Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
30-08-2012 kl. 17:40
Kildebakken, Kildegårdsvej 19, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Forslag til flytning af aflastnings- og døgntilbuddet Løvstikken og sammenlægning af aflastnings tilbudene for børn og unge 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

30-08-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Forslag til flytning af aflastnings- og døgntilbuddet Løvstikken og sammenlægning af aflastningstilbuddene for børn og voksne

85.00.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-06-2012

6

 

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2012

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

20-06-2012

17

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2012

13

 

Kommunalbestyrelsen

30-08-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

30-08-2012

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller  

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Arbejdstilsynet har ved gentagne besøg kommet med påbud i forhold til de fysiske rammer på Løvstikken. Baggrund for påbuddene er bygningens fysiske indretning i forhold til målgruppens nedsatte funktionsevne, de enkelte børns behov for forskellige hjælpemidler og i situationer flere hjælpere til det enkelte barn/ ung.

 

Derudover er der akut mangel på pladser på døgndelen og venteliste på, at få børn i aflastning på Løvstikken.

 

Aflastningen på Løvstikken og voksenaflastningen i Rø, er tilbud til forholdsvis små grupper af brugere. Det er foreslås derfor at de 2 aflastningstilbud sammenlægges og løses i et tværsektorielt samarbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed og områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

·         at døgntilbuddet Løvstikken flyttes til ”Hjemmet” i Klemensker

·         at aflastningstilbuddene for børn og voksne sammenlægges

·         at det indstilles til, at sagen sendes til kommunalbestyrelsen med henblik på, at sagen sendes i høringsproces i handicaprådet og relevante medudvalg.

 

Socialudvalget, den 4. juni 2012:

Indstilling anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 4.juni 2012:

Indstilling godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bjarne Kristiansen afventer sin stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2012:

Lotte Helms og Bjarne Kristiansen blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. august 2012:

Bjarne Kristiansen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales.

 

Ny indstilling.

Områdechefen for Social og Sundhed og områdechefen for Børn- og Skole indstiller:

·         At der gives anlægsbevilling på 4.946.000 kr. til ombygning og indretning af det tidligere Klemensker plejehjem til aflastnings- og døgntilbud for børn og voksne.

·         At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 4.946.000 kr. finansieret med 4.046.000 kr. af det overførte overskud fra 2011 på Borger og Sundhed og 900.000 kr. af det overførte overskud fra 2011 på sekretariatet for politikområde 6.

·         At Anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 3 Børn og familie

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har ved besøg i 2012, 2011 og tidligere år, gentagne gange kommet med påbud i forhold til det fysiske arbejdsmiljø på aflastnings og døgninstitutionen Løvstikken.

Ved besøget i år vurderes flere gangarealer for smalle for beboere med hjælpemidler og hjælpere, flere værelser vurderet for små når der skal være plads til hjælpemidler og hjælpere, dør åbninger ved hoveddør, i gangarealer og til flere værelser er for smalle.

 

Derudover er der lige nu børn med vidtgående funktionsnedsættelser som ikke kan modtage den døgnplads de ifølge lovgivningen er berettiget til. Endelig er der børn på venteliste til aflastning, og de nuværende børn, der er visiteret til Løvstikken kan ikke modtage aflastning i det omfang der er bevilliget, grundet manglende værelser/ pladser.

 

Ejendomsservice har gennemgået bygningen, for at vurdere om der er mulighed for at foretage ændringer, der kan tilgodese arbejdsmiljøpåbud og pladsproblemer. Det vurderes ikke muligt inden for den nuværende bygningsmasse.

 

På baggrund af ovenstående er det undersøgt om andre bygninger i regionskommunen ville kunne rumme de aktiviteter, som for nuværende foregår på Løvstikken og samtidig voksenaflastningen i Rø.

 

Efter en gennemgang af kommunale bygninger, vurderes Hjemmet i Klemensker som det mest egnede. Dels på grund af størrelse og indretning, men også fordi Hjemmet vil være ledigt fra august 2012 og derfor vil kunne stå klar indenfor en tidshorisont, som tilgodeser de sidste påbud fra Arbejdstilsynet.

 

Teknik og Miljø vurderer, at bygningen i Klemensker ikke væsentligt ændrer anvendelse, hvorfor der kun skal ansøges om byggetilladelser til konkrete ombygninger/ ændringer ved bygningen.

Der vil her være det mulighed for det nødvendige antal pladser, bygningen er i et plan, gangarealer, døråbninger og de fleste toiletter opfylder allerede nu kravene fra arbejdstilsynet.

 

Det vil fortsat være nødvendigt at indrette:

2 hygiejnerum (specielle baderum med lifte, bårer og andet som er nødvendigt for beboere med vidtgående funktionsnedsættelse).

Køkken, det nuværende er kun godkendt til anretning, ikke produktion af mad.

Et ekstra opholdsrum, så beboere med fast bopæl på institutionen kan bo og opholde sig i rolige hjemlige omgivelser. Derudover er flere opholdsrum nødvendigt for at tilgodese beboernes meget forskellige individuelle behov på baggrund af deres funktionsnedsættelse.

Adgangsforholdene ved hovedindgangen skal forbedres.

Derudover maling, ny gulvbelægning og andet.

 

Børne- og Skolesekretariatet har forsøgt at udarbejde en prognose for det fremtidige behov for døgnpladser og aflastning. Men da det ikke kan forudses, i hvilket omfang forældre ønsker og bevilliges aflastning, eller hvornår forældre ikke længere magter at passe børnene hjemme, kan en realistisk prognose for behovet ikke forudses. Behovet har haft en stigende tendens de sidste 10 år, samtidig med det faldende børnetal. Bl.a. vælger et stigende antal forældre at blive på arbejdsmarkedet, også selvom de har fået et barn med handicap.

 

Med baggrund i det begrænsede antal brugere, af både aflastningen i Rø og på Løvstikken, vurderes det at være muligt at kunne tilbyde begge grupper af brugere, et bedre og mere fleksibelt aflastningstilbud ved at slå tilbuddene sammen, ligesom den stigende specialisering af personalet i forhold til særlige handicap, bedre kan tilgodeses i et samlet tilbud.

 

Forslag til fremtidig organisering vil snarest blive forelagt Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget for endelig stillingtagen 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:

Teknik og Miljø har udarbejdet en kalkulation for ombygning og istandsættelse af bygningen i Klemensker, som er vedhæftet sagen.

Anlægsudgifterne er beregnet til 4.045.217,-.

 

 

Driftsudgifter:

Der forventes øgede driftsudgifter i det omfang der visiteres børn/unge til døgnpladser.

En del af udgiften dækkes af reduktion i andre foranstaltninger i familien.

Den nuværende bevilligede aflastning er budgetteret i Familiecenteret og på Røbo og dækkes herfra.

 

Løvstikken har kun i begrænset omfang eget driftsbudget, som ikke vil blive ændret. Derudover betaler Familiecenteret pr. døgn et barn/ ung er i aflastning, eller fast bor på institutionen.

På Røbo indgår aflastningen i grundbudgettet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Den endelige afgørelse fra arbejdstilsynet er kommet og høringssvarene fra  Bornholms Regionskommune har ikke medført ændringer i Arbejdstilsynets vurdering. De har derfor truffet afgørelse om, at de 2 påbud omkring de fysiske rammer på Løvstikken, skal være efterkommet senest den 15. november.

 

Forslaget om flytning af Løvstikken, har været sendt i høring og der er indkommet høringssvar fra:

                 Psykiatri og Handicap.

                 Familiecenter Bornholm

                 Røbo

 

Derudover er vedlagt mail fra leder af Løvstikke omkring forældrerådets stillingtagen.

 

Samt mail med referat, fra en fremvisning af Hjemmet for de 2 forældregrupper.

 

Flytning af Løvstikken betyder at den forudsatte forventede salgsindtægt ved salg af plejehjemmet, som forudsat ved strukturændringen på plejehjemsområdet, ikke kan realiseres.

 

I tillæg til de beregnede anlægsudgifter afsættes 900.000 kr. til finansiering af teknologi og inventar til pleje af de kommende brugere.

 

Anlægsbevillingen foreslås finansieret af driftsmidler overført fra 2011, dels med 4.046.000 kr. fra Borger og Sundhed (Visitation Ældre) under politikområde 5 Ældre, og dels med 900.000 kr. fra sekretariatsbevillingen under politikområde 6 Psykiatri og handicappede.

 

Bilag til Socialudvalget 4. juni 2012

1.
Løvstikken Kalkulation (XLS)

2.
Notat-Flytning af voksenaflastning (DOC)

3.
Notat- Flytning af Løvstikken (DOC)

4.
Notat fra Ejendomsservice (DOC)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. juni 2012

5.
Høringssvar vdr flytning og sammanelægning 2012 (DOC)

6.
Høringssavr vedrørende aflastning (DOC)

7.
høringssvar fra forældre i Løvstikken (MSG)

8.
image001.gif (GIF)

9.
orientering om forældrebesøg på Hjemmet i Klemensker (MSG)

10.
image001.gif (GIF)