Referat
Kommunalbestyrelsen
27-06-2013 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2012
  åbent 3 Ejerstrategi for Rønne Havn A/S
  åbent 4 Ændring af vedtægter for Rønne Havn A/S
  åbent 5 Kommunens handlemuligheder i relation til lovforslag om kommunalt bredbånd
  åbent 6 Bornholms Regionskommunes administration af ny offentlighedslov
  åbent 7 Status for Bornholms Familiecenter
  åbent 8 Bornholms FamilieCenters økonomi for 2013
  åbent 9 Forslag til placering, rådgivning og tidsplan for ny daginstitution i Nexø
  åbent 10 Tillægsbevilling til fordeling på skolerne efter lockout
  åbent 11 Finansiering af skolekoncerter
  åbent 12 Sundhedskoordinatorfunktionen
  åbent 13 Resultatrevision 2012
  åbent 14 Lokalplanforslag nr. 073 for et blandet erhvervsområde i Nexø
  åbent 15 Endelig vedtagelse af lokalplan nr.072 for et område ved den Gl. havn i Nexø og kommuneplantillægnr. 013
  åbent 16 Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013.
  åbent 17 Ændret anvendelse af rådighedsbeløb- Klemensker Børnehus
  åbent 18 Anlægsbevilling til ombygning af Sønderbo
  åbent 19 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne
  åbent 20 Likviditetsoversigter pr. 31. maj 2013
  åbent 21 Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti
  åbent 22 Sammenlægning af Business Center Bornholm og Bornholms Erhvervsråd, nye vedtægter m.v.
  åbent 23 Evaluering af borgerinddragelsen
  åbent 24 Udpegning af medlemmer til bestyrelserne i Den erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri samt Bornholms Mosteri A/S
  åbent 25 Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune vedr. ejendomsservice
  åbent 26 Rokering af udvalgsmedlemmer
  åbent 27 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil under punkt 21. Carl Ilsøe kan ikke medvirke til beslutningen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2012

27.12.16K09-0093

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

11

 

Socialudvalget

06-06-2013

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

8

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der udarbejdes en årlig redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dag- og botilbud på voksenhandicapområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·        at redegørelsen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet på voksenhandicapområdet har gennemført 10 tilsynsbesøg i 2012. 11 af besøgene er gennemført i kommunens egne tilbud og et enkelt er udført i et privat botilbud.

 

Formålet med tilsynsbesøget er at påse, at

·        borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·        hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

·        forebygges ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

Socialudvalget har behandlet de enkelte rapporter i takt med at tilsynene er gennemført.

 

Tilsynet kan, på baggrund af gennemgang af alle rapporter i 2012, konkludere, at

·        borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·        hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 6. juni 2013

Der er indgået høringssvar fra Ældrerådet, som udtaler: ”Ældrerådet kan tilslutte sig den samlede konklusion af de foretagne tilsyn i 2012, og konstaterer med tilfredshed, at de givne henstillinger er blevet efterlevet.”

 

Der er ligeledes indgået høringssvar fra Handicaprådet, som tager sagen til efterretning.

 

Efter høring er tilføjet et punkt 17 i redegørelsen, som vedrører fokusområder for 2013.

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2013

1.
Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2012 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ejerstrategi for Rønne Havn A/S

08.03.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen drøftede på sit temamøde den 16. maj 2013, hvordan regionskommunen mere aktivt kan varetage sine interesser i Rønne Havn A/S. Som et af instrumenterne hertil blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ejerstrategi for selskabet. 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at vedhæftede udkast til ejerstrategi godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

En række kommunale opgaver er organisatorisk placeret uden for den interne kommunale organisation, herunder i aktieselskabsform.

 

Ud over den indflydelse kommunen som ejer udøver på generalforsamlinger og via bestyrelsesrepræsentation er det hensigtsmæssigt for kommunen at have et instrument, der kan medvirke til at sikre varetagelsen af ejerinteresser i selskabet, dvs. fastholdelse og udvikling af kommunens økonomiske værdier og danne det fornødne grundlag for justeringer.

 

Herudover skal ejerstrategien sikre opbakning til kommunens deltagelse i selskabet og sikrer politisk indflydelse med aktiviteterne i forhold til de holdninger, som kommunen som sådan har, sikring af sammenhæng mellem selskabet virksomhed og kommunens politikker og strategier i øvrigt.

Regionskommunen vil derfor bl.a. med denne ejerstrategi medvirke til, at selskabets ledelse også varetager kommunes interesser bedst muligt og sikrer en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskabet på kort og langt sigt til gavn for brugerne og det bornholmske samfund.

I ejerstrategien er der formuleret forventninger til de økonomiske aktiviteter, selskabet skal præstere, ligesom der er bl.a. er angivet mål for miljø og arealanvendelse i og omkring havnen.

 

Ejerstrategien revurderes af hovedaktionæren i midten af hver valgperiode.

Ejerstrategien har ikke indflydelse på det indbyrdes forhold mellem ejerne af selskabet, eksempelvis på generalforsamlingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Ejerstrategi for Rønne Havn A/S (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ændring af vedtægter for Rønne Havn A/S

08.03.00P24-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

35

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

4

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Som led i drøftelserne om udviklingen af Rønne Havn A/S og foreslåede strategi- og forretningsplan 2015-2020 er der foreslået en ændring af vedtægterne for havnen. Ændringerne indebærer bl.a., at formålsbestemmelsen ændres således, at betjening af bl.a. fiskeri udgår, ligesom krydstogtsturisme ikke længere nævnes specifikt. Det er heller ikke en del af målsætningen, at takstniveauet fastsættes så lavt som muligt.

Det tydeliggøres endvidere, at havnen skal drives på en sådan måde, at det bornholmske samfund betjenes bedst muligt. Herudover muliggør vedtægterne, at havnens bestyrelse kan suppleres med et medlem, der har indsigt i professionel havnedrift.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at de foreslåede ændringer godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Carl Ilsøe stiller 3 ændringsforslag, som ønskes til afstemning hver for sig.

1. Krydstogtsturismen skal fortsat nævnes specifikt i vedtægternes § 2.


For stemt 1: Carl Ilsøe Imod stemte 24: Liste A, Liste V, Liste L, Liste B, Liste C, Liste I og Liste F. Hverken for eller imod 1: Liste K.

2. Målsætningen om lave takster skal fortsat indgå i vedtægternes § 2.
For stemt 1: Carl Ilsøe Imod stemte 25: Liste A, Liste V, Liste L, Liste B, Liste C, Liste I og Liste F. Hverken for eller imod: Ingen.

3. Bestyrelsen skal ikke have ret til at supplere sig med et (1) ekstra medlem som foreslået i vedtægternes § 12.
For stemt 1: Carl Ilsøe Imod stemte 25: Liste A, Liste V, Liste L, Liste B, Liste C, Liste I og Liste F. Hverken for eller imod: Ingen.

Indstillingen godkendt. Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afholdt temamøde den 16. maj 2013, hvor Rønne Havn A/S’ udviklingsmuligheder blev drøftet, herunder udviklingen af ejerstrategi samt ændringer i vedtægterne for selskabet.

 

De foreslåede ændringer indebærer bl.a., at formålsbestemmelsen udvides således, at det understreges, at havnen skal drives på en sådan måde, at det bornholmske samfund betjenes bedst muligt.

 

En aktieselskabshavn skal varetage havnens interesser, og der kan ikke via havnedriften ydes tilskud til for havnen uvedkommende opgaver og formål, ligesom de opgaver havnen påtager sig generelt skal være havnerelaterede og give mening ud fra en samlet driftsøkonomisk betragtning.

 

Havnenes status er dog lidt speciel, idet havne udfører en infrastrukturopgave, som ikke blot kan udføres af andre.

Rønne Havn A/S har således set i bornholmsk sammenhæng en for øen særlig forsyningsopgave at løfte. Det er således berettiget, at havnen også drives ud fra ønsket om at fremme det lokale, bornholmske samfunds interesser.

 

I formålsangivelsen udgår endvidere bl.a. betjening af fiskeri, ligesom krydstogtsturisme ikke længere nævnes specifikt. Det er heller ikke en del af målsætningen, at takstniveauet fastsættes så lavt som muligt.

 

Herudover er det foreslået ændre vedtægterne således, at havnens bestyrelse kan suppleres med et medlem, der har indsigt i professionel havnedrift.

 

I vedhæftede bilag 1 fremgår de foreslåede ændringer. Umiddelbart under den enkelte foreslåede ændring er der optrykt den gældende formulering af den bestemmelse, der berøres af forslaget.

 

Ændringerne er vedtaget af havnens bestyrelse på seneste bestyrelsesmøde.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Vedtægtsændring for Rønne Havn A/S (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Kommunens handlemuligheder i relation til lovforslag om kommunalt bredbånd og kommende udbud

24.00.00G01-0203

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

33

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Erhvervs- og Vækstministeren har fremsat et lovforslag til ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester, L229. Der foreslås indsat en ny § 60a, der giver mulighed for kommunal etablering af bredbånd under nærmere fastsatte betingelser.

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der i Vækstplan DK er afsat 60 mio. kr. i 2014 - 2015 til fremme af dækningen af højhastighedsbredbånd på Bornholm.

Koblingen mellem lovforslaget og de 60 mio. kr. er, at lovforslaget giver kommuner som Bornholms Regions­kommune (BRK) en formel mulighed for at deltage i et statsligt udbud om udrulning af bredbånd på Bornholm igennem et kommunalt selskab uden for det kommunalt ejede elforsyningsselskab.

Med lovforslaget om muligheden for at etablere et kommunalt bredbåndsselskab, lægges der op til en meget hurtig beslutningsproces. Lovforslaget er fremsat d. 28. maj 2013, det blev førstebehandlet d. 4. juni, og det forventes vedtaget, så det kan træde i kraft d. 1. juli 2013.

Derefter vil vilkårene for et statsligt udbud komme i høring. Det drejer sig om udbuddet af de 60 mio. kr. der er afsat i vækstplan DK til udrulning af højhastighedsbredbånd på Bornholm.

Bornholms Regionskommune skal derfor hurtigt tage stilling til, om kommunen vil udnytte muligheden for at deltage i det statslige udbud med et kommunalt selskab.

Uanset om kommunen vælger at deltage i udbuddet, vil de 60 mio. kr., der er afsat til formålet i Vækstplan DK, blive anvendt til etablering af højhastighedsbredbånd på Bornholm. Spørgsmålet er kun hvor­dan og hvornår.

Uanset om kommunen vælger at deltage i udbuddet, bør kommunen derfor formulere sine ønsker til et højhastighedsnet på Bornholm med henblik på at kunne give høringssvar, når udbudsvilkår og støtteområder kommer i høring, forventeligt hen over sommeren 2013.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsens drøftelse, hvilke af følgende muligheder, der skal arbejdes videre med, kun a, eller a og b:

a)   BRK formulerer sine ønsker til et højhastighedsnet på Bornholm til brug for høringssvar i forbindelse med høring af udbudsvilkår og støtteområder for det statslige udbud.

 

b)     BRK får lavet et beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsens stillingtagen til dannelse af et kommunalt selskab uden for Østkraft-koncernen, som kan deltage i det statslige udbud af bredbånd på Bornholm.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Det anbefales, at der arbejdes videre med punkt a: Formulering af ønsker til brug for høringssvar i forbindelse med høring af udbudsvilkår og støtteområder for det statslige udbud. Økonomi- og Erhvervsudvalget finder det ikke realistisk, at BRK kan løfte opgaven i et nyt kommunalt selskab.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Krav til udbud

BRK får udbudsmaterialet i høring, og får dermed mulighed for at påvirke indholdet af udbuddet.

Det kræver, at kommunen formulerer sine ønsker til upload- og download-hastig­heder, genbrug af eksisterende fiber-infrastruktur og hvad der måtte være af andre evt. andre tekniske og udbudsmæssige krav.

Kommunens krav skal sikre, at bredbåndet udrulles hurtigst muligt, til flest muligt, og at det bliver så fremtidssikret som muligt, at eksisterende fibernet genbruges, og at der ikke opstår en ny monopolsituation.

Det skal sikres, at de områder, der bliver omfattet af udbuddet, ikke bliver fragmenteret på husstands- og virksomhedsniveau, men at hele Bornholm eller så store dele af Bornholm som muligt, bliver omfattet af udbuddet.

Specifikationerne i udbuddet skal sikre, at nettet, der udrulles, bliver højhastighedsnet på 100 Mbits download og 30 Mbits upload eller mere. Dette svarer til regeringens udspil fra marts 2013 om bedre bredbånd og mobildækning frem mod 2020.

BRK udarbejder høringssvar til den kommende udbudsbekendtgørelse, høringssvar til vilkår for udbuddet og til støtteberettigede områder, som udbuddet skal omfatte.

 

Kommunalt bredbåndsselskab

Et kommunalt bredbåndsselskab skal alene stå for udrulning af elektronisk kommuni­kations­net. Selskabet må ikke stå for udbud af elektroniske kommunikationstjenester. De skal efterfølgende udbydes af selskabet.

Der er mange spørgsmål, der skal afklares i forbindelse med kommunens overvejelser, om den skal danne et kommunalt selskab, der kan byde på det statslige udbud af 60 mio. kr. til bredbåndsnet på Bornholm, herunder:

 

1.      Det skal afklares, hvad vilkårene vil være for selskabets overtagelse af det fibernet, som Østkraft har etableret som led i Eco-Grid-projektet. De meldinger, der er kommet fra Erhvervs- og Vækstministeriet, går på, at selskabet kan overtage fibernettet til markedspris. Hvis overtagelsen ikke sker til markedspris, vil det blive betragtet som udlodning, og der vil ske modregning i kommunens bloktilskud.

Det samme gælder for alle andre former for overførsel af aktiver eller penge fra Østkraft til et kommunalt bredbåndsselskab. Hvis ikke en overførsel sker på markedsvilkår, vil det blive anset som udlodning og medføre modregning i bloktilskuddet med 40 eller 60 pct., afhængig af om der sker deponering.

2.      Selskabet vil kunne optage lån på sædvanlige kommercielle vilkår.

I lovforslagets § 60a stk. 3 åbnes der mulighed for, at kommunen kan stille garanti for selskabets låntagning.

En garantistillelse indebærer, at selvom udrulning af fibernet sker i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar, så vil et evt. tab i selskabet falde tilbage på kommunen. Tabet vil være begrænset til garantiens størrelse, men da investeringsomfanget for at udrulle bredbånd forventes at være betydeligt, kan tabet også blive stort. Det skal i værste fald dækkes via kommunens ordinære budget. 

Der er flere bredbåndsselskaber, der er gået konkurs, pga. manglende sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Det skal undersøges, hvad omstændighederne har været, og hvordan det kan undgås.

3.      Indhold og økonomiske konsekvenser af det bud, som det kommunale selskab vil give, skal beskrives. Buddet skal være konkurrencedygtigt, og på den anden side skal buddet muliggøre en efterfølgende forsvarlig økonomi i selskabet, jfr. punktet ovenfor.

4.      Økonomi og drift af et kommunalt bredbåndsselskab skal afklares. Der skal laves en holdbar forretningsmodel, og der skal ske udbud af de tjenesteydelser, som nettet kan anvendes til. Der er tale om opgaver, der ikke ligger i forlængelse af ordinær kommunal drift.

 

Andre perspektiver

Årsagen til, at Østkraft ikke kan byde på det statslige udbud, er, at Østkraft er et 100 pct. kommunalt ejet elforsyningsselskab.

I mange andre kommuner er elselskaberne omdannet til et forbrugerejet andelsselskab i form af et a.m.b.a. Disse selskaber, som fx Sydenergi, EnergiNord og NRGI, driver bredbånds­sel­skaber som underselskaber i en koncernstruktur.

Det kan derfor overvejes, om problemstillingen omkring udrulning af bredbånd skal være årsag til en omdannelse af Østkraft til a.m.b.a.

Det vurderes, at det vil betyde, at et fiber­selskab i Østkraft-koncernen kan deltage i det statslige udbud, men det er ikke endeligt afklaret.

Da det statslige udbud forventes at komme i efteråret 2013, må det indledende undersøges, om en evt. omdannelse kan nås tidsmæssigt, i forhold til deltagelse i udbuddet.

Samtidig skal konsekvenser af en omdannelse i andre sammenhænge end udrulning af bredbånd beskrives.

Det skal endelig påpeges, at der ikke er sikkerhed for, at et ”Østkraft a.m.b.a.” vinder det statslige udbud.

Kommunalbestyrelsen kan overveje at få lavet de indledende sonderinger for sin stillingtagen til, under hvilke forudsætninger Østkraft kan omdannes til et andelsselskab med begrænset ansvar, A.M.B.A., med det formål at et fiberselskab under Østkraft-koncernen kan deltage i det statslige udbud.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de beskrevne scenarier er alene anslået.

a) BRK tager alene stilling til udbudsvilkår, men deltager ikke i udbuddet.

Omkostningerne til dette vil bestå i konsulent/ekspert-honorar til rådgivning for at sikre at udbudsvilkårene bedst muligt tilgodeser de bornholmske ønsker. Anslået max. 100.000 kr.

 

b) BRK får lavet et beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsens stillingtagen til dannelse af et kommunalt selskab uden for Østkraft-koncernen, som kan deltage i det statslige udbud af bredbånd på Bornholm.

Omkostningerne hertil anslås til op til 1,5 mio. kr. til rådgivere vedr. anlægsøkonomi, driftsøkonomi, selskabskonstruktion, udarbejdelse af tilbud samt stiftelse af selskab.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der var åbent samråd d. 6. juni 2013 mellem Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg og erhvervs- og vækstministeren. Heri kom det frem, at der i 2008, i forbindelse med et lov­for­slag om fjern­køle-anlæg, L127, 2007-2, var åbnet mulighed for, at der inden for en kon­cern­­struktur omfattet af elforsyningslovens §§ 37 og 37 a kunne anvendes midler, som stammer fra aktiviteter omfat­tet af elforsyningsloven til etablering af fjernkølingsanlæg, uden at det fører til registrering med henblik på modregning i kommunens bloktilskud.

Hvis dette fører til ændring af L229, lovforslaget om kommunalt bredbånd, under udvalgs­behandlingen, vil det ændre forudsætnin­gerne for denne dagsorden væsentligt, idet Østkraft kan få mulighed for at byde. Det er dog Erhvervsstyrelsens vurdering, at denne mulighed ikke er sandsynlig, da præcedensvirkningen efter deres opfattelse vil kunne påvirke hele det danske forsyningsområde.  

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

  punkt

 6  Bornholms Regionskommunes administration af ny offentlighedslov

00.07.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

6

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen 

Resumé

Folketinget vedtog endeligt ved 3. behandlingen den 4. juni 2013 forslag nr. 144 til lov om offentlighed i forvaltningen, jf. nu lov nr. 606 af 12. juni 2013. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Lovens ikrafttrædelsesbestemmelse indebærer, at indgivne, men ikke færdigbehandlede anmodninger om indsigt før ikrafttrædelsestidspunktet den 1. januar 2014, skal afgøres efter den nye lov.

Poul Overlund Sørensen har ønsket følgende resolution dagsordenssat:

”Kommunalbestyrelsen ønsker at Bornholms Regionskommune i videst mulige omfang fortsat vil give aktindsigt i de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov til forskel fra den nuværende begrænser adgangen til aktindsigt”

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at resolutionen vedtages i nedenstående justerede form:

 

”Kommunalbestyrelsen ønsker at Bornholms Regionskommune i videst mulige omfang fortsat vil give aktindsigt, såfremt der er tilfælde, hvor den nye offentlighedslov til forskel fra den gældende begrænser adgangen til aktindsigt”

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt. Dog ændres teksten til forslaget fra Poul Overlund Sørensen: ”Kommunalbestyrelsen ønsker at Bornholms Regionskommune i videst mulige omfang fortsat vil give aktindsigt i de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov til forskel fra den nuværende begrænser adgangen til aktindsigt”

 

Sagsfremstilling

Fokus under den offentlige debat i forbindelse med tilblivelsen af den nye offentlighedslov har navnlig været adgangen til at undtage interne oplysninger og dokumenter, der udveksles mellem myndigheder på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand (”ministerbetjeningsreglen”) og adgangen til at undtage dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces (”folketingmedlemsreglen”).

Herudover indføres der generel adgang til at undtage sager om førelse af en kalender fra retten til aktindsigt. Hidtil har der alene været adgang til at undtage ministres kalendere. Reelt er denne regel om kalendere i relation til kommunerne den eneste regel, der indebærer en indskrænkning i forhold den hidtidige adgang til aktindsigt. 

Desuden indeholder loven en række udvidelser af retten til aktindsigt. Bl.a. udvides lovens anvendelsesområde til som udgangspunkt også at omfatte selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 pct. af ejerandelene, samt selskaber, institutioner m.v., i det omfang de træffer afgørelser på vegne af staten, en region eller en kommune.

Det nævnte betyder bl.a., at offentlighedsloven med nogle få undtagelser fremover vil omfatte de kommunalt ejede aktieselskaber.

Retten til aktindsigt omfatter som udgangspunkt fortsat ikke databaser, herunder registre eller andre systematiserede fortegnelser, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling. Dog er der som noget nyt indført en ret til at få foretaget en sammenstilling af oplysninger i myndighedernes databaser (dataudtræk) og ret til at få indsigt i den databeskrivelse, der knytter sig til en database.

 

Endvidere er der lovfæstet en pligt for myndighederne til af egen drift at overveje meroffentlighed – altså adgangen til at give indsigt ud over det, der er krav på direkte efter loven. Herudover er der indført en udvidelse af meroffentlighedsprincippet til også at omfatte sager undtaget fra aktindsigt. Hidtil har princippet om meroffentlighed alene været tilkendegivet i ombudsmandens praksis.

 

Omkring meroffentlighed i Bornholms Regionskommune fremgår der følgende af de gældende retningslinjer om behandling af aktindsigtsanmodninger:

 

”Der kan være anledning til at overveje om, der bør gives meroffentlighed, altså om regionskommunen bør udlevere mere, end den er forpligtet til.

 

Kommunen følger en åbenhedspolitik, der indebærer, at aktindsigtsanmodninger og forespørgsler om bestemte emner, f.eks. tilfælde, der ikke fuldt ud opfylder identifikationskravet (manglende præcis angivelse af det, der anmodes om indsigt i) – eller oplysningerne kan tilbageholdes efter loven, men kommunen har ikke behov for at tilbageholde disse oplysninger. Hvis det ikke er for ressourcekrævende at imødekomme anmodningen, gives meroffentlighed. 

 

Det er to væsentlige årsager til, at meroffentlighed skal overvejes. Bl.a. er kommunen – afhængig af sagens konkrete omstændigheder – retligt forpligtet til at overveje, om den ønsker at give meroffentlighed. Herudover er der hensynet til regionskommunens omdømme - det ser ikke godt ud, hvis det i diverse skrevne eller elektroniske medier, fremgår af en undersøgelse eller lignende, at regionskommunen ikke har svaret. (med sidstnævnte menes navnlig sager, hvor forvaltningen aktivt skal indsamle visse oplysninger og lave nyt så at sige, hvad man ikke er forpligtet til.”

 

Regionskommunen følger således allerede i dag den forpligtelse til at overveje meroffentlighed, der lovfæstes med den nye offentlighedslov.

 

I den nye offentlighedslov erstattes endvidere det såkaldte identifikationskrav (kravet om et vist forhåndskendskab til sagens eksistens, (jf. også omtalen oven for af dette begreb under det citerede uddrag af de gældende retningslinjer for behandling af aktindsigtsanmodninger i regionskommunen) og erstattes med et krav om, at temaet for aktindsigtsanmodningen skal angives af den, som fremsætter anmodningen. I tilknytning hertil er der indført en adgang for en myndighed til at undlade at behandle en anmodning om aktindsigt – selvom det nye identifikationskrav er opfyldt – hvis det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug (lovens § 9).

 

Desuden er der indført en række yderligere udvidelser i retten til aktindsigt. Bl.a. er der indført en ret til indsigt i bødeforelæg, der er vedtaget af en juridisk person, f.eks. et aktieselskab.  Endvidere er der indført en ret til indsigt i oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form.

 

Endelig er der indført en pligt for myndighederne, herunder kommuner til løbende at give information om deres virksomhed på deres respektive hjemmesider. Den enkelte myndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende denne informationspligt.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status for Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

11

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

Resumé

Der gives en status for arbejde med genopretningen af Bornholms Familiecenter

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)   Orienteringen tages til efterretning og sendes videre til ØKE/KB.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Orienteringen taget til efterretninger, idet midlerne til finansiering af det midlertidige merforbrug på myndighedssagsbehandling på anbringelsesområdet anvises via ledige midler på sekretariatspulje 2. Det forudsættes at midlerne godkendes overført

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Familiecenter har siden juni 2011 månedligt aflagt særskilt orientering omkring udviklingen i Familiecenterets arbejde med genopretning af økonomien og tilpasning af indsatsen i overensstemmelse med det vedtagne paradigmeskift.

 

Hidtil er denne afrapportering foretaget gennem opdatering af samlet projektoversigt, samt fremhævelse af status ved særskilte elementer i arbejdet.

 

For at sikre synlighed omkring fremdriften i indsatsen er afrapporteringsformen ændret fra maj 2013, idet der bliver lagt særlig vægt på de vigtigste nøgleelementer i indsatsen.

 

Det drejer sig om følgende nøgleelementer,

-      Dem, der har den kritiske betydning i forhold til at skabe den bedste driftsorganisation i det fremadrettede perspektiv,

-      Dem, der på den kortere bane skal bidrage til at sikre et ensartet serviceniveau i forhold til indsatserne og i forhold til de økonomiske vedtagne forudsætninger.

 

For begge typer gælder det, at der sker en tydeliggørelse af egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser, samt hvilke kritiske handlinger, der er iværksat for at indfri målene.  Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette.  

 

Farverne skal forstås på følgende måde

 

Grøn: Planlægning, indsats og målindfrielse er i kadence som forudsat i de politiske beslutninger.

Gul: Planlægning og indsats er i gang, men der udestår forskellige afklaringer, der vil kunne bidrage til at bringe nøgleelementet i grøn.

Rød: Der udestår fortsat planlægning og tilrettelæggelse af indsatser før nøgleelementet kan siges at være tilstrækkeligt planlagt til at bringes gul.

 

Ud over rapporteringen af de mest centrale dele af implementeringsarbejdet vil der fortsat blive arbejdet med de øvrige indsatser i den samlede omlægning af BFC. Disse vil fremadrettet alene blive bragt frem i den systematiske afrapportering, i det tilfælde, at der identificeres en problematisk udvikling med kritisk betydning for BFC.         

 

Af vedhæftede Projektoversigt fremgår mål, plan og status for de enkelte nøgleelementer.  

 

Af særlige forhold i projektoversigten for juni måned 2013 skal nævnes følgende:

 

Følgende indsatser er i ”grøn”:

-      ”Generel indsats udførerdel”:

-      ”Merudgifter”

-      ”Heldagsskolen”

-      Implementeringen af besparelsespuljen ”3,8 mio. kr.”.

 

Følgende nøgleelementer er i ”gul”:

 

”Generel indsats myndighed”:

-      Den planlagte uddannelsesindsats følges. Strukturen for kvalitetssikring er på plads. Der er medio maj rekrutteret nye sagsbehandlere gennem jobsamtaler.

-      Beslutningen om placeringen af myndighedsfunktionen i distrikter er tidligere truffet - primært med begrundelse i et udtalt ønske om et tættere samarbejde mellem BFC´s myndighedsafdeling og samarbejdspartnerne. Udflytningen er sket – med en midlertidig placering af team nord i Nyker og med en igangværende afdækning af mulig permanent placering. En sådan selvstændig placering i nord vil forudsætte særskilt anlægsbevilling. Allerede før udflytningen i januar 2013 blev der etableret klart forbedrede samarbejdsrelationer med fokus på tilgængelighed og synlighed. Eksempler på dette er etableringen af skole- familierådgiver, og faste sagsbehandlere ved de enkelte institutioner i kommunen. Udflytningen af myndighedsdelen har imidlertid også medført et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug til sikring af en ensartet kvalitet på tværs af øen. Omfanget af dette tidsforbrug vurderes at være så stort, at den alternativt ville kunne bidrage markant til at sikre en væsentlig kvalitativ forbedret indsats. Dette kunne ske gennem en genhusning af nord, samt team øst/midt i umiddelbar nærhed af centerets ledelse. 

                

”Aflastninger”:

-      Der er gennemført analyse af alle sager, samt oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politiks behandling i juni måned. Der er aftalt ressourceallokering til genopretning og genvurdering af sagerne og arbejdet er igangsat.

”Tabt arbejdsfortjeneste”:

-      Der er udarbejdet oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling i juni måned. Der er iværksat analyse af alle sager inden sommer. Genvurdering af eksisterende sager er planlagt og gennemføres i august og september.

 

Følgende elementer er i ”rød”:

 

”Opholdssteder”

-      Der er etableret systematisk skærpet indsats ved tilgangen af nye sager, analysen af alle sager efter 2009 er gennemført – analysen af sager før dette tidspunkt er i gang.  Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i september måned. Analysen opstiller mål for den efterfølgende genvurdering og er på plads i juni måned, med henblik på at gennemføre genvurderingerne fra august/september

”Plejefamilier”

-      Der er etableret systematisk skærpet indsats ved tilgangen af nye sager, mens analyse af allerede oprettede sager er under afdækning. Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i september måned. Analysen opstiller mål for den efterfølgende genvurdering og er på plads i juni måned, med henblik på at gennemføre genvurderingerne fra august/september

”Døgninstitutioner”

-      Der er etableret systematisk skærpet indsats ved tilgangen af nye sager. Analysen af alle sager er i gang. Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i september. Analysen opstiller mål for den efterfølgende genvurdering og er på plads i juni måned, med henblik på at gennemføre genvurderingerne fra august/september.  

 

Af nøgleelementerne fremgår det, at blandt anbringelserne (særligt plejefamilierne) vil en målrettet genopretning og genvurdering af tidligere bevilgede sager forventeligt kunne imødekomme og fremskynde en del af de økonomiske ubalancer. Dette er dog ikke muligt på kort sigt indenfor FamilieCenterets nuværende ramme. En tidsbegrænset indsats for at genvurdere de højest prioriterede sager vil koste ca. 0,5 mio. kr.

  

For at styrke analyse og genvurdering af anbringelsessager er mulighederne for periodisk at omprioritere ressourcer fra andre serviceområder i Bornholms Regionskommune til Bornholms FamilieCenter derfor afdækket og muliggjort. Muliggørelsen forudsætter dog anvendelse af en vikar ressource andetsteds i regionskommunen svarende til 0,5 mio.kr. Det forudsættes at udgifterne til arbejdes bæres af FamilieCenteret.        

 

Den samlede status er udarbejdet i et samarbejde mellem Bornholms Familiecenter og Børne- og Skolesekretariatet. Der er etableret et systematiseret og tæt struktureret samarbejde mellem de to parter samt ØA, med henblik på sikring af fremdrift i arbejdet med at genoprette og udvikle driften og servicen i Bornholms Familiecenter. 

 

Området har i forlængelse af Borgmesterens besøg af Socialministeren i februar måned taget initiativ til et administrativt samarbejde med Socialstyrelsens Task Force. Der har indtil videre været afholdt to møder. Fokus i samarbejdet er at Socialstyrelsens Task Force gennem rådgivning og vejledning understøtter den indsats, der er iværksat i og omkring Bornholms FamilieCenter. Dette er sket på foranledning af Bornholms Regionskommune og skal ses i lyset af, at kommunen ønsker at trække på alle de erfaringer som Styrelsens Task Force har gjort sig rundt i de danske kommuner.

 

Med udgangspunkt heri er det Task Forcens vurdering, at de iværksatte tiltag og arbejdet med dem er de rigtige. Også konceptet for afrapporteringen, giver et godt overblik over status og udviklingen på området, og udgør et særdeles godt grundlag for dialog mellem det politiske og administrative niveau. Derudover vurderer Task Forcen det positivt, at der er fokus på mål, status på målopfyldelse og handlinger.

 

Task Forcen vurderer derudover at arbejdet bærer præg af, at der er et stærkt fokus på den økonomiske genopretning. Sammenhængen mellem de handlingsmål, der er opstillet i paradigmetilpasningen og den økonomiske genopretning og de overordnede mål, der er beskrevet i Bornholm Regionskommunes politikker på området, er ikke tydelige. Det er Task forcens generelle oplevelse, at en langsigtet holdbar økonomisk genopretning forudsætter, at de økonomiske mål ses i sammenhæng med de politiske mål for området.

 

På baggrund af Task Forcens anbefalinger vil der blive arbejdet med at indarbejde mål for den generelle kvalitet i sagsbehandlingen, i indsatserne og i effekten for borgerne. Det er også relevant at arbejde med egentlige mål for forebyggelse og tidlig indsats som alternativer til anbringelser.

 

Regionskommunen vil afledt af det igangsatte samarbejde med Task Forcen fortsat kunne imødese vurderinger og anbefalinger over tid som input til en optimeret indsats. I det omfang det har relevans for en politisk stillingtagen, vil de blive fremlagt til politisk behandling eller orientering.   

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2013

1.
Status for nøgleindsatser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Bornholms FamilieCenters økonomi for 2013

00.30.14Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

12

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

8

 

Hvem beslutter

Børne – og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Ved behandlingen af regionskommunen budgetopfølgning per 31.marts 2013 forventedes der et merforbrug på Bornholms Familiecenter på 5,1 mio.kr. Denne sag omhandler en mulig finansiering af dette forventede merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets egen ramme. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at:

a)   Forslaget til finansiering af den forventede budgetafvigelse for Bornholms Familiecenter for 2013 drøftes. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling tiltrådt, idet 

Punktet om specialpædagogisk indsats videresendes til Budgetforligskredsens godkendelse. Finansieringspunkterne vedrørende overførte midler forudsættes godkendt gennem behandling i ØKE. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Anbefales, idet punktet vedr. omprioritering af de 2 mio. kr. til specialpædagogisk indsats oversendes til forligskredsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Godkender omprioritering af de 3,1 mio. kr., idet linien: "Midler afsat til specialpædagogisk indsats" udsættes til det kommende kommunalbestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

I tilknytning til regionskommunen budgetopfølgning per 31.marts 2013 behandlede Børne- og Skoleudvalget den 7. maj budgetopfølgningen på eget område. Heraf fremgår det, at der forventes et merforbrug på Bornholms FamilieCenter på 5,1 mio.kr isoleret set for 2013.

 

I tilknytning hertil har Børne- og Skoleudvalget bedt om, at der på mødet i juni blev fremlagt forslag til anvisning af finansiering af dette forventede merforbrug indenfor udvalgets eget område.

 

Forslaget til imødegåelse af det forventede merforbrug omfatter såvel omprioriteringer i indeværende år samt omprioritering af anvendelse af positive overførsler fra 2012.

 

Tabel 1: Forslag til omprioritering. 

 

Omprioritering:

Beløb i Mio.kr.

Projekt flerfamiliegrupper 2013

0,7

Projekt flerfamiliegrupper – overførsel fra 2012.

0,4

Omprioritering af midler afsat til specialpædagogisk indsats i budget 2013

2,0

Overførsel fra specialskoler fra 2012 til 2013 – inddragelse af kalkuleret pulje til positiv afvigelse mellem forbrug og budget på Kildebakken.

1,3

Overførsel disponeret til dækning af projekt ”Fælles Skoler – fælles ansvar”

0,2

Overførsel vedrørende sekretariatspulje på Politikområde 3.

0,5

I alt

5,1

Finansieringsbehov

5,1

 

I ovenstående finansieringsforslag henledes opmærksomheden på, at for de forslag, der berører overførsler for 2012 forudsætter det at Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder ovenstående.  Herudover forudsætter det, at den budgetafsatte pulje til specialpædagogisk indsats isoleret for 2013 anvendes til imødegåelse af driftsudfordringerne i 2013. 

 

Samlet set vil ovenstående kunne være tilstrækkeligt til at imødekomme det forventede merforbrug for Bornholms Familiecenter for 2013. 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Forslag til placering, rådgivning og tidsplan for ny daginstitution i Nexø

82.06.03A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

14

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Bruger- og styregruppen for den ny daginstitution i Nexø, pegede i møde den 8. maj 2013, på placering af den kommende institution i Nexø, på arealet mellem Langedebyvejen og Industrivej i Nexø.

 

Idet området ifølge kommunalplanen er udlagt til erhvervsområde, er Teknik- og Miljøudvalget blevet anmodet om behandling af muligheden for placering ad den ny daginstitution på området.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at:

a)   den ny institution -under forudsætning for godkendelse af lokalplansforslag nr. 073 placeres på arealet mellem Langedebyvejen og Industrivej i Nexø (delområde B)

b)   rådgivningen udbydes i totalrådgivning

c)    den forslåede tidsplan godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Ad a) indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ad b) indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

ad c) indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

 

Teknik- og Miljøudvalget behandler på deres møde den 4. juni 2013 oplæg til lokalplansforslag nr. 073, herunder muligheden for placering af den nye daginstitution på erhvervsarealet mellem Langedebyvej og Industrivej i Nexø.

 

Forslaget om ny lokalplan tager udgangspunkt i område A, men peger samtidig på delområde B, som ønskes anvendt til den nye daginstitution i Nexø, med et areal på ca. 10.000 m2 og med adgangsvej fra Industrivej (se bilag).


Tiltræder Teknik- og Miljøudvalget oplægget til lokalplansforslag, vil Teknik & Miljø indhente idéer og forslag i løbet af sommeren og udarbejde kommuneplantillæg og forslag til lokalplan til præsentation for de politiske udvalg i perioden 3. september-19.sepptember, hvorefter planerne forventes offentliggjort.

Projektleder Knud Erik Thomsen foreslår af hensyn til tidsplan, at Børne- og Skoleudvalget snarest tager stilling til udbudsformen. Projektleder anbefaler totalrådgivning som ved byggeriet af ny institution i Aakirkeby. Totalrådgivning medfører, at det firma, som vinder totalrådgivningen forestår udformningen, herunder præsentation for brugergruppe, styregruppe og byggeudvalg, som herefter vælger projektet.

Totalrådgiveren har ansvaret for projekteringen den økonomiske styring, udbud i offentlig licitation i fagentreprise, samt at føre tilsyn med byggeriet i hele byggefasen.

Forslag til tidsplan:

4. juni 2013

BSU beslutter totalrådgivning som udbudsform

Primo august 2013

Valg af totalrådgiver

3 – 19. september 2013

Oplæg til lokalplansforslag forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

September-november

Offentlighedsperiode.

I denne periode kan totalrådgiver i samarbejde med, bruger- styregrupper og byggeudvalg skabe det nødvendige grundlag for et udbud i begyndelsen af 2014.

Børne- og Skoleudvalget tage stilling til om den økonomiske ramme skal forhøjes på baggrund af det arbejde som foregår i samarbejde med totalrådgiveren, bruger- og styregruppe samt byggeudvalg.

Primo marts 2014

Udbudsmaterialet forventes udsendt

Medio april 2014

Licitationen kan holdes omkring fredag den 11. april 2014

Medio maj 2014

Vurderingen og godkendelse af licitationen

Juni 2014

Byggeriet går i gang

Primo marts 2015

Byggeriet forventes færdigt

April 2015

Byggeriet tages i brug 1. april 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2013

1.
Oplæg til lokalplansforslag nr. 073 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tillægsbevilling til fordeling på skolerne efter lockout

81.12.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

16

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Et flertal af eleverne i den bornholmske folkeskole mistede op til 18 dages undervisning i forbindelse med lockouten af de overenskomstansatte lærere. Kommunalbestyrelsen skal nu beslutte at give skolerne en tillægsbevilling, så eleverne modtager ekstra timer i de kommende skoleår. De ekstra timer er kompensationen for de timer eleverne mistede i de 18 dage konflikten varede. Kompensationen skal svare til folkeskolelovens minimumstimetal. Det er stadig sådan, at styrelsesvedtægtens bestemmelser om vejledende timetal er gældende bortset fra de 18 dage, der var konflikt. Endvidere har lærere ansat i Jobcenter Bornholm, Dybdalskolen og Bornholms Familiecenters stab også været omfattet af lockouten. Også her vil der i et vist omfang være behov for kompensation.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller at:

a)   ”Styrelsesvedtægten for Bornholms Regions Kommunens Skolevæsen” fraviges, så der gives undervisning svarende til folkeskolelovens minimumsbestemmelser i de 18 dage konflikten varede.

b)   Der gives en tillægsbevilling til sekretariatspuljen for politikområde 02, undervisning på 1.082.300 kr. svarende til det beløb der skal til for at kompensere skolerne så de kan tilbyde folkeskolens minimumstimetal for de 18 dage konflikten varede. Tillægsbevillingen finansieres af de ikke udbetalte lønmidler i forbindelse med lockouten, der er hensat på en særlig opsamlingskonto.

c)    Det tillægsbevilligede beløb fordeles mellem skolerne i henhold til konkrete opgørelser af manglende timer.

d)   Der gives en tillægsbevilling til rammen for jobcenter Bornholm på 95.800 kr. til kompensation for uopsættelige opgaver i UU Bornholm. Tillægsbevillingen finansieres af de ikke udbetalte lønmidler i forbindelse med lockouten, der er hensat på en særlig opsamlingskonto.

e)   Restbeløbet på den særlige opsamlingskonto anvendes til at finansiere skolernes merforbrug i 2013 jf. sagen om de fire almene skolers budget for 2013, behandlet på børne- og Skoleudvalgets møde den 4. februar 2013. Et eventuelt overskud på opsamlingskontoen tilfalder kassen.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

ad a) Indstilles godkendt

ad b) Indstilles godkendt

ad c) Indstilles godkendt

ad d) Indstilles godkendt

ad e) Indstilles godkendt

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling  og økonomiske konsekvenser

Der er i lockoutperioden fra 1. april til 27. april 2013 opsamlet ikke udbetalte lønmidler svarende til 6.416.700 kr. De 5.963.800 kr. stammer fra ikke udbetalt løn på skolerne og de resterende 452.900 kr. fra sparede lønmidler til lærere ansat på jobcenter Bornholm herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning samt Dybdalskolen og Bornholms familiecenters stab. Beløbet står på en særlig konto kaldet opsamlingskontoen.

 

Ved kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2013 blev det aftalt at udvide undervisningen af afgangseleverne i 9. og 10. klasse som en ekstra indsats for at forberede dem bedst muligt på folkeskolens afgangsprøver. Forbruget kan først opgøres efter den 26. juni 2013, men den maksimale ramme er 534.000 kr. Et eventuelt mindreforbrug vil blive stående på den særlige opsamlingskonto.

 

Ungdommens uddannelsesvejledning har ligeledes afholdt uopsættelige rådgivnings- og vejledningsopgaver i maj og juni svarende til 95.800 kr.

 

Til disposition er derfor 6.416.700 kr. - 534.000 kr. – 95.800 kr. = 5.786.900 kr.

 

 

 

Ved kompensation til minimumstimetal

Ved kompensation op til styrelsesvedtægtens bestemmelser

Til disposition

5.786.900 kr.

5.786.900 kr.

Kompensation op til folkeskolens minimumstimetal koster

1.082.283 kr.

1.082.283 kr.

Kompensation op til styrelsesvedtægtens bestemmelser

Koster derudover

 

2.824.194 kr.

 

 

 

Restbeløb på opsamlingskontoen til anden anvendelse

4.704.617 kr.

1.880.423 kr.

 

Eleverne mistede undervisningstimer i de 18 dage deres overenskomstansatte lærere var lockoutede. Områdechefen for Børn-og Skole indstiller, at der gives en tillægsbevilling, der kan kompensere skolerne for det, det vil koste at give eleverne ekstra undervisningstimer i de kommende skoleår svarende til folkeskolelovens minimumstimetal i de 18 dage konflikten varede. Der er altså tale om, at eleverne modtager timer ud over det vejledende timetal i de kommende skoleår. Som det fremgår af ovenstående tabel, vil det koste 1.082.283 kr.

Det indstilles endvidere, at restbeløbet på 4.704.617 kr. anvendes til at finansiere distriktsskolernes merforbrug i 2013. Merforbruget blev, ved behandlingen af pkt. 6 på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden den 4. februar 2013, opgjort til 6,1 mio. kr. Det forventede merforbrug er imidlertid ikke længere retvisende og vil blive genvurderet af økonomi og analyse. Finansieringsforslagene i sagsfremstillingen fra 4. februar er heller ikke længere anvendelige. Det skyldes blandt andet, at elevtallene har ændret sig så klasserne ikke længere kan sammenlægges som forudsat.  Sagen om skolernes merforbrug på budget 2013 vil derfor efter behandling i Børne- og Skoleudvalget og økonomi- og erhvervsudvalget blive behandlet i kommunalbestyrelsen i august 2013.

 

Det ikke kan anbefales at kompensere skolerne op til styrelsesvedtægtens bestemmelser (vejledende timetal) for de 18 dage konflikten varede, fordi der ikke er sikkerhed for, at restbeløbet på 1.880.423 kr. ved en sådan kompensation vil kunne dække skolernes merforbrug i 2013.

 

Det skal bemærkes, at der ifølge Børne- og Undervisningsmisteriet ikke er noget krav om, at skolerne skal tilbyde en timetal svarende til det vejledende timetal. Det er alene timer indenfor det aflyste timetal, der skal gennemføres.

 

Da det endvidere er Kommunalbestyrelsen, der har besluttet serviceniveauet som beskrevet i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen (vejledende timetal), er det også kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at fravige det – altså gå ned på lovgivningens minimumstimetal for de 18 dage, der var konflikt.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Finansiering af skolekoncerter

17.04.03Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

15

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-06-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

13

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det skal besluttes hvordan skolekoncerterne på øens folke- og privatskoler kan finansieres.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn– og Skole indstiller, at

 

a.      det budgetterede beløb på 104.276 kr. til skolekoncertkoordinatorfunktionen omplaceres fra politikområde 15, kultur til sekretariatspuljen for politikområde 02, Undervisning, fællesudgifter folkeskolen

b.      det resterende beløb på 145.561 kr./ år til gennemførelse af skolekoncerterne finansieres af sekretariatspuljen for konto 02, undervisning, fællesudgifter folkeskolen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Børne- og Skoleudvalget indstiller litra a og b til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Udsat.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2013:
a) - b) Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Før 1. januar 2012 var skolekoncertordningen helt og holdet finansieret af Fritid og Kultur. I skoleåret 2012/13 har folke- og pivatskolerne bidraget med 98.000 kr. efter at dette beløb blev sparet på budgettet for politikområde 15, kultur i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012.

 

Der er indgået en aftale for skoleårene 2012/13, 2013/14 og 20l4/15. Aftalen er indgået mellem Fritid- og Kultur og organisationen Levende Musik i Skolen. Det fremgår af aftalen, at der i løbet af aftaleårene gennemføres 36 koncerter fordelt på i alt 16 kommunale- og private skoler og afdelinger. Kommunen er forpligtet til at udpege en kontaktperson.

 

 

Kommunens skoler har på grund af den stramme økonomi bedt om, at aftalen opsiges så skolerne kan blive frigjort fra aftalen. Aftalen kan imidlertid først opsiges, når den nuværende 3-årige aftale udløber ved udgangen af skoleåret 2014/15.

 

Derfor foreslås det, at administration og finansiering af skolekoncerterne samles i Børne- og Skolesekretariatet fra den 1. august 2013

Økonomiske konsekvenser

I skoleåret 2012/13 betales 160.837 kr. for koncerterne. Beløbet er elevtalsafhængigt. Hvis elevtallet ikke ændres er beløbet uændret de to sidste år i kontraktperioden. Hertil kommer udgifterne på 89.000 kr./år til skolekoncertkoordinatoren. Udgiften pr. år er derfor 249.837 kr. med forbehold for ændringer i elevtallet.

 

Der er budgetteret med 104.276 kr. til skolekoordinatorfunktionen på politikområde 15, Kultur. I 2012 betalte de kommunale og private skoler tilsammen 98.000 kr. for skolekoncerterne. Restbeløbet på 47.561 kr. er hidtil afholdt af Fritid og Kultur.

 

Konsekvensen af forslaget om at samle administration og finansiering af skolekoncerterne i Børne- og Skolesekretariatet er, at udgifterne øges med 249.837 kr. i Børne og Skolesekretariatet, men reduceres med 98.000 kr. på skolerne og med 151.837 kr. på politikområde 15, kultur.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sundhedskoordinatorfunktionen

29.09.00A00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

17

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som følge af lov om reform af førtidspension og fleksjob skal den enkelte kommune og regionen indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering varetaget af en klinisk funktion i regionen. Aftalen skal træde i kraft 1. juli 2013.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at udkast til samarbejdsaftale godkendes med forbehold for den endelige bekendtgørelse

 

Beskæftigelsesudvalget den 18. juni 2013:

Anbefales, idet BU skal udtrykke sin utilfredshed med de tidsmæssige rammer som fleks- og førtidspensionsreformen har været underlagt, herunder aftalen vedrørende sundhedskoordinatorfunktionen, som dermed fratager Beskæftigelsesudvalget muligheden for at træffe en beslutning på et fuldstændig oplyst grundlag.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Udkast til samarbejdsaftalen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Som følge af lov om reform af førtidspension og fleksjob skal den enkelte kommune og regionen indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering varetaget af en klinisk funktion i regionen. Aftalen skal træde i kraft 1. juli 2013.

En forhandlingsgruppe har i april og maj 2013 forhandlet et udkast til en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden.

Hverken den endelige bekendtgørelse eller den samlede finansiering af førtidspensions- og fleksjobreformen foreligger endnu. Derfor anbefales et forbehold for den endelige bekendtgørelse, og en samlet stillingtagen til økonomien, når forudsætningerne for den foreligger.

Vedlagte bilag uddyber processen omkring samarbejdsaftalen og det indstillede udkast til en aftale. Generel orientering om førtidspensions- og fleksjobreformen er givet på kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013.

Økonomiske konsekvenser

Med den aktuelle viden om omfanget af sager til behandling i rehabiliteringsteamet forventes 144 årlige sager. Samarbejdsaftalen vil således omfatte 72 sager i 2013.

 

Ud fra den beskrevne beregningsmodel svarer det til en årlig udgift på 237 t.kr. - 118,5 t.kr. i 2013 - for sundhedskoordinatorfunktionen.

 

Ved brug af egen lægekonsulent ville vi skulle anvende

 

24 mødedage á 6 timer x 784,91 =                                113.027 kr.

+ forberedelse af 144 sager á 30 min.

72 timer x 784,91 =                                                       56.513 kr.

Samlet                                                                            169.540 kr.

 

Den umiddelbare difference er således årligt 67 t.kr.

 

Ind til der er sikkerhed for, at regionen kan leve op til aftalen og reelt overtage funktionen, afventes med at opsige egne lægekonsulenter.

 

Reformen er en del af de igangværende økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunerne. Når resultatet af forhandlingerne foreligger, vil de økonomiske forudsætninger for BRKs finansiering af reformen være kendt. I det omfang det er muligt, vil disse blive en del af Budget 2014. De faktiske konsekvenser vil dog først være fuldt kendt på et senere tidspunkt i takt med at reformen implementeres. Finansiering af sundhedskoordinatorfunktionen og øvrige dele medtages i den samlede opgørelse over de økonomiske aftaler og konsekvenser af reformen. Disse vil blive forelagt til samlet politisk behandling i efteråret 2013 og løbende.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Udsendt brev: Samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og klinisk funktion (PDF)

2.
Samarbejdsaftalen (PDF)

3.
SamarbejdsaftaleRegionHovedstadenBRK (DOC)

4.
Bilag 1 Skema sundhedskoordinators erklæring (PDF)

5.
Bilag 2 Ydelseskatalog i klinisk funktion (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Resultatrevision 2012

15.00.15K07-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

18

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

13

 

Hvem beslutter

Det lokale Beskæftigelsesråd til høring

Beskæftigelsesudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2012 for Jobcenter Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til en indledende drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Drøftet.

 

Sekretariatet indstiller til drøftelse, og afgivelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd den 21. maj 2013:

Det lokale Beskæftigelsesråd anerkender de positive resultater af beskæftigelsesindsatsen. De gode resultater viser at det i et vist omfang er lykkedes at nå målene, de givne rammevilkår og konjunkturerne på arbejdsmarkedet taget i betragtning.

Generelt udgør en samlet placering som nr. 10 af 12 jobcentre med sammenlignelige rammevilkår et alt i alt rimeligt resultat. Det lokale Beskæftigelsesråd kan ikke pege på områder hvor indsatsen i forhold til den ringe beskæftigelsesudvikling kunne have været bedre.

Det lokale Beskæftigelsesråd tilslutter sig beskæftigelsesregionens bemærkninger af 7. maj 2013.

 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgeren og Beskæftigelse indstiller, at resultatrevisionen for indsatsåret 2012 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i klyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til følgende områder:

·       Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, tilgang permanente forsørgelsesordninger, unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Hertil kommer lokale mål vedrørende sygedagpenge og fleks- og ledighedsydelse.

·       De enkelte forsørgelsesgrupper

·       Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav

·       Besparelsespotentiale

·       Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i klyngen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Proceduren for behandlingen af resultatrevisionen er som følger:

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. juni 2013

1.
. Resultatrevision 2012 (DOCX)

2.
Opfølgning på tillæg til Beskæftigelsesplan 2011. Indsatsen for langtidsledighedstruede., april 2013 (DOCX)

3.
Beskæftigelsesregionens høringssvar af 7. juni 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Lokalplanforslag nr. 073 for et erhvervsområde ved Industrivej i Nexø

01.02.05P21-0315

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

20

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i februar 2013, at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag for et eksisterende erhvervsområde ved Industrivej i det sydlige Nexø, for at muliggøre detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag. Et mindre delområde mod sydvest er udtaget, da det ønskes anvendt til institutionsformål mm.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller,

at lokalplanforslag nr. 073 for et erhvervsområde ved Industrivej i Nexø sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Industriområdet i det sydlige Nexø er med tiden overhalet af udviklingen i området, idet den hidtil gældende lokalplan nr. 3 ”industriområde Nexø” fra 1979, kun tillader lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt lagervirksomheder.

Lokalplanområdet har over årene udviklet sig til også at rumme handelsvirksomheder som autoforhandlere, byggemarked, have- og plantecenter m.m.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med den faktiske anvendelse, og for at tilgodese fremtidige behov, indeholder denne lokalplan mulighed for lettere industri- og værkstedsvirksomheder samt lagervirksomhed, samt særligt pladskrævende varegrupper.

Ved at muliggøre ”særligt pladskrævende varegrupper”, tillades, at lokalplanens område også kan rumme butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer.

Lokalplanen skal bl.a. muliggøre en ny Jem & Fix i området.

 

Lokalplanen er tilføjet screeningsskema i henhold til miljøvurderingsloven, der konkluderer at der ikke skal udarbejdes miljørapport (offentliggøres sammen med lokalplanforslaget).

 

Børne- og Skoleudvalget, der har afsøgt flere muligheder for etablering af en daginstitution i tilknytning til skov og strand, anmoder nu om mulighed for at placere en ny daginstitution på en del af et areal i Nexø syd, der oprindeligt indgik i lokalplanområdet.

I konsekvens heraf foreslås det nu, at den del af erhvervsområdet, som ønskes anvendt til en daginstitution, samt et tilstødende erhvervsareal umiddelbart vest for (påtænkt anvendt til solceller eller lign.) udgår af lokalplan 073 (se andet dagsordenpunkt vedr. planlægning af dette område). I lokalplanforslag 073 fremgår, at det udtagne område først kan tages i anvendelse, når der er udarbejdet en ny lokalplan for området.

 

Lokalplan nr. 3 fra 1979 ophæves ved vedtagelsen af lokalplan 073.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Lokalplanforslag nr. 073 (PDF)

2.
Miljøsceening Lp nr. 073 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 072 for et område ved den Gl. havn i Nexø og kommuneplantillæg nr. 013

01.02.05P16-0125

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

21

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 28. februar 2013 at offentliggøre et lokalplanforslag for et område ved den Gl. havn i Nexø nr. 072 og kommuneplantillæg nr. 013.

Lokalplan- og kommuneplanforslaget har nu været i 8 ugers høring og der er i høringsperioden fra den 28. februar 2013 til den 3. maj 2013 indkommet 1 indsigelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller,

at lokalplan nr. 072 og kommuneplantillæg nr. 013 vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af indsigelsesbehandlingen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at muliggøre udvikling af et bynært erhvervsområde ved Skippertorvet i Nexø til bolig-, turist- og serviceaktiviteter da dette ikke er muligt inden for de gældende rammer.

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 072 ophæves en del af den hidtidigt gældende lokalplan nr. 00-50 for Nexø Havn for så vidt angår det aktuelle lokalplanområde.

 

Lokalplanområdet omfatter en del af området vest og syd for Nexøs ældste havnebassin. Bygningskomplekset i den nordlige del af arealet udnyttes i dag til privat handel og service samt til kontorformål. Desuden indgår en del af arealet ved Skippertorvet. Arealet mod sydøst udnyttes i dag til simple overnatningsfaciliteter, oplag og parkering.


Her udover er et område mellem Sdr. Hammer og Sdr. Landevej udlagt som en aflastende ud- og indkørsel til området for at give mulighed for at reducere den gennemkørende trafik i området.

 

Lokalplanområdet er i alt på ca. 6800 m2.

 

Lokalplanen skal muliggøre følgende:

Delområde A, der omfatter det eksisterende butiksområde ved Skippertorvet, vil fortsat have status som centerområde med anvendelse til privat service, butikker. Lokalplanen tilføjer her mulighed for boliger (flexboliger) indrettet i de eksisterende kontorlokaler på 1. sal i den nordligste bygning.

Delområde B overføres fra erhvervsområde til blandet bolig og erhvervsområde med mulighed for anvendelse til bl.a. kontorer, overnatningsmulighed, privat service, rekreative formål samt mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til produktionslokaler og lignende formål med en naturlig tilknytning til områdets havne og turistaktiviteter.

 

Indsiger er Nexø Havn A/S og Kjærgården Aps.

1.    jf. § 3.1 ikke mulighed for en udvendig elevator da Skipper Torvet ikke må bebygges yderligere.

2.    § 3.2 måske uheldigt formuleret. Det udlægges til blandede bolig og erhvervsformål, men ikke tillader boliger og butikker.

3.    Jf. § 4.1 Bebyggelsesgraden for delområde A må ikke overstige 50 % men er allerede 55 %.

4.    jf. § 4.2. Bygningshøjden må ikke overstige 8.5m, men er allerede 9.5 i dag på Skipper Torvet.

 

Teknik og Miljøs Kommentar

Ad. 1 Det indstilles at § 3.1 tilføjes ” det eksisterende torv Skippertorvet må ikke bebygges yderligere, (tilføjning) bortset fra evt. elevator og eller flugttrappe.

 

Ad. 2 § 3.2 ”Blandede boliger og erhverv” er et planlovsbegreb, der benyttes om områder hvor funktioner er mere blandede. Dette kan give anledning til forvirring fordi begrebet ikke indebærer, at der automatisk kan tillades boliger. I dette tilfælde tillades kun overnatningsfaciliteter.

 

Det anbefales, at § 3.2 tilføjes: Mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler tillades. Boliger og butikker tillades ikke i delområdet ……..  (-og butikker- fjernes). 

 

Ad.3 Det indstilles at indsigeren imødekommes og § 4.1 ændres til ”Bebyggelsesprocenten for delområde A må ikke over stige 60 og bebyggelsesprocenten for delområde B må ikke overstige 50”.

 

Ad.4. Kommuneplanrammen er fastlagt til 8,5 m. Det indstilles, at indsigelsen ikke imødekommes, da bygningshøjden på den eksisterende kontorbygning er et eksisterende lovligt forhold. Det vurderes i den sammenhæng, at det om nødvendigt er muligt at dispensere til nuværende bygningshøjde.

 

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Lokalplanforslag 072 (PDF)

2.
Indsigelse fra Kjærgården A/S og Nexø Havn (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013.

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

22

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunens plan for risikobaseret dimensionering, skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesvalgperiode. Forslag til revision af planen skal behandles i Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen i et møde, efter forudgående behandling i Teknik og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Dimensioneringsplanen blev sidst revideret i foråret 2009 og planen skal således senest revideres og godkendes inden udgangen af 2013. Der er administrativt udarbejdet et udkast til revision af planen, som herved foreligges Beredskabskommissionens behandling.

 

Udkastet tager udgangspunkt i den tidligere plan fra 2009 og tilrettet i forhold til de tilpasninger, som administrativt er gennemført i den mellemliggende periode. Hertil indebærer planen, at den eksisterende kontrakt omkring dykkerberedskabet på Bornholm tilpasses, ligesom materiellet på øens brandstationer optimeres i forhold til opgavefordeling og opgavehyppighed.

 

Planrevisionen blev behandlet og godkendt i Beredskabskommissionen den 1. maj 2013 og blev den 2. maj fremsendt til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Indstilling og beslutning

Beredskabschefen indstiller

at revision af plan for risikobaseret dimensionering godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab angives følgende om redningsberedskabets opgaver:

·        Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

·        Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.  Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.

·        Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil).

·        Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

·        Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet.

 

I § 4 i ovennævnte bekendtgørelse beskrives hvad planen for den risikobaserede dimensionering skal indeholde:

·        Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens § 25.

I udkast til revision af plan for risikobaseret dimensionering er ovennævnte forhold indarbejdet med baggrund i planen fra 2009 ligesom risikoidentifikationen for en række objekter har medført ændringer i risikoanalysen. Udkastet er desuden tilrettet i forhold til de tilpasninger, som administrativt er gennemført i den mellemliggende periode.

I planrevisionen lægges endvidere op til, at den nuværende kontrakt om dykkerberedskabet på Bornholm genforhandles, med henblik på en tilpasning af indsatsen i forhold til de faktiske muligheder for gennemførelse af egentlig redning. I den sammenhæng forventes kontrakten ændret, således at den ikke længere indeholder bestemmelser omkring et 5 minutters redningsdykkerberedskab, men alene indeholder bestemmelser om mulighed for rekvisition af redningsdykkere til bjærgning ved behov. Hertil kan det drøftes om bådberedskabet kan nedlægges.

Materiel og mandskab på øens brand- og hjælpebrandstationer tilpasses løbende i forhold til udviklingen i samfundet. I 2009 blev autosprøjten på hjælpebrandstationen i Gudhjem udskiftet til fordel for en hurtig slukningsenhed (HSE). Dette køretøj har således været indsat i aktivt tjeneste i 4 år og har bidraget positivt til overholdelsen af det fastsatte serviceniveau. Der opleves en kortere samlet responstid og de forskellige opgaver har kunnet løses selvstændigt, uden assistance fra andre brandstationer, i højere grad end forventet. I udkastet til planrevisionen er en tilsvarende ordning således forudsat indført på hjælpebrandstationen i Aakirkeby.

Ved enhver udrykning, skal der ifølge Beredskabsloven afgå en holdleder indenfor 5 minutter efter alarmens afgivelse. I 2009 blev indført holdledervagter på alle øens brandstationer. En holdledervagt medfører, at der til stadighed er én holdleder pr. brandstation, som har vagt og som således skal møde ved en alarm. Dog er holdlederen fritaget for at møde, såfremt han bliver pålagt arbejde af hovedarbejdsgiver. I praksis har vagtordningen betydet, at der langt hen ad vejen møder en holdleder op, men det hænder at vagthavende holdleder ikke møder frem. Antallet af holdledere pr. brandstation er i dag betydelig, hvorfor det fra administrationens side skønnes, at det er sandsynligt at der vil møde en holdleder også selvom vagten nedlægges. I planrevisionen er der lagt op til, at vagten nedlægges. Besparelsespotentialet ved en nedlæggelse af vagten er anslået 240.000 kr.

I juli 2008 overtog kommunerne ansvaret for redning af personer fra de tidligere amter. I den forbindelse overtog kommunerne blandt andet højderedningsopgaven samt opgaven med frigørelse. På Bornholm blev opgaven med højderedning placeret på brandstationen i Allinge. Det blev samtidig fastlagt, at samtlige 5 brandstationer skulle løse opgaven med frigørelse. I gennemsnit køres til 8-10 frigørelsesopgaver om året. Der kan således gå lang tid imellem den enkelte brandmands kontakt med det avancerede værktøj. Dette kan betyde, at den nødvendige kompetence ikke er tilstrækkelig og der foreslås derfor i planrevisionen, at opgaverne fremover begrænses til at blive udført fra 3 af øens brandstationer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Plan for risikobaseret dimensionering 2013 (PDF)

2.
Referat fra Beredskabskommisionens møde den 1. maj 2013. (PDF)

3.
Udtalellse over revideret planforslag for Bornholms Regionskommune (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Ændret anvendelse af rådighedsbeløb- Klemensker Børnehus

00.30.10G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

15

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

17

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé

BRK Ejendomsservice ansøger om ændret anvendelse af anlægsbevillingen til bygningsmæssige ændringer af Klemensker Børnehus. I stedet for en tilbygning foreslås en mindre ombygning i stueetagen i den eksisterende bygning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)   der foretages bygningsmæssige ændringer for 398.400 kr. indenfor de eksisterende kvadratmeter i Klemensker Børnehus

b)   udgiften afholdes af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 400.548 kr.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

ad a) indstilles godkendt.

ad b) indstilles godkendt. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 31. maj 2012 en anlægsbevilling til udvidelse af Klemensker Børnehus på 467.200 kr. Projektet omfattede en tilbygning på facaden mod syd til brug for vuggestuebørnene. 

Efter licitation på byggeriet blev de samlede anlægsudgifter anslået til at udgøre 750.000 kr.

Sammenholdt med bevillingen udgjorde merudgiften således 282.800 kr., hvortil der blev ansøgt om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen.

 

Denne indstillede Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse på deres møder henholdsvis den 4. og 12. december 2012.

 

Forud for mødet i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013, blev beslutningen udskudt, med henblik på yderligere afsøgning af mulighederne for bygningsmæssige ændringer.

 

Der er efterfølgende afholdt møde mellem ledelsen af Klemensker Børnehus, BRK Ejendomsservice og Børne- og Skolesekretariatet for at afsøge alternative muligheder til optimering af forholdene.

 

Ud over det oprindelige projekt er der også blevet set på muligheden for at opsætte en midlertidig pavillon på grunden, samt muligheden for at opnå en øget fleksibilitet og brugsværdi i den eksisterende bygning ved at foretage en indvendig ombygning i stueetagen.

 

Midlertidig pavillon – løsningsforslag 1

BRK Ejendomsservice har modtaget et tilbud på opstilling af en midlertidig pavillon. Der leveres 2 moduler, der sammenbygges på stedet til en samlet størrelse på 54 m2. Pavilloner er dimensioneret efter kravene i BR10 bilag 6 og må som udgangspunkt være opstillet på grunden i op til 3 år, hvorefter de skal fjernes. Tilbuddet indeholder følgende delelementer:

 

Levering og montage                                  

57.500 kr.

Tilpasning af pavillon til eksisterende bygning

49.000 kr.

Returtransport og demontering                     

55.000 kr.

Leje pr. mdr.                                               

  6.750 kr.

 

Derudover kommer udgifter til eventuelle brandkrav, samt udgifter til fremføring af tekniske installationer til bygningen, hvilket anslås til at beløbe sig til 100.000 kr.

Hvis pavillonen skal stå på grunden i 2 år, vil prisen være ca. 425.000 kr.

 

Indvendig ombygning – løsningsforslag 2

En mindre ombygning i stueetagen i eksisterende bygning vil medføre en øget fleksibilitet og brugsværdi. Ombygningen består af følgende delelementer (numre i parentes henviser til numrene på den vedhæftede plantegning):

 

-      eksisterende køkken ombygges til grupperum

-      etablering af nyt køkken i eksisterende grupperum / rengøringsrum / garderobe (10)

-      etablering af nyt rengøringsrum i grupperum i bygningens østlige ende (2)

-      nedtagning af væg mellem de 2 grupperum i bygningens østlige ende (1)

-      etablering af glas i døre mellem grupperum og gang (3, 4 og 5)

-      etablering af nye dobbeltdøre med glas mellem grupperum (6, 7 og 8)

-      nedtagning af vægge omkring legerum (9)

 

Ombygningen tager udgangspunkt i, at det nuværende køkken ændres til grupperum og at der indrettes nyt køkken i nuværende grupperum mod den store legeplads (rum 16). For at sikre fornuftige pladsforhold for børn og ansatte i forbindelse med brug af det nye køkken, er det nødvendigt at inddrage det eksisterende rengøringsrum samt en del af garderoben.

 

Inddragelse af det eksisterende rengøringsrum medfører, at der skal foretages gennembrydning af den bærende væg. Dette arbejde er ikke prissat i de vedhæftede tilbud, da det forudsætter, at der foreligger et ingeniørprojekt med beregninger og arbejdstegninger. BRK Ejendomsservice har derfor anført skønnede priser for dette arbejde.

Der vil ikke være yderligere udgifter til projektering, idet denne er indeholdt i Køkkengårdens tilbud.

De samlede anlægsudgifter til ombygning af stueetagen er beregnet til at udgøre 398.400 kr., jfr. nedenstående anlægsoverslag fra BRK Ejendomsservice:

 

Anlægsoverslag - Klemensker Børnehus - indvendig ombygning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndværkerudgifter (HU):

 

 

 

 

Håndværkerudgifter – tømrer

89.000

 

 

Jf. tilbud fra Steenberg Entreprise

Håndværkerudgifter – køkken

144.652

 

 

Jf. tilbud fra Køkkengården samt tilbud om gulvbelægning, el- og VVS- arbejder i køkken

Håndværkerudg.- øvrige VVS-arbejder

25.000

 

 

Skøn

Håndværkerudg. - øvrige el-arbejder

25.000

 

 

Skøn

Håndværkerudgifter – murgennembrydning

40.000

 

 

Skøn

Byggeplads

16.183

 

5

% af HU

Vejrligsforanstaltninger

16.183

 

5

% af HU

Uforudsete udgifter

32.365

 

10

% af HU

Håndværkerudgifter i alt

388.382

388.382

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige omkostninger:

 

 

 

 

Honorar, før projektering

0

 

0

% af HU

Honorar, projektering

0

 

0

% af HU

Honorar, tilsyn

0

 

0

% af HU

Ingeniørberegninger i f.m. murgennembrydning

5.000

 

 

Skøn

Forundersøgelser

0

 

 

Skøn

Byggevand og –el

0

 

 

Forudsat taget over driften

Byggetilladelse

5.000

 

 

Skøn

Uforudsete udgifter

0

 

 

Skøn

Øvrige omkostninger i alt

10.000

10.000

 

 

 

 

 

 

 

Anlægsoverslag i alt

 

398.382

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Anlægsbevilling pr. 31. maj 2012

  467.200 kr.

Løsningsforslag:

Pris:

0. Bygningsmæssig udvidelse

  750.000 kr.

1. Midlertidig pavillonløsning (2 år)

  425.000 kr.

2. Indvendig ombygning

  398.400 kr.

 

Det foreslås at løsningsforslag 2 vedrørende den indvendige ombygning godkendes, idet udgiften hertil på 398.400 kr. kan afholdes indenfor rammerne af den af Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsbevilling til udvidelse af Klemensker Børnehus på 467.200 kr.

Der er i 2012 afholdt udgifter for 76.189 kr., fortrinsvis til projektering. Det fra 2012 til 2013 overførte og prisfremskrevne resterende rådighedsbeløb til projektet, som udgør 400.548 kr., vil således kunne dække anlægsudgiften på 398.400 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2013

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

 4.  Lukket bilag

 5.  Lukket bilag

 6.  Lukket bilag

 7.  Lukket bilag

 8.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevilling til ombygning af Sønderbo

00.30.08G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

10

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter        

Resumé

Social- og Sundhedssekretariatet ansøger om en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til ombygning af Sønderbo. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller 

a)   at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til ombygning af Sønderbo

b)   at tillægsbevillingen finansieres af overført driftsoverskud fra 2012 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre

c)    at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget den 6. juni 2013:

A), b) og c) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af plejeboligstrukturen på ældreområdet er plejehjemspladserne på Sønderbo blevet flyttet til Plejecenter Snorrebakken. Plejehjemmet Sønderbo omdannes til et rehabiliteringscenter og skal fremover rumme alle kommunens korttidspladser, dagscenter-aktivitet, samt store dele af kommunens genoptræningstilbud.

 

Økonomiudvalget har den 22. maj 2013 godkendt, at 3.000.000 kr. af overført driftsoverskud fra 2012 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre kan anvendes til ombygning af Sønderbo.

 

Ombygningen af Sønderbo til rehabiliteringscenter omfatter:

 

·        Korttidsafsnit

I de eksisterende stuer skal der males, udskiftes punkterede ruder og i enkelte stuer skal gulvene skiftes. Tre stuer skal slås sammen til ét dokumentationsrum og endelig skal der ske fornyelse af IT-stik m.m. i mødelokale og konferencelokaler.

 

·        Dagcentertilbud

Der skal sættes solafskærmning op i f. m. spisestuen, akustikken skal forbedres, punkterede ruder skal udskiftes og der skal etableres nødvendige IT-installationer. Vægge skal fjernes på eksisterende beboerafsnit for at give sammenhængende funktioner, der skal etableres mindre køkkenenheder, samt udskiftes enkelte gulve.

 

·        Genoptræningstilbud

Akustikken skal forbedres i en række af lokalerne, enkelte vægge skal opsættes og døre skal udvides i ekstra bredde for at kunne betjene kørestole. Gulve skal repareres og udskiftes og mange af lokalerne skal males. Køkkenet skal fjernes og erstattes med et træningskøkken, der kan justeres i højden. Der skal etableres en række IT-stik til brug for medarbejdernes arbejdspladser. Der skal etableres omklædningslokaler i kælder til brugere og personale.

 

Social- og Sundhedssekretariatet er ansvarlig for administration af anlægsbevillingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 3.000.000 kr. til ombygning af Sønderbo foreslås finansieret af overført driftsoverskud fra 2012 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2012, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. maj 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne

05.01.12S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

19

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrersen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø søger om anlægsbevilling til kabellægning af belysningsanlæg i Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)   at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2013

b)   at tillægsbevillingen på 2.500.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Udvalget indstiller punkt a-c, idet anlægsbevillingen ændres til 600.000 kr. til nedgravning af kabler og nødvendig udskiftning af elmaster, at tillægsbevillingen på 600.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje vedr. vejanlæg, og at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 9.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Udvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

Østkraft gennemfører fra 2013 og de kommende år en større kabellægning af deres elforsyningsanlæg kombineret med etablering af fibernet, for 2013 kabellægges ca. 6.200 meter i Rønne by. For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, tilbydes det at medtage gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet.

Eksisterende masteanlæg, der skønnes at have en fortsat levetid på over 10 år, bibeholdes som gadebelysningsmaster, øvrige master skal udskiftes. Eksisterende belysningsarmaturer der kan genanvendes, bibeholdes, mens øvrige udskiftes med nye energivenlige armaturer. Det samlede gadebelysningsprojekt forventes at beløbe sig til 2,5 mio. kr. Ledningsstrækninger fremgår af vedhæftede oversigt.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 23.447.445 kr. Af den samlede pulje på 23.447.445 kr. er der allerede disponeret 17.600.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådighedsbeløb på 5.847.445 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til kabellægning af belysningsanlæg for 2013 vil beløbe sig til 2.500.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Oversigt over gadebelysningsrenovering 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Likviditetsoversigter pr. 31. maj 2013

00.32.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

2

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. maj 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo maj (16,8 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (229,4 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2013 (-25,7 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2013 (64,3 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2012 til 31. maj 2013.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 16,8 mio. kr. er faldet med 19,4 mio. kr. i forhold til 30. marts 2013, hvor beholdningen i marts sidste år steg med 1,7 mio. kr. I maj 2012 blev der hjemtaget et beløb på 37 mio. kr. til en byggekredit, svarende til udlægget for anlægsarbejder på Bofa i 2011. Korrigeres der for denne ekstraordinere indsætning er udviklingen i den faktiske beholdning 15,9 mio. kr. bedre i maj 2013 sammenlignet med maj 2012.

 

Den faktiske kassebeholdning er, som forventet, faldet betydeligt i starten af 2013, dels som følge af tilbagebetalingen af beskæftigelsestilskud vedr. 2011 på 49,2 mio. kr. og dels som konsekvens af, at udbetalingen af pensioner og boligstøtte overgik til Udbetaling Danmark pr. 1.3.2013. Den likviditetsmæssige konsekvens pr. ultimo måneden er nu opgjort til 90 – 100 mio. kr., hvilket er noget højere end det oprindelige skøn på ca. 65 mio. kr. Dette skyldes væsentligst, at afregningen af A-skat for pensioner sker den første i efterfølgende måned og dermed har ligget i kassen hen over månedsskiftet, samt at refusionen vedr. boligstøtte tidligere blev hjemtaget kvartalsvis.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu faldende jf. bemærkningerne til den faktiske kassebeholdning. Den gennemsnitlige beholdning ultimo maj udgør 229,4 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende gennem 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på -25,7 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2012, det budgetterede kassetræk i 2013 og afgivne tillægsbevillinger i 2013 inkl. budgetoverførsler fra 2012 til 2013. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 42,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2013 end i 2012, hvilket medfører færre renteindtægter. Budgettet for renteindtægter er i 2013 nedsat med 1,6 mio. kr. i forhold til tidligere års budgetniveau.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Beholdninger pr. 31. maj 2013 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti

13.03.01Ø60-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

7

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S har ansøgt om en kommunegaranti på 40 mio. kr. for en byggekredit i forbindelse med etablering af fjernvarme i Gudhjem og Melsted.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at der gives en kommunegaranti for en byggekredit på 40 mio. kr. optaget i KommuneKredit.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har den 7. juni 2013 ansøgt om en kommunegaranti for en byggekredit på 40 mio. kr. i forbindelse med etablering af fjernvarme i Gudhjem og Melsted. Kommunalbestyrelsen har godkendt projektforslaget den 30. maj 2013.

Projektet forventes igangsat i august 2013, idet selskabet forventer, at tilslutningsprocenten ultimo juni 2013 vil være på 60 pct. og der erfaringsmæssigt kommer tilmeldinger efterfølgende. Projektet forventes afsluttet ultimo 2014.

Byggekredittens størrelse er baseret på en tilslutningsprocent på 90 pct. og medtager herudover to mindre områder ved hhv. Østerlars kirke og Melsted Badehotel. Beløbet skal anvendes til etablering af transmissionsledning fra Østerlars til Gudhjem samt ledningsnet og tilslutninger i Gudhjem og Melsted.

Det medsendte langtidsbudget for etableringen ved en tilslutning på 90 pct. viser, at projektet er rentabelt allerede fra starten. Projektet vil være rentabelt over 25 år ved en tilslutning på 72 pct. Til sammenligning er tilslutningen i Østermarie og Østerlars pt. på godt 85 pct.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelsen af en kommunegaranti har ikke umiddelbart konsekvenser for kommunens økonomi og forventes heller ikke at få det på sigt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Sammenlægning af Business Center Bornholm og Bornholms Erhvervsråd, nye vedtægter m.v.

24.10.00G01-0135

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-06-2013

6

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Bornholms Kommunalbestyrelse beslutter

Resumé

Repræsentantskabet for Business Center Bornholm (BCB) godkendte ved et møde 15. april 2013 at anbefale over for Bornholms Vækstforum og Kommunalbestyrelsen at sammenlægge bestyrelsen for BCB og Bornholms Erhvervsråd, og at den juridiske selskabsform for den nye, samlede organisation ændres til en erhvervsdrivende fond. Der er i den forbindelse udarbejdet nye vedtægter for den nye organisation, som også skal behandles i Vækstforum samt Kommunalbestyrelsen. Endvidere skal der tages stilling til udpegning af et Vækstforummedlem til den nye bestyrelse.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller, at Bornholms Vækstforum anbefaler Kommunalbestyrelsen

-      at godkende sammenlægningen af Bornholms Erhvervsråd og Business Center Bornholm 

-      at godkende de nye vedtægter for Business Center Bornholm

-      at Erhvervsrådets nuværende plads i Vækstforum i denne periode overgår til formanden for bestyrelsen i den nye organisation (BCB)

-      at udviklingskontrakten med BCB fortsætter uændret med den nye organisation

-      at ændringen sker den nærmeste 1. i måneden efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen

-      at egenkapital plus aktiver og passiver samtidigt overgår til den nye organisation.

Vækstforumsekretariatet indstiller endvidere,

-      at Bornholms Vækstforum udpeger et medlem til den nye bestyrelse blandt de ikke politisk valgte medlemmer.

 

Bornholms Vækstforum, 3. juni 2013, pkt. 6:

Indstillingen blev godkendt, idet BCB's bestyrelse opfordres til også at give en plads til HORESTA i bestyrelsen, og at BCB's bestyrelse arbejder hen imod en vedtægtsændring, hvor HORESTA skrives ind som fast medlem af bestyrelsen.

Vækstforum valgte Jane Wickmann som Vækstforums repræsentant i den nye bestyrelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

På møder i Bornholms Erhvervsråd den 21. september 2012 og i Business center Bornholms bestyrelse den 24. september 2012 blev det godkendt, at der arbejdes hen imod en fusion af BCB’s bestyrelse og Bornholms Erhvervsråd til én samlet organisation.

 

Efter flere fællesmøder blev der truffet beslutning om at anbefale overfor BCB’s repræsentantskab, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune at Business Center Bornholm og Bornholms Erhvervsråd sammenlægges, og at den juridiske selskabsform for den nye samlede organisation ændres til en erhvervsdrivende fond.

 

BCB’s repræsentantskab anbefalede sammenlægningen ved repræsentantskabsmødet den 15. april 2013.

 

Overordnet nedlægges både det nuværende Bornholms Erhvervsråd og BCB’s nuværende bestyrelse. Der sammensættes i stedet en ny bestyrelse, der har det overordnede strategisk, politiske ansvar og driftsansvar for BCB.

 

De nye vedtægter

Ifølge de nye vedtægter er BCB en erhvervsdrivende fond, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv til størst mulig gavn for det bornholmske samfund, blandt andet ved praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice overfor virksomheder og iværksættere.

 

Der står endvidere, at BCB er det forum, hvor erhvervslivets rammevilkår drøftes i forhold til den erhvervspolitik, der føres i Bornholms Regionskommune. Vedtægterne siger endvidere, at BCB skal sikre, at erhvervslivets og virksomhedernes synspunkter og holdninger fremføres for de lokale, regionaloe og nationale myndigheder og organisationer.

 

Udkastet til de nye vedtægter er vedlagt som bilag i sin fulde længde.

 

Bestyrelse

Der lægges op til, at den nye bestyrelse får 10 medlemmer, der udpeges af flg. organisationer:

-      LO (2)

-      DI (1)

-      DA (1)

-      Bornholms Vækstforum (1 – ikke politisk valgt medlem)

-      Destination Bornholm (1)

-      Bornholms- og Christiansøs Fiskeriforening (1)

-      Bornholms Landbrug (1)

-      Dansk Byggeri (1)

-      Håndværksrådet (1)

 

Bestyrelsen får desuden tre observatører, nemlig

-      Borgmester og viceborgmester fra Bornholms Regionskommune

-      Campus Bornholm

 

 

Vedtægterne lægger desuden op til, at Bestyrelsen kan udpege yderligere et medlem som repræsentant for væsentlige bornholmske erhvervsinteresser eller interessenter for et år ad gangen.

HORESTA har påpeget, at de også bør være repræsenteret i den nye bestyrelse.

 

Bornholms Vækstforum har indtil videre haft to medlemmer siddende i den nuværende bestyrelse for BCB, nemlig Jane Wickmann og Christina Dideriksen (Dansk Byggeri) – og får med de nye vedtægter udpegningsretten til et enkelt medlem.

 

Forretningsudvalg

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af tre medlemmer, hvor formand og næstformand er fødte medlemmer, mens den tredje repræsentant vælges blandt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det er forretningsudvalgets opgave, at sikre at den daglige drift på BCB sker på tilfredsstillende måde.

 

Repræsentantskab

Fonden for Business Center Bornholm får fortsat et repræsentantskab, der består af

-      Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune

-      Bornholms Vækstforum

-      1 repræsentant fra hver erhvervsorganisation på Bornholm

-      1 repræsentant fra hver faglig organisation på Bornholm.  

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare konsekvenser forbundet med sammenlægningen af Business Center Bornholm og Bornholms Erhvervsråd. Den nuværende indgåede udviklingskontrakt mellem Business Center Bornholm og Bornholms Vækstforum / Bornholms Kommunalbestyrelsen, der er gældende frem til 31. december 2014, foreslås således at fortsætte uændret i den nye organisation. Udviklingskontrakten lyder på, at Bornholms Regionskommune / Bornholms Vækstforum via de regionale udviklingsmidler honorerer BCB for årlige ydelser, der er nærmere beskrevet i kontrakt og handlingsplaner, til max. 3.620.000 kr. plus moms (2011-niveau).

Der lægges samtidig op til, at BCBs egenkapital, der var på 432.231 kr. pr. 31/12 2012, samt aktiver og passiver samtidig overgår til den nye organisation.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vækstforumsekretariatet har bemærket formuleringen i de nye vedtægter, hvor der i afsnit 1.4 står, at ”BCB skal så vidt det er muligt virke overensstemmende med Regionskommunens og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingspolitik og så vidt det er muligt støtte op om de udviklingstiltag, der etableres i Regionskommunen eller i Bornholms Vækstforum…” Det skal i den sammenhæng understreges, at tilskuddet fra de regionale udviklingsmidler alene går til aktiviteter, der er i overensstemmelse med Regionskommunens og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingspolitik og støtter op om de udviklingstiltag, der etableres i Regionskommunen eller i Bornholms Vækstforum. Dette sikres ved indgåelse af de årlige handlingsplaner, der udmønter den flerårige udviklingskontrakt.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. juni 2013

1.
Indstilling om sammenlægning (PDF)

2.
Udkast til nye vedtægter (PDF)

3.
Organisationsoversigt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Evaluering af borgerinddragelsen

04.21.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

32

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Som led i evalueringen af kommunalbestyrelsens politik og strategi for borgerinddragelse anbefaler Demokratigruppen fem ændringer i den fremtidige borgerinddragelse:

1.    At dialog mellem kommunalbestyrelse og borgerne i højere grad sker gennem de politiske udvalg

2.    At der er et klart defineret tema for de enkelte dialogmøder

3.    At borgerne inddrages mere aktivt i planlægningen og gennemførelsen af borgerinddragelsen

4.    At en udvidet brug af borgerpanelet undersøges nærmere

5.    At kommunikationen om borgerinddragelsen styrkes markant, herunder med brug af sociale medier

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at drøfte de foreslåede anbefalinger, samt at indstille disse til godkendelse i Kommunalbestyrelsen til indarbejdelse i den videre borgerinddragelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Demokratigruppens anbefalinger indstilles til godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Af kommunalbestyrelsens politik for borgerinddragelse, vedtaget den 18. januar 2011, fremgår det at der gennemføres en strategi som forsøg i en treårig periode. I andet kvartal 2013 vil Kommunalbestyrelsen gennemføre en evaluering med henblik på at vurdere behovet for større justeringer som grundlag for en evt. permanent ordning.

 

Hovedelementerne i Kommunalbestyrelsens særlige forsøg med borgerinddragelse siden 2011 har været:

·        11 lokale dialogmøder med fra 38-70 deltagere og 2 ø-dækkende dialogmøder med henholdsvis 105 og 460 deltagere. Deltagerevalueringen ved møderne viser stor tilfredshed blandt de fremmødte og blandt de mere synlige resultater kan nævnes dannelsen af den borgerdrevne tænketank Vores Bornholm, 169 indkomne forslag til Bornholms udvikling på møderne i 2012, samt flere andre bidrag af betydning for kommunalbestyrelsens arbejde med bosætning og andre emner

·        Støtte til lokal udvikling gennem rådgivning, fundraising og en lokalpulje. Indsatsen er fortrinsvis sket gennem anvendelse af LAG-Bornholms landdistriktscoach. Lokalpuljen var et resultat af budgetforliget for 2012. Et lokalråd med repræsentanter for borgerne og to medlemmer Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget træffer beslutning om fordelingen af puljemidlerne

·        Det elektroniske borgerpanel. I 2011 gennemførtes en imageundersøgelse om Bornholm, i 2012 gennemførtes en undersøgelse om frivillighed og i foråret 2013 blev der gennemført en undersøgelse om fremtidens færgebetjening som grundlag for et dialogmøde om trafikbetjeningen

·        Katalog over forskellige typer af borgerinddragelse, med udgivelse af en pixi-udgave til inspiration for regionskommunens områder og stabe, samt eksterne aktører.

 

Til at igangsætte og koordinere borgerinddragelsen har Kommunalbestyrelsen sammensat en Demokratigruppe bestående af udvalgsformændene og gruppeformændene for de af kommunalbestyrelsens partier, der ikke er repræsenteret blandt udvalgsformændene.

Den administrative ramme består af et sekretariat i regi af stabsfunktionen Regional Udvikling samt af et administrativt netværk af medarbejdere fra regionskommunens stabe og områder.

Den økonomiske ramme udgøres af regionskommunens egne midler, der i 2013-14 er ansøgt suppleret med EU-midler via LAG-Bornholm. De supplerende midler blev prioriteret til at støtte lokal udvikling, i samspil med LAG-Bornholm og foreningen Vores Bornholm. Ansøgning blev med positiv indstilling fremsendt i december 2012 og svar afventes fortsat fra NaturErhvervs-styrelsen.

Der er udarbejdet årlige redegørelser for borgerinddragelsen og den seneste, for 2012, er vedhæftet dagsordenen.

 

Som vedtaget i strategien for borgerinddragelse er der etableret en særskilt evalueringsgruppe med repræsentanter for borgerforeninger, LAG-Bornholm og Bornholms Regionskommune til at sikre en tværgående evaluering af de årlige redegørelser.

Denne særskilte evalueringsgruppe har på to møder i april og maj 2013 endvidere foretaget en mere vidtgående evaluering af borgerinddragelsen, hvilket har ført til fem konkrete anbefalin­ger til ændringer i den videre borgerinddragelse:

 

Anbefaling 1:

Dialogen mellem kommunalbestyrelse og borgerne bør i højere grad ske gennem de politiske udvalg. Det kan samtidig styrke forankringen af borgerinddragelsen i administra­tionen.

Udover dialogmøderne afholdt i dette regi er der sideløbende gennemført andre dialogmøder i de enkelte udvalgs regi, både rettet mod specifikke brugergrupper og mod borgerne generelt. Erfaringen viser, at det ikke i tilfredsstillende grad er lykkedes at forankre borgerinddragelsen i BRK’s administration. Det forklares dels af den eksisterende borgerinddragelse, der er foregået via udvalgene og områder/stabe i forhold til bruger- og borgergrupper, dels af usikkerhed i embedsværket om roller og ansvar i forhold til kommunalbestyrelsens dialogmøder.

I lyset af ovennævnte erfaringer er det evalueringsgruppens opfattelse, at indsatsen fremover i forhold til dialogen mellem borgere, politikere og embedsværk bør ske via udvalgene, så de valgte temaer i højere grad afstemmes med udvalgenes dagsorden. Det giver også en større sikkerhed for ønsket om at sikre så tidlig inddragelse som muligt i de respektive sager.

Målet om at styrke borgerinddragelsen gennem anvendelse af forskellige typer af dialog kan fremmes gennem viden- og erfaringsudvekslingen i det administrative netværk og i Demokratigruppen.

 

Anbefaling 2:

Det er vigtigt med et klart defineret tema for de enkelte dialogmøder. Det lokale aspekt ved dialogmøderne bør udgå, da det vurderes at være tilstrækkeligt dækket ind gennem den eksisterende dialog via BRK’s udvalg, områder og stabe.

Erfaringen viser at styrken ved de lokale dialogmøder har været det tematiske fokus, herunder dialogen i grupper. I mødedeltagernes evalueringer har flere peget på at det lokale indslag kom til at virke lidt malplaceret, da deltagerne primært kom på grund af det valgte tema af mere ø-dækkende karakter.

 

Anbefaling 3:

Borgerne skal inddrages mere aktivt i planlægningen og gennemførelsen af borgerinddragelsen, gennem anvendelse af borgerpanel og facebook/blogs

Det foreslås at borgerpanelet anvendes til hos borgerne at indkalde forslag til temaer for kom­mende dialogmøder, samt at foretage en afstemning blandt borgerne om disse temaer, evt. med brug af facebook. Temaer med størst opbakning drøftes i Demokratigruppen med henblik på hvilke temaer, der bør lægges ud til dialogmøder via udvalgene, og de temaer, der bør lægge til grund for et dialogmøde arrangeret af kommunalbestyrelsen.

Udover dialogmøder kan temaerne også gøres til genstand for debat mellem borgere og politikere via regionskommunens facebook og blogs.

 

Anbefaling 4:

En udvidet brug af borgerpanelet bør undersøges, evt. med mulighed for at alle borgere kan melde sig til. Forudsætningen er dog at repræsentativiteten i borgerpanelet kan fastholdes og at det teknisk er muligt.

 

Anbefaling 5:

Kommunikationen bør styrkes markant, herunder med brug af sociale medier.

Der er brug for at styrke kommunikationen i borgerinddragelsen både udadtil med henblik på at dialogen når længere ud, herunder til nye grupper som f.eks. de unge, og indadtil for at sikre en større forankring af borgerinddragelsen i kommunens embedsværk.

På trods af annoncering af dialogmøder, hjemmeside og medieomtale viser erfaringen, at det har været svært at trænge igennem til mange borgere med information.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2013 og 2014 afsat 390.000 kr. årligt til de sekretariatsmæssige opgaver, møder og kommunikation i forbindelse med borgerinddragelsen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Redegørelse 2012 for borgerinddragelsen (PDF)

2.
Borgerinddragelsen - evaluering, bilag 2 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Udpegning af medlemmer til bestyrelserne i Den erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri samt Bornholms Mosteri A/S

15.04.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

24

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. april 2013 salget af Bornholms Mosteri. Som opfølgning på salgsbeslutningen blev Mosteriet pr. 1. juni 2013 til Bornholms Mosteri A/S.

 

Regionskommunens interesser efter en udskillelse er bl.a. sikret via en erhvervsdrivende fond med et fondsmål, der tilgodeser social- og beskæftigelsesmæssige formål. Herudover er det som led i overdragelsesaftalen bl.a. bestemt, at kommunalbestyrelsen skal tilbydes to bestyrelsesposter i ”Den erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri” og Bornholms Mosteri A/S.

 

Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse udpege de pågældende bestyrelsesrepræsentanter.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)   at den til enhver tid siddende borgmester og servicedirektøren udpeges som medlemmer af fondens bestyrelse

b)   at kommunalbestyrelsen foreløbig afstår fra de to bestyrelsesposter i aktieselskabet Bornholms Mosteri A/S

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Punkt a godkendt.
Punkt b genovervejes medio 2014.

Sagsfremstilling

 

I forbindelse med salget af Bornholms Mosteri til aktieselskabet Bornholms Mosteri A/S forpligtede køberne sig til at etablere og overdrage 20 % af aktierne i Bornholms Mosteri A/S til ”Den erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri”.

 

Fondens formål er at drive, videreudvikle og investere i Bornholms Mosteri som en socialt funderet erhvervsvirksomhed med særligt fokus på at udvikle fødevarevirksomheder, herunder særligt Bornholms Mosteri A/S og fødevareindustrien på Bornholm på et bæredygtigt grundlag og at etablere arbejdspladser på Bornholm for personer, som ikke eller kun vanskeligt kan finde beskæftigelse på ordinære vilkår, herunder

 

-        at kompetenceudvikle personer, således at de kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet og

-        afklare personer i forhold til mulighederne på arbejdsmarkedet

-        at yde støtte til andre tilsvarende beskæftigelsesprojekter på Bornholm

Det er aftalt i overdragelsesaftalen, at kommunalbestyrelsen skal tilbydes 2 af 6 bestyrelsesposter i ”Den erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri”.

 

Aktionærerne i Bornholms Mosteri A/S udpeger 4 medlemmer af fondens bestyrelse.

 

Ligeledes tilbydes kommunalbestyrelsen også 2 bestyrelsesposter i aktieselskabet Bornholms Mosteri A/S.

 

Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed og salg som en social funderet virksomhed med særligt fokus på at etablere arbejdspladser på Bornholm for personer, som ikke eller kun vanskeligt kan finde beskæftigelse på ordinære vilkår, herunder at kompetenceudvikle personer, således at de kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

 

Bornholms Regionskommunes interesser ligger fortrinsvis i at tilgodese de sociale- og beskæftigelsesmæssige formål generelt på Bornholm. Dette kan bl.a. gøres via ”Den erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri”, mens aktieselskabets primære formål er socialt funderet eller ansvarlig driftsvirksomhed på lige fod med en lang række andre virksomheder på Bornholm.

 

Samarbejdsrelationerne mellem aktieselskabet og Bornholms Regionskommune vil blive videreført i det daglige samarbejde med bl.a. Jobcenter Bornholm og Psykiatri og Handicap.

 

Derfor indstilles, at kommunalbestyrelsen foreløbig afstår fra de to bestyrelsesposter i aktieselskabet Bornholms Mosteri A/S.

 

Borgmesteren indstilles til at have sæde i fondens bestyrelse for at sikre de social- og beskæftigelsespolitiske interesser i samarbejdet.

 

Servicedirektøren indstilles til at have sæde i fondens bestyrelse som administrativ chef for både socialområdet og beskæftigelsesområdet med mulighed for at bære relevant faglig viden herom ind i fonden.

 

Bestyrelseshvervene er ulønnede.

 

Valget af de to bestyrelsesmedlemmer til henholdsvis Den Erhvervsdrivende Fond A/S og Bornholms Mosteri A/S sker efter styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 1. ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg m.v. for sig.

Det nævnte indebærer, at AVLO har udpegningsretten til bestyrelsesposterne.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  00.22.00P24-0002

 25  Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune vedr. ejendomsservice

00.22.00P24-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-05-2013

21

 

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

25

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Som en udmøntning af tidligere politiske beslutninger om samling af de kommunale bygninger i en Facility Management organisation blev BRK Ejendomsservice den 1. januar 2012 etableret som en selvstændig virksomhed under Teknik & Forsyning. Med det formål at sikre de kommunale bygningsmæssige værdier blev det samtidig besluttet, at det faglige byggetekniske ansvar entydigt skulle placeres ved BRK Ejendomsservice.

 

I fortsættelse heraf besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 25. april 2013 at, bevillingsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedr. bygninger fremtidigt skulle placeres i Teknik- & Miljøudvalget, der er fagudvalg for BRK Ejendomsservice.

 

Budget- og administrationsansvaret for at forvalte de politisk bevilgede midler vedrørende kommunale bygninger har hidtil i henhold til den kommunale styrelsesvedtægt været placeret i de respektive fagudvalg, og beslutningen om at samle bevillings- og administrationsansvaret i Teknik- & Miljøudvalget nødvendiggør derfor en ændring af styrelsesvedtægten.  

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

 

-      at bestyrelsen af drifts- og anlægsopgaver vedrørende de kommunale bygninger henlægges til Teknik- & Miljøudvalget

 

-      at der foretages ændringer i den kommunale styrelsesvedtægt i overensstemmelse med bilag 1

 

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013:

Indstillingen godkendt.
Liste F kan ikke medvirke, idet de afventer notatet vedr. brugerinddragelse for bygningsanvendelsen forud for beslutningen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.
Liste F kan ikke medvirke, idet de afventer notatet vedr. brugerinddragelse for bygningsanvendelsen.

Sagsfremstilling

Det følger af den kommunale styrelseslov, at udvalgenes myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten, og at udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser. Udvalgene påser herudover bl.a., at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller nødvendige. Der henvises til styrelseslovens §§ 17 og 21.

 

Om baggrunden for kommunalbestyrelsens beslutning den 25. april 2013 angående henlæggelse af ansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedrørende de kommunale bygninger til Teknik- & Miljøudvalget fremgår det bl.a., at formålet er at sikre de kommunale bygningsmæssige værdier, og at de bevilgede og afsatte midler reelt anvendes til de besluttede formål. Ligeledes er det påpeget, at der tegner sig et stort efterslæb angående bygningsvedligeholdelsen, og at det derfor er vigtigt at sikre en genopretning og prioritering af vedligeholdelsesopgaverne fremover. Endelig fremgår det, at kompetenceomlægningen muliggør, at der kan planlægges i helhedsløsninger på tværs af regionskommunen med det formål at anvende ressourcerne mest optimalt.

 

Kompetenceomlægningen indebærer, at Teknik- & Miljøudvalget fremadrettet skal bestyre kommunens nybyggeri, tilbygninger og ombygninger og større vedligeholdelsesopgaver og varetage byggetekniske driftsopgaver. Udvalget skal ligeledes via Økonomi- og Erhvervsudvalget foretage indstillinger til kommunalbestyrelsen om anlægsinvesteringer på bygningsområdet.

 

Forvaltningen af de kommunalbestyrelsen bevilgede midler vedrørende kommunale bygninger har hidtil traditionelt og i henhold til den kommunale styrelsesvedtægt været placeret under de respektive fagudvalg, og beslutningen om at samle ansvaret hos Teknik- & Miljøudvalget nødvendiggør derfor en ændring af styrelsesvedtægten. 

 

I medfølgende bilag 1 fremgår de foreslåede ændringer vedrørende kompetencefordelingen angående ansvaret for den kommunale bygningsmasse. Umiddelbart under hver enkelt foreslået ændring er optrykt den gældende formulering af den bestemmelse, der berøres af forslaget.

 

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 2, stk. 2, at forslag om ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

 

Efter endelig behandling og vedtagelse i kommunalbestyrelsen skal statsforvaltningen orienteres om de foretagne ændringer. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

-      Et flertal i kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2013 at bestyrelsen af drifts- og anlægsopgaver vedrørende de kommunale bygninger henlægges til Teknik- & Miljøudvalget samt at der blev foretages ændringer i den kommunale styrelsesvedtægt i overensstemmelse med bilag 1.

 

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 2, stk. 2, at forslag om ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

 

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsens ligeledes ved 2. behandlingen af forslaget gokender dette.

 

Efter endelig behandling og vedtagelse i kommunalbestyrelsen kan statsforvaltningen orienteres om de foretagne ændringer. 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 30. maj 2013

1.
Kommunalbestyrelsens beslutning 25. april 2013 vedr. ansvaret for bygningsområdet (DOCX)

2.
Styrelsesvedtægt for BRK (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Rokering af udvalgsmedlemmer

00.01.00A30-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

26

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2013 en rokering blandt Liste A’s udvalgsmedlemmer som følge af Henry Schou Madsens sygemelding. Henry Schou Madsen er genindtrådt i kommunalbestyrelsen den 1. juni 2013 og rokeringen blandt Liste A’s udvalgsmedlemmer skal ændres, således at Liste A’s udvalgs- og bestyrelsesposter besættes som før den 31. januar 2013. 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

a)   at Erik Lund Hansen indtræder i Børne- og Skoleudvalget

b)   at Erik Lund Hansen indtræder i Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget

c)    at Per Ole Petersen udtræder af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

d)   at Erik Lund Hansen udtræder af Beskæftigelsesudvalget

e)   at Henry Schou Madsen indtræder i Beskæftigelsesudvalget

f)    at Erik Lund Hansen indtræder i bestyrelserne for henholdsvis Kommunikationscentret og S/I Rønne Ungdomskollegium

g)   at Erik Lund Hansen udtræder som medlem af bestyrelsen for Bornholms Akademi

h)   at Henry Schou Madsen indtræder som medlem af bestyrelsen for Bornholms Akademi

i)     at Erik Lund Hansen udtræder som stedfortræder for Per Ole Petersen i Børn og Unge-udvalget

j)    at Henry Schou Madsen indtræder som stedfortræder for Per Ole Petersen i Børn og Unge-udvalget

k)   at Erik Lund Hansen udtræder som medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd

l)     at Henry Schou Madsen indtræder som medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd

m)  at Henry Schou Madsen indtræder som stedfortræder for Winni Grosbøll i Kommunalpolitisk Topmøde

n)   at Lykke Jensen udtræder som stedfortræder for Winni Grosbøll i Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

o)   at Henry Schou Madsen indtræder som stedfortræder for Winni Grosbøll i Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

p)   at Henry Schou Madsen indtræder som medlem af bestyrelsen for NaturBornholm

q)   at Erik Lund Hansen udtræder af Praktikpladsudvalget vedr. pædagoguddannelsen

r)    at Henry Schou Madsen indtræder i Praktikpladsudvalget vedr. pædagoguddannelsen.

s)    at Henry Schou Madsen indtræder som suppleant for Winni Grosbøll i valgbestyrelsen for folketingsvalg

t)    at Henry Schou Madsen indtræder som suppleant for Winni Grosbøll i valgbestyrelsen for kommunale valg

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Henry Schou Madsens fraværsperiode sluttede den 31. maj 2013, hvorefter han genindtrådte i kommunalbestyrelsen pr. 1. juni 2013.

Med virkning fra 1. juli 2013 skal den rokering blandt Liste A’s udvalgsmedlemmer, der skete som følge af Henry Schou Madsens sygemelding, ændres, således at Liste A’s udvalgs- og bestyrelsesposter besættes som før den 31. januar 2013. 

 

Det er valggruppen AVLO, der skal genudpege medlemmer til Børne- og Skoleudvalget,
Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget, samt de ovenfor nævnte bestyrelser, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-06-2013

27

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013:

BRK har deltaget i det første netværksmøde for beskæftigelsesområdet.