Referat
Teknik- og Miljøudvalget
05-02-2013 kl. 15:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Planlægning og forberedelse af nye havneprojekter
  åbent 3 Masteopbevaring i Hasle Havn
  åbent 4 Anlægsbevillinger til Hasle Erhvervs- og Kulturø
  åbent 5 Indkaldelse af idéer og forslag til etablering af labyrint park
  åbent 6 Lokalplanforslag for et område ved den Gl. havn i Nexø
  åbent 7 Lokalplanbeslutning for et erhvervsområde i Nexø
  åbent 8 Natur og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om tilbageførsel af et byzoneareal til landzone. Fejleregårdsvejen 4, Lobbæk.
  åbent 9 Oplæg til Handlingsplan 2013
  åbent 10 Redegørelse om økonomi i 2013 i Teknik & Miljø
  åbent 11 Budget 2014 - proces for Teknik og Forsyning
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

1

 

 

Fraværende

Bente Johansen fraværende

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

Der er d.d. udsendt et bilag til punkt 6. Giver ikke anledning til bemærkninger.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. januar 2013 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 250.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 250.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik & Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Der opstår løbende behov for planlægning og forberedelse af nye havneprojekter, som kræver forundersøgelser, opmålinger, tegninger, visualiseringer, projekteringer m.m. med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning m.m. Udgifterne hertil anslås til at udgøre 250.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 250.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

 

I anlægsbudgettet for 2013 udgør rådighedsbeløbet i puljen 1.426.700 kr.  Der er uforbrugte midler fra 2012 for 26.133 kr. som forventes overført til 2013, hvorfor det disponible rådighedsbeløb i puljen udgør 1.452.833 kr. før stillingtagen til dagens punkter..

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Masteopbevaring i Hasle Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. januar 2013 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 200.000 kr. til maste- og kajakopbevaring på Hasle Havn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til maste- og kajakopbevaring på Hasle Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik & Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling til masteopbevaring i Hasle Havn. Som resultat af en beslutning før kommunesammenlægningen har det været nødvendigt at indrette et midlertidigt masteopbevaringsrum i en af havnens bygninger. Da denne indretning er ganske uhensigtsmæssig, foreslås det, at der etableres et nyt masteopbevaringsskur.

Dette masteopbevaringsskur muliggør endvidere, at Bornholms Kajakpoloklub og andre kan få opbevaret sine kajakker, idet kajakopbevaring har det største behov om sommeren, hvor masterne ikke er i skuret. Opbevaringsmulighed af Kajakpoloklubbens kajakker er en forudsætning for at klubben kan have deres aktiviteter på Hasle Havn. Udgifterne hertil anslås til at udgøre 200.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 200.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

I anlægsbudgettet for 2013 udgør rådighedsbeløbet i puljen 1.426.700 kr.  Der er uforbrugte midler fra 2012 for 26.133 kr. som forventes overført til 2013, hvorfor det disponible rådighedsbeløb i puljen udgør 1.452.833 kr. før stillingtagen til dagens punkter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anlægsbevillinger til Hasle Erhvervs- og Kulturø

01.11.00P20-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø søger om anlægsbevillinger til projektet Hasle Erhvervs- og Kulturø. Hasle Erhvervs- og Kulturø er en udvidelse af Mulighedernes Land og Havnepakke 2 projekter på Hasle havn. Projektets hovedelementer er etablering af et kanalmiljø og landskab på den nye ø med diverse aktivitetsmuligheder samt infrastruktur til støtte for fiskeri og havsport.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at projektet ”Hasle Erhvervs- og Kulturø” godkendes og igangsættes,

b)     at der gives en anlægsbevilling på i alt 6.903.625 kr. (udgift) til projektet,

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013 på 3.868.625 kr. og at der i buget 2014 afsættes et rådighedsbeløb på 3.035.000 kr.,

d)     at der gives en anlægsbevilling på i alt netto 5.903.625 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet,

e)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013 på -2.776.875 kr. og at der i buget 2014 afsættes et rådighedsbeløb på -3.126.750 kr.,

f)       at Bornholms Regionskommune medfinansierer 1.000.000 kr. fra den disponible anlægspulje til havneanlæg,

g)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljø under politikområde 09 Teknik & Miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med statens Havnepakke 2 har Bornholms Regionskommune fået tilskud på 9 mio. kr. til Hasle Havns bystrand, havnetorv, kanalmiljø, sænkning af kajer m.m., hvoraf 3 mio. kr. er afsat til kanalmiljøet. Bystrand og havnetorv er etableret og der er foretaget sænkning af kajer.

Det endnu ikke anlagte kanalmiljø-projekt er nu udvidet med arbejdstitlen ”Hasle Erhvervs- og Kulturø” med et samlet budget på 7,4 mio. kr. Som del af den samlede plan for Hasle Havn sigter projektet på at forbedre og etablere en infrastruktur, der kan understøtte en lang række maritime aktiviteter og tiltrække private investeringer. Erhvervs- og Kulturøen vil bl.a. understøtte havnens tilbageværende fiskere og bidrage til at skabe nye arbejdspladser i cafeer/spisesteder samt butikker og udlejnings-virksomheder. Projektet har også som mål at tiltrække havsport-events og sikre et kulturhistorisk trækplaster på havnen med bl.a. faciliteter til Foreningen Columbus og deres levende værksted - et museum for fiskeri- og skibsudstyr. Erhvervs- og kulturøen forventes at tiltrække mange nye dagturister og besøgende årligt - udover borgernes brug af faciliteterne.

 

Bornholm får en ny ø

Et markant landskabeligt greb vil genskabe den oprindelige kyststækning og tilføre Hasle en unik ø med tilhørende kanalmiljø. Ved at skære en 200 meter lang kanal og bruge den overskydende jord skabes en ny fysisk ø med et areal på ca. 45.000 kvadratmeter.

Det nye landskab med bakkelandskaber, klitter og stier vil bidrage til en unik forbindelse mellem røgerierne i syd og resten af havnemiljøet. Etableringen af Erhvervs- og Kulturøen og den tilhørende kanal vil på en spændende måde skabe en lidt over een kilometer lang promenade, der gør havnen til en sammenhængende og varieret oplevelse. Den nye infrastruktur åbner for aktiveringen af en række uudnyttede arealer og bygninger. På øen etableres diverse rekreative faciliteter og faciliteter for lystfiskere.

Kanalområdet vil være oplagt at bruge som sted for udlejnings- og kursusaktiviteter for gæster og turister, der ønsker at prøve kræfter med de maritime sportsgrene.

Havnetorvet er det bynære areal på øen, som forbindes til ”fastlandet” med en gangbro over kanalen og en kørselforbindelse. På havnetorvet opleves og sælges havfrisk fisk bla. fra et moderne hyttefad, og hvor historien om Hasle Havn fortælles - et museum for fiskeri og skibsudstyr.

 

Finansieringsplan:

Projektudgifterne er pt. samlet anslået til 7.372.000 kr, hvoraf selve anlægsarbejdet udgør 6.218.625 kr.

 

Transportministeriet (Havnepakke 2)                                       3.000.000 kr.

LAG-Bornholm                                                                    2.300.000 kr.

Del af BRK’s anlægsmidler til havnene                                      1.000.000 kr.

Realdania                                                                           1.000.000 kr.

Frivillig arbejdskraft (medfinansiering)                                           72.000 kr.

I alt                                                                                                      7.372.000 kr.

 

Som nævnt indledningsvis yder Transportministeriets Havnepakke 2 et tilskud på 3 mio. kr. til projektet.

LAG-Bornholm har givet tilsagn om støtte til projektet med 2,3 mio. kr. Kommunen afventer nu NaturErhvervsstyrelsen endelige tilsagn om dette tilskud.

Bornholms Regionskommune medfinansierer 1 mio. kr. til projektet, idet Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 prioriterede dette beløb til projektet fra den disponible anlægspulje til havneanlæg.

Realdania udvider Mulighedernes Land Projektet på Hasle Havn (havnebad og div. anlæg på havneområdet) til ligeledes at omfatte Hasle Erhvervs- og Kulturø med et tilskud på 1,0 mio. kr.

Der søges fortsat tilskud fra diverse fonde til brug for udvidelse af projektet.

Såfremt der opnås tilsagn om yderligere tilskud, rejses sagen igen med henblik på justering af bevillingerne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 6.903.625 kr. til projektets gennemførelse samt en anlægsbevilling på netto -5.903.625 kr. til tilskud.

 

Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabeller.

For yderligere specifikation af de enkelte budgetposter henvises til bilaget.

 

 

2013

2014

I alt

 

Anlægsudgifter, kr.

 

 

 

Konsulenter

500.000

 

500.000

Anlægsarbejder

3.218.625

3.000.000

6.218.625

Materialer m.v.

100.000

 

100.000

Formidling m.v.

50.000

20.000

70.000

Revision

 

15.000

15.000

Anlægsudgifter i alt

3.868.625

3.035.000

*6.903.625

 

* Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 7.372.000 kr. og anlægsbevillingen på 6.903.625 kr. udgøres af beløbet til Frivillig arbejdskraft på 72.000 kr. og i alt 396.375 kr. til fondsmoms.

 

 

2013

2014

I alt

 

Finansiering, kr.

 

 

 

Transportministeriet

-1.500.000

-1.500.000

-3.000.000

LAG-Bornholm

-500.000

-1.800.000

-2.300.000

Fondsmoms 17,5%

af 55% af LAG-bev.

 

48.125

 

173.250

 

221.375

Realdania

-1.000.000

 

-1.000.000

Fondsmoms 17,5% Realdania

 

175.000

 

 

175.000

Tilskud i alt

-2.776.875

-3.126.750

-5.903.625

Anlægspulje havne

-1.000.000

 

-1.000.000

BRK’s medfin.

-1.000.000

 

-1.000.000

Finansiering i alt

-3.776.875

-3.126.750

-6.903.625

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2013

1.
Bilag 1 Projektbeskrivelse Hasle Erhvervs- og Kulturø - LAG-ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Indkaldelse af idéer og forslag til etablering af labyrint park

01.02.05P21-0311

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har fået en ansøgning om etablering af en Labyrint Park på Gulbakkevej 6, Aakirkeby. For at kunne realisere dette kræver det, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at der indkaldes ideer og forslag vedr. etablering af en labyrintpark med tilhørende publikumsfaciliteter

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Gulbakkevej 6, Aakirkeby ønsker at etablere en labyrintpark på ejendommen. Ejendommen er beliggende i landzone. Bebyggelsen er tæt på skovbrynet op til Vestermarie Plantage og den eksisterende cykelrute.

Der er på ejendommen i forvejen anlagt en mindre park i en nedlagt grusgrav som nu anvendes som naturlejrplads med ca. 1000 overnattende gæster årligt. Herudover er der et fugletårn med udsigt over Udkæret, som er et genetableret vådområde.

Ejendommen er samlet på ca. 13 ha. Labyrintparken og tilknyttede funktioner som toilet, butik, kiosk og parkering med videre planlægges etableret i og omkring ejendommens bygninger, bag det eksisterende læhegn og skovagtig bevoksning så anlægget vil være meget neddæmpet synsmæssigt i landskabet. Labyrintparken vil samlet udgøre et areal på ca. 3ha.

Da der er tale om et uplanlagt landzoneareal, kræves en forudgående indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden, før kommunalbestyrelsen kan beslutte, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag.

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2013

1.
Ansøgers beskrivelse af området (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Lokalplanforslag for et område ved den Gl. havn i Nexø

01.02.05P16-0117

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 8. november 2012 besluttet, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag og kommuneplantillæg der skal muliggøre udvikling af et bynært erhvervsområde ved Skippertorvet i Nexø til bolig-, turist- og serviceaktiviteter da dette ikke er muligt inden for de gældende rammer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at lokalplanforslag nr. 072 og kommuneplantillæg nr. 013 for et område ved Skippertorvet i Nexø sendes i høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et lokalplanforslag nr. 072 og kommuneplan tillæg nr. 013 som muliggør en udvikling af et bynært erhvervsområde ved Skippertorvet i Nexø til bolig-, turist- og serviceaktiviteter.

 

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 072 ophæves en del af den hidtidigt gældende lokalplan nr. 00-50 for Nexø Havn for så vidt angår det aktuelle lokalplanområde.

 

Lokalplanområdet omfatter en del af området vest og syd for Nexøs ældste havnebassin. Bygningskomplekset i den nordlige del af arealet udnyttes i dag til privat handel og service samt til kontorformål. Herudover indgår en del af arealet i Skippertorvet. Det sydlige areal udnyttes til simple overnatningsfaciliteter, oplag og parkering.


Området afgrænses mod nord og vest af Sdr. Landevej og en møbelbutik, mod øst og syd af havnebassiners kajnære arealer. Et område mellem Sdr. Hammer og Sdr. Landevej er udlagt som en aflastende ud- og indkørsel til området for at give mulighed for at reducere den gennemkørende trafik i området. Lokalplanområdet er på ca. 6800 m2.

 

Det eksisterende butiksområde delområde A vil fortsat have status som centerområde med anvendelse til privat service, butikker og tilføjet mulighed for boliger (flexboliger) indrettet i de eksisterende kontorlokaler på 1. sal i den nordligste bygning.

Delområde B overføres fra erhvervsområde til blandet bolig og erhvervsområde med anvendelse til bl.a. kontorer, overnatningsmulighed, privat service, rekreative formål samt lignende formål med en naturlig tilknytning til områdets havne og turistaktiviteter.

 

Området er blevet screenet iht. Lov om miljøvurdering. På den baggrund er det vurderet at planen ikke skal miljøvurderes

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2013

1.
Miljøscreeningsskema LP forsalg 072 (PDF)

2.
Lokalplanforslag 072 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Lokalplanbeslutning for et erhvervsområde i Nexø

01.02.05P21-0304

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

En byggemarkedskæde ønsker at etablere sig på et areal i Nexø erhvervsområde ved Industrivej. Området er omfattet af Lokalplan nr. 3 Industriområde–Nexø. Lokalplanen, som er fra 1980, kan ikke danne grundlag for byggeriet, hvorfor en tilvejebringelse af en ny lokalplan er nødvendig.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at der udarbejdes et lokalplanforslag for særligt pladskrævende varegrupper.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

En byggemarkedskæde er interesseret i at etablere en butik på et areal omfattet af lokalplan nr. 3 - Industriområde Nexø. Lokalplanen, som er fra 1980, kan ikke danne grundlag for byggeriet, hvorfor tilvejebringelse af en ny lokalplan er nødvendig.

 

Området er omfattet af kommuneplanrammer (202.E.01), som udlægger området til detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper.

 

Byggemarkedskæden har et butikskoncept med både særligt pladskrævende varegrupper og varer, som ikke er særligt pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Dette særlige butikskoncept er omfattet af planlovens § 5 n, stk. 2, hvorfor kommunen har hjemmel til at lokalplanlægge for den påtænkte butik i rammeområde 202.E.01.

 

Teknik & Miljø er indstillet på en mulig ny planlægning for hele området omfattet af lokalplan nr.3, så den hidtidige lokalplan kan blive afløst af en ny tidssvarende lokalplan, som bringes i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

 

Det aktuelle areal er skitsemæssigt vist som et rektangel på luftfotografiet nedenfor. Byggeprojektet omfatter en bygning på 1000 m2 samt en delvist overdækket varegård også på 1000 m2. Hertil kommer areal til parkeringspladser samt et areal, som vil blive optaget af et beplantningsbælte langs Andersen Nexøvej. Brutto påregnes anvendt et areal på 6000 m2.

 

Det forventes, at den kommende lokalplan vil fastholde et beplantnings bælte langs Rønnevej, som vist med gul stiplet linje på luftfotografiet nedenfor.

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2013

1.
Anmodning om plangrundlag for byggemarked (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om tilbageførsel af et byzoneareal til landzone. Fejleregårdsvejen 4, Lobbæk.

01.02.05K03-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Teknik & Miljø gav den 1. juni 2011 afslag på en ansøgning om tilbageførsel af et byzoneareal på ejendommen beliggende Fejleregårdsvejen 4, Lobbæk.

Afgørelsen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ejeren. Klager har bl.a. henvist til at kommunen med afgørelsen har ønsket at give et almennyttigt boligselskab, der ejer naboejendommen til klager, positiv særbehandling.

Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort at kommunen har haft hjemmel i planloven til at træffe afgørelsen, og at der herefter ikke kan gives medhold i klagen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

afgørelsen til orientering

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Ejendommen ejer har den 26. juni 2011 klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over regionskommunens afgørelse, idet det er gjort gældende, at kommunen med afgørelsen har ønsket at give et almennyttigt boligselskab, der ejer en naboejendom til klager, positiv særbehandling.

Sagens oplysninger

Den omhandlede ejendom er en landbrugsejendom, hvor arealet med ejendommens bygninger ligger i byzone og er omfattet af Lokalplan nr. 11 – Lobbæk. Arealet ligger i et delområde af lokalplanen, der er udlagt til boligformål. Den øvrige del af ejendommen ligger i landzone.

 

Klager ansøgte i 2006 under henvisning til planlovens § 45, stk. 2, regionskommunen om at tilbageføre den del af ejendommen, der ligger i byzone, til landzone. Regionskommunen meddelte den 19. april 2006 afslag på den ansøgte tilbageførsel, og regionskommunen anførte som begrundelse herfor, at landzonearealet i den da gældende kommuneplan var udlagt til byudviklingsområde.

Regionskommunens afgørelse blev påklaget til det tidligere Naturklagenævn, som den 15. maj 2006 traf afgørelse om, at regionskommunens afgørelse var truffet i overensstemmelse med planloven.

 

Klager ansøgte den 26. marts 2011 på ny regionskommunen om tilbageførsel af byzonearealet til landzone. Regionskommunen meddelte den 18. april 2011 klager afslag på det ansøgte. Kommunen anførte som begrundelse herfor, at man i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009 havde vurderet, at klagers ejendom udgør en naturlig afrunding af byzonegrænsen i et eksisterende byområde med fritliggende helårsboliger.

 

Klager rettede den 1. maj 2011 henvendelse til regionskommunen og bad om at få sagen genoptaget, idet klager ikke fandt, at det af kommuneplanen fremgik, at hans ejendom udgør en naturlig afrunding af byzonegrænsen.

 

Regionskommunen genoptog herefter sagen og har den 1. juni 2011 truffet den påklagede afgørelse. Regionskommune har meddelt afslag på den ansøgte tilbageførsel, idet kommunen har vurderet, at ejendommen har en naturlig tilknytning til det eksisterende byområde med fritliggende helårsboliger.

 

Det er i klagen anført, at regionskommunen med afgørelsen har villet give et almennyttigt boligselskab, der ejer en naboejendom til klager, positiv særbehandling.

 

Regionskommunen har den 12. september 2011 udtalt sig om klagen. Regionskommunen har anført, at man har vurderet, at ejendommen stadig udgør en naturlig afrunding af byzonegrænsen i et eksisterende byområde omgivet af fritliggende helårsboliger. Regionskommunen har derfor ikke fundet det hensigtsmæssigt at tilbageføre byzonearealet til landzone.

 

Regionskommunen har videre anført, at forholdene på naboejendommene ikke har indgået i kommunens vurdering, bortset fra at nogle af boligerne på disse ejendomme ligger inden for samme byzoneområde.

Regionskommunen har ikke kendskab til sager, hvor naboer har været stillet bedre end klager hverken med hensyn til zonespørgsmålet eller med hensyn til andre spørgsmål. Der er således ikke tale om nogen form for positiv særbehandling af det af klager nævnte boligselskab.

 

Klager har den 16. september 2011 hertil anført, at boligselskabet ved opførelse af boligbebyggelsen efter klagers opfattelse har handlet i strid med lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser, og at regionskommunen har meddelt boligselskabet en lovliggørende dispensation fra lokalplanen til bibeholdelse af et plankeværk.

 

Natur- Og Miljøklagenævnets afgørelse

At regionskommunen har meddelt det af klager nævnte boligselskab en lovliggørende dispensation fra den gældende lokalplan til bibeholdelse af et plankeværk og muligvis tillige har dispenseret fra lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser i forbindelse med boligbebyggelsens opførelse, har ingen relevant sammenhæng med regionskommunens vurdering i den aktuelle sag af de zonemæssige forhold. Regionskommunen har således ikke i forbindelse med denne vurdering handlet i strid med lighedsgrundsætningen.

 

Bornholms Regionskommune har således haft hjemmel i planloven til at træffe afgørelsen af 1. juni 2011, og der kan herefter ikke gives medhold i klagen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2013

1.
NaturogMiljøklagenævnet - afgørelse (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Oplæg til Handlingsplan 2013

01.01.02P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Udviklingsplan blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. august 2012.

Udviklingsplanen indeholder kommunalbestyrelsens visioner og mål for Bornholms samlede udvikling. Realisering af udviklingsplanen sker gennem årlige handlingsplaner med beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der sættes i værk for at imødekomme Kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen.

Handlingsplanen for 2013 er den første i rækken af handlingsplaner. Udover at vise, hvordan dele af udviklingsplanen konkret udmøntes i 2013, vil udviklingsplanen og handlingsplanen komme til at indgå som aktive værktøjer i den kommende budgetproces og på den måde være med til at sikre sammenhæng mellem budgetlægningen, øvrig planlægning og udviklingsplanen.

I 2012 blev der afholdt fire lokale borgerdialogmøder og ét ø-dækkende. De forslag som kom frem på møderne fra foreningen Vores Bornholm og borgere i øvrigt er behandlet og indgår i denne sagsfremstilling.

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Kommunalbestyrelsen med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at

a.       oplægget til handlingsplanen (bilag 1) godkendes

b.      forslag fra borgermøderne, som er i gang (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen

c.       forslag fra borgermøder, som indgår som inspiration (bilag 3), drøftes med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om det enkelte forslag skal:

1.         indgå i handlingsplanen for 2013, eller

2.         afvente stillingtagen i forbindelse med proces for handlingsplan og budget for 2014, eller

3.         helt udgå

d.      forslag fra borgermøderne, som ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4) tages til efterretning

e.       forslag fra borgermøder, som vedrører eksterne aktører (bilag 5), tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Der arbejdes på forskellig vis med mange af de foreslåede emner.

Indstilling anbefales vedr. punkt a, b, d og e. Til punkt c drøftede udvalget de punkter der vedrører Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget anbefaler, at der lægges særlig vægt på nr. 2-17 (begrænset til nedrivning af faldefærdige huse), 2-27 (ses evt. i forbindelse med 2-17), og 2-31 (undersøges om det kan indgå som frivillighedsprojekt) idet forslagene kan indgå i handlingsplanen for 2013.

Sagsfremstilling

I oplægget til handlingsplanen for 2013 (bilag 1) indgår politisk besluttede opgaver, initiativer, projekter mv., som er besluttet iværksat eller fortsætter i 2013. Det betyder, at en del af de nævnte initiativer kommer fra budget 2013, og dertil er der suppleret med øvrige politiske beslutninger primært fra kommunalbestyrelsen og udvalgene.

 

For en del af initiativerne i oplægget gælder, at konkretiseringen af selve opgaven først lige er begyndt og vil fortsætte ind i starten af 2013.

 

Ud over de initiativer, som er med i oplægget, foregår der mange ting i den daglige drift og udvikling, som i høj grad også er med til at understøtte kommunalbestyrelsens visioner og mål. Det vil dog være meget omfattende at beskrive alle disse ting. Det vigtige er, at der i den daglige drift arbejdes i de retninger, som er udpeget af kommunalbestyrelsen. Det kan de tilbagevendende dialogmøder mellem virksomheder og fagudvalg være med til at sikre og holde fokus på. Her har virksomhederne mulighed for at fortælle fagudvalgene, hvad der arbejdes med, og hvilke udfordringer, der er for de enkelte områder.

 

Beskrivelserne i oplægget til handlingsplanen er holdt i en kort form, og der vil i den endelig handlingsplan blive indsat links til relevante dokumenter, hvor der kan læses mere. Det kan fx være links til den relevante sagsfremstilling, politik, element i budgettet og lignende.

 

Forslag fra borgerdialogmøder i 2012

De forslag, som fremkom på borgerdialogmøderne i 2012, er blevet vurderet i områder og stabe, og er inddelt i fire kategorier:

·        Forslag, der allerede arbejdes med (bilag 2)

·        Forslag, der kan indgå som inspiration til prioritering i de politiske beslutningsprocesser (bilag 3)

·        Forslag, der ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4)

·        Forslag, hvor Bornholms Regionskommune ikke har handleforpligtelsen. Handleforpligtelsen ligger hos eksterne aktører (bilag 5)

 

Som det fremgår af indstillingen, foreslår direktionen, at de forslag, som der allerede arbejdes med (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen, mens der tages konkret politisk stillingtagen til de enkelte forslag i bilag 3.

 

Den videre behandling af handlingsplanen for 2013

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Økonomiske konsekvenser

For flere af initiativerne er der taget stilling til de økonomiske konsekvenser i forbindelse med beslutningen. For andre af initiativerne gælder, at der må ses på de økonomiske konsekvenser i forbindelse med en konkret beslutning om igangsættelse af det enkelte initiativ.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Oplæg til Handlingsplan 2013 (PDF)

2.
Forslag der arbejdes med i BRK (PDF)

3.
Forslag til inspiration (PDF)

4.
Forslag der er ulovlige (PDF)

5.
Forslag eksterne aktører (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Redegørelse om økonomi i 2013 i Teknik & Miljø

00.30.00S00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Redegørelse for hvordan Teknik & Miljø vil skabe balance i økonomien i 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at den økonomiske redegørelse tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling godkendt med den bemærkning, at anlæg vedr. trafiksanering af Gartnervangen indgår med 0,3 mio. kr. og projekter under Bornholms cykelveje til senere prioritering indgår med 1,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012, bad Teknik- og Miljøudvalget om en redegørelse om økonomien i 2013 for Teknik & Miljø.

Der forventes et samlet underskud på 4,8 mio. kr. i 2012, på den overførbare bevilling, som overføres til 2013. På den ikke-overførbar bevilling forventes et overskud på 0,7 mio. kr. Det forventede underskud på den overførbare bevilling kan henføres til merforbrug på

·         Administrationen på 2,4 mio. kr. Der er tale om et merforbrug på konto 6. Merforbruget kan henføres til stillingsreduktion, som er gennemført i Teknik & Miljø i 2011, men som ikke resulterede i den tilsigtede besparelse, idet budgettet blev reduceret tilsvarende i budgetforliget til 2012. Derover skal der overføres lønmidler til BRK Ejendomsservice.

·         Beredskabet på 1,4 mio. kr.

·         Veje og Havne på 0,4 mio. kr., som sammensættes at merforbrug på 1,1 mio. kr. på vintertjenesten og merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. havnene, samt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på vejkonti samt 0,7 mio. kr. i mindreforbrug på belægninger.

·         Natur- og Miljø på 0,5 mio. kr. som er sammensat af mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. skove, strande og legepladser, samt merforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. skadedyrsbekæmpelse og miljøplanlægning.

 

Af underskuddet fra 2012 udgør 3,2 mio. kr. varigt merforbrug, heraf 1,0 mio. kr. vedr. beredskabet, 1,4 mio. kr. vedr. administrationen, samt besparelse på administrationen på 0,8 mio. kr. fra budgetforliget 2013.

Den samlede udfordringen i 2013:

Forventet underskud overført fra 2012                   4,8 mio. kr.

Beredskabet                                                     1,0 mio. kr.

Administrationen                                                 2,2 mio. kr. 

Samlet udfordring i 2013   i alt                              8,0 mio. kr.

Besparelsesforslag på drift i alt                             -6,3 mio. kr.

Besparelsesforslag på anlæg i alt                           -1,7 mio. kr.

Forventet balance i 2013                                      0,0 mio. kr.

 

For at bringe Teknik & Miljøs budget i balance i 2013, skal der findes besparelser for i alt 8,0 mio. kr.

 

Der er fundet besparelser på driften for i alt 6,3 mio. kr. i 2013, jf. besparelsesforslag på driften i tabel 1 i bilag. Besparelserne omfatter bl.a. rammebesparelse på driften, stillingsbesparelse ved naturlig afgang, stillingsledighed og personaleomlægninger samt konkrete besparelser i Teknik & Miljø.

 

På baggrund af øget besparelser på Teknik & Miljøs område, pålægges Beredskabet selv at finde varige besparelser svarende til Beredskabets merforbrug.

 

Derudover kan der findes besparelser på anlægsområdet ved ikke at gennemføre udvalgte projekter, som finansieres af de årlige anlægspuljer på vej- og havneområdet, jf. besparelsesmuligheder vedr. anlæg i tabel 2 i bilag.

 

Det foreslås, at den resterende besparelse dækkes af anlægsprojekt under Borholms Cykelveje til senere prioritering, hvor der foreløbig er afsat 1,7 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en samlet økonomisk udfordring på 8,0 mio. kr. i 2013 baseret på de nuværende forventninger til budget og forbrug. Der er fundet driftsbesparelser for 6,3 mio. kr. i 2013 og anlægsbesparelser for 1,7 mio. kr. i 2013. Ved gennemførsel af de foreslåede besparelser, forventes dermed balance i 2013 baseret på de nuværende forventninger til den økonomiske udvikling på Teknik & Miljøs område. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2013

1.
Besparelsesforslag i 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Budget 2014 - proces for Teknik og Forsyning

00.30.04Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalgets budgetproces for 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at budgetprocessen i udvalget og planlagte dialogmøder tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 23. januar vedtaget budgetvejledningen ”Budget 2014, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, som er vedlagt som bilag. Budgetvejledningen beskriver den politiske proces og tidsplan for budgetarbejdet frem til budgetvedtagelsen 10. oktober 2013.

I store træk vil arbejdet med processen for budget 2014 ligne tidligere års budgetarbejde, dog med den ændring i forhold til sidste år, at dette års budgetarbejde begynder med en udmelding fra Økonomi- og Erhvervsudvalget om udvalgenes økonomiske rammer, samt forventninger og krav til udvalgenes budgetarbejde. Denne udmelding forventes at ske 20. februar 2013, og følges op på det 1. budgetseminar den 26. februar 2013.

 

Som noget nyt vil direktionen og chefgruppen udarbejde et samlet administrativt oplæg til økonomiske prioriteringer for 2014. Oplægget vil løbende blive forelagt udvalget til drøftelse, men den samlede politiske stillingtagen til forslagene vil ske på 2. budgetseminar den 18. juni.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal tilrettelægge egen proces for udvalgets budgetarbejde, som tager højde for aktiviteter, opgaver og tidsfrister i henhold til den overordnede budgetvejledning.

 

Udvalgets budgetarbejde skal resultere i et budgetbidrag fra Teknik- og Miljøudvalget, som skal indgå i kommunes samlede budgetmateriale til 2014.

Budgetbidraget skal indeholde følgende:

·         Oplæg til handlingsplanen for 2014

·         Prioriteringsforslag

·         Anlægsforslag

·         Takstbilag

 

Forslag til proces for arbejdet med Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag 2014:

·         5. februar: Ordinært udvalgsmøde; godkendelse af proces for budgetarbejdet i udvalget

·         5. marts: Ordinært udvalgsmøde; drøftelse af udmeldte rammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt drøftelse af budgetseminar 1 og det videre arbejde med mål i handlingsplanen for 2014

·         9. april: Ordinært udvalgsmøde; Borgmester deltager i udvalgsmødet med henblik på en status i budgetarbejdet. Udvalget drøfter forslag til anlæg.

·         4. april: Dialogmøde med Teknik & Miljø

·         10. april: Dialogmøde med Vej og Park Bornholm samt Bofa

·         16. april: Dialogmøde med BRK Ejendomsservice og BAT

·         7. maj: Ordinært udvalgsmøde; 1. behandling af udvalgets budgetbidrag og oplæg til handlingsplan for 2014. Drøftelse af prioriteringsforslag der er udarbejdet på udvalgets område.

·         22. maj: Udvalgsformændene deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde for at få et overblik over det samlede budgetarbejde indtil dato.

·         4. juni: Ordinært udvalgsmøde; 2. behandling af udvalgets budgetbidrag

·         23. oktober: Dialogmøde med Teknik og Forsyningsområdets virksomheder (fællesmøde)

 

Virksomhedernes MED udvalget involveres løbende i budgetarbejdet.

Budgetbidraget afleveres den 7. juni og sendes herefter i høring frem til den 13. august.

Der afholdes 2. budgetseminar den 18. juni, hvor kommunens samlede økonomi drøftes, samt tilkendegivelser på hvilke initiativer og forslag der skal arbejdes videre med.

Budgetforhandlingerne sker på 3. budgetseminar den 26.-27. august. 

Den 19. september har Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2014, mens 2. behandling er fastsat til den 10. oktober.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2013

1.
Budgetvejledning 2014 - Det politiske arbejde i budgetlægningen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

12

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Steen Colberg Jensen foreslår, at udvalget, på et kommende møde, drøfter snerydning af udvalgte cykelstier og skolebusruter med inddragelse af relevante brugergrupper, samt niveauet for snerydning og saltning i vinterinstruksen.

 

Per Ole Petersen foreslår, at toiletforhold og -adgang for ventede buspassagerer og andre ved Snellemark/Det Røde Pakhus drøftes på det kommende møde i udvalget.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Ingen.