Referat
Børne- og Skoleudvalget
10-09-2012 kl. 18:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2012, Børne- og Skoleudvalget
  åbent 3 Forslag til anvendelse af renoveringspulje på børne- og skoleområdet
  åbent 4 Rullende skolestart efter høring
  åbent 5 Økonomi og status på implementeringen af BDO´s anbefalinger i Bornholms Familiecenter
  åbent 6 Anlægsbevilling til etablering af kommunikationsværktøj i skolefritidsordninger og -klubber
  åbent 7 Fastlæggelse af efterårets dialogmøder
  åbent 8 Privat/offentlig samarbejde på Børne- og Skoleudvalgets politikområde 3
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-09-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2012, Børne- og Skoleudvalget

00.30.10G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-09-2012

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser på Børne- og Skoleudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 31,3 mio. kr. i 2012 på den overførbare bevilling. Der er fra 2011 overført et samlet overskud på 19,0 mio. kr. Når der tages højde for overført overskud konverteret til anlæg for 1,3 mio. kr., forventes et samlet underskud på 13,6 mio. kr. i 2012 på Børne- og Skoleudvalgets område.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

 

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 26,5 mio. kr. i forhold til det bevilliget rådighedsbeløb i 2012

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         budgetopfølgningen pr. 31. juli 2012 tages til efterretning

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012:

Børne- og Skoleudvalget anmoder Områdechefen om at afholde møder med relevante virksomheder med henblik på at fremlægge en plan til imødegåelse af strukturelle problemstillinger for disse virksomheder på førstkommende Børne- og Skoleudvalgsmøde.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. juli 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler fra 2011. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgning.

 

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

At bilag 2 fremgår opfølgningen på anlæg på projektniveau, for projektet hvor bevillingen udgør mindst 1 mio. kr. eller hvor bevillingen er givet i 2010 eller tidligere.

 

Drift

politikområde 1 Dagpasning forventes samlet set et merforbrug på 3,2 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af overført overskud fra 2011 på 5,9 mio. kr..

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Tilpasning af daginstitutionernes økonomi til et faldende børnetal

 

 

politikområde 2 Undervisning forventes samlet set et merforbrug på 9,8 mio. kr. i 2012, som kan finansieres af overført overskud fra 2011 på 11,6 mio. kr.

På den ikke-overførbar bevilling forventes budgettet overholdt.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Tilpasning af skolernes økonomi til et faldende elevtal i den nuværende struktur

·         Skoleområdet er på præget af strukturelle ubalancer

 

 

politikområde 3 Børn og Familier forventes samlet set et merforbrug på 18,3 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført et overskud på 1,6 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         På Bornholms Familiecenter at nå BDOs måltal med henblik på at minimere merudgifterne på området, men indarbejdelse af paradigmeskift, samt de bagvedliggende servicereduktioner er en omfattende og langsigtet proces.

 

 

Anlæg

På Børne- og Skoleudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2012 31,7 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på 26,5 mio. kr. i 2012 i forhold til rådighedsbeløbet.

Mindreforbruget kan fortrinsvis henføres til de afsatte anlægspuljer, hvor der ikke er modtaget indberetning af det forventede forbrug i 2012, som der kunne tages højde for i vurderingen.

Opfølgningen giver ikke anledning til bemærkninger.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. juli 2012 udviser samlet set et merforbrug på 31,3 mio. kr. i 2012 på Børne- og Skoleudvalgets områder, hvoraf 17,5 mio. kr. vedrører Bornholms Familiecenter. Der er tale om en forværring på 2,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning pr. 31. maj.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

 

Fra 2011 er der overført et samlet overskud på 19,0 mio. kr. Status på ansøgning om brug af overførsler i 2012 pr. 22. august er, at der er godkendt brug af 12,7 mio. kr. til drift og 1,3 mio. kr. til anlæg.

Når der tages højde for overført overskud konverteret til anlæg for 1,3 mio. kr., forventes et samlet underskud på 13,6 mio. kr. i 2012 på Børne- og Skoleudvalgets område.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. juli 2012

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2012

Overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

01 Dagpasning

-3.158

293

5.892

2.733

293

02 Undervisning

-9.823

0

11.563

1.740

0

03 Børn og Familier

-18.329

 

1.558

-16.771

0

Børne- og Skoleudvalget i alt

-31.311

293

19.013

-12.298

293

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

På Børne- og Skoleudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2012 31,7 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på 26,5 mio. kr. i 2012 i forhold til rådighedsbeløbet.

 

 

Tabel 2: Anlægsopfølgning pr. 31. juli 2012

Nettobeløb i 1.000 kr.

Pol. Omr.

Samlet bevilling i alt

Afvigelse på samlet bevilling

2012

Afvigelse i 2012

 

 

Anlægsbevilling

Forventet forbrug i alt

Rådigheds- beløb

Forventet forbrug

I alt

 

20.013

20.573

 

31.699

5.180

26.519

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. september 2012

1.
Bilag 1 - BSU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau pr. 31. juli 2012 (DOC)

2.
Bilag 2 - BSU, anlægsopfølgning pr. 31. juli 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Forslag til anvendelse af renoveringspulje på børne- og skoleområdet

82.20.00P20-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-09-2012

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 14. august 2012 at udsætte behandlingen af punktet til 10. september.

Baggrunden for udsættelsen var, at ikke alle de projekter, arbejdsgruppen havde prioriteret, var prissat.

BRK Ejendomsservice har efterfølgende afsluttet beregningerne, således at alle projekter, der er prioriteret af arbejdsgruppen, nu er prissat.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der prioriteres 96.000 kr. til sikkerhedsinspektion og opfølgning/godkendelse af 22 legepladser på dagtilbudsområdet (forslag UD6 i bilaget under ”Dagtilbud udearealer”)

b)     at Børne- og Skoleudvalget drøfter og anbefaler, hvilke konkrete projekter indenfor politikområde 01 Dagpasning og politikområde 02 Undervisning, der ønskes igangsat nu og hvilke projekter, der ønskes igangsat på længere sigt

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012:

Ad a) Anbefales

Ad b) Udvalget anbefaler at følgende forslag prioriteres: US 1,2,3,4, PS 1,2,3,4,5,6,7,8,9

(Kolonne Anslået pris prioriteret forslag), UD 1,2,3,4,5, PD 1,2.3. (Kolonne: Anslået pris prioriteret forslag). Udvalget har foretaget prioritering ud fra princip om at prioritere pædagogiske tiltag, idet almindelig vedligeholdelse henhører under BRK ejendomsservice.

 

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe består af repræsentanter for BRK Ejendomsservice, Økonomi og Analyse, virksomhedsledere på dagtilbuds- og skoleområdet samt Børne- og Skolesekretariatet.

 

Gruppen fik til opgave at udarbejde et idékatalog til fremtidige ny-, om og tilbygninger på børne- og skoleområdet, at udarbejde prisoverslag for de enkelte projekter og endelig at præsentere en langsigtet prioriteret plan for anvendelsen af de resterende puljemidler fra anlægspuljerne ”Renoveringspulje til skolebygninger” og ”Renoveringspulje, børne- og skoleområdet”.

 

De uforbrugte midler i de to puljer udgør pr. 31. august 2012 tilsammen 8.953.713 kr.

 

I den videre sagsfremstilling henvises generelt til bilaget ” 20120829 Prioriteret oversigt BSU renoveringspulje”.

 

Arbejdsgruppen har via repræsentanterne for virksomhedslederne på dagtilbuds- og skoleområdet indhentet forslag fra virksomhederne på de to politikområder. Det er således den enkelte virksomhed, der har formuleret ønskerne til renoveringsprojekter på egen virksomhed.

Herefter er ønskerne behandlet i arbejdsgruppen med henblik på yderligere specificering og afklaring af projekternes indhold og omfang.

De enkelte projektforslag er fremsendt til BRK Ejendomsservice, der har foretaget overslagsvurdering, indhentet konkrete pristilbud og kvalificeret allerede foreliggende prisoverslag. Hertil har BRK Ejendomsservice tilføjet akutte vedligeholdelsesprojekter, der relaterer sig til den enkelte virksomheds renoveringsprojekter.

 

Arbejdsgruppen har gennem hele processen drøftet, hvilke typer af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, der burde indgå i den langsigtede plan, da dette forhold ikke er beskrevet i arbejdsgruppens kommissorium.

BRK Ejendomsservice har påpeget behovet for at inddrage opgaver vedr. myndighedskrav, kritisk vedligeholdelse, begrænset funktionssvigt og følgeskader.

Arbejdsgruppen har valgt at medtage de af BRK Ejendomsservice nævnte områder som et appendix til de foreslåede projekter, men det understreges, at de beregnede akutte vedligeholdelsesopgaver ikke er udtømmende.

Det er arbejdsgruppens generelle anbefaling, at de afsatte puljemidler anvendes til pædagogiske aktiviteter og legepladser/udearealer, mens akutte vedligeholdelsesopgaver bør afholdes af de afsatte vedligeholdelsesbudgetter for de enkelte bygninger, subsidiært ved tillægsbevillinger.

Det er i arbejdsgruppens anbefalede prioritering forudsat, at afledte, nødvendige IT-mæssige opdateringer (kabling, racks, trådløst net m.v.) finansieres ved særskilt bevilling.

 

Af bilaget fremgår de projektforslag, arbejdsgruppen anbefaler iværksat nu.

Prioriteringen fremgår af kolonnen ”Prioritet”.

På ”Dagtilbud pædagogiske aktiviteter” prioriteres PD1, PD2 og PD3.

På ”Skoler pædagogiske aktiviteter” prioriteres PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8 og PS9.

På ”Dagtilbud udearealer” prioriteres UD1, UD2, UD3, UD4, UD5 og UD6.

På ”Skoler udearealer” prioriteres US1, US2, US3, US4 og US5.

 

Såfremt det besluttes at igangsætte de af arbejdsgruppen anbefalede prioriteringer vil de samlede anlægsudgifter udgøre 9.126.290 kr.

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der generelt opprioriteres på legepladser/udeområder og der fremadrettet sikres den nødvendige vedligeholdelse og godkendelse af legepladserne.

Økonomiske konsekvenser

Det korrigerede budget pr. 31. august 2012 er for de to puljer tilsammen 8.953.713 kr.

Iværksættelse af de anbefalede prioriteringer fra arbejdsgruppen er prissat til 9.126.290 kr. inklusive legepladsinspektion og opfølgning/godkendelse.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. september 2012

1.
20120829 Prioriteret oversigt BSU renoveringspulje (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Rullende skolestart og aldersintegreret indskoling efter høring

17.20.05K04-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-09-2012

4

 

Hvem beslutter

Børne-og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslaget om rullende skolestart og aldersintegreret indskoling på Hans Rømer Skolens afdeling i Vestermarie har været i høring. Der er indkommet høringssvar fra Hans Rømer skolens bestyrelse, bestyrelsen i dagtilbud Midt og det private dagtilbud ”Løvfrøen” i Nylars.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)     forsøget gennemføres som beskrevet i notat af 5. juni 2012, idet der gives mulighed for at arbejde med fleksible hold i fagene Dansk og matematik.

b)     Hans Rømer skolen tilføres 61.000 kr. i 2013, 19.000 kr. i 2014 og 19.000 kr. i 2015 til samarbejde, koordinering og evaluering af forsøgsprojektet. Bevillingen finansieres af udviklingspuljen på politikområde 02, undervisning.

c)     vippeordningen afskaffes for de børn, der indskrives på Hans Rømer skolens afdeling i Vestermarie i skoleårene 2013/14, 2014/15 og 2015/16.

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012:

Ad a) Anbefales

Ad b) Anbefales

Ad c) Anbefales

 

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen og afdelingsråd ved Hans Rømer Skolen er meget positivt indstillet i forhold til indførelse af rullende skolestart og aldersintegreret indskoling. Skolebestyrelsen har dog følgende kommentarer:

·         Der skal være mulighed for fleksibelt at danne hold og grupper.

·         Ekstra tid i opstartsfasen til planlægning og sparring. (160 timer)

·         Ekstra ressourcer i opstartsfasen til samarbejde mellem dagtilbud og skole. (20 timer)

·         Udpegning af tovholder til koordinering af fagligt niveau, beskrivelse og evaluering. (80 timer)

I alt søges om 260 timer i skoleåret 2013/14, 80 timer i 2014/15 og 80 timer 2015/16.

 

 

Bestyrelsen i dagtilbud Midt finder grundideen i et forsøg med rullende skolestart positiv. Bestyrelsen i dagtilbud Midt har følgende kommentarer:

 

·         Det er vigtigt, at hele distriktet deltager i forsøget, fordi flere afdelinger i dagtilbudsdistrikt Midt vil skulle ”aflevere” børn til skoleafdelingen i Vestermarie.

·         Det skal afklares om de børn der kommer fra afdelingerne i dagtilbud Midt skal a) ”rulle ind” i skolen, når de er klar b) Skal vippes til Børnehuset i Vestermarie og derefter deltage i rullende skolestart eller c) Begynde direkte i børnehaveklasen pr. 1. august

·         Man gør opmærksom på det private dagtilbud ”Løvfrøen”

·         Bestyrelsen ønsker ”vippeordningen” afskaffet.

·         Bestyrelsen finder orienteringen af forældrene tidsmæssigt presset og kompliceret, fordi der lægges op til, at det kun er de børn, der skal begynde på afdelingen i Vestermarie, der får tilbuddet.

·         Bestyrelsen for dagtilbud Midt foreslår forsøget udsat til 1. august 2014.

 

Det private dagtilbud Løvfrøen, Nylars bakker op om forslaget og har følgende kommentarer:

·         Der skal udarbejdes retningslinjer så tidspunkterne for rullende skolestart bliver ens for alle de deltagende børnehaver.

·         Børn i skoledistriktet skal være sikre på at blive optaget, også selvom barnet er født sidst på året.

·         Løvfrøen forudsætter, at vippeordningen afskaffes fra den 1. januar 2013.

·         Løvfrøen foreslår, at forsøget følges f.eks. af pædagogstuderende.

Økonomiske konsekvenser

Det oprindelige notat af 5. juni 2012 lagde op til at forsøget er udgiftsneutralt. Skolebestyrelsen gør opmærksom på at der i opstartsfasen kan være behov ekstra timer til samarbejde, planlægning og koordinering.

 

Skolebestyrelsen søger om en bevilling til samarbejde og koordinering i opstartsfasen svarende til 180 timer. Prisen er af Børne – og Skolesekretariatet beregnet til (180 timer x 232 kr.) = 42.000 kr. Hertil kommer en tovholder til koordinering af fagligt niveau, beskrivelse og evaluering i hver af de tre forsøgsår. (80 timer x 232 kr.) = 19.000 kr./ år i 3 år

 

Der søges om:

 

61.000 kr. i skoleåret 2013/14

19.000 kr. i skoleåret 2014/15

19.000 kr. i skoleåret 2015/16

 

I alt over 3 år: 99.000 kr.

 

Bevillingen kan finansieres af udviklingspuljen på politikområde 02, undervisning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. september 2012

1.
Skolebestyrelsen Hans Rømer Skolen (DOC)

2.
Bestyrelsen i Dagtilbud Midt (DOC)

3.
Høringssvar LRT 15082012.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Økonomi og status på implementeringen af BDO´s anbefalinger i Bornholms Familiecenter   

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-09-2012

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ved den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug på 17,5 mio. kr. i forhold til budget 2012 på Bornholms Familiecenter. Dette skal sammenlignes med 17,3 mio. kr. ved forrige budgetopfølgning. 

 

Børne- og Skoleudvalget får herudover forelagt en status på implementeringsplanen, der angiver, hvordan BDO’s anbefalinger er iværksat, og hvornår de afsluttes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012:

Virksomhedslederen for Bornholms FamilieCenter gav en orientering. Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgning:

 

Den senest udarbejdede budgetopfølgning er den som blev fremlagt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. august og som er sammenfaldende med den der er angivet i BRK´s budgetopfølgning per 31.7. Af denne fremgår det at der forventes et merforbrug på 17,5 mio. kr., hvilket svarer det til niveau, der er udmeldt i tidligere budgetopfølgninger.

På de forskellige funktionsområder er der sket ændringer i såvel positiv som negativ retning. Undervisning af udenøs anbragte, udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser samt indførelse af et eget dag- og skoletilbud har påvirket budgetopfølgningen i positiv retning. Omvendt er udgifterne til døgninstitutioner og løn opjusteret. Bornholms Familiecenter har vurderet den økonomiske udvikling siden opfølgningen og dette giver ikke anledning til udsving i forhold til seneste budgetopfølgning. 

 

I den seneste budgetopfølgning er der ikke indregnet konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet.

 

 

I udviklingsarbejdet i Bornholms Familiecenter er der sat fokus på fire konkrete indsatsområder:

·         Efterprøvning af BDOs måltal. Når BDO´s måltal er efterprøvet, foreligger der en baseline – der kan danne udgangspunkt for det videre arbejde. Der er udarbejdet procesplan for hele forløbet

·         Sagsgennemgang med henblik på at skabe et overblik over antal sager i BFC, sagskvaliteten, behov for kompetenceløft samt bringe sagerne i overensstemmelse med gældende regler.

·         Den organisatoriske udvikling

·         Ombygning, herunder den fysiske flytning af sagsbehandlerne

 

Genopretning af økonomien:

Efterprøvning af BDOs måltal:

·         Der er udarbejdet et fyldestgørende materiale som grundlag for en politisk debat omkring Bornholms Familiecenters budget 2013 m.fl.

·         Som en central del af afdækningen af paradigmeskiftets måltal, indgår en dybere analyse af de respektive anbringelsessager. I analysen klarlægges de enkelte sagers potentiale i forhold til paradigmeskiftet og indplacering på børneliniealen. På sagsniveau er arbejdet følgelig igangsat med handleplaner med henblik på at sikre, at den samlede mængde anbringelsessager på sigt er i overensstemmelse med paradigmeskiftet.

 

Styring af faglig udvikling:

 

Sagsgennemgangen er tilendebragt og de nødvendige genopretninger af sagsstammer er i gang. Med virkning fra den 1. september 2012 er Bornholms Familiecenter overgået til at anvende ICS blanket og undersøgelsessystem (ICS: Integrated Childrens System). ICS systemet understøttes af et sagsstyringssystem som er udviklet af Socialministeriet og anvendes i hovedparten af landets kommuner. ICS systemet er en særlig metode at til udredning, undersøgelse og samarbejde omkring foranstaltninger som tydeliggør sagsgange og samarbejdsparternes opgaver i processen i spekteret fra ”Udsat barn” til ”Inkluderet barn/ familie”.

Systemet understøttes af IT systemer der giver mulighed for en tæt ledelsesmæssig opfølgning og styring. Valg og indkøb af et sådan system er under planlægning. Anvendelsen af IT-systemet er dog ikke en forudsætning for anvendelsen af ICS systemet i forhold til sagsbehandlingen i den enkelte sag, hvorfor dette er igangsat.

 

Den organisatoriske udvikling:

 

For Bornholms FamilieCenter, er det afgørende, organisationen udvikles, så der skabes en arbejdsplads, der understøtter den enkelte medarbejder i løsningen af den opgave han eller hun har sammen med den enkelte borger og i at finde de bedste løsninger på de problemstillinger den enkelte, eller dennes familie måtte stå i.

 

Der er følgelig dedikeret ressourcer som er under implementering for at sikre at samspillet mellem de enkelte dele af virksomheden og dets samarbejdsparter er optimal.

 

 

Ombygning:

 

·        Status på Villa Maria: Pt. forventes en færdiggørelse ultimo september 2012. 

 

·        Status på Østermarie: Ombygningen forventes pt. færdiggjort i uge 37.

 

·        Kildebakken: I forlængelse af Børne-og skoleudvalgets behandling af anlægsbevilling på mødet den 14. august 2012. Har en justering af projekter fundet sted. Derudover er andre alternative muligheder under afdækning. Der vil blive redegjort herfor på selve mødet den 10. september.     

 

Heldagsskolen:

Samarbejdsaftale mellem BFC og Heldagsskolen i forhold til Behandlingsdelen på Heldagsskolen.

Samarbejdsaftalen rejser en række dilemmaer mellem den vurdering Bornholms FamilieCenter skal foretage i forhold til hvert enkelt barn, og det at Heldagsskolen operer med et fast antal behandlingspladser. Der er derfor indledt et samarbejde mellem Heldagskolen og BFC for at løse disse.

 

Status er pr. den 8. august er:

Heldagsskolen er i samarbejde med Bornholms Familiecenter ved at udarbejde oplæg til en drøftelse af ny struktur for Heldagsskolens behandlingsdel. Dette forventes at kunne præsenteres ved opfølgningen på BSU´s møde i slutningen af september. 

 

Status på processen, vil fortsat indgår som en fast del af statusopdateringen til BSU.

 

Løvstikken:

Forslag om at etablere Løvstikken sammen med aflastningspladser på Voksenområdet i det tidligere Klemensker plejehjem er godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. august  Der er følgelig nedsat et administrativ/brugerrepræsenteret byggeudvalg, der følger ombygningen. Der er afholdt 1. møde i byggeudvalget den 4. september.    

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til etablering af kommunikationsværktøj i skolefritidsordninger og -klubber

85.11.02A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-09-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skolesekretariatet ansøger om en anlægsbevilling på 461.900 kr. til etablering af digitalt kommunikationsværktøj i skolefritidsordninger og -klubber.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at der gives en anlægsbevilling på 461.900 kr. til etablering af digitalt kommunikationsværktøj til skolefritidsordninger og -klubber

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 461.900 kr. finansieret af det overførte driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 02 Undervisning

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012:

Anbefales

 

Sagsfremstilling

En række skolefritidsordninger har de senere år fremsat ønske om at anvende digital registrering af eleverne og kommunikation med forældre, elever og medarbejdere.

Bornholms Regionskommune har derfor, i forbindelse med fornyelse af kontrakten med leverandøren af vores skoleadministrative software, anskaffet ”SFO Børn”, der er et online registrerings- og kommunikationsværktøj til SFO’ens personale og forældre.

Systemet er udarbejdet i samarbejde med danske SFO’er med det formål, at få lettet administrationen for personale og forældre.

Elevens stamdata opdateres hver nat via CPR, hvilket reducerer den manuelle vedligeholdelse af kontaktoplysninger. Forældrene kan f.eks. selv gå ind og ændre deres telefonnumre via forældreindgangen.

Systemet giver overblik over syge- og feriemeldinger og hvilke børn, der er hvor og hvornår. Information til forældre om planlagte aktiviteter, ture og beskeder håndteres af systemet.

Barnet kan selv registrere, hvor det leger (legeplads, computerrum osv.). Det sker via en touchskærm (eller computer), så personalet får et overblik og forældrene hurtigt kan lokalisere barnet.

Forældrene kan ved tilmelding til SMS-servicen få tilsendt besked, når barnet forlader SFO’en og forældrene kan selv meddele via SMS, hvornår barnet bliver hentet eller at det selv må gå hjem.

Der gives adgang til systemet via SkoleIntra eller NemID.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 461.900 kr. til etablering af den nødvendige hardware, touchskærme, kabling, radioporte, montering m.v.

Anlægsudgiften kan finansieres af det overførte driftsoverskud fra 2011 på Sekretariatspuljen for politikområde 02 Undervisning. Overskuddet udgør i alt 6.640.024 kr.

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

Den årlige licens til selve programmet er finansieret via den centrale IT-konto.

I forbindelse med anskaffelse af touchskærme/computere vil begge tilgå kommunens netværk og servere. De tilknyttede årlige licensudgifter, der inkluderer programlicenser og udskiftning af hardware efter 5 år, fordeler sig på følgende måde:

 

Skole Nord:                    10.800 kr.

Hans Rømer Skolen:         13.500 kr.

Paradisbakkeskolen:        13.500 kr.

Rønneskolen:                 24.300 kr.

I alt årlig drift:               62.100 kr.

 

De årlige driftsudgifter finansieres af skolernes egne driftsbudgetter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. september 2012

1.
Prisoverslag anlæg SFO Børn (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Fastlæggelse af efterårets dialogmøder

00.01.00Ø02-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-09-2012

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Planlægning af efterårets dialogmøder med virksomhederne på Børne- og Skoleudvalgets område. Herunder fastlæggelse af mødedatoer og overordnet dagsorden til møderne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a)     Udvalget drøfter datoer for dialogmødernes afholdes i oktober.

b)     Udvalget drøfter dagsorden for efterårets dialogmøder

o    Den xx. oktober 2012

o    Den xx. oktober 2012

o    Den xx. oktober 2012

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012:

Møderne fastlægges på følgende datoer: 3/10 fra kl. 17,00, 23/10 fra kl. 16,15, 24/10 kl. 17,00.

Dagsorden behandles på kommende Børne- og Skoleudvalgsmøde

 

Sagsfremstilling

I henhold til budgetvejledning 2013 skal Børne- og Skoleudvalget i perioden medio oktober til ultimo november afholde dialogmøder med virksomhederne på udvalgets område.

 

I forhold til forårets dialogmøder, vil dialogmøderne i efteråret have et mere virksomhedsrettet fokus, hvorfor dialogmøderne afholdes med den enkelte virksomhed. Fokus vil være en opfølgning på de politiske mål for 2012 og kommende års budget.

 

Der foreslås følgende dagsorden til efterårets dialogmøder:

·        Kort orientering om B2013 på udvalgets område – herunder hvad der er af interesse for virksomheden

·        En status på 2012.

·        En drøftelse af de muligheder og udfordringer virksomheden ser for det kommende år

·        Evt.

 

 

Forslag til dialogmøder efterår 2011:

Dato

Tidspunkt

Virksomhed

xx. oktober

kl. 17.00 - 17.45

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

 

kl. 17.45 - 18.30

Dagtilbud Midt

 

kl. 19.00 - 19.45

Dagtilbud Nord

 

kl. 19.45 - 20.30

Dagtilbud Øst

 

kl. 20.30 - 21.15

Dagtilbud Vest

xx. oktober

kl. 16.15 - 17.00

Rønneskolen

 

kl. 17.00 - 17.45

Hans Rømer Skolen

 

kl. 17.45 - 18.30

Kildebakken

 

kl. 19.00 - 19.45

Bornholms Heldagsskole

 

kl. 19.45 - 20.30

Paradisbakkeskolen

 

kl. 20.30 - 21.15

Skole Nord

xx. oktober

kl. 17.00 - 17.45

Bornholms Ungdomsskole

 

kl. 17.45 - 18.30

Ungecenter Bornholm

 

kl. 19.00 - 19.45

Mælkebøtten

 

kl. 19.45 - 20.30

Bornholms PPR og Sundhedspleje

 

kl. 20.30 - 21.15

Bornholms Familiecenter

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Privat/offentlig samarbejde på Børne- og Skoleudvalgets politikområde 3  

00.01.00P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-09-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har på deres seneste udvalgsmøde efterspurgt en præcisering af rammerne omkring det privat/offentlige samarbejde for politikområde 3. Disse fremlægges til drøftelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller,at:

 

Notat ” Notat vedr. modelovervejelser ved opholdssteder for børn og unge” drøftes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012:

Drøftet

 

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets seneste møde blev et notat omkring rammerne for privat/offentligt samarbejde på Børne- og Skoleudvalgets politikområde drøftet. Dette mundede ud i at man ønskede en præcisering i forhold til Politikområde 3, hvor muligheder for driftsaftaler, samt fordele og ulemper forbundet hermed beskrives.

 

Børne-og Skolesekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedhæftede uddybende notat.  

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. september 2012

1.
Notat vedr. modelovervejelser ved opholdssteder for børn og unge (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-09-2012

9

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012:

Intet

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-09-2012

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012:

Intet