Referat
Kommunalbestyrelsen
28-02-2013 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Valg til Ældrerådet for perioden 2014-2017
  åbent 3 Udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser
  åbent 4 Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur for dagtilbud -efter høring
  åbent 5 Konkret udmøntning af skolepolitikken
  åbent 6 Distriksskolernes budget 2013
  åbent 7 Evaluering af Lokalpuljen og eksisterende puljer til lokalområderne
  åbent 8 Den sociale Investeringsfond - kommissorium
  åbent 9 Planlægning og forberedelse af nye havneprojekter
  åbent 10 Lokalplanforslag for et område ved den Gl. havn i Nexø
  åbent 11 Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. Projekt "Nyt liv i Vang granitbrud"
  åbent 12 Masteopbevaring i Hasle Havn
  åbent 13 Anlægsbevillinger til Hasle Erhvervs- og Kulturø
  åbent 14 Drøftelse af debatoplægget "Fremtidens kommunestyre"
  åbent 15 Vedtagelse af Handlingsplan
  åbent 16 Musikhuzet, anmodning om kommunegaranti
  åbent 17 Likviditetsoversigter pr. 31. januar 2013
  åbent 18 Salg af reklamer på Bornholms Regionkommunes biler
  åbent 19 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

1

 

 

Fraværende

Per Ole Petersen, Trine Rasmussen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Bjarne Westerdahl er indkaldt som suppleant for Per Ole Petersen.
Henrik Kofod er indkaldt som suppleant for Trine Rasmussen.

Borgmesteren foreslog, at pkt. 6 udgår af dagsordenen, hvilket blev godkendt.

Lene Feldthus Andersen mødte kl. 18,03 under behandlingen af pkt. 1.

Bjarne Kristiansen og Lotte Helms forlod mødet kl. 19,07 under behandlingen af pkt. 11.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Valg til Ældrerådet for perioden 2014-2017

84.12.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

23

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

7

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Socialudvalget indstiller

Resumé

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år og i samarbejde med ældrerådet fastsætte regler for, hvordan valget skal afholdes. Ældrerådet indstiller bl.a., at valget afholdes som direkte valg efter stemmetal pr. brevafstemning dvs. på tilsvarende vis, som ved seneste valg i 2009.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at valget foregår ved direkte valg efter stemmetal pr. brevafstemning

b)     at der vælges 11 medlemmer og 11 stedfortrædere

c)     at optagelse på stemmesedlen sker efter følgende kriterier: alfabetisk, efternavn, fornavn og evt. mellemnavn, stednavn/by,

d)     at det siddende Ældreråd udgør valgbestyrelsen

e)     at valgdatoen fastsættes til tirsdag den 8. oktober 2013

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

a) - e) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til § 32, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

Det nuværende ældreråd blev valgt i oktober 2009 gældende for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. Nyt ældreråd skal derfor vælges i 2013 for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Personer der har fast bopæl i kommunen og som er fyldt 60 år på valgdagen, har valgret og er valgbare til ældrerådet.

Ældrerådet har den 19. november 2012 drøftet det forestående valg og indstiller at valg for perioden 2014-2017 foregår som følger:
Valget finder sted i oktober 2013, således inden der afholdes valg til kommunalbestyrelsen i november 2013. Valgdagen fastsættes til tirsdag den 8. oktober 2013. Valget foregår ved direkte valg efter stemmetal pr. brevafstemning. Der vælges som hidtil 11 medlemmer samt 11 stedfortrædere. Regionskommunen orienterer i pressen om Ældrerådsvalget, og om dato for modtagelse af kandidater. Kandidater får mulighed for at aflevere billede efter nærmere retningslinjer til brug for evt. fællesannonce.

Optagelse på stemmesedlen ønskes efter følgende kriterier: alfabetisk, efternavn, fornavn og evt. mellemnavn, stednavn/by.

Det siddende Ældreråd udgør valgbestyrelsen, og Social- og Sundhedssekretariatet stiller sekretariatsbistand til rådighed for valgbestyrelsen. Social- og Sundhedssekretariatet udarbejder detaljeret tidsplan.

Efter udsendelsen af stemmesedler afholder det siddende ældreråd et informationsmøde hvor alle kandidater får mulighed for at deltage, ligesom regionskommunen indsætter en annonce i ugeavisen og på www.brk.dk hvor kandidaterne præsenteres.

 

Ved seneste valg afgav 7.429 deres stemme svarede til en stemmeprocent på 57. Ældrerådet finder, det bør være et succeskriterium at flere afgiver deres stemme i 2013 end i 2009.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til Ældrerådsvalg afholdes over kontoen under budgetområde 12.2. Området omfatter bl.a. udgifter til afholdelse af valg og folkeafstemninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

9

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter                            

Resumé

Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har i november 2012 og februar 2013 behandlet udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser. Udkastet til politik er ledsaget af fire bilag (forord, implementering, overblik og indsatskatalog).

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser udsendes i åben høring i perioden 1. marts til 5. april 2013

 

Socialudvalget den 4. februar 2013:

Politikken anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale.

Bilag 3: Overskriften ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale. Bilag 3: overskriften ændres til "eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Anbefales.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. februar 2013:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Godkendt at politikken sendes i høring og at bilagene medsendes som baggrundsmateriale samt at bilag 3's overskrift ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

 

·        udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·        være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

 

Politikken præciserer kommunalbestyrelsens ambition for levering af indsatser over for borgere med specialiserede sociale behov. Udmøntningen af politikken er en væsentlig del af udmøntningen af Bornholms Udviklingsplan gennem de årlige handleplaner og øvrige beslutningsprocesser.

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for en række cases og politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet blev der udarbejdet et 1. udkast til ’Politik for de specialiserede sociale indsatser’.

Udkastet blev behandlet i løbet af uge 45, 2012 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger er blevet indarbejdet i dette 2. udkast. Udkastet behandles af de fire udvalg i uge 6, 2013 med indstilling til kommunalbestyrelsen om at sende udkastet i åben høring i marts 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i april 2013.

Politikken er ledsaget af fire bilag: et forord der redegør for den overordnede politiske ambition, og tre bilag der præciserer det videre arbejde med at gøre politikken til virkelighed, herunder roller, ansvar, sammenhænge og konkrete handlinger. 

Økonomiske konsekvenser

I sig selv er der ikke nogen økonomiske konsekvenser ved at godkende politikken. I forbindelse med udmøntningen kan der være initiativer, der både indeholder udgifter og besparelser. Der vil særskilt skulle tages stilling til disse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser (PDF)

2.
Forord (PDF)

3.
Bilag 1. Implementering (PDF)

4.
Bilag 2. Overblik og sammenhænge (PDF)

5.
Bilag 3. Indsatskatalog (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur for dagtilbud -efter høring

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2012

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

12-12-2012

8

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2012

4

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 11. oktober 2012 sendte kommunalbestyrelsen forslag til ny organisations- og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i høring i distriktsbestyrelser, forældreråd, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller Børne- og Skoleudvalget deres forslag til en ny organisations og ledelsesstruktur til beslutning i kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og skole indstiller:

a)     At Børne- og Skoleudvalget på baggrund af indkomne høringssvar indstiller scenarie 1 ”En Ø et fællesskab” til kommunalbestyrelsens godkendelse.

b)     At der nedsættes et ad hoc MED udvalg i forhold til ny organisations- og ledelsesstruktur.

c)     At der nedsættelse af et ad hoc forældrenævn i forhold til ny organisations og ledelsesstrukturen.

d)     At forslag til kommissorier til ad hoc MED og ad hoc forældrenævn forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

e)     At forslag til tids- og handleplan for implementering af ny struktur forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2012:

ad a: Børne- og Skoleudvalget indstiller scenarie 1, idet man anbefaler, at det afledte besparelsespotentiale herunder opprioriteringen af udviklingskonsulentstillingerne forbliver på hele børne- og skoleområdet, til imødegåelse af den samlede økonomiske udfordring på Børne- og Skoleområdet.

Ad b: anbefales

Ad c: anbefales

Ad d: anbefales

Ad e: anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2012:

Områdechefen for Børn og Skoles indstilling anbefales, idet overskuddet tilgår kassen.

Steen Colberg Jensen og Birger Rasmussen kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Udsat.

 

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen, som ny litra a i indstillingen, at:

a)     Kommunalbestyrelsen på baggrund af indkomne høringssvar godkender scenarie 1 ”En Ø et fællesskab”, idet de beregnede udgifter til udviklingskonsulentstillingerne (ved scenarie 1: 900.000 kr.) afsættes til ansættelse af dagtilbuds-familierådgivere i lighed med skolernes Skole-familierådgivere, mens det beregnede nettoprovenu (ved scenarie 1: 633.000 kr.) som følgende af strukturændringen tilfalder kassen.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling med borgmesterens indstilling blev godkendt, idet der foretages en evaluering af strukturen om 2 år.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring i perioden 12. oktober 2012 til den 9. november 2012.

 

Der er indkommet 17 følgende høringssvar:

 

1.      Dagtilbud Midt: Distriktsbestyrelsen

2.      Dagtilbud Midt: MED udvalg

3.      Dagtilbud Midt: Ledergruppen

4.      Dagtilbud Midt: Afdelingsleder Ingrid Darre

5.      Dagtilbud Øst: MED udvalget

6.      Dagtilbud Øst: Distriktsbestyrelsen

7.      Dagtilbud Vest: MED udvalget

8.      Dagtilbud Vest: Distriktsbestyrelsen

9.      Dagtilbud Nord: Distriktsbestyrelsen

10.  Dagtilbud Nord: MED udvalget

11.  Børnenes Dagpleje og Pladsformidling: Forældrebestyrelse og MED udvalg

12.  Mælkebøtten: Forældrebestyrelsen

13.  Mælkebøtten: MED udvalget

14.  Handicaprådet

15.  Bornholms PPR og Sundhedspleje: MED udvalget

16.  FOA

17.  BUPL

 

Opsummering af høringsvar:

 

Dagtilbud Midt ønsker at bibeholde nuværende distriktsstruktur, dog undtaget afdelingsleder Ingrid Darre der ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Dagtilbud Vest ønsker scenarie 2. med to distrikter.

Dagtilbud Øst ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Dagtilbud Nord ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Mælkebøtten ønsker scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

Handicaprådet peger på scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”

Bornholms PPR og Sundhedspleje peger ikke på et scenarie.

FOA peger på scenarie 1. ”En Ø et fællesskab”.

BUPL peger ikke på et scenarie.

 

Herunder skematisk opsummering med bemærkninger/bekymringer:

 

Det bemærkes at alle høringssvar ligger som bilag til sagen.

 

Virksomhed

Scenarie 1. eller 2.

Bemærkninger/bekymringer

Dagtilbud Vest

Med udvalget:

Anbefaler at distriktsstrukturen ændres, således at området organiseres i 2 distrikter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbestyrelsen: Scenarie 2, hvor dagtilbuddet organiseres i 2 distrikter.

Med udvalget:

Nærhed til distriktsleder af stor betydning for medarbejdere.

 

Organisationen bør være præget af kort afstand fra ide til handling.

 

Medarbejderne skal kunne føle ejerskab til virksomheden og ansvarlighed for helheden.

 

Dagtilbudsområdet bør have 2 distriktsledere,

 

Hvis hele området organiseres i 1 distrikt bliver der for lang afstand mellem medarbejdere og ledelse.

 

En altomfattende ændring af strukturen vil flytte fokus fra udviklingsarbejdet til arbejdet med at etablere en ny, stor virksomhed.

 

En velfungerende dagtilbudsvirksomhed er præget af, at medarbejdere og forældre har reel mulighed for at præge beslutningerne i virksomheden.

 

Der er bekymring for, hvorledes TR strukturen kan fungere hensigtsmæssigt, da hver tillidsrepræsentant skal repræsentere et meget stort antal medarbejdere.

Udviklingskonsulenter bør tilknyttes dagtilbudsvirksomhederne (scenarie 2.)

 

Ledelsen bør placeres samlet.

 

Distriktsbestyrelsen:

Dagtilbudsdistrikter, Dagpleje/Pladsformidling og specialbørnehave har forskellige vilkår og forudsætninger. Derfor bør der drøftes forskellige løsninger på virksomhedernes udfordringer.

 

Advarer mod at lave for store ændringer i strukturen på et løst grundlag, kan man være sikker på prognoser?

 

Evt. besparelser i forbindelse med ændringer i organisations og ledelsesstrukturen skal føres tilbage til børnehaverne, så midlerne kan komme børnene til gode.

 

Bestyrelsen i Vest oplever, at et vel- fungerende distrikt, som er præget af et godt samarbejde mellem børnehaverne.

 

Vi oplever, at samarbejdet mellem distriktet, dagplejen og skolerne er rigtigt godt.

 

Forældrene oplever at have gode muligheder for at sætte eget præg på egne børnehaver gennem arbejdet i forældreråd og bestyrelse

 

Dagtilbud Midt

Ledelse:

Der ønskes ikke en ændring af den nuværende struktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED udvalget:

Den nuværende struktur med fire distrikter bibeholdes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbestyrelsen: Indstiller til, at der ikke foretages ændringer i den nuværende distriktsstruktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsleder Ingrid Darre: Organisering i en virksomhed: ”En Ø, et fællesskab”. 

 

Ledelse:

Strukturen med fire distrikter er levedygtig.

 

Kritisabelt at afdelingslederne ikke har været repræsenterede i arbejdsgruppen.

 

Ud fra et strukturelt, økonomisk og trivselsmæssigt synspunkt ses strukturændringer nu som meget dårligt.

 

Der peges på mulighed for i nuværende struktur at styrke faglige og ledelsesmæssige fællesskaber.

 

Forslag om distriktsleders tættere tilknytning til fag sekretariatet giver frygt for en topstyret model.

 

Vi kan ikke tilslutte os forslaget om den nye stillingskategori ”udviklingskonsulent”.

 

Der vil fortsat være en harmoni med andre samarbejdende fagområder; herunder skoler og PPR ved at opretholde den nuværende strukturopdeling.

 

Frigjort økonomi skal tilfalde det pædagogiske arbejde med børnene gennem forøget normering.

 

MED udvalget:

Eventuelt kommende færre distrikter udfra konkret udvikling af institutionsmassen.

 

Tættere tilknytning og samarbejde mellem de fire nuværende distriktsledere så de opfattes som team.

 

Medarbejderindflydelse opretholdes som i dag.

 

Mulighed for at fusionere distrikter når de ikke mere er levedygtige.

 

Distriktsbestyrelsen:

Nuværende struktur vellykket og vurderet bæredygtig.

 

De to alternativer ses som en svækkelse af forældreindflydelsen, forældrerepræsentanter anser det som vigtigt at der er kort afstand mellem forældre, råd, bestyrelse og ledelse.

 

Alternativerne lægger op til centralisering og ensartethed.

 

Udfordringer med det faldende børnetal kan løses med løbende tilpasninger.

 

Personalet er pressede skal de forholde sig til nye ændringer er vi bekymrede for deres trivsel.

 

Klar mangel at der ikke har været brugere repræsenteret i arbejdsgruppen, som har udarbejdet høringsmateriale.

Afdelingsleder Ingrid Darre:

 

Jeg er glad for, at arbejde i en kommune med så mange visioner på dagtilbudsområdet.

 

Mange ting er sat i gang, der mangler tid, vi har svært ved at nå refleksion. Vi har behov for fællesskaber og vidensdeling.

 

Vi skal ikke ansætte udviklingskonsulenter, men give tid til arbejdet med børnene.

Jeg ønsker at blive en del af hele det Bornholmske pædagogiske fællesskab.

 

En fordel ved den nuværende struktur er den korte afstand fra forældreråd til distriktsbestyrelse.

Dagtilbud Øst

MED udvalget: I Dagtilbud Øst peger på scenarie 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbestyrelsen: Vi er for at vi tager skiftet mod en Ø et Fællesskab nu i stedet for senere

MED udvalget:

Dagtilbuddet organiseret i en virksomhed er det mest fremadrettede og hensigtsmæssige forslag.

 

Vil det give en større ensartethed i alle afdelinger.

 

En samling af det almene og det specialiserede område vil øge samarbejdet omkring børn med særlige behov også set i lyset af inklusionsarbejdet.

 

Specialpædagogernes forankring i

 

Mælkebøtten i et fagligt fællesskab er et godt forslag.

Større faglighed i afdelingerne ved en model med 2 udviklingskonsulenter.

 

Vigtigt at der skabes netværk og fællesskaber på tværs af geografi.

 

Distriktsbestyrelsen:

Er enige i at det er en god ide at forenkle den nuværende struktur og samle de faglige kompetencer.

 

Det er vigtigt at få ro på dagtilbudsområdet, målet er ”en ø et fællesskab” så er det helt klart nemmere at gøre det med det samme, end at tage skridtet senere.

 

Et samlet distrikt vil styrke det fælles serviceniveau for alle børn og forældre i forhold til fælles normer, værdier, procedure og pædagogiske mål, uanset bopæl.

 

Ved en Ø et fælleskab: Hvordan sikres den enkelte afdeling indflydelse?

 

Nødvendigt at de enkelte forældreråd får mere indflydelse og handlekraft.

 

Vigtigt med en professionel ledelse, som har et tæt samarbejde med bestyrelse, forældreråd, Børne og Skolesekretariatet, områdechef og dermed det politiske niveau.

 

Vi finder det vigtigt at den kommende ledelse, udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere har mulighed for en fysisk placering samme sted.

Dagtilbud Nord

Distriktsbestyrelsen peger på scenarie 1 ”En ø et fællesskab”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED udvalget: Dagtilbud Nord peger på scenarie 1 ”En ø et fællesskab”.

Distriktsbestyrelsen:

Dagtilbudsområdet vil være bedst stillet med en samlet løsning for at kunne håndtere fremtidig udfordringer med børnetal og økonomi.

Bestyrelsen finder det vigtigt at alle børn på Bornholm får de samme udviklingsmuligheder

 

Bestyrelsen mener at Bornholm og børnetallet er af sådan en størrelse, at det er nok med et afdelingsniveau og et ø niveau,

 

Vigtigt at den enkelte afdeling stadig har mulighed for at skabe egne traditioner og profil af pædagogikken i samarbejde med forældre.

 

Sammenlægning af distrikterne med Mælkebøtten og Dagplejen finder bestyrelsen interessant, er med til at skabe mere fleksible muligheder og sandsynlighed for at lykkes med inklusion.

 

God ide at ansætte udviklingskonsulenter.

 

Ressourcerne på dagtilbudsområdet er knappe, det anbefales at eventuelle provenuer bevares og anvendes til normering på dagtilbudsområdet.

 

MED udvalget:

I lyset af de udfordringer vi har med børnetal og økonomi på Bornholm, ser vi ikke at andre løsninger vil kunne dække de udfordringer vi har i fremtiden.

 

I scenariet med 2 distrikter er vi bekymrede for, om vi skal igennem endnu en strukturtilpasning inden for meget kort tid. Det er vigtigt med et langtidsholdbart valg af struktur!

 

Det er vigtigt med ens arbejdsforhold for alle medarbejdere på dagtilbudsområdet

 

Jobsikkerheden for den enkelte medarbejder øges og der vil være større mulighed for jobrotation, hvis man har brug for at skifte spor.

 

Det kan styrke fleksibiliteten og det inkluderende pædagogiske arbejde at vi bliver lagt sammen med dagplejen og Mælkebøtten.

 

Udgangspunkt i vores børn, ikke i distrikter og arbejdsområder. 

 

Det vil styrke det daglige pædagogiske arbejde med børnene, at der ansættes udviklingskonsulenter.

 

Forventning om at der er vilje til at finde en ny MED og TR struktur, som kan matche en ny organisering. 

Børnenes dagpleje og Pladsformidling

Forældrebestyrelse og MED udvalget:

Vi går ind for Scenarie 1: Dagtilbuddet organiseret i en virksomhed ”En ø et fællesskab”.

Grundet store udfordringer med faldende børnetal på Bornholm er vi nødt til at tænke hele dagtilbudsområdet i et fællesskab.

 

Sikre et ensartet serviceniveau for børn, forældre og ansatte.

 

Det er væsentligt at dagplejen har et fælles pædagogisk/voksenpædagogisk værdisæt men meget gerne i et større organisatorisk, ledelsesmæssigt og fagligt fællesskab.

 

Dagplejepædagogerne ønsker som team at bevare et fysisk fællesskab de kan sparre sig i og med.

 

Samling af administrationen i en virksomhed i et Ø fællesskab, vil skabe bedre udnyttelse af ressourcerne.

 

Vigtigt i scenarie 1. at ledelse, souschef, udviklingskonsulenter og administration fysisk placeres samlet.

 

Støtter ikke scenarie 2. der for os vil være et manglende langsigtet perspektiv og dermed manglende organisatorisk fagligt fælleskab.

Mælkebøtten

MED udvalget:

En Ø et fællesskab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældrebestyrelsen: For Mælkebøtten vil det være en fordel, hvis der kun findes ét distrikt på Bornholm.

MED udvalget:

Vigtigt, at der nu bliver taget beslutninger omkring Mælkebøttens organisatoriske placering og fremtid.

 

Vi har med positive tanker og visioner alle deltaget i uddannelse i inklusion og er også i gang med Lp uddannelsen, så vi kan være klar til at samarbejde.

 

Fordel af, at vi alle er under samme organisatoriske enhed, hvor videns deling, kompetencer, udvikling og faglighed vil blive styrket til gavn, glæde, udvikling og trivsel hos børnene og deres familier samt hos personalet.

 

Vi ser det naturligt og spændende at specialpædagogerne bliver forankret i Mælkebøtten.

 

Vi stiller os forbeholden til ledelsesnormeringen i det beskrevne forslag

I forslaget står der, at der skal være to udviklingskonsulenter til hhv. 0-3 år og 3-6 år. Det er meget uklart for os, hvad disse konsulenters opgaver og funktioner er?

 

Vi ønsker fortsat en administrativ medarbejder fast i Mælkebøtten eller som minimum to dage i Mælkebøtten.

 

Vi kan være bekymret for, at den pædagogiske leders opgaver ”drukner” i administrative opgaver.

 

Ledelsen i organisationen, skal arbejde ud fra to forskellige paragraffer i lovgivningen. serviceloven§ 32. og dagtilbudsloven.

 

Vi har valgt ikke at kommentere på senarie 2 da der ikke kan kobles mening til denne model fra Mælkebøttens side.

 

Forældrebestyrelsen:

Der er fortsat brug for en institution som Mælkebøtten.

 

Der gøres opmærksom på, at der er børn, der ikke kan inkluderes i det almindelige dagtilbudsområde.

 

På grund af det generelt faldene børnetal er det ikke realistisk at mælkebøtten i fremtiden kan fortsætte som selvstændig institution.

 

Mælkebøtten som specialinstitution gør, at institutionen bør sammenlægges med en ø-dækkende institution.

Bornholms PPR og Sundhedspleje

Peger ikke på et scenarie.

Kommenterer på specialpædagogernes placering.

Handicaprådet

 

Af hensyn til mulighed for fælles pædagogik og udvikling peges på scenarie 1.

Handicaprådet finder, at hverken scenarie 1 eller 2 har stor indflydelse på handicappedes vilkår i dagtilbuddene på Bornholm.

FOA

Pædagogisk Sektor FOA Bornholm, anbefaler at man vælger forslaget en Ø et distrikt

Der skal ses på en struktur så at alle dele af øens institutioner føler sig set og hørt.

 

Vigtigt at dagplejepædagogerne sidder sammen.

 

Dagplejerne føler sig også trængt på deres område med alle de nye vuggestuer der skyder op, man mangler at det fra politisk side kommer en klar udmelding vedr. det fri valg.

 

FOA henstiller også at når der skal ske strukturtilpasninger indenfor området at man også inviterer de faglige organisationer for at sikre medarbejderinddragelsen jf. MED aftalen.

BUPL

Vil ikke pege på en model

Vi har medlemmer, der kan tilslutte sig begge scenarier og vi har medlemmer der mener, at vi vil kunne komme langt ved fortsat at udvikle på den bestående model.

 

Vi vil på det grundlag ikke pege på nogen model, kun udtrykke vores enighed i, at der er behov for handling.

 

Fra ledelsesgrupper er hørt ønsker om at grundsubstansen for de enkelte afdelinger skal være ens på øen.

 

Udtrykker ønske om at BRK inddrager BUPL i det videre arbejde i udvikling af struktur.

 

Nødvendigt med klare rammer for medarbejdernes placering, opgavebeskrivelser og kompetencefordelinger.

 

Medinddragelse og medindflydelse er kerneelementer i forhold til opbygningen af en ny organisation. MED-struktur, TR-struktur og AMR-struktur.

 

Vi skal opfordre til, at der så hurtigt som muligt indledes forhandlinger med de faglige organisationer om organiseringen af medarbejderindflydelsen i den fremtidige struktur.

 

 

Øvrige elementer i høringssvar:

 

 

Tildeling af kvadratmeter pr barn:

MED udvalget Vest: I takt med at børnetallet falder, bør de resterende børn sikres mere plads og generelt forbedrede fysiske forhold.

 

Distriktsbestyrelsen dagtilbud Nord: Bestyrelsen finder det i øvrigt fornuftigt at der udarbejdes nye kriterier for opmåling, samt at der sker en vurdering af vippeordningen.

Vurdering af vippeordningen:

MED udvalget Vest: Det bør overvejes om tidspunktet for vippet er det rigtige. 1. marts vurderes til at være for tidligt.

Visitationsregler:

Distriktsbestyrelsen og MED udvalget dagtilbud Øst: Vi mener at de nuværende visitationsregler skal bibeholdes, hvor der er valgfrihed for forældrene.

Tildelingsmodel:

MED udvalget dagtilbud Øst: Vi anbefaler at den nuværende tildelingsmodel bibeholdes, da vi mener den er mest hensigtsmæssig i forhold til fortsat at sikre de lidt mindre afdelingers overlevelse.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de 2 scenarier i ny organisations- og ledelsesstruktur fremgår af nedenstående tabel. Der er potentielle besparelser i begge scenarier, hvilket skyldes besparelser på antallet af distrikter. Der er samtidig i forslagene lagt henholdsvis 1 og 2 udviklingskonsulenter ind i den nye struktur.   

 

 

 

(Beløb i 1.000 kr.)

 

Scenarie 1

 

Scenarie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring af distriktsstruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

Besparelse (3,5 /1,5 stillinger)

 

 

-1.575

 

 

 

-675

 

Tilhørende ændringer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring i forældrebetaling

 

337

 

 

 

112

 

 

Ændring i fripladser og søskenderabat

 

-99

 

 

 

-33

 

 

Ændring tilskud til private

 

-286

-48

-1.623

 

-95

-16

-691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenlægning af afdelinger i hhv. Midt og Øst

 

 

 

 

 

 

 

 

2 afdelingslederlønninger

 

-834

 

 

 

-834

 

 

2 grundtilskud

 

-294

-1.128

 

 

-294

-1.128

 

Tilhørende ændringer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring i forældrebetaling

 

282

 

 

 

282

 

 

Ændring i fripladser og søskenderabat

 

-83

 

 

 

-83

 

 

Ændring tilskud til private

 

-238

-39

-1.167

 

-238

-39

-1.167

Subtotal 1

 

 

 

-2.790

 

 

 

-1.858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye stillinger

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingskonsulent 0-2 årige

 

450

 

 

 

 

 

 

Udviklingskonsulent 3-6 årige

 

450

900

 

 

450   

450

 

Tilhørende ændringer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring i forældrebetaling

 

-225

 

 

 

-112

 

 

Ændring i fripladser og søskenderabat

 

66

 

 

 

33

 

 

Ændring tilskud til private

 

191

32

932

 

95

 

466

Subtotal 2

 

 

 

-1.858

 

 

 

-1.392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiske prioriteringer gældende fra budget 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Besparelse - Mælkebøtten

 

 

 

-408

 

 

 

-408

Tilpasning af dagtilbudsstruktur

 

 

 

-817

 

 

 

-817

I alt

 

 

 

-1.225

 

 

 

-1.225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rest

 

 

 

-633

 

 

 

-167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen, som ny litra a i indstillingen, at:

-         Kommunalbestyrelsen på baggrund af indkomne høringssvar godkender scenarie 1 ”En Ø et fællesskab”, idet de beregnede udgifter til udviklingskonsulentstillingerne (ved scenarie 1: 900.000 kr.) afsættes til ansættelse af dagtilbuds-familierådgivere i lighed med skolernes Skole-familierådgivere, mens det beregnede nettoprovenu (ved scenarie 1: 633.000 kr.) som følgende af strukturændringen tilfalder kassen.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2012

1.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Midt (PDF)

2.
MED udvalget dagtilbud Midt (PDF)

3.
Ledergruppen dagtilbud Midt (PDF)

4.
Afdelingsleder Dagtilbud Midt (PDF)

5.
MED udvalget dagtilbud Øst (PDF)

6.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Øst (PDF)

7.
MED udvalget dagtilbud Vest (PDF)

8.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Vest (PDF)

9.
Distriktsbestyrelsen dagtilbud Nord (PDF)

10.
MED udvalget dagtilbud Nord (PDF)

11.
Forældrebestyrelse og MED udvalg Børnenes Dagpleje og Pladsformidling (PDF)

12.
MED udvalget Mælkebøtten (PDF)

13.
Forældrebestyrelsen Mælkebøtten (PDF)

14.
Handicaprådet (PDF)

15.
FOA (PDF)

16.
BUPL (PDF)

17.
MED udvalget Bornholms PPR og Sundhedspleje (PDF)

18.
Forslag til ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet 2012 (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. februar 2013

19.
Beskrivelse af dagtilbudsfamilierådgiver (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Konkret udmøntning af skolepolitikken (forslag om udarbejdelse af profillinjer på skolerne)

17.01.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

10

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har holdt temamøde den 17. januar 2013 om hvordan den kunne begynde at udmønte skolepolitikken i konkrete indsatser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

·         Tids- og handleplanen godkendes

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Indstilles godkendt, idet BSU vil holdes løbende orienteret.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

På temamødet den 17. januar 2013 blev det anbefalet at: ”Skolerne udarbejder handleplaner for udvikling af linjer på de fire almene overbygningsskoler. Linjerne skal give muligheder for inklusion af alle elever så de har mulighed for faglige og sociale udfordringer”. En eventuel oprettelse af profillinjer betyder ikke en ændring af status for Bornholms Heldagskole og Kildebakken.

 

Endvidere blev det anbefalet, at der blev udarbejdet en tids- og handleplan for arbejdet med projekt ”profillinjer på de bornholmske overbygningsskoler.”

 

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der senest den 1. november 2013 har udarbejdet et forslag til, hvordan der kan organiseres profillinjer på 7. til 9. klassetrin på de fire overbygningsskoler. Forslaget skal kunne implementeres fra den 1. august 2014. I forslaget indgår fri transport for de elever, der ønsker at benytte en anden linje end distriktsskolens. Anbefalingen fra temamødet den 17. januar 2013 og erfaringerne fra Paradisbakkeskolens arbejde med profilklasser inddrages.

 

Arbejdsgruppen består af en ledelses og en lærerepræsentant fra hver af de 4 overbygningsskoler. Skolechefen er formand for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen kan indhente ekspertise fra Økonomi og Analyse, BAT m.v. i fornødent omfang.

 

 

Tid

Aktivitet

Udfører

04/02

BSU behandler tids- og handleplan

BSU

20/02

ØKE behandler tids- og handleplan

ØKE

28/02

KB behandler tids-og handleplan

KB

01/03 til 11/10

Arbejdsgruppen udarbejder forslag

Skolechefen

05/11

BSU behandler forslag til profillinjer

BSU

20/11

ØKE behandler forslag til profillinjer

ØKE

28/11

KB godkender forslag til profillinjer

KB

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der i forbindelse med beskrivelsen af projektet foretages et udredningsarbejde af de økonomiske konsekvenser. Det står dog allerede nu klart, at det vil være en forudsætning, at det vejledende timetal fastholdes på overbygningsskolerne for at give mulighed for at prioritere lektioner til eventuelle ”linjefag”.

Forskellen kan opgøres således i klokketimer:

 

 

Min. timetal 7. - 9. kl.

Vejl. timetal 7.-9. kl.

Humanistiske fag

1.320

1.470

Naturfag

790

-heraf minimum

 450 t.

 i matematik

840

Praktisk/musiske fag

325

390

Klassens tid

85

90

Total

2.520

Svarende til 3.360 lek.

2.790

Svarende til 3.720 lek.

 

 

Forskellen på antallet af lektioner over de tre år (7. til 9.klasse) mellem vejledende og minimumstimetallet er 360 lektioner. Det svarer til 120 lektioner pr. år eller 3 lektioner pr. undervisningsuge. Disse lektioner vil eventuelt kunne bruges til at styrke ”linjefagene”.

 

Endvidere skal det afdækkes, hvad prisen for fri transport af overbygningseleverne fra bopæl til den valgte overbygningsskole vil være.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Distriktsskolernes budget 2013  

17.02.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

11

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé

På Børne- og Skoleudvalget møde den 8. januar 2013 blev det besluttet, at en kortlægning af budgetudfordringen for budgetåret 2013 blev gennemført, samt at konkret forslag til budgetoverholdelse i 2013 skulle fremlægges på førstkommende udvalgsmøde. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

-         Forslaget samt forudsætningerne til budgetoverholdelse for distriktsskolerne for 2013 drøftes. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at

- det foreslåede finansieringselement på 1,7 mio.kr til kvalitetsløft i folkeskolen drøftes i budgetforligskredsen forud for en politisk stillingtagen i Kommunalbestyrelsen

- dispensationsmulighederne for så vidt angår folkeskolen styrelsesvedtægt drøftes i budgetforligskredsen forud for en politisk stillingtagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Finansieringselementet vedrørende træk på sekretariatspulje 2 godkendt.

 

Børne- og Skoleudvalget henleder derudover opmærksomheden på, at rammeoverholdelsen forudsætter Økonomi- og Erhvervsudvalgets tiltrædelse af budgetoverførselsmuligheden for SFOerne, som foreslået. Børne- og Skoleudvalget anbefaler dette.

 

Børn- og Skoleudvalget anmoder sekretariatet om, at man afdækker i hvilket omfang de tidligere afsatte budgetmidler til imødegåelse af faldende klassekvotienter har stået mål med den faktiske udvikling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Udgår.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Udgår.

 

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningerne i efteråret 2012 udviste en forventning om økonomisk budgetubalance i distriktsskolerne for 2012. I forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af elevtal og klasseantal viser budgetplanlægningen for skoleåret 2013/2014, at der samlet for distriktsskolernes forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. i 2013.

På baggrund heraf er der i januar 2013 gennemført en række økonomiske tilsynsbesøg på de fire almene skoler i samarbejde mellem Børn- og Skolesekretariatet og Økonomi og Analyse. Tilsynsbesøgenes formål har været at dokumentere og anskueliggøre de konkrete planlægningsmæssige udfordringer isoleret set for 2013, samt udpege besparelsesmuligheder med beskrivelse af afledt konsekvens for de fire distriktsskoler.

 

Resultatet af tilsynsbesøgene fremgår af bilaget ”Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013”. Hovedkonklusionerne ved besøgene er, at

-         Distriktsskolerne på de væsentligste og vægtigste områder planlægger ensartet.

-         Distriktsskolerne anvender ensartet 95% af deres budgetrammer til personaleudgifter, heraf 98% til løn, samt 5 % til materialer mv.

-         Den demografiske udvikling opleves som en væsentlig udfordring i opgaven med at få budgetramme og ressourceforbrug til at hænge sammen.   

 

Ved gennemgangen af budgetgrundlaget er der arbejdet med forslag til interventionsmuligheder for 2013, inklusiv vurdering af konsekvens, med henblik på at forøge muligheden for en samlet budgetoverholdelse for de fire distriktsskoler.

Derudover er andre tværgående interventionsmuligheder vurderet med følgende resultat:

 

Tabel 1: Interventionsmuligheder for de fire distriktsskoler samlet set. 

 

Interventionsmulighed

Beløb i Mio.kr.

Kvalitetsløft til folkeskolen

1,7

Mulighed for enkeltstående dispensationer efter konkret og faglig vurdering i forhold til klassedannelse i henholdsvis børnehaveklasse, 7. og 8. klassetrin – jf. bilaget ”Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013”.

1,2

Fastfrysning af det akkumulerede overskud i SFO regi

2,5

Træk fra sekretariatspuljen på politikområde 2

0,7

I alt

6,1

Finansieringsbehov

6,1

 

I ovenstående finansieringsforslag henledes opmærksomheden på, at ovenstående forudsætter at Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder ovenstående for så vidt angår anvendelse af opsparede midler fra tidligere år på SFO området.  Herudover forudsætter det, at den budgetafsatte pulje til kvalitetsløft på 1,7 mio.kr isoleret for 2013 anvendes til imødegåelse af driftsudfordringerne i 2013. 

 

Samlet set vil ovenstående kunne være tilstrækkeligt til at imødekomme forventningen om budgetoverholdelse for distriktsskolerne isoleret set for 2013 indenfor politikområdets egne rammer.  Sekretariatet vil i tilknytning til budgetopfølgningen per 31. marts 2013, følge op på den fortsatte validitet af den gennemførte analyses resultater. 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag 1: ”Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013”

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2013

1.
Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Evaluering af Lokalpuljen og eksisterende puljer til lokalområderne

00.01.00G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

8

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

12

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Evaluering af Lokalpuljen og de eksisterende puljer til lokalområderne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller at

·         udvalget godkender, at de eksisterende puljer nævnt i sagsfremstilling fortsat bibeholdes som separate puljer undtagen puljen Det Maritime Hasle, som fra 2013 tillægges med Lokalpuljen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. februar 2013:
Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af Lokalrådets kommissorium besluttede kommunalbestyrelsen, at de eksisterende puljer til lokalområderne skal fortsætte i 2012 og indgå i evalueringen af Lokalpuljen efter 1 år, dvs. i udgangen af 2012, idet en afklaring/kortlægning af disse puljer dog skulle forelægges Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget i medio maj 2012.

 

Udvalget godkendte i juni 2012 Lokalrådets indstilling om, at alle eksisterende puljer blev bibeholdt undtagen til Det Maritime Hasle, som fra 2013 skulle tillægges den nye innovationspulje.

Eksisterende puljer (netto)

2011

2012

Tilskud til Borgerforeninger

303.909

309.379

Det Maritime Hasle (2012)

49.730

50.701

Strandrensning

23.760

26.312

Juleudsmykning

206.870

195.647

Aa.I.F. – vanding af blomsterkasser          

15.000

15.000

SYTE – pasning af plakatsøjler                 

12.000

12.000

ASTE – tømning af affaldsstativer i Allinge

5.000

5.000

I alt

616.269

614.039

 

Lokalpuljen (Inkl. besparelse 100.000 kr.)

 

409.000

 

 

Lokalpuljen blev besluttet med perspektivet på borgerinddragelse og kommunalbestyrelsens vedtagne visioner for valgperioden 2010-2013.

         Et godt og aktivt liv for alle

         Bornholm som vidensamfund

         Grøn bæredygtig ø

         Økonomisk bæredygtig ø

 

Borgerinddragelsen handler blandt andet om at inddrage borgerne som ”medudviklere” i deres lokalområder, så sammenhængskraften i lokalsamfundene kan styrkes. Lokalpuljen er tænkt som en innovationspulje, der kan være med til at iværksætte nye initiativer i et lokalområde, som en gruppe borgere vurderer, kan være til gavn og glæde for borgerne i området.

 

I 2012 har Lokalrådet modtaget 24 ansøgninger, hvoraf de 8 har modtaget en bevilling. Ud af puljebeløbet for 2012 på netto 409.000 kr. er der blevet bevilliget for netto 226.320 kr. Puljen har i årets løb været annonceret på Bornholms Regionskommunes hjemmeside og nyhedsbrev samt i gratisavisen Rytterknægten.

 

Evalueringen har været forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, som har sendt sagen tilbage til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget med henblik på en konkretisering af principperne for de eksisterende puljer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december 2012

1.
Lokalrådets Kommissorium (DOC)

2.
Oversigt over ansøgninger til Lokalrådet 2012 (DOC)

3.
Lokalrådets bevillingsoversigt 2012 (XLSX)

4.
Oversigt over tilskud til borgerforeninger 2012 (XLSX)

5.
Tilskud til juleudsmykning (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Den sociale Investeringsfond - kommissorium

00.30.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

13

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Børne- og skoleudvalget indstiller

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommissorium for anvendelse af Den sociale Investeringsfond.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at kommissoriet indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Genoptages i næste møde.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Anbefales til behandling i fællesmøde med Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget ultimo januar/primo februar 2013, og til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget, den 4. februar 2013:

Anbefales.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at kommissoriet indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, den 4. februar 2013:

Børne- og skoleudvalget forudsætter, at projekterne sendes til behandling i de 3 udvalg, som indstiller til KB, der beslutter. Afgrænsning af målgrupperne ønskes defineret og endvidere hvordan projekterne evalueres.

 

 

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kommissoriet indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Socialudvalget forudsætter, at projekterne sendes til behandling i de tre udvalg, som indstiller til Kommunalbestyrelsen, der beslutter. 

Afgrænsning af målgruppen ønskes defineret, og endvidere hvordan projekterne evalueres.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Kommissoriet godkendt, idet det forudsættes, at projekterne sendes til behandling i de tre udvalg og at afgrænsningen af målgruppen defineres og endvidere beskrives, hvordan projekterne evalueres.

 

Sagsfremstilling

Der er formuleret et kommissorium til klarlæggelse af målgruppen og organisatorisk forankring af Den sociale Investeringsfond.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kommissoriet er tilføjet enkelte ændringer som følge af Beskæftigelsesudvalgets behandling i mødet den 4. december 2012.

 

Kommissoriet er tilført enkelte tilføjelser som følge af behandlingen i Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget den 4. februar 2013.

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Kommissorium for Den sociale Investeringsfond. 8. februar 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

18

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. januar 2013 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 250.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 250.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik & Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der opstår løbende behov for planlægning og forberedelse af nye havneprojekter, som kræver forundersøgelser, opmålinger, tegninger, visualiseringer, projekteringer m.m. med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning m.m. Udgifterne hertil anslås til at udgøre 250.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 250.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

 

I anlægsbudgettet for 2013 udgør rådighedsbeløbet i puljen 1.426.700 kr.  Der er uforbrugte midler fra 2012 for 26.133 kr. som forventes overført til 2013, hvorfor det disponible rådighedsbeløb i puljen udgør 1.452.833 kr. før stillingtagen til dagens punkter..

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Lokalplanforslag for et område ved den Gl. havn i Nexø

01.02.05P16-0117

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

14

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 8. november 2012 besluttet, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag og kommuneplantillæg der skal muliggøre udvikling af et bynært erhvervsområde ved Skippertorvet i Nexø til bolig-, turist- og serviceaktiviteter da dette ikke er muligt inden for de gældende rammer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at lokalplanforslag nr. 072 og kommuneplantillæg nr. 013 for et område ved Skippertorvet i Nexø sendes i høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et lokalplanforslag nr. 072 og kommuneplan tillæg nr. 013 som muliggør en udvikling af et bynært erhvervsområde ved Skippertorvet i Nexø til bolig-, turist- og serviceaktiviteter.

 

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 072 ophæves en del af den hidtidigt gældende lokalplan nr. 00-50 for Nexø Havn for så vidt angår det aktuelle lokalplanområde.

 

Lokalplanområdet omfatter en del af området vest og syd for Nexøs ældste havnebassin. Bygningskomplekset i den nordlige del af arealet udnyttes i dag til privat handel og service samt til kontorformål. Herudover indgår en del af arealet i Skippertorvet. Det sydlige areal udnyttes til simple overnatningsfaciliteter, oplag og parkering.


Området afgrænses mod nord og vest af Sdr. Landevej og en møbelbutik, mod øst og syd af havnebassiners kajnære arealer. Et område mellem Sdr. Hammer og Sdr. Landevej er udlagt som en aflastende ud- og indkørsel til området for at give mulighed for at reducere den gennemkørende trafik i området. Lokalplanområdet er på ca. 6800 m2.

 

Det eksisterende butiksområde delområde A vil fortsat have status som centerområde med anvendelse til privat service, butikker og tilføjet mulighed for boliger (flexboliger) indrettet i de eksisterende kontorlokaler på 1. sal i den nordligste bygning.

Delområde B overføres fra erhvervsområde til blandet bolig og erhvervsområde med anvendelse til bl.a. kontorer, overnatningsmulighed, privat service, rekreative formål samt lignende formål med en naturlig tilknytning til områdets havne og turistaktiviteter.

 

Området er blevet screenet iht. Lov om miljøvurdering. På den baggrund er det vurderet at planen ikke skal miljøvurderes

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2013

1.
Miljøscreeningsskema LP forsalg 072 (PDF)

2.
Lokalplanforslag 072 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. projekt "Nyt liv i Vang granitbrud"

08.03.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

16

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. projekt Mulighedernes Land - ”Nyt liv i Vang granitbrud”- tidligere kaldet ”Projekt Ned og op igen”. Der søges fortsat anden finansiering på forventet samlet 2 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.401.610 kr. til projektet, så den samlede anlægsbevilling til projekt Nyt liv i Vang granitbrud herefter udgør 16.019.360 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10.345 kr. (indtægt)vedrørende tilskud til projektet, således at den samlede anlægsbevilling til tilskud udgør 11.607.405 kr.

c)     at tillægsbevillingerne på i alt 4.411.955 kr. finansieres af de likvide midler.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Udgår.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales, idet tillægsbevillingen finansieres med 1,35 mio. kr. fra puljen til køkkenfaciliteter i daginstitutionerne, 1,2 mio. kr. fra anlægspuljen til cykelveje og 1 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje. Resterende beløb trækkes fra de likvide midler.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Indstillingen godkendt.

Liste F og Carl Ilsøe kan ikke stemme for.

Sagsfremstilling

Projektet ”Nyt liv i Vang granitbrud” er et ud af 6 delprojekter der gennemføres med Realdania som led i samarbejdsprojektet Mulighedernes Land.

Projektet kom i stand på grundlag af en aftale med NCC om afvikling af brydningsaktiviteter i området og overdragelse af området til Bornholms Regionskommune. Med projektet omdannes Vang Pier og Ringebakkebruddene til et rekreativt område med sigte på at styrke Bornholms image og position som et sted med store naturværdier, en særlig geologi og rige muligheder for friluftsliv.

Ultimo 2011 blev noteret et markant merforbrug på gennemførelsen af det samlede projekt.

Merforbruget skyldes, at projektforudsætninger ikke i tilstrækkelig grad har været beskrevet, herunder ansvarsfordelingen mellem de involverede parter og forudsætningerne for deres samarbejde. Dertil kommer, at anlægsarbejderne har vist sig langt mere omfattende end først antaget. De indbefatter terrænændringer bl.a. med henblik på forsinkelse og hensigtsmæssig ledning af overfaldevand gennem bruddet. Der er generelt valgt løsninger der både har skabt varige naturforbedringer i området og samtidigt medvirker til at begrænse driftsudgifterne.

På foranledning af merforbruget blev en færdiggørelse af projektet drøftet med Realdanias projektleder i april 2012. Denne har efterfølgende tilkendegivet, at Realdania vil tilføre yderligere 1.156.400 kr. til projektet idet de forudsætter de planlagte arbejder færdiggjort. Eksklusiv fondsafgift (17,5 %) udgør denne merbevilling i alt 954.030 kr.

Projektgruppen bag Mulighedernes Land arbejder fortsat på forskellige finansieringsmulighe- der, der vil kunne skabe en bedre balance i projektregnskabet inden projektafslutning, der er sat til medio 2013. Samlet anslås disse til 2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 18. januar 2011 en anlægsbevilling på 11.617.750 kr. til projektudgifterne samt en tilsvarende anlægsbevilling på -11.617.750 kr. til tilskud til projektet. Den kommunale udgift udgjorde således netto 0 kr.

 

Nedenstående økonomioversigt viser dels hvordan de oprindelige anlægsbevillinger var sammensat, og dels hvilke ændringer, der er indeholdt i denne tillægsbevillingssag.

 

Tilskud/finansiering:

Opr. bev.

Korr. bev.

Ændring

Realdania

-4.320.000

-5.476.400

-1.156.400

Fondsafgift Realdania

756.000

958.370

202.370

I alt

-3.564.000

-4.518.030

-954.030

 

 

 

 

NCC

-6.700.000

-8.375.000

-1.675.000

Fondsafgift NCC

0

1.465.625

1.465.625

NCC stenmateriale

-900.000

0

900.000

I alt

-7.600.000

-6.909.375

690.625

 

 

 

 

Friluftsrådet

-550.000

-180.000

370.000

Fondsafgift Friluftsrådet

96.250

0

-96.250

I alt

-453.750

-180.000

273.750

Tilskud/finansiering i alt:

-11.617.750

-11.607.405

10.345

 

 

Udgifter:

Opr. bev.

Korr. bev.

Ændring

Anlægsudgifter

11.617.750

 

 

Forbrug pr. 15. oktober 2012

 

14.844.360

 

Aftale om merbev. Realdania

 

1.175.000

 

Anlægsudgifter i alt:

11.617.750

16.019.360

4.401.610

 

Tillægsbevilling:

 

 

4.411.955

 

 

Mindreindtægter 10.345 kr.

·         Realdania har tilkendegivet at bevilge et yderligere tilskud på netto -954.030 kr.

·         Tilskuddet fra NCC blev oprindeligt budgetlagt med 6.700.000 kr. uden moms. Men beløbet er modtaget inkl. moms og fondsskatten er efterfølgende fratrukket. Dette berigtiges med -209.375 kr. Tilskuddet på 900.000 kr. vedrørende stenmateriale fra NCC, som fejlagtigt indgik i den oprindelige anlægsbevilling, fjernes. Mindreindtægten udgør netto 690.625 kr.

·         Der blev oprindeligt budgetlagt med et tilskud fra Friluftsrådet på netto -453.750 kr. (ansøgt beløb minus fondsafgift). Efterfølgende Har BRK modtaget tilsagn om et tilskud på -180.000 kr. idet dele af det ansøgte efter aftale ventes behandlet særskilt på et efterfølgende møde forventet d.å. Der skal ikke betales fondsafgift af tilskud fra Friluftsrådet. Mindreindtægten udgør foreløbig netto 273.750 kr.

 

Merudgifter 4.401.610 kr.

·         De samlede projektudgifter forventes at udgøre 16.019.360 kr., idet der, jf. aftale med Realdania, afsættes 1.175.000 kr. til færdiggørelse af projektet. Dette medfører en merudgift på 4.401.610 kr. i forhold til den oprindelige bevilling på 11.617.750 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Oversigt vedr. beregning tillægsbevillinger til anlægsbevillinger ”Nyt liv i Vang Granitbrud”.

 

Økonomi og Analyse er efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. november 2012 blevet bedt om at pege på mulige finansieringskilder i forbindelse med tillægsbevillingen. Der er peget på en række muligheder, som efterfølgende har været sendt til områderne med henblik på kvalificering og vurdering. Der er kun modtaget bemærkninger på Børne- og Skoleområdet, hvilke der er taget højde for. Finansieringsmulighederne fremgår af vedlagte notat.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Bilag vedr finansieringsmuligheder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Masteopbevaring i Hasle Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

17

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. januar 2013 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 200.000 kr. til maste- og kajakopbevaring på Hasle Havn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til maste- og kajakopbevaring på Hasle Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik & Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling til masteopbevaring i Hasle Havn. Som resultat af en beslutning før kommunesammenlægningen har det været nødvendigt at indrette et midlertidigt masteopbevaringsrum i en af havnens bygninger. Da denne indretning er ganske uhensigtsmæssig, foreslås det, at der etableres et nyt masteopbevaringsskur.

Dette masteopbevaringsskur muliggør endvidere, at Bornholms Kajakpoloklub og andre kan få opbevaret sine kajakker, idet kajakopbevaring har det største behov om sommeren, hvor masterne ikke er i skuret. Opbevaringsmulighed af Kajakpoloklubbens kajakker er en forudsætning for at klubben kan have deres aktiviteter på Hasle Havn. Udgifterne hertil anslås til at udgøre 200.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 200.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

I anlægsbudgettet for 2013 udgør rådighedsbeløbet i puljen 1.426.700 kr.  Der er uforbrugte midler fra 2012 for 26.133 kr. som forventes overført til 2013, hvorfor det disponible rådighedsbeløb i puljen udgør 1.452.833 kr. før stillingtagen til dagens punkter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevillinger til Hasle Erhvervs- og Kulturø

01.11.00P20-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

15

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø søger om anlægsbevillinger til projektet Hasle Erhvervs- og Kulturø. Hasle Erhvervs- og Kulturø er en udvidelse af Mulighedernes Land og Havnepakke 2 projekter på Hasle havn. Projektets hovedelementer er etablering af et kanalmiljø og landskab på den nye ø med diverse aktivitetsmuligheder samt infrastruktur til støtte for fiskeri og havsport.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at projektet ”Hasle Erhvervs- og Kulturø” godkendes og igangsættes,

b)     at der gives en anlægsbevilling på i alt 6.903.625 kr. (udgift) til projektet,

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013 på 3.868.625 kr. og at der i buget 2014 afsættes et rådighedsbeløb på 3.035.000 kr.,

d)     at der gives en anlægsbevilling på i alt netto 5.903.625 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet,

e)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013 på -2.776.875 kr. og at der i buget 2014 afsættes et rådighedsbeløb på -3.126.750 kr.,

f)       at Bornholms Regionskommune medfinansierer 1.000.000 kr. fra den disponible anlægspulje til havneanlæg,

g)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljø under politikområde 09 Teknik & Miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling anbefales

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med statens Havnepakke 2 har Bornholms Regionskommune fået tilskud på 9 mio. kr. til Hasle Havns bystrand, havnetorv, kanalmiljø, sænkning af kajer m.m., hvoraf 3 mio. kr. er afsat til kanalmiljøet. Bystrand og havnetorv er etableret og der er foretaget sænkning af kajer.

Det endnu ikke anlagte kanalmiljø-projekt er nu udvidet med arbejdstitlen ”Hasle Erhvervs- og Kulturø” med et samlet budget på 7,4 mio. kr. Som del af den samlede plan for Hasle Havn sigter projektet på at forbedre og etablere en infrastruktur, der kan understøtte en lang række maritime aktiviteter og tiltrække private investeringer. Erhvervs- og Kulturøen vil bl.a. understøtte havnens tilbageværende fiskere og bidrage til at skabe nye arbejdspladser i cafeer/spisesteder samt butikker og udlejnings-virksomheder. Projektet har også som mål at tiltrække havsport-events og sikre et kulturhistorisk trækplaster på havnen med bl.a. faciliteter til Foreningen Columbus og deres levende værksted - et museum for fiskeri- og skibsudstyr. Erhvervs- og kulturøen forventes at tiltrække mange nye dagturister og besøgende årligt - udover borgernes brug af faciliteterne.

 

Bornholm får en ny ø

Et markant landskabeligt greb vil genskabe den oprindelige kyststækning og tilføre Hasle en unik ø med tilhørende kanalmiljø. Ved at skære en 200 meter lang kanal og bruge den overskydende jord skabes en ny fysisk ø med et areal på ca. 45.000 kvadratmeter.

Det nye landskab med bakkelandskaber, klitter og stier vil bidrage til en unik forbindelse mellem røgerierne i syd og resten af havnemiljøet. Etableringen af Erhvervs- og Kulturøen og den tilhørende kanal vil på en spændende måde skabe en lidt over een kilometer lang promenade, der gør havnen til en sammenhængende og varieret oplevelse. Den nye infrastruktur åbner for aktiveringen af en række uudnyttede arealer og bygninger. På øen etableres diverse rekreative faciliteter og faciliteter for lystfiskere.

Kanalområdet vil være oplagt at bruge som sted for udlejnings- og kursusaktiviteter for gæster og turister, der ønsker at prøve kræfter med de maritime sportsgrene.

Havnetorvet er det bynære areal på øen, som forbindes til ”fastlandet” med en gangbro over kanalen og en kørselforbindelse. På havnetorvet opleves og sælges havfrisk fisk bla. fra et moderne hyttefad, og hvor historien om Hasle Havn fortælles - et museum for fiskeri og skibsudstyr.

 

Finansieringsplan:

Projektudgifterne er pt. samlet anslået til 7.372.000 kr, hvoraf selve anlægsarbejdet udgør 6.218.625 kr.

 

Transportministeriet (Havnepakke 2)                                       3.000.000 kr.

LAG-Bornholm                                                                    2.300.000 kr.

Del af BRK’s anlægsmidler til havnene                                      1.000.000 kr.

Realdania                                                                           1.000.000 kr.

Frivillig arbejdskraft (medfinansiering)                                           72.000 kr.

I alt                                                                                                      7.372.000 kr.

 

Som nævnt indledningsvis yder Transportministeriets Havnepakke 2 et tilskud på 3 mio. kr. til projektet.

LAG-Bornholm har givet tilsagn om støtte til projektet med 2,3 mio. kr. Kommunen afventer nu NaturErhvervsstyrelsen endelige tilsagn om dette tilskud.

Bornholms Regionskommune medfinansierer 1 mio. kr. til projektet, idet Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 prioriterede dette beløb til projektet fra den disponible anlægspulje til havneanlæg.

Realdania udvider Mulighedernes Land Projektet på Hasle Havn (havnebad og div. anlæg på havneområdet) til ligeledes at omfatte Hasle Erhvervs- og Kulturø med et tilskud på 1,0 mio. kr.

Der søges fortsat tilskud fra diverse fonde til brug for udvidelse af projektet.

Såfremt der opnås tilsagn om yderligere tilskud, rejses sagen igen med henblik på justering af bevillingerne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 6.903.625 kr. til projektets gennemførelse samt en anlægsbevilling på netto -5.903.625 kr. til tilskud.

 

Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabeller.

For yderligere specifikation af de enkelte budgetposter henvises til bilaget.

 

 

2013

2014

I alt

 

Anlægsudgifter, kr.

 

 

 

Konsulenter

500.000

 

500.000

Anlægsarbejder

3.218.625

3.000.000

6.218.625

Materialer m.v.

100.000

 

100.000

Formidling m.v.

50.000

20.000

70.000

Revision

 

15.000

15.000

Anlægsudgifter i alt

3.868.625

3.035.000

*6.903.625

 

* Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 7.372.000 kr. og anlægsbevillingen på 6.903.625 kr. udgøres af beløbet til Frivillig arbejdskraft på 72.000 kr. og i alt 396.375 kr. til fondsmoms.

 

 

2013

2014

I alt

 

Finansiering, kr.

 

 

 

Transportministeriet

-1.500.000

-1.500.000

-3.000.000

LAG-Bornholm

-500.000

-1.800.000

-2.300.000

Fondsmoms 17,5%

af 55% af LAG-bev.

 

48.125

 

173.250

 

221.375

Realdania

-1.000.000

 

-1.000.000

Fondsmoms 17,5% Realdania

 

175.000

 

 

175.000

Tilskud i alt

-2.776.875

-3.126.750

-5.903.625

Anlægspulje havne

-1.000.000

 

-1.000.000

BRK’s medfin.

-1.000.000

 

-1.000.000

Finansiering i alt

-3.776.875

-3.126.750

-6.903.625

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2013

1.
Bilag 1 Projektbeskrivelse Hasle Erhvervs- og Kulturø - LAG-ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Drøftelse af debatoplægget "Fremtidens kommunestyre"

00.01.00A00-0064

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

14

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

KL har udsendt et debatoplæg med titlen ”Fremtidens kommunestyre” til samtlige kommunalbestyrelser i landet. Drøftelserne har dels til formål at give input til KL’s arbejde med en ny vision for kommunestyret, dels at tage hul på en lokal drøftelse af fremtidens kommunestyre, som forberedelse til Kommunalpolitisk Topmøde i marts.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller:

a)      at debatoplægget fra KL drøftes

b)      at kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan Bornholms Regionskommune arbejder videre med debatoplæggets indhold

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Det kommunale landskab er under stadig forandring på snart sagt alle områder. Effektiviseringer, velfærd, service, frivillighed, borgerinddragelse, politisk engagement, medier og meget andet er en del af virkeligheden i kommunalbestyrelserne rundt om i landet. Således også på Bornholm.

 

KL’s bestyrelse påbegynder i 2013 arbejdet med visioner for fremtidens kommunestyre. Første skridt i retning mod disse visioner skal tages lokalt i kommunalbestyrelserne. Drøftelsen i kommunalbestyrelsen skal således også ses som en forberedelse af regionskommunens delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde i marts 2013. Fremtidens kommunestyre bliver et hovedtema på topmødet.

 

Drøftelserne af fremtidens kommunestyre forventes at blive et tilbagevendende tema i kommunalbestyrelsen frem mod kommunalvalget i november.

 

I forordet til debatoplægget, der skal danne grundlag for den lokale debat stilles følgende overordnede spørgsmål:

 

·         Hvordan sikrer vi, at der også fremover er et stærkt lokaldemokrati, der har kraft og er solidt forankret i befolkningen?

 

·         Hvilke pejlemærker er særligt vigtige i fremtidens kommunalpolitiske arbejde?

 

·         Hvilke rammer og vilkår har kommunalpolitikere og kommunalbestyrelser brug for?

 

Spørgsmålene uddybes i debatoplægget.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. februar 2013

1.
Debatoplæg "Fremtidens kommunestyre" (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Vedtagelse af Handlingsplan

01.01.02P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

6

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene har på deres seneste møder behandlet et oplæg til Handlingsplan 2013. Udvalgenes beslutninger, herunder bemærkninger, fremgår af sagsfremstillingen.

Handlingsplanen for 2013 skal vise, hvordan dele af Bornholms Udviklingsplan konkret udmøntes i 2013. Derudover vil både udviklingsplanen og handlingsplanen komme til at indgå som aktive værktøjer i budgetprocessen for 2014 og på den måde være med til at sikre sammenhæng mellem budgetlægningen, øvrig planlægning og udviklingsplanen.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at

a.       oplægget til handlingsplanen (bilag 1) godkendes

b.      forslag fra borgermøderne, som er i gang (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen

c.       kommunalbestyrelsen tager endelig stilling til, om følgende forslag fra bilag 3 skal indgå i handlingsplanen

1.        nr. 2-42 (anbefalet af Økonomi- og Erhvervsudvalget)

2.        nr. 2-20 (anbefalet af Beskæftigelsesudvalget)

3.        nr. 2-17 (anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget)

4.        nr. 2-27 (anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget)

5.        nr. 2-31 (anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget)

d.      de øvrige forslag i bilag 3 afventer stillingtagen i forbindelse med proces for handlingsplan og budget for 2014

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene har på deres møder i januar-februar 2013 behandlet et oplæg til en handlingsplan for 2013 (bilag 1). Til sagen var også fire bilag indeholdende forslag fra de borgerdialogmøder, som blev afholdt i 2012. Bilagene er også vedlagt denne sagsfremstilling.

Forslagene fra borgerdialogmøderne er vurderet i områder og stabe og inddelt i fire kategorier:

·        Forslag, der allerede arbejdes med (bilag 2)

·        Forslag, der kan indgå som inspiration til prioritering i de politiske beslutningsprocesser (bilag 3)

·        Forslag, der ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4)

·        Forslag, hvor Bornholms Regionskommune ikke har handleforpligtelsen. Handleforpligtelsen ligger hos eksterne aktører (bilag 5)

 

I behandlingen af oplægget til handlingsplanen skulle de enkelte udvalg tages stilling til, om der var emner fra bilag 3, som skulle indgå i handlingsplanen for 2013.

 

Følgende udvalg ønsker forslag fra bilag 3 overført til handlingsplanen:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

nr. 2-42 Mere synlighed om kommunens indkøb af ydelser – mere lokalt og mindre SKI

Beskæftigelsesudvalget

nr. 2-20 Ungdomsboliger uden uddannelsespligt, fx i nogle af de gamle plejehjem. Lad de unge bygge dem selv som en del af uddannelsesforløbet ”Byg din egen by”

Teknik- og Miljøudvalget

nr. 2-17 Nedrivning af faldefærdige huse og genbrug af byggematerialer, evt. som ungdomsprojekt (begrænset til nedrivning af faldefærdige huse)

 

nr. 2-27 Bedre og mere tilgængelige uderum (ses evt. i forbindelse med 2-17)

 

nr. 2-31 Etablere grupper af grønne agenter / stifogeder bestående af private personer, som holder opsyn eller/og vedligeholder mindre stykker af stier eller indrapporterer til et centralt sted (undersøges om det kan indgå som frivillighedsprojekt)

 

Derudover foreslår udvalgene generelt, at forslagene i bilag 3 afventer stillingtagen i forbindelse med proces for handlingsplan og budget for 2014.

 

De enkelte udvalgs beslutninger inkl. bemærkninger.

I dette afsnit ses udvalgsbeslutningerne i forbindelse med behandlingen af oplægget til en handlingsplan for 2013. Beslutningerne refererer til følgende indstilling fra direktionen:

 

a.       oplægget til handlingsplanen (bilag 1) godkendes

b.      forslag fra borgermøderne, som er i gang (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen

c.       forslag fra borgermøder, som indgår som inspiration (bilag 3), drøftes med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om det enkelte forslag skal:

1.      indgå i handlingsplanen for 2013, eller

2.      afvente stillingtagen i forbindelse med proces for handlingsplan og budget for 2014, eller

3.      helt udgå

d.      forslag fra borgermøderne, som ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4) tages til efterretning

e.       forslag fra borgermøder, som vedrører eksterne aktører (bilag 5), tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales, idet pkt. 2 i indstillingens pkt. C anbefales, dog overføres forslag 2.42 fra bilag 3 til bilag 1.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:

ad a: godkendt

ad b: godkendt

ad c: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at man afventer stillingtagen i forbindelse med proces for handleplan og budget 2014

ad d: taget til efterretning

ad e: taget til efterretning.

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

a) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

b) Er implementeret. Udvalget ønsker, at der tages initiativ til en ældrepolitik.

c) Anbefales.

d) Anbefales taget til efterretning for så vidt angår Socialudvalgets område.

e) Anbefales taget til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Indstillingen anbefales, idet pkt. 2 i indstillingen anbefales for så vidt angår nr. 2-20.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Der arbejdes på forskellig vis med mange af de foreslåede emner.

Indstilling anbefales vedr. punkt a, b, d og e. Til punkt c drøftede udvalget de punkter der vedrører Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget anbefaler, at der lægges særlig vægt på nr. 2-17 (begrænset til nedrivning af faldefærdige huse), 2-27 (ses evt. i forbindelse med 2-17), og 2-31 (undersøges om det kan indgå som frivillighedsprojekt) idet forslagene kan indgå i handlingsplanen for 2013.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6.februar 2013:

Anbefales. Forslagene vil indgå i det videre budgetarbejde.

 

Økonomiske konsekvenser

For flere af initiativerne i handlingsplanen er der taget stilling til de økonomiske konsekvenser i forbindelse med beslutningen. For andre af initiativerne gælder, at der må ses på de økonomiske konsekvenser i forbindelse med en konkret beslutning om igangsættelse af det enkelte initiativ.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Handlingsplan 2013 (PDF)

2.
Forslag der arbejdes med i BRK (PDF)

3.
Forslag til inspiration (PDF)

4.
Forslag der er ulovlige (PDF)

5.
Forslag eksterne aktører (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Musikhuzet, anmodning om kommunegaranti

20.11.00Ø60-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

5

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Musikhuset Bornholm anmoder om en kommunegaranti i forbindelse med finansiering af ombygningsprojektet 2. sal Raschs Pakhuz ”Kulturbroen”.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

at der gives en kommunegaranti på maksimalt 950.000 kr. til Musikhuzet Bornholm i forbindelse med finansiering af ombygningsprojektet 2. sal Raschs Pakhuz ”Kulturbroen”.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Musikhuzet Bornholm har anmodet om et tilsagn om et kommunalt lån eller en kommunal lånegaranti i forbindelse med 1. fase af ombygningsprojektet 2. sal Raschs Pakhus ”Kulturbroen”.

Første fase består af ombygning af 2. sal i Raschs Pakhus, hvor der etableres kunstnergarderobe og andre nye faciliteter, herunder lydisolerede rum, som gør det muligt at realisere visionen om produktions-øvelejre i Musikhuzet. Ombygningen forventes gennemført i sommeren 2013 under forudsætning af, det den nødvendige finansiering er til stede. Finansieringsrammen for fase 1 udgør ca. 2,2 mio. kr.

Musikhuzet har fået tilsagn om tilskud fra Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. Larsens Legat på i alt 1,25 mio. kr. under forudsætning af, at ombygningen udbydes offentligt samt at projektet er fuldt finansieret før det iværksættes. Musikhuzet søger fortsat andre fonde om den resterende finansiering, hvilket de forventer at få i hus. Men hvis det ikke lykkes skal restbeløbet lånefinansieres.

Musikhuzet har på den baggrund anmodet om et kommunalt lån eller en kommunal lånegaranti på 950.000 kr. Denne sag er beskrevet med udgangspunkt i en kommunegaranti.

En eventuel kommunegaranti bør være på betingelse af

·         at Muzikhuset kan opnå de nødvendige tilladelser til ombygningen,

·         at ombygningsprojektet holder sig inden for den anslående ramme på 2,2 mio. kr.,

·         at Musikhuzet dokumenterer, at de kan svare ydelserne på et lån på 950.000 kr., og

·         at kommunegarantien reduceres i takt med at der opnås tilsagn om yderligere fondsfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti til Musikhuzet vil kræve låneramme, da garantien stilles for et projekt, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Alternativt kan kommunen deponere et tilsvarende beløb, som efter 10 år kan frigives med en femtendedel årligt. Hvis det lån der er stillet garanti for indfries kan deponeringen dog også frigives.

Da Bornholms Regionskommune forventeligt ikke har ledig låneramme i 2013 vil der skulle ske deponering ved tilsagn om kommunegaranti.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Likviditetsoversigter pr. 31. januar 2013

00.32.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

2

 

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. januar 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (149,3 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (270,7 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. januar 2013 (97,0 mio.)

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2012 til 31. januar 2013.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 149,3 mio. kr. er steget med 16,4 mio. kr. i forhold til 31. december 2012, hvor beholdningen i januar sidste år steg med 61,3 mio. kr. Det har ikke umiddelbart været muligt at identificere denne forskel entydigt, idet der vil blive arbejdet videre med forklaringen frem til næste likviditetsopgørelse.

Der var ventet en lavere stigning i beholdningen end sidste år på grund af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, men 1. rate blev udskudt til 1. februar af ministeriet fordi opgørelsen ikke forelå rettidigt til at indgå i tolvtedelsafregningen pr. 1. januar 2013.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu svagt faldende omkring et niveau på 270 mio. kr., idet niveauet for den gennemsnitlige beholdning ultimo december er ca. 28 mio. kr. lavere end i 2012.

Den gennemsnitlige kassebeholdning vil være faldende gennem 2013 som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og overgangen til Udbetaling DK i første kvartal 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 97,0 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2012 og det budgetterede kassetræk i 2013. Der er ikke taget højde for budgetoverførsler fra 2012 til 2013, og den beregnede kassebeholdning vil derfor være betydeligt lavere når opgørelserne af budgetoverførslerne foreligger og bliver indregnet.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 36,2 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Beholdninger pr. 31. januar 2013 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Salg af reklamer på Bornholms Regionkommunes biler

24.15.05G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

18

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Torben Rønne-Larsen ønsker en redegørelse og status for salg af reklamer på kommunens biler.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen

                           Sagen til orientering

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 17. januar 2009, at det nu skulle være muligt at reklamere på kommunens biler.

 

I forbindelse med beslutningen blev det aftalt at der på kommunens hjemmeside skulle oplyses om muligheden for at købe reklameplads på bilerne.

På hjemmesiden er der desuden lagt retningslinjer for brug af reklamer i Bornholms Regionskommune, prisoversigt for reklamering generelt, samt en oversigt over hvilke af kommunens biler der kan købes reklameplads på.

 

De første par måneder efter offentliggørelse på hjemmesiden fik kommunen henvendelser, hvor der blev spurgt nærmere ind til ordningen m.v. Siden har der ikke været henvendelse om køb af reklameplads.

 

Status er at der ikke er solgt reklameplads på kommunens biler.

 

Der er Politisk & Administrativt Sekretariats vurdering at skal reklamer på bilerne fremtidigt udgøre en indtægt af en vis værdi, kræver dette at der afsættes personaleresurser til et aktivt salg af disse reklamepladser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-02-2013

19

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Intet.