Referat
Kommunalbestyrelsen
25-04-2013 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Varmeplan for Bornholm
  åbent 3 Planlægningsmuligheder for vindmøller
  åbent 4 Orientering om igangsættelse af proces for udarbejdelse af en ældrepolitik
  åbent 5 Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2012
  åbent 6 Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby - samlet tillægsbevilling
  åbent 7 Takstændringer på dagtilbudsområdet
  åbent 8 Orientering om afgjorte ankesager i 2012
  åbent 9 Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger
  åbent 10 Anlægsbevilling til budgetbalance i Teknik & Miljø
  åbent 11 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser om fredning af Nylars Plantage og Svartingedalen
  åbent 12 Ansvar for byggeopgaver i de kommunale bygninger
  åbent 13 Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2013
  åbent 14 Delberetning for regnskabsåret 2012
  åbent 15 Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Anlæg og lån
  åbent 16 Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Drift
  åbent 17 Byggekredit til etablering af 9 boliger på Stenbanen i Rønne
  åbent 18 Godkendelse af fjernvarmetakster 2013/14 - Rønne Varme A/S
  åbent 19 Udpegning af nyt medlem till bestyrelsen i Bornholms Forsyning A/S
  åbent 20 Generalforsamling Bornholms Forsyning A/S, 2013
  åbent 21 Generalforsamling Østkraft Holding A/S, 2013
  åbent 22 Drøftelse af forslag om forundersøgelse af tunnel
  åbent 23 Eventuel ændring af valgsteder og etablering af nye steder for brevstermmeafgivning
  åbent 24 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

1

 

 

Fraværende

Per Ole Petersen med afbud.
Lotte Helms ankom under behandling af punkt 2, kl. 18.10.
Torben Rønne Larsens orlov er forlænget indtil videre. Linda Kofoed Persson er indkaldt som suppleant.
Ole Dreyer forlod mødet efter behandling af punkt 18.

Bettina Haagensen forlod mødet efter behandling af punkt 18.

Lotte Helms forlod mødet efter behandling af punkt 22.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Bjarne Westerdahl er indkaldt som suppleant for Per Ole Petersen.

Tillægsdagsorden vedr. kommunegaranti til Musikhuzet


 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Varmeplan for Bornholm

13.03.00P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

19

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Varmeplan for Bornholm 2013 har været i høring. Der er indkommet 12 høringssvar. Høringssvarene er blevet behandlet og der er foretaget en række ændringer og tilføjelser i varmeplanen. Ændringerne er beskrevet i bilag.

Beregningerne viser at det fortsat anbefales at etablere fjernvarme i ”klippebyerne” Allinge-Sandvig, Sandkås-Tejn, Gudhjem-Melsted og Listed-Svaneke-Aarsdale.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

at varmeplanen godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Indstilling anbefales, idet prioriteringsrækkefølgen under punkt 1.2 tager udgangspunkt i størst mulig samfundsøkonomisk og ø-økonomisk værdi, samt størst miljømæssig effekt. Det betyder at prioritet 1 bliver Allinge-Sandvig-Tejn-Sandkås, prioritet 2 Svaneke-Årsdale-Listed og prioritet 3 Gudhjem-Melsted.

Bente Johansen afventer stillingtagen til den konkrete prioritering af projekterne til behandling af punktet i Kommunalbestyrelsen.

Det indstilles, at Forsyningsselskaberne forpligtiges til at aftage lokalproduceret el fra vedvarende energikilder.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales, idet det dog anbefales at projektet for Gudhjem-Melsted iværksættes umiddelbart efter vedtagelse af projektforslaget 

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt, med tilføjelse om at der udarbejdes et konkret forslag til hvordan alle forsyningsselskaber skal forpligtes til at modtage lokalt produceret energi. Forslaget forelægges til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

Varmeplan Bornholm er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanen beskriver forslag til den samlede varmeforsyning af Bornholm.

 

Målsætningen for varmeforsyningen er en fortsat udbredelse af fjernvarmen i byområderne (når det er et billigere alternativ end oliefyring) og at fremme anvendelsen af lokale brændsler – af hensyn til service, miljø og økonomi.

 

Det foreliggende forslag til Varmeplan Bornholm, beskriver

·        Status: De eksisterende varmeforsyninger og forsyningsområder på Bornholm. Afsnittet indeholder også er en kort gennemgang af relevante regler.

·        Plan: Gennemgang af de byområder, hvor det umiddelbart vil være fordelagtigt at etablere fjernvarme, set ud fra brugerøkonomi, miljø (CO2-reduktion) og ”Ø-økonomi” – der er en variant af Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregninger, som beskriver påvirkningen af den Bornholmske lokaløkonomi. Et forslag til tidsplan indgår også.

·        Perspektiv: Gennemgang af mulighederne for udnyttelse af vedvarende energikilder som solvarme, havvarme, geotermi, grundvandsvarme og bjergvarme i 3 forskellige områder. Der er henholdsvis Østermarie/Østerlars/Gudhjem, Pedersker og Rønne.

Perspektiveringen indeholder desuden en gennemgang af de tilgængelige lokale energiressourcer på Bornholm, egnet til fjernvarmeproduktion (primært: Halm, flis, biogas og affaldsvarme)

 

Forslaget til Varmeplan Bornholm har været i offentlig høring i 8 uger. Der er i høringsperioden indkommet 12 høringssvar.

 

Høringssvarene er blevet gennemgået, og høringssvarene er blevet inddelt i emner og besvaret. Emner og besvarelse fremgår af bilag med bemærkninger til høringssvar.

 

Varmeplan Bornholm 2013 med 21 bilag kan ses i bilagene til dagsordenen. De 28 beregningsbilag er ikke vedlagt, men de kan rekvireres efter ønske.

 

Fjernvarme anbefales

Ændringerne i varmeplanen har ikke ændret ved anbefalingerne i varmeplanen. Varmeplanen anbefaler således fortsat at der etableres fjernvarme i Allinge-Sandvig, Sandkås-Tejn, Gudhjem-Melsted og Listed-Svaneke-Aarsdale.

 

Generelt giver etablering af fjernvarme i ”klippebyerne” følgende:

 

·        Varmelovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Det vil i Allinge-Sandvig, Sandkås-Tejn, Gudhjem-Melsted og Listed-Svaneke-Aarsdale være fjernvarme.

 

·        Reduktioner af opvarmningsprisen på standardhus på ca. 40 % i forhold til oliefyring.

 

·        Store muligheder for anvendelse af solvarme, store varmepumper og el-kedler som supplement, da halmbaserede anlæg er nemme at ud- og indkoble, samt at anlæggene har en størrelse, så det er muligt at regulere dem.

 

·        Der kan akkumuleres forholdsvis store mængder energi i forbindelse med vindmøllestrøm for frekvensstabilisering.

 

·        Den positive Ø-økonomi (økonomi for Bornholm) giver bl.a. anledning til generering af et betydeligt antal årsværk på øen samt anvendelse af lokale energiressourcer. 80 % af de genererede årsværk forekommer i etableringsperioden.

 

·        Den forholdsvis lille egenbetaling for tilslutning til fjernvarme samt den relativt store besparelse i varmeudgifter i forhold til oliefyrsopvarmning betyder normalt en stor tilslutningsprocent og en hurtig udfasning af oliefyring i forhold til andre forsyningsformer.

 

·        Endelig viser følsomhedsanalyser, at fjernvarmeprojekterne i ovennævnte byer vil være rimelig ufølsomme overfor ændringer af biomassepriser, således at varmeprisen vil være meget stabil. Dette skyldes at ca. 75 % af udgifterne til et fjernvarmeprojekt er anlægsomkostninger. De resterende 25 % er udgifter til brændsel og drift. 

 

·        Olie- og/eller elpriser skal falde meget før fjernvarmen stadig ikke er både bruger- og samfundsøkonomisk fordelagtig.

 

·        Det ses også af undersøgelserne, at jo større byerne er, jo større er fordelen både brugerøkonomisk og samfundsøkonomisk.

 

·        En høj fremløbstemperatur er en fordel i den ældre boligmasse. Individuelle varmepumper vil sandsynligvis give en for lav fremløbstemperatur til et traditionelt normalt isoleret hus i den gamle boligmasse, og centralvarmeanlæggene i sådanne hus vil afgive for lidt varme om vinteren. Hvis fremløbstemperaturen hæves vil varmepumpen blive meget uøkonomisk med en lav COP værdi.

 

Varmeplanen indstilles til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagen er en fortsættelse jf. bilag med tidligere dagsorden punkt

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2013

1.
Ivar Nielsen (MSG)

2.
Aakirke-BY-tinget (DOC)

3.
Tejn borgerforening (TIF)

4.
Kjeld Pedersen (MSG)

5.
Steen Clausen (DOC)

6.
Søren Petersen (MSG)

7.
RVV (MSG)

8.
Mikkel Høst (DOCX)

9.
Østkraft (PDF)

10.
Tage Jensen (PDF)

11.
Ældrerådet (DOC)

12.
Mogens Holm-Jensen (MSG)

13.
Bilag 1 (PDF)

14.
Tidligere dagsordenspunkt til TMU (DOC)

15.
Bilag 2 (PDF)

16.
Bilag 3 (PDF)

17.
Bilag 4 (PDF)

18.
Bilag 5 (PDF)

19.
Bilag 6 (PDF)

20.
Bilag 7 (PDF)

21.
Bilag 8 (PDF)

22.
Bilag 9 (PDF)

23.
Bilag 10 (PDF)

24.
Bilag 11 (PDF)

25.
Bilag 12 (PDF)

26.
Bilag 13 (PDF)

27.
Bilag 14 (PDF)

28.
Bilag 15 (PDF)

29.
Bilag 16 (PDF)

30.
Bilag 17 (PDF)

31.
Bilag 18 (PDF)

32.
Bilag 19 (PDF)

33.
Bilag 20 (PDF)

34.
Bilag 21 (PDF)

35.
Varmeplan Bornholm 2013 (PDF)

36.
Bilag med bemærkninger til høringssvar (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Planlægningsmuligheder for vindmøller

01.02.05P21-0294

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

20

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune indkaldte i efteråret 2012 ideer og forslag fra offentligheden forud for en eventuel kommuneplanlægning for nye vindmølleområder på Bornholm. Sideløbende med dette har Teknik & Miljø fået udarbejdet en analyse, som påviser hvilke potentielle vindmølleområder, der findes på Bornholm. Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund nu mulighed for at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg for nye vindmølleområder.

Uafhængigt af regionskommunens tiltag for mere vindkraft på Bornholm har staten besluttet at udbyde et kystnært havområde på Rønne Bakke ud for Arnager til mulig placering af et havmølleprojekt.

Området på Rønne Bakke er i konkurrence med fem andre kystnære områder om at huse ét af mindst tre havmølleprojekter, der skal opføres som led i realiseringen af Energiforlig 2012. De projekter, der bydes ind med på de seks områder, kommer til at konkurrere på pris. Som udgangspunkt vil større projekter være mere konkurrencedygtige end mindre projekter. Da der er begrænset kapacitet i søkablet til Sverige, og da alternative måder at lagre og forbruge strømmen lokalt ikke er tilstrækkeligt implementeret, vil nye landmøller på Bornholm formindske den mulige størrelse af et projekt på Rønne Bakke. Kommuneplanlægning for nye vindmøller på land på Bornholm kan derfor reducere sandsynligheden for, at der vil blive opført havmøller på Rønne Bakke.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at sagen drøftes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Udvalget indstiller, at der igangsættes kommuneplanlægning for nye vindmøller på Bornholm

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt, idet der planlægges for både møllerne i gruppe 1 og gruppe 2.

For stemte 24: Liste A, V, F, L, B, K og O.
Imod stemte 3: Liste C, liste I og Carl Ilsøe.

Kirstine van Sabben og Carl Ilsøe kan ikke støtte planlægning af møller på land, så længe der ikke er en afklaring af den kystnære havmøllepark.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i Energistrategi 2008 formuleret en vision om, at øen er CO2-neutral i år 2025. Én af handlingerne i energistrategien er at der skal produceres mere strøm fra vindmøller. Visionen blev i 2008 anslået til at være opfyldt ved en samlet bornholmsk mølleeffekt på 90 MW.

Samlet set har øens vindmøller i øjeblikket en installeret effekt på cirka 30 MW. Herudover er der fornylig vedtaget kommuneplantillæg, der giver mulighed for opsætning af yderligere 9,5 MW til i alt knap 40 MW. En betydelig del af de eksisterende møller er mere end 10 år gamle og vil blive nedtaget indenfor de næste 10-15 år, hvorved op mod 20 MW installeret effekt vil forsvinde.

Visionen om Bornholm som en bæredygtig ø er videreført i Bornholms Udviklingsplan 2012. Planen indeholder en vision om, at Bornholm er en grøn ø, der eksporterer alternativ energi og viden om dette emne. Udover at formindske C02-udledningen er hensigten med visionen også, at der kan skabes arbejdspladser og økonomisk vækst på Bornholm. Det er intentionen, at Bornholm skal udnytte sit særlige geografiske og energiteknologiske potentiale overfor danske og internationale virksomheder, der ønsker at teste og demonstrere nye grønne teknologier i en stor skala. Rigelig tilgang til vindenergi produceret på eller ved Bornholm er en forudsætning for, at sådanne forsøgs- og demonstrationsprojekter kan finde sted på et niveau, der omhandler et veldefineret og komplet samfund.

 

Mulighed for kommuneplanlægning for 8 nye vindmølleområder

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2012 at foretage en forudgående indkaldelse af ideer og forslag inden en eventuel igangsættelse af kommuneplanlægning for nye, større vindmøller på Bornholm.

Sideløbende med den offentlige høring har Teknik & Miljø med hjælp fra eksterne konsulenter afsluttet en overordnet analyse af det bornholmske landskab. Analysen identificerer de lokaliteter, der har potentiale til at blive udlagt som områder til nye vindmøller. 8 nye områder er blevet fundet potentielt egnede til nye vindmøller. De forventes samlet at kunne rumme en installeret effekt på 52 MW.

På baggrund af den indledende høring samt den udarbejdede analyse, vil det være muligt for kommunalbestyrelsen at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg for vindmøller på Bornholm. Et sådant forslag skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger, før det kan vedtages endeligt.

Hvis et areal udlægges i kommuneplanen til vindmøller, er det forpligtende for kommunen. En grundejer, som ønsker vindmøller opstillet på et kommuneplanlagt areal, kan herefter kræve, at kommunen igangsætter kommune- og lokalplanlægning inkl. VVM- og miljøredegørelse for hvert enkelt projektområde.

 

Mulighed for kystnære havmøller ved Arnager

Der er i Folketinget den 28. november 2012 besluttet at udpege seks områder, herunder ét ved Bornholm, til mulig opstilling af havmøller med en samlet kapacitet på 450 MW.

De udvalgte områder udbydes, således at projekter i alle de udbudte områder bliver vurderet samlet, og de tilbudsgivere, der byder ind med den billigste pris, vinder udbuddet. Mindst tre af de udpegede områder kommer til at rumme kystnære havmøller, da hvert projekt max. må være på 200 MW. Områderne vil blive udbudt i slutningen af 2014.

Der er fra Folketingets side lagt vægt på det lokale engagement i projekterne. Projekter, der kan dokumentere, at mindst 30 pct. af projektet ejes af en bred vifte af lokale virksomheder og borgere, vil således blive begunstiget med en særlig fordelagtig afregningspris for den producerede strøm. Disse projekter har derfor mulighed for at afgive et lavere bud i udbudsrunden og dermed få en større chance for at vinde udbuddet.

Opstillerne får endvidere pligt til at udbyde 20 pct. af projekterne til lokale borgere under køberets-bestemmelserne.

Interesserede kommuner kan i øvrigt også selv byde ind med et projekt, f.eks. via et kommunalt ejet energiselskab. Kommuner, der måtte gøre dette, vælger selv hvilket afkastkrav de måtte ønske. Herved vil de kunne optimere deres konkurrencesituation i forhold til tilbudsgivere, som opererer på rene kommercielle vilkår.

 

Landmøllers sammenhæng med havmøller

Hvis kommunalbestyrelsen udlægger nye vindmølleområder i Bornholms kommuneplan, vil det få konsekvenser for konkurrencepositionen for det område ud for Arnager, som staten vil udbyde til kystnære havmøller. For hver MW, der opføres i form af landmøller, vil et efterfølgende havmølleprojekt skulle være tilsvarende mindre, da kapaciteten i søkablet til Sverige er begrænset. Kablet skal anvendes til at eksportere den overskydende vindmøllestrøm, som produceres i de perioder, hvor det blæser, men hvor produktionen ikke anvendes på Bornholm. Der er ikke nogen klar grænse for hvilken restkapacitet, som er til rådighed. Det afhænger bl.a. af, om der på Bornholm bliver etableret foranstaltninger, som kan anvende den overskudstrøm, der umiddelbart ikke bliver brugt her på øen, og som kablet ikke har kapacitet til at eksportere. Energinet.dk har foreløbigt vurderet restkapaciteten til at være 45-50 MW, et tal der løseligt anslået vil kunne forøges til op mod 70 til 115 MW ved neddrosling af møllerne i et antal timer i særligt kritiske perioder samt ved implementering af lokale foranstaltninger, der kan lagre energien, f.eks. som varme i fjernevarmesystemerne. Under alle omstændigheder vil det udvalgte område ved Arnager dog kun kunne rumme et relativt lille havmølleprojekt set i forhold til de 450 MW, som Folketinget har besluttet skal opføres kystnært. Mindst tre af de seks udvalgte kystnære områder, vil blive valgt til at huse havmøller, da ingen af de kystnære mølleprojekter må være større end 200 MW. Som udgangspunkt vil de projekter, der kan producere strømmen billigst, blive valgt. På grund af grundudgifter ved etablering af havmølleparker vil et større projekt principielt kunne producere strøm billigere pr. investeret krone end et mindre projekt.

Det bør således indgå i overvejelserne om eventuel planlægning for nye møller på Bornholm, at sandsynligheden for at der etableres et havmølleprojekt ved Bornholm kan blive mindsket. Afgørelse om hvilke kystnære havmølleprojekter, der vælges − og dermed hvilke af de seks udvalgte områder som kommer til at rumme de fremtidige projekter − forventer Energistyrelsen vil foreligge i slutningen af 2015.

Det kan oplyses, at mølleprojekternes pris ikke har sammenhæng med den pris, som forbrugeren kommer til at betale for strømmen.

Det kan endvidere oplyses, at vindmøller på havet på grund af bedre vindforhold producerer ca. 30 % mere strøm end møller på land med den samme installerede mølleeffekt.

 

Resume af de indkomne høringssvar

Den forudgående indkaldelse af ideer og forslag fandt sted i perioden 2. juli til 3. september 2012 på baggrund af et debatoplæg fra Bornholms Regionskommune. Under høringsperioden blev afholdt et offentligt møde om emnet. Teknik & Miljø modtog 18 høringssvar fra enkeltpersoner og fra grupper af varierende størrelser samt fra mølleopstillere. Endvidere foreligger referat fra det offentlige møde.

I hovedparten af høringssvarene bliver kommunen anbefalet at undlade at planlægge for flere møller på land. De pågældende ønsker i stedet, at kommunen arbejder for etableringen af den kystnære havmøllepark.

Andre borgeres høringssvar forholder sig til nogle af de konkrete lokaliteter, som var nævnt i debatoplægget som potentielle vindmølleområder. Disse høringssvar peger på særlige lokale forhold, herunder kulturhistorie, landskab og natur, som gør, at netop det område, som de pågældende borgere har en særlig viden om, ikke bør udlægges til vindmøller.

En lodsejer i ét af de områder, der er nævnt i debatoplægget, er positivt stemt over for muligheden for, at det område, som vedkommende ejer, måske vil blive planlagt til møller.

Et politisk parti har sendt et høringssvar, hvor man anbefaler, at kommunen går aktivt ind i bestræbelser på at få den kystnære havmøllepark opført, og først efterfølgende supplerer med planlægning for eventuelle landmøller.

Yderligere er der indkommet høringssvar, som nævner at Bornholms generelle landskabelige kvaliteter vil lide under de møllestørrelser og det mølleantal, der er lagt op til i kommunens debatoplæg. Hverken turister eller tilflyttere vil tiltrækkes af en sådan udbygning af Bornholms møllebestand. 

Herudover har Østkraft sendt et høringssvar, hvori man opfordrer kommunen til at se konstruktivt på selskabets ønsker om at opstille møller på Bornholm. Østkraft har fremlagt en prioriteret liste over navngivne lokaliteter, hvor selskabet har undersøgt muligheden for at få lodsejernes tilladelse til at opstille møller. Listen omhandler både områder, hvor selskabet allerede har indgået aftale med lodsejere, områder hvor lodsejerne har udvist positiv interesse for et muligt samarbejde med Østkraft samt områder, hvor lodsejerne ikke har ønsket samarbejde med Østkraft.

Endelig har et privat vindmøllefirma efter aftale med en lodsejer sendt kommunen et ønske om opstilling af møller på vedkommendes arealer.

 

Resume af analyserapporten

Analyserapporten ”Vindmøller på Bornholm” identificerer de lokaliteter, der har potentiale til at blive udlagt som områder til kommende vindmøller i de størrelser, som produceres nu. De identificerede områder vil kunne rumme møller med en totalhøjde på mellem 107 og 130 meter. De største møller, der findes på øen i øjeblikket, har til sammenligning en totalhøjde på 100 meter. Udover de nyligt planlagte mølleområder ved Krashave og Tornbygård, samt områderne ved Sose, Sandemandsgård og Kalby, der allerede rummer større møller, er yderligere 8 områder blevet fundet potentielt egnede til nye vindmøller. De 8 områder forventes samlet at kunne rumme en installeret effekt på 52 MW.

Teknik & Miljø har prioriteret de 8 områder i to grupper efter en samlet vurdering af deres forventede produktionskapacitet sammenholdt med en foreløbig vurdering af de potentielle projekters indvirkning på miljø og landskab. Der er lagt vægt på møllernes indvirkning på de enkelte landskabers særlige karakter, herunder især skalaforhold og nærhed til kulturhistoriske værdier som kirker og markante gravhøje. Afstand til større veje har også indgået i vurderingen. En vis afstand til større veje er ønskelig for at mindske møllernes dominerende virkning i landskabet, set fra de steder hvor flest mennesker færdes.

Gruppe 1, som Teknik & Miljø vurderer at være de bedst egnede er:

Buskebro                       3 møller      9 MW

Kannikegærdet               3 møller      6 MW

Egeby A                         3 møller      9 MW

Elleby Gårde B               3 møller      6 MW

I alt                                                30 MW

Gruppe 2, som Teknik & Miljø vurderer at være mindre egnede er:

Vest for Svaneke            2 møller      4 MW

Pæregård                       3 møller      6 MW

Grammegårde                3 møller      6 MW

Ved Svartingedal            3 møller      6 MW

I alt                                                22 MW

 

Tids- og procesplan

Landmøller

Efter gennemført kommuneplanlægning, som forventes at kunne afsluttes i slutningen af 2013, vil lodsejere og mølleopstillere kunne anmelde projekter for møller i de områder, der bliver udlagt i kommuneplanen. Ved konkrete anmeldelser af projekter i de udlagte områder vil der skulle gennemføres en ny planlægningsproces med VVM-redegørelser for hvert enkelt projekt. Denne proces vil ideelt set kunne gennemføres på ca.1 år, men kan afhængig af udfordringerne i de enkelte projekter typisk vare flere år, (jf. den nyligt gennemførte proces for et mølleområde ved Tornbygård). I processen indgår tre runder med politisk behandlinger samt to offentlige høringer. For hvert enkelt projekt skal der indkaldes ideer og forslag, udarbejdes VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg, lokalplan samt miljøvurdering.

 

Kystnære havmøller

Energistyrelsen har planlagt, at der i 2013 indledes dialoger med potentielle bydere og investorer til de kystnære havmølleprojekter.

Samtidigt igangsættes udarbejdelse af VVM-redegørelser og tekniske forundersøgelser for projektområderne. Energiforligskredsen har pålagt Energinet.dk at lave VVM-redegørelser for hver af de 6 placeringer inkl. både havmølleparken, ilandføringsanlægget og de tilknyttede anlæg på land. VVM-redegørelserne vil blive udarbejdet ud fra princippet om den størst tænkelige miljøbelastning (mølleantal, højde, mv.), så der ikke efterfølgende skal udføres VVM-redegørelser for de konkrete mølleprojekter, der vinder udbuddet. Senest i februar 2015 vil de endelige VVM-redegørelser for de udvalgte områder foreligge. Energinet. dk bekoster et tocifret millionbeløb til disse undersøgelser.

I efteråret 2015 udløber fristen for afgivelse af tilbud på opførelse af de kystnære mølleprojekter. De endelige bygherrer vælges inden udgangen af 2015.

 

Beslutningsmuligheder

Kommunalbestyrelsen har nu følgende to principielle beslutningsmuligheder:

A.   Der igangsættes kommuneplanlægning for flere landmøller på Bornholm.

B.   Beslutning om igangsættelse af kommuneplanlægning for flere landmøller på Bornholm udskydes, til det er afklaret, om Rønne Bakke kommer til at huse et af de nye kystnære havmølleprojekter.

 

Ad A

En beslutning om at igangsætte en planlægning for møller på Bornholm, bør fastsætte hvilket mål i MW, der ønskes opnået med planlægningen. Der vil kunne tages afsæt i Teknik & Miljøs ovenstående prioritering og gruppering af de potentielle områder. Hvis det besluttes, at igangsætte kommuneplanlægning for møller på Bornholm, kan det svække konkurrence­positionen for Rønne Bakke, som i slutningen af 2014 bliver udbudt til opførelse af kystnære havmøller.

Ad B

Hvis det besluttes at afvente udfaldet af statens udbud af de seks kystnære områder, vil spørgsmålet om planlægning for landmøller på Bornholm blive genoptaget, såfremt Rønne Bakke ikke måtte blive valgt. Afklaring på dette forventer Energistyrelsen vil foreligge i slutningen af 2015. Planlægning for landmøller vil endvidere kunne genoptages, hvis der er efter en opførelse af havmøller på Rønne Bakke senere måtte vise sig et behov for en yderligere udbygning af den lokale vindkraft.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2013

1.
Referat fra TMU 11. januar 2011 (DOT)

2.
referat fra KB 28. juni 2012 (DOC)

3.
Debatoplæg fra offentlig høring (PDF)

4.
Referat fra offentligt orienteringsmøde vedr. mølleplanlægning (PDF)

5.
BRK's oplæg til dialogmøde med ministeren (PDF)

6.
BRK's notat forud for møde med Energistyrelsen 24. jan. 2013 (DOC)

7.
Referat fra møde med Energistyrelsen 24. januar 2013 (PDF)

8.
Bemærkning fra Poul Steen Larsen (PDF)

9.
Bemærkning fra Suzy River (MSG)

10.
Bemærkning fra borgergruppe i Rosendale (TIF)

11.
Bemærkning fra Bynke Maibøll, Hans-Chr. Holmstrand m.fl. (MSG)

12.
Bemærkning fra Enhedslisten (PDF)

13.
Bemærkning fra Østkraft (MSG)

14.
Bemærkning fra Kirk Mailand (MSG)

15.
Bemærkning fra Christian Christensen (DOC)

16.
Bemærkning fra Ivan Kofod og Elisabeth Falk (MSG)

17.
Bemærkning fra Eva Elkær Hansen m.fl. (MSG)

18.
Bemærkning fra Anne-Lise Seerup (MSG)

19.
Bemærkning fra Else-Marie og Erik Koefoed (DOC)

20.
Bemærkning fra Christina Gerber (TIF)

21.
Bemærkning fra Baltic Wind (MSG)

22.
Bemærkning fra Hanne og Holger Agerschou (TIF)

23.
Bemærkning fra Jacob Svendsen (MSG)

24.
Bemærkning fra Anders Hedetoft (DOC)

25.
Bemærkning fra Elisabeth Kanuf m.fl. (MSG)

26.
Bemærkning fra Inge-Lise Westmann og Ole Hertz (MSG)

27.
Kort over de seks kystnære områder i udbud (PDF)

28.
Pressemeddelelse om de kystnære havmøller (PDF)

29.
Udbudsproces og foreløbig tidsplan for udbud af kystnære havmølleparker (PDF)

30.
Model for de kystnære havmøller (PDF)

31.
Analyserapport vedr. potentielle vindmølleområder på Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering om igangsættelse af proces for udarbejdelse af en ældrepolitik  

00.01.00P22-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

4

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Socialudvalget ønsker, at der udarbejdes en ældrepolitik i Bornholms Regionskommune. Således har udvalget, for at sætte gang i processen, i sit møde den 4. april 2013 besluttet, at afholde en temadag onsdag den 29. maj fra kl. 9 – 15 med bred deltagelse og involvering af borgere, ældreorganisationer, politikere, medarbejdere, og administration. 

Temadagen afholdes i Aakirkeby Hallerne, hvor der vil være oplæg fra eksterne oplægsholdere.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·        til orientering

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Orientering taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med at udarbejde en ældrepolitik er at skabe en bred fælles fremadrettet forståelse for de rammer, behov, ønsker, dilemmaer og muligheder der er på ældreområdet i Bornholms Regionskommune de kommende 5-10 år, samt overordnet at få beskrevet og givet den politiske vision og prioriteringsretning for udvikling af ældreområdet liv.

 

Den brede fælles forståelse skal søges opnået gennem en proces med bred inddragelse og involvering af borgere, ældreorganisationer, politikere, medarbejdere og administration. I denne forstand er processen frem mod en godkendt ældrepolitik lige så vigtig som det endelige resultat. En bred inddragelse og involvering i processen vil desuden sikre den endelige ældrepolitik en høj grad af legitimitet. Det er tanken, at en ældrepolitik skal beskrive de overordnede rammer, udfordringer og mulige løsninger, samt munde ud i en overordnet målsætning for ældreområdet for de næste 5 år.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2012

27.66.08K07-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

15

 

Socialudvalget

04-04-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

10

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Redegørelse om antallet af magtanvendelser på ældreområdet i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at redegørelsen drøftes og sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·        at redegørelsen drøftes og sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Redegørelsen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Servicelovens regler ( §§ 124 – 129) om magtanvendelse omfatter bl.a. gruppen af stærkt demente borgere, en gruppe som fortsat er stigende i antal.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 modtaget 29 indberetninger om brug af magt. Magtanvendelserne fordeler sig på 23 borgere, og var udført lovligt.

 

Indberetningerne omhandler for godt 1/3 dels vedkommende, fastholdelse efter § 126 stk. 1, hvor en borger fastholdes eller føres til et andet rum, når det vurderes, at der er nærliggende risiko for væsentlig personskade.

Der er samlet tale om en nedgang i antallet af indberetninger, i forhold til 2011, på 35 indberetninger.

 

Særligt fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor omsorgsprincippet og omsorgspligten har været afgørende, eller behovet for at beskytte medbeboerne har været nødvendigt.

 

Socialstyrelsens VISO enhed har på flere af centrene under Bornholms Plejehjem og –centre været involveret i udredningsforløb også i 2012. VISO tilbyder gratis rådgivning af nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område.

 

I forbindelse med rådgivningsforløbene, er myndigheden blevet holdt løbende orienteret om den rådgivning og kompetenceudvikling, som medarbejderne på de involverede centre har modtaget fra VISO. Det er myndighedens vurdering, at samarbejdet og sparringen med VISO har været og er af høj kvalitet, og også i 2012 har medvirket til en væsentlig reduktion i antallet af magtanvendelser. Tillige har VISO forløbene bidraget med en hel række pædagogiske, psykologiske og praktiske tilgange til specifikke og mere almene problemstillinger der dagligt opstår på plejecentrene.

 

Derudover har flere af plejecentrene afholdt temadage omkring magtanvendelse, med bl.a. undervisning fra eksterne undervisere.

 

Det er Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og - centre og Plejecenter Snorrebakken, også i 2012, har arbejdet målrettet på at finde pædagogiske og praktiske alternativer til brug af magtanvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. april

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Ældrerådet: ”Ældrerådet tilslutter sig Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse og tager redegørelsen til efterretning.”

 

Handicaprådet: ”Taget til efterretning”.

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Indberetninger ældreområdet 2012 (XLS)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby – samlet tillægsbevilling

82.06.00P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

6

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med udgangspunkt i behandlingen af to sager vedrørende anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby fremlægges en samlet anlægsbevillingssag til behandling i Kommunalbestyrelsen.  

Indstilling og beslutning

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)   at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 13,8 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15,0 mio. kr.

b)   at tillægsbevillingen finansieres med 10,8 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby, med 1,2 mio. kr. ved optagelse af lån, med 1,5 mio. kr. fra kvalitetsfondsmidlerne og 0,3 mio. kr. fra de likvide midler.

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget behandlede og anbefalede den 11. marts 2013 en sag om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende etablering af ny daginstitution i Aakirkeby. Sagen blev efterfølgende anbefalet til Kommunalbestyrelens godkendelse af Økonomi og Erhvervsudvalget på møde den 13. marts 2013. 

 

Indstillingen i sagen var, at der blev givet en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 13,2 mio. kr., hvilket bragte den samlede anlægsbevilling op på 14,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen havde den 31. maj 2012, i tilknytning til projektets godkendelse, meddelt en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til bygherrerådgivning, totalrådgiver, og forundersøgelser.

 

Den 22. marts 2013 blev der afholdt licitation i fagentreprise vedrørende byggeriet og den medførte et resultat der afveg negativt i forhold til det forventede på samlet 1,6 mio. kr. Byggeudvalget gennemgik på mødet den 2. april 2013 herefter projektet på ny, og kunne nedbringe den forventede negative afvigelse til 0,6 mio. kr.

 

Børne- og Skoleudvalget behandlede og anbefalede herefter den 9. april 2013 en sag om tillægsbevilling til anlægsbevilling efter licitation på 0,6 mio. kr. hvilket bragte den samlede anlægsbevilling op på 15,0 mio.kr. Sagen er herefter blevet anbefalet til Kommunalbestyrelsens godkendelse af Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 17. april 2013.

 

Denne sag er en anlægsbevillingssag som samler de to nævnte sager i en sag til Kommunalbestyrelsens godkendelse.         

 

De to dagsordener vedhæftes som bilag, som de forelå da de blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 en pulje på 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Aakirkeby. Halvdelen af anlægsudgiften blev finansieret af kvalitetsfondsmidler og halvdelen blev finansieret ved låneoptagelse.

 

Kommunalbestyrelsen meddelte den 31. maj 2012 en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projektering af byggeriet – herunder bygherrerådgivning, totalrådgiver, forundersøgelser mv. Bevillingen blev finansieret af afsatte pulje til formålet. Det resterende rådighedsbeløb i puljen udgør hermed pt. 10,8 mio. kr.

 

Der søges nu om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 13,8 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 15 mio. kr.  

 

Tillægsbevillingen finansieres med 10,8 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb i puljen til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby, med 1,2 mio. kr. ved optagelse af lån, med 1,5 mio. kr. fra kvalitetsfondsmidlerne og 0,3 mio. kr. fra de likvide midler.

 

Licitationsresultatet for byggeriet i Aakirkeby indikerer, at der for det kommende nye byggeri af daginstitution i Nexø vil kunne imødeses en tilsvarende økonomisk udfordring.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. april 2013

1.
Ref.ØKE13032013 (DOCX)

2.
Ref.ØKE17042013 (DOCX)

3.
Notat, besparelses-scenarier (DOC)

4.
Oversigt over entreprisesummer (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Takstændringer på dagtilbudsområdet

28.09.44S29-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-04-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

11

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den generelle nedjustering af kommunens lønbudgetter på 0,9 procentpoint betyder at lønbudgetterne på kommunens dagtilbud reduceres med 0,9 mio. kr. Dagtilbudslovens § 31 foreskriver at taksterne skal justeres hvis budgetterne på dagtilbudsområdet ændres. Det er både forældrenes egenbetaling pr. barn og tilskud til private institutioner der ændres.

 

Kommunalbestyrelsen skal varsle de ændrede takster senest 3 måneder før ændringen træder i kraft. Takstændringerne kan derfor tidligst træde i kraft 1. august 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller,

at de nyberegnede takster indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse med virkning fra 1. august 2013

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 13. marts 203 godkendt af fremskrivningen af lønbudgetterne i budget 2013 reduceres fra 1,44 % til 0,54 % som følge af de nye overenskomstaftaler pr. 1. april 2013.

Ifølge Dagtilbudslovens § 31, stk. 2 skal tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. Af ”Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud” fremgår det endvidere, at hvis der ændres i de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, så skal der samtidigt fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget.

Da de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter nedsættes som følge af den ændrede fremskrivning på løn, er der beregnet nye takster for egenbetaling og tilskud pr. barn. Ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunens tilskud i løbet af året skal varsles af kommunalbestyrelsen senest 3 måneder før ændringen får virkning. Ændringerne kan derfor tidligst træde i kraft 1. august 2013.

 

Politikområde 1:

Som det fremgår af nedenstående skema nedsættes forældrebetalingen til kommunens dagtilbud med mellem 9 og 20 kroner om måneden.

 

Forældrebetaling

Målgruppe

Enhed

2013

2013 (ny)

+/- i kr.

Note

Dagplejen, fuldtid

0-2 årige

kr./mdr.

2.340

2.320

-20

1., 2.

Vuggestue, fuldtid

0-2 årige

kr./mdr.

2.446

2.427

-19

1.

Børnehave, fuldtid

3-5 årige

kr./mdr.

1.556

1.544

-12

1.

Skovbørnehaven, max 40 t/uge

3-5 årige

kr./mdr.

1.203

1.194

-9

1.

Noter:

1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne.

2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion.

Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

 

 

 

 

 

 

 

Tilskud til frit valg

Målgruppe

Enhed

2013

2013 (ny)

+/- i kr.

Note

Frit-valg ordning

0-2 årige

kr./mdr.

5.507

5.461

-46

1.

Noter:

1.    Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter.

 

Tilskud til private institutioner

Målgruppe

Enhed

2013

2013 (ny)

+/- i kr.

Grundtilskud

0-2 årige

kr./mdr.

6.713

6.657

-56

Administrationstilskud

0-2 årige

kr./mdr.

194

193

-1

Bygningstilskud

0-2 årige

kr./mdr.

380

376

-4

Grundtilskud

3-5 årige

kr./mdr.

4.240

4.206

-34

Administrationstilskud

3-5 årige

kr./mdr.

131

130

-1

Bygningstilskud

3-5 årige

kr./mdr.

199

198

-1

 

Politikområde 2:

Taksten for skolebørnehaven følger børnehavetaksten og nedsættes derfor med 12 kroner om måneden. Dette får dog ingen reel betydning da taksten først ændres pr. 1. august 2013 og skolebørnehaven slutter pr. 31. juli 2013.

 

Der er ingen lovkrav om ændringer af taksterne på skolepasningsordningerne.

 

Område

Målgruppe

Enhed

2013

2013 (ny)

+/- i kr.

Note

Alm. Skolefritidsordning

0.-2. klasse

kr./mdr.

1.149

1.149

0

 

SFO-klubtilbud

3.-6. klasse

kr./mdr.

876

876

0

 

Skolebørnehave

”Vippebørn”

kr./mdr.

1.556

1.544

-12

1

Noter:

1.    Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten

 

 

Økonomiske konsekvenser

Den vedtagne lønreduktion på kommuneniveau medfører en reduktionen at budgetterne på dagtilbudsområdet på 0,9 mio. kr. i 2013.

De nye budgetter afstedkommer nye takster som træder i kraft 1. august 2013.

Takstændringerne er beregnet ud fra en helårsvirkning, men da taksterne kun får virkning pr. 1. august 2013 slår de budgetmæssigt kun igennem med 5/12-dele. Mindreindtægten på forældrebetalingen (inkl. søskenderabat og fripladstilskud) er – på den baggrund – beregnet til små 0,1 mio. kr. i 2013. Omvendt er tilskud til private institutioner (inkl. søskenderabat og fripladstilskud) beregnet til en mindreudgift på små 0,1 mio. kr. Dette betyder at de to poster stort set udligner hinanden og derfor forventes takstændringen isoleret set ikke at have nogen økonomisk konsekvens for kommunen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Redegørelse for omgjorte sygedagpengesager

16.00.00K03-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

8

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Resumé

Poul Overlund-Sørensen ønsker på SF´s vegne en sag på kommunalbestyrelsen, hvor det fremlægges hvad kommunen har gjort galt i de 16 sygedagpengesager som er blevet omgjort af beskæftigelsesankenævnet.

Ønsket begrundes med at en omgørelsesprocent på 30 ganske enkelt er for høj, og at kommunalbestyrelsen har pligt til at lovliggøre forvaltningen over for de syge – og det fordrer et oplyst grundlag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013:

Taget til efterretning

 

SF kan ikke tage orienteringen til efterretning uden et tilsagn om at beskæftigelsesudvalget vil tage initiativ til en synliggørelse af de syges retssikkerhed i forlængelse af beskæftigelsesankenævnets afgørelserne.

Sagsfremstilling

Poul Overlund-Sørensen ønsker på SF´s vegne en sag på kommunalbestyrelsen, hvor det fremlægges hvad kommunen har gjort galt i de 16 sygedagpengesager som er blevet omgjort af beskæftigelsesankenævnet.

 

Ønsket begrundes med at en omgørelsesprocent på 30 ganske enkelt er for høj, og at kommunalbestyrelsen har pligt til at lovliggøre forvaltningen over for de syge – og det fordrer et oplyst grundlag.

 

Beskæftigelsesudvalget modtog den 22. januar 2013 en orientering om afgjorte ankesager i 2012. Denne er vedlagt som bilag.

 

Da Statsamtet opgør ankeafgørelser ud fra afgørelsestidspunktet, er der rettelig tale om 15 og ikke 16 ændrede afgørelser i 2012, og 47 stadfæstelser, således at sygedagpenge-tallene for 2012 ser ud som følger

 

Afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet

fra 1. januar til 31. december 2012.

Stadfæstet

Ændret

Hjemvist

Bortfald/

afvisning

Sygedagpenge

47

15

1

 

 

Dette giver en omgørelsesprocent på 24,2 % for sygedagpengesager, hvor landsgennemsnittet i 2011 generelt er 28 % og 25 % for sygedagpengesager, se herunder.

 

Sammenligning med omgørelsesprocenten på landsplan:
Af Ankestatistik 2011 udgivet af Ankestyrelsen, juni 2012, ISBN nr 978-87-7811-186-9

fremgår følgende tal:

 

Realitetsbehandlede sager og omgørelsesprocenter, 2007–2011

                              Omgørelsespct.

Hele landet 2007                29 %

Hele landet 2008                27 %

Hele landet 2009                26 %

Hele landet 2010                25 %

Hele landet 2011                28 % (med 25 % for sygedagpengesager)

 

Af de ændrede sager er 13 sager vedrørende afgørelser truffet i 2011 og 2 sager over afgørelser truffet i 2012. Alle sagerne fordeler sig med 45 sager fra 2011 og 10 sager fra 1.kvartal 2012.

 

Supplerende kan det oplyses at der er ca. 3500 borgere på sygedagpenge i løbet af et år, det er således 62 personer i forhold til dette tal som klager, hvilket svarer til ca. 1,5 %.

 

De konkrete sager i Beskæftigelsesankenævnet fordelt på varighed på sygedagpenge samt årsag:

 

Før 26 uger

1)      BRK vurderer borger til at være arbejdsdygtig, Beskæftigelsesankenævnet vurderer borger til ej arbejdsdygtig.
Ankes igen 4 mdr. senere hvor BRK får medhold i stop af sygedagpenge.

2)      BRK vurderer at borger forhaler sin helbredelse ved ikke at møde til indkaldt møde. Nævnet vurderer at kommunen ikke kan gøre dette gældende, da kommunen ikke kan dokumentere, at borger var bekendt med konsekvenser ved at udeblive.

Før 52 uger

1)      Nævnet vurderer der bør indhentes suppl. lægelige oplysninger

2)      Nævnet vurderer at BRK skulle afvente aktuel lægebehandling inden beslutning kunne træffes.

3)      Nævnet vurderer at BRK skulle indhente supplerende oplysninger fra psykiater.

Efter 52 uger

1)      BRK vurderer at borger kan stå til rådighed for ikke rygbelastende arbejde. Nævnet vurderer at arbejdsprøvning er nødvendig.

2)      BRK stopper sygedagpenge aug. 2011 da der ikke kan ses at være hjemmel til forlængelse frem til tilkendelse af fleksjob nov. 2011.
Nævnet vurderer at der er hjemmel til at forlænge sygedagpenge frem til nov. 2011.

3)      Nævnet vurderer at der skal indhentes suppl. lægelige oplysninger.

4)      BRK vurderer at borger kan stå til rådighed for ikke rygbelastende arbejde. Nævnet vurderer at arbejdsprøvning er nødvendig.

Efter 78 uger

1)      Nævnet vurderer at virksomhedspraktik er nødvendig inden endelig afgørelse.

2)      Nævnet vurderer at det er nødvendigt at afvente neurologisk undersøgelse inden endelig afgørelse.

Efter 91 uger

1)      BRK stopper sygedagpenge nov. 2011 da der ikke kan ses at være hjemmel til forlængelse frem til tilkendelse af fleksjob 1/1 2012. Nævnet vurderer at der er hjemmel til at forlænge sygedagpenge frem til dec. 2011.

2)      Nævnet vurderer at virksomhedspraktik er nødvendig inden endelig afgørelse.

3)      BRK vurderer at der ikke er hjemmel til at forlænge sygedagpenge efter dec. 2011 og frem til tilkendelse af førtidspension juli 2012.
Nævnet vurderer at der er hjemmel til at yde sygedagpenge i den beskrevne periode.

Efter 104 uger

1)      BRK vurderer at det er nødvendigt at afvente psykiatrisk behandling. Nævnet vurderer at arbejdsprøvning er mulig parallelt med behandling.

 

Forskellige typer af sager:

Som det fremgår af beskrivelserne af sagerne, er der ikke tale om sammenfaldende hændelsesforløb(system fejl), men i højere grad vurderinger, hvor Beskæftigelsesankenævnet har skønnet anderledes end kommunen.

Over 52 uger:
Men 10 sager vedrørende forløb som har varet ud over 52 uger. Da vi har reduceret disse borgere væsentlig ved en tidlig og forebyggende indsats, forventer vi at antallet af klagesager i denne kategori vil falde i løbet af 2013/2014.

Nye og enklere muligheder for at forlænge sygedagpengesager:

En del af disse sager vedrører også de situationer, som Regeringen har varslet at ændre lovgivningen for, da det netop er konstateret, at det er meget svært at vurdere, hvorvidt de falder indenfor eller udenfor den nuværende lovgivning.

Vi har endnu ikke set dette udspil, men det er beskrevet som en diagnoseliste, hvor de beskrevne diagnoser vil udløse ret til sygedagpenge ud over 52 uger uden varighedsbegrænsning.

 

Alle klagesager tages konsekvent op til en vurdering af hvordan tilsvarende sager kan forebygges, og såfremt der er tale om generelle problemstillinger bliver dette gjort til genstand for drøftelser i det samlede team, så gentagelsestilfælde kan undgås.

 

Ekstra og ændret indsats på sygedagpengeområdet:

Der er sket en stigning i antallet af klagesager i 2011 i forhold til de tidligere år, specielt for sygedagpengeområdet, hvilket skal ses i sammenhæng med den omlægning af indsatsen som har været planlagt siden 2010 og som har været gennemført i perioden 2011 til udgangen af 2012.

 

Beskæftigelsesudvalget har sammen med Jobcenter Bornholm planlagt og iværksat en intensiveret indsats i forhold til sygemeldte borgere i Bornholms Regionskommune, som havde til formål at fastholde flere borgere i arbejde, afkorte perioden på sygedagpenge samt sikre flere borgere en afklaring inden 52 uger, som er den normale max. varighed af sygedagpenge, for at reducere antallet af borgere, som mistede retten til dagpenge uden en endelig afklaring.

Lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1152 af 12. december 2011
”§24 Udbetaling af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge, eller løn under sygdom, for mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder, jf. dog § 25”.

 

Ekstra ressourcer samt ekstern konsulentbistand BDO Kommunernes Revision:

Der blev tilført 3 ekstra årsværk med henblik på en tidlig kontakt til sygemeldte samt virksomheder, samt nedsat en gruppe som skulle have særlig fokus på sygemeldte borgere, som havde været sygemeldte udover 52 uger.

 

Dette blev suppleret med ekstern bistand fra BDO Kommunernes revisions faglige afdeling medhenblik på kompetenceudvikling af medarbejderne samt konkret sags supervision, både i forhold til det juridiske samt øvrige socialfaglige perspektiv.

 

Den eksterne bistand blev også tilknyttet i en erkendelse af, at der er tale om et meget komplekst lovområde, hvor vi i forbindelse med en så kraftig ændret indsatsprioritering også skulle sikre borgernes retssikkerhed.

 

Beskæftigelsesudvalget besluttede derfor også, at der skulle finde en afrapportering sted på hvert udvalgsmøde både i forhold til processen, men også i forhold til antallet af klagesager og resultatet af disse.

 

Jobcenteret har bibeholdt den eksterne faglige supervision dog med større intervaller, da medarbejderne nu i langt højere grad via fagligsparring på tværs selv kan drive processen.

 

De ekstra ressourcer er ophørt med udgangen af december 2012, men da sags antallet i samme periode er blevet reduceret væsentligt, betyder det at hver sagsbehandler fortsat sidder med et betydeligt lavere antal borgere, og dermed også fremadrettet langt bedre kan yde en tidlig og meget aktiv opfølgning, som kan hjælpe borgere tilbage i arbejde.

 

Det er således lykkedes at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengemodtagere væsentligt, men også antallet af ny sygemeldte er blevet kraftigt reduceret, idet vi via hjælpemidler og arbejdspladsindretning er lykkedes med at fastholde flere direkte i beskæftigelse.

 

Samtidig har den ændrede indsats medført en netto besparelse for BRK på over 30 mio. kr. i faste priser fra 2010 til 2012 eller 23,6 mio. kr. fra 2011 til 2012.

 

Sygedagpenge/Kommunale forsørgelsesudgifter til forløb under og over 52 uger

 

 

Kommunale udg., forløb under 52 uger, løbende priser (kr.)

Kommunale udg., forløb over 52 uger, løbende priser (kr.)

Kommunale udg., forløb under 52 uger, faste priser (kr.)

Kommunale udg., forløb over 52 uger, faste priser (kr.)

Bornholm

2010

44.337.527

38.020.121

47.234.001

40.503.893

2011

47.415.953

29.722.467

49.571.672

31.073.770

2012

40.669.970

15.422.447

41.320.690

15.669.207

 

Kilde: KMD's sygedagpengeregister og Arbejdsmarkedsportalen.

Anm.: Der er tale om kommunale forsørgelsesudgifter efter statsrefusion til sygedagpengeforløb inden for den valgte periode. Kommunerne får refunderet 50 pct. af bruttoudgiften til sygedagpengeforløb mellem 5 og 52 ugers varighed og 100 pct. af bruttoudgiften til sygedagpengeforløb fra 0 til 4 ugers varighed. Staten yder ikke refusion til sygedagpengeforløb udover 52. uge.

 

Ud af følgende opgørelser fremgår det, at effekten af indsatsen ligger over niveauet for klyngen af sammenlignelige kommuner, målt ud fra hvor mange som afsluttes til selvforsørgelse. Med andre ord er der flere på Bornholm som hjælpes tilbage til deres job.

 

Til gengæld er det sværere på Bornholm at få sygemeldte borgere tilbage på arbejdsløshedsdagpenge, hvilket betyder, at der er flere borgere på Bornholm som overgår til kontanthjælp end i sammenlignelige kommuner, hvilket skyldes at enkelte a-kasser er meget restriktive i deres rådighedsvurdering, ved tilbagevende efter sygdom.

Sygedagpenge. Andel i beskæftigelse 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet sygedagpengeforløb. Forløb afsluttet i 3. kvartal 2011 - 2. kvartal 2012.

Kilde: KMD's sygedagpengeregister, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Arbejdsmarkedsportalen.

 

Jobcenter:

Bornholm

Sammenligningsgrundlag:

Jobcentre med samme rammevilkår

Faktisk valgt(e):

Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Langeland, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Samsø, Slagelse og Vordingborg

Periode:

2012

 

 

Udtræksdato:

25-03-2013

 

Tabellen nedenfor belyser vejene ud af sygedagpenge, idet sygedagpengemodtagernes status er vist hhv. 1, 6 og 12 måneder efter et afsluttet sygedagpengeforløb. Udover at vise andelen i beskæftigelse, viser tabellen hvilke overførselsordninger personerne er på et givet antal måneder efter, at de har afsluttet et sygedagpengeforløb.

 

Tabel 6. Sygedagpenge. Status 1, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb.

 

Personer med afsluttet forløb i 3. kvartal 2011 - 2. kvartal 2012. Hvor var personerne:

 

1 mdr. efter (pct.)

6 mdr. efter (pct.)

12 mdr. efter (pct.)

Bornholm

 

 

 

Beskæftigelse1

 53,6

   .

   .

A-dagpenge2

 11,5

   .

   .

Kontanthjælp2

  2,2

   .

   .

Revalidering inkl. forrevalidering

  0,6

   .

   .

Sygedagpenge

 11,8

   .

   .

Fleksjob

 16,3

   .

   .

Ledighedsydelse

  0,7

   .

   .

Førtidspension mv. 3

  1,7

   .

   .

Andet4

  1,7

   .

   .

I alt

100,0

100,0

100,0

Valgt sammenligningsgrundlag

 

 

 

Beskæftigelse1

 49,2

   .

   .

A-dagpenge2

 16,1

   .

   .

Kontanthjælp2

  1,1

   .

   .

Revalidering inkl. forrevalidering

  0,6

   .

   .

Sygedagpenge

 12,0

   .

   .

Fleksjob

 16,4

   .

   .

Ledighedsydelse

  1,0

   .

   .

Førtidspension mv.3

  1,7

   .

   .

Andet4

  1,8

   .

   .

I alt

100,0

100,0

100,0

Kilde: KMD's sygedagpengeregister, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Arbejdsmarkedsportalen..

1: Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse også SU-godkendte uddannelser, selvforsørgelse, VUS og SVU.

2: Både forløb, hvor personerne er ledige og i aktivering, indgår i opgørelsen.

3: Førtidspension mv. omfatter førtidspension, overgangsydelse, efterløn og folkepension.

4: Andet omfatter død, udvandring, orlov, ydelser efter lov om social service (f.eks. tilskud til pasning af syge), barselsdagpenge, VEUF, servicejob, skoleydelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. april 2013

1.
Orientering om afgjorte ankesager i 2012 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger

82.07.00Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

15

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger.

 

Med centralisering af bl.a. bygningsvedligeholdelse under BRK Ejendomsservice, er det nu muligt at lave en samlet byggefaglig vurdering på tværs af den kommunale bygningsmasse.

 

I forbindelse med implementering af Facility Management, model i 2007, var det en forudsætning, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje skulle anvendes på bygningsområdet. Denne pulje har tidligere været anvendt til genoprettende renoveringer i kommunens bygninger ifølge de kriterier, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. november 2009.

 

Der indstilles hermed forslag til prioritering af de disponible midler i denne pulje.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)   at de særdeles akutte vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1 godkendes og igangsættes

b)   at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 3.840.000 kr. til vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1, som anført i bilaget

c)    at tillægsbevillingerne på i alt 3.840.000 kr. til vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1 finansieres med 2.140.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 1.700.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

d)   at de i bilaget anførte vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 prioriteres politisk og at der tages politisk stilling til hvilke konkrete projekter der skal igangsættes nu og på længere sigt

e)   at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb til vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 iht. beslutningen under d)

f)    at tillægsbevillingerne til vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 finansieres af de likvide midler (fratrukket medfinansiering fra kvalitetsfondsmidlerne - se bilag)

g)   at eventuelle mindreforbrug ved anlægsprojekternes afslutning tilbageføres til Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje

h)   at anlægsbevillingerne gives til og administreres af BRK Ejendomsservice under de respektive politikområder (Facility Management)          

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Punkterne a - c og g - h godkendt. Punkterne d - f sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet prioritering og forslag til finansiering.

 

Sagsfremstilling

I 2010 blev der i samarbejde med eksterne rådgivere gennemført bygningssyn på alle kommunale bygninger (345 ejendomme omfattende ca. 1.000 bygninger på i alt ca. 312.000 m²) med henblik på at udarbejde vedligeholdelsesplaner.

I vedligeholdelsesplanerne for 2011 – 2020 er det gennemsnitlige årlige behov for udvendig bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer opgjort til 38 mio. kr. Af vedligeholdelsesplanerne fremgår det, at der er et væsentligt behov for at løfte bygningsmassen således, at den kan understøtte kommunens servicetilbud og aktiviteter med et sundt indeklima og en tæt klimaskærm.

I forbindelse med bygningsoverdragelsen til BRK Ejendomsservice er der p.t. igangsat et arbejde med at ajourføre vedligeholdelsesplanerne. Der er således allerede identificeret flere vedligeholdelsesopgaver, som har en særdeles akut karakter, som anbefales, som prioritet 1.

 

 

Vedligeholdelsesprojekterne som er opdelt i prioritet 1 og 2 fremgår af vedlagte bilag.

 

 

Prioritet 1

 

Aktiviteter under prioritet 1 har en særdeles akut karakter, og er blevet udpeget i forhold til følgende kriterier:

 

 

Vedligeholdelsesaktiviteterne under prioritet 1 er beregnet til at udgøre i alt 3.840.000 kr.

 

Behovet for finansiering fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje vedrørende prioritet 1 udgør 2.140.000 kr., idet der kan opnås 50 pct. medfinansiering, svarende til 1.700.000 kr., fra kvalitetsfondsmidlerne til de anførte projekter på skole- og daginstitutionsområdet.

 

 

Prioritet 2

 

Aktiviteter under prioritet 2 er blevet udpeget i forhold til følgende kriterier:

 

·                        Alvorlig risiko for funktionssvigt eller følgeskader

·                        Synergi med Intern ESCO projekt

 

Vedligeholdelsesaktiviteterne under prioritet 2 er beregnet til at udgøre i alt 5.860.000 kr.

 

Der ønskes en politisk prioritering og stillingtagen til hvilke konkrete prioritet-2-projekter der skal igangsættes nu og på længere sigt.

 

Såfremt alle projekter skal igangsættes udgør behovet for finansiering fra de likvide midler vedrørende prioritet 2 4.540.000 kr., idet der kan opnås 50 pct. medfinansiering, svarende til 1.320.000 kr., fra kvalitetsfondsmidlerne til de anførte projekter på skole- og daginstitutionsområdet.

 

Der gøres opmærksom på, at der kan være flere aktiviteter som indebærer en alvorlig risiko for følgeskader. Der vil blive udarbejdet en opgørelse over hele vedligeholdelsesbehovet for alle kommunale bygninger, som er overgået til BRK Ejendomsservice. Et samlet overblik vil give mulighed for, at benytte stordriftsfordel ved at samle flere aktiviteter under samme udbud.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger.

Specifikation af projekterne fremgår af bilaget.

 

Prioritet 1

 

De samlede anlægsudgifter til projekterne, som udgør 3.840.000 kr., foreslås finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje med 2.140.000 kr. og med 1.700.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Det disponible rådighedsbeløb i Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægspulje udgør pt. 2.241.100 kr. før budgetoverførsler fra 2012. Økonomi og Analyse kan endnu ikke oplyse det eksakte overførselsbeløb, idet fristen for virksomhedernes tilbagemeldinger endnu ikke er udløbet.

 

Prioritet 2

 

De samlede anlægsudgifter til projekterne udgør i alt 5.868.00 kr.

Der ønskes en politisk stillingtagen til hvilke projekter der skal meddeles anlægsbevillinger til.

Såfremt der gives anlægsbevillinger til samtlige projekter udgør behovet for finansiering fra de likvide midler 4.540.000 kr., idet 1.320.000 kr. vil kunne finansieres via kvalitetsfondsmidlerne.

 

Derudover skal det tilføjes, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje også er i spil som en finansieringsmulighed i forbindelse med flytningerne i administrationen. En anden finansieringsmulighed er indtægter ved salg af de udfasede bygninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2013

1.
Vedligeholdelsesaktiviteter - Liste (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til budgetbalance i Teknik & Miljø

00.30.00S00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

17

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

16

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I fortsættelse af redegørelse om økonomien i 2013 i Teknik & Miljø, som udvalget behandlede den 5. februar 2013, søges der om overførsel af 1,7 mio. kr. fra anlæg til drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)   at rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til vejanlæg reduceres med 1.700.000 kr. idet anlæg til trafiksanering af Gartnervangen på 300.000. kr. og projekter under Bornholms cykelveje til senere prioritering på 1.400.000 kr. udskydes.

b)   at beløbet overføres til Teknik & Miljøs driftsbudget til delvis finansiering af driftsbesparelserne i 2013

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til at cykelstierne skal være ene om at løse udvalgets manglende budgetbalance, men ønsker at udvalget finder en rimelig fordeling mellem projekter til cykler og projekter til biler.

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt.

 

SF kan ikke medvirke til at cykelstierne skal være ene om at løse udvalgets manglende budgetbalance, men ønsker at udvalget finder en mere rimelig fordeling mellem projekter til cykler og projekter til biler.

 

Sagsfremstilling

For at bringe Teknik & Miljøs budget i balance i 2013, forventes det at der skal findes besparelser for i alt 8,0 mio. kr.

 

Der er fundet besparelser på driften for i alt 6,3 mio. kr. i 2013. Besparelserne omfatter bl.a. rammebesparelse på driften, stillingsreduktion ved naturlig afgang, stillingsledighed og personaleomlægninger, besparelser på Beredskabets område, samt en række konkrete besparelser i Teknik & Miljø.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. februar 2013, at de resterende besparelser for 1,7 mio. kr. indstilles finansieret ved besparelser på planlagte anlægsprojekter, som der endnu ikke er meddelt anlægsbevillinger til.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2012 har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne for vejområdet for 2013. Det samlede beløb til anlægsopgaver i den disponible anlægspulje til vejanlæg udgør 22.749.280 kr., idet der i anlægsbudgettet for 2013 er afsat 19.626.500 kr. og der forventes overført 3.122.780 kr. fra tidligere år.

På mødet blev det besluttet, at trafiksanering af Gartnervangen for i alt 0,3 mio. kr. afventer senere prioritering af de resterende anlægsmidler til vejanlæg 2013. Endvidere blev det besluttet at prioritere 4,7 mio. kr. til projekter under ”Bornholms Cykelveje”.

Det foreslås, at rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til vejanlæg reduceres med 1,7 mio. kr.:

·        1.400.000 kr. vedrørende projekter under ”Bornholms Cykelveje”

·        300.000 kr. vedrørende trafiksanering af Gartnervangen

og at beløbet overføres til Teknik & Miljøs driftsbudget til delvis finansiering af driftsbesparelserne i 2013. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser om fredning af Nylars Plantage og Svartingedalen

01.05.10P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

17

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har den 20. februar 2013 truffet endelig afgørelse i sagerne om fredning af Svartingedalen og fredning af Nylars Plantage.

Der er samtidig truffet beslutning om erstatning. Af den samlede udgift for de to fredninger skal kommunen betale 25 % svarende til ca. 260.000 kr.

Ud over udgiften til fredningserstatning medfører fredningerne at kommunen skal påregne en udgift til førstegangspleje og etablering af publikumsfaciliteter i de to fredede områder på ca. 400.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)   at den samlede udgift på 660.000 kr. tages af Teknik og Miljøs budget til naturforvaltning

b)   at de efterfølgende årlige udgifter på ca. 60.000 kr. afholdes af det nuværende budget til naturforvaltning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet for Bornholm traf den 1. nov. 2010 afgørelse om fredning af Svartingedalen (37 ha) og den 16. jan. 2012 afgørelse om fredning af Nylars Plantage (65 ha).

Afgørelserne blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som har truffet endelig afgørelse i begge sager vedrørende fredningernes indhold og erstatningernes størrelse.

 

Svartingedalen er blevet fredet for at bevare sprækkedalen med dens varierede naturskov og for at åbne stedet for offentligheden.

Nylars Plantage er blevet fredet med det mål at bevare og formidle de mange fortidsminder.

 

I forhold til fredningsindholdet afviger Natur- og Miljøklagenævnets endelige kendelser ikke væsentligt fra Fredningsnævnets kendelser.

 

Kommunen er ansvarlig for førstegangsplejen i områderne og vil fremover være ansvarlig for naturpleje og etablering og vedligehold af publikumsfaciliteter som stier og information.

 

Der er i fredningsbestemmelserne for Svartingedalen krav om at lysåbne naturarealer holdes åbne ved afgræsning eller høslæt, og at området ved Jættebold og Ambrosens Stenværk holdes åbent ved rydning. Kommunen skal udvide p-pladsen ved Åhalsegård til 10 x 40 m og etablere en ny trampesti på knap 2 km, som vist på fredningskortet, samt vedligeholde eksisterende stier.

 

For Nylars Plantages vedkommende er der i fredningen fastsat krav om, at kommunen som plejemyndighed fremover skal holde en del af skovområdet (vist som område A på fredningskortet) som hegnet græsningsskov eller som åbent areal med høslæt. Derudover skal et eksisterende græsareal (område B) fortsat holdes åbent ved græsning eller høslæt.

Kommunen skal anlægge nye stier som vist på fredningskortet.

 

For begge fredninger gælder, at kommunen som plejemyndighed skal udarbejde en plejeplan inden 2 år.

Økonomiske konsekvenser

For Nylars Plantage bliver erstatningen på 454.500 kr. + sagsomkostninger på 11.875 kr. og for Svartingedalen bliver erstatningen på 502.200 kr. + sagsomkostninger 40.500 kr.

 

Den samlede udgift for de to fredninger bliver på 1.009.075 kr. Beløbet tilskrives renter fra tidspunktet for Fredningsnævnets afgørelse (feb. 2010 og nov. 2010).

Af den samlede udgift for de to fredninger skal kommunen betale 25% og staten 75%. De 25% svarer til i alt ca. 260.000 kr.

 

På Teknik og Miljøs budget er der afsat ca. 58.400 kr. til fredningserstatninger i 2013 og i 2012 var der afsat 57.400 kr. som ikke blev anvendt. Samlet set 115.800 kr. til fredningserstatninger.

 

Ud over erstatningsbeløbene vil fredningerne medføre udgifter til kommunen til udarbejdelse af de 2 plejeplaner og etablering og vedligeholdelse af naturområder og publikumsfaciliteter. Udgifterne til etablering af nye stier, p-plads mm samt til førstegangsnaturpleje vurderes at være på ca. 400.000 kr.

 

De efterfølgende forpligtelser med hensyn til drift og vedligehold beløber sig til ca. 60.000 kr. årligt, som afholdes inden for Teknik & Miljøs budgetramme.

 

Teknik og Miljøs budget til naturpleje er i 2013 på xx kr. Dette beløb bruges til pleje at de fredede arealer på Bornholm, til naturgenopretning og til pasning af stier og andre publikumsfaciliteter. Med disse to fredninger bliver kommunens forpligtelse til naturpleje større og dermed.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2013

1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om fredning - Svartingedalen (PDF)

2.
Fredningskort - Svartingedalen (PDF)

3.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatning - Svartingedalen (PDF)

4.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om fredning - Nylars Plantage (PDF)

5.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatning - Nylars Plantage (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Ansvar for byggeopgaver i de kommunale bygninger

00.15.00A21-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

18

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I november 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes mod at samle alle kommunale bygninger i en Facility Management model. Dette arbejde blev en realitet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2011, hvor det blev besluttet at etablere en egentlig Facility Management organisation.

 

Organisationen omfatter tidligere besluttede Facility Management model (29. november 2007) samt en udvidelse af modellen omfattende pedelfunktion og rengøring for alle BRK’ s virksomheder.

 

Med baggrund i ovennævnte har Bornholms Regionskommune, d. 1. januar 2012, etableret BRK Ejendomsservice som en selvstændig virksomhed under Teknik & Forsyning, politikområde 10.

 

Med det formål at sikre de kommunale bygningsmæssige værdier blev det også besluttet, at det faglige byggetekniske ansvar entydigt er placeret ved BRK Ejendomsservice. Da opgaven bl.a. er at sikre, at de bevilgede og afsatte midler reelt anvendes til besluttede formål, anbefales det med denne sagsfremstilling, at ansvaret for at forvalt de politisk bevilgede midler, ligeledes placeres ved BRK Ejendomsservice. Konkret betyder dette, at bevillingsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedr. bygninger fremtidigt placeres i Teknik- & Miljøudvalget, som er fagudvalg for BRK Ejendomsservice. BRK Ejendomsservice er en virksomhed, hvor kerneydelserne er byggeopgaver, lokaleanvendelse, ejendomsdrift og vedligeholdelse af kommunes bygninger. Centralt for BRK Ejendomsservice er at opnå en samlet bedre udnyttelse af regionskommunens ressourcer, således at der kan opnås effektiviseringer. Dette skal ske gennem et strategisk overblik over kommunens bygninger, får tilpasset bygningsporteføljen og lokaleanvendelsen, og samtidig sikre en god bygningskvalitet, så de fysiske rammer kan tilgodese det til enhver tid aktuelle behov. På nuværende tidspunkt tegner der sig et stort efterslæb på bygningsvedligeholdelsen, hvorfor det er vigtigt at sikre en genopretning og en prioritering af vedligeholdelsesopgaverne fremover.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a) at bevillingsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedr. kommunale bygninger fremtidigt placeres i Teknik- & Miljøudvalget, som fagudvalg for BRK Ejendomsservice.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Poul Overlund- Sørensen kan ikke medvirke, da han ønsker notatet vedr. brugerinddragelse for bygningsanvendelsen forud for beslutningen.

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt.

SF kan ikke medvirke, da de ønsker notatet vedr. brugerinddragelse for bygningsanvendelsen forud for beslutningen.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægter

Ifølge de nuværende styrelsesvedtægter for Bornholms Regionskommune, har fagudvalgene det bevillingsmæssige ansvar for kommunens bygninger. Dette gælder både løbende driftsopgaver vedrørende bygningerne samt anlægsopgaver.

 

I forhold til BRK Ejendomsservices arbejde betyder de nuværende styrelsesvedtægter i praksis at:

 

Betydning                                        

Konsekvenser

·         Det ikke er muligt at prioritere bygningsbudgetter på tværs af fagområder

·     Mulighed for at opnå en bedre udnyttelse af regionskommunens ressourcer begrænses betydeligt

·         Det er ikke muligt at samle flere aktiviteter under større udbud som går på tværs af fagområder

·     Mulighed for at opnå stordriftsfordele begrænses betydeligt

·         Det administrative ansvar over bygningernes vedligeholdelses-prioritering er uklart

·     Mulighed for at udjævne det aktuelle vedligeholdelsesefterslæb i kommunens bygninger begrænses betydeligt

·         Der etableres anlægsprojekter med egen projektorganisation

·     Mulighed for central koordinering og tilpasning af kommunens bygningsportefølje begrænses betydeligt

·     Mulighed for en ensartet fokus på økonomisk bæredygtighed (driftsomkostninger, fleksibilitet) begrænses betydeligt

 

 

Ved at bevillingsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedr. bygninger placeres i Teknik- og Miljøudvalget, som fagudvalg for BRK Ejendomsservice, vil det politiske og administrative ansvar for bygningerne opnå en entydig placering. Det vil understøtte den ønskede tværgående prioritering af ressourcerne, og sikre et ensartet serviceniveau af den løbende drift på tværs af virksomheder og fagudvalg.

 

Som følge heraf, skal den nuværende styrelsesvedtægt justeres, således at bevillingsansvaret flyttes fra de forskellige fagudvalg til Teknik- & Miljøudvalget. Administrationen vil udarbejde et forslag hertil og fremlægge dette for Økonomi- & Erhvervsudvalget.

Samarbejdet mellem fagområderne og BRK Ejendomsservice tænkes som en integreret del af den løbende planlægning, som bliver defineret af den politiske proces omkring budgetlægningen.

 

Den faglige kompetence gør BRK Ejendomsservice i stand til at koordinere og prioritere bygningsarbejder således, at der planlægges i helhedsløsninger og ressourcerne anvendes mest optimalt.

 

Bygningsanvendelse
For at sikre tilpasningen af kommunens bygningsportefølje på tværs af fagområderne skal der også ske en koordinering af bygningsanvendelse mellem fagområderne. Løbende dialog mellem fagområderne og BRK Ejendomsservice om den strategiske planlægning i forhold til udviklingen i fagområdets aktiviteter og behov, skal sikre en optimal udnyttelse af bygningerne – også på længere sigt.

Retningslinjer for samarbejde om bygningsanvendelse vil beskrives i et fremtidigt notat, som vil udarbejdes af BRK Ejendomsservice. Notatet vil ligge op til gensidige dialog, med BRK Ejendomsservice i den koordinerende rolle.

 

Byggeaktiviteter
Samarbejdet mellem fagudvalgene, virksomhederne og BRK Ejendomsservice sker på forskellige niveauer og tidspunkter, men skal sammen ses som en helhed. Samarbejdet mellem virksomhederne og BRK Ejendomsservice står beskrevet i de indgåede serviceaftaler. I disse indgår et årligt bygningsgennemsyn, som ligger i første kvartal. Bygningsgennemsynet har repræsentanter fra både virksomheden og BRK Ejendomsservice. For at sikre bygnings APV foretager virksomhederne denne om efteråret, så den kan indgå i det efterfølgende bygningsgennemsyn i foråret.

 

Bygningsgennemsynet kan munde ud i tre forskellige scenarier/opgaver: anlægsopgaver, byggetekniske opgaver og løbende vedligehold.

 

Anlægsopgaver omfatter nybyggeri, tilbygninger og ombygninger (herefter betegnet som gruppe A).

 

Større byggetekniske opgaver omfatter energirenoveringer, myndigheds- og sikkerhedskrav, nedrivninger samt større vedligeholdelsesopgaver som finansieres af anlægsmidler (herefter betegnet som gruppe B).

 

Løbende vedligeholdelsesopgaver omfatter daglig drift samt mindre vedligeholdelsesopgaver, som finansieres af driftsbudgetter (herefter betegnet som gruppe C).

 

 

 

 

 

 

Gruppe A, anlægsopgaver vedr. nybyggeri, tilbygninger og ombygninger:

Denne type opgaver handler om tilpasning af virksomhedens fysiske rammer, således at funktionalitet kan tilgodese brugernes aktivitetsbehov. Det drejer sig om bygningsændringer såsom tilbygninger, ombygninger og nybyggeri som vedrører kommunale bygninger. Igangsætning og udførelse af denne type byggeopgave finansieres af anlægsmidler.

I denne type sager vil der være et tæt samarbejde mellem fagområdet og BRK Ejendomsservice hele vejen igennem. BRK Ejendomsservice inddrages derfor altid i forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslag om byggerier som vedrører kommunale bygninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


● Fase 1, Idéfasen: Denne fase ligger ansvarsmæssig i fagområdets regi. Fagområdet skal sørge for at levere de nødvendige oplysninger om anlægsønsket.

 

BRK Ejendomsservice står for den tværfaglige vurdering om byggeriet samt beregning af økonomisk overslag. Den præcise størrelse på anlægsrammen vil dog først kendes efter projekteringsfase.

 

Denne information bringes videre til fagudvalgene via fagsekretariatet således, at fagudvalgene kan beslutte hvilke anlægsforslag, der skal sendes videre til kommunalbestyrelsens prioritering i budgetprocessen.
(Evt. rådgiverhonorar til projekterings- og udbudsfase gives i forbindelse med budgetvedtagelse til Teknik og Miljøudvalget, politikområde 10, BRK Ejendomsservice).

 

Ved denne type byggeopgaver nedsætter fagrådet og BRK Ejendomsservice en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra både fagområdet, BRK Ejendomsservice samt en repræsentant fra ØA for at sikre en bred inddragelse.

● Fase 2, Projekteringsfasen: BRK Ejendomsservice påtager sig fra denne fase rollen som projektleder. BRK Ejendomsservice skal sørge for løbende inddragelse af virksomheden samt evt. bygherreorganisation, så projektet lever op til brugernes behov.

 

Dette skal ske ved nedsættelse af en arbejdsgruppe med repræsentation fra både virksomhed, BRK Ejendomsservice og andre relevante interessenter. Ved større nybyggerier nedsættes tillige et byggeudvalg med politisk deltagelse.

 

Det færdige forprojekt vil således kunne afsløre byggeriets endelige anlægsramme. Ansøgningen om anlægsbevilling indstilles via Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsbevillingen placeres under Teknik og Miljøudvalget, politikområde 10, BRK Ejendomsservice.

 

● Fase 3 og 4, Udbudsfasen og Udførelsesfasen: BRK Ejendomsservice er projektleder og skal sikre løbende inddragelse af virksomheden samt evt. bygherreorganisation.

Der vil under udførelsesfasen være tæt samarbejde mellem virksomheden og BRK Ejendomsservice. Dels kan de indkomne tilbud vise en afvigelse i forhold til anlægsrammen, så det bliver nødvendigt med tilpasninger, og dels vil der undervejs være brug for tæt samarbejde og opfølgning i forhold til projektet. Hertil nedsættes en følgegruppe af repræsentanter fra både virksomhed og BRK Ejendomsservice.

 

Bilag som beskriver de forskellige etaper i sagens forløb vedlægges.

Retningslinjer for den administrative arbejdsfordeling omkring anlægsopgaver i gruppe A vil blive udarbejdet af BRK Ejendomsservice.

 

Der er på nuværende tidspunkt byggeanlægsprojekter med egen projektorganisation (Plejecenter Snorrebakken, Børnehaver i Åkirkeby og Nexø, Løvstikken, m.m.).

Der ligges op til, at det bliver BRK Ejendomsservice som varetager alle byggeanlægsprojekter om kommunens bygninger, også nybyggeri, da det er BRK Ejendomsservice, som efterfølgende skal drifte bygningerne. Til dette formål bliver det nødvendige at tilknytte de medarbejdere som p.t. har projektlederfunktion til BRK Ejendomsservice.

 

 

Gruppe B, byggetekniske anlægsopgaver:

Der er tradition for at større vedligeholdelsesopgaver bliver finansieret af anlægsmidler. Dette fordi større vedligeholdelsesopgaver ikke kan rummes indenfor de givne vedligeholdelses-budgetter.

BRK Ejendoms-service

 

Indstilles via TMU

 

Anlægspulje til byggetekniske anlægsopgaver i kommunens bygninger  

- Forslag til prioritering

 

 
Det er BRK Ejendomsservice som har ansvaret for denne type byggeanlægsopgaver igennem alle sagens faser. Gruppe B opgaver handler om større byggeaktiviteter, som relaterer sig til bygningernes fysiske tilstand, lovkrav og tekniske installationer. Det kan f.eks. være udskiftning af tage, isætning af rottespærrer eller nyt fyr. Byggetekniske opgaver bliver planlagt igennem en byggefaglig tværgående prioritering og finansieres af en fast anlægspulje til dette formål. BRK Ejendomsservices prioritering indstilles til politisk godkendelse via Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Del af den fast anlægspulje bør øremærkes til akut opstået vedligehold, da der er nogle af disse type opgaver som skal igangsættes med det samme for at sikre driften og unødige genere for brugerne.

BRK Ejendomsservice er gennem hele processen forpligtet til at informere virksomheden og fagområdet om de kommende byggetekniske aktiviteter, så koordineringen bliver mest optimal for begge parter.

 

 

Gruppe C, byggetekniske driftsopgaver:

Type C- opgaver finansieres af bygningsbudgettet og bliver planlagt igennem en byggefaglig tværgående prioritering.

Der vil i denne type opgaver være et tæt samarbejde mellem virksomheden og BRK Ejendomsservice. En del af opgaverne udføres i det daglige, men de større vedligeholdelsesopgaver drøftes under bygningsgennemsynet og den efterfølgende prioritering. Der tages udgangspunkt i de 10 års vedligeholdelsesplaner.

Den faglige kompetence gør BRK Ejendomsservice i stand til at koordinere og prioritere bygningsarbejder således, at der planlægges i helhedsløsninger og ressourcerne anvendes mest optimalt.

Planlægningen af de større vedligeholdelsesopgaver, så som maling af lokaler, sker i tæt samarbejde med virksomheden, således det kan ske i en periode, hvor der er lav aktivitet i virksomheden, og at de samtidig får mulighed for at informere forældre/forældrebestyrelser m.m.

Det er BRK Ejendomsservice som har ansvaret for byggeaktiviteter i gruppe C, og bygningsbudgetterne placeres hos BRK Ejendomsservice, Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Sagsgang for anlægsopgaver gruppe A (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2013

00.32.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

2

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. marts 2013

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Taget til efterretning

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (58,9 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (252,2 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2013 (87,9 mio.)

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2012 til 31. marts 2013.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 58,9 mio. kr. er faldet med 18,8 mio. kr. i forhold til 28. februar 2013, hvor beholdningen i marts sidste år faldt med 4,7 mio. kr. Faldet i kassebeholdningen i marts svarer stort set til sidste rate på tilbagebetalingen af beskæftigelsestilskud vedr. 2013.

Der har i 1. kvartal 2013 været et markant fald i likviditeten ultimo måneden, idet udviklingen dels er påvirket af tilbagebetalingen af beskæftigelsestilskuddet og dels er påvirket af, at udbetalingen af sociale ydelser, primært pensioner, er overgået til Udbetaling Danmark. Virkningen heraf er nu slået fuldt igennem på den faktiske kassebeholdning. Der er ikke gennemført en dybere analyse udviklingen i 1. kvartal eller af den forventede udvikling resten af året.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu faldende som følge af ændringerne anført under den faktiske kassebeholdning. Den gennemsnitlige beholdning ultimo marts udgør 252,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende gennem 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på 87,9 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2012, det budgetterede kassetræk i 2013 og afgivne tillægsbevillinger i 2013.

Der er ikke taget højde for budgetoverførsler fra 2012 til 2013, og den beregnede kassebeholdning vil derfor være betydeligt lavere når opgørelserne af budgetoverførslerne foreligger og bliver indregnet.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 36,2 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2013 end i 2012, hvilket medfører færre renteindtægter. Budgettet for renteindtægter er i 2013 nedsat med 1,6 mio. kr. i forhold til tidligere års budgetniveau.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Grafisk ovrsigt over udviklingen i beholdninger (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. april 2013

2.
Beholdninger pr. 31. marts 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Delberetning for regnskabsåret 2012

00.32.10K01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

8

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 20, Delberetning for regnskabsåret 2012.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

 

a)   at beretningen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

b)   at forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger indstilles til

     kommunalbestyrelsens godkendelse, med efterfølgende fremsendelse

     til revisionen

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har foretaget anmeldte og uanmeldte revisionsbesøg i løbet af 2012.

 

Besøgene har givet anledning til følgende bemærkning (se afsnit 2.2.1, side 359):

 

”Det er påset at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende it-controller omkring de systemer, der anvendes til udbetaling af ydelser på de sociale områder.

 

Det fremgår dog af kommunens bestemmelser, at der skal foretages kontrol af alternativ modtager på kontanthjælpsområdet 1 – 2 gange om året. Årets 1. kontrol er endnu ikke gennemført fuldt ud. (ultimo januar 2013)”               

 

Forslag til tilbagemelding til revisionen vedrørende ovenstående bemærkning:

 

”Kontrollen for forår og efterår 2012 er gennemført som aftalt”

 

Delberetning 2012 er tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Beretning nr. 20, løbende revision 2012 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Anlæg og lån

00.30.10P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

4

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder i 2012 samt lån, der ikke er optaget i 2012.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a)   at der meddeles tillægsbevillinger til budgetoverførsler som anført i bilaget med i alt 15.766.087 kr. finansieret af kassebeholdningen, og

b)   at afsatte rådighedsbeløb vedr. salg af grunde på i alt 43,0 mio. kr. ikke overføres, idet arealerne fortsat holdes til salg.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder til kommende regnskabsår.

Økonomi og Analyse har på baggrund af den afsluttede bogføring for 2012 opgjort overførsels-beløbene vedrørende anlæg til 61,4 mio. kr. jf. bilaget, idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regn-skabsregulativet og sædvanlig praksis.

Budgetoverførslerne på anlæg fordeler sig på udvalgene således, idet eventuelle tilskud og refusioner vedr. anlægsprojekterne er indregnet:

                                                                                 1.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget                                                 33.035

Social- og Sundhedsudvalget                                          29.743

Teknik- og Miljøudvalget                                                 13.809

Økonomi- og Erhvervsudvalget                                          3.154

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget                       14.279

                                                                                    94.020

Køb og salg af grunde og ejendomme                             -32.620

Overførsler vedr. anlæg i alt                                           61.400

 

Der er under salg af grunde og ejendomme opsamlet rådighedsbeløb, som det ikke anses for muligt at realisere fuldt ud for nuværende. Det skyldes først og fremmest den markedsmæssige situation, hvor efterspørgslen er begrænset og hvor et salg vil ske til for lave priser. Det anbefales derfor, at følgende ikke-realisere salgsindtægter ikke overføres til 2013, idet arealerne fortsat holdes til salg:

 

Pulje til salg af landbrugsjord                                  21,0 mio. kr.

Pulje til salg af skove                                             11,0 mio. kr.

Pulje til salg af havneområder                                 11,0 mio. kr.

I alt                                                                      43,0 mio. kr.

Konsekvensen af ikke at overføres budgetter for salgsindtægterne er, at den beregnede kassebeholdning reduceres tilsvarende.

 

Der overføres tillige budgetlagt finansiering vedrørende igangværende projekter på kvalitets-fondsområderne for -23,1 mio. kr., samt 31,7 mio. kr. vedrørende deponering af kvalitets-fondsmidler i f. m. regnskab 2009-2012, i alt netto 8,6 mio. kr.

Der overføres endvidere budgetterede låneoptagelser vedrørende renovering af BOFA’s affaldsvarmeværk og vedrørende udvidelse af BOFA’s deponikapacitet på i alt 8,0 mio. kr., vedrørende byggeri af ældreboliger i henhold til ældreboliglovgivningen på i alt 28,2 mio. kr. samt vedrørende energirenoveringer i kommunale bygninger på 6,2 mio. kr.

Derudover overføres generel låneoptagelse på 11,8 mio. kr., idet lånet optages delvis i april måned 2013.

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne betyder, at der skal meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på i alt 61.399.543 kr., en tillægsbevilling på netto 8.592.479 kr. vedrørende kvalitetsfondsmidler samt en negativ tillægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 54.225.935 kr., eller i alt en tillægsbevilling på 15.766.087 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Budgetoverførsler vedr. anlæg og lån (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Drift

00.30.10P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

5

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af budgetoverførsler fra 2012 til 2013 på driften i henhold til reglerne for budgetoverførsler, samt stillingtagen til budgetunderskud, der ikke overføres.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a)   at der meddeles tillægsbevilling på 95.450.000 kr. i 2013 som anført i bilag 1 kolonne 6, som finansieres af de likvide midler, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende anvendelsen af overførte midler i det enkelte tilfælde,

b)   at underskuddet på Bornholms Familiecenter på 16.632.000 kr. eftergives og dermed ikke overføres,

c)    at ikke udmøntede besparelser på 2.995.000 kr. under politikområde 0 Økonomi ikke overføres, og

d)   at den i budget 2013 afsatte pulje til imødegåelse af mulige sanktionen i forhold til overholdelse af den samlede servicerammer, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler nulstilles.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

 

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 vedr. drift er opgjort efter de regler, der trådte i kraft ved budgetoverførslerne til 2012.

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til 2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud ud over 2 pct. også overføres til virksomhedens budget 2013.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 23. januar 2013 besluttet at videreføre proceduren fra 2012, hvorefter alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2013, idet ansøgningerne skal godkendes af Økonomi og Erhvervsudvalget.

 

Budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1. Opgørelsen over budgetoverførslerne er opdateret pr. 9. april 2013, hvorfor beløbene kan afvige fra de oversigter, der har været behandlet i fagudvalgene.

 

Virksomhedernes overskud på den overførbare ramme er opgjort til 77,9 mio. kr., og der er foretaget korrektioner af resultatet på 1,5 mio. kr. som bevirker, at det korrigerede resultat er opgjort til 79,4 mio. kr. Der er foretaget følgende korrektioner:

 

Tilbageførsel af overskud fra anlægsprojekter, finansieret af virksomhedernes driftsmidler

595.894

Driftsudgifter til Klemensker Fritidshus i perioden fra ejendommen blev sat til salg i august 2011 og til den blev solgt den 15.9.2012, idet driftsbudgettet blev reduceret med virkning fra medio 2011. Jf. KB den 31.1.2013

42.259

Fradrag for underskud til afdrag over 5 år jf. KB den 17.12.2009
Kommunalbestyrelsen eftergav i 2009 større opsamlede underskud for BørneCenter Bornholm, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og -centre og BAT, idet de pågældende virksomheder dog skulle afdrage 500.000 årligt i hvert af årene 2010 – 2014. Afdraget for 2012 fratrækkes resultatet ifm. overførslen.

-2.000.000

Manglende lejeindtægter på tomme/solgte erhvervsudlejningsejendomme jf. KB 28.6.2012, hvor KB principielt tilkendegav, at der fremadrettet kan gives tillægsbevillinger for indeværende års budget, når der opstår manglende lejeindtægter af lejemål. Der er ikke givet tillægsbevilling til manglende lejeindtægter i 2012, hvorfor beløbet korrigeres i overførslen.

633.087

Forhøjelse af vejbidrag fra 4 pct. til 8. pct. ved KB’s godkendelse af Bornholms Spildevands takster for 2012

1.066.000

Mindreindtægter på administrationsvederlag fra Bofa og Bornholms Forsyning jf. tidligere praksis

700.167

Nulstilling af selvfinansierende projekter i Jobcentret jf. tidligere praksis
Projekterne finansieres ved overførsel af budgetmidler fra den ikke-overførbare til den overførbare del af rammen. Et overskud på projektbudgettet nulstilles, således at der ikke generes budgetoverførsler fra den ikke-overførbare ramme.

-256.808

Manglende huslejeindtægt vedr. Supportcentret pga. forskel mellem budget og aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen

143.560

Nulstilling af energiinvesteringer i virksomhederne i forbindelse med overgangen til Facility Management. Efter den tidligere model har virksomhederne investeret i energibesparende tiltag, idet de kunne beholde besparelsen i tilbagebetalingsperioden + 2 år. Efter at driftsbudgetterne er overgået til BRK Ejendomsservice har virksomhederne ikke længere mulighed for at tilbagebetale investeringen. Korrektionen er inklusive den forventede tilbagebetaling i 2012, idet budgettet i 2013 og frem er reduceret med tilbagebetalingen.

1.427.350

To projekter på Børne- og Skoleudvalgets område er i projektperioden 2012-2014 forudsat finansieret af midler fra budget 2012. Da udgifterne til projektet i 2013 og 2014 er indarbejdet i budgetterne i disse år reduceres overførslen fra 2012 tilsvarende

-897.707

I alt

1.453.802

 

Herudover er der foretaget reguleringer mellem virksomhederne inden for det enkelte udvalgsområde, dels i forbindelse med etableringen af Facility Management/BRK Ejendomsservice, og dels ved central dækning af enkelte virksomheders underskud. Korrektionerne specificeret på virksomhedsniveau fremgår af bilag 2.

 

Fagudvalgenes behandling af budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 er gengivet i bilag 3. Det skal bemærkes, at opgørelsen over budgetoverførslerne til fagudvalgene af hensyn til dagsordensfristerne er udarbejdet forud for den endelig opgørelse. Der kan derfor forekomme afvigelser i beløbene i forhold til denne opgørelse.

 

Virksomheder, områder og stabe har anmodet om overførsler ud over 5 pct. for i alt 60,4 mio. kr. hvoraf 29,2 mio. kr. er på fagudvalgsområderne, men 31,2 mio. kr. er på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Fagudvalgene indstiller på deres respektive områder, at de ansøgte overførsler ud over 5 pct. også overføres til 2013. Anmodningerne om overførsler er gengivet i bilag 4.

Direktionen fremsender fagudvalgenes indstillinger og anbefaler overførslerne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Anbefalingen skal ses i sammenhæng med, at virksomheder, områder og stabe konkret skal ansøge Økonomi- og Erhvervsudvalget om godkendelse af anvendelse af de overførte beløb. Desuden er de fremsendte anmodninger om overførsel af overskud ud over 5 pct. uensartede i forhold til detaljering og konsekvensbeskrivelse, hvilket gør, at der kun vanskeligt kan foretages en ensartet vurdering af anmodningerne på det foreliggende grundlag.

 

Direktionen anbefaler endvidere, at underskuddet på Bornholms Familiecenter på 16,6 mio. kr. eftergives, jf. også behandlingen i Børne- og Skoleudvalget, samt at ikke udmøntede rammebesparelser på politikområde 0 Økonomi på 3,0 mio. kr. ligeledes ikke overføres. Disse beløb udgøres af en besparelse vedrørende bildrift på 2,3 mio. kr., en rest fra besparelsen vedr. nedsat kilometertakst på 0,2 mio. kr. og en forudsat besparelse ved driften af tomme bygninger på 0,5 mio. kr.

 

Fem virksomheder har underskud ud over 2 pct., hvor fire virksomheder overfører det fulde underskud, mens underskuddet på Bornholms Familiecenter eftergives. Virksomhedernes redegørelse for merforbruget fremgår af bilag 5, idet virksomhederne efterfølgende vil blive bedt om at beskrive tiltag til nedbringelse af det overførte underskud.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede korrigerede resultat på det overførbare område udgør i alt 79,4 mio. kr. fordelt på overskud på 107,6 mio. kr. og underskud på 28,2 mio. kr.

De anbefales, at der overføres et samlet beløb på 95,45 mio. kr. til 2013 jf. bilag 1 kolonne 6.

Det anbefales, at et nettounderskud på 16,06 mio. kr. ikke overføres til 2013, idet dette beløb udgøres af underskuddet på Bornholms Familiecenter på 16,6 mio. kr. og underskud på politikområde 0 på 3,0 mio. kr. fratrukket overskud, der ikke overføres. De overskud der ikke overføres overstiger således underskuddet på politikområde 0 med 0,5 mio. kr.

Overførslerne fordeler sig således på udvalgsniveau:

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret resultat 2012

Automatisk overførselsadgang

Anmodning fra virksomheden

Beløb der indstilles overført til 2013

Beløb der ikke overføres

Børne- og Skoleudvalget

4.085

5.258

14.761

20.019

-15.933

Socialudvalget

28.892

14.837

13.505

28.342

549

Beskæftigelsesudvalget

4.881

2.757

1.906

4.663

219

Teknik og Miljøudvalget

-2.518

-366

-2.152

-2.518

0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

40.477

10.152

31.225

41.377

-899

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

3.571

2.379

1.189

3.568

4

Bornholms Regionskommune i alt

79.389

35.016

60.434

95.450

-16.061

 

I budget 2013 er der afsat en pulje på 25 mio. kr. på driften til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler. I forbindelse med genbevillingen af overførslerne på driften nulstilles puljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 (PDF)

2.
Oversigt over korrektioner (PDF)

3.
Fagudvalgenes behandling og indstilling (PDF)

4.
Anmodninger om overførsel ud over 5 pct. (PDF)

5.
Redegørelser for underskud ud over 2 pct. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Byggekredit til etablering af 9 boliger på Stenbanen i Rønne

00.34.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

7

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Byggekredit til finansiering af anlægsudgifterne i byggeperioden i forbindelse med etablering  af 9 boliger på Stenbanen i Rønne.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

e)   at der optages en byggekredit på maksimalt 14.400.000 kr., og

f)    at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Byggeriet af 8 nye boliger samt ombygning af eksisterende serviceareal til 1 bolig påbegyndes i april 2013 og afsluttes ultimo 2013.

Byggeriet finansieres endeligt med 88 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 10 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering). Merinvestering til energiklasse 2015 finansieres inden for rammebeløbet.

Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering, således at kommunens kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg i byggeperioden. Kommunens egenfinansiering af boligdelen og udgifterne til servicearealer afdækkes således ikke af byggekreditten.

Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 15.988.910 kr. og 90 pct. heraf udgør 14.390.019 kr. Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.

Økonomiske konsekvenser

Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat, og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Godkendelse af fjernvarmetakster 2013/14 - Rønne Varme A/S

13.03.00S55-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

9

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af takster for Rønne Varme A/S for 2013/14.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at taksterne for 2013/14 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Rønne Varme A/S har den 13. marts 2013 fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af taksterne for 2013/14. Budget og takster er godkendt af bestyrelsen for Rønne Varme A/S. Bornholms Regionskommune skal, i henhold til selskabets vedtægter, godkende taksterne.

Budgettet for 2013/14 viser et negativt resultat på 12,3 mio. kr. efter henlæggelse til etablering af et geometrisk samt henlæggelse til sammenkobling af net. Det negative resultat er en konsekvens af, at der i regnskabsåret 2011/12 var en overdækning på 7,3 mio. kr. og der ligeledes forventes en overdækning på 7,2 mio. kr. i regnskabsåret 2012/13. En overdækning skal i henhold til varmeforsyningsloven reguleres i næste års priser, hvilket bevirker det negative resultat i budgettet for 2013/14.

Bestyrelsen har, med udgangspunkt i overdækningen, besluttet at nedsætte samtlige takster med ca. 5 pct., dog undtaget bidrag til energispareaktiviteter, der fastholdes uændret. Takstændringerne er indarbejdet i budgettet og betyder følgende:

·        Den variable afgift nedsættes fra 162,50 kr./GJ til 155,00 kr./GJ.

·        Den faste afgift nedsættes fra 3.250 kr. til 3.000 kr. pr. år.

·        Arealbidraget nedsættes fra henholdsvis 15,40 kr. og 12,50 kr. pr. m² til 14,90 kr. og 11,90 kr. pr. m².

Priserne er anført inkl. moms.

Budgettet viser herudover en positiv likviditetsudvikling, idet afskrivninger og henlæggelser overstiger investeringer og afdrag på lån.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det fremsendte materiale vurderes der ikke at være en umiddelbar risiko for, at Regionskommunens garantiforpligtelse udløses.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen i Bornholms Forsyning A/S

13.00.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

19

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

 

Torben Rønne Larsen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen i Bornholms Forsyning A/S. Der skal derfor udpeges et nyt bestyrelsesmedlem.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

 

a) Valggruppen der har indvalgt Torben Rønne-Larsen i Bornholms Forsyning A/S, træffer beslutning om, at et andet medlem indtræder i bestyrelsen i stedet for Torben Rønne Larsen 

b)  valggruppen VALO udpeger et nyt bestyrelsesmedlem.

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Linda Kofoed Persson indtræder i bestyrelsen for Bornholms Forsyning A/S. Som suppleant for Linda Kofoed Persson udpeges Charlotte Friberg Henriksen, idet Linda Kofoed Persson tidligere var suppleant for Torben Rønne-Larsen.

 

Sagsfremstilling

Ved e-mail af 13. marts 2013 har Torben Rønne meddelt borgmesterkontoret, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen for Bornholms Forsyning A/S.

 

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden. Valggruppen AVLO har således genudpegningsretten.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Generalforsamling Bornholms Forsyning A/S, 2013

13.00.00P35-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

20

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Den 31. maj 2013 kl. 14.30 afholdes ordinær generalforsamling i Bornholms Forsyning A/S. på selskabets adresse Toftelunden 1A, 3790 Hasle.

 

Bornholms Regionskommune er eneaktionær i selskabet, og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes ejerindflydelsen skal udøves på generalforsamlingen, jr. nedenfor.

 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne således:

 

a)   godkendelse af årsrapporten for 2012 samt overførelse af årets overskud på 16.061 mio. kr. til selskabets egenkapital under overført overskud

b)   René Nordin Bloch og Martin Sten Jørgensen vælges som henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen

c)    godkendelse af sammensætningen af den øvrige bestyrelse og de personlige suppleanter, jf. indkaldelsens pkt. 7 og 8 

d)   at bestyrelseshonorarer reguleres som anført i indkaldelsens pkt. 9

e)   KPMG genvælges som revision

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Ved e-mail 25. marts 2013 har bestyrelsesformand René Nordin Bloch på vegne Bornholms Forsyning A/S indkaldt til ordinær generalforsamling fredag den 31. maj 2012 kl. 14.30 på Toftelunden 1 A, 3790 Hasle.

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse

3.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

4.    Beslutning om væsentlige økonomiske dispositioner

5.    Valg af formand

6.    Valg af næstformand

7.    Valg af medlemmer til bestyrelsen

8.    Valg af personlige suppleanter

9.    Beslutning om fastsættelse af honorar til bestyrelsen

10. Valg af revisor 

11. Behandling af indkomne forslag

12. Eventuelt

 

Ad. 2

 

Forelæggelse af årsrapport for 2012 til godkendelse

 

Af årsrapporten for 2012 fremgår det, at årets resultat for 2012 for koncernen udviser en bruttofortjeneste på 72.326 kr. og et overskud på 16.061 kr. Egenkapitalen i selskabet udgør 1.136.371 mio. kr.

 

Af revisionspåtegningen fremgår det, at det er revisionens opfattelse, at koncernregnskabet i perioden fra 1. januar – 31. december 2012 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er endvidere revisionens vurdering, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Omkring selskabets aktiviteter fremgår det bl.a. af årsberetningen, at samarbejdet med de øvrige forsyningsvirksomheder på Bornholm forventes at fortsætte og blive udbygget, hvor det er fordelagtigt med det formål at opnå omkostningsreduktion og/eller forbedret service for borgerne.

 

Forsyningen A/S arbejder på at imødekomme fremtidens forventninger og krav til miljø og bæredygtighed, herunder håndtering af større regnmængder i kloakkerne som følge af klimaændringerne, renovering og udbygning af ledningsnettet for vand/spildevand og rationalisering af driften. Realisering af disse mål er i gang ud fra den strategi, som bestyrelsen har godkendt. På fjernvarmesiden er den væsentlige udvidelse af virksomhedens aktiviteter fortsat i løbet af året, og flere fjernvarmeprojekter forventes at følge efter med henblik på at realisere ejerens varmeplan.

 

 

 

 

 

Ad 3

 

Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab

 

Det er af selskabets ledelse indstillet, at årets resultat 16.061 kr. overføres til selskabets egenkapital.

 

Ad 4 og 5

 

Valg af formand og næstformand

 

Det er indstillet, at René Nordin Bloch og Martin Sten Jørgensen vælges som henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen.

 

Ad 7 og 8

 

Ud over René Nordin Bloch og Martin Sten Jørgensen er det indstillet, at Bjarne Westerdahl,  Kirstine van Sabben, Linda Kofoed Persson, (jf. foranstående punkt på dagsordenen), Carsten Raad Pedersen, Henry Bech (nuværende forsyningsfaglige bestyrelsesmedlemmer) indvælges.

 

For så vidt angår personlige suppleanter er der indstillet følgende

 

Per Ole Petersen for René Nordin Bloch

Preben Nørgaard Pedersen For Bjarne Westerdahl

Henrik Kofod For Martin Steen Jørgensen

Charlotte Friberg Henriksen for Linda Kofoed Persson

Søren Holm for Kirstine van Sabben

 

Ad 9

 

Beslutning om fastsættelse af honorar til bestyrelsen

 

På den ordinære generalforsamling i 2011 blev selskabets vedtægt ændret, således at fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne fremover blev varetage af generalforsamlingen. Siden selskabets stiftelse i 2008 har honoraret været reguleret efter KLs prisfremskrivning.

 

Det er i overensstemmelse hermed indstillet, at honorarerne reguleres således: 

 

                                                                        2012                                     2013

Formand                                          32.150 kr. årligt                    32.712 kr. årligt

Øvrige medlemmer                          16.075 kr. årligt                    16.356 kr. årligt

 

 

 

 

 

Ad 10

 

Valg af revisor

 

KPMG blev efter forudgående udbud i 2010 ud fra kriteriet mest økonomisk fordelagtige valgt som Forsyningen A/S’ revision for en fireårig periode. Det er indstillet, at selskabet genvælges.  

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. april 2013

1.
Revisionsprotokollat af 19 april 2013 til koncernregnskab og årsregnskab for 2012 (PDF)

2.
Indkaldelse til generalforsamling (DOCX)

3.
Årsrapport for 2012 (PDF)

4.
Dagsorden til generalforsamling (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Generalforsamling Østkraft Holding A/S, 2013

13.01.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

21

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Den 15. maj 2013 afholdes generalforsamling i Østkraft Holding A/S. Bornholms Regionskommune er eneaktionær i selskabet, og kommunalbestyrelsen skal tage nærmere stilling til, hvorledes ejerindflydelsen skal udøves på generalforsamlingen, jf. nedenfor.   

 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne således:

 

2-3)  godkendelse af årsrapporten for 2012 med tilhørende ledelsesberetning og    revisionspåtegning samt selskabets forslag til disponering vedrørende årets resultat, jf. årsberetningen side 14 nederst.  

4-5)  Knud Andersen og Winnie Grosbøll vælges som henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen,

6)     Godkendelse af sammensætningen af den øvrige bestyrelse

7)     Valg af Bornholms Revision som selskabets revision

 

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Ved brev af 16. april 2013 har direktør Ole Schou Mortensen på vegne af Østkraft Holdning A/S indkaldt til ordinær generalforsamling mandag, den 15. maj 2013, kl. 10.30.  Generalforsamlingen afholdes Ullasvej 23, Rønne.

 

 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

 

 

1.                                  Valg af dirigent.

2.                                  Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

3.                                 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4.                                  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5.                                  Valg af formand for bestyrelsen.

6.                                  Valg af næstformand for bestyrelsen.

7.                                  Valg af revisor.

8.                                  Eventuelt.

 

Ad. 2

 

Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

 

Af årsrapporten fremgår det, at årets resultat for 2012 for koncernen udviser en bruttofortjeneste på 104.141 mio. kr., og et underskud på 81.700 kr. Egenkapitalen i selskabet udgør 701.894.890 mio. kr.

 

Af den tilhørende ledelsesberetning er det bemærket, at årets resultat for koncernen udviser en bruttofortjeneste på 104.141 mio. kr., og et underskud på 81.700 kr., hvilket er lidt dårligere end forventet. For det kommende år forventes tillige et mindre, negativt resultat.

 

Som årsager hertil er det bl.a. peget på, at der 2012 har været en fortsat negativ udvikling mængden af distribueret el. Således er der fra 2010-2012 sket et fald fra 266 GWh til 249 GWh.

 

Denne tilbagegang skyldes fortrinsvis tre faktorer: en negativ udvikling i befolkningsantallet, flere energispareaktiviteter samt en stigning i antallet af solcelleanlæg.

 

Resultatet for året 2012 har desuden været påvirket økonomisk negativt af generelt lave spotpriser på el. Dette skyldes et sammenfald af de øgede vindmøllestrøm, samt store nedbørsmængder til de nordiske vandkraftanlæg.

 

For så vidt angår omtale af selskabets forskellige indsatsområder henvises i øvrigt til årsrapporten side 4-7.

 

Af revisionspåtegningen fremgår det, at det er revisionens opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er endvidere revisionens vurdering, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

 

Ad. 3

 

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

 

I relation til resultatopgørelsen for 2012 og selskabsledelsens forslag til disponering henvises til årsberetningen side 14 nederst. Heraf fremgår det, at det forslås, at der ikke udbetales udbytte for året.

 

Ad 4.           

 

Valg af formand for bestyrelsen

 

Af selskabets vedtægter fremgår det, at bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Bestyrelsesformanden vælges særskilt af generalforsamlingen. Det indstilles, at den nuværende formand, Knud Andersen vælges.

 

 

Ad 5.           

 

 

Valg af næstformand for bestyrelsen

 

Næstformanden i selskabet vælges ligesom formanden, jf. pkt. 4, særskilt af generalforsamlingen. Det indstilles, at den nuværende næstformand, Winni Grosbøll, genvælges.

 

Ad 6.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Det indstilles, at bestyrelsen sammensættes på følgende måde: Ud over Knud Andersen og Winni Grosbøll - Bjarne Westerdahl, Torben Blem Kofoed, Lotte Helms, Torben Rønne-Larsen, Kristian Kirk Mailand samt Leif Olsen.  

 

Ad. 7.

 

Valg af revisor

 

Selskabets ledelse har indstillet, at det nuværende revisionsselskab, Bornholms Revision, genvælges.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. april 2013

1.
Dagsorden til generalforsamling (PDF)

2.
Årsrapport 2012 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Drøftelse af forslag om forundersøgelse af tunnel

00.16.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

22

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kirstine van Sabben (C) og Bjarne Hartung Kirkegaard (K) – har ønsket et punkt på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet vedr. kommunalbestyrelsens opbakning til en resolution der støtter en forundersøgelse af havbunden nord for Bornholm med henblik på at vurdere muligheder for et fremtidigt tunnel-byggeri. 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, sagen til drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013:

Forslagsstillerne ønsker flg. resolution til afstemning:

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune støtter et hurtigt iværksat arbejde for at få undersøgt muligheden for en fast, trafikal forbindelse mellem Skåne og Bornholm.

 

For stemte 3: Liste K, C og Carl Ilsøe.

Imod stemte 19: Liste A, B. V, F, L og I.

Hverken for eller imod stemte 2: Linda Kofoed Persson og Lene Feldthus Andersen.

 

 

 

Sagsfremstilling

Kirstine van Sabben (C) og Bjarne Hartung Kirkegaard (K) har fremsendt et forslag til en resolution (bilag 1), der støtter en forundersøgelse af havbunden nord for Bornholm med henblik på at vurdere muligheder for et fremtidigt tunnel-byggeri. 

De foreslår følgende sagsfremstilling: ”Vedhæftede resolutionsforslag indeholder blandt andet følgende:

”Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune støtter et hurtigt iværksat arbejde for at få undersøgt muligheden for en fast, trafikal forbindelse mellem Skåne og Bornholm.

 

Der sættes meget arbejde i gang af regeringen, dels for at få en motorvej på 32 km mellem Herning og Holstebro til en pris af 3,9 mia. kr. Dels er der afsat 27,5 mia. kr. til at forbedre togdriften mellem hovedstaden og det vestlige og nordlige Danmark. Der er også fundet finansiering til en ny Storstrømsbro, men der er intet afsat til forbedring af forbindelsen til Bornholm. Færgedriften er sårbar – for kort tid siden var tre af fire færger sat ud af spil på grund af værftsophold, maskinhavari og for høje bølger.

 

Derfor er det meget påkrævet at Bornholms udvikling bliver støttet med en forundersøgelse af bundforhold i Hammergattet, så der kan blive en seriøs og grundig drøftelse af en fremtidig fast forbindelse til Skåne. Vi kan ikke alene bygge fremtiden på en usikker færgedrift.”

 

 

Vedhæftede PowerPoint plancher (bilag 2), er også tænkt som grundlag for kommunalbestyrelsens debat. De er med for at vise lidt om, hvad der foreløbig ligger – og lidt om, hvilke spørgsmål en forundersøgelse skal være med til at give bud på og til at afklare.”

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. april 2013

1.
Forslag til resolution (DOCX)

2.
Tunnel Bornholm-Skåne (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Eventuel ændring af valgsteder og etablering af nye steder for brevstemmeafgivning

84.03.00G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

32

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

23

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Drøftelse af valgsteder og nye steder for brevstemmeafgivning i forbindelse med valg til Bornholms Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Region Hovedstaden, tirsdag den 19. november 2013.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til drøftelse

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Drøftet. Administrationen udarbejder konkret forslag.

 

Borgmesteren indstiller at det forslag som fremgår af den administrative tilføjelse, godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Borgmesterens indstilling til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april anbefales

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

I henhold til den kommunale valglov holdes der valg til Bornholms Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Region Hovedstaden tirsdag den 19. november 2013 for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

 

I forbindelse med administrationens forberedelse af valget til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet, er evalueringerne fra Folketingsvalget i 2011 blevet gennemgået.

De generelle tilbagemeldinger fra både de valgtilforordnede og de administrative medarbejdere viser, at der generelt er to hensyn som har givet udfordringer på nogle af valgstederne, dels

 

1)   plads- og parkeringsforhold

2)   IT-opkobling

 

 

 

 

 

Ved Folketingsvalget i 2011 blev følgende valgsteder anvendt:

·        Allinge valgsted – Nordlandshallen

·        Østermarie valgsted – Østermariehallen

·        Svaneke valgsted – Svanekegården

·        Nexø valgsted - Nexøhallen

·        Pedersker valgsted – Pedersker Samlingshus

·        Aakirkeby valgsted – Aakirkeby-Hallerne

·        Klemensker valgsted – Klemensker Idræts- og Fritidscenter

·        Rønne valgsted – Rønne Idrætshal

·        Hasle valgsted – Haslehallen

 

Vi har nedenfor oplistet fordele og ulemper ved de enkelte valgsteder, hvor evalueringerne har vist, at der var diverse udfordringer.

 

Østermariehallen

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen. IT-opkoblingen til den digitale valgliste kan være problematisk, da der er en meget lille driftskapacitet i den eksterne ADSL-forbindelse i forhold til regionskommunens egne netforbindelser, der er etableret i samarbejde med Østkraft.

 

Svanekegården

Problematiske parkeringsforhold og adgangsforhold. IT-opkoblingen til den digitale valgliste kan være problematisk, da der er lille driftskapacitet i den eksterne ADSL-forbindelse i forhold til regionskommunens egne netforbindelser, der er etableret i samarbejde med Østkraft.

 

Klemensker Idræts- og Fritidscenter

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen. IT-opkoblingen til den digitale valgliste kan være problematisk, da der er lille driftskapacitet i den eksterne ADSL-forbindelse i forhold til regionskommunens egne netforbindelser, der er etableret i samarbejde med Østkraft

 

 

Som opfølgning på evalueringerne har administrationen besigtiget alternative valgsteder med henblik på at undersøge muligheden for at optimere kvaliteten og ressourcerne på de enkelte valgsteder.

 

Heldagsskolen – Østermarie (tidl. Østermarie skole) 

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen og handicaprampe.

Regionskommunens egen bygning med tilhørende netforbindelse, hvilket sikrer stabile netforbindelser til valghandlingen.

 

 

Svaneke Bibliotek

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen og handicaprampe. Der er lidt udfordring i forhold til valgstyreres og tilforordnedes spisning, som skal foregå i et lokale på loftet.

Regionskommunens egen bygning med tilhørende netforbindelse, hvilket sikrer stabile netforbindelser til valghandlingen.

 

Ungecentret Nord - Klemensker Skole

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen og handicapvenligt.

Regionskommunens egen bygning med tilhørende netforbindelse, hvilket sikrer stabile netforbindelser til valghandlingen.

 

 

De ovenstående alternativer giver alle mulighed for at anvende regionskommunens egne bygninger uden beregning.

Desuden kan der anvendes eget netværk, hvilket vil optimere IT-opkoblingen til de digitale valglister.

Administrationen anbefaler, at de 3 ovenstående valgsteder i Østermarie, Svaneke og Klemensker anvendes ved valget til Kommunalbestyrelsen samt Regionsrådet, den 19. november 2013.

 

 

En lovændring har gjort det muligt at oprette steder for brevstemmeafgivning på eksempelvis uddannelsessteder.

Det kunne eksempelvis dreje sig om følgende steder:

 

·        Campus Bornholm

·        Bornholms Gymnasium

·        VUC

·        Bornholms Akademi på Snorrebakken

·        Bornholms Sygeplejeskole

 

Hvis regionskommunen vil benytte sig af denne mulighed,  medfører det nogle IT-mæssige udfordringer i forhold til at valglisterne er digitale, og at der skal etableres digitale forbindelser på de enkelte steder.

 

Alternativt foreslår administrationen, at der lånes en bus af BAT. hvor der installeres 2-3 brevstemmelokaler samt etableres IT-forbindelse, så der kan brevstemmes i bussen.

Bussen vil kunne besøge de forskellige uddannelsesinstitutioner på givne datoer inden for den periode, hvor det er muligt at brevstemme.

 

Hvis det besluttes, at der skal kunne brevstemmes på andre steder end borgerservice anbefaler administrationen, at løsningen med indretning af en bus vælges af hensyn til de ressourcer der skal anvendes både økonomisk og IT-mæssigt.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Administrativ tilføjelse, den 3. april 2013

 

Forslag til valgsteder og nye steder for brevafstemning

                

 

Valgsteder:

 

Administrationen foreslår, at der fremover bruges følgende valgsteder, ved valg- og afstemninger:

 

 

·       Allinge valgsted – Nordlandshallen

·       Østermarie valgsted – Heldagsskolen, Østermarie i forhallen (tidligere afholdt i Østermariehallen)

·       Svaneke valgsted – Svaneke Bibliotek (tidligere afholdt på  Svanekegården)

·       Nexø valgsted - Nexøhallen

·       Pedersker valgsted – Pedersker Samlingshus

·       Aakirkeby valgsted – Aakirkeby-Hallerne

·       Klemensker valgsted – Ungecenter Nord /Klemensker Skole (tidligere afholdt i Klemensker Idræts- og Fritidscenter)

·       Rønne valgsted – Rønne Idrætshal

·       Hasle valgsted – Haslehallen

 

Nye steder for brevstemmeafgivning:

 

En lovændring har gjort det muligt, at etablere nye steder for brevstemmeafgivning – på eksempelvis uddannelsessteder.

 

Administrationen har i samarbejde med BAT drøftet muligheden for at anvende en bus, hvor der installeres 2-3 brevstemmelokaler, samt etableres en IT-forbindelse – således at der kan brevstemmes i bussen.

BAT har tillige planer om at denne bus vil blive lavet om til en slags ”Bornholms Regionskommune-bus”, således at den også efterfølgende vil kunne anvendes til diverse arrangementer, som eksempelvis

Rullende mødelokale, borgermøder mm.

Alternativt skal der etableres brevstemmelokaler og IT-arbejdspladser på hvert sted.

 

Administrationen har følgende forslag til uddannelsessteder hvor der kan brevstemmes:

 

 

Herudover kunne det indtænkes, at ”valgbussen” også kom rundt på øen og nedenstående byer eventuelt kunne besøges i kombination til deres torve/markedsdage etc.

 

 

 

Økonomi:

 

Ovennævnte forslag til valgsteder giver ikke anledning til yderligere udgifter – men vil samlet set give mulighed for en ressourcebesparelse og et kvalitetsløft.

 

 

Ved etablering af en valgbus, vil BAT anvende en bus til formålet, som allerede er taget ud af rutefart.

Til brug for brevstemmeafgivningen skal der etableres 2 IT arbejdspladser inkl. opkobling – og indretning af 2 afstemningsbokse.

·       IT-arbejdspladser, opkobling, samt stemmebokse                     ca. kr.   5.000,-

 

Personaleudgifter som er forbundet med at etablere nye steder for brevstemmeafgivning.

Det estimeres at der skal anvendes ca.3 timer pr. begivenhed – og at der skal anvendes 4 personer (3 administrative medarbejdere, samt 1 chauffør).

 

·       9 begivenheder á 3 time x 4 medarbejdere á ca. 200 kr./time    

      (ca 96 timer x 200 kr)                                                                    : ca. kr. 21.600,-

 

 

Estimeret udgift i alt :                                                                                            ca. kr. 26.600,-

 

                                              

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. marts 2013

1.
Brev til alle borgmestre fra økonomi- og indenrigsministeren.pdf (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

24

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt