Referat
Børne- og Skoleudvalget
25-09-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om status på STU / EGU området 2012
  åbent 3 Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet
  åbent 4 Vurdering af økonomiudvikling på virksomhedsniveau.
  åbent 5 Økonomisk status for bornholms FamilieCenter
  åbent 6 Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning - styringsaftalen
  åbent 7 Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud
  åbent 8 Dagsorden til efterårets dialogmøder
  åbent 9 Klage over afslag på buskort
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-09-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Jens Zachariasen deltager under punkt 2.- Bent Sørensen deltager i stedet for JZ

Lene Elleby Pedersen deltager under punkt 3.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Orientering om status på STU / EGU området 2012

17.03.20Ø02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-09-2012

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

UngeCenter Bornholm orienterer om status på STU / EGU området

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lederen af UngeCenter Bornholm, Jens Zachariasen, giver en orientering i tidsrummet 15.00 til 15.15.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. september 2012

1.
BSU sep. 2012, bilag.PPT (PPT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Forslag til ny organisations- og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-09-2012

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. marts 2012 under punktet: ”Langsigtet plan på dagtilbudsområdet efter høring” blandt andet:

·         Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skulle belyse de afledte affekter af den langsigtede plan for dagtilbud

Der foreligger nu materiale med forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, samt vurderinger af andre afledte effekter af den langsigtede plan. Dette materiale foreslås sendt i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     At materialet: ”Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet”, sendes i høring blandt distriktsbestyrelser, forældreråd, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

b)     At forslag til høringsperiode og videre proces godkendes

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Ad a) anbefales sendt i høring

Ad b) oplæg til høringsperiode og videre proces indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

 

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 6. marts 2012, et kommissorium for arbejdsgruppen. I kommissoriet er det mest vidtgående, at fremkomme med konkrete forslag til en eventuel ændring af distrikts og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

Forslag til forankring af Specialbørnehaven Mælkebøtten på dagtilbudsområdet, indgår som en del af forslag til ny organisations og ledelsesstruktur.

 

Derudover ønsker Børne- og Skoleudvalget en vurdering af:

·         Budgettildelingsmodeller

·         Visitationsregler

·         Kvadratmeteropmåling

·         Forældres behov for ændrede åbningstider

·         Vippeordningen

·         Samspillet mellem bygninger og pædagogik

 

Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af den langsigtede plan den 1. marts 2012, blev det besluttet, at der i løbet af 2012 skulle udarbejdes en plan for udviklingen af distrikt vest. Denne plan er ikke indeholdt i oplægget til ny organisations og ledelsesstruktur, men vil blive udarbejdet i forbindelse med en ændret organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

 

Høring

Det foreslås at materialet: ”Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet”, sendes i høring blandt distriktsbestyrelser, forældreråd, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

 

Forslag til høringsperiode og videre proces

11. oktober 2012: Kommunalbestyrelsen godkender forslag til ny organisations og ledelsesstruktur sendt i høring i perioden: 12. oktober 2012 til og med 9. november 2012.

 

4. december 2012: Børne- og Skoleudvalget behandler på baggrund af indkomne høringssvar ”Ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet”, indstiller forslag om ny struktur til kommunalbestyrelsens beslutning.

 

20.december 2012: Forslag om ”ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet” til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

 

Økonomiske konsekvenser

 

De økonomiske konsekvenser af scenarierne i forslaget til ny organisations- og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fremgår af bilag 1. De tager sit udgangspunkt i de umiddelbare ændringer der følger af de foreslåede scenarier. Disse scenarier sammenlignes med den nuværende struktur. Hertil kommer at der skal tages højde for de afledte udgifter og indtægter vedrørende forældrebetaling, fripladser og søskenderabat, samt ændret tilskud til de private dagpasningstilbud.

Hertil lægges besparelserne ved at sammenlægge institutioner i henholdsvis distrikt Midt og Øst. Der er ikke indregnet eventuelle økonomiske konsekvenser som følge af etableringen af en ny skovbørnehave i det nuværende distrikt Vest.

 

Dette giver henholdsvis et provenu på 2,8 mio. kr. i scenarie 1 og 1,9 mio.kr i scenarie 2.  

 

For Scenarie 1 opereres der herefter med forslag om at etablere to udviklingskonsulentstillinger, som inkl. afledte effekter på forældrebetaling, fripladser og søskenderabat, samt ændret tilskud til de private giver en udgift på godt 0,9 mio.kr. 

 

Ved tilvalg af dette forventes de to scenarier at give det samme provenu i helårseffekt – nemlig 1,9 mio.kr. Når man fratrækker de allerede vedtagne besparelser på ”Mælkebøtten”, samt ”Tilpasning af dagtilbudsstrukturen” forventes der i alt et merprovenu på godt 0,6 mio. kr.   

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. september 2012

1.
Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet til høring (DOC)

2.
Økonomiske konsekvenser af forslag til ny organisations- og ledelsesstruktur på (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Vurdering af økonomiudvikling på virksomhedsniveau.

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-09-2012

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af seneste Børne- og Skoleudvalgsmøde har områdechefen vurderet den økonomiske udvikling for alle virksomheder på Børne- og Skoleudvalgets ressortområde.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Børne- og skoleudvalget drøfter vurderingen og eventuelle afledte tiltag. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Vurderingen taget til efterretning. Børne- og Skoleudvalget afventer en tilbagemelding på resultatet af det videre arbejde på mødet i november.

 

Sagsfremstilling

I tilknytning til behandlingen af budgetopfølgningen per 31. juli 2012 på Børne- og Skoleudvalgets område har udvalget anmodet områdechefen om at tage kontakt til relevante virksomheder med henblik på, at tilrettelægge indsats for at imødegå strukturelle problemstillinger. 

 

Af bilag 1 fremgår udviklingen i budgetopfølgningen for hver virksomhed på Børne- og skoleudvalgets område i perioden fra 31.juli 2011 til 31.juli 2012.

 

Disse har givet anledning til en vurdering på virksomhedsniveau, omhandlende i hvilket omfang negative udvikling i perioden skal ses som et resultat af et midlertidigt udsving og trækning på overførselsadgangen eller om der er tale om strukturelle udviklinger. Disse virksomhedsspecifikke vurderinger fremlægges af tidsmæssige årsager på mødet.     

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. september 2012

1.
Udvikling i budgetopfølgning på virksomhedsniveau 2011--2012 (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Økonomisk status for Bornholms FamilieCenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-09-2012

5

 

Hvem beslutter

 Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ved den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug på 18,8 mio. kr. i forhold til budget 2012 på Bornholms Familiecenter. Dette skal sammenlignes med 17,5 mio. kr. ved forrige budgetopfølgning. 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at:

Økonomiopfølgningen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Taget til efterretning, idet der ønskes en analyse af hvorfor Bornholm har dobbelt så mange børnesager som gennemsnit for hele landet.

 

Sagsfremstilling

Nærværende dagsorden omhandler alene en økonomisk status for Familiecenteret. Dette skyldes at store dele af den oprindelige implementeringsplan i BFC er gennemført. Til mødet i november er det planlagt at der fremlægges en ny opfølgningsskabelon, der dels fortsat dækker de igangsatte initiativer i Bornholms FamilieCenter og dels dækker de relaterede aktiviteter i virksomhederne i øvrigt på Børn- og Skoleområdet.   

 

Økonomiopfølgning for BFC :

 

I forhold til budgetopfølgningen udarbejdet i august er forventningerne til årets merforbrug opjusteret markant ved den seneste budgetopfølgning. Der forventes således et merforbrug på 18,8 mio. kr. i 2012 – jf. bilag.

 

De primære årsager til forøgelse af merforbruget skal findes i 8 nye anbringelser i plejefamilier og opholdssteder. Dette samtidigt med at det ikke er formået at bringe eksisterende anbringelser til ophør.

 

Hertil har en planlagt hjemgivelse af et barn vist sig ikke at kunne lade sig gøre, ligesom en forsinkelse af en overførsel af sag til Psykiatri og Handicap har medført et merforbrug i forhold til sidste budgetopfølgning.

 

Opholdsstedet Krummeled er gået konkurs, hvilket i udgangspunktet har medført en nedjustering af det forventede forbrug på anbringelser på 0,9 mio. kr. Dette modsvares dog fuldt ud af BFC’s tilgodehavende i konkursboet. I det forventede merforbrug er tilgodehavendet indregnet som et merforbrug under den forudsætning, at der ikke kan hentes noget i konkursboet samt at tilgodehavendet indgår som en del af BFC.

 

I beregningen af det forventede merforbrug er der er endvidere sket en opjustering af de forventede refusionsindtægter. Dette som følge af forventede merindtægter med baggrund i tilgodehavendet i Krummeled samt en berigtigelse.

 

Derudover forventes merindtægter på 0,4 mio. kr. som følge af lovændringerne vedrørende refusion for særlig dyre enkeltsager. Dette dog under forudsætning af at KB følger ØKE’s indstilling om, at konsekvenserne af ændringen vedrørende refusion for særlig dyre enkeltsager på børneområdet tilføres kassen, da en negativ tillægsbevilling blot vil forværre BFCs underskud yderligere.

 

Sagsgennemgangen har givet et velegnet udgangspunkt for konkret vurdering af alle sager. Fokus er for nuværende at kvalificere beslutningsgrundlaget i anbringelsessagerne, da disse tegner sig for langt størsteparten af BFC’s forbrug.

 

Efter at en stor del af sagerne er passivført, viser sagsgennemgangen, at der eksisterer 847 børnesager i BFC.  Disse sager er målt i forhold til kommunens anbringelsesgrundlag der udgøres af Børnelinealens to yderste kategorier – Børn med væsentlige behov og børn i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling. Set i forhold til antallet af 0-18 årige på Bornholm på 7.781 fremgår, at mere end 10 pct. af de bornholmske børn, har en sag i Bornholms Familiecenter. Dette skal ses i forhold til et landsgennemsnit på 5 pct.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 25. september 2012

1.
Budgetopfølgning BFC - BSU 250912 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning - styringsaftalen 2013

27.06.08P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

14-08-2012

12

 

Socialudvalget

27-08-2012

21

 

Socialudvalget

24-09-2012

6

 

Børne- og Skoleudvalget

25-09-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2013 skal godkendes senest den 15. oktober 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Styringsaftalen 2013, for så vidt angår børneområdet, sendes til høring i Handicaprådet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at:

·         Styringsaftalen 2013, for så vidt angår voksenområdet, sendes til høring i Handicaprådet.

 

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2012:

Indstilling godkendt.

 

 

Socialudvalget, den 27. august 2012:

Indstilling godkendt.

 

 

Socialudvalget den 24. september:

Godkendt.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Den sociale rammeaftale består af en udviklingsaftale og en styringsaftale. Styringsaftalen for 2013 skal godkendes senest den 15. oktober 2012. Styringsaftale for 2013 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling og aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne, det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner.

 

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

 

Formålet er:

·         at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

·         at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

 

Styringsaftalen indeholder følgende elementer:

·         Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen

·         Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud

·         Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud

·         Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser

·         Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi

·         Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner

·         Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

 

Takstmodellen

Styringsaftale er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Takstmodellen er justeret flere gange, senest med virkning for 2011. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne. Region Hovedstaden kan løse opgaver for en kommune inden for rammeaftalens område mod fuld indtægtsdækning beregnet efter styringsaftalens principper.

 

Aftale om takstudvikling i 2013

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011-2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar fra 2010-2011 2 procent reduktion før p/l-regulering, og fra 2011-2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv p/l-regulering. KKR Hovedstaden anbefaler følgende for fastsættelsen af taksterne i 2013:

·         At driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med p/l-fremskrivning.

 

Der vil blive fulgt op på takstfastsættelsen efter budgetternes vedtagelse. Der foretages løbende budgetanalyser af udgiftsudviklingen og takstniveauet på de forskellige tilbud, som drøftes i kommunaldirektørkredsen og i KKR.

 

Analyse af henholdsvis udgifts- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde

Fælleskommunalt sekretariat har udarbejdet analyser af henholdsvis udgifts- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde i 2012 til støtte for KKR Hovedstadens drøftelse af henholdsvis udviklingen i takster og i udgifter til Rammeaftale 2013. Analyserne og tilhørende bilag er bilagt sagen

Vurdering

KKR Hovedstaden anbefaler kommunerne at godkende styringsaftalen for 2013. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse samt K29 har anbefalet at styringsaftalen godkendes.

 

Social- og Sundhedssekretariatet, Børne- og Skolesekretariatet, vurderer at konsekvenserne af Styringsaftalen 2013 er begrænsede for Bornholms Regionskommune. Bornholms Regionskommune har ikke højtspecialiserede institutioner på det sociale område og køber kun specialiserede pladser i det omfang Regionskommunen ikke selv kan løfte opgaven.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Handicaprådet har på sit møde d. 18. september 2012 haft "Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning - styringsaftalen 2013" i høring og har taget sagen til efterretning.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 14. august 2012

1.
Udkast styringsaftalen 2013 (PDF)

2.
Analyse af prisudvikling i takster på det specialiserede socialområde 2012 (PDF)

3.
Analyse af udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde 2012 (PDF)

4.
Bilag udgiftsudvikling 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud  

85.11.08A00-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

 

Punktet blev behandlet og udsat på Børne-og Skoleudvalgets møde den 4. juni 2012.

Som en del af økonomiaftalen for 2012 og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, er der enighed mellem kommunerne og Regeringen, om en plan for obligatorisk digitalisering frem mod 2015.

Målet er at 50 % af landets kommuner i 2013, anvender digital kommunikation mellem forældre og institution, samt at alle kommunens institutioner i 90 % af kommunerne, i 2015 anvender elektronisk kommunikation med forældrene.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     der gives en anlægsbevilling på 715.250 til etablering af trådløst netværk, Touchskærme, Tablets m. licens, covere og holdere, samt systemet Tabulex ”Daginstitution Børn” som beskrevet i afsnittet ”økonomiske konsekvenser”

b)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 715.250 finansieret af det overførte driftsoverskud fra 2011 på sekretariatspuljen for politikområde 01 Dagtilbud

c)     anlægsbevillingen gives til Børn- og Skoleudvalget under politikområde 1 Dagtilbud.

d)     de afledte årlige driftsudgifter på 53.640 kr. finansieres indenfor rammen i dagtilbudsdistrikterne, dagplejen og Mælkebøtten.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Ad a) Anbefales

Ad b) Anbefales

Ad c) Anbefales

Ad d) Anbefales

 

 

Sagsfremstilling

På folkeskoleområdet foregår en stor del af kommunikationen i dag mellem lærere og forældre via internettet på ”Skoleintra”. Et mål i digitaliseringsstrategien er, at dette udbredes til dagtilbudsområdet, hvor der også er omfattende kommunikation mellem forældre og institution, om alt fra ferieplaner, til indkaldelser til forældremøder og praktiske beskeder om eksempelvis ture og arrangementer.

 

Formål
Det primære formål er, at frigøre ressourcer til den pædagogiske kerneopgave i dagtilbuddene, nemlig pasning af børn i børnehaver og vuggestuer og samtidig få forældrene til, at føle sig bedre orienterede og få et tættere samarbejde med deres børns dagtilbud.

Forældre og personale slipper for papir, kalendere, post-it beskeder og diverse afkrydsningslister

 

Proces

Distriktslederne for dagtilbud, leder af Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, virksomhedsleder Mælkebøtten og den administrative medarbejder for dagtilbud, har deltaget i præsentationer af fire forskellige ”forældreintranets” løsninger, hvoraf gruppen valgte produktet fra Tabulex ”Daginstitution Børn”

 

Hvad kan ”Daginstitution Børn”

Alle børns stamoplysninger opdateres hver nat, via indenrigsministeriets CPR register, det betyder, at den enkelte afdelingsleder ikke selv skal ind og rette i de basale oplysninger.

 

Forældrene udfylder selv de data, der ikke hentes fra CPR registret, for eksempel barnets ”stamskort”, hvori alle nødvendige stamoplysninger forefindes, samt give tilladelser til for eksempel foto og transport.

 

Forældrene meddeler sygdom, fri- og feriedage for deres børn, oplysningerne kan sendes via fx computer, Iphone, iPad eller Android mobiler.

 

Systemet har en ”komme og gå” funktion, hvor forældre via en touchskærm i deres barns institution, selv trykker deres barn ind og ud. På skærmen kan ses forældrenes indtastede informationer, om møde og afhentningstidspunkter, samt de eventuelle aftaler der er lagt ind for eksempel, at barnet har en legeaftale eller hentes af farmor.

 

Hver afdeling får mulighed for, at oprette en hjemmeside tilsvarende ”Skoleporten” på Skoleintra. Denne mulighed er blevet efterspurgt af både forældre og medarbejdere. Forældre med skolesøgende børn har tydeligvis taget ”skoleintra” til sig og efterspørger en tilsvarende model for deres dagtilbudsbørn. Ledere og medarbejdere savner, at kunne profilere sig på deres ”egen” hjemmeside, samt kunne lægge foto ud af hverdagens oplevelser.

 

Derudover kan

·         der kommunikeres mellem institution og forældre skriftligt

·         der uploades billeder, lyd og små film

·         systemet bruges til dokumentation af de pædagogiske læreplaner

·         systemet bruges til tilmelding til møder og arrangementer

·         bruges til intern kommunikation for eksempel mellem ledelse og personale

·         afdelingsleder kan lave fremmødestatistikker, samt udskrive diverse lister

 

 

Tidsplan:

September 2012:

·         Underskrive aftale med Tabulex

·         Planlægge 7 workshop a´2 timers varighed for alle medarbejdere med Tabulex

·         Øvrige aftaler med Tabulex foretages

·         Aftale tidsplan for installering af trådløst netværk med IT afdelingen

·         Aftale indkøb og øvrige installationer med IT afdelingen

 

Ibrugtagelse af systemet, så snart ovenstående procedure er aftalt og afviklet.

 

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående beregning er baseret på etablering af systemet i 21 dagtilbudsafdelinger, i Mælkebøtten og i 9 dagplejelegestuer, Mælkebøtten og legestuerne skal ikke have Touchskærme.

 

21 x trådløst net Accespoint inkl. licens a´ 4.200 kr. + kabling 3.500 kr. = 7.700

161.700

21 stk. Touchskærme et stk. pr. afdeling a´ 6.000 kr.

126.000

61 stk. Tablets med Sim kort a´ 3.700 kr.:

225.700

61 licenser (550 kr./enhed.)

33.550

Cover og holdere til vægophængning til 61 Tablets ca. 300 kr. pr sæt.

18.300

Tabulex "daginstitution børn" opstart og implementering herunder workshops

150.000

Anlægssum

715.250

Tabulex service i alt 1. år

53.640

Afledt driftsudgift

53.640

I alt

768.890

 

Udgiften foreslås finansieret via ikke forbrugte midler fra 2011, på sekretariatspuljen for politikområde 01 Dagtilbud. Den anslåede anlægsudgift afviger med 65.250 kr. i forhold til det specificerede i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af ansøgning om anvendelse af uforbrugte midler i den samlede sekretariatspuljen for politikområde 1 og prioritering vil ske i forhold til den samlede pulje.   

 

Efterfølgende vil der være en årlig serviceafgift på 53.640 kr. som foreslås finansieret af dagtilbudsdistrikterne, dagplejen og Mælkebøtten.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Dagsorden til efterårets dialogmøder

00.01.00Ø02-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-09-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af fastsættelse af mødedatoer for efterårets dialogmøder skal Børne- og Skoleudvalget drøfte dagsordne til udsendelse til virksomhederne.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Børne- og skoleudvalget drøfter dagsorden for efterårets dialogmøder

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Generelle dagsordenpunkter til dialogmøderne:

·         Kort orientering om B2013 på udvalgets område - herunder hvad der er af interesse for virksomheden

·         En status på 2012

·         En drøftelse af de muligheder og udfordringer virksomheden ser for det kommende år

·         For skolerne: Oplæg til hvordan skolen vil udmønte skolepolitikken efter de afholdte temamøder om skolepolitik - herunder et oplæg til overordnet målsætning for skolen

·         For dagtilbud og Pladsformidling:  Dagtilbudsstruktur

·         For PPR og BFC og Mælkebøtten og Kildebakken, 10. klasse centeret og Ungdomsskolen - hvordan ser i sammenhængen med fagligt relevante samarbejdsvirksomheder i BRK

·         Eventuelt

 

Sagsfremstilling

Børne- og skoleudvalget har fastsat mødedatoer for efterårets dialogmøder som angivet nedenfor.

 

 

Der afholdes dialogmøder på følgende tidspunkter.  

 

Dato

Tidspunkt

Virksomhed

23. oktober

kl. 16.15 - 17.00

Rønneskolen

 

kl. 17.00 - 17.45

Hans Rømer Skolen

 

kl. 17.45 - 18.30

Bornholms PPR og Sundhedspleje

 

kl. 19.00 - 19.45

Bornholms Heldagsskole

 

kl. 19.45 - 20.30

Paradisbakkeskolen

 

kl. 20.30 - 21.15

Skole Nord

24. oktober

kl. 17.00 - 17.45

Bornholms Ungdomsskole

 

kl. 17.45 - 18.30

Ungecenter Bornholm

 

kl. 19.00 - 19.45

Mælkebøtten

 

kl. 19.45 - 20.30

Kildebakken

 

kl. 20.30 - 21.15

Bornholms Familiecenter

15. november

kl. 17.00 - 17.45

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

 

kl. 17.45 - 18.30

Dagtilbud Midt

 

kl. 19.00 - 19.45

Dagtilbud Nord

 

kl. 19.45 - 20.30

Dagtilbud Øst

 

kl. 20.30 - 21.15

Dagtilbud Vest

 

 

Til brug for mødeafholdelse ønskes en drøftelse af den dagsorden udvalget ønsker udsendt til virksomhederne.

 

Af tidligere sagsfremstilling fremgår følgende udkast til dagsorden.

 

·        Kort orientering om B2013 på udvalgets område – herunder hvad der er af interesse for virksomheden

·        En status på 2012.

·        En drøftelse af de muligheder og udfordringer virksomheden ser for det kommende år

·        Evt.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Klage over afslag på buskort

17.21.01K02-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-09-2012

9

 

Hvem beslutter

Børne-og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Klager har for skoleåret 2012/2013 ansøgt om skolebuskort til sin datter, der går på 10. KlasseCenter Bornholm. 10. KlasseCenter Bornholm har den 15. august 2012 givet afslag på ansøgningen med den begrundelse, at eleven har mindre end de 9 km til skolen, der iht. styrelsesvedtægten er mindsteafstanden for at få udstedt skolebuskort.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

at Børne- og Skoleudvalget fastholder afslaget på ansøgningen om skolebuskort med den begrundelse, at afstanden ad offentligt tilgængelig vej er mindre end 9 kilometer.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Indstilling godkendt

 

Sagsfremstilling

 

”Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen” (nr. 25 af 10. januar 1995) siger i § 2, stk. 1:

”Skoleveje er den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel eller knallert hele året.”

Stk. 2:

”Ved opmåling af skolevej medregnes normalt kun afstanden ad offentligt tilgængelig vej mellem hjemmets grund (udkørsel) og den nærmeste indgang til skolegården.”

 

Det er skolen, der i første omgang træffer afgørelse på baggrund af de afstandsmålinger, der fremgår af www.krak.dk. Ved opmåling på www.krak.dk er afstanden opmålt til 8.6 km.

I særlige tilfælde kan Vejmyndigheden anmodes om en konkret opmåling, hvilket primært anvendes, når afstanden iht. krak.dk ligger meget tæt på de kilometergrænser, der afgør, om der kan udstedes skolebuskort. Vejmyndigheden har ikke foretaget en opmåling i denne sag.

 

Ansøger kan ved afslag fra skolen indbringe sagen for Børne- og Skoleudvalget.

 

Klager foreslår en anden rute opmålt på ”de gule sider”, der er længere og som giver en køreafstand på 9,27 kilometer til skolen. I øvrigt foreslår klager, at kommunen bør overveje at bruge BAT’s buszoner, som udgangspunkt for en udregning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-09-2012

10

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Digital indskrivning til folkeskolen iværksættes fra skoleåret 2014/2015. En forudsætning er at der oprettes nye skolekoder til afløsning for nedlagte skoler.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

25-09-2012

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2012:

Punkt 3 sendes i høring i Handicaprådet.