Referat
Teknik- og Miljøudvalget
11-12-2012 kl. 14:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Høringssvar vedr. lokalplan for vindmøller ved Krashave 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-12-2012

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Per Ole Petersen rejste spørgsmål om Torben Rønne Larsens habilitet i forhold til kommunale aktieselskaber.

Jf. kommunens praksis omkring habilitet vurderes Torben Rønne Larsen ikke inhabil.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Høringssvar vedr. lokalplan for vindmøller ved Krashave

01.02.05K04-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-12-2012

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. september 2012 at sende forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for et mølleprojekt ved Krashave i offentlig høring. Bornholms Regionskommune har modtaget en række indsigelser, som er resumeret i sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen har nu mulighed for at enten at vedtage planerne endeligt, at forkaste planerne, eller at udsætte planerne, f.eks. for at afvente et kommende statsligt udbud af kystnære havmøller ved Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at sagen drøftes

b)     at der i forbindelse med en vedtagelse af lokalplanen, indføjes bestemmelser om maksimalt fem timer årligt skyggekast på nabobeboelser

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. december 2012:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 003 samt forslag til lokalplan nr. 049  til godkendelse. Per Ole Petersen kan ikke medvirke.

Indstillingens punkt b) indstilles godkendt.

 

Per Ole Petersen ønsker sagen udsat, indtil der er en afklaring af spørgsmål vedr. havvindmøller stillet af Per Clausen, Enhedslisten, gennem Folketingets klima-, energi- og bygningsudvalget til ministeren.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 003 samt forslag til lokalplan nr. 049 har været i offentlig høring i perioden 26. september til 21. november 2012. Ved en endelig vedtagelse af planerne vil det være muligt at opstille tre stk. op til 80 meter høje vindmøller ved Krashave.

 

Bornholms Regionskommune har modtaget følgende indsigelser, som her er resumeret:

 

1.      Jeppe S. Olsen og Birgitte Langhave, Bedegadevej 14 A

·         Indsigerne mener, at møller på land skæmmer landskabet. De frygter for konsekvenserne for områdets rige dyreliv, for genevirkninger forårsaget af støj og lyseffekter fra møllerne, og endelig fald i ejendomsværdien for naboejendommene. Olsen og Langhave opfordrer til, at der i stedet satses på havvindmølleparker, hvor ingen bliver generet.

 

 

 

2.      Bente Nielsen og Arne Nielsen, Krashavevej 7

·         Indsigerne anfører at kommunen har som målsætning, at der skal nedtages små og mindre møller, og i stedet opsættes færre, men større møller. De tre møller, som lokalplanen omhandler, vil imidlertid blive relativt små, og de vil ved max. ydelse tilsammen kun kunne yde det samme som én af de tre møller, der for nylig blev planlagt for ved Tornbygård. Indsigerne peger på, at mange små møller kun bidrager lidt, men at de er med til at forurene landskabet ved at blive opført i spredte grupper rundt omkring.

·         Møllerne ved Krashave er planlagt til at blive placeret ud for vest- og sydvestvendte terrasser samt ud for to sommerlejligheder på indsigernes ejendom. Denne placering vil ødelægge ejendommens nuværende herlighedsværdier, og forringe ejendommens økonomiske værdi.

·         Området er for lille til tre vindmøller.

·         Som nabo til møllerne får man ødelagt sin livsværdi med støj og generende skyggekast.

·         Naboejendommene bliver umulige at sælge.

·         Turisterne på vej til Rutsker Højlyng får en grim udsigt til tre vindmøller

·         Møllerne må køre på nedsat kraft for at overholde støjreglerne.

·         Herudover har indsigerne nogle afklarende spørgsmål om terrænhøjden (Z-koordinaten) og om beregningen af skyggekasttimer på nabobeboelser.

 

3.      Gunnhildur, Natasja og Knud Kofod, Bedegadevej 14

·         Indsigerne ønsker møller opført som havvindmøller, hvor de ikke virker skæmmende på landskabet, og hvor de ikke generer folk med lavfrekvent støj og lysreflekser m.m.

·         Tidligere var det elmaster, som skæmmede Bornholm, det kan ikke være rimeligt, at møller nu skal gøre det.

·         Møllerne vil reducere ejendomsværdierne hos naboerne.

·         Indsigerne er bekymret for det rige dyreliv i området, på grund af nærheden til et større mose- og kratområde.

 

4.      Michael Mortensen og Maj Kofod, Bjørnebakken 16, Hans Olaf V. Hansen og Mariane Hansen, Bedegadevej 31, Mogens Jørgensen, Grusvejen 2, Bente Jensen og Per Jacobsen, Grusvejen 3, Eva Olsen og Poul Olsen, Grusvejen 5

·         Området, som møllerne vil blive placeret i, er et åbent harmonisk landbrugsområde med spredt bebyggelse. Denne karakter ser indsigerne gerne bibeholdt. På nuværende tidspunkt kan man fra indsigernes ejendomme se op til 12 større møller, som er placeret inden for en synsvinkel på 90 grader (kortbilag er vedlagt). Indsigerne finder det ikke rimeligt, at der placeres yderligere møller på denne del af Bornholm, så de fremover vil kunne se møller i en 180 graders synsvinkel.

·         Indsigerne mener endvidere, at det bør indgå i vurderingen af lokalplanforslaget, at etableringen af en kystnær havvindmøllepark på Rønne Bakke er tæt på at komme i spil. En eventuel vedtagelse af lokalplanforslaget bør afvente, om denne vindmøllepark vil blive realiseret. Indsigerne peger på meget positive udtalelser om et muligt havmølleprojekt ved Bornholm fra klima- og energiminister Martin Lidegaard og fra de energipolitiske ordførere fra Socialdemokraterne og fra Venstre i TV2Bornholms program ”Perspektiv” den 24. oktober i år. (Link til programmet her). Indsigerne mener på denne baggrund, at man bør vente med at træffe den endelige beslutning om mølleplanerne ved Krashave.

·         Endelig peger indsigerne på, hvordan det bornholmske landskab vil blive påvirket af mange møllegrupper spredt ud på øen, hvis Bornholms målsætning om en installeret vindmølleeffekt på 90 MW udelukkende kommer til at ske i kraft af møller placeret på land? Vil de turister, som kommer for at opleve øens uspolerede natur fortsat komme her, og vil dette påvirke øens indtægtsgrundlag? Og mon bornholmerne er interesseret i dette? Man bør give en havvindmøllepark på Rønne Bakke en chance for at blive realiseret.

 

5.      Ivar Nielsen

Indsigeren mener, at Bornholms Regionskommune og Østkraft burde sætte byggeriet af landvindmøller på ’standby’ og i stedet satse på projekter med kystnære havmøller.

 

Teknik & Miljøs generelle bemærkninger

Efter en vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 003 og lokalplan 049 vil en bygherre kunne anmelde et endeligt byggeprojekt til kommunen. I den forbindelse skal kommunen påse, at alle statsligt fastsatte miljøkrav er overholdt, herunder grænser for støj samt forholdet til VVM-reglerne. Under driften af møllerne fører kommunen tilsyn med, at møllerne ikke overskrider støjgrænserne. Kommunen har hjemmel til at påbyde ejeren at foretage støjmålinger. Hvis grænse­værdierne ikke overholdes under driften, skal ejeren lovliggøre forholdet.

Planforslagenes og mølleprojektets indvirkning på miljøet er i øvrigt screenet i forhold til kravene i miljøvurderings­loven og VVM-bekendtgørelsen. Screeningerne viser, at planerne og projektet ikke antages at medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. Dette medfører, at der ikke er krav om at planerne skal miljø- eller VVM-vurderes.

Med hensyn til skyggekast fra møllevinger findes der ikke lovbestemte grænseværdier. I Miljøstyrelsens vejledning om vindmølleplanlægning anbefales maksimalt ti skyggekasttimer årligt. Teknik & Miljø foreslår, at der i den endelige lokalplan indføjes bestemmelser om at nabobeboelser maksimalt må udsættes for fem årlige skyggekasttimer, svarende til hvad der blev besluttet ved Tornbygård-møllerne.

Bygherren er forpligtet til at yde værditabserstatning til naboer efter reglerne i loven om vedvarende energi (VE-loven), hvis deres ejendomme falder i værdi som følge af opsætning af møllerne. Værditabet vil blive vurderet af en uafhængig instans.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger om forholdet til evt. kystnære havmøller

For så vidt angår indsigernes henvisning til muligheden for en kystnær havmøllepark ved Bornholm, har Energistyrelsen - efter udløbet af høringsfristen - offentliggjort de nye rammer for kystnære havmøller. Det fremgår her, at Rønne Bakke sammen med fem andre danske lokaliteter skal udbydes til opstilling af kystnære havmøller. Et havmølleprojekt på Rønne Bakke kan imidlertid kun blive relativt lille, da kapaciteten i søkablet til Sverige vil sætte en begrænsning. Staten forventer dog, at et projekt her alligevel vil kunne producere strøm på konkurrence­dygtige vilkår, idet området er vindrigt.

I forlængelse af denne problemstilling har Energistyrelsen oplyst, at hvis udbygningen med bornholmske vindmøller fortrinsvis sker med landmøller, vil dette formindske mulighederne for at realisere et kystnært havmølleprojekt på Rønne Bakke.

Mølleplanerne ved Krashave giver mulighed for en installeret effekt på 2,5 MW. Dette tal skal ses i sammenhæng med at Energinet.dk har vurderet, at der er en umiddelbar restkapacitet i søkablet til Sverige på 60 MW, og op til 70-115 MW ved implementering af alternative foranstaltninger. Set i denne sammenhæng er det Teknik & Miljøs umiddelbare vurdering, at Krashave-møllerne vil være et så lille projekt, at dette i sig selv næppe vil have større betydning for realiserbarheden af et kystnært mølleprojekt på Rønne Bakke.

 

Forældelsesfrist

Lokalplanforslag 049 bortfalder, hvis det ikke er vedtaget senest den 25. september 2015.

Økonomiske konsekvenser

Når der opstilles vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud til initiativer, der kommer de lokale borgere til gavn. Størrelsen af vindmølleprojektet ved Krashave medfører en tilskudsmulighed på ca. 225.000 kr. Der gives tilskud til:

-       anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen

-       kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. december 2012

1.
KB-referat fra 20. sept. 2012 (DOC)

2.
Forslag til KP-tillæg 003 og LP 049 (PDF)

3.
Vurdering af møllernes visuelle indvirkning (PDF)

4.
Indsigelse, Olsen og Langhave (DOC)

5.
Indsigelse I, Nielsen og Nielsen (TIF)

6.
Indsigelse II, Nielsen og Nielsen (DOC)

7.
Indsigelse, 3 X Kofod (PDF)

8.
Indsigelse, Mortensen m.fl. (PDF)

9.
Krórtbilag til indsigelse fra Mortensen m.fl. (PDF)

10.
Indsigelse, Nielsen (MSG)

11.
Screening for evt. pligt til miljøvurdering (PDF)

12.
Screening for evt. pligt til VVM (PDF)

13.
Mail fra Energistyrelsen til Teknik & Miljø (MSG)

14.
Officiel udmelding af rammer for udbud af kystnære havmøller (PDF)

15.
Notat om Krashavemøllers forhold til kystnære havmøller (DOC)

16.
Notat om de fire ordninger i VE-loven (DOC)