Referat
Teknik- og Miljøudvalget
04-06-2013 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering vedr. status for ny kommunal affaldshåndteringsplan
  åbent 3 Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013.
  åbent 4 Anlægsbevilling til indkøb af 10 nye busser til BAT
  åbent 5 Endelig vedtagelse af lokalplan nr.072 for et område ved den Gl. havn i Nexø og kommuneplantillægnr. 013
  åbent 6 Lokalplanforslag nr. 073 for et blandet erhvervsområde i Nexø
  åbent 7 Forslag om ny daginstitution ved Industrivej i Nexø
  åbent 8 Evt. bevarende lokalplan for dobbelt- og rækkehusbebyggelser
  åbent 9 Indkaldelse af ideer og forslag forud for evt. planlægning for dagligvarebutik ved Åkirkebyvej/Almindings Runddel
  åbent 10 Orientering om indsatsen i forhold til gamle olietanke
  åbent 11 Forslag om ændring af tilslutningstakster ved Østermarie Vandværk
  åbent 12 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne
  åbent 13 Budget 2014 - Behandling af udvalgets budgetbidrag
  åbent 14 Endeligt administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014
  åbent 15 Budgetsituationen i Teknik & Miljø
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 4 tages af dagsordenen og henlægges til budgetforhandlingerne til 2014

Punkt 12 behandles efter punkt 15

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering vedr. status for ny kommunal affaldshåndteringsplan

07.00.01P15-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Resumé

Den nye kommunale affaldshåndteringsplan skal træde i kraft 01-01-2014. Affaldshåndteringsplanen bygger på rammer udstukket i den nationale Ressourcestrategiplan, der udsendes af Miljøstyrelsen. Da ressourcestrategiplanen er forsinket, forventes affaldshåndteringsplanen tilsvarende forsinket.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Tages til efterretning

Sagsfremstilling

I forlængelse af orienteringen vedr. ovennævnte på dialogmødet afholdt med udvalget den 16. april 2013, kan det nu meddeles, at den nationale Ressourcestrategiplan endnu ikke er udsendt fra Miljøstyrelsen. Det forlyder nu, at den antagelig vil udkomme til august 2013.

 

Miljøstyrelsen har imidlertid endnu ikke officielt meddelt, hvornår Ressourcestrategiplanen vil blive udgivet, ligesom der heller ikke er meddelt ændring af, hvornår de nye kommunale affaldsplaner skal træde i kraft, nemlig den 01-01-2014.

 

Der er 8 ugers høring for nævnte plan, og der er ligeledes 8 ugers høring for den kommunale affaldsplan.

 

Det kan oplyses, at KL har udmeldt, at det er deres holdning, at tidspunktet for ikrafttrædelse af de nye kommunale affaldsplaner bør udsættes, da det er urealistisk, at gennemføre proceduren til tiden, og at udfærdige affaldsplanerne uden et reelt grundlag ikke vil være optimalt.

 

Bofa har udfærdiget kortlægningsdelen og der resterer målsætnings- og planlægningsdelen i affaldsplanen og Bofa vurderer, at det vil tage ca. 7 måneder fra Ressourcestrategiplanens endelige vedtagelse, og til den kommunale affaldsplan er godkendt efter høringsperiode og politisk behandlet i TMU, ØKE og kommunalbestyrelsen, og kan træde i kraft.

 

Med ovenstående begrundelse udsættes Bofas videre arbejde med udfærdigelse af affaldsplanen, indtil vedtagelsen af Ressourcestrategiplanen er en realitet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013.

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunens plan for risikobaseret dimensionering, skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesvalgperiode. Forslag til revision af planen skal behandles i Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen i et møde, efter forudgående behandling i Teknik og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Dimensioneringsplanen blev sidst revideret i foråret 2009 og planen skal således senest revideres og godkendes inden udgangen af 2013. Der er administrativt udarbejdet et udkast til revision af planen, som herved foreligges Beredskabskommissionens behandling.

 

Udkastet tager udgangspunkt i den tidligere plan fra 2009 og tilrettet i forhold til de tilpasninger, som administrativt er gennemført i den mellemliggende periode. Hertil indebærer planen, at den eksisterende kontrakt omkring dykkerberedskabet på Bornholm tilpasses, ligesom materiellet på øens brandstationer optimeres i forhold til opgavefordeling og opgavehyppighed.

 

Planrevisionen blev behandlet og godkendt i Beredskabskommissionen den 1. maj 2013 og blev den 2. maj fremsendt til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Indstilling og beslutning

Beredskabschefen indstiller

at revision af plan for risikobaseret dimensionering godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab angives følgende om redningsberedskabets opgaver:

·        Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

·        Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.  Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.

·        Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil).

·        Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

·        Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet.

 

I § 4 i ovennævnte bekendtgørelse beskrives hvad planen for den risikobaserede dimensionering skal indeholde:

·        Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens § 25.

I udkast til revision af plan for risikobaseret dimensionering er ovennævnte forhold indarbejdet med baggrund i planen fra 2009 ligesom risikoidentifikationen for en række objekter har medført ændringer i risikoanalysen. Udkastet er desuden tilrettet i forhold til de tilpasninger, som administrativt er gennemført i den mellemliggende periode.

I planrevisionen lægges endvidere op til, at den nuværende kontrakt om dykkerberedskabet på Bornholm genforhandles, med henblik på en tilpasning af indsatsen i forhold til de faktiske muligheder for gennemførelse af egentlig redning. I den sammenhæng forventes kontrakten ændret, således at den ikke længere indeholder bestemmelser omkring et 5 minutters redningsdykkerberedskab, men alene indeholder bestemmelser om mulighed for rekvisition af redningsdykkere til bjærgning ved behov. Hertil kan det drøftes om bådberedskabet kan nedlægges.

Materiel og mandskab på øens brand- og hjælpebrandstationer tilpasses løbende i forhold til udviklingen i samfundet. I 2009 blev autosprøjten på hjælpebrandstationen i Gudhjem udskiftet til fordel for en hurtig slukningsenhed (HSE). Dette køretøj har således været indsat i aktivt tjeneste i 4 år og har bidraget positivt til overholdelsen af det fastsatte serviceniveau. Der opleves en kortere samlet responstid og de forskellige opgaver har kunnet løses selvstændigt, uden assistance fra andre brandstationer, i højere grad end forventet. I udkastet til planrevisionen er en tilsvarende ordning således forudsat indført på hjælpebrandstationen i Aakirkeby.

Ved enhver udrykning, skal der ifølge Beredskabsloven afgå en holdleder indenfor 5 minutter efter alarmens afgivelse. I 2009 blev indført holdledervagter på alle øens brandstationer. En holdledervagt medfører, at der til stadighed er én holdleder pr. brandstation, som har vagt og som således skal møde ved en alarm. Dog er holdlederen fritaget for at møde, såfremt han bliver pålagt arbejde af hovedarbejdsgiver. I praksis har vagtordningen betydet, at der langt hen ad vejen møder en holdleder op, men det hænder at vagthavende holdleder ikke møder frem. Antallet af holdledere pr. brandstation er i dag betydelig, hvorfor det fra administrationens side skønnes, at det er sandsynligt at der vil møde en holdleder også selvom vagten nedlægges. I planrevisionen er der lagt op til, at vagten nedlægges. Besparelsespotentialet ved en nedlæggelse af vagten er anslået 240.000 kr.

I juli 2008 overtog kommunerne ansvaret for redning af personer fra de tidligere amter. I den forbindelse overtog kommunerne blandt andet højderedningsopgaven samt opgaven med frigørelse. På Bornholm blev opgaven med højderedning placeret på brandstationen i Allinge. Det blev samtidig fastlagt, at samtlige 5 brandstationer skulle løse opgaven med frigørelse. I gennemsnit køres til 8-10 frigørelsesopgaver om året. Der kan således gå lang tid imellem den enkelte brandmands kontakt med det avancerede værktøj. Dette kan betyde, at den nødvendige kompetence ikke er tilstrækkelig og der foreslås derfor i planrevisionen, at opgaverne fremover begrænses til at blive udført fra 3 af øens brandstationer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Plan for risikobaseret dimensionering 2013 (PDF)

2.
Referat fra Beredskabskommisionens møde den 1. maj 2013. (PDF)

3.
Udtalellse over revideret planforslag for Bornholms Regionskommune (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anlægsbevilling til indkøb af 10 nye busser til BAT

13.05.12Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BAT søger om anlægsbevilling på 17 mio. kr. til indkøb af 10 nye busser til udskiftning af den resterende del af BATs busflåde af gamle busser. Omkostningen til at holde de gamle busser kørende i drift er stigende og kvalitetsforskellen i forhold til de nyanskaffede busser er særdeles tydelig for både kunder og chauffører.

Indkøbet af busser foreslås finansieret med en 60/40 model, hvor 10,2 mio. kr. finansieres af kommunens kassebeholdning, mens 6,8 mio. kr. finansieres af BATs driftsbudget over 10 år fra 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)   at BAT indkøber 10 nye busser i indeværende år

b)   at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 17,0 mio. kr. til indkøb af busser,

c)    at tillægsbevillingen på 17,0 mio. kr. finansieres af de likvide midler,

d)   at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift, og

e)   at BATs driftsbudget reduceres med 680.000 kr. årligt i 10 år fra 2014.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Taget af dagsorden med henblik på, at det indgår i budgetdrøftelserne i 2014.

Sagsfremstilling

BAT fik i juni/juli måned 2012 leveret 12 nye busser efter anlægsbevilling og gennemførelse af udbud til indkøb af busser.

 

Indkøbskontrakten er lavet som en rammeaftale, hvilken giver BRK/BAT ret til at købe op til 22 busser til en fastsat pris, der indekseres med 2% p.a. frem til og med august 2015. Aftalen kan udvides med køb op til 35 busser på samme vilkår. Der skal således ikke gennemføres en ny udbudsforretning ved indkøb af yderligere busser inden medio 2015.

 

De leverede busser har levet op til det forventede både med hensyn til brændstofs økonomi og driftskvalitet. Derudover er der generelt positive tilbagemeldinger fra kunderne på det serviceløft som investeringen i nyt materiel har afstedkommet. Her skal det særligt bemærkes at der er trinfri adgang og at antallet af siddeplader er forøget med 18 stk. pr. bus, hvilket har betydet en stor forbedring for mange daglige brugere af den kollektive trafik.

 

Derudover er busserne leveret med en meget omfattende garanti lydende på 24 måneder fuld garanti uden km-begrænsning samt 36 måneder uden km-begrænsning på motor –gear og bagtøj. Da de leverede busser har kørt mellem 120.000 og 160.000 km på ca. 11 måneder, er det ikke uden betydning at have en sådan garanti, når der kigges på de løbende driftsomkostninger.

 

Den resterende del af BAT’s busflåde er 14-15 år gammel og disse busser har nu tilbagelagt mellem 1,2 og 1,6 mio. km. i henholdsvis Aarhus og på Bornholm. Omkostningen til at holde disse busser kørende i drift er stigende og kvalitetsforskellen i forhold til de nyanskaffede busser er særdeles tydelig for både kunder og chauffører.

 

Busværkstedet bruger store ressourcer på at holde de 10 tilbageværende Aarhusbusserne kørende og status på den tekniske stand derfra er, at det vil medføre ganske store omkostninger at holde busserne kørende igennem en ny synsperiode på 12 måneder. Busserne er synet gennem foråret 2013.

 

En anden årsag til at indstille at skifte resten af den gamle busflåde er, at der pr. januar 2014 indføres en ny miljønorm for nye busser (euro 6 norm), hvilket betyder en prisstigning udover indeksering på ca. 110.000 kr. pr. bus. Dette betyder samtidig, at den tekniske opbygning af busparken ikke vil være standardiseret, hvilket vil fordyre den løbende vedligeholdelsesomkostning.

 

Da der pt. er ca. 4-5 måneders leveringtid fra ordredato på nye busser er det derfor nødvendigt aktivt at forholde sig til udskiftningstidspunktet for den resterende ældre buspark inden for den nærmeste fremtid.

 

De til BAT første 12 leverede busser producerer ca. 70-75 % af alle de kørte ture og derfor kan man ikke forvente den samme egenfinansiering grad på den næste leverance. Her skal det også bemærkes at reservekapaciteten også skal tidsopdateres og det er derfor på 25 -30 % af driften egenfinansieringen ved mindre brændstofforbrug samt vedligeholdelsesomkostninger besparelsen skal opnås. I forbindelse med første leverance nedsattes BAT’ årlige budget med 1,8 mio. kr. i 10 år og det i daværende indstillings beregningsgrundlag er opfyldt med udgangspunkt i det første års drift.

 

Den næste leverance på 10 nye busser vil BAT foreslå finansieret efter følgende 60/40 model med en pris pr. bus på ca. 1,7 mio. kr.:

 

 

 

Denne model vil sikre, at den kollektive trafik på Bornholm i en længere årrække vil have den primære buspark på Bornholm tidsopdateret, uanset om den kommunale busafdeling ikke drives videre efter en eventuel udbudsrunde i 2014. Ved en nedlukning af driftsafdelingen vil samtlige busser således indgå i udbuddet med tvungen overtagelse af de vindende operatører til brug i kontrakterne. Restværdien på busserne vil således tilbageføres til kommunekassen og BAT’s driftsbudgetter reguleres i forhold hertil.

 

Samtidig giver en udskiftning af den resterende buspark BAT sikkerhed for, at der ikke opstår ekstraordinære økonomiske udfordringer grundet teknisk forældelse i de kommende år.

Økonomiske konsekvenser

Der foreslås følgende finansiering af busserne:

Køb af 10 nye busser finansieres af en anlægsbevilling på 17 mio. kr.

 

Anlægsbevillingen foreslås finansieret med en 60/40 model, hvor 10,2 mio. kr. finansieres af kommunens kassebeholdning, mens 6,8 mio. kr. finansieres af BATs driftsbudget over 10 år.

 

Det foreslås, at BATs driftsbudget nedskrives med 680.000 kr. årligt de næste 10 år fra 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Økonomi og Analyse og økonomidirektøren har følgende bemærkninger til ansøgningen:

 

Anskaffelse af busser for i alt 17 mio. kr. i 2013 vil betyde et markant træk på de likvide midler, idet hele anskaffelsen skal betales i 2013 uanset den foreslåede finansieringsmodel. Der kan ikke i budget 2013 peges på finansieringsmuligheder inden for det oprindelige budget.

 

Der er i henhold til lånebekendtgørelsen ikke umiddelbart mulighed for at lånefinansiere anskaffelsessummen. Der er måske mulighed for at ansøge om en lånedispensation inden for de lånepuljer, der er aftalt i økonomiaftalen for 2013 mellem KL og regeringen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i august 2012 meddelt, at lånepuljerne er fordelt til kommunerne, og at puljerne er brugt fuldt ud.

 

Økonomi og Analyse har undersøgt muligheden for at lease buskøbet i KommuneLeasing. Leasingydelsen vil på baggrund af oplysningerne udgøre mellem 1,77 og 1,87 mio. kr. årligt, afhængigt af valget af rentemodel.

 

Det bør endvidere tages i betragtning, at Bornholms Regionskommune ved en eventuel overdragelse af busserne efter en udbudsrunde, næppe vil kunne opnå en betaling, der modsvarer restværdien på busserne. Anskaffelsen af busserne bør derfor ses i sammenhæng med beslutningen om den fremtidige driftsform.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 072 for et område ved den Gl. havn i Nexø og kommuneplantillæg nr. 013

01.02.05P16-0125

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 28. februar 2013 at offentliggøre et lokalplanforslag for et område ved den Gl. havn i Nexø nr. 072 og kommuneplantillæg nr. 013.

Lokalplan- og kommuneplanforslaget har nu været i 8 ugers høring og der er i høringsperioden fra den 28. februar 2013 til den 3. maj 2013 indkommet 1 indsigelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller,

at lokalplan nr. 072 og kommuneplantillæg nr. 013 vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af indsigelsesbehandlingen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at muliggøre udvikling af et bynært erhvervsområde ved Skippertorvet i Nexø til bolig-, turist- og serviceaktiviteter da dette ikke er muligt inden for de gældende rammer.

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 072 ophæves en del af den hidtidigt gældende lokalplan nr. 00-50 for Nexø Havn for så vidt angår det aktuelle lokalplanområde.

 

Lokalplanområdet omfatter en del af området vest og syd for Nexøs ældste havnebassin. Bygningskomplekset i den nordlige del af arealet udnyttes i dag til privat handel og service samt til kontorformål. Desuden indgår en del af arealet ved Skippertorvet. Arealet mod sydøst udnyttes i dag til simple overnatningsfaciliteter, oplag og parkering.


Her udover er et område mellem Sdr. Hammer og Sdr. Landevej udlagt som en aflastende ud- og indkørsel til området for at give mulighed for at reducere den gennemkørende trafik i området.

 

Lokalplanområdet er i alt på ca. 6800 m2.

 

Lokalplanen skal muliggøre følgende:

Delområde A, der omfatter det eksisterende butiksområde ved Skippertorvet, vil fortsat have status som centerområde med anvendelse til privat service, butikker. Lokalplanen tilføjer her mulighed for boliger (flexboliger) indrettet i de eksisterende kontorlokaler på 1. sal i den nordligste bygning.

Delområde B overføres fra erhvervsområde til blandet bolig og erhvervsområde med mulighed for anvendelse til bl.a. kontorer, overnatningsmulighed, privat service, rekreative formål samt mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til produktionslokaler og lignende formål med en naturlig tilknytning til områdets havne og turistaktiviteter.

 

Indsiger er Nexø Havn A/S og Kjærgården Aps.

1.    jf. § 3.1 ikke mulighed for en udvendig elevator da Skipper Torvet ikke må bebygges yderligere.

2.    § 3.2 måske uheldigt formuleret. Det udlægges til blandede bolig og erhvervsformål, men ikke tillader boliger og butikker.

3.    Jf. § 4.1 Bebyggelsesgraden for delområde A må ikke overstige 50 % men er allerede 55 %.

4.    jf. § 4.2. Bygningshøjden må ikke overstige 8.5m, men er allerede 9.5 i dag på Skipper Torvet.

 

Teknik og Miljøs Kommentar

Ad. 1 Det indstilles at § 3.1 tilføjes ” det eksisterende torv Skippertorvet må ikke bebygges yderligere, (tilføjning) bortset fra evt. elevator og eller flugttrappe.

 

Ad. 2 § 3.2 ”Blandede boliger og erhverv” er et planlovsbegreb, der benyttes om områder hvor funktioner er mere blandede. Dette kan give anledning til forvirring fordi begrebet ikke indebærer, at der automatisk kan tillades boliger. I dette tilfælde tillades kun overnatningsfaciliteter.

 

Det anbefales, at § 3.2 tilføjes: Mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler tillades. Boliger og butikker tillades ikke i delområdet ……..  (-og butikker- fjernes). 

 

Ad.3 Det indstilles at indsigeren imødekommes og § 4.1 ændres til ”Bebyggelsesprocenten for delområde A må ikke over stige 60 og bebyggelsesprocenten for delområde B må ikke overstige 50”.

 

Ad.4. Kommuneplanrammen er fastlagt til 8,5 m. Det indstilles, at indsigelsen ikke imødekommes, da bygningshøjden på den eksisterende kontorbygning er et eksisterende lovligt forhold. Det vurderes i den sammenhæng, at det om nødvendigt er muligt at dispensere til nuværende bygningshøjde.

 

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Lokalplanforslag 072 (PDF)

2.
Indsigelse fra Kjærgården A/S og Nexø Havn (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Lokalplanforslag nr. 073 for et erhvervsområde ved Industrivej i Nexø

01.02.05P21-0315

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i februar 2013, at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag for et eksisterende erhvervsområde ved Industrivej i det sydlige Nexø, for at muliggøre detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag. Et mindre delområde mod sydvest er udtaget, da det ønskes anvendt til institutionsformål mm.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller,

at lokalplanforslag nr. 073 for et erhvervsområde ved Industrivej i Nexø sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Industriområdet i det sydlige Nexø er med tiden overhalet af udviklingen i området, idet den hidtil gældende lokalplan nr. 3 ”industriområde Nexø” fra 1979, kun tillader lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt lagervirksomheder.

Lokalplanområdet har over årene udviklet sig til også at rumme handelsvirksomheder som autoforhandlere, byggemarked, have- og plantecenter m.m.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med den faktiske anvendelse, og for at tilgodese fremtidige behov, indeholder denne lokalplan mulighed for lettere industri- og værkstedsvirksomheder samt lagervirksomhed, samt særligt pladskrævende varegrupper.

Ved at muliggøre ”særligt pladskrævende varegrupper”, tillades, at lokalplanens område også kan rumme butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer.

Lokalplanen skal bl.a. muliggøre en ny Jem & Fix i området.

 

Lokalplanen er tilføjet screeningsskema i henhold til miljøvurderingsloven, der konkluderer at der ikke skal udarbejdes miljørapport (offentliggøres sammen med lokalplanforslaget).

 

Børne- og Skoleudvalget, der har afsøgt flere muligheder for etablering af en daginstitution i tilknytning til skov og strand, anmoder nu om mulighed for at placere en ny daginstitution på en del af et areal i Nexø syd, der oprindeligt indgik i lokalplanområdet.

I konsekvens heraf foreslås det nu, at den del af erhvervsområdet, som ønskes anvendt til en daginstitution, samt et tilstødende erhvervsareal umiddelbart vest for (påtænkt anvendt til solceller eller lign.) udgår af lokalplan 073 (se andet dagsordenpunkt vedr. planlægning af dette område). I lokalplanforslag 073 fremgår, at det udtagne område først kan tages i anvendelse, når der er udarbejdet en ny lokalplan for området.

 

Lokalplan nr. 3 fra 1979 ophæves ved vedtagelsen af lokalplan 073.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Lokalplanforslag nr. 073 (PDF)

2.
Miljøsceening Lp nr. 073 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Forslag om ny daginstitution ved Industrivej i Nexø

01.02.05P21-0322

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget anmoder om mulighed for at placere en ny daginstitution på et erhvervsareal mellem Langedebyvej og Industrivej i Nexø. Denne placering vil være en så væsentlig ændring af områdets anvendelse, at der skal foretages forudgående indkaldelse af ideer og forslag før en eventuel beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag kan finde sted

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at der indkaldes ideer og forslag.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at nedlægge 2 ældre daginstitutioner i Nexø og erstatte dem med en ny daginstitution. I den forbindelse har udvalget i den senere tid afsøgt flere mulige placeringer i Nexø området for etablering af en daginstitution, med nær adgang til skov og strand.

Udvalget anmoder nu om mulighed for at placere en ny daginstitution på et erhvervsareal i det sydlige Nexø mellem Industrivej og Langedebyvej, hvilket kræver planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan, samt forudgående indkaldelse af ideer og forslag, da der er tale om en væsentlig ændring af områdets anvendelse.

Der er ifølge Miljøgruppen i Teknik & Miljø ikke miljøproblemer fra virksomheder i området i dag, som forhindrer etablering af en daginstitution i området.

En etablering af en daginstitution på området vil dog medføre, at det omkringliggende erhvervsområde fremadrettet kun må anvendes som erhvervs- og industriområde med forbud mod "generende virksomheder".

Teknik- og Miljøudvalget har p.t. et lokalplanforslag nr. 073 ”for et erhvervsområde ved Industrivej i Nexø” under behandling. Lokalplanens afgrænsning omfatter også det aktuelle delområde som ønskes anvendt til daginstitution. I lokalplanforslaget er det indtil videre bestemt at delområdet ikke må tages i anvendelse, før der er udarbejdet en lokalplan for området.

En planlægning for en daginstitution i delområdet vil derfor ikke være i strid med lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Luftfoto med lokalplan nr. 073 afgrænsning. Daginstitutionen ønskes placeret på en del af delområde B.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Ny daginstitution i Nexø (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Evt. bevarende lokalplan for sammenhængende dobbelt- og rækkehusbebyggelser

01.02.05P21-0318

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

En række homogene boligkvarterer bestående af ens dobbelt- eller rækkehuse opført i 1940’erne og -50’erne foreslås beskyttet af en bevarende lokalplan.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

a)   at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter udarbejdelsen af en enkelt udformet bevarende lokalplan. Planforslaget offentliggøres senest om 1 år

b)   at husejere, der i den mellemliggende periode måtte ønske at foretage bygningsændringer i strid med bestemmelsen i den kommende lokalplan, bliver varslet om en forudgående retsvirkning af lokalplanen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

·        Sagens principielle indhold

Baggrunden for sagen er en konkret henvendelse, som rejser et principielt spørgsmål.

Teknik & Miljø har modtaget forespørgsel fra en håndværker, som har til hensigt at udskifte taget på halvdelen af et dobbelthus på Harbovej i Rønne. Bebyggelsen består af et antal ens dobbelthuse. Når et tag skal udskiftes, er husejeren som udgangspunkt forpligtet til opfylde de nye strenge isoleringskrav i bygningsreglementet. I det konkrete tilfælde vil konsekvensen blive, at tagfladen på halvdelen af dobbelthuset skal forhøjes med ca. 30 cm.

Teknik & Miljø vurderer, at helhedspræget i det bevaringsværdige område vil blive påvirket væsentligt af den mulige tagændring. Området med de ens huse er ikke omfattet af lokalplan.

Efter bygningsreglementet er en forhøjede af taget tilladt, og der skal ikke søges om byggetilladelse.

Hvis ejendommen bliver omfattet af en bevarende lokalplan, har husejeren ”automatisk” dispensation til ikke at opfylde de nye, strengere isoleringskrav, hvis han derved kan sikre bygningens bevaringsværdier.

Sagen rejser derfor det principielle spørgsmål, om den aktuelle bebyggelse samt fire andre tilsvarende bevaringsværdige bebyggelser bør sikres med en bevarende lokalplan. Der er tale om bebyggelser med et antal helt ens dobbelt- eller rækkehuse på Harbovej, Fabriksvej og Blykobbevej i Rønne samt på Sverigesvej og Paradisvej i Nexø (se bilag med fotos).

Bebyggelserne, der er fra 1940’erne og -50’erne, er opført i røde mursten, med røde tegltage samt med hvide vinduesrammer. Som samlede helheder har de markante miljømæssige kvaliteter.

Harbovej i Rønne rummer et karakteristisk eksempel på en homogen bebyggelse af dobbelthuse, som ikke er omfattet af en bevarende lokalplan.

 

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at de overordnede karaktertræk for de pågældende kvarterer bliver bevaret. Teknik & Miljø foreslår, at der igangsættes udarbejdelse af en enkelt udformet bevarende lokalplan med disse bestemmelser:

a)   Ved istandsættelse skal de ydre proportioner og materialer på tag, og facader bibeholdes.

b)   Der må ikke opføres ny bebyggelse mellem vejskel og facadelinje.

 

·        Den aktuelle byggesag

Som nævnt i indledningen er dette dagsordenspunkt foranlediget af en henvendelse i en konkret. Den pågældende håndværker er blevet orienteret om, at Teknik- og Miljøudvalget ved møde den 7. maj vil tage stilling til om der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for bebyggelsen. 

For at sikre formalia vil kommunen kunne varsle et forbud mod at hæve tagfladen. Herved vil ejeren af huset få ret til at udskifte taget uden samtidigt at hæve det. Et forbud efter planlovens § 14 tillægger en kommende bevarende lokalplan en forudgående retsvirkning, som er gældende i 1 år. Inden udløbet af denne 1-årige periode vil kommunen så kunne offentliggøre et forslag til en bevarende lokalplan, hvis retsvirkninger herefter vil være de gældende.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Billeder af bebyggelser som foreslås omfattet af bevarende lokalplan (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Indkaldelse af ideer og forslag forud for evt. planlægning for dagligvarebutik ved Åkirkebyvej/Almindings Runddel  

01.02.05P16-0126

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget ansøgning om principbehandling af et projekt til etablering af dagligvarebutik på adressen Åkirkebyvej 49 i Rønne, samt igangsætning af den nødvendige planlægning for projektet.

Sideløbende hermed har andre aktører på dagligvaremarkedet rettet henvendelse til kommunen med orientering om tilsvarende planer på andre adresser i det samme nærområde.

En realisering af en dagligvarebutik i området vil forudsætte en ændring af kommuneplanen. Planprocessens første fase er derfor i henhold til planloven en indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller,

at Teknik & Miljø indkalder ideer og forslag fra offentligheden som grundlag for en eventuel beslutning om udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for en dagligvarebutik i området i nærheden af Almindings Runddel i Rønne.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Reitan Ejendomsudvikling A/S har igennem ca. halvandet år haft dialog med Bornholms Regionskommune om at etablere REMA 1000 butikker flere steder på Bornholm. I Rønne ønskes etablering af en 1.000 m2 stor dagligvarebutik etableret på matr. nr. 201 a og 209 e Rønne Markjorder, som er beliggende tæt ved Almindings Runddel mellem Almindingsvej og Åkirkebyvej.  De aktuelle ejendomme, er beliggende i kommuneplanens rammeområde 101.E.13, der er udlagt til erhvervsområde til lettere industri. Området er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt.

Andre dagligvarekæder har i den senere tid tilkendegivet, at de arbejder på tilsvarende planer, som også inkluderer etablering af en dagligvarebutik i området i nærheden af Almindings Runddel/Åkirkebyvej/Zahrtmannsvej. Kommunen har dog endnu ikke modtaget ansøgninger om disse projektideer.

Etablering af en dagligvarebutik i området ved Almindings Runddel/Åkirkebyvej/Zahrtmannsvej vil kræve tilvejebringelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, som udlægger de pågældende ejendomme til en enkeltstående butik, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning, jf. planlovens § 5, stk. 1, nr. 2. Denne lovbestemmelse er undtagelse fra reglen om at butikker skal placeres i bymidter. Der er jf. planloven kun mulighed for at planlægge for én enkeltstående butik i området, og dens størrelse skal tilpasses indbyggertallet i det umiddelbare nærområde, dvs. det boligområde, der ikke allerede bliver betjent af dagligvare­butikkerne i Rønne bymidte, af Netto-butikken i lokalcentret Vibegården samt af den enkeltstående dagligvarebutik på Sagavej i Rønne Syd.

Forud for en eventuel beslutning om at foretage den nødvendige ændring i kommuneplanen skal kommunen indkalde ideer og forslag fra offentligheden. Indkaldelsen skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Principansøgning Rema 1000, Rønne (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Orientering om indsatsen i forhold til gamle olietanke

09.08.30A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Teknik & Miljø ønsker at orientere Udvalget om mål, midler og resultater i forbindelse med de senere års indsats i forhold til gamle olietanke.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller:

                  at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Orientering modtaget

Sagsfremstilling

Baggrund

På Bornholm ses hvert år flere forureninger på grund af utætte villaolietanke. Der er ofte tale om omfattende jordforurening, som kan true indeklima og grundvand, og Teknik & Miljø vil derfor normalt kræve jorden oprenset.

Sagen er særlig alvorlig, hvis tanken er for gammel og dermed ulovlig, idet oliebranchens forsikringer i så fald ikke dækker udgiften til oprensning, og husejeren selv skal udrede disse gerne meget store beløb.

Sagerne er administrativt ganske tunge og Teknik & Miljø besluttede derfor i 2010, at man ville søge at overføre ressourcer fra en afhjælpende til en forebyggende indsats.

 

Generelle virkemidler

Det primære virkemiddel er at sørge for, at ejere af gamle olietanke er grundigt orienteret om tankens alder og om konsekvenserne af et eventuelt udslip.

For at kunne kontakte disse ejendomme, er det nødvendigt med en registrering af tankene med alder og adresse.

Bygnings- og Boligregisteret (BBR) indeholder oplysninger om olietanke og er det tætteste kommunen kan komme på en systematisk registrering. Samtidig er det enkelt at udtrække lister herfra og sortere på alder af tankene.

Beklageligvis havde de gamle kommuner en ret forskellig praksis med hensyn til brug af BBR, og det er ikke i alle tilfælde blevet registreret i BBR, når tanken er blevet sløjfet eller udskiftet.

Sideløbende med orientering går kommunens indsats derfor på at sørge for, at BBR bliver opdateret med de aktuelle oplysninger.

 

DIADEM

Statens DIADEM-projekt har som mål, at ejendomsmæglere selv skal kunne trække digitale oplysninger om ejendomme, der er sat til salg. Ulovlige olietanke vil påvirke huspriserne og også af denne grund er det særdeles vigtigt, at BBR indeholder de korrekte oplysninger om olietanke.

Som hjælp i denne proces har Erhvervs- og Byggestyrelsen sørget for, at alle oplysninger om olietanke fra kommunernes sagsakter er blevet overført til BBR.

 

Status i starten af 2011

Efter Erhvervs- og Byggestyrelsen indsats var der i kommunens BBR registreret 6.618 olietanke under 6.000 l, hvoraf de 1.892 var ulovlige. Det var dog på forhånd klart, at den væsentlige del af disse var fejlregistreringer.

 

Initiativer

En systematisk sag - for sag - behandling er ikke hensigtsmæssig med så store sagsmængder. Med de ressourcer, der kunne afsættes til dette, ville det ikke være muligt at gøre en egentlig forskel inden for en overskuelig årrække.

Teknik & Miljø valgte derfor en række andre virkemidler, med primær fokus på at få afsluttet de sager, hvor olietankene reelt er udskiftet eller sløjfet.

Blandt de valgte virkemidler skal især nævnes:

-    Orientering om gamle olietanke i TV2-Bornholm.

-    Orientering i Rytterknægten

-    Orientering på BRK’s hjemmeside.

-    Personligt fremmøde til ca. 400 ejere af ulovlige tanke i forbindelse med affaldskampagnerne i 2011 og 2012.

-    Samkøring af BBR med Forsyningsselskabernes lister over sløjfede olietanke.

-    Udsendelse af ekstra BBR-meddelelse til samtlige resterende ejere af ulovlige tanke (i alt 1300 stk.) med meddelelse om, at der var registreret ulovlige tanke på adressen.

 

Resultater

Indsatsen har medført, at en hel del ejendomme har valgt at sløjfe deres gamle tank, og at et meget stort antal ejendomme har indsendt dokumentation for, at deres tank allerede er sløjfet og udskiftet.

En år for år optælling ses i figuren nedenfor.

 

 

Videre indsats

Teknik & Miljø vil fortsætte med de virkemidler, der har vist sig effektive og vil tage andre i brug hen ad vejen.

Som næste skridt vil der desuden blive foretaget en samkøring af BBR med Skorstensfejerfirmaernes lister over opvarmningsformer. På den måde øger vi kvaliteten af data i BBR, hvilket er til gavn for borgerne, men også er vigtigt i forbindelse med varmeforsynings- og energiplanlægning, hvor data i BBR kan ligge til grund.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Forslag om ændring af tilslutningstakster ved Østermarie Vandværk

13.02.00S55-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

I samråd med Teknik & Miljø har Østermarie Vandværk udformet vedlagte forslag til ændrede tilslutningstakster. Den ændrede takstpolitik forventes at give en positiv udvikling af den almene vandforsyning i forsyningsområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller:

                  at takstændringen godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

 

Aktuelle forhold

Teknik & Miljø har i dagsorden af 7. maj orienteret om vandforsynings-mulighederne i det åbne land.

I Bornholms Regionskommunes vandforsyningsplan 2005-2016 har Østermarie Vandværk fået tildelt et forsyningsområde, som vist i bilag 1. Hensigten er, at vandværket, inden udløb af planperioden, skal have ledninger i alle dele af forsyningsområdet, således at alle ejendomme i området har mulighed for at blive tilsluttet.

Som det også fremgår af figuren, er dette dog langt fra nået, og en fremskrivning af den hidtige udvikling tyder på, at målet ikke kan nås inden 2016.

 

Økonomi

Teknik & Miljø har drøftet situationen med vandværket, og det er aftalt, at visse yderligt liggende områder kan tildeles nabovandværker i en kommende vandforsyningsplan.

De centrale dele af området må dog fortsat høre under Østermarie Vandværk.

Vandværket har oplyst, at det basale problem er, at overfladeterrænet er særdeles klipperigt, og at det derfor er meget dyrt at anlægge forsyningsledninger (det koster typisk 3.000 - 4.000 kr. pr. løbende meter i klippeområder).

Hvis ansøgere bor flere hundrede meter fra eksisterende ledninger har vandværket været nødt til at afvise at forsyne ejendommen, idet udgiften vil være mange gange den forventede indtægt. Teknik & Miljø har godkendt, at vandværket undlod at forsyne i disse konkrete tilfælde.

For dog at kunne forsyne inden for et snævrere område, har vandværket ret høje priser for tilslutning: 29.000 kr. + moms for private i landzone og 49.000 kr. + moms for virksomheder. Vandpriserne er endvidere de højeste på øen.

Østermarie Vandværk har haft driftsunderskud gennem de sidste år og har aktuelt en meget lille likviditet og en stor gæld, der skal afdrages (regnskab i bilag 2). Vandværket må derfor indtil videre holde sig til investeringer, der giver overskud på kort sigt, foruden de lovgivne renoveringer.

 

Forslag til afhjælpning

I et forsøg på at igangsætte en udvikling har Teknik & Miljø foreslået, at vandværkets tilslutninger fremover afregnes med den reelle pris for ledningsarbejde o.a. Derudover betales et fast engangsgebyr som hovedanlægsgebyr (takstblad bilag 3).

Den ændrede prispolitik vil betyde, at ejendomme tæt ved eksisterende ledninger får mulighed for at blive tilsluttet til en lav pris og vil dermed medvirke til udviklingen af ledningsnettet.

Langt fra ledningsnettet vil prisen for tilslutning i mange tilfælde være uoverkommelig for en enkelt husstand. Der opfordres derfor til, at naboejendomme går sammen og får et samlet tilbud fra vandværket.

 

Privat vandindvinding

I de nuværende retningslinjer gives der ikke tilladelse til at anlægge egen vandforsyning, hvis der er mulighed for at blive forsynet fra alment vandværk. Med den ændrede takstpolitik er det altid muligt for Østermarie Vandværk at forsyne, men i mange tilfælde vil det ikke være realistisk for ansøgeren.

I følge Vandforsyningsplanen kan der gives tilladelse til anlæg af egen boring, hvis prisen for dette er mindre end prisen for tilslutning til vandværk. I Østermarie Vandværks område vil det fremover være dette kriterium, som Teknik & Miljø lægger til grund ved behandling af ansøgninger om egen vandforsyning.

 

Generelt

På Bornholm arbejder 7 vandværksselskaber med en fast tilslutningspris, mens man på de resterende 7 betaler de faktiske udgifter for tilslutningen. Begge dele er inden for lovens rammer.

Teknik & Miljø anbefaler, at der er en fast tilslutningspris, idet det skønnes at give den mest jævne udvikling i forsyningsområdet, og at være mest rimeligt overfor forbrugerne.  Ved Østermarie Vandværk må det dog erkendes, at denne prispolitik har medført en stagnerende udvikling, og i dette isolerede specielle tilfælde støtter Teknik & Miljø derfor ideen om, at der fremover tilsluttes efter regning.

En yderligere fordel er, at disse regler er enklere at forstå og administrere end de hidtidige, som medførte en vedvarende uklarhed omkring hvilke ejendomme, der reelt havde mulighed for tilslutning.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Forsyningsområde og vandforsyningsmuligheder (DOCX)

2.
Regnskab (PDF)

3.
Takstblad (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne

05.01.12S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrersen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø søger om anlægsbevilling til kabellægning af belysningsanlæg i Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

c)    at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2013

d)   at tillægsbevillingen på 2.500.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

e)   at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Udvalget indstiller punkt a-c, idet anlægsbevillingen ændres til 600.000 kr. til nedgravning af kabler og nødvendig udskiftning af elmaster, at tillægsbevillingen på 600.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje vedr. vejanlæg, og at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 9.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

Østkraft gennemfører fra 2013 og de kommende år en større kabellægning af deres elforsyningsanlæg kombineret med etablering af fibernet, for 2013 kabellægges ca. 6.200 meter i Rønne by. For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, tilbydes det at medtage gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet.

Eksisterende masteanlæg, der skønnes at have en fortsat levetid på over 10 år, bibeholdes som gadebelysningsmaster, øvrige master skal udskiftes. Eksisterende belysningsarmaturer der kan genanvendes, bibeholdes, mens øvrige udskiftes med nye energivenlige armaturer. Det samlede gadebelysningsprojekt forventes at beløbe sig til 2,5 mio. kr. Ledningsstrækninger fremgår af vedhæftede oversigt.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 23.447.445 kr. Af den samlede pulje på 23.447.445 kr. er der allerede disponeret 17.600.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådighedsbeløb på 5.847.445 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til kabellægning af belysningsanlæg for 2013 vil beløbe sig til 2.500.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Oversigt over gadebelysningsrenovering 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Budget 2014 - behandling af udvalgets budgetbidrag

00.30.04Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag for 2014 er udarbejdet i henhold til budgetvejledningen for budget 2014 samt retningslinjer fra direktionen. Budgetbidraget vil indgå i kommunalbestyrelsens fælles budgetdrøftelser for 2014 på budgetseminar 3.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyningsområdet indstiller

at budgetbidraget for 2014 godkendes og sendes til Økonomi og Analyse

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Budgetbidraget, som skal behandles af Teknik- og Miljøudvalget, indeholder følgende

 

Budgetbidraget er vedlagt i bilag.

 

Der foreslås ingen opprioriteringsforslag.

 

Nedprioriteringsforslagene indgår i et administrativt udarbejdet sparekatalog, som drøftes i udvalget. På Teknik- og Miljøudvalgets område er der stillet forslag til nedprioriteringer for 11,2 mio. kr. i 2014.

 

Anlægsforslagene indeholder bl.a. investering i gadebelægning i byerne på 10 mio. kr., som vil kunne spare 0,5 mio. kr. årligt på den løbende drift. Endvidere forslag om investering i ukrudtsbekæmpelse, fleksibel borgeradgang til skolerne, pulje til matchning af statslige midler til nedrivning af beboelsesejendomme mv., samt andre forslag, som fremgår af bilagsmaterialet.

Forslag til takster er anført i 2013 priser. Taksterne forelægges igen i 2014 priser til 1. behandlingen af budgettet.

 

Forslag til mål og handlingsplan behandles i Teknik- og Miljøudvalget i særskilt sag.

Økonomiske konsekvenser

Budgetbidraget fra Teknik- og Miljøudvalget indeholder udvalgets oplæg til kommunalbestyrelses fælles budgetdrøftelser for 2014 på budgetseminar 3.

 

Der er følgende økonomi forbundet med forslagene i budgetbidraget:

 

Beløb i 1.000 kr. (2013-priser)

2014

2015

2016

2017

Op- og omprioriteringsforslag

0

0

0

0

Anlægsforslag

18.250

3.300

0

0

Adm. nedprioriteringsforslag

-11.200

-11.400

-11.500

-11.600

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Budgetbidrag TMU: Politikområdebeskrivelse 9 (PDF)

2.
Budgetbidrag TMU: Politikområdebeskrivelse 10 (PDF)

3.
Budgetbidrag TMU: Anlægsforslag (PDF)

4.
Budgetbidrag TMU: Forslag til takster (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Endeligt administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

01.01.02P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Alle udvalg har behandlet et administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 på møderne i maj. I første omgang blev målene præsenteret uden økonomi.

På baggrund af udvalgenes bemærkninger til oplægget er der administrativt arbejdet videre med oplægget, ligesom økonomien i det enkelte mål er vurderet.

Det er derfor det endelige administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 som forelægges udvalgene med denne sagsfremstilling. Oplægget vil indgå som materiale til budgetseminar 2 den 18. juni 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møderne i maj drøftet et oplæg til mål og handlingsplan for 2014. På baggrund af udvalgenes bemærkninger til oplægget er der administrativt arbejdet videre med oplægget. Samtidig er økonomien i det enkelte mål vurderet.

Nogle mål vurderes at kunne holdes inden for den økonomiske ramme, mens andre mål forudsætter, at der afsættes særskilt økonomi til området for at kunne nå målet, jf. bilaget.

 

Måloplægget vil være en del af materialet til budgetseminar 2, som holdes den 18. juni.

På budgetseminaret vil sammenhængen mellem mål og økonomi blive tydeliggjort, så målene og dermed handlingsplanen for 2014 bliver knyttet op på budgettet for 2014.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet under det enkelte mål i bilaget og vil indgå i drøftelserne af budget 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Budgetsituationen i Teknik & Miljø

00.30.14G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

For at bringe Teknik & Miljøs forbrug i balance med budget 2013, skal der findes finansiering til det forventede merforbrug i 2013 på 3,8 mio. kr. I bilaget til sagen gennemgås den økonomiske udvikling i Teknik & Miljø siden 2010. På den baggrund kan Teknik og Miljø alene anbefale en yderligere besparelse på 0,2 mio. kr. i driftsbudgettet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)   at udvalget drøfter konsekvenserne af den økonomiske situation og

b)   at udvalgt beslutter hvilke af de foreslåede finansieringsmuligheder der skal peges på for at sikre budgetoverholdelse for Teknik & Miljø i 2013

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Punktet drøftet. På baggrund af de fremkomne bemærkninger genoptages punktet på næste møde i Teknik- og Miljøudvalget, hvor udvalget præsenteres for konkrete forslag til besparelser i 2013

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 vedr. Teknik- og Miljøudvalget, har udvalget anmodet Teknik & Miljø om en beskrivelse af den økonomiske situation i Teknik & Miljø.

 

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. i 2013 på Teknik og Miljøs område. Derudover overføres et underskud fra 2012 på 3,7 mio. kr.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet vedlagte notat om de økonomiske udfordringer, der har præget økonomien siden vinteren 2009/10. De massive merudgifter til snerydning og vintervedligeholdelse har haft store negative konsekvenser for hele området under Teknik & Miljø.

 

 

Økonomiske konsekvenser

For at bringe Teknik & Miljøs forbrug i balance med budget 2013, skal der findes finansiering til det forventede merforbrug i 2013 på 3,8 mio. kr.

 

Teknik & Miljø kan foreslå følgende i 2013:

 

Der udestår dermed at finde finansiering til 3,6 mio. kr. i 2013 til at dække de forventede merudgifter til vintervedligeholdelse i 2013

 

Teknik & Miljø kan ikke anbefale, at følgende besluttede prioriteringer ikke sættes i værk, men vil pege på dem som mulige, hvis det vurderes uopsætteligt:

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Notat om budgetsituationen i Teknik & Miljø (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

16

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Udvalget ønsker vinterregulativet revurderet med henblik på at justere serviceniveauet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013

Ingen bemærkninger