Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
13-03-2013 kl. 17:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 MED-Hovedudvalgets møde med ØKE om budget 2014
  åbent 3 Likviditetsoversigter pr. 28. februar 2013
  åbent 4 Revideret proces for budget 2014
  åbent 5 Budgetproces på Økonomi- og Erhvervsudvalgets fagområde
  åbent 6 Reduktion af lønfremskrivning i budgettet for 2013
  åbent 7 Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2012
  åbent 8 Optagelse af lån i forbindelse med indfrielse af Bofa's byggekredit
  åbent 9 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 10 Ansøgning fra Bornholms Maritimhistoriske Forening
  åbent 11 Opfølgning på udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013
  åbent 12 Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2012
  åbent 13 Anlægsbevilling til tagrenovering på rehabiliteringscenter Sønderbo
  åbent 14 Økonomi i Bornholms Familiecenter
  åbent 15 Distriksskolernes budget 2013
  åbent 16 Anlægsbevilling til Trinbrættet, ombygning af køkken og grupperum - tillægsbevilling
  åbent 17 Anlægsbevillinger til renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet
  åbent 18 Indsigelses behandlig af lokalplan nr. 069 for en daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby og medfølgende kommuneplantillæg nr. 01
  åbent 19 Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby - tillægsbevilling
  åbent 20 Bevillinger til lokaler til forenings - og ungdomsskolevirksomhed i Klemensker - etape 1
  åbent 21 Anlægsbevilling og budgetkorrektion til Storegade 64, Hasle, som medborgerhus for Hasle Byting
  åbent 22 Nordlandets Ridecenter - yderligere forlængelse af lejekontrakt matrikel 24-d, Rø
  åbent 23 Afslutning af arkitektkonkurrence - Rønne Svømmehal
  åbent 24 Behandling af høringssvar vedr. lokalplanforslag nr. 068 for Stenbanen og Elværket i Rønne
  åbent 25 Anlægsbevillinger - selvejende haller - 2013
  åbent 26 Anlægsbevillinger til etablering af 9 boliger på Stenbanen i Rønne
  åbent 27 Skema A for etablering af 9 almene boliger samt servicearealer på Stenbanen i Rønne
  åbent 28 Skema B for etablering af 9 boliger samt servicearealer på Stenbanen i Rønne
  åbent 29 Anlægsbevilling til automatisering af trafiktællestationerne på kommunens veje 2013
  åbent 30 Anlægsbevilling til tagrenovering, Sandemandsvej 1B, Rønne
  åbent 31 Principper for bornholm.dk
  åbent 32 Eventuel ændring af valgsteder og etablering af nye steder for brevstermmeafgivning
  åbent 33 Orientering fra formanden
  åbent 34 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

1

 

 

Fraværende

Steen Colberg Jensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 20 udsættes med henblik på nærmere analyse af de økonomiske konsekvenser

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  MED-Hovedudvalgets møde med ØKE om budget 2014

00.30.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

2

 

Hvem beslutter

Økonomi og Erhvervsudvalget

Resumé

Efter MED-aftalens § 9 mødes MED-Hovedudvalget med den politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i regionskommunen.

 

Temaer som MED-Hovedudvalget ønsker at drøfte i forbindelse med budget 2014:

o        Omstilling og økonomiske tilpasninger

o        Beskæftigelsesreformer

o        Udviklingsplaner

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at de af MED-Hovedudvalget foreslåede temaer drøftes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Drøftet

 

Sagsfremstilling

MED-Hovedudvalgets repræsentanter er:

 

Medarbejderrepræsentanter

Ledelsesrepræsentanter

Nils Pedersen, Løn og Personale (næstformand)

Uffe Markmann, Jobcenter Bornholm

John Bidstrup, Vej og Park Bornholm

Michael Andersen, Dagtilbud Vest

Anette Lund, Bhs. Plejehjem og Centre

Birgitte Langhave, Skole Nord

Pia Frost Jensen, Borger og Sundhed

Birgitte Udengaard, Teknik og Miljø

Kell Hansen, PAS

Birte Olsen-Knopp, Døgnplejen Bornholm

Susanne Christensen, Bhs. Plejehjem og Centre

Peter Flensborg, Teknik og Miljø

Laila Kildesgaard (formand)

Allan Westh, områdechefer

Bjarne Freund-Poulsen, virksomhedsledere Teknik og Forsyning

Claus S. Jensen, direktion

Johannes Nilsson, direktion

Janus Node, virksomhedsledere Børn og Skole

Jon Madsen, virksomhedsledere Borgere og Beskæftigelse, Biblioteker

Torben Munch, stabschefer

Brian Lambrecht, virksomhedsledere Social og Sundhed

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Likviditetsoversigter pr. 28. februar 2013

00.32.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 28. februar 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (77,6 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (263,7 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2013 (96,8 mio.)

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2012 til 28. februar 2013.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 77,6 mio. kr. er faldet med 71,7 mio. kr. i forhold til 31. januar 2013, hvor beholdningen i februar sidste år faldt med 7,5 mio. kr. Ændringen i udviklingen kan hovedsagelig henføres til ændringer af refusionsudbetalinger til kommunen i forbindelse med Udbetaling Danmark samt efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu faldende omkring fra et niveau på 270 mio. kr., idet niveauet for den gennemsnitlige beholdning ultimo februar er ca. 33 mio. kr. lavere end i 2012.

Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende gennem 2013 som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og overgangen til Udbetaling DK i første kvartal 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på 96,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2012, det budgetterede kassetræk i 2013 og afgivne tillægsbevillinger i 2013.

Der er ikke taget højde for budgetoverførsler fra 2012 til 2013, og den beregnede kassebeholdning vil derfor være betydeligt lavere når opgørelserne af budgetoverførslerne foreligger og bliver indregnet.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 36,2 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2013 end i 2012, hvilket medfører færre renteindtægter. Budgettet for renteindtægter er i 2013 nedsat med 1,6 mio. kr. i forhold til tidligere års budgetniveau.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. marts 2013

1.
Beholdninger pr. 28. februar 2013 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Revideret proces for budget 2014

00.30.02S00-0002

Hvem beslutter

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

På sit møde den 23. januar 2013 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget processen for budget 2014, herunder at der skulle meldes rammer ud for, hvor meget det enkelte udvalg skulle finde af besparelser.

 

På mødet den 28. februar 2013 behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget en sag om udmelding af rammer, men besluttede at udvalget ikke ønsker at udmelde rammer.

 

Som konsekvens heraf skal der ske en justering af budgetprocessen for 2014.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den nye tidsplan for budgetproces 2014, jf. sagsfremstillingen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen godkendt idet borgmesterens deltagelse i udvalgenes møder vil ske i maj måned

 

Sagsfremstilling

På sit møde den 28. februar 2013 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at udvalget ikke ønsker at udmelde rammer for udvalgenes videre budgetarbejde. Da rammeudmeldingen indgår som en del af budgetprocessen som beskrevet i budgetvejledningen, skal der ske en justering af budgetprocessen for 2014 som konsekvens af beslutningen.

 

 

Justering af budgetprocessen

Som udgangspunkt gælder budgetvejledningen og de opgaver og tidsfristen, som er beskrevet heri stadig, bortset fra at der ikke kommer en rammeudmelding fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Det betyder, at udvalgene skal drøfte besparelsesforslag på baggrund af den samlede økonomiske udfordring, som kommunalbestyrelsen er blevet præsenteret for på budgetseminar 1.

 

Der bliver således ikke meldt ud, hvor stort et beløb det enkelte udvalg skal finde i besparelse. Administrativt bliver der udarbejdet et besparelseskatalog, som løbende vil blive forelagt udvalgene til drøftelse.

 

Det anbefales, at besparelsesforslag i forhold til administrationen (konto 6) håndteres samlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget, og at besparelsesforslag på bygninger, der er overgået til Facility Management under BRK Ejendomsservice ligeledes varetages samlet af Teknik- og Miljøudvalget.

 

Som det fremgår af budgetvejledningen vil borgmesteren deltage i udvalgenes budgetbehandling på møderne i april for at få en status på budgetarbejdet. På baggrund af disse møder vil Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde i maj vurdere behovet for at udmelde rammer. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på det tidspunkt, kan medfører, at det bliver nødvendigt med ekstraordinære udvalgsmøder inden budgetmaterialet skal fremsendes til Økonomi- og Analyse den 7. juni 2013.

 

 

Tidsplan

 

Dato/ periode

Beskrivelse af aktivitet

Aktør

Februar - maj

Udvalgene arbejder med input til handlingsplanen, forslag til anlæg og takster.

Administrativt udarbejdes et besparelseskatalog, som drøftes på udvalgsmøderne.

Alle udvalg

Marts – april

Dialogmøder

Fagudvalg

Marts – maj

Borgermøder

Borgere

13. marts

Fællesmøde mellem MED-Hovedudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKE, MHU

3. – 9. april

Borgmesteren deltager i udvalgenes møder for at få en status på budgetarbejdet

Fagudvalg og borgm.

17. april

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler befolkningsprognose og demografikorrektioner

ØKE

22. maj

Udvalgsformændene deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet for at få overblik over det samlede budgetarbejde indtil dato

ØKE, udvalgsform.

Maj

Eventuelt ekstraordinære udvalgsmøder

Alle udvalg

7. juni

Frist for aflevering af oplæg til Økonomi og Analyse

Udvalg og direktion/ chefgruppen

Medio juni

Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2014

 

18. juni

Budgetseminar 2: drøfte den samlede økonomiske situation i 2014 samt hvilke forslag, der kan gå videre i processen

KB

27. juni 

Fællesmøde mellem MED-Hovedudvalget og kommunalbestyrelsen

KB, MHU

12. august

Borgmesteren fremsender sit budgetforslag til kommunalbestyrelsen

Borgm.

13. august

Høringsfrist på udvalgenes budgetmateriale fra juni

MHU m.fl.

15. august

Temamøde for kommunalbestyrelsen og MED-Hovedudvalget, hvor der vil være en administrativ gennemgang af budgettet

KB, MHU

21. august

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

ØKE

21. august

Partierne fremsender ændringsforslag eller budgetforslag til Økonomi og Analyse og kommunalbestyrelsen 

Partierne

26.-27. august

Budgetseminar 3: drøftelse af den samlede økonomi og øvrige politiske prioriteringer

KB 

Uge 35/36

Gruppeformandsmøde: få præciseret elementerne i budgetforliget

Borgm. og gruppeformænd

September

Borgmestermøde i KL-regi

Borgm.

11. og 19. sept.

1. behandling af budgetforslaget

ØKE, KB

24. sept. kl. 8.00

Frist for fremsættelse af ændringsforslag.

Denne frist gælder ikke for Økonomi- og Erhvervsudvalget 

KB

2. og 10. okt.

2. behandling af budgettet

ØKE, KB

Okt. – nov.

Dialogmøder

Fagudvalg

Nov. – dec.

Færdiggøre handlingsplanen for 2014

Udvalg, KB

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budgetproces på Økonomi- og Erhvervsudvalgets fagområde

00.30.02A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til budgetvejledningen bør udvalgene i februar måned tilrettelægge en proces for udvalget budgetarbejde. Denne sag vedrører budgetprocessen for Økonomi- og Erhvervsudvalget egne fagområder.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at tidsplanen for budgetprocessen godkendes, og

b)     at der afholdes ekstraordinært møde onsdag den 5. juni 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Udgår som konsekvens af beslutningen i pkt. 4.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetproces skal tilrettelægges således, at budgetmaterialet kan fremsendes til Økonomi og Analyse den 7. juni 2013. Det anbefales i den forbindelse, at der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde i første uge af juni.

 

Der foreslås følgende budgetproces for Økonomi- og Erhvervsudvalget:

 

13. marts

Drøftelse af rammeudmeldingen på udvalgets område og herunder oplæg til og tilkendegivelser om, på hvilke områder der skal beskrives besparelser.

Drøftelse af mål og input til handleplan 2014 som forberedelse til dialogmøderne med virksomheder og stabe.

Fastlæggelse af dato(er) for dialogmøder.

17. april

Drøftelse af status på budgetarbejdet på udvalgets område, samt status på budget 2013 hvor det er relevant for budgetarbejdet.

Drøftelse af eventuelle ønsker til forslag til anlæg med henblik på kvalificering.

22. maj

Drøftelser af oplæg til prioriteringsforslag på udvalgets område, samt af oplæg til mål og input til handleplan 2014.

Behandling af budgetopfølgningen pr. 31.3.2013, specielt med henblik på de områder, hvor det er relevant for budgetdrøftelserne.

Uge 23

Udvalgets sidste drøftelse af budgetmaterialet, herunder prioriteringsforslag, anlægsforslag, takster samt mål og input til handleplanen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ændringer i tidsplanen til ØKEs behandling den 13. marts 2013:

 

Som følge af ændringen af budgetprocessen for 2014 ændres tidsplanen således:

13. marts

Behandling af tidsplan for budgetprocessen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område.

17. april

Drøftelse af mål og input til handleplan 2014 som forberedelse til dialogmøderne med virksomheder og stabe.

Fastlæggelse af dato(er) for dialogmøder.

Drøftelse af status på budgetarbejdet på udvalgets område, herunder oplæg til og tilkendegivelser om, på hvilke områder der skal beskrives besparelser.

Drøftelse af status på budget 2013 hvor det er relevant for budgetarbejdet.

Drøftelse af eventuelle ønsker til forslag til anlæg med henblik på kvalificering.

22. maj

Drøftelser af oplæg til prioriteringsforslag på udvalgets område, samt af oplæg til mål og input til handleplan 2014.

Behandling af budgetopfølgningen pr. 31.3.2013, specielt med henblik på de områder, hvor det er relevant for budgetdrøftelserne.

Uge 23

Udvalgets sidste drøftelse af budgetmaterialet, herunder prioriteringsforslag, anlægsforslag, takster samt mål og input til handleplanen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Reduktion af lønfremskrivning i budgettet for 2013

00.30.04P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

 

Resumé

Som følge af den indgåede overenskomst pr. 1. april 2013 bliver lønstigningerne i kommunerne lavere end forudsat ved vedtagelsen af budgettet for 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at lønfremskrivningen til budget 2013 reduceres fra 1,44 pct. til 0,54 pct. jf. KL’s anbefalinger, og

b)     at den konkrete udmøntning forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

KL har i et brev til borgmestrene af 18. februar 2013 anbefalet, at kommunerne nedskriver de allerede lagte lønbudgettet for 2013 med 0,9 pct., svarende til 1,5 mia. kr. for kommunerne under ét.

Baggrunden for denne anbefaling er Forliget med KTO om de generelle ansættelsesvilkår fra 1. april 2013 til 31. marts 2015, hvor der er aftalt en samlet lønstigning for hele perioden på 2,16 pct.

I 2013 bliver der iflg. aftalen generelle lønstigninger på 0,5 pct. pr. 1. april og 0,2 pct. pr. 1. oktober, idet lønstigningen pr. 1. oktober indeholder et foreløbigt skøn over reguleringsordningen på -0,4 pct. KL forventer, at skønnet over reguleringsordningen ligger meget tæt på det endelige resultat, der dog først foreligger medio juni 2013.

Disse lønstigninger indebærer en samlet lønfremskrivning fra 2012 til 2013 (budgetårsvirkning) på 0,54 pct. Ved budgetvedtagelsen blev lønbudgetterne fremskrevet med 1,44 pct. På baggrund af KL’s skøn over udviklingen i løn og priser. Dermed er lønbudgetterne i budget 2013 nu 0,9 pct. højere end den overenskomstmæssige stigning.

Anbefalingen fra KL skal også ses på baggrund af, at besparelsen på de kommunale lønbudgetter forventeligt vil blive taget op af regeringen, når der i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2014 gøres midtvejsstatus for 2013. Reglerne for fastsættelse af bloktilskuddet giver således Finansministeren mulighed for at reducere det kommunale bloktilskud for 2013 med henvisning til virkningen af overenskomstforliget. Der vil ligeledes blive taget højde for de lavere lønomkostninger i en økonomiaftale for 2014.

Det anbefales på den baggrund, at lønfremskrivningen i budget 2013 nedsættes fra 1,44 pct. til 0,54 pct. og at den konkrete udmøntning af reduktionen forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013.

Økonomiske konsekvenser

En reduktion af lønbudgettet med 0,9 pct. udgør for Bornholms Regionskommunes ca. 11,6 mio. kr. Der skal afledt heraf bl.a. ske en nedsættelse af forældrebetalingen i dagtilbud jf. dagtilbudsloven, idet konsekvenserne heraf endnu ikke er beregnet. Det skal desuden undersøges, om der andre områder, hvor lovgivningen kræver en ændring af taksterne som følge af reduktionen af lønfremskrivningen.

En reduktion af bloktilskuddet for 2013 med 1,5 mia. kr. svarer for Bornholms Regionskommune til en reduktion på 10,95 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2012

00.34.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2012 jf. forudsætningerne i budget 2012 og 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at der optages et lån på 6,32 mio. kr.,

b)     at der meddeles anlægsbevilling vedr. låneoptagelse på 6,32 mio kr.,

c)     at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere, og

d)     at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån på baggrund af sidste års låneramme træffes senest 31. marts og lånet optages senest 30. april.

Kommunens adgang til at optage lån reguleres af lånebekendtgørelses regler om, hvad der kan optages lån til, samt de eventuelle dispensationer der er givet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Låneoptagelsen på baggrund af lånerammen for 2012 omfatter følgende poster på budget 2012 og 2013:

 

Børnehaven i Aakirkeby

Der er modtaget dispensation til optagelse af lån svarende til halvdelen af anlægsudgifterne til den nye børnehave i Aakirkeby. Der er i 2012 afholdt udgifter for i alt 436.000 kr. og der optages således lån med 218.000 kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ansøgt om overførsel af resten af lånedispensationen til 2013.

 

Bygningsrenovering på skoleområdet

Der er modtaget dispensation til optagelse af lån svarende til halvdelen af anlægsudgifterne til renovering af skolebygninger. Der er i 2012 afholdt udgifter for i alt 3.978.000 kr. og der optages således lån med 1.989.000 kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ansøgt om overførsel af resten af lånedispensationen til 2013.

 

ESCO-projektet

Det er forudsat, at udgifterne i forbindelse ESCO-projektet lånefinansieres fuldt ud inden for rammerne af den automatiske låneadgang jf. lånebekendtgørelsen. Der er i 2012 afholdt udgifter for i alt 556.000 kr.

 

Generel låneoptagelse

Det er i budget 2012 og 2013 forudsat, at der optages generelle lån på 10 mio. kr. i hvert af årene, idet der allerede er optaget lån på 10 mio. kr. vedr. 2012 på baggrund af lånerammen for 2011. Der optages så stort et lån som muligt inden for den resterende automatiske låne­ramme.

 

Økonomi og Analyse har opgjort den samlede låneramme for 2012 til 6,32 mio. kr. inkl. udnyttelse af dispensationer for lånerammen i 2012. Det anbefales, at der optages lån svarende til dette beløb.

 

Herudover skal der optages lån til endelig finansiering af anlægsarbejder på Bofa i 2010 – 2012. Dette forelægges i en særskilt sag.

Økonomiske konsekvenser

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Optagelse af lån i forbindelse med indfrielse af Bofa`s byggekredit

07.04.11Ø50-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Optagelse af lån til endelig finansiering af anlægsarbejder på Bofa i årene 2010 – 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

a)     at der optages et lån på op til 60,3 mio. kr.

b)     at der indhentes tilbud fra 4 tilbudsgivere, og

c)     at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Bofa har afsluttet 2 anlægsprojekter i 2012:

 

                                                      Udgifter:    Anlægsbevilling:  Finansiering, midlertidig:

Renovering af affaldsvarmeværk          52.331.000     52.850.000            Byggekredit

Udvidelse af deponikapacitet                8.001.000    12.500.000            Kassebeholdning

                                                    60.332.000

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelsen af anlægsbevillingerne, at anlægsudgifterne skal finansieres ved optagelse af lån når anlægsprojekterne var afsluttede.

 

Kommunens mulighed for at optage lån er fastlagt i ”lånebekendtgørelsen”. I § 2, stk. 5 i bekendtgørelsen står der:

 

At kommunes låneadgang er begrænset til investeringsudgiften med fradrag af opkrævede drifts- og anlægsinvesteringer for hvilke der ikke er afholdt udgifter, dog maksimalt kommunens udlæg på det enkelte forsyningsområde ultimo det pågældende regnskabsår

 

Bestemmelsen skal sikre, at forsyningsvirksomhedernes kassebeholdning ikke anvendes til skattefinansieret drift.

Kommunens udlæg er i denne forbindelse defineret som de akkumulerede over-/underskud på drifts- og anlægsudgifterne hen over årene. Restgælden på Bofa’s lån indgår ikke i opgørelsen af udlægget, men modsvarer principielt udlægget. Primo 2010 havde kommunen et udlæg for Bofa på 13,3 mio. kr.

BOFA har hvert år et overskud på driften som nedbringer udlægget, og det betyder, at kommunens udlæg for Bofa ultimo 2012 er mindre end de samlede anlægsudgifter når driftsoverskuddene er modregnet i anlægsudgifterne. Dette medfører, at der i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelse ovenfor, ikke kan hjemtages lån til fuld finansiering af Bofa’s anlægsudgifter i årene 2010 – 2012 som forudsat da anlægsbevillingerne blev givet.

Låneoptagelsen i henhold til lånebekendtgørelsen kan maksimalt udgøre 32,76 mio. kr.

 

Den 29. januar 2013 er der derfor fremsendt ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation i forhold til reglerne i § 2, stk. 5, således at anlægsudgifterne kan lånefinansieres fuldt ud. Ansøgningen er begrundet i et ønske om at kunne holde Bofa’s økonomi fuldstændig adskilt fra kommunens økonomi, sådan som det også er praksis i dag.

Ministeriet har endnu ikke svaret på ansøgningen.

Optagelsen af lånet skal i henhold til lånebekendtgørelsen godkendes af kommunalbestyrelsen inden udgangen af marts 2013, hvilket gør at den politiske behandling ikke kan afvente ministeriets tilbagemelding.

 

Udgangspunktet er at hjemtage størst mulige lån til finansiering af anlægsudgifterne, svarende til 60,3 mio. kr. Ministeriet kan eventuelt stille krav om at der skal deponeres et beløb svarende til forskellen mellem låneberettigede udgifter i henhold til § 2 stk. 5 og det ønskede lån på 60,3 mio. kr.

Hvis der ikke gives dispensation fra ministeriet til fuld belåning af anlægsudgifterne, vil der blive hjemtaget størst mulige lån og restbeløbet op til de 60,3 mio. kr. vil blive finansieret ved at Bofa låner beløbet af kommunens kassebeholdning på nærmere fastsatte vilkår.  

 

Sagen vil blive forelagt igen når svaret for ministeriet foreligger. Først på det tidspunkt kan der tages bevillingsmæssig stilling til den endelige finansiering af anlægsudgifterne.

 

Byggekreditten i Kommunekredit på 52,5 mio. kr. vil blive indfriet i forbindelse med låneoptagelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ydelserne på lånet er indarbejdet i Bofa’s samlede budget og dermed i taksterne i 2013.

Såfremt der ikke kan optaget lån til fuld finansiering af anlægsudgifterne betyder det et træk på kommunens likvide midler, idet der fortsat vil være en forrentning af midlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"  

00.01.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

At afrapporteringen tages til efterretning

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 28. februar 2013 som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:                                           

·         Nøgletal til risikostyring

·         Låneporteføljens sammensætning

·         Obligationsporteføljen

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 1. marts 2013              66 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for renteswaps pr. 28. februar 2013:

Regionskommunen har 2 renteswaps i DKK, begge indgået med Nordea.

De 2 swaps er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente.

Årsagen til at lånene ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt, at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

 

Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode. Hensigten med Regionskommunens 2 swaps er at de skal beholdes indtil udløb. 

 

Oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb  Valuta          Opr. lån i DKK                  

 

 

15.06.2009 / 22.06.2019       DKK                9,2 mio.   

12.06.2012 / 30.04.2037   DKK                  11,3 mio.

 

                                                                                       

 

De 2 renteswaps har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 28. februar 2013 var markedsværdien:

 

 

 - 1,1 mio. kr. i bankens favør    (30. november 2012: - 1,4 mio.)

 

Markedsværdien er uden betydning, hvis hensigten er at beholde de 2 swaps i den aftalte periode, hvilket er gældende for kommunens swaps.

 

 

Placeringssiden:

 

Markedsværdien af placeringen pr. 28. februar 2013: 141,9 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

                 Afkast 2012:                  5,71%

 

Afkast 1.1 – 28.02.2013: 0,07% (svarende til ca. 0,5% p.a.)

 

Til sammenligning kan det nævnes at et indestående på hovedkontoen ville have givet et afkast på ca. 0,2% i 2012. 

 

Anbefalingen fra kommunens rådgiver er fortsat at fastholde placeringen.

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger”.

Der forventes et fald i overskudslikviditeten det kommende år, hvilket gør at der ved den kommende afrapportering vil skulle tages stilling til en eventuel reduktion i størrelsen af placeringen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. marts 2013

1.
Finansiel strategi - rapportering pr. 28. februar 2013 (PDF)

2.
Markedskommentarer og prognose (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ansøgning fra Bornholms Maritimhistoriske Forening

20.13.00Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Maritimhistoriske Forening (foreningen hed tidligere ”Svanens Venner, Bornholm”) har ansøgt om at få et tilskud, således at foreningens gæld til Nexø Havn for leje af havnearealer kan blive betalt.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

     at ansøgningen drøftes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Bornholms Maritimhistoriske Forening meddeles afslag på ansøgningen

Sagsfremstilling

Bornholms Maritimhistoriske Forening har ansøgt om at få et tilskud, således at foreningens gæld til Nexø Havn for leje af havnearealer kan blive betalt.

 

I brev af 25. februar 2013 opsiger Nexø Havn A/S lejemålene, hvis foreningens gæld på 178.000 kr. ikke bliver betalt 30 dage netto fra brevets datering. Derudover vil Nexø Havn iværksætte en oprydning af de lejede arealer for lejers regning, hvis gælden ikke bliver betalt.

 

Gælden medfører også, at foreningen ikke kan søge fonde, sponsorer, donationer mv. til at dække udgifterne til byggeriet af Barken Svanen, hvorfor gælden ønskes fjernet.

 

Foreningen gør opmærksom på, at de som udgangspunkt gerne vil betale havneleje, når foreningens økonomi er til det.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Opfølgning på udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013

00.32.28Ø36-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Den årlige opfølgning på udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at opfølgningsredegørelsen godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune indgik i december 2010 udviklingsaftale nr. 2 med Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Økonomi- og Indenrigsministeriet). Aftalen indeholder et tilsagn om særtilskud i årene 2011-2014 (henholdsvis 20, 19, 18 og 17 mio. kr.), under forudsætning af at regionskommunen overholder de betingelser, der er knyttet til tilsagnet.

Som led i aftalen forbeholdt ministeriet sig dog ret til at revurdere særtilskuddets størrelse ”ved evt. væsentlige byrdemæssige virkninger for Bornholms Regionskommune ved en ændring af tilskuds- og udligningssystemet”. Med henvisning til udligningsreformens vedtagelse i maj 2012 har Økonomi- og Indenrigsministeriet besluttet at nedsætte særstilskuddet til Bornholm i 2013 og 2014 til henholdsvis 10 og 6 mio. kr.

I henhold til aftalens afsnit 4 skal Bornholms Regionskommune hvert år udarbejde en redegørelse om kommunens økonomi, der skal være ministeriet i hænde senest den 15. april.

Redegørelsen skal omfatte en oversigt over rammevilkårene og kommunens økonomiske vilkår, og skal i særlig grad sætte fokus på de betingelser, der er knyttet til tilsagnet om tilskud: Beskatningen, administrationsudgifterne, budgetoverholdelse og effektivisering af serviceområderne.

Økonomi og Analyse/Strategi og Analyse har udarbejdet vedlagte redegørelse. Redegørelsen er den anden i relation til denne udviklingsaftale, og den er udarbejdet efter samme opbygning som tidligere års opfølgningsredegørelser.

Det forventes, at der vil være en efterfølgende dialog med ministeriet om redegørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. marts 2013

1.
Udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Opfølgning 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

12  Redegørelse om magtanvendelser på

voksenhandicapområdet 2012

27.66.08K07-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

14

 

Socialudvalget

07-03-2013

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenområdet for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Godkendt.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen godkendt

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 modtaget i alt 49 indberetninger, der omfatter 29 personer fordelt på 8 tilbud (bo- og dagtilbud).

 

Der er et fald i det samlede antal indberetninger på 79 i forhold til indberetninger i 2011, og et fald på 1 borger i det samlede antal borgere, der er udført en magtanvendelse overfor.

 

Der er indberettet efter:

·         § 125 om personlige alarm- og pejlesystemer.

·         § 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service.

·         § 126 stk. 2 (Fastholdelse i hygiejne situationer) i lov om social service.

·         § 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service.

 

Type                                                                                                 Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                             4               

§ 126 om fastholdelse                                                                           25             

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                       2

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                            0

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                18

§ 129 om optagelse i særlige botilbud                                                       0

Samlet antal indberetninger                                                                    49             

 

Indberetningernes fordeling på antal borgere                                              29

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud                              8

                                  

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

47 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

2 magtanvendelser, overfor 2 borgere, foretaget efter § 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

 

I de tilfælde hvor magtanvendelserne er blevet vurderet til at være ulovlige, er leder i de pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere.

 

I de 2 tilfælde hvor magtanvendelserne har været ulovlige, har de været udført efter mindsteindgrebsprincipperne, og er fra myndigheden ikke blevet vurderet til at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere. Ingen borgere eller personlige værger har ønsket, at indbringe afgørelserne for Det Sociale Nævn.

 

Der ses et fald i det samlede antal magtanvendelser udført på området. Faldet ses især med et stort fald i antallet af magtanvendelser indberettet efter § 126 (fastholdelse), hvor en ændret pædagogisk/praktisk tilgang til borgerne, har haft en positiv effekt.

 

Da der ligger en lovmæssige forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124, kan faldet i det samlede antal indberetninger således ikke ensidigt tolkes positivt, men skal ses som et udtryk for at det generelt har været vurderet, at mindre indgribende foranstaltninger har været nok til at løse en given problematik.

 

Social- og Sundhedssekretariatet oplever fortsat en god ansvarlighed fra virksomhederne i forhold til, at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen.

 

Både dag- og botilbuddene har også i 2012 efterspurgt undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, hvilket ses som et positivt tegn i forhold til et løbende fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Social- og Sundhedssekretariatet. Alle dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. marts 2013

 

Ældrerådet har den 19. februar 2013 behandlet Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2012.

Ældrerådets beslutning: Til efterretning.

 

Handicaprådet har på sit møde d. 19. februar 2013 haft Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2012 i høring.

Handicaprådets beslutning: Til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Indberetninger magtanvendelser voksenhandicapområdet 2012 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevilling til tagrenovering på rehabiliteringscenter Sønderbo

82.07.00G01-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter          

Resumé

På grund af en svampeskade i tagkonstruktionen søges om en anlægsbevilling på 717.000 kr. til renovering af taget på rehabiliteringscenter Sønderbo, Curtslund 2, Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller 

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 717.000 kr. til renovering af tag på Sønderbo

b)     at tillægsbevillingen på 717.000 kr. finansieres med 358.500 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 358.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre (Facility Management)

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Indstillingerne i a) - c) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med udskiftning af ovenlyskupler på Sønderbo er der registreret en svampeskade i tagkonstruktionen over omklædningsrummene i forbindelse med varmtvandsbassinet.

 

Skaden er anmeldt til forsikringen, og taksator har undersøgt skaden. Der er i den forbindelse udtaget prøver, som er sendt til Goritas bygningsundersøgelser. Det konkluderes, at træet er nedbrudt af korkhat og råd, og på den baggrund afviser forsikringen sagen, med henvisning til at den ikke er dækningsberettiget. Teknik & Miljø, Kommunale Ejendomme, har ligeledes foretaget en besigtigelse af skaderne, og kommer frem til samme konklusion i dialog med taksator.

 

Taksator har vurderet, at flere bjælkespær i tagkonstruktionen er nedbrudt af råd og korkhat. Synligt ca. 30 m2, lokale 138 og 139. På grund af tagkonstruktionens opbygning og fugtpåvirkningen, forudsættes det i kalkulationen, at hele tagkonstruktionen over omklædning og baderum er berørt af fugtproblemerne (110 m2). Det vurderes ligeledes, at der er stor risiko for sundhedsskadelige skimmelsvampe i tagkonstruktionen.

 

Der kan være flere årsager til, at skaden er opstået. Den relativt store fugtbelastning stammer fra varmtvandsbassinet og brug af baderummene. Det er sædvanligt for opførelsestidspunktet, at dampspærren ikke er udført tætsluttende. Utætheder i dampspærren og stort damptryk inde i bygningen, vil medføre opfugtning i tagkonstruktionen. Yderligere vil et korrekt konstrueret og indstillet ventilationsanlæg kunne sørge for, at der er undertryk i bygningen og at fugtig luft ventileres bort og ikke trænger ud i f.eks. tagkonstruktionen. Det eksisterende ventilationsanlæg har ikke kunnet opfylde denne funktion.

 

Der vil skulle igangsættes nedtagning af eksisterende tagkonstruktion og etablering af ny tagkonstruktion. De berørte bygningsdele skal isoleres til tidssvarende niveau. For at forebygge at tilsvarende skader sker igen, skal det eksisterende ventilationsanlæg kontrolleres og indreguleres (undertryk i de aktuelle rum).

 

Anlægsprojektet indgår i Facility Management og administreres derfor af BRK Ejendomsservice, bygningsafdelingen. På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under socialudvalget.

BRK Ejendomsservice anslår at udskiftningen af tagkonstruktionen beløber sig til 717.000 kr. ekskl. Moms.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 717.000 kr. Anlægsudgiften kan finansieres med 50 pct., eller 358.500 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og tilsvarende med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Det resterende rådighedsbeløb i den disponible anlægspulje vil herefter udgøre 3.241.100 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Tagrenovering omklædning kalkulation (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Økonomi i Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

14

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. februar 2013 anmodede udvalget om at få forelagt et oplæg til servicetilpasninger i Bornholms Familiecenter til Kommunalbestyrelsens behandling. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

-         de foreslåede initiativer i Bornholms Familiecenter indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

-         at mankoen for 2013 finansieres af de akkumulerede uforbrugte midler i 2012 vedrørende praktikaflønninger til Pædagogisk assistent elever og pædagogstuderende (PAU).     

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Børne- og Skoleudvalget indstiller områdechefens indstilling til godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev Bornholms Familiecenter (BFC) tildelt en etårig budgetrammeudvidelse på 9 mio. kr. Dette til delvist at imødegå det forventede merforbrug på området.

 

Til brug for budgetprocessen 2013 udarbejdede BFC i sommeren 2012, et ”best case”- scenarie, som estimerede et faldende merforbrug set over budgetårene 2013-2016 i retning af budgetbalance. Dette bygger på en række serviceregulerende initiativer i overensstemmelse med paradigmeskiftet som implementeres over de nævnte år.

 

I ”best case” scenarie kunne man forudse et resultat, der i bedste tilfælde ville resultere i en manko på 12,8 mio. kr. i 2013. Med dette udgangspunkt indeholder budgettet for 2013 en merbevilling på 9 mio.kr. Afvigelse mellem budget og ”best case” gav med vedtagelsen af budgettet en udfordring på minimum 3,8 mio. kr.

 

Samtidig med bevillingen af de 9 mio.kr. har BFC fået til opgave at anvise yderligere mulige nedjusteringer af serviceniveauet for at imødegå den forventede budgetmanko for 2013 på 3,8 mio. kr.

 

Nedenstående initiativer skal ses uafhængigt af det fortløbende arbejde og der er således tale om yderligere serviceregulerende tiltag end de allerede igangsatte tiltag. Man skal derudover være opmærksom på, at en tiltrædelse af initiativerne formodentligt vil afstedkomme et stigende antal utilfredse borger, som følge af det reducerede serviceniveau. Udmøntningen af alle forslagene vil dog bero på konkrete, individuelle vurderinger i den enkelte sag og dermed være inden for lovgivningens rammer.    

De ekstraordinære servicetilpassende budgettiltag omfatter følgende.

Forslag til besparelser - Bornholms Familiecenter 2013-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Besparelse

2013

2014

2015 -

Implementering

 

Anden organisering af støttekorps (løse fugle)

                  -0,1

                  -0,3

                      -0,3

august 2013

 

Ændring af indskrivningsprincipper i Ungehus (ingen dobbeltindskrevne)

                  -0,1

                  -0,6

                      -0,6

oktober 2013

 

Nedjustering af beløb afsat til aktiviteter for de unge (aktivitetsbeløb) til de fra 1.580 kr./md. til 1.040 kr./md.

                  -0,4

                  -0,4

                      -0,4

januar 2013

 

Optimering/nedjustering af budgettildeling Børne- og Familiehus

                  -0,1

                  -0,2

                      -0,2

maj 2013

 

Optimering/nedjustering af budgettildeling Løvstikken (5 pct.)

                  -0,2

                  -0,4

                      -0,4

august 2013

 

Forhandling om besparelse Bornholms Familiepleje (10 pct.)

                     -  

                  -0,4

                      -0,4

januar 2014

 

Besparelser konto 6

                  -0,2

                  -0,6

                      -1,7

juli 2013 m.fl.

 

Reduceret tabt arbejdsfortjeneste

                  -0,2

                  -0,4

                      -0,4

juli 2013

 

Bortfald af stilling til forebyggende foranstaltninger

                     -  

                  -0,2

                      -0,4

juli 2014

 

I alt Bornholms Familiecenter

                  -1,3

                  -3,4

                      -4,7

 

 

Anvendelse af uforbrugte midler til PAU elever for 2012

                  -2,7

 -

 -

 

 

I alt

                  -4,0

                  -3,4

                      -4,7

 

 

Konsekvenser af ovenstående tiltag. 

 

Anden organisering af støtte korps: Fokus vil være på, om der ved en anden organisering vil kunne ske en øget styrbarhed, effektivitet og fleksibilitet og derigennem en billigere opgaveløsning. Den leverede ydelse overfor den unge/barnet være uændret, men aflønningen anderledes.

 

Ændring af indskrivningsprincipper i Ungehus (ingen dobbeltindskrevne)

Der er tale om en servicereduktion i forhold til det nuværende niveau i størrelsesordenen 1,3 stilling. Reduktionen vil have indsatsmæssige konsekvenser

 

Nedjustering af aktivitetsbeløb for de unge fra 1.580 kr./md. til 1.040 kr./md.

Der er tale om en servicereduktion. Der vil i forhold til det nuværende niveau være mindre mulighed for aktiviteter.

 

Optimering/nedjustering af budgettildeling Børne- og Familiehus

Der er tale om en servicereduktion. Huset vil indenfor rammen skulle rumme merindskrivningen af 5 børn, så børnenormeringen fremover vil være 19. Besparelsen indebærer en reduktion i det ugentlige timetal pr. barn fra 18,5 timer/uge til 13 timer/uge.

 

Optimering/nedjustering af budgettildeling Løvstikken (5 pct.)

I forlængelse af Løvstikkens flytning til Klemensker ses der på mulighederne for at optimere personalenormeringen.

 

Forhandling om besparelse Bornholms Familiepleje (10 pct.)

I forbindelse med forhandlingerne med Bornholms Familiepleje indarbejdes en reduktion i betalingen for tilsyn og administration.  Bornholms Familiepleje vil skulle anvise hvilke opgaver der ikke kan løses ved en sådan reduktion

 

Besparelser konto 6

I forbindelse med omorganiseringer og implementeringsprojektet fremdrift reduceres i de faste stillinger på konto 6.

 

Tabt arbejdsfortjeneste

Der foretages tættere og strammere opfølgning i de enkelte sager.

 

Bortfald af stilling til forebyggende foranstaltninger

I forbindelse med en øget koordinering og helhedstænkning i de forebyggende tilbud forventes det, at der kan reduceres med 1,0 stilling fra sommeren 2014

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ved tiltrædelse af indstillingen vil der kunne gennemføres udgiftsbegrænsende tiltag i Bornholms Familiecenter for henholdsvis 1,3 mio.kr. i 2013, 2,4 mio.kr i 2014 og 4,7 mio. kr. i 2015.

For at imødekomme budgetforudsætningen for 2013 anvises der anvendelse af ikke forbrugte midler til PAU-elever på 2,7 mio. kr.    

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Distriktsskolernes budget 2013  

17.02.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé

På Børne- og Skoleudvalget møde den 8. januar 2013 blev det besluttet, at en kortlægning af budgetudfordringen for budgetåret 2013 blev gennemført, samt at konkret forslag til budgetoverholdelse i 2013 skulle fremlægges på førstkommende udvalgsmøde. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

-         Forslaget samt forudsætningerne til budgetoverholdelse for distriktsskolerne for 2013 drøftes. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at

- det foreslåede finansieringselement på 1,7 mio.kr til kvalitetsløft i folkeskolen drøftes i budgetforligskredsen forud for en politisk stillingtagen i Kommunalbestyrelsen

- dispensationsmulighederne for så vidt angår folkeskolen styrelsesvedtægt drøftes i budgetforligskredsen forud for en politisk stillingtagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Finansieringselementet vedrørende træk på sekretariatspulje 2 godkendt.

 

Børne- og Skoleudvalget henleder derudover opmærksomheden på, at rammeoverholdelsen forudsætter Økonomi- og Erhvervsudvalgets tiltrædelse af budgetoverførselsmuligheden for SFOerne, som foreslået. Børne- og Skoleudvalget anbefaler dette.

 

Børn- og Skoleudvalget anmoder sekretariatet om, at man afdækker i hvilket omfang de tidligere afsatte budgetmidler til imødegåelse af faldende klassekvotienter har stået mål med den faktiske udvikling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Udgår.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Videresendes til drøftelse i forligskredsen forud for behandlingen i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningerne i efteråret 2012 udviste en forventning om økonomisk budgetubalance i distriktsskolerne for 2012. I forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af elevtal og klasseantal viser budgetplanlægningen for skoleåret 2013/2014, at der samlet for distriktsskolernes forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. i 2013.

På baggrund heraf er der i januar 2013 gennemført en række økonomiske tilsynsbesøg på de fire almene skoler i samarbejde mellem Børn- og Skolesekretariatet og Økonomi og Analyse. Tilsynsbesøgenes formål har været at dokumentere og anskueliggøre de konkrete planlægningsmæssige udfordringer isoleret set for 2013, samt udpege besparelsesmuligheder med beskrivelse af afledt konsekvens for de fire distriktsskoler.

 

Resultatet af tilsynsbesøgene fremgår af bilaget ”Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013”. Hovedkonklusionerne ved besøgene er, at

-         Distriktsskolerne på de væsentligste og vægtigste områder planlægger ensartet.

-         Distriktsskolerne anvender ensartet 95% af deres budgetrammer til personaleudgifter, heraf 98% til løn, samt 5 % til materialer mv.

-         Den demografiske udvikling opleves som en væsentlig udfordring i opgaven med at få budgetramme og ressourceforbrug til at hænge sammen.   

 

Ved gennemgangen af budgetgrundlaget er der arbejdet med forslag til interventionsmuligheder for 2013, inklusiv vurdering af konsekvens, med henblik på at forøge muligheden for en samlet budgetoverholdelse for de fire distriktsskoler.

Derudover er andre tværgående interventionsmuligheder vurderet med følgende resultat:

 

Tabel 1: Interventionsmuligheder for de fire distriktsskoler samlet set. 

 

Interventionsmulighed

Beløb i Mio.kr.

Kvalitetsløft til folkeskolen

1,7

Mulighed for enkeltstående dispensationer efter konkret og faglig vurdering i forhold til klassedannelse i henholdsvis børnehaveklasse, 7. og 8. klassetrin – jf. bilaget ”Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013”.

1,2

Fastfrysning af det akkumulerede overskud i SFO regi

2,5

Træk fra sekretariatspuljen på politikområde 2

0,7

I alt

6,1

Finansieringsbehov

6,1

 

I ovenstående finansieringsforslag henledes opmærksomheden på, at ovenstående forudsætter at Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder ovenstående for så vidt angår anvendelse af opsparede midler fra tidligere år på SFO området.  Herudover forudsætter det, at den budgetafsatte pulje til kvalitetsløft på 1,7 mio.kr isoleret for 2013 anvendes til imødegåelse af driftsudfordringerne i 2013. 

 

Samlet set vil ovenstående kunne være tilstrækkeligt til at imødekomme forventningen om budgetoverholdelse for distriktsskolerne isoleret set for 2013 indenfor politikområdets egne rammer.  Sekretariatet vil i tilknytning til budgetopfølgningen per 31. marts 2013, følge op på den fortsatte validitet af den gennemførte analyses resultater. 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag 1: ”Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013”

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. februar 2013

1.
Oversigt over skolernes budgetplanlægning 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til Trinbrættet, ombygning af køkken og grupperum - tillægsbevilling

28.00.00S03-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I et andet dagsordenspunkt på dette møde, sagen vedrørende anlægsbevillinger til renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet, søges om anlægsbevilling på 360.000 kr. til ombygning af grupperum i Trinbrættet Rønne Nord, afdeling under Dagtilbud Vest.

Under forudsætning af, at denne anlægsbevilling bliver godkendt, søges i dette dagordenspunkt om en tillægsbevilling til anlægsbevilling til køkkenoptimering og ombygning af grupperum i Trinbrættet Rønne Nord, idet disse to projekter skal ses i sammenhæng.

Vuggestuebørn i Trinbrættet Rønne Nord har i perioden august 2011 til december 2012 været omfattet af kommunes tilbud om frokostordning.

Pr. 1. januar 2013 er det både vuggestue- og børnehavebørn der omfattes af ordningen. Det betyder at madproduktionen forøges fra 36 til 130 portioner. Den øgede produktion kan ikke rummes indenfor det eksisterende køkken og faciliteterne skal derfor udvides.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne og Skole indstiller:

a)     at løsningsforslag 2 godkendes

b)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 661.225 kr. til ombygning af køkken og grupperum i Trinbrættet Rønne Nord, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 1.021.225 kr.

c)     at tillægsbevillingen finansieres med 661.225 kr. fra puljen til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Den ønskede ændring af køkkenet har betydning for planerne om forbedring af vilkårene for vuggestuebørnene, idet det rum der nu foreslås brugt til udvidelse af køkkenet skulle have været brugt til grupperum til vuggestuebørnene. Der foreslås derfor en anden bygningsmæssig ændring til optimering af forholdene for vuggestuebørnene. Ved at se de to projekter i sammenhæng bliver den samlede løsning billigere.

 

Der er udarbejdet to løsningsforslag vedrørende optimering af køkken:

 

Løsning 1.: Køkkenet udbygges med 14m2, de først planlagte ændringer i forhold til vuggestuebørnene fastholdes: ombygning af grupperum, beregnet udgift 360.000 kr.

Denne løsning koster i alt 881.812 kr., jf. nedenstående specifikation.

 

Løsning 2.: Køkkenet udvides med det eksisterende rum, der ligger umiddelbart op til køkkenet.

Dette indebærer et nyt løsningsforslag for optimering af vuggestueforholdene. Det nye forslag er 37.100 kr. dyrere end det oprindelige, som var beregnet til 360.000 kr., og udgør altså i alt 397.100 kr. Dette tilbud omfatter tilbygning til vuggestue og indretning af puslerum.

Denne løsning koster i alt 661.225 kr., jf. nedenstående specifikation.

Som det fremgår er der en prisforskel på 220.587 kr. mellem de to forslag:

 

 

Priser i kr. ekskl. moms

Løsning 1

Løsning 2

Kommentarer:

Tilbygning til køkken i alt 14 m2

421.287

 

Prisberegning på baggrund af tilbud til tilbygning Klemensker Børnehus.

Køkken udvides med børnerum

 

163.600

Pris for nedrivning af mur samt efterfølgende flisearbejde mv. 

Uforudsete udgifter b.la. vejrlig og forsikringer

92.805

92.805

Anlægsoverslag fra BRK Ejendomsservice.

ABA varslingsanlæg

58.000

58.000

Varslingsanlæg jf. bygningsreglementets krav.

Inventar og hårde hvidevarer

263.459

263.459

Køkkeninventar, maskiner og hårde hvidevarer.

Diverse køkkenudstyr

41.261

41.261

Køkkenudstyr og service

Byggetilladelse

5.000

5.000

 

Forbedrede vuggestueforhold (merudgift i forhold til tidligere løsning)

 

37.100

Tilbygning til eksisterende grupperum/vuggestuegruppe, samt etablering af puslefaciliteter.

I alt

881.812

661.225

 

 

Prisspecifikationer er bilagt sagen.

 

Børne- og Skolesekretariatet foreslår at løsningsforslag 2 godkendes.

 

Anlægsprojektet indgår i Facility Management og administreres derfor af BRK Ejendomsservice, bygningsafdelingen. På det politiske niveau henhører bygningen forsat under Børne- og Skoleudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Det er forudsat, at der bliver meddelt en anlægsbevilling på 360.000 kr. til ombygning af grupperum i Trinbrættet Rønne Nord via sagen om anlægsbevillinger til renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet:

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 661.225 kr. (løsningsforslag 2) finansieret af puljen til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 3.447.500 kr. Rådighedsbeløbet forventes overført til 2013 i april måned.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den samlede anlægsbevilling til projektet udgøre 1.021.225 kr.

 

Det skal bemærkes at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af puljen. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 11. marts 2013

1.
Udbygning køkken jvf. priser Klemensker Børnehus (PDF)

2.
Udvidelse af køkken med eks. rum (TIF)

3.
Køkkenredskaber og service (PDF)

4.
Inventar og hårde hvidevarer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevillinger til renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet

82.20.00P20-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

17

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger til renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet iht. Kommunalbestyrelsens beslutning 20. september 2012 om prioritering af midlerne.
Sagen genoptages efter at BRK Ejendomsservice har valideret prissætningerne på de projekter, der blev prioriteret på Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. november 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)     at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 2.286.000 kr. til dagtilbudsprojekter, som anført i bilag 1

b)     at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 7.509.700 kr. til skoleprojekter, som anført i bilag 1

c)     at tillægsbevillingerne på i alt 9.795.700 kr. finansieres henholdsvis af renoveringspuljen til skolebygninger med 1.183.900 kr. og af renoveringspuljen på børne- og skoleområdet med 8.611.800 kr. og at eventuelle mindreforbrug ved projekternes afslutning tilbageføres til renoveringspuljen til skolebygninger

d)     at anlægsbevillingerne gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning og politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Ad a: tilpasses beløbsmæssigt nedenstående prioritering.

Ad b: godkendes.

Ad c: tilpasses nedenstående prioritering, idet renoveringspuljen til skolebygninger ikke indgår i finansieringen.

 

Prioritering: .

Følgende projekter godkendes PD1, PD2, UD 6, PS1, PS7, PS2, PS4, PS5, US2, PS3, PS9, PS6, PS8, US1, US3, US4.     

Følgende projekter godkendes ikke: PD3,

Følgende projekter udskydes: Som følge af anbefalingen af UD 6 (gennemgang af legepladser) udskydes behandling af punkterne UD1- UD5, til gennemgangen har fundet sted.

 

De ikke disponerede midler udgør herefter 0,868 mio. kr. som overføres til renoveringspuljen til skolebygninger.

    

Udvalget ønsker, at der snarest fastlægges tidsplan for gennemgang af legepladser (UD 6) med henblik på efterfølgende prioritering blandt de indkomne forslag, finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger.       

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. september 2012 prioriteringen af en række ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.

De projekter, der blev prioriteret fremgår af bilag 1 ”Oversigt over validerede beregninger februar 2013”, der er bilagt sagen.

 

BRK Ejendomsservice har efterfølgende gennemgået alle prioriterede projekter og valideret prissætningerne.

Dette har afstedkommet en række ændringer i de oprindelige priser og i enkelte projektbeskrivelser.

 

På dagtilbudsområdet er projektet PD3: ”Tilbygning til inklusionsværksted” i Børnehuset Søstjernen prissat til 80.000 kr. Beløbet dækker alene udgifter til projektering, da det ikke har været muligt at prissætte projektet uden først at udføre en egentlig projektbeskrivelse.

BRK Ejendomsservice skønner, at selve udførelsen af projektet vil beløbe sig til 600.000 – 800.000 kr., men prisskønnet er usikkert.

 

Vedr. projekterne UD1, UD2, UD3 og UD5: ”Etablering og renovering af legepladser” i Dagtilbud Vest anbefaler BRK Ejendomsservice, at igangsættelse af disse projekter ses i sammenhæng med beslutningen om den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet.

 

Vedr. projektet UD6: ”Godkendelse af eksisterende legepladser i dagtilbud” bemærkes, at prissætningen dækker ét besøg af en legepladsinspektør samt efterfølgende udarbejdelse af en rapport. Eventuelle inspektionsbemærkninger skal realiseres og efterfølgende godkendes ved et nyt kontrolbesøg, hvilket ikke indgår i prissætningen.

 

På skoleområdet er projektet PS7: ”Foldevæg” på afdeling Søndermark blevet 362.000 kr. dyrere end hidtil antaget. Det skyldes, at der er tale om bygningsændringer der i henhold til Bygningsreglementet medfører flere følgearbejder.

 

Projektet PS4: ”Lydisolering” på afdeling Vestermarie er blevet 100.000 kr. dyrere end hidtil antaget. Årsagen er forekomst af asbest i eksisterende lofter.

 

Projektet PS6: ”Ombygning af grupperum” på afdeling Åvang er på grund af tidligere manglende projektbeskrivelse blevet 225.000 kr. dyrere end først antaget.

 

Flere m2 kan medføre en forhøjelse af driftsudgifterne. BRK Ejendomsservice vil derfor efter endelig godkendelse af prioriterede projekter beregne eventuelle afledte driftsudgifter med henblik på efterfølgende at søge teknisk korrektion herfor.

 

Administrationen af de prioriterede projekter varetages af BRK Ejendomsservice (Facility Management). På det politiske niveau henhører bygningerne fortsat under Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om seks anlægsbevillinger på tilsammen 2.286.000 kr. til dagtilbudsprojekter og om syv anlægsbevillinger til skoleprojekter på tilsammen 7.509.700 kr. – i alt bevillinger for 9.795.700 kr.

Specifikation af anlægsbevillingerne fremgår af bilag 1.

 

De korrigerede rådighedsbeløb i de to renoveringspuljer udgør pt.:

Renoveringspuljen til skolebygninger (2012)                                                    341.913 kr.

Renoveringspuljen til skolebygninger (2013)                                                 1.141.100 kr.

Renoveringspuljen på børne- og skoleområdet (2012)                                    8.611.800 kr.

I alt til rådighed                                                                                   10.094.813 kr.

 

Puljemidlerne vedrørende 2012, i alt 8.953.713 kr., forventes godkendt overført til 2013 på Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2013.

 

Anlægsudgifterne på i alt 9.795.700 kr. kan finansieres henholdsvis af renoveringspuljen til skolebygninger (2012 og 2013) med 1.183.900 kr. og af renoveringspuljen på børne- og skoleområdet med 8.611.800 kr.

 

Der vil således efter godkendelse af ovennævnte anlægsbevillinger være en rest i renoveringspuljen til skolebygninger på i alt 299.113 kr. til senere prioritering.

 

Det skal bemærkes, at der allerede er indregnet kvalitetsfondsmidler i forbindelse med budgetlægningen af renoveringspuljerne. Det er således ikke muligt at supplere med yderligere kvalitetsfondsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 11. marts 2013

1.
Oversigt over validerede beregninger februar 2013 (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Indsigelsesbehandling af lokalplan nr. 069 for en daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby og medfølgende kommuneplantillæg nr. 01

01.02.05P16-0118

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2012 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 011 samt lokalplanforslag nr. 069 for en daginstitution ved NaturBornholm i Aakirkeby.

 

Lokalplan- og kommuneplanforslaget har nu været i 8 ugers høring og der er i høringsperioden fra den 05. december 2012 til den 30. januar 2013 indkommet 3 indsigelser/bemærkninger til planforslagene.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller,

at lokalplan nr. 069 og kommuneplantillæg nr. 011 vedtages endeligt, med de indstillede ændringer

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget er udarbejdet med henblik på at muliggøre etablering af en daginstitution i Aakirkeby på et areal ved NaturBornholm.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for etablering af en daginstitution i forbindelse med sammenlægning af to eksisterende institutioner – Åkirkeby Idrætsbørnehave og Legestedet Aakirkeby. Oplægget bygger på tanken om at udvikle et samarbejde med NaturBornholm om fælles arealer og aktiviteter for børn i alderen 0 til 6 år.

2 eksisterende lokalplaner, nr. 012 for ferieboliger og naturområde, Aakirkeby og lokalplan nr. 29 for NaturBornholm, aflyses for de dele af området, der er omfattet af lokalplan nr. 069.

 

 

Indsigelsesbehandling

Naturstyrelsen

Indsigelsen fra Naturstyrelsen vedrører at kommuneplantillægget mangler en redegørelse i forhold til placering i OSD (Område med Særlige Drikkevandsinteresser).

Med kommuneplantillægget nr. 011 udlægges et nyt rammeområde 203.D.12 til offentligt område til daginstitution. Det pågældende område ligger på et areal for særlige drikkevandsinteresser.

Ifølge de statslige interesser skal alternative placeringer i forhold til OSD afvejes ved placering af nye byudviklingsområder.

 

Teknik & Miljø kommentar

Indsigelsen skal efterkommes, da indsigelser fra statslige myndigheder skal opfattes som et veto indtil der foreligger en aftale som myndigheden kan godkende.

 

Naturstyrelsen har efterfølgende tilkendegivet at indsigelsen mod kommuneplantillægget frafaldes, hvis kommuneplantillægget tilføjes nedenstående nyt punkt i redegørelsen:

 

”Teknik & Miljø vurderer at placeringen af daginstitutionen ikke vil have betydning for OSD-området. Institutionen vil ikke medføre nogen form for uønsket udledning, der vil have betydning for områdets drikkevands interesser.

OSD-området, omfatter en stor del af Aakirkeby og nærmeste omegn i landzonen, er omfattet af særlige drikkevandsinteresser eller det er udlagt som særligt drikkevandsområde.

I forbindelse med daginstitutionens placering i området er flere andre lokaliteter vurderet i forbindelse med planlægningen. Den valgte lokalitet til byggeriet er valgt ud fra, at det er den mest hensigtsmæssige placering i forhold til ønsket om at etablere en naturbørnehave i nær tilknytning til oplevelsescenteret NaturBornholm, som i samarbejde med institutionen vil søge at udvikle aktiviteter, der kan inddrage børn i børnehavealderen yderligere i den oplevelsesverden centeret kan tilbyde.”

 

Bestyrelsen for ferieboligbebyggelsen ”Dams på Bakken”

Bestyrelsen gør indsigelse mod at daginstitutionens beliggenhed vil fratage ”Dams på Bakken” det frie udsyn mod vest over engen til NaturBornholm, og at etablering af en børnehave vil medføre støj og uro.

Der gøres opmærksom på at lokalplanforslaget nr. 069, der tillader byggeri på området, er i modsætning til den hidtil gældende ”lokalplan nr. 012 for ferieboliger og naturområde, Aakirkeby” som friholder det aktuelle område mellem Dams på Bakken og NaturBornholm som åbent græsningsareal og bynært rekreativt område.

Det anføres desuden at naboskabet til en daginstitution kan påvirke udlejningen af ferielejlighederne i Dams på Bakken negativt.

 

Bestyrelsen anmoder på denne baggrund kommunalbestyrelsen om at revurdere beslutningen om at opføre en ny daginstitution på græsningsarealet mellem Dams på Bakken og NaturBornholm.

 

Teknik & Miljø kommentar

Det indstilles, at indsigelsen ikke bør imødekommes, da daginstitutionens byggefelt er placeret midt mellem Dams på Bakken og NaturBornholm i en afstand af ca. 100 m til begge bebyggelser. I lokalplanen er der udlagt et ubebygget område mellem institutionens byggefelt og Dams på Bakken, som i lokalplanens § 7 er bestemt til i videst muligt omfang at bevares som åbent landskab til græsareal.

 

Daginstitutionen vil dermed blive etableret i en rimelig afstand fra feriebebyggelsen.

 

Steenbergs Tegnestue

(A) Ønsker lokalplanens bestemmelse § 4.1, Etagearealet må ikke overstige 1600 m2, og skal placeres indenfor det udlagte byggefelt jf. kortbilag 2, bør tilføjes: - udhuse, cykelskur og miljøstationer/renovation kan placeres inden for område udlagt til vej, vendeplads og parkering.

 

(B) Ønsker lokalplanens bestemmelse § 4.2, Den maksimale bygningshøjde må være 6 meter. Højden fastlægges fra færdigt terræn til højeste punkt på bygningen, bør tilføjes: - For mindre bygningsdele, tagkviste, ovenlyskonstruktioner m.v. kan tillades i bygningshøjder op til 8.5 meter.

 

(C) Ønsker lokalplanens bestemmelse § 5.3, Taget skal udføre som organisk ”grønt tag” beplantet med græsarter eller stenurt bandet med mos eller tilsvarende. Tagrender skal være udført i zink eller galvaniseret stål, bør tilføjes: - eller rustfrit stål.

 

Teknik & Miljø kommentar

(A) Det indstilles at Indsigelsen imødekommes, da en placering af cykelskure, affaldscontainere mv. på vendepladsen, i god afstand fra af- og påsætningsaktiviteten, vil give en mere sikker af- og påsætning for forældre og børn.

 

(B) Det indstilles at indsigelsen i mødekommes da den muliggør dagslystilgang til det centrale fællesrum via ovenlyskonstruktioner eller kviste.

 

(C) Det indstilles at indsigelsen imødekommes, da det er væsentligt at medtage tagrendematerialer med større modstandsdygtighed overfor udvaskning af gødningsstoffer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2013

1.
Naturstyrelsens indsigelse (PDF)

2.
Naturstyrelsens frafald af indsigelse (PDF)

3.
Indsigelse fra Dams på Bakken (DOC)

4.
Indsigelse fra Steenbergs Tegnestue (PDF)

5.
Lokalplan forslag 069 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsbevilling til etableringen af ny daginstitution i Aakirkeby  - tillægsbevilling

82.06.00P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

19

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende etablering af ny daginstitution i Aakirkeby, idet byggeriet er planlagt igangsat i april 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 13,2 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 14,4 mio. kr.

b)     tillægsbevillingen finansieres med 10,8 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby, med 1,2 mio. kr. ved optagelse af lån og med 1,2 mio. kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 afsat 12 mio. kr. til ny integreret daginstitution i Aakirkeby med plads til 100 børn ved sammenlægning af de to eksisterende afdelinger under Dagtilbud Midt - Aakirkeby Idrætsbørnehave og Legestedet.

 

Der er nedsat en byggeherreorganisation, der forestår gennemførslen af byggeriet.

 

I forbindelse med udbud af totalrådgivning for den nye daginstitution blev der udmeldt en samlet anskaffelsessum på 12,0 mio. kr. ekskl. moms, hvoraf håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v. var fastlagt til 10,0 mio. kr.

 

Væsentlige forudsætninger for fastlæggelse af ovennævnte økonomi var en bygningsstørrelse på ca. 800 m2 samt ikke mindst det forhold, at institutionen kunne anvende NaturBornholm’s afsætnings- og parkeringsfaciliteter.

 

I forbindelse med den efterfølgende udarbejdelse af forslag til lokalplan for området stod det imidlertid klart, at dette ikke var en reel mulighed. Således har det været nødvendigt at udarbejde et projektforslag, hvor afsætnings- og parkeringsfaciliteterne er etableret på egen grund, hvilket indebærer en ganske væsentlig merøkonomi.

 

Derudover er der i forbindelse med brugerinddragelsen fremkommet ønsker/behov, som lå udover byggeprogrammet og som har givet anledning til, at bygningens areal i projektforslaget er øget med ca. 50 m2 udover de 800 m2. I den forbindelse kan bl.a. nævnes:

 

·         To mindre the-køkkener er ændret til et større pædagogisk køkken, der giver mulighed for at børnene kan deltage i madlavningen.

·         Dagplejen’s pladsbehov er væsentligt større end forventet.

 

Ovenstående ændringer er i det væsentlige hvad der blev fremlagt for byggeudvalget ultimo november 2012. Rammen beløber sig nu til i alt 14,4 mio. kr. ekskl. moms, mod hidtil 12,0 mio. kr. – altså en forøgelse af rammen på 2,4 mio. kr.

 

I forbindelse med beregningen af budgetrammen - der som nævnt udgør 14,4 mio. kr. - er det kommende pladskapacitetsbehov afdækket og drøftet i byggeudvalget. Dette har afstedkommet af byggeriet justeres til at omfatte 84-92 pladser – afhængig af fordelingen i antallet af indskrevne vuggestue- og børnehavebørn. Det justerede pladsantal svarer til det fremskrevne behov.  

 

Byggeriet er pt. udbudt i 9 fagentrepriser med en planlagt byggeperiode fra april 2013 til medio december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 en pulje på 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Aakirkeby. Halvdelen af anlægsudgiften blev finansieret af kvalitetsfondsmidler og halvdelen blev finansieret ved låneoptagelse.

 

Kommunalbestyrelsen meddelte den 31. maj 2012 en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projektering af byggeriet – herunder bygherrerådgivning, totalrådgivning, forundersøgelser mv. Bevillingen blev finansieret af afsatte pulje til formålet. Det resterende rådighedsbeløb i puljen udgør dermed pt. 10,8 mio. kr.

 

Dette er den anden bevillingssag vedrørende etablering af ny daginstitution i Aakirkeby.

Der søges nu om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 13,2 mio. kr., idet 10,8 mio. kr. kan finansieres af de resterende puljemidler. Restbeløbet/rammeudvidelsen på 2,4 mio. kr. foreslås finansieret efter samme finansieringsmodel som ved afsættelse af puljen - med 1,2 mio. kr. fra kvalitetsfondsmidlerne og med 1,2 mio. kr. ved optagelse af lån.

 

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den samlede anlægsbevilling til projektet udgøre 14,4 mio. kr.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet lånedispensation i 2012 til 50 pct. af udgiften til byggeriet. Optagelse af lån fordrer dog, at dispensationen kan overføres til 2013. Der er ansøgt om dette.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Kommunale lokaler til forenings- og ungdomsskole- virksomhed i Klemensker

82.16.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

3

 

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

20

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller  

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forskellige foreninger i Klemensker har tidligere rådet over lokaler til brug for diverse på Klemensker Skole, Sct. Klemensgade 26, Fritidshuset, Jernbanevej 4 og på "Hjemmet", Pihls Alle 10.

I forbindelse med lukning af skolen i Klemensker pr. 1. august 2011, salg af Fritidshuset pr. 15.september 2012 samt nedlæggelse af ”Hjemmet”, pr. 1. april 2012, er der behov for at finde lokaler til foreningsvirksomhed andre steder i Klemensker.

Yderligere ønsker Bornholms Ungdomsskole / - Dybdalskolen, afdeling under UngeCenter-Bornholm, at adskille tømrer- og motorværkstedsfaciliteterne, som p.t. har til huse i Jernbanevej 5B, som Vej & Park Bornholm drifter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur samt Børn og Skole indstiller:

a)     at Bygning C på den tidligere Klemensker Skole godkendes til ungdomsskole- og foreningsbrug med virkning fra 1. august 2013

b)     at Bygning C tilknyttes Bornholms Ungdomsskoles øvrige bygninger A og D, således at bygning C dermed henhører under politikområde 02 Undervisning

c)     at der vedrørende bygningens rum 16, 17 og 18 indgås en driftsaftale med de omtalte foreninger på lige vilkår med øvrige foreningers anvendelse af kommunale Fritids- og Medborgerhuse

d)     at der gives en tillægsbevilling på 75.230 kr. i 2013 til drift af Bygning C finansieret af de likvide midler og at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 indarbejdes 180.550 kr. i hvert af årene 2014 og frem

e)     at der tages stilling til om der skal etableres et handicaptoilet i Bygning C til en anslået pris på 125.400 kr.

f)       at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 339.500 kr. subsidiært 464.900 kr. (inklusiv handicaptoilet) til renovering m.v. af Bygning C

g)     at tillægsbevillingen på 339.500 kr. subsidiært 464.900 kr. finansieres af de likvide midler

h)     at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

 

Fritids-, kultur- og forebyggelsesudvalget den 6. marts 2013:

Punkt a) - h) anbefales med undtagelse af punkt e) hvor alternative muligheder for at bruge eksisterende toiletter undersøges.

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Anbefales, idet det forudsættes at beslutningen er udgiftsneutral for Børne- og Skoleområdet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Udgår

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om lukning af Klemensker Skole, salg af Klemensker Fritidshus og nedlæggelse af "Hjemmet", skal der tages stilling til lokaler til foreningsaktiviteter i Klemensker. Det er ingen kommunal forpligtelse, da der ikke er tale om folkeoplysende foreninger. 

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2011 besluttet, at driften af bygningerne A og D på den tidligere Klemensker Skole overgår til Bornholms Ungdomsskole pr. 1. august 2011. De øvrige bygninger sælges eller nedrives.

 

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2011 besluttet at aktiviteterne i bygning C, skal undersøges nærmere.

 

Der er behov for, en afklaring af den resterende del af bygningerne på den tidligere Klemensker Skole. BRK Ejendomsservice vil forelægge en samlet plan for alle bygninger. Sagen om fremtiden for de tomme bygninger i Klemensker har mange interessenter. Ligeledes er flere af foreningerne i Klemensker genhuset under midlertidige forhold, hvor de reelt ikke kan udøve deres foreningsarbejde. Derfor bliver planen for de tomme bygninger på skolen fremlagt i to etaper.

 

Etape 1: omhandler forenings- og ungdomsskoleaktiviteter i blok A og C. Etape 1 skal ses i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 15. december 2011.

 

Etape 2: Omhandler de resterende bygninger og arealer, herunder vurdering af fremtidig brug af blok B - Gymnastiksalen. Økonomi og Anelyse har vurderet, at de fleste af de tomme bygninger, ikke har nogen salgsværdi. Der skal derfor ses på andre muligheder.

 

Dette dagsordenspunkt omhandler kun etape 1.

 

Der ønskes i denne sag en stillingtagen til anvendelse af blok C til foreningsvirksomhed i Klemensker samt til tømrer- / snedkerværksted for Ungdomsskolen.

 

Lokalebehov og status

Forening

Aktivitet

Tidligere m2

Tidligere placering

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

2 x 30 m2

Hjemmet

Ældremobiliseringens Datastue

IT for ældre på 7 PC'er

17,5 m2

Hjemmet

Det er bare mænd

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

54 m2

Hjemmet

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

74 m2

Hjemmet

Bornholms Husflidskreds

Vævning

100 m2

Klemensker Fritidshus

 

Bornholms Husflidskreds, Vævning er allerede flyttet ind i Ungdomsskolens bygning A, Rum 1. Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens Datastue har midlertidig opmagasineret deres ting i bygning C, Rum 16 og 17.

Se bilag: Klemensker skole – oversigt over etaper og ruminddeling.

 

Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler til sløjdholdet ”Det er bare mænd” – der modtager tilskud via Servicelovens § 18 (Frivilligt Socialt arbejde) - i bygningerne A og D. Sløjdholdet er indtil videre i de hidtidige lokaler på Hjemmet. Endvidere har det vist sig, at beslutningen om brug af Rum 20 til Aktivitetshus, af praktiske årsager ikke er realistisk, idet Ungdomsskolen har udvidet sine tilbud (UTA) og har også et tilbud om klubvirksomhed på eftermiddage i Rum 20.

 

Forslag til genhusning af foreninger i Klemensker

Der er overvejet flere muligheder for løsninger mht. placering af foreninger i Klemensker. Det er vurderet, at bygningerne E, F, G, H, J, K og L på den tidligere Klemensker Skole er i for dårlig stand, og vil kræve uforholdsmæssigt meget istandsættelse og vedligeholdelse. I forbindelse med omlægning af fjernvarmen på skolen, er disse bygninger koblet fra og står pt. uden varme. Bygning B er indretningsmæssigt ikke egnet til formålet.

 

Det er valgt at arbejde videre med bygning C, fordi det er vurderet at denne bygning er i den bedste vedligeholdelsesmæssige stand og indretningsmæssigt er egnet til formålet. Bygningen er bygget sammen med A og D og indgår således i en funktionsmæssig og arkitektonisk enhed med Ungdomsskolens øvrige bygninger. Ved tilslutning af fjernvarme i bygning A og D, er der forberedt til en tilslutning af bygning C.

 

BRK Ejendomsservice vurderer derfor, at inddragelse af bygning C til brug for foreninger i Klemensker og Ungdomsskolen / Dybdalskolen vil være den bedst mulige løsning, indenfor de eksisterende kommunale bygninger i Klemensker by.

 

Forslag til fordeling:

Forening

Aktivitet

Fremtidige m2

Fremtidig placering

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

55 m2

Bygning C, Rum 17

Ældremobiliseringens Datastue/ Lokalhistorie

IT for ældre på 7 PC'er

55 m2

Bygning C, Rum 16

Det er bare mænd

 

 

 

Ungdomsskolen

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

Sløjdholdet

55 m2

 

 

 

110 m2

Bygning C, Rum 18

 

 

 

Bygning C, Rum 19

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

 

Gangareal 16 og 17+ Rum 16

 

Bygning C,

Bornholms Husflidskreds

Vævning

76 m2

Bygning A, Rum 1,

(er afklaret)

 

En optimal udnyttelse af Bygning C vil være, at brugerne benytter indgangsparti fra gården og at Aktivitetshuset anvises dels Rum 16 (sammen med lokalhistorie og datastue) og gangarealet ud for Rum 16 og 17, at Sløjdholdet ”Det er bare mænd” anvises Rum 18, hvilket vil give en helhed for Aktivitetshuset. Mænd og kvinder er samlet i samme bygning og kan dermed få det sociale fællesskab optimeret (i lighed med tidligere på Hjemmet).

Rum 19 anvendes til sløjd i Ungdomsskoleregi – og gerne i samarbejde med sløjdholdet ”Det er bare mænd”.

Klemensker Lokalhistorie gives dermed også mulighed for at have filmaftener i tilknytning til egne lokaler (gangarealet).

 

For rummene 16, 17 og 18 indgås en driftsaftale med foreningerne på lige vilkår med øvrige foreningers anvendelse af kommunale Fritids- og Medborgerhuse. BRK afholder basisudgifterne (el, vand, varme, forsikring og renovation), udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af faste installationer, og brugerne står for indvendig vedligeholdelse og snerydning fra Ungdomsskolens indgang til egen indgangsdør.

 

Adskillelse af Bornholms Ungdomsskoles tømrer- og motorværksted

Oplysning fra Ungdomsskole Nord:

Det nuværende værksted på Jernbanevej 5B er på 186 m2. Derudover benyttes 4 stk. 20 fod containere til opbevaring.

Værkstedet er indrettet med benzinudskiller på kloakker samt med udsugning til svejseanlæg.

I dagtimerne bruges værkstedet af Dybdalskolen og 10. Y. Det bliver både brugt til motorværksted og træværksted.

I aftentimerne bruger Ungdomsskolen værkstedet til cross, knallertmotorlære og bil- motorlære.

Ved at indrette C-fløjen til træ- og kreativt værksted, fjernes ”træspånerne” fra motorværkstedet. Det vil også give bedre plads til aktiviteter og holddeling.

 

Driftsudgifter

Ved beregningen af driftsudgifterne er der medtaget vedligeholdelsesudgifter i henhold til 10- årige vedligeholdelsesplaner på 68.624 kr. årligt. Øvrige vedligeholdelses- og driftsudgifter er kalkuleret til 111.928 kr. årligt.

Idet foreningerne hidtil har rådet over lokaler på en del af ”Hjemmet”, har der ikke været et særskilt driftsbudget til disse lokaler.

 

Anlægsudgifter

Bygning C er pt. opvarmet med en midlertidig tilslutning til fjernvarmenettet. Hvis bygningen skal bruges permanent, skal der etableres en rigtig installation. Denne udgift er vurderet til 156.750 kr. Rum 18 og 19 er indrettet som fysiklokaler. Her skal der nedtages inventar og foretages retableringer for omkring 145.775 kr. Udgiften til EDB-installationer er beregnet til 37.000 kr.

 

Der findes ikke toiletter i bygning C. Afstanden til det eksisterende almindelige toilet i bygning A er 53 m og til handicap-toilettet i bygning D er afstanden 93 m. Der er niveaufri adgang. Udgiften til etablering af et handicaptoilet er vurderet til 125.400 kr.

 

Indflytning

Pga. en skimmelsvamp-sag i Ungdomsskolens bygning A, har Ungdomsskolen midlertidigt taget en del af bygning C i brug. Det betyder at Rum 16 og 17 (Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens Datastue) kan indflyttes umiddelbart. Hvorimod indflytning i Rum 18 og 19 må afvente skimmelsvampsagens afslutning. Ifølge. tidsplanen forventes sagen afsluttet i løbet af februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

BRK Ejendomsservice har fortaget beregningerne, som fremgår af vedlagte bilag.

 

Driftsudgifter

De årlige driftsudgifter vedrørende bygning C udgør i alt 180.550 kr. Udgiften i 2013 udgør 75.230 kr., idet ibrugtagning af bygningen forventes at ske pr. 1. august 2013.

Det foreslås at bygning C tilknyttes Bornholms Ungdomsskoles øvrige bygninger A og D, således at bygning C dermed henhører under politikområde 02 Undervisning.

Det anses ikke for muligt at finde disse driftsmidler inden for Fritids-, Kultur-og Forebyggelsesudvalget budgetramme.

 

Det foreslås derfor, at merudgiften i driftsbudgettet for 2013 75.230 kr. finansieres af en tillægsbevilling ved træk på de likvide midler og at der, i forbindelse med budgetlægningen for 2014, indarbejdes 180.550 kr. årligt i hvert af årene 2014 og frem.

 

Anlægsudgifter

Der søges om en anlægsbevilling på 339.500 kr. – subsidiært 464.900 kr. til renovering m.v. af bygning C på tidligere Klemensker Skole, idet der politisk skal tages stilling til om der tillige skal etableres et handicaptoilet til en anslået pris på 125.400 kr. Anlægsudgiften foreslås ligeledes finansieret af de likvide midler.

Anlægsprojektet indgår i Facility Management og administreres derfor af BRK Ejendomsservice, bygningsafdelingen. På det politiske niveau henhører bygningen under Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. marts 2013

1.
Etapeplan med rumnumre / Klemensker skole (PDF)

2.
Kalkulation Bygning C, bilag a (PDF)

3.
Kalkulation Handicaptoilet (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. marts 2013

4.
Yderligere oplysninger om handicaptoilet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsbevilling og budgetkorrektion til Storegade 64, Hasle, som medborgerhus for Hasle Byting

00.30.08P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

4

 

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

18

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 31. maj 2012 at Storegade 64, Hasle fremover skal anvendes som kommunalt fritids- og medborgerhus, med en driftsaftale med årlige kommunale driftsudgifter på ca. kr. 188.000. Samtidig har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om, at Kirkegade 8 og 8a frigives til salg.

Driftsbudgettet og ansvar for bygningen Storegade 64, Hasle ligger på nuværende tidspunkt under Teknik- og Miljøudvalget, politikområde 09. Ved ændring af huset funktion overgår huset til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, politikområde 15.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Fritid & Kultur samt Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at det samlede driftsbudget for Storegade 64, Hasle overdrages til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, politikområde 15.

b)     at den årlige kommunale driftsudgift på 40.000 kr., som administreres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og som hidtil er blevet anvendt til ordinært tilskud for Kirkegade 8 og 8a, overdrages til driftsbudgettet for Storegade 64, Hasle.

c)     at tomgangsudgifter for Storegade 64 på 77.000 kr. flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget, politikområde 09, til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

d)     at der sker en korrektion af bygningens driftsbudget således at det matcher driftsudgifterne på 193.000 kr. ved en tillægsbevilling på 76.000 kr. for 2013 og at beløbet indarbejdes i budgettet for overslagsårene

e)     at der sker en korrektion af bygningens driftsbudget 2016 og frem på 9.000 kr., således at bygningens driftsbudget matcher driftsudgifterne på 193.000 kr. ved at kr.9.000 indarbejdes i budgettet for overslagsåret 2016.

f)       at der afsættes 20.000 kr. til tomgangsudgifter for Kirkegade 8 og 8a, indtil der er truffet endelig beslutning om bygningens fremtid, finansieret ved en tillægsbevilling for 2013 og at beløbet indarbejdes i budgettet for overslagsårene

g)     at ansøgning om anlægsbevilling på 370.000 kr. til nødvendige arbejder i forbindelse med den nye anvendelse som medborgerhus finansieres ved Fritid & Kulturs rådighedsbeløb for 2013 kr. 285.300 og restbeløbet kr. 84.700 ved træk på likvide midler

h)     at driftsbevillinger gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, politikområde 15

i)        at anlægsbevillingen på 370.000 gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, politikområde 15.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling anbefales

 

Fritids- og Kultur- og Forebyggelsesudvalget d. 6. marts 2013:

Punkt a) - i) anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

 

Sagsfremstilling

 

Driftsudgifter

Herunder oversigt over skønnede udgifter for Storegade 64, Hasle ved etablering af medborgerhus sammenholdt med tomgangsudgifterne:

Skønnede driftsudgifter

Ved tomgang

Ved etablering af medborgerhus

El

23.000

35.000

Vand

10.000

15.000

Varme

17.000

57.000

Nødvendig vedligehold udvendig og tekn. install. (herunder lovpligtig)

10.000

10.000

Etablering af alarm på varme**

0

0

Tilsyn med bygningerne**

0

5.000

Rensning af tagrender, nedløb, tagbrønde

2.000

2.000

Lovpligtig snerydning og glatførebekæmpelse

7.000

0

Bygningsforsikring

8.000

8.000

I alt

77.000

132.000

Udvendig vedligeholdelse 2011-2020 - gennemsnit pr. år**

0

61.000*

I alt

77.000

193.000

*: Udvendig vedligeholdelse 2011-2020 – gennemsnit pr. år iflg. vedligeholdelsesplaner udarbejdet af eksterne konsulenter i maj 2011.

**: Disse aktiviteter har ved tomgang ikke været afholdt i T&Ms driftsbudget og derfor nulstillede.

 

Der er udarbejdet en driftsaftale, som fastlægger ansvar mellem Bornholms Regionskommune og Hasle Byting. Aftalen fastlægger en basisudgiftsramme til Bornholms Regionskommune på 193.000 kr. Dette iflg. politisk tilsagn af 23. dec. 2011, som vedhæftes.

Hasle Byting skal afholde udgifterne til den indvendige vedligeholdelse, samt forestå snerydning og generelt opsyn med bygningen. Driftsaftalen træder i kraft d. 1. januar 2013 og har en varighed på 10 år. Dette for at støtte foreningens muligheder i at søge fonde i forbindelse med fremtidige aktiviteter i huset.

 

Det tidligere beregnede skøn af årlige tomgangsudgifter på 97.000 kr. medtog de udgifter som vises i ovenstående tabel, plus etablering af alarm på varme på 10.000 kr., udvendig vedligeholdelse på 5.000 kr. samt tilsyn med bygningen på 5.000 kr. Disse tre poster har ikke været budgetlagt i Teknik & Miljøs driftsbudget og er derfor nulstillede. Derfor har bygningen Storegade 64, Hasle således i tomgangsperioden haft et årligt driftsforbrug på ca. 77.000 kr.

 

Budgetramme 2013-2015:

De årlige kommunale udgifter til Kirkegade 8 og 8a har udgjort 40.000 kr.

Det tidligere driftsforbrug på 77.000 kr. fra Storegade 64 plus overførsel af midler fra det ordinære tilskud for Kirkegade 8 og 8a på 40.000 kr. giver et disponibelt beløb til drift af medborgerhuset på 117.000 kr.

Dette disponible beløb på 117.000 kr. minus den nødvendige budgetramme på 193.000 kr. er lige med en difference på 76.000 kr.  Der vil således i perioden 2013-2015 mangle et beløb på 76.000 kr. for at opnå den nødvendige budgetramme på 193.000 kr.

 

Budgetramme 2016 og frem:

Der er politisk tilsagn om, at Karetmagergården efter en periode på 3 år udgår af kommunal drift og afhændes (evt. til lokale interessenter).

 

Karetmagergårdens ramme på 67.000 kr. frigives således i 2016 og kan derfor tilføjes til den disponible budgetramme 2013-2015 på 117.000 kr. På den måde opnås en ny disponibel budgetramme fra 2016 på 184.000 kr.

Det disponible beløb på 184.000 kr. minus den nødvendige budgetramme på 193.000 kr. er lig med en difference på 9.000 kr. Der vil således fra 2016 kun mangle et beløb på 9.000 kr. for at opnå den nødvendige budgetramme på 193.000 kr.

 

Det anses ikke for muligt at finde budgetmidler til at finansiere disse ekstra udgifter indenfor Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets bygningsdriftsbudgetter.

Teknik- og Miljøudvalgets bygninger består p.t. hovedsagligt af erhvervsudlejningsejendomme samt historiske bygninger.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets bygninger anvendes som fritids- og medborgerhuse.

De nuværende driftsbudgetter bruges til bl.a. vedligeholdelsesarbejde, der hvis det ikke udføres, vil medføre øgede udgifter senere eller andet påkrævet arbejde. Det nuværende budget vil blive yderligere belastet, hvis merudgifterne ved driften af medborgerhuset skal findes her og vil vanskeliggøre en overholdelse af budgetrammen.

 

Kirkegade 8 og 8a

Provenuet ved salg af ovenstående bygning (ejendomsværdi 310.000 kr.) er tidligere tænkt anvendt til finansiering af anlægsomkostninger på. 370.000 kr.  

Det viser sig imidlertid:

·         At et salg af ejendommen kræver udstykning af grunden fra den gamle gymnastiksal v. Svartingedalskolen – anslået 10.000 kr.

·         At Brandmyndigheden har fremsat lovmæssige krav om ændringer af bygningen – anslået pris 170.000 kr. Bygningen er bevaringsværdig.

·         At det påtænkes at kondemnere to nabobygninger til Kirkegade 8. 

 

Erhvervslejemål i Kirkegade 8 og 8a kan overvejes i stedet for salg – dermed ingen udstykning og krav om bygningsændring – indtil der foreligger en plan for bygningen.

 

Anlægsomkostninger

I forbindelse med den nye anvendelse af Storegade 64, Hasle som medborgerhus skal der foretages bygningsarbejder som følge af lovkrav, både omkring ventilation og tilgængelighed.

De samlede anlægsudgifter anslås til at udgøre 370.000 kr. Dette beskrevet i vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Det foreslås, at merudgiften i driftsbudget for Storegade 64 for 2013 på 76.000 kr. finansieres ved en tillægsbevilling og at et tilsvarende beløb desuden indarbejdes i budgettet for hvert af overslagsårene 2014 og 2015.

Det foreslås, at merudgiften i driftsbudgettet for Storegade 64 fra 2016 og frem på 9.000 kr. indarbejdes i hvert af overslagsårene 2016-17.

Det foreslås, at merudgiften i driftsbudgettet for Kirkegade 8 og 8a fra 2013 på 20.000 kr. indtil en plan for området foreligger, finansieres ved en tillægsbevilling i 2013 og at et tilsvarende beløb indarbejdes i budgettet for hvert af overslagsårene.

Der søges således om en samlet kassefinansieret tillægsbevilling på 96.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 samt 29.000 kr. i hvert af årene 2016 og 2017.

 

Anlæg

Der søges om en anlægsbevilling på 370.000 kr. til nødvendige arbejder i forbindelse med den nye anvendelse af ejendommen som medborgerhus.

Det resterende rådighedsbeløb i puljen ti anlægsønsker som udgør 285.300 kr., kan delvis finansiere renoveringsudgiften. Der søges om kassefinansieret tillægsbevilling på restbeløbet 84.700 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. marts 2013

1.
Bilag - Anlægsomkostninger (DOC)

2.
Bilag - Byfornyelsesmidler (DOC)

3.
Mailkorrespondance af 09.04.12 (DOC)

 4.  Lukket bilag


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Nordlandets Ridecenter - yderligere forlængelse af lejekontrakt matrikel 24-d, Rø

04.08.00Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

22

 

Hvem beslutter

Fritids-. Kultur-og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 31. januar 2013 at forlænge lejekontrakt mellem Nordlandets Ridecenter og kommunen – matrikel 24-d, Rø – til 2040.

For at kunne optage et 30-årigt lån ønskes lejekontrakten forlænget til 2050.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller

   At lejekontrakten forlænges til 2050

 

Fritids-, Kultur- og forebyggelsesudvalget, den 6. marts 2013:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Nordlandets Ridecenter havde ved ansøgning om overdragelse eller forlængelse af lejekontrakt for matrikel 24-d, Rø fremført, såfremt der ikke kunne blive tale om overdragelse, så ønskes en lejekontrakt forlænget til uendeligt – uden at anføre årstal.

Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget besluttet at lejekontrakten løber til 2040.

Ridecentret har efterfølgende gjort opmærksom på, at lejekontrakten ønskes forlænget yderligere, idet det ikke er muligt at optage et 30 årigt lån med en lejekontrakt løbende til 2040, som er Ridecenterets ønske i forbindelse med planer om udbygning af ridecenteret.

Økonomiske konsekvenser

Forudsætningerne er ikke ændret i forhold til den tidligere behandling af sagen.

Ingen lejeindtægter og Nordlandets Ridecenter afholder udgift til tinglysning, idet ændring af lejekontrakt sker før tid.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

  23  Afslutning af arkitektkonkurrence - Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-02-2013

6

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

23

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

Arkitektkonkurrencen ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” er afsluttet med et udpeget vinderprojekt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

a)     At projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” afsluttes.

b)     At udvalget forholder sig til besparelsen på Rønne Svømmehals budget 2013/14.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. februar 2013:
Udsat på grund af et ikke-fuldtalligt udvalg.

 

Rønne Svømmehal har ved skrivelse af 27. februar 2013 anmodet om at budgetbesparelsen på 762.000 i 2013 og 2014 annulleres såfremt projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” ikke igangsættes.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. marts 2013:
a) Anbefales og fremsendes til kommunalbestyrelsen.

b) Administrationen indkalder til møde med Rønne Svømmehals bestyrelse om behov for eventuel budgettilførsel for 2013. År 2014 indgår i budgetprocessen for 2014.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Punkt a anbefales og fremsendes til Kommunalbestyrelsen

Punkt b tages til efterretning

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 30. august 2012 at udskrive en arkitektkonkurrence i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden med titlen ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”

Konkurrencen er nu afsluttet, idet dommerkomitéen har udpeget vedlagte projekt fra Årstidernes Arkitekter som vinder af konkurrencen.

Den selvejende institution Rønne Svømmehals repræsentantskab drøftede 31. januar 2013 projektet og et samtidigt ønske om en kommunal overtagelse af svømmehallen. Repræsentantskabet besluttede, at man ikke ønskede det forelagte projekt, og at man på den baggrund heller ikke ønskede at overdrage svømmehallen til Bornholms Regionskommune, så der kunne arbejdes videre med projektet.

Rønne Svømmehals repræsentantskab har 31. januar 2013 drøftet vinderprojektet og har besluttet at indstille Økonomiske konsekvenser

Såfremt vinderprojektet i arkitektkonkurrencen ikke gennemføres, kan det standses mod betaling af et honorar på 100.000 kr. til det vindende arkitekt-team. Dette er indregnet i den anlægsbevilling, der er givet til arkitektkonkurrencen.

I budget 2013 og 2014 er der indarbejdet en besparelse på driften af Rønne Svømmehal på 750.000 kr. hvert år i relation til, at svømmehallen forventedes lukket i perioden september 2013 til august 2014. Denne planlagte lukning vil på det foreliggende grundlag ikke ske.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. februar 2013

1.
Projektbeskrivelse - vinderprojekt (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Behandling af høringssvar vedr. lokalplanforslag nr. 068 for Stenbanen og Elværket i Rønne

01.02.05K04-0085

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. november 2012, at sende forslag til lokalplan nr. 068 for stenbanegrunden og det tidligere elværk i Rønne i offentlig høring i 8 uger.

 

Lokalplanen har til formål, at udlægge området til helårsbolig- og erhvervsformål, at fastlægge bestemmelser for placering af ny bebyggelse, og at understøtte mulighederne for en fremtidig anvendelse af det tidligere Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt (Elværket).

 

Ved høringsfristens udløb den 30. januar 2013, var der indkommet 1 høringssvar til behandling i de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at lokalplan nr. 068 for stenbanegrunden og det tidligere elværk i Rønne vedtages uden ændringer.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Bjarne Hartung Kirkegaard afventer stillingstagen til behandlingen i Kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 068 blev vedtaget til offentliggørelse i 8 uger den 29. november 2012. Ved høringsfristens udløb den 30. januar 2013 var der indkommet 1 høringssvar til behandling.

 

Høringssvar, jf. bilag 1:

 

Kirsten Prætorius, Landemærket 25, Rønne. Ejer af en helårsbolig i den sydøstlige del af lokalplanområdet.

Kirsten Prætorius finder det ikke i orden, at kommunen via dens planlægning forringer hendes mulighed for at omsætte hendes ejendom i fri handel eller hendes muligheder for at leve i trygge rammer i forhold til, hvad der kan ske med hendes hus. Hun peger på, at hun i de sidste 6 år ikke har haft lyst til at investere i forbedringer i ejendommen og at det kan være tvivlsomt om hun har kunnet optage lån til forbedringer pga. lokalplaners bestemmelser. Hun oplyser, at hendes ejendom er udlagt til parkeringsplads i den gældende lokalplan nr. 019 og at den i det nye lokalplanforslag fortsat er udlagt til parkeringsareal, dog med den forskel, at ejendommen beholdes uændret og kun tillades fjernet, hvis der opstår behov for yderligere parkeringspladser.

Hun foreslår derfor, at der indføjes et nyt delområde D i lokalplanforslaget omfattende de 2 helårsboliger på Landemærket nr. 25 og 27, samt transformatorstationen på matr.nr. 1369c. Området skal kun kunne anvendes til helårsbeboelse og forblive omfattet af lokalplan nr. 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne. Derved vil området ikke kunne anvendes til parkering, hvis der opstår behov for yderligere parkeringsareal.

 

Teknik & Miljøs kommentar til indsigelsen:

Et af formålene med at udarbejde en lokalplan er at fastlægge, et områdes fremtidige anvendelsesmuligheder. Hensigten er endvidere at sikre, at der bliver skabt en god sammenhæng med eksisterende byområder samt med kommunens planlægning i øvrigt.

Bestemmelserne i en lokalplan er bindende for ejere og brugere af de ejendomme som planen omfatter. Det betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidig udstykning, bebyggelse, beplantning osv. Planen har derimod ikke virkning for en lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse, der kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanen. Dette gælder også for Kirsten Prætorius ejendom.

Formålene med lokalplanforslag nr. 068 er bl.a. at fastlægge bestemmelser for placering af ny bebyggelse og understøtte mulighederne for en fremtidig anvendelse af det tidligere elværk. Det indbefatter, at der i planlægningen sikres et tilstrækkeligt areal til mulig parkering. Dvs. parkeringsareal til betjening af lokalplanområdets bebyggelse, herunder de almennyttige boliger, elværket og offentlig parkering.

Anvendelsesbestemmelsen for lokalplanforslagets delområde C, hvor Kirsten Prætorius ejendom ligger muliggør derfor, at der kan etableres parkering til betjening af lokalplanområdets bebyggelse og offentlig parkering. Men samtidig fastslås det, at eksisterende helårsboliger kan beholdes uændret og kun tillades fjernet, hvis der opstår behov for yderligere parkeringsareal. I lokalplanforslagets redegørelse lægges der op til, at det kan blive aktuelt i forbindelse med en fremtidig anvendelse af det tidligere elværk.

I øjeblikket er der ikke planer om at inddrage ejendommen til parkeringsareal. Skulle behovet opstå i fremtiden, forudsættes det, at der sker på basis af en frivillig aftale med ejeren om en evt. overtagelse af ejendommen (ikke nødvendigvis kommunen).

Kirsten Prætorius ændringsforslag vil medføre, at der indføjes et nyt delområde med anvendelse til helårsboligformål i lokalplanforslaget, som kun gælder for 2 ejendomme, hvoraf kommunen ejer den ene.

Det vurderes, at mulighederne for en fremtidig anvendelse af elværksbygningerne forringes væsentligt, hvis man fjerner muligheden for, at arealet med de 2 ejendomme, i fremtiden kan anvendes til parkering. Desuden vil det medføre, at muligheden for at skabe en bedre sammenhæng i lokalplanområdet samt med de eksisterende byområder svækkes.

Det kan således ikke tilrådes, at indføre et nyt delområde til helårsboligformål for de 2 ejendomme og dermed reducere det udlagte parkeringsareal, da det medfører at mulighederne for en fremtidig anvendelse indskrænkes til kun at omfatte boligformål.

 

Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen og ændringsforslaget ikke imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2013

1.
Bilag 1. Høringssvar (PDF)

2.
Lokalplanforslag 068 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Anlægsbevillinger til selvejende haller 2013

04.04.00Ø40-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

25

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter          

Resumé

De selvejende idræts- og svømmehaller har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som hallerne ønsker udført i 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives 6 anlægsbevillinger og 6 tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på tilsammen 826.381 kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver i selvejende idrætshaller

b)     at tillægsbevillingerne finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller med 826.381 kr.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller

d)     at anlægsbevillingerne gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 6. marts 2013:
Punkt a) - d) anbefales bortset fra DGI Hallens ansøgninger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller har fremsendt ønsker om anlægsbevillinger for i alt 2.757.374 kr. netto som specificeret herunder.

Fra sekretariatets side er der forslag til en konkret prioritering af ønskerne svarende til den i budget 2013 afsatte anlægsramme til selvejende haller.

Anlægsopgaver, der fokuserer på klimaskærm, energiforbedring samt har en økonomisk størrelse over et ”mindstemål” er prioriteret i indstillingen fra sekretariatet.

 

 

 

Pris ekskl. moms

Forslag til bevilling

Aakirkebyhallerne:

 

 

Udskiftning af gavlbeklædninger på hal A samt efterisolering

202.313

202.313

Udskiftning af dørparti ved taktiklokalet

60.175

0

Nyvest-centeret:

 

 

Styring til ventilationsanlæg i hal og omklædningsrum

99.185

99.185

Udskiftning af udendørsklinker foran indgangsparti

18.364

0

Udskiftning af vindue og dør mod øst

13.156

0

Østermariehallen:

 

 

Varmetæppe ved indgang

29.455

0

Nordlandshallen:

 

 

Merudgift ved renovering af paptag 2012

53.120

0

Termoruder mod øst

57.270

57.270

Renovering af herretoilet

24.900

0

DGI Hallen:

 

 

Solceller - etape 1

87.150

87.150

Solceller - etape 2

167.660

167.660

Gudhjem Svømmehal:

 

 

Utæt og skadet gavl mod sydvest

124.500

124.500

- Tillæg til isolering af fundament

26.549

26.549

Tilslutning til fjernvarme

112.527

0

Nedsunkne tagbrønde - på grund af utætte tagrender

57.858

0

Utætte og rådne tagrender

28.102

28.102

Betonrenovering fase 4 - nye klinker og membran

1.348.750

0

Rønne Svømmehal:

 

 

Udskiftning af 4 punkterede thermoruder

33.652

33.652

renovering af asfalt på p-plads og cykelareal

212.688

0

Anlægsønsker i alt

2.757.374

826.381

 

Nexøhallen har ikke anlægsønsker i 2013, idet hallen arbejder på et større energiprojekt, som hallen vil søge finansieret på anden vis.

Poulskerhallen deltager normalt ikke i anlægspuljerne, idet der er tale om en lejet hal.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om følgende 6 anlægsbevillinger til renoveringsarbejder i de selvejende haller:

Aakirkeby-Hallerne                            202.313 kr.

Nyvest Centret                                   99.185 kr.

Nordlandshallen                                   57.270 kr.

DGI-Hallen                                      254.810 kr.

Gudhjem Svømmehal                         179.151 kr.

Rønne Svømmehal                               33.652 kr.

I alt ekskl. moms                                  826.381 kr.

 

Beløbet svarer til 995.640 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsafløftning 826.381 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

Anlægsudgifterne kan finansieres af den i budget 2013 afsatte pulje på 826.500 kr. til renovering af selvejende haller.

Derudover er der i budget 2013 et korrigeret rådighedsbeløb på 285.300 kr. i puljen til anlægsønsker. Disse midler forventes anvendt til andre formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. marts 2013

1.
Økonomi for solcelleanlæg - DGI Hallen (PDF)

2.
Energirapport - isolering af gavl, Gudhjem (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Anlægsbevillinger til etablering af 9 boliger på Stenbanen i Rønne

82.06.00P20-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

26

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger på baggrund af afholdt licitation i fagentreprise den 12. december 2012.

Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelsen af Skema A/B samt en tilpasning af projektets økonomi.

Myndighedsbehandlingen af Skema A og B vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i to særskilte sager på mødet den 13. marts 2013.

Sag vedrørende anmodning om optagelse af byggekredit vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i særskilt sag på mødet den 17. april 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende plejeboliger på 14.998.910 kr. inkl. moms, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15.988.910 kr. inkl. moms

b)     at der gives en anlægsbevilling til låneoptagelse på -14.070.241 kr. og en bevilling til beboerindskud på -319.778 kr.  

c)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende servicearealer på netto 1.107.000 kr. ekskl. moms, således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 1.578.000 kr. minus servicearealtilskuddet på 360.000 kr., eller netto 1.218.000 kr. ekskl. moms

d)     at der gives en anlægsbevilling til salg af grund på -690.000 kr.

e)     at tillægsbevillingerne finansieres med 553.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne og med 472.391 kr. fra Sekretariatspuljen for politikområde 06 

f)       at der meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2013

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Indstillingerne i a) - f) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Bjarne Hartung Kirkegaard afventer stillingstagen til behandlingen i Kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling

Ansøgningen om anlægsbevillinger til gennemførelsen af byggeriet af de 9 boliger tager udgangspunkt i den gennemførte licitation i fagentreprise, som blev afholdt den 12. december 2012.

Der opføres 8 nye boliger på hver 75 m² samt et tilhørende fælleslokale. Derudover ombygges et nuværende serviceareal i den eksisterende bebyggelse på Stenbanen, som i dag har 16 almene boliger, til 1 almen bolig, hvorved der samlet set bliver en bebyggelse på i alt 25 almene boliger på Stenbanen.

Ansøgningen tager udgangspunkt i rammebeløbet for almene boliger i 2013, som er fastlagt til 22.300 kr. pr. m² inkl. moms. Der er regnet med en kommunal grundkapital på 10 pct. mens den øvrige finansiering af byggeriet sker når det står færdigt, med 88 pct. realkreditlån med ydelsesstøtte samt med 2 pct. beboerindskud.

I tilknytning til boligerne bygges et nyt serviceareal på 90 m² til en pris på 16.800 kr. pr. m² inkl. moms.

Endelig etableres et fælleslokale i tilknytning til servicearealet.

Byggeriet er forudsat udført som energiklasse 2015 inden for rammebeløbet, dvs. uden merudgift på det grundlag.

Byggeriet sættes i gang i april 2013 og forventes afleveret ultimo 2013.

Økonomiske konsekvenser

Totaløkonomi

I henhold til estimeret anlægsbudget udarbejdet af BDO, vil den samlede økonomiske ramme for byggeriet være på 17.938.910 kr. inkl. moms.

Heraf udgør de samlede udgifter til boligdelen 15.988.810 kr. inkl. moms.

Udgifterne til kommunens servicearealer er sat til 1.950.000 kr. inkl. moms, som svarer til 1.578.000 kr. ekskl. moms.

88 pct. af boligernes anskaffelsessum er forudsat lånefinansieret, medens udgifterne til etablering af servicearealer, efter fradrag af statstilskud og kvalitetsfondstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

Den totale kommunale nettoudgift udgør 1.517.891 kr., som er inkl. kommunens udgift til grundkapital (10 %) 1.598.891 kr., udgifter til servicearealer på 1.578.000 kr. ekskl. moms, servicearealtilskud på 360.000 kr., indtægten for salg af grund på 690.000 kr. og tilskud fra kvalitetsfonden på 609.000 kr.

 

Her følger tillige en skematisk oversigt over totaløkonomien:

 

Stenbanen – 9 boliger

Beløb i kroner

Skema A/B

 

Lån med ydelsesstøtte

14.070.241

Kommunal grundkapital

1.598.891

Beboerindskud

319.778

Samlet anskaffelsessum

15.988.910

Heraf kommunal udgift:

 

Kommunal grundkapital

1.598.891

Salg af grund

-690.000

Overskud (-) / underskud (+)

 

908.891

Etablering af servicearealer

1.578.000

Nettoudgift

2.486.891

Servicearealtilskud

-360.000

Kommunal udgift

2.126.891

Fin. via kvalitetsfond

-609.000

Total kommunal nettoudgift

 

1.517.891

 

Herudover kommer en eventuel udgift til beboerindskud på maksimalt 319.778 kr. netto.

Økonomien fremgår også af vedlagte bilag – Estimeret anlægsbudget Skema A og B.

 

Bevillinger

Kommunalbestyrelsen meddelte den 11. oktober 2012 følgende projekteringsbevillinger:

Boliger, inkl. moms                                                                                         990.000 kr.

Servicearealer, ekskl. moms                                                                             111.000 kr.

Tillægsbevillingerne blev finansieret af Sekretariatspuljen for politikområde 06 (drift) med 1.045.500 kr. og med 55.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Der søges i denne sag om bevillinger til hele projektet.

Den totale kommunale nettoudgift på 1.517.891 kr. kan finansieres af Sekretariatspuljen for politikområde 06 Psykiatri og handicappede, idet trækket på puljen i denne sag udgør 472.391 kr., jf. indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Estimeret anlægsbudget 21. febr. 2013 for Skema A og B (PDF)

2.
Stenbannen 9 nye almene boliger - Skema A (PDF)

3.
Stenbanen 9 nye almene boliger - serviceareal - Skema A (PDF)

4.
Rådgivernøgletal (PDF)

5.
Forslag til foreløbigt driftsbudget (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Skema A for etablering af 9 almene boliger samt servicearealer på Stenbanen i Rønne

03.02.12S55-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

27

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af Skema A for etablering af 9 almene boliger på Stenbanen i Rønne samt Skema A for servicearealer i forbindelse med boligerne.

 

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelse af skema A.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til opførelse af 8 nye almene boliger samt ombygning af kommunal ejendom til 1 ny almen bolig i Rønne

b)     at skema A for etableringen af 9 almene boliger godkendes

c)     at der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til servicearealer

d)     At skema A for etablering af servicearealer i tilknytning til de 9 almene boliger godkendes  

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Bjarne Hartung Kirke afventer stillingstagen til behandlingen i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i 2005 at opføre 16 boliger med tilknyttet serviceareal til unge udviklingshæmmede og unge udviklingshæmmede autister på en del af den gamle Stenbanegrund beliggende ved Langelinie, Rønne.

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2011, at der i tilknytning hertil skulle etableres 8 nye almene boliger og at en del af det nuværende serviceareal skulle ombygges til 1 ny almen bolig, samt at der i forbindelse hermed skulle tilknyttes et nyt serviceareal til den samlede bebyggelse. 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                                                    Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                                                         15.988.910 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms                                                1.578.000 kr.             

Anlægsudgifter i alt                                                                             17.566.910 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 88%                                                                          -14.070.241 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 10%)                                             -1.598.891 kr.

Beboerindskud 2%                                                                                     -319.778 kr.

Boliger i alt                                                                                          -15.988.910 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                                                                  -360.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                                                       -1.218.000 kr.

Servicearealer i alt                                                                                  -1.578.000 kr.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligsikring vil udgøre 6.607 kr. eller årligt 1.057 kr. pr. m².

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. marts 2013

1.
skema a (PDF)

2.
Skema a - serviceareal (PDF)

3.
Estimeret anlægsbudget (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Skema B for etablering af 9 boliger samt servicearealer på Stenbanen i Rønne

03.02.00G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

28

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af Skema B for etablering af 9 almene boliger på Stenbanen i Rønne samt Skema B for servicearealer i forbindelse med boligerne.

 

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelse af Skema A.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at skema B for etablering af 9 almene boliger godkendes

b)     at skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 9 almene boliger godkendes

c)     at den foreløbige bruttohusleje for boligerne på kr. 1.057 kr. pr. m² godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Bjarne Hartung Kirkegaard afventer stillingstagen til behandlingen i Kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling

Skema B er udarbejdet på grundlag af afholdt licitation i fagentreprise.

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er uændret i forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum på 15.988.910 kr. og hvoraf den kommunale egenfinansiering udgør 1.598.891 kr.

Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne er uændret i forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum på 1.578.000 kr. ekskl. moms og hvoraf den kommunale egenfinansiering udgør 1.218.000 kr.

Byggeriet er planlagt til aflevering ultimo december 2013.

Økonomiske konsekvenser

 

Anlægsudgifter:                                               Skema A                                  Skema B

 

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                        15.988.910 kr.              15.988.910 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms           1.578.000 kr.                 1.578.000 kr.               

Anlægsudgifter i alt                                            17.566.910 kr.               17.566.910 kr.

 

Finansiering:

 

Boliger:

 

Kreditforeningslån 88%                                     -14.070.241 kr.                 14.070.241 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital)           -1.598.891 kr.  1.598.891 kr.

Beboerindskud 2%                                               -319.778  kr.                  -319.778 kr.

Boliger i alt                                                     -15.988.910  kr.              -15.988.910 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                           -360.000 kr.                    -360.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                -1.218.000 kr.                  -1.218.000 Kr.

Servicearealer i alt                                          -1.578.000 kr.                  -1.578.000 kr.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligsikring vil udgøre 6.607 kr. eller årligt 1.057 kr. pr. m².

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. marts 2013

1.
Skema B, Boliger, Stenbanen (PDF)

2.
Skema B, Serviceareal, Stenbanen (PDF)

3.
Estimeret anlægsbudget, Stenbanen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Anlægsbevilling til automatisering af trafiktællestationerne på kommunens veje 2013

05.13.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

29

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø søger om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til første del af ombygningen af trafiktællestationerne med henblik på at automatisere området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 400.000 kr. til automatisering af trafiktællestationer

b)     at tillægsbevillingen på 400.000 kr. finansieres med henholdsvis 300.000 kr. fra den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg og 100.000 kr. fra Teknik & Miljøs driftsbudget vedrørende trafiktællinger

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller tilbageføres til Teknik & Miljøs driftsbudget

d)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for trafiktællinger på kommunens veje som danner grundlag for vejplanlægningen og for dimensionering i forbindelse med renovering af veje, vurdering af slidlag mv.

I dag indhentes data ved opsætning af mobile tællestationer, på kommunens vejnet. Efter ombygningen vil denne del blive gennemført ved permanente tællestationer, hvor tælledata indhentes via internet.

Udgiften til automatisering af trafiktællestationerne forventes afholdt i 2013.

 

Økonomiske konsekvenser

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2012 har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne for vejområdet for 2013, herunder 300.000 kr. til første del af ombygningen af trafiktællestationerne med henblik på at automatisere området.

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat 19.626.500 kr. i den disponible anlægspulje til vejanlæg. Hertil kommer 3.122.780 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2013. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 22.749.280 kr.

 

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til første del af automatiseringen af trafiktællestationerne vil beløbe sig til 400.000 kr.

Udgiften kan finansieres med 300.000 kr. fra den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg og med 100.000 kr. fra Teknik & Miljøs vejkonto for trafiktællinger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Anlægsbevilling til tagrenovering, Sandemandsvej 1B, Rønne

82.07.00S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-03-2013

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

30

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevilling til udskiftning af tag over lagerhal på Sandemandsvej 1B, Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. til udskiftning af tag m.m. på Sandemandsvej 1B, Rønne

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 650.000 kr. finansieret af Vej & Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2012

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 5. marts 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Grundet nedslidning, krakelering og medfølgende utætheder af eternittag på den østvendte uopvarmede lagerhal på Sandemandsvej 1B i Rønne, er en gennemgribende renovering af hele taget nødvendigt.

 

Eksisterende tageternitplader ca. 928 m2 udskiftes på hele taget med nye eternitplader eller ståltagplader, desuden etableres faldsikringsunderlag under tagplader efter gældende regler.

 

De samlede udgifter forventes at blive ca. 650.000 kr.

Arbejdet forventes udført medio 2013.

 

Der søges om en anlægsbevilling på 650.000 kr. til udskiftning af tagbelægningen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften kan finansieres af Vej & Park Bornholms overførte driftsoverskud fra 2012.

 

Sagen om de samlede budgetoverførsler vedrørende drift fra 2012 til 2013 forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Principper for bornholm.dk

85.11.00P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

22

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

31

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Med dette punkt ønskes en fornyet drøftelse af kommunalbestyrelsens behov og mulighed for en strategisk kommunikation af Bornholm som et dynamisk og attraktivt samfund.

Bornholms Regionskommune er som ejer af internetdomænet ”bornholm.dk” ansvarlig for indhold og vedligehold af portalen. Den daglige drift foretages i dag af Business Center Bornholm gennem en kontrakt, hvori det fremgår, at indholdet skal være i tråd med kommunens erhvervspolitik og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.

Det er anbefalingen, at portalens indhold fremover retter sig mod en bredere målgruppe.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)     at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter principper for det redaktionelle indhold på bornholm.dk, som fremgår af sagsfremstillingen, samt

b)     at hidtidig kontrakt med Business Center Bornholm erstattes af ny kontrakt der omfatter   dette.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Udgår.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Sagen genoptages

Sagsfremstilling

Hvad enten det er borgere, potentielle turister eller tilflyttere, er bornholm.dk den adresse, de fleste intuitivt vil taste for at begynde deres informationssøgning om Bornholm på internettet.

Mange oplever således hjemmesiden bornholm.dk som det vigtige førstehåndsindtryk af Bornholm. Det er derfor anbefalingen, at portalens indhold retter sig mod en bredere målgruppe, end de nuværende hovedsageligt erhvervsrelaterede informationer.

 

I bilaget er illustreret principperne for, hvordan bornholm.dk kan være en hovedindgang til et antal selvstændige officielle hjemmesider der tilsammen kan tilbyde brugerne en mere omfattende og aktuel information om de mange tilbud til fastboende og gæster.

 

På den måde vil bornholm.dk i højere grad signalere kommunalbestyrelsens visioner, som fremgår af Bornholms Udviklingsplan, der blev vedtaget i 2012.

Det anbefales endvidere, at der etableres en redaktionsgruppe med reference til kommunaldirektøren, som fremover har ansvaret for, at sitet udvikles, så det matcher en tidssvarende og strategisk præsentation af Bornholm.

Redaktionsgruppen ledes af Bornholms Regionskommune (Politisk Administrativt Sekretariat) og vil derudover bestå af repræsentanter fra Destination Bornholm og Businesscenter Bornholm og kan evt. suppleres efter behov.

Økonomiske konsekvenser

Jf. kontrakten der blev indgået i 2009, finansiere Bornholms Regionskommune drift og vedligehold af bornholm.dk med kr. 220.000/årligt ex moms (2008-niveau).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Principper for strukturen på bornholm.dk (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Eventuel ændring af valgsteder og etablering af nye steder for brevstemmeafgivning

84.03.00G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

32

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Drøftelse af valgsteder og nye steder for brevstemmeafgivning i forbindelse med valg til Bornholms Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Region Hovedstaden, tirsdag den 19. november 2013.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til drøftelse

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Drøftet. Administrationen udarbejder konkret forslag.

 

Sagsfremstilling

I henhold til den kommunale valglov holdes der valg til Bornholms Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Region Hovedstaden tirsdag den 19. november 2013 for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

 

I forbindelse med administrationens forberedelse af valget til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet, er evalueringerne fra Folketingsvalget i 2011 blevet gennemgået.

De generelle tilbagemeldinger fra både de valgtilforordnede og de administrative medarbejdere viser, at der generelt er to hensyn som har givet udfordringer på nogle af valgstederne, dels

 

1)     plads- og parkeringsforhold

2)     IT-opkobling

 

 

 

 

 

Ved Folketingsvalget i 2011 blev følgende valgsteder anvendt:

·         Allinge valgsted – Nordlandshallen

·         Østermarie valgsted – Østermariehallen

·         Svaneke valgsted – Svanekegården

·         Nexø valgsted - Nexøhallen

·         Pedersker valgsted – Pedersker Samlingshus

·         Aakirkeby valgsted – Aakirkeby-Hallerne

·         Klemensker valgsted – Klemensker Idræts- og Fritidscenter

·         Rønne valgsted – Rønne Idrætshal

·         Hasle valgsted – Haslehallen

 

Vi har nedenfor oplistet fordele og ulemper ved de enkelte valgsteder, hvor evalueringerne har vist, at der var diverse udfordringer.

 

Østermariehallen

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen. IT-opkoblingen til den digitale valgliste kan være problematisk, da der er en meget lille driftskapacitet i den eksterne ADSL-forbindelse i forhold til regionskommunens egne netforbindelser, der er etableret i samarbejde med Østkraft.

 

Svanekegården

Problematiske parkeringsforhold og adgangsforhold. IT-opkoblingen til den digitale valgliste kan være problematisk, da der er lille driftskapacitet i den eksterne ADSL-forbindelse i forhold til regionskommunens egne netforbindelser, der er etableret i samarbejde med Østkraft.

 

Klemensker Idræts- og Fritidscenter

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen. IT-opkoblingen til den digitale valgliste kan være problematisk, da der er lille driftskapacitet i den eksterne ADSL-forbindelse i forhold til regionskommunens egne netforbindelser, der er etableret i samarbejde med Østkraft

 

 

Som opfølgning på evalueringerne har administrationen besigtiget alternative valgsteder med henblik på at undersøge muligheden for at optimere kvaliteten og ressourcerne på de enkelte valgsteder.

 

Heldagsskolen – Østermarie (tidl. Østermarie skole) 

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen og handicaprampe.

Regionskommunens egen bygning med tilhørende netforbindelse, hvilket sikrer stabile netforbindelser til valghandlingen.

 

Svaneke Bibliotek

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen og handicaprampe. Der er lidt udfordring i forhold til valgstyreres og tilforordnedes spisning, som skal foregå i et lokale på loftet.

Regionskommunens egen bygning med tilhørende netforbindelse, hvilket sikrer stabile netforbindelser til valghandlingen.

 

Ungecentret Nord - Klemensker Skole

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen og handicapvenligt.

Regionskommunens egen bygning med tilhørende netforbindelse, hvilket sikrer stabile netforbindelser til valghandlingen.

 

 

De ovenstående alternativer giver alle mulighed for at anvende regionskommunens egne bygninger uden beregning.

Desuden kan der anvendes eget netværk, hvilket vil optimere IT-opkoblingen til de digitale valglister.

Administrationen anbefaler, at de 3 ovenstående valgsteder i Østermarie, Svaneke og Klemensker anvendes ved valget til Kommunalbestyrelsen samt Regionsrådet, den 19. november 2013.

 

 

En lovændring har gjort det muligt at oprette steder for brevstemmeafgivning på eksempelvis uddannelsessteder.

Det kunne eksempelvis dreje sig om følgende steder:

 

·         Campus Bornholm

·         Bornholms Gymnasium

·         VUC

·         Bornholms Akademi på Snorrebakken

·         Bornholms Sygeplejeskole

 

Hvis regionskommunen vil benytte sig af denne mulighed,  medfører det nogle IT-mæssige udfordringer i forhold til at valglisterne er digitale, og at der skal etableres digitale forbindelser på de enkelte steder.

 

Alternativt foreslår administrationen, at der lånes en bus af BAT. hvor der installeres 2-3 brevstemmelokaler samt etableres IT-forbindelse, så der kan brevstemmes i bussen.

Bussen vil kunne besøge de forskellige uddannelsesinstitutioner på givne datoer inden for den periode, hvor det er muligt at brevstemme.

 

Hvis det besluttes, at der skal kunne brevstemmes på andre steder end borgerservice anbefaler administrationen, at løsningen med indretning af en bus vælges af hensyn til de ressourcer der skal anvendes både økonomisk og IT-mæssigt.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. marts 2013

1.
Brev til alle borgmestre fra økonomi- og indenrigsministeren.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

33

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

34

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Servicedirektøren orienterede om status på konflikten ml. KL og Lærernes Centralorganisation

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt