Referat
Børne- og Skoleudvalget
06-11-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Tidsplan for det videre arbejde med Skolepolitikken
  åbent 3 1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser
  åbent 4 Udmøntning af budgetelementer 2013 på Børne- og Skoleudvalgets område
  åbent 5 Udmøntning af sammenlægning af Ungdommens uddannelsesvejledning og UngePorten under Jobcenter Bornholm
  åbent 6 samtænkning af drift og ledelse af Bornholms ungdomskole og 10. klassecenter Bornholm
  åbent 7 Club 10-13 - Ungdomsskolen og SSP
  åbent 8 Anlægsbevilling til optimering af køkkener i Stjernehuset og Karlsvognen
  åbent 9 Ansøgning om anlægningsbevilling til udskiftning af vinduer i Karlsvogen og Stjernehuset
  åbent 10 Anlægsbevillinger til renoveringsprojekter på børne- og skoleområdet
  åbent 11 Anlægsbevilling til nyt køkken i skolefritidsordningen Åstedet, Rønneskolen
  åbent 12 Anlægsbevilling til renovering af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre
  åbent 13 Ansøgning om tilskud til deltagelse i folkemødet 2013
  åbent 14 Økonomi og status i Bornholms Familiecenter
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Kl. 15.00, Kirsten Andersen og Lynn Hansen orienterer vedr. Projektet ”Familiegrupper som tidlig indsats på dagtilbudsområdet.

 

Kl. 15.45, Gert Andersen, Virksomhedsleder for Heldagsskolen orienterer.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Tidsplan for det videre arbejde med Skolepolitikken

17.01.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Efter kommunalbestyrelsens temamøde om skolepolitikken den 11. september 2012 skal der besluttes konkrete indsatsområder for de kommende år.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at tidsplanen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen ønskede ikke at komme med forslag til konkrete indsatsområder den 11. september 2012, da hele kommunalbestyrelsen ikke var samlet. Derfor bad kommunalbestyrelsen Børne- og Skolesekretariatet om at få forelagt forslag til konkrete indsatsområder til endelig drøftelse og beslutning på et senere tidspunkt.

 

Den 23. og 24. oktober 2012, har der været afholdt dialogmøder på skoleområdet. Skolerne peger på, at de, som også Skolerådet anbefaler, ønsker få, fælles og ambitiøse målsætninger. Endvidere, at der afsættes den fornødne tid og ressourcer til implementering af de konkrete indsatser.

 

Det foreslås, at der arbejdes med en konkretisering af skolepolitikken efter følgende tidsplan:

 

Tid

Aktivitet

6. november 2012

Tidsplan for det videre arbejde med skolepolitikken drøftes i Børne- og Skoleudvalget

11. december 2012

Temamøde i kommunalbestyrelsen om udvælgelse af konkrete indsatsområder

20. december 2012

Kommunalbestyrelsen beslutter indsatsområder for perioden 2013 til 2015

Fra 1. januar 2013

Skolerne udarbejder konkrete handleplaner inden for de besluttede indsatsområder

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser førstebehandles samtidig af fire fagudvalg og tilbagesendes herefter med bemærkninger til projektgruppen med henblik på at formulere et endeligt forslag til politik for indsatserne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         at Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget henholdsvis Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget drøfter politikudkastet

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. november 2012:

Børne- og Skoleudvalget ønsker et 2. udkast forelagt inden endelig stillingtagen. Anbefales således genoptaget på et senere møde.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

·        udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·        være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for nogle cases og nogle politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet er udarbejdet et 1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser.

Udkastet behandles i løbet af uge 45 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger indgår herefter i udarbejdelsen af et endeligt forslag til politik for indsatserne. Forslaget behandles af de fire udvalg i uge 49 med henblik på at indstille til kommunalbestyrelsen, at forslaget sendes i høring blandt relevante organisationer i januar 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. november 2012

1.
Udkast til politik for de specialiserede indsatser (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Udmøntning af budgetelementer 2013 på Børne- og Skoleudvalgets område

00.01.00Ø02-0153

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af budgetvedtagelsen for 2013 fremlægges plan for udmøntning af de elementer i budgettet som har direkte betydning for Børne- og Skoleområdet (politikområde 1,2 og 3). 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

-         Planen for udmøntningen godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Godkendt

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget for 2013 fremlægges forslag til, hvorledes de enkelte elementer udmøntes.

 

Det drejer sig om følgende elementer for politikområde 1, politikområde 2 og politikområde 3, med afledt plan for udmøntning: 

 

 

 

Beløb i 1.000 kr. i 2012-priser

 

Nr.

Beskrivelse af forslaget

2013

2014

2015

2016

Plan  for udmøntn.

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Daginstitution i Nexø

7.200

7.200

0

0

Udkast til proces-plan fremlægges på BSU møde i december 2012

1.2

Specialpædagogisk indsats øges

2.000

2.000

2.000

2.000

Forslag til anvendelse af midler fremlægges til beslutning på BSU møde i december 2012

1.3

Skovbørnehaven ved Vibegaard, ud-/nybygning

6.500

0

0

0

Udkast til proces-plan fremlægges på BSU møde i december 2012

1.4

Skovbørnehaven ved Vibegaard, udvidelse af åbningstid

0

300

300

300

Udkast til proces-plan fremlægges på BSU møde i december 2012

2.1

Ungdomsskolen

-500

-500

-500

-500

Punktet på BSU den 6.november

2.2

Pulje til fællesudgifter på skoleområdet reduceres

-328

-370

-370

-370

Udmøntet

2.3

Pulje til forebyggende foranstaltninger

-96

-96

-96

-96

Udmøntet

2.4

Øgning af åbningstiden i sommer- halvåret i ungdomsskolen

0

0

0

0

Punktet på BSU den 6.november

2.5

Pulje på politikområde 2 (skole)

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

Udmøntes gennem inddragelse af frie ikke anvendte midler afledt af tidligere skolestruktur.

2.6

Forhøjelse af takster i SFO og SFO-klub med 50 kr. pr. måned

-500

-500

-500

-500

Udmøntet

2.7

Kvalitetsløft til folkeskolen - udmøntes efter høring i det bornholmske folkeskolevæsen

1.700

1.700

1.700

1.700

Udkast til proces-plan fremlægges på BSU møde i december 2012

2.8

Ungdommens uddannelsesvejledning

-450

-450

-450

-450

Punktet på BSU den 6. november 

3.1

Bornholms Familiecenter. Der afsættes et beløb i 2013, idet der foretages en vurdering af det fremtidige budget- og serviceniveau.

9.000

0

0

0

Status på plan fremlægges på BSU møde i  december 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Udmøntning af sammenlægning af Ungdommens uddannelsesvejledning og UngePorten under Jobcenter Bornholm

17.27.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller  

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budget 2013 indeholder en beslutning om sammenlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning og UngePorten under Jobcenter Bornholm. Udmøntningen af denne beslutning fremlægges til orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

-         at orienteringen tages til efterretning

-         at Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholms budgetandel inkl. ledelse, budget til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Erhvervs Grund Uddannelse (EGU) og AVU (Almen Voksen Uddannelse) på i alt kr. 13.114.166 for 2013 og overslagsår omplaceres fra Børne- og Skoleudvalgets område under UngeCenter Bornholm til Beskæftigelsesudvalgets område under JobCenter Bornholm (UngePorten)

-   at Ungdommens Uddannelsesvejledning fastholder sin selvstændige profil i overensstemmelse med de principper som fremgår af sagsfremstillingen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilles godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2013 vedtaget en sammenlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UUB) og UngePorten under Jobcenter Bornholm.

 

UUB er i dag en del af UngeCenter Bornholm under Børne- og Skoleudvalget.

UngePorten er en del af Jobcenteret under Beskæftigelsesudvalgets. UngePorten har base på Campus, Minervavej 1 i Rønne.

 

Beslutningen omhandler samtænkning af drift og ledelse, da de to enheder i forvejen har et tæt samarbejde, og der afledt heraf kan være synergi i at praktisere UUB og UngePortens indsats overfor deres målgrupper tættere. Specielt overfor unge med særlige behov i forhold til vejledning og indsats, men også ved at have en bedre mulighed for at give uddannelsesvejledning med inddragelse af de bornholmske virksomheder.

 

UUB har to roller . Én i forhold til grundskolen med uddannelsesvejledning i overbygningen; og én i forhold til unge op til 25 år uden et arbejde og en uddannelse. Denne dobbeltrolle og dermed reference til både Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget vil skulle udfyldes uafhængig  af UUBs organisatoriske placering.

 

Hidtil har placeringen været en organisatorisk tilknytning til grundskolen og overgangen til ungdomsuddannelser med tæt sammenhæng til dele af tilbuddene på børne- og ungeområdet. Ved at samle UUB med UngePorten under JobCenter Bornholm vil der være tale om en prioritering af den målrettede indgang med et beskæftigelsesmæssigt afsæt for de unge med en bredere vifte af muligheder (vejledning, rådgivning, tilbud)

 

UUB vil fortsætte med selvstændig profil og skal fortsat løfte vejledningsopgaven i forhold til folkeskolen.

 

BRKs (og Bornholms) samlede ungeindsats for de 15-25årige

 

At samle UUB og UngePorten er en del af de samlede bestræbelser på Bornholm for at sikre at alle unge gennemfører en uddannelse og etablerer sig i eget liv, herunder på arbejdsmarkedet. Ambitionen er en så målrettet og effektiv ungeindsats, hvor alle aktører omkring de unge trækker i samme retning, med de forskellige værktøjer og tilgange, der er til rådighed.

 

Kommunalbestyrelsen har i Bornholms Udviklingsplan vedtaget et betydeligt antal mål for indsatsen overfor de unge. Mål hvor høje ambitioner om andel gennemført uddannelse kombineres med en motiverende og inkluderende tidlig indsats for at sikre gode overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse og erhvervsliv. Et arbejde der i særdeleshed har været prioriteret med projekt Uddannelse Til Alle (UTA).

 

Tilbuddene til de unge på Bornholm er mange – fordelt på forskellige lovgivninger og forskellige aktører i både kommune, ungdomsuddannelser og private aktører og virksomheder. Ved et tættere samarbejde og koordination mellem de forskellige tilbud skal det sikres, at de unge kan navigere mellem tilbuddene og modtager en målrettet og helhedsorienteret rådgivning på det rette tidspunkt i deres forløb. Det giver den største succes for den unge og den største effektivitet i indsatsen. Den udviklingsmæssige tilgang er skitseret i bilag 1.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm i ny organisation

 

UUB varetager allerede i dag en række centrale opgaver med god effekt i den samlede ungeindsats. Opgaver der også fortsat skal være fokus på, og som forudsætter et fortsat tæt samarbejde med grundskolen.

 

Vigtige elementer i dette er:

·        UUBs bistand ved undervisningen i det timeløse fag: Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) fra 1. - 10. klasse. Praktikaftale for alle elever i 8. klasse, i samarbejde med skolerne. 

·        Enkeltstående arrangementer for elever i folkeskolens overbygning i samarbejde med erhvervslivet.

·        Uddannelsesplaner, uddannelsesparathed og den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne.

·        UUB forestår, i samarbejde med skolen, udarbejdelsen af uddannelsesplan for den enkelte elev, herunder vejledning i samarbejde med forældre og særlig dokumentationsudarbejdelse.

·        Uddannelsesvejlederen deltager i særlig grad i vejlednings og afklaringsarbejdet i forhold til elever med særlige behov.

·        Introduktionskurser af en uges varighed i 8. klasse på ungdomsuddannelserne.

·        Brobygning forestås i samarbejde med skolerne.

·        Særlig indsats.

 

UUB skal derfor fastholde sin selvstændige profil som en del af UngePorten og JobCenter Bornholm i relation til ledelse, budget og udvikling af samarbejdet med de øvrige relevante aktører.

 

Udviklingen af samarbejdet mellem UUB og Ungeporten og den bredere og helhedsorienterede tilgang vil derfor have fokus på:

·        at øge evnen til selvbetjening for dem der kan i overensstemmelse med intentionerne i lovgivningen.

·        indsatsen overfor børn og unge med særlige behov herunder hjælp til sammenhængende uddannelsesforløb.

en tidlig og helhedsorienteret vejledning og indsats for den enkelte unge fra grundskole til etablering af beskæftigelsesgrundlag eller anden forsørgelse.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen indebærer en besparelse på 450.000 kr. i 2013 og overslagsår. Elementer i at tilvejebringe denne besparelse er:

·        Fælles ledelse

·        Fælles administration, specielt af de borgerrettede ydelser

·        Fælles vejledning og sagsbehandling indenfor lovgivningens rammer

 

Af UngeCenter Bornholms samlede budget på kr. 25.217.277 for 2013 og overslagsår overføres følgende fra Børne- og Skoleudvalgets område til Beskæftigelsesudvalgets område under JobCenter Bornholm (UngePorten):

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning                      kr.   4.402.266

Ledelse                                                            kr.      293.000

Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU)                       kr.   1.682.094

Almen Voksen Uddannelse (AVU)                           kr.      255.598

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)         kr.   6.481.208

I alt                                                                kr.  13.114.166

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. november 2012

1.
Ungeindsatsen på Bornholm (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Sammentænkning af drift og ledelse af Bornholms Ungdomsskole og 10. klassecenter Bornholm

18.10.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi – og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved budgetforliget for 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at sammentænke drift og ledelse af Bornholms Ungdomsskole og 10. klassecenter Bornholm og samtidigt spare 0,5 mio. kr. uden servicemæssige konsekvenser for brugerne af tilbuddene.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     At der igangsættes en proces, der har som mål, at der er sket en ledelsesmæssig sammentænkning af Bornholms Ungdomsskole og 10. klassecenter Bornholm i et nyt Ungecenter pr. 1. januar 2013

b)     At det nye Ungecenter som én samlet virksomhed pr. 1. januar 2013 består af en ungdomsskole med egen bestyrelse og budget drevet i henhold til Ungdomsskoleloven samt et 10.klassecenter ligeledes med egen bestyrelse og budget drevet i henhold til folkeskoleloven.

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilles godkendt

Sagsfremstilling

Baggrund

Beslutningen ved budgetforliget åbner en mulighed for at se besparelsen som et afsæt for en udviklingsproces. Udviklingsprocessen begynder med en ledelsesmæssig koordinering af undervisningsdelen af ungeområdet. Da det nuværende Ungecenter og Ungdomsskolen i forvejen har et tæt samarbejde forventes det, at der på længere sigt kan udvikles synergieffekter ved at bringe Ungdomsskolen og 10. klassecenteret i et tættere samarbejde.

 

 

 

Forslaget

Det kan ske ved en ny konstruktion af Ungecenter Bornholm. Der tages udgangspunkt i, at Bornholms Ungdomsskole drives efter ”Lov om ungdomsskoler”. Endvidere, at 10 kl. center Bornholm, drives efter kapitel 2a, §§ 19a til 19i i folkeskoleloven. Konstruktionen har den konsekvens, at Ungdommens Uddannelsesvejledning, med den forholdsmæssige del af ledelsen af det nuværende Ungecenter Bornholm, der vedrører UU, flyttes ud af det nuværende Ungecenter Bornholm. Det vil sige, at Ungecenter Bornholm nedlægges i sin nuværende form.

Det nye Ungecenter vil bestå af en ungdomsskole med egen bestyrelse og budget drevet i henhold til Ungdomsskoleloven samt et 10.klassecenter ligeledes med egen bestyrelse og budget drevet i henhold til folkeskoleloven.

 

Udviklingsmuligheder på længere sigt

I forbindelse med regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, er både ungdomsskolen og 10. klassecenteret vigtige aktører.

 

Ungdomsskolens lovgivning gør det muligt at give kompetencegivende undervisning, heltidsundervisning som det sker i afdeling Dybdal, undervisning indenfor forskellige temaområder, klubvirksomhed mv. Endvidere er ”Rampen” tilknyttet Ungdomsskolen. Rampen er et tilbud for elever på 7. – 9. klassetrin som har meget fravær og som mistrives i folkeskolen. Ungdomsskolen er desuden fleksibel i forbindelse med ansættelse af personale både i forhold til eksakte uddannelseskrav samt muligheden for en fleksibel ansættelse i forhold til opgavens indhold og længde

 

 

10. klassecenter Bornholm varetager undervisningen på 10.klassetrin samt specialtilbud for målgruppen 15- 18 årige, der opsamler elever fra specialklasserne, Heldagsskolen og Kildebakken.

 

 

På lidt længere sigt vil en samlet administration vil være oplagt. I mange tilfælde vil det også være muligt, at medarbejdere vil kunne arbejde på tværs af ungdomsskolen og 10.klassecenteret. Derved vil der opstå synergieffekter både i forhold til opgavernes udførelse, men også i forbindelse med de kompetencer som de forskellige medarbejdere kan bidrage med ved opgavens udførelse.

Det vil også i højere grad end tilfældet er i dag, være muligt at iværksætte en bred vifte af tilbud, overfor de unge mellem 15- 17 år som ikke er i en tilfredsstillende uddannelsesmæssig relation oveni købet med en bæredygtig økonomi.

 

Tidsplan

Tid

Aktivitet

Ansvarlig

11. oktober 2012

Budget 2013 vedtages

KB

6. november 2012

Forslaget behandles i BSU

BSU

14. november 2012

Forslaget behandles i ØKE

ØKE

29. november 2012

Forslaget principbesluttes i KB

KB

Fra 30. november 2012

Det konkrete forslag udarbejdes (herunder udmøntning af den besluttede besparelse) efter drøftelse i Ad hoc MED

Børne- og Skolesekretariatet

Fra januar 2013

Implementeringsfase

Det nye ungecenter

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det besluttede besparelse på 0,5 mio. kr. i 2013 og følgende år forventes opnået ved organisatoriske tilpasninger i ledelsen af det nye ungecenter.

 

Den ledelsesdel, der vedrører UU Bornholm flyttes fra det nuværende Ungecenter til jobcenter Bornholm. Andelen udgør 293.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Club 10-13 - Ungdomsskolen og SSP

00.17.00P20-0065

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ungdomsskolens klubtilbud for de 10-13 årige (Club 10-13), er flyttet til Ungdomsskolens lokaler i Klemensker, da klubbens nuværende placering skal rives ned.

 

Ved budgetvedtagelsen 2011 blev der besluttet en årlig rammeudvidelse på 0,4 mio. kr. til opprioritering af SSP-arbejdet med opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole. En prioritering af midlerne for 2013 lægges frem til drøftelse og beslutning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

·         Club 10-13 fortsætter i ungdomsskolens lokaler i Klemensker. Der disponeres 0,2 mio. kr. fra den afsatte pulje ”opprioritering af SSP-arbejdet med opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole” til klubbens aktiviteter.

·         Der disponeres 0,2 mio. kr. til sommeraktiviteter i Ungdomsskolen som vedtaget i budgettet for 2013. Aktiviteterne finansieres af restbeløbet fra den afsatte pulje ”opprioritering af SSP-arbejdet med opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole”.

·         Plan for sommeraktiviteterne i Ungdomsskolen fremlægges til orientering for Børne- og Skoleudvalget i maj 2013

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling godkendes idet Børne- og skoleudvalget ønsker forelagt en tilbagemelding på brugen af initiativet på februar mødet 2013.

 

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen 2011 blev der besluttet en årlig rammeudvidelse på 0,4 mio. kr. til opprioritering af SSP-arbejdet med opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole. BSU godkendte den 7. juni 2011, at der for disse midler blev etableret et klublignede tilbud (Club 10-13) for de 10-13årige, hvor indsatsen er at opsøge og tilbyde målgruppen et klubtilbud, således, at de fra det 10. år inkluderes i et regulært klubtilbud og senest fra det 13. år videre integreres i ungdomsskole regi og/eller andre fritidstilbud.

 

Klubbens målgruppe er børn i aldersgruppen 10 – 13 år:

 

Klubben har åbent i dagtimerne, mandag og onsdag kl. 14.30 – 17.30 og er således et tilbud, der holder åbent udenfor de etablerede klubbers åbningstid.

 

Klubben blev i 2011 etableret i lokaler på Ankerpladsen i Rønne. Ankerpladsen står overfor en snarlig nedrivning, hvorved klubben genetableres i Ungdomsskolens lokaler i Klemensker, med opstart i uge 43 2012.

 

Styregruppen bag klubben anbefalede Klemensker lokaler, da det dels giver mulighed for en bredere dækning af målgruppen, ved både at dække Rønne og Nordlandet, og dels at klubbens åbningstid ikke begrænses af andre brugere. Klubbens åbningstid er tilpasset BATs køreplan og det er muligt at bevillige buskort til børnene og/eller arrangerer transport for børnene. Der er således ingen transport udgifter forbundet med at benytte tilbuddet.

 

Økonomiske konsekvenser

Til klubbens aktiviteter blev der i budget 2011 afsat 0,4 mio. kr. Klubben budget har reelt været på 0,2 mio.kr. pr. år. I sommeren 2012 blev de resterende midler på 0,2 mio. kr. brugt til sommerferie aktiviteter i Ungdomsskolens regi. De resterende 0,2 mio. kr. forslås disponeret til sommerferie aktiviteter i ungdomsskolen som vedtaget i budgettet for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevilling til optimering af køkkener i Stjernehuset og Karlsvognen

00.30.08S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling til optimering af køkkener i afdelingerne Stjernehuset og Karlsvognen i Dagtilbud Øst.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne og Skole indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 81.400 kr. til optimering af køkkener i Stjernehuset og Karlsvognen – afdelinger under Dagtilbud Øst

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 81.400 kr. finansieret af puljen til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning(Facility Management)

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Sagsfremstilling

I henhold til lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner, godkendte kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011 en anlægsbevilling på 799.100 kr. til etablering af tre nye køkkener i Dagtilbud Øst – anlægsprojektet blev afsluttet i regnskab 2011.

Frokostordningen startede op 1. august 2011, hvorefter der er blevet lavet mad til 12 vuggestuebørn i Karlsvognen og til 34 børn i Stjernehuset.

Forældre havde i maj måned 2012 mulighed for fravalg af frokostordning for 2013. Resultatet blev, at der i 2013 skal laves mad til 42 børn i Karlsvognen og 70 børn i Stjernehuset. Dette kræver en optimering af tilberednings-, opvaske-, køle- og bordfaciliteter.

 

Indhentede tilbud og priser, ekskl. moms:

Afdeling:

Opgave:

Pris:

Karlsvognen:

Ny ovn samt montering

                          13.312

Stjernehuset:

Opgradering af mobilt køkkenbord samt opsætning af ny ovn

Dørblad

                          13.217

 

                            1.200

Stjernehuset:

2 Siemens køleskabe a´ kr.5.046

1 Miele prof. opvaskemaskine

Montering VVS

                          10.092

                          27.500

                            6.000

Stjernehuset:

Skabe til indbygning af hvidevarer

Montering af skabe

                            6.970

                            3.100

I alt

 

                          81.391

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygninger i Distrikt Øst blev pr. 1. juni 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice som et led i implementeringen af Facility Management. Administrationen af dette projekt varetages således af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningerne forsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 81.400 kr. til optimering af køkkener i Dagtilbud Øst kan finansieres af puljen til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 3.528.900 kr.

 

Det skal bemærkes at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af puljen. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent    møde

 9  Anlægsbevilling til udskiftning af vinduer i Stjernehuset og Karlsvognen

82.18.00P20-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Dagtilbud Øst ansøger om en anlægsbevilling til udskiftning af vinduer i Stjernehuset og Karlsvognen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne og Skole indstiller, at:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 109.500 kr. til udskiftning af vinduespartier i Stjernehuset og Karlsvognen - afdelinger under Dagtilbud Øst

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 109.500 kr. finansieret af Dagtilbud Østs overførte driftsoverskud fra 2011.

c)     at anlægsbevillingen gives til  Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning (Facility Management)

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til udskiftning af vinduespartier i Stjernehuset og Karlsvognen.

 

Der er for Stjernehuset tale om et påbud fra Arbejdstilsynet, mens der for Karlosvognen er tale om renovering som følge af, at der er fare for at vinduet falder ud.  

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygninger i Distrikt Øst blev pr. 1. juni 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice som et led i implementeringen af Facility Management. Administrationen af dette projekt varetages således af BRK Ejendomsservice.

På det politiske niveau henhører bygningerne forsat under Børne- og Skoleudvalget.

 

Der er i samarbejde mellem Dagtilbud Øst og BRK Ejendomsservice indhentet tilbud og anvendt erfaringspriser på udskiftning af vinduespartierne. Alle priser er ekskl. moms.

Økonomiske konsekvenser

 

Økonomioversigt, priser ekskl. moms:

 

 

Karlsvognen:

Nedtagning/bortkørsel af gl. vinduespartier, renovering af vægpartier inklusiv isolering, 5 stk. Rationel vinduer og 1 stk. Rationel facadedør inklusiv arbejdsløn

           

                     

                       82.500

                                                

Stjernehuset:

Nedtagning/bortkørsel af gl. vinduesparti, montering af 1 stk. Rationel vinduesparti inklusiv tilpasning af radiatorinstallation og arbejdsløn

 

 

                      27.000

Udgift til vinduespartier i alt:

                     109.500

 

 

 

Anlægsudgiften på 109.500 kr. til udskiftning af vinduespartier kan finansieres af Dagtilbud Østs overførte driftsoverskud fra 2011.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Dagtilbud Østs ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2011 på i alt 500.000 kr., der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012:

Nyt vinduesparti i Karlsvognen (anlæg)   80.000 kr.

Driftsmæssige tiltag                                            420.000 kr.

 

Anlægsudgiften på 109.500 kr. afviger således med 29.500 kr. i forhold til det af Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beløb til anlægsprojektet ”nyt vinduesparti i Karlsvognen”.

Beløbet på 29.500 kr. kan afholdes af de 70.000 kr. til indkøb af inventar til Sydgårdens SFO, som indgår i posten ”Driftsmæssige tiltag” på 420.000 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevillinger til renoveringsprojekter på børne- og skoleområdet

82.20.00P20-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger til renoveringsprojekter på børne- og skoleområdet iht. Kommunalbestyrelsens beslutning 20. september 2012 om prioritering af midlerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 2.426.000 kr. til dagtilbudsprojekter, som anført i bilag 1

b)     at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 6.452.290 kr. til skoleprojekter, som anført i bilag 1

c)     at tillægsbevillingerne på i alt 8.878.290 kr. finansieres henholdsvis af renoveringspuljen til skolebygninger med 341.913 kr. og af renoveringspuljen på børne- og skoleområdet med 8.536.377 kr. og at eventuelle mindreforbrug ved projekternes afslutning tilbageføres til renoveringspuljen på børne- og skoleområdet

d)     at anlægsbevillingerne gives til Børne og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning og politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen for 2012 blev der afsat en renoveringspulje til skolebygninger på 1.124.200 kr. og en renoveringspulje på børne- og skoleområdet på 10.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. september 2012 at prioritere en række ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter på børne- og skoleområdet.

De projekter, der blev prioriteret fremgår af bilag 1 ”Oversigt over bevillinger til prioriterede projekter”, der er bilagt sagen.

 

Til fastsættelse af overslagspriserne/anlægsbevillingers størrelse er anvendt indhentede tilbud/overslag fra entreprenører, ”V&S prisbøger” (nøgletal for byggeri i Danmark) samt erfaringspriser.

De angivne priser er overslagspriser baseret på de oplysninger om projekterne, som BRK Ejendomsservice var i besiddelse af under forarbejdet.

På grund af den korte tidsfrist, som BRK Ejendomsservice har haft til at udarbejde materialet, har der ikke været mulighed for at granske de indkomne projekter nærmere. Der kan derfor være tekniske forhold, som der ikke er taget højde for.

Det kan vise sig, at en anlægsbevilling ikke er tilstrækkelig, fordi håndværkerudgifterne ikke var kendt på ansøgningstidspunktet. Sådanne projekter tilpasses indholdsmæssigt til den bevilgede anlægsramme.

 

Som det fremgår varetages administrationen af disse projekter af BRK Ejendomsservice (Facility Management). På det politiske niveau henhører bygningerne fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om seks anlægsbevillinger på tilsammen 2.426.000 kr. til dagtilbudsprojekter og om syv anlægsbevillinger til skoleprojekter på tilsammen 6.452.290 kr. – i alt bevillinger for 8.878.290 kr.

Specifikation af anlægsbevillingerne fremgår af bilag 1.

 

De korrigerede rådighedsbeløb i de to renoveringspuljer udgør pt.:

Renoveringspuljen til skolebygninger                                           341.913 kr.

Renoveringspuljen på børne- og skoleområdet                           8.611.800 kr.

I alt                                                                                  8.953.713 kr.

 

Anlægsudgifterne kan finansieres henholdsvis af renoveringspuljen til skolebygninger med 341.913 kr. og af renoveringspuljen på børne- og skoleområdet med 8.536.377 kr.

Der vil således ved godkendelse af ovennævnte anlægsbevillinger være en restpulje på 75.423 kr. til senere prioritering.

 

Det skal bemærkes at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af renoveringspuljerne. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. november 2012

1.
Oversigt over bevillinger til prioriterede projekter (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevilling til nyt køkken i skolefritidsordningen Åstedet, Rønneskolen

82.18.00P20-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til udskiftning af køkken i skolefritidsordningen Åstedet på Rønneskolens afdeling Åvang.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr. til indretning af nyt køkken i skolefritidsordningen Åstedet på Rønneskolens afdeling Åvang

 

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 260.000 kr. finansieret af Rønneskolens overførte driftsoverskud fra 2011

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Sagsfremstilling

Det eksisterende køkken i skolefritidsordningen Åstedet på afdeling Åvang er i meget dårlig stand og der har i flere år fra skolens side været ønske om en renovering/udskiftning af køkkenet.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 260.000 kr. til indretning af nyt køkken i skolefritidsordningen Åstedet kan finansieres af Rønneskolens overførte driftsoverskud fra 2011.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af Rønneskolens ansøgning og brug af overført driftsoverskud fra 2011, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. august 2012.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Anlægsbevilling til renovering af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre

82.18.00P20-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til renovering og ombygning af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til renovering af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 700.000 kr. finansieret af Rønneskolens driftsbudget til indvendig vedligeholdelse

c)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling anbefales, idet Børne- og Skoleudvalget efterlyser en snarlig behandling af snitfladeproblematikker mellem BRK ejendomsservice og fagudvalgene, herunder afklaring af afgrænsning af anlæg i forhold til drift.

 

Sagsfremstilling

Renoveringen/ombygningen har til formål at forbedre adgangs- og opholdsfaciliteterne for forældre, personale, eksterne brugere og øvrige samarbejdspartnere samt forbedre de generelle arbejdsforhold for det administrative personale.

 

Hovedindgangen på Rønneskolens afdeling Østre er meget smal og mørk.

 

Forældre, personale og øvrige brugere skal passere gennem 3 døre for at komme frem til administrationskontoret, hvor sekretærerne har deres fælles arbejdsplads.

Der eksisterer ingen form for venteplads/opholdsrum til forældre, eksterne brugere eller andre samarbejdspartnere, der har ærinde på afdelingen.

 

Sekretærerne har deres fælles arbejdsplads i forkontoret, hvor forældre, elever og andre samarbejdspartnere alene har mulighed for at opholde sig lige foran sekretærernes arbejdspladser, når gæsterne venter på at deltage i møde med én af skolens ledere.

Det afstedkommer dagligt mange afbrydelser og vanskeliggør personalets udførelse af deres arbejde.

 

Ifølge Steenbergs Tegnestue ApS udgør projektets samlede ombygningsudgifter 700.000 kr. Specifikation af beløbet er anført i bilaget til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 700.000 kr. til renovering og ombygning af hovedindgang og administrationslokaler på Rønneskolens afdeling Østre kan finansieres af Rønneskolens driftsbudget til indvendig vedligeholdelse, idet der i budgettet ikke er afsat rådighedsbeløb til projektet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. november 2012

1.
Anlægsbudget Afd. Østre ombygning af administration (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Ansøgning om tilskud til deltagelse i folkemødet 2013

24.00.00Ø40-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

I lighed med sidste år ønsker skolerne et tilskud til bustransport, der giver mulighed for, at overbygningsklasserne kan deltage i Folkemødet 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget at:

a)     Der bevilges et tilskud på 20.000 kr. til bustransport til Folkemødet af elever i overbygningsklasserne.

b)     De i alt 20.000 kr. finansieres af kontoen sekretariatspuljen for politikområde 02 undervisning, fællesudgifter, folkeskoler.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

På vegne af skolerne søges om i alt 20.000 kr. der kan anvendes som tilskud til transport af skolernes overbygningselever til Folkemødet. Ideen er, at eleverne i får en hel undervisningsdag i samfundsfag.

 

Evalueringen af folkemødedeltagelsen i 2012 har været positiv. Skoleledergruppen var dog enige om, at det ikke er nødvendigt med et BRK arrangement, som i 2012. Det er bedre, at lærerne selv tilrettelægger og udnytter de arrangementer, der annonceres i Folkemødeavisen. Der skal være frihed til at eleverne i små grupper eventuelt to og to kan deltage i selvvalgte arrangementer.

 

Der bør være et krav om, at klasserne sammen med deres lærere har forberedt dagen og truffet aftaler med partier og organisationer på forhånd.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 20.000 kr. til bustransport. Bevillingen kan finansieres af kontoen sekretariatspuljen for politikområde 02 undervisning, fællesudgifter, folkeskoler. Eventuelt uforbrugte midler føres tilbage til kontoen. Der blev i 2012 anvendt 17.650 kr. til bustransport til Folkemødet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Økonomi og status i Bornholms Familiecenter  

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ved den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug på 18,8 mio. kr. i forhold til budget 2012 på Bornholms Familiecenter. Dette skal sammenlignes med samme beløb - 18,8 mio. kr. ved forrige budgetopfølgning. 

 

Børne- og Skoleudvalget får herudover forelagt en status på implementeringsplanen, der angiver, hvordan BDO’s anbefalinger er iværksat, og hvornår de afsluttes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·         Orienteringen tages til efterretning

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

 

Økonomi:

Til trods for at de samlede forventninger til årets merforbrug er uændrede, er der sket mindre forskydninger mellem de respektive funktionsområder.

 

I det forventede merforbrug indgår, som ved budgetopfølgningen i september, nettoeffekten af BFC’s tilgodehavende i konkursboet Krummeled. Dette under den forudsætning, at der ikke kan hentes noget i konkursboet samt at tilgodehavendet indgår som en del af BFC’s drift.

 

Ombygning:

 

·        Status på Villa Maria: Ombygningen er tilendebragt og afventer alene afleveringsforretning. 

 

·        Status på Østermarie: Ombygningen er tilendebragt og afventer alene afleveringsforretning.

 

·        Distrikt Nord: Der arbejdes fortsat på en alternativ placering til Kildebakken, forslag hertil forventes at kunne blive drøftet på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 4. december.

   

 

Løvstikken:

Forslag om at etablere Løvstikken sammen med aflastningspladser på Voksenområdet i det tidligere Klemensker plejehjem er godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. august. Der er følgeligt nedsat et administrativ/brugerrepræsenteret byggeudvalg, der følger ombygningen. Der er afholdt flere møder i byggeudvalget. En ombygning forventes at kunne stå klar 1. april 2013.     

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. november 2012

1.
Budgetopfølgning Bornholms Familiecenter - BSU den 6. november 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

15

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Med reference til punkt under Gensidig orientering på BSU-mødet i marts måned 2012 er der rundtsendt notat om fleksibilitetsmuligheder i Folkeskolelovens forstand. Bilag vedhæftes referatet.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. november 2012

1.
Eksempler på muligheder for fleksibilittet i planlægningen af skolens arbejde (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2012

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2012:

Ingen