Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
06-08-2012 kl. 08:15
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Midlertidig administrativ organisation og kompetencefordeling pr. 1. august 2012
  åbent 3 Ansættelse af kommunaldirektør
  åbent 4 Orientering fra formanden
  åbent 5 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

06-08-2012

1

 

 

Fraværende

Bjarne Kristiansen, René Nordin Bloch.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Midlertidig administrativ organisation og kompetencefordeling pr. 1. august 2012

00.15.01A21-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

06-08-2012

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Midlertidig administrativ organisation, opgave- og kompetencefordeling, gældende fra 1. august 2012 og frem til at en ny kommunaldirektør tiltræder i stillingen

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

a)     at der ikke konstitueres nogen i stillingen som kommunaldirektør

b)     at kommunaldirektørens ansvarsområder og opgaver fordeles som beskrevet i bilaget

                

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektør Kenth Halfdan Ferning fratræder sin stilling med udgangen af juli måned 2012, og processen med ansættelse af ny kommunaldirektør forventes at vare frem til omkring årsskiftet. Der skal derfor tages stilling til, hvem der i den mellemliggende periode varetager kommunaldirektørens nuværende opgaver og ansvarsområder.

Umiddelbart foreligger der to muligheder: At konstituere en person i stillingen som kommunaldirektør eller at fordele opgaverne mellem øvrige direktører/chefer.

Borgmesteren foreslår, at sidstnævnte mulighed bruges, så den administrative organisation som udgangspunkt vil skulle fungere med to sideordnede direktører med de roller, opgaver, kompetencer og ansvar, som er beskrevet i bilaget. Servicedirektøren og økonomidirektøren vil i perioden frem til ansættelse af ny kommunaldirektør begge referere til borgmesteren.

Ifølge styrelseslovens § 31, stk. 3, har borgmesteren den øverste daglige ledelse af regionskommunens administration. Beslutninger af væsentlig karakter forelægges derfor borgmesteren med henblik på godkendelse og koordinering. Samtidig vil borgmesteren kunne henvende sig direkte til såvel direktører som område- og stabschefer. Borgmesteren vil endvidere deltage i dele af de ugentlige møder med henholdsvis direktører og chefgruppen med henblik på overordnet koordinering.

 

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle meromkostninger i forbindelse med de midlertidige ændringer i den administrative organisation skal ses i sammenhæng med besparelser og udgifter i forbindelse med stillingsskiftet i øvrigt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 6. august 2012

1.
Forslag til midlertidig organisation mm. pr. 1.8.2012 (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Ansættelse af kommunaldirektør

81.02.00G01-0695

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

06-08-2012

3

 

Hvem beslutter

Økonomi og Erhvervsudvalget

Resumé

I forbindelse med kommunaldirektør Kenth H. Fernings fraflytning fra kommunen har Løn og Personale udarbejdet et beslutningsgrundlag for valg af proces i forbindelse med besættelse af stillingen som kommunaldirektør.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a)     der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af ØKE samt 2 ledelsesrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

b)     der anvendes ekstern konsulent.

c)     der træffes beslutning om hvilket konsulentfirma der skal vælges.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. august 2012:

Indstillingen godkendt med KL som konsulentfirma.

Sagsfremstilling

Ved besættelse af stillingen er der en række overvejelser, som skal foretages.

 

Der skal sammensættes et ansættelsesudvalg. Kommunaldirektøren har interessenter på alle områder og niveauer i Bornholms Regionskommune. Det er dog naturligt at lade de nærmeste interessenter få en betydelig repræsentation i ansættelsesudvalget.

Det foreslås derfor at nedsætte et ansættelsesudvalg på 11 personer, bestående af ØKE samt 2 ledelsesrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

Alternativt kunne det foreslås, at der deltog 5 repræsentanter fra ØKE, 2 direktører, 2 ledelsesrepræsentanter samt 2 medarbejderrepræsentanter.

 

Det skal vurderes om ansættelsen skal være en intern eller ekstern proces.

De umiddelbare fordele ved en intern proces er prisen og Løn og Personales indgående kendskab til lokale forhold. Dette kan være med til at sikre et godt match mellem de specifikke krav fra BRK og ansøgerens kompetencer. Ulempen kan være at Løn og Personale er en del af organisationen og derfor kan siges ikke at være tilstrækkelig objektiv.

De umiddelbare fordele ved en ekstern proces er konsulentfirmaets erfaring, netværk og generelle indsigt i krav ved besættelse af toplederstillinger, samt en mulighed for en mere objektiv vurdering af et match mellem krav fra BRK og ansøgerens kompetencer.

 

I forbindelse med valg af konsulentfirma indhentes der forslag samt pristilbud.

Tilbuddene forventes at foreligge ved mødet.

 

Økonomiske konsekvenser

Kendes først når tilbuddene er indgået, men kan forventes at ligge i en størrelsesorden af kr. 150.000.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

06-08-2012

4

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. august 2012:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

06-08-2012

5

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. august 2012:

Intet.