Referat
Kommunalbestyrelsen
31-01-2013 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Indkaldelse af stedfortræder
  åbent 3 Støtte til omlægning til økologi i kommunale køkkener
  åbent 4 Klemensker Fritidshus driften aug. 2011 til sep. 2012.
  åbent 5 Nordlandets Ridecenter - overdragelse af matrikel 24-d, Rø
  åbent 6 Udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden
  åbent 7 Lokalplan nr. 070 forslag til et nyt sommerhusområde ved Allinge
  åbent 8 Dansk Supermarked har stillet planerne om en Føtex i bero
  åbent 9 Anlægsbevilling til renovering af broer 2013
  åbent 10 Oplæg til Handlingsplan 2013
  åbent 11 Likviditetsoversigter pr. 31. december 2012
  åbent 12 Medlem til Det lokale Beskæftigelsesråd
  åbent 13 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

1

 

 

Fraværende

Betina Haagensen, Erik A. Larsen, Erik Lund Hansen, Lene Feldthus Andersen, Ole Dreyer,

Henry Schou Madsen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Henrik Kofod er indkaldt som suppleant for Betina Haagensen

Else Merete Knoop er indkaldt som suppleant for Erik A. Larsen

Inge Holm er indkaldt som suppleant for Ole Dreyer

Bjarne Westerdahl er indkaldt som suppleant for Erik Lund Hansen

Jens Oskar Pedersen er indkaldt som suppleant for Lene Feldthus Andersen

 

Ved behandlingen af pkt. 2 har Kirsten Wendell meldt afbud og Preben Nørregaard Pedersen er indkaldt som suppleant for Kirsten Wendell.

 

Tillægsdagsordenen blev godkendt og behandles efter den ordinære åbne dagsorden.

 

Borgmesteren foreslog, at behandlingen af pkt. 10 udsættes, hvilket blev godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Indkaldelse af stedfortræder

00.01.00A30-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Henry Schou Madsen meddeler at han er sygemeldt i længere tid, over 1 måned.

Grundet ovenstående indkalder borgmesteren 1. stedfortræder for liste A til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, som er den 31. januar 2013.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen

a)     At 1. stedfortræder for liste A, Kirsten Wendell, indkaldes til mødet i kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013

b)     At gruppen, der har indvalgt Henry Schou Madsen i Beskæftigelsesudvalget, træffer beslutning om, hvorvidt der indtræder et andet medlem i Beskæftigelsesudvalget fra den 31. januar 2013

c)     At gruppen, der har indvalgt Henry Schou Madsen i øvrige udvalg, råd og nævn, træffer beslutning om, hvorvidt der indtræder et andet medlem i disse fra den 31. januar 2013

                 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013:

Erik Lund Hansen indtræder som medlem af Beskæftigelsesudvalget.
Erik Lund Hansen indtræder som medlem af bestyrelsen for Bornholms Akademi.
Erik Lund Hansen indtræder som stedfortræder for Per Ole Petersen i Børn og Unge-udvalget.
Erik Lund Hansen indtræder som medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd.
Kirsten Wendell indtræder som stedfortræder for Winni Grosbøll i Kommunalpolitisk Topmøde.
Lykke Jensen indtræder som stedfortræder for Winni Grosbøll i Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm.
Kirsten Wendell indtræder som medlem af bestyrelsen for NaturBornholm.
Erik Lund Hansen indtræder i Praktikudvalget vedr. pædagoguddanelsen.
Kirsten Wendell indtræder som suppleant for Winni Grosbøll i valgbestyrelsen for folketingsvalg.
Kirsten Wendell indtræder som suppleant for Winni Grosbøll i valgbestyrelsen for kommunale valg.

Sagsfremstilling

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunal erhverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, m.v., indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der ret til vederlag i indtil 9 måneder.

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

Henry Schou Madsen er foruden kommunalbestyrelsesmedlem også medlem af følgende udvalg, råd og nævn:

·         Beskæftigelsesudvalget, formand

·         Bornholms Akademi, bestyrelsen

·         Børn og unge-udvalget, stedfortræder for Per Ole Petersen

·         Det lokale Beskæftigelsesråd

·         Kommunalpolitisk Topmøde, stedfortræder for Winni Grosbøll

·         Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm, stedfortræder for Winni Grosbøll

·         NaturBornholm, bestyrelsen

·         Praktikpladsudvalget vedr. pædagoguddannelsen

·         Valgbestyrelse, folketingsvalg, suppleant for Winni Grosbøll

·         Valgbestyrelse, kommunale valg, suppleant for Winni Grosbøll

·         VUC Bornholm, bestyrelsen

 

 

Retten til at udpege tilhører valggruppe AVLO

 

Retsgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om vederlag

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsesmedlem Henry Schou Madsen beholder sit vederlag under sin sygeperiode i indtil 9 måneder, stedfortræderen oppebærer i fraværsperioden vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen.

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Beskæftigelsesudvalget i fraværsperioden har denne ret til udvalgsvederlag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

3  Omlægning til økologi i de kommunale køkkener på Bornholm

82.10.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

18

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Til kvalificering af beslutningsgrundlaget for en eventuel økologisk omlægning af regionskommunens madproduktion er udarbejdet en screening af omlægningspotentialet. Med afsæt i screeningens resultater og anbefalinger såvel som administrative bemærkninger skal det drøftes og besluttes om BRK vil indlede et samarbejde med Københavns Madhus og ansøge om omlægningsstøtte i Fødevareministeriet pr. 15. februar 2013.

 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren anbefaler

at BRK indleder et samarbejde med København’s Madhus og ansøger Fødevareministeriet om økologisk omlægningsstøtte med ansøgningsfrist d. 15. februar 2013. Ansøgningen til fødevareministeriet forudsætter, at der er fundet en hensigtsmæssig løsning i forhold til DeViKas rolle i projektet (jævnfør bilag) og at der, som en del af projektet, vil blive arbejdet med at koordinere den økologiske omlægning med det nuværende leve-bo-miljø koncept på ældreområdet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales, idet udvalget fortsat ønsker at fremme konceptet for leve-bo-miljøer.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Som led i visionen om Bornholm som grøn bæredygtig ø, har kommunalbestyrelsen i Bornholms Udviklingsplan 2012 besluttet at øge andelen af økologi i den kommunale madproduktion svarende til 60 %.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 20.9.2012 at gennemføre en forundersøgelse, der skal afdække muligheden for, at regionskommunen gennem en projektpartner kan ansøge Fødevareministeriet om omlægningsstøtte pr. 15. februar 2013.

Københavns Madhus har som konsulent udarbejdet en screeningsrapport (bilag 1), der redegør for 1) den nuværende økonomi, forbrug og køkkenstatus i organisationens institutioner 2) potentialet; muligheder og udfordringer ved en økologisk omlægning indenfor det eksisterende kostbudget, i de enkelte institutioner såvel som i regionskommunen som helhed og 3) forslag til den videre proces for en eventuel omlægningsproces i BRK.

Af screeningsrapporten fremgår, at det er en forudsætning for at komme med i ansøgningsrunden i februar 2013 at BRK opstiller et realistisk og tilpas ambitiøst mål for den økologiske omlægning af regionskommunens køkkener, svarende til regeringens mål på 60 %.

Det er Københavns Madhus’ vurdering, at de nuværende ressourcer er tilstrækkelige til at kunne tilbyde både økologisk og kulinarisk attraktiv mad. Med de nuværende madtilbud og indenfor de eksisterende økonomiske rammer, kan BRK sætte et mål om minimum 60 % økologi i det samlede fødevareindkøb. Det svarer til en fremgang fra de nuværende 6 % økologiske indkøb til 63 %. Der er forskel på de enkelte institutionstypers potentiale. Økologiprocenten indenfor ældremadsområdet vil have stor indflydelse på den samlede økologiprocent, da ældremadsområdet udgør 47 % af regionskommunens samlede fødevareindkøb, hvor fx børnemaden alene udgør 7 %.

 

På baggrund af den udførte screening af Bornholms Regionskommunes ca. 50 køkkener anbefaler Københavns Madhus, at et omlægningsprojekt med mål om 60 % økologi bliver gennemført og planlagt til at løbe over en periode på 2-3 år.

 

Det er Københavns Madhus’ anbefaling, at BRK forud for en ansøgning

1.      påbegynder en politisk afklaring af, hvad Bornholm vil med den offentlige mad i fremtiden og at den økologiske omlægning tænkes sammen med ernæringsmæssige aspekter

2.      afklarer DeViKa’s rolle i omlægningsprojektet, jævnfør DeViKa’s nuværende aftale med Ålborg Universitet om uddannelse af medarbejdere i økologi. DeViKa er en helt afgørende medspiller i den økologiske omlægning, da de samlet set står for 40 % af indkøbet.

 

Københavns Madhus anbefaler, at BRK som en del af projektet

3.      medtænker en forsyningsstrategi, så der kommer et klart fokus på lokalt producerede økologiske varer, ligesom der bør arbejdes på at sikre en sammenhæng mellem økologiomlægningen og kommunens ønske om CO2 neutralitet.

4.      får udarbejdet en analyse, der mere grundlæggende ser på fremtidsperspektivet og mulighederne for Bornholms offentlige mad og med afsæt heri afklarer, hvad Bornholm samlet set vil med de offentlige måltider.

5.      afklarer om regionskommunen ønsker at samarbejde med Campus Bornholm i processen med en økologisk omlægning.

6.      afklarer om økologiprojektet også skal være et udviklingsprojekt, der vil gøre den offentlige mad til en vigtig del af den ’Grønne ø’, både hvad angår velsmag, lokale varer og sundhed.

7.      ser på den samlede ældremadsproduktion og udtænker et fremtidigt koncept for ældremaden i leve-bo miljøerne, og hvad det kræver i forhold til økonomi, organisation, faglighed mm.

8.      afklarer hvilken ambition der skal være i forhold til børne- og skolemaden samt i kantiner

 

 

Administrative bemærkninger

Chefgruppen opfordrer til, at følgende forhold medtænkes i beslutningen om at ansøge ministeriet om omlægningsstøtte, svarende til 60 % økologi:

 

Ad 1) Der pågår pt. arbejde med udviklingen af en mad- og måltidspolitik på ældreområdet. 

Ad 2) Hvis aftalen med Aalborg Universitet kan annulleres skal sikres fuld kompensation til virksomheden.

Ad 3) Der er ikke noget til hinder for at øge økologiandelen i den nuværende SKI-aftale. Blot dette sker efter gældende regler og uden en favorisering af de lokale fødevareproducenter. Kommunalbestyrelsen har i udviklingsplanen et mål om at stimulere væksten for lokale virksomheder. Hvis dette mål skal tilgodeses forudsætter det derfor, at der opstilles objektive kriterier, som de lokale producenter kan honorere.

Ad 4) Ønskes en samlet løsning for den offentlige mad bør de private leverandører medtænkes.

Ad 5) Overvejelser om evt. ekstraomkostninger ved transport af økologiske fødevarer til Bornholm indgår ikke i screeningsrapporten. Det kan derfor vise sig at blive dyrere at sikre en økologisk leverance, end forudsat. Muligheden for at skabe den nødvendige volumen, fx gennem samarbejde med Campus Bornholm og Bornholms Hospital (indkøb - ikke produktion) er muligvis til stede da Campus Bornholm påtænker at omlægge deres madproduktion til økologi og Bornholms Hospital allerede har modtaget støtte til en omlægning. Denne mulighed er dog endnu uafklaret.

Ad 6) Omlægningsstøtten fra Fødevareministeriet er ikke den eneste vej til at øge økologien i BRK. Mere økologi kan alternativt opnås gennem bevidst brug af udbuds- og indkøbsaftaler, en dialog med de lokale fødevareproducenter om omlægning til økologi og lokale leverancer (evt. i samarbejde med Campus og Bornholms Hospital) såvel som gennem et ledelsesmæssigt fokus og tilskyndelse til at indføre mere økologi – fx en egentlig økologi-strategi med konkrete handlinger forankret i udvalg og virksomheder. Fravælges samarbejdet med Københavns Madhus om en ansøgning om omlægningsstøtte, er der allerede taget initiativer til øget økologi via DeViKa’s samarbejde med Aalborg Universitet om økologisk omlægning.

Ad 7) Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at organisere livet i plejeboligerne efter leve- og bo miljøkonceptet. Målet er, at sikre borgerne ret til selvbestemmelse efter devisen længst muligt i eget liv. En bekymring kan være, at en eventuel økologisk omlægning og centralisering af kommunens madproduktion vil kollidere med denne beslutning. 

 

Økonomiske konsekvenser

I Københavns Kommune har erfaringer vist, at forbruget og madproduktionen i køkkenerne kan omlægges indenfor de eksisterende økonomiske rammer, hvorfor indsatsen er udgiftsneutral. Målet med en eventuel omlægning i regionskommunen er tilsvarende, at den skal være udgiftsneutral. Screeningsrapporten afdækker således, hvilken økologiprocent der vil kunne opnås i de enkelte institutioner og i regionskommunen som helhed indenfor det eksisterende budget.

 

Hvis regionskommunen vælger at indgå en samarbejdsaftale med Københavns Madhus om et omlægningsprojekt, er det Madhuset, der har ansvar for at gennemføre uddannelse af medarbejdere og/eller kampagnetiltag. Med aftalen forpligter regionskommunen sig til at bakke op om omlægningen, at give medarbejderne fri til at deltage i undervisningen og til at distribuere kampagnematerialet. Hertil kommer ressourcer til nedsættelse af en lokal projektorganisation, der dog forventes finansieret gennem projektmidler fra ministeriet.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
bilag 1: Notat Bornholm (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Klemensker Fritidshus driften aug. 2011 til sep. 2012.

82.00.00G00-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

09-01-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

10

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

 

 

Resumé

Efter salg af Klemensker Fritidshus søges frigjort beløb af salgssum til drift i perioden 1/8 2011 til 15/9 2012 kr. 42.259

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

At udgifterne til driften af Klemensker Fritidshus frem til salgstidspunktet tilføres udvalgets budget, idet dette sker ved en regulering af budgetoverførslen til 2013

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 9. januar 2013:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2010, at Klemensker Fritidshus frigives til salg og at ungdomsskolens aktiviteter overflyttes til Klemensker skole.

Huset blev ryddet, og Ungdomsskolen og Væveloftet er flyttet til Klemensker skole.

Idet budgettet for Fritids- og Medborgerhuse blev reduceret med kr. 50.000 fra 2011 ansøges om overførsel af beløb til drift for perioden 1/8 2011 til 15/9 2012

Udgifterne er opgjort til:

For 2012                       kr. 27.259

For 2011 1/8-31/12        kr. 15.000  anslået(samlet forbrug i 2011 til drift 62.287)

I alt                               kr. 42.259

Et øget forbrug på drift for fritids- og medborgerhusene medfører reduceret bevilling til vedligeholdelse af husene.

Bevilling for fritids-og medborgerhuse for 2012 er anvendt fuldt ud.

Økonomiske konsekvenser

Driftsbudgettet til Klemensker Fritidshus er nulstillet fra 1/8 2011, og der har således ikke været budget til driften frem til salgstidspunktet. Bevillingen for fritids- og medborgerhuse for 2012 er anvendt fuldt ud, hvorfor udgifterne ikke kan holdes inden for denne bevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Nordlandets Ridecenter - overdragelse af matrikel 24-d, Rø

04.08.00Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

9

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Nordlandets Ridecenter anmoder om overdragelse af matrikel 24-d, Rø eller forlængelse af lejekontrakt, der løber til 2020.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

    Sagen til udvalgets drøftelse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Lejekontrakten anbefales forlænget til 2040.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Nordlandets Ridecenter S/I, Klemenskervej 61A, Rø ligger på kommunal jord, matrikel 24-d, Rø. Den daværende Allinge-Gudhjem Kommune erhvervede i 1984 grunden for kr. 50.000. Ridecentret indgik i 1985 lejeaftale med Allinge-Gudhjem Kommune gældende til 1. august 2020. Arealet er stillet vederlagsfrit til rådighed - jf. lejekontraktens § 2.

 

I deklarationen i tilknytning til skødet fremgår det blandt andet, at ejendommen inden 1 år, såfremt arealet ikke længere anvendes for formålet, herefter i ryddeliggjort stand skal afhændes i overensstemmelse med landbrugslovens regler til supplering af en landbrugsejendom i overensstemmelse med landbrugslovens regler.

 

Ridecentret har fremsendt anmodning om at få forlænget lejekontrakten udover 2020 - med uopsigelighed på en årrække gældende fra 1. aug. 2020, subsidiært at få overdraget jorden til kr. 0.

 

I en efterfølgende meddelelse er det præciseret, at Ridecentret prioriterer at få arealet overdraget og er indforstået med at afholde de omkostninger der er forbundet med overdragelsen.

Overdragelsesdato foreslås til 01.01.2013.

 

Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger at overdrage jorden til Ridecentret skal følgende fremgå af skødet:     

At Nordlandets Ridecenter respekterer de servitutter og andre byrder, som er tinglyst på ejendommen med henvisning til ejendomsblad i tingbogen samt lokalplan for området.

At Nordlandets Ridecenter erklærer at ejendommen anvendes til foreningsvirksomhed og serviceerhverv, der relaterer til centers virksomhed.

At eventuelt videresalg af ejendommen kun kan ske til samme formål, og med Bornholms Regionskommunes samtykke. Provenu ved salg vil tilfalde kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og Anelyse udtaler, at såfremt der er lejeindtægter, skal Fritid & Kultur forholde sig til den manglende indtægt.

 

Chefjuristen udtaler, at udgangspunktet er, at kommunal fast ejendom skal sælges til markedsprisen.

Såfremt kommunen kan yde støtte til en institution eller lignende, kan ejendommen dog sælges til en pris, der ligger under markedsprisen. Kommunen kan også vælge vederlagsfrit at overdrage ejendommen til den pågældende institution, såfremt der er ønsker om dette.

 

Det er følger af fondsmålet og vedtægterne i øvrigt, at regionskommunen lovligt vil kunne yde støtte til den pågældende institution, og salg kan derfor også ske til under markedsprisen, ligesom overdragelse kan ske vederlagsfrit. Det bemærkes, at arealet også hidtil er blevet stillet vederlagsfrit til rådighed.

 

Grundværdien for matrikel 24-d er oplyst til kr. 49.500.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december 2012

1.
Matrikelkort 24-d, Rø (PDF)

2.
Anmodning om forlængelse af lejekontrakt eller om overtagelse af jord Matr. nr.24-d, Rø (PDF)

3.
Lejekontrakt (PDF)

4.
VEDTÆGTER Center.docx (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

24.00.00K02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

11

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden (det kommunale tilsyn) vedrørende Vej og Park Bornholms anvendelse af overskudskapacitet / udførsel af opgaver for private.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at orienteringen om udtalelsen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til ØKE/KB

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Orientering givet og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013:

Orientering givet.

 

Sagsfremstilling

Dansk Byggeri har anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere, om Bornholms Regionskommune handler i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at udføre mindre vedligeholdelsesopgaver, foretage snerydning og pleje af grønne arealer for private kunder og ved at anlægge en parkeringsplads for et privat aktieselskab.

Statsforvaltningen Hovedstaden har på denne baggrund udtalt, at det vurderes at overskudskapaciteten hos Vej og Park Bornholm ikke opstået utilsigtet, og at der ikke er oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at overskudskapaciteten i Vej og Park ikke kan elimineres eller reduceres væsentligt ved en anden tilrettelæggelse af arbejdet.

Statsforvaltningen finder derfor ikke, at Bornholms Regionskommune (Vej og Park Bornholm) kan udføre mindre vedligeholdelsesopgaver eller foretage snerydning og pleje af grønne arealer for private. Tilsynet finder heller ikke, at Vej og Park Bornholm kan anlægge en parkeringsplads for et privat aktieselskab.

 

Det er herefter statsforvaltningens vurdering, at Bornholms Regionskommunens (Vej og Park Bornholms) aktiviteter for private ikke er i overensstemmelse med kommunalfuldmagts- reglerne.

Statsforvaltningen har anmodet Bornholms Regionskommune om en redegørelse for, hvordan kommunen vil bringe administrationen i Vej og Park Bornholm i overensstemmelse det af statsforvaltningens tilkendegivne.

 

Der arbejdes i administrationen på en redegørelse (svar) til statsforvaltningen.

 

Statsforvaltningens udtalelse er vedlagt som bilag.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bornholms Regionskommunes svar er afsendt til Statsforvaltningen den 24. december 2012, og er vedlagt som bilag.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Tilbagemelding vedr. overskudskapacitet - j.nr. 2010-613/714 (MSG)

2.
Opsigelser af arbejder for private (MSG)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

3.
Afgørelse fra Tilsynet i Statsforvaltningen Hovedstaden 02.11.2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Lokalplan nr. 070 forslag til et nyt sommerhusområde syd for Allinge

01.02.05P16-0114

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

15

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget Indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik og Miljøudvalget har den 10. januar 2012 besluttet, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag, der skal muliggøre udlægning af et nyt sommerhusområde med op til 11 sommerhusgrunde syd for Allinge. Teknik & Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag nr. 70 for et nyt sommerhusområde syd for Allinge, som skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at lokalplanforslaget nr. 070 for et sommerhusområde syd for Allinge vedtages

b)     at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det nye sommerhusområde blev udlagt ved et landsplandirektiv i 2010 sammen med 7 andre områder på Bornholm.

 

Hensigten med denne lokalplan er således at overføre arealet fra landzone til sommerhusområde, så det kan udnyttes til sommerhusbebyggelse.

 

Det nye sommerhusområde omfatter et areal på ca. 1,6 ha, som ligger umiddelbart syd for Allinge by og i tilknytning til et eksisterende sommerhusområde. Området anvendes i dag til landbrugsformål og fremstår i dag som en åben græsmark, beliggende på en nordøstvendt skråning med fald mod havet.

 

Landsplansdirektivet er vedtaget med nogle begrænsninger, der er indarbejdet i lokalplanforslaget. Der må kun udstykkes 11 sommerhusgrunde inden for området og bebyggelsen skal begrænses til en etage.

 

Derudover er bebyggelsesprocenten fastlagt til 15 og den maksimale bygningshøjde til 5 m. Grundene kan udstykkes med en minimum grundstørrelse på 1200 m², så området vil fremstå som et traditionelt sommerhusområde.

 

Bestemmelserne omkring bebyggelsens ydre fremtræden giver mange valgmuligheder, da der ikke er bestemmelser om hvilke materialer de ydre bygningsfacader skal udføres i. Der er til gengæld bestemmelse om, at bygningernes facader skal holdes dæmpede nuancer. Tage skal holdes i mørke farver eller udføres som organiske grønne tage.

 

Ansøgeren har fået udarbejdet en række skitser og visualiseringer med forslag til udstykningsplan og vejføring, som Teknik & Miljø har anvendt som grundlag for udarbejdelsen af lokalplanforslaget. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. januar 2013

1.
Lokalplanforslag 70 for et nyt sommerhusområde syd for Allinge (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Dansk Supermarked har stillet planerne om en Føtex i bero

01.02.05K04-0076

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

16

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Dansk Supermarked A/S har foreslået kommunen at igangsætte en planlægning, der kan gøre det muligt for selskabet at etablere et Føtex-varehus ved Nordre Kystvej i Rønne. På baggrund af dette ønske gennemførte Kommunalbestyrelsen en offentlig høring som grundlag for en eventuel beslutning om udvidelse af rammerne for detailhandel i Rønne. De indkomne høringssvar medførte, at kommunalbestyrelsen i november 2011 anmodede Dansk Supermarked om nærmere oplysninger forud for yderligere politisk stillingtagen til igangsættelse af en eventuel planlægning. Oplysningerne fra bygherren skulle blandt andet indeholde en redegørelse for varehusets mulige påvirkning af detailhandelsstrukturen på Bornholm. Dansk Supermarked A/S har meddelt Bornholms Regionskommune, at planerne om varehuset nu er stillet i bero.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at der udarbejdes en analyse af et sammenhængende område på Rønnes havnefront. Analysen skal danne grundlag for en politisk drøftelse af retningen på den forestående helhedsplanlægning af området.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Orientering givet og sagen sendes videre til kommunalbestyrelsen til orientering.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013:

Orientering givet.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 24. november 2011, på baggrund af en forudgående indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden, at anmode Dansk Supermarked A/S om oplysninger til brug for den politiske stillingtagen til en eventuel planlægning for et 3700 m2 stort varehus i Rønne. Oplysningerne skulle opfylde kravene i VVM-bekendtgørelsen og blandt andet redegøre for påvirkningen af Bornholms detailhandelsstruktur. Teknik & Miljø har gentagne gange rykket selskabet for et svar på anmodningen. Ved møde den 18. oktober 2012 har Dansk Supermarked nu meddelt, at selskabets planer om den påtænkte Føtex-butik er stillet i bero.

Ved samme møde fremlagde Dansk Supermarked A/S ønske om at Bornholms Regionskommune i stedet tilvejebringer en lokalplan, der gør det muligt at etablere en Netto-butik på 1400-1500 m2 på den samme grund ved hjørnet af Remisevej og Nordre Kystvej, som selskabet oprindeligt ønskede anvendt til en Føtex-butik på 3700 m2.

 

UTeknik & Miljøs bemærkninger

Etablering af en dagligvarebutik på 1400-1500 m2 forudsætter - i modsætning til det oprindeligt ønskede store varehus - ikke VVM-redegørelse, da en sådan butik ikke antages at medføre en væsentlig påvirkning af detailhandelsstrukturen på Bornholm.

Planlægning for en butik af den pågældende størrelse forudsætter heller ikke, at rammen for butiksareal i Rønne udvides. Den nuværende uudnyttede ramme på 5000 m2 vil i princippet kunne rumme både den ønskede dagligvarebutik samt den udvidelse af Snellemarkscentret, som Bornholmsinvest I/S har bebudet, at selskabet arbejder for at realisere.

Området ved Nordre Kystvej er ikke lokalplanlagt, men blot udlagt i kommuneplanen til centerformål, hvilket blandt andet kan være butikker. Der er i kommuneplanen ikke taget nærmere stilling til indholdet i en kommende lokalplan for området, eller hvordan det skal bebygges og trafikbetjenes. Hvis området skal lokalplanlægges til den størrelse dagligvarebutik, som Dansk Supermarked nu foreslår, skal der først tilvejebringes en lokalplan, der redegør for sådanne forhold.

Det aktuelle areal er ejet af Rønne Havn A/S, som ikke har tilkendegivet ønske om at området ønskes anvendt til en dagligvarebutik. Det forhold, at arealet er udlagt i kommuneplanen til centerformål, giver hverken grundejeren eller en bygherre sikkerhed for, at en fremtidig lokalplan for området får det af ham ønskede indhold.

Teknik & Miljø foreslår, at der som grundlag for en lokalplanlægning af den omtalte grund på hjørnet af Remisevej og Nordre Kystvej, udarbejdes en helhedsplan for et område, som strækker sig fra Snellemarks udmunding i Munch Petersensvej, langs Nordre Kystvej og frem til Nørrekåsområdet med stranden og lystbådehavnen. Dette område vil kunne ændres radikalt, da det i trafikplanen er forudsat, at den gennemkørende trafik fremover skal flyttes fra Nordre Kystvej og ud på Bådehavnsvej. Endvidere formodes det, at det inden for få år er muligt at frigøre det areal på hjørnet af Nordre Kystvej og Vesthavnsvej som i øjeblikket rummer tankstation og kiosk. Og endelig rummer området mellem Remisevej og lystbådehavnen, som i øjeblikket anvendes til parkering af rutebiler, et stort og uudnyttet potentiale for rekreative funktioner og forskønnelse af bybilledet.

Det foreslås, at Bornholms Regionskommunes vision for planlægningen af området bliver, -

-        at Rønne bys havnefront får et så attraktivt præg som muligt, så de færgerejsende til Bornholm modtages af en ø og en by med et præsentabelt ankomstareal

-        at der bliver skabt bedre funktionel og visuel kontakt mellem bycentret og de rekreative områder omkring Nørrekås

-        at områdets fremtidige indretning tilfører Rønne by nye oplevelsesmuligheder og funktioner

Forud for en nærmere stillingtagen til planlægningen af området foreslår Teknik & Miljø, at der udarbejdes en rumlig og funktionel analyse af områdets muligheder og begrænsninger, herunder vurdering af mulige størrelser og placeringer af eventuelle nye bygninger. Analysen kunne eksempelvis munde ud i at anvise to-tre principielt forskellige scenarier for områdets fremtidige indretning, anvendelse og bebyggelse samt en indledningsvis belysning af mulighederne for medspil fra interessenterne. Når resultatet af et sådant arbejde foreligger, vil der være grundlag for en politisk drøftelse af retningen for en mere konkret planlægning af området.

 

Økonomiske konsekvenser

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på mødet den 29. november 2011 den disponible anlægspulje til veje for 2012, og besluttede at afsætte 800.000 kr. til en planlægning af trafikafvikling ved og omkring Rønne Havn.

Det foreslås, at udgiften til udarbejdelsen af ovennævnte analyse - der anslås at være på 150.000 kr. - afholdes i forbindelse med planlægningsarbejdet af trafikafvikling ved og omkring Rønne Havn. Der vil blive ansøgt om særskilt bevilling i en senere dagsorden.

 Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Referat fra KB-møde 29. nov. 2011 (DOC)

2.
Referat fra møde med Dansk Supermarked vedr. ønsker om planlægning for en Netto på Rønne Havn (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevilling til renovering af broer 2013

05.03.06S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

13

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2012 blev der besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2013, herunder 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2013

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik & Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringer er foretaget med baggrund i generaleftersynsrapporten, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2005.

Som grundlag for den videre prioritering af brorenoveringerne er vedhæftet oversigt over brorenoveringer i perioden 2011-2015 samt notat vedrørende anbefalede broarbejder 2013-2016.

Renoveringen omfatter i 2013 følgende bygværker:

·         Bro 1064 – Ølenevej, totalrenovering

·         Bro 1078 – Havnegade, Allinge, renovering

·         Bro 1505 – Helligdomsvej, div. reparationer

·         Bro 1506 – Helligdomsvej, reparation af underskylninger

·         Bro 2039 – Mosevej, Nexø, akutte reparationer

·         Bro 2040 – Mosevej, Nexø, akutte reparationer

·         Bro 3028 – Kirkeskolevej, renovering

·         Særeftersyn og geotekniske undersøgelser på en række bygværker, der senere vil skulle istandsættes.

De samlede forventede udgifter vedr. broarbejder i 2013 er estimeret til 2.100.000 kr. jf. bilag. Derudover afsættes 400.000 kr. til rådgivning, generelle eftersyn, uforudsete udgifter mv.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.626.500 kr. og hertil kommer 3.122.780 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2013. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 22.749.280 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til renovering af broerne i 2013 vil beløbe sig til 2.500.000 kr.

Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. januar 2013

1.
Anbefalede broarbejder 2013 (PDF)

2.
Prioritering af brorenoveringer 2011-2015 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Oplæg til Handlingsplan 2013

01.01.02P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

7

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Udviklingsplan blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. august 2012.

Udviklingsplanen indeholder kommunalbestyrelsens visioner og mål for Bornholms samlede udvikling. Realisering af udviklingsplanen sker gennem årlige handlingsplaner med beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen.

Handlingsplanen for 2013 er den første i rækken af handlingsplaner. Udover at vise, hvordan dele af udviklingsplanen konkret udmøntes i 2013, vil udviklingsplanen og handlingsplanen komme til at indgå som aktive værktøjer i den kommende budgetproces og på den måde være med til at sikre sammenhæng mellem budgetlægningen, øvrig planlægning og udviklingsplanen.

I 2012 blev der afholdt fire lokale borgerdialogmøder og ét ø-dækkende. De forslag som kom frem på møderne fra foreningen Vores Bornholm og borgere i øvrigt er behandlet og indgår i denne sagsfremstilling.

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at

a.       oplægget til handlingsplanen (bilag 1) godkendes

b.      forslag fra borgermøderne, som er i gang (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen

c.       forslag fra borgermøder, som indgår som inspiration (bilag 3), drøftes med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om det enkelte forslag skal:

1.         indgå i handlingsplanen for 2013, eller

2.         afvente stillingtagen i forbindelse med proces for handlingsplan og budget for 2014, eller

3.         helt udgå

d.      forslag fra borgermøderne, som ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4) tages til efterretning

e.       forslag fra borgermøder, som vedrører eksterne aktører (bilag 5), tages til efterretning

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales, idet pkt. 2 i indstillingens pkt. C anbefales, dog overføres forslag 2.42 fra bilag 3 til bilag 1.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013:

Udsat.

Sagsfremstilling

I oplægget til handlingsplanen for 2013 (bilag 1) indgår politisk besluttede opgaver, initiativer, projekter mv., som er besluttet iværksat eller fortsætter i 2013. Det betyder, at en del af de nævnte initiativer kommer fra budget 2013, og dertil er der suppleret med øvrige politiske beslutninger primært fra kommunalbestyrelsen og udvalgene.

 

For en del af initiativerne i oplægget gælder, at konkretiseringen af selve opgaven først lige er begyndt og vil fortsætte ind i starten af 2013.

 

Ud over de initiativer, som er med i oplægget, foregår der mange ting i den daglige drift og udvikling, som i høj grad også er med til at understøtte kommunalbestyrelsens visioner og mål. Det vil dog være meget omfattende at beskrive alle disse ting. Det vigtige er, at der i den daglige drift arbejdes i de retninger, som er udpeget af kommunalbestyrelsen. Det kan de tilbagevendende dialogmøder mellem virksomheder og fagudvalg være med til at sikre og holde fokus på. Her har virksomhederne mulighed for at fortælle fagudvalgene, hvad der arbejdes med, og hvilke udfordringer, der er for de enkelte områder.

 

Beskrivelserne i oplægget til handlingsplanen er holdt i en kort form, og der vil i den endelig handlingsplan blive indsat links til relevante dokumenter, hvor der kan læses mere. Det kan fx være links til den relevante sagsfremstilling, politik, element i budgettet og lignende.

 

Forslag fra borgerdialogmøder i 2012

De forslag, som fremkom på borgerdialogmøderne i 2012, er blevet vurderet i områder og stabe, og er inddelt i fire kategorier:

·        Forslag, der allerede arbejdes med (bilag 2)

·        Forslag, der kan indgå som inspiration til prioritering i de politiske beslutningsprocesser (bilag 3)

·        Forslag, der ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4)

·        Forslag, hvor Bornholms Regionskommune ikke har handleforpligtelsen. Handleforpligtelsen ligger hos eksterne aktører (bilag 5)

 

Som det fremgår af indstillingen, foreslår direktionen, at de forslag, som der allerede arbejdes med (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen, mens der tages konkret politisk stillingtagen til de enkelte forslag i bilag 3.

 

Den videre behandling af handlingsplanen for 2013

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Økonomiske konsekvenser

For flere af initiativerne er der taget stilling til de økonomiske konsekvenser i forbindelse med beslutningen. For andre af initiativerne gælder, at der må ses på de økonomiske konsekvenser i forbindelse med en konkret beslutning om igangsættelse af det enkelte initiativ.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Oplæg til Handlingsplan 2013 (PDF)

2.
Forslag der arbejdes med i BRK (PDF)

3.
Forslag til inspiration (PDF)

4.
Forslag der er ulovlige (PDF)

5.
Forslag eksterne aktører (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Likviditetsoversigter pr. 31. december 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

3

 

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. december 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (132,9 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (273,5 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (74,3 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2012 (139,3 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 31. december 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 132,9 mio. kr. er faldet med 25,3 mio. kr. i forhold til 30. november 2012, hvor beholdningen sidste år var ens primo og ultimo december. Faldet i kassebeholdningen i november 2011 var imidlertid større end sædvanligt, og ser man på udviklingen fra 31. oktober til 31. december i de sidste tre år er den nogenlunde ens. Forskellen på udviklingen i december måned 2011 og 2012 kan på den baggrund tilskrives tidsmæssige forskydninger i betalinger mellem månederne. Fx er der ikke afregnet aktivitetsbestemt medfinansiering i november, hvilket rykker trækket på de likvide midler med ca. 14 mio. kr. fra november til december.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu svagt stigende omkring et niveau på 270-275 mio. kr., idet niveauet for den gennemsnitlige beholdning ultimo december er ca. 29 mio. kr. lavere end i 2011.

Den gennemsnitlige kassebeholdning vil være faldende gennem 2013 som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og overgangen til Udbetaling DK i første kvartal 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 74,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler fra 2011.

 

Bemærkninger til den forventede faktiske kassebeholdning:

Den forventede faktiske beholdning ultimo 2012 er beregnet med udgangspunkt i den beregnede kassebeholdning tillagt de forventninger der er til budgetoverførslerne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 39,6 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Beholdninger pr. 31. december 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Medlem til Det lokale Beskæftigelsesråd

00.01.00A30-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

12

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

DA har meddelt at et af medlemmerne ønsker at udtræde af LBR Bornholm, og indstiller til udpegning af nyt medlem.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at der udpeges et nyt medlem.

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013:

Morten F. Q. Iversen blev udpeget som medlem.

 

Sagsfremstilling

DA har meddelt at Ejnar Toft Kofoed ønsker at udtræde som medlem af LBR, og indstiller i stedet Morten F. Q. Iversen som medlem.

 

Ved udpegning efter DA’s indstilling vil fordelingen af de udpegede medlemmer fortsat være 5 kvinder og 9 mænd.

 

Det lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til rådet. Udpegningen gælder for resten af perioden indtil 31. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

31-01-2013

13

 

 

Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt