Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
28-02-2013 kl. 16:00
mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 31. januar 2013
  åbent 3 Budgetproces på Økonomi- og Erhvervsudvalgets fagområde
  åbent 4 Budget 2014, udmelding af rammer til fagudvalgene
  åbent 5 Musikhuzet, anmodning om kommunegaranti
  åbent 6 Vedtagelse af Handlingsplan
  åbent 7 Valg til Ældrerådet for perioden 2014-2017
  åbent 8 Grøn Tøjvask
  åbent 9 Udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser
  åbent 10 Konkret udmøntning af skolepolitikken
  åbent 11 Distriksskolernes budget 2013
  åbent 12 Evaluering af Lokalpuljen og eksisterende puljer til lokalområderne
  åbent 13 Den sociale Investeringsfond - kommissorium
  åbent 14 Lokalplanforslag for et område ved den Gl. havn i Nexø
  åbent 15 Anlægsbevillinger til Hasle Erhvervs- og Kulturø
  åbent 16 Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. Projekt "Nyt liv i Vang granitbrud"
  åbent 17 Masteopbevaring i Hasle Havn
  åbent 18 Planlægning og forberedelse af nye havneprojekter
  åbent 19 Præsentation af oplæg til ny turismestrategi for Bornholm
  åbent 20 Indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2013 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum
  åbent 21 Oplæg til analyse som grundlag for ny erhvervsudviklingsstrategi
  åbent 22 Principper for bornholm.dk
  åbent 23 Borgerpanelundersøgelse - færgeudbud 2013
  åbent 24 Opdateret katalog over Vækstforums projekter
  åbent 25 Afrapportering vedr. akutjob i BRK
  åbent 26 Orientering fra formanden
  åbent 27 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Udvalget vedtog at behandle pkt. 4 før pkt. 3.

Borgmesteren foreslog, at pkt. 11 og pkt. 22 udgår af dagsordenen, hvilket blev godkendt.

Bjarne Kristiansen mødte kl. 16,07 efter behandlingen af pkt. 2.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Likviditetsoversigter pr. 31. januar 2013

00.32.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. januar 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (149,3 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (270,7 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. januar 2013 (97,0 mio.)

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2012 til 31. januar 2013.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 149,3 mio. kr. er steget med 16,4 mio. kr. i forhold til 31. december 2012, hvor beholdningen i januar sidste år steg med 61,3 mio. kr. Det har ikke umiddelbart været muligt at identificere denne forskel entydigt, idet der vil blive arbejdet videre med forklaringen frem til næste likviditetsopgørelse.

Der var ventet en lavere stigning i beholdningen end sidste år på grund af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, men 1. rate blev udskudt til 1. februar af ministeriet fordi opgørelsen ikke forelå rettidigt til at indgå i tolvtedelsafregningen pr. 1. januar 2013.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu svagt faldende omkring et niveau på 270 mio. kr., idet niveauet for den gennemsnitlige beholdning ultimo december er ca. 28 mio. kr. lavere end i 2012.

Den gennemsnitlige kassebeholdning vil være faldende gennem 2013 som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og overgangen til Udbetaling DK i første kvartal 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2012 på 97,0 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2012 og det budgetterede kassetræk i 2013. Der er ikke taget højde for budgetoverførsler fra 2012 til 2013, og den beregnede kassebeholdning vil derfor være betydeligt lavere når opgørelserne af budgetoverførslerne foreligger og bliver indregnet.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 36,2 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Beholdninger pr. 31. januar 2013 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budgetproces på Økonomi- og Erhvervsudvalgets fagområde

00.30.02A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til budgetvejledningen bør udvalgene i februar måned tilrettelægge en proces for udvalget budgetarbejde. Denne sag vedrører budgetprocessen for Økonomi- og Erhvervsudvalget egne fagområder.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at tidsplanen for budgetprocessen godkendes, og

b)     at der afholdes ekstraordinært møde onsdag den 5. juni 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Udgår som konsekvens af beslutningen i pkt. 4.

Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetproces skal tilrettelægges således, at budgetmaterialet kan fremsendes til Økonomi og Analyse den 7. juni 2013. Det anbefales i den forbindelse, at der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde i første uge af juni.

 

Der foreslås følgende budgetproces for Økonomi- og Erhvervsudvalget:

 

13. marts

Drøftelse af rammeudmeldingen på udvalgets område og herunder oplæg til og tilkendegivelser om, på hvilke områder der skal beskrives besparelser.

Drøftelse af mål og input til handleplan 2014 som forberedelse til dialogmøderne med virksomheder og stabe.

Fastlæggelse af dato(er) for dialogmøder.

17. april

Drøftelse af status på budgetarbejdet på udvalgets område, samt status på budget 2013 hvor det er relevant for budgetarbejdet.

Drøftelse af eventuelle ønsker til forslag til anlæg med henblik på kvalificering.

22. maj

Drøftelser af oplæg til prioriteringsforslag på udvalgets område, samt af oplæg til mål og input til handleplan 2014.

Behandling af budgetopfølgningen pr. 31.3.2013, specielt med henblik på de områder, hvor det er relevant for budgetdrøftelserne.

Uge 23

Udvalgets sidste drøftelse af budgetmaterialet, herunder prioriteringsforslag, anlægsforslag, takster samt mål og input til handleplanen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budget 2014, udmelding af rammer til fagudvalgene

00.30.10G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til budgetvejledningen udmelder Økonomi- og Erhvervsudvalget i februar rammer samt forventninger og krav til udvalgenes budgetarbejde.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at udvalget drøfter udmeldingen af rammer og beslutter fordelingen på de enkelte udvalgsområder.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Udvalget ønsker ikke at udmelde rammer.
Der fremlægges et forslag til en ny budgetproces på udvalgets møde i marts måned.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal forud for Budgetseminar 1 den 26. februar 2013 udmelde rammer samt forventninger og krav til udvalgenes budgetarbejde. Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding indgår i drøftelserne på Budgetseminaret.

 

Det er et faktum, at der bliver behov for reduktioner i budget 2014 for at opnå et budget i balance. Det skyldes dels at budgetoverslag 2014 udviser et forbrug af kassebeholdningen på 40 mio. kr., og dels at der allerede nu er en række områder med økonomiske udfordringer i indeværende år som videreføres i 2014. De væsentligste områder er skoleområdet med 9 mio. og børn og ungeområdet med 19 mio. kr. Herudover er befolkningstallet pr. 1. januar 2013 194 personer lavere end forventet i sidste års prognose, hvilket medfører lavere skatter og tilskud på ca. 11 mio. kr.

 

Den endelige budgetmæssige udfordring for 2014 kendes først den 1. juli 2013, når Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder kommunernes finansiering for 2014. Der er i øvrigt en række faktorer som det pt. ikke er muligt at skønne over virkningen af, fx reformen af førtidspension og fleksjob, og herudover vil der givet komme andre reformer der påvirker det kommunale budget.

 

Det anbefales, at der her i starten af budgetlægningen arbejdes ud fra en samlet ubalance på 72 mio. kr. De beregninger der er lagt til grund for dette skøn fremgår af bilag 1.

 

Med dette udgangspunkt er der taget højde for de pt. kendte udfordringer i budgettet. Det er endnu uvist om der i sidste ende bliver behov for besparelser i denne størrelsesorden for at få et budget i balance. Men det anbefales som nævnt at lægge dette til grund for udmeldingen af rammer for at tage højde for den situation der pt. kan forudses.

 

Der er i bilag 2 en beregning af fordelingen af rammebesparelsen på fagudvalgenes områder ud fra de områder, der i Bornholms Regionskommune er defineret som overførbare områder.

I oversigten er udgifter på hovedkonto 6 Administration dog henført til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet det anbefales, at besparelser i forhold til administrationen håndteres samlet. På samme måde er driftsudgifter vedrørende de bygninger, hvor driften er overgået til BRK Ejendomsservice, henført til Teknik- og Miljøudvalget, således at besparelser på bygningsdrift også håndteres samlet.

En samlet rammebesparelse på 72 mio. kr. svarer til godt 4,1 pct. af budgettet på de overførbare budgetområder.

 

Udmeldingen af rammer drøftes som nævnt på budgetseminar 1 den 26. februar. I det omfang drøftelserne giver anledning til en justering af rammeudmeldingen vil der blive indkaldt til et ekstraordinært møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget umiddelbart forud for kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Beregning af rammebesparelse (PDF)

2.
Fordeling af rammebesparelse (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Musikhuzet, anmodning om kommunegaranti

20.11.00Ø60-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Musikhuset Bornholm anmoder om en kommunegaranti i forbindelse med finansiering af ombygningsprojektet 2. sal Raschs Pakhuz ”Kulturbroen”.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

at der gives en kommunegaranti på maksimalt 950.000 kr. til Musikhuzet Bornholm i forbindelse med finansiering af ombygningsprojektet 2. sal Raschs Pakhuz ”Kulturbroen”.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Musikhuzet Bornholm har anmodet om et tilsagn om et kommunalt lån eller en kommunal lånegaranti i forbindelse med 1. fase af ombygningsprojektet 2. sal Raschs Pakhus ”Kulturbroen”.

Første fase består af ombygning af 2. sal i Raschs Pakhus, hvor der etableres kunstnergarderobe og andre nye faciliteter, herunder lydisolerede rum, som gør det muligt at realisere visionen om produktions-øvelejre i Musikhuzet. Ombygningen forventes gennemført i sommeren 2013 under forudsætning af, det den nødvendige finansiering er til stede. Finansieringsrammen for fase 1 udgør ca. 2,2 mio. kr.

Musikhuzet har fået tilsagn om tilskud fra Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. Larsens Legat på i alt 1,25 mio. kr. under forudsætning af, at ombygningen udbydes offentligt samt at projektet er fuldt finansieret før det iværksættes. Musikhuzet søger fortsat andre fonde om den resterende finansiering, hvilket de forventer at få i hus. Men hvis det ikke lykkes skal restbeløbet lånefinansieres.

Musikhuzet har på den baggrund anmodet om et kommunalt lån eller en kommunal lånegaranti på 950.000 kr. Denne sag er beskrevet med udgangspunkt i en kommunegaranti.

En eventuel kommunegaranti bør være på betingelse af

·         at Muzikhuset kan opnå de nødvendige tilladelser til ombygningen,

·         at ombygningsprojektet holder sig inden for den anslående ramme på 2,2 mio. kr.,

·         at Musikhuzet dokumenterer, at de kan svare ydelserne på et lån på 950.000 kr., og

·         at kommunegarantien reduceres i takt med at der opnås tilsagn om yderligere fondsfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti til Musikhuzet vil kræve låneramme, da garantien stilles for et projekt, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Alternativt kan kommunen deponere et tilsvarende beløb, som efter 10 år kan frigives med en femtendedel årligt. Hvis det lån der er stillet garanti for indfries kan deponeringen dog også frigives.

Da Bornholms Regionskommune forventeligt ikke har ledig låneramme i 2013 vil der skulle ske deponering ved tilsagn om kommunegaranti.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Vedtagelse af Handlingsplan

01.01.02P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene har på deres seneste møder behandlet et oplæg til Handlingsplan 2013. Udvalgenes beslutninger, herunder bemærkninger, fremgår af sagsfremstillingen.

Handlingsplanen for 2013 skal vise, hvordan dele af Bornholms Udviklingsplan konkret udmøntes i 2013. Derudover vil både udviklingsplanen og handlingsplanen komme til at indgå som aktive værktøjer i budgetprocessen for 2014 og på den måde være med til at sikre sammenhæng mellem budgetlægningen, øvrig planlægning og udviklingsplanen.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at

a.       oplægget til handlingsplanen (bilag 1) godkendes

b.      forslag fra borgermøderne, som er i gang (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen

c.       kommunalbestyrelsen tager endelig stilling til, om følgende forslag fra bilag 3 skal indgå i handlingsplanen

1.        nr. 2-42 (anbefalet af Økonomi- og Erhvervsudvalget)

2.        nr. 2-20 (anbefalet af Beskæftigelsesudvalget)

3.        nr. 2-17 (anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget)

4.        nr. 2-27 (anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget)

5.        nr. 2-31 (anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget)

d.      de øvrige forslag i bilag 3 afventer stillingtagen i forbindelse med proces for handlingsplan og budget for 2014

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene har på deres møder i januar-februar 2013 behandlet et oplæg til en handlingsplan for 2013 (bilag 1). Til sagen var også fire bilag indeholdende forslag fra de borgerdialogmøder, som blev afholdt i 2012. Bilagene er også vedlagt denne sagsfremstilling.

Forslagene fra borgerdialogmøderne er vurderet i områder og stabe og inddelt i fire kategorier:

·        Forslag, der allerede arbejdes med (bilag 2)

·        Forslag, der kan indgå som inspiration til prioritering i de politiske beslutningsprocesser (bilag 3)

·        Forslag, der ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4)

·        Forslag, hvor Bornholms Regionskommune ikke har handleforpligtelsen. Handleforpligtelsen ligger hos eksterne aktører (bilag 5)

 

I behandlingen af oplægget til handlingsplanen skulle de enkelte udvalg tages stilling til, om der var emner fra bilag 3, som skulle indgå i handlingsplanen for 2013.

 

Følgende udvalg ønsker forslag fra bilag 3 overført til handlingsplanen:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

nr. 2-42 Mere synlighed om kommunens indkøb af ydelser – mere lokalt og mindre SKI

Beskæftigelsesudvalget

nr. 2-20 Ungdomsboliger uden uddannelsespligt, fx i nogle af de gamle plejehjem. Lad de unge bygge dem selv som en del af uddannelsesforløbet ”Byg din egen by”

Teknik- og Miljøudvalget

nr. 2-17 Nedrivning af faldefærdige huse og genbrug af byggematerialer, evt. som ungdomsprojekt (begrænset til nedrivning af faldefærdige huse)

 

nr. 2-27 Bedre og mere tilgængelige uderum (ses evt. i forbindelse med 2-17)

 

nr. 2-31 Etablere grupper af grønne agenter / stifogeder bestående af private personer, som holder opsyn eller/og vedligeholder mindre stykker af stier eller indrapporterer til et centralt sted (undersøges om det kan indgå som frivillighedsprojekt)

 

Derudover foreslår udvalgene generelt, at forslagene i bilag 3 afventer stillingtagen i forbindelse med proces for handlingsplan og budget for 2014.

 

De enkelte udvalgs beslutninger inkl. bemærkninger.

I dette afsnit ses udvalgsbeslutningerne i forbindelse med behandlingen af oplægget til en handlingsplan for 2013. Beslutningerne refererer til følgende indstilling fra direktionen:

 

a.       oplægget til handlingsplanen (bilag 1) godkendes

b.      forslag fra borgermøderne, som er i gang (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen

c.       forslag fra borgermøder, som indgår som inspiration (bilag 3), drøftes med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om det enkelte forslag skal:

1.      indgå i handlingsplanen for 2013, eller

2.      afvente stillingtagen i forbindelse med proces for handlingsplan og budget for 2014, eller

3.      helt udgå

d.      forslag fra borgermøderne, som ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4) tages til efterretning

e.       forslag fra borgermøder, som vedrører eksterne aktører (bilag 5), tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. januar 2013:

Indstillingen anbefales, idet pkt. 2 i indstillingens pkt. C anbefales, dog overføres forslag 2.42 fra bilag 3 til bilag 1.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:

ad a: godkendt

ad b: godkendt

ad c: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at man afventer stillingtagen i forbindelse med proces for handleplan og budget 2014

ad d: taget til efterretning

ad e: taget til efterretning.

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

a) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

b) Er implementeret. Udvalget ønsker, at der tages initiativ til en ældrepolitik.

c) Anbefales.

d) Anbefales taget til efterretning for så vidt angår Socialudvalgets område.

e) Anbefales taget til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Indstillingen anbefales, idet pkt. 2 i indstillingen anbefales for så vidt angår nr. 2-20.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Der arbejdes på forskellig vis med mange af de foreslåede emner.

Indstilling anbefales vedr. punkt a, b, d og e. Til punkt c drøftede udvalget de punkter der vedrører Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget anbefaler, at der lægges særlig vægt på nr. 2-17 (begrænset til nedrivning af faldefærdige huse), 2-27 (ses evt. i forbindelse med 2-17), og 2-31 (undersøges om det kan indgå som frivillighedsprojekt) idet forslagene kan indgå i handlingsplanen for 2013.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6.februar 2013:

Anbefales. Forslagene vil indgå i det videre budgetarbejde.

 

Økonomiske konsekvenser

For flere af initiativerne i handlingsplanen er der taget stilling til de økonomiske konsekvenser i forbindelse med beslutningen. For andre af initiativerne gælder, at der må ses på de økonomiske konsekvenser i forbindelse med en konkret beslutning om igangsættelse af det enkelte initiativ.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Handlingsplan 2013 (PDF)

2.
Forslag der arbejdes med i BRK (PDF)

3.
Forslag til inspiration (PDF)

4.
Forslag der er ulovlige (PDF)

5.
Forslag eksterne aktører (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Valg til Ældrerådet for perioden 2014-2017

84.12.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

23

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

7

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Socialudvalget indstiller

Resumé

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år og i samarbejde med ældrerådet fastsætte regler for, hvordan valget skal afholdes. Ældrerådet indstiller bl.a., at valget afholdes som direkte valg efter stemmetal pr. brevafstemning dvs. på tilsvarende vis, som ved seneste valg i 2009.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at valget foregår ved direkte valg efter stemmetal pr. brevafstemning

b)     at der vælges 11 medlemmer og 11 stedfortrædere

c)     at optagelse på stemmesedlen sker efter følgende kriterier: alfabetisk, efternavn, fornavn og evt. mellemnavn, stednavn/by,

d)     at det siddende Ældreråd udgør valgbestyrelsen

e)     at valgdatoen fastsættes til tirsdag den 8. oktober 2013

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

a) - e) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til § 32, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

Det nuværende ældreråd blev valgt i oktober 2009 gældende for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. Nyt ældreråd skal derfor vælges i 2013 for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Personer der har fast bopæl i kommunen og som er fyldt 60 år på valgdagen, har valgret og er valgbare til ældrerådet.

Ældrerådet har den 19. november 2012 drøftet det forestående valg og indstiller at valg for perioden 2014-2017 foregår som følger:
Valget finder sted i oktober 2013, således inden der afholdes valg til kommunalbestyrelsen i november 2013. Valgdagen fastsættes til tirsdag den 8. oktober 2013. Valget foregår ved direkte valg efter stemmetal pr. brevafstemning. Der vælges som hidtil 11 medlemmer samt 11 stedfortrædere. Regionskommunen orienterer i pressen om Ældrerådsvalget, og om dato for modtagelse af kandidater. Kandidater får mulighed for at aflevere billede efter nærmere retningslinjer til brug for evt. fællesannonce.

Optagelse på stemmesedlen ønskes efter følgende kriterier: alfabetisk, efternavn, fornavn og evt. mellemnavn, stednavn/by.

Det siddende Ældreråd udgør valgbestyrelsen, og Social- og Sundhedssekretariatet stiller sekretariatsbistand til rådighed for valgbestyrelsen. Social- og Sundhedssekretariatet udarbejder detaljeret tidsplan.

Efter udsendelsen af stemmesedler afholder det siddende ældreråd et informationsmøde hvor alle kandidater får mulighed for at deltage, ligesom regionskommunen indsætter en annonce i ugeavisen og på www.brk.dk hvor kandidaterne præsenteres.

 

Ved seneste valg afgav 7.429 deres stemme svarede til en stemmeprocent på 57. Ældrerådet finder, det bør være et succeskriterium at flere afgiver deres stemme i 2013 end i 2009.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til Ældrerådsvalg afholdes over kontoen under budgetområde 12.2. Området omfatter bl.a. udgifter til afholdelse af valg og folkeafstemninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Grøn Tøjvask

27.42.20P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Med afsæt i Bornholms Regionskommunes vision om en Grøn bæredygtig ø, Bornholms Udviklingsplan, Budget 2013 og Bornholms Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi er der udarbejdet en analyse af mulighederne for at gøre den kommunale opgaveløsning med vask af tøj og andre tekstil-produkter grønnere indenfor den afsatte økonomi.

Analysen fremhæver bl.a. et klart potentiale for at vaske mere miljørigtigt, men det vil kræve en betydelig udvikling af opgaveløsningen at kunne holde en omlægning indenfor de økonomiske rammer.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at orienteringen drøftes med henblik på en stillingtagen til BRKs engagement i det videre arbejde med grøn tøjvask

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:
At mulighederne for at indgå i et offentligt-privat samarbejde omkring nye servicekoncepter afdækkes yderligere inden for de eksisterende økonomiske rammer

 

Sagsfremstilling

Visionen

Èn af Bornholms Regionskommunes fire visioner omhandler ’Grøn bæredygtig ø’, og Bornholms Vækstforum har også i sin Erhvervsudviklingsstrategi for 2011-14 den grønne vækst som centralt element med blandt andet grøn teknologi som en af tre erhvervsklynger.

 

Visionen om Grøn ø er derfor også central i Bornholms Udviklingsplan, med ambitioner om at udvikle grønne alternativer ved at understøtte og fremme den grønne tanke; blandt andet ved at udvikle ny viden. Denne ambition er blandt andet konkretiseret i Handlingsplanen 2013 for Bornholms Udviklingsplan og Budget 2013 med et mål om at fremme Bornholms muligheder indenfor miljøvenlig og effektiv tøjvask.

 

Analysen

For at afdække mulighederne inden for området blev der i 2012 gennemført en analyse af potentialet ved at få vasket tøj og andre tekstil-produkter på et industrielt vaskeri frem for den nuværende decentrale tøjvask på de enkelte institutioner. Arbejdet med analysen og drøftelsen af perspektiverne er sket i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen og drøftet med en række aktører i det bornholmske erhvervsliv med tilknytning til vaskeri-området.

 

Analysen fokuserer på seks parametre: kvalitet, miljø, økonomi, arbejdsmiljø, praktiske forhold og borgernes opfattelse. Analysen er baseret på en række givne forudsætninger og tager afsæt i de aktuelle arbejdsgange, serviceniveauer og betalingsstrukturer i henholdsvis Bornholms Regionskommune og i vaskeribranchen. De dele af opgaveløsningen, der allerede i dag foretages industrielt er udeladt af analysen. Der er ikke i analysen foretaget en vurdering af potentialet ved at ændre på den aktuelle opgaveløsning.

 

Hovedkonklusionen i analysen er, at anvendelse af industriel vask for de omfattede virksomheder vil medføre en øget omkostning til vask og til gengæld opnås en bedre vaskekvalitet, en mindre miljøbelastning og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne i Bornholms Regionskommune. Hertil kommer en række praktiske og holdningsmæssige betragtninger.

 

Særligt fire virksomheder har vasketøjsmængder, som vil kunne vaskes centralt: Døgnplejen, Plejehjem og -centre, Tandplejen og Ejendomsservice. Her ses bort fra arbejdstøj i Døgnplejen og Plejehjem og –centre, der allerede i dag vaskes industrielt.

 

Analysen skønner, at miljøbelastningen vil kunne reduceres betragteligt ved industriel vask: en reduktion i vandforbruget med ca. 57%, en reduktion af kemi-forbruget (sæbe) til mellem 10% og 33% af nuværende niveau og godt en halvering af CO2-udledningen.

 

Derimod vil den samlede mer-omkostning for Bornholms Regionskommune på de fire potentielle områder være ca. 6,6 mio. kr. på årsbasis, når der ses bort fra borgernes udgifter og besparelser i den nuværende løsning. Denne prisforskel afspejler dels at der er tale om det marginale besparelsespotentiale i BRK ved den nuværende opgaveløsning, og dels industrielle listepriser. Ændret opgaveløsning og andre prisstrukturer som fx abonnementsaftaler og udbud kan påvirke udgiftsdifferencen.

 

Perspektiverne

For at kunne fremme grønne løsninger i Bornholms Regionskommune indenfor tøjvask, og samtidig kunne understøtte Green Tech-erhvervsudviklingen på Bornholm, skal der således foretages et stykke innovativt udviklingsarbejde af servicekoncepter, der dels holder den kommunale udgift indenfor den afsatte økonomiske ramme, og dels gør opgaveløsningen grønnere og bedre.

 

Et sådan udviklingsarbejde kan ske på forskellig vis. Det kan både ske internt i Bornholms Regionskommune blandt aktøerne på området; og det kan ske i samarbejde med eksterne aktører fx vaskeribranchen og andre kommuner. Under alle omstændigheder vil hensigtsmæssige løsninger kræve, at opgaven med vask af tøj og andre tekstiler skal ske på andre måder end i dag, for at kunne opnå eventuelle gevinster. Både kommunalt og hos eventuelle samarbejdsparter.

 

Et samarbejde på Bornholm blandt de forskellige centrale aktører på området vil kunne føre til nye løsninger med perspektiver indenfor: arbejdspladser, teknologiudvikling, nye uddannelser, systemeksport af vaskeriløsninger og af viden om fremtidssikret, offentlig opgaveløsning mv. Udviklingsarbejdet kan også ske indenfor forskellige områder af den kommunale opgaveløsning fx på plejecentre og botilbud, i private hjem (døgnpleje og støtte), i skoler, køkkener m.v.

 

Ovenstående tager udgangspunkt i det nuværende, kommunale serviceniveau for borgere, der er visiteret til ydelser fra henholdsvis døgnpleje, plejeboliger, botilbud og støttekorps, der indeholder mulighed for hjælp til tøjvask. En kommunal opgaveløsning, der er effektivt og tæt integreret i den øvrige opgaveløsning på området, og derfor forholdsmæssigt billig. En ændring af det kommunale serviceniveau til ikke at indeholde ydelsen tøjvask vil betyde, at borgerne, i formentligt stort omfang, vil vælge at købe ydelsen privat, herunder på industrielle vaskerier med de nævnte fordele. Ændres serviceniveauet til ikke at indeholde tøjvask, vil en deraf følgende kommunal besparelse ikke slå fuldt igennem, idet risikoen for spildtid øges.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af et kommissorium for et eller flere konkrete udviklingsprojekter vil kunne holdes inden for rammen.

 

Gennemførelse af konkrete udviklingsprojekter vil kræve ressourceallokering efter nærmere vurdering.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Rapport (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter                            

Resumé

Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har i november 2012 og februar 2013 behandlet udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser. Udkastet til politik er ledsaget af fire bilag (forord, implementering, overblik og indsatskatalog).

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser udsendes i åben høring i perioden 1. marts til 5. april 2013

 

Socialudvalget den 4. februar 2013:

Politikken anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale.

Bilag 3: Overskriften ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale. Bilag 3: overskriften ændres til "eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Anbefales.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. februar 2013:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

 

·        udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·        være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

 

Politikken præciserer kommunalbestyrelsens ambition for levering af indsatser over for borgere med specialiserede sociale behov. Udmøntningen af politikken er en væsentlig del af udmøntningen af Bornholms Udviklingsplan gennem de årlige handleplaner og øvrige beslutningsprocesser.

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for en række cases og politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet blev der udarbejdet et 1. udkast til ’Politik for de specialiserede sociale indsatser’.

Udkastet blev behandlet i løbet af uge 45, 2012 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger er blevet indarbejdet i dette 2. udkast. Udkastet behandles af de fire udvalg i uge 6, 2013 med indstilling til kommunalbestyrelsen om at sende udkastet i åben høring i marts 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i april 2013.

Politikken er ledsaget af fire bilag: et forord der redegør for den overordnede politiske ambition, og tre bilag der præciserer det videre arbejde med at gøre politikken til virkelighed, herunder roller, ansvar, sammenhænge og konkrete handlinger. 

Økonomiske konsekvenser

I sig selv er der ikke nogen økonomiske konsekvenser ved at godkende politikken. I forbindelse med udmøntningen kan der være initiativer, der både indeholder udgifter og besparelser. Der vil særskilt skulle tages stilling til disse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser (PDF)

2.
Forord (PDF)

3.
Bilag 1. Implementering (PDF)

4.
Bilag 2. Overblik og sammenhænge (PDF)

5.
Bilag 3. Indsatskatalog (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Konkret udmøntning af skolepolitikken (forslag om udarbejdelse af profillinjer på skolerne)

17.01.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har holdt temamøde den 17. januar 2013 om hvordan den kunne begynde at udmønte skolepolitikken i konkrete indsatser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

·         Tids- og handleplanen godkendes

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Indstilles godkendt, idet BSU vil holdes løbende orienteret.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

På temamødet den 17. januar 2013 blev det anbefalet at: ”Skolerne udarbejder handleplaner for udvikling af linjer på de fire almene overbygningsskoler. Linjerne skal give muligheder for inklusion af alle elever så de har mulighed for faglige og sociale udfordringer”. En eventuel oprettelse af profillinjer betyder ikke en ændring af status for Bornholms Heldagskole og Kildebakken.

 

Endvidere blev det anbefalet, at der blev udarbejdet en tids- og handleplan for arbejdet med projekt ”profillinjer på de bornholmske overbygningsskoler.”

 

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der senest den 1. november 2013 har udarbejdet et forslag til, hvordan der kan organiseres profillinjer på 7. til 9. klassetrin på de fire overbygningsskoler. Forslaget skal kunne implementeres fra den 1. august 2014. I forslaget indgår fri transport for de elever, der ønsker at benytte en anden linje end distriktsskolens. Anbefalingen fra temamødet den 17. januar 2013 og erfaringerne fra Paradisbakkeskolens arbejde med profilklasser inddrages.

 

Arbejdsgruppen består af en ledelses og en lærerepræsentant fra hver af de 4 overbygningsskoler. Skolechefen er formand for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen kan indhente ekspertise fra Økonomi og Analyse, BAT m.v. i fornødent omfang.

 

 

Tid

Aktivitet

Udfører

04/02

BSU behandler tids- og handleplan

BSU

20/02

ØKE behandler tids- og handleplan

ØKE

28/02

KB behandler tids-og handleplan

KB

01/03 til 11/10

Arbejdsgruppen udarbejder forslag

Skolechefen

05/11

BSU behandler forslag til profillinjer

BSU

20/11

ØKE behandler forslag til profillinjer

ØKE

28/11

KB godkender forslag til profillinjer

KB

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der i forbindelse med beskrivelsen af projektet foretages et udredningsarbejde af de økonomiske konsekvenser. Det står dog allerede nu klart, at det vil være en forudsætning, at det vejledende timetal fastholdes på overbygningsskolerne for at give mulighed for at prioritere lektioner til eventuelle ”linjefag”.

Forskellen kan opgøres således i klokketimer:

 

 

Min. timetal 7. - 9. kl.

Vejl. timetal 7.-9. kl.

Humanistiske fag

1.320

1.470

Naturfag

790

-heraf minimum

 450 t.

 i matematik

840

Praktisk/musiske fag

325

390

Klassens tid

85

90

Total

2.520

Svarende til 3.360 lek.

2.790

Svarende til 3.720 lek.

 

 

Forskellen på antallet af lektioner over de tre år (7. til 9.klasse) mellem vejledende og minimumstimetallet er 360 lektioner. Det svarer til 120 lektioner pr. år eller 3 lektioner pr. undervisningsuge. Disse lektioner vil eventuelt kunne bruges til at styrke ”linjefagene”.

 

Endvidere skal det afdækkes, hvad prisen for fri transport af overbygningseleverne fra bopæl til den valgte overbygningsskole vil være.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Distriktsskolernes budget 2013  

17.02.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé

På Børne- og Skoleudvalget møde den 8. januar 2013 blev det besluttet, at en kortlægning af budgetudfordringen for budgetåret 2013 blev gennemført, samt at konkret forslag til budgetoverholdelse i 2013 skulle fremlægges på førstkommende udvalgsmøde. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

-         Forslaget samt forudsætningerne til budgetoverholdelse for distriktsskolerne for 2013 drøftes. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at

- det foreslåede finansieringselement på 1,7 mio.kr til kvalitetsløft i folkeskolen drøftes i budgetforligskredsen forud for en politisk stillingtagen i Kommunalbestyrelsen

- dispensationsmulighederne for så vidt angår folkeskolen styrelsesvedtægt drøftes i budgetforligskredsen forud for en politisk stillingtagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Finansieringselementet vedrørende træk på sekretariatspulje 2 godkendt.

 

Børne- og Skoleudvalget henleder derudover opmærksomheden på, at rammeoverholdelsen forudsætter Økonomi- og Erhvervsudvalgets tiltrædelse af budgetoverførselsmuligheden for SFOerne, som foreslået. Børne- og Skoleudvalget anbefaler dette.

 

Børn- og Skoleudvalget anmoder sekretariatet om, at man afdækker i hvilket omfang de tidligere afsatte budgetmidler til imødegåelse af faldende klassekvotienter har stået mål med den faktiske udvikling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Udgår.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningerne i efteråret 2012 udviste en forventning om økonomisk budgetubalance i distriktsskolerne for 2012. I forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af elevtal og klasseantal viser budgetplanlægningen for skoleåret 2013/2014, at der samlet for distriktsskolernes forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. i 2013.

På baggrund heraf er der i januar 2013 gennemført en række økonomiske tilsynsbesøg på de fire almene skoler i samarbejde mellem Børn- og Skolesekretariatet og Økonomi og Analyse. Tilsynsbesøgenes formål har været at dokumentere og anskueliggøre de konkrete planlægningsmæssige udfordringer isoleret set for 2013, samt udpege besparelsesmuligheder med beskrivelse af afledt konsekvens for de fire distriktsskoler.

 

Resultatet af tilsynsbesøgene fremgår af bilaget ”Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013”. Hovedkonklusionerne ved besøgene er, at

-         Distriktsskolerne på de væsentligste og vægtigste områder planlægger ensartet.

-         Distriktsskolerne anvender ensartet 95% af deres budgetrammer til personaleudgifter, heraf 98% til løn, samt 5 % til materialer mv.

-         Den demografiske udvikling opleves som en væsentlig udfordring i opgaven med at få budgetramme og ressourceforbrug til at hænge sammen.   

 

Ved gennemgangen af budgetgrundlaget er der arbejdet med forslag til interventionsmuligheder for 2013, inklusiv vurdering af konsekvens, med henblik på at forøge muligheden for en samlet budgetoverholdelse for de fire distriktsskoler.

Derudover er andre tværgående interventionsmuligheder vurderet med følgende resultat:

 

Tabel 1: Interventionsmuligheder for de fire distriktsskoler samlet set. 

 

Interventionsmulighed

Beløb i Mio.kr.

Kvalitetsløft til folkeskolen

1,7

Mulighed for enkeltstående dispensationer efter konkret og faglig vurdering i forhold til klassedannelse i henholdsvis børnehaveklasse, 7. og 8. klassetrin – jf. bilaget ”Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013”.

1,2

Fastfrysning af det akkumulerede overskud i SFO regi

2,5

Træk fra sekretariatspuljen på politikområde 2

0,7

I alt

6,1

Finansieringsbehov

6,1

 

I ovenstående finansieringsforslag henledes opmærksomheden på, at ovenstående forudsætter at Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder ovenstående for så vidt angår anvendelse af opsparede midler fra tidligere år på SFO området.  Herudover forudsætter det, at den budgetafsatte pulje til kvalitetsløft på 1,7 mio.kr isoleret for 2013 anvendes til imødegåelse af driftsudfordringerne i 2013. 

 

Samlet set vil ovenstående kunne være tilstrækkeligt til at imødekomme forventningen om budgetoverholdelse for distriktsskolerne isoleret set for 2013 indenfor politikområdets egne rammer.  Sekretariatet vil i tilknytning til budgetopfølgningen per 31. marts 2013, følge op på den fortsatte validitet af den gennemførte analyses resultater. 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag 1: ”Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013”

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2013

1.
Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Evaluering af Lokalpuljen og eksisterende puljer til lokalområderne

00.01.00G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

05-12-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

23-01-2013

8

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

12

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Evaluering af Lokalpuljen og de eksisterende puljer til lokalområderne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller at

·         udvalget godkender, at de eksisterende puljer nævnt i sagsfremstilling fortsat bibeholdes som separate puljer undtagen puljen Det Maritime Hasle, som fra 2013 tillægges med Lokalpuljen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. februar 2013:
Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af Lokalrådets kommissorium besluttede kommunalbestyrelsen, at de eksisterende puljer til lokalområderne skal fortsætte i 2012 og indgå i evalueringen af Lokalpuljen efter 1 år, dvs. i udgangen af 2012, idet en afklaring/kortlægning af disse puljer dog skulle forelægges Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget i medio maj 2012.

 

Udvalget godkendte i juni 2012 Lokalrådets indstilling om, at alle eksisterende puljer blev bibeholdt undtagen til Det Maritime Hasle, som fra 2013 skulle tillægges den nye innovationspulje.

Eksisterende puljer (netto)

2011

2012

Tilskud til Borgerforeninger

303.909

309.379

Det Maritime Hasle (2012)

49.730

50.701

Strandrensning

23.760

26.312

Juleudsmykning

206.870

195.647

Aa.I.F. – vanding af blomsterkasser          

15.000

15.000

SYTE – pasning af plakatsøjler                 

12.000

12.000

ASTE – tømning af affaldsstativer i Allinge

5.000

5.000

I alt

616.269

614.039

 

Lokalpuljen (Inkl. besparelse 100.000 kr.)

 

409.000

 

 

Lokalpuljen blev besluttet med perspektivet på borgerinddragelse og kommunalbestyrelsens vedtagne visioner for valgperioden 2010-2013.

         Et godt og aktivt liv for alle

         Bornholm som vidensamfund

         Grøn bæredygtig ø

         Økonomisk bæredygtig ø

 

Borgerinddragelsen handler blandt andet om at inddrage borgerne som ”medudviklere” i deres lokalområder, så sammenhængskraften i lokalsamfundene kan styrkes. Lokalpuljen er tænkt som en innovationspulje, der kan være med til at iværksætte nye initiativer i et lokalområde, som en gruppe borgere vurderer, kan være til gavn og glæde for borgerne i området.

 

I 2012 har Lokalrådet modtaget 24 ansøgninger, hvoraf de 8 har modtaget en bevilling. Ud af puljebeløbet for 2012 på netto 409.000 kr. er der blevet bevilliget for netto 226.320 kr. Puljen har i årets løb været annonceret på Bornholms Regionskommunes hjemmeside og nyhedsbrev samt i gratisavisen Rytterknægten.

 

Evalueringen har været forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, som har sendt sagen tilbage til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget med henblik på en konkretisering af principperne for de eksisterende puljer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 5. december 2012

1.
Lokalrådets Kommissorium (DOC)

2.
Oversigt over ansøgninger til Lokalrådet 2012 (DOC)

3.
Lokalrådets bevillingsoversigt 2012 (XLSX)

4.
Oversigt over tilskud til borgerforeninger 2012 (XLSX)

5.
Tilskud til juleudsmykning (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Den sociale Investeringsfond - kommissorium

00.30.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Børne- og skoleudvalget indstiller

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommissorium for anvendelse af Den sociale Investeringsfond.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at kommissoriet indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Genoptages i næste møde.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Anbefales til behandling i fællesmøde med Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget ultimo januar/primo februar 2013, og til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget, den 4. februar 2013:

Anbefales.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at kommissoriet indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, den 4. februar 2013:

Børne- og skoleudvalget forudsætter, at projekterne sendes til behandling i de 3 udvalg, som indstiller til KB, der beslutter. Afgrænsning af målgrupperne ønskes defineret og endvidere hvordan projekterne evalueres.

 

 

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kommissoriet indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Socialudvalget forudsætter, at projekterne sendes til behandling i de tre udvalg, som indstiller til Kommunalbestyrelsen, der beslutter. 

Afgrænsning af målgruppen ønskes defineret, og endvidere hvordan projekterne evalueres.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Der er formuleret et kommissorium til klarlæggelse af målgruppen og organisatorisk forankring af Den sociale Investeringsfond.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kommissoriet er tilføjet enkelte ændringer som følge af Beskæftigelsesudvalgets behandling i mødet den 4. december 2012.

 

Kommissoriet er tilført enkelte tilføjelser som følge af behandlingen i Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget den 4. februar 2013.

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Kommissorium for Den sociale Investeringsfond. 8. februar 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Lokalplanforslag for et område ved den Gl. havn i Nexø

01.02.05P16-0117

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 8. november 2012 besluttet, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag og kommuneplantillæg der skal muliggøre udvikling af et bynært erhvervsområde ved Skippertorvet i Nexø til bolig-, turist- og serviceaktiviteter da dette ikke er muligt inden for de gældende rammer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at lokalplanforslag nr. 072 og kommuneplantillæg nr. 013 for et område ved Skippertorvet i Nexø sendes i høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et lokalplanforslag nr. 072 og kommuneplan tillæg nr. 013 som muliggør en udvikling af et bynært erhvervsområde ved Skippertorvet i Nexø til bolig-, turist- og serviceaktiviteter.

 

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 072 ophæves en del af den hidtidigt gældende lokalplan nr. 00-50 for Nexø Havn for så vidt angår det aktuelle lokalplanområde.

 

Lokalplanområdet omfatter en del af området vest og syd for Nexøs ældste havnebassin. Bygningskomplekset i den nordlige del af arealet udnyttes i dag til privat handel og service samt til kontorformål. Herudover indgår en del af arealet i Skippertorvet. Det sydlige areal udnyttes til simple overnatningsfaciliteter, oplag og parkering.


Området afgrænses mod nord og vest af Sdr. Landevej og en møbelbutik, mod øst og syd af havnebassiners kajnære arealer. Et område mellem Sdr. Hammer og Sdr. Landevej er udlagt som en aflastende ud- og indkørsel til området for at give mulighed for at reducere den gennemkørende trafik i området. Lokalplanområdet er på ca. 6800 m2.

 

Det eksisterende butiksområde delområde A vil fortsat have status som centerområde med anvendelse til privat service, butikker og tilføjet mulighed for boliger (flexboliger) indrettet i de eksisterende kontorlokaler på 1. sal i den nordligste bygning.

Delområde B overføres fra erhvervsområde til blandet bolig og erhvervsområde med anvendelse til bl.a. kontorer, overnatningsmulighed, privat service, rekreative formål samt lignende formål med en naturlig tilknytning til områdets havne og turistaktiviteter.

 

Området er blevet screenet iht. Lov om miljøvurdering. På den baggrund er det vurderet at planen ikke skal miljøvurderes

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2013

1.
Miljøscreeningsskema LP forsalg 072 (PDF)

2.
Lokalplanforslag 072 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevillinger til Hasle Erhvervs- og Kulturø

01.11.00P20-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø søger om anlægsbevillinger til projektet Hasle Erhvervs- og Kulturø. Hasle Erhvervs- og Kulturø er en udvidelse af Mulighedernes Land og Havnepakke 2 projekter på Hasle havn. Projektets hovedelementer er etablering af et kanalmiljø og landskab på den nye ø med diverse aktivitetsmuligheder samt infrastruktur til støtte for fiskeri og havsport.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at projektet ”Hasle Erhvervs- og Kulturø” godkendes og igangsættes,

b)     at der gives en anlægsbevilling på i alt 6.903.625 kr. (udgift) til projektet,

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013 på 3.868.625 kr. og at der i buget 2014 afsættes et rådighedsbeløb på 3.035.000 kr.,

d)     at der gives en anlægsbevilling på i alt netto 5.903.625 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet,

e)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013 på -2.776.875 kr. og at der i buget 2014 afsættes et rådighedsbeløb på -3.126.750 kr.,

f)       at Bornholms Regionskommune medfinansierer 1.000.000 kr. fra den disponible anlægspulje til havneanlæg,

g)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljø under politikområde 09 Teknik & Miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling anbefales

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med statens Havnepakke 2 har Bornholms Regionskommune fået tilskud på 9 mio. kr. til Hasle Havns bystrand, havnetorv, kanalmiljø, sænkning af kajer m.m., hvoraf 3 mio. kr. er afsat til kanalmiljøet. Bystrand og havnetorv er etableret og der er foretaget sænkning af kajer.

Det endnu ikke anlagte kanalmiljø-projekt er nu udvidet med arbejdstitlen ”Hasle Erhvervs- og Kulturø” med et samlet budget på 7,4 mio. kr. Som del af den samlede plan for Hasle Havn sigter projektet på at forbedre og etablere en infrastruktur, der kan understøtte en lang række maritime aktiviteter og tiltrække private investeringer. Erhvervs- og Kulturøen vil bl.a. understøtte havnens tilbageværende fiskere og bidrage til at skabe nye arbejdspladser i cafeer/spisesteder samt butikker og udlejnings-virksomheder. Projektet har også som mål at tiltrække havsport-events og sikre et kulturhistorisk trækplaster på havnen med bl.a. faciliteter til Foreningen Columbus og deres levende værksted - et museum for fiskeri- og skibsudstyr. Erhvervs- og kulturøen forventes at tiltrække mange nye dagturister og besøgende årligt - udover borgernes brug af faciliteterne.

 

Bornholm får en ny ø

Et markant landskabeligt greb vil genskabe den oprindelige kyststækning og tilføre Hasle en unik ø med tilhørende kanalmiljø. Ved at skære en 200 meter lang kanal og bruge den overskydende jord skabes en ny fysisk ø med et areal på ca. 45.000 kvadratmeter.

Det nye landskab med bakkelandskaber, klitter og stier vil bidrage til en unik forbindelse mellem røgerierne i syd og resten af havnemiljøet. Etableringen af Erhvervs- og Kulturøen og den tilhørende kanal vil på en spændende måde skabe en lidt over een kilometer lang promenade, der gør havnen til en sammenhængende og varieret oplevelse. Den nye infrastruktur åbner for aktiveringen af en række uudnyttede arealer og bygninger. På øen etableres diverse rekreative faciliteter og faciliteter for lystfiskere.

Kanalområdet vil være oplagt at bruge som sted for udlejnings- og kursusaktiviteter for gæster og turister, der ønsker at prøve kræfter med de maritime sportsgrene.

Havnetorvet er det bynære areal på øen, som forbindes til ”fastlandet” med en gangbro over kanalen og en kørselforbindelse. På havnetorvet opleves og sælges havfrisk fisk bla. fra et moderne hyttefad, og hvor historien om Hasle Havn fortælles - et museum for fiskeri og skibsudstyr.

 

Finansieringsplan:

Projektudgifterne er pt. samlet anslået til 7.372.000 kr, hvoraf selve anlægsarbejdet udgør 6.218.625 kr.

 

Transportministeriet (Havnepakke 2)                                       3.000.000 kr.

LAG-Bornholm                                                                    2.300.000 kr.

Del af BRK’s anlægsmidler til havnene                                      1.000.000 kr.

Realdania                                                                           1.000.000 kr.

Frivillig arbejdskraft (medfinansiering)                                           72.000 kr.

I alt                                                                                                      7.372.000 kr.

 

Som nævnt indledningsvis yder Transportministeriets Havnepakke 2 et tilskud på 3 mio. kr. til projektet.

LAG-Bornholm har givet tilsagn om støtte til projektet med 2,3 mio. kr. Kommunen afventer nu NaturErhvervsstyrelsen endelige tilsagn om dette tilskud.

Bornholms Regionskommune medfinansierer 1 mio. kr. til projektet, idet Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2013 prioriterede dette beløb til projektet fra den disponible anlægspulje til havneanlæg.

Realdania udvider Mulighedernes Land Projektet på Hasle Havn (havnebad og div. anlæg på havneområdet) til ligeledes at omfatte Hasle Erhvervs- og Kulturø med et tilskud på 1,0 mio. kr.

Der søges fortsat tilskud fra diverse fonde til brug for udvidelse af projektet.

Såfremt der opnås tilsagn om yderligere tilskud, rejses sagen igen med henblik på justering af bevillingerne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 6.903.625 kr. til projektets gennemførelse samt en anlægsbevilling på netto -5.903.625 kr. til tilskud.

 

Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabeller.

For yderligere specifikation af de enkelte budgetposter henvises til bilaget.

 

 

2013

2014

I alt

 

Anlægsudgifter, kr.

 

 

 

Konsulenter

500.000

 

500.000

Anlægsarbejder

3.218.625

3.000.000

6.218.625

Materialer m.v.

100.000

 

100.000

Formidling m.v.

50.000

20.000

70.000

Revision

 

15.000

15.000

Anlægsudgifter i alt

3.868.625

3.035.000

*6.903.625

 

* Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 7.372.000 kr. og anlægsbevillingen på 6.903.625 kr. udgøres af beløbet til Frivillig arbejdskraft på 72.000 kr. og i alt 396.375 kr. til fondsmoms.

 

 

2013

2014

I alt

 

Finansiering, kr.

 

 

 

Transportministeriet

-1.500.000

-1.500.000

-3.000.000

LAG-Bornholm

-500.000

-1.800.000

-2.300.000

Fondsmoms 17,5%

af 55% af LAG-bev.

 

48.125

 

173.250

 

221.375

Realdania

-1.000.000

 

-1.000.000

Fondsmoms 17,5% Realdania

 

175.000

 

 

175.000

Tilskud i alt

-2.776.875

-3.126.750

-5.903.625

Anlægspulje havne

-1.000.000

 

-1.000.000

BRK’s medfin.

-1.000.000

 

-1.000.000

Finansiering i alt

-3.776.875

-3.126.750

-6.903.625

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2013

1.
Bilag 1 Projektbeskrivelse Hasle Erhvervs- og Kulturø - LAG-ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. projekt "Nyt liv i Vang granitbrud"

08.03.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2012

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

21-11-2012

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. projekt Mulighedernes Land - ”Nyt liv i Vang granitbrud”- tidligere kaldet ”Projekt Ned og op igen”. Der søges fortsat anden finansiering på forventet samlet 2 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.401.610 kr. til projektet, så den samlede anlægsbevilling til projekt Nyt liv i Vang granitbrud herefter udgør 16.019.360 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10.345 kr. (indtægt)vedrørende tilskud til projektet, således at den samlede anlægsbevilling til tilskud udgør 11.607.405 kr.

c)     at tillægsbevillingerne på i alt 4.411.955 kr. finansieres af de likvide midler.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2012:

Udgår.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingens pkt. a) og b) anbefales, idet tillægsbevillingen finansieres med 1.35 mio. kr. fra puljen til køkkenfaciliteter i daginstitutionerne, 1,2 mio. kr. fra anlægspuljen til cykelveje og 1 mio. kr. fra udvalgets disponible anlægspulje. Resterende beløb trækkes fra de likvide midler.

Sagsfremstilling

Projektet ”Nyt liv i Vang granitbrud” er et ud af 6 delprojekter der gennemføres med Realdania som led i samarbejdsprojektet Mulighedernes Land.

Projektet kom i stand på grundlag af en aftale med NCC om afvikling af brydningsaktiviteter i området og overdragelse af området til Bornholms Regionskommune. Med projektet omdannes Vang Pier og Ringebakkebruddene til et rekreativt område med sigte på at styrke Bornholms image og position som et sted med store naturværdier, en særlig geologi og rige muligheder for friluftsliv.

Ultimo 2011 blev noteret et markant merforbrug på gennemførelsen af det samlede projekt.

Merforbruget skyldes, at projektforudsætninger ikke i tilstrækkelig grad har været beskrevet, herunder ansvarsfordelingen mellem de involverede parter og forudsætningerne for deres samarbejde. Dertil kommer, at anlægsarbejderne har vist sig langt mere omfattende end først antaget. De indbefatter terrænændringer bl.a. med henblik på forsinkelse og hensigtsmæssig ledning af overfaldevand gennem bruddet. Der er generelt valgt løsninger der både har skabt varige naturforbedringer i området og samtidigt medvirker til at begrænse driftsudgifterne.

På foranledning af merforbruget blev en færdiggørelse af projektet drøftet med Realdanias projektleder i april 2012. Denne har efterfølgende tilkendegivet, at Realdania vil tilføre yderligere 1.156.400 kr. til projektet idet de forudsætter de planlagte arbejder færdiggjort. Eksklusiv fondsafgift (17,5 %) udgør denne merbevilling i alt 954.030 kr.

Projektgruppen bag Mulighedernes Land arbejder fortsat på forskellige finansieringsmulighe- der, der vil kunne skabe en bedre balance i projektregnskabet inden projektafslutning, der er sat til medio 2013. Samlet anslås disse til 2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 18. januar 2011 en anlægsbevilling på 11.617.750 kr. til projektudgifterne samt en tilsvarende anlægsbevilling på -11.617.750 kr. til tilskud til projektet. Den kommunale udgift udgjorde således netto 0 kr.

 

Nedenstående økonomioversigt viser dels hvordan de oprindelige anlægsbevillinger var sammensat, og dels hvilke ændringer, der er indeholdt i denne tillægsbevillingssag.

 

Tilskud/finansiering:

Opr. bev.

Korr. bev.

Ændring

Realdania

-4.320.000

-5.476.400

-1.156.400

Fondsafgift Realdania

756.000

958.370

202.370

I alt

-3.564.000

-4.518.030

-954.030

 

 

 

 

NCC

-6.700.000

-8.375.000

-1.675.000

Fondsafgift NCC

0

1.465.625

1.465.625

NCC stenmateriale

-900.000

0

900.000

I alt

-7.600.000

-6.909.375

690.625

 

 

 

 

Friluftsrådet

-550.000

-180.000

370.000

Fondsafgift Friluftsrådet

96.250

0

-96.250

I alt

-453.750

-180.000

273.750

Tilskud/finansiering i alt:

-11.617.750

-11.607.405

10.345

 

 

Udgifter:

Opr. bev.

Korr. bev.

Ændring

Anlægsudgifter

11.617.750

 

 

Forbrug pr. 15. oktober 2012

 

14.844.360

 

Aftale om merbev. Realdania

 

1.175.000

 

Anlægsudgifter i alt:

11.617.750

16.019.360

4.401.610

 

Tillægsbevilling:

 

 

4.411.955

 

 

Mindreindtægter 10.345 kr.

·         Realdania har tilkendegivet at bevilge et yderligere tilskud på netto -954.030 kr.

·         Tilskuddet fra NCC blev oprindeligt budgetlagt med 6.700.000 kr. uden moms. Men beløbet er modtaget inkl. moms og fondsskatten er efterfølgende fratrukket. Dette berigtiges med -209.375 kr. Tilskuddet på 900.000 kr. vedrørende stenmateriale fra NCC, som fejlagtigt indgik i den oprindelige anlægsbevilling, fjernes. Mindreindtægten udgør netto 690.625 kr.

·         Der blev oprindeligt budgetlagt med et tilskud fra Friluftsrådet på netto -453.750 kr. (ansøgt beløb minus fondsafgift). Efterfølgende Har BRK modtaget tilsagn om et tilskud på -180.000 kr. idet dele af det ansøgte efter aftale ventes behandlet særskilt på et efterfølgende møde forventet d.å. Der skal ikke betales fondsafgift af tilskud fra Friluftsrådet. Mindreindtægten udgør foreløbig netto 273.750 kr.

 

Merudgifter 4.401.610 kr.

·         De samlede projektudgifter forventes at udgøre 16.019.360 kr., idet der, jf. aftale med Realdania, afsættes 1.175.000 kr. til færdiggørelse af projektet. Dette medfører en merudgift på 4.401.610 kr. i forhold til den oprindelige bevilling på 11.617.750 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Oversigt vedr. beregning tillægsbevillinger til anlægsbevillinger ”Nyt liv i Vang Granitbrud”.

 

Økonomi og Analyse er efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. november 2012 blevet bedt om at pege på mulige finansieringskilder i forbindelse med tillægsbevillingen. Der er peget på en række muligheder, som efterfølgende har været sendt til områderne med henblik på kvalificering og vurdering. Der er kun modtaget bemærkninger på Børne- og Skoleområdet, hvilke der er taget højde for. Finansieringsmulighederne fremgår af vedlagte notat.

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Bilag vedr finansieringsmuligheder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Masteopbevaring i Hasle Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. januar 2013 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 200.000 kr. til maste- og kajakopbevaring på Hasle Havn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til maste- og kajakopbevaring på Hasle Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik & Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling til masteopbevaring i Hasle Havn. Som resultat af en beslutning før kommunesammenlægningen har det været nødvendigt at indrette et midlertidigt masteopbevaringsrum i en af havnens bygninger. Da denne indretning er ganske uhensigtsmæssig, foreslås det, at der etableres et nyt masteopbevaringsskur.

Dette masteopbevaringsskur muliggør endvidere, at Bornholms Kajakpoloklub og andre kan få opbevaret sine kajakker, idet kajakopbevaring har det største behov om sommeren, hvor masterne ikke er i skuret. Opbevaringsmulighed af Kajakpoloklubbens kajakker er en forudsætning for at klubben kan have deres aktiviteter på Hasle Havn. Udgifterne hertil anslås til at udgøre 200.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 200.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

I anlægsbudgettet for 2013 udgør rådighedsbeløbet i puljen 1.426.700 kr.  Der er uforbrugte midler fra 2012 for 26.133 kr. som forventes overført til 2013, hvorfor det disponible rådighedsbeløb i puljen udgør 1.452.833 kr. før stillingtagen til dagens punkter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. januar 2013 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 250.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 250.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik & Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. februar 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Der opstår løbende behov for planlægning og forberedelse af nye havneprojekter, som kræver forundersøgelser, opmålinger, tegninger, visualiseringer, projekteringer m.m. med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning m.m. Udgifterne hertil anslås til at udgøre 250.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 250.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

 

I anlægsbudgettet for 2013 udgør rådighedsbeløbet i puljen 1.426.700 kr.  Der er uforbrugte midler fra 2012 for 26.133 kr. som forventes overført til 2013, hvorfor det disponible rådighedsbeløb i puljen udgør 1.452.833 kr. før stillingtagen til dagens punkter..

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Præsentation af oplæg til ny turismestrategi for Bornholm

24.10.00P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-02-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

19

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum drøfter

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres

Resumé

Destination Bornholm har sammen med Klyngeudvikling Bornholm igangsat arbejdet med en ny turismestrategi på Bornholm.

Direktøren for Destination Bornholm, Pernille Kofod Lydolph, vil ved Vækstforummødet præsentere strategien og lægge op til en drøftelse.

Turismestrategien bliver fundamentet for Destination Borholms aktiviteter, som Bornholms Vækstforum bidrager med finansiering til gennem en udviklingskontrakt. Der ventes indgået en ny udviklingskontrakt med Destination Bornholm på Vækstforums møde i juni i år.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

         at Vækstforum drøfter turismestrategien.

Bornholms Vækstforum, 4. februar 2013, pkt. 5:

Drøftedes på baggrund af præsentationen fra Pernille Kofod Lydolph. Vækstforum gav en positiv tilkendegivelse til det foreløbige arbejde og bakkede op om rammerne for det videre arbejde, der nu vil blive konkretiseret i en ny Koordinationsgruppe.

Vækstforum besluttede, at udpege Lone Njor som Vækstforums repræsentant i den foreslåede Koordinationsgruppe.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Turisme er Bornholms tredjestørste erhverv og har med ca. 10 % af arbejdsstyrken beskæftiget i branchen således også en væsentlig betydning for øens øvrige erhvervsliv og for samfundet som helhed. Med ca. 500.000 besøgende hvert år er Bornholm en af Danmarks mest besøgte destinationer.

Øens største turistaktører driver fortsat en stabil forretning, men er samlet set under pres, fordi konkurrencen om turister er øget – både i Danmark og i udlandet. Antallet af gæster på Bornholm er faldende og opholdets længde er blevet kortere end tidligere.

 

Der er derfor brug for en effektiv og sammenhængende strategisk indsats, der kan bidrage til, at turisme fortsat kan være et af Bornholms vigtigste erhverv. Det vil kræve nogle klare tilvalg – og dermed også nogle fravalg – som vil blive præciseret i det strategiarbejde, der nu er i gangsat. Og ikke mindst vil det kræve et øget samarbejde mellem branchens aktører og interessenter.

 

Bornholms nye turismestrategi er tænkt som en videreudvikling af strategien fra 2006, ”Bornholm I/S.”, hvor den langsigtede målsætning var, at øens mange turistaktører skulle udvikle sig og virke som én virksomhed, turismevirksomheden Bornholm I/S.

 

Ambition

Ambitionen med den nye strategi er, at Bornholm skal

-         Gøre sine gæster rigere på gode oplevelser

-         Tilbyde produkter, der er værd at rejse efter

-         Være den destination i Nordeuropa, der kender sine gæster bedst.

 

Det er hele Bornholms turismestrategi; en strategi, der på den ene side skal sikre en fælles forståelse for turismens betydning for den bornholmske samfundsøkonomi, og på den anden side fremadrettet skal sikre et reelt ejerskab til en konkurrencedygtig turismesektor på øen blandt både turismeerhvervet, erhvervslivet generelt og i det politiske system.

 

Samarbejde

Oplægget til strategien er blevet til i et tæt samarbejde mellem Destination Bornholm og vækstforumprojektet ”Klyngeudvikling Bornholm”, der ledes af Væksthus Hovedstadsregionen.

Projektet har været i dialog med erhvervslivet på Bornholm i en proces, der har taget afsæt i:

·         Eksisterende analyse-materiale om Bornholm og turisme

·         Interviews med relevante repræsentanter fordelt på det primære turisterhverv og oplevelsesrepræsentanter, interesseorganisationer samt det politiske niveau – herunder kommunalbestyrelsen og Bornholms Vækstforum

·         Benchmark-analyser med tre øvrige turistdestinationer: Rügen, Gotland og
Nordjylland.

Der lægges op til at etablere et samarbejdsforum/styregruppe på tværs af branche og interessenter. Dette forum skal blandt andet være medvirkende til at definere fokusområder for det fremtidige arbejde. Vækstforum inviteres til en dialog om dette, og forventes fortsat at være en væsentlig part i arbejdet med at sikre fundamentet og de rette rammevilkår for vækst.

 

Faser med mål

Strategien indeholder tre faser over tre år og kan således betragtes som en udviklingsplan for Bornholms turisme:

1)     Etablering af fundamentet

2)     En stabiliseringsfase

3)     En vækstfase 

For hver fase er definerede mål, som Pernille Kofod Lydolph vil redegøre nærmere for under mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart – men det vil komme i takt med realiseringen af strategien.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Oplægget, der blev præsenteret ved mødet i Bornholms Vækstforum 4. februar 2013 er vedhæftet dette punkt som bilag.

Borgmester Winni Grosbøll indgår i Koordinationsgruppen, der skal arbejde videre med turismestrategien.

Strategien vil endvidere blive præsenteret ved Kommunalbestyrelsens temamøde om turisme den 18. april 2013.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Tursimestrategi (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2013 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum

00.01.00P27-0657

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-02-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

20

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum drøfter

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres

Resumé

Erhvervs- og vækstminister Anette Vilhelmsen har primo januar sendt en invitation på vegne af regeringen til Vækstforums formandskab om at mødes og drøfte udviklingen på Bornholm og indgå et regionalt vækstpartnerskab i foråret 2013. Anbefalinger fra regeringens otte vækstteams vil danne basis for de nye partnerskaber.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og at umiddelbare bornholmske ønsker til Vækstpartnerskabsaftalen drøftes.

 

Bornholms Vækstforum, 4. februar 2013, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der var opbakning til at tage udgangspunkt i anbefalingerne fra regeringens Vækstteams, herunder specielt anbefalingerne fra de tre vækstteams om Energi og Klima, Fødevarer samt Turisme og Oplevelsesøkonomi.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

De seks danske Vækstforumsekretariater deltog den 23. januar 2013 i et første møde i Erhvervs- og Vækstministeriet om udformingen af Vækstpartnerskabsaftalerne for 2013. Her orienterede de enkelte vækstteamsekretariater om arbejdet i de enkelte vækstteam og regeringens vækstplaner samt initiativer, som de særligt tænkte, at vækstforaene kunne bidrage til at implementere.

 

Regeringen har i alt nedsat otte vækstteams, der skal efterse vækstvilkårene på områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige styrker og potentialer. De otte vækstteams er:

-         Det blå Danmark

-         Kreative Erhverv og Design

-         Vand, Bio og Miljøløsninger

-         Energi og Klima

-         Fødevarer

-         Turisme og Oplevelsesøkonomi

-         IKT og Digital Vækst

Regeringen vil med udgangspunkt i vækstteamenes anbefalinger udarbejde vækstplaner for samtlige otte områder. Og det er disse anbefalinger og vækstplaner, der tænkes indarbejdet i Vækstpartnerskabsaftalerne. På nuværende tidspunkt har tre vækstteams afleveret og offentliggjort deres anbefalinger, nemlig Det Blå Danmark, Kreative Erhverv og design samt Vand, Bio og Miljøløsninger.

 

Vækstpartnerskabsaftalerne vil som tidligere blive indgået inden for eksisterende, økonomiske og administrative rammer.

 

Vækstpartnerskabsaftale 2012

Den gældende Vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Bornholms Vækstforum indeholder flg. 17 udvalgte indsatser for samarbejde om vækst og erhvervsudvikling:

1.      Evaluering af kommunalreformen

2.      Styrket samarbejde på udvalgte erhvervsområder (vækstteams)

3.      Grøn omstilling

4.      Design og arkitektur

5.      Turisme

6.      Fødevarer

7.      Samarbejde mellem vækstfora og de lokale aktionsgrupper

8.      Trafikal tilgængelighed til Bornholms Regionskommune Samarbejde om at styrke innovationskapaciteten

9.      Samarbejde om at styrke innovationskapaciteten

10.  Adgang til risikovillig kapital

11.  investeringsfremme

12.  Adgang til information og rådgivning om etablering og drift af virksomhed

13.  Samarbejde om at udnytte nye muligheder i digitalisering

14.  Udrulning af bredbånd

15.  Ungdomsuddannelse til fremtidens arbejdsmarked

16.  Et tættere samarbejde mellem videregående uddannelser og erhvervslivet

17.  Styrket samarbejde om voksen- og efteruddannelse

 

Vækstforums indspil til den gældende aftale tog udgangspunkt i flg. fem initiativer:

                 I.            Campus

              II.            Ny bredbåndsmålsætning

            III.            Bornholm som grønt demonstratorium og testområde

            IV.            Nye praktikpladsmodeller

               V.            Trafikal tilgængelighed

 

 

Det videre arbejde

Overordnet arbejdes der på at gøre aftalerne kortere og mere konkrete.

 

Der lægges op til, at de enkelte vækstteamsekretariater vil stå for at videreudvikle initiativer i dialog med vækstforumsekretariaterne. På baggrund af dette arbejde vil regeringen udsende et udkast til vækstpartnerskab, som parterne kan mødes om. Dette forventes udsendt medio marts med henblik på, at de politiske drøftelser kan ligge fra medio april til ultimo maj.

 

Bornholms Vækstforum kan således vente at få udkast til 2013-aftalen til behandling på næste møde, 15. april 2013.

 

I arbejdet indgår også muligheden for, at de enkelte vækstfora kan komme med indspil, så hver aftale får en regional vinkel.

Økonomiske konsekvenser

Som nævnt, ventes Vækstpartnerskabet indgået inden for de eksisterende økonomiske og administrative rammer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Oplæg til analyse som grundlag for ny erhvervsudviklingsstrategi

24.10.00P20-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-02-2013

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

21

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum drøfter

Resumé

Ved sidste møde i Bornholms Vækstforum drøftedes hvilken proces, der ønskes gennemført for at sikre det bedst mulige grundlag for udformning af en ny erhvervsudviklingsstrategi, der vil gælde fra og med 2015 og årene frem. Vækstforumsekretariatet fik mandat til at gå videre med dialogen med Center for Regional og Turismeforskning (CRT) og Teknologisk Institut (TI) om det videre analyse- og evalueringsarbejde, der vil blive samlet i en stafet med anbefalinger til det næste Vækstforum.

Der ligger nu et konkret tilbud fra CRT og TI om indspil til den kommende erhvervsudviklingsstrategi. Arbejdstitlen er ”Erhvervsanalyse Bornholm”.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

         at Vækstforum drøfter det fælles analyseoplæg fra CRT og Teknologisk Institut.

 

Bornholms Vækstforum, 4. februar 2013, pkt. 13:

Analyseoplægget blev drøftet. Vækstforum besluttede at indstille over for Økonomi- og Erhvervsministeriet at bevilge op til 350.000 kr. af de regionale udviklingsmidler under Vækstforumsekretariatets analysepulje, med den ændring, at der ønskes inkluderet en ekstern evaluering af Vækstforums hidtidige indsats og en tilsvarende nedprioritering af det generelt samfundsbeskrivende i analysen.

Jane Wickmann deltog ikke i behandlingen af punktet 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Projektoplægget fra Teknologisk Institut og Center for Regional- og Turismeforskning tager udgangspunkt i de forslag, der blev drøftet ved sidste møde i Bornholms Vækstforum, samt opfølgende drøftelser med Vækstforums formandskab og Vækstforumsekretariatet.

 

”Erhvervsanalyse Bornholm” bygger oven på den tidligere analyse ”Vækst på Bornholm – barrierer og potentialer” samt andre analyser, der er udarbejdet for Vækstforum.

 

Formål og aktiviteter

Formålet med analysen er at tilbringe ny viden om dels de praktiske problemer og udfordringer, de bornholmske virksomheder står over for, og dels afdække hvilke strategiske muligheder, virksomhederne ser for at tilpasse sig nye produktionsvilkår set i lyset af globale udviklingstendenser og erhvervsstrukturelle ændringer.

De aktiviteter, erhvervsanalysen lægger op til for at frembringe den nye viden omfatter bl.a.:

-         Identifikation af specifikke problemstillinger inden for de dominerende erhverv set i relation til globale udviklingstendenser og erhvervsstrukturelle ændringer samt i forhold til det offentlige erhvervsfremmesystems muligheder

-         Interview med 20 virksomheder, som udvælges på baggrund af økonomisk/beskæftigelsesmæssig betydning, samt potentielle vækstvirksomheder, der vælges ud fra deres væksterfaringer og potentialer og dernæst branchetilhørsforhold. Interviewene vil afdække, hvordan disse virksomheder forretningsmæssigt forholder sig til de lokoale og globale ramme- og vækstvilkår for virksomhedsdrift på Bornholm samt disse virksomheders brug af og holdning til det generelle erhvervsfremmesystem.

-         Identifikation af virksomheder, der over de forløbne år har udtrykt vækstambitioner eller realiseret en ekstraordinær vækst.

-         Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse målrettet 200 virksomheder med 5+ ansatte inden for fremstilling, turisme og videnservice med det formål at give en samlet karakteristik af virksomhedernes vækstpotentialer.

 

Der planlægges endvidere gennemført to workshops, hvoraf den ene ventes afviklet i forlængelse af Vækstforums heldagsmøde 3. juni 2013.

 

Evaluering af Vækstforums arbejde 

”Erhvervsanalyse Bornholm” bliver et fremadskuende dokument, med et nyttigt faktagrundlag, der kan give et godt fundament at bygge videre på i arbejdet med den nye erhvervsudviklingsstrategi.

 

Vidensopsamling omkring de resultater, der er opnået ved Vækstforums hidtidige indsats indgår således ikke i oplægget. For at holde analyseomkostningerne nede foreslås evalueringen, af hvordan Vækstforums aktiviteter har forbedret bornholmske erhvervsmæssige forudsætninger og udviklingsparathed, i stedet udført af Vækstforumsekretariatet.

 

Der arbejdes således fortsat frem mod udarbejdelse af en stafet til det nye Vækstforum, der både opsamler erfaring fra Vækstforums arbejde siden 2006, og som kommer med anbefalinger til indhold i ny erhvervsudviklingsstrategi, 2015-2020.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede pris er opgjort til kr. 349.000, der fordeler sig således:

 

                 Honorar til Teknologisk Institut            150.000 kr.

                 Honorar til CRT                                125.000 kr.

                 Spørgeskemaundersøgelse                    50.000 kr.

                 Rejser og ophold                                24.000 kr.

                 I alt                                                          349.000 kr.

 

Arbejdet vil blive iværksat inden for rammerne af Vækstforumsekretariatets budget og tilknyttede analysepulje og vil således ikke belaste de frie midler til erhvervsudviklingsaktiviteter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 4. februar 2013

1.
Resumé "Erhvervsanalyse Bornholm" (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Principper for bornholm.dk

85.11.00P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Med dette punkt ønskes en fornyet drøftelse af kommunalbestyrelsens behov og mulighed for en strategisk kommunikation af Bornholm som et dynamisk og attraktivt samfund.

Bornholms Regionskommune er som ejer af internetdomænet ”bornholm.dk” ansvarlig for indhold og vedligehold af portalen. Den daglige drift foretages i dag af Business Center Bornholm gennem en kontrakt, hvori det fremgår, at indholdet skal være i tråd med kommunens erhvervspolitik og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.

Det er anbefalingen, at portalens indhold fremover retter sig mod en bredere målgruppe.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

·         at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter principper for det redaktionelle indhold på bornholm.dk, som fremgår af sagsfremstillingen, samt

·         at hidtidig kontrakt med Business Center Bornholm erstattes af ny kontrakt der omfatter dette.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Udgår.

Sagsfremstilling

Hvad enten det er borgere, potentielle turister eller tilflyttere, er bornholm.dk den adresse, de fleste intuitivt vil taste for at begynde deres informationssøgning om Bornholm på internettet.

Mange oplever således hjemmesiden bornholm.dk som det vigtige førstehåndsindtryk af Bornholm. Det er derfor anbefalingen, at portalens indhold retter sig mod en bredere målgruppe, end de nuværende hovedsageligt erhvervsrelaterede informationer.

 

I bilaget er illustreret principperne for, hvordan bornholm.dk kan være en hovedindgang til et antal selvstændige officielle hjemmesider der tilsammen kan tilbyde brugerne en mere omfattende og aktuel information om de mange tilbud til fastboende og gæster.

 

På den måde vil bornholm.dk i højere grad signalere kommunalbestyrelsens visioner, som fremgår af Bornholms Udviklingsplan, der blev vedtaget i 2012.

Det anbefales endvidere, at der etableres en redaktionsgruppe med reference til kommunaldirektøren, som fremover har ansvaret for, at sitet udvikles, så det matcher en tidssvarende og strategisk præsentation af Bornholm.

Redaktionsgruppen ledes af Bornholms Regionskommune (Politisk Administrativt Sekretariat) og vil derudover bestå af repræsentanter fra Destination Bornholm og Businesscenter Bornholm og kan evt. suppleres efter behov.

Økonomiske konsekvenser

Jf. kontrakten der blev indgået i 2009, finansiere Bornholms Regionskommune drift og vedligehold af bornholm.dk med kr. 220.000/årligt ex moms (2008-niveau).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Principper for strukturen på bornholm.dk (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Borgerpanelundersøgelse - færgeudbud 2013

00.13.00P05-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Igangsættelse af borgerpanelundersøgelse som led i borgerinddragelsen i forbindelse med det kommende færgeudbud.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at borgerpanelundersøgelsen gennemføres

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Forberedelserne til færgeudbuddet for den næste periode igangsættes i 2013. Trafikkontaktrådet har besluttet at inddrage bornholmerne i arbejdet med udbudsmaterialet. Hovedformålet er at få et beslutningsgrundlag med input fra et bredt udsnit af bornholmerne.

 

På den baggrund foreslår borgmesteren, at Bornholms Regionskommune gennemfører en undersøgelse om færgebetjeningen på Bornholm i det elektroniske borgerpanel.

 

Resultaterne fra undersøgelsen foreligger efter planen 2. maj 2013, og præsenteres på dialogmødet om færgebetjening d. 21. maj, hvor også resultaterne fra interview med erhvervslivet, turistorganisationerne samt øvrige interessentgrupper forelægges offentligheden.

 

Undersøgelsen skal i videst muligt omfang belyse de forhold som arbejdsgruppen under Trafikkontaktrådet har opstillet på mødet d. 20. januar 2013. Det betyder, at borgerpanelets medlemmer kan give deres mening til kende i forhold til det nuværende udbud med hensyn til pris, frekvens osv. Derudover kan borgerpanelet i undersøgelsen fremsætte ønsker og forventninger til det kommende udbud. Endelig skal borgerpanelet tage stilling til principielle spørgsmål om fx miljø.

 

De endelige spørgsmål udarbejdes i et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de eksterne konsulenter, Trafikkontaktrådet i øvrigt anvender for at kvalificere færgeudbuddet.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Opdateret katalog over Vækstforums projekter

24.10.00G01-0077

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-02-2013

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

24

 

Hvem beslutter

Vækstforum orienteres

Resumé

For at holde Vækstforum løbende orienteret om fremdriften på de projekter, der er indstillet midler til, opdaterer Vækstforumsekretariatet et projektkatalog hvert halve år. Kataloget er inddelt i igangværende og afsluttede projekter. Der er på nuværende tidspunkt indstillet tilskud til i alt 104 projekter.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

          at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 4. februar 2013, pkt. 14:

Orienteringen blev taget til efterretning. Trine Richter gav en supplerende opdateret status på Green Solution House, der fortsat forventer åbning i april 2014.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vækstforum har siden 2006 indstillet 104 projekter til tilskud fra de regionale udviklingsmidler, Regionalfonden og Socialfonden. Midlerne er herefter bevilget af Økonomi- og Erhvervs­udvalget og Erhvervsstyrelsen.

Vedlagt som bilag er et projektkatalog med status på igangværende projekter.

 

Siden Vækstforum sidst fik kataloget forelagt i juni 2012, er følgende projekter blevet indstillet til bevilling:

1.      Turismeudviklingsprojekt Comfortness Koncept Bornholm

2.      Royal Ocean Race

3.      Tillægsbevilling til Green Solution House (tæller ikke som nyt, selvstændigt projekt)

4.      Udvikling af Laundry Logics ApS

5.      Melstedgaard – Bornholms Madkulturhus (regionalfond)

6.      Bright Green Campus

7.      Little Smart Things

8.      Automatisk palleproduktionsanlæg

9.      Den grønne ring – et sammenhængende oplevelseslandskab med gode adgange fra byen (Grøn Vækst)

10.  Melstedgård – Bornholms Madkulturhus (Grøn Vækst)

 

Følgende projekter er afsluttet siden juni 2012:

1.      Bornholms Serviceskole

2.      Oplevelsesledelse i yderområder (MOLLY)

3.      Det digitale oplevelsesunivers

4.      Green Solution House - projektchef

5.      Fortsat indsats på tilflytterområdet

6.      Markedsføring og masterbrand

7.      Energy Tours og COP 15

8.      Hallegaard Pølsemageri

9.      Ole Almeborg A/S – Investering i robotteknologi

10.  Fish Pro Denmark – ny teknologi

11.  Grøn Energi i innovative netværk

12.  Europamesterskab 2012 i golf for handicappede

 

Oversigten fra juni 2012 over de primære effekter af de projekter Vækstforum har igangsat, vil blive opdateret i forbindelse med evalueringen af programperioden.

 

Oversigter over igangværende og afsluttede projekter kan ses på www.brk.dk/vaekstforum

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 4. februar 2013

1.
Afsluttende projekter, januar 2013 (PDF)

2.
Igangværende projekter, januar 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Afrapportering vedr. akutjob i BRK

81.02.00A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

ØKE har anmodet om en månedlig opgørelse over antallet af opslåede akutjobs.

Indstilling og beslutning

Personalechefen indstiller:

At arten og antallet af opslåede akutjobs drøftes og tages til efterretning,

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne har som arbejdsgivere ansvaret for at der oprettes 3000 akutjob totalt. Den enkelte kommune har ikke en forpligtelse til at opslå og besætte et bestemt antal.

ØKE vedtog på mødet den 21. november 2012, at hver enkelt virksomhed i hvert enkelt tilfælde ved stillingsledighed skulle vurdere om stillingen skulle opslås som akutjob.

ØKE tilkendegav i den forbindelse, at der skulle udarbejdes en opgørelse over hvilke stillinger der var opslået ledige og hvilke der var opslået som akutjob.

Der har i januar måned været i alt 34 stillingsopslag hvoraf de 16 er opslået som akutjob.

Totalt set har kommunen siden lovens indførelse haft 65 jobopslag hvoraf 25 er opslået som akutjob. 1 ansøger er blevet ansat efter ordningen men efter eget ønske fratrådt igen.

Se nedenstående opgørelse:

 

 

 

 

Hvilken stilling

Virksomhed

Akutjob - Nej

Akutjob - Ja

Dato

Kommunaldirektør

 

x

 

22.11.12

3 social- og sundhedsassistenter

Bhs. Plejehjem og - centre

x

 

23.11.12

Afdelingschef

Teknik & Miljø

X

 

26.11.12

Byggesagsbehandler

Teknik & Miljø

X

 

26.11.12

Skoleleder

Skole Nord

X

 

27.11.12

Social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

x

 

29.11.12

2 social- og sundhedsassistenter

Plejecenter Snorrebakken

X

 

02.12.12

2 hjemmevejledere

Psykiatri og Handicap

X

 

02.12.12

Konsulent til sundhedsfremme og forebyggelse (Internt opslag)

Borger og Sundhed

x

 

03.12.12

Pædagog

Røbo

X

 

06.12.12

Social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

 

X

07.12.12

Teamleder

Døgnplejen Bornholm

X

 

07.12.12

4 social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

 

X

10.12.12

Social- og sundhedshjælper

Døgnplejen Bornholm

 

X

14.12.12

Ernæringsassistent

SACS

 

X

17.12.12

Leder af UngeCenter Bornholm

UngeCenter Bornholm

X

 

18.12.12

Administrativ medarbejder

Regional Udvikling

X

 

19.12.12

Sagsbehandler/supporter til Jobcenter Bornholm

Jobcenter Bornholm

x

 

19.12.12

Jobnet/support adm. Stilling

Jobcenter Bornholm

 

x

 

5 social- og sundhedsassistenter

Bornholms Plejehjem og –centre

X

 

19.12.12

HR-Konsulent

Bornholms FamilieCenter

X

 

21.12.12

Medarbejder til SFO

Dagtilbud Midt

Børnehuset i Vestermarie

 

X

27.12.12

2 social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

 

X

03.01.13

2 social- og sundhedshjælpere

Døgnplejen Bornholm

 

X

03.01.13

1 social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

 

X

03.01.13

1 social- og sundhedshjælper

Døgnplejen Bornholm

 

X

03.01.13

Børnehaveklasseleder

Skole Nord

X

 

04.01.13

Social- og sundhedshjælper eller assistent

Bornholms Plejehjem og –centre

 

X

04.01.13

Tilkaldevikar

Klintebo

 

X

04.01.13

Projektmedarbejder

Fontænehuset v/Psykiatri og Handicap

X

 

07.01.13

Social- og sundhedsass.

Bornholms Plejehjem og –centre

 

X

22.01.13

4 sosuhjælpere eller sosuassistenter

Døgnplejen Bornholm

 

X

09.01.13

Pædagog til vikariat

Klintebo

X

 

10.01.13

Pædagog

Klintebo

X

 

10.01.13

Pædagog barselsvikariat

Klintebo

X

 

10.01.13

Alkoholkoordinator

Social- og sundhedssekretariatet

 

X

10.01.13

Pædagog

Klintebo

X

 

11.01.13

Sygeplejerske til vikariat

Bornholms Plejehjem og –centre

X

 

11.01.13

Sygeplejerske

Døgnplejen Bornholm

 

X

11.01.13

Fysioterapeut

Trukket tilbage den 25.01.13

Borger og Sundhed

X

 

15.01.13

Husassistent

Plejecenter Snorrebakken

 

X

15.01.13

KOL Sygeplejerske

Borger og Sundhed

X

 

17.01.13

Sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent

Psykiatri og Handicap

X

 

17.01.13

Projektmedarbejder

Jobcenter Bornholm

X

 

18.01.13

Afdelingsskoleleder

Hans Rømer Skolen

X

 

24.01.13

To socialfaglige medarbejdere

Psykiatri og Handicap

X

 

25.01.13

To tilkaldevikarer

Dagtilbud Nord

X

 

29.01.13

To social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

X

 

31.01.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomisk udgift, idet der er tale om ordinære job, d.v.s. job hvortil der under alle omstændigheder skulle ansættes en medarbejder, og stillinger hvor ansættelse sker på sædvanlige løn – og ansættelsesvilkår.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

26

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Der er udsendt varsel om lockout af lærerne.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

27

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt