Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
23-01-2013 kl. 17:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. december 2012
  åbent 3 Likviditetsoversigter pr. 31. december 2012
  åbent 4 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 5 Redegørelse - budgetoverførsler
  åbent 6 Proces for budget 2014
  åbent 7 Oplæg til Handlingsplan 2013
  åbent 8 Evaluering af Lokalpuljen og eksisterende puljer til lokalområderne
  åbent 9 Nordlandets Ridecenter - overdragelse af matrikel 24-d, Rø
  åbent 10 Klemensker Fritidshus driften aug. 2011 til sep. 2012.
  åbent 11 Udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden
  åbent 12 Godkendelse af taktster for Bornholms Vand A/S og Klemensker Vandværk
  åbent 13 Anlægsbevilling til renovering af broer 2013
  åbent 14 Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger vedr. projekt Graniteventyr og Hammerhavn 1, Mulighedernes Land
  åbent 15 Lokalplan nr. 070 forslag til et nyt sommerhusområde ved Allinge
  åbent 16 Dansk Supermarked har stillet planerne om en Føtex i bero
  åbent 17 Anmodning om forlængelse af underskudsgaranti til Fonden Bornholms Lakseklækkeri
  åbent 18 Støtte til omlægning til økologi i kommunale køkkener
  åbent 19 Afrapportering af borgerpanelundersøgelse om frivillighed
  åbent 20 Orientering om status på salg af BRK' s ejendomme 2012
  åbent 21 Afrapportering vedr. akutjob i BRK
  åbent 22 Orientering fra formanden
  åbent 23 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Borgmesteren foreslog, at pkt. 12 udsættes og dermed udgår af dagsordenen, hvilket blev godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. december 2012

00.30.14G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Der gøres opmærksom på at bogføringen for 2012 endnu ikke er afsluttet og derfor er forbrugstallene pr. 31. december 2012 i fokusopfølgningerne ikke endelige. Det fremgår af de enkelte opfølgninger pr. hvilket dato forbruget pr. 31. december 2012 er gjort op.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Driftsoversigt pr. 31. december 2012 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. december 2012 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 31. december 2012 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførselsområdet pr. 31. december 2012 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. december 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Likviditetsoversigter pr. 31. december 2012

00.32.18Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. december 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (132,9 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (273,5 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2012 (74,3 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2012 (139,3 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2011 til 31. december 2012.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 132,9 mio. kr. er faldet med 25,3 mio. kr. i forhold til 30. november 2012, hvor beholdningen sidste år var ens primo og ultimo december. Faldet i kassebeholdningen i november 2011 var imidlertid større end sædvanligt, og ser man på udviklingen fra 31. oktober til 31. december i de sidste tre år er den nogenlunde ens. Forskellen på udviklingen i december måned 2011 og 2012 kan på den baggrund tilskrives tidsmæssige forskydninger i betalinger mellem månederne. Fx er der ikke afregnet aktivitetsbestemt medfinansiering i november, hvilket rykker trækket på de likvide midler med ca. 14 mio. kr. fra november til december.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu svagt stigende omkring et niveau på 270-275 mio. kr., idet niveauet for den gennemsnitlige beholdning ultimo december er ca. 29 mio. kr. lavere end i 2011.

Den gennemsnitlige kassebeholdning vil være faldende gennem 2013 som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og overgangen til Udbetaling DK i første kvartal 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 74,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2011 og de i 2012 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførsler fra 2011.

 

Bemærkninger til den forventede faktiske kassebeholdning:

Den forventede faktiske beholdning ultimo 2012 er beregnet med udgangspunkt i den beregnede kassebeholdning tillagt de forventninger der er til budgetoverførslerne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 39,6 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Beholdninger pr. 31. december 2012 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"  

00.01.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter. 

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

At afrapporteringen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 4. december 2012 som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:                                           

·         Nøgletal til risikostyring

·         Låneporteføljens sammensætning

·         Obligationsporteføljen

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 3. december 2012           66 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for renteswaps pr. 30. november 2012:

Regionskommunen har 2 renteswaps i DKK, begge indgået med Nordea.

De 2 swaps er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente.

Årsagen til at lånene ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt, at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

 

Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode. Hensigten med Regionskommunens 2 swaps er at de skal beholdes indtil udløb. 

 

Oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb  Valuta          Opr. lån i DKK                  

 

 

15.06.2009 / 22.06.2019       DKK                9,2 mio.   

12.06.2012 / 30.04.2037   DKK                  11,3 mio.

 

                                                                                       

 

De 2 renteswaps har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 30. november 2012 var markedsværdien:

 

 

 - 1,4 mio. kr. i bankens favør    (31. august 2012: - 1,4 mio.)

 

Markedsværdien er uden betydning, hvis hensigten er at beholde de 2 swaps i den aftalte periode, hvilket er gældende for kommunens swaps.

 

 

Placeringssiden:

 

Markedsværdien af placeringen pr. 30. november 2012: 141 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

 

Afkast 1.1 – 30.11.2012: 5,24% (svarende til ca. 5,7% p.a.)

 

Anbefalingen fra kommunens rådgiver er fortsat at fastholde placeringen.

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger”.

Der forventes et fald i overskudslikviditeten det kommende år, hvilket gør at der ved de kommende afrapporteringer vil skulle tages stilling til en eventuel reduktion i størrelsen af placeringen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Finansiel Strategi, rapportering pr. 30. november 2012 (PDF)

2.
Rentemarkedet, markedskommentarer og prognose (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Redegørelse - budgetoverførsler

00.32.02G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Den 30. juni 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen nye budgetoverførselsregler gældende fra overførslerne fra 2011 til 2012. Dette notat belyser kort de tidligere overførselsregler med de nye overførselsregler / procedure for anvendelse af overførsler, samt hvilken betydning det har haft på overførslerne fra 2010 til 2011 samt 2011 til 2012. Da overførselsreglerne kun er ændret for den ”overførbare” del af budgettet, berører notatet kun dette område. Ligeledes berører notatet kun driftsoverførsler.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter procedure for overførsler

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

De nuværende regler for overførsel fastholdes.

 

Sagsfremstilling

Overførselsreglerne:[1]

Tidligere var der generelt ubegrænset adgang til at overføre over- og underskud på driftsbudgettet. Det var forudsat, at virksomhedslederen disponerede således, at et overført underskud kunne finansieres i budgetperioden, dvs. inden for tre år. Virksomhederne skulle over for fagudvalget redegøre for budgetoverførsler, der oversteg +/- 10 % af budgetrammen.

 

Fra og med 2011 til 2012 blev reglerne ændret til:

 

Overførsel af overskud er begrænset til 5 % af rammen. Hvis en virksomhed har et overskud, som er større end 5 % af virksomhedens budgetramme, tilføres den del af overskuddet, som ligger over de 5 %, kassebeholdningen.

 

Virksomhedslederen har mulighed for at anmode om at overføre yderligere overskud over grænsen mod at redegøre for formålet med overførslen (fx opsparing til anlægsinvestering), samt hvordan overskuddet er fremkommet.

 

Overførsel af underskud er som udgangspunkt begrænset til, at der højst kan overføres et samlet underskud på 2 % af rammen til næste års budget. Virksomhedslederen kan ved investeringer anmode om lov til at overføre et større underskud. Det betyder, at hvis underskuddet er større end 2 % eller det aftalte, skal virksomhedslederen redegøre for årsagen til det yderligere underskud, samt hvilke tiltag virksomhedslederen vil iværksætte for at nedbringe underskuddet.

 

Den 15. februar 2012 vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget en procedure for overførsler i 2012 med henblik på en samlet koordinering og overholdelse af de oprindelige budgetter for serviceudgifterne[2] i 2012. Dette skyldes, at Bornholms Regionskommunes serviceudgifter i 2012 som udgangspunkt ikke må overstige serviceudgifterne i oprindeligt budget 2012, ellers kan der ske reduktion i Bornholms Regionskommunes bloktilskud, hvis kommunerne som helhed ikke overholder de budgetterede serviceudgifter.

Hvis alle overførte overskud fra 2011 blev brugt samtidig med, at budgettet for serviceudgif-terne også blev brugt, vil Bornholms Regionskommunes serviceudgifter overstige serviceudgif-terne i oprindeligt budget.

Også for 2013 skal Bornholms Regionskommune overholde rammen for serviceudgifterne. Derfor er der også for 2013 behov for en eller anden form for kontrol med brugen af overførslerne fra 2012 til 2013.

 

Den ændrede procedure for godkendelse af anvendelse af overførsler har betydet ekstra administration i forbindelse med overførslerne. Tidligere gjorde Økonomi og Analyse overførslerne op i april måned, hvorefter de som udgangspunkt blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Kommunalbestyrelsen på møderne i april.

 

I forbindelse med den nye procedure er ovenævnte procedure stadig gældende, men der er tilføjet yderligere elementer i proceduren. Således behandler de enkelte fagudvalg overførslerne før de bliver behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Kommunalbe-styrelsen. Herudover skal virksomheder og områder via et udarbejdet skema ansøge om at bruge af overførslen, hvis den skal bruges i 2012. Økonomi og Analyse behandler derefter ansøgningen efter de principper[3] som Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt. Hvis der er uklarheder i ansøgningen, kontakter Økonomi og Analyse den pågældende virksomhed eller område. Derefter behandles ansøgningerne i chefgruppen og ansøgningerne forelægges løbende Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse. Endelig meddeler Økonomi- og Analyse virksomhederne / områderne Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning.

 

 

 

Opgørelse over overførslerne fra 2010 til 2011 og 2011 til 2012:

 

Mio. kr.

2010 til 2011

2011 til 2012

Årsresultat

59,2

92,2

Diverse korrektioner 2010 / 2011

8,5

-

Ikke udmøntet tværgående besparelse

-

-4,6

Omfattet af automatisk overførselsadgang

-

41,4

Anmodning fra virksomhederne

-

49,8

Overførsel

67,7

86,6

 

 

 

Beløb der ikke overføres

0

5,6

- heraf mindreforbrug der ikke overføres

-

23,9

- heraf merforbrug der ikke overføres

-

-18,3

 

Af tabellen ses, at der fra 2010 til 2011 blev overført 67,7 mio. kr., mens der fra 2011 til 2012 blev overført 86,6 mio. kr. Derudover blev 5,6 mio. kr. tilført kassen i forbindelse med budgetoverførslen fra 2011 til 2012. Yderligere 18,3 mio. kr. kunne være blevet tilført kassen, men de blev brugt til at finansiere Bornholms FamilieCenters merforbrug.

Budgetoverførslen fra 2010 til 2011 indeholdt et merforbrug på 28,9 mio. kr. vedr. det daværende BørneCenter Bornholm. Dvs., at overførslen fra 2010 til 2011 kunne have været på 96,6 mio. kr., hvis BørneCenter Bornholm ikke havde haft et merforbrug. Merforbruget blev afskrevet af Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011.

 

Vedrørende godkendelse af anvendelse af overførsler har Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlet ansøgninger for 46 mio. kr. Alle ansøgninger er blevet godkendt, selvom en række ansøgninger ikke har ligget inden for de besluttede principper. Fordelt med 26 mio. kr. anvendt på drift og 19,9 mio. som konverteres fra drift til anlæg.

 

Da den politiske behandling af anvendelse af overførsler har medført, at alle ansøgninger er blevet godkendt, kan det overvejes, hvorvidt man fremover kun administrativt behandler ansøgningerne. Dvs., at Økonomi og Analyse løbende behandler ansøgningerne ud fra princippet om, at rammen for serviceudgifterne skal overholdes.

For plejecenterområdet kan der måske opstå en særlig problemstilling vedr. overførsler grundet økonomimodellen på området. Funktionsvurdering af beboerne primo 2012 samt belægningsprocenten fra 2011 danner grundlaget for aktivitetsbudgettet 2013. En ændring af beboersammensætningen gør, at plejetyngden er ændret i forhold til budgetforudsætningerne. Dog vil en funktionsvurdering primo 2013 give en indikation af, om der er behov for at overføre et evt. overskud på mere end 5 % mellem årene.

Derefter tager chefgruppen stilling til ansøgningerne, inden virksomhederne / områderne får besked. Dette vil være med til at sagsbehandlingstiden reduceres væsentlig i forhold til tidligere. I de løbende budgetopfølgninger vil det politiske niveau løbende blive orienteret om Bornholms Regionskommunes overholdelse af rammen for serviceudgifterne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Proces for budget 2014

00.30.02S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Jf. styrelsesloven er det Økonomi- og Erhvervsudvalget, som tilrettelægger budgetprocessen, herunder godkender aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes arbejde frem til budgetvedtagelsen. Disse er beskrevet i ”Budget 2014, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, vedlagt som bilag.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at budgetprocessen for 2014, som beskrevet i ”Budget 2014, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I store træk vil arbejde med og processen for budget 2014 ligne tidligere års budgetarbejde. Til forskel fra sidste år, hvor udgangspunktet var budgetscreeningen fra BDO, begynder dette års budgetarbejde med en udmelding fra Økonomi- og Erhvervsudvalget om rammer samt forventninger og krav til udvalgenes budgetarbejde.

Udmeldingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget følges op med et budgetseminar, hvor der vil være en drøftelse i kommunalbestyrelsen om, hvad den mere konkret betyder for udvalgenes arbejde i budgetprocessen.

De respektive udvalg bør som det første vedtage en proces for udvalgets budgetarbejde, der tager højde for de aktiviteter, opgaver og tidsfrister, som er beskrevet i ”Budget 2014, Det politiske arbejde i budgetlægningen”.

 

Udgangspunktet for budgetlægningen

Udgangspunktet for budgetlægningen er udover tidligere års budgetter også de visioner og mål, som kommunalbestyrelsen har vedtaget i Bornholms Udviklingsplan 2012. Hvis udviklingsplanen skal have betydning, må den indgå som et aktivt værktøj i den fremtidige planlægning – således også i budgetlægningen.

Der skal udarbejdes årlige handlingsplaner, som viser, hvordan Bornholms Regionskommune udmønter visionerne og målene i udviklingsplanen. Det er målet, at arbejdet med den årlige handlingsplan bliver en integreret del af budgetlægningen, da indholdet i de to arbejder for en stor dels vedkommende er sammenfaldende, og da integrationen vil være med til at fastholde opmærksomheden på de retninger, som er udpeget i udviklingsplanen.

 

Budgetseminarer

Der vil blive holdt tre budgetseminarer i budgetprocessen. Som noget nyt vil materialet til seminarerne være elektronisk og dermed ikke blive fremsendt på papir.

Det første budgetseminar holdes ultimo februar. Udgangspunktet vil være Bornholms Udviklingsplan, handlingsplanen for 2013 samt Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding om rammer, forventninger og krav til udvalgenes budgetarbejde.

Budgetseminar 2 holdes medio juni med udgangspunkt i udvalgenes oplæg til handlingsplan og i et administrativt oplæg til økonomiske prioriteringer for 2014, som forinden har været drøftet i udvalgene.

Budgetseminar 3 ultimo august er forbeholdt forhandlinger om budget 2014.

 

Statusmøder

Borgmesteren vil deltage i fagudvalgenes møder primo april for at få en status på det enkelte udvalgs budgetarbejde.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. maj deltager alle udvalgsformænd i et fællesmøde for at få et overblik over det samlede budgetarbejde indtil dato.

 

MED-hovedudvalget

MED-hovedudvalget har ønsket, at fællesmødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget lægges tættere på budgetseminar 1, og at mødet med kommunalbestyrelsen lægges umiddelbart før budgetseminar 3.

MED-hovedudvalgets ønske har været forsøgt imødekommet. Fællesmødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget ligger således 2 uger efter budgetseminar 1.

Mødet med kommunalbestyrelsen er dog lagt forud for det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni, da det er det sidste kommunalbestyrelsesmøde inden budgetseminar 3.

 

Tidsplan

Nedenfor følger tidsplanen for det overordnede politiske niveau. De enkelte udvalg bør som nævnt planlægge en proces for udvalgets eget budgetarbejde, der tager højde for de aktiviteter, opgaver og tidsfrister, som er beskrevet i ”Budget 2014, Det politiske arbejde i budgetlægningen”.

 

Dato/ periode

Beskrivelse af aktivitet

Aktør

23. januar

Budgetvejledning for 2014 vedtages

ØKE

20. februar

Udmelding om rammer samt forventninger og krav til udvalgenes budgetarbejde

ØKE

26. februar

Budgetseminar 1: drøfte udmeldingen fra ØKE og betydningen for udvalgenes arbejde i budgetprocessen

KB

Februar – maj

Ud fra de forventninger og krav, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har meldt ud, arbejder udvalgene med input til handlingsplanen samt forslag til anlæg samt drøfter et administrativt oplæg til økonomiske prioriteringer

Alle udvalg

Marts – april

Dialogmøder

Fagudvalg

Marts – maj

Borgermøder

Borgere

13. marts

Fællesmøde mellem MED-Hovedudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKE, MHU

3. – 9. april

Borgmesteren deltager i udvalgenes møder for at få en status på budgetarbejdet

Fagudvalg og borgm.

17. april

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler befolkningsprognose og demografikorrektioner

ØKE

22. maj

Udvalgsformændene deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet for at få overblik over det samlede budgetarbejde indtil dato

ØKE, udvalgsform

7. juni

Frist for aflevering af oplæg til Økonomi og Analyse

Udvalg og direktion/ chefgruppe

Medio juni

Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2014

 

18. juni

Budgetseminar 2: drøfte den samlede økonomiske situation i 2014 samt hvilke forslag, der kan gå videre i processen

KB

27. juni 

Fællesmøde mellem MED-Hovedudvalget og kommunalbestyrelsen

KB, MHU

12. august

Borgmesteren fremsender sit budgetforslag til kommunalbestyrelsen

Borgm.

13. august

Høringsfrist på udvalgenes budgetmateriale fra juni

MHU m.fl.

15. august

Temamøde for kommunalbestyrelsen og MED-Hovedudvalget, hvor der vil være en administrativ gennemgang af budgettet

KB, MHU

21. august

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

ØKE

21. august

Partierne fremsender ændringsforslag eller budgetforslag til Økonomi og Analyse og kommunalbestyrelsen 

Partierne

26.-27. august

Budgetseminar 3: drøftelse af den samlede økonomi og øvrige politiske prioriteringer

KB 

Uge 35/36

Gruppeformandsmøde: få præciseret elementerne i budgetforliget

Borgm. og gruppeformænd

September

Borgmestermøde i KL-regi

Borgm.

11. og 19. sept.

1. behandling af budgetforslaget

ØKE, KB

24. sept. kl. 8.00

Frist for fremsættelse af ændringsforslag. Denne frist gælder ikke for Økonomi- og Erhvervsudvalget 

KB

2. og 10. okt.

2. behandling af budgettet

ØKE, KB

Okt. – nov.

Dialogmøder

Fagudvalg

Nov. – dec.

Færdiggøre handlingsplanen for 2014

Udvalg, KB

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Budget 2014, Det politiske arbejde i budgetlægningen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Oplæg til Handlingsplan 2013

01.01.02P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Udviklingsplan blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. august 2012.

Udviklingsplanen indeholder kommunalbestyrelsens visioner og mål for Bornholms samlede udvikling. Realisering af udviklingsplanen sker gennem årlige handlingsplaner med beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen.

Handlingsplanen for 2013 er den første i rækken af handlingsplaner. Udover at vise, hvordan dele af udviklingsplanen konkret udmøntes i 2013, vil udviklingsplanen og handlingsplanen komme til at indgå som aktive værktøjer i den kommende budgetproces og på den måde være med til at sikre sammenhæng mellem budgetlægningen, øvrig planlægning og udviklingsplanen.

I 2012 blev der afholdt fire lokale borgerdialogmøder og ét ø-dækkende. De forslag som kom frem på møderne fra foreningen Vores Bornholm og borgere i øvrigt er behandlet og indgår i denne sagsfremstilling.

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at

a.       oplægget til handlingsplanen (bilag 1) godkendes

b.      forslag fra borgermøderne, som er i gang (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen

c.       forslag fra borgermøder, som indgår som inspiration (bilag 3), drøftes med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om det enkelte forslag skal:

1.         indgå i handlingsplanen for 2013, eller

2.         afvente stillingtagen i forbindelse med proces for handlingsplan og budget for 2014, eller

3.         helt udgå

d.      forslag fra borgermøderne, som ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4) tages til efterretning

e.       forslag fra borgermøder, som vedrører eksterne aktører (bilag 5), tages til efterretning

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales, idet pkt. 2 i indstillingens pkt. C anbefales, dog overføres forslag 2.42 fra bilag 3 til bilag 1.

 

Sagsfremstilling

I oplægget til handlingsplanen for 2013 (bilag 1) indgår politisk besluttede opgaver, initiativer, projekter mv., som er besluttet iværksat eller fortsætter i 2013. Det betyder, at en del af de nævnte initiativer kommer fra budget 2013, og dertil er der suppleret med øvrige politiske beslutninger primært fra kommunalbestyrelsen og udvalgene.

 

For en del af initiativerne i oplægget gælder, at konkretiseringen af selve opgaven først lige er begyndt og vil fortsætte ind i starten af 2013.

 

Ud over de initiativer, som er med i oplægget, foregår der mange ting i den daglige drift og udvikling, som i høj grad også er med til at understøtte kommunalbestyrelsens visioner og mål. Det vil dog være meget omfattende at beskrive alle disse ting. Det vigtige er, at der i den daglige drift arbejdes i de retninger, som er udpeget af kommunalbestyrelsen. Det kan de tilbagevendende dialogmøder mellem virksomheder og fagudvalg være med til at sikre og holde fokus på. Her har virksomhederne mulighed for at fortælle fagudvalgene, hvad der arbejdes med, og hvilke udfordringer, der er for de enkelte områder.

 

Beskrivelserne i oplægget til handlingsplanen er holdt i en kort form, og der vil i den endelig handlingsplan blive indsat links til relevante dokumenter, hvor der kan læses mere. Det kan fx være links til den relevante sagsfremstilling, politik, element i budgettet og lignende.

 

Forslag fra borgerdialogmøder i 2012

De forslag, som fremkom på borgerdialogmøderne i 2012, er blevet vurderet i områder og stabe, og er inddelt i fire kategorier:

·        Forslag, der allerede arbejdes med (bilag 2)

·        Forslag, der kan indgå som inspiration til prioritering i de politiske beslutningsprocesser (bilag 3)

·        Forslag, der ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4)

·        Forslag, hvor Bornholms Regionskommune ikke har handleforpligtelsen. Handleforpligtelsen ligger hos eksterne aktører (bilag 5)

 

Som det fremgår af indstillingen, foreslår direktionen, at de forslag, som der allerede arbejdes med (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen, mens der tages konkret politisk stillingtagen til de enkelte forslag i bilag 3.

 

Den videre behandling af handlingsplanen for 2013

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Økonomiske konsekvenser

For flere af initiativerne er der taget stilling til de økonomiske konsekvenser i forbindelse med beslutningen. For andre af initiativerne gælder, at der må ses på de økonomiske konsekvenser i forbindelse med en konkret beslutning om igangsættelse af det enkelte initiativ.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Oplæg til Handlingsplan 2013 (PDF)

2.
Forslag der arbejdes med i BRK (PDF)

3.
Forslag til inspiration (PDF)

4.
Forslag der er ulovlige (PDF)

5.
Forslag eksterne aktører (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Evaluering af Lokalpuljen og eksisterende puljer til lokalområderne

00.01.00G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Evaluering af Lokalpuljen og de eksisterende puljer til lokalområderne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller at

·         Lokalpuljen og de eksisterende puljer til lokalområderne evalueres herunder om lokalpuljens mål stemmer overens med intentionen med puljen og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets mål for 2012.

·         Evalueringen fremsendes til Kommunalbestyrelsen til orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Sagen genoptages i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget med henblik på en konkretisering af principperne for eksisterende puljer.

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af Lokalrådets kommissorium besluttede kommunalbestyrelsen, at de eksisterende puljer til lokalområderne skal fortsætte i 2012 og indgå i evalueringen af Lokalpuljen efter 1 år, dvs. i udgangen af 2012.

Eksisterende puljer (netto)

2011

2012

Tilskud til Borgerforeninger

303.909

309.379

Det Maritime Hasle (2012)

49.730

50.701

Strandrensning

23.760

26.312

Juleudsmykning

206.870

195.647

Aa.I.F. – vanding af blomsterkasser          

15.000

15.000

SYTE – pasning af plakatsøjler                 

12.000

12.000

ASTE – tømning af affaldsstativer i Allinge

5.000

5.000

I alt

616.269

614.039

 

Lokalpuljen (Inkl. besparelse 100.000 kr.)

 

409.000

 

Lokalpuljen blev besluttet med perspektivet på borgerinddragelse og kommunalbestyrelsens vedtagne visioner for valgperioden 2010-2013.

         Et godt og aktivt liv for alle

         Bornholm som vidensamfund

         Grøn bæredygtig ø

         Økonomisk bæredygtig ø

 

Borgerinddragelsen handler blandt andet om at inddrage borgerne som ”medudviklere” i deres lokalområder, så sammenhængskraften i lokalsamfundene kan styrkes. Lokalpuljen er tænkt som en innovationspulje, der kan være med til at iværksætte nye initiativer i et lokalområde, som en gruppe borgere vurderer, kan være til gavn og glæde for borgerne i området.

 

I 2012 har Lokalrådet modtaget 24 ansøgninger, hvoraf de 8 har modtaget en bevilling. Ud af puljebeløbet for 2012 på netto 409.000 kr. er der blevet bevilliget for netto 226.320 kr. Puljen har i årets løb været annonceret på Bornholms Regionskommunes hjemmeside og nyhedsbrev samt i gratisavisen Rytterknægten.

 

Evalueringen skal forelægges kommunalbestyrelsen i januar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december 2012

1.
Lokalrådets Kommissorium (DOC)

2.
Oversigt over ansøgninger til Lokalrådet 2012 (DOC)

3.
Lokalrådets bevillingsoversigt 2012 (XLS)

4.
Oversigt over tilskud til borgerforeninger 2012 (XLSX)

5.
Tilskud til juleudsmykning (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Nordlandets Ridecenter - overdragelse af matrikel 24-d, Rø

04.08.00Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Nordlandets Ridecenter anmoder om overdragelse af matrikel 24-d, Rø eller forlængelse af lejekontrakt, der løber til 2020.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

    Sagen til udvalgets drøftelse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 5. december 2012:

Lejekontrakten anbefales forlænget til 2040.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Nordlandets Ridecenter S/I, Klemenskervej 61A, Rø ligger på kommunal jord, matrikel 24-d, Rø. Den daværende Allinge-Gudhjem Kommune erhvervede i 1984 grunden for kr. 50.000. Ridecentret indgik i 1985 lejeaftale med Allinge-Gudhjem Kommune gældende til 1. august 2020. Arealet er stillet vederlagsfrit til rådighed - jf. lejekontraktens § 2.

 

I deklarationen i tilknytning til skødet fremgår det blandt andet, at ejendommen inden 1 år, såfremt arealet ikke længere anvendes for formålet, herefter i ryddeliggjort stand skal afhændes i overensstemmelse med landbrugslovens regler til supplering af en landbrugsejendom i overensstemmelse med landbrugslovens regler.

 

Ridecentret har fremsendt anmodning om at få forlænget lejekontrakten udover 2020 - med uopsigelighed på en årrække gældende fra 1. aug. 2020, subsidiært at få overdraget jorden til kr. 0.

 

I en efterfølgende meddelelse er det præciseret, at Ridecentret prioriterer at få arealet overdraget og er indforstået med at afholde de omkostninger der er forbundet med overdragelsen.

Overdragelsesdato foreslås til 01.01.2013.

 

Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger at overdrage jorden til Ridecentret skal følgende fremgå af skødet:     

At Nordlandets Ridecenter respekterer de servitutter og andre byrder, som er tinglyst på ejendommen med henvisning til ejendomsblad i tingbogen samt lokalplan for området.

At Nordlandets Ridecenter erklærer at ejendommen anvendes til foreningsvirksomhed og serviceerhverv, der relaterer til centers virksomhed.

At eventuelt videresalg af ejendommen kun kan ske til samme formål, og med Bornholms Regionskommunes samtykke. Provenu ved salg vil tilfalde kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og Anelyse udtaler, at såfremt der er lejeindtægter, skal Fritid & Kultur forholde sig til den manglende indtægt.

 

Chefjuristen udtaler, at udgangspunktet er, at kommunal fast ejendom skal sælges til markedsprisen.

Såfremt kommunen kan yde støtte til en institution eller lignende, kan ejendommen dog sælges til en pris, der ligger under markedsprisen. Kommunen kan også vælge vederlagsfrit at overdrage ejendommen til den pågældende institution, såfremt der er ønsker om dette.

 

Det er følger af fondsmålet og vedtægterne i øvrigt, at regionskommunen lovligt vil kunne yde støtte til den pågældende institution, og salg kan derfor også ske til under markedsprisen, ligesom overdragelse kan ske vederlagsfrit. Det bemærkes, at arealet også hidtil er blevet stillet vederlagsfrit til rådighed.

 

Grundværdien for matrikel 24-d er oplyst til kr. 49.500.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december 2012

1.
Matrikelkort 24-d, Rø (PDF)

2.
Anmodning om forlængelse af lejekontrakt eller om overtagelse af jord Matr. nr.24-d, Rø (PDF)

3.
Lejekontrakt (PDF)

4.
VEDTÆGTER Center.docx (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Klemensker Fritidshus driften aug. 2011 til sep. 2012.

82.00.00G00-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

09-01-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

 

 

Resumé

Efter salg af Klemensker Fritidshus søges frigjort beløb af salgssum til drift i perioden 1/8 2011 til 15/9 2012 kr. 42.259

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

At udgifterne til driften af Klemensker Fritidshus frem til salgstidspunktet tilføres udvalgets budget, idet dette sker ved en regulering af budgetoverførslen til 2013

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 9. januar 2013:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2010, at Klemensker Fritidshus frigives til salg og at ungdomsskolens aktiviteter overflyttes til Klemensker skole.

Huset blev ryddet, og Ungdomsskolen og Væveloftet er flyttet til Klemensker skole.

Idet budgettet for Fritids- og Medborgerhuse blev reduceret med kr. 50.000 fra 2011 ansøges om overførsel af beløb til drift for perioden 1/8 2011 til 15/9 2012

Udgifterne er opgjort til:

For 2012                       kr. 27.259

For 2011 1/8-31/12        kr. 15.000  anslået(samlet forbrug i 2011 til drift 62.287)

I alt                               kr. 42.259

Et øget forbrug på drift for fritids- og medborgerhusene medfører reduceret bevilling til vedligeholdelse af husene.

Bevilling for fritids-og medborgerhuse for 2012 er anvendt fuldt ud.

Økonomiske konsekvenser

Driftsbudgettet til Klemensker Fritidshus er nulstillet fra 1/8 2011, og der har således ikke været budget til driften frem til salgstidspunktet. Bevillingen for fritids- og medborgerhuse for 2012 er anvendt fuldt ud, hvorfor udgifterne ikke kan holdes inden for denne bevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

24.00.00K02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden (det kommunale tilsyn) vedrørende Vej og Park Bornholms anvendelse af overskudskapacitet / udførsel af opgaver for private.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at orienteringen om udtalelsen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til ØKE/KB

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Orientering givet og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Dansk Byggeri har anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere, om Bornholms Regionskommune handler i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at udføre mindre vedligeholdelsesopgaver, foretage snerydning og pleje af grønne arealer for private kunder og ved at anlægge en parkeringsplads for et privat aktieselskab.

Statsforvaltningen Hovedstaden har på denne baggrund udtalt, at det vurderes at overskudskapaciteten hos Vej og Park Bornholm ikke opstået utilsigtet, og at der ikke er oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at overskudskapaciteten i Vej og Park ikke kan elimineres eller reduceres væsentligt ved en anden tilrettelæggelse af arbejdet.

Statsforvaltningen finder derfor ikke, at Bornholms Regionskommune (Vej og Park Bornholm) kan udføre mindre vedligeholdelsesopgaver eller foretage snerydning og pleje af grønne arealer for private. Tilsynet finder heller ikke, at Vej og Park Bornholm kan anlægge en parkeringsplads for et privat aktieselskab.

 

Det er herefter statsforvaltningens vurdering, at Bornholms Regionskommunens (Vej og Park Bornholms) aktiviteter for private ikke er i overensstemmelse med kommunalfuldmagts- reglerne.

Statsforvaltningen har anmodet Bornholms Regionskommune om en redegørelse for, hvordan kommunen vil bringe administrationen i Vej og Park Bornholm i overensstemmelse det af statsforvaltningens tilkendegivne.

 

Der arbejdes i administrationen på en redegørelse (svar) til statsforvaltningen.

 

Statsforvaltningens udtalelse er vedlagt som bilag.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bornholms Regionskommunes svar er afsendt til Statsforvaltningen den 24. december 2012, og er vedlagt som bilag.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Afgørelse fra Tilsynet i Statsforvaltningen Hovedstaden 02.11.2012 (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

2.
Tilbagemelding vedr. overskudskapacitet - j.nr. 2010-613/714 (MSG)

3.
Opsigelser af arbejder for private (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Godkendelse af takster for Bornholms Vand A/S og Klemensker Vandværk

13.02.00S55-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

12

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I følge Vandforsyningsloven skal takster for levering af vand fra almene vandværker være godkendt af kommunen.

Store vandværker (indvinding>200.000 m3) er endvidere omfattet af Vandsektorloven, hvilket betyder, at Forsyningssekretariatet fastsætter et prisloft for vandværket.

Teknik & Miljø har modtaget forslag til takster 2013 fra Klemensker Vandværk og Bornholms Vand, som begge er omfattet af Vandsektorloven.

Dermed er der behandlet takster for alle Bornholmske vandværker, bortset fra Rønne Vand og Varme, som af regnskabstekniske grunde altid afleverer i april måned.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at taksterne godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Taksterne for Klemensker Vandværk godkendes. Udvalget ønsker ikke at godkende taksterne for Bornholms Vand A/S.

Per Ole Petersen afventer sin stillingtagen for så vidt angår taksterne for Bornholms Vand A/S og Torben Rønne-Larsen godkender områdechefens indstilling.

Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Udsat.

 

Sagsfremstilling

Baggrund.

Vandværker har monopol på salg af vand inden for deres område, og der skal derfor være en instans, der sikrer, at priserne er rimelige, og at der ikke sker en uhensigtsmæssig kapital-ophobning i selskabet.

For store vandværkers vedkommende varetages denne rolle af Forsyningssekretariatet, som ud fra selskabets driftsregnskab og budget fastlægger et prisloft for vandværket. Forsyningssekretariatet tager stilling til, hvilke beløb vandværket må indregne som drifts- og anlægsudgifter og bestemmer prisloftet således, at den forventede indtægt netop svarer til udgifterne.

Prisloftet beregnes som den tilladte indtægt delt med det forventede antal kubikmeter solgt vand i året.

Vandforsyningsloven lægger vægt på, at kommunen stadig er godkendelsesmyndighed. Kommunen skal ikke tage stilling til det samlede prisniveau, men kan kontrollere, at prisloftet er overholdt og vurdere, om taksterne er rimeligt fordelt på de forskellige taksttyper.

Takstblade og årsregnskaber kan ses i bilag, sammen med andet relevant materiale.

 

Klemensker Vandværk

Klemensker Vandværk ønsker blot en lille regulering, idet kubikmeterprisen nedsættes med 25 øre til 3,75 kr (takstblad bilagt). Øvrige takster fastholdes, dvs. fast årligt bidrag er 450 kr.

Ved nytilslutning betaler ejendommene fortsat 5-15.000, afhængigt af ejendomstype, som hovedanlægsbidrag, og dertil de faktiske udgifter som ledningsbidrag.

Regnskab er bilagt.

 

Bornholms Vand A/S

Bornholms Vand ønsker en stigning på 37 % i kubikmeterprisen fra 8,40 kr. til 11,43 kr. inkl. moms. Samtidig forøges rabatten for storforbrugere (>10.000 m3) med 2 kr., således at stigningen for disse kunder kun er fra 2,89 kr. til 3,41 kr. ekskl. moms. Det faste bidrag og tilslutningsafgiften er uændret.

Begrundelsen for stigningen er, at vandværket skal udføre en nødvendig renovering af store dele af ledningsnettet. Forsyningssekretariatet har godkendt denne anlægsudgift og prisloftet er overholdt med disse takster, jf. bilag

Teknik & Miljø anser fordelingen af taksterne for rimelig, idet det er opfattelsen, at de store erhvervskunder er mest følsomme overfor stigninger i vandpriserne. Private husholdninger i kloakerede områder betaler omkring 80 kr. pr. kubikmeter inklusive vandafledningsbidrag og afgifter. En stigning på 3,13 kr. pr. kubikmeter vil derfor procentuelt have en mindre effekt.

Teknik & Miljø anser det for positivt, at vandværket har valgt at fastholde tilslutningsafgiften på et relativt lavt niveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. januar 2013

1.
Takstblad Klemensker VV (DOC)

2.
Årsregnskab Klemensker VV (PDF)

3.
Takstblad Bornholms Vand (PDF)

4.
Årsregnskab Bornholms Vand (PDF)

5.
Budget Bornholms Vand (PDF)

6.
Prisloftsberegning Bornholms Vand (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til renovering af broer 2013

05.03.06S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2012 blev der besluttet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2013, herunder 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2013

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik & Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringer er foretaget med baggrund i generaleftersynsrapporten, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2005.

Som grundlag for den videre prioritering af brorenoveringerne er vedhæftet oversigt over brorenoveringer i perioden 2011-2015 samt notat vedrørende anbefalede broarbejder 2013-2016.

Renoveringen omfatter i 2013 følgende bygværker:

·         Bro 1064 – Ølenevej, totalrenovering

·         Bro 1078 – Havnegade, Allinge, renovering

·         Bro 1505 – Helligdomsvej, div. reparationer

·         Bro 1506 – Helligdomsvej, reparation af underskylninger

·         Bro 2039 – Mosevej, Nexø, akutte reparationer

·         Bro 2040 – Mosevej, Nexø, akutte reparationer

·         Bro 3028 – Kirkeskolevej, renovering

·         Særeftersyn og geotekniske undersøgelser på en række bygværker, der senere vil skulle istandsættes.

De samlede forventede udgifter vedr. broarbejder i 2013 er estimeret til 2.100.000 kr. jf. bilag. Derudover afsættes 400.000 kr. til rådgivning, generelle eftersyn, uforudsete udgifter mv.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 19.626.500 kr. og hertil kommer 3.122.780 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2013. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 22.749.280 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til renovering af broerne i 2013 vil beløbe sig til 2.500.000 kr.

Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. januar 2013

1.
Anbefalede broarbejder 2013 (PDF)

2.
Prioritering af brorenoveringer 2011-2015 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger vedr. projekt Graniteventyr og Hammerhavn 1, Mulighedernes Land

08.03.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om tillægsbevillinger til anlægsbevillinger vedrørende projekt Graniteventyr og Hammerhavn 1, idet Realdania ultimo september 2012 har bevilget yderligere netto ca. 1 mio. kr. til et trædæk, der sammenbinder de tre nye huse på Hammerhavn. Desuden har LAG Bornholm i projektperioden bevilget et tilskud på 325.000 kr. til projektet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 999.900 kr. (udgift) til projektet, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 6.594.275 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -1.324.900 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet, således at den samlede anlægsbevilling til tilskud herefter udgør -4.444.275 kr.

c)     at restbeløbet på 325.000 kr. tilføres de likvide midler, således at underskudsdækningen nedbringes fra 675.000 kr. til 350.000 kr.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

I Mulighedernes Land projektet Graniteventyr og Hammerhavn 1 blev nybyggeriet og molebyggeriet indviet hhv. den 28. juni og den 15. august 2012. Hermed var projektet i princippet afsluttet. I forbindelse med moleindvielsen blev rådgiver CUBO Arkitekter´s oprindelige forslag til belægning mellem de tre nye huse på havnen drøftet med Realdanias projektleder.

Efterfølgende har Realdania bevilget yderligere 1,212 mio. kr. til projektet, svarende til netto ca. 1 mio. kr. Tilskuddet er givet til at færdigøre det sammenbindende træ-dæk mellem bygningerne, etablere faste borde/bænke samt stolper til kombineret trafikregulering og cykelparkering i samme kvalitet som de øvrige nye tiltag på havnen.

Dermed skabes flere og bedre opholdszoner i området omkring byggeriet, bedre handicapadgang og de tre huses indbyrdes relation og volumen på havnen styrkes. Den oprindelige idé med udformningen af nybyggeriet på havnen færdiggøres således.

Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet senest tidligt forår 2013.

I forbindelse med projektgodkendelse og meddelelse af anlægsbevillinger til projektet i november 2010 udgjorde den manglende finansiering af projektet 675.000 kr., som foreløbigt, indtil resultatet af den videre fondssøgning kendtes, blev finansieret af de likvide midler som en slags underskudsdækning.

Efterfølgende har LAG Bornholm bevilget et tilskud på 325.000 kr. til projektet, hvorved underskudsdækningen nu kan nedskrives tril 350.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. november 2010 en anlægsbevilling på 5.594.375 kr. til projektudgifterne samt en anlægsbevilling på -3.119.375 kr. til tilskud til projektet.

 

Nedenstående økonomioversigt viser dels hvordan de oprindelige anlægsbevillinger var sammensat, og dels hvilke ændringer der er indeholdt i denne tillægsbevillingssag.

 

 

Opr. bev.

Korr. bev.

Ændring/TB

Projektindtægter/tilskud

 

 

 

Realdania

-3.175.000

-4.387.000

-1.212.000

Fondsafgift Realdania

555.625

767.725

212.100

I alt

-2.619.375

-3.619.275

-999.900

 

 

 

 

Kulturministeriet

-500.000

-500.000

0

LAG Bornholm

 

-325.000

-325.000

 

 

 

 

Projektindtægter/tilskud i alt

-3.119.375

-4.444.275

-1.324.900

 

 

 

 

Projektudgifter

 

 

 

Anlægsudgifter

5.594.375

6.594.275

999.900

(Merbevilling Realdania)

 

 

 

 

 

 

 

Projektudgifter i alt

5.594.375

6.594.275

999.900

 

 

 

 

De likvide midler tilføres

0

325.000

325.000

tilskuddet fra LAG Bornholm

 

 

 

 

 

 

 

Tillægsbevilling, netto

 

 

0

 

Projektindtægter/tilskud -1.324.900 kr.:

·         Realdania har tilkendegivet at bevilge et yderligere tilskud på netto -999.900 kr.

·         LAG Bornholm har tilkendegivet at bevilge et tilskud på -325.000 kr.

 

Projektudgifter 999.900 kr.:

·         Udgiftsbudgettet forøges med 999.900 kr., svarende til mertilskuddet fra Realdania

 

Finansiering:

·         Restbeløbet på 325.000 kr. tilføres de likvide midler, således at underskudsdækningen nedbringes fra 675.000 kr. til 350.000 kr.

 

Projektet forløber planmæssigt og de samlede anlægsbevillinger forventes overholdt. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Lokalplan nr. 070 forslag til et nyt sommerhusområde syd for Allinge

01.02.05P16-0114

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-01-2013

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget Indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik og Miljøudvalget har den 10. januar 2012 besluttet, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag, der skal muliggøre udlægning af et nyt sommerhusområde med op til 11 sommerhusgrunde syd for Allinge. Teknik & Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag nr. 70 for et nyt sommerhusområde syd for Allinge, som skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at lokalplanforslaget nr. 070 for et sommerhusområde syd for Allinge vedtages

b)     at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. januar 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Det nye sommerhusområde blev udlagt ved et landsplandirektiv i 2010 sammen med 7 andre områder på Bornholm.

 

Hensigten med denne lokalplan er således at overføre arealet fra landzone til sommerhusområde, så det kan udnyttes til sommerhusbebyggelse.

 

Det nye sommerhusområde omfatter et areal på ca. 1,6 ha, som ligger umiddelbart syd for Allinge by og i tilknytning til et eksisterende sommerhusområde. Området anvendes i dag til landbrugsformål og fremstår i dag som en åben græsmark, beliggende på en nordøstvendt skråning med fald mod havet.

 

Landsplansdirektivet er vedtaget med nogle begrænsninger, der er indarbejdet i lokalplanforslaget. Der må kun udstykkes 11 sommerhusgrunde inden for området og bebyggelsen skal begrænses til en etage.

 

Derudover er bebyggelsesprocenten fastlagt til 15 og den maksimale bygningshøjde til 5 m. Grundene kan udstykkes med en minimum grundstørrelse på 1200 m², så området vil fremstå som et traditionelt sommerhusområde.

 

Bestemmelserne omkring bebyggelsens ydre fremtræden giver mange valgmuligheder, da der ikke er bestemmelser om hvilke materialer de ydre bygningsfacader skal udføres i. Der er til gengæld bestemmelse om, at bygningernes facader skal holdes dæmpede nuancer. Tage skal holdes i mørke farver eller udføres som organiske grønne tage.

 

Ansøgeren har fået udarbejdet en række skitser og visualiseringer med forslag til udstykningsplan og vejføring, som Teknik & Miljø har anvendt som grundlag for udarbejdelsen af lokalplanforslaget. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. januar 2013

1.
Lokalplanforslag 70 for et nyt sommerhusområde syd for Allinge (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Dansk Supermarked har stillet planerne om en Føtex i bero

01.02.05K04-0076

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-11-2012

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Dansk Supermarked A/S har foreslået kommunen at igangsætte en planlægning, der kan gøre det muligt for selskabet at etablere et Føtex-varehus ved Nordre Kystvej i Rønne. På baggrund af dette ønske gennemførte Kommunalbestyrelsen en offentlig høring som grundlag for en eventuel beslutning om udvidelse af rammerne for detailhandel i Rønne. De indkomne høringssvar medførte, at kommunalbestyrelsen i november 2011 anmodede Dansk Supermarked om nærmere oplysninger forud for yderligere politisk stillingtagen til igangsættelse af en eventuel planlægning. Oplysningerne fra bygherren skulle blandt andet indeholde en redegørelse for varehusets mulige påvirkning af detailhandelsstrukturen på Bornholm. Dansk Supermarked A/S har meddelt Bornholms Regionskommune, at planerne om varehuset nu er stillet i bero.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at der udarbejdes en analyse af et sammenhængende område på Rønnes havnefront. Analysen skal danne grundlag for en politisk drøftelse af retningen på den forestående helhedsplanlægning af området.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 29. november 2012:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Orientering givet og sagen sendes videre til kommunalbestyrelsen til orientering.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 24. november 2011, på baggrund af en forudgående indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden, at anmode Dansk Supermarked A/S om oplysninger til brug for den politiske stillingtagen til en eventuel planlægning for et 3700 m2 stort varehus i Rønne. Oplysningerne skulle opfylde kravene i VVM-bekendtgørelsen og blandt andet redegøre for påvirkningen af Bornholms detailhandelsstruktur. Teknik & Miljø har gentagne gange rykket selskabet for et svar på anmodningen. Ved møde den 18. oktober 2012 har Dansk Supermarked nu meddelt, at selskabets planer om den påtænkte Føtex-butik er stillet i bero.

Ved samme møde fremlagde Dansk Supermarked A/S ønske om at Bornholms Regionskommune i stedet tilvejebringer en lokalplan, der gør det muligt at etablere en Netto-butik på 1400-1500 m2 på den samme grund ved hjørnet af Remisevej og Nordre Kystvej, som selskabet oprindeligt ønskede anvendt til en Føtex-butik på 3700 m2.

 

UTeknik & Miljøs bemærkninger

Etablering af en dagligvarebutik på 1400-1500 m2 forudsætter - i modsætning til det oprindeligt ønskede store varehus - ikke VVM-redegørelse, da en sådan butik ikke antages at medføre en væsentlig påvirkning af detailhandelsstrukturen på Bornholm.

Planlægning for en butik af den pågældende størrelse forudsætter heller ikke, at rammen for butiksareal i Rønne udvides. Den nuværende uudnyttede ramme på 5000 m2 vil i princippet kunne rumme både den ønskede dagligvarebutik samt den udvidelse af Snellemarkscentret, som Bornholmsinvest I/S har bebudet, at selskabet arbejder for at realisere.

Området ved Nordre Kystvej er ikke lokalplanlagt, men blot udlagt i kommuneplanen til centerformål, hvilket blandt andet kan være butikker. Der er i kommuneplanen ikke taget nærmere stilling til indholdet i en kommende lokalplan for området, eller hvordan det skal bebygges og trafikbetjenes. Hvis området skal lokalplanlægges til den størrelse dagligvarebutik, som Dansk Supermarked nu foreslår, skal der først tilvejebringes en lokalplan, der redegør for sådanne forhold.

Det aktuelle areal er ejet af Rønne Havn A/S, som ikke har tilkendegivet ønske om at området ønskes anvendt til en dagligvarebutik. Det forhold, at arealet er udlagt i kommuneplanen til centerformål, giver hverken grundejeren eller en bygherre sikkerhed for, at en fremtidig lokalplan for området får det af ham ønskede indhold.

Teknik & Miljø foreslår, at der som grundlag for en lokalplanlægning af den omtalte grund på hjørnet af Remisevej og Nordre Kystvej, udarbejdes en helhedsplan for et område, som strækker sig fra Snellemarks udmunding i Munch Petersensvej, langs Nordre Kystvej og frem til Nørrekåsområdet med stranden og lystbådehavnen. Dette område vil kunne ændres radikalt, da det i trafikplanen er forudsat, at den gennemkørende trafik fremover skal flyttes fra Nordre Kystvej og ud på Bådehavnsvej. Endvidere formodes det, at det inden for få år er muligt at frigøre det areal på hjørnet af Nordre Kystvej og Vesthavnsvej som i øjeblikket rummer tankstation og kiosk. Og endelig rummer området mellem Remisevej og lystbådehavnen, som i øjeblikket anvendes til parkering af rutebiler, et stort og uudnyttet potentiale for rekreative funktioner og forskønnelse af bybilledet.

Det foreslås, at Bornholms Regionskommunes vision for planlægningen af området bliver, -

-        at Rønne bys havnefront får et så attraktivt præg som muligt, så de færgerejsende til Bornholm modtages af en ø og en by med et præsentabelt ankomstareal

-        at der bliver skabt bedre funktionel og visuel kontakt mellem bycentret og de rekreative områder omkring Nørrekås

-        at områdets fremtidige indretning tilfører Rønne by nye oplevelsesmuligheder og funktioner

Forud for en nærmere stillingtagen til planlægningen af området foreslår Teknik & Miljø, at der udarbejdes en rumlig og funktionel analyse af områdets muligheder og begrænsninger, herunder vurdering af mulige størrelser og placeringer af eventuelle nye bygninger. Analysen kunne eksempelvis munde ud i at anvise to-tre principielt forskellige scenarier for områdets fremtidige indretning, anvendelse og bebyggelse samt en indledningsvis belysning af mulighederne for medspil fra interessenterne. Når resultatet af et sådant arbejde foreligger, vil der være grundlag for en politisk drøftelse af retningen for en mere konkret planlægning af området.

 

Økonomiske konsekvenser

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på mødet den 29. november 2011 den disponible anlægspulje til veje for 2012, og besluttede at afsætte 800.000 kr. til en planlægning af trafikafvikling ved og omkring Rønne Havn.

Det foreslås, at udgiften til udarbejdelsen af ovennævnte analyse - der anslås at være på 150.000 kr. - afholdes i forbindelse med planlægningsarbejdet af trafikafvikling ved og omkring Rønne Havn. Der vil blive ansøgt om særskilt bevilling i en senere dagsorden.

 Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. november 2012

1.
Referat fra KB-møde 29. nov. 2011 (DOC)

2.
Referat fra møde med Dansk Supermarked vedr. ønsker om planlægning for en Netto på Rønne Havn (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anmodning om forlængelse af underskudsgaranti til Fonden Bornholms Lakseklækkeri

24.04.00Ø40-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Bestyrelsen for Fonden Bornholms Lakseklækkeri anmoder om en 1-årig forlængelse af den underskudsgaranti, Økonomi- og Erhvervsudvalget gav ved sit møde 24. august 2011. Underskudsgarantien dækker for træk på kassekreditten på beløb over 500.000 kr. og op til 1 mio. kr. Lakseklækkeriets likviditetsbudget for 2013 viser et kassekreditbehov på max. kr. 943.155, og Lakseklækkeriets bankforbindelse har betinget sig en garanti på det beløb, der overstiger kr. 500.000.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren anbefaler, at underskudsgarantien forlænges med et år frem til og med 2013, og at beløbet fortsat står under muligt træk på erhvervsfremmemidlerne.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Lakseklækkeriets aktiviteter siden 2010 har været koncentreret om aktiviteter under projektet ”Baltisk uddannelsescenter for Akuakultur”, hvortil der samlet er bevilget ca. 1,8 kr. fra Vækstforums regionale udviklingsmidler og LAG Bornholm. Under dette projekt er der bl.a. blevet arbejdet med

-         Udvikling af en professionsbacheloruddannelse i akvakultur

-         Udvikling af et gymnasieforløb med vand som omdrejningspunkt

-         Udvikling af en akvakulturteknikeruddannelse

-         Internationalt kursusforløb for universitetsstuderende

-         Internationalt kursusforløb for efteruddannelse af ansatte i akvakulturbranchen

-         Udvikling af bæredygtig udnyttelse af spiselig tang

-         Forskningsprojekter med det overordnede formål at nedbringe mængden af antibiotika, der anvendes i danske dambrug og havbrug

 

I maj 2012 blev der holdt et fremtidsværksted på lakseklækkeriet, hvor forslag til fremtidige aktiviteter blev diskuteret med deltagelse af en række aktører fra fiske- og algeproduktion, forskning, akvakulturuddannelse samt formidling. Lakseklækkeriet har arbejdet videre med disse forslag og vurderer selv, at de har mange aktiviteter i gang til at sikre fremtidige aktiviteter på klækkeriet, der vil kunne danne grundlag for en bæredygtig økonomi.

 

Fremtidige aktiviteter

Som fremtidige aktiviteter under uddannelsesprojektet opererer Lakseklækkeriet med samarbejde med bl.a. Foreningen Dansk Akvakultur samt foreningen Smagen af Danmark om en række kursusforløb. Der er også planlagt en workshop primo marts 2013 om bæredygtig udnyttelse af tang fra Østersøen – specielt rettet mod interesserede partnere fra B7-netværket. Og der er planlagt kursusforløb om tang målrettet dels de bornholmske fødevareproducenter og dels kokkeleverne på Campus Bornholm.  

 

Som fremtidige aktiviteter, der ventes iværksat, uden for uddannelsesprojektet kan nævnes en række forskningsprojektet omkring vacciner til fisk, muligheden for at blive et fiskeriudviklingscenter, der kunne støtte fiskerne i at udvikle fiskeriet, samt være med til at udvikle en ”havportal”, hvor interesserede kan studere livet under vandoverfladen omkring Bornholm.

 

Den måske største fremtidssikring for Lakseklækkeriet er en satsning på produktion af laks og ørred til videreopdræt i havbure, som Dansk Akvakultur synes at være interesserede i at realisere på udvalgte steder omkring Bornholm.

 

Etableres der havbure omkring Bornholm, vil disse kunne være en fast aftager af lakse- eller ørredyngel fra Lakseklækkeriet, hvilket ventes at give klækkeriet en stabil økonomi og muligheden for at ansætte flere folk.

 

Vurdering

Det vurderes samlet set, at det vil være fornuftigt at sikre Lakseklækkeriets drift i 2013, mens mulighederne for at realisere opdræt i havbure omkring Bornholm undersøges.

Økonomiske konsekvenser

Lakseklækkeriet har i dag et kreditmaksimum på kr. 1.000.000. Kreditten er ydet mod kommunens garanti for de yderste kr. 500.000.

Likviditetsbudgettet for 2013 viser et kassekreditbehov på max. kr. 943.155.

Lakseklækkeriets bank har meddelt, at kreditten vil blive nedskrevet til kr. 500.000, medmindre kommunen er villig til at forlænge aftalen

Regionskommunens risiko er fortsat at tabe de penge, der bliver trukket på kassekreditten ud over de første 500.000 kr., som banken står inde for – såfremt Lakseklækkeriet lukker. Midlerne er indregnet under kommunens erhvervsfremmepulje.

Ved en lukning af Lakseklækkeriet, er det Regionskommunen, der som ejer af bygningerne, står med aktiverne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Statusrapport for aktiviteter (PDF)

2.
Revisorerklæring for 2013-budget (PDF)

3.
Skrivelse fra banken (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

18  Omlægning til økologi i de kommunale køkkener på Bornholm

82.10.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Til kvalificering af beslutningsgrundlaget for en eventuel økologisk omlægning af regionskommunens madproduktion er udarbejdet en screening af omlægningspotentialet. Med afsæt i screeningens resultater og anbefalinger såvel som administrative bemærkninger skal det drøftes og besluttes om BRK vil indlede et samarbejde med Københavns Madhus og ansøge om omlægningsstøtte i Fødevareministeriet pr. 15. februar 2013.

 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren anbefaler

at BRK indleder et samarbejde med København’s Madhus og ansøger Fødevareministeriet om økologisk omlægningsstøtte med ansøgningsfrist d. 15. februar 2013. Ansøgningen til fødevareministeriet forudsætter, at der er fundet en hensigtsmæssig løsning i forhold til DeViKas rolle i projektet (jævnfør bilag) og at der, som en del af projektet, vil blive arbejdet med at koordinere den økologiske omlægning med det nuværende leve-bo-miljø koncept på ældreområdet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales, idet udvalget fortsat ønsker at fremme konceptet for leve-bo-miljøer.

 

 

Sagsfremstilling

Som led i visionen om Bornholm som grøn bæredygtig ø, har kommunalbestyrelsen i Bornholms Udviklingsplan 2012 besluttet at øge andelen af økologi i den kommunale madproduktion svarende til 60 %.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 20.9.2012 at gennemføre en forundersøgelse, der skal afdække muligheden for, at regionskommunen gennem en projektpartner kan ansøge Fødevareministeriet om omlægningsstøtte pr. 15. februar 2013.

Københavns Madhus har som konsulent udarbejdet en screeningsrapport (bilag 1), der redegør for 1) den nuværende økonomi, forbrug og køkkenstatus i organisationens institutioner 2) potentialet; muligheder og udfordringer ved en økologisk omlægning indenfor det eksisterende kostbudget, i de enkelte institutioner såvel som i regionskommunen som helhed og 3) forslag til den videre proces for en eventuel omlægningsproces i BRK.

Af screeningsrapporten fremgår, at det er en forudsætning for at komme med i ansøgningsrunden i februar 2013 at BRK opstiller et realistisk og tilpas ambitiøst mål for den økologiske omlægning af regionskommunens køkkener, svarende til regeringens mål på 60 %.

Det er Københavns Madhus’ vurdering, at de nuværende ressourcer er tilstrækkelige til at kunne tilbyde både økologisk og kulinarisk attraktiv mad. Med de nuværende madtilbud og indenfor de eksisterende økonomiske rammer, kan BRK sætte et mål om minimum 60 % økologi i det samlede fødevareindkøb. Det svarer til en fremgang fra de nuværende 6 % økologiske indkøb til 63 %. Der er forskel på de enkelte institutionstypers potentiale. Økologiprocenten indenfor ældremadsområdet vil have stor indflydelse på den samlede økologiprocent, da ældremadsområdet udgør 47 % af regionskommunens samlede fødevareindkøb, hvor fx børnemaden alene udgør 7 %.

 

På baggrund af den udførte screening af Bornholms Regionskommunes ca. 50 køkkener anbefaler Københavns Madhus, at et omlægningsprojekt med mål om 60 % økologi bliver gennemført og planlagt til at løbe over en periode på 2-3 år.

 

Det er Københavns Madhus’ anbefaling, at BRK forud for en ansøgning

1.      påbegynder en politisk afklaring af, hvad Bornholm vil med den offentlige mad i fremtiden og at den økologiske omlægning tænkes sammen med ernæringsmæssige aspekter

2.      afklarer DeViKa’s rolle i omlægningsprojektet, jævnfør DeViKa’s nuværende aftale med Ålborg Universitet om uddannelse af medarbejdere i økologi. DeViKa er en helt afgørende medspiller i den økologiske omlægning, da de samlet set står for 40 % af indkøbet.

 

Københavns Madhus anbefaler, at BRK som en del af projektet

3.      medtænker en forsyningsstrategi, så der kommer et klart fokus på lokalt producerede økologiske varer, ligesom der bør arbejdes på at sikre en sammenhæng mellem økologiomlægningen og kommunens ønske om CO2 neutralitet.

4.      får udarbejdet en analyse, der mere grundlæggende ser på fremtidsperspektivet og mulighederne for Bornholms offentlige mad og med afsæt heri afklarer, hvad Bornholm samlet set vil med de offentlige måltider.

5.      afklarer om regionskommunen ønsker at samarbejde med Campus Bornholm i processen med en økologisk omlægning.

6.      afklarer om økologiprojektet også skal være et udviklingsprojekt, der vil gøre den offentlige mad til en vigtig del af den ’Grønne ø’, både hvad angår velsmag, lokale varer og sundhed.

7.      ser på den samlede ældremadsproduktion og udtænker et fremtidigt koncept for ældremaden i leve-bo miljøerne, og hvad det kræver i forhold til økonomi, organisation, faglighed mm.

8.      afklarer hvilken ambition der skal være i forhold til børne- og skolemaden samt i kantiner

 

 

Administrative bemærkninger

Chefgruppen opfordrer til, at følgende forhold medtænkes i beslutningen om at ansøge ministeriet om omlægningsstøtte, svarende til 60 % økologi:

 

Ad 1) Der pågår pt. arbejde med udviklingen af en mad- og måltidspolitik på ældreområdet. 

Ad 2) Hvis aftalen med Aalborg Universitet kan annulleres skal sikres fuld kompensation til virksomheden.

Ad 3) Der er ikke noget til hinder for at øge økologiandelen i den nuværende SKI-aftale. Blot dette sker efter gældende regler og uden en favorisering af de lokale fødevareproducenter. Kommunalbestyrelsen har i udviklingsplanen et mål om at stimulere væksten for lokale virksomheder. Hvis dette mål skal tilgodeses forudsætter det derfor, at der opstilles objektive kriterier, som de lokale producenter kan honorere.

Ad 4) Ønskes en samlet løsning for den offentlige mad bør de private leverandører medtænkes.

Ad 5) Overvejelser om evt. ekstraomkostninger ved transport af økologiske fødevarer til Bornholm indgår ikke i screeningsrapporten. Det kan derfor vise sig at blive dyrere at sikre en økologisk leverance, end forudsat. Muligheden for at skabe den nødvendige volumen, fx gennem samarbejde med Campus Bornholm og Bornholms Hospital (indkøb - ikke produktion) er muligvis til stede da Campus Bornholm påtænker at omlægge deres madproduktion til økologi og Bornholms Hospital allerede har modtaget støtte til en omlægning. Denne mulighed er dog endnu uafklaret.

Ad 6) Omlægningsstøtten fra Fødevareministeriet er ikke den eneste vej til at øge økologien i BRK. Mere økologi kan alternativt opnås gennem bevidst brug af udbuds- og indkøbsaftaler, en dialog med de lokale fødevareproducenter om omlægning til økologi og lokale leverancer (evt. i samarbejde med Campus og Bornholms Hospital) såvel som gennem et ledelsesmæssigt fokus og tilskyndelse til at indføre mere økologi – fx en egentlig økologi-strategi med konkrete handlinger forankret i udvalg og virksomheder. Fravælges samarbejdet med Københavns Madhus om en ansøgning om omlægningsstøtte, er der allerede taget initiativer til øget økologi via DeViKa’s samarbejde med Aalborg Universitet om økologisk omlægning.

Ad 7) Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at organisere livet i plejeboligerne efter leve- og bo miljøkonceptet. Målet er, at sikre borgerne ret til selvbestemmelse efter devisen længst muligt i eget liv. En bekymring kan være, at en eventuel økologisk omlægning og centralisering af kommunens madproduktion vil kollidere med denne beslutning. 

 

Økonomiske konsekvenser

I Københavns Kommune har erfaringer vist, at forbruget og madproduktionen i køkkenerne kan omlægges indenfor de eksisterende økonomiske rammer, hvorfor indsatsen er udgiftsneutral. Målet med en eventuel omlægning i regionskommunen er tilsvarende, at den skal være udgiftsneutral. Screeningsrapporten afdækker således, hvilken økologiprocent der vil kunne opnås i de enkelte institutioner og i regionskommunen som helhed indenfor det eksisterende budget.

 

Hvis regionskommunen vælger at indgå en samarbejdsaftale med Københavns Madhus om et omlægningsprojekt, er det Madhuset, der har ansvar for at gennemføre uddannelse af medarbejdere og/eller kampagnetiltag. Med aftalen forpligter regionskommunen sig til at bakke op om omlægningen, at give medarbejderne fri til at deltage i undervisningen og til at distribuere kampagnematerialet. Hertil kommer ressourcer til nedsættelse af en lokal projektorganisation, der dog forventes finansieret gennem projektmidler fra ministeriet.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
bilag 1: Notat Bornholm (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Afrapportering af borgerpanelundersøgelse om frivillighed

00.13.00P05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Regionskommunens elektroniske borgerpanel er denne gang blevet spurgt om deres forhold til frivilligt arbejde. Undersøgelsen er dels en afdækning af det frivillige arbejdes udbredelse og form, dels en holdningsundersøgelse, hvor borgerpanelet svarer på spørgsmål om blandt andet forholdet mellem frivilligt arbejde og offentlig opgavevaretagelse.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at rapporten drøftes og tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Danskerne arbejder meget inden for det frivillige område, og danskerne er generelt positivt stemt over for det frivillige arbejde. 1,9 mio. danskere over 16 år var i løbet af 2010 engageret i frivilligt arbejde. Dertil kommer, at 68 % af danskerne ville engagere sig, hvis de blev spurgt (Socialministeriet, 2011). Danskerne er indstillet på at yde en indsats for samfundet, der rækker ud over deres almindelige arbejde.

Det frivillige arbejde favner utrolig bredt både i forhold til opgaver og arbejdsområder, og mange af de frivillige er frivillige flere steder.

Det frivillige arbejde har fået megen opmærksomhed gennem de seneste år, især i relation til det pres den offentlige sektor er sat under. Der er udgivet mange debatbøger og -artikler, der alle handler om det samme emne, nemlig forholdet mellem den store arbejdskraftressource, de frivillige udgør, og de velfærdsopgaver kommunerne prioriterer i de årlige budgetter.

For er de frivillige løsningen på de udfordringer den offentlige sektor står over for? Debatten viser, at holdningerne er delt. På den ene side er de økonomiske og demografiske udfordringer håndgribelige, men på den anden side er den frivillige sektor jo netop drevet af andet end økonomiske logikker.

Undersøgelsen i borgerpanelet giver et signalement af ”det frivillige Bornholm”: Der er mange frivillige på øen, og langt størstedelen er engageret inden for idrætten. Selv blandt de, der ikke i øjeblikket yder en frivillig indsats, er der motivation til at deltage. De frivillige løser mange opgaver, og det er primært praktisk arbejde og arbejde i bestyrelser og udvalg, der står på opgavelisten.

Undersøgelsen viser blandt andet også, at borgerpanelet er delt i spørgsmålet om samarbejde mellem de frivillige og det offentlige. Undersøgelsen viser dog, at der fx er en forholdsvis klar stillingtagen til pårørendes frivillige arbejde og plejeopgaver: Langt størstedelen af panelet mener ikke at pårørende i frivilligt regi skal løse opgaver, der har med personlig pleje og personlig husholdning at gøre. Dertil kommer, at det økonomiske aspekt af forholdet mellem det frivillige arbejde og den skattefinansierede offentlige service er uafklaret.

Rapporten indeholder også udvalgte citater samt en liste over konkrete ideer.

I forlængelse af undersøgelsens resultater kunne følgende emner med fordel drøftes i udvalget:

-         Konkret samarbejde mellem offentligt og frivilligt

-         Frivilligt arbejde og kommunale kerneopgaver

-         Hvad kan Bornholms Regionskommune selv gøre for at understøtte et større frivilligt engagement på Bornholm

-         Krav, forventning eller ønske om frivillighed – hvornår er det frivillige arbejde frivilligt?

Undersøgelsen er et eksempel på en tidlig borgerinddragelse, hvor borgerne tages med på råd inden der lægges konkrete planer på bordet. Der er med andre ord ikke udarbejdet forslag eller planer for inddragelse af frivillige i opgaveløsningen eller noget lignende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Borgerpanel - undersøgelse om frivillighed rapport (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Orientering om status på salg af BRK' s ejendomme 2012

82.02.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at udvalget skal orienteres om status for salg af de kommunale ejendomme mindst 4 gange årligt.

Denne orientering er nr. 4 vedr. 2012

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)     at orienteringen jf. bilag tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal ifølge beslutning fra den 18. januar 2012 orienteres om status for salget af de kommunale ejendomme mindst 4 gange årligt.

Salget i 2012 fremgår af vedhæftede bilag, der er en oversigt over de over de ejendomme, der er vurderet og sendt til salg primært gennem mæglere. Listen indeholder i alt 39 ejendomme

·         20 ejendomme er solgt

·         2 ejendomme/jordstykker er solgt med overtagelse primo 2013

·         15 ejendomme er sat til salg, men endnu ikke solgt

·         2 ejendomme er godkendt til salg af KB og ØKE, men stillet i bero indtil Teknik og Miljø/Vejmyndigheden får afklaret lokalplanforhold og P-pladsforhold

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Oversigt over vurderede og solgte ejendomme 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Afrapportering vedr. akutjob i BRK

81.02.00A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

KL indgik den 24. oktober 2012 aftale med regeringen om at kommunerne tilvejebringer i alt 3.000 akutjob.

Indstilling og beslutning

Personalechefen indstiller:

At arten og antallet af opslåede akutjob drøftes og tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kommunerne har som arbejdsgivere ansvaret for at der oprettes 3000 akutjob totalt. Den enkelte kommune har ikke en forpligtelse til at opslå og besætte et bestemt antal.

ØKE vedtog på mødet den d. 21. november 2012, at hver virksomhed i hvert enkelt tilfælde ved stillingsledighed skulle vurdere om stillingen skulle opslås som akutjob.

ØKE tilkendegav i den forbindelse, at der skulle udarbejdes en opgørelse over hvilke stillinger der var opslået ledige og hvilke der var opslået som akutjob.

I perioden 22.11.2012 til og med den 31.12.2012 har BRK haft 31 ledige stillinger, heraf har 9 været opslået som akutjob. Se nedenstående opgørelse:

 

Hvilken stilling

Virksomhed

Akutjob –

 Nej

Akutjob –

 Ja

Dato

Kommunaldirektør

 

x

 

22.11.12

3 social- og sundhedsassistenter

Bhs. Plejehjem og - centre

x

 

23.11.12

Afdelingschef

Teknik & Miljø

X

 

26.11.12

Byggesagsbehandler

Teknik & Miljø

X

 

26.11.12

Skoleleder

Skole Nord

X

 

27.11.12

Social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

x

 

29.11.12

2 social- og sundhedsassistenter

Plejecenter Snorrebakken

X

 

02.12.12

2 hjemmevejledere

Psykiatri og Handicap

X

 

02.12.12

Konsulent til sundhedsfremme og forebyggelse (Internt opslag)

Borger og Sundhed

x

 

03.12.12

Pædagog

Røbo

X

 

06.12.12

Social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

 

X

07.12.12

Teamleder

Døgnplejen Bornholm

X

 

07.12.12

4 social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

 

X

10.12.12

Social- og sundhedshjælper

Døgnplejen Bornholm

 

X

14.12.12

Ernæringsassistent

SACS

 

X

17.12.12

Leder af UngeCenter Bornholm

UngeCenter Bornholm

X

 

18.12.12

Administrativ medarbejder

Regional Udvikling

X

 

19.12.12

Sagsbehandler/supporter til Jobcenter Bornholm

Jobcenter Bornholm

x

 

19.12.12

Jobnet/support adm. stilling

Jobcenter Bornholm

 

X

-

5 social- og sundhedsassistenter

Bornholms Plejehjem og –centre

X

 

19.12.12

HR-Konsulent

Bornholms FamilieCenter

X

 

21.12.12

Medarbejder til SFO

Dagtilbud Midt

Børnehuset i Vestermarie

 

X

27.12.12

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske udgift, idet der er tale om ordinære job, d.v.s. job hvortil der under alle omstændigheder skulle ansættes en medarbejder, og stillinger hvor ansættelse sker på sædvanlige løn – og ansættelsesvilkår.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

22

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

23

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt

 [1] Virksomhedernes adgang til at oveføre overskud / underskud skal dels tilgodese, at der er et vist incitament for virksomhederne til at effektivisere, spare op til større investeringer samt i det hele taget have en daglig disponering, der er så økonomisk fornuftig som muligt, og dels tilgodese et behov for styring af Bornholms Regionskommunes samlede økonomi.

[2] Serviceudgifterne defineres i 2012 som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0-6, fratrukket nettedriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (hovedkonto 1), fratrukket nettodriftsudgifterne til overførsler, fratrukket udgifter til forsikrede ledige samt fratrukket indtægter fra den centrale refusionsordning.

[3] Principperne er: 1) Overførsler kan efter konkret vurdering anvendes til uafviselige engangsudgifter i det omfang udgiften ikke kan vente til 2013. Der skal i videst mulig omfang findes finansiering inden for virksomhedens eget budget. 2) Overførsler kan anvendes til investeringer i det omfang udgiften kan kategoriseres som en anlægsudgift. Der skal søges om en anlægsbevilling hos kommunalbestyrelsen via fagudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. 3) Overførslerne kan ikke anvendes til finansiering af indarbejdede besparelser på driften eller et højere driftsniveau end forudsat i budgettet.