Referat
Kommunalbestyrelsen
30-05-2013 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Plejecenter Snorrebakken 1. etape - statusafslutning
  åbent 3 Tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet
  åbent 4 Politik for de specialiserede sociale indsatser, høringssvar
  åbent 5 Orientering af kommunalbestyrelsen om forslaget til folkeskolereform
  åbent 6 Orientering om Førtidspensions- og Flexjobreform
  åbent 7 Driftsbesparelse 2013 - Rønne Svømmehal
  åbent 8 Forslag til klimatilpasningsplan - vand
  åbent 9 Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted
  åbent 10 Parkeringslicenser i Gudhjem
  åbent 11 Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Hans Rømer Skolen, afdeling Mosaik
  åbent 12 Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger
  åbent 13 Anlægsbevilling til bygningsvedligholdelse af kommunens boligudlejningsejendomme 3.etape
  åbent 14 Anlægsbevilling til fysisk samling af administrative enheder
  åbent 15 Likviditetsoversigter pr. 30. april 2013
  åbent 16 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2013
  åbent 17 Godkendelse af anlægsregnskaber 2012
  åbent 18 Årsberetning og regnskab 2012
  åbent 19 Bornholms Varme A/S, garanti vedr. fjernvarmeforsyning af Østermarie og Østerlars
  åbent 20 Deltagelse i politisk partnerskab om beskæftigelse
  åbent 21 Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune vedr. ejendomsservice
  åbent 22 Godkendelse af taxikørsel under Folkemødet 2013 uden tilladelse efter taxilovgivningen
  åbent 23 Ansøgning om bevilling til limousinekørsel på Bornholm
  åbent 24 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

1

 

 

Fraværende

Poul Overlund-Sørensen.

Bemærkninger til dagsordenen

Lars Jørgensen er indkaldt som suppleant for Poul Overlund-Sørensen.

Afstemning om udsættelse af punkt 5 udsat med henvisning til, at loven endnu ikke er vedtaget. For stemte 17, Carl Ilsøe, liste I, liste C, liste O, liste V og liste K. Imod stemte 10, liste L, liste B, liste A og liste F.

Rene Nordin Bloch er erklæret inhabil under punkt 9 og punkt 19. Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Plejecenter Snorrebakken 1. etape - statusafslutning

82.06.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

30

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

12

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Plejecenter Snorrebakken 1. etape var en del af den samlede plan for fornyelsen af hele plejecentertilbuddene på Bornholm og som Kommunalbestyrelsen tiltrådte i 2008 med udgangspunkt i en udarbejdet og godkendt ældreanalyse.

Selve byggeriet er gennemført i perioden fra august/september 2010 til midten af juli 2011, hvor kommunen overtog byggeriet. Der er undervejs udarbejdet 6 statusrapporter, som beskrev byggeriets faser og herunder de økonomiske forhold og udfordringer specielt på grundforholdene med store sten, grundens bæreevne m.m.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)    at statusafslutningen på Plejecenter Snorrebakken danner grundlag for den efterfølgende regnskabsaflæggelse og herunder godkendelse af Skema C

b)    at anbefale Kommunalbestyrelsen at træffe principbeslutning om en tillægsbevilling på kr. 5.2 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med bygning af etape 1 Plejecenter Snorrebakken 

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

a) + b) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:
Socialudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Plejecenter Snorrebakken 1. etape er udført i totalentreprise, B. Nygaard Sørensen vandt konkurrencen og har gennemført opgaven fra august/september 2010 til medio juli 2012, hvor projektet blev afleveret til bygherren – Bornholms Regionskommune.

Den økonomiske ramme, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen ved Skema B er samlet set for boligdelen og servicearealet på i alt 102.183.000 kr. inkl. moms i hele tusinde.

Der blev afsat i alt 4.500.000 kr. inkl. moms til uforudsigelige udgifter. Midlerne er fortrinsvis anvendt til etablering af 1. salen, samt en række af de efterfølgende nævnte omkostninger.

De samlede meromkostninger vil være på ca. 5. mio. kr. inkl. moms.

 

Herunder listes de største ekstraudgifter samt baggrundene for og hvordan de er blevet aftalt:

Statusrapport nr. 1

-      ændring af facademursten                       – godkendt i Byggeudvalg           481.250 kr.

-      hævning af bebyggelsen – lokalplankrav     – godkendt i Byggeudvalg        1.687.500 kr.

-      fradrag fra AIA anlæg                             - godkendt i Byggeudvalg           175.000 kr.

Statusrapport 2

-      arbejder i forbindelse med fortidsminder    - godkendt i Byggeudvalg             73.556 kr.

-      arkæologiske undersøgelser                      - godkendt i Byggeudvalg           573.938 kr.

-      store sten                                             - godkendt i Byggeudvalg           621.250 kr.

-      terrænarbejder                                      - godkendt i Byggeudvalg             77.000 kr.

-      etablering af 1. sal                                  - godkendt i Byggeudvalg         2.537.500 kr.

-      indretning af 1. sal                                  - godkendt i Byggeudvalg         1.037.500 kr.

Statusrapport 3

-      ekstra fundering – forlig                          - godkendt i Byggeudvalg         2.000.000 kr.

-      ændret placering af el-målere                   - godkendt i Byggeudvalg           310.403 kr.

-      trækrør og interimvandledning                  - godkendt i Byggeudvalg             79.890 kr.

-      tilbageføring af jord ved ringvejen             - godkendt i Byggeudvalg             73.438 kr.

Statusrapport 4

-      pumpning af vand                                   - godkendt i Byggeudvalg             38.700 kr.

-      vandmålere for individuel måling – forbrug  - godkendt i Byggeudvalg           146.250 kr.

Statusrapport 5

-      intet

Statusrapport 6

-      regnvand skal ledes bort                          - godkendt i Byggeudvalg           670.000 kr.

-      indeksregulering                                     - godkendt i Byggeudvalg         1.643.700 kr.

 

Der er en række mindreforbrug i forhold til budgettet:

-      tilslutningsafgifter                                   - godkendt i Byggeudvalg         - 750.000 kr.

-      byggelånsrenter                                     - godkendt i Byggeudvalg       - 2.031.000 kr.

-      andre mindre emner administrative m.m.   - godkendt i Byggeudvalg       - 1.000.000 kr.

 

Derudover disponeret midler (ikke anvist):

-      arkæologi                                              - godkendt i Byggeudvalg           156.250 kr.

-      afledning af regnvand                             - godkendt i Byggeudvalg         1.337.500 kr.

-      flytning af jord ved ringvejen                   - godkendt i Byggeudvalg           143.750 kr.

-      dræning af skråning                                - godkendt i Byggeudvalg           130.000 kr.          

Det samlede merforbrug:                                                                                          5.200.000 kr.

 

Som det fremgår af de oplistede udgifter spiller indretningen af 1. salen en forholdsvis stor rolle for merforbruget, men godkendelsen lå på et tidspunkt i byggeriet, hvor de store omkostninger på store sten og grundens bæredygtighed eller mangel på samme ikke var kendt og forudsat. Udgifterne og afvandingsproblematikken til jordforholdene herunder forholdet til lokalplanen, store sten og jordens bæredygtighed holdt ikke stik og har samlet set givet store omkostninger for gennemførelsen af byggeriet (5.500.000 kr.). I forbindelse med jordens bæredygtighed stillede B. Nygaard Sørensen et krav om dækning af merudgifter på 3.795.000 kr. inkl. moms. Den daværende kommunaldirektør indgik et forlig på 2.000.000 kr. Der blev i den forbindelse ikke givet en tillægsbevilling.

Til gengæld har omkostningerne til byggelånsrenter i perioden, hvor byggeriet er gennemført været lav og derved lavere end budgetteret.

Det er meldt tidligt ud i byggeperioden, at der vil komme et merforbrug på byggeriet og at det sandsynligvis lå i størrelsesordenen på ca. 4 mio. kr. som nu inkl. moms er vokset til 5.2 mio. kr., da kommunen ikke kan afløfte momsen til ekstraomkostningerne til boligdelen.                                                                          

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet

27.35.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

3

 

Socialudvalget

02-05-2013

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

13

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller   

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oplæg til fremtidig brug af Nylars Plejecenter samt Plejehjemmet Toftegården forelægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget  

a)    at Nylars Plejecenter omdannes til 18 boliger og 2 observationspladser for nuværende målgruppe/beboere på Plejecenter Slottets afdeling B2 dvs. gerontopsykiatriske borgere

b)    at antallet af korttidspladser på Sønderbo reduceres tilsvarende og det samlede antal korttidspladser fastholdes

c)    at behovet for ombygning af Nylars Plejecenter afdækkes og anlægsudgiften rejses som en anlægssag

d)    at behovet for nybyggeri på Plejehjemmet Toftegården afventer ibrugtagningen af etape 2 på Snorrebakken og den generelle efterspørgsel efter plejeboliger

e)    ved godkendelse af punkterne a – d sendes sagen i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg og brugerbestyrelser

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

a) - d) Godkendt, dog således at stillingtagen til Toftegården afventer.

Sagen sendes til høring som anført i e).

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget 

·         at punkterne a) – d) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 2. maj marts 2013:

a) + b) + c) + d) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Socialudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2013, at tage stilling til den fremtidige brug af Nylars Plejecenter samt Plejehjemmet Toftegården.

 

·         Nylars Plejecenter blev med Kommunalbestyrelsens beslutning om ændring af plejeboligstrukturen i 2008 besluttet lukket begrundet, som følge af det relativt lave antal pladser (17), og det deraf forventede effektiviseringspotentiale ved opførelse af større enheder. Nylars Plejecenter er ombygget efter ABL i 2003 og der er fortsat en gæld på ca. 18 mio. kr., som vil skulle indfris hvis bygningen skal sælges. Der er forslag fra ældreområdet om, at flytte gerontopsykiatriske borgere til Nylars Plejecenter. Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til den fremtidige brug af Nylars Plejecenter.

·         Plejehjemmet Toftegården består af 41 utidssvarende 1 rumsboliger med dårlige fælles- og servicefaciliteter. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de kommunale plejeboligenheder som min. skal kunne rumme 40 2 rumsboliger og leve-bomiljø. Kommunalbestyrelsen har i 2011 besluttet, at udsætte den endelige beslutning om Plejehjemmet Toftegårdens fremtid. Der er ikke plads til at udvide antallet af boliger på matriklen. Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til Plejehjemmet Toftegårdens fremtid herunder evt. alternativ for det nuværende plejehjem.

 

Nedenstående tabel giver en oversigt over gennemførte og planlagte ændringer i plejeboligstrukturen siden 2011. Oversigten viser, at antallet af plejeboliger – siden lukning af Sandvig og Østermarie Plejehjem i 2010 - har varieret fra 425 boliger inkl. korttidspladser til aktuelt 458 boliger inkl. korttidspladser.

 

Den tidligere beslutning om lukning af Nylars Plejecenter i forbindelse med ibrugtagning af Snorrebakken etape 2 reducerer primo 2014 det samlede antal plejeboliger til 440 inkl. korttidspladser.   

 

Oversigt over gennemførte og planlagte ændringer i plejeboligstrukturen siden 2011

 

-      farvede celler markerer ændringer i boligstrukturen

 

Primo 2011

Nov. 2011

Jan. 2012

Aug. 2012

Jan. 2013

Primo 2014

Alternativ Primo 2014

 

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser 

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Sønderbo

50

16

50

16

50

22

32

31

34

33

35

34

33

32

Lunden

84

 

84

 

84

 

84

 

84

 

82

 

82

 

Klippebo

40

 

40

 

40

 

40

 

40

 

40

 

40

 

Slottet i alt

45

1

45

1

45

1

45

1

44

1

0

 

0

 

Heraf B2

 

 

 

 

 

 

 

 

23

1

0

0

0

0

Heraf B3

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Plejecenter Aabo

44

 

54

 

54

 

54

 

54

 

54

 

54

 

Nørremøllecenteret

58

4

58

4

75

4

75

0

75

 

75

 

75

 

Snorrebakken Rønne

0

 

0

 

0

 

60

 

60

 

120

 

120

 

Toftegården

41

6

41

6

41

6

35

0

34

 

34

 

34

 

Nylars           

18

2

18

2

18

2

16

0

17

 

0

 

20

2

Aarsdale Plejecenter 

17

1

17

1

17

1

16

0

16

 

0

 

0

 

Svaneke Plejecenter

12

2

12

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Klemensker

16

 

16

 

16

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Sandvig

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Østermarie

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Nyt plejebyggeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

425

32

435

32

440

36

457

32

458

34

440

34

458

34

 

 

Forslag vedrørende Nylars Plejecenter

Ældreområdet fremsendte i forbindelse med budget 2013 forslag til fremtidig brug af Nylars Plejecenter, således at Nylars Plejecenter omdannes til 18 boliger og 2 observationspladser for den nuværende målgruppe/beboere på Plejecenter Slottets afdeling B2 dvs. gerontopsykiatriske borgere. Med forslaget holdes det samlede antal plejeboliger på nuværende niveau. Desuden vurderes det, såvel fagligt som økonomisk hensigtsmæssigt at samle målgruppen i en mindre bo-enhed.

Således vurderes de fysiske rammer på Plejecenter Nylars at kunne tilgodese målgruppens behov og fungere i forhold til målgruppen/beboerne på B2.  Endvidere kan målgruppen/beboerne på B2 have en adfærd, der vanskeliggør en tålelig tilværelse i en almindelig større plejeboligenhed og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at Plejecenter Nylars bliver en ”skærmet afdeling”.

Da der kun er et begrænset effektiviseringspotentiale for denne målgruppe i relation til bo-enhedens størrelse er forslaget ligeledes økonomisk hensigtsmæssigt. Målgruppen kræver en højere normering, der er uafhængig af enhedens størrelse.

 

Det er tidligere besluttet på sigt, at samle alle korttidspladser på Sønderbo. På Plejecenter Slottets B2 er der fortsat én korttidsplads – en såkaldt observationsplads. Det vurderes hensigtsmæssigt, at observationspladser til gerontopsykiatriske borgere m.fl. fortsat ligger i tilknytning til bo-enheden, der er rettet mod målgruppen. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med flytning af B2 til Plejecenter Nylars også etableres 2 observationspladser. Antallet af korttidspladser på Sønderbo reduceres tilsvarende og det samlede antal korttidspladser fastholdes. Etablering af 2 observationspladser vil ved ombygning kunne etableres i det nuværende dagscenters lokaler.

 

Forslag vedrørende Plejehjemmet Toftegården

Det foreslås, at behovet for nybyggeri på Plejehjemmet Toftegården afventer ibrugtagningen af etape 2 på Snorrebakken og den generelle efterspørgsel efter plejeboliger.

Plejehjemmet Toftegården består aktuelt af 34 utidssvarende 1 rumsboliger, men med nyindrettede fællesrum.  Som led i Socialudvalgets ønske om at fremme mulighederne for leve- og bomiljøer godkendte Kommunalbestyrelsen i august 2012 en anlægsbevilling til etablering af fællesrum på Plejehjemmet Toftegården. Plejehjemmet fremstod inden ombygningen kun med sparsomme fællesarealer, men fik med anlægsbevillingen etableret og møbleret 2 fællesrum. Formålet med etablering af fællesrummene var, at skabe bedre mulighed for at give nærvær og fællesskab for de beboere på plejehjemmet, der ønsker og har behov for dette. Fællesrummene har forbedret beboernes mulighed væsentligt for nærvær og fællesskab.

 

·         En vurdering af Toftegårdens fremtid skal ses i sammenhæng med det fremtidige behov forplejeboliger. 

·          

·         I Socialudvalgets opfølgning på ældreanalysen i september 2011 peges på, at:

”Hvor Ældreanalysen i 2008 anbefalede at fastholde det daværende antal plejecenterboliger på omkring 475 har udviklingen efterfølgende vist et faldende behov for plejeboliger”

 

Det fremgår af ovenstående oversigt over gennemførte og planlagte ændringer, at antallet af plejeboliger, som led i omlægningen af boligstrukturen midlertidigt, har været reduceret til 425 boliger. Endvidere blev Kvalitetsstandarden for visitering til plejeboliger på ældreområdet revideret i forbindelse med budget 2013. Den reviderede standard udvider målgruppen og åbner op for, at hvor det er af afgørende betydning for borgerens mentale trivsel, at der er personale i nærheden, kan der visiteres til en plejebolig. Men trods reduktionen i antallet af plejeboliger og ændring i kvalitetsstandard har kommunen i hele perioden opfyldt ventelistegarantien.

Dette skyldes bl.a. at langt de fleste borgere har gode boligforhold, som er medvirkende til at de ældre ønsker at bo i deres eget hjem, så længe det overhovedet er muligt. Derudover køber eller lejer mange ældre en velegnet bolig i ét plan - eller anvises en velegnet ældrebolig. Boliger som er velindrettede, og hvor de ældre kan forblive til behovet for en plejecenterbolig eventuelt opstår eller bliver påkrævet.

 

Det fremtidige behov for plejeboliger er således behæftet med betydelig usikkerhed på grund af modsatrettede udviklingstendenser. Et stigende antal ældre over 85 år - de først kommende år dog kun svagt jf. nedenstående figur - hvilket umiddelbart peger i retning af et stigende behov for plejeboliger. Men samtidig ses en faldende tendens i søgningen mod plejeboliger.

 

 

Det anbefales derfor, at afvente udviklingen, herunder bl.a. ibrugtagning af etape 2 og lade Toftegården – kommunens sidste plejehjem - fungere som buffer de kommende år inden der træffes endelig beslutning om opførelse af et nyt plejecenter. Som plejehjem kan antallet af boliger på Toftegården reduceres, hvis der ses en stigning i antallet af ledige plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af 2 observationspladser i det nuværende dagscenters lokaler vil kræve bygningsmæssige ændringer. Det foreslås, at der igangsættes en afdækning af behovet for ombygning af Nylars Plejecenter og den deraf afledte anlægsudgift fremsendes med henblik på, at der efterfølgende rejses en anlægssag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse til mødet den 2. maj 2013

Ældrerådet, Handicaprådet og berørte virksomheders Med-udvalg og brugerbestyrelser (Bornholms Plejehjem og -centre, Plejecenter Snorrebakken, DeViKa samt Borger og Sundhed)

har haft  forslag vedr. tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet i høring. 

Ældrerådet har i sit møde den 16. april 2013 drøftet Socialudvalgets dagordenspunkt om ”Tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet” og har følgende høringssvar: Ældrerådet kan tilslutte sig udvalgets indstilling vedr. Nylars Plejecenter og Plejehjemmet Toftegården. Ældrerådet afventer nærmere uddybning af Sønderbos arbejdsopgaver fremover.


Handicaprådet har på sit møde d. 16. april 2013 taget høringssagen til efterretning.

 

MED-udvalget på Plejecenter Snorrebakken finder, at det er en god idé, at B2 flytter til Nylars Plejecenter, idet det vil give beborene på B2 bedre mulighed for at leve det liv de ønsker, uden at det er til gene for andre svage ældre. Beboer- og Familierådet tilslutter sig ovenstående kommentarer. Se det fulde høringssvar i bilag.

 

MED-udvalget i Borger og Sundhed har ingen bemærkninger.

 

MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og -centre kan tilslutte sig forslaget.  Endvidere har personalet på B2 givet høringssvar og peger bl.a. på behovet for en bus til transport af beboere til diverse aktiviteter i Rønne, idet ikke alle beboere vil være i stand til at benytte offentlig transport. Forslaget har endvidere været drøftet på et informationsmøde for beboerne på B2, hvor få pårørende også deltog om evt. kommende flytning til Nylars. Beboerne ser gode muligheder for et godt liv i Nylars og udtrykker bl.a. ønske om at kunne deltage aktivt i tilberedelsen af mad. Også beboerne udtrykker behov for en bus tilknyttet huset, i det de ellers vil føle sig ekskluderet til et sted ”ude på landet”. Se det fulde høringssvar i bilag.

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2013

1.
Indkomne høringssvar (DOCX)

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

2.
Vurdering af mulighed for omdannelse af Nylars til boliger til nuværende B2's beboere/målgruppe med tilknyttet observati (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Politik for de specialiserede sociale indsatser, høringssvar

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

14

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter                           

Resumé

Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har i november 2012 og februar 2013 behandlet udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser. Udkastet til politik er ledsaget af fire bilag (forord, implementering, overblik og indsatskatalog).

11. april 2013: Kommunalbestyrelsens forslag til politik for de specialiserede indsatser har været i åben høring, og der er modtaget 20 høringssvar

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til udvalget

at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at politik for de specialiserede sociale indsatser godkendes uden ændringer, og at forslag fra høringssvarene inddrages, når politikken skal udmøntes.

 

Socialudvalget den 4. februar 2013:

Politikken anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale.

Bilag 3: Overskriften ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale. Bilag 3: overskriften ændres til "eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Anbefales.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. februar 2013:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Godkendt at politikken sendes i høring og at bilagene medsendes som baggrundsmateriale samt at bilag 3's overskrift ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

 


Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 29. april 2013:

Anbefales.

 

Socialudvalget den 2. maj 2013:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget den 15. maj 2013:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Indstillingerne anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

 

·         udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·         være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

 

Politikken præciserer kommunalbestyrelsens ambition for levering af indsatser over for borgere med specialiserede sociale behov. Udmøntningen af politikken er en væsentlig del af udmøntningen af Bornholms Udviklingsplan gennem de årlige handleplaner og øvrige beslutningsprocesser.

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for en række cases og politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet blev der udarbejdet et 1. udkast til ’Politik for de specialiserede sociale indsatser’.

Udkastet blev behandlet i løbet af uge 45, 2012 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger er blevet indarbejdet i dette 2. udkast. Udkastet behandles af de fire udvalg i uge 6, 2013 med indstilling til kommunalbestyrelsen om at sende udkastet i åben høring i marts 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i april 2013.

Politikken er ledsaget af fire bilag: et forord der redegør for den overordnede politiske ambition, og tre bilag der præciserer det videre arbejde med at gøre politikken til virkelighed, herunder roller, ansvar, sammenhænge og konkrete handlinger. 

Økonomiske konsekvenser

I sig selv er der ikke nogen økonomiske konsekvenser ved at godkende politikken. I forbindelse med udmøntningen kan der være initiativer, der både indeholder udgifter og besparelser. Der vil særskilt skulle tages stilling til disse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

11. april 2013: Kommunalbestyrelsens forslag til politik for de specialiserede sociale indsatser har været i åben høring i perioden 1. marts til 7. april 2013. Administrationen har modtaget høringssvar fra i alt 19 virksomheder, bestyrelser, råd og organisationer.

I høringssvarene udtrykkes en generel tilfredshed med politikken og de valgte fokuspunkter: ”borgeren i centrum”, ”helhedstænkning” og ”samarbejde”. Også de ledsagende bilag får positive ord med på vejen, idet de er med til at beskrive, hvordan politikken tænkes implementeret i organisationen, og hvilke roller og ansvar de enkelte aktører har i den forbindelse.

I mange høringssvar ses der frem til, at politikken bliver implementeret i organisationen, og til det kommende samarbejde mellem aktørerne. Fra fleres side gives der desuden udtryk for en positiv forventning om at blive inddraget aktivt i implementeringsprocessen.

I nogle svar udtrykkes en vis bekymring for, om det nu også bliver muligt at afsætte de nødvendige ressourcer til politikkens udmøntning.

Endelig indeholder flere af svarene konkrete forslag til elementer, der vil kunne indgå i implementeringsprocessen.

De indkomne svar giver ikke anledning til at ændre i formuleringen af politikken for de specialiserede sociale indsatser. De mange konstruktive forslag i høringssvarene vil derimod kunne indgå i udmøntningen af politikken, herunder i tilrettelæggelsen af den samlede implementeringsproces.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. maj 2013

1.
Bilag 1 - Høringssvar (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering af kommunalbestyrelsen om forslaget til folkeskolereform

17.02.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

5

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Folketingets partier forhandler hen over foråret om en reform af folkeskolen. Endvidere har et flertal i folketinget ved lov afskaffet de centrale arbejdstidsaftaler for lærernes arbejde. Lovindgrebet kom efter et sammenbrud i forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation. Resultatet af en reform af folkeskolen og den ændrede organisering af lærernes arbejde forventes at skabe markante forandringer i den bornholmske folkeskole.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller sagen til drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Taget af dagsorden.

Sagsfremstilling

Forudsætninger

Folkeskolereformen er kun kendt i regeringens udspil og er ikke færdigforhandlet. Finansieringen af folkeskolereformen er ikke klarlagt. Der er derfor tale om en foreløbig orientering i oversigtsform.

 

I Bornholms regionskommune har alle klasser vejledende timetal

 

Skolefritidsordningen har nu åbent således:

 

Morgenåbning, mandag til fredag

kl. 06.00 til kl. 08.00

Eftermiddag, mandag til torsdag

kl. 13.00 til kl. 17.00

Eftermiddag, fredag

Kl. 13.00 til kl. 16.00

 

Regeringens tre klare mål med en reform af folkeskolen

Af reformudspillet fremgår tre nationale mål:

·         Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

·         Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

·         Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

 

Regeringens reform i hovedpunkter

Reformen forventes at træde i kraft fra skoleåret 2014/15, dvs. pr. 1. august 2014

 

          Børnene skal have en sammenhængende skoledag, som betyder:

          30 klokketimers skoleuge for børnehaveklasse til 3. klasse

          35 klokketimers skoleuge for 4. til 6. klasse og

          37 klokketimers skoleuge for 7. til 9. klasse

          Mere og bedre undervisning i dansk og matematik: Undervisningen for alle elever i 4.-9. klasse udvides med 1 lektion i dansk og i matematik om ugen. 

          Aktivitetstimer med lærere og pædagoger skal give en mere afvekslende og spændende skoledag.

          Alle børn skal have bevægelse hver dag.

          Bedre lokale muligheder for at have to voksne i undervisningen i de yngste klasser og i klasser med helt særlige behov.

          Styrkelse af undervisningen i andre fag

          Engelsk indføres allerede i 1. og 2. klasse med 1 lektion om ugen.

          Udvalgte praktiske/musiske fag udvides i 3. og 6. klasse med 1 lektion om ugen.

          Natur/teknik udvides i 4. og 5. klasse med 1 ekstra lektion om ugen.

          Valgfag starter allerede i 7. klasse med 2 lektioner om ugen.

          Andre forbedringer af kvalitet og trivsel

 

Lovindgrebet på skoleområdet

Fra den 1. august 2014 skal der ikke længere indgås centrale aftaler om, hvad lærerene skal foretage sig, når de er på arbejde. Alle centralt og lokalt indgåede aftaler om lærernes arbejdstid er ophævet ved lov. I stedet er vedtaget en lov, der i hovedtræk betyder, at anvendelsen af lærernes arbejdstid fastlægges af skolens ledelse. Målet er, at lærernes arbejdstid skal bruges til aktiviteter, der fremmer elevernes læring. Ledelsen har ansvar for at sætte mål og give retning for lærernes arbejde og lærerne har ansvar for at løse undervisningsopgaven og andre læringsaktiviteter for eleverne. Fundamentet for skolen som arbejdsplads er tillid, dialog og samarbejde mellem ledelse og lærere, mellem lærerne indbyrdes og mellem lærere og andre faggrupper.

 

Konsekvensen for det bornholmske skolevæsen er, at der med virkning fra den 1. august 2014 ikke indgås en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Skoleledelsen udarbejder en opgaveoversigt til hver lærer forud for hvert skoleår. Oversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, ledelsen påtænker læreren skal løse. En af de store opgaver er undervisning. Dertil kan andre opgaver aftales, men uden angivelse af tid. Antallet af undervisningstimer fremgår ikke af opgaveoversigten men af skemaet. Det er således op til læreren /lærerteamet under ansvar overfor ledelsen at aftale hvordan den samlede undervisningsopgave skal løses. Opgaverne på opgaveoversigten kan ændres i løbet af skoleåret efter en drøftelse mellem ledelse og lærer. Der eksisterer ikke længere en maksimal undervisningstid eller maksimum på antallet af undervisningsdage, men der skal naturligvis være tid til forberedelse, møder, kompetenceudvikling og andre opgaver i tilknytning til undervisningen.

 

Som udgangspunkt udfører lærerne deres arbejde på skolen, men dele af forberedelsesarbejdet kan udføres hjemme. Som information for ledelsen kan ledelsen beslutte en form for tidsregistrering. Arbejdet udføres med udgangspunkt i en årsnorm på 1.680 effektive arbejdstimer/ fuldtidsansat.

 

Både skolernes ledelser og øvrige medarbejdere vil have brug for støtte til at tænke skole og ledelse på en ny måde. Kommunernes Landsforening vil tilrettelægge nogle éndagskonferencer for skoleledere allerede før sommerferien og kurser for skoleledelserne i løbet af efteråret. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Børne- og Skolesekretariatet og skoleledergruppen, der sikrer en koordinering arbejdet med implementering af den ændrede arbejdstidsaftale. Arbejdet vil være afsluttet inden udgangen af december 2013.

 

 

Fremtidige opgaver

Formanden for kommunernes Landsforening (KL) har sendt et brev til landets borgmestre og kommunalbestyrelser, hvoraf det fremgår at den siddende kommunalbestyrelse skal:

 

1.    Fastlægge målsætninger for, hvordan indholdet i den nye folkeskolereform skal gennemføres i den enkelte kommune og skal kobles til de øvrige tilbud til børn og unge.

 

Ad 1) Målsætningerne knytter an til den vedtagne skolepolitik, men en eventuel justering arbejdet af målsætningerne afventer det konkrete indhold af den endelige reform. Når reformen er kendt, udarbejdes en lokal tids- og handleplan, der sikrer, at der bliver taget politisk stilling til følgende:

 

 

·         Mål for læring i stedet for mål for timeforbrug, herunder en konkretisering af de tre klare mål i en bornholmsk sammenhæng.

·         Fastlægge rammer for graden af decentralisering af de forskellige implementeringsbeslutninger, f.eks.: skal graden af lærerenes tilstedeværelse på skolerne besluttes i kommunalbestyrelsen eller på den enkelte skole?

·         Fastlægge mål for tilpasningen af skolernes fysiske rammer til de ændrede læringsopgaver

·         Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, når der skal undervises i engelsk fra 1. klasse og når der gives mere tid til undervisningen i dansk matematik, natur og teknik samt valgfag.

·         Hvordan driften af SFO, klub og Skole tilrettelægges, når skoledagen udvides til kl. 14.00 i indskolingen og SFO’ s og klubbens åbningstid samtidigt reduceres. Hvordan skabes attraktive arbejdspladser i både SFO, klub og skole under disse betingelser?

·         Samarbejdet og koordineringen med musikskole og de frivillige foreninger

 

2.    Beslutte nye styringsprincipper både i forhold til skole- og børnepolitikken og ressourcestyringen på folkeskoleområdet.

 

Ad 2) Også på dette felt er det nødvendigt at kende skolereformen i detaljer, før det kan beregnes hvilke økonomiske konsekvenser reformen har i Bornholms Regionskommune. Det skal vurderes om den nuværende tildelingsmodel understøtter intentionerne i den kommende folkeskolereform.

 

3.    Vedtage budget 2014. Folkeskolereformen ventes at træde i kraft i august 2014 og vil derfor påvirke budgettet med 5/12 i 2014.

 

Ad 3) På baggrund af beregningerne og eventuelle politiske beslutninger i henhold til pkt. 2 ovenfor vurderes påvirkningen af budget 2014.

 

For at understøtte kommunerne har KL nedsat en række arbejdsgrupper. Bornholms Regionskommune er repræsenteret i arbejdsgruppen vedr. skolens indhold, herunder aktivitetstimer.

 

Desuden har KL udarbejdet en tidsplan for information mv. af Borgmestre og øvrige politikere, kommunaldirektører, fagdirektører, økonomidirektører, skolechefer og skoleledere. Møderne følges op med kurser og Workshops.

 

Økonomiske konsekvenser

Der vil skulle fortages beregninger af hvad den øgede undervisningstid/ brug af aktivitetstimer vil give af merudgifter holdt op imod beregninger af, hvad der spares på skolefritidsordningerne og kommunens klubtilbud. Udgifterne kan ikke beregnes før den endelige reform er færdigforhandlet og kendt og beregningerne vil være forskellige fra kommune til kommune blandt de 98 kommuner i Danmark.   Finansieringen skal findes ved at Skolefritidsordningerne har åbent i kortere tid, at der sker en afbureaukratisering og at lærerne skal undervise mere. Eventuelt vil der kunne aftales en bedre dækning af kommunernes udgifter ved forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne i løbet af sommeren. De såkaldte DUT forhandlinger. (DUT = Det Udvidede Totalbalanceprincip).

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-      Bilag: Oversigt over planlagte KL initiativer

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. maj 2013

1.
KL initiativer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om Førtidspensions- og Flexjobreform

15.20.09G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

6

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformens primære formål er at flytte borgere fra passiv forsørgelse på førtidspension til en grad af selvforsørgelse via fleksjob. Det betyder at nye målgrupper skal integreres på arbejdsmarkedet, og stiller nye krav til samarbejdet på tværs i Bornholms Regionskommune. 
Forudsætningerne og erfaringerne med reformen er dog stadig uklare. Der orienteres om reformen og om hvorledes der arbejdes med reformen i BRK.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget d. 19. december 2012 og trådte i kraft den 1. januar 2013. Reglerne om regional klinisk funktion træder først i kraft d. 1. juli 2013.

 

Målet med reformen er, at den enkelte borger i størst muligt omfang skal i arbejde og dermed forsørge sig selv – eller i ordinær uddannelse for dem under 30 år. Der skal større fokus på den enkelte borgers ressourcer og dermed på den enkeltes arbejdsevne gennem en tværfaglig indsats. Dermed forventes reformen at reducere i omkostningerne til overførselsindkomsterne.

 

Reformen får betydning for kommunens indsats for de borgere, der tidligere ville være tilkendt førtidspension eller fleksjob, da disse fremover skal i et aktivt tværfagligt forløb. Der er tale om borgere med omfattende sundhedsmæssige og sociale problemstillinger.

 

Ved lovens ikrafttræden skal den enkelte kommune etablere et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet skal have en tværgående sammensætning med repræsentanter fra virksomheder inden for områderne; beskæftigelse, sundhed, social samt en person med viden om uddannelse. Hvis der er andre områder, der er relevante i de enkelte sager, vil de også kunne inddrages ad hoc.

 

I Bornholms Regionskommune er myndighedsansvaret i forbindelse med rehabiliteringsteamet primært placeret hos virksomhederne Jobcenter Bornholm, Psykiatri og Handicap og Bornholms FamilieCenter.

 

Inden der træffes afgørelse om f.eks. et ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller andet, skal Rehabiliteringsteamet behandle sagen og afgive en helhedsorienteret indstilling. For borgere der skal have deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet gælder det, at der skal udarbejdes en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen består af to dele: en forberedende del og en indsatsdel. Den forberedende del udarbejdes i alle sager og danner grundlag for sagens behandling i rehabiliteringsteamet. Der udarbejdes kun en indsatsdel for de borgere, der tilbydes et ressourceforløb. Denne nye model med en rehabiliteringsplan, et rehabiliteringsteam og et ressourceforløb erstatter den nuværende arbejdsevnemetode og ressourceprofil samt kommunens indstillings-, fleks- og pensionsteam.

 

Målgruppen vil primært være borgere, der er fyldt 18 år og som har komplekse problemer, der ikke kan løses gennem en almindelig indsats, men kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af en beskæftigelsesrettet, en social og en sundhedsmæssig indsats. Forberedelsen af disse sager starter dog i flere tilfælde for unge under 18 år, hvor der tidligere ville være tilkendt førtidspension.

 

Hvor stor en andel af borgere det drejer sig om, er der ikke præcise tal for endnu. Ud fra forventningerne på landsplan forventer vi på Bornholm, at ca. 50-100 borger skal i et ressourceforløb.

 

Ressourceforløbet skal give borgere med komplekse problemer en tværfaglig og sammenhængende indsats. Unge under 40 år kan som udgangspunkt ikke få førtidspension og skal dermed indgå i ressourceforløb. Et sådant ressourceforløb kan være et uddannelsesforløb eller afprøvning af forskellige tiltag for at afdække om det er muligt for borgeren at indgå i f.eks. et flexjob. Et ressourceforløb kan have mellem et og fem års varighed og der kan tilbydes flere ressourceforløb til den enkelte borger. Der er mulighed for at afbryde og efterfølgende genoptage ressourceforløbet undervejs. Personer over 40 skal som udgangspunkt have ét ressourceforløb, inden der kan tilkendes førtidspension. Nuværende førtidspensionister under 40 år kan, hvis de selv ønsker det, og kommunen vurderer, at de kan få udbytte af det, tilbydes et ressourceforløb.

 

Ressourceforløbsydelse er en ny ydelsestype. Forsørgelsen bliver på samme niveau som borgeren modtog forud for ressourceforløbet – ved kontanthjælp er ydelsen uden hensynstagen til formue eller ægtefælle (i tilfælde af sygedagpenge, dog max i 52 uger; herefter er ydelsen svarende til kontanthjælp).

 

Pr. 1. juli 2013 skal sundhedsfaglig rådgivning rekvireres fra en regional, klinisk funktion. Indtil aftalen mellem kommune og region er på plads, er det kommunens ansvar, at der er en sundhedsfaglig repræsentant i rehabiliteringsteamet. Til denne har kommunen valgt at benytte de i jobcentret ansatte lægekonsulenter.

 

Implementering af reformen

Førtidspensions- og fleksjobreformen blev vedtaget meget kort tid inden den trådte i kraft. For at forberede kommunerne på reformen blev der i 2012 iværksat et initiativ ”Brug for alle” for passive kontanthjælpsmodtagere. Initiativet administreres og støttes økonomisk via Arbejdsmarkedsstyrelsen. Bornholms Regionskommunes arbejde med dette initiativ har givet god, praktisk erfaring med at forberede og arbejde tværfagligt, og erfaringerne ligger til grund for arbejdet med reformen i de første måneder.

 

Processen med at udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser i samme periode har også været fremmende for forståelsen og tilgangen til det tværfaglige, helhedsorienterede samarbejde med borgere med særlige udfordringer.

 

Arbejdet er organiseret med repræsentanter fra både Borger og Beskæftigelse, Social og Sundhed og Børn og Skole, og stiller store krav til de involverede, fordi reformen er i drift og skal efterleves samtidig med at både borgere og medarbejdere skal omstille sig til de nye forventninger.

 

I første fase prioriteres arbejdsgangene omkring de bevilgende myndighedsfunktioner i primært Jobcenter Bornholm, Psykiatri og Handicap og Bornholms FamilieCenter, men i takt med at behovene i ressourceforløbene afdækkes vil der også blive behov for at tilpasse og udvikle de nødvendige tilbud. Heri ligger også arbejdet med at fremme et arbejdsmarked, der kan rumme borgere med en række udfordringer og en mere begrænset arbejdsevne end hidtil, og sikring af et smidigt samarbejde med sundhedsregionen om de kliniske funktioner.

 

Det er nødvendigt med stærk koordinering og løbende justering af indsatsen. Både for at sikre størst mulig effekt af indsats og tiltag, og for at sikre en optimal ressourceudnyttelse.

 

De faglige og økonomiske konsekvenser af reformen er stadig uklare. Finansieringen af reformen indgår i de igangværende forhandlinger mellem KL og regeringen. Forventningerne til reducerede udgifter til forsørgelsesudgifter, finansiering af regional sundhedskoordination mv. indgår i forhandlingerne. Reformen må også forventes at øge presset på sagsbehandlingen særligt i Jobcenter Bornholm, Psykiatri og Handicap og Bornholms FamilieCenter, og muligvis også på de tilbud der skal stilles til rådighed under ressourceforløbene.

 

Erfaringerne med reformen hidtil i 2013 er, at der har været 19 sager på rehabiliteringsmøder til dato. Af disse er ingen endnu anbefalet i et ressourceforløb, da der har været tale om sager som var meget klare til enten førtidspension eller fleksjob.

 

I takt med at erfaringerne med reformen og rammerne for den falder på plads vil der skulle tages stilling til konksekvenserne fx i Budget 2014.

 

Økonomiske konsekvenser

Der endnu ikke aftalt finansiering af reformen mellem KL og Regeringen, denne forventes dog at indgå i økonomiaften medio juni 2013.

Statens skøn var primo 2013, at kommunerne under et, ville spare 168 mio. kr. i 2013 og 314 mio. kr. i 2014 stigende til 1.262 mio. kr. i 2020. For Bornholms Regionskommunes vedkommende svarer dette til ca. 1,2 mio. kr. i 2013, 2,3 mio. jr. I 2014 og 9,3 mio. kr. i 2020.

I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 forventer Beskæftigelsesudvalget balance mellem budget og forbrug på de funktioner der berøres af reformen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Driftsbesparelse 2013 - Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

16

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Rønne Svømmehal har ved skrivelse af 27. februar 2013 anmodet om at budgetbesparelsen på 762.000 i 2013 og 2014 annulleres på baggrund af, at projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” ikke igangsættes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

·         At budgetbesparelsen for 2013 annulleres.

·         At besparelsen i budget 2014 indgår i den almindelige budgetproces for 2014.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

a) Udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at der tilbageføres 600.000 kr. i 2013.

b) Anbefales

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 30. august 2012 at udskrive en arkitektkonkurrence i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden med titlen ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

I budget 2013 og 2014 blev der indarbejdet en besparelse på driften af Rønne Svømmehal på 762.500 kr. hvert år i relation til, at svømmehallen forventedes lukket i perioden september 2013 til august 2014.

4. april 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at afslutte projektet uden realisering, hvorfor Rønne Svømmehal ikke vil blive lukket i ovennævnte periode. Forudsætningen for budgetbesparelsen er derfor ikke længere til stede.

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen på 762.500 i budget 2013 er en del af budgetforliget for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Forslag til klimatilpasningsplan - vand  

01.02.15P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

17

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Regeringen og KL indgik i 2012 en aftale, der forpligter alle kommuner til at udarbejde et forslag til en klimatilpasningsplan i 2013. Lovgivningen på området er endeligt vedtaget i marts 2013 og der foreligger nu et planforslag til Klimatilpasning - vand for Bornholm. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at det foreliggende planforslag, Klimatilpasning vand, sendes i offentlig høring i 8 uger.  

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

I foråret 2012 igangsatte Business Center Bornholm og kommunen en proces med henblik på at afdække udfordringerne på Bornholm relateret til klimaforandringer. Konferencen blev fulgt op i efteråret med et arbejdsmøde, hvor medarbejdere fra Business Center Bornholm, Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Forsyning og Teknik & Miljø drøftede den videre proces og konkretiserede en række tværgående tiltag.

I efteråret bestilte Teknik & Miljø et konsulentfirma til at afdække det aktuelle behov for klimatilpasning på Bornholm ud fra kendte hændelser. Som led i aftalen blev afholdt en workshop. De tværfaglige drøftelser ledte bl.a. til en række konkrete løsningsforslag til afhjælpning af de mest aktuelle udfordringer i en række bornholmske byer.

Ultimo 2012 blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af relevante aktører fra Bornholms Forsyning, Beredskabet, Business Center Bornholm, og en række afdelinger i Teknik & Miljø. Gruppen har givet input til dette dokument ud fra egen nuværende rolle, og drøftet fremtidige samarbejdspotentialer i forbindelse med afhjælpning. Arbejdet pågik parallelt med den endelige vedtagelse af statens vejledninger og relevante lovændringer.

Det foreliggende dokument er første trin i udarbejdelsen af mål, retningslinjer og rammer for klimatilpasning vand. Disse vil blive formuleret og indarbejdet i forslag til kommuneplan 2013, der ventes at foreligge til efteråret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
Bilag A) skema over registrerede hændelser (PDF)

2.
Bilag B) Geografisk kort over registrerede hændelser (PDF)

3.
Bilag C) Havvandsstigninger (PDF)

4.
Bilag D) Beskrivelse af Bluespotkort (PDF)

5.
9.1 Betydningen af klimaændringer for RH (PDF)

6.
Forslag til Klimatilpasning - vand (PDF)

7.
9.2 Klimatilpasning på Bornholm - kortlægning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted  

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

4

 

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

18

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted til kommunens godkendelse. Projektforslaget har været i høring. Høringen har medført ændringer i nogle af beregningerne i projektforslaget. Overordnet medfører høringen dog ikke ændringer i projektforslagets udformning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

at projektforslaget godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Udsat

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Projektforslaget har været i høring i 8 uger hos Østkraft, RVV, Nexø Halmvarmeværk og Vestbornholms varmeforsyning. Der er indkommet ét høringssvar fra Østkraft.

 

Høringssvaret er blevet gennemgået. I nedenstående sagsfremstilling er de 2 væsentligste problemstillinger i høringsvaret besvaret. For de øvrige svar henvises til bilag 1. Østkrafts høringssvar er vedlagt i bilag 2.

 

De 2 punkter er følgende:

 

1: Østkraft udtrykker at projektforslaget anvender et for højt antaget varmeforbrug hos forbrugerne og et for lavt ledningstab i fjernvarmenettet. De vurderer at projektet ikke vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt, hvis disse værdier justeres.

 

2: Østkraft mener at projektforslaget bør gennemregnes af en uvildig part.

 

I forbindelse med behandlingen af høringssvarene til varmeplanen er de samme spørgsmål om varmeforbrug og varmetab rejst. Svarene i denne sagsfremstilling vil derfor være de samme som for varmeplanen.

 

Uvildig vurdering

Teknik & Miljø har bedt Energitjenesten Bornholm, som uvildig part, om at give et bud på varmebehov i et standardhus. Energitjenesten bruger et standardhus på 130 m2 og energiforbrug på 18,2 MWh, svarende til 140 kWh/m2. Det kan til sammenligning bemærkes at gamle huse, som ikke er energirenoveret typisk er energimærket F. Her vurderes energiforbruget at være 240 kWh/m2.

I varmeplanen er standardhuset sat til 125 m2 og energiforbruget er sat til 15,5 MWh svarende til 124 kWh/m2. Vurderingen af varmebehovet må derfor vurderes at være konservativt sat. Der er således ikke belæg for at mene at varmeforbruget er sat for højt.

 

Ledningstab

I forbindelse med varmeplanen er der foretaget nye beregninger af ledningstab. Varmetabet i ledningerne er derfor ændret fra 12 % til 16 % ved en 75 % tilslutning og fra 10 % til 14 % ved en 90 % tilslutning.

 

Samfundsøkonomiske beregninger

Det er i forbindelse med ændringerne i varmeplanen foretaget en genberegning af alle de økonomiske beregninger herunder de samfundsøkonomiske.

Beregninger for Gudhjem er vist i bilag 3 og bilag 4.  

 

Projektet viser et samfundsøkonomisk overskud i nuværdi over 20 år på 21 mio. kr. for fjernvarme. Tilsvarende er værdien 19 mio. kr. for varmepumper baseret på en løsning med luft til vand.

 

Ligeledes viser brugerøkonomien over 20 år i nuværdi et overskud på 85 mio. kr. Den tilsvarende værdi for varmepumpe løsningen er 41 mio. Kr.

 

Det Ø-økonomiske overskud over 20 år i nuværdi er 58 mio. kr. Den tilsvarende værdi for varmepumpe løsningen er 25 mio. kr.

 

Der er derfor Teknik & Miljøs vurdering at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at der ikke er grundlag for brug af yderligere eksterne konsulenter udover Energitjenesten Bornholm. 

 

Der er i øvrigt ikke ændret i projektforslagets udformning under høringsfasen. Der er derfor ikke grundlag for at fremsende et revideret projektforslag til ekstern vurdering hos Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tidligere dagsorden kan ses af bilag.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2013

1.
Svar på høringssvar (DOC)

2.
Tidligere dagsordenspunkt til TMU (DOC)

3.
Østkrafts høringssvar (PDF)

4.
Beregning 75 % (PDF)

5.
Beregning 90 % (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Parkeringslicenser i Gudhjem

05.09.02P08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

19

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Arbejdsgruppen for Trafikafvikling i Gudhjem og Melsted har ønsket, at der arbejdes med løsninger i forhold til parkeringsproblematikken, specielt i Gudhjem om sommeren. Arbejdsgruppen har i den forbindelse ansøgt kommunen om, at indføre parkeringslicenser i Gudhjem for at imødekomme beboernes parkeringsbehov.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a) at der gennemføres et forsøg gældende i 2 år med parkeringslicenser i Gudhjem,

b)    at forsøget omfatter parkering på 2 timers parkering og på betalingsparkeringen i Gudhjem by - se bilag P-licens zone,

c)    at betalingsperioden ændres til tidsrummet kl. 09 – 18,

d)    at parkeringslicenserne kan erhverves mod en betaling på 700 kr. pr. licens.

e)    at vilkår for erhvervelse af parkeringslicens er som foreslået af vejmyndighed se bilag,

f)    at tilbuddet om fri parkering på betalingsparkeringen til de seks ejendomme ophører ved denne beslutning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales, idet at parkeringslicenser kan erhverves for 700 kr. pr. licens pr. år.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Liste L stiller forslag om, at parkeringslicensen ændres fra 700 kr. til 200 kr.

Afstemning: For stemte 6, Carl Ilsøe, liste I, liste C og liste L. Imod stemte 19, liste V, liste A og liste F. Hverken for eller imod stemte 1, liste B.

Forslaget er faldet.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø, vejmyndighed deltager i arbejdsgruppen for Trafikafvikling i Gudhjem og Melsted. Dialogen i arbejdsgruppen tager udgangspunkt i den specielle trafikale situation som Gudhjem og beboerne er i om sommeren. Byen med de geografiske udfordringer, de store højdeforskelle, det store udsving i antallet af bilister over året, kapaciteten på veje og parkeringsplader generelt. Arbejdsgruppen er bredt sammensat med repræsentation fra borgerforening, erhvervsliv og andre foreninger med specielle formål.

 

Arbejdsgruppen for trafikalafvikling i Gudhjem og Melsted, drøfter forslag fra de lokale foreninger og evaluerer på gennemførte tiltag.

 

Foreningerne i Gudhjem og Melsted har samlet ønsket, at der tages initiativ til, at få løst parkeringsproblematikken for specielt borgere uden mulighed for, at kunne parkere på egen grund.

 

Forslaget fra de lokale foreninger går ud på, at der indføres parkeringslicenser for beboere i Gudhjem. Parkeringslicensen skal give beboere ret til, at erhverve en parkeringslicens som giver mulighed for, at parkere uden tidsbegrænsning på offentlige p-pladser, hvor der i dag er tidsbegrænset parkering, og på betalingsparkeringen (se bilag med p-licens zone, og bilag med ansøgningen om parkeringslicenser, fra foreningerne i Gudhjem).

 

Vejmyndighed har drøftet spørgsmålet med Bornholms Politi som har givet det nødvendige samtykke til, at der kan gennemføres en forsøgsordning på 2 år. Lovgrundlaget for indførsel af parkeringslicenser er efter vejlovens §§107 stk. 2 og færdselslovens 92 stk. 1 nr 1.

 

I Gudhjem er der i perioden fra 1. juni til 31. august færdselsreguleret med ensretning af overordnede veje og veje af større betydning. Der er i perioden ligeledes betalingsparkering på én af de offentlige parkeringspladser. Alle færdselsregulerende tiltag er indført for, at trafikafvikle Gudhjem på den mest hensigtsmæssige måde i sommerperioden.

 

Betalingsparkeringen er indført af daværende Allinge-Gudhjem Kommune for, at sikre den fornødne cirkulation og medvirke til en mere optimal kapacitetsudnyttelse af parkerings-pladsen. Betalingsparkeringen bidrager med et overskud på ca. 400.000 kr. til parkeringsordningen i Kommunen, svarende til ca. 6.000 kr. pr. p-plads.

 

I forbindelse med indførslen af betalingsparkeringen blev der fra kommunens side tildelt parkeringstilladelse til seks ejendomme i nærhed af parkeringspladsen. Alle ejendomme har særlige udfordringer for parkering på egen grund. De seks ejendomme fik muligheden for, at parkere på parkeringspladsen uden betaling. Der blev ikke ved indførslen mulighed for at erhverve parkeringslicenser. Ordningen for de seks ejendomme bør ophøre, hvis der indføres mulighed for at erhverve en parkeringslicens. 

 

Der er et varierende prisniveau for parkeringslicenser til beboere i kommuner rundt i landet. Prisniveauet spænder fra 175 kr. til ca. 1.000 kr. Omkostningerne til parkeringslicenser bør afspejle, de administrative omkostninger til forsøget, herunder sagsbehandlingen mv., hvorfor det anbefalede prisniveau foreslået fra foreningerne på 300 – 500 kr. formentlig ikke vil dække udgifterne til ordningen. Foreningerne forventer at ca. 20 beboere vil benytte sig af parkeringslicens ordningen. Udgiftsniveauet for gennemførsel af ordningen skønnes fra Teknik & Miljøs side, at udgøre ca. 700 kr. pr. licens. Indtægten skal dække omkostningerne til opsætningen og sagsbehandlingen af parkeringslicenser, udstedelse af licenserne og afregningen heraf.

 

Vejmyndighed har udarbejdet et forslag til vilkår for, at kunne erhverve parkeringslicenser - se bilag med vilkår.

 

Der er i dag registreret følgende parkeringspladser i Gudhjem (nedenfor Helligdomsvej) – se bilag med oversigt over p-pladser.

 

·         25 pladser som ikke er tidsbegrænsede

·         19 pladser som er belagt med 2 timers tidsbegrænsning

·         70 pladser som er betalingsparkering

Økonomiske konsekvenser

Ingen – Gennemføres forsøgsordningen med det forventede antal på ca. 20 udstedte parkeringslicenser, og med det udvidede betalings tidsrum vurderes forsøget med parkeringslicenser, at være udgiftsneutralt. En eventuel mindre indtægt på betalingsparkeringen, finansieres i forsøgsårene af vejdrift. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
P-licens zone Gudhjem (PDF)

2.
Vilkår for erhvervelse af parkeringslicens (DOCX)

3.
Ansøgning om parkeringslicenser i Gudhjem (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Hans Rømer Skolen, afdeling Mosaik

82.09.05G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

21

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK Ejendomsservice søger om anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering på Hans Rømers Skolen, afdeling Mosaik.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)    at ejendommen Stavsdalvej 30, Østerlars tilsluttes fjernvarmeforsyningen

b)    at der gives en anlægsbevilling på 492.500 kr. til fjernvarmekonvertering på Hans Rømers Skolen, afdeling Mosaik

c)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 492.500 kr. finansieret med 246.250 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 246.250 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

d)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Fjernvarmeprojektet i Østerlars by er nu så langt, at Mosaikskolen står foran tilslutning til fjernvarmeforsyningen.

Skolen opvarmedes ind til fornylig med en 300 kw biostoker, der blev monteret på den eksisterende oliekedel fra 1960 tilbage i 2004. Skolen fik da også ny styringsautomatik.

 

 

 

 

Biostokeren og kedel har i det sidste års tid været meget nedslidt og blev forsøgsvis repareret ved årsskiftet. I marts måned gik det galt igen, hvorefter der blev etableret en midlertidig varmeforsyning. I forbindelse med dette blev det konstateret, at det eksisterende varmeanlæg på skolen tabte vand. Ved en efterfølgende normpligtig kontroltrykmåling viste det sig, at skaden var af større karakter end først antaget. En gassporing blev iværksat for at lokalisere bruddet og lækagen er nu stoppet, men bygningsarbejdet er ikke afsluttet.

 

Der er udarbejdet et samlet overslag over arbejder i forbindelse med fjernvarme- konverteringen, samt udbedring af rørbrud i forbindelse med den normpligtige kontrolmåling. Omfanget af fjernvarmekonverteringen bliver således arbejder i fyrrummet med ny vekslerinstallation, ny brugsvandsproduktion og pumper. Reparation af rørbrud samt nedtagning af det eksisterende gamle fyringsanlæg. Der påregnes pt. ikke udført andre energibesparende tiltag på skolen i øvrigt.

 

Overslaget viser en samlet udgift på 425.000 kr. Hertil kommer tilslutningsbidrag samt rådgiver m.m. Der anslås en samlet anlægsudgift på 492.500 kr.

 

Projektet har ikke nogen kortsigtet økonomisk gevinst og kan derfor ikke finansieres af BRKs Interne ESCO projekt.

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygning i Distrikt Midt blev pr. 1. august 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice som et led i implementeringen af Facility Management. Administrationen af dette projekt varetages således af BRK Ejendomsservice.

 

Aktiviteten i bygningen kan henføres til Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Overslaget viser en samlet udgift på 425.000 kr. til vekslerinstallation, brugsvandsinstallation, pumper, elarbejde mv. Hertil kommer tilslutningsbidrag samt rådgiver m.m. Der anslås en samlet anlægsudgift på 492.500 kr., som foreslås finansieret med 246.250 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 246.250 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

De årlige driftsudgifter til fjernvarme forventes at blive kr. 330.000, og forventes at kunne holdes indenfor det afsatte budget til opvarmning efter konvertering til fjernvarme.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger

82.07.00Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

15

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

9

 

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

22

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger.

 

Med centralisering af bl.a. bygningsvedligeholdelse under BRK Ejendomsservice, er det nu muligt at lave en samlet byggefaglig vurdering på tværs af den kommunale bygningsmasse.

 

I forbindelse med implementering af Facility Management, model i 2007, var det en forudsætning, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje skulle anvendes på bygningsområdet. Denne pulje har tidligere været anvendt til genoprettende renoveringer i kommunens bygninger ifølge de kriterier, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. november 2009.

 

Der indstilles hermed forslag til prioritering af de disponible midler i denne pulje.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)    at de særdeles akutte vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1 godkendes og igangsættes

b)    at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 3.840.000 kr. til vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1, som anført i bilaget

c)    at tillægsbevillingerne på i alt 3.840.000 kr. til vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1 finansieres med 2.140.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 1.700.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

d)    at de i bilaget anførte vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 prioriteres politisk og at der tages politisk stilling til hvilke konkrete projekter der skal igangsættes nu og på længere sigt

e)    at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb til vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 iht. beslutningen under d)

f)    at tillægsbevillingerne til vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 finansieres af de likvide midler (fratrukket medfinansiering fra kvalitetsfondsmidlerne - se bilag)

g)    at eventuelle mindreforbrug ved anlægsprojekternes afslutning tilbageføres til Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje

h)    at anlægsbevillingerne gives til og administreres af BRK Ejendomsservice under de respektive politikområder (Facility Management)

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Punkterne a - c og g - h godkendt. Punkterne d - f sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet prioritering og forslag til finansiering.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Prioritet 2 vedligeholdelsesopgaver prioriteres i henhold til de i bilag 2 anførte prioriteringer begyndende med prioritet 1. Projekterne finansieres af BRK Ejendomsservices driftsbudget i det omfang der er disponible midler.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

I 2010 blev der i samarbejde med eksterne rådgivere gennemført bygningssyn på alle kommunale bygninger (345 ejendomme omfattende ca. 1.000 bygninger på i alt ca. 312.000 m²) med henblik på at udarbejde vedligeholdelsesplaner.

I vedligeholdelsesplanerne for 2011 – 2020 er det gennemsnitlige årlige behov for udvendig bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer opgjort til 38 mio. kr. Af vedligeholdelsesplanerne fremgår det, at der er et væsentligt behov for at løfte bygningsmassen således, at den kan understøtte kommunens servicetilbud og aktiviteter med et sundt indeklima og en tæt klimaskærm.

I forbindelse med bygningsoverdragelsen til BRK Ejendomsservice er der p.t. igangsat et arbejde med at ajourføre vedligeholdelsesplanerne. Der er således allerede identificeret flere vedligeholdelsesopgaver, som har en særdeles akut karakter, som anbefales, som prioritet 1.

 

 

 

Vedligeholdelsesprojekterne som er opdelt i prioritet 1 og 2 fremgår af vedlagte bilag.

 

 

Prioritet 1

 

Aktiviteter under prioritet 1 har en særdeles akut karakter, og er blevet udpeget i forhold til følgende kriterier:

 

 

Vedligeholdelsesaktiviteterne under prioritet 1 er beregnet til at udgøre i alt 3.840.000 kr.

 

Behovet for finansiering fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje vedrørende prioritet 1 udgør 2.140.000 kr., idet der kan opnås 50 pct. medfinansiering, svarende til 1.700.000 kr., fra kvalitetsfondsmidlerne til de anførte projekter på skole- og daginstitutionsområdet.

 

 

Prioritet 2

 

Aktiviteter under prioritet 2 er blevet udpeget i forhold til følgende kriterier:

 

·                            Alvorlig risiko for funktionssvigt eller følgeskader

·                            Synergi med Intern ESCO projekt

 

Vedligeholdelsesaktiviteterne under prioritet 2 er beregnet til at udgøre i alt 5.860.000 kr.

 

Der ønskes en politisk prioritering og stillingtagen til hvilke konkrete prioritet-2-projekter der skal igangsættes nu og på længere sigt.

 

Såfremt alle projekter skal igangsættes udgør behovet for finansiering fra de likvide midler vedrørende prioritet 2 4.540.000 kr., idet der kan opnås 50 pct. medfinansiering, svarende til 1.320.000 kr., fra kvalitetsfondsmidlerne til de anførte projekter på skole- og daginstitutionsområdet.

 

Der gøres opmærksom på, at der kan være flere aktiviteter som indebærer en alvorlig risiko for følgeskader. Der vil blive udarbejdet en opgørelse over hele vedligeholdelsesbehovet for alle kommunale bygninger, som er overgået til BRK Ejendomsservice. Et samlet overblik vil give mulighed for, at benytte stordriftsfordel ved at samle flere aktiviteter under samme udbud.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger.

Specifikation af projekterne fremgår af bilaget.

 

Prioritet 1

 

De samlede anlægsudgifter til projekterne, som udgør 3.840.000 kr., foreslås finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje med 2.140.000 kr. og med 1.700.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Det disponible rådighedsbeløb i Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægspulje udgør pt. 2.241.100 kr. før budgetoverførsler fra 2012. Økonomi og Analyse kan endnu ikke oplyse det eksakte overførselsbeløb, idet fristen for virksomhedernes tilbagemeldinger endnu ikke er udløbet.

 

Prioritet 2

 

De samlede anlægsudgifter til projekterne udgør i alt 5.860.00 kr.

Der ønskes en politisk stillingtagen til hvilke projekter der skal meddeles anlægsbevillinger til.

Såfremt der gives anlægsbevillinger til samtlige projekter udgør behovet for finansiering fra de likvide midler 4.540.000 kr., idet 1.320.000 kr. vil kunne finansieres via kvalitetsfondsmidlerne.

 

Derudover skal det tilføjes, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje også er i spil som en finansieringsmulighed i forbindelse med flytningerne i administrationen. En anden finansieringsmulighed er indtægter ved salg af de udfasede bygninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning i mødet den 25. april 2013, skal Teknik- og Miljøudvalget foretage en prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2.

I bilaget til sagen er der foretaget en administrativ prioritering af projekterne ud fra en faglig vurdering. Projekterne er oplistet i en prioriteret og nummeret rækkefølge.

Endvidere skal Teknik- og Miljøudvalget stille forslag om finansiering.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
Prioritet 1 beskrivelse (PDF)

2.
Prioritet 2 beskrivelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse af kommunens boligudlejningsejendomme 2013

82.07.00P20-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

23

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 9. januar 2007, at halvdelen af provenuet ved salg af kommunale boligudlejningsejendomme fremover tilgår en pulje til vedligeholdelse og forbedring af de tilbageblevne kommunale boliger for at bringe vedligeholdelsesstandarden op på et rimeligt niveau.

Der søges om en anlægsbevilling til vedligeholdelse af beboelsesejendomme, finansieret af denne pulje.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

g)    at der gives en anlægsbevilling på 1.097.000 kr. til de i økonomiafsnittet nævnte vedligeholdelsesarbejder.

h)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.097.000 kr. finansieret af den fra 2012 overførte pulje til vedligeholdelse af restboligmassen

i)     at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har vurderet behovet for vedligeholdelsesarbejder på kommunens beboelsesejendomme og lavet et overslag på priserne. De nedenfor beskrevne vedligeholdelsestiltag vil søges udført i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Siden Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012 meddelte anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse af boligudlejningsejendommene (2. etape), er der solgt en række ledige kommunale boliger.

Halvdelen af det opnåede provenu ved salg af disse boligudlejningsejendomme er blevet overført til puljen til vedligeholdelse af restboligmassen. Rådighedsbeløbet i denne pulje udgør 1.097.069 kr. efter overførsel fra budget 2012.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.097.000 kr. til vedligeholdelse af beboelsesejendomme, finansieret af denne pulje.

Beløbet vil blive disponeret til følgende vedligeholdelsesarbejder (3. etape) på de respektive ejendomme:

 

Marie Kofoeds Vej 1-5, Rønne                              Nyt tag på udhus. Reparation og kalkning

                                                                      af facade mod have inkl. maling af sokkel

                                                                      og bindingsværk. Reparation og kalkning af

                                                                      udhus og hegnsmur.

Marie Kofoeds Vej 7-11, Rønne                            Reparation af trapper og fuger. 

 

Sdr. Allé / Løkkegade, Rønne                               Reparation og omfugning af skorstene, facader og gavle.

Nørregade 46 A-E, Nexø                                     Reparation og kalkning af facader, maling af sokkel og bindingsværk. Reparation og kalkning af hegnsmur.

Jernbanegade 33, Aakirkeby                                Nye tage på stuehus, sidebygning, mellembygning og karnapper.

Pedersker Hovedgade 46, Pedersker                     Maling af facader, gavle, tandsnit og sokkel.

Aasen 49, Nexø                                                 Reparation og kalkning af gavle og facader. Reparation og maling af sokler. Forlængelse af flisegang ved p-plads. Maling af mur i skel.

Alle boliger i Rønne med fjernvarme                     Nye fjernvarmeunits.

 

Buen 1, Tejn                                                     Nyt tag over tilbygning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsbevilling til éngangsudgifter ved udfasning af 3 administrationsbygninger

00.30.08P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

24

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Administrationen søger om en anlægsbevilling på 2.041.000 kr. til dækning af udgifter ved flytning af medarbejdere, arkiver, installation af IT og bygningsmæssige ændringer i de administrationsbygninger, hvor medarbejderne samles.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)    at der gives en anlægsbevilling på 2.041.000 kr. til udgifterne ved samling af medarbejderne i færre enheder,

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 2.041.000 kr. finansieret med 213.055 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 1.827.945 kr. fra de likvide midler,

c)    at anlægsbevillingen gives til Økonomi- og Erhvervsudvalget under politikområde 14, fællesadministration.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2013 vedtog kommunalbestyrelsen, at administrationsbygningerne Ravnsgade 5, Aakirkeby, Østre Ringvej 1, Rønne og Nyker Hovedgade 5 udfases som kommunale arbejdspladser. Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning indtil videre.

 

Arbejdet med samling af medarbejderne på de resterende administrationsbygninger er foregået i perioden fra oktober 2012 og forventes afsluttet i løbet af sommeren med undtagelse af Team Vest og Team Nord fra PPR og Bornholms Sundhedspleje. Deres endelige placering forventes at være afklaret inden udgangen af dette år.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 2.041.000 kr. til èngangsudgifter i forbindelse med udfasning af de tre administrationsbygninger.

I forbindelse med beregningen af udgifterne til projektet er der indregnet en skønnet udgift på 150.000 kr. til istandsættelse af lokaler på Østergade 54, Rønne. Denne udgift skal afholdes, når de to nævnte teams kan flytte ind i de lokaler i Østergade 54, som forventes frigivet, når de nye boliger på Stenbanen er klar til indflytning.

Der er også indregnet en skønnet udgift på 300.000 kr. til etablering af flere P-pladser ved Møllevænget 1, Nexø, som der er konstateret et behov for.

Tillægsbevillingen foreslås finansieret med 1.827.945 kr. fra de likvide midler og med det resterende beløb på 213.055 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

De forventede indtægter ved salg af de tre udfasede administrationsbygninger, bl.a. Nyker Hovedgade 5, tilføres kassebeholdningen og kan dermed bidrage til finansiering af ombygningsudgifterne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Likviditetsoversigter pr. 30. april 2013

00.32.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

2

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 30. april 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Taget til efterretning og sendes til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (36,2 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (242,9 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2013 (-23,3 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2013 (66,7 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2012 til 30. april 2013.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 36,2 mio. kr. er faldet med 22,7 mio. kr. i forhold til 31. marts 2013, hvor beholdningen i marts sidste år faldt med 2,5 mio. kr. En del af faldet i kassebeholdningen i april skyldes udbetalingen af særlig feriegodtgørelse pr. 1. maj.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu faldende som følge af ændringerne anført under den faktiske kassebeholdning. Den gennemsnitlige beholdning ultimo marts udgør 242,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende gennem 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på -23,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2012, det budgetterede kassetræk i 2013 og afgivne tillægsbevillinger i 2013 inkl. budgetoverførsler fra 2012 til 2013. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 42,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2013 end i 2012, hvilket medfører færre renteindtægter. Budgettet for renteindtægter er i 2013 nedsat med 1,6 mio. kr. i forhold til tidligere års budgetniveau.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
Beholdninger pr. 30. april 2013 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

00.30.14G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

5

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller          

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser et forventet regnskab, der samlet set udviser et kasseforbrug på 71,2 mio. kr., hvilket er 22,8 mio. kr. mere end i det oprindelige budget.

Det forventede regnskab er baseret på virksomhedernes indmeldinger. Merforbruget på driften på 34,3 mio. kr. skyldes dels forventninger om at bruge af de overførte midler fra 2012 men også forventninger om merforbrug på enkelte serviceområder samt i mindre omfang på overførselsområderne.

På anlæg er der skønnet et forventet merforbrug på 7,6 mio. kr., idet der ikke er foretaget konkret budgetopfølgning på anlæg.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

j)     at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

k)    at der meddeles negativ tillægsbevilling vedr. lavere lønstigning på i alt 11.452.976 kr. jf. bilag 5, idet beløbet tilføres kassebeholdningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring I Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

 

Resultatet af budgetopfølgningen er i hovedtræk opsummeret i sagsfremstillingen. Der henvises til bilagene for en uddybning af opfølgningen således:

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen og den samlede påvirkning af kassebeholdningen, samt afvigelser i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

I bilag 2 rettes fokus mod at vise sammenhængen mellem resultatopgørelsen vedr. drift og anlæg i forhold til fagudvalgsområderne, samt opdelingen i overførbar og ikke-overførbar bevilling.

I bilag 3 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau, samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgningen på virksomhedsniveau.

 

Skattefinansieret område

Indtægter

Der er pt. ikke et overblik over de ændringer, der må forventes på tilskud og udligning i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2013, som udmeldes fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 1. juli 2013. Det skønnes, at der må forventes en negativ regulering af tilskuddene, hvor efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012 vil have den største betydning.

 

Drift

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 25,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2013 baseret på virksomheder og områders tilbagemeldinger. Den afsatte pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle overskridelser af servicerammen forventes således brugt fuldt ud. Merforbruget skyldes dels forventet forbrug af overførte midler og dels forventede merforbrug serviceområderne børn og unge, skole og vintertjeneste.

For overførselsudgifterne forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. merforbrug på 2,4 mio. kr. på forsikrede ledige, mindreindtægter på den centrale refusionsordning på 1,7 mio. kr. mindreudgifter på aktivitetsbestem medfinansiering på 0,3 mio. kr. og mindreindtægter på ældreboliger på 1,3 mio. kr.

Samlet set forventes et merforbrug på driften på 34,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

Tillægsbevillinger

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på driften ekskl. Budgetoverførsler på -25,14 mio. kr. Heraf vedrører de -25,0 mio. kr. puljen til imødegåelse af eventuelle overskridelser af service­rammen.

 

Renter

Der er ikke foretaget opfølgning på renter. Der forventes pt. ikke afvigelser af betydning.

 

Anlæg

Der er ikke foretaget opfølgning på anlæg i denne budgetopfølgning, idet budgetoverførslerne ikke var på plads på opfølgningstidspunktet.

Det anførte forventede forbrug er anslået af Økonomi- og Analyse ud fra en overordnet vurdering af, hvad der vil blive overført til 2014.

 

Brugerfinansieret område

Det forventes ikke afvigelser på det brugerfinansierede område.

 

Øvrige poster

Øvrige poster omfatter balanceforskydninger og lån.

Der er ikke foretaget opfølgning på disse områder i denne opfølgning. Det forventede forbrug er derfor sat lig med det korrigerede budget inkl. overførte midler fra 2012.

 

Forventet balance

Balancen i det forventede regnskab for 2013 udviser et træk på kassebeholdningen på 71,2 mio. kr. Dette er 22,8 mio. kr. mere end trækket i det oprindelige budget og 89,6 mio. kr. mindre end i det korrigerede budget inkl. budgetoverførsler fra 2012.

 

Tillægsbevilling vedr. lavere lønstigning i 2013

Økonomi og Erhvervsudvalget godkendte den 13. marts 2013, at lønbudgetterne i 2013 reduceres fra en fremskrivning på 1,44 pct. til 0,54 pct. Reduktionen har baggrund i overenskomstaftalerne med virkning fra 1. april 2013, hvor lønstigningerne i 2013 bliver lavere end forudsat ved budgetlægningen.

Den samlede reduktion er opgjort til 11.452.976 kr. Der meddeles tillægsbevilling til dette i forbindelse med denne budgetopfølgning, idet budgetbesparelsen tilgår kassebeholdning.

 

Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene har generelt indstillet budgetopfølgningen taget til efterretning jf. bilag 3.

Socialudvalget har, men henblik på af imødegå udgiftspresset på ældreområdet, drøftet et forslag om en effektivisering af dagcenterområdet gennem en samling af dagcenterfunktionen på Nørremøllecenteret og på Sønderbo, samt ændret brug af det resterende budget i puljen til medarbejderdisponeret tid på plejeboligområdet. Socialudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at det forventede merforbrug i 2013 finansieres via overførsel af mindreforbruget for 2012 og forventes indarbejdet i budget 2014.

Økonomiske konsekvenser

Tabellen viser et sammendrag af resultatopgørelsen, jf. bilag 1

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2013

Korr. budget 2013

Forventet regnskab pr. 31. marts

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

- Indtægter

-2.643,9

-2.643,9

-2.643,9

0,0

0,0

- Drift

2.665,1

2.735,4

2.699,4

34,3

-36,0

- Renter

4,2

4,2

4,2

0,0

0,0

- Anlæg

117,3

178,6

124,9

7,6

-53,7

Resultat af det skattefinansierede område

142,6

274,2

184,6

41,9

-89,6

Resultat af det brugerfinansierede område

-4,5

-4,5

-4,5

0,0

0,0

Samlet resultat

138,2

269,8

180,1

41,9

-89,6

Øvrige poster

-89,8

-109,0

-109,0

-19,1

0,0

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

48,3

160,7

71,2

22,8

-89,6

 

Det oprindelige budget for 2013 udviser et kassetræk på 48,3 mio. kr., hvilket stort set svarer til tilbagebetalingen i forbindelse med efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011.

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2013 udviser et kassetræk på 71,2 mio. kr., hvilket er 22,8 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

På driften forventes et merforbrug på 34,3 mio. kr. baseret på virksomhedernes indmeldinger og på anlæg skønnes et merforbrug på 7,6 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
Resultatopgørelsen (DOCX)

2.
Drift og anlæg på fagudvalg (DOCX)

3.
Drift og anlæg på fagudvalg og politikområder (DOCX)

4.
Budgetopfølgning på virksomhedsniveau (PDF)

5.
Tillægsbevilling til ændret lønfremskrivning 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Godkendelse af anlægsregnskaber 2012

00.32.04Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

6

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller  

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

- at anlægsregnskaberne godkendes

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber såfremt bruttoudgifterne ved anlægsarbejdet beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal foretages senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

 

I årsregnskabet for 2012 er der optrykt 12afsluttede anlægsregnskaber, som kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen:

 

                                   Samlet bruttoudgift         Samlet nettoudgift          Nettobevilling

 

Kildebakken, renovering

af facader                        kr.   3.378.493              kr.   3.378.493             kr.   3.400.000

 

Østermarie Skole, ombygn.

Heldagsskolen/BFC             kr.   8.757.929               kr.   8.757.929            kr.   8.570.000

 

Forbedring af fysisk miljø

i yderområder 2011           kr.   4.964.276               kr.   1.499.276            kr.   1.485.000

 

Sandvig, område-

Fornyelsesprojekt              kr.   3.781.230               kr.   2.212.572            kr.   2.137.000

 

Bhs. Brandvæsen, ny

station i Allinge                  kr.   6.184.507               kr.   6.184.507            kr.   6.070.000

 

Aakirkeby, anlæg af

cykelsti                            kr.   2.210.145               kr.   2.210.145            kr.   2.500.000

 

Belægningsvedlige-

holdelse 2011                    kr.   9.900.001               kr.   9.900.001            kr .  9.900.000

    

Renovering af broer 2011    kr.   2.528.114               kr.   2.528.114            kr .  2.500.000

 

Renovering af broer 2012    kr.   2.502.113               kr.   2.502.113            kr.   2.500.000

 

BOFA, renovering af

affaldsvarmeværk             kr. 52.331.408               kr. 52.331.408            kr. 52.850.000

 

BOFA, udvidelse af

deponikapacitet                 kr.   8.001.162               kr.   8.001.162            kr. 12.500.000 

 

BAT, nye busser                kr. 21.129.259               kr. 21.129.259            kr. 21.129.000

 

 

 

Det skal bemærkes at bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevillingerne blev givet.

Det enkelte projekts rådighedsbeløb er som hovedregel efterfølgende blevet indeksreguleret, hvilket bevirker, at et eventuelt merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet er mindre end merforbruget i forhold til nettobevillingen. 

 

De endelige anlægsregnskaber er optrykt i ”Regnskab 2012, specifikationer til årsberetningen”, som behandles under næste punkt ”Årsberetning og regnskab 2012”.

 

Økonomiske konsekvenser

Restbudgettet til ”Aakirkeby, anlæg af cykelsti” er overført til den disponible anlægspulje 2013,  Veje & Broer.   

Besparelsen på anlægsprojektet ”BOFA, udvidelse af deponikapacitet” skyldes stor spredning i de indkomne tilbud, som bevirkede at firmaet der vandt opgaven, udførte den til en lavere pris end budgetteret.

 

Der er ingen økonomiske bemærkninger til de øvrige projekter.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Årsberetning og regnskab 2012

00.32.10Ø00-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

7

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller 

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Årsberetning og regnskab 2012 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

 

-      at årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2012 

     fremsendes til revisionen

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2012 er udarbejdet.

Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

·         Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

·         Balance

 

begge med tilhørende noter.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i Budget- og Regnskabssystemet fastsat regler for, hvilke bilag, der skal udarbejdes. De autoriserede specifikationer er følgende:

·         Specifikationer til årsregnskabet

·         Regnskabsbemærkninger

 

De autoriserede specifikationer er optrykt særskilt.

 

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del udgøres af forsyningsvirksomheder (BOFA).
 

Skattefinansieret del

Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) udviser et underskud på 63,9 mio. kr. imod et oprindeligt budget­teret underskud på 240,6 mio. kr.

 

På anlægsområdet er udgiften 123,3 mio. kr. mod det oprindelige budget på 248,7 mio. kr. Den lavere aktivitet skyldes især, at man i marts 2012 udsatte beslutningen om at opføre et nyt rådhus. Sammenlignet med tidligere år var anlægsaktiviteten i 2012 alligevel meget høj på grund af opførelsen af nye plejeboliger på Snorrebakken.

Brugerfinansieret del

Forsyningsområdet udviser et overskud på 6,0 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 5,4 mio. kr. Overskud på driften skyldes besparelser på udbudsaftalerne gældende for perioden 2012 – 2016. Derudover bedre priser på varmesalg og produktion, samt diverse driftsbesparelser efter renovering af værket.

Bofa modtog endvidere en tilbagebetaling fra SKAT på affaldsvarme/tillæg og CO2-afgiften for perioden 01.01.10 – 31.08.12.

 

Det samlede resultat

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et underskud på 57,9 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 235,2 mio. kr.

 

Likviditet

Afdrag på lån (20,0 mio. kr.) er 5,2 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 21,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og 33,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsaktiviteterne er hovedsageligt finansieret gennem optagelse af lån på 159,5 mio. kr., derfor har regions­kommunen med udgangen af 2012 en næsten uændret likviditet sammenlignet med udgangen af 2011.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører et træk på kassen på 3,6 mio. kr. (*eksklusiv positiv kursregulering af placering i Danske Invest på 2,5 mio. kr.) imod et oprindelig budgetteret træk på kassen på 57,6 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 60,1 mio. kr. 

 

 

Finansieringsoversigt:

 

(mio. kr.)

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

59,5

8,1

-37,5

Resultat af anlægsvirksomhed

-123,3

-248,7

-142,4

Resultat af det skattefinansierede område

-63,9

-240,6

-179,9

Drift

15,2

5,4

5,4

Anlæg

-9,2

0,0

-14,2

Resultat af det brugerfinansierede område

6,0

5,4

-8,8

Samlet resultat

-57,9

-235,2

-188,7

Øvrige poster

 

 

 

Byggekreditter, pleje- og ældreboligbyggeri

-96,2

-28,2

-105,9

Optagelse af lån

159,5

198,8

280,0

Afdrag på lån

-20,0

-25,2

-22,6

Øvrige balanceforskydninger

11,0

32,2

-22,9

Øvrige poster i alt

54,3

177,6

128,6

 

 

 

 

Kasseforbrug *

-3,6

-57,6

-60,1

 

     

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
Årsberetning 2012 (PDF)

2.
Specifikationer til årsregnskabet (PDF)

3.
Omkostn.kalkulation ved pers. og praktisk bistand samt madservice (DOCX)

4.
Regnskabsbemærkninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Bornholms Varme A/S, garanti vedr. fjernvarmeforsyning af Østermarie og Østerlars

13.03.00Ø60-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

11

 

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S ansøger om kommunegaranti på 57,5 mio. kr. for endelig belåning vedrørende opførelse af varmeværk og ledningsnet i Østermarie og Østerlars.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at der gives en kommunegaranti på 57,5 mio. kr. til Bornholms Varme A/S til lån optaget i KommuneKredit.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har den 30. april 2013 ansøgt om en kommunegaranti for et lån på 57,5 mio. kr. til optagelse af lån i KommuneKredit. Lånet optages til endelig finansiering af opførelse af varmeværk og ledningsnet i Østermarie og Østerlars. Samtidig indfries den byggekredit på 57,5 mio. kr. som kommunalbestyrelsen tidligere har meddelt kommunegaranti til.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 11. oktober 2012 en forhøjelse af kommunegarantien i forbindelse med, at projektet var udvidet med flere brugere, forøget forsyningssikkerhed og optimering af anlægget samt opfyldelse af myndighedskrav. De forudsætninger der lå til grund for forhøjelsen af garantien for byggegarantien er uændrede i forhold til den endelige belåning.

Økonomiske konsekvenser

Et tilsagn om kommunegaranti har ikke umiddelbart betydning for kommunens økonomi og forventes heller ikke at få det på sigt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Deltagelse i politisk partnerskab om beskæftigelse

15.20.00P00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

20

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 17. april 2013 at tilmelde Bornholms Regionskommune til politisk partnerskab om styringen af beskæftigelsesindsatsen i regi af Kommunernes Landsforening (KL)(se bilag).

Carl Ilsøe har ønsket sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller sagen til drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Kirstine van Sabben ønskede flg. til afstemning: At Bornholms Regionskommune meddeler Kommunernes Landsforening, at vi alligevel ikke deltager i partnerskabet og dermed projektdeltagelsen.

For stemte 4, Carl Ilsøe, liste I, Liste C og Martin Steen Jørgensen. Imod stemte 20, Liste V, liste L, liste B, liste A og liste F. Hverken for eller imod 1, liste K.

Sagen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Carl Ilsøe, løsgænger, har ønsket at sagen vedr. BRKs deltagelse i politisk partnerskab om beskæftigelsesindsatsen med KL behandles af kommunalbestyrelsen. Carl Ilsøe har fremsendt følgende formulering:

”Undertegnede indstiller, at Bornholms Regionskommune meddeler Kommunernes Landsforening, at vi alligevel ikke deltager i partnerskabet og dermed projektdeltagelsen.

Sagsbehandlingsforløbet er efter min mening meget ”underligt”.

Jeg kan ikke mindes, at jeg i mine snart 31 år i lokalpolitik, har oplevet noget lignende.

Et flertal i et fagudvalg (BU) har klart indstillet til ØKE, at vi ikke bør deltage.

ØKE følger alligevel direktionens fortsatte anbefaling, uden at nogle af de 3 udvalgsmedlemmer af BU, der udgjorde flertallet, er blevet kontaktet af kollegaer fra ØKE eller andre for evt. at få en uddybende forklaring.”

 

Carl Ilsøes holdning er desuden uddybet her:

”Fagudvalget BU indstillede d. 9 APR 2013:

”At man ikke kunne anbefale direktionens indstilling.

(Erik Lund Hansen og Lotte Helms kunne anbefale indstillingen).

 

ØKE vedtog d. 17 APR 2013 ikke at følge BU`s indstilling, men at godkende direktionens indstilling.

 

Dette var ikke ”overraskende” for mig, hvilket jeg forudsagde, da BU behandlede punktet. Alligevel vil jeg kræve min ret til, at forlange punktet behandlet på førstkommende KB møde (hvilket må have opsættende virkning).

Dette er en principiel ”gråsone sag” om en ”magtkamp” imellem direktionen og dele af det politiske system.

I øvrigt mener undertegnede ikke, at KL skal ind og ”topstyre” de positive tiltag på området som BU og jobcenteret her på Bornholm allerede har arbejdet  med i nogen tid og opnået meget flotte resultater.

Samtidigt vil jeg gøre opmærksom på, at jeg ikke finder det rimeligt overhovedet, at give 170.000 kr. + medarbejdertimer og  rejseomkostninger m.v. til dette projekt”.

Carl Ilsøe, KB-medlem, medlem af BU, 2013. 05. 05.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. maj 2013

1.
Sagsfremstilling til BU 9.4.2013 og ØKE 17.4.2013 (DOC)

2.
Tilsagnsskrivelse fra KL (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  2100.22.00P24-0002

 21       Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune vedr. ejendomsservice

00.22.00P24-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

21

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Som en udmøntning af tidligere politiske beslutninger om samling af de kommunale bygninger i en Facility Management organisation blev BRK Ejendomsservice den 1. januar 2012 etableret som en selvstændig virksomhed under Teknik & Forsyning. Med det formål at sikre de kommunale bygningsmæssige værdier blev det samtidig besluttet, at det faglige byggetekniske ansvar entydigt skulle placeres ved BRK Ejendomsservice.

 

I fortsættelse heraf besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 25. april 2013 at, bevillingsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedr. bygninger fremtidigt skulle placeres i Teknik- & Miljøudvalget, der er fagudvalg for BRK Ejendomsservice.

 

Budget- og administrationsansvaret for at forvalte de politisk bevilgede midler vedrørende kommunale bygninger har hidtil i henhold til den kommunale styrelsesvedtægt været placeret i de respektive fagudvalg, og beslutningen om at samle bevillings- og administrationsansvaret i Teknik- & Miljøudvalget nødvendiggør derfor en ændring af styrelsesvedtægten.  

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

 

-      at bestyrelsen af drifts- og anlægsopgaver vedrørende de kommunale bygninger henlægges til Teknik- & Miljøudvalget

 

-      at der foretages ændringer i den kommunale styrelsesvedtægt i overensstemmelse med bilag 1

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Indstillingen godkendt.
Liste F kan ikke medvirke, idet de afventer notatet vedr. brugerinddragelse for bygningsanvendelsen forud for beslutningen.

 

Sagsfremstilling

Det følger af den kommunale styrelseslov, at udvalgenes myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten, og at udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser. Udvalgene påser herudover bl.a., at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller nødvendige. Der henvises til styrelseslovens §§ 17 og 21.

 

Om baggrunden for kommunalbestyrelsens beslutning den 25. april 2013 angående henlæggelse af ansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedrørende de kommunale bygninger til Teknik- & Miljøudvalget fremgår det bl.a., at formålet er at sikre de kommunale bygningsmæssige værdier, og at de bevilgede og afsatte midler reelt anvendes til de besluttede formål. Ligeledes er det påpeget, at der tegner sig et stort efterslæb angående bygningsvedligeholdelsen, og at det derfor er vigtigt at sikre en genopretning og prioritering af vedligeholdelsesopgaverne fremover. Endelig fremgår det, at kompetenceomlægningen muliggør, at der kan planlægges i helhedsløsninger på tværs af regionskommunen med det formål at anvende ressourcerne mest optimalt.

 

Kompetenceomlægningen indebærer, at Teknik- & Miljøudvalget fremadrettet skal bestyre kommunens nybyggeri, tilbygninger og ombygninger og større vedligeholdelsesopgaver og varetage byggetekniske driftsopgaver. Udvalget skal ligeledes via Økonomi- og Erhvervsudvalget foretage indstillinger til kommunalbestyrelsen om anlægsinvesteringer på bygningsområdet.

 

Forvaltningen af de kommunalbestyrelsen bevilgede midler vedrørende kommunale bygninger har hidtil traditionelt og i henhold til den kommunale styrelsesvedtægt været placeret under de respektive fagudvalg, og beslutningen om at samle ansvaret hos Teknik- & Miljøudvalget nødvendiggør derfor en ændring af styrelsesvedtægten. 

 

I medfølgende bilag 1 fremgår de foreslåede ændringer vedrørende kompetencefordelingen angående ansvaret for den kommunale bygningsmasse. Umiddelbart under hver enkelt foreslået ændring er optrykt den gældende formulering af den bestemmelse, der berøres af forslaget.

 

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 2, stk. 2, at forslag om ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

 

Efter endelig behandling og vedtagelse i kommunalbestyrelsen skal statsforvaltningen orienteres om de foretagne ændringer. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. maj 2013

1.
Kommunalbestyrelsens beslutning 25. april 2013 vedr. ansvaret for bygningsområdet (DOCX)

2.
Styrelsesvedtægt for BRK (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Godkendelse af taxikørsel under Folkemødet 2013 uden tilladelse efter taxilovgivningen

24.00.00G01-0206

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

22

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved evalueringen efter Folkemødet 2012 blev det drøftet hvorvidt befordringen af de mange deltagende foregik tilfredsstillende. En mangel på taxaer synes at være udtalt. Det forventes at deltagerantallet for 2013 vil være væsentligt højere end i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller til kommunalbestyrelsen at;

Taxikørsel uden tilladelse efter taxilovgivningen under Folkemødet 2013 godkendes

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Erfaringen fra de foregående år viser, at der er brug for væsentlig flere end de 24 taxaer, som kommunen har meddelt tilladelse til, og som også har andre kørselsopgaver, der skal udføres med andre kunder i samme periode.

 

Folkemødesekretariatet har i samarbejde med Teknik & Miljø, i forbindelse med planlægningen af Folkemødet 2013, afsøgt mulighederne for at øge taxikørselskapaciteten i en begrænset periode på 4 dage under Folkemødet på Bornholm med 10 taxaer fra Dantaxi København inkl. chauffører. Taxaerne vil få omstillet deres taxameter ved ankomst til øen, så de kører med de samme takster som de Bornholmske taxaer.

 

Efter § 13 i bekendtgørelse nr. 940 af 29-08-2011 om taxikørsel mv. kan kommunalbestyrelsen godkende, at større kørselsarrangementer i forbindelse med statsbesøg, store internationale konferencer og lignende arrangementer af begrænset tidsmæssig udstrækning udføres uden tilladelse til taxi- eller limousinekørsel, såfremt den pågældende kørsel ikke kan dækkes af køretøjer omfattet af allerede udstedte tilladelser til taxi- eller limousinekørsel.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Ansøgning om bevilling til limousinekørsel på Bornholm

22.11.10G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Sagen omhandler ønske om limousinekørsel på Bornholm som Kommunalbestyrelsen skal give tilladelse til jf. lovgivning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender behovet for den ansøgte kørsel i kommunen

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har modtaget henvendelse fra Limousine Service & Business Kørsel i Slangerup som snarest muligt ønsker at opnå bevilling til limousinekørsel på Bornholm.

Firmaet har i mange år måttet sige nej til bestilt kørsel på øen, da det vil være for omkostningskrævende at få bilen med færgen fra Køge.

Firmaet har truffet en samarbejdspartner i Gudhjem og er interesserede i at overføre en af deres 16 limousiner til Bornholm.

 

Jf. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 405 af 08/05/2012 § 11 stk. 3 gives tilladelse til limousinekørsel på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af behovet for den ansøgte kørsel inden for kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. maj 2013

1.
Ansøgning om tilladelse (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

24

 

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Torben Rønne Larsen vender tilbage den 1. juni, og dermed udtræder Linda Kofoed Persson. Henry Skou Madsen vender tilbage den 1. juni, og dermed udtræder Kirsten Wendell.

Fredag den 31. maj afholdes møde med Erhvervsministeren og Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter.

Bornholms Mosteri er solgt til private interessenter.

På Folkemødet vil der være 1.200 arrangementer, mod 700 i 2012.