Referat
Beskæftigelsesudvalget
08-05-2012 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 31. marts 2012
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Beskæftigelsesudvalget
  åbent 4 Status på ungeindsatsen april 2012
  åbent 5 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 6 Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 7 Fremrykket visitation - screening af sygemeldte
  åbent 8 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 9 Resultatrevision 2011
  åbent 10 Beskæftigelsesplan 2013
  åbent 11 Kommissorium til politik for det specialiserede socialområde
  åbent 12 Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling
  åbent 13 Dialogmøde med virksomhederne
  åbent 14 Koordination med andre politikområder
  åbent 15 Sager til orientering
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 18 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

1

 

 

Fraværende

Lotte Helms Kjær med afbud

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fokusopfølgning pr. 31. marts 2012

00.01.00Ø00-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. marts 2012.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. marts 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2012

1.
Fokusopfølgning Overførselsområdet pr. 31. marts 2012 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. marts 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Beskæftigelsesudvalget

00.30.10Ø09-0109

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser på Beskæftigelsesudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2011 er der indstillet overført et overskud på 2,5 mio. kr. hvormed der samlet set forventes et overskud på 3,1 mio. kr. i 2012. 

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 44,7 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 tages til efterretning

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2012. I 2012 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2012 excl. indstillede overførsler fra 2011. Overskud/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2012, dvs. inkl. overførsler fra 2011.

Budgetopfølgningen på virksomhedsniveau kan læses i bilag 1.

 

Drift

politikområde 4 Sociale ydelser (ikke-overførbar bevilling), som formelt er placeret under Socialudvalget, men har sammenhæng til Beskæftigelsesudvalgets områder, forventes samlet set et merforbrug på 4,7 mio. kr. i 2012.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Flere førtidspensionister end forventet i budgettet, dog med en faldende tendens i antallet af nytilkendte førtidspensioner. Større udgifter til mellemkommunale afregninger vedrørende fraflyttede førtidspensionister.

 

politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering forventes samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2012. Fra 2011 er der indstillet overført et overskud på 2,2 mio. kr., således at der samlet set forventes et overskud på 3,1 mio. kr. i 2012.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 39,3 mio. kr.

De største udfordringer på politikområdet:

·         Aktuelt er der en positiv udvikling på alle områder, men på baggrund af forventede lovgivningsmæssige ændringer bl.a. afkortning af dagpengeperiode samt fleks- og førtidspensionsreform, må der forventes et pres på de funktioner som vedrører kontanthjælp og aktivering.

 

 

politikområde 8 Forsørgelsesydelser forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2012, hvilket kan finansieres af indstillet overført overskud fra 2011 på tilsvarende beløb.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr..

De største udfordringer på politikområdet:

·         Som følge af en særlig indsats på sygedagpengeområdet er udgifterne på denne funktion faldet markant. Men der er politiske overvejelser om at fjerne varighedsbegrænsningen på de 52 uger, dette sammenholdt med ovennævnte fleks- og førtidspensionsreform vil kunne medføre et fornyet pres på området.

·         De ændrede konjunkturer har specielt ramt fleksjobområdet, hvor det er blevet vanskeligere at oprette nye fleksjob samtidig med at der er mange fleksjob ansatte som er blevet opsagt i deres stilling, dette medfører et øget pres på ledighedsydelse.

·         På baggrund af forventede lovgivningsmæssige ændringer bl.a. afkortning af dagpengeperiode samt fleks- og førtidspensionsreform, må der forventes et pres på de funktioner som vedrører kontanthjælp og aktivering.

 

Anlæg

Der udarbejdes ikke opfølgning på anlæg pr. 31. marts 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2012 pr. 31. marts 2012 udviser samlet set på driften et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2012 på Beskæftigelsesudvalgets områder. Med indstillet overførsel fra 2011 på 2,5 mio. kr., forventes samlet set et overskud på 3,1 mio. kr. i 2012. 

På den ikke-overførbar bevilling forventes et mindreforbrug på 44,7 mio. kr.

 

Der er fra 2011 indstillet overført et overskud på 2,5 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af virksomhedernes ansøgninger.

Status er, at der ikke er modtaget ansøgninger på Beskæftigelsesudvalgets område på nuværende tidspunkt.

 

 

Tabel: Drift

Beløb i 1.000 kr.

Mer/mindreforbrug i 2012

Indstillet Overførsel til 2012

 

Forventet resultat i 2012 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

7 Beskæftigelse og aktivering

920

39.278

2.170

3.090

39.278

8 Forsørgelsesydelser

-350

5.459

350

0

5.459

Beskæftigelsesudvalget

570

44.736

2.519

3.090

44.736

Merforbrug = negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2012

1.
Bilag 1, Beskæftigelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Status på ungeindsatsen april 2012

15.20.00I02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 10. januar 2012 fik udvalget forelagt opfølgning på Projekt Nye Veje. Aktiviteterne i Projekt Nye Veje er fortsat i 2012, men er formelt ophørt som et af udvalget bevilget forsøgsprojekt som led i en ekstra beskæftigelsesindsats. Generel afrapportering med opfølgning på resultaterne af ungeindsatsen vil fortsat blive forelagt for udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 10. januar 2012 besluttede udvalget, at opfølgning på den samlede ungeindsats løbende forelægges for udvalget.

 

Det er tanken at opfølgningen fremtidig skal udtrækkes fra det kommende LIS-system.

 

Overblik med status over ungeindsatsen forelægges i mødet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Erfaringen viser at et intensivt fokus med hyppigere opfølgning, kombineret med besøg og samtaler afholdt i virksomheden, samt inddragelse af forebyggelses- og fastholdelsesinstanser, hurtigere har fået borgeren tilbage på fuld tid. På denne baggrund fokuserer projektet på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget fastholdelse af tidlig indsats for sygedagpengemodtagere i 2012, med en gentaget bevilling på kr. 450.000 til en forlænget indsats.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses og forebyggelsesopgaver.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2012

1.
Noptat af 3. maj 2012 om status på tidlig indsats for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

15.20.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der udføres en fokuseret og intensiveret indsats overfor borgere på ledighedsydelse over 18 måneder. Dette vil medføre en afkortning af den periode hvor de modtager ledighedsydelse, og vil dermed hjælpe disse borgere med enten at komme nærmere et fleksjob eller blive afklaret til rette ydelse. Samtidig vil der være en besparelse, da disse sager er en 100 % kommunal udgift


Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Der foreslås en forlængelse af indsatsen overfor borgere på ledighedsydelse over 18 mdr. med 6 mdr. frem til udgangen af december 2012. Det påregnes indenfor denne periode at få afklaret størstedelen af borgerne i målgruppen – enten til fleksjob eller til førtidspension.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

      at der bevilges kr. 508.000,00 til forlængelse af projektet og til konsulentstøtte. Beløbet

          flyttes fra kontoen for ledighedsydelse uden refusion til konto 6/5, og

 

 at den særlige flekspulje udvides med 10 personer med op til kr. 1.460.000.

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I mødet den 5. april 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 900.000 til ansættelse af 2 sagsbehandlere til en ekstraordinær indsats med afklaring af borgere der har været på ledighedsydelse over 18 måneder, således at 40 sager vil kunne blive afsluttet minimum 2 måneder før end hidtil.

 

I mødet den 29. november 2011 bevilgede udvalget yderligere kr. 58.000 til konsulentbistand frem til projektets/indsatsens afslutning i juli 2012.

 

Indsatsen startede primo august, og man er nu i fuld gang. Første delmål er at nedbringe antallet af ledige borgere på ledighedsydelse pr. 1. juni 2011 på 73, til 50 pr. 1. januar 2012.

 

Status pr. 21. marts 2012 er at 13 har fået fleksjob, 11har fået tilkendt førtidspension og 2 er i gang med revalidering. Herefter er 64 borgere knyttet til indsatsen.

 

Indsatsen er iværksat og kører nu som planlagt efter en mindre intern organisationsændring i gruppen. Sagsbehandlerne har løbende fulgt debatten og indsatsen på sygedagpengeområdet, og specielt sagssupervisionen og samarbejdet med Kommunernes Revision BDO, og konsulenten Carina Flindt (nu ansat i KD Consult). Statistikkerne på sygedagpengeområdet viser tydelig hvor stor en effekt dette samarbejde og denne supervision har haft. På denne baggrund havde sagsbehandlerne på fleksområdet et møde med konsulenten i forhold til om en lignende indsats kunne iværksættes indenfor fleksområdet.

 

Konsulenten mente klart at en lignende indsats i forhold til en kritisk gennemgang af procedurer, arbejdsgange m.m. på området, ville kunne få en lignende effekt indenfor de langvarige sager på ledighedsydelse.

 

Derfor har jobcentret indledt et samarbejde med KD Consult i forhold til denne sparring. Som udgangspunkt er det vurderet at der er tale om 3 dage fordelt over 8 måneder, hvor der kan sparres i forhold til enkelte sager, samt ske løbende drøftelser omkring tilgang, lovforståelse og –tolkning.

 

En af de helt store succeser af samarbejdet med Kommunernes Revision BDO på sygedagpengeområdet, har været den direkte nytteeffekt der har været ved at inddrage sagsbehandlerne aktivt i dette samarbejde, således at indsatsen og tilgangen er kommet ’ind under huden’ på alle sagsbehandlerne.

Igangværende forløb:

Indsatsen overfor borgere på ledighedsydelse over 18 mdr. har vist sig at være særdeles positiv, og det er tydeligt at mærke velviljen og motivation hos de borgere der stadig ønsker og har en mulighed på arbejdsmarkedet. Omvendt har der også været en gruppe af disse borgere som ikke har haft motivationen, evnerne eller mulighederne for at indgå på arbejdsmarkedet. Det er disse borgere hvor motivationsarbejdet taget længere tid end først beregnet, og hvor en del af dem uden evner eller muligheder er i gang med at blive afklaret til førtidspension. Vi har valgt at fokusere på både dem som vurderes i match 1 og som vi vurderer klar til arbejdsmarkedet, og dem i match 3 som ikke på nogen måde kan indtræde på arbejdsmarkedet igen.

 

Match 1 har vi brugt tid på at få selvkørende og motiveret til at tage kontakt til virksomheder – en proces som har krævet længere tid end vurderet, men som nu igennem en række holdforløb begynder at vise sin effekt.

 

For Match 3 mangler vi jobåbninger på det bornholmske arbejdsmarked. Sidstnævnte gruppe er ligeledes meget ressourcekrævende i forhold til at få dem afklaret, skrevet og indstillet til førtidspension.

 

Af gruppen af match 1 borgere, som pr. 14. april 2012 består af 31 personer har vi den udfordring at vi på nuværende tidspunkt ikke kan få ’hul igennem’ til de lokale virksomheder.

 

Vi har før benyttet flekspuljen, både den almindelige og den særlige, for at få åbnet dørene og få disse personer ind på arbejdsmarkedet.

 

Den særlige flekspulje er opbrugt, ud fra de 20 pladser der er bevilget.

 

Den almindelige flekspuljes formål er:

 

At hjælpe kommunens virksomheder i gang med at ansætte personer med begrænsninger i arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet i fleksjob. Det kan være svært at indarbejde en ekstra lønudgift midt i et budgetår, lige som der kan være andre forklaringer på, hvorfor virksomhedens egen lønudgift for en periode søges i puljen. Tilskuddets størrelse og varighed beror på en nærmere konkret vurdering med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.”

 

Denne pulje er på ca. kr. 2.500.00,00 om året, og i 2012 er 39 borgere omfattet af ordningen, og dermed er budgettet for 2012 allerede brugt.

 

For at kunne støtte borgere med særlige udfordringer i at å kontakt til arbejdsmarkedet, ønsker vi at fortsætte indsatsen som blev igangsat med den særlige flekspulje.

Økonomiske konsekvenser

Igangværende forløb.

Pr. ultimo april 2012 har vi afsluttet 24 personer (fleksjob eller pension) og disse forventes jf. denne indsats at være afsluttet 2 mdr. før ift. normal sagsbehandling. Det giver en besparelse (jf. budgettet) på:

 

Udgifter: (2 sagsbehandlere i 9 mdr.)                     kr. 712.500,00

Besparelse ultimo april 2012: (24*2*15.000)           kr. 720.000,00

Samlet besparelse indtil videre:                            kr.   7.500,00

 

Denne foreløbige besparelse vurderer vi kan blive endnu større, hvis projektet udvides til udgangen af 2012 og hvis den særlige flekspujle udvides i samme ombæring.

 

Forlængelse af det igangværende projekt

Jobcentret vurderer, at der ved forlængelse af ansættelsen af de to nuværende projektansatte medarbejdere som minimum vil medføre at 1/3 af de resterende 66 sager vil kunne afsluttes minimum 2 måneder før.

 

Ledighedsydelse (100 % kommunal udgift): kr. ca. 15.000,00

 

Det giver følgende regnestykke:

 

Udregning: (ledighedsydelse * antal sparede måneder * antal personer)

 

Besparelse:                                                Kr. 15.000,00 * 2 * 22       = kr. 660.000,00

Udgift (2 sagsbehandlere i 6 mdr.):             Kr. 450.000,00 * 2 / 2        = kr. 450.000,00

Honorar konsulentstøtte                                                   = kr.   58.000,00

Minimum besparelse:                                                                             = kr. 152.000,00

 

Flekspuljen:

I forhold til en udvidelse af flekspuljen med op til 10 pladser vil det koste:

 

Kommunal udgift på årsbasis ved ansættelse i fleksjob af 10 personer være

 

Besparelsen på ledighedsydelsen

 

 1.665.000 kr.

Arbejdsgiverandel af lønudgiften (pulje i jobcentret)

1.080.000 kr.

 

Myndighedsdel af lønudgiften (Konto i jobcentret)

   377.000 kr.

 

Total

1.457.000 kr.

- 1.457.000 kr.

Den kommunale nettobesparelse   

 

     208.000 kr.

Ved evt. tilbagevenden til ledighed efter de 9 måneders ansættelse vil der igen blive ydet statsrefusion til ledighedsydelse hvilket vil medføre en mindreudgift på 4.865 kr. pr. person pr. måned i forhold til ledighedsydelse uden refusion.

Status nuværende særlige flekspulje

Der er etableret 20 stk. fleksjob, hvori der er bevilget midler fra den særlige flekspulje.

Bevillingsperioden strækker sig over perioden 1. maj – marts 2012

 

Fordelingen er således:

2010: 9 stk.

2011/2012: 11 stk.

I alt 20 stk.

 

hvor det specielt er i 4.kvartal 2011 og 1. kvartal 2012 at der er kommet en del i fleksjob fra gruppen.

 

Årsagen til dette er den ekstra indsats Beskæftigelsesudvalget har bevilget, en indsats som dels er via jobcentret og dels via anden aktør.

 

Fordelingen af arbejdsgivere skønnes fornuftig med en fordeling "spredt" på mange virksomheder i BRK.

 

12 af 20 er fortsat i fleksjobbet hos de enkelte virksomheder.

 

En fordeling som er tilfredsstillende målgruppen taget i betragtning, hvor der er tale om "langtidsledige" på ledighedsydelse (mere end 1,5 år på ledighedsydelse).

 

Målet er derfor

1) Fleksjob

2) Er fleksjob realistisk eller skal borgeren have førtidspension.

3) Vurdering af borgerens rådighed (vil borgeren reelt have et fleksjob?) ellers stop af ydelse.

 

 

 

Det generelle billede i BRK er:

 

 

2009

2010

2011

Udvikling

2010-11

Fleksjob

101

105

122

+17

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2012

1.
Sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalget 5. april 2011. Afklaring af borgere på ledigehdsydelse over 18 mdr. (DOC)

2.
Notat af 3. maj 2012 om opfølgning på afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Fremrykket visitation - screening af sygemeldte

15.20.05P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Ved en hurtig screening vurderes det om borgeren kan fastholdes på arbejdspladsen ved at oplyse om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.), og ved at spørge ind til borgerens sygemelding om det umiddelbart kan afklares om borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 29. november 2011 godkendte udvalget, at bevilge kr. 450.000 til ansættelse af 1 sagsbehandler fra 1. januar 2012 til indsatsen med screening af alle sygedagpengesager så snart de kommer jobcentret i hænde

 

Der er overført en erfaren medarbejder til indsatsen, da det kræver indblik, overblik, forståelse og pondus at varetage denne indsats

 

Screeningen foretages med henblik på en sortering efter, om de der skal kontaktes med det samme, eller sendes videre til den almene tidlige indsats i den lovpligtige opfølgning.

 

Indsatsområdet er i første omgang begrænset til de ledige selvstændige. I løbet af maj måned forventes indsatsen at blive udvidet til at omfatte lønmodtagere.

 

Ultimo april 2012, har 203 personer været igennem den fremrykkede indsats. Af disse er 140 allerede raskmeldte, for ca. 37 % vedkommende uden kontakt med jobcentret. Effekten af indsatsen ses således tydeligt i forhold til at det i ca. 64 % af sagerne er grundet indsatsen med fremrykket visitation at borgeren har raskmeldt sig.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes at varigheden i ca. 15 % af sygedagpengesagerne vil kunne afkortes med mindst 1 måned. Indtil videre er dog ca. 44 % af de personer der har været i kontakt med jobcentret blevet raskmeldt. 

 

 Se i øvrigt bilaget for vurdering af økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2012

1.
Notat af 3. maj 2012 om opfølgning på fremrykket visitation (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget første gang et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

I møderne den 1. februar og den 5. april 2011 godkendte udvalget videreførelse af indsatsen i henholdsvis 1. halvår og 2. halvår af 2011 med et samlet rammebeløb på kr. 1.480.000.

 

I mødet den 27. september 2011 godkendte udvalget at Hurtig i gang indsatsen videreføres i 2012.

 

Opgørelsen 23. april 2012 viser, at 322 personer indtil videre har været omfattet af den tidlige og aktive indsats. Af deltagerne er 205 kommet i job/ordinær uddannelse, hvilket svarer til knap 64 %. Af de 205 er de 189 kommet i job og de 16 i ordinær uddannelse. Den gennemsnitlige deltagelse i Hurtig i Gang er 9,2 uge.

 

49 har deltaget i virksomhedspraktik, i gennemsnit 5,3 uge, og 14 har deltaget i løntilskud, i gennemsnit 19 uger.

Økonomiske konsekvenser

Det jobcentrets samlede vurdering, at Hurtig i Gang lever op til de forudsætninger, der tidligere er stillet. I forhold til den virksomhedsrettede del forventes et større fokus på dette område. Der forventes således som udgangspunkt fortsat et gennemsnitligt fald i ledigheden på 1,4 uge for deltagerne i Hurtig i Gang, samt at der er flere som kommer ud i virksomhedsrettede tilbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2012 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2012

1.
Notat af 23. april 2012 om opfølgning på Projekt Hurtig i Gang (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Resultatrevision 2011

15.20.00P22-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2011 for Jobcenter Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til en indledende drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Drøftet og afventer høringssvar fra LBR.

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i klyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til følgende områder:

·         Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, permanente forsørgelsesordninger, unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Hertil kommer lokale mål vedrørende sygedagpenge og fleks- og ledighedsydelse.

·         De enkelte forsørgelsesgrupper

·         Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav

·         Besparelsespotentiale

·         Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i klyngen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Proceduren for behandlingen af resultatrevisionen er som følger:

·         Senest den 13. april sender jobcentret udkast til resultatrevisionen til beskæftigelsesregionen

·         Senest den 27. april sender beskæftigelsesregionen bemærkninger til jobcentret

·         Senest den 1. maj sender jobcentret resultatrevisionen i høring hos LBR

·         Senest den 21. maj modtager jobcentret LBR’s bemærkninger til resultatrevisionen

·         Senest den 30. juni godkender kommunalbestyrelsen resultatrevisionen. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse

·         Senest den 1. juli sendes resultatrevisionen til RBR med LBR’s bemærkninger, og samtidig offentliggøres resultatrevisionen

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2012

1.
Resultatrevision for 2011 (DOC)

2.
Beskæftigelsesregionens høringssvar af 19. april 2012, følgebrev. (PDF)

3.
Beskæftigelsesregionens høringssvar af 19. april 2012, notat (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Beskæftigelsesplan 2013

15.00.00P15-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som den ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, i foråret 2012 påbegynde arbejdet med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at udvalget har en indledende drøftelse af mål for 2013, såvel ministermål som egne mål, og at udvalget har en indledende drøftelse af eventuelle særlige indsatsområder i 2013

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Drøftet med særlig henblik på udmøntningen af mål 4 med jobcentret som en reel hjælp til virksomhederne, og en offensiv og aktiv medspiller i arbejdet med at hjælpe virksomhederne til at være konkurrencedygtige og sikre et velfungerende arbejdsmarked.

 

Sagsfremstilling

Ifølge beskæftigelsesregionens tidsplan udmelder beskæftigelsesministeren i april 2012 mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2013.

 

1.     mål: Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskom-petencegivende uddannelse.

 

2.     mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

     Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

 

3.     mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes

          Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

 

4.     mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2012

1.
Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2013, 12. april 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Kommissorium til politik for det specialiserede socialområde

27.00.00P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-05-2012

19

 

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommissorium for udarbejdelse af en politik for det specialiserede socialområde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget

·         at kommissoriet indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 7. maj 2012:

Kommissoriet anbefales, idet udkast til foreløbig politik ønskes forelagt Socialudvalget inden endelig udarbejdelse af udkast til politik.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2012

Kommissoriet anbefales, idet udkast til foreløbig politik ønskes forelagt Børne- og Skoleudvalget inden endelig udarbejdelse af udkast til politik.

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Kommissoriet anbefales. Udkast til foreløbig politik ønskes forelagt Beskæftigelsesudvalget inden endelig udarbejdelse af udkast til politik.

Sagsfremstilling

Der er formuleret et kommissorium, der angiver formål med og proces for udarbejdelse af en politik for det specialiserede socialområde.

 

Handicaprådet vil den 22. maj 2012 modtage en orientering om kommissoriet. Egentlig inddragelse og høring vil være en del af selve processen med at udarbejde politikken.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. maj 2012

1.
Forslag til kommissorium, dateret 23. april 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

16.00.00G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

I mødet den 14. januar 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der halvårligt orienteres om den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri.

 

Den halvårlige opfølgning til Beskæftigelsesudvalget finder sted i henholdsvis maj og november måned vedrørende den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Den økonomiske opfølgning følger principperne i budgettet for 2010, dvs. opgjort som den beregnede udgift 12 måneder frem, fra det tidspunkt en fejlagtigt udbetalt ydelse stoppes.

 

I budgettet for 2012 er der fortsat øget fokus på indsatsen, prioriteret gennem ressourcer svarende til ansættelse af ét årsværk til at forstærke indsatsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Anbefales til orientering for kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Indsatsen i 2011 og 2012

Indsatsen i 2011 og 2012 fokuserer på korrekt beregning af børnetilskud, økonomisk friplads, boligsikring, sygedagpenge og kontanthjælp samt borgere uden fast bopæl. Som noget nyt i 2011, blev der mulighed for at give kommunen oplysninger vedrørende mistanke om socialt bedrageri via kommunens hjemmeside.

 

Borgercenteret arbejder løbende med anmeldelser, intern kontrol, samt undersøger sager med uoplyste arbejdsindtægter. Sagerne kan opdeles i de tre kategorier herunder:

 

Intern kontrol

Der fortages interne ”serviceeftersyn” når kontrolgruppen bliver opmærksomme på områder der kan have betydning for korrekt hjemtagelse af refusion, eller om borgeren fortsat har tilknytning til Bornholms Regionskommune.

Løbende arbejdes der med kontrol af arbejdsindtægter samtidig med modtagelse af bl.a. kontanthjælp.

 

Anmeldelser

I 2011 har Borgercenteret modtaget i alt 65 henvendelser, hvoraf størstedelen er anmeldelser, 49 sager afsluttet.

Ud af de 49 sager, har 14 sager givet anledning til fremtidige besparelser, 19 sager med tilbagebetalingskrav, 6 sager er videresendt til nærmere undersøgelse hos Skat.

 

Undersøgelse hos politiet.

Siden 2009 er 17 sager sendt til nærmere undersøgelse hos Politidirektøren. Heraf er 9 afsluttet med dom, 2 er kommet retur uden at der blev rejst sigtelse i sagen og 6 sager afventer fortsat behandling.

 

I 2012 indtil medio april er der modtaget 43 anmeldelser fordelt på uoplyst samliv, tvivlsom folkeregistertilmelding, sort arbejde, ophold i udlandet.

 

Øvrig indsats

Borgercenteret forventer ligesom tidligere år at deltage i Fairplay aktion sammen med Skattecenter Bornholm og Fødevarestyrelsen. Samarbejdet med Skattecenter Bornholm er godt, og det giver et godt udgangspunkt for behandling af de sager, der kan have berøring med både skat og kommune.

Økonomiske konsekvenser

Pr. 31. december 2011 udgør den samlede besparelse kr. 1.031.092, fordelt på fremtidig besparelse med kr. 442.259 samt tilbagebetalingskrav med kr. 588.833. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Dialogmøde med virksomhederne

00.15.00A00-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Dialogmøderne tilrettelægges i forhold til beskæftigelsesindsatsen, og opdeles efter 2012-målene.

 

10. april kl. 13.30: Mål 1 langtidsledighed og mål 3 ungeledighed.

 

8. maj kl. 13.30: Mål 2 permanent forsørgelse og mål 4 indvandrere

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløb og indhold af dialogmødet.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Medarbejdernes evaluering afventes. Udvalget ser frem til at modtage konkrete eksempler til opfølgning af tværfaglige samarbejdsmuligheder på tværs af de kommunale områder.

Sagsfremstilling

Forårets dialogmøder har fokus på det enkelte udvalgs budgetarbejde for 2013, mens efterårets dialogmøder kan være mere virksomhedsrettet, herunder omhandle budgettet for det kommende år.

 

Dagsordenen til dialogmøderne vil omfatte disse emner:

a.        Virksomheden giver en kort status på 2012 hvor det er relevant i forhold til arbejdet med mål og økonomi for 2013

 

b.       Op- og nedprioriteringer og herunder fokusområder til budgetforslag 2013:

 

 

1.      Strukturer, herunder langsigtet planlægning i forhold til befolkningsudvikling

2.      Øget samarbejde mellem udvalgsområder, navnlig mellem Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget, med henblik på bedre tværgående indsats

-          Business case på tværgående opgaveløsninger (ml. BSU, SU og BU): Tidligere indsats, færre på førtidspension

3.      Fastlæggelse af serviceniveau, bl.a. vurdering af kan/skal – opgaver og kvalitetsstandarder, samt se på digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi

4.      Rummeligt arbejdsmarked

- Ny mulighed i lovgivning for førtidspensionister i arbejde (kan evt. tage arbejde på Teknik- og Miljøudvalgets områder)

5.      Offentlig-privat samarbejde

6.      Konkurrenceudsættelse

7.      Skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning

 

c.        Drøftelse af konkrete oplæg til mål for 2013.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af evaluering af studieturen, og af overvejelser om tværgående bidrag til budget 2013.

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Beskæftigelsesudvalget udarbejder budgetbidrag for 2013 indeholdende forslag om afsættelse af en pulje i budgettet. Puljen skal give mulighed for, at der ved en tværgående indsats kan foretages sociale investeringer i et samarbejde med de øvrige udvalgsområder.

Puljen finansieres ved at foretage omprioritering inden for Beskæftigelsesudvalgets nuværende budgetramme.

Martin Sten Jørgensen tog forbehold for stillingtagen med henblik på kommende drøftelse i gruppen, og afventende forslag om beløbsramme og katalog over mulige indsatsområder.

 

Sagsfremstilling

Studietur.

Med henblik på at studere erfaringer andre steder med en tværgående ungeindsats foretog Beskæftigelsesudvalget den 19. april 2012 en studietur til Trelleborgs Kommun og Solrød Kommune.

 

I Trelleborg besøgtes Arbetsmarknadsförvaltningen. Efter en generel orientering omkring den faktuelle og aktuelle situation i kommunen og udviklingsmulighederne ved borgmester Ulf Bingsgård, orienteredes videre om Navigatorcentrum. Indsatsen her finder sted i samvirke mellem kommunen, arbejdsformidlingen, erhvervslivet og andre aktører fra frivillige organisationer. Yderligere orienteredes om aktiviteterne i projekterne Ung Framtid og Link TRBG under Navigatorcentrum.

 

I Solrød besøgtes Ungebasen. Et tilbud til 15-17årige unge, der ikke er uddannelsesparate. Orientering om organiseringen af kommunens tværgående ungeindsats med reduktion i antallet af unge uden uddannelse og job, og reduktion i tilgangen af unge til kontanthjælp som forventede resultater. Orientering om indholdet i Ungebasen: En pædagogisk tilgang til de sårbare unge.

 

Budgetbidrag 2013.

Under dagsordenens punkt 11 behandles forslag til kommissorium for udarbejdelse af en politik for det specialiserede socialområde.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt fagudvalgene om i budgetbidraget at arbejde videre med bl.a. øget samarbejde mellem udvalgsområder, business case på tværgående opgaveløsninger med bl.a. tidligere indsats, og skabe indtægtsmuligheder gennem kommerciel tænkning.

 

I en tværgående indsats på det specialiserede socialområde må det sikres at der kan ydes den bedst mulige indsats på det rigtige tidspunkt, og uafhængigt af alt for lange beslutningsprocesser. Indsatsen skal kunne ydes på tværs af politiske og administrative organisatoriske rammer, og på tværs af specialiseret lovgivning.

 

Yderligere er det ikke mindst vigtigt at sikre, at den bedst mulige indsats ydes til den bedst mulige pris, der må defineres som den mindst mulige samlede omkostning for kommunen. Spørgsmålet er således: Hvordan sikres den bedst mulige tværgående indsats til den bedste pris?

 

Det kunne overvejes allerede i budget 2013 at afsatte puljemidler til formålet, eller en egentlig social investeringsfond.

 

Her kunne i princippet alle kommunens virksomheder søge om projektmidler. Projektbeskrivelsen skal så indeholde sandsynliggørelse af, at der i projektet ydes en indsats over for en gruppe borgere, som er en udvidelse af virksomhedens indsatsmuligheder. Endvidere skal der opstilles en business case som godtgør, at den indsats som ydes af projektmidler fra en sådan social investeringsfond kan ”tjenes hjem” i løbet af f.eks. 5 budgetår.

 

Med andre ord skal en tidlig og forebyggende indsats medføre reduktion af andre udgifter, som ellers ville være kommet til udbetaling hvis den tidlige og forebyggende indsats ikke var blevet iværksat.

 

Indsats og fremtidige udgiftsreduktioner er forudsat at kunne gå på tværs af virksomheder og politiske udvalgsområder.

 

I et øget samarbejde mellem udvalgsområder skal Børne- og skoleudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget være enige om at anbefale ansøgning om projektmidler.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2012

1.
Tværgående indsats for unge 15-17årige i Solrød Kommune (Ungepakke 2) (PPT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

15

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Indsatsen på tilflytterområdet
  3. ERB Årsforum 13. juni 2012 i Nexø

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

16

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Martin Sten Jørgensen deltager i konferencen Skills for the Future. Kirstine van Sabben deltager i Almedalsveckan.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

17

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-05-2012

18

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2012:

Næste udvalgsmøde flyttes fra den 4. til den 7. juni kl. 15.00.