Referat
Børne- og Skoleudvalget
04-12-2012 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur for dagtilbud -efter høring
  åbent 3 Organisering af samlet aflastningstilbud for børn og voksne
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Børne- og Skoleudvalget
  åbent 5 Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2013-2014
  åbent 6 Kvalitetsrapport 2011/12 for kommunens skolevæsen
  åbent 7 Støtte til First Lego League Bornholms (FLL)
  åbent 8 Udmøntning af midler til specialpædagogisk indsats
  åbent 9 Redegørelse for tilsyn dagtilbud 2012
  åbent 10 Orientering om undersøgelse af forældres behov for åbningstider
  åbent 11 Til orientering faglige kvalitetsoplysninger dagtilbud 2012
  åbent 12 Forslag til procesplan for ny skovbørnehave i Dagtilbud Vest
  åbent 13 Forslag til procesplan for ny daginstitution i Dagtilbud Øst
  åbent 14 Anlægsbevilling til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus-tillægsbevilling
  åbent 15 Redegørelse om generelt tilsyn på familieplejeområdet
  åbent 16 Status for Bornholms Familicenter
  åbent 17 Gensidig orientering
  åbent 18 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur for dagtilbud -efter høring

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 11. oktober 2012 sendte kommunalbestyrelsen forslag til ny organisations- og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i høring i distriktsbestyrelser, forældreråd, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller Børne- og Skoleudvalget deres forslag til en ny organisations og ledelsesstruktur til beslutning i kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og skole indstiller:

a)     At Børne- og Skoleudvalget på baggrund af indkomne høringssvar indstiller scenarie 1 ”En Ø et fællesskab” til kommunalbestyrelsens godkendelse.

b)     At der nedsættes et ad hoc MED udvalg i forhold til ny organisations- og ledelsesstruktur.

c)     At der nedsættelse af et ad hoc forældrenævn i forhold til ny organisations og ledelsesstrukturen.

d)     At forslag til kommissorier til ad hoc MED og ad hoc forældrenævn forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

e)     At forslag til tids- og handleplan for implementering af ny struktur forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

ad a: Børne- og Skoleudvalget indstiller scenarie 1, idet man anbefaler, at det afledte besparelsespotentiale herunder opprioriteringen af udviklingskonsulentstillingerne forbliver på hele børne- og skoleområdet, til imødegåelse af den samlede økonomiske udfordring på Børne- og Skoleområdet.

Ad b: anbefales

Ad c: anbefales

Ad d: anbefales

Ad e: anbefales

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring i perioden 12. oktober 2012 til den 9. november 2012.

 

Der er indkommet 17 følgende høringssvar:

 

1.      Dagtilbud Midt: Distriktsbestyrelsen

2.      Dagtilbud Midt: MED udvalg

3.      Dagtilbud Midt: Ledergruppen

4.      Dagtilbud Midt: Afdelingsleder Ingrid Darre

5.      Dagtilbud Øst: MED udvalget

6.      Dagtilbud Øst: Distriktsbestyrelsen

7.      Dagtilbud Vest: MED udvalget

8.      Dagtilbud Vest: Distriktsbestyrelsen

9.      Dagtilbud Nord: Distriktsbestyrelsen

10.  Dagtilbud Nord: MED udvalget

11.  Børnenes Dagpleje og Pladsformidling: Forældrebestyrelse og MED udvalg

12.  Mælkebøtten: Forældrebestyrelsen

13.  Mælkebøtten: MED udvalget

14.  Handicaprådet

15.  Bornholms PPR og Sundhedspleje: MED udvalget

16.  FOA

17.  BUPL

 

Opsummering af høringsvar:

 

Dagtilbud Midt ønsker at bibeholde nuværende distriktsstruktur, dog undtaget afdelingsleder Ingrid Darre der ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Dagtilbud Vest ønsker scenarie 2. med to distrikter.

Dagtilbud Øst ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Dagtilbud Nord ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Mælkebøtten ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Handicaprådet peger på scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”

Bornholms PPR og Sundhedspleje peger ikke på et scenarie.

FOA peger på scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

BUPL peger ikke på et scenarie.

 

Herunder skematisk opsummering med bemærkninger/bekymringer:

 

Det bemærkes at alle høringssvar ligger som bilag til sagen.

 

Virksomhed

Scenarie 1. eller 2.

Bemærkninger/bekymringer

Dagtilbud Vest

Med udvalget:

Anbefaler at distriktsstrukturen ændres, således at området organiseres i 2 distrikter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbestyrelsen: Scenarie 2, hvor dagtilbuddet organiseres i 2 distrikter.

Med udvalget:

Nærhed til distriktsleder af stor betydning for medarbejdere.

 

Organisationen bør være præget af kort afstand fra ide til handling.

 

Medarbejderne skal kunne føle ejerskab til virksomheden og ansvarlighed for helheden.

 

Dagtilbudsområdet bør have 2 distriktsledere,

 

Hvis hele området organiseres i 1 distrikt bliver der for lang afstand mellem medarbejdere og ledelse.

 

En altomfattende ændring af strukturen vil flytte fokus fra udviklingsarbejdet til arbejdet med at etablere en ny, stor virksomhed.

 

En velfungerende dagtilbudsvirksomhed er præget af, at medarbejdere og forældre har reel mulighed for at præge beslutningerne i virksomheden.

 

Der er bekymring for, hvorledes TR strukturen kan fungere hensigtsmæssigt, da hver tillidsrepræsentant skal repræsentere et meget stort antal medarbejdere.

Udviklingskonsulenter bør tilknyttes dagtilbudsvirksomhederne (scenarie 2.)

 

Ledelsen bør placeres samlet.

 

Distriktsbestyrelsen:

Dagtilbudsdistrikter, Dagpleje/Pladsformidling og specialbørnehave har forskellige vilkår og forudsætninger. Derfor bør der drøftes forskellige løsninger på virksomhedernes udfordringer.

 

Advarer mod at lave for store ændringer i strukturen på et løst grundlag, kan man være sikker på prognoser?

 

Evt. besparelser i forbindelse med ændringer i organisations og ledelsesstrukturen skal føres tilbage til børnehaverne, så midlerne kan komme børnene til gode.

 

Bestyrelsen i Vest oplever, at et vel- fungerende distrikt, som er præget af et godt samarbejde mellem børnehaverne.

 

Vi oplever, at samarbejdet mellem distriktet, dagplejen og skolerne er rigtigt godt.

 

Forældrene oplever at have gode muligheder for at sætte eget præg på egne børnehaver gennem arbejdet i forældreråd og bestyrelse

 

Dagtilbud Midt

Ledelse:

Der ønskes ikke en ændring af den nuværende struktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED udvalget:

Den nuværende struktur med fire distrikter bibeholdes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbestyrelsen: Indstiller til, at der ikke foretages ændringer i den nuværende distriktsstruktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsleder Ingrid Darre: Organisering i en virksomhed: ”En Ø, et fællesskab”. 

 

Ledelse:

Strukturen med fire distrikter er levedygtig.

 

Kritisabelt at afdelingslederne ikke har været repræsenterede i arbejdsgruppen.

 

Ud fra et strukturelt, økonomisk og trivselsmæssigt synspunkt ses strukturændringer nu som meget dårligt.

 

Der peges på mulighed for i nuværende struktur at styrke faglige og ledelsesmæssige fællesskaber.

 

Forslag om distriktsleders tættere tilknytning til fag sekretariatet giver frygt for en topstyret model.

 

Vi kan ikke tilslutte os forslaget om den nye stillingskategori ”udviklingskonsulent”.

 

Der vil fortsat være en harmoni med andre samarbejdende fagområder; herunder skoler og PPR ved at opretholde den nuværende strukturopdeling.

 

Frigjort økonomi skal tilfalde det pædagogiske arbejde med børnene gennem forøget normering.

 

MED udvalget:

Eventuelt kommende færre distrikter udfra konkret udvikling af institutionsmassen.

 

Tættere tilknytning og samarbejde mellem de fire nuværende distriktsledere så de opfattes som team.

 

Medarbejderindflydelse opretholdes som i dag.

 

Mulighed for at fusionere distrikter når de ikke mere er levedygtige.

 

Distriktsbestyrelsen:

Nuværende struktur vellykket og vurderet bæredygtig.

 

De to alternativer ses som en svækkelse af forældreindflydelsen, forældrerepræsentanter anser det som vigtigt at der er kort afstand mellem forældre, råd, bestyrelse og ledelse.

 

Alternativerne lægger op til centralisering og ensartethed.

 

Udfordringer med det faldende børnetal kan løses med løbende tilpasninger.

 

Personalet er pressede skal de forholde sig til nye ændringer er vi bekymrede for deres trivsel.

 

Klar mangel at der ikke har været brugere repræsenteret i arbejdsgruppen, som har udarbejdet høringsmateriale.

Afdelingsleder Ingrid Darre:

 

Jeg er glad for, at arbejde i en kommune med så mange visioner på dagtilbudsområdet.

 

Mange ting er sat i gang, der mangler tid, vi har svært ved at nå refleksion. Vi har behov for fællesskaber og vidensdeling.

 

Vi skal ikke ansætte udviklingskonsulenter, men give tid til arbejdet med børnene.

Jeg ønsker at blive en del af hele det Bornholmske pædagogiske fællesskab.

 

En fordel ved den nuværende struktur er den korte afstand fra forældreråd til distriktsbestyrelse.

Dagtilbud Øst

MED udvalget: I Dagtilbud Øst peger på scenarie 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbestyrelsen: Vi er for at vi tager skiftet mod en Ø et Fællesskab nu i stedet for senere

MED udvalget:

Dagtilbuddet organiseret i en virksomhed er det mest fremadrettede og hensigtsmæssige forslag.

 

Vil det give en større ensartethed i alle afdelinger.

 

En samling af det almene og det specialiserede område vil øge samarbejdet omkring børn med særlige behov også set i lyset af inklusionsarbejdet.

 

Specialpædagogernes forankring i

 

Mælkebøtten i et fagligt fællesskab er et godt forslag.

Større faglighed i afdelingerne ved en model med 2 udviklingskonsulenter.

 

Vigtigt at der skabes netværk og fællesskaber på tværs af geografi.

 

Distriktsbestyrelsen:

Er enige i at det er en god ide at forenkle den nuværende struktur og samle de faglige kompetencer.

 

Det er vigtigt at få ro på dagtilbudsområdet, målet er ”en ø et fællesskab” så er det helt klart nemmere at gøre det med det samme, end at tage skridtet senere.

 

Et samlet distrikt vil styrke det fælles serviceniveau for alle børn og forældre i forhold til fælles normer, værdier, procedure og pædagogiske mål, uanset bopæl.

 

Ved en Ø et fælleskab: Hvordan sikres den enkelte afdeling indflydelse?

 

Nødvendigt at de enkelte forældreråd får mere indflydelse og handlekraft.

 

Vigtigt med en professionel ledelse, som har et tæt samarbejde med bestyrelse, forældreråd, Børne og Skolesekretariatet, områdechef og dermed det politiske niveau.

 

Vi finder det vigtigt at den kommende ledelse, udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere har mulighed for en fysisk placering samme sted.

Dagtilbud Nord

Distriktsbestyrelsen peger på scenarie 1 ”En ø et fællesskab”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED udvalget: Dagtilbud Nord peger på scenarie 1 ”En ø et fællesskab”.

Distriktsbestyrelsen:

Dagtilbudsområdet vil være bedst stillet med en samlet løsning for at kunne håndtere fremtidig udfordringer med børnetal og økonomi.

Bestyrelsen finder det vigtigt at alle børn på Bornholm får de samme udviklingsmuligheder

 

Bestyrelsen mener at Bornholm og børnetallet er af sådan en størrelse, at det er nok med et afdelingsniveau og et ø niveau,

 

Vigtigt at den enkelte afdeling stadig har mulighed for at skabe egne traditioner og profil af pædagogikken i samarbejde med forældre.

 

Sammenlægning af distrikterne med Mælkebøtten og Dagplejen finder bestyrelsen interessant, er med til at skabe mere fleksible muligheder og sandsynlighed for at lykkes med inklusion.

 

God ide at ansætte udviklingskonsulenter.

 

Ressourcerne på dagtilbudsområdet er knappe, det anbefales at eventuelle provenuer bevares og anvendes til normering på dagtilbudsområdet.

 

MED udvalget:

I lyset af de udfordringer vi har med børnetal og økonomi på Bornholm, ser vi ikke at andre løsninger vil kunne dække de udfordringer vi har i fremtiden.

 

I scenariet med 2 distrikter er vi bekymrede for, om vi skal igennem endnu en strukturtilpasning inden for meget kort tid. Det er vigtigt med et langtidsholdbart valg af struktur!

 

Det er vigtigt med ens arbejdsforhold for alle medarbejdere på dagtilbudsområdet

 

Jobsikkerheden for den enkelte medarbejder øges og der vil være større mulighed for jobrotation, hvis man har brug for at skifte spor.

 

Det kan styrke fleksibiliteten og det inkluderende pædagogiske arbejde at vi bliver lagt sammen med dagplejen og Mælkebøtten.

 

Udgangspunkt i vores børn, ikke i distrikter og arbejdsområder. 

 

Det vil styrke det daglige pædagogiske arbejde med børnene, at der ansættes udviklingskonsulenter.

 

Forventning om at der er vilje til at finde en ny MED og TR struktur, som kan matche en ny organisering. 

Børnenes dagpleje og Pladsformidling

Forældrebestyrelse og MED udvalget:

Vi går ind for Scenarie 1: Dagtilbuddet organiseret i en virksomhed ”En ø et fællesskab”.

Grundet store udfordringer med faldende børnetal på Bornholm er vi nødt til at tænke hele dagtilbudsområdet i et fællesskab.

 

Sikre et ensartet serviceniveau for børn, forældre og ansatte.

 

Det er væsentligt at dagplejen har et fælles pædagogisk/voksenpædagogisk værdisæt men meget gerne i et større organisatorisk, ledelsesmæssigt og fagligt fællesskab.

 

Dagplejepædagogerne ønsker som team at bevare et fysisk fællesskab de kan sparre sig i og med.

 

Samling af administrationen i en virksomhed i et Ø fællesskab, vil skabe bedre udnyttelse af ressourcerne.

 

Vigtigt i scenarie 1. at ledelse, souschef, udviklingskonsulenter og administration fysisk placeres samlet.

 

Støtter ikke scenarie 2. der for os vil være et manglende langsigtet perspektiv og dermed manglende organisatorisk fagligt fælleskab.

Mælkebøtten

MED udvalget:

En Ø et fællesskab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældrebestyrelsen: For Mælkebøtten vil det være en fordel, hvis der kun findes ét distrikt på Bornholm.

MED udvalget:

Vigtigt, at der nu bliver taget beslutninger omkring Mælkebøttens organisatoriske placering og fremtid.

 

Vi har med positive tanker og visioner alle deltaget i uddannelse i inklusion og er også i gang med Lp uddannelsen, så vi kan være klar til at samarbejde.

 

Fordel af, at vi alle er under samme organisatoriske enhed, hvor videns deling, kompetencer, udvikling og faglighed vil blive styrket til gavn, glæde, udvikling og trivsel hos børnene og deres familier samt hos personalet.

 

Vi ser det naturligt og spændende at specialpædagogerne bliver forankret i Mælkebøtten.

 

Vi stiller os forbeholden til ledelsesnormeringen i det beskrevne forslag

I forslaget står der, at der skal være to udviklingskonsulenter til hhv. 0-3 år og 3-6 år. Det er meget uklart for os, hvad disse konsulenters opgaver og funktioner er?

 

Vi ønsker fortsat en administrativ medarbejder fast i Mælkebøtten eller som minimum to dage i Mælkebøtten.

 

Vi kan være bekymret for, at den pædagogiske leders opgaver ”drukner” i administrative opgaver.

 

Ledelsen i organisationen, skal arbejde ud fra to forskellige paragraffer i lovgivningen. serviceloven§ 32. og dagtilbudsloven.

 

Vi har valgt ikke at kommentere på senarie 2 da der ikke kan kobles mening til denne model fra Mælkebøttens side.

 

Forældrebestyrelsen:

Der er fortsat brug for en institution som Mælkebøtten.

 

Der gøres opmærksom på, at der er børn, der ikke kan inkluderes i det almindelige dagtilbudsområde.

 

På grund af det generelt faldene børnetal er det ikke realistisk at mælkebøtten i fremtiden kan fortsætte som selvstændig institution.

 

Mælkebøtten som specialinstitution gør, at institutionen bør sammenlægges med en ø-dækkende institution.

Bornholms PPR og Sundhedspleje

Peger ikke på et scenarie.

Kommenterer på specialpædagogernes placering.

Handicaprådet

 

Af hensyn til mulighed for fælles pædagogik og udvikling peges på scenarie 1.

Handicaprådet finder, at hverken scenarie 1 eller 2 har stor indflydelse på handicappedes vilkår i dagtilbuddene på Bornholm.

FOA

Pædagogisk Sektor FOA Bornholm, anbefaler at man vælger forslaget en Ø et distrikt

Der skal ses på en struktur så at alle dele af øens institutioner føler sig set og hørt.

 

Vigtigt at dagplejepædagogerne sidder sammen.

 

Dagplejerne føler sig også trængt på deres område med alle de nye vuggestuer der skyder op, man mangler at det fra politisk side kommer en klar udmelding vedr. det fri valg.

 

FOA henstiller også at når der skal ske strukturtilpasninger indenfor området at man også inviterer de faglige organisationer for at sikre medarbejderinddragelsen jf. MED aftalen.

BUPL

Vil ikke pege på en model

Vi har medlemmer, der kan tilslutte sig begge scenarier og vi har medlemmer der mener, at vi vil kunne komme langt ved fortsat at udvikle på den bestående model.

 

Vi vil på det grundlag ikke pege på nogen model, kun udtrykke vores enighed i, at der er behov for handling.

 

Fra ledelsesgrupper er hørt ønsker om at grundsubstansen for de enkelte afdelinger skal være ens på øen.

 

Udtrykker ønske om at BRK inddrager BUPL i det videre arbejde i udvikling af struktur.

 

Nødvendigt med klare rammer for medarbejdernes placering, opgavebeskrivelser og kompetencefordelinger.

 

Medinddragelse og medindflydelse er kerneelementer i forhold til opbygningen af en ny organisation. MED-struktur, TR-struktur og AMR-struktur.

 

Vi skal opfordre til, at der så hurtigt som muligt indledes forhandlinger med de faglige organisationer om organiseringen af medarbejderindflydelsen i den fremtidige struktur.

 

 

Øvrige elementer i høringssvar:

 

 

Tildeling af kvadratmeter pr barn:

MED udvalget Vest: I takt med at børnetallet falder, bør de resterende børn sikres mere plads og generelt forbedrede fysiske forhold.

 

Distriktsbestyrelsen dagtilbud Nord: Bestyrelsen finder det i øvrigt fornuftigt at der udarbejdes nye kriterier for opmåling, samt at der sker en vurdering af vippeordningen.

Vurdering af vippeordningen:

MED udvalget Vest: Det bør overvejes om tidspunktet for vippet er det rigtige. 1. marts vurderes til at være for tidligt.

Visitationsregler:

Distriktsbestyrelsen og MED udvalget dagtilbud Øst: Vi mener at de nuværende visitationsregler skal bibeholdes, hvor der er valgfrihed for forældrene.

Tildelingsmodel:

MED udvalget dagtilbud Øst: Vi anbefaler at den nuværende tildelingsmodel bibeholdes, da vi mener den er mest hensigtsmæssig i forhold til fortsat at sikre de lidt mindre afdelingers overlevelse.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de 2 scenarier i ny organisations- og ledelsesstruktur fremgår af nedenstående tabel. Der er potentielle besparelser i begge scenarier, hvilket skyldes besparelser på antallet af distrikter. Der er samtidig i forslagene lagt henholdsvis 1 og 2 udviklingskonsulenter ind i den nye struktur.   

 

 

 

(Beløb i 1.000 kr.)

 

Scenarie 1

 

Scenarie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring af distriktsstruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

Besparelse (3,5 /1,5 stillinger)

 

 

-1.575

 

 

 

-675

 

Tilhørende ændringer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring i forældrebetaling

 

337

 

 

 

112

 

 

Ændring i fripladser og søskenderabat

 

-99

 

 

 

-33

 

 

Ændring tilskud til private

 

-286

-48

-1.623

 

-95

-16

-691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenlægning af afdelinger i hhv. Midt og Øst

 

 

 

 

 

 

 

 

2 afdelingslederlønninger

 

-834

 

 

 

-834

 

 

2 grundtilskud

 

-294

-1.128

 

 

-294

-1.128

 

Tilhørende ændringer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring i forældrebetaling

 

282

 

 

 

282

 

 

Ændring i fripladser og søskenderabat

 

-83

 

 

 

-83

 

 

Ændring tilskud til private

 

-238

-39

-1.167

 

-238

-39

-1.167

Subtotal 1

 

 

 

-2.790

 

 

 

-1.858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye stillinger

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingskonsulent 0-2 årige

 

450

 

 

 

 

 

 

Udviklingskonsulent 3-6 årige

 

450

900

 

 

450   

450

 

Tilhørende ændringer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring i forældrebetaling

 

-225

 

 

 

-112

 

 

Ændring i fripladser og søskenderabat

 

66

 

 

 

33

 

 

Ændring tilskud til private

 

191

32

932

 

95

 

466

Subtotal 2

 

 

 

-1.858

 

 

 

-1.392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiske prioriteringer gældende fra budget 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Besparelse - Mælkebøtten

 

 

 

-408

 

 

 

-408

Tilpasning af dagtilbudsstruktur

 

 

 

-817

 

 

 

-817

I alt

 

 

 

-1.225

 

 

 

-1.225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rest

 

 

 

-633

 

 

 

-167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Midt (PDF)

2.
MED udvalget dagtilbud Midt (PDF)

3.
Ledergruppen dagtilbud Midt (PDF)

4.
Afdelingsleder Dagtilbud Midt (PDF)

5.
MED udvalget dagtilbud Øst (PDF)

6.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Øst (PDF)

7.
MED udvalget dagtilbud Vest (PDF)

8.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Vest (PDF)

9.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Nord (PDF)

10.
MED udvalget dagtilbud Nord (PDF)

11.
Forældrebestyrelse og MED udvalg Børnenes Dagpleje og Pladsformidling (PDF)

12.
MED udvalget Mælkebøtten (PDF)

13.
Forældrebestyrelsen Mælkebøtten (PDF)

14.
Handicaprådet (PDF)

15.
FOA (PDF)

16.
BUPL (PDF)

17.
MED udvalget Bornholms PPR og Sundhedspleje (PDF)

18.
Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Organisering af samlet aflastningstilbud for børn og voksne

85.00.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at aflastningstilbuddene på børn og voksen området skal sammenlægges. Den organisatoriske forankring fremlægges.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed og Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

 

-         Den samlede drift af det nye aflastningstilbud (aflastning på Løvstikken og Røbo) samles i Løvstikken under Bornholms FamilieCenter.

-         Løvstikken fra 1. januar 2013 varetager den samlede drift – herunder personaleansvar for medarbejderne i Rø aflastning.

-         den økonomiske model for aflastning på voksenområdet, omlægges til en bestiller/udføremodel i lighed med hvad der er gældende for Løvstikken i dag.

-         budgettet for aflastningstilbuddet tilføres Psykiatri og Handicap per 1. januar 2013, som herefter forestår visiteringen til pladser i Løvstikken.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. august 2012 at aflastningstilbuddet Løvstikken for Børn og Unge, under Bornholms Familiecenter, flyttede fra den nuværende adresse til det tidligere plejehjem i Klemensker. Samtidig blev det besluttet at aflastningstilbuddene for børn og voksne som et nyt tiltag blev sammenlagt. Der er herefter igangsæt ombygningen af bygningen i Klemensker.

 

Der udestår herefter en vedtagelse af den organisatoriske forankring af det nye samlede aflastningstilbud, samt en vedtagelse af den økonomiske forankring for voksenaflastningsdelen (nuværende Røbo). 

 

For at sikre et såvel organisatorisk, som økonomisk ensartet tilbud foreslås det, at voksenaflastningstilbuddet på voksenområdet (Røbo) fusioneres med Løvstikken under Løvstikkens ledelse.

 

For så vidt angår den fremtidige finansieringsmodel for aflastningstilbuddet anbefales det, at der sikres en samlet ensartet model. Det foreslås på denne baggrund, at der for voksenaflastningen etableres en bestiller/udføremodel, hvor Pykiatri/Handikapvirksomheden varetager visitationen, mens Løvstikken varetager udførefunktionen. Denne model tænkes implementeret i tilknytning til indflytningen på det tidligere Klemensker plejehjem.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012, Børne- og Skoleudvalget

00.30.14G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser på Børne- og Skoleudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 26,8 mio. kr. i 2012 på den overførbare bevilling. Der er fra 2011 overført et samlet overskud på 17,8 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 8,9 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 32,4 mio. kr. i forhold til det bevilliget rådighedsbeløb i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at der gives en negativ tillægsbevilling på 929.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som tilføres kassen

c)     at der gives en tillægsbevilling på 8.917.000 kr. på den overførbare bevilling, som finansieres af næste års budget på udvalgets ramme

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

ad a: Budgetopfølgningen taget til efterretning

ad b: anbefales

ad c: anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. overførsler fra 2011. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på Facility Management under BRK Ejendomsservice, idet budgettet for 2012 ikke er flyttet fra virksomhederne endnu. Opfølgning på bygningsbudgettet indgår således i virksomhedernes budgetopfølgning.

 

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

Af bilag 2 fremgår opfølgning på anlæg på politikområdeniveau.

Bilag 3 – statusnotat udarbejdet af Bornholms FamilieCenter

 

Drift

politikområde 1 Dagpasning forventes samlet set et merforbrug på 3,4 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført et overskud på 5,2 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 1,8 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Tilpasning af daginstitutionernes økonomi til et faldende børnetal

 

politikområde 2 Undervisning forventes samlet set et merforbrug på 4,4 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført et overskud på 11,1 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 6,7 mio. kr. i 2012, som hovedsageligt kan henføres til Sekretariatsbevillingen.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Tilpasning af skolernes økonomi til et faldende elevtal i den nuværende struktur

·         Skoleområdet er præget af strukturelle ubalancer

 

politikområde 3 Børn og Familier forventes samlet set et merforbrug på 18,9 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der overført et overskud på 1,6 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 17,3 mio. kr. i 2012.

De største udfordringer på politikområdet:

·         På Bornholms Familiecenter at nå BDOs måltal med henblik på at minimere merudgifterne på området, men indarbejdelse af paradigmeskift, samt de bagvedliggende servicereduktioner er en omfattende og langsigtet proces.

 

Anlæg

Budgetopfølgningen viser er forventet mindreforbrug på 32,4 mio. kr. hvoraf den 32,3 mio. kr. forventes overført til 2013. Mindreforbruget vedrører primært den ny daginstitution i Aakirkeby, renoveringspuljen på børne- og skoleområdet og ombygningen af Klemensker Plejehjem til aflastnings- og døgntilbud. Disse projekter forventes afsluttet i 2013.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. oktober 2012 udviser samlet set et merforbrug på 26,8 mio. kr. i 2012 på Børne- og Skoleudvalgets områder, hvoraf de 18,9 mio. kr. vedrører Bornholms Familiecenter. Der er tale om en forbedring på 4,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2012, hvilket er en forbedring på 0,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli

Fra 2011 er overført et samlet overskud på 17,8 mio. kr.

Status på ansøgning om brug af overførsler i 2012 er, at der er godkendt brug af 12,7 mio. kr. til drift og 1,5 mio. kr. til anlæg.

 

Det samlede resultat for 2012 på Børne- og Skoleudvalgets områder forventes dermed, at blive et underskud på 8,9 mio. kr. på den overførbare bevilling samt et overskud på 0,9 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2012

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2012

Overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012     (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

01 Dagpasning

-3.438

729

5.176

1.739

729

02 Undervisning

-4.418

201

11.101

6.683

201

03 Børn og Familier

-18.897

 

1.558

-17.339

 

Børne- og Skoleudvalget

-26.752

929

17.835

-8.917

929

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Anlægsopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 32,4 mio. kr., hvoraf 32,3 mio. kr. forventes overført til 2013.

 

Tabel 2: Anlægsopfølgning pr. 31. oktober 2012

Beløb i 1.000 kr.

 

2012

 

Forventet overførsel til 2013

Rådigheds-beløb

Forventet forbrug

Forventet afvigelse

01 Dagpasning

17.088

968

16.120

16.120

02 Undervisning

16.372

4.683

11.689

11.596

03 Børn og Familier

5.818

1.272

4.546

4.546

Børne- og Skoleudvalget

39.279

6.923

32.356

32.263

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
BSU, driftopfølgning på virksomhedsniveau (DOC)

2.
BSU, anlægsopfølgning (DOC)

3.
Bilag 3, statusnotat (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2013-2014

17.20.01G01-0675

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages der central indskrivning til børnehaveklasserne.

Kommunalbestyrelsen træffer i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

a)     at der dannes 15 børnehaveklasser i skoleåret 2013-2014, fordelt med 3 i Paradisbakkeskolen, 3 i Hans Rømer Skolen, 3 i Skole Nord og 6 i Rønneskolen

b)     at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, på hvilke afdelinger de 15 børnehaveklasser placeres

c)     at ønskerne om indskrivning på anden skole end distriktsskolen imødekommes, således at det samlede antal indskrevne elever på Paradisbakkeskolen bliver 64, på Hans Rømerskolen 57, på Skole Nord 50 og på Rønneskolen 129

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:
ad a: anbefales

ad b: Børn- og skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der oprettes følgende antal børnehaveklasser på de enkelte afdelinger:

Nexø:2

Svaneke: 1

Mosaik: 1

Aaker: 1

Vestermarie:1

Kongeskær: 1

Svartingedal:2

Søndermark: 2

Østre: 2

Åvang: 2.

 

ad c: anbefales

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen træffer ved indskrivningen i december måned forud for skoleårets start beslutning om:

 

·         Antal børnehaveklasser i hvert af de fire skoledistrikter.
Antallet af børnehaveklasser fastsættes på baggrund af et gennemsnitligt elevtal på højst 22 pr. klasse i skoledistriktet.

·         Hvor mange børnehaveklasser, der oprettes på hver af de 10 afdelinger.

·         Hvor mange ønsker om anden skole end distriktsskolen, der kan imødekommes og i hvilke skoledistrikter.

 

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om antal og placering af børnehaveklasser har skolelederen kompetence til at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser på skolens afdelinger.

Placeringen af elever i klasserne foretages af skolelederen på baggrund af principper vedtaget i skolebestyrelsen.

Skolelederen kan placere op til 25 elever i den enkelte børnehaveklasse.

 

Endvidere fastlægger styrelsesvedtægten, at der ved indskrivning af elever fra anden skole end distriktsskolen anvendes følgende kriterier i prioriteret orden:

 

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
2. Nærmereboende går forud for fjernereboende.
3. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

 

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2013-2014 har Børnenes Dagpleje og Pladsformidling modtaget svar fra 416 børn.

 

300 elever har ønsket indskrivning i en kommunal folkeskole, 86 er indskrevet i private skoler og 30 har søgt om udsættelse af skolestarten. Andelen af indskrevne elever til private skoler udgør ca. 22 % af det samlede antal indskrevne elever i folkeskoler, specialskoler og private skoler.

 

I skoleåret 2012-2013 blev der indskrevet 318 elever i kommunal folkeskole, 85 i private skoler og 27 søgte om udsat skolestart. Andelen af elever til private skoler udgjorde 20,8 %.

 

Forældrenes ønsker om indskrivning giver følgende fordeling mellem skoledistrikterne:

 

Paradisbakkeskolen:        64 elever, hvoraf 3 elever ikke bor i distriktet

Hans Rømer Skolen:         57 elever, hvoraf 1 elev ikke bor i distriktet

Skole Nord:                    50 elever, hvoraf 2 elever ikke bor i distriktet (men flytter hertil)

Rønneskolen:                 129 elever, hvoraf 15 elever ikke bor i distriktet.

 

Af opgørelsen fremgår, at der i alt er 21 ønsker om anden skole end distriktsskolen.

 

Indskrivningen til børnehaveklasser vil medføre oprettelse af 15 børnehaveklasser. Opfyldelse af de 21 ønsker om anden skole end distriktsskolen (frit valg) ændrer ikke på antallet af børnehaveklasser, der fortsat vil være 15.

 

På baggrund af indskrivningstallene, der fremgår af vedhæftede bilag, kan der oprettes 3 klasser i Paradisbakkeskolen, 3 klasser i Hans Rømer Skolen, 3 klasser i Skole Nord og 6 klasser i Rønneskolen.


Den gennemsnitlige klassekvotient i børnehaveklasserne i skoleåret 2013-2014 vil ved dannelse af 15 børnehaveklasser blive 20,0, hvor den i skoleåret 2012-2013 var 21,2.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Indskrivningstal til børnehaveklasser 2013-2014 opgjort 23-11-2012 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Kvalitetsrapport 2011/12 for kommunens skolevæsen

17.01.10P05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/12 foreligger nu til behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget indstiller kvalitetsrapporten 2011/12 for det bornholmske skolevæsen til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Indstilles til godkendelse

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Børne- og skolesekretariatet med bidrag fra de 7 bornholmske folkeskoler. Rapporten er et dokument, der både udgør kvalitetsrapporten for kommunens samlede skolevæsen og samler de enkelte skolers kvalitetsrapporter. I den del af kvalitetsrapporten, der omfatter det samlede skolevæsen er det nyt, at der er indføjet et afsnit om inklusion.

 

De enkelte Skolers kvalitetsrapport indeholder i år:

·         En vurdering af skolen

·         En oversigt over rammerne (skolen i tal)

·         En kort beskrivelse af skolechefens besøg på skolen

·         Skolebestyrelsens vurdering

·         En oversigt over elevernes valg af ungdomsuddannelse

·         En opgørelse af elevfraværets omfang

·         En beskrivelse af de pædagogske processer, herunder kommunale indsatsområder

 

 

Sekretariatets vurdering af skolevæsenet er baseret på skolernes egne indberetninger. Skolechefen har i perioden marts til maj 2012 været på besøg på alle skoler. Ved besøget blev de generelle anbefalinger drøftet.

 

I kvalitetsrapporten for 2011/12 er medtaget en vurdering af de pædagogiske processer.  Som følge et forsøg godkendt i forhold til udfordringsrette blev de pædagogiske processer ikke medtaget i sidste års rapport. Forsøget går ud på at de pædagogiske processer kun behandles hvert andet år. Forsøget udløber i 2013.

 

Der er udarbejdet et fortroligt tillæg til kvalitetsrapporten 2011/12, hvor resultaterne af de nationale tests fra skoleåret 2010/11 kan læses.

 

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne ved de bornholmske skoler med høringsfrist den 16. november 2012. Høringssvarene er opsummeret og tematiseret nedenfor:

 

Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, 10. Klassecenteret og Paradisbakkeskolen tager Kvalitetsrapporten til efterretning.

 

Skole Nord anbefaler at kvalitetsrapporten gøres mindre omfangsrig. Bestyrelsen i skole Nord konstaterer, at det ulovlige elevfravær er reduceret, men at det lovlige fravær typisk på grund af ferierejser fortsat er for højt. Skolebestyrelsen har endnu ikke vedtaget principper for tilrettelæggelse af den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, men skolens personale har udviklet en praksis på området som skolebestyrelsen tilslutter sig.

 

Rønneskolen anbefaler:

·        At konklusionerne i Kvalitetsrapporten fremstår tydeligere og placeres i starten af rapporten.

·        At rapporten bliver mindre omfangsrig og detaljeret og dermed mere læsevenlig.

·        At talmaterialet ligger som bilag

·        At rapporten er udgangspunktet for Dialogmødet

 

Hans Rømer Skolens bestyrelse havde ikke afgivet høringssvar ved høringsfristens udløb.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Paradisbakkeskolen, skolebestyrelsen (MSG)

2.
Kildebakken, skolebestyrelsen (DOC)

3.
Bornholms Heldagsskole (TIF)

4.
Rønne Skolen (TIF)

5.
SV: Høring af kvalitetsrapport 2011 12 i (MSG)

6.
HøringssvarKvalitetsrapport.doc (DOC)

7.
Kvalitetsrapport 2011/12 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Støtte til First Lego League Bornholms (FLL)

17.04.19Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

7

 

Hvem beslutter

Børen- og Skoleudvalget

Resumé

10. klassecenteret søger om ressourcer en forankring af First Lego League på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for børn og Skole indstiller at:

 

a)     Børne- og Skoleudvalget bevilger 160.640 kr. til forankring af First Lego League på Bornholm for skoleåret 2013/14 under den forudsætning, at projekt Uddannelse Til Alle (UTA) bevilger 91.500 kr. til opgaven

b)     Bevillingen finansieres af sekretariatsbevillingen for politikområde 02, undervisning

c)     Bevillingen gives til 10.klassecenter Bornholm

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

ad a: godkendt

ad b: godkendt

ad c: godkendt.

Sagsfremstilling

First Lego League (FLL) er et naturvidenskabeligt skoleprojekt for børn og unge i alderen 10 til 16 år. Projektperioden er på 8 uger. Projektet slutter hvert år med en lokal turnering. I turneringen konkurrerer skolernes hold imod hinanden i tre discipliner:

1)     Forskning (viden om årets tema)

2)     Teknologi (Udvikle og bygge en robot)

3)     Profilering (Planlægge og opstille en stand, der profilerer holdet)

I FLL stilles der hvert år en ny opgave. Opgaven knytter an til et samfundsrelevant tema: Klima, nanoteknologi, energi, transport velfærdsteknologi er eksempler.

 

Den 10. november 2012 blev den lokale finale afholdt med deltagelse af Skole Nord, Rønneskolen og 10.klasecenter Bornholm. I dommerpanelet var repræsentanter fra virksomhederne Beck Pack systems A/S og Jensen Denmark A/S. Projektet er således også en oplagt mulighed for at bygge bro mellem skolerne og det private erhvervsliv. Netop denne mulighed for brobygning har været UTA-projektets tilgang. UTA har i skoleåret 2012/13 støttet FLL med 72.000 kr. og ønsker fortsat at støtte projektet i 2013.

 

De foreslås, at de frie grundskoler inviteres til at deltage i projektet mod, at de selv afholder udgifterne til tilmelding og Lego Hardware.

Økonomiske konsekvenser

Projektet omfatter tre udgiftsposter:

 

1)     Projektledelse/år                                                                         171.500 kr.

2)     Tilmelding/år/hold  7 hold á 2.720 kr.                                                 19.040 kr.

3)     Éngangsudgift til Lego hardware m.m. 7 sæt á 8.800 kr.                        61.600 kr.

I alt første år                                                                                       252.140 kr.

 

Forslag til finansiering første år:

 

Projektledelse                 Sekretariatspuljen pol. omr. 2: 80.000 kr.

                                   UTA                                   : 91.500 kr.             171.500 kr.

 

Tilmelding                      Sekretariatspuljen pol. omr. 2: 19.040 kr.

Lego hardware               Sekretariatspuljen pol. omr. 2: 61.600 kr.                 80.640 kr.

I alt finansiering første år                                                                         252.140 kr.

 

Sekretariatspuljen bidrager i følge forslaget med i alt 160.640 kr. det første år (Skoleåret 2013/14).

 

Finansieringen de følgende år er uafklaret, her vil driftsudgiften være 190.540 kr./år

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Hvad er FLL? (PDF)

2.
FLL Ressourcer (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Udmøntning af midler til specialpædagogisk indsats

00.01.00Ø02-0153

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I budget 2013 er der afsat 2,0 mio.kr. til Specialpædagogisk indsats på dagtilbudsområdet. En udmøntning af midlerne fremlægges til drøftelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og skole indstiller, at:

-         der umiddelbart disponeres 0,5 mio. kr. til etablering af en familierådgiverfunktion på dagtilbudsområdet

-         disponeringen af restbeløbet på 1,5 mio. kr., behandles på Børne- og skoleudvalgsmødet efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 20. december om distriktsstrukturen på dagtilbudsområdet.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2013 er der afsat 2,0 mio. kr. til at styrke kvaliteten i dagtilbud. Udmøntningen af disse midler har været drøftet på fagrådsmøde for politikområderne, der dækker dagpasning (politikområde 1) og Børn og Familie (politikområde 3). Det præpræciseres at midlerne skal finde anvendelse på dagtilbudsområdet. Med god tråd med de tilkendegivne erfaringer fra skoleområdet, hvor der er ansat 2 skole/familierådgivere (socialrådgiver), er der enighed om at der man i første omgang tilsvarende bør allokere midler til etablering af en socialrådgiverfunktion.

 

Derudover anbefales det, at man afventer afklaringen på organisations- og ledelsesstrukturen, før man udarbejder indstilling til Børne- og Skoleudvalget omkring disponering af de resterende midler. Dette skyldes at valget af struktur har indflydelse på den kommende anbefalede disponering. Indstilling omkring udmøntningen af restbeløbet vil kunne foreligge på det første Børne- og Skoleudvalgsmøde i 2013.     

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Redegørelse for tilsyn dagtilbud 2012

28.00.00K09-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

9

 

Hvem beslutter

Til orientering

Resumé

Bornholms Regionskommune er - jf. Dagtilbudslovens § 5 - forpligtet til, at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, oprettet efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. for børn og unge.

Tilsynet fungerer desuden som Kommunalbestyrelses kontrol af, at der leves op til Bornholms Regionskommunes godkendelseskriterier samt, at der arbejdes med de politisk vedtagne drifts og udviklingsmål.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller, at:

a)     Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Taget til efterretning

Forslag til struktur for tilsynsbesøg 2013 godkendt

Sagsfremstilling

Tilsynet er foretaget ved 22 anmeldte besøg i de kommunale dagtilbud, Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling og i Observationsbørnehaven Mælkebøtten, samt ved 10 ikke anmeldte besøg i de private dagtilbud. Uanmeldt besøg i Rønne Børneasyl blev fulgt op med et anmeldt besøg, derudover følges tilsyn i Stjernehuset og Liden Stina op med et anmeldt besøg januar 2013.

 

Tilsynet er foretaget i perioden fra august-november 2012.

 

Det anmeldte tilsyn

Det anmeldte tilsyn et aftalt tilsyn, hvor tilsynsskabelonen udsendes inden tilsynet. Tilsynet er dialogbaseret og skal synliggøre, om det enkelte dagtilbud arbejder med de lovbundne opgaver og med de kommunale mål og indsatsområder. Tilsynet skal være medvirkende til en dialog og synliggørelse af, om det enkelte dagtilbud tilgodeser barnets behov for trivsel, udvikling og læring i et trygt miljø og være medvirkende til, at sikre den fortsatte pædagogiske og kvalitative udvikling af praksis.

 

Det anmeldte tilsyn bygger på dialog mellem ledelse, forældrerepræsentant, medarbejder- repræsentant og udøveren af tilsynet.

 

Fokusområder ved det anmeldte tilsyn 2012

·        Opfølgning på tilsyn 2011

·        Forældre: Indflydelse og tilfredshed

·        Inklusion

·        Børn i vanskeligheder

·        LP-modellen

·        Indsats i forhold til børns sprog

·        Overgange i barnets liv

 

Fokusområder ved det uanmeldte tilsyn 2012

 

Umiddelbart indtryk

·         Mellem de voksne indbyrdes?

 

Personale og kompetencer:

 

 

Kerneydelse: Pædagogiske læreplaner:

 

Kerneydelse: Forældresamarbejde:

 

Vedtagne mål 2012:

 

Sikkerhed:

 

Ved både det anmeldte og det uanmeldte tilsyn udarbejdes en rapport indeholdende synspunkter og vurderinger fra de involverede i tilsynet, derudover kan den tilsynsførende komme med anbefalinger og henstillinger.

Opsamling uanmeldte tilsyn 2012

 

Dagtilbud Vest:

Marthas Minde: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Skovbørnehaven: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Morbærstien: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Nordstjernen: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Skatteøen: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Trinbrættet: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Søstjernen: Ingen anbefalinger eller henstillinger

 

Dagtilbud Øst:

Stjernehuset: Ingen anbefalinger eller henstillinger, besøget følges op januar 2013, idet hverken forældre eller medarbejdere var repræsenterede.

Karlsvognen: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Sydgården: Ingen anbefalinger eller henstillinger

 

Dagtilbud Midt:

Aakirkeby Idrætsbørnehave: Henstilling overgang fra dagpleje til vuggestue skal følges som beskrevet i ”den røde tråd” og brug Innomate til MUS samtaler.

Gudhjem vuggestue og børnehave: Brug Innomate til MUS samtaler.

Mariehønen: Henstilling:procedure i ”den røde skal overholdes” overleveringssamtaler skal afholdes hos dagplejen.

Børnehuset: Ingen anbefalinger eller henstillinger.

Legestedet: Henstilling: Der skal arbejdes ud fra intentionerne i ”den røde tråd” i forhold til overlevering fra dagplejen, besøg i dagplejen kan ikke vælges fra.

Rytmehuset Villa Bælla: Henstilling: overgangsskemaerne i ”den røde tråd” skal bruges.

 

Dagtilbud Nord:

Nøkkerosen: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Klemensker Børnehus: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Børnehuset i Hasle: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Allinge-Tejn Børnehus: Ingen anbefalinger eller henstillinger

 

Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling: Ingen anbefalinger eller henstillinger

 

Mælkebøtten:

 

Private dagtilbud:

Lillemyr: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Liden Stina: Ingen anbefalinger eller henstillinger, følges op med tilsynsbesøg januar 2013.

Lillegryn: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Løvfrøen: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Vores Børnehave: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Troldhøj: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Rønne Børneasyl: Ingen anbefalinger eller henstillinger. Det uanmeldte besøg blev fulgt op af et anmeldt besøg på grund af ændringer i ledelsesniveau.

Børnebakken: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Naturbørnehaven i Hasle: Ingen anbefalinger eller henstillinger

Den frie vuggestue og børnehave Midgården: Politik for inkluderende læringsmiljøer skal danne basis for en inkluderende indsats og være kendt af medarbejderne.

 

Forslag til struktur for tilsynsbesøg 2013

10 anmeldte tilsynsbesøg: De private dagtilbud

20 anmeldte tilsynsbesøg: De kommunale dagtilbud

Anmeldt tilsyn: Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

Anmeldt tilsyn: Specialbørnehaven Mælkebøtten

Derudover et uanmeldt besøg pr. institution/afdeling, som beskrives kort i tilsynsrapport fra anmeldt besøg

 

Fokusområder 2013:

Brugerindflydelse

Inklusion i børne- forældre og medarbejderperspektiv

Pædagogisk praksis

Arbejdet med børns sprog

Medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
2012 Tilsyn Aakirkeby Idrætsbørnehave (PDF)

2.
2012 Tilsyn Gudhjem vuggestue og Børnehave (PDF)

3.
2012 Tilsyn Mariehønen Østernarie (PDF)

4.
2012 Tilsyn Børnehuset Vestermarie (PDF)

5.
2012 Tilsyn Rytmehuset Villa Bælla (PDF)

6.
2012 Tilsyn Marthas Minde (PDF)

7.
2012 Tilsyn Skovbørnehaven (PDF)

8.
2012 Tilsyn Morbærstien (PDF)

9.
2012 Tilsyn Nordstjernen (PDF)

10.
2012 Tilsyn Skatteøen (PDF)

11.
2012 Tilsyn Trinbrættet Rønne Nord (PDF)

12.
2012 Tilsyn Søstjernen (PDF)

13.
2012 Tilsyn Stjernehuset (PDF)

14.
2012 Tilsyn Karlsvognen (PDF)

15.
2012 Tilsyn Sydgården (PDF)

16.
2012 Tilsyn Nøkkerosen (PDF)

17.
2012 Tilsyn Børnehuset i Hasle (PDF)

18.
2012 Tilsyn Klemensker Børnehus (PDF)

19.
2012 Tilsyn Allinge-Tejn Børnehus (PDF)

20.
2012 Tilsyn Børnenes Dagpleje og Pladsformidling (PDF)

21.
2012 Tilsyn Lillemyr (PDF)

22.
2012 Tilsyn Liden Stina (PDF)

23.
2012 Tilsyn Lillegryn (PDF)

24.
2012 Tilsyn Løvfrøen (PDF)

25.
2012 Tilsyn Vores Børnehave (PDF)

26.
2012 Tilsyn Troldhøj (PDF)

27.
2012 Tilsyn Rønne Børneasyl (PDF)

28.
2012 Tilsyn Rønne Børneasyl (PDF)

29.
2012 Tilsyn Børnebakken (PDF)

30.
2012 Tilsyn Naturbørnehaven i Hasle (PDF)

31.
2012 Tilsyn Den frie vuggestue og børnehave Midgården (PDF)

32.
2012 Tilsyn Legestedet (PDF)

33.
2012 Tilsyn Mælkebøtten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Orientering om undersøgelse af forældres behov for åbningstider

28.00.00A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgsmøde den 6. marts 2012 blev Kommissoriet for arbejdsgruppen: ”Afledte effekter af langsigtet plan for dagtilbud” godkendt. Kommissoriet indeholdt blandt andet, at der skulle igangsættes en brugerundersøgelse til belysning af forældrenes behov for åbningstider.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

1)     At undersøgelsen tages op til dialog i de enkelte distriktsbestyrelser

2)     At den enkelte distriktsbestyrelse vurderer om der skal foretages yderlige undersøgelse

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

ad a: godkendt

ad b: godkendt

Sagsfremstilling

Undersøgelsen fandt sted i perioden 14. september 2012 til og med 27. september 2012. 843 børn var muligt repræsenterede i undersøgelsen, 462 børns forældre deltog i undersøgelsen hvilket svarer til ca. 55 % svar.

 

Forældre blev i undersøgelsen spurgt:

a)     Har du skiftende arbejdstider?

b)     Hvad tid har du behov for at aflevere dit barn?

c)     Hvad tid har du behov for at hente dit barn?

 

I spørgsmålet om forældre har skiftende arbejdstider svarer 74 % forældre nej og 26 % svarer ja. Skal der på baggrund af forældrenes skiftende arbejdstider, ske ændring i de enkelte afdelingers åbningstider, vurderes det at være nødvendigt med endnu en undersøgelse på afdelingsniveau, der belyser om forældre med skiftende arbejdstider har et reelt behov for ændrede åbningstider, eller om de er dækket ind med de nuværende åbningstider og det netværk der er etableret i familien.

 

26 % forældre med skiftende arbejdstider fordelt pr. dagtilbudsdistrikt:

 

Distrikt:

Antal familier:

Dagtilbud Nord:

27

Dagtilbud Midt:

20

Dagtilbud Øst:

8

Dagtilbud Vest:

32

I alt

87

 

 

Besvarelser: ”Hvad tid har du behov for at aflevere dit barn”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Besvarelser: ”Hvad tid har du behov for at hente dit barn?”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De to ovenstående skemaer er besvaret af henholdsvis 334 og 331 børns forældre. Størsteparten af forældres behov for tidspunkt til aflevering og afhentning vurderes dækket ind indenfor nuværende åbningstider i distrikterne. Dog er der familier for hvem det kunne være ønskeligt med en udvidelse af åbningstiden i ydertimerne.  

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Til orientering faglige kvalitetsoplysninger dagtilbud 2012

28.00.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

11

 

Hvem beslutter

Til orientering

Resumé

I følge økonomiaftalen mellem regeringen og KL skal kommunerne senest ved udgangen af 2012, have offentliggjort faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     At orienteringen tages til efterretning.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

De faglige kvalitetsoplysninger er udarbejdet ud fra skabelon godkendt på Børne- og Skoleudvalgets møde 10. april 2012.

 

Dokumentet opfattes som værende i løbende proces, så for eksempel resultater fra LP-kortlægningsundersøgelsen, som netop er under afvikling, kan blive tilføjet når de foreligger.

Ligeledes arbejdes der i samarbejde mellem distriktsledere, faglig pædagogisk leder af dagplejen og Børne- og Skolesekretariatet på at udvikle de faglige kvalitetsoplysninger, dette blandt andet igennem en introduktion af programmet: ”Hjernen og Hjertet” fra Rambøll til måling og rapportering af kvalitet i dagtilbud. Findes dette program brugbart vil udvalget blive involveret i dette. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjele

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Faglige kvalitetsoplysninger 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 12  Forslag til procesplan for ny skovbørnehave i Dagtilbud Vest

02.00.00A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Der er besluttet at bygge en ny Skovbørnehave i Rønne, den nye afdeling skal udvides i forhold til børnetal og åbningstid. Til dette er der afsat anlægsmidler i budgettet for 2013. Processen forventes igangsat snarest på baggrund af den foreslåede procesplan.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     At forslag til procesplan for ny Skovbørnehave i Dagtilbud Vest godkendes

b)     At udvalgets repræsentation i byggeudvalget drøftes

c)     At der konkret peges på repræsentation af to udvalgsmedlemmer

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

ad a: Godkendt

ad b og c: Udvalget peger på Ole Dreyer som formand og Lene Feldthus Andersen som medlem.

Sagsfremstilling

 

Forslag til procesplan:

 

Dialog og forberedelsesfase:

1)     Udpegning af projektchef, nedsættelse af projektgruppe, udarbejdelse af projektbeskrivelse: ansvarlig områdechef Børne- og Skolesekretariatet. 

2)     Afklaring af konsekvenser for det samlede dagtilbud Vest, at der skal bygges ny skovbørnehave med forøget børnetal og forøget åbningstid, procesansvarlig: distriktsleder Janus Node.

3)     Sikre MED udvalg og distriktsbestyrelse indflydelse på ovennævnte: ansvarlig distriktsleder Janus Node.

4)     Synligøre seneste prognoser for børnetallet i dagtilbud Vest, procesansvarlig: distriktsleder Janus Node.

 

Byggefase:

Projektbeskrivelsen skal indeholde beskrivelse af bygherreorganisation, som foreslås sammensat på følgende måde:

 

         

Bygherreorganisation:

 

Kommunalbestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Byggeudvalg

Politikker Børne- og Skoleudvalget

Politikker Børne- og Skoleudvalget

Områdechef: Søren Lenau

Distriktsleder: Janus Node

Projektchef?

Bygherrerådgiver?

Styregruppe

Områdechef: Søren Lenau

Distriktsleder: Janus Node

Afdelingsleder: Elise Jensen

Afdelingsleder?

Faglig konsulent for dagtilbud: Lene Elleby Pedersen

Arkitekt: BRK Ejendomsservice

Projektchef?

Bygherrerådgiver?

Brugergruppe

Distriktsleder: Janus Node (Tovholder)

Faglig konsulent for dagtilbud: Lene Elleby Pedersen

Afdelingsleder: Elise Jensen

Afdelingsleder?

2 forældre fra distriktsbestyrelsen

1 medarbejderrepræsentant fra Skovbørnehaven

1 medarbejderrepræsentant fra?

1 tillidsrepræsentant fra MED udvalget

 

Opgavefordeling:

 

Byggeudvalget:

Byggeudvalgets opgave er efter indstilling fra styregruppe at træffe beslutning om overordnede forhold, herunder beslutte og indstille til videre politisk behandling.

 

 

 

Styregruppen:

Styregruppens opgave er at planlægge, tage initiativer på det overordnede plan, sikre at projektets overordnede intentioner, mål, økonomi, tidsramme, m.v. er sikret i det endelige byggeprogram. Styregruppen fremlægger forslag og kan stille konkrete spørgsmål til byggeudvalget. Projektchef er tovholder.

 

Brugergruppen:

Brugergruppens formål er at udvikle ideer og sammenhænge, som kan kvalificere beslutningerne i forhold til indhold og grundlag for den nye institution. Brugergruppens fokus skal sikre nytænkning og sikre at der tages udgangspunkt i den faglige viden og de interesser, som er repræsenteret i brugergruppen. Det er muligt at indkalde for eksempel projektleder, eller arkitekt fra BRK Ejendomsservice ad hoc.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

møde

 13  Forslag til procesplan for ny daginstitution i Dagtilbud Øst

02.00.00A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

13

 

Hvem beslutter

Resumé

Der er besluttet at lukke afdelingerne Karlsvognen og Stjernehuset i Nexø, de to afdelinger sammenlægges i en nybygget institution, hvortil der er afsat anlægsmidler i budgettet for 2013 og 2014. Processen forventes igangsat snarest på baggrund af den foreslåede procesplan.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     At forslag til procesplan for ny daginstitution i Dagtilbud Øst godkendes

b)     At udvalgets repræsentation i byggeudvalget drøftes

c)     At der konkret peges på repræsentation af to udvalgsmedlemmer

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Ad a: godkendt

ad b og c: Udvalget peger på Erik Lund Hansen som formand og Betina Haagensen som deltager i Byggeudvalget.

 

Sagsfremstilling

 

Forslag til procesplan.

 

Dialog og forberedelsesfase:

5)     Udpegning af projektchef, nedsættelse af projektgruppe, udarbejdelse af projektbeskrivelse: ansvarlig områdechef Børne- og Skolesekretariatet. 

6)     Igangsættelse af dialog i distriktsbestyrelse og MED udvalg om den kommende sammenlægning af Karlsvognen og Stjernehuset: ansvarlig distriktsleder Kirsten Petersen.

7)     Synligøre seneste prognoser for børnetallet i dagtilbud Øst, procesansvarlig: distriktsleder Kirtsen Petersen.

 

 

 

Byggefase:

Projektbeskrivelsen skal indeholde beskrivelse af bygherreorganisation, som foreslås sammensat på følgende måde:

 

Bygherreorganisation:

 

Kommunalbestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Byggeudvalg

Politikker Børne- og Skoleudvalget

Politikker Børne- og Skoleudvalget

Områdechef: Søren Lenau

Distriktsleder: Kirtsen Petersen

Projektchef?

Bygherrerådgiver?

Styregruppe

Områdechef: Søren Lenau

Distriktsleder: Kirtsen Petersen

Afdelingsleder: Anne-Mette Tranberg

Afdelingsleder: Kristian Johannesen

Faglig konsulent for dagtilbud: Lene Elleby Pedersen

Arkitekt: BRK Ejendomsservice

Projektchef?

Bygherrerådgiver?

Brugergruppe

Distriktsleder: Kirtsen Petersen (Tovholder)

Faglig konsulent for dagtilbud: Lene Elleby Pedersen

Afdelingsleder: Anne-Mette Tranberg

Afdelingsleder: Kristian Johannesen

2 forældre fra distriktsbestyrelsen

1 medarbejderrepræsentant fra Karlsvognen

1 medarbejderrepræsentant fra Stjernehuset

1 tillidsrepræsentant fra MED udvalget

 

Opgavefordeling:

 

Byggeudvalget:

Byggeudvalgets opgave er efter indstilling fra styregruppe at træffe beslutning om overordnede forhold, herunder beslutte og indstille til videre politisk behandling.

 

Styregruppen:

Styregruppens opgave er at planlægge, tage initiativer på det overordnede plan, sikre at projektets overordnede intentioner, mål, økonomi, tidsramme, m.v. er sikret i det endelige byggeprogram. Styregruppen fremlægger forslag og kan stille konkrete spørgsmål til byggeudvalget. Projektchef er tovholder.

 

Brugergruppen:

Brugergruppens formål er at udvikle ideer og sammenhænge, som kan kvalificere beslutningerne i forhold til indhold og grundlag for den nye institution. Brugergruppens fokus skal sikre nytænkning og sikre at der tages udgangspunkt i den faglige viden og de interesser, som er repræsenteret i brugergruppen. Det er muligt at indkalde for eksempel projektleder, eller arkitekt fra BRK Ejendomsservice ad hoc.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus - tillægsbevilling

00.30.08A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med den bygningsmæssige udvidelse af Klemensker Børnehus, har det vist sig at der sammenholdt med oprindelig bevilling er estimeret merudgifter for 282.800 kr., hvorfor der hermed søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 282.800 kr. til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 750.000 kr.

b)     at tillægsbevillingen på 282.800 kr. finansieres af Dagtilbud Nords overførte driftsoverskud fra 2011 

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

ad a: Anbefales

ad b: Anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2012 en anlægsbevilling til Dagtilbud Nord på 467.200 kr. til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus.

 

Tidsfristen for afgivelse af økonomiske overslag betød, at flere ting omkring tilbygningen ikke kunne undersøges nærmere.

Overslaget på 467.200 kr., som lå til grund for anlægsbevillingen, er udelukkende beregnet på baggrund af ”V&S prisbøger” (nøgletal for byggeri i Danmark), baseret på de oplysninger BRK Ejendomsservice havde om projektet på daværende tidspunkt.

 

Grundet afvigelsen i forhold til Nøgletalsberegningen har sekretariatet sammen med byggesagsafdelingen i Tejn, samt den eksterne rådgiver gennemgået projektet for at afdække baggrunden for ønsket om den udvidede ramme.

 

Nøgletalsberegningen tog ikke højde for en række tekniske forhold. Det drejede sig om det nye bygningsreglements (BR10) krav til disse forhold i institutioner, herunder særlige krav om isolering, ventilation og lyd, samt krav fra brandmyndighederne omkring etablering af ABA-anlæg (automatisk brand alarm).

 

Den typiske sagsgang i forbindelse med anlægsprojekter udgøres af:

·         Projektering foretages efter at der er meddelt anlægsbevilling.

·         Indhentning af tilbud foretages i forlængelse af projektering.

·         De endelige håndværkerudgifter kendes først når der foreligger tilbud fra entreprenøren.

 

Det vil i den anledning kunne forekomme, at den oprindelige givne bevilling ikke er tilstrækkelig, da den er givet på et tidspunkt, hvor de endelige håndværkerudgifter endnu ikke foreligger.

 

Efter licitation på byggeriet og indkomne tilbud konstateres det, at de fire tilbud er højere end forventet. Tilbuddene ligger fra 620.000 kr. til 688.000 kr. Dertil kommer udgifter til projektering, forsikring, byggetilladelse m.m.

De samlede anlægsudgifter anslås nu til at udgøre 750.000 kr., hvilket betyder en merudgift på 282.800 kr. På baggrund af de indhentede tilbud vurderer BRK Ejendomsservice, samt den eksterne rådgiver, at tilbygningen ikke kan gøres væsentligt billigere.

 

Som det fremgår varetages administrationen af projektet af BRK Ejendomsservice (Facility Management). På det politiske niveau henhører bygningerne fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling pr. 31. maj 2012

                                                 467.200

Billigste tilbud samt afledte udgifter (se bilag)

                                                 750.000

Merudgift, hvortil der ansøges om tillægsbevilling

                                                -282.800

 

Der søges om en tillægsbevilling på 282.800 kr. til bygningsmæssig udvidelse af Klemensker Børnehus. Merudgiften forslås finansieret af Dagtilbud Nords overførte driftsoverskud fra 2011 som udgør 1.986.000 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Anlægsbudgetudkast tilbygning Klemensker Børnehus (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Redegørelse om generelt tilsyn på familieplejeområdet

27.30.04G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Bornholms Regionskommune skal føre et driftsorienteret tilsyn med plejefamiliers forhold. Det senest gennemførte tilsyn fremlægges til efterretning.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

·         Redegørelsen og de beskrevne initiativer tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune skal føre et driftsorienteret tilsyn med plejefamiliers forhold med henblik på at sikre, at

·        forholdene er forsvarlige

·        familierne lever op til deres godkendelsesgrundlag

·        det pædagogiske arbejde har kvalitet og bliver udført, herunder

·        støtte udviklingen i plejefamilien

Gennem tilsynet skal det tillige sikres, at plejefamilien behandler det anbragte barn hensigtsmæssigt ud fra barnets problemstillinger og behov, at barnets anbringelsesforløb forløber tilfredsstillende og at barnet trives i familien. Tilsynet skal således bidrage til at anbringelsesforløbet justeres efter behov.

 

Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om en manual, der beskriver hvordan denne forpligtelse udmøntes i Bornholms Regionskommune. De gennemførte tilsyn er foregået i overensstemmelse med de i manualen beskrevne retningslinjer. I manualen indgår også at der udarbejdes en årlig beretning, der samler op på de gennemførte tilsynsbesøg.

 

Hovedindtrykket fra tilsynsbesøgene er, at plejefamilierne er velfungerende og engagerede. Der er en høj grad af støtte og omsorg for børnene og mange gode bestræbelser på at samarbejde med børnenes øvrige familie og netværk.

 

Det er tilsynets erfaring, at der er en betydelig og hyppig kontakt med enten sagsbehandlere eller familieplejekonsulenter, som må vurderes at være med til at sikre, at der ikke er plejefamilier, der er overladt til sig selv eller udenfor en jævnlig kontrol.

 

I beretningen for 2012 indgår tillige en række iagttagelser af forhold, som der med fordel kan ændres på og som vil bidrage til en bedre opgaveløsning. Heri indgår også beskrivelse af de initiativer, der bl.a. er taget som følge af disse iagttagelser.

 

 

Alle plejefamilier med barn i fuldtidspleje (51 i alt) har haft tilsynsbesøg i 2012. Plejefamilier der udelukkende har børn i aflastningsophold eller familier, der er godkendt til modtagelse af konkret barn er ikke omfattet af kommunens generelle tilsynsforpligtelse.

 

Den anvendte metode ved gennemførelsen af tilsyn er i overensstemmelse med den vedtagne tilsynsmanual. Det vil sige:

 

1.                  Der er i en standarddagsorden for gennemførelse af tilsynet. Den omfatter

 

Ankomst og præsentation

Opfølgning siden sidste tilsynsbesøg

Fokusemne eller familien fortæller om, hvordan de oplever at være plejefamilie, egen rolle i samarbejdet med biologiske forældre, relationen og opgaven i forhold til børnene samt deres oplevelse af samarbejdet omkring børnene

Fysiske rammer

Opsamling, herunder udfyldelse af dokumentationsmateriale og evt. aftaler

 

 

2.                  Der udarbejdes i fællesskab et dokumentationsmateriale, der omfatter følgende forhold:

 

Grundoplysninger

Forhold, der relaterer sig til godkendelsen

De fysiske rammer og forhold

Hverdagsliv

Anbringelsesforløb og samarbejde

Opsamling og tilkendegivelse om tilsynsbesøget giver anledning til yderligere foranstaltninger.

 

3.                  Informationsudveksling

 

Alle registrerede oplysninger er i november 2012 videreformidlet til Bornholms FamilieCenter.

Herudover har der været behov for konkret kontakt til samarbejdspartnere, der er gennemført i umiddelbar forlængelse af besøget.

 

Resultater fra tilsynsrunden:

Alle plejefamilier er godkendt til videreførelse på hidtidigt grundlag.

Under tilsynsbesøget er der iagttaget enkelte forhold, der har givet anledning til at tilsynsmedarbejderen har taget kontakt til nogle af samarbejdsparterne.  Det var aktuelt i 7 tilfælde.

 

Som følge af tilsynsrunden har Børne- og Skolesekretariatet følgende iagttagelser, som giver anledning til bemærkninger:

 

  1. Bevillingsspørgsmål
  2. Særligt for sager der overgår til voksenområderne
  3. Samarbejdsfeltet plejefamilier-sagsbehandler – Konsulent fra Familieplejen Bornholm
  4. Samarbejdet til skoler og daginstitutioner

 

Det har givet anledning til at Børne- og Skolesekretariatet

 

·        Har iværksat et fælles projekt med Familieplejen Bornholm og Bornholms FamilieCenter, der inden udgangen af 2012, udarbejder forslag til ændrede retningslinjer og justeringer af hidtidigt materiale. Det omfatter de forhold der er beskrevet under pkt. 1 og 3.

·        Formidler erfaringer vedr. pkt. 4 til skole- og daginstitutionsområderne samt Familieplejen Bornholm.

·        Rejser spørgsmålene vedr. overgangssager (punkt 2) ved at anmode de involverede parter (Jobcenter – UU – Familiecentret – Psykiatri og Handicap) om - med udgangspunkt i plejefamiliernes oplevelser – at drøfte relevante emner og løsninger samt udarbejde en tilbagemelding.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Redegørelse om generelt tilsyn på familieplejeområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Status for Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ved den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug på 18,8 mio. kr. i forhold til budget 2012 på Bornholms Familiecenter. Dette er uforandret sammenholdt med forrige budgetopfølgning. 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

-         Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget imødeser den fortsatte udvikling af Gantt diagrammet som afrapporteringssværktøj. Derudover imødeser udvalget udkastet til politisk oplæg i forhold til budgetbeslutningen for Bornholms FamiliCenter 

Sagsfremstilling

Forventningen til årets forbrug er uændret. Idet der henvises til budgetopfølgningen, er der udarbejdet notat der beskriver initiativer til at understøtte fremdriften i den økonomiske tilpasning af virksomhedens udgiftsniveau.

 

Ombygning:

 

·        Status på Villa Maria: Ombygningen er tilendebragt og indflytning iværksættes koordineret med løsningen omkring udfasning af de administrative bygninger på Øster Ringvej, Nyker og Ravnsgade.  

 

·        Status på Østermarie: Ombygningen er tilendebragt og indflytning iværksættes koordineret med løsningen omkring udfasning af de administrative bygninger på Øster Ringvej, Nyker og Ravnsgade.  

 

·        Distrikt Nord: Der arbejdes fortsat på en alternativ placering til Kildebakken. Af hensyn til koordinering af arbejdet omkring udfasning af de administrative bygninger på Øster Ringvej, Nyker og Ravnsgade, vil en midlertidige løsning for distrikt Nord kunne tilvejebringes fra primo 2013.    

 

Løvstikken:

Aflastningspladser på Voksen og Børneområdet i det tidligere Klemensker plejehjem forventes fortsat at være tilendebragt 1. april 2013.

 

Procesoversigt:     

Der vedlægges et bilag i form af et Gantt-diagram, som viser de igangværende aktiviteter i Familiecenteret. 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

17

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Børne- og Skoleudvalget den 5. februar kl. 15., flyttes til den 4. februar kl. 14.00.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

18

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

Pkt. 15 fremsendes til orientering i Handicaprådet.