogle af de mest spektakulære områder mellem fiskehytter og røgerier bliver brugt minimalt og kan fremstå lidt tomme og rodede. En stor plads midt på havnens område benyttes således kun til festlige lejligheder samt til kræmmermarked. Her ønskes byforskønnelse i form af nyt torv, desuden ønskes mere sammenhængende stiadgang til Balka strand og små grønne oaser i bybilledet.

På et af havnens bedst beliggende områder ligger kommunens rensningsanlæg, som skal udfases indenfor 3 – 5 år. Dette kan danne ramme om et rekreativt område, vandaktiviteter om sommeren og skøjtebane om vinteren.

Det skal være nemt at komme til Snogebæk. Ønsket er at føre en mere trafiksikker cykelveje ned om havnen. En cykelparkering med elektronisk infotavle og mulighed for strømopladning ville gøre det yderligere attraktivt. En trafikregulering med lavere fartgrænse eller bilfrie zoner kunne give en bedre oplevelse og gavne trafiksikkerheden på havneområdet.

Disse forskellige tiltag kan skabe attraktive forhold for små erhverv og dermed arbejdspladser, og flere aktiviteter for byens borgere og gæster til gavn for miljøet og Snogebæks tiltrækningskraft. For at denne udvikling skal blive mulig, ønsker Snogebæk hjælp til at udarbejde en udviklingsplan og en udviklingsproces.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Der er kun en enkelt erhvervsfisker(tilknyttet Havfrisk-fisk) tilbage og havnen er ikke udbygget til gæstesejler, der mangler indtægtsgrundlag for at vedligeholde og udvikle havnen til nye formål. Institutioner og arbejdspladser er blevet lukket eller flyttet de seneste år. Forslaget lægger vægt på havnen som omdrejningspunkt for videreudvikling af oplevelser og erhvervslivet. Området emmer af liv om sommeren, og er stort set lukket ned om vinteren. Et områdefornyelsesprojekt vurderes at kunne gøre forskel og støtte op om de lokale initiativer. Alle de ønskede tiltag kan indgå i områdefornyelse. Videreudvikling af projektforslaget kan evt. udvide turistsæsonen, skabe liv i skuldersæsonen og styrke et levende lokalsamfund.

 

3)      TEJN - SANDKÅS

Ansøger: Tejn Borgerforening – med inddragelse af frsk. foreninger og erhvervslivet i Tejn.

Område: Fra Gartnerigrunden via Tejn Havn til Tejn Pynten.

Tejn Borgerforening ønsker at fastholde borgere, arbejdspladser og servicetilbud i området, at gøre området mere attraktiv, således at Tejn kan blive et samfund med liv året rundt. Der sættes fokus på Tejn Havn, som har erhvervsbygninger og store arealer, der ligger ubenyttet hen. Forslaget er videreudvikling af Bromölla projektet (EU-regi), som skal medvirke til at styrke det lokale erhvervsliv og skabe aktiviteter for fastboende og besøgende -året rundt (eks. erhvervsfiskere fra andre Østersøhavne og trolling-fiskere). Samtidig er håbet, at dette løft vil få nye virksomheder til at etablere sig i bestående uudnyttede bygninger.

 

Forslaget indeholder; Genopretning af å med mindre sø og etablering af et stiforløb med lysbånd og lysmaster langs kystlinje og havn, der binder området sammen. Tomme erhvervs-bygninger på havnen tænkes ind som styrkelse af det erhvervsliv, der har etableret sig i et fælles tilbud til bådeejere m.fl. (Marinecenter Bornholm), eller give plads til nye aktiviteter. Etablering af ”Byens Torv” med små, hyggelige stadepladser og etablering af en ny multihal skal i sommerperioden give mulighed for optræden af forskellig slags, cafeliv og samlingssted, og i vinterhalvåret mulighed for opbevaring af og værksted til træbåde og lystbåde. Bedre faciliteter til lystsejlere (ny lystbådekaj, sejlerskure mm) og for kajakroere, fritidsdykkere med fl. Skal styrke sejlerlivet. Der ønskes endvidere etablering af opholdssteder og brugerfaciliteter på havnen (røgeovn, grill, siddepladser) og forbedrede badeforhold, Falkebroen – adgangs-forholdene gøres brugervenlige og en udspringsvippe etableres.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Afmatningen i Østersøfiskeriet har sat tydelige spor på lokalområdet. Tejn var tidligere en betydelig fiskerihavn, og havnen er nu kendetegnet ved forholdsvist store områder, der ligger ubenyttet hen og industribygninger uden anvendelse. De forskellige tiltag foreslået på havne-området kan indgå i områdefornyelse og ville gøre havnen mere attraktiv for private invester-inger og støtte op om arrangementer (f.eks. det succesfulde Trolling Master Bornholm), og vurderes at kunne styrke Tejn by som bosætnings og erhvervsområde. Samtidig gøres området mere brugervenligt for byens borgere. Vej og Havne har afsat midler (1 million) til forbedringer på havnen, som kan indgå i kommunens andel af områdefornyelsen og derved øge statens andel.

 

4)      ALLINGE BY

Ansøger: Allinge-Sandvig Byforening

Område: Fra Danchels Anlæg via Allinge Havn til Kyststien til Sandkås

Byforeningen ønsker, at ny anvendelse af nedslidte og nedlagte industriområder på havnen skal styrke byen og forbedre forhold i forbindelse med store arrangementer som f.eks. Folkemødet og jazz-festival. I forbindelse med Folkemødet er der store kulturelle, sociale og trafikale udfordringer. Der ønskes permanente installationer med strøm, scene, gode opholdsrum med opholdspladser, lege- og aktivitetsområder, der tilgodeser forskellige brugergruppers behov. Endvidere ønskes sanering af havnens belægning (granit dækket med asfalt eller beton). Der ønskes bedre forhold for bløde trafikanter i Havnegade, bedre tilkørselsforhold, og koordinerede P-pladser, så det fungerer ved Folkemøde, Jazz-festival mm

Allinge har deltaget i projektet Borgerdrevet innovation ”Både-og” (foreligger et idékatalog). Der er ønske om at realisere projektet ”Folkestien”, der forbinder Danchels Anlæg med Næs Strand og videre til kyststien til Sandkås. Langs stien etableres diverse aktivitetsområder, som f.eks. parkourbane, vipper, naturlegeplads, rock pools (lommer i klipperne hvor der bades) og omklædnings og saunabygning.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Der foreligger et projektforslag ”Både og”, som et inspirationsoplæg for et projekt langs kysten via Allinge Havn. Herudover forligger der mange ideer fra idékonkurrencen ”4 havne på Bornholm” fra 2008. Forslaget bør ses i sammenhæng med anvendelse af Kjærenæs-grunden og afvikling af fremtidens Folkemøder. De forskellige tiltag foreslået på havneområdet kan gøre havnen mere attraktiv og skabe sammenhæng i hele området med mange interessante oplevelser og rekreative muligheder. Alle de ønskede tiltag kan indgå i områdefornyelse, og vurderes at kunne styrke Allinge by som turistdestination, men forslaget har hovedvægten på friluftsliv og mindre vægt på andre temaer i områdefornyelsen. Der blev foretaget en omfattende byfornyelse i Allinge i 2001.

 

 

5)      NEXØ BY

Ansøger: Nexø Borgerforening

Område: Det kystnære område mellem Nordhavnen og Stenbrudssøen. Desuden omhandler forslaget et naturgenopretningsprojekt og stisystem.

Borgerforeningen ønsker at give Nexø borgerne et naturligt møde- og opholdssted med mange aktivitetsmuligheder bl.a. ved at etablere en dækmole, anlægge en strand, en legeplads, petanquebaner, en grill-hytte og en tribune, Ved at anlægge P-pladser og opføre en toiletbygning, miljøstation, og ved at etablere mulighed for tilslutning til vand og el, kan man imødekomme det behov, der allerede forefindes. Området kan blive byens naturlige adgang til havet. Området ligger i dag øde hen, bortset fra når der afholdes få årlige arrangementer.

 

Foreningen ønsker at lave en naturgenopretning ved retablering af hele eller dele af de historiske laguner og herved afhjælpe afvandingen af det bagved liggende område, sikre udløb til havet og samtidig afhjælpe Kajakklubbens isætningsforhold og muliggøre et børnevenligt soppebassin. Der ønskes en sti, som vil kunne lede svage trafikanter væk fra befærdede veje, og Nexøhusets beboere vil via en smuk, slynget sti få adgang til både mark, skov og kyst.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Det ansøgte område er et grønt område og hovedparten omfattet af strandbeskyttelse. De foreslåede tiltag er af rekreativ karakter. Projektet kan være et aktiv for nexøborgere og besøgende, men kan næppe komme i betragtning som et områdefornyelsesprojekt. Der bør undersøges andre muligheder for finansiering af projektet, som kan gøres bredere og bedre egnet til fondsansøgning, hvis ”Både-og” idékataloget indarbejdes, så vel som aktiviteter omkring skaterpark mv. Naturgruppen arbejder med afvanding af det bagvedliggende område.

 

6)      NEXØ BY

Ansøger: Erhvervsforeningen på Østbornholm

Område: Nexø Bymidte

Projektet går ud på at lave en skulpturudstilling på 15 udvalgte pladser i byens hjerte og med dette som omdrejningspunkt skabe mere liv, debat og oplevelser for byens borgere og be-søgende. Liv på byen pladser vil virke inspirerende og gavnligt for erhvervslivet og udvik-lingen. Skulpturerne udskiftes lejlighedsvis, så der hele tiden sker forandringer. Projektet tager udgangspunkt i de positive erfaringer fra en skulpturudstilling i Bornholms Kulturuge.

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Erhvervsforeningen ønsker at gøre byen mere attraktiv ved at arrangere skulpturudstillinger. Et spændende kulturprojekt men kan ikke komme i betragtning som et områdefornyelses-projekt, eftersom ansøgningen skal indeholde problemer indenfor bred vifte af sektorer.

 

7)    TEGLKÅS

Ansøger: Teglkås havn v. bestyrelse

Område Teglkås havn

For at bevare og udvikle Teglkås Havn som attraktion, ønsker bestyrelsen bl.a. at etablere opholds- og grillpladser, faciliteter for rensning af fisk, opføre redskabsskure, samt fornyelse af havnen ved bl.a. at frilægge oprindelige granitblokke. Teglkås Havn, som er en privat havn, er en attraktion, men den er udsat for nedslidning, fordi havnens økonomi ikke er nok til at vedligeholde og udvikle havnen

Teknik og Miljøs bemærkninger

Forslaget omhandler forbedringer på Teglkås havn, som skal være med til at bevare og styrke havnen som attraktivt område. Projektet kan sikkert være med til at styrke økonomien for havnen, men kan ikke komme i betragtning som et områdefornyelsesprojekt, eftersom ansøgningen skal indeholde problemer indenfor bred vifte af sektorer.

 

8)    NYKER

Ansøger: Nyker Borgerforening. Forslaget har været behandlet i Nyker Fællesråd.

Område: Sti omkring Nyker by

Forslaget omhandler etablering af en sti rundt om byen - "Rundstien”. En del af denne sti ligger der allerede i dag i form af stien mod Rønne ad den nedlagte jernbane. Men ved at udbygge stien (en grusbelagt natursti), så den favner hele byen, etableres en trafiksikker skolevej, en genvej til idrætsanlægget og en rekreativ sti til motionister og naturelskere. Byen er omgivet af frugtbar landbrugsjord, som dyrkes ind til parcellerne. Dette forhold vil borgerforeningen gerne vende til fordel, for grænsen mellem byen og landet er markant og byder på udsyn, oplevelser og skønhed, som ikke opleves på de lidt tamme villaveje.

 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger

Forslaget omhandler en sti omkring Nyker by, som vil gavne trafiksikkerheden og styrke motion og bevægelse i området, men kan ikke komme i betragtning som et område-fornyelsesprojekt, eftersom områdefornyelse skal omhandle flere forskellige tiltag, som kan understøtte bosætning og erhverv i et problemramt byområde. Naturgruppen i Teknik & Miljø vil se på muligheden for at etablere stiforbindelse omkring Nyker.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2013-16 afsat rådighedsbeløb til nye områdefornyelsesprojekter. Regionskommunens pulje til udgifter til nye projekter udgør 884.500 kr. pr. år. I alt 3.538.000 kr. over 4 år. Herudover er der budgetlagt med forventet statstilskud til nye projekter på i alt 1.179.200 kr. i samme periode.

Hvis regionskommunen får tildelt en udgiftsramme til områdefornyelse, vil der senere blive fremsendt en sag med henblik på meddelelse af anlægsbevillig til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Aakirkeby (PDF)

2.
Allinge (PDF)

3.
Nexø 1 (PDF)

4.
Nexø 2 (PDF)

5.
Nyker (PDF)

6.
Snogebæk (PDF)

7.
Teglkås (PDF)

8.
Tejn - Sandkås (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Lokalplan 067 for Green Solution House til endelig vedtagelse

01.02.05P19-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2012 at sende lokalplanforslag 067 for Green Solution House i 8 ugers offentlig høring. Fristen er nu udløbet og der er indkommet 2 kommentarer.

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik og Forsyning indstiller

at lokalplanforslaget vedtages endeligt, idet der kun tilføjes mindre ændringer som følge af indsigelser mod lokalplanen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Anbefaler lokalplanforslag uden ændringer

Sagsfremstilling

Hotel Ryttergården i Rønne skal ombygges og udvides. For at kunne gennemføre dette byggeri skal der udarbejdes en lokalplan for området.

Lokalplanen skal muliggøre en udvikling af det nuværende Hotel Ryttergården i Rønne. Ønsket er at udvikle hotellet med et nyt koncept – Green Solution House, som er et bæredygtigt byggeri og en del af visionen for Bright Green Island.

 

Forslaget har været sendt i 8 ugers offentlig høring, hvor der er indkommet 2 bemærkninger. Den ene bemærkning er fra Rønne Vand & Varme, den anden bemærkning er fra Carl Andreas Finne og Marie Inoue, Humleløkken 13, som er en nabo til hotellet.  

 

Indsigelsesbehandling:

Der er indkommet 2 bemærkninger.

 

1.      Rønne Vand & Varme

 De har intet at bemærke, dog går de ud fra at opvarmningen fortsat sker med fjernvarme

Teknik og Miljøs bemærkninger:

Fjernvarmeforsyning reguleres ikke med lokalplaner men via varmeforsyningsloven (og varmeforsyningsplanen), der giver mulighed for at pålægge eksisterende bebyggelser tilslutningspligt til fælles varmeforsyning.

 

Ændringsforslag:

Der anbefales følgende ændring - Der tilføjes oplysning i lokalplanens redegørelse, ”forhold til anden planlægning”, om at området er omfattet af varmeforsyningsplanen.

2.      Carl Andreas Finne og Marie Inoue

a.      Ønsker byggefeltets afstand til skel mod syd-øst øget fra 5 m til 15 m.

b.      De ønsker at den sydligste hotelbygning beliggende i byggefelt 1, i stedet skal indgå i byggefelt 2, hvor der er en max højde på 6 m. I Byggefelt 1 kan der bygges op til 10 m højde. Der er bekymring for at den vil give skygge for aftensolen for flere ejendomme på Porseløkken og Humleløkken, hvis der tillades en højde op til 10 m.

c.      De foreslår en ridesti anlagt gennem området.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

 

a)     Byggefelter og bygningers placering fremgår af lokalplanens kortbilag 2. Byggefeltets afstand på 5 m til dette skel er fastlagt, fordi det er et ønske fra bygherren, at der er mulighed for at udlægge parkering i dette område. Parkeringsarealer skal udlægges inden for byggefeltet. Udover de 5 m skelafstand ligger der en cykelsti mellem boligområde og hotelområde.

b)     Den eksisterende bygning er beliggende ca. 15 m fra skel og er ca. 6 m høj. En mulig fremtidig forøgelse af bygningshøjden til 10 m vil ikke give naboejendommene væsentlige skyggegener, da byggefeltet (og bygningen) er beliggende ca. 60 m fra nærmeste boliger mod øst. Øvrige naboejendomme beliggende syd for bygningen ligger nærmere, men slagskygger i den retning vil ikke forekomme.

 

 

Bygning set fra sti ved Humleløkken

c)     Placering af en gennemgående ridesti gennem lokalplanområdet forhindres ikke af lokalplanen, hvis ejeren måtte ønske en sådan, men der findes ingen naturlige tilslutningsmuligheder til andre ridestier i området.

 

Ændringsforslag:

Teknik & Miljø anbefaler ingen ændringer

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Lokalplanforslag 067 (PDF)

2.
Indsigelse fra Carl Andreas Finne & Marie Inoue (DOCX)

3.
Indsigelse fra RVV (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende udeservering på Kirkebogård, Østerlars.

01.03.03K02-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Teknik & Miljø gav den 12. april 2012 en tidsbegrænset landzonetilladelse til udeservering i forbindelse med den eksisterende butik på Kirkebogård, Vietsvej 12, Østerlars, 3760 Gudhjem.

Teknik & Miljø gav samtidig dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen i naturbeskyttelsesloven.

Tilladelsen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Østerlars Menighedsråd.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 5. november 2012 stadfæstet regionskommunens tilladelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Vedrørende landzonetilladelsen udtaler Natur- og Miljøklagenævnet, at der ved vurderingen af, om der bør meddeles tilladelse især skal lægges vægt på de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn. I vurderingen indgår overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager. Ved afgørelsen kan der endvidere tages hensyn til eventuelle nabogener.

Vedrørende dispensationen fra fortidsmindebeskyttelseslinjen (100 m omkring en runesten ved indgangen til kirken) udtaler nævnet, at der indgår en konkret bedømmelse af det ansøgtes påvirkning af det beskyttede fortidsminde.

Et flertal på 9 af nævnets 10 medlemmer finder, at der er tale om et beskedent arrangement, som efter det oplyste ikke kan antages at medføre væsentlige ændringer i kirkens omgivelser. Flertallet lægger endvidere vægt på, at det er en midlertidig tilladelse, som regionskommunen vil revurdere efter udløbet den 31. december 2013.

Natur- og Miljøklagenævnets flertal finder således ikke, at en tilladelse vil være i strid med de hensyn, der skal varetages med fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring runestenen og planlovens landzonebestemmelser.

1 medlem finder ikke, at der bør meddelelse tilladelse til udeservering så tæt på kirken og stemmer derfor for at ændre tilladelsen til et afslag.

 

I overensstemmelse med flertallet stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet tilladelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
NMKN´s afgørelse (PDF)

2.
Oversigtskort (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. miljøvurdering af lokalplan 055

01.02.05K03-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet en klage over kommunens miljørapport vedr. lokalplan 055, der blandt andet indeholder udlæg af et vejstykke, der samtidig udgør en del af en samlet ringvej. Klagerne mente, at miljørapporten også burde belyse afledte belastninger andre steder i Rønne, fordi vejudlægget indgår i et samlet ringvejsanlæg. Regionskommunen mente bl.a. at sådanne vurderinger skal foretages i den overordnede planlægning. Nævnet ser ikke grund til at tilsidesætte kommunens faglige skøn, og kommunens miljørapport derfor står ved magt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at Natur og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet to klager vedr. Regionskommunens miljørapport vedr. lokalplan 055 for et offentligt område til plejecenter mm ved Snorrebakken i Rønne. Klagerne mente at kommunen ikke havde miljøvurderet de afledte virkninger af et udlagt vejanlæg inden for lokalplanområdet. Klagerne mente, at fordi vejanlægget indgår i en større ringvej, burde kommune også have vurderet de miljømæssige konsekvenser andre steder i Rønne.

 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede allerede i januar 2011 en udtalelse til nævnet. Det blev blandt andet fremført, at kommunen mener at miljøvurdering af planer kun skal foretages på det niveau i planlægningen som plan befinder sig i – her lokalplanniveau. Miljøvurderingen af afledte virkninger andre steder i byen henhører under den overordnede planlægning, og afhænger af andre forhold, såsom hastighedsregulering og anden trafikal regulering i Rønne, der ikke var relevante i forhold til lokalplan 055. Det blev oplyst at den trafikplan der blev udarbejdet i efteråret 2011 netop indeholdt en miljøvurdering af trafikbelastningen på et mere overordnet plan.

 

Afgørelsen er kommet meget sent, men betyder at kommunen får medhold i at miljøvurderingen af lokalplan 055 er udført i overensstemmelse med miljøvurderingsloven, og at nævnet ikke finder grund til at kritisere, at en samlet miljøvurdering af hele ringvejsprojektet først er sket i forbindelse med offentliggørelsen af kommunens forslag til trafikplan for Rønne 2011-2021.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
NMKN afgørelse vedr. lp 055 mm (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende et omklædningsskur syd for Tejn Havn.

01.03.03K02-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Resumé

Teknik & Miljø gav den 12. januar 2012 landzonetilladelse til at opføre et skur til omklædning for badende ved Østvej syd for Tejn Havn. Ansøgeren var bestyrelsen for Tejn Borgerforening. Skuret skulle opføres på et kommunalt ejet areal.

Tilladelsen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en nabo.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 5. november 2012 ændret regionskommunens landzonetilladelse til et afslag, idet skuret efter nævnets vurdering vil fremtræde meget synligt i kystlandskabet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet udtaler, at der ved administrationen af planlovens landzonebestemmelser almindeligvis bør tages hensyn til, at befolkningens adgang til friluftsaktiviteter ikke hindres unødigt. Der bør derfor normalt gives tilladelse til etablering af rekreative foranstaltninger, hvis det er foreneligt med de øvrige hensyn, som landzonereglerne skal tilgodese.

I den konkrete sag er det dog nævnets vurdering, at skuret vil fremtræde meget synligt i kystlandskabet. Det ansøgte vurderes derfor at være i strid med de landskabelige hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser.

Nævnet lægger endvidere vægt på den betydning en tilladelse ville kunne få for fremtidige lignende sager om byggeri af badehuse m.v. i kystområder.

Nævnet ændrer på denne baggrund regionskommunens tilladelse til et afslag.

 

 

Teknik & Miljøs bemærkninger til afgørelsen:

Tilladelsen blev givet for at imødekomme Tejn Borgerforenings ønske om at få et mindre omklædningsskur så tæt ved badestedet som muligt.

Arealet er et bynært område præget af andre aktiviteter (fodboldmål og bådopbevaring).

Teknik & Miljø lagde vægt på, at der var tale om en mindre og primitiv bygning (træskur på 6 m2) til et almennyttigt formål. Teknik & Miljø henviste i afgørelsen til, at der normalt kan gives tilladelse til opførelse af publikumsfaciliteter som toiletter, rastepladser, shelters, bålhytter og lignende for at forbedre forholdene for det almene friluftsliv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
NMKN´s afgørelse. (PDF)

2.
Oversigstkort, omklædningsskur (PDF)

3.
Tegning af omklædningsskur (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

24.00.00K02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden (det kommunale tilsyn) vedrørende Vej og Park Bornholms anvendelse af overskudskapacitet / udførsel af opgaver for private.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at orienteringen om udtalelsen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til ØKE/KB

Sagsfremstilling

Dansk Byggeri har anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere, om Bornholms Regionskommune handler i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at udføre mindre vedligeholdelsesopgaver, foretage snerydning og pleje af grønne arealer for private kunder og ved at anlægge en parkeringsplads for et privat aktieselskab.

Statsforvaltningen Hovedstaden har på denne baggrund udtalt, at det vurderes at overskudskapaciteten hos Vej og Park Bornholm ikke opstået utilsigtet, og at der ikke er oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at overskudskapaciteten i Vej og Park ikke kan elimineres eller reduceres væsentligt ved en anden tilrettelæggelse af arbejdet.

Statsforvaltningen finder derfor ikke, at Bornholms Regionskommune (Vej og Park Bornholm) kan udføre mindre vedligeholdelsesopgaver eller foretage snerydning og pleje af grønne arealer for private. Tilsynet finder heller ikke, at Vej og Park Bornholm kan anlægge en parkeringsplads for et privat aktieselskab.

 

Det er herefter statsforvaltningens vurdering, at Bornholms Regionskommunens (Vej og Park Bornholms) aktiviteter for private ikke er i overensstemmelse med kommunalfuldmagts- reglerne.

Statsforvaltningen har anmodet Bornholms Regionskommune om en redegørelse for, hvordan kommunen vil bringe administrationen i Vej og Park Bornholm i overensstemmelse det af statsforvaltningens tilkendegivne.

 

Der arbejdes i administrationen på en redegørelse (svar) til statsforvaltningen.

 

Statsforvaltningens udtalelse er vedlagt som bilag.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Afgørelse fra Tilsynet i Statsforvaltningen Hovedstaden 02.11.2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Salg af kommunalt ejede andelsboliger

82.02.00G10-0162

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I 2006 blev det besluttet, at kommunens fritliggende enkeltboliger skal sælges ved fraflytning. Regionskommunen ejer 4 andelsboliger - 3 i Aakirkeby og 1 i Allinge. Vi anbefaler at disse andelsboliger også bliver solgt ved fraflytning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at den ledige andelsbolig i Aakirkeby sættes til salg

b)     at der træffes principiel beslutning om, at andelsboliger sælges ved fraflytning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Regionskommunen ejer 3 andelsboliger i Ipsens Gård i Aakirkeby og 1 andelsbolig i Rosengården i Allinge.

På nuværende tidspunkt er en af andelsboligerne i Aakirkeby – Svanekegade 26 - ledig og foreslås derfor solgt.

Økonomiske konsekvenser

Ved accept af tilbud vil salgsprovenuet, efter fradrag af andelsbevisets bogførte værdi, indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til køb og salg af jord og bygninger under politikområde 11 Erhverv og samfund.

Herefter afsættes halvdelen af nettoprovenuet som rådighedsbeløb til brug for vedligeholdelse og modernisering af den resterende boligmasse under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

De mistede lejeindtægter og de sparede udgifter til vedligeholdelse indregnes i fremtidige budgetter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Teknik- og Miljøudvalget

00.30.14G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser på Teknik- og Miljøudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 2,8 mio. kr. på den overførbare bevilling. Der er fra 2011 overført et samlet underskud på 7,0 mio. kr. Endvidere er der en sag, hvor det forventes at BAT får overført ubrugte anlægsmidler på indkøb af busser på 3,1 mio. kr. til driften i 2012. Godkendes denne overførsel på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november, forventes samlet set et underskud på 6,8 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 16,6 mio. kr., hvoraf 14,0 mio. kr. forventes overført til 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der gives en tillægsbevilling på 406.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som finansieres af kassen

c)     at der gives en tillægsbevilling på 6.755.000 kr. på den overførbare bevilling, som finansieres af næste års budget på udvalgets ramme

d)     at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 6.712.800 kr. vedr. udgifter til omfartsvejen øst om Rønne og en tilsvarende negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedr. statstilskuddet til projektet.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstilling anbefales. Udvalget ønsker en redegørelse for hvordan budget 2013 inkl. overførsel fra 2012 bringes i balance.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj. Dette er således den sidste budgetopfølgning i 2012.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler fra 2011. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på Facility Management under BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgning.

 

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår opfølgning på anlæg på politikområdeniveau.

 

Drift

politikområde 9 Teknik og Miljø forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført et underskud på 6,1 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 5,6 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Fortsat fokus på økonomistyringen. Teknik & Miljø har i 2012 indhentet dele af det overførte underskud fra 2011, og der ses en stor forbedring for beredskabet. I 2013 skal der fortsat arbejdes med løbende justering i den samlede opgavevaretagelse i Teknik & Miljø med henblik på at tilpasse driften til budgettet, samt uforudsete men nødvendige opgaver.

·         Der er både i budget 2012 og fremover en betydelig udfordring på konto 6 (administrationskontoen). Dette skyldes, at de besparelser, der af egen drift blev gennemført i 2011 i Teknik & Miljø, for at tilpasse aktiviteten til budgettet, også blev indregnet som en permanent besparelse på udvalgsområdet. Samtidig er området pålagt andre og yderligere administrative besparelser

 

politikområde 10 Forsyning og drift forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført et underskud på 1,0 mio. kr., idet 0,6 mio. kr. af Vej og Parks overskud er konverteret til anlæg. Samlet set forventes et underskud på 4,3 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbare bevilling forventes balance mellem budget og forbrug i 2012

De største udfordringer på politikområdet:

·         Fortsat implementering af BRK Ejendomsservice med fuld udrulning i 2013.

 

Anlæg

politikområde 9 Teknik og Miljø forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. idet der heri er indeholdt et merforbrug på 4,4 mio. kr. på et projekt under Mulighedernes Land, hvortil der søges tillægsbevilling. Der forventes overført 7,0 mio. kr. til 2013.

I forbindelse med budgetlægningen for 2013 er der afsat rådighedsbeløn i 2013 og 2014 i henhold til de forventninger til tidsplanen der forelå i september 2012. Det indebærer, at rådighedsbeløbet i 2012 skal reduceres med 6.712.800 kr. idet statstilskuddet reduceres tilsvarende.

 

politikområde 10 Forsyning og drift forventes et mindreforbrug på 14,1 mio. kr., hvoraf 7,1 mio. kr. forventes overført til 2013. Der er et mindreforbrug på køb af busser til BAT på 3,1 mio. kr., som forventes overført til driften. Herudover forventes et mindreforbrug på BOFAs projekt vedr. udvidelse af deponikapacitet på 4 mio. kr. Anlægget er forudsat lånefinansieret, og låneoptagelsen reduceres således tilsvarende.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. oktober 2012 udviser samlet set på driften et merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2012 på Teknik- og Miljøudvalgets områder, hvilket er en forværring på 1,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli.

 

Fra 2011 er overført et samlet underskud på 7,0 mio. kr. idet 0,6 mio. kr. af overført overskud hos Vej og Park er konverteret til anlægsmidler. 

Status på ansøgning om brug af overførsler i 2012, at der er godkendt brug af 0,5 mio. kr. til drift og 0,6 mio. kr. til anlæg.

 

Vedr. BAT er der en sag på vej gennem det politiske system, hvor et mindreforbrug på indkøb af nye busser på 3,1 mio. kr. konverteres fra anlægsbevillingen til drift i 2012. Forventes behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november.

 

Det samlede resultat for 2012 forventes dermed, at blive et underskud på 6,8 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets områder.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2012

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2012

Overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

9 Teknik og Miljø

487

-406

-6.061

-5.574

-406

10 Forsyning og drift

-3.290

 

-962

-4.251

 

Teknik- og Miljøudvalget

-2.803

-406

-7.023

-9.826

-406

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 16,6 mio. kr., hvoraf 14,0 mio. kr. forventes overført til 2013.

 

Tabel 2: Anlægsopfølgning pr. 31. oktober 2012

Beløb i 1.000 kr.

 

2012

 

Forventet overførsel til 2013

Rådigheds-beløb

Forventet forbrug

Forventet afvigelse

9 Teknik og Miljø

31.594

29.093

2.501

6.970

10 Drift og forsyning

46.691

32.565

14.125

7.054

Teknik og Miljøudvalget

78.285

61.659

16.626

14.024

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
TMU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOC)

2.
TMU, anlægsopfølgning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Evaluering af dialogmøde 30. oktober 2012

00.15.02G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Evaluering af dialogmødet på Teknik- og Miljøudvalgets område den 30. oktober 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at evaluering af mødet drøftes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Drøftet

Sagsfremstilling

Der blev afholdt dialogmøde på Teknik- og Miljøudvalgets område den 30. oktober 2012. På mødet deltog medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget, samt ledere og medarbejderrepræsentanter fra Teknik & Miljø, og virksomhederne BOFA, BAT, BRK Ejendomsservice og Vej og Park Bornholm på forsyningsområdet.

Overskriften for dialogmødet var erhvervsservice og jobskabelse, med afsæt i hvordan Teknik og Forsyning kan bidrage til, at erhvervet på Bornholm får de bedste betingelser.

Drøftelserne tog udgangspunkt i Dansk Industris landsdækkende analyse af det lokale erhvervsklima 2012, hvor Bornholm samlet set scorer lavt i analysen med en placering som kommune nummer 89 ud af 98.

 

Det foreslås, at udvalget gennemfører en evaluering af mødet. Der kan tages udgangspunkt i følgende spørgsmål:

-         Hvordan synes Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer dialogmødet forløb?

-         Hvordan oplevede udvalget dialogen med virksomhederne?

-         Skal der ændres på mødets form, indhold, deltagerkreds, længde eller andet?

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

19

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. december 2012

Ingen