Referat
Teknik- og Miljøudvalget
08-01-2013 kl. 15:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Handlingsplan for rottebekæmpelse
  åbent 3 Godkendelse af taktster for Bornholms Vand A/S og Klemensker Vandværk
  åbent 4 Anlægsbevilling til renovering af broer 2013
  åbent 5 Prioritering af anlægsmidler til havne - 2013
  åbent 6 Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger vedr. projekt Graniteventyr og Hammerhavn 1, Mulighedernes Land
  åbent 7 Lokalplan nr. 070 forslag til et nyt sommerhusområde ved Allinge
  åbent 8 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende opførelse af en helårsbolig ved Bagå, Muleby.
  åbent 9 Ønske om planlægning for et nyt besøgscenter ved Hammershus
  åbent 10 Borgerpanelundersøgelse om frivillighed
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd



 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Ingen

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Handlingsplan for rottebekæmpelse

09.13.01P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan der ved hjælp af overordnede mål kan sikre at rottebekæmpelsen foretages effektivt og efter en overordnet strategi.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at handlingsplanen for rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Indstilling godkendt. Udvalget ønsker en oversigt over investeringsbehovet vedrørende udgifter til rottespærre med henblik på budget 2014.

Sagsfremstilling

I henhold til Rottebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter) skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan som beskriver og redegør for rottebekæmpelsen i kommunen.

Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af krav i bekendtgørelsen og i dialog med BRK Ejendomsservice, Teknik & Miljø, Byg samt Bornholms Forsyning.

Handlingsplanen beskriver visioner, mål og indsatsområder for rottebekæmpelsen. Den gælder for en 3-årig periode. Rottebekæmpelsen finansieres via brugerbetaling.

 

Visionen i handlingsplanen er at bekæmpe rotterne systematisk, da Bornholm er en ø med et stort landområde, hvilket gør bekæmpelsen til en udfordring.

 

De overordnede mål i handlingsplanen er som følger:

-         at kloakkerne er i god stand, så rotterne ikke forlader kloakkerne og søger op på overfladen

-         at der ikke skabes muligheder for tilhold for rotter uden for kloakkerne

-         at borgerne oplever tryghed i forhold til rotter, dvs. at borgerne ved hvad de skal gøre, hvis de observerer rotter samt at de oplever problemerne bliver løst

-         at Bornholms Regionskommune har et overblik over rottebelastningen, som gør det muligt at iværksætte særlige tiltag efter behov.

-         at Bornholms Regionskommune reducerer rottebestanden i kloakkerne med de mest effektive bekæmpelsesmetoder.

 

Endvidere er det et mål, at Bornholms Regionskommune til stadighed er orienteret om viden og erfaring på landsplan, samt at Bornholms Regionskommune deltager i undersøgelser og forsøg som kan bidrage til udvikling af området.

 

Der kan eventuelt foretages mindre redaktionelle ændringer efter godkendelsen.

Økonomiske konsekvenser

I den nye Rottebekendtgørelse, og dermed også i handlingsplanen, er det blevet lovpligtigt for kommunen at opsætte rottespærrer på samtlige kloakledninger ind til eksisterende skoler, plejehjem og daginstitutioner. Opsætningen af hver enkelt rottespærre kræver byggetilladelse. Bornholms Regionskommune, BRK Ejendomsservice må påregne at skulle afholde udgiften til dette.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. januar 2013

1.
Udkast til Handlingsplan for rottebekæmpelse (DOC)

2.
Plan for fokuseret forbyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Godkendelse af takster for Bornholms Vand A/S og Klemensker Vandværk

13.02.00S55-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

3

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I følge Vandforsyningsloven skal takster for levering af vand fra almene vandværker være godkendt af kommunen.

Store vandværker (indvinding>200.000 m3) er endvidere omfattet af Vandsektorloven, hvilket betyder, at Forsyningssekretariatet fastsætter et prisloft for vandværket.

Teknik & Miljø har modtaget forslag til takster 2013 fra Klemensker Vandværk og Bornholms Vand, som begge er omfattet af Vandsektorloven.

Dermed er der behandlet takster for alle Bornholmske vandværker, bortset fra Rønne Vand og Varme, som af regnskabstekniske grunde altid afleverer i april måned.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at taksterne godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Taksterne for Klemensker Vandværk godkendes. Udvalget ønsker ikke at godkende taksterne for Bornholms Vand A/S.

Per Ole Petersen afventer sin stillingtagen for så vidt angår taksterne for Bornholms Vand A/S og Torben Rønne-Larsen godkender områdechefens indstilling.

Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund.

Vandværker har monopol på salg af vand inden for deres område, og der skal derfor være en instans, der sikrer, at priserne er rimelige, og at der ikke sker en uhensigtsmæssig kapital-ophobning i selskabet.

For store vandværkers vedkommende varetages denne rolle af Forsyningssekretariatet, som ud fra selskabets driftsregnskab og budget fastlægger et prisloft for vandværket. Forsyningssekretariatet tager stilling til, hvilke beløb vandværket må indregne som drifts- og anlægsudgifter og bestemmer prisloftet således, at den forventede indtægt netop svarer til udgifterne.

Prisloftet beregnes som den tilladte indtægt delt med det forventede antal kubikmeter solgt vand i året.

Vandforsyningsloven lægger vægt på, at kommunen stadig er godkendelsesmyndighed. Kommunen skal ikke tage stilling til det samlede prisniveau, men kan kontrollere, at prisloftet er overholdt og vurdere, om taksterne er rimeligt fordelt på de forskellige taksttyper.

Takstblade og årsregnskaber kan ses i bilag, sammen med andet relevant materiale.

 

Klemensker Vandværk

Klemensker Vandværk ønsker blot en lille regulering, idet kubikmeterprisen nedsættes med 25 øre til 3,75 kr (takstblad bilagt). Øvrige takster fastholdes, dvs. fast årligt bidrag er 450 kr.

Ved nytilslutning betaler ejendommene fortsat 5-15.000, afhængigt af ejendomstype, som hovedanlægsbidrag, og dertil de faktiske udgifter som ledningsbidrag.

Regnskab er bilagt.

 

Bornholms Vand A/S

Bornholms Vand ønsker en stigning på 37 % i kubikmeterprisen fra 8,40 kr. til 11,43 kr. inkl. moms. Samtidig forøges rabatten for storforbrugere (>10.000 m3) med 2 kr., således at stigningen for disse kunder kun er fra 2,89 kr. til 3,41 kr. ekskl. moms. Det faste bidrag og tilslutningsafgiften er uændret.

Begrundelsen for stigningen er, at vandværket skal udføre en nødvendig renovering af store dele af ledningsnettet. Forsyningssekretariatet har godkendt denne anlægsudgift og prisloftet er overholdt med disse takster, jf. bilag

Teknik & Miljø anser fordelingen af taksterne for rimelig, idet det er opfattelsen, at de store erhvervskunder er mest følsomme overfor stigninger i vandpriserne. Private husholdninger i kloakerede områder betaler omkring 80 kr. pr. kubikmeter inklusive vandafledningsbidrag og afgifter. En stigning på 3,13 kr. pr. kubikmeter vil derfor procentuelt have en mindre effekt.

Teknik & Miljø anser det for positivt, at vandværket har valgt at fastholde tilslutningsafgiften på et relativt lavt niveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. januar 2013

1.
Takstblad Klemensker VV (DOC)

2.
Årsregnskab Klemensker VV (PDF)

3.
Takstblad Bornholms Vand (PDF)

4.
Årsregnskab Bornholms Vand (PDF)

5.
Budget Bornholms Vand (PDF)

6.
Prisloftsberegning Bornholms Vand (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til renovering af broer 2013

05.03.06S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2012 blev der besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2013, herunder 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2013

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik & Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringer er foretaget med baggrund i generaleftersynsrapporten, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2005.

Som grundlag for den videre prioritering af brorenoveringerne er vedhæftet oversigt over brorenoveringer i perioden 2011-2015 samt notat vedrørende anbefalede broarbejder 2013-2016.

Renoveringen omfatter i 2013 følgende bygværker:

·         Bro 1064 – Ølenevej, totalrenovering

·         Bro 1078 – Havnegade, Allinge, renovering

·         Bro 1505 – Helligdomsvej, div. reparationer

·         Bro 1506 – Helligdomsvej, reparation af underskylninger

·         Bro 2039 – Mosevej, Nexø, akutte reparationer

·         Bro 2040 – Mosevej, Nexø, akutte reparationer

·         Bro 3028 – Kirkeskolevej, renovering

·         Særeftersyn og geotekniske undersøgelser på en række bygværker, der senere vil skulle istandsættes.

De samlede forventede udgifter vedr. broarbejder i 2013 er estimeret til 2.100.000 kr. jf. bilag. Derudover afsættes 400.000 kr. til rådgivning, generelle eftersyn, uforudsete udgifter mv.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.626.500 kr. og hertil kommer 3.122.780 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2013. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 22.749.280 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til renovering af broerne i 2013 vil beløbe sig til 2.500.000 kr.

Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. januar 2013

1.
Anbefalede broarbejder 2013 (PDF)

2.
Prioritering af brorenoveringer 2011-2015 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

  Punkt

 

 5  Prioritering af anlægsmidler til havne - 2013

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I anlægsbudgettet for 2013 udgør rådighedsbeløbet til nye havneprojekter 1.426.700 kr.

Der er uforbrugte midler fra 2012 for 26.133 kr. som forventes overført til 2013, hvorfor det korrigerede rådighedsbeløb i puljen udgør 1.452.833 kr.

Forslag til prioritering af de 1.452.833 kr. fremgår af dagsordenen.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at forslaget til prioritering af anlægsmidlerne vedrørende havne godkendes

b)     at der søges tilskud fra EU m.v. hvor dette er muligt og ikke allerede er sket

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet i den ordinære uprioriterede anlægspulje vedrørende havne på 1.452.833 kr. foreslås fortsat prioriteret således:

 

1.      Nødvendige projekter for at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte har højeste prioritet

2.      Projekter til løbende at sikre havneværker m.m., hvor meromkostninger ved nedbrud fastlægger rækkefølgen

3.      Projekter til udvikling af de kommunale havne.

 

Forbedring af arbejdsvilkår og sikringen af havneværker er nu så langt, at Teknik & Miljø vurderer at det er sikkert at igangsætte udviklingsprojekter.

 

Teknik & Miljøs forslag til prioritering af disponible midler i 2013:

 

1.      I forbindelse med statens Havnepakke 2 har Bornholms Regionskommune fået tilskud på 9 mio. kr. til Hasle Havns bystrand, kanal, sænkning af kajer m.m., hvoraf 3 mio. kr er afsat til kanalmiljøet syd og vest for Hasle Havn. Dette projekt er nu udvidet med arbejdstitlen ”Erhvervs- og Kulturøen” med et samlet budget på 7,8 mio. kr., hvoraf den kommunale udgift er budgetteret til 1 mio. kr.. Budget 1.000.000 kr.

2.      Masteopbevaring i Hasle Havn. Som resultat af en beslutning før kommunesammenlægningen har det været nødvendigt at indrette et midlertidigt masteopbevaringsrum i en af havnens bygninger. Da denne indretning er ganske uhensigtsmæssig, foreslås det, at der etableres et nyt masteopbevaringsskur, der også kan muliggøre, at Bornholms Kajakpoloklub kan få opbevaret sine kajakker. Opbevaring af deres kajakker er en forudsætning for, at klubben flytter deres aktiviteter til Hasle Havn.Budget 200.000 kr.

3.      Planlægning og forberedelse af nye havneprojekter med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning m.m. Budget 250.000 kr.

 

Samlet forslag til prioritering 1.450.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Nærværende forslag til prioritering af anlægsmidlerne vil blive fulgt op med bevillingsansøgninger.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger vedr. projekt Graniteventyr og Hammerhavn 1, Mulighedernes Land

08.03.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om tillægsbevillinger til anlægsbevillinger vedrørende projekt Graniteventyr og Hammerhavn 1, idet Realdania ultimo september 2012 har bevilget yderligere netto ca. 1 mio. kr. til et trædæk, der sammenbinder de tre nye huse på Hammerhavn. Desuden har LAG Bornholm i projektperioden bevilget et tilskud på 325.000 kr. til projektet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 999.900 kr. (udgift) til projektet, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 6.594.275 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -1.324.900 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet, således at den samlede anlægsbevilling til tilskud herefter udgør -4.444.275 kr.

c)     at restbeløbet på 325.000 kr. tilføres de likvide midler, således at underskudsdækningen nedbringes fra 675.000 kr. til 350.000 kr.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I Mulighedernes Land projektet Graniteventyr og Hammerhavn 1 blev nybyggeriet og molebyggeriet indviet hhv. den 28. juni og den 15. august 2012. Hermed var projektet i princippet afsluttet. I forbindelse med moleindvielsen blev rådgiver CUBO Arkitekter´s oprindelige forslag til belægning mellem de tre nye huse på havnen drøftet med Realdanias projektleder.

Efterfølgende har Realdania bevilget yderligere 1,212 mio. kr. til projektet, svarende til netto ca. 1 mio. kr. Tilskuddet er givet til at færdigøre det sammenbindende træ-dæk mellem bygningerne, etablere faste borde/bænke samt stolper til kombineret trafikregulering og cykelparkering i samme kvalitet som de øvrige nye tiltag på havnen.

Dermed skabes flere og bedre opholdszoner i området omkring byggeriet, bedre handicapadgang og de tre huses indbyrdes relation og volumen på havnen styrkes. Den oprindelige idé med udformningen af nybyggeriet på havnen færdiggøres således.

Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet senest tidligt forår 2013.

I forbindelse med projektgodkendelse og meddelelse af anlægsbevillinger til projektet i november 2010 udgjorde den manglende finansiering af projektet 675.000 kr., som foreløbigt, indtil resultatet af den videre fondssøgning kendtes, blev finansieret af de likvide midler som en slags underskudsdækning.

Efterfølgende har LAG Bornholm bevilget et tilskud på 325.000 kr. til projektet, hvorved underskudsdækningen nu kan nedskrives tril 350.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. november 2010 en anlægsbevilling på 5.594.375 kr. til projektudgifterne samt en anlægsbevilling på -3.119.375 kr. til tilskud til projektet.

 

Nedenstående økonomioversigt viser dels hvordan de oprindelige anlægsbevillinger var sammensat, og dels hvilke ændringer der er indeholdt i denne tillægsbevillingssag.

 

 

Opr. bev.

Korr. bev.

Ændring/TB

Projektindtægter/tilskud

 

 

 

Realdania

-3.175.000

-4.387.000

-1.212.000

Fondsafgift Realdania

555.625

767.725

212.100

I alt

-2.619.375

-3.619.275

-999.900

 

 

 

 

Kulturministeriet

-500.000

-500.000

0

LAG Bornholm

 

-325.000

-325.000

 

 

 

 

Projektindtægter/tilskud i alt

-3.119.375

-4.444.275

-1.324.900

 

 

 

 

Projektudgifter

 

 

 

Anlægsudgifter

5.594.375

6.594.275

999.900

(Merbevilling Realdania)

 

 

 

 

 

 

 

Projektudgifter i alt

5.594.375

6.594.275

999.900

 

 

 

 

De likvide midler tilføres

0

325.000

325.000

tilskuddet fra LAG Bornholm

 

 

 

 

 

 

 

Tillægsbevilling, netto

 

 

0

 

Projektindtægter/tilskud -1.324.900 kr.:

·         Realdania har tilkendegivet at bevilge et yderligere tilskud på netto -999.900 kr.

·         LAG Bornholm har tilkendegivet at bevilge et tilskud på -325.000 kr.

 

Projektudgifter 999.900 kr.:

·         Udgiftsbudgettet forøges med 999.900 kr., svarende til mertilskuddet fra Realdania

 

Finansiering:

·         Restbeløbet på 325.000 kr. tilføres de likvide midler, således at underskudsdækningen nedbringes fra 675.000 kr. til 350.000 kr.

 

Projektet forløber planmæssigt og de samlede anlægsbevillinger forventes overholdt. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Lokalplan nr. 070 forslag til et nyt sommerhusområde syd for Allinge

01.02.05P16-0114

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget Indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik og Miljøudvalget har den 10. januar 2012 besluttet, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag, der skal muliggøre udlægning af et nyt sommerhusområde med op til 11 sommerhusgrunde syd for Allinge. Teknik & Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag nr. 70 for et nyt sommerhusområde syd for Allinge, som skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at lokalplanforslaget nr. 070 for et sommerhusområde syd for Allinge vedtages

b)     at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Det nye sommerhusområde blev udlagt ved et landsplandirektiv i 2010 sammen med 7 andre områder på Bornholm.

 

Hensigten med denne lokalplan er således at overføre arealet fra landzone til sommerhusområde, så det kan udnyttes til sommerhusbebyggelse.

 

Det nye sommerhusområde omfatter et areal på ca. 1,6 ha, som ligger umiddelbart syd for Allinge by og i tilknytning til et eksisterende sommerhusområde. Området anvendes i dag til landbrugsformål og fremstår i dag som en åben græsmark, beliggende på en nordøstvendt skråning med fald mod havet.

 

Landsplansdirektivet er vedtaget med nogle begrænsninger, der er indarbejdet i lokalplanforslaget. Der må kun udstykkes 11 sommerhusgrunde inden for området og bebyggelsen skal begrænses til en etage.

 

Derudover er bebyggelsesprocenten fastlagt til 15 og den maksimale bygningshøjde til 5 m. Grundene kan udstykkes med en minimum grundstørrelse på 1200 m², så området vil fremstå som et traditionelt sommerhusområde.

 

Bestemmelserne omkring bebyggelsens ydre fremtræden giver mange valgmuligheder, da der ikke er bestemmelser om hvilke materialer de ydre bygningsfacader skal udføres i. Der er til gengæld bestemmelse om, at bygningernes facader skal holdes dæmpede nuancer. Tage skal holdes i mørke farver eller udføres som organiske grønne tage.

 

Ansøgeren har fået udarbejdet en række skitser og visualiseringer med forslag til udstykningsplan og vejføring, som Teknik & Miljø har anvendt som grundlag for udarbejdelsen af lokalplanforslaget. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. januar 2013

1.
Lokalplanforslag 70 for et nyt sommerhusområde syd for Allinge (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende opførelse af en helårsbolig ved Bagå, Muleby.

01.03.03K03-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø gav den 9. februar 2012 en landzonetilladelse til at udstykke en grund ved Bagå, 3790 Hasle, til opførelse af en ny helårsbolig.

Tilladelsen blev givet efter en ny bestemmelse i planloven, der trådte i kraft den 1. september 2011. Formålet med denne nye bestemmelse var, at det i yderområder (herunder Bornholm) skulle være lettere at få tilladelse til at bygge nye helårsboliger i landzone, dog kun i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller anden tilsvarende sammenhængende bebyggelse.

Der blev endvidere givet dispensation fra skovbyggelinjen i naturbeskyttelsesloven til det ansøgte.

Tilladelsen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en lodsejer i området på vegne også af andre lodsejere.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 26. november 2012 stadfæstet regionskommunens tilladelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ifølge den nye bestemmelse i planloven skal kommunalbestyrelsen give landzonetilladelse til nye helårsboliger i umiddelbar tilknytning til landsbyer, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur, miljø, planlægning eller naboer afgørende taler i mod. En helårsbolig opført efter denne bestemmelse kan ikke senere overgå til anvendelse som fritidsbolig.

 

Landzonetilladelsen blev givet på følgende vilkår:

1.      at helårsboligen placeres som angivet på kortet i ansøgningen

2.      at grunden ikke efterfølgende må udstykkes

3.      at helårsboligen ikke kan overgå til anvendelse som fritidsbolig

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte regionskommunens vurdering af, at den omkringliggende bebyggelse må anses for at have landsbykarakter eller karakter af en sammenhængende bebyggelse i planlovens forstand.

Selvom den valgte placering af bebyggelsen på grunden ligger forholdsvis åbent i området i forhold til den eksisterende bebyggelse, finder nævnet ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte regionskommunens vurdering af den landskabelige betydning af den ansøgte bebyggelse. Nævnet lægger bl.a. vægt på bebyggelsens ringe højde.

Heller ikke i forhold til skovbyggelinjen finder nævnet, at der er grundlag for at tilsidesætte regionskommunens vurdering.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster derfor landzonetilladelsen og dispensationen fra skovbyggelinjen på de anførte vilkår.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger til afgørelsen:

Det kan oplyses, at den pågældende bestemmelse i planloven nu er foreslået ophævet. Bestemmelsen erstattes af en mere generel bestemmelse om, at der ved afgørelser om landzonetilladelser kan lægges særlig vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget kan den nye bestemmelse fortsat anvendes i forbindelse med byggeri af nye helårsboliger i umiddelbar tilknytning til landsbyer o.l., hvis det sker af hensyn til udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt, og der ikke er væsentlige hensyn til landskab, natur, miljø, planlægning eller naboer m.v., der afgørende taler imod.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. januar 2013

1.
NMKN´s afgørelse (PDF)

2.
Ansøgning Bagå (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ønske om planlægning for et nyt besøgscenter ved Hammershus

01.02.05P21-0295

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Naturstyrelsen har anmodet Bornholms Regionskommune om at tilvejebringe et plangrundlag for etablering af et nyt besøgscenter ved Hammershus.

Planlægningsprocessens første trin vil være en indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden, idet byggeprojektet forudsætter ændring i kommuneplanens rammedel.

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik & Forsyning indstiller

at Bornholms Regionskommune indkalder ideer og forslag fra offentligheden som grundlag for en senere beslutning om udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har i mail af 12.12.12 anmodet Bornholms Regionskommune om at igangsætte en planproces, som kan give det fornødne planmæssige grundlag for etablering af et besøgscenter med tilhørende infrastruktur ved Hammershus.

Naturstyrelsen har medsendt en projektbeskrivelse samt en placeringsanalyse udarbejdet af Bygningskultur Danmark, som underbygger Naturstyrelsens projektidé. Det er hovedelementet i projektidéen at opføre et nyt tidssvarende besøgscenter placeret, så Hammershus kommer til at stå uforstyrret i landskabsbilledet.

Det nuværende besøgscenter i Slotsgården ønskes nedrevet, således at sletten foran Hammershus fritlægges.

 

Teknik & Miljø har gennemgået materialet fra Naturstyrelsen og vurderer, at der er tale om et grundigt analysearbejde, som på overbevisende vis påviser den bedst mulige placering af et nyt besøgscenter. Det ønskede besøgscenter vil blive placeret uden for eksisterende beskyttet natur, fredning efter naturbeskyttelsesloven og strandbeskyttelseslinje. Det ny besøgscenter foreslås placeret i en sprækkedal i terrænet, så det herved vil fremtræde meget diskret i det samlede landskabsbillede.

 

Det ny besøgscenter ønskes placeret på en skråning i den træbevoksede sprækkedal, der løber på tværs midt i billedet. De store højdeforskelle i terrænet giver mulighed for at skjule bebyggelsen, så den ikke vil kunne ses fra Slotslyngsvej, hvor dette foto er optaget.

Det nødvendige plangrundlag for projektet vil være et tillæg til kommuneplanen samt en lokalplan. Før udarbejdelsen af sådanne planforslag, som skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning.

Teknik & Miljø foreslår, at Bornholms Regionskommune indkalder ideer og forslag i en to ugers periode i januar 2013. Herefter er der grundlag for, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. januar 2013

1.
Anmodning fra Naturstyrelsen om planlægning for et nyt besøgscenter (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Borgerpanelundersøgelse om frivillighed

00.13.00P05-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Borgerpanelundersøgelsen om frivillighed sætter gang i debatten om frivillighed på Bornholm. Undersøgelsen viser, at der er delte meninger om frivilligheden og snitfladen til regionskommunen. Formålet er, at drøfte borgerpanelets holdninger til frivilligt arbejde, og sætte det i forhold til, hvordan udvalget ser på frivillighed og et eventuelt samarbejde med frivillige på udvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at rapporten ”Borgerpanel – Frivillighed” drøftes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Drøftet. Udvalget ønsker oplæg til forvaltning af pulje til støtte med mindre beløb til frivilliges ad hoc aktiviteter, der er til gavn for Bornholm og indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sagsfremstilling

Danskerne arbejder meget inden for det frivillige område, og danskerne er generelt positivt stemt over for det frivillige arbejde. 1,9 mio. danskere over 16 år var i løbet af 2010 engageret i frivilligt arbejde. Dertil kommer, at 68 % af danskerne ville engagere sig, hvis de blev spurgt (Socialministeriet, 2011). Danskerne er indstillet på at yde en indsats for samfundet, der rækker ud over deres almindelige arbejde.

Det frivillige arbejde favner utrolig bredt både i forhold til opgaver og arbejdsområder, og mange af de frivillige er frivillige flere steder.

Det frivillige arbejde har fået meget opmærksomhed gennem de seneste år, især i relation til det pres den offentlige sektor er sat under. Der er udgivet mange debatbøger og -artikler, der alle handler om det samme emne, nemlig forholdet mellem den store arbejdskraftressource, de frivillige udgør, og de velfærdsopgaver kommunerne prioriterer i de årlige budgetter.

For er de frivillige løsningen på de udfordringer den offentlige sektor står over for? Debatten viser, at holdningerne er delt. På den ene side er de økonomiske og demografiske udfordringer håndgribelige, men på den anden side er den frivillige sektor jo netop drevet af andet end økonomiske logikker.

Undersøgelsen i borgerpanelet giver et signalement af ”det frivillige Bornholm”: Der er mange frivillige på øen, og langt størstedelen er engageret inden for idrætten. Selv blandt de, der ikke i øjeblikket yder en frivillig indsats, er der motivation til at deltage. De frivillige løser mange opgaver, og det er primært praktisk arbejde og arbejde i bestyrelser og udvalg, der står på opgavelisten.

Undersøgelsen viser blandt andet også, at borgerpanelet er delt i spørgsmålet om samarbejde mellem de frivillige og det offentlige. Undersøgelsen viser dog, at der fx er en forholdsvis klar stillingtagen til pårørendes frivillige arbejde og plejeopgaver: Langt størstedelen af panelet mener ikke at pårørende i frivilligt regi skal løse opgaver, der har med personlig pleje og personlig husholdning at gøre. Dertil kommer, at det økonomiske aspekt af forholdet mellem det frivillige arbejde og den skattefinansierede offentlige service er uafklaret.

Rapporten indeholder også udvalgte citater samt en liste over konkrete ideer.

I forlængelse af undersøgelsens resultater kunne følgende emner med fordel drøftes i udvalget:

-         Konkret samarbejde mellem offentligt og frivilligt på udvalgets område

-         Frivilligt arbejde og kommunale kerneopgaver

-         Hvad kan Bornholms Regionskommune selv gøre på udvalgets område for at understøtte et større frivilligt engagement på Bornholm

-         Krav, forventning eller ønske om frivillighed – hvornår er det frivillige arbejde frivilligt?

-         Er der relevante ideer i rapporten, der kan udvikles på udvalgets område?

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. januar 2013

1.
Borgerpanel - Frivillighed (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

11

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Ingen bemærkninger

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Ingen bemærkninger