Referat
Teknik- og Miljøudvalget
07-05-2013 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Gensidig orientering
  åbent 3 Godkendelse af takster for Rønne Vand A/S
  åbent 4 Orientering om vandforsyningen i det åbne land på Bornholm
  åbent 5 Forslag til klimatilpasningsplan - vand
  åbent 6 Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted
  åbent 7 Budgettilpasning legepladser
  åbent 8 Parkeringslicenser i Gudhjem
  åbent 9 Orientering vedr. planlovsændringer
  åbent 10 Planlægning for en motorsportsbane ved Rønne
  åbent 11 Oplæg vedr. udvalgte boligscenarier på Bornholm
  åbent 12 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende en hal på Tingsted Savværk.
  åbent 13 Anlægsbevilling til afhjælpning af olieforurening og nedrivning af ejendommen Pedersker Hovedgade 23, Aakirkeby
  åbent 14 Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger
  åbent 15 Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Hans Rømer Skolen, afdeling Mosaik
  åbent 16 Anlægsbevilling til bygningsvedligholdelse af kommunens boligudlejningsejendomme 3.etape
  åbent 17 Nedrivningspulje 2013 - prioriteringer
  åbent 18 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 19 Budget 2014 - Udvalgets budgetarbejde - maj
  åbent 20 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Linda Kofoed Persson deltager ikke i punkt 10 grundet inhabilitet.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

2

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Ingen bemærkninger.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Godkendelse af takster for Rønne Vand A/S

13.02.00S55-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har modtaget forslag til takster 2013-14 for Rønne Vand A/S, som er en selskabsgjort del af Rønne Vand og Varme A/S. Selskabet arbejder med forskudt regnskabsår, og afleverer derfor altid takstblad efter 1. april

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at taksterne godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

I følge Vandforsyningsloven skal almene vandværkers takster for salg af vand være godkendt af kommunen.

Store vandværker, såsom Rønne Vand, er endvidere omfattet af Vandsektorloven, hvilket indebærer, at Staten fastsætter hvilket indtægtsniveau vandværket må have i det kommende år.

Rønne Vands takster for 2013-14 svarer stort set til de allerede godkendte, idet der blot ønskes en stigning i kubikmeterprisen på 15 øre. Begrundelsen for dette er almindelig pristilpasning.

Takstbladet er bilagt sammen med vandværkets beretning og årsregnskab.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
Takstblad, regnskab og beretning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering om status for vandforsyningen i det åbne land på Bornholm

13.02.00G01-0155

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Resumé

Teknik & Miljø har i 2012 sat fokus på status for vandforsyningen i det åbne land set i forhold til den gældende vandforsyningsplan 2004-2016. Der er foretaget en omfattende analyse af forholdene, og der har været afholdt møder med de relevante vandværker. Status og aktuelle planer beskrives.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har i 2012 sat fokus på status for vandforsyningen i det åbne land set i forhold til den gældende vandforsyningsplan 2004-2016. Der har været afholdt møder med Bornholms Forsyning, Tejn Vandværk samt Østermarie Vandværk.

 

Et sammendrag af det lovgivningsmæssige grundlag, de gældende politiske beslutninger, status for forsyningsmulighederne i det åbne land, intentionerne i kommunens vandforsyningsplan og resultatet af drøftelserne med vandværkerne gives nedenfor.

 

Plan

Bornholms Regionskommunes vandforsyningsplan 2004-2016 fastlægger de overordnede planer for vandforsyningen af Bornholm. Planen udlægger nogle områder som selvforsyningsområder, mens den resterende del af øen fordeles på vandværkerne. Det er hensigten, at vandværkerne skal have forsyningsledninger i alle dele af deres vandforsyningsområde inden udløbet af planperioden.

På kort sigt er vandværket kun forpligtet til at forsyne inden for det naturlige forsyningsområde, hvilket er et ret snævert område omkring eksisterende forsyningsledninger.

 

             Figur 1. De aktuelle vandforsyningsområder. Grønt markerer selvforsyningsområder

             De hvide områder er 250 m bufferzoner om eksisterende vandforsyningsledninger i

             landzone. Blå prik viser private vandindvindere.

 

Private vandindvindingsanlæg er fortsat en vigtig del af vandforsyningen på Bornholm, men der bør foreligge en afklaring af, hvilke områder, der i fremtiden reelt kan forsynes fra almene vandværker.

 

Status

Målet for vandforsyning er stort set opfyldt på det sydlige Bornholm, mens der i den nordlige del stadig er områder, hvor der ikke er etableret ledninger (se figur 1). Beboerne i disse områder har dermed ikke mulighed for tilslutning inden for en kortere tidshorisont. Dette gælder især i Bornholms Forsynings områder ved Rø-Gudhjem samt i Tejn og Østermarie Vandværks forsyningsområder.

 

Forudsætninger

Anlæg af ledninger i klipperige områder er særdeles kostbart, og hvis bebyggelsen samtidig er spredt, kan der være manglende proportion mellem vandværkets indtægter og udgifter. Vandforsyningsplanens tildeling af forsyningsområder skal derfor revurderes med dette in mente.

 

Vandværkerne ilægger kun vandledninger i det omfang, at der er ejendomme, der søger tilslutning. Aktuel viden om efterspørgslen på almen vandforsyning skal derfor også tages med i udpegning af vandforsyningsområder.

 

 

Drøftelser med vandværkerne

Teknik & Miljø har haft møder med repræsentanter for de nævnte vandværker for at få afklaret om vandværkerne mener at kunne forsyne inden for de nuværende områder. Ellers bør forsyningsgrænser revideres i en kommende vandforsyningsplan. I denne forbindelse kan områder udlægges som selvforsyningsområder.

 

Teknik & Miljø og vandværkerne drøftede desuden, hvordan udviklingen af forsyningsnettet i det åbne land kan gennemføres. Der er bl.a. fokus på, at ændringer af taksterne kan være en forudsætning for at kunne gennemføre dette.

 

På møder med Bornholms Forsyning, Tejn Vandværk og Østermarie Vandværk nåedes følgende afklaring:

 

Bornholms Forsyning.

Bornholms Forsyning ser stadig vandforsyningsplanen som retningsvisende og forventer at kunne forsyne alle dele af deres område inden udløb af planperioden. Taksterne tilpasses af Forsyningssekretariatet, så de svarer til investeringerne.

 

Tejn Vandværk.

Tejn Vandværk ser det som hensigtsmæssigt at flytte forsyningsgrænserne, så visse yderligt liggende ejendomme foreslås tilknyttet nabovandværker i en kommende plan.

De centrale dele af forsyningsområdet vil Tejn Vandværk selv forsyne, hvis terrænet gør det muligt inden for en realistisk prisramme. Vandværket har fået lov at hæve tilslutningsbedraget for at fremme denne proces (godkendt af TMU den 29. november 2012).

 

Østermarie Vandværk.

Østermarie Vandværk er indstillet på, at ejendomme i yderligt liggende områder allerede nu kan tilsluttes nabovandværker, hvis disse vandværker accepterer det. I en kommende vandforsyningsplan kan grænserne med fordel lægges anderledes.

 

Andre dele af forsyningsområdet bør tillægges de nuværende selvforsyningsområder.

 

Med de nuværende forudsætninger har Østermarie Vandværk vanskeligt ved at forsyne nogle centrale dele, hvor ejendommene ligger spredt og der er særdeles klipperigt. Vandværkets økonomi er i forvejen hårdt presset på grund af nødvendige renoveringer og indsatser for grundvandsbeskyttelse.

Vandværket og Teknik & Miljø vurderer, at der bør ansøges om en ændring i taksterne, så ejendommene fremover betaler den reelle pris for tilslutning.

 

Det videre arbejde.

I den kommende tid vil Teknik & Miljø fortsætte drøftelserne med vandværkerne i det nordlige område, så der kan fremsættes forslag til nye forsyningsgrænser i den kommende vandforsyningsplan, der skal vedtages med udgangen af 2016.

 

Desuden vil vi i samråd med Østermarie Vandværk lave forslag til nye tilslutningstakster i dette område og lægge dette op til politisk behandling ved Teknik– og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Forslag til klimatilpasningsplan - vand  

01.02.15P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Regeringen og KL indgik i 2012 en aftale, der forpligter alle kommuner til at udarbejde et forslag til en klimatilpasningsplan i 2013. Lovgivningen på området er endeligt vedtaget i marts 2013 og der foreligger nu et planforslag til Klimatilpasning - vand for Bornholm. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at det foreliggende planforslag, Klimatilpasning vand, sendes i offentlig høring i 8 uger.  

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I foråret 2012 igangsatte Business Center Bornholm og kommunen en proces med henblik på at afdække udfordringerne på Bornholm relateret til klimaforandringer. Konferencen blev fulgt op i efteråret med et arbejdsmøde, hvor medarbejdere fra Business Center Bornholm, Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Forsyning og Teknik & Miljø drøftede den videre proces og konkretiserede en række tværgående tiltag.

I efteråret bestilte Teknik & Miljø et konsulentfirma til at afdække det aktuelle behov for klimatilpasning på Bornholm ud fra kendte hændelser. Som led i aftalen blev afholdt en workshop. De tværfaglige drøftelser ledte bl.a. til en række konkrete løsningsforslag til afhjælpning af de mest aktuelle udfordringer i en række bornholmske byer.

Ultimo 2012 blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af relevante aktører fra Bornholms Forsyning, Beredskabet, Business Center Bornholm, og en række afdelinger i Teknik & Miljø. Gruppen har givet input til dette dokument ud fra egen nuværende rolle, og drøftet fremtidige samarbejdspotentialer i forbindelse med afhjælpning. Arbejdet pågik parallelt med den endelige vedtagelse af statens vejledninger og relevante lovændringer.

Det foreliggende dokument er første trin i udarbejdelsen af mål, retningslinjer og rammer for klimatilpasning vand. Disse vil blive formuleret og indarbejdet i forslag til kommuneplan 2013, der ventes at foreligge til efteråret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
Bilag A) skema over registrerede hændelser (PDF)

2.
Bilag B) Geografisk kort over registrerede hændelser (PDF)

3.
Bilag C) Havvandsstigninger (PDF)

4.
Bilag D) Beskrivelse af Bluespotkort (PDF)

5.
9.1 Betydningen af klimaændringer for RH (PDF)

6.
Forslag til Klimatilpasning - vand (PDF)

7.
9.2 Klimatilpasning på Bornholm - kortlægning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted  

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

4

 

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted til kommunens godkendelse. Projektforslaget har været i høring. Høringen har medført ændringer i nogle af beregningerne i projektforslaget. Overordnet medfører høringen dog ikke ændringer i projektforslagets udformning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

at projektforslaget godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Udsat

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Projektforslaget har været i høring i 8 uger hos Østkraft, RVV, Nexø Halmvarmeværk og Vestbornholms varmeforsyning. Der er indkommet ét høringssvar fra Østkraft.

 

Høringssvaret er blevet gennemgået. I nedenstående sagsfremstilling er de 2 væsentligste problemstillinger i høringsvaret besvaret. For de øvrige svar henvises til bilag 1. Østkrafts høringssvar er vedlagt i bilag 2.

 

De 2 punkter er følgende:

 

1: Østkraft udtrykker at projektforslaget anvender et for højt antaget varmeforbrug hos forbrugerne og et for lavt ledningstab i fjernvarmenettet. De vurderer at projektet ikke vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt, hvis disse værdier justeres.

 

2: Østkraft mener at projektforslaget bør gennemregnes af en uvildig part.

 

I forbindelse med behandlingen af høringssvarene til varmeplanen er de samme spørgsmål om varmeforbrug og varmetab rejst. Svarene i denne sagsfremstilling vil derfor være de samme som for varmeplanen.

 

Uvildig vurdering

Teknik & Miljø har bedt Energitjenesten Bornholm, som uvildig part, om at give et bud på varmebehov i et standardhus. Energitjenesten bruger et standardhus på 130 m2 og energiforbrug på 18,2 MWh, svarende til 140 kWh/m2. Det kan til sammenligning bemærkes at gamle huse, som ikke er energirenoveret typisk er energimærket F. Her vurderes energiforbruget at være 240 kWh/m2.

I varmeplanen er standardhuset sat til 125 m2 og energiforbruget er sat til 15,5 MWh svarende til 124 kWh/m2. Vurderingen af varmebehovet må derfor vurderes at være konservativt sat. Der er således ikke belæg for at mene at varmeforbruget er sat for højt.

 

Ledningstab

I forbindelse med varmeplanen er der foretaget nye beregninger af ledningstab. Varmetabet i ledningerne er derfor ændret fra 12 % til 16 % ved en 75 % tilslutning og fra 10 % til 14 % ved en 90 % tilslutning.

 

Samfundsøkonomiske beregninger

Det er i forbindelse med ændringerne i varmeplanen foretaget en genberegning af alle de økonomiske beregninger herunder de samfundsøkonomiske.

Beregninger for Gudhjem er vist i bilag 3 og bilag 4.  

 

Projektet viser et samfundsøkonomisk overskud i nuværdi over 20 år på 21 mio. kr. for fjernvarme. Tilsvarende er værdien 19 mio. kr. for varmepumper baseret på en løsning med luft til vand.

 

Ligeledes viser brugerøkonomien over 20 år i nuværdi et overskud på 85 mio. kr. Den tilsvarende værdi for varmepumpe løsningen er 41 mio. Kr.

 

Det Ø-økonomiske overskud over 20 år i nuværdi er 58 mio. kr. Den tilsvarende værdi for varmepumpe løsningen er 25 mio. kr.

 

Der er derfor Teknik & Miljøs vurdering at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at der ikke er grundlag for brug af yderligere eksterne konsulenter udover Energitjenesten Bornholm. 

 

Der er i øvrigt ikke ændret i projektforslagets udformning under høringsfasen. Der er derfor ikke grundlag for at fremsende et revideret projektforslag til ekstern vurdering hos Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tidligere dagsorden kan ses af bilag.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2013

1.
Svar på høringssvar (DOC)

2.
Tidligere dagsordenspunkt til TMU (DOC)

3.
Østkrafts høringssvar (PDF)

4.
Beregning 75 % (PDF)

5.
Beregning 90 % (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Budgettilpasning legepladser

04.03.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. maj 2012 blev det besluttet, at budgettet til de offentlige legepladser reduceres med 50.000 kr. i 2013 og overslagsårene. Udvalget skal primo 2013 præsenteres for et oplæg om øget samarbejde med borgerforeninger, udvalgsområder m.fl. om vedligehold og brug af legepladser, forslag til reduktion af antallet af legepladser mm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)    at der fastholdes mindst en legeplads i alle øens bysamfund hvor der i forvejen eksisterer legepladser.

b)    at driften tilpasse til det lavere driftsbudget vedtaget 7. maj 2012 som gennemføres med følgende tiltag i prioriteret rækkefølge:

1)    Tilpasning af legepladsernes indretning.

2)    Fortsat samarbejde med lokale aktører omkring drift samt nyetablering af legeredskaber.

3)    Samarbejde med BRK Ejendomsservice omkring tilsyns-, vedligeholdelses- og etableringsopgaver.

4)    Nedlæggelse og sammenlægning af legepladser i følgende byer, hvor der findes mere end en legeplads: Hasle, Sorthat, Nexø samt Åkirkeby og Rønne.

 

Prioritet 1-3 iværksættes alle umiddelbart.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Natur & Miljø driver 42 offentlige legepladser der rummer i alt 200 legeredskaber. Der er legepladser i 22 byer, mens 6 byer ikke har offentlige legepladser. Via en målrettet indsats fra 2005-11 fremstår legepladserne i dag velholdte og overholder DS/EN 1176 om legepladssikkerhed og DS/EN 1177 om stødabsorberende underlag. Forbruget 2005-11 har i gennemsnit ligget på 550.000 kr. Det fremtidige budget vil herefter ligge på 500.000 kr. Efter gennemførte administrative besparelser i Teknik & Miljø i 2010/11 skal driftsbudgettet nu og i fremtiden desuden rumme det lovpligtige sikkerhedseftersyn udført af eksterne konsulenter.

 

I 2012 er der som følge af besparelser alene udført vedligeholdelse af eksisterende redskaber. Der er ikke indkøbt nye legeredskaber, og der er ikke gennemført sikkerhedsmæssige tilsyn. Der er brugt 319.000, hvilket er 231.000 under gennemsnitsforbruget 2005-11 på 550.000.

 

I 2013 forventes det, at der spares 150.000 ift. gennemsnitsforbruget på 550.000 kr. hvor 50.000 kommer fra dagsordnen 7. maj 2012 og 100.000 ved undladelse af at indkøbe nye legeredskaber igen i 2013. Dvs. at der i 2013 budgetteres med 400.000 kr. på legepladser.

 

Tekstboks: Fordelingen af legepladser markeret med rød stjerne samt angivelse af hvilke byer der ikke har legepladser markeret med sorte prikker.
Tilpasning af legepladsernes indretning

Antallet af legeredskaber samt legeredskabernes udformning er afgørende for omkostningerne ved at drive en legeplads. Derfor vil den største besparelse kunne opnås ved at tilpasse antallet af legeredskaber.

 

For at fungere godt som legeplads skal et areal være tydeligt afgrænset samt rumme muligheder for leg og ophold. Med terrænforskelle, legeredskaber der ikke kræver fordyrende sikkerhedstiltag og beplantninger kan man på den enkelte legeplads tilvejebringe gode forhold for leg og ophold med færre legeredskaber.

 

Samarbejde med lokale aktører

Der er lavet partnerskabsaftale med Hasle Byting omkring Hasle Aktivitetspark på Hasle Fælled. En partnerskabsaftale er under udarbejdelse i Østerlars. I Listed vil lokale male legeredskaberne på legepladsen og kommunen betaler maling.

 

Partnerskaber kan nedbringe vedligeholdelsesudgifterne på den enkelte legeplads. I sidste ende påhviler ansvaret for sikkerheden dog Teknik og Miljø, hvilket sætter grænser for hvad aftalerne kan omfatte. Dette begrænser driftsbesparelsen. Partnerskabsaftaler påfører Teknik og Miljø øgede administrative opgaver. Omvendt medvirker øget samarbejde mellem lokale og Teknik og Miljø til at skabe borgerinddragelse.

 

Indkøb af legeredskaber er en kostbar affære. Lokale aktører kan medvirke til at finansiere indkøb af redskaber via fundraising f.eks. i forbindelse med områdefornyelse. I Listed blev der i 2008 indsamlet ca. 45.000 kr. til køb af legeredskaber.

 

Samarbejde med lokale aktører kan være svær at forudsige forløbet af, men det økonomiske potentiale vurderes større end for samarbejdet med BRK Ejendomsservice.

 

Samarbejde med BRK Ejendomsservice

Samarbejde mellem Teknik & Miljø og BRK Ejendomsservice kan handle om vedligeholdelse, indkøb af redskaber samt sikkerhedstilsyn. De mest nærliggende muligheder for samarbejdet er koordineret brug af konsulenter til sikkerhedstilsyn samt indkøb af redskaber. Til vedligeholdelse gør BRK Ejendomsservice brug af pedellerne, mens Teknik og Miljø hovedsageligt bruger Vej og Park samt private entreprenører. Her er samarbejdsfladerne mindre umiddelbare. Vi arbejder fortsat på at skabe et så bredt samarbejde som muligt så længe det giver fordele for begge parter. Samarbejdet skal også omfatte drøftelser om, hvor vidt institutionernes legepladser og de offentlige legepladser kan supplere hinanden.

 

Byer med flere offentlige legepladser

I Hasle ligger der to offentlige legepladser. I forbindelse med områdefornyelsen er legepladsen på Hasle Fælled blevet væsentligt forøget. Man kunne overveje at fjerne legeredskaberne på legepladsen på Toftemarken for at underbygge Hasle Fælled som samlende aktivitetsområde i Hasle.

 

Ved Muleby er der to legepladser. Den ene ligger inde i skoven, mens den anden ligger i Muleby. Her kunne det overvejes at satse på skovlegepladsen, der vil være attraktiv for et større opland, da man i skoven samtidig får en naturoplevelse.

 

Ud over Hasle (2 stk) og Sorthat-Muleby (2 stk) er det kun i Nexø (2 stk), Åkirkeby (3 stk) og Rønne (14 stk) at der ligger mere end én legeplads pr. by. I Åkirkeby rummer to af legepladserne alene ét gyngestativ, og i Rønne rummer tre legepladser alene fodboldmål eller basketballstativ.

Økonomiske konsekvenser

De vedtagne besparelser fra Teknik- og Miljøudvalgsmødet 7. maj 2012 på 50.000 kr. årligt i 2013-16 implementeres.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
Registrant legepladser 2011 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Parkeringslicenser i Gudhjem

05.09.02P08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Arbejdsgruppen for Trafikafvikling i Gudhjem og Melsted har ønsket, at der arbejdes med løsninger i forhold til parkeringsproblematikken, specielt i Gudhjem om sommeren. Arbejdsgruppen har i den forbindelse ansøgt kommunen om, at indføre parkeringslicenser i Gudhjem for at imødekomme beboernes parkeringsbehov.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a) at der gennemføres et forsøg gældende i 2 år med parkeringslicenser i Gudhjem,

b)    at forsøget omfatter parkering på 2 timers parkering og på betalingsparkeringen i Gudhjem by - se bilag P-licens zone,

c)    at betalingsperioden ændres til tidsrummet kl. 09 – 18,

d)    at parkeringslicenserne kan erhverves mod en betaling på 700 kr. pr. licens.

e)    at vilkår for erhvervelse af parkeringslicens er som foreslået af vejmyndighed se bilag,

f)    at tilbuddet om fri parkering på betalingsparkeringen til de seks ejendomme ophører ved denne beslutning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales, idet at parkeringslicenser kan erhverves for 700 kr. pr. licens pr. år.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø, vejmyndighed deltager i arbejdsgruppen for Trafikafvikling i Gudhjem og Melsted. Dialogen i arbejdsgruppen tager udgangspunkt i den specielle trafikale situation som Gudhjem og beboerne er i om sommeren. Byen med de geografiske udfordringer, de store højdeforskelle, det store udsving i antallet af bilister over året, kapaciteten på veje og parkeringsplader generelt. Arbejdsgruppen er bredt sammensat med repræsentation fra borgerforening, erhvervsliv og andre foreninger med specielle formål.

 

Arbejdsgruppen for trafikalafvikling i Gudhjem og Melsted, drøfter forslag fra de lokale foreninger og evaluerer på gennemførte tiltag.

 

Foreningerne i Gudhjem og Melsted har samlet ønsket, at der tages initiativ til, at få løst parkeringsproblematikken for specielt borgere uden mulighed for, at kunne parkere på egen grund.

 

Forslaget fra de lokale foreninger går ud på, at der indføres parkeringslicenser for beboere i Gudhjem. Parkeringslicensen skal give beboere ret til, at erhverve en parkeringslicens som giver mulighed for, at parkere uden tidsbegrænsning på offentlige p-pladser, hvor der i dag er tidsbegrænset parkering, og på betalingsparkeringen (se bilag med p-licens zone, og bilag med ansøgningen om parkeringslicenser, fra foreningerne i Gudhjem).

 

Vejmyndighed har drøftet spørgsmålet med Bornholms Politi som har givet det nødvendige samtykke til, at der kan gennemføres en forsøgsordning på 2 år. Lovgrundlaget for indførsel af parkeringslicenser er efter vejlovens §§107 stk. 2 og færdselslovens 92 stk. 1 nr 1.

 

I Gudhjem er der i perioden fra 1. juni til 31. august færdselsreguleret med ensretning af overordnede veje og veje af større betydning. Der er i perioden ligeledes betalingsparkering på én af de offentlige parkeringspladser. Alle færdselsregulerende tiltag er indført for, at trafikafvikle Gudhjem på den mest hensigtsmæssige måde i sommerperioden.

 

Betalingsparkeringen er indført af daværende Allinge-Gudhjem Kommune for, at sikre den fornødne cirkulation og medvirke til en mere optimal kapacitetsudnyttelse af parkerings-pladsen. Betalingsparkeringen bidrager med et overskud på ca. 400.000 kr. til parkeringsordningen i Kommunen, svarende til ca. 6.000 kr. pr. p-plads.

 

I forbindelse med indførslen af betalingsparkeringen blev der fra kommunens side tildelt parkeringstilladelse til seks ejendomme i nærhed af parkeringspladsen. Alle ejendomme har særlige udfordringer for parkering på egen grund. De seks ejendomme fik muligheden for, at parkere på parkeringspladsen uden betaling. Der blev ikke ved indførslen mulighed for at erhverve parkeringslicenser. Ordningen for de seks ejendomme bør ophøre, hvis der indføres mulighed for at erhverve en parkeringslicens. 

 

Der er et varierende prisniveau for parkeringslicenser til beboere i kommuner rundt i landet. Prisniveauet spænder fra 175 kr. til ca. 1.000 kr. Omkostningerne til parkeringslicenser bør afspejle, de administrative omkostninger til forsøget, herunder sagsbehandlingen mv., hvorfor det anbefalede prisniveau foreslået fra foreningerne på 300 – 500 kr. formentlig ikke vil dække udgifterne til ordningen. Foreningerne forventer at ca. 20 beboere vil benytte sig af parkeringslicens ordningen. Udgiftsniveauet for gennemførsel af ordningen skønnes fra Teknik & Miljøs side, at udgøre ca. 700 kr. pr. licens. Indtægten skal dække omkostningerne til opsætningen og sagsbehandlingen af parkeringslicenser, udstedelse af licenserne og afregningen heraf.

 

Vejmyndighed har udarbejdet et forslag til vilkår for, at kunne erhverve parkeringslicenser - se bilag med vilkår.

 

Der er i dag registreret følgende parkeringspladser i Gudhjem (nedenfor Helligdomsvej) – se bilag med oversigt over p-pladser.

 

·         25 pladser som ikke er tidsbegrænsede

·         19 pladser som er belagt med 2 timers tidsbegrænsning

·         70 pladser som er betalingsparkering

Økonomiske konsekvenser

Ingen – Gennemføres forsøgsordningen med det forventede antal på ca. 20 udstedte parkeringslicenser, og med det udvidede betalings tidsrum vurderes forsøget med parkeringslicenser, at være udgiftsneutralt. En eventuel mindre indtægt på betalingsparkeringen, finansieres i forsøgsårene af vejdrift. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
P-licens zone Gudhjem (PDF)

2.
Vilkår for erhvervelse af parkeringslicens (DOCX)

3.
Ansøgning om parkeringslicenser i Gudhjem (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Orientering vedr. planlovsændringer

01.01.00I00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Folketinget har den 4. april 2013 vedtaget en ændring af planloven så kommunerne igen ligestilles med en ny landdistriktsbestemmelse. Med lovændringen ophæves en række særregler for 29 kommuner herunder Bornholms Regionskommune, som bl.a. har haft udvidet mulighed for at give tilladelse til byggeri inden for kystnærhedszonen. Til gengæld giver den nye muligheder for at tillade erhverv og bebyggelse i landområderne, og letter muligheden for at sætte mobilantenner op i landzonen. Endvidere fjernes muligheden for at stille krav om tilvejebringelses- og tilslutningspligt af fællesantenneanlæg i lokalplaner.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

Den 1. september 2011 trådte en ændring af planloven i kraft, som gav en række landdistriktskommuner udvidet mulighed for, at planlægge for kystnær byudvikling og for at etablere større udvalgsvarebutikker i byer med over 3000 indbyggere. I forhold til landzoneadministrationen, blev det muliggjort at opføre nye boliger i udkanten af landsbyer og etablere virksomheder i nedlagte landbrugsbygninger. 

 

De væsentligste ændringer:

Med de nye planlovsændringer ophæves den udvidede mulighed for at tillade byggeri inden for kystnærhedszonen i yderkommunerne. For arealer i kystnærhedszonen må kommunalbestyrelsen derfor kun give tilladelse til at opføre ny bebyggelse, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne.

I detailhandelsplanlægningen ophæves muligheden for, hvert fjerde år, at etablere én større udvalgsvarebutik over 2000 m² i bymidten af byer med over 3000 indbyggere.

Ændringerne medfører også, at bestemmelser i gældende lokalplaner om tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg eller om grundejerforeningers pligtmæssige etablering, drift og vedligeholdelse af anlæggene mister deres gyldighed. Fremover kan der ikke stilles sådanne krav i lokalplaner.

Med en ny landdistriktsbestemmelse får alle kommuner desuden udvidet muligheden for at tillade mere erhverv og beboelse i overflødiggjorte bygninger i vanskeligt stillede landdistrikter (Et vanskeligt stillet landdistrikt defineres i det forudgående lovforslag, som et område med faldende beskæftigelse og/eller nedgang i antal husstande, og hvor der samtidig er begrænset pres på arealressourcen).

Endvidere vil teleoperatører fremover kunne sætte mobilantenner op på siloer, skorstene eller eksisterende master i landzonen uden at skulle søge landzonetilladelse hos kommunen først. 

 

Vurdering:

I forhold til ny bebyggelse i kystnærhedszonen indebærer lovændringen, at kravet om en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en kystnær lokalisering er genindført. Kystzonen er dog fortsat en planlægningszone og ikke en forbudszone, men kravene til planlægning er skærpet. 

Ophævelsen af gyldigheden af krav om tilslutningspligt mv. til fællesantenneanlæg i gældende lokalplaner ligger i forlængelse af den forrige ændring af planloven, hvor muligheden for at stille sådanne krav i nye lokalplaner blev fjernet. Baggrunden er at der i dag findes en række andre muligheder for at modtage radio/TV signaler som dels er tilpasset den enkeltes behov og dels kan udføres uden visuelle gener for omgivelserne. Den teknologiske udvikling har dermed overhalet de behov der lå til grund for de oprindelige lokalplanbestemmelser.

Muligheden for at tillade mere erhverv og beboelse i overflødiggjorte bygninger i vanskeligt stillede landdistrikter udvides til at gælde alle overflødiggjorte bygninger og ikke kun i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Det kan fx være et ønske om at indrette boliger i en gammel skole eller produktionsvirksomhed i et nedlagt mejeri.

Muligheden for at sætte mobilantenner op på siloer, skorstene eller eksisterende master i landzonen uden landzonetilladelse, stemmer overens med kommunens hidtidige tolkning af landzonereglerne og medfører derfor ingen ændringer i forhold nuværende praksis på området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
Forslag som vedtaget (PDF)

2.
Om lovforslaget (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Eventuel iværksætning af planlægning for en motorsportsbane ved Rønne

01.02.00P21-0052

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Motorsport ønsker at etablere en motorsportsbane på Bornholm til træning og løbsafholdelse. Motorsportsklubben havde tidligere ansøgt kommunen om tilladelse til at anlægge en motorsportsbane på Bolbyvej 14, Klemensker. Området vurderedes dog uegnet til formålet. Motorsportsklubben har derfor trukket ansøgningen tilbage og har i samarbejde med Teknik & Miljø fundet en alternativ placeringsmulighed ved BOFA i Rønne. Projektet kan midlertidigt behandles som landzonesag, men kun hvis der efterfølgende gennemføres lokalplan mm. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at der iværksættes planlægning for en motorsportsbane ved Rønne gennem indkaldelse af idéer og forslag.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

14. november 2012 ansøgte Bornholms Motorsport om landzonetilladelse til at anlægge en motorsportsbane på et areal ved Bolbyvej 14, Klemensker. I forbindelse med sagsbehandlingen blev ansøgningen sendt i nabohøring. Lokaliseringen indebar kort afstand til flere naboer, der da også fremsendte indsigelser mod placeringen. Herefter blev det vurderet, at etablering af en motorsportsbane ikke vil kunne gennemføres med en landzonetilladelse, og at det heller ikke ville være hensigtsmæssigt med en egentlig planlægning for en motorsportsbane på den ansøgte placering.

På et møde med motorsportsklubben sidst i januar 2013 blev det aftalt, at klubben i samarbejde med Teknik & Miljø undersøgte alternative placeringsmuligheder. Samtidig trak klubben den oprindelige ansøgning tilbage.

Motorsportsklubben har hidtil, som midlertidig løsning, anvendt et areal på Almegård Kaserne til formålet. For at forlænge aftalen kræver kasernen dog, at alt udstyr (hegn, halmballer o. lign.) brugt i forbindelse med kørslen fremover fjernes efter hver gang. Dette vil være meget tidskrævende for klubben, og udgør ikke en holdbar løsning på længere sigt.

Klubben vil gerne hurtigt i gang, og har derfor foreslået et areal ved siden af BOFA i Rønne som et muligt areal til etablering af en motorsportsbane, jf. kortbilag. Arealet vurderes umiddelbart som værende egnet til formålet, med gode adgangsforhold, få eller begrænsede støjgener for naboer, samt gode muligheder for at etablere yderligere støjdæmpende foranstaltninger, hvis det viser sig nødvendigt.

Anlæg af en motorsportsbane vil i første omgang kunne lade sig gøre med en midlertidig landzonetilladelse, gældende i 2-3 år, under forudsætning af at der igangsættes en planlægning for området, og at gældende støjgrænser og eventuelle andre miljøkrav overholdes. En egentlig planlægning for området har en længere tidshorisont, og imødekommer ikke ønsket om at et baneanlæg kan tages i brug allerede til efteråret.  

Motorsportsklubben ønsker at leje arealet. Ejeren af det foreslåede areal, som i dag anvendes til landbrug, er ikke afvisende for idéen, men forudsætter at han får adgang til et tilsvarende areal til dyrkning af afgrøder. Dette kan evt. løses med et mageskifte mellem det påtænkte areal og et tilstødende kommunalt ejet landbrugsareal. Spørgsmålet om ejer og lejerforhold koordineres i givet fald parallelt med en evt. landzonesagsbehandling.

Før der iværksættes landzonesagsbehandling mm. forudsættes det, at Teknik- og Miljøudvalget kan godkende, at der iværksættes planlægning for området, som skal sikre en mere langsigtet løsning for motorsportsbanen. Hvis planlægningen skal realiseres forudsættes det som minimum, at der udarbejdes lokalplanforslag og kommuneplantillæg. Planlægningen kan i givet fald starte op til efteråret gennem indkaldelse af idéer og forslag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
Kortbilag (JPG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Oplæg vedr. udvalgte boligscenarier på Bornholm

01.02.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

11

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet en undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm. Undersøgelsen beskriver bl.a. 6 forskellige scenarier for hvordan bolig og byudviklingen påvirkes, hvis bopælspligten lempes eller opgives. Det foreslås nu, at rapporten danner grundlag for en offentlig debat, herunder afholdelse af et offentligt møde, før Kommunalbestyrelsen til august kan beslutte hvilken boligpolitik der skal gælde fremover. Beslutningen om en fremtidig boligpolitik vil bl.a. blive lagt til grund for et forslag til kommuneplantillæg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at ”Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm” godkendes til offentliggørelse, og at der afholdes et borgermøde om sagen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling godkendt, idet høringsperioden fastsættes til 8 uger og der afholdes borgermøde inden for perioden.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen havde den 17. januar et temamøde vedr. boligpolitik. Efter mødet blev Teknik & Miljø bedt om at beskrive i alt 6 scenarier, i forhold til bopælspligt og beboelse.

Der forventes en offentlig debat om spørgsmålet, som en del af beslutningsprocessen frem mod en ny boligpolitik.

Teknik & Miljø har nu udarbejdet en rapport: ”Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm”. Undersøgelsen forelægges her Teknik- og Miljøudvalget, med henblik på beslutning om offentliggørelse, samt afholdelse af et borgermøde.

Undersøgelsen indeholder en gennemgang af generelle forhold der spiller ind på boligsituationen, f.eks. de regler der styrer området (herunder nye dispensationsmuligheder i forhold til boligreguleringsloven), markedsforhold og indvirkning i forhold til befolknings og samfundsudviklingen. Undersøgelsen beskriver derudover 6 scenarier, og konsekvenserne heraf vurderes.

Som baggrund for undersøgelsen indgår bl.a. tidligere offentliggjort boligrapport ”Boliger på Bornholm”, dokumenter vedr. andre kommuners erfaring, samt interview af lokal ejendomsmægler. Undersøgelsen udgør dermed en skønnet vurdering af udviklingen ud fra de valgte scenarier, baseret på tilgængelige erfaringer og data.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at revidere udvalgte temaer i kommuneplanen, herunder ”Boliger” og Centerstruktur og Byudvikling”. Kommunalbestyrelsens valg af boligscenarie og boligpolitik har direkte betydning for kommuneplanens indhold på disse to områder. Det forventes, at der på baggrund af kommunalbestyrelsens valg af boligpolitik, udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg. Debatten om fremtidige boligscenarier udgør dermed et vigtigt bidrag til kommuneplanlægningen, der efter planen skal gennemføres inden udløbet af 2013.

Det foreslås nu, at ”undersøgelsen af udvalgte boligscenarier på Bornholm” besluttes offentliggjort, og at der, på baggrund heraf, afholdes et borgermøde om fremtidens boligpolitik. Et offentligt møde bør gennemføres inden skolesommerferien.

Bemærkninger og forslag vil efter debatten blive forelagt til den videre politiske behandling af en kommunal boligpolitik, forventet august 2013. Kommunalbestyrelsens beslutninger vil derefter blive lagt til grund for ovenfor omtalte forslag til kommuneplantillæg.

Der gøres opmærksom på at spørgsmålet om bopælspligt reguleres efter boligreguleringsloven, og at beslutninger herom kan effektueres, så snart Kommunalbestyrelsen har besluttet, hvilken model der skal arbejdes videre efter.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
Undersøgelse af udvalgte boligscenarier (DOCX)

2.
Boliger på Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende en hal på Tingsted Savværk.

01.03.03K02-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Resumé

Teknik & Miljø gav den 21. november 2013 landzonetilladelse til opførelse af en hal til etablering af et fuldautomatisk palleanlæg på Tingsted Savværk, Segenvej 22, Vestermarie, 3700 Rønne.

Tilladelsen blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af 2 naboer.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 22. marts 2013 stadfæstet regionskommunens afgørelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ejeren af virksomheden har ansøgt om at bygge en ny hal på 1000 m2 til etablering af et fuldautomatisk palleanlæg. Den nye hal placeres 15 m vest for den eksisterende hal på savværket.

Teknik & Miljø gav landzonetilladelse, hvor det bl.a. blev fremhævet, at projektet var i tråd med erhvervsudviklingsstrategien, hvor projektet understøtter indsatsområde ”Bornholm som Erhvervsø” med målsætningen om øget vækst og øget eksport. Det ansøgte projekt blev også anset for at være i overensstemmelse med de bestræbelser, der på landsplan er for at styrke udviklingen i vanskeligt stillede landdistrikter.

Tilladelsen blev klaget af 2 naboer, der anførte at savværket burde være lagt i et industriområde. Endvidere har regionskommunen efter klagernes opfattelse ikke fulgt klagernes indsigelser i høringsprocessen, og regionskommunen har ikke i tilstrækkeligt omfang taget stilling til støj og trafikgener.

Natur- og Miljøklagenævnet udtaler, at planlovens landzonebestemmelser bl.a. har til formål at varetage planlægningsmæssige hensyn ved at hindre uplanlagt bebyggelsesudvikling i det åbne land, herunder etablering af større erhvervsvirksomheder, samt at beskytte de landskabelige og jordbrugsmæssige værdier i landzone. Erhvervsbyggeri, der ikke har forbindelse med jordbrugserhvervene, skal derfor som hovedregel henvises til erhvervsområder i byzone.

Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte regionskommunens landzonetilladelse. Nævnet har lagt vægt på regionskommunens Natura 2000 vurdering, regionskommunens landskabelige vurdering af området, samt på, at savværker traditionelt er placeret i landzone tæt ved skov. Nævnet lægger endvidere vægt på, at den nye hal opføres i tilknytning til et eksisterende produktionsanlæg.

Nævnet udtaler endvidere at støj fra en virksomhed ikke reguleres i en landzonetilladelse, men af miljøbeskyttelsesloven.

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herefter regionskommunens landzonetilladelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
NMKN´s afgørelse. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevilling til afhjælpning af olieforurening og nedrivning af ejendommen Pedersker Hovedgade 23, Aakirkeby

00.30.08S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i Ejendommen i Pedersker Hovedgade 23 ”Karamellen” været konstateret olieforurening på grunden og i bygningen.

Der skal tages stilling til, hvordan man vil håndtere olieforureningen og hvad der skal ske med ejendommen fremover – herunder meddelelse af anlægsbevilling til afhjælpning af olieforurening og nedrivning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

g) at der gives en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til afhjælpning af olieforurening samt nedrivning af ejendommen Pedersker Hovedgade 23, Aakirkeby

h)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.100.000 kr. finansieret af de likvide midler

i)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø (Facility Management)

j)     at den tomme oprensede grund efterfølgende sættes til salg

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

 

Baggrund

Ejendommen ”Karamellen”, Pedersker Hovedgade 23, 3720 Aakirkeby.

Hovedbygningen er oprindeligt bygget som missionshus. Ejendommen er senere erhvervet af Aakirkeby Kommune, som har brugt lokalerne til ungdomsklub, foreninger o. lign.

 

Ejendommen har tidligere (2007) været sat til salg. Salgsarbejdet er efterfølgende sat i bero pga. olielugt i bygningen og olieforurening på grunden. Det er af to forskellige ejendomsmæglere vurderet, at ejendommen ikke kan sælges så længe der er olieforurening i bygningen eller på grunden.

 

I juli 2008 blev den første rapport med indledende forureningsundersøgelser udarbejdet. Rapporten påviste olieforurening på grunden og i bygningen. I 2009 har Teknik & Miljø foretaget supplerende undersøgelser, der i et vist omfang afgrænsede olieforureningen på grunden. Det er nødvendigt at udføre yderligere undersøgelser for at fastlægge forureningens afgrænsning i forhold til nabogrunde.

 

 

Teknisk vurdering

Ejendommen består af en hovedbygning, der er opført år 1900 med en tilbygning, som i alt udgør 179 m2. På ejendommen er der også et mindre udhus, med et bebygget areal på 28 m2.

 

Bevaringsværdien for hovedbygningen er "2" i henhold til kulturmiljøatlasset for Bornholm (Kulturstyrelsen). Bevaringsværdier er i atlasset fastlagt på en karakterskala fra 1 til 9, hvor 1 er den bedste værdi. Bevaringsværdien er en afvejning af forhold som arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand.

Bygningen er ikke er fredet, og kan rives ned.

 

Det er vurderet, at olieforureningen stammer fra olieudslip henholdsvis i fyrrummet (tilbygningen) og fra olietanken (udhuset).

Der er konstateret olieforurening både i og ved hovedbygningen og tilbygning, samt i jorden under og omkring udhuset.

Olieforureningens udbredelse ind mod naboerne er ikke endeligt afgrænset. Derfor er en supplerende undersøgelse nødvendig.

 

Hovedbygningen er nedslidt og trænger til omfattende istandsættelse. De tekniske installationer er ikke funktionsdygtige. Udhuset er nedslidt og har ingen bygningsmæssig værdi.

 

På grund af den dårlige tilstand og olielugt i bygningen, kan bygningen ikke umiddelbart anvendes til ophold for personer. Hvis hovedbygningen og tilbygningen igen skal i drift, skal der bruges et større beløb til afhjælpning af de olierelaterede indeklimaproblemer, istandsættelse og evt. ombygning.

 

Økonomi og Analyse har vurderet, at da omsætteligheden i Pedersker er ringe og fordi ejendommen vil være vanskelig at finansiere, er mulighederne for salg af ejendommen med bygninger ikke gode. Der er dog vist interesse for at købe den tomme, oprensede grund. Skønnet salgspris for den tomme, oprensede grund er ca. 25.000 kr.

I det sydvestlige hjørne af grunden er der en transformerstation. Ved salg af ejendommen/ grunden, skal køberen acceptere transformerstationen.

 

Afhjælpning

Flere alternative løsningsmuligheder på problematikken er vurderet. Der konkluderes, at løsninger, hvor olieforureningen i jorden ikke oprenses eller bygningen bibeholdes, ikke vil være fagligt forsvarlige, med mulig risiko for grundvandet og for menneskers sundhed ved ophold i bygningen.

 

Der anbefales følgende afhjælpning:

Alle bygninger rives ned. Herefter undersøges forureningens omfang og al forurenet jord fjernes og bortskaffes. Terræn retableres.

Nabogrundene skal undersøges nærmere og evt. olieforurening på nabogrunde skal fjernes og nabogrundene retableres.

 

Anlægsomkostninger (nedrivning, undersøgelser, oprensning og retablering) anslås til at udgøre 1.100.000 kr.

Den tomme oprensede grund sættes efterfølgende til salg.

 

Det årlige driftsbudget udgør 3.000 kr. i tomgangsperioden.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til afhjælpning af olieforurening samt nedrivning af ejendommen, idet det foreslås at udgiften hertil finansieres af de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger

82.07.00Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

15

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

9

 

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger.

 

Med centralisering af bl.a. bygningsvedligeholdelse under BRK Ejendomsservice, er det nu muligt at lave en samlet byggefaglig vurdering på tværs af den kommunale bygningsmasse.

 

I forbindelse med implementering af Facility Management, model i 2007, var det en forudsætning, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje skulle anvendes på bygningsområdet. Denne pulje har tidligere været anvendt til genoprettende renoveringer i kommunens bygninger ifølge de kriterier, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. november 2009.

 

Der indstilles hermed forslag til prioritering af de disponible midler i denne pulje.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)    at de særdeles akutte vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1 godkendes og igangsættes

b)    at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 3.840.000 kr. til vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1, som anført i bilaget

c)    at tillægsbevillingerne på i alt 3.840.000 kr. til vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1 finansieres med 2.140.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 1.700.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

d)    at de i bilaget anførte vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 prioriteres politisk og at der tages politisk stilling til hvilke konkrete projekter der skal igangsættes nu og på længere sigt

e)    at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb til vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 iht. beslutningen under d)

f)    at tillægsbevillingerne til vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 finansieres af de likvide midler (fratrukket medfinansiering fra kvalitetsfondsmidlerne - se bilag)

g)    at eventuelle mindreforbrug ved anlægsprojekternes afslutning tilbageføres til Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje

h)    at anlægsbevillingerne gives til og administreres af BRK Ejendomsservice under de respektive politikområder (Facility Management)

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Punkterne a - c og g - h godkendt. Punkterne d - f sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet prioritering og forslag til finansiering.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Prioritet 2 vedligeholdelsesopgaver prioriteres i henhold til de i bilag 2 anførte prioriteringer begyndende med prioritet 1. Projekterne finansieres af BRK Ejendomsservices driftsbudget i det omfang der er disponible midler.

Sagsfremstilling

I 2010 blev der i samarbejde med eksterne rådgivere gennemført bygningssyn på alle kommunale bygninger (345 ejendomme omfattende ca. 1.000 bygninger på i alt ca. 312.000 m²) med henblik på at udarbejde vedligeholdelsesplaner.

I vedligeholdelsesplanerne for 2011 – 2020 er det gennemsnitlige årlige behov for udvendig bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer opgjort til 38 mio. kr. Af vedligeholdelsesplanerne fremgår det, at der er et væsentligt behov for at løfte bygningsmassen således, at den kan understøtte kommunens servicetilbud og aktiviteter med et sundt indeklima og en tæt klimaskærm.

I forbindelse med bygningsoverdragelsen til BRK Ejendomsservice er der p.t. igangsat et arbejde med at ajourføre vedligeholdelsesplanerne. Der er således allerede identificeret flere vedligeholdelsesopgaver, som har en særdeles akut karakter, som anbefales, som prioritet 1.

 

 

 

Vedligeholdelsesprojekterne som er opdelt i prioritet 1 og 2 fremgår af vedlagte bilag.

 

 

Prioritet 1

 

Aktiviteter under prioritet 1 har en særdeles akut karakter, og er blevet udpeget i forhold til følgende kriterier:

 

 

Vedligeholdelsesaktiviteterne under prioritet 1 er beregnet til at udgøre i alt 3.840.000 kr.

 

Behovet for finansiering fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje vedrørende prioritet 1 udgør 2.140.000 kr., idet der kan opnås 50 pct. medfinansiering, svarende til 1.700.000 kr., fra kvalitetsfondsmidlerne til de anførte projekter på skole- og daginstitutionsområdet.

 

 

Prioritet 2

 

Aktiviteter under prioritet 2 er blevet udpeget i forhold til følgende kriterier:

 

·                            Alvorlig risiko for funktionssvigt eller følgeskader

·                            Synergi med Intern ESCO projekt

 

Vedligeholdelsesaktiviteterne under prioritet 2 er beregnet til at udgøre i alt 5.860.000 kr.

 

Der ønskes en politisk prioritering og stillingtagen til hvilke konkrete prioritet-2-projekter der skal igangsættes nu og på længere sigt.

 

Såfremt alle projekter skal igangsættes udgør behovet for finansiering fra de likvide midler vedrørende prioritet 2 4.540.000 kr., idet der kan opnås 50 pct. medfinansiering, svarende til 1.320.000 kr., fra kvalitetsfondsmidlerne til de anførte projekter på skole- og daginstitutionsområdet.

 

Der gøres opmærksom på, at der kan være flere aktiviteter som indebærer en alvorlig risiko for følgeskader. Der vil blive udarbejdet en opgørelse over hele vedligeholdelsesbehovet for alle kommunale bygninger, som er overgået til BRK Ejendomsservice. Et samlet overblik vil give mulighed for, at benytte stordriftsfordel ved at samle flere aktiviteter under samme udbud.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger.

Specifikation af projekterne fremgår af bilaget.

 

Prioritet 1

 

De samlede anlægsudgifter til projekterne, som udgør 3.840.000 kr., foreslås finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje med 2.140.000 kr. og med 1.700.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Det disponible rådighedsbeløb i Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægspulje udgør pt. 2.241.100 kr. før budgetoverførsler fra 2012. Økonomi og Analyse kan endnu ikke oplyse det eksakte overførselsbeløb, idet fristen for virksomhedernes tilbagemeldinger endnu ikke er udløbet.

 

Prioritet 2

 

De samlede anlægsudgifter til projekterne udgør i alt 5.860.00 kr.

Der ønskes en politisk stillingtagen til hvilke projekter der skal meddeles anlægsbevillinger til.

Såfremt der gives anlægsbevillinger til samtlige projekter udgør behovet for finansiering fra de likvide midler 4.540.000 kr., idet 1.320.000 kr. vil kunne finansieres via kvalitetsfondsmidlerne.

 

Derudover skal det tilføjes, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje også er i spil som en finansieringsmulighed i forbindelse med flytningerne i administrationen. En anden finansieringsmulighed er indtægter ved salg af de udfasede bygninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning i mødet den 25. april 2013, skal Teknik- og Miljøudvalget foretage en prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2.

I bilaget til sagen er der foretaget en administrativ prioritering af projekterne ud fra en faglig vurdering. Projekterne er oplistet i en prioriteret og nummeret rækkefølge.

Endvidere skal Teknik- og Miljøudvalget stille forslag om finansiering.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
Prioritet 1 beskrivelse (PDF)

2.
Prioritet 2 beskrivelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Hans Rømer Skolen, afdeling Mosaik

82.09.05G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK Ejendomsservice søger om anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering på Hans Rømers Skolen, afdeling Mosaik.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)    at ejendommen Stavsdalvej 30, Østerlars tilsluttes fjernvarmeforsyningen

b)    at der gives en anlægsbevilling på 492.500 kr. til fjernvarmekonvertering på Hans Rømers Skolen, afdeling Mosaik

c)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 492.500 kr. finansieret med 246.250 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 246.250 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

d)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Fjernvarmeprojektet i Østerlars by er nu så langt, at Mosaikskolen står foran tilslutning til fjernvarmeforsyningen.

Skolen opvarmedes ind til fornylig med en 300 kw biostoker, der blev monteret på den eksisterende oliekedel fra 1960 tilbage i 2004. Skolen fik da også ny styringsautomatik.

 

 

 

 

Biostokeren og kedel har i det sidste års tid været meget nedslidt og blev forsøgsvis repareret ved årsskiftet. I marts måned gik det galt igen, hvorefter der blev etableret en midlertidig varmeforsyning. I forbindelse med dette blev det konstateret, at det eksisterende varmeanlæg på skolen tabte vand. Ved en efterfølgende normpligtig kontroltrykmåling viste det sig, at skaden var af større karakter end først antaget. En gassporing blev iværksat for at lokalisere bruddet og lækagen er nu stoppet, men bygningsarbejdet er ikke afsluttet.

 

Der er udarbejdet et samlet overslag over arbejder i forbindelse med fjernvarme- konverteringen, samt udbedring af rørbrud i forbindelse med den normpligtige kontrolmåling. Omfanget af fjernvarmekonverteringen bliver således arbejder i fyrrummet med ny vekslerinstallation, ny brugsvandsproduktion og pumper. Reparation af rørbrud samt nedtagning af det eksisterende gamle fyringsanlæg. Der påregnes pt. ikke udført andre energibesparende tiltag på skolen i øvrigt.

 

Overslaget viser en samlet udgift på 425.000 kr. Hertil kommer tilslutningsbidrag samt rådgiver m.m. Der anslås en samlet anlægsudgift på 492.500 kr.

 

Projektet har ikke nogen kortsigtet økonomisk gevinst og kan derfor ikke finansieres af BRKs Interne ESCO projekt.

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygning i Distrikt Midt blev pr. 1. august 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice som et led i implementeringen af Facility Management. Administrationen af dette projekt varetages således af BRK Ejendomsservice.

 

Aktiviteten i bygningen kan henføres til Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Overslaget viser en samlet udgift på 425.000 kr. til vekslerinstallation, brugsvandsinstallation, pumper, elarbejde mv. Hertil kommer tilslutningsbidrag samt rådgiver m.m. Der anslås en samlet anlægsudgift på 492.500 kr., som foreslås finansieret med 246.250 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 246.250 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

De årlige driftsudgifter til fjernvarme forventes at blive kr. 330.000, og forventes at kunne holdes indenfor det afsatte budget til opvarmning efter konvertering til fjernvarme.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse af kommunens boligudlejningsejendomme 2013

82.07.00P20-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 9. januar 2007, at halvdelen af provenuet ved salg af kommunale boligudlejningsejendomme fremover tilgår en pulje til vedligeholdelse og forbedring af de tilbageblevne kommunale boliger for at bringe vedligeholdelsesstandarden op på et rimeligt niveau.

Der søges om en anlægsbevilling til vedligeholdelse af beboelsesejendomme, finansieret af denne pulje.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

k) at der gives en anlægsbevilling på 1.097.000 kr. til de i økonomiafsnittet nævnte vedligeholdelsesarbejder.

l)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.097.000 kr. finansieret af den fra 2012 overførte pulje til vedligeholdelse af restboligmassen

m)  at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har vurderet behovet for vedligeholdelsesarbejder på kommunens beboelsesejendomme og lavet et overslag på priserne. De nedenfor beskrevne vedligeholdelsestiltag vil søges udført i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Siden Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012 meddelte anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse af boligudlejningsejendommene (2. etape), er der solgt en række ledige kommunale boliger.

Halvdelen af det opnåede provenu ved salg af disse boligudlejningsejendomme er blevet overført til puljen til vedligeholdelse af restboligmassen. Rådighedsbeløbet i denne pulje udgør 1.097.069 kr. efter overførsel fra budget 2012.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.097.000 kr. til vedligeholdelse af beboelsesejendomme, finansieret af denne pulje.

Beløbet vil blive disponeret til følgende vedligeholdelsesarbejder (3. etape) på de respektive ejendomme:

 

Marie Kofoeds Vej 1-5, Rønne                              Nyt tag på udhus. Reparation og kalkning

                                                                      af facade mod have inkl. maling af sokkel

                                                                      og bindingsværk. Reparation og kalkning af

                                                                      udhus og hegnsmur.

Marie Kofoeds Vej 7-11, Rønne                            Reparation af trapper og fuger. 

 

Sdr. Allé / Løkkegade, Rønne                               Reparation og omfugning af skorstene, facader og gavle.

Nørregade 46 A-E, Nexø                                     Reparation og kalkning af facader, maling af sokkel og bindingsværk. Reparation og kalkning af hegnsmur.

Jernbanegade 33, Aakirkeby                                Nye tage på stuehus, sidebygning, mellembygning og karnapper.

Pedersker Hovedgade 46, Pedersker                     Maling af facader, gavle, tandsnit og sokkel.

Aasen 49, Nexø                                                 Reparation og kalkning af gavle og facader. Reparation og maling af sokler. Forlængelse af flisegang ved p-plads. Maling af mur i skel.

Alle boliger i Rønne med fjernvarme                     Nye fjernvarmeunits.

 

Buen 1, Tejn                                                     Nyt tag over tilbygning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Nedrivningspulje 2013 – prioritering af midler

01.02.00Ø39-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der er i kommunens budget for 2013 afsat en pulje på 2,5 mio. kr. til nedrivning til at matche de statslige midler fra bygningsfornyelsespuljen. Der er udmeldt en ramme på 2,3 mio. kr. fra staten. Midlerne kan bruges til nedrivning af beboelsesejendomme samt erhvervsejendomme i byer med under 3000 indbyggere. Der foreslås en prioritering af ansøgninger, således at de sager, der kan opnå statsligt tilskud prioriteres først.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

n) at nedenstående sagsforløb følges

o)    at de beskrevne prioriteringskriterier anvendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har fået meddelt en ramme til byfornyelsesformål for 2013, herunder nedrivning af beboelsesejendomme samt erhvervsejendomme i byer med mindre end 3000 indbyggere. Den udmeldte ramme fra staten er på 2,3 mio. kr. Andre bygninger kan nedrives, dog uden statsligt tilskud. Teknik & Miljø modtager jævnligt henvendelser om tilskud til nedrivning herunder en række tidligere driftsbygninger i landzone, hvor der ikke kan opnås statsligt tilskud til.

 

Sagsforløb vedrørende ansøgninger:

Der indføres 2-3 ansøgningsrunder med 1,6 - 2,4 mio. kr. til uddeling i hver (samlet 4,8 mio. kr.). Der lægges et ansøgningsskema med vejledning på hjemmesiden til brug for ansøgerne.

Efter hver ansøgningsfrists udløb foretages en vurdering af alle ejendomme ud fra prioriteringskriterierne. Ejendomme med flest point får positiv forhåndstilkendegivelse. I første omgang prioriteres de ejendomme, hvortil der kan opnås statsrefusion af udgifterne.

Ejer skal herefter søge om nedrivningstilladelse, hvorefter der kan indgås aftale med entreprenører.

Der gives et tilskud på 100 % til nedrivning af ejendomme, der kan opnås statsrefusion til.

Der gives et tilskud på 80 % til nedrivning af ejendomme, hvor der ikke kan opnås statsrefusion.

Ejere af bygninger, der ikke får positiv forhåndstilkendegivelse i den pågældende ansøgningsrunde, får mulighed for at få videreført ansøgningen til en evt. kommende ansøgningsrunde.

Teknik & Miljø fører tilsyn med nedrivningen, og vil kontrollere genanvendelse samt retablering af tomterne.

 

Vedlagt er bilag med prioriteringskriterier.

Økonomiske konsekvenser

Der vil senere blive fremsendt en særskilt sag med henblik på meddelelse af anlægsbevillinger til nedrivning af ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
Prioriteringskriterier (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Teknik- og Miljøudvalget

00.30.14G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser på Teknik- og Miljøudvalgets områder, et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 4,5 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et underskud på 2,5 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 7,0 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

·         at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales. Der udarbejdes et notat med henblik på at finde ikke disponerede midler til finansiering af merforbruget i 2013 til forelæggelse på næste møde.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

 

Drift

politikområde 9 Teknik og Miljø forventes samlet set et merforbrug på 4,9 mio. kr. i 2013 på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et underskud på 3,7 mio. kr. Samlet set forventes et underskud på 8,6 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2013

De største udfordringer på politikområdet

·         Vintertjenesten, hvor der forventes merudgifter på 6 mio. kr. i 2013. Det er tredje vinter i træk, hvilket har store konsekvenser for de øvrige områder i Teknik & Miljø, hvor der spares for at begrænse merforbruget.

·         Fredningserstatninger i forbindelse med fredning af Svartingedalen og Nylars Plantage, som betyder merudgifter for 0,7 mio. kr.

·         Olieforureningssager i Pedersker, Gudhjem og i Rønne (Kapelvej), hvor omfanget af forureningen endnu ikke er fuldstændig kortlagt.

·         Facility Manegement, som er under opbygning, hvilket udfordrer styringen af hele bygningsvedligeholdelsesområdet.  

 

politikområdet 10 Forsyning og drift forventes samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2013 på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 1,2 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 1,6 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes balance mellem forbrug og budget i 2013

 

De største udfordringer på politikområdet

·         BAT: Fortsat udfordring med høje dieselpriser.

·         BOFA: Mere sortering af husholdningsaffald i flere beholdere, samt ny lovgivning

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2013, på Teknik- og Miljøudvalgets områder, viser pr. 31. marts et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et underskud på 2,5 mio. kr.. Samlet set forventes et underskud på 7,0 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr.

 

Der er fra 2012 indstillet overført et samlet underskud på 2,5 mio. kr.. De virksomheder, hvor der fra 2012 er indstillet overført et overskud kan anvende dette til finansiering af drift og anlæg, under forudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af virksomhedernes ansøgninger.

 

 

Tabel: Driftsopfølgning pr. 31. marts 2013

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2013

Indstillet overført til 2013

 

Forventet resultat i 2013 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

9 Teknik og Miljø

-4.912

-815

-3.680

-8.592

-815

10 Forsyning og drift

460

 

1.161

1.621

 

Teknik- og Miljøudvalget

-4.452

-815

-2.519

-6.971

-815

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
TMU, driftsopfølgning på virksomhedsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Budget 2014 - Udvalgets budgetarbejde - maj

00.30.04Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Fortsat drøftelse af Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2014, som skal resultere i et budgetbidrag for Teknik og Forsyningsområdet i henhold til budgetvejledningen for budget 2014. Budgetbidraget skal indgå i kommunalbestyrelsens fælles budgetdrøftelser for 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at udvalget drøfter emner, der kan indgå i budgetprocessen til 2014

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Arbejdet med budget og mål for 2014 inden for Teknik- og Miljøudvalgets område er igangsat i henhold til budgetvejledningen for budget 2014.

 

I mødet vil der blive givet en status på det administrative arbejde med udarbejdelse af et besparelseskatalog, idet det endelige katalog på udvalgets område vil blive forelagt til udvalgets drøftelse på mødet i juni.

 

Det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

 

Jf. budgetvejledningen deltager borgmesteren i behandlingen af punktet.

 

Teknik- og Miljøudvalget har på tidligere møder i marts og april drøftet budgetproces for 2014, og administrationen er i gang med at udarbejde konkrete forslag til besparelser indenfor følgende overordnede emner:

·         Driftsbesparende investeringer, der kan sikre besparelser fremadrettet

·         Organisation og samarbejde i Teknik og Forsyningsområdet

·         Vintertjenesten

·         Strukturændringer

·         Servicereduktioner

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

20

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Ingen bemærkninger.