Referat
Børne- og Skoleudvalget
14-08-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Oversigt over ansøgninger om anvendelse af overført overskud i 2012
  åbent 3 Placering af medarbejdere på Bornholms FamilieCenter - anlægsbevilling
  åbent 4 Anlægsbevilling til indretning af SFO på Skole Nord, afdeling Svartingedal
  åbent 5 Anlægsbevilling til renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Bornholms Ungdomsskole - tillægsbevilling
  åbent 6 Anlægsbevilling til lovliggørelse af tekniske installationer på Skole Nord, afdeling Kongeskær
  åbent 7 Forslag til anvendelse af renoveringspulje på børne- og skoleområdet
  åbent 8 Orientering om læsemålsætning
  åbent 9 Temamøde om skolepolitikken
  åbent 10 Forslag til manualer for gennemførelse af tilsyn med anbringelsestilbud på børneområdet
  åbent 11 Privat/offentligt samarbejde på Børne- og skoleudvalgets område
  åbent 12 Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning - styringsaftalen
  åbent 13 Drøftelse af projekt Rastepladsen
  åbent 14 Økonomi og status på implementeringen af BDO´s anbefalinger i Bornholms Familiecenter
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 16 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Oversigt over ansøgninger om anvendelse af overført overskud i 2012  

00.30.00Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

 

Resumé

Som led i de nye procedurer for virksomhedernes anvendelse af overførte overskud er der udarbejdet oversigt med de – indenfor fristen - indgivne ansøgninger om anvendelse af overført overskud fra 2011 til 2012 på Børne- og skoleudvalgets område.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

a)     Oversigten drøftes 

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Børne- og Skoleudvalget tager oversigten til efterretning og henleder Økonomi- og Erhvervsudvalgets opmærksomhed på, at der er tilbagemeldinger fra virksomheder om en ubalance imellem den økonomiske ramme tildelt folkeskoleområdet og det fastsatte serviceniveau 2012.

Det bør i ØKEs beslutningen om anvendelse af overskud sikres, at virksomhedernes fortsatte motivation til opsparing fastholdes.

BSU ønsker en beregning af den tilkendegivne ubalance på folkeskoleområdet inden Budgetseminar 3.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2011 til 2012 vedr. drift blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2012, og budget 2012 er efterfølgende blevet korrigeret med budgetoverførslen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på dets møde den 15. februar 2012 at ønsker om anvendelse af godkendte overskud i 2012 skulle forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget.  Ansøgningsfristen for anvendelse af overskud er fastlagt til den 10. august 2012. 

 

Forud herfor har Børne- og Skolesekretariatet udarbejdet vedhæftede oversigt, med de for Børne- og skoleområdet indsendte ansøgninger til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling den 22. august 2012. Opmærksomheden henledes på, at det af oversigten fremgår, at flere af ansøgningerne allerede er behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.  

 

Bilag 1: Oversigt over ansøgninger til ØKE om anvendelse af overskud fra virksomheder mv. på BSU området

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Oversigt over ansøgninger til ØKE om anvendelse af overskud fra virksomheder mv. på BSU området (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Placering af medarbejdere på Bornholms Familie Center - anlægsbevilling

17.01.04P05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Placering af de medarbejdere fra Bornholms FamilieCenter, der skal betjene Dagtilbud Nord, samt Kongeskærskolen foreslås placeret i lokaler i tilknytning til Kildebakken.

 

Der søges i den forbindelse om en anlægsbevilling til ombygning af bygningerne i tilknytning til Kildebakken til brug for Bornholms Familiecenter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a.        at den endelige placering af sagsbehandlere i Distrikt Nord sker i en bygning i tilknytning til Kildebakken.

b.       at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.030.450 kr. til ombygning af bygningerne i tilknytning til Kildebakken til brug for Bornholms FamilieCenter.

c.        at tillægsbevillingen på 2.030.450 kr. finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

d.       at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 03 Børn og Familie (Facility Management)

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Børne- og Skoleudvalget udbeder sig en genvurdering af projektet med henblik på ny drøftelse på Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. september. 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. juli 2010 en ændret organisering af det nuværende Bornholms FamilieCenter, der blandt andet indebar, at der skulle placeres medarbejdere fra Bornholms FamilieCenter i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter.

 

I henhold til tids- og handleplanen for organiseringen af det nuværende Bornholms FamilieCenter foreslås det, at sagsbehandlerne der skal betjene distrikt Nord placeres i lokaler i en bygning i tilknytning til Kildebakken.

 

Steenbergs Tegnestue Aps har udarbejdet et forslag til en bygningsmæssig nødvendig tilpasning og ombygning af den omtalte bygning på Kildebakken til brug for Bornholms FamilieCenter med etablering af 6 kontorarbejdspladser til medarbejdere fra Bornholms FamilieCenter. Herudover skal der indrettes mødefaciliteter, handicaptoilet mv. Projektet omhandler desuden flytning og etablering af det bestående bibliotek til anden bygning på Kildebakken.

 

Steenbergs Tegnestue Aps har kalkuleret prisen for en ombygning af en del af Kildebakken, så den kan anvendes af Bornholms FamilieCenter, til 2.030.450 kr.

 

Der vedlægges bilag med tegninger af de foreslåede ombygninger.

 

Ved godkendelse af denne sag vil de bevillingsmæssige forhold vedrørende den fysiske udflytning af sagsbehandlerne til Kildebakken være på plads.

Herefter vil der være udgifter til etablering og drift af overfaldsalarm, samt forøget kørselsbehov. Disse sager vil blive fremsendt til politisk behandling senere.

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygninger i Distrikt Nord blev pr. 1. marts overdraget til BRK Ejendomsservice, som første del af implementeringen af Facility Management.

Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administrationen af projektet vil skulle varetages af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

    

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 2.030.450 kr. til ombygning af en del af Kildebakken. Anlægsudgifterne foreslås finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 4.856.251 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Skitse ombygning Kildebakken (PDF)

2.
Kalkulation Kildebakken (PDF)

3.
Eksisterende forhold Kildebakken (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til indretning af SFO på Skole Nord, afdeling Svartingedal  

82.18.00P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til indretning af skolefritidsordning på Skole Nords afdeling Svartingedal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:
 

a)      at der gives en anlægsbevilling på 721.000 kr. til ombygning af Østergadefløj samt Østergade 21 A på Skole Nords afdeling Svartingedal i Hasle til brug for ”Klippan SFO”

b)      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 721.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i ”Renoveringspulje, børne- og skoleområdet” 

c)      at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility management)

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 blev det besluttet at flytte skolefritidsordningen ”Klippan SFO” (tidligere ”Bia Lid”) ved Skole Nords afdeling Svartingedal op i de eksisterende skolebygninger.

Lukningen af Skole Nords afdeling Klemensker medførte en forøgelse af børnetallet og villaen beliggende Østergade 21 A i Hasle blev derfor inddraget til brug for skolefritidsordningen.

Den ændrede anvendelse fra undervisningslokaler til skolefritidsordning kræver en række bygningsmæssige ændringer i henhold til gældende lovgivning.

 

Beregning af overslagspris for arbejdet er blevet udført af ekstern rådgiver i samarbejde med BRK Ejendomsservice, der efterfølgende har kvalitetssikret kalkulationen.

Kalkulationen udgør en overslagspris og er udarbejdet efter vurdering af nødvendige bygningsændringer i Østergadefløj og Østergade 21 A i forbindelse med indretning af skolefritidsordning på Skole Nords afdeling Svartingedal.

 

De beskrevne og kalkulerede bygningsændringer er aftalt med bygge- og brandmyndighederne med baggrund i gældende lovgivning ved bygningernes ændrede anvendelse.

 

Endelig er det forudsat, efter aftale med bygge- og brandmyndighederne, at villaen Østergade 21 A kun skal anvendes i begrænset tid og at der derfor bliver dispenseret for en række krav til bl.a. opsætning af Airmaster. Dispensationen bliver dog tidsbegrænset til en periode på 5 år.

 

Indskolingens fællesrum (det tidligere fysiklokale) bliver ikke betragtet som en del af skolefritidsordningen, men som undervisningslokale, der kun lejlighedsvis udlånes til skolefritidsordningen.

 

Overslagspris på ombygningen udgør 721.000 kr. og kalkulationen er bilagt sagen.

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygninger i Distrikt Nord blev pr. 1. marts overdraget til BRK Ejendomsservice, som første del af implementeringen af Facility Management.

Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administrationen af projektet varetages af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 721.000 kr. til indretning af skolefritidsordning på Skole Nords afdeling Svartingedal ved ombygning af Østergadefløj og Østergade 21 A.

Anlægsudgiften kan finansieres af renoveringspuljen til børne- og skoleområdet. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 9.532.800 kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2012 blev der afsat 10 mio. kr. i denne pulje, idet der samtidig blev indregnet kvalitetsfondsmidler. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Kalkulation20120710 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Anlægsbevilling til renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Bornholms Ungdomsskole - tillægsbevilling

82.18.00P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord.

Da der er konstateret stor koncentration af fugt og heraf følgende skimmelsvamp og der er behov for både konkrete renoveringstiltag og fortsatte undersøgelser for at bringe lokalerne i brugbar stand, ansøges om en tillægsbevilling på 220.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 220.000 kr. til udbedring af skader og videre undersøgelser i forbindelse med bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 280.000 kr.

b)     at tillægsbevillingen på 220.000 kr. finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelseSagsfremstilling

Bygningsafdelingen under BRK Ejendomsservice har igangsat undersøgelser samt gennemført renovering af kloakker og brønde på Ungdomsskolens afdeling Nord i Klemensker.

 

Resultaterne af skimmelundersøgelsen er bilagt sagen og viser, at der i næsten alle prøver blev fundet for høje tal af relevante skimmelarter, herunder skimmelsvampearter, som er problematiske for indeklimaet.

Indtil der er gennemført udbedringer og skimmelsaneringer kan de berørte lokaler kun anvendes med restriktioner.

 

Der er ligeledes udført arbejder til afhjælpning af opfugtningen, men denne viser sig at have flere årsager. For at undgå yderligere opfugtning og deraf følgende skimmelvækst skal årsagerne klarlægges og nødvendige renoveringer udføres.

 

Det er BRK Ejendomsservices vurdering, at der hurtigst muligt bør iværksættes følgende tiltag:

 

·       undersøgelser til identificering af årsagerne til opfugtning og skimmelsvampe

·       rensning for eksisterende skimmelsvamp

·       affugtning

·       reetablering af allerede fundne skader/kritiske forhold

 

De beskrevne renoveringsopgaver er skønnet til at koste 220.000 kr. Resultatet af kommende undersøgelser forventes at afdække, om der bliver behov for yderligere indsats.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. april 2012 en anlægsbevilling på 60.000 kr. til renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp på Ungdomsskolens afdeling Nord i Klemensker. Bevillingen blev finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger.

 

Samme finansieringsmodel foreslås anvendt i denne sag, hvor der søges om en tillægsbevilling på 220.000 kr. til yderligere bekæmpelse af skimmelsvamp. Det korrigerede rådighedsbeløb i renoveringspuljen til skolebygninger udgør 561.913 kr.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den samlede anlægsbevilling til projektet udgøre 280.000 kr.

 

Det skal bemærkes at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af renoveringspuljen til skolebygninger. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Bilag 1 Status over gennemførte og kommende opgaver (DOC)

2.
Bilag 2 Indeklimarapport Bornholms Ungdomsskole Nord (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til lovliggørelse af tekniske installationer på Skole Nord, afdeling Kongeskær

82.18.00P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til ventilationsanlæg og lovliggørelse af gasinstallationer på Skole Nords afdeling Kongeskær.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til ventilationsanlæg og lovliggørelse af gasinstallationer på Skole Nords afdeling Kongeskær

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i ”Renoveringspulje, børne- og skoleområdet”

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilles til Kommunalbestyrelsen godkendelse.

Derudover anmoder Børne- og Skoleudvalget om en oversigt over principper for fordeling af de almindelige vedligeholdelsesbudgetter fordelt på lokationer.   


Sagsfremstilling

 

BRK Ejendomsservice har observeret manglende ventilationsanlæg i et klasseværelse og ulovlige gasinstallationer på Skole Nords afdeling Kongeskær.

 

Det ene klasseværelse i den midlertidige pavillon har intet ventilationsanlæg. Klasseværelset blev indtil 2010 anvendt som grupperum for op til 10 børn i SFO. Lokalet er siden blevet anvendt som klasselokale for en 4. klasse med 28 elever. Derfor opfylder indeklimaet ikke arbejdsmiljølovens krav vedr. tilladte grænseværdier for CO2 indhold.

 

BRK Ejendomsservice vurderer, at det er nødvendigt at installere et ventilationsanlæg i lokalet. Et ventilationsanlæg med den tilstrækkelige kapacitet koster 50.000 kr. inklusive montering.

 

Der er endvidere konstateret ulovlige gasinstallationer i fysiklokalet i fløj D.

Der er indhentet tilbud på VVS arbejde på 116.000 kr. El-arbejdet er beregnet til 34.000 kr. og lovliggørelsen af gasinstallationerne koster således i alt 150.000 kr.

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygninger i distrikt Nord blev pr. 1. marts 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice som første del af implementeringen af Facility Management.

Dette anlægsprojekt indgår således i ”professionel ejendomsdrift” og administrationen af projektet varetages af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til ventilationsanlæg og lovliggørelse af gasinstallationer på Skole Nords afdeling Kongeskær.

Anlægsudgiften kan finansieres af renoveringspuljen til børne- og skoleområdet. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 9.532.800 kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2012 blev der afsat 10 mio. kr. i denne pulje, idet der samtidig blev indregnet kvalitetsfondsmidler. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Forslag til anvendelse af renoveringspulje på børne- og skoleområdet

82.20.00P20-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 10. april 2012 at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde idékatalog til fremtidige ny-, om- og tilbygninger på børne- og skoleområdet. Forslagene skulle i videst muligt omfang prissættes og endelig skulle arbejdsgruppen forelægge en langsigtet, prioriteret plan for anvendelsen af de afsatte anlægsmidler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at Børne- og Skoleudvalget drøfter, om der skal ske en forhåndsfordeling af puljemidlerne mellem politikområde 01 Dagpasning og politikområde 02 Undervisning og i bekræftende fald, hvilke beløb, der tildeles de to politikområder

b)     at Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der prioriteres 96.000 kr. til sikkerhedsinspektion og opfølgning/godkendelse af 22 legepladser på dagtilbudsområdet

c)     at Børne- og Skoleudvalget drøfter og anbefaler, hvilke øvrige konkrete projekter indenfor politikområde 01 Dagpasning og politikområde 02 Undervisning, der ønskes igangsat nu og hvilke projekter, der ønskes igangsat på længere sigt

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

ad a: Der sker ikke en forhåndsfordeling

ad b: Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

ad c: Det indstilles, at de anbefalede prioriterede projekter endeligt beregnes og sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2012.  

 

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe består af repræsentanter for BRK Ejendomsservice, Økonomi og Analyse, virksomhedsledere på dagtilbuds- og skoleområdet samt Børne- og Skolesekretariatet.

 

Gruppen fik til opgave at udarbejde et idékatalog til fremtidige ny-, om og tilbygninger på børne- og skoleområdet, at udarbejde prisoverslag for de enkelte projekter og endelig at præsentere en langsigtet prioriteret plan for anvendelsen af de resterende puljemidler fra anlægspuljerne ”Renoveringspulje til skolebygninger” og ”Renoveringspulje, børne- og skoleområdet”.

 

De uforbrugte midler i de to puljer udgør pr. 30. juni 2012 tilsammen 10.094.713 kr.

 

Med henvisning til Børne- og Skoleudvalgets behandling af tidligere punkter på denne dagsorden vedrørende lovliggørelse af skolefritidsordningen på Skole Nords afdeling Svartingedal, renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp i Bornholms Ungdomsskole og lovliggørelse af tekniske installationer på Skole Nords afdeling Kongeskær er restbeløbet reduceret med 1.141.000 kr., så der herefter kalkuleres med uforbrugte midler i de to anlægspuljer på i alt 8.953.713 kr.

 

I den videre sagsfremstilling henvises generelt til bilaget ”20120717 Prioriteret oversigt BSU renoveringspulje”.

 

Arbejdsgruppen har via repræsentanterne for virksomhedslederne på dagtilbuds- og skoleområdet indhentet forslag fra virksomhederne på de to politikområder. Det er således den enkelte virksomhed, der har formuleret ønskerne til renoveringsprojekter på egen virksomhed.

Herefter er ønskerne behandlet i arbejdsgruppen med henblik på yderligere specificering og afklaring af projekternes indhold og omfang.

De enkelte projektforslag er fremsendt til BRK Ejendomsservice, der har foretaget overslagsvurdering, indhentet konkrete pristilbud og kvalificeret allerede foreliggende prisoverslag. Hertil har BRK Ejendomsservice tilføjet akutte vedligeholdelsesprojekter, der relaterer sig til en enkelte virksomheds renoveringsprojekter.

Det har på grund af den snævre tidsramme ikke været muligt at prissætte alle projektforslag og det fremgår af bilaget med den prioriterede oversigt, hvilke projekter, der mangler konkret projektbeskrivelse og hvilke projekter, der endnu ikke er prissat.

 

Arbejdsgruppen har gennem hele processen drøftet, hvilke typer af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, der burde indgå i den langsigtede plan, da dette forhold ikke er beskrevet i arbejdsgruppens kommissorium.

BRK Ejendomsservice har påpeget behovet for at inddrage opgaver vedr. myndighedskrav, kritisk vedligeholdelse, begrænset funktionssvigt og følgeskader.

Arbejdsgruppen har valgt at medtage de af BRK Ejendomsservice nævnte områder som et appendix til de foreslåede projekter, men det understreges, at de beregnede akutte vedligeholdelsesopgaver ikke er udtømmende, da dette tidsmæssigt ikke har været muligt.

Det er arbejdsgruppens generelle anbefaling, at de afsatte puljemidler anvendes til pædagogiske aktiviteter og legepladser/udearealer, mens akutte vedligeholdelsesopgaver bør afholdes af de afsatte vedligeholdelsesbudgetter for de enkelte bygninger, subsidiært ved tillægsbevillinger.

Det er i arbejdsgruppens anbefalede prioritering forudsat, at afledte, nødvendige IT-mæssige opdateringer (kabling, racks, trådløst net m.v.) finansieres ved særskilt bevilling.

 

Af bilaget fremgår de projektforslag, arbejdsgruppen anbefaler iværksat nu.

Prioriteringen fremgår af kolonnen ”Prioritet”.

På ”Dagtilbud pædagogiske aktiviteter” prioriteres PD1, PD2 og PD3.

På ”Skoler pædagogiske aktiviteter” prioriteres PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8 og PS9.

På ”Dagtilbud udearealer” prioriteres UD1, UD2, UD3, UD4, UD5 og UD6.

På ”Skoler udearealer” prioriteres US1, US2, US3, US4 og US5.

 

Såfremt det besluttes at igangsætte de af arbejdsgruppen anbefalede prioriteringer anslås den samlede udgift på de prissatte projekter at blive 6.677.290 kr.

 

Hertil skal lægges udgifter til gennemførelse af projekterne PD3, PS1, PS2, US3, US4 og US5, der endnu ikke er tilstrækkelig specificeret eller prissat.

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der generelt opprioriteres på legepladser/udeområder og der fremadrettet sikres den nødvendige vedligeholdelse og godkendelse af legepladserne.

Økonomiske konsekvenser

Det korrigerede budget pr. 30. juni 2012 er for de to puljer tilsammen 10.094.713 kr.

Såfremt det besluttes, at lovliggørelse af skolefritidsordningen på Skole Nords afdeling Svartingedal, renovering af kloak og bekæmpelse af skimmelsvamp i Bornholms Ungdomsskole og lovliggørelse af tekniske installationer på Skole Nords afdeling Kongeskær, der er beregnet til i alt 1.141.000 kr., finansieres af renoveringspuljerne, vil der herefter være uforbrugte midler på i alt 8.953.713 kr.

Iværksættelse af de anbefalede prioriteringer fra arbejdsgruppen er prissat til 6.677.290 kr. inklusive legepladsinspektion og opfølgning/godkendelse.

Der vil således være et restbudget i de to puljer på 2.276.423 kr. til dækning af projekterne PD3, PS1, PS2, US3, US4 og US5, der er anbefalet prioriteret af arbejdsgruppen, men endnu ikke prissat.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
20120717 Prioriteret oversigt BSU renoveringspulje (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Orientering om læsemålsætning

17.01.11P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

En arbejdsgruppe har udarbejdet en læse–skrive målsætning for de bornholmske skoler. Målsætningen fremlægges til orientering

Indstilling og beslutning

Områdechefen for børn – og Skole indstiller at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilling taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe bestående af læse - skrivekonsulenten ved PPR og en læsevejleder fra hver af de fire almene skoler har i fællesskab udarbejdet en læse - skrivemålsætning for de bornholmske skoler. Målsætningen har været behandlet i skoleledergruppen.

 

Målsætningen indeholder definitioner på det at læse og skrive og understreger vigtigheden af at skolerne inddrager forældrene i børnenes læse og skriveudvikling. Endvidere er der for hvert klassetrin opstillet mål for indhold, organisering og  evaluering samt mål for skole-hjem samarbejdet på læse - skrive området og en beskrivelse af læsevejlederens rolle. Til slut er der en beskrivelse af læsekonferencen som gennemføres på alle bornholmske folkeskoler og litteraturhenvisninger

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Læsemålsætning (DOC)

2.
Det gode læseforløb (PUB)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Temamøde om skolepolitikken

17.01.10P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2012 kommunens skolepolitik og, at afholde et temamøde om hvordan kommunalbestyrelsen kan understøtte politikken.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

Forslaget til program og rammerne for temamødet tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilling taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

En skolepolitik der understøtter størst mulig læring – Hvad skal der til?

Formålet med skolepolitikken er at sætte rammer for skolernes arbejde med at udvikle undervisningen så børnene opnår størst mulig læring. Forskningen viser, at der med ret enkle midler kan opnås bedre resultater. Skolerådet, der har til opgave at rådgive undervisningsministeren om evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen har netop udgivet sin årsrapport. Årsrapporten anbefaler at kommunalbestyrelserne sætter få, fælles og ambitiøse mål for at sikre de bedste resultater i en fælles folkeskole. Skolerådet henviser til Delstaten Ontario i Canada, der netop har benyttet denne strategi og opnået gode resultater.

Uddannelsesforskeren Hilbert Meyer nævner følgende ti kvaliteter som centrale for, at eleverne lærer noget:

• klar struktur i undervisningen

• tiden bruges på læringsorienterede aktiviteter

• positivt, læringsorienteret klima

• indholdsmæssig klarhed

• forståelsesorienteret kommunikation

• flerhed af undervisningsformer og – metoder

• individualiserede krav

• hensigtsmæssige øvelser eller træning

• gennemskuelige forventninger

• gennemtænkte omgivelser

 

Det foreslås, at skolerådets anbefalinger og Hilbert Meyers ti kvaliteter indgår som en del rammen for diskussionerne på temamødet.

 

Rammer

Det forslås at mødet holdes tirsdag den 11. september 2012 kl. 16.00 til 19.00 med efterfølgende spisning. Mødet afholdes på en skole eller på uddannelsescenter Snorrebakken. Kommunalbestyrelsen, de syv skolebestyrelser og de syv skolers ledelser inviteres til at deltage. Desuden inviteres to repræsentanter fra det bornholmske erhvervsliv. Skolerne er blevet adviseret om mødetidspunktet.

 

Mødet tager afsæt i de konkrete forslag til handlinger der fremkom på skolens dag den 29. februar 2012.

 

Målet med temamødet

Fagsekretariatet har organiseret forslagene i nogle spor, som både kan supplere hinanden, men som også kan opfattes så forskelligt, at de kan danne udgangspunkt for en systematisk drøftelse af hvad kommunalbestyrelsen vil prioritere.

Det er målet med mødet, at kommunalbestyrelsen giver et bud på hvilke spor der skal prioriteres og omsættes i meget få klare mål for de skolepolitiske indsatser. Skolerne skal derefter udarbejde tids- og handleplaner for gennemførelsen af indsatserne. Tids- og Handleplanerne skal være så præcise, at det er muligt at vurdere målopfyldelsen og afklare hvilke indsatser, der er brug for, hvis skolerne skal kunne nå det (de) opstillede mål.

 

Program

Det foreslås at mødet har følgende punkter:

 

1.      Velkomst ved borgmesteren

2.      Hvordan er skolevæsenets mål placeret i for til det nationale og lokale målsætningshierarki?

3.      Gennemgang af rammen for de efterfølgende diskussioner.

4.      Oplæg om skolernes åbenhed i forhold til det omgivende samfund (15 min.)

5.      Hvor skal vi hen? Todelt drøftelse med udgangspunkt i konkrete forslag organiseret i følgende spor:

a. Fælles profilering?

b. Lokal frihed?

c. Åbenhed mellem skolerne og i forhold til omgivende samfund

d. Fokus (forslag til konkrete prioriteringer) Første del: diskussioner i grupper bestående af både politikere, bestyrelsesmedlemmer og fagprofessionelle. Anden del: Skoler og bestyrelser drøfter ønsker til lokal prioritering skolevis. Kommunalbestyrelsen mødes for at drøfte, hvilke indsatsområder, der skal prioriteres i perioden 2013 til 2017.

6.      Opsamling ved borgmesteren

7.      Spisning

 

Der indlægges to korte pauser.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til fortæring anslås til 7.500 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Forslag til manualer for gennemførelse af tilsyn med anbringelsestilbud på børneområdet

27.30.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har tidligere behandlet Socialministerens og KL’s anbefalinger og heri indgik en række forhold som nu er beskrevet i manualer for gennemførelse af tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at forslagene til tilsynsmanualer tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilling taget til efterretning og videresendes til orientering til Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Som led i den fortløbende kvalificering af tilsynsopgaverne er der udarbejdet forslag til manualer for tilsyn med henholdsvis plejefamilier samt døgninstitutioner og botilbud.

 

Manualerne skal således danne grundlag for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af tilsynsbesøg. Manualerne inddrager også en beskrivelse af de forhold, som supplerer tilsynsbesøgene og som også indgår i den endelige vurdering.

 

Manualerne indeholder tillige en beskrivelse af de forskellige vurderings- og sanktions-muligheder. Heri indgår også forslag til kompetencefordeling mellem tilsynsmedarbejder, ledelse og politisk udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Manual for udførsel af tilsyn - Plejefamilier (DOC)

2.
Manual for udførelse af tilsyn for opholdssteder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

11  Privat/offentligt samarbejde på Børne- og Skoleudvalgets område

00.01.00P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleområdet beslutter

Resumé

Der er fra udvalgsmedlem Lene Feldthus Andersen side efterspurgt et notat omhandlende en beskrivelse samt status for det privat/offentligt samarbejde på Børne- og Skoleudvalgets politikområder  

Indstilling og beslutning

Områdecehefen for Børn og Skole indstiller,at:

 

-         Notat ”Rammer og status for samarbejdet med private” drøftes.  

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Der ønskes en præcisering i forhold til Politikområde 3, hvor muligheder for driftsaftaler, samt fordele og ulemper forbundet hermed beskrives til Børne- og Skoleudvalgets kommende møde.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af en forespørgsel fra udvalgsmedlem Lene Feldthus Andersen har Børne- og Skolesekretariatet udarbejdet notat omhandlende rammer og status for samarbejdet mellem det offentlige og det private på politikområderne 1,2,3.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Rammer og status for samarbejdet med private (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning - styringsaftalen 2013

27.06.08P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget besluttet

Socialudvalget beslutter

 

Resumé

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2013 skal godkendes senest den 15. oktober 2012.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Styringsaftalen 2013, for så vidt angår børneområdet, sendes til høring i Handicaprådet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at:

·         Styringsaftalen 2013, for så vidt angår voksenområdet, sendes til høring i Handicaprådet.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2013 skal godkendes senest den 15. oktober 2012. Styringsaftale for 2013 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling og aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne, det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner.

 

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

 

Formålet er:

·         at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

·         at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

 

Styringsaftalen indeholder følgende elementer:

·         Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen

·         Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud

·         Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud

·         Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser

·         Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi

·         Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner

·         Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

 

Takstmodellen

Styringsaftale er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Takstmodellen er justeret flere gange, senest med virkning for 2011. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne. Region Hovedstaden kan løse opgaver for en kommune inden for rammeaftalens område mod fuld indtægtsdækning beregnet efter styringsaftalens principper.

 

Aftale om takstudvikling i 2013

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011-2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar fra 2010-2011 2 procent reduktion før p/l-regulering, og fra 2011-2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv p/l-regulering. KKR Hovedstaden anbefaler følgende for fastsættelsen af taksterne i 2013:

·         At driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med p/l-fremskrivning.

 

Der vil blive fulgt op på takstfastsættelsen efter budgetternes vedtagelse. Der foretages løbende budgetanalyser af udgiftsudviklingen og takstniveauet på de forskellige tilbud, som drøftes i kommunaldirektørkredsen og i KKR.

 

Analyse af henholdsvis udgifts- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde

Fælleskommunalt sekretariat har udarbejdet analyser af henholdsvis udgifts- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde i 2012 til støtte for KKR Hovedstadens drøftelse af henholdsvis udviklingen i takster og i udgifter til Rammeaftale 2013. Analyserne og tilhørende bilag er bilagt sagen

Vurdering

KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at godkende styringsaftalen for 2013. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse samt K29 har anbefalet at styringsaftalen godkendes.

 

Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og Skolesekretariatet, vurderer at konsekvenserne af Styringsaftalen 2013 er begrænsede for Bornholms Regionskommune. Bornholms Regionskommune har ikke højtspecialiserede institutioner på det sociale område og køber kun specialiserede pladser i det omfang Regionskommunen ikke selv kan løfte opgaven.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Udkast styringsaftalen 2013 (PDF)

2.
Analyse af prisudvikling i takster på det specialiserede socialområde 2012 (PDF)

3.
Analyse af udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde 2012 (PDF)

4.
Bilag udgiftsudvikling 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Drøftelse af projekt Rastepladsen

17.03.20P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Tirsdag den 19. juni 2012 præsenterede en gruppe borgere Deres forslag: ”Tilbage til folkeskolen - ”Rastepladsen” - et tilbud for udsatte børn”

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at forslaget drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

 Børne- og Skoleudvalget vurderer, at der ikke er behov for at gøre anvendelse af tilbuddet.  

 

Sagsfremstilling

Forslaget blev omdelt ved mødet den 19. juni 2012.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Powerpoints Rastepladsen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Økonomi og status på implementeringen af BDO´s anbefalinger i Bornholms Familiecenter  

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ved den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug på 17,5 mio. kr. i forhold til budget 2012 på Bornholms Familiecenter. Dette skal sammenlignes med 17,3 mio. kr. ved forrige budgetopfølgning. 

 

Børne- og Skoleudvalget får herudover forelagt en status på implementeringsplanen, der angiver, hvordan BDO’s anbefalinger er iværksat, og hvornår de afsluttes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Budgetopfølgningen og orienteringen tages til efterretning.

·        Orienteringen tages til efterretning

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

 

Økonomiopfølgning:

 

I forhold til budgetopfølgningen der var på udvalgets dagsorden den 4. juni 2012, er forventningerne til årets merforbrug opjusteret med 0,2 mio. kr. ved den seneste budgetopfølgning. Der forventes således et merforbrug på 17,5 mio. kr. i 2012 – jf. bilag.

I den seneste budgetopfølgning er der ikke indregnet konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet.

 

Til trods for, at de samlede forventninger til årets merforbrug befinder på niveau med buddet i årets tidligere budgetopfølgninger, er der sket større forskydninger på de respektive funktionsområder i såvel positiv som negativ retning. 

Der er i forhold til budgetopfølgningen pr. juni 2012 foretaget en nedjustering af det forventede forbrug på undervisning af udenøs anbragte. Af andre væsentlige forskydninger skal nævnes, at de forventede udgifter til døgninstitutioner er opjusteret som følge af indskrivningen af 2 børn på egne døgnpladser. Der er indregnet den forventede udgiftsreduktion ved indførelse af et eget dag- og skoletilbud. Endvidere er der foretaget en nedjustering af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser.

Endeligt er de forventede lønudgifter opjusteret som følge af merudgifter i forbindelse med afskedigelser, sygdom og barsler samt effekten af en skæv indfasning af tilbuddet til 0-5 årige og deres familier.

 

I udviklingsarbejdet i Bornholms Familiecenter er der sat fokus på fire konkrete indsatsområder:

·         Efterprøvning af BDOs måltal. Når BDO´s måltal er efterprøvet, foreligger der en baseline – der kan danne udgangspunkt for det videre arbejde. Der er udarbejdet procesplan for hele forløbet

·         Sagsgennemgang med henblik på at skabe et overblik over antal sager i BFC, sagskvaliteten, behov for kompetenceløft samt bringe sagerne i overensstemmelse med gældende regler.

·         Den organisatoriske udvikling

·         Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne

 

Genopretning af økonomien:

Efterprøvning af BDOs måltal:

·         Der er udarbejdet et fyldestgørende materiale som grundlag for en politisk debat omkring Bornholms Familiecenters budget 2013 m.fl.

·         Som en central del af afdækningen af paradigmeskiftets måltal, indgår en dybere analyse af de respektive anbringelsessager. I analysen klarlægges de enkelte sagers potentiale i forhold til paradigmeskiftet og indplacering på børneliniealen. På sagsniveau vil der herefter udarbejdes handleplaner med henblik på at sikre, at den samlede mængde anbringelsessager på sigt er i overensstemmelse med paradigmeskiftet.

 

Styring af faglig udvikling:

 

Fokus i sagsgennemgangen har været at sagerne formelt og processuelt lever op til gældende regler. Efter færdiggørelsen af sagsgennemgangen og det medfølgende totale overblik arbejdes der på at klarlægge og imødekomme behovet for kollektive og individuelle kompetenceløft samt en individuel plan for genopretning af sagsstammen.

·         Der handles nu på den viden sagsgennemgangen har tilvejebragt. Der arbejdes med genopretning af sagstammerne.

·         Der har i sagsgennemgangen bla. været sat fokus på sagsantallet, herunder henlæggelse af sager m.m.

 

Den organisatoriske udvikling:

 

For Bornholms FamilieCenter, er det afgørende, organisationen udvikles, så der skabes en arbejdsplads, der understøtter den enkelte medarbejder i løsningen af den opgave han eller hun har sammen med den enkelte borger og i at finde de bedste løsninger på de problemstillinger den enkelte, eller dennes familie måtte stå i.

 

Der er følgelig dedikeret ressourcer til at sikre at de enkelte dele af virksomheden spiller sammen på en optimal måde. Målet er at der udvikles et lydefrit samarbejde både internt i BRK og eksternt, med vores samarbejdspartnere uden for BRK.

 

 

Ombygning:

 

·        Status på Villa Maria: Pt. forventes en færdiggørelse medio september 2012. 

 

·        Status på Østermarie: Ombygningen forventes pt. færdiggjort i uge 37.

 

·        Kildebakken: Sag om anlægsbevilling behandles af Børne- og Skoleudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt Kommunalbestyrelsen i august 2012. Under forudsætning om bevilling forventes en færdiggørelse af ombygningen pt. at kunne stå færdig hen mod jul 2012.   

 

Heldagsskolen:

Samarbejdsaftale mellem BFC og Heldagsskolen i forhold til Behandlingsdelen på Heldagsskolen.

Samarbejdsaftalen rejser en række dilemmaer mellem den vurdering Bornholms FamilieCenter skal foretage i forhold til hvert enkelt barn, og det at Heldagsskolen operer med et fast antal behandlingspladser. Der er derfor indledt et samarbejde mellem Heldagskolen og BFC for at løse disse.

 

Status er pr. den 8. august er:

Heldagsskolen er i samarbejde med Bornholms Familiecenter ved at udarbejde oplæg til en drøftelse af ny struktur for Heldagsskolens behandlingsdel. Dette forventes at kunne præsenteres ved opfølgningen på BSU´s september møde. 

 

Status på processen, vil fortsat indgår som en fast del af statusopdateringen til BSU.

 

Løvstikken:

Forslag om at etablere Løvstikken sammen med aflastningspladser på Voksenområdet i det tidligere Klemensker plejehjem er pt. sendt i høring af Kommunalbestyrelsen. Sagen behandles på den baggrund af Kommunalbestyrelsen på dets ordinære møde i august 2012. Ved en tiltrædelse i Kommunalbestyrelsen nedsættes der et administrativ/brugerrepræsenteret byggeudvalg, der følger ombygningen.    

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Budgetopfølgning 14 august 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

15

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Styringsaftalen for det specialiserede socialområdet og specialundervisning  (jf.  pkt. 12) sendes i høring.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

16

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Børne og Skoleudvalgets møde den 10. september 2012 starter kl. 19.00