Referat
Teknik- og Miljøudvalget
05-03-2013 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsbevilling til tagrenovering, Sandemandsvej 1B, Rønne
  åbent 3 Nyt forslag til takster 2013 for Bornholms Vand A/S
  åbent 4 Natur- og Miljøklagenævets afgørelse om lovliggørelse af ekst. afvandingsforhold ved Klintebyvejen, Nexø
  åbent 5 Kommuneplanrevison 2013
  åbent 6 Behandling af høringssvar vedr. lokalplanforslag nr. 068 for Stenbanen og Elværket i Rønne
  åbent 7 Indsigelses behandlig af lokalplan nr. 069 for en daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby og medfølgende kommuneplantillæg nr. 01
  åbent 8 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende en husstandsvindmølle på Kannikegårdsvej 18, Nexø.
  åbent 9 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende et enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114, Tejn.
  åbent 10 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. planlægning for vindmøller ved Tornbygård
  åbent 11 Anlægsbevilling til automatisering af trafiktællestationerne på kommunens veje 2013
  åbent 12 Behandling af indsigelser til forslag for regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 2013
  åbent 13 Afholdelse af borgermøder - Brugerdreven Innovation
  åbent 14 Skema A for etablering af 9 almene boliger samt servicearealer på Stenbanen i Rønne
  åbent 15 Status - Det Røde Pakhus, Snellemark 30, Rønne
  åbent 16 Status på byggesagsbehandling februar 2013
  åbent 17 Budget 2014 - Udvalgets budgetarbejde
  åbent 18 Anlægsbevilling og budgetkorrektion til Storegade 64, Hasle, som medborgerhus for Hasle Byting
  åbent 19 Gensidig orientering
  åbent 20 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Vores nye kommunaldirektør Laila Kildesgaard kommer på besøg i løbet af mødet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Anlægsbevilling til tagrenovering, Sandemandsvej 1B, Rønne

82.07.00S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevilling til udskiftning af tag over lagerhal på Sandemandsvej 1B, Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. til udskiftning af tag m.m. på Sandemandsvej 1B, Rønne

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 650.000 kr. finansieret af Vej & Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2012

c)      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Grundet nedslidning, krakelering og medfølgende utætheder af eternittag på den østvendte uopvarmede lagerhal på Sandemandsvej 1B i Rønne, er en gennemgribende renovering af hele taget nødvendigt.

 

Eksisterende tageternitplader ca. 928 m2 udskiftes på hele taget med nye eternitplader eller ståltagplader, desuden etableres faldsikringsunderlag under tagplader efter gældende regler.

 

De samlede udgifter forventes at blive ca. 650.000 kr.

Arbejdet forventes udført medio 2013.

 

Der søges om en anlægsbevilling på 650.000 kr. til udskiftning af tagbelægningen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften kan finansieres af Vej & Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2012.

 

Sagen om de samlede budgetoverførsler vedrørende drift fra 2012 til 2013 forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Nyt forslag til takster 2013 for salg af vand fra Bornholms Forsyning

13.02.00S55-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

3

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har udformet et revideret forslag til takster for salg af vand i 2013. Forslaget er godkendt af Brugerrådet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at taksterne godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling godkendes. Torben Rønne-Larsen fastholder tidligere indstilling, og kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Baggrund

I følge Vandforsyningsloven skal takster for levering af vand fra almene vandværker være godkendt af kommunen.

Vandværker med indvinding >200.000 m3 og vandværker, der er helt eller delvist kommunalt ejet, er endvidere omfattet af Vandsektorloven. Det indebærer, at Forsyningssekretariatet afgør, hvor store indtægter vandværket må have i det kommende år, og hvilke udgifter, der må indgå ved beregningen af prisloftet.

Forsyningssekretariatet bestemmer kun det samlede prisniveau, ikke de enkelte deltakster, og det er således overladt til kommunen at tage stilling til, om taksterne er balanceret, så bestemte forbrugergrupper ikke belastes i urimelig grad.

Forsyningssekretariatet har godkendt, at Bornholms Forsyning har forøgede indtægter på vandområdet i de kommende år, så der er midler til at foretage renovering af gamle ledningsnet og til at udvide forsyningsnettet i spredt bebyggede områder.

 

Tidligere behandling

Bornholms Forsyning indsendte takstblad til behandling på møde for Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013. I dette takstblad blev hele den forøgede indtægt lagt på kubikmeterprisen, som dermed steg fra kr. 6,64 til kr. 9,14 ekskl. moms og fra kr. 8,30 til kr. 11,43 inkl. moms.

Udvalget afviste dette forslag.

 

Nyt forslag

Bornholms Forsyning har indsendt et nyt forslag til takstblad (se bilag). Takstbladet er godkendt af brugerrådet.

I det nye takstblad har Bornholms Forsyning valgt at opdele stigningen, så en del tages over det faste årlige bidrag pr. kunde, og en del lægges på kubikmeterprisen. Det årlige bidrag stiger med kr. 109,60 til kr. 977,00 og kubikmeterprisen med kr. 0,94 til kr. 7,58 ekskl. moms.

Bornholms Forsyning har udformet de vedlagte beregningseksempler visende, hvad de nye takster vil betyde for forbrugere i forskellige kategorier.

Bornholms Forsyning har udsendt en pressemeddelelse, hvor der redegøres nærmere for forudsætningerne i de ny takster. Denne vedlægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2013

1.
Revideret takstblad (PDF)

2.
Beregningseksempler (XLSX)

3.
Pressemeddelse om nye takster (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

4  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om lovliggørelse af eksisterende afvandingsforhold ved Klintebyvejen, Nexø

06.02.03K03-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Teknik & Miljø har modtaget Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 11-02-2013 i klagesag vedr. afvandingsforhold ved Klintebyvejen, Nexø.

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Bornholms Regionskommunes afgørelse af 12-06-2012.

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Sagen vedrører et privat rørlagt vandløb, der også fungerer som dræn for arealerne nord og syd for Klintebyvejen.

Regionskommunen blev efter klage fra en lodsejer pålagt af Statsforvaltningen i 2008 at gennemføre en retlig eller faktisk lovliggørelse af nogle grøftetilslutninger på Klintebyvejen. Disse var på det tidspunkt ca. 10 år gamle eller ældre. Tilslutningerne var foretaget af den tidligere Nexø kommune, men uden at kommunens vandløbsmyndighed havde givet tilladelse efter vandløbsloven. Ved en fejl blev sagsbehandlingen forud for en lovliggørelse først iværksat i februar 2012.

 

Lovliggørelsen blev givet på følgende vilkår:

·         at der i forbindelse med lovliggørelse af grøftetilslutninger sker en renovering af 2 brønde på begge sider af Klintebyvejen, så de følger nutidens standard,

·         at der sker en oprensning i vejgrøfterne i forbindelse de 2 brøndes renovering,

·         at Teknik & Miljø / Vej & Havne betaler alle udgifterne i forbindelse med vilkår 1 og 2.

 

Vandløbsmyndigheden gennemførte sagsbehandling efter vandløbsloven og gav en lovliggørende tilladelse til de udførte grøftetilslutninger på matr.nr. 51a m.fl., Hovedejerlavet Ibsker. 

Teknik & Miljø / Vandløbsmyndigheden vurderede, at grøftetilslutningerne var udført efter datidens standarder. Der var inden afgørelsen om lovliggørelse forsøgt opnået forlig i sagen men uden resultat.

 

Den berørte lodsejer klagede til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens afgørelse med henvisning til, at tilslutningen dengang forårsagede tilstopning af drænrør på hans ejendom. Det skulle derfor være et vilkår for afgørelsen, at kommunen skulle udskifte og nedlægge rør til erstatning for de nuværende uden udgift for lodsejer.

 

Natur- og Miljøklagenævnet fastslår i afgørelsen, at bredejeren har vedligeholdelsespligten for private vandløb, jfr. vandløbslovens § 35, stk.1. med mindre andet er bestemt. Der er ikke i truffet anden bestemmelse i denne sag.

 

Da kommunen således ikke har vedligeholdelsespligten efter loven, er der heller ikke grundlag for at pålægge kommunen at udskifte og nedlægge rør på en privat vandløbsstrækning.

 

Nævnet tager i sin afgørelse ikke stilling til, hvorvidt kommunen har pådraget sig et erstatningsansvar i sagen. Dette spørgsmål hører under domstolenes område.

 

Sagen har tidligere været forelagt for Teknik- og Miljøudvalget d. 30. oktober 2006, pkt. 15, d. 18.12.2006, pkt. 4, d. 30. april 2008, pkt. 12, d. 6. marts 2012, pkt. 3 og 20. august 2012, pkt. 10.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2013

1.
NMKs afgørelse af 11.02.2013 (PDF)

2.
Klage af 11.07.2012 over T&Ms afgørelse (TIF)

3.
T&Ms afgørelse af 12.06.2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Kommuneplanrevision 2013

01.01.02P15-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune skal revidere kommuneplan 2009 i 2013. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Bornholms Udviklingsplan 2012, besluttet at Bornholm kun vil revidere udvalgte temaer, idet resten af kommuneplanens temaer kun ajourføres og genvedtages. Det forventes at kommuneplanens revision gennemføres inden udløbet af 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at den foreslåede proces omkring kommuneplanens revision godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog Bornholms Udviklingsplan i august 2012. I planen indgår også kommuneplanstrategien, som angiver hvilke områder der skal revideres i Kommuneplan 2009.

Kommuneplanrevisionen skal gennemføres efter reglerne i planlovens § 23a, hvor det bl.a. fastslås at kommunalbestyrelsen kan vælge om man vil revidere hele kommuneplanen eller om man vil nøjes med at revidere særlige emner eller områder i kommuneplanen. Resten kan genvedtages med de ændringer, der f.eks. følger af lovændringer som kommunalbestyrelsen alligevel ikke har indflydelse på (f.eks. de statslige vandplaner). 

 

I kommuneplanstrategien fastslås det, at Bornholm denne gang kun vil revidere følgende emner i kommuneplan 2009:

Afsnit 2.2 Centerstruktur og byudvikling, herunder kommuneplanens arealudlæg og rammer for lokalplanlægning, der hvert 4. år skal evalueres med henblik på vurdering af, om et givet arealudlæg til byudvikling kan opretholdes, eller om det skal fjernes, fordi det ikke længere er aktuelt.

Afsnit 4.1 Boliger, der skal revideres i forhold til allerede igangsat debat om helårsbeboelse på Bornholm. Det skal f.eks. fremgå, hvilke områder der opretholdes som helårsområder.

Afsnit 5.1 Veje og afsnit 7.4 Kultur og fritidsanlæg, der især tænkes revideret i forhold til påtænkte ændringer i det regionale cykelvejnet.  

Afsnit 10.1 Energiforsyning og afsnit 9.3 Klima, der i forbindelse med ny lovgivning og den seneste økonomiaftale mellem regeringen og KL, skal indgå i revisionen af de kommende kommuneplaner. Revisionen vil bl.a. omfatte håndtering af overfladevand og ændringer på energiforsyningsområdet i øvrigt.

Afsnit 7.7 vedr. Vindmøller, hvor der overvejes planlægning for yderligere landbaserede vindmøller.

 

Proces:

Kommunalbestyrelsens beslutning om kun at revidere enkelte temaer i kommuneplanen udgør en ny, og lidt mindre omfattende proces, set i forhold til tidligere praksis.

Praksis har hidtil været, at kommunalbestyrelsen behandlede et samlet forslag til revideret kommuneplan, som så blev offentliggjort inden en ny valgtermin. Den nye kommunalbestyrelse har herefter vedtaget planen endeligt (samme metode som tidligere regionplaner) 

Mange kommuner vælger at gennemføre hele kommuneplanrevisionen, inden kommunalbestyrelsen skifter, så det er samme kommunalbestyrelsesmedlemmer der behandler såvel kommuneplanforslag som endelig vedtagelse af kommuneplanen. Det giver mulighed for en bedre politisk forankring af kommuneplanprocessen, fordi de samme politikere er med i hele forløbet.

Der stiles denne gang mod, at revisionen af bestemte temaer i Bornholms kommuneplan afsluttes allerede i 2013.

De temaer der er udvalgt til revision, gennemføres som selvstændige kommuneplantillæg, evt. to eller flere ad gangen. Kommuneplantillæggene gennemføres med sædvanlig offentlighedsprocedure, inkl. evt. borgermøde.

Det er planen, at emnerne Centerstruktur/byudvikling, Boliger samt Klima/Energi revideres frem til sommeren 2013.

De temaer i kommuneplanen der ikke revideres, skal kun ajourføres, så der efteråret 2013 foreligger en tilrettet og ajourført kommuneplan 2013 (Heri indgår opdatering med de temaer der forinden er revideret med kommuneplantillæg).

Da der reelt kun vil være tale om en ajourføring og genvedtagelse af den samlede kommuneplan, skal der ikke ske en offentliggørelse af et forslag. Det vil dermed kun være kommunalbestyrelsens genvedtagelse af planen der offentliggøres.

 

Digital kommuneplan

Som følge af Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi vil kommune- og lokalplaner på mellem sigt foreligge som digitale planer. Derfor arbejdes der nu på at tilvejebringe et system, der gør dette muligt.

En digital kommuneplan vil bl.a. have den fordel, at planen altid vil være opdateret, f.eks. i forhold til vedtagne kommuneplantillæg. Den er tilgængelig på nettet, og borgerne får bedre muligheder for at orientere sig om planens indhold.

Det antages, at indførelsen af en digital kommuneplan betyder, at der ikke længere skal trykkes en kommuneplan (man må f.eks. nøjes med at printe relevante afsnit fra planen). Til gengæld vil der være en udgift til etablering og drift af et system.

T&M vil senere fremsende yderligere oplysninger om systemer og udgifter hertil, men det antages at den digitale kommuneplan bliver en realitet, senest ved genvedtagelsen af kommuneplan 2013 nævnt ovenfor.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Behandling af høringssvar vedr. lokalplanforslag nr. 068 for Stenbanen og Elværket i Rønne

01.02.05K04-0085

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. november 2012, at sende forslag til lokalplan nr. 068 for stenbanegrunden og det tidligere elværk i Rønne i offentlig høring i 8 uger.

 

Lokalplanen har til formål, at udlægge området til helårsbolig- og erhvervsformål, at fastlægge bestemmelser for placering af ny bebyggelse, og at understøtte mulighederne for en fremtidig anvendelse af det tidligere Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt (Elværket).

 

Ved høringsfristens udløb den 30. januar 2013, var der indkommet 1 høringssvar til behandling i de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at lokalplan nr. 068 for stenbanegrunden og det tidligere elværk i Rønne vedtages uden ændringer.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 068 blev vedtaget til offentliggørelse i 8 uger den 29. november 2012. Ved høringsfristens udløb den 30. januar 2013 var der indkommet 1 høringssvar til behandling.

 

Høringssvar, jf. bilag 1:

 

Kirsten Prætorius, Landemærket 25, Rønne. Ejer af en helårsbolig i den sydøstlige del af lokalplanområdet.

Kirsten Prætorius finder det ikke i orden, at kommunen via dens planlægning forringer hendes mulighed for at omsætte hendes ejendom i fri handel eller hendes muligheder for at leve i trygge rammer i forhold til, hvad der kan ske med hendes hus. Hun peger på, at hun i de sidste 6 år ikke har haft lyst til at investere i forbedringer i ejendommen og at det kan være tvivlsomt om hun har kunnet optage lån til forbedringer pga. lokalplaners bestemmelser. Hun oplyser, at hendes ejendom er udlagt til parkeringsplads i den gældende lokalplan nr. 019 og at den i det nye lokalplanforslag fortsat er udlagt til parkeringsareal, dog med den forskel, at ejendommen beholdes uændret og kun tillades fjernet, hvis der opstår behov for yderligere parkeringspladser.

Hun foreslår derfor, at der indføjes et nyt delområde D i lokalplanforslaget omfattende de 2 helårsboliger på Landemærket nr. 25 og 27, samt transformatorstationen på matr.nr. 1369c. Området skal kun kunne anvendes til helårsbeboelse og forblive omfattet af lokalplan nr. 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne. Derved vil området ikke kunne anvendes til parkering, hvis der opstår behov for yderligere parkeringsareal.

 

Teknik & Miljøs kommentar til indsigelsen:

Et af formålene med at udarbejde en lokalplan er at fastlægge, et områdes fremtidige anvendelsesmuligheder. Hensigten er endvidere at sikre, at der bliver skabt en god sammenhæng med eksisterende byområder samt med kommunens planlægning i øvrigt.

Bestemmelserne i en lokalplan er bindende for ejere og brugere af de ejendomme som planen omfatter. Det betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidig udstykning, bebyggelse, beplantning osv. Planen har derimod ikke virkning for en lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse, der kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanen. Dette gælder også for Kirsten Prætorius ejendom.

Formålene med lokalplanforslag nr. 068 er bl.a. at fastlægge bestemmelser for placering af ny bebyggelse og understøtte mulighederne for en fremtidig anvendelse af det tidligere elværk. Det indbefatter, at der i planlægningen sikres et tilstrækkeligt areal til mulig parkering. Dvs. parkeringsareal til betjening af lokalplanområdets bebyggelse, herunder de almennyttige boliger, elværket og offentlig parkering.

Anvendelsesbestemmelsen for lokalplanforslagets delområde C, hvor Kirsten Prætorius ejendom ligger muliggør derfor, at der kan etableres parkering til betjening af lokalplanområdets bebyggelse og offentlig parkering. Men samtidig fastslås det, at eksisterende helårsboliger kan beholdes uændret og kun tillades fjernet, hvis der opstår behov for yderligere parkeringsareal. I lokalplanforslagets redegørelse lægges der op til, at det kan blive aktuelt i forbindelse med en fremtidig anvendelse af det tidligere elværk.

I øjeblikket er der ikke planer om at inddrage ejendommen til parkeringsareal. Skulle behovet opstå i fremtiden, forudsættes det, at der sker på basis af en frivillig aftale med ejeren om en evt. overtagelse af ejendommen (ikke nødvendigvis kommunen).

Kirsten Prætorius ændringsforslag vil medføre, at der indføjes et nyt delområde med anvendelse til helårsboligformål i lokalplanforslaget, som kun gælder for 2 ejendomme, hvoraf kommunen ejer den ene.

Det vurderes, at mulighederne for en fremtidig anvendelse af elværksbygningerne forringes væsentligt, hvis man fjerner muligheden for, at arealet med de 2 ejendomme, i fremtiden kan anvendes til parkering. Desuden vil det medføre, at muligheden for at skabe en bedre sammenhæng i lokalplanområdet samt med de eksisterende byområder svækkes.

Det kan således ikke tilrådes, at indføre et nyt delområde til helårsboligformål for de 2 ejendomme og dermed reducere det udlagte parkeringsareal, da det medfører at mulighederne for en fremtidig anvendelse indskrænkes til kun at omfatte boligformål.

 

Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen og ændringsforslaget ikke imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2013

1.
Bilag 1. Høringssvar (PDF)

2.
Lokalplanforslag 068 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Indsigelsesbehandling af lokalplan nr. 069 for en daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby og medfølgende kommuneplantillæg nr. 01

01.02.05P16-0118

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2012 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 011 samt lokalplanforslag nr. 069 for en daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby.

 

Lokalplan- og kommuneplanforslaget har nu været i 8 ugers høring og der er i høringsperioden fra den 05. december 2012 til den 30. januar 2013 indkommet 3 indsigelser/bemærkninger til planforslagene.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller,

at lokalplan nr. 069 og kommuneplantillæg nr. 011 vedtages endeligt, med de indstillede ændringer

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget er udarbejdet med henblik på at muliggøre etablering af en daginstitution i Aakirkeby på et areal ved NaturBornholm.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for etablering af en daginstitution i forbindelse med sammenlægning af to eksisterende institutioner – Åkirkeby Idrætsbørnehave og Legestedet Aakirkeby. Oplægget bygger på tanken om at udvikle et samarbejde med NaturBornholm om fælles arealer og aktiviteter for børn i alderen 0 til 6 år.

2 eksisterende lokalplaner, nr. 012 for ferieboliger og naturområde, Aakirkeby og lokalplan nr. 29 for NaturBornholm, aflyses for de dele af området, der er omfattet af lokalplan nr. 069.

 

 

Indsigelsesbehandling

Naturstyrelsen

Indsigelsen fra Naturstyrelsen vedrører at kommuneplantillægget mangler en redegørelse i forhold til placering i OSD (Område med Særlige Drikkevandsinteresser).

Med kommuneplantillægget nr. 011 udlægges et nyt rammeområde 203.D.12 til offentligt område til daginstitution. Det pågældende område ligger på et areal for særlige drikkevandsinteresser.

Ifølge de statslige interesser skal alternative placeringer i forhold til OSD afvejes ved placering af nye byudviklingsområder.

 

Teknik & Miljø kommentar

Indsigelsen skal efterkommes, da indsigelser fra statslige myndigheder skal opfattes som et veto indtil der foreligger en aftale som myndigheden kan godkende.

 

Naturstyrelsen har efterfølgende tilkendegivet at indsigelsen mod kommuneplantillægget frafaldes, hvis kommuneplantillægget tilføjes nedenstående nyt punkt i redegørelsen:

 

”Teknik & Miljø vurderer at placeringen af daginstitutionen ikke vil have betydning for OSD-området. Institutionen vil ikke medføre nogen form for uønsket udledning, der vil have betydning for områdets drikkevands interesser.

OSD-området, omfatter en stor del af Aakirkeby og nærmeste omegn i landzonen, er omfattet af særlige drikkevandsinteresser eller det er udlagt som særligt drikkevandsområde.

I forbindelse med daginstitutionens placering i området er flere andre lokaliteter vurderet i forbindelse med planlægningen. Den valgte lokalitet til byggeriet er valgt ud fra, at det er den mest hensigtsmæssige placering i forhold til ønsket om at etablere en naturbørnehave i nær tilknytning til oplevelsescenteret NaturBornholm, som i samarbejde med institutionen vil søge at udvikle aktiviteter, der kan inddrage børn i børnehavealderen yderligere i den oplevelsesverden centeret kan tilbyde.”

 

Bestyrelsen for ferieboligbebyggelsen ”Dams på Bakken”

Bestyrelsen gør indsigelse mod at daginstitutionens beliggenhed vil fratage ”Dams på Bakken” det frie udsyn mod vest over engen til NaturBornholm, og at etablering af en børnehave vil medføre støj og uro.

Der gøres opmærksom på at lokalplanforslaget nr. 069, der tillader byggeri på området, er i modsætning til den hidtil gældende ”lokalplan nr. 012 for ferieboliger og naturområde, Aakirkeby” som friholder det aktuelle område mellem Dams på Bakken og NaturBornholm som åbent græsningsareal og bynært rekreativt område.

Det anføres desuden at naboskabet til en daginstitution kan påvirke udlejningen af ferielejlighederne i Dams på Bakken negativt.

 

Bestyrelsen anmoder på denne baggrund kommunalbestyrelsen om at revurdere beslutningen om at opføre en ny daginstitution på græsningsarealet mellem Dams på Bakken og NaturBornholm.

 

Teknik & Miljø kommentar

Det indstilles, at indsigelsen ikke bør imødekommes, da daginstitutionens byggefelt er placeret midt mellem Dams på Bakken og NaturBornholm i en afstand af ca. 100 m til begge bebyggelser. I lokalplanen er der udlagt et ubebygget område mellem institutionens byggefelt og Dams på Bakken, som i lokalplanens § 7 er bestemt til i videst muligt omfang at bevares som åbent landskab til græsareal.

 

Daginstitutionen vil dermed blive etableret i en rimelig afstand fra feriebebyggelsen.

 

Steenbergs Tegnestue

(A) Ønsker lokalplanens bestemmelse § 4.1, Etagearealet må ikke overstige 1600 m2, og skal placeres indenfor det udlagte byggefelt jf. kortbilag 2, bør tilføjes: - udhuse, cykelskur og miljøstationer/renovation kan placeres inden for område udlagt til vej, vendeplads og parkering.

 

(B) Ønsker lokalplanens bestemmelse § 4.2, Den maksimale bygningshøjde må være 6 meter. Højden fastlægges fra færdigt terræn til højeste punkt på bygningen, bør tilføjes: - For mindre bygningsdele, tagkviste, ovenlyskonstruktioner m.v. kan tillades i bygningshøjder op til 8.5 meter.

 

(C) Ønsker lokalplanens bestemmelse § 5.3, Taget skal udføre som organisk ”grønt tag” beplantet med græsarter eller stenurt bandet med mos eller tilsvarende. Tagrender skal være udført i zink eller galvaniseret stål, bør tilføjes: - eller rustfrit stål.

 

Teknik & Miljø kommentar

(A) Det indstilles at Indsigelsen imødekommes, da en placering af cykelskure, affaldscontainere mv. på vendepladsen, i god afstand fra af- og påsætningsaktiviteten, vil give en mere sikker af- og påsætning for forældre og børn.

 

(B) Det indstilles at indsigelsen i mødekommes da den muliggør dagslystilgang til det centrale fællesrum via ovenlyskonstruktioner eller kviste.

 

(C) Det indstilles at indsigelsen imødekommes, da det er væsentligt at medtage tagrendematerialer med større modstandsdygtighed overfor udvaskning af gødningsstoffer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2013

1.
Naturstyrelsens indsigelse (PDF)

2.
Naturstyrelsens frafald af indsigelse (PDF)

3.
Indsigelse fra Dams på Bakken (DOC)

4.
Indsigelse fra Steenbergs Tegnestue (PDF)

5.
Lokalplan forslag 069 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende en husstandsvindmølle på Kannikegårdsvej 18, Nexø.

01.03.03K03-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Teknik & Miljø gav den 6. september 2012 en landzonetilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle på Kannikegårdsvej 18, 3730 Nexø.

Teknik & Miljø traf samtidig efter en screening af projektet beslutning om, at projektet ikke var VVM-pligtigt (VVM= Vurdering af Virkningerne på Miljøet).

Landzonetilladelsen og VVM-beslutningen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af 2 naboer.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 1. februar 2013 stadfæstet både landzonetilladelsen og VVM-beslutningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Vedrørende VVM-beslutningen udtaler Natur- og Miljøklagenævnet, at nævnet ikke finder grundlag for at tilsidesætte regionskommunens faglige vurdering af, at det aktuelle projekt ikke kræver en VVM-redegørelse. Det er i denne vurdering blandt andet indgået, at der er tale om en vindmølle på 21,4 m, der ligger i god afstand til de nærmeste nabobeboelser, og at de generelle støjkrav i forhold til disse er overholdt.

Vedrørende landzonetilladelsen finder Natur- og Miljøklagenævnet efter en samlet vurdering ikke grundlag for at tilsidesætte regionskommunens vurdering af, at en opstilling af husstandsvindmøllen med den ansøgte placering kan tillades. Der ses ikke at være afgørende landskabelige hensyn, der taler imod placeringen.

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster derfor regionskommunens afgørelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2013

1.
NMKN´s afgørelse af 1. februar 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende et enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114, Tejn.

01.03.03K02-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Resumé

Teknik & Miljø meddelte den 8. oktober 2012 afslag på en ansøgning om landzonetilladelse til at nedrive og genopføre et enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114, Tejn, 3770 Allinge.

Afgørelsen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 4. februar 2013 stadfæstet regionskommunens afgørelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ejendommen ligger i landzone ca. 700 m sydøst for bygrænsen i Tejn.

Ejendommen er i dag bebygget med et bindingsværkshus på 63 m2 i 1,5 etage. Herudover er der 2 udhuse på henholdsvis 30 m2 og 20 m2 samt en carport på 12 m2.

Alle disse bygninger ønskes revet ned og erstattet af et nyt enfamiliehus på 250 m2 med indbygget garage og et udhus på 30 m2.

Det nye enfamiliehus fremtræder i 2 plan mod nord og i 1 plan mod syd.

Teknik & Miljø meddelte afslag til ansøgningen, da den ansøgte bygning vil fremtræde meget markant i kystlandskabet, og da det ansøgte er i strid med Natur- og Miljøklagenævnets praksis.

Natur- og Miljøklagenævnet udtaler, at der almindeligvis gives tilladelse til opførelse af et nyt helårshus til erstatning for et ældre, som nedrives. Det er en forudsætning, at det nye hus opføres med nogenlunde samme udformning, beliggenhed og størrelse som det eksisterende hus. Størrelsen og eventuelle krav til udformningen vil afhænge af de konkrete landskabelige forhold.

Efter en samlet vurdering finder nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte regionskommunens vurdering af, at det ansøgte enfamiliehus ved sin udformning vil afvige væsentligt fra det eksisterende hus, og at den ansøgte bygning vil fremtræde markant i kystlandskabet og i øvrigt afvige væsentligt fra den øvrige bebyggelse i området.

For så vidt angår størrelsen bemærker nævnet, at der ifølge praksis som udgangspunkt kan meddeles landzonetilladelse til opførelse af en helårsbolig på op til 250 m2 til erstatning for en eksisterende bolig, men at der kan stilles vilkår om bygningens udformning og fremtoning.

Nævnet har bl.a. lagt vægt på, at ejendommen ligger i kystnærhedszonen ca. 85 m fra kysten.

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herefter regionskommunens afgørelse.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger til afgørelsen:

Ifølge de af kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinjer for landzoneadministrationen (som bygger på Natur- og Miljøklagenævnets praksis), kan der normalt gives tilladelse til nedrivning og genopførelse af en helårsbolig, hvis den nye helårsbolig får nogenlunde samme placering, størrelse og udformning som den helårsbolig, der nedrives. Hvis det eksisterende hus er et længehus i 1,5 etage, skal det nye helårshus således også som hovedregel være et længehus i 1,5 etage. Da en helårsbolig uden landzonetilladelse kan udvides op til 250 m2, vil en størrelse op til 250 m2 dog normalt blive tilladt også ved nedrivning og genopførelse af en ny helårsbolig.

Med baggrund i nævnets afgørelse, herunder nævnets bemærkninger om størrelsen, kan der derfor i den konkrete sag som udgangspunkt forventes tilladelse til en helårsbolig på op til 250 m2 i 1,5 etage (ca. 150 m2 bebygget areal og ca. 100 m2 tagetage). Bygningen skal med sin udformning og fremtoning tilpasses den eksisterende bebyggelse og det værdifulde kystområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2013

1.
NMKNs afgørelse af 4.2.2013. (PDF)

2.
Foto, eksisterende forhold. (JPG)

3.
Visualisering af ny bebyggelse. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. planlægning for vindmøller ved Tornbygård

01.02.05K03-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 25. september 2012 at sende Natur- og Miljøklagenævnet et høringssvar til Natur- og Miljøklagenævnet, idet Bornholms Regionskommunes kommuneplantillæg 002 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan nr. 048 for vindmøller ved Tornbygård var blevet påklaget af naboer til mølleområdet.

Klagenævnet har i brev af 14. februar 2013 meddelt, at Bornholms Regionskommunes planlægning for møller ved Tornbygård står ved magt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

To naboer påklagede kommunens planlægning 14. marts og 19. marts 2011.

Klager 1 har i sin klage bl.a. gjort gældende, at husdyr ikke er taget med i miljøvurderingen og VVM-redgørelsen, hvilket gør planen mangelfuld og behæftet med fejl. Desuden anfører klager, at det af VVM-redegørelsen fremgår, at grænseværdien for støj på 42 dB(A) kun netop er overholdt ved klagers ejendom. Flere af ejendommene, hvor der er foretaget en støjberegning, ligger tæt på grænseværdien.

Klager 2 har indsendt skrivelser til nævnet den 14. marts 2011, 1. maj 2011, 12. maj 2011, 13. maj 2011, 17. oktober 2011, 14. januar 2012, 17. januar 2012, 2. juni 2012, 10. september 2012 og 7. november 2012. Klagerne er meget omfattende og indeholder en lang række konkrete klagepunkter. Klager gør herudover generelt gældende, at miljørapporten og VVM-redegørelsen er ulovlige, da regionskommunen ikke har fulgt planloven, miljøvurderings­loven og sundhedsloven. Det begrunder klager med, at regionskommunen har undladt at omtale faktuel videnskabelig viden med hensyn til, hvilke sundheds-/ sygdomseffekter vindmøller, især fra støj, har på mennesker. Derudover er rapporten mangelfuld med hensyn til naturkvaliteter og dyreliv.

 

Det er imidlertid Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at Bornholms Regionskommunes VVM-redegørelse og miljørapport belyser projektets virkninger på miljøet i tilstrækkeligt omfang, som det er krævet efter VVM-reglerne og miljøvurderingsloven. Herefter – og idet det i klagerne i øvrigt anførte ikke kan føre til andet resultat – har nævnet ikke givet medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes kommuneplantillæg 002 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan nr. 048.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til automatisering af trafiktællestationerne på kommunens veje 2013

05.13.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø søger om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til første del af ombygningen af trafiktællestationerne med henblik på at automatisere området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 400.000 kr. til automatisering af trafiktællestationer

b)     at tillægsbevillingen på 400.000 kr. finansieres med henholdsvis 300.000 kr. fra den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg og 100.000 kr. fra Teknik & Miljøs driftsbudget vedrørende trafiktællinger

c)      at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til Teknik & Miljøs driftsbudget

d)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for trafiktællinger på kommunens veje som danner grundlag for vejplanlægningen og for dimensionering i forbindelse med renovering af veje, vurdering af slidlag mv.

I dag indhentes data ved opsætning af mobile tællestationer, på kommunens vejnet. Efter ombygningen vil denne del blive gennemført ved permanente tællestationer, hvor tælledata indhentes via internet.

Udgiften til automatisering af trafiktællestationerne forventes afholdt i 2013.

 

Økonomiske konsekvenser

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2012 har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne for vejområdet for 2013, herunder 300.000 kr. til første del af ombygningen af trafiktællestationerne med henblik på at automatisere området.

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat 19.626.500 kr. i den disponible anlægspulje til vejanlæg. Hertil kommer 3.122.780 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2013. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 22.749.280 kr.

 

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til første del af automatiseringen af trafiktællestationerne vil beløbe sig til 400.000 kr.

Udgiften kan finansieres med 300.000 kr. fra den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg og med 100.000 kr. fra Teknik & Miljøs vejkonto for trafiktællinger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Behandling af indsigelser til forslag for regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 2013

05.07.00K04-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har i forbindelse budgetforliget for 2013, hvor der er aftalt besparelser på vinterbudgettet, vedtaget at sende et nyt forslag til vinterregulativ i høring i 5 uger.

Ændringerne i regulativet er, at der ikke foretages glatførebekæmpelse på klasse B og C veje i åbent land, samt at der ikke foretages snerydning og glatførebekæmpelse på cykelstier udenfor byområderne. 

Ved høringsperiodens udløb er der modtaget 4 skriftlige høringssvar om en række forhold og emner, herunder et høringssvar fra Bornholms Politi.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at indsigelserne drøftes

b)     at vinterregulativet træder i kraft med virkning fra 15. oktober 2013

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling godkendt, idet der saltes i forbindelse med varsling om isslag

Sagsfremstilling

I offentlighedsfasen for forslag til regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser, har Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø modtaget 4 høringssvar Bidragene er behandlet i vedhæftede bilag ”Gennemgang af bidrag emnevis til vinterregulativ 2013.

Bilaget indeholder:

·         Indsigelse mod at der ikke foretages snerydning og glatførebekæmpelse på cykelstier udenfor byområder.

·         Af der ikke foretages glatførebekæmpelse på vintervejklasse B veje

·         Tidspunkt for ikrafttrædelse af nyt vinterregulativ

·         Indførelse af pensionist snerydning

·         Opstramning på sanktioner for manglende renholdelse (grundejerforpligtigelse)

·         Prioritering af vintervejklasser

 

I bilaget er nærmere beskrevet de enkelte høringssvar, og Teknik & Miljøs bemærkninger til de enkelte punkter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen såfremt regulativet fastholdes. I budgetforliget for 2013 er der aftalt besparelser på 1,5 mio. kr. ved ikke at glatførebekæmpe på vejkategorierne B og C uden for bymæssig bebyggelse, og 0,2 mio. kr. ved at undlade snerydning på cykelstier i det åbne land.

 

Bilag.

-         Høringssvar

-         Forslag til regulativ

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2013

1.
Gennemgang af indsigelser til forslag for regulativ om vintervedligeholelse og renholdelse af veje, stier, pladser 2013 (DOC)

2.
Høringssvar (PDF)

3.
Forslag til vinterregulativ 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Afholdelse af borgermøder - Brugerdreven Innovation

08.00.00P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget vedtog 29. oktober 2007 at igangsætte projektet under brugerdreven innovation ”Bornholms havne – de skjulte skatte”. Projektet har siden ændret navn til ”Både Og”.

Borgere fra de fire havnebyer Allinge, Gudhjem, Svaneke og Nexø har i godt et år arbejdet med idéer og visioner for deres respektive havne, mundende ud i et visionskatalog, som er blevet præsenteret for offentligheden på ”Havnens dag” d. 22. september 2012, Teknik- og Miljøudvalget d. 25. september 2012, samt for relevante brugerråd i løbet af efteråret 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Projektet ”Både Og” har tidligere været behandlet af Teknik- og Miljøudvalget, senest på Teknik- og Miljøudvalgets møde 25. september 2012. 

 

Projektets målsætning, forløb og styring er beskrevet i bilaget ”Dagsordenspunkt nr. 3 af 25. september 2012”, dog er punkt 12 ændret.

 

Punkt 12 vedrører forankring af projektet lokalt, således at visionerne og fundraising kan fortsætte efter projektet afslutning i august 2013.

På et internt møde i Teknik & Miljø 11. oktober 2012, blev det besluttet, at den planlagte forankringsproces i efteråret 2012 og foråret 2013 for de tre kommunale havne skulle stoppes, i det det ikke blev anset for realistisk, at brugergrupperne økonomisk kunne løfte større anlægsopgaver.

De visioner som har bred lokal opbakning, kan Teknik & Miljø arbejde videre med, i den udstrækning TMU indstiller dette.

For at undersøge den lokale opbakningen til projektets idéer, er der blevet afholdt borgermøder i Svaneke d. 3. december 2012 og d. 5. december i Gudhjem.

Projektets visioner for Allinge Havn, samt Folkemødets og Kjærenæs-grundens betydning for området, vurderedes så omfattende, at det videre arbejde må afvente en helhedsplan.

Angående Nexø Havn berører to af brugergruppens idéer kommunale arealer, resten vedrører Nexø Havn og dermed Nexø Havns bestyrelse. Efter aftale med Nexø Havn afholdes der borgermøde i Nexø d. 18. februar 2013. 

 

Det undersøges i hvilket omfang der indenfor projektets Både Og’s rammer, er midler til at frikøbe medarbejdere for at få prisoverslag på de idéer der har lokal opbakning.

 

Notat fra borgermøderne i Svaneke og Gudhjem d. 3. og 5. december 2012 er vedhæftet dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har et budget på 3,25 millioner kr. og er finansieret af følgende puljer:

·         Erhvervs- og Byggestyrelsen (globaliseringsmidler til understøttelse af brugerdreven Innovation) har bevilget 1,5 mio. kr.

·         Velfærdsministeriets Landdistriktspulje har bevilget 500.000 kr.

·         Direktoratet for FødevareErhvervs pulje til ”Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne” søgt via LAG-Bornholm, har bevilget 500.000 kr.

·         Under fyrtårnene: ”Borgerinddragelse og lokalområdeudvikling” og ”Fisk,hav & havn – Fiskeriudvikling i oplevelsesøkonomien” har LAG-Bornholm bevilget 750.920 kr.

 

BRK vil ikke have udgifter ved projektet.

Der er i projektet afsat midler til aflønning af projektmedarbejdere.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2013

1.
Notat fra borgermøderne i Svaneke og Gudhjem d. 3. og 5. december 2012. (DOC)

2.
Visionskatalog - Brugerdreven Innovation (DOC)

3.
BÅDE og visionskatalog.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Skema A for etablering af 9 almene boliger samt servicearealer på Stenbanen i Rønne

03.02.12S55-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af Skema A for etablering af 9 almene boliger på Stenbanen i Rønne samt Skema A for servicearealer i forbindelse med boligerne.

 

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelse af skema A.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til opførelse af 8 nye almene boliger samt ombygning af kommunal ejendom til 1 ny almen bolig i Rønne

b)     at skema A for etableringen af 9 almene boliger godkendes

c)      at der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til servicearealer

d)     At skema A for etablering af servicearealer i tilknytning til de 9 almene boliger godkendes  

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i 2005 at opføre 16 boliger med tilknyttet serviceareal til unge udviklingshæmmede og unge udviklingshæmmede autister på en del af den gamle Stenbanegrund beliggende ved Langelinie, Rønne.

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2011, at der i tilknytning hertil skulle etableres 8 nye almene boliger og at en del af det nuværende serviceareal skulle ombygges til 1 ny almen bolig, samt at der i forbindelse hermed skulle tilknyttes et nyt serviceareal til den samlede bebyggelse. 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                                                    Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                                       15.988.910 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                                              1.578.000 kr.             

Anlægsudgifter i alt                                                                             17.566.910 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 88%                                                                         -14.070.241 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 10%)                                           -1.598.891 kr.

Beboerindskud 2%                                                                                     -319.778 kr.

Boliger i alt                                                                                         -15.988.910 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                                                  -360.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                                      -1.218.000 kr.

Servicearealer i alt                                                                                 -1.578.000 kr.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligsikring vil udgøre 6.607 kr. eller årligt 1.057 kr. pr. m².

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2013

1.
skema a (PDF)

2.
Skema a - serviceareal (PDF)

3.
Estimeret anlægsbudget (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Status - Det Røde Pakhus, Snellemark 30, Rønne

82.00.00K07-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Som en konsekvens af omfattende hærværk i 2011 på både ventesal og toiletter i Det Røde Pakhus, blev disse lukket i april 2012

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2012, at der arbejdes på en vedvarende løsning, hvor der bygges både en ny bus-/læskærm samt et toilet. Denne løsning forudsætter dog et salg af Det Røde Pakhus, da bus-/læskærm samt toilet skal finansieres af salgsprovenuet.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Den 22. september 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Det Røde Pakhus, Snellemark 30, udbydes til salg og at der i den forbindelse, skulle der ske en afklaring om toiletforhold og ventefaciliteter til buspassagerer ved Snellemark 30. 

 

I 2011 har antallet af hærværk på disse faciliteter været meget højt.

Da videomaterialet fra overvågningssystem ikke mindskede hærværket, blev der fra november 2011 indført et omkostningskrævende vagttilsyn.

I 2011 var der ekstraomkostninger på ca. 57.000 kr. som følge af hærværk. Heraf var der håndværkreparationer for ca. 24.000 kr., to mdrs. vagttilsyn a ca. 4.000 kr./mdr. og ekstra rengøring som skønnes til 25.000 kr.

Teknik & Miljø har ikke budgetmidler til at dække ovennævnte udgifter, og derfor måtte toiletter og ventesal lukkes fra april 2012.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2012 at der skal bygges ny bus-/læskærm og toiletfaciliteter på pladsen ved Snellemark 30, som skal finansieres af salgsprovenuet for Det Røde Pakhus.

Etablering af en bus-/læskærm med toilet blev beregnet til ca. 800.000 kr. ekskl. moms. Overslagsprisen er inkl. tilslutningsafgifter og udstykning af arealet.

 

Det er fortsat BRK Ejendomsservices vurdering, at bevaring af et antal toiletfaciliteter i Store Torvs område er en nødvendig service overfor borgerne. Etablering af en ny bus-/læskærm samt toiletfaciliteter ved pakhuset udføres design- og placeringsmæssigt således, at hærværk minimeres væsentligt.

BRK Ejendomsservice er, i dialog med Plan, i gang med at finde den bedste mulige placering af de nye faciliteter.

 

Der er sat skilt på døren, hvor der henvises til toiletterne på både Laksetorvet og toiletterne ved Sank Mortens Gade – ca. 160 meter fra Store Torv.  

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Status på byggesagsbehandling februar 2013

02.34.00A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

På udvalgsmøde den 5. maj 2010 blev der besluttet nye kategorier og mål for sagsbehandlingstider vedrørende byggesager.

 

Med denne sagsfremstilling gives der opdateret status, samt forslag om nye kategorier og sagsbehandlingstider

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

at opdelingen i sagskategorier følges fremover og at sagsbehandlingstiden for de foreslåede kategorier drøftes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling godkendt, dog hvor sagsbehandlingstiden for BVL nedsættes til 5 uger

Sagsfremstilling

Beslutninger fra udvalgsmødet 5. maj 2010

I udvalgsmødet den 5. maj 2010 blev følgende beslutninger truffet i forbindelse med drøftelserne:

 

·         Anmeldelsessager: 2 uger

·         Landbrug: 2 uger

·         Udstykningssager: 4 uger

·         Småhussager: 4 uger

·         Erhvervs- og etageboliger: 4 uger

·         Bevaringssager: 6 uger

·         Sagsbehandlingstiderne er gældende fra sagerne er fuldt oplyste og er excl. evt. høringer.

·         Sagsbehandlingstiderne er maksimale tider gældende for 95 % af de behandlede ansøgninger.

·         Udvalget ønsker at oprette en kvik-funktion hvor simple ansøgninger forventes behandlet indenfor 48 timer. Udvalget ønsker at telefontiden følger Teknik & Miljøs åbningstid.

 

Med henblik på at opfylde de stillede mål blev der igangsat forskellige tiltag, som beskrives summarisk efterfølgende.

 

 

Iværksatte tiltag

 

I forlængelse af de politiske beslutninger om at få nedbragt sagsbehandlingstiden er følgende aktiviteter bl.a. blevet gennemført:

 

·         Etablering af BYG-Kundecenter, som et ”drive-in”-tilbud til dem, der har små sager og/eller sager der er fuldt oplyste og kan håndteres hurtigt/nemt. Telefonen er åben i Kundecentrets åbningstid.

·         Arbejdsprocessor gennemgået med henblik på at fjerne elementer, der er uproduktive mv.

·         Gennemgang og opfølgning på Lean-proces og andre tiltag for at sikre en fortsat effektivisering af sagsbehandlingen med fokus på, at sagsbehandling af byggesager er en opgave, hvor der inden for de gældende legale rammer skal ydes maksimal imødekommenhed og service

·         Ansættelse af ekstern hjælp i flere omgang for at få nedbragt antallet af byggesager og forkortet sagsbehandlingstiden

·         Tilpasning af opgavefordeling blandt medarbejderne med henblik på dels at sikre en jævn fordeling af opgaver samt at sætte fokus på de sagsgrupper, hvor udfordringerne var/er størst

·         Gennemgang og revision af de foldere, som anvendes som information til bygherrerne

·         Udarbejdelse af statistik for igangværende sager og afsluttede sager med henblik på at kunne følge udviklingen i sagsbehandlingstiden

·         Kommunalbestyrelse har i budgettet for 2013 vedtaget at opnormere med en byggesagsbehandler.

 

I udvalgsmødet kan der gives en uddybende redegørelse for de enkelte punkter/emner.

Efterfølgende gives der en generel forklaring til statistikkerne.

 

 

Generel præsentation af statistikker

 

For at kunne arbejde struktureret efter og sammenligne BRKs sagsbehandlingstider med den officielle inddeling i sagskategorier, er statistikkerne fastlagt efter den opdeling, som officielt er fastsat i Bygningsreglementet.

 

Bygningsreglementet har følgende opdeling:

 

·         BR1  Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger

·         BR2  Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel

·         BR3  Visse avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger

·         BR4  Faste konstruktioner som ikke er egentlig bebyggelse, eks. antenner, master, skiltning m.fl.

·         BR5  Kategorier der ikke hører under øvrige kategorier, ex. kontorbygn., butikker, boligbebyg. med vandret lejlighedsskel, visse industri- og lagerbygninger, m.fl.

·         BVL  Ejendomme omfattet af bevaring, svenskehuse, skilte.

 

Teknik & Miljø foreslår, at der fastsættes følgende sagsbehandlingstider for de forskellige grupper:

 

·         BR1  4 uger

·         BR2  4 uger

·         BR3  4 uger

·         BR4  6 uger

·         BR5  6 uger

·         BVL  6 uger

 

I forhold til tidligere er anmeldelsessager og byggetilladelsessager ikke længere skilt ad. Anmeldelsessager findes nu i alle grupper, og landbrugssagerne bliver fordelt i BR3 og BR5 efter graden af kompleksitet.

 

Begrundelsen for i øvrigt at foreslå de pågældende tider er, at grupper med udelukkende 14 dages sager ikke længere findes, og at de foreslåede sagsbehandlingstider skal afspejle de oprindeligt vedtagne sagsbehandlingstider fra maj 2010.  

 

Endvidere arbejdes der med to typer af statistikker:

 

·         statistik over igangværende sager og

·         statistik over afsluttede sager

 

For begge typer af statistikker gælder, at der i sagsbehandlingstiden kun medtælles de dage, hvor der foretages reel sagsbehandling eller hvor sagen ligger i kø. De dage, hvor en sag f.eks. har været i høring, eller hvor der afventes yderligere/afklarende ansøgningsmateriale er derfor ikke talt med.

 

De to statistikker vil blive gennemgået i detalje i udvalgsmødet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2013

1.
Afgjorte sager (PDF)

2.
Igangværendesager i % (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Budget 2014 - Udvalgets budgetarbejde

00.30.04Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte de af Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldte rammer og mål for budget 2014 og overslagsårene samt opfølgning på budgetseminar.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at udvalget drøfter mål og rammer for budget 2014 og overslagsårene

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Drøftet. Besluttet at administrationen udarbejder konkrete forslag til besparelser indenfor teknik- og forsyningsområdet

Sagsfremstilling

I henhold til den vedtagne budgetvejledning ”Budget 2014, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, behandles de økonomiske rammer for budgetarbejdet af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. februar, hvorefter rammerne for de besparelser der skal findes på det enkelte udvalgs område udmeldes. Rammeudmeldingen og målarbejdet til budget 2014 drøftes endvidere på Kommunalbestyrelsen første budgetseminar den 26. februar.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. februar blev aflyst pga. snevejr. Mødet afholdes i stedet den 28. februar. Rammerne vil blive drøftet på Budgetseminar 1 den 26. februar og endeligt udmeldt efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde torsdag den 28. februar.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefales, at der her i starten af budgetlægningen arbejdes ud fra en samlet ubalance på 72 mio. kr., hvilket svarer til godt 4,1 pct. af budgettet på de overførbare budgetområder. Med dette udgangspunkt er der taget højde for de pt. kendte udfordringer i budgettet.

Teknik- og Miljøudvalgets andel af besparelse udgør 8,1 mio. kr.

Driftsudgifter vedrørende de bygninger, hvor driften er overgået til BRK Ejendomsservice, er henført til Teknik- og Miljøudvalget, således at besparelser på bygningsdrift håndteres samlet.

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget drøfter opfølgning på kommunalbestyrelsens første budgetseminar, herunder

·         budgetudfordringerne og besparelsesmulighederne på udvalgets områder, med henblik på at de kan indgå i det samlede besparelseskatalog til budgetseminar 2.

·         forslag til mål der kan indgå i handlingsplanen for 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevilling og budgetkorrektion til Storegade 64, Hasle, som medborgerhus for Hasle Byting

00.30.08P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

4

 

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 31. maj 2012 at Storegade 64, Hasle fremover skal anvendes som kommunalt fritids- og medborgerhus, med en driftsaftale med årlige kommunale driftsudgifter på ca. kr. 188.000. Samtidig har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om, at Kirkegade 8 og 8a frigives til salg.

Driftsbudgettet og ansvar for bygningen Storegade 64, Hasle ligger på nuværende tidspunkt under Teknik- og Miljøudvalget, politikområde 09. Ved ændring af huset funktion overgår huset til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, politikområde 15.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Fritid & Kultur samt Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at det samlede driftsbudget for Storegade 64, Hasle overdrages til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, politikområde 15.

b)     at den årlige kommunale driftsudgift på 40.000 kr., som administreres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og som hidtil er blevet anvendt til ordinært tilskud for Kirkegade 8 og 8a, overdrages til driftsbudgettet for Storegade 64, Hasle.

c)      at tomgangsudgifter for Storegade 64 på 77.000 kr. flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget, politikområde 09, til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

d)     at der sker en korrektion af bygningens driftsbudget således at det matcher driftsudgifterne på 193.000 kr. ved en tillægsbevilling på 76.000 kr. for 2013 og at beløbet indarbejdes i budgettet for overslagsårene

e)     at der sker en korrektion af bygningens driftsbudget 2016 og frem på 9.000 kr., således at bygningens driftsbudget matcher driftsudgifterne på 193.000 kr. ved at kr.9.000 indarbejdes i budgettet for overslagsåret 2016.

f)      at der afsættes 20.000 kr. til tomgangsudgifter for Kirkegade 8 og 8a, indtil der er truffet endelig beslutning om bygningens fremtid, finansieret ved en tillægsbevilling for 2013 og at beløbet indarbejdes i budgettet for overslagsårene

g)     at ansøgning om anlægsbevilling på 370.000 kr. til nødvendige arbejder i forbindelse med den nye anvendelse som medborgerhus finansieres ved Fritid & Kulturs rådighedsbeløb for 2013 kr. 285.300 og restbeløbet kr. 84.700 ved træk på likvide midler

h)     at driftsbevillinger gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, politikområde 15

i)        at anlægsbevillingen på 370.000 gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, politikområde 15.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling anbefales

 

Fritids- og Kultur- og Forebyggelsesudvalget d. 6. marts 2013:

 

 

Sagsfremstilling

 

Driftsudgifter

Herunder oversigt over skønnede udgifter for Storegade 64, Hasle ved etablering af medborgerhus sammenholdt med tomgangsudgifterne:

Skønnede driftsudgifter

Ved tomgang

Ved etablering af medborgerhus

El

23.000

35.000

Vand

10.000

15.000

Varme

17.000

57.000

Nødvendig vedligehold udvendig og tekn. install. (herunder lovpligtig)

10.000

10.000

Etablering af alarm på varme**

0

0

Tilsyn med bygningerne**

0

5.000

Rensning af tagrender, nedløb, tagbrønde

2.000

2.000

Lovpligtig snerydning og glatførebekæmpelse

7.000

0

Bygningsforsikring

8.000

8.000

I alt

77.000

132.000

Udvendig vedligeholdelse 2011-2020 - gennemsnit pr. år**

0

61.000*

I alt

77.000

193.000

*: Udvendig vedligeholdelse 2011-2020 – gennemsnit pr. år iflg. vedligeholdelsesplaner udarbejdet af eksterne konsulenter i maj 2011.

**: Disse aktiviteter har ved tomgang ikke været afholdt i T&Ms driftsbudget og derfor nulstillede.

 

Der er udarbejdet en driftsaftale, som fastlægger ansvar mellem Bornholms Regionskommune og Hasle Byting. Aftalen fastlægger en basisudgiftsramme til Bornholms Regionskommune på 193.000 kr. Dette iflg. politisk tilsagn af 23. dec. 2011, som vedhæftes.

Hasle Byting skal afholde udgifterne til den indvendige vedligeholdelse, samt forestå snerydning og generelt opsyn med bygningen. Driftsaftalen træder i kraft d. 1. januar 2013 og har en varighed på 10 år. Dette for at støtte foreningens muligheder i at søge fonde i forbindelse med fremtidige aktiviteter i huset.

 

Det tidligere beregnede skøn af årlige tomgangsudgifter på 97.000 kr. medtog de udgifter som vises i ovenstående tabel, plus etablering af alarm på varme på 10.000 kr., udvendig vedligeholdelse på 5.000 kr. samt tilsyn med bygningen på 5.000 kr. Disse tre poster har ikke været budgetlagt i Teknik & Miljøs driftsbudget og er derfor nulstillede. Derfor har bygningen Storegade 64, Hasle således i tomgangsperioden haft et årligt driftsforbrug på ca. 77.000 kr.

 

Budgetramme 2013-2015:

De årlige kommunale udgifter til Kirkegade 8 og 8a har udgjort 40.000 kr.

Det tidligere driftsforbrug på 77.000 kr. fra Storegade 64 plus overførsel af midler fra det ordinære tilskud for Kirkegade 8 og 8a på 40.000 kr. giver et disponibelt beløb til drift af medborgerhuset på 117.000 kr.

Dette disponible beløb på 117.000 kr. minus den nødvendige budgetramme på 193.000 kr. er lige med en difference på 76.000 kr.  Der vil således i perioden 2013-2015 mangle et beløb på 76.000 kr. for at opnå den nødvendige budgetramme på 193.000 kr.

 

Budgetramme 2016 og frem:

Der er politisk tilsagn om, at Karetmagergården efter en periode på 3 år udgår af kommunal drift og afhændes (evt. til lokale interessenter).

 

Karetmagergårdens ramme på 67.000 kr. frigives således i 2016 og kan derfor tilføjes til den disponible budgetramme 2013-2015 på 117.000 kr. På den måde opnås en ny disponibel budgetramme fra 2016 på 184.000 kr.

Det disponible beløb på 184.000 kr. minus den nødvendige budgetramme på 193.000 kr. er lig med en difference på 9.000 kr. Der vil således fra 2016 kun mangle et beløb på 9.000 kr. for at opnå den nødvendige budgetramme på 193.000 kr.

 

Det anses ikke for muligt at finde budgetmidler til at finansiere disse ekstra udgifter indenfor Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets bygningsdriftsbudgetter.

Teknik- og Miljøudvalgets bygninger består p.t. hovedsagligt af erhvervsudlejningsejendomme samt historiske bygninger.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets bygninger anvendes som fritids- og medborgerhuse.

De nuværende driftsbudgetter bruges til bl.a. vedligeholdelsesarbejde, der hvis det ikke udføres, vil medføre øgede udgifter senere eller andet påkrævet arbejde. Det nuværende budget vil blive yderligere belastet, hvis merudgifterne ved driften af medborgerhuset skal findes her og vil vanskeliggøre en overholdelse af budgetrammen.

 

Kirkegade 8 og 8a

Provenuet ved salg af ovenstående bygning (ejendomsværdi 310.000 kr.) er tidligere tænkt anvendt til finansiering af anlægsomkostninger på. 370.000 kr.  

Det viser sig imidlertid:

·         At et salg af ejendommen kræver udstykning af grunden fra den gamle gymnastiksal v. Svartingedalskolen – anslået 10.000 kr.

·         At Brandmyndigheden har fremsat lovmæssige krav om ændringer af bygningen – anslået pris 170.000 kr. Bygningen er bevaringsværdig.

·         At det påtænkes at kondemnere to nabobygninger til Kirkegade 8. 

 

Erhvervslejemål i Kirkegade 8 og 8a kan overvejes i stedet for salg – dermed ingen udstykning og krav om bygningsændring – indtil der foreligger en plan for bygningen.

 

Anlægsomkostninger

I forbindelse med den nye anvendelse af Storegade 64, Hasle som medborgerhus skal der foretages bygningsarbejder som følge af lovkrav, både omkring ventilation og tilgængelighed.

De samlede anlægsudgifter anslås til at udgøre 370.000 kr. Dette beskrevet i vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Det foreslås, at merudgiften i driftsbudget for Storegade 64 for 2013 på 76.000 kr. finansieres ved en tillægsbevilling og at et tilsvarende beløb desuden indarbejdes i budgettet for hvert af overslagsårene 2014 og 2015.

Det foreslås, at merudgiften i driftsbudgettet for Storegade 64 fra 2016 og frem på 9.000 kr. indarbejdes i hvert af overslagsårene 2016-17.

Det foreslås, at merudgiften i driftsbudgettet for Kirkegade 8 og 8a fra 2013 på 20.000 kr. indtil en plan for området foreligger, finansieres ved en tillægsbevilling i 2013 og at et tilsvarende beløb indarbejdes i budgettet for hvert af overslagsårene.

Der søges således om en samlet kassefinansieret tillægsbevilling på 96.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 samt 29.000 kr. i hvert af årene 2016 og 2017.

 

Anlæg

Der søges om en anlægsbevilling på 370.000 kr. til nødvendige arbejder i forbindelse med den nye anvendelse af ejendommen som medborgerhus.

Det resterende rådighedsbeløb i puljen ti anlægsønsker som udgør 285.300 kr., kan delvis finansiere renoveringsudgiften. Der søges om kassefinansieret tillægsbevilling på restbeløbet 84.700 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. marts 2013

1.
Bilag - Anlægsomkostninger (DOC)

2.
Bilag - Byfornyelsesmidler (DOC)

3.
Mailkorrespondance af 09.04.12 (DOC)

 4.  Lukket bilag


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

19

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2013:

Udvalget er tilmeldt KL-konference ”Vejen til fremtidens kommune” den 2.-3. maj 2013.

 

Louise Lyng Bojesen redegjorde for udgravning til omlægning af vandløb ved Snorrebakkesøen i forbindelse med omfartsvejen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

20

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Intet.