Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
17-04-2013 kl. 17:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2013
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. marts 2013
  åbent 4 Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Anlæg og lån
  åbent 5 Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Drift
  åbent 6 Bevillingsmæssige omplaceringer 2012
  åbent 7 Byggekredit til etablering af 9 boliger på Stenbanen i Rønne
  åbent 8 Delberetning for regnskabsåret 2012
  åbent 9 Godkendelse af fjernvarmetakster 2013/14 - Rønne Varme A/S
  åbent 10 Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2012
  åbent 11 Takstændringer på dagtilbudsområdet
  åbent 12 Anlægsbevilling til etableringen af ny daginstitution i Aakirkeby - tillægsbevilling efter licitation
  åbent 13 Bevillinger til lokaler til forenings - og ungdomsskolevirksomhed i Klemensker - etape 1
  åbent 14 Tilmelding til politisk partnerskab om beskæftigelse
  åbent 15 Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger
  åbent 16 Anlægsbevilling til budgetbalance i Teknik & Miljø
  åbent 17 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser om fredning af Nylars Plantage og Svartingedalen
  åbent 18 Ansvar for byggeopgaver i de kommunale bygninger
  åbent 19 Varmeplan for Bornholm
  åbent 20 Planlægningsmuligheder for vindmøller
  åbent 21 Midler til sikring af bedre dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm
  åbent 22 Afrapportering vedr. akutjob i BRK
  åbent 23 Eventuel ændring af valgsteder og etablering af nye steder for brevstermmeafgivning
  åbent 24 Principper for bornholm.dk
  åbent 25 Regler for tjenestefrihed ved borgerligt ombud
  åbent 26 Orientering om godtgørelse af transportudgifter
  åbent 27 Orientering fra formanden
  åbent 28 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt



 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

1

 

 

Fraværende

René Nordin Bloch fraværende med afbud

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2013

00.32.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. marts 2013

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (58,9 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (252,2 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2013 (87,9 mio.)

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2012 til 31. marts 2013.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 58,9 mio. kr. er faldet med 18,8 mio. kr. i forhold til 28. februar 2013, hvor beholdningen i marts sidste år faldt med 4,7 mio. kr. Faldet i kassebeholdningen i marts svarer stort set til sidste rate på tilbagebetalingen af beskæftigelsestilskud vedr. 2013.

Der har i 1. kvartal 2013 været et markant fald i likviditeten ultimo måneden, idet udviklingen dels er påvirket af tilbagebetalingen af beskæftigelsestilskuddet og dels er påvirket af, at udbetalingen af sociale ydelser, primært pensioner, er overgået til Udbetaling Danmark. Virkningen heraf er nu slået fuldt igennem på den faktiske kassebeholdning. Der er ikke gennemført en dybere analyse udviklingen i 1. kvartal eller af den forventede udvikling resten af året.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu faldende som følge af ændringerne anført under den faktiske kassebeholdning. Den gennemsnitlige beholdning ultimo marts udgør 252,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende gennem 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på 87,9 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2012, det budgetterede kassetræk i 2013 og afgivne tillægsbevillinger i 2013.

Der er ikke taget højde for budgetoverførsler fra 2012 til 2013, og den beregnede kassebeholdning vil derfor være betydeligt lavere når opgørelserne af budgetoverførslerne foreligger og bliver indregnet.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 36,2 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2013 end i 2012, hvilket medfører færre renteindtægter. Budgettet for renteindtægter er i 2013 nedsat med 1,6 mio. kr. i forhold til tidligere års budgetniveau.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Beholdninger pr. 31. marts 2013 (PDF)

2.
Grafisk ovrsigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. marts 2013

00.30.14G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Der gøres opmærksom på at bogføringen for 2012 endnu ikke er afsluttet og derfor er sammenligningstallene for regnskab 2012 ikke endelige. Forbruget for 2012 er opgjort pr. 9. april 2013.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Driftsoversigt pr. 31. marts 2013 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. marts 2013 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og unge pr. 31. marts 2013 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 31. marts 2013 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. marts 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Anlæg og lån

00.30.10P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder i 2012 samt lån, der ikke er optaget i 2012.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a)    at der meddeles tillægsbevillinger til budgetoverførsler som anført i bilaget med i alt 15.766.087 kr. finansieret af kassebeholdningen, og

b)    at afsatte rådighedsbeløb vedr. salg af grunde på i alt 43,0 mio. kr. ikke overføres, idet arealerne fortsat holdes til salg.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder til kommende regnskabsår.

Økonomi og Analyse har på baggrund af den afsluttede bogføring for 2012 opgjort overførsels-beløbene vedrørende anlæg til 61,4 mio. kr. jf. bilaget, idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regn-skabsregulativet og sædvanlig praksis.

Budgetoverførslerne på anlæg fordeler sig på udvalgene således, idet eventuelle tilskud og refusioner vedr. anlægsprojekterne er indregnet:

                                                                               1.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget                                                 33.035

Social- og Sundhedsudvalget                                            29.743

Teknik- og Miljøudvalget                                                  13.809

Økonomi- og Erhvervsudvalget                                          3.154

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget                          14.279

                                                                                  94.020

Køb og salg af grunde og ejendomme                              -32.620

Overførsler vedr. anlæg i alt                                           61.400

 

Der er under salg af grunde og ejendomme opsamlet rådighedsbeløb, som det ikke anses for muligt at realisere fuldt ud for nuværende. Det skyldes først og fremmest den markedsmæssige situation, hvor efterspørgslen er begrænset og hvor et salg vil ske til for lave priser. Det anbefales derfor, at følgende ikke-realisere salgsindtægter ikke overføres til 2013, idet arealerne fortsat holdes til salg:

 

Pulje til salg af landbrugsjord                                   21,0 mio. kr.

Pulje til salg af skove                                             11,0 mio. kr.

Pulje til salg af havneområder                                 11,0 mio. kr.

I alt                                                                    43,0 mio. kr.

Konsekvensen af ikke at overføres budgetter for salgsindtægterne er, at den beregnede kassebeholdning reduceres tilsvarende.

 

Der overføres tillige budgetlagt finansiering vedrørende igangværende projekter på kvalitets-fondsområderne for -23,1 mio. kr., samt 31,7 mio. kr. vedrørende deponering af kvalitets-fondsmidler i f. m. regnskab 2009-2012, i alt netto 8,6 mio. kr.

Der overføres endvidere budgetterede låneoptagelser vedrørende renovering af BOFA’s affaldsvarmeværk og vedrørende udvidelse af BOFA’s deponikapacitet på i alt 8,0 mio. kr., vedrørende byggeri af ældreboliger i henhold til ældreboliglovgivningen på i alt 28,2 mio. kr. samt vedrørende energirenoveringer i kommunale bygninger på 6,2 mio. kr.

Derudover overføres generel låneoptagelse på 11,8 mio. kr., idet lånet optages delvis i april måned 2013.

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne betyder, at der skal meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på i alt 61.399.543 kr., en tillægsbevilling på netto 8.592.479 kr. vedrørende kvalitetsfondsmidler samt en negativ tillægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 54.225.935 kr., eller i alt en tillægsbevilling på 15.766.087 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Budgetoverførsler vedr. anlæg og lån (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Drift

00.30.10P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af budgetoverførsler fra 2012 til 2013 på driften i henhold til reglerne for budgetoverførsler, samt stillingtagen til budgetunderskud, der ikke overføres.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a)    at der meddeles tillægsbevilling på 95.450.000 kr. i 2013 som anført i bilag 1 kolonne 6, som finansieres af de likvide midler, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende anvendelsen af overførte midler i det enkelte tilfælde,

b)    at underskuddet på Bornholms Familiecenter på 16.632.000 kr. eftergives og dermed ikke overføres,

c)    at ikke udmøntede besparelser på 2.995.000 kr. under politikområde 0 Økonomi ikke overføres, og

d)    at den i budget 2013 afsatte pulje til imødegåelse af mulige sanktionen i forhold til overholdelse af den samlede servicerammer, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler nulstilles.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 vedr. drift er opgjort efter de regler, der trådte i kraft ved budgetoverførslerne til 2012.

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til 2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud ud over 2 pct. også overføres til virksomhedens budget 2013.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 23. januar 2013 besluttet at videreføre proceduren fra 2012, hvorefter alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2013, idet ansøgningerne skal godkendes af Økonomi og Erhvervsudvalget.

 

Budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1. Opgørelsen over budgetoverførslerne er opdateret pr. 9. april 2013, hvorfor beløbene kan afvige fra de oversigter, der har været behandlet i fagudvalgene.

 

Virksomhedernes overskud på den overførbare ramme er opgjort til 77,9 mio. kr., og der er foretaget korrektioner af resultatet på 1,5 mio. kr. som bevirker, at det korrigerede resultat er opgjort til 79,4 mio. kr. Der er foretaget følgende korrektioner:

 

Tilbageførsel af overskud fra anlægsprojekter, finansieret af virksomhedernes driftsmidler

595.894

Driftsudgifter til Klemensker Fritidshus i perioden fra ejendommen blev sat til salg i august 2011 og til den blev solgt den 15.9.2012, idet driftsbudgettet blev reduceret med virkning fra medio 2011. Jf. KB den 31.1.2013

42.259

Fradrag for underskud til afdrag over 5 år jf. KB den 17.12.2009
Kommunalbestyrelsen eftergav i 2009 større opsamlede underskud for BørneCenter Bornholm, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og -centre og BAT, idet de pågældende virksomheder dog skulle afdrage 500.000 årligt i hvert af årene 2010 – 2014. Afdraget for 2012 fratrækkes resultatet ifm. overførslen.

-2.000.000

Manglende lejeindtægter på tomme/solgte erhvervsudlejningsejendomme jf. KB 28.6.2012, hvor KB principielt tilkendegav, at der fremadrettet kan gives tillægsbevillinger for indeværende års budget, når der opstår manglende lejeindtægter af lejemål. Der er ikke givet tillægsbevilling til manglende lejeindtægter i 2012, hvorfor beløbet korrigeres i overførslen.

633.087

Forhøjelse af vejbidrag fra 4 pct. til 8. pct. ved KB’s godkendelse af Bornholms Spildevands takster for 2012

1.066.000

Mindreindtægter på administrationsvederlag fra Bofa og Bornholms Forsyning jf. tidligere praksis

700.167

Nulstilling af selvfinansierende projekter i Jobcentret jf. tidligere praksis
Projekterne finansieres ved overførsel af budgetmidler fra den ikke-overførbare til den overførbare del af rammen. Et overskud på projektbudgettet nulstilles, således at der ikke generes budgetoverførsler fra den ikke-overførbare ramme.

-256.808

Manglende huslejeindtægt vedr. Supportcentret pga. forskel mellem budget og aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen

143.560

Nulstilling af energiinvesteringer i virksomhederne i forbindelse med overgangen til Facility Management. Efter den tidligere model har virksomhederne investeret i energibesparende tiltag, idet de kunne beholde besparelsen i tilbagebetalingsperioden + 2 år. Efter at driftsbudgetterne er overgået til BRK Ejendomsservice har virksomhederne ikke længere mulighed for at tilbagebetale investeringen. Korrektionen er inklusive den forventede tilbagebetaling i 2012, idet budgettet i 2013 og frem er reduceret med tilbagebetalingen.

1.427.350

To projekter på Børne- og Skoleudvalgets område er i projektperioden 2012-2014 forudsat finansieret af midler fra budget 2012. Da udgifterne til projektet i 2013 og 2014 er indarbejdet i budgetterne i disse år reduceres overførslen fra 2012 tilsvarende

-897.707

I alt

1.453.802

 

Herudover er der foretaget reguleringer mellem virksomhederne inden for det enkelte udvalgsområde, dels i forbindelse med etableringen af Facility Management/BRK Ejendomsservice, og dels ved central dækning af enkelte virksomheders underskud. Korrektionerne specificeret på virksomhedsniveau fremgår af bilag 2.

 

Fagudvalgenes behandling af budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 er gengivet i bilag 3. Det skal bemærkes, at opgørelsen over budgetoverførslerne til fagudvalgene af hensyn til dagsordensfristerne er udarbejdet forud for den endelig opgørelse. Der kan derfor forekomme afvigelser i beløbene i forhold til denne opgørelse.

 

Virksomheder, områder og stabe har anmodet om overførsler ud over 5 pct. for i alt 60,4 mio. kr. hvoraf 29,2 mio. kr. er på fagudvalgsområderne, men 31,2 mio. kr. er på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Fagudvalgene indstiller på deres respektive områder, at de ansøgte overførsler ud over 5 pct. også overføres til 2013. Anmodningerne om overførsler er gengivet i bilag 4.

Direktionen fremsender fagudvalgenes indstillinger og anbefaler overførslerne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Anbefalingen skal ses i sammenhæng med, at virksomheder, områder og stabe konkret skal ansøge Økonomi- og Erhvervsudvalget om godkendelse af anvendelse af de overførte beløb. Desuden er de fremsendte anmodninger om overførsel af overskud ud over 5 pct. uensartede i forhold til detaljering og konsekvensbeskrivelse, hvilket gør, at der kun vanskeligt kan foretages en ensartet vurdering af anmodningerne på det foreliggende grundlag.

 

Direktionen anbefaler endvidere, at underskuddet på Bornholms Familiecenter på 16,6 mio. kr. eftergives, jf. også behandlingen i Børne- og Skoleudvalget, samt at ikke udmøntede rammebesparelser på politikområde 0 Økonomi på 3,0 mio. kr. ligeledes ikke overføres. Disse beløb udgøres af en besparelse vedrørende bildrift på 2,3 mio. kr., en rest fra besparelsen vedr. nedsat kilometertakst på 0,2 mio. kr. og en forudsat besparelse ved driften af tomme bygninger på 0,5 mio. kr.

 

Fem virksomheder har underskud ud over 2 pct., hvor fire virksomheder overfører det fulde underskud, mens underskuddet på Bornholms Familiecenter eftergives. Virksomhedernes redegørelse for merforbruget fremgår af bilag 5, idet virksomhederne efterfølgende vil blive bedt om at beskrive tiltag til nedbringelse af det overførte underskud.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede korrigerede resultat på det overførbare område udgør i alt 79,4 mio. kr. fordelt på overskud på 107,6 mio. kr. og underskud på 28,2 mio. kr.

De anbefales, at der overføres et samlet beløb på 95,45 mio. kr. til 2013 jf. bilag 1 kolonne 6.

Det anbefales, at et nettounderskud på 16,06 mio. kr. ikke overføres til 2013, idet dette beløb udgøres af underskuddet på Bornholms Familiecenter på 16,6 mio. kr. og underskud på politikområde 0 på 3,0 mio. kr. fratrukket overskud, der ikke overføres. De overskud der ikke overføres overstiger således underskuddet på politikområde 0 med 0,5 mio. kr.

Overførslerne fordeler sig således på udvalgsniveau:

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret resultat 2012

Automatisk overførselsadgang

Anmodning fra virksomheden

Beløb der indstilles overført til 2013

Beløb der ikke overføres

Børne- og Skoleudvalget

4.085

5.258

14.761

20.019

-15.933

Socialudvalget

28.892

14.837

13.505

28.342

549

Beskæftigelsesudvalget

4.881

2.757

1.906

4.663

219

Teknik og Miljøudvalget

-2.518

-366

-2.152

-2.518

0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

40.477

10.152

31.225

41.377

-899

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

3.571

2.379

1.189

3.568

4

Bornholms Regionskommune i alt

79.389

35.016

60.434

95.450

-16.061

 

I budget 2013 er der afsat en pulje på 25 mio. kr. på driften til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler. I forbindelse med genbevillingen af overførslerne på driften nulstilles puljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 (PDF)

2.
Oversigt over korrektioner (PDF)

3.
Fagudvalgenes behandling og indstilling (PDF)

4.
Anmodninger om overførsel ud over 5 pct. (PDF)

5.
Redegørelser for underskud ud over 2 pct. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Bevillingsmæssige omplaceringer 2012

00.30.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer af budgetbeløb mellem fagudvalgenes driftsbevilling i 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige omplaceringer godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Godkendt

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i henhold til kasse- og regnskabsregulativet kompetence til at godkende tillægsbevillinger ved overførsel fra en drifts- eller anlægsbevilling til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Denne sag behandler alene overførsler mellem driftsbevillinger, idet meddelelse af anlægsbevillinger altid behandles særskilt.

Bevillingsniveauet er fastsat på fagudvalgsniveau. Da en række faktiske forhold ændres i løbet af året, er det løbende nødvendigt at justere de enkelte bevillinger, hvilket kræver Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse jf. ovenfor.

Bornholms Regionskommune anvender udtrykket ”bevillingsmæssige omplaceringer” for balancemæssigt neutrale justeringer – dvs. justeringer, hvor en positiv tillægsbevilling til et fagudvalg modsvares af en eller flere negative tillægsbevillinger til andre fagudvalg eller omvendt.

 

Omplaceringerne er bl.a. udtryk for:

·         Udmøntning af puljer og rammebesparelser generelt

·         Ændringer som følge af flytning af opgaver og ændring af organisation.

·         Diverse tekniske korrektioner, som fx overførsel af feriepengeforpligtelse ved jobskifte internt i kommunen

 

De bevillingsmæssige omplaceringer i 2012 fremgår af bilag 1, og udgør brutto 46.202.606 kr.

Godkendelsen af omplaceringerne sker på fagudvalgsniveau jf. ovenfor om bevillingsniveau. I praksis er ændringerne udmøntet på de enkelte virksomheder, idet omplaceringerne er summeret/specificeret på udvalgsniveau i bilaget.

 

Samtlige omplaceringer er afstemt med de respektive bevillingsansvarlige/virksomhedsledere.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om bevillingsmæssige omplaceringer, hvor budgetbeløbet flyttes fra én bevilling til en anden, er den samlede budgetvirkning neutral. Budgetvirkningen for de enkelte fagudvalg fremgår af bilaget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Bevillingsmæssige omplaceringer 2012 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Byggekredit til etablering af 9 boliger på Stenbanen i Rønne

00.34.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Byggekredit til finansiering af anlægsudgifterne i byggeperioden i forbindelse med etablering  af 9 boliger på Stenbanen i Rønne.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

e)    at der optages en byggekredit på maksimalt 14.400.000 kr., og

f)    at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Byggeriet af 8 nye boliger samt ombygning af eksisterende serviceareal til 1 bolig påbegyndes i april 2013 og afsluttes ultimo 2013.

Byggeriet finansieres endeligt med 88 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 10 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering). Merinvestering til energiklasse 2015 finansieres inden for rammebeløbet.

Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering, således at kommunens kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg i byggeperioden. Kommunens egenfinansiering af boligdelen og udgifterne til servicearealer afdækkes således ikke af byggekreditten.

Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 15.988.910 kr. og 90 pct. heraf udgør 14.390.019 kr. Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.

Økonomiske konsekvenser

Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat, og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Delberetning for regnskabsåret 2012

00.32.10K01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 20, Delberetning for regnskabsåret 2012.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

 

a)    at beretningen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

b)    at forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger indstilles til

     kommunalbestyrelsens godkendelse, med efterfølgende fremsendelse

     til revisionen

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har foretaget anmeldte og uanmeldte revisionsbesøg i løbet af 2012.

 

Besøgene har givet anledning til følgende bemærkning (se afsnit 2.2.1, side 359):

 

”Det er påset at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende it-controller omkring de systemer, der anvendes til udbetaling af ydelser på de sociale områder.

 

Det fremgår dog af kommunens bestemmelser, at der skal foretages kontrol af alternativ modtager på kontanthjælpsområdet 1 – 2 gange om året. Årets 1. kontrol er endnu ikke gennemført fuldt ud. (ultimo januar 2013)”           

 

Forslag til tilbagemelding til revisionen vedrørende ovenstående bemærkning:

 

”Kontrollen for forår og efterår 2012 er gennemført som aftalt”

 

Delberetning 2012 er tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Beretning nr. 20, løbende revision 2012 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Godkendelse af fjernvarmetakster 2013/14 - Rønne Varme A/S

13.03.00S55-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af takster for Rønne Varme A/S for 2013/14.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at taksterne for 2013/14 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Rønne Varme A/S har den 13. marts 2013 fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af taksterne for 2013/14. Budget og takster er godkendt af bestyrelsen for Rønne Varme A/S. Bornholms Regionskommune skal, i henhold til selskabets vedtægter, godkende taksterne.

Budgettet for 2013/14 viser et negativt resultat på 12,3 mio. kr. efter henlæggelse til etablering af et geometrisk samt henlæggelse til sammenkobling af net. Det negative resultat er en konsekvens af, at der i regnskabsåret 2011/12 var en overdækning på 7,3 mio. kr. og der ligeledes forventes en overdækning på 7,2 mio. kr. i regnskabsåret 2012/13. En overdækning skal i henhold til varmeforsyningsloven reguleres i næste års priser, hvilket bevirker det negative resultat i budgettet for 2013/14.

Bestyrelsen har, med udgangspunkt i overdækningen, besluttet at nedsætte samtlige takster med ca. 5 pct., dog undtaget bidrag til energispareaktiviteter, der fastholdes uændret. Takstændringerne er indarbejdet i budgettet og betyder følgende:

·         Den variable afgift nedsættes fra 162,50 kr./GJ til 155,00 kr./GJ.

·         Den faste afgift nedsættes fra 3.250 kr. til 3.000 kr. pr. år.

·         Arealbidraget nedsættes fra henholdsvis 15,40 kr. og 12,50 kr. pr. m² til 14,90 kr. og 11,90 kr. pr. m².

Priserne er anført inkl. moms.

Budgettet viser herudover en positiv likviditetsudvikling, idet afskrivninger og henlæggelser overstiger investeringer og afdrag på lån.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det fremsendte materiale vurderes der ikke at være en umiddelbar risiko for, at Regionskommunens garantiforpligtelse udløses.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2012

27.66.08K07-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

15

 

Socialudvalget

04-04-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Redegørelse om antallet af magtanvendelser på ældreområdet i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen drøftes og sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen drøftes og sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Redegørelsen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Servicelovens regler ( §§ 124 – 129) om magtanvendelse omfatter bl.a. gruppen af stærkt demente borgere, en gruppe som fortsat er stigende i antal.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 modtaget 29 indberetninger om brug af magt. Magtanvendelserne fordeler sig på 23 borgere, og var udført lovligt.

 

Indberetningerne omhandler for godt 1/3 dels vedkommende, fastholdelse efter § 126 stk. 1, hvor en borger fastholdes eller føres til et andet rum, når det vurderes, at der er nærliggende risiko for væsentlig personskade.

Der er samlet tale om en nedgang i antallet af indberetninger, i forhold til 2011, på 35 indberetninger.

 

Særligt fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor omsorgsprincippet og omsorgspligten har været afgørende, eller behovet for at beskytte medbeboerne har været nødvendigt.

 

Socialstyrelsens VISO enhed har på flere af centrene under Bornholms Plejehjem og –centre været involveret i udredningsforløb også i 2012. VISO tilbyder gratis rådgivning af nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område.

 

I forbindelse med rådgivningsforløbene, er myndigheden blevet holdt løbende orienteret om den rådgivning og kompetenceudvikling, som medarbejderne på de involverede centre har modtaget fra VISO. Det er myndighedens vurdering, at samarbejdet og sparringen med VISO har været og er af høj kvalitet, og også i 2012 har medvirket til en væsentlig reduktion i antallet af magtanvendelser. Tillige har VISO forløbene bidraget med en hel række pædagogiske, psykologiske og praktiske tilgange til specifikke og mere almene problemstillinger der dagligt opstår på plejecentrene.

 

Derudover har flere af plejecentrene afholdt temadage omkring magtanvendelse, med bl.a. undervisning fra eksterne undervisere.

 

Det er Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og - centre og Plejecenter Snorrebakken, også i 2012, har arbejdet målrettet på at finde pædagogiske og praktiske alternativer til brug af magtanvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. april

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Ældrerådet: ”Ældrerådet tilslutter sig Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse og tager redegørelsen til efterretning.”

 

Handicaprådet: ”Taget til efterretning”.

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Indberetninger ældreområdet 2012 (XLS)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Takstændringer på dagtilbudsområdet

28.09.44S29-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-04-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den generelle nedjustering af kommunens lønbudgetter på 0,9 procentpoint betyder at lønbudgetterne på kommunens dagtilbud reduceres med 0,9 mio. kr. Dagtilbudslovens § 31 foreskriver at taksterne skal justeres hvis budgetterne på dagtilbudsområdet ændres. Det er både forældrenes egenbetaling pr. barn og tilskud til private institutioner der ændres.

 

Kommunalbestyrelsen skal varsle de ændrede takster senest 3 måneder før ændringen træder i kraft. Takstændringerne kan derfor tidligst træde i kraft 1. august 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller,

at de nyberegnede takster indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse med virkning fra 1. august 2013

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 13. marts 203 godkendt af fremskrivningen af lønbudgetterne i budget 2013 reduceres fra 1,44 % til 0,54 % som følge af de nye overenskomstaftaler pr. 1. april 2013.

Ifølge Dagtilbudslovens § 31, stk. 2 skal tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. Af ”Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud” fremgår det endvidere, at hvis der ændres i de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, så skal der samtidigt fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget.

Da de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter nedsættes som følge af den ændrede fremskrivning på løn, er der beregnet nye takster for egenbetaling og tilskud pr. barn. Ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunens tilskud i løbet af året skal varsles af kommunalbestyrelsen senest 3 måneder før ændringen får virkning. Ændringerne kan derfor tidligst træde i kraft 1. august 2013.

 

Politikområde 1:

Som det fremgår af nedenstående skema nedsættes forældrebetalingen til kommunens dagtilbud med mellem 9 og 20 kroner om måneden.

 

Forældrebetaling

Målgruppe

Enhed

2013

2013 (ny)

+/- i kr.

Note

Dagplejen, fuldtid

0-2 årige

kr./mdr.

2.340

2.320

-20

1., 2.

Vuggestue, fuldtid

0-2 årige

kr./mdr.

2.446

2.427

-19

1.

Børnehave, fuldtid

3-5 årige

kr./mdr.

1.556

1.544

-12

1.

Skovbørnehaven, max 40 t/uge

3-5 årige

kr./mdr.

1.203

1.194

-9

1.

Noter:

1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne.

2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion.

Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

 

 

 

 

 

 

 

Tilskud til frit valg

Målgruppe

Enhed

2013

2013 (ny)

+/- i kr.

Note

Frit-valg ordning

0-2 årige

kr./mdr.

5.507

5.461

-46

1.

Noter:

1.    Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter.

 

Tilskud til private institutioner

Målgruppe

Enhed

2013

2013 (ny)

+/- i kr.

Grundtilskud

0-2 årige

kr./mdr.

6.713

6.657

-56

Administrationstilskud

0-2 årige

kr./mdr.

194

193

-1

Bygningstilskud

0-2 årige

kr./mdr.

380

376

-4

Grundtilskud

3-5 årige

kr./mdr.

4.240

4.206

-34

Administrationstilskud

3-5 årige

kr./mdr.

131

130

-1

Bygningstilskud

3-5 årige

kr./mdr.

199

198

-1

 

Politikområde 2:

Taksten for skolebørnehaven følger børnehavetaksten og nedsættes derfor med 12 kroner om måneden. Dette får dog ingen reel betydning da taksten først ændres pr. 1. august 2013 og skolebørnehaven slutter pr. 31. juli 2013.

 

Der er ingen lovkrav om ændringer af taksterne på skolepasningsordningerne.

 

Område

Målgruppe

Enhed

2013

2013 (ny)

+/- i kr.

Note

Alm. Skolefritidsordning

0.-2. klasse

kr./mdr.

1.149

1.149

0

 

SFO-klubtilbud

3.-6. klasse

kr./mdr.

876

876

0

 

Skolebørnehave

”Vippebørn”

kr./mdr.

1.556

1.544

-12

1

Noter:

1.    Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten

 

 

Økonomiske konsekvenser

Den vedtagne lønreduktion på kommuneniveau medfører en reduktionen at budgetterne på dagtilbudsområdet på 0,9 mio. kr. i 2013.

De nye budgetter afstedkommer nye takster som træder i kraft 1. august 2013.

Takstændringerne er beregnet ud fra en helårsvirkning, men da taksterne kun får virkning pr. 1. august 2013 slår de budgetmæssigt kun igennem med 5/12-dele. Mindreindtægten på forældrebetalingen (inkl. søskenderabat og fripladstilskud) er – på den baggrund – beregnet til små 0,1 mio. kr. i 2013. Omvendt er tilskud til private institutioner (inkl. søskenderabat og fripladstilskud) beregnet til en mindreudgift på små 0,1 mio. kr. Dette betyder at de to poster stort set udligner hinanden og derfor forventes takstændringen isoleret set ikke at have nogen økonomisk konsekvens for kommunen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til etableringen af ny daginstitution i Aakirkeby  - tillægsbevilling  efter licitation

82.06.00P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-04-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af afholdt licitation vedrørende byggeriet af en ny daginstitution i Aakirkeby søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen, idet det økonomiske licitationsresultat efter byggeudvalgets justering af projekt er højere end den budgetlagte ramme.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)    der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15,0 mio. kr.

b)    tillægsbevillingen finansieres med 0,3 mio. kr. fra kvalitetsfondsmidler og 0,3 mio.kr fra de likvide midler.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

På Økonomi og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts blev en tillægsbevilling til anlægsbevilling anbefalet til Kommunalbestyrelsens godkendelse vedrørende byggeri af ny daginstitution i Åkirkeby. Den 22. marts blev der afholdt licitation i fagentreprise for byggeriet af institutionen. Dette har medført samlede forventede udgifter, der overstiger den afsatte ramme med i alt 1,6 mio.kr.

 

I forlængelse af den afholdte licitation har Byggeudvalget på dets møde den 2. april drøftet afvigelsen. Byggeudvalget vurderer, at det forventede merforbrug kan begrænses fra de 1,6 mio.kr. til 0,6 mio. kr. yderligere besparelser i projektet bliver meget vanskeligt at anvise, uden, at det ødelægger funktionerne i og omkring huset (indretning, befæstede arealer m.m.) samt den ønskede arkitektur (indpasningen i området ved natur Bornholm).

Da Byggeudvalget samtidig ønsker den nye daginstitution skal fremtidssikres både i funktion og efterfølgende i bygningsdrift m.m., anbefaler byggeudvalget at rammen hæves med de 0,6 mio. kr.

 

Byggeriet var oprindeligt planlagt igangsat i april 2013. Behovet for rammeudvidelsen som følge af licitationsresultatet og den deraf afledte behandling af det endelige finansieringsspørgsmål, medfører at opstarten af byggeriet forventes at blive cirka 8- 9 uger forsinket.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 en pulje på 12 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Aakirkeby. Halvdelen af anlægsudgiften blev finansieret af kvalitetsfondsmidler og halvdelen blev finansieret ved låneoptagelse.

 

Kommunalbestyrelsen meddelte den 31. maj 2012 en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projektering af byggeriet – herunder bygherrerådgivning, totalrådgivning, forundersøgelser mv. Bevillingen blev finansieret af afsatte pulje til formålet. Det resterende rådighedsbeløb i puljen udgjorde herefter 10,8 mio. kr.

 

Dette er den tredje bevillingssag vedrørende etablering af ny daginstitution i Aakirkeby.

Der søges nu om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 0,6 mio. kr. Rammeudvidelsen på 0,6 mio. kr. foreslås finansieret med 0,3 mio. kr. fra kvalitetsfondsmidlerne og med 0,3 mio. kr. ved træk på de likvide midler.

 

Licitationsresultatet for byggeriet i Aakirkeby indikerer, at der for det kommende nye byggeri af daginstitution i Nexø vil kunne imødeses en tilsvarende økonomisk udfordring.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Notat Besparelses-scenarier (DOC)

2.
Oversigt over entreprisesummer (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Kommunale lokaler til forenings- og ungdomsskole- virksomhed i Klemensker

82.16.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

06-03-2013

3

 

Børne- og Skoleudvalget

11-03-2013

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

20

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

13

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller  

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forskellige foreninger i Klemensker har tidligere rådet over lokaler til brug for diverse på Klemensker Skole, Sct. Klemensgade 26, Fritidshuset, Jernbanevej 4 og på "Hjemmet", Pihls Alle 10.

I forbindelse med lukning af skolen i Klemensker pr. 1. august 2011, salg af Fritidshuset pr. 15.september 2012 samt nedlæggelse af ”Hjemmet”, pr. 1. april 2012, er der behov for at finde lokaler til foreningsvirksomhed andre steder i Klemensker.

Yderligere ønsker Bornholms Ungdomsskole / - Dybdalskolen, afdeling under UngeCenter-Bornholm, at adskille tømrer- og motorværkstedsfaciliteterne, som p.t. har til huse i Jernbanevej 5B, som Vej & Park Bornholm drifter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur samt Børn og Skole indstiller:

a)    at Bygning C på den tidligere Klemensker Skole godkendes til ungdomsskole- og foreningsbrug med virkning fra 1. august 2013

b)    at Bygning C tilknyttes Bornholms Ungdomsskoles øvrige bygninger A og D, således at bygning C dermed henhører under politikområde 02 Undervisning

c)    at der vedrørende bygningens rum 16, 17 og 18 indgås en driftsaftale med de omtalte foreninger på lige vilkår med øvrige foreningers anvendelse af kommunale Fritids- og Medborgerhuse

d)    at der gives en tillægsbevilling på 75.230 kr. i 2013 til drift af Bygning C finansieret af de likvide midler og at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 indarbejdes 180.550 kr. i hvert af årene 2014 og frem

e)    at der tages stilling til om der skal etableres et handicaptoilet i Bygning C til en anslået pris på 125.400 kr.

f)    at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 339.500 kr. subsidiært 464.900 kr. (inklusiv handicaptoilet) til renovering m.v. af Bygning C

g)    at tillægsbevillingen på 339.500 kr. subsidiært 464.900 kr. finansieres af de likvide midler

h)    at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

 

Fritids-, kultur- og forebyggelsesudvalget den 6. marts 2013:

Punkt a) - h) anbefales med undtagelse af punkt e) hvor alternative muligheder for at bruge eksisterende toiletter undersøges.

 

Børne- og Skoleudvalget den 11. marts 2013:

Anbefales, idet det forudsættes at beslutningen er udgiftsneutral for Børne- og Skoleområdet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Udgår

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Oversendes til Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget til fornyet behandling

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om lukning af Klemensker Skole, salg af Klemensker Fritidshus og nedlæggelse af "Hjemmet", skal der tages stilling til lokaler til foreningsaktiviteter i Klemensker. Det er ingen kommunal forpligtelse, da der ikke er tale om folkeoplysende foreninger. 

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2011 besluttet, at driften af bygningerne A og D på den tidligere Klemensker Skole overgår til Bornholms Ungdomsskole pr. 1. august 2011. De øvrige bygninger sælges eller nedrives.

 

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2011 besluttet at aktiviteterne i bygning C, skal undersøges nærmere.

 

Der er behov for, en afklaring af den resterende del af bygningerne på den tidligere Klemensker Skole. BRK Ejendomsservice vil forelægge en samlet plan for alle bygninger. Sagen om fremtiden for de tomme bygninger i Klemensker har mange interessenter. Ligeledes er flere af foreningerne i Klemensker genhuset under midlertidige forhold, hvor de reelt ikke kan udøve deres foreningsarbejde. Derfor bliver planen for de tomme bygninger på skolen fremlagt i to etaper.

 

Etape 1: omhandler forenings- og ungdomsskoleaktiviteter i blok A og C. Etape 1 skal ses i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 15. december 2011.

 

Etape 2: Omhandler de resterende bygninger og arealer, herunder vurdering af fremtidig brug af blok B - Gymnastiksalen. Økonomi og Anelyse har vurderet, at de fleste af de tomme bygninger, ikke har nogen salgsværdi. Der skal derfor ses på andre muligheder.

 

Dette dagsordenspunkt omhandler kun etape 1.

 

Der ønskes i denne sag en stillingtagen til anvendelse af blok C til foreningsvirksomhed i Klemensker samt til tømrer- / snedkerværksted for Ungdomsskolen.

 

Lokalebehov og status

Forening

Aktivitet

Tidligere m2

Tidligere placering

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

2 x 30 m2

Hjemmet

Ældremobiliseringens Datastue

IT for ældre på 7 PC'er

17,5 m2

Hjemmet

Det er bare mænd

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

54 m2

Hjemmet

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

74 m2

Hjemmet

Bornholms Husflidskreds

Vævning

100 m2

Klemensker Fritidshus

 

Bornholms Husflidskreds, Vævning er allerede flyttet ind i Ungdomsskolens bygning A, Rum 1. Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens Datastue har midlertidig opmagasineret deres ting i bygning C, Rum 16 og 17.

Se bilag: Klemensker skole – oversigt over etaper og ruminddeling.

 

Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler til sløjdholdet ”Det er bare mænd” – der modtager tilskud via Servicelovens § 18 (Frivilligt Socialt arbejde) - i bygningerne A og D. Sløjdholdet er indtil videre i de hidtidige lokaler på Hjemmet. Endvidere har det vist sig, at beslutningen om brug af Rum 20 til Aktivitetshus, af praktiske årsager ikke er realistisk, idet Ungdomsskolen har udvidet sine tilbud (UTA) og har også et tilbud om klubvirksomhed på eftermiddage i Rum 20.

 

Forslag til genhusning af foreninger i Klemensker

Der er overvejet flere muligheder for løsninger mht. placering af foreninger i Klemensker. Det er vurderet, at bygningerne E, F, G, H, J, K og L på den tidligere Klemensker Skole er i for dårlig stand, og vil kræve uforholdsmæssigt meget istandsættelse og vedligeholdelse. I forbindelse med omlægning af fjernvarmen på skolen, er disse bygninger koblet fra og står pt. uden varme. Bygning B er indretningsmæssigt ikke egnet til formålet.

 

Det er valgt at arbejde videre med bygning C, fordi det er vurderet at denne bygning er i den bedste vedligeholdelsesmæssige stand og indretningsmæssigt er egnet til formålet. Bygningen er bygget sammen med A og D og indgår således i en funktionsmæssig og arkitektonisk enhed med Ungdomsskolens øvrige bygninger. Ved tilslutning af fjernvarme i bygning A og D, er der forberedt til en tilslutning af bygning C.

 

BRK Ejendomsservice vurderer derfor, at inddragelse af bygning C til brug for foreninger i Klemensker og Ungdomsskolen / Dybdalskolen vil være den bedst mulige løsning, indenfor de eksisterende kommunale bygninger i Klemensker by.

 

Forslag til fordeling:

Forening

Aktivitet

Fremtidige m2

Fremtidig placering

Klemensker Lokalhistorie

Samler lokalhistorie for området

55 m2

Bygning C, Rum 17

Ældremobiliseringens Datastue/ Lokalhistorie

IT for ældre på 7 PC'er

55 m2

Bygning C, Rum 16

Det er bare mænd

 

 

 

Ungdomsskolen

Sløjdhold - træarbejder for ældre mænd - op til 8 personer

Sløjdholdet

55 m2

 

 

 

110 m2

Bygning C, Rum 18

 

 

 

Bygning C, Rum 19

Aktivitetshuset

Ældreaktiviteter, kortspil, foredrag, filmforevisning, m.v.

 

Gangareal 16 og 17+ Rum 16

 

Bygning C,

Bornholms Husflidskreds

Vævning

76 m2

Bygning A, Rum 1,

(er afklaret)

 

En optimal udnyttelse af Bygning C vil være, at brugerne benytter indgangsparti fra gården og at Aktivitetshuset anvises dels Rum 16 (sammen med lokalhistorie og datastue) og gangarealet ud for Rum 16 og 17, at Sløjdholdet ”Det er bare mænd” anvises Rum 18, hvilket vil give en helhed for Aktivitetshuset. Mænd og kvinder er samlet i samme bygning og kan dermed få det sociale fællesskab optimeret (i lighed med tidligere på Hjemmet).

Rum 19 anvendes til sløjd i Ungdomsskoleregi – og gerne i samarbejde med sløjdholdet ”Det er bare mænd”.

Klemensker Lokalhistorie gives dermed også mulighed for at have filmaftener i tilknytning til egne lokaler (gangarealet).

 

For rummene 16, 17 og 18 indgås en driftsaftale med foreningerne på lige vilkår med øvrige foreningers anvendelse af kommunale Fritids- og Medborgerhuse. BRK afholder basisudgifterne (el, vand, varme, forsikring og renovation), udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af faste installationer, og brugerne står for indvendig vedligeholdelse og snerydning fra Ungdomsskolens indgang til egen indgangsdør.

 

Adskillelse af Bornholms Ungdomsskoles tømrer- og motorværksted

Oplysning fra Ungdomsskole Nord:

Det nuværende værksted på Jernbanevej 5B er på 186 m2. Derudover benyttes 4 stk. 20 fod containere til opbevaring.

Værkstedet er indrettet med benzinudskiller på kloakker samt med udsugning til svejseanlæg.

I dagtimerne bruges værkstedet af Dybdalskolen og 10. Y. Det bliver både brugt til motorværksted og træværksted.

I aftentimerne bruger Ungdomsskolen værkstedet til cross, knallertmotorlære og bil- motorlære.

Ved at indrette C-fløjen til træ- og kreativt værksted, fjernes ”træspånerne” fra motorværkstedet. Det vil også give bedre plads til aktiviteter og holddeling.

 

Driftsudgifter

Ved beregningen af driftsudgifterne er der medtaget vedligeholdelsesudgifter i henhold til 10- årige vedligeholdelsesplaner på 68.624 kr. årligt. Øvrige vedligeholdelses- og driftsudgifter er kalkuleret til 111.928 kr. årligt.

Idet foreningerne hidtil har rådet over lokaler på en del af ”Hjemmet”, har der ikke været et særskilt driftsbudget til disse lokaler.

 

Anlægsudgifter

Bygning C er pt. opvarmet med en midlertidig tilslutning til fjernvarmenettet. Hvis bygningen skal bruges permanent, skal der etableres en rigtig installation. Denne udgift er vurderet til 156.750 kr. Rum 18 og 19 er indrettet som fysiklokaler. Her skal der nedtages inventar og foretages retableringer for omkring 145.775 kr. Udgiften til EDB-installationer er beregnet til 37.000 kr.

 

Der findes ikke toiletter i bygning C. Afstanden til det eksisterende almindelige toilet i bygning A er 53 m og til handicap-toilettet i bygning D er afstanden 93 m. Der er niveaufri adgang. Udgiften til etablering af et handicaptoilet er vurderet til 125.400 kr.

 

Indflytning

Pga. en skimmelsvamp-sag i Ungdomsskolens bygning A, har Ungdomsskolen midlertidigt taget en del af bygning C i brug. Det betyder at Rum 16 og 17 (Klemensker Lokalhistorie og Ældremobiliseringens Datastue) kan indflyttes umiddelbart. Hvorimod indflytning i Rum 18 og 19 må afvente skimmelsvampsagens afslutning. Ifølge. tidsplanen forventes sagen afsluttet i løbet af februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

BRK Ejendomsservice har fortaget beregningerne, som fremgår af vedlagte bilag.

 

Driftsudgifter

De årlige driftsudgifter vedrørende bygning C udgør i alt 180.550 kr. Udgiften i 2013 udgør 75.230 kr., idet ibrugtagning af bygningen forventes at ske pr. 1. august 2013.

Det foreslås at bygning C tilknyttes Bornholms Ungdomsskoles øvrige bygninger A og D, således at bygning C dermed henhører under politikområde 02 Undervisning.

Det anses ikke for muligt at finde disse driftsmidler inden for Fritids-, Kultur-og Forebyggelsesudvalget budgetramme.

 

Det foreslås derfor, at merudgiften i driftsbudgettet for 2013 75.230 kr. finansieres af en tillægsbevilling ved træk på de likvide midler og at der, i forbindelse med budgetlægningen for 2014, indarbejdes 180.550 kr. årligt i hvert af årene 2014 og frem.

 

Anlægsudgifter

Der søges om en anlægsbevilling på 339.500 kr. – subsidiært 464.900 kr. til renovering m.v. af bygning C på tidligere Klemensker Skole, idet der politisk skal tages stilling til om der tillige skal etableres et handicaptoilet til en anslået pris på 125.400 kr. Anlægsudgiften foreslås ligeledes finansieret af de likvide midler.

Anlægsprojektet indgår i Facility Management og administreres derfor af BRK Ejendomsservice, bygningsafdelingen. På det politiske niveau henhører bygningen under Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Den 11. april 2013:

Der er den 10. april afholdt møde mellem arkivleder og repræsentanter fra BRK jf. notat af d.d.

I mødet nåede man frem til, at der ved en rokade og fremtidig anvendelse, som beskrevet i notatet, kan benyttelse af Bygning C undlades.

De kendte fugtgener er nu ikke fuldt løst, men der handles på det og det forventes løst i nærmeste fremtid.

 

Det skal oplyses, at såfremt bygning C ikke anvendes skal der findes midler til trappelift og IT-adgang – beregnet kr. 117.000 (sep. 2011).

 

 

 

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 6. marts 2013

1.
Etapeplan med rumnumre / Klemensker skole (PDF)

2.
Kalkulation Bygning C, bilag a (PDF)

3.
Kalkulation Handicaptoilet (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. marts 2013

4.
Yderligere oplysninger om handicaptoilet (MSG)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

5.
Notat fra mødet den 10. april på Klemensker skole vedr. lokaleproblematikken (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Tilmelding til politisk partnerskab om beskæftigelse

15.20.00P00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

09-04-2013

1

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

KL inviterer til politisk partnerskab om styringen af beskæftigelsesindsatsen. Bornholms Regionskommune har gennem flere år prioriteret en aktiv beskæftigelsesindsats og med gode resultater. Det bornholmske arbejdsmarked er til stadighed afhængig af en fortsat effektiv beskæftigelsesindsats med et bredt forankret ejerskab i både kommunen og blandt arbejdsmarkedets parter.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

 

a)    at Bornholms Regionskommune tilmelder sig partnerskabet om styring af beskæftigelsesindsatsen med politisk forankring i Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget

b)    at projektdeltagelsen på kr. 170.000 finansieres af den centrale konsulentkonto under konto 6.

 

Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2013:

Beskæftigelsesudvalget kan ikke anbefale indstillingen.

Erik Lund Hansen og Lotte Helms anbefaler indstillingen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Direktionens indstilling godkendt

Sagsfremstilling

KL inviterer til politisk partnerskab om styringen af beskæftigelsesindsatsen.

 

Ambitionen med partnerskabet er at udvikle den politiske styring og sikre en effektiv beskæftigelsesindsats blandt andet gennem at øge det brede politiske og ledelsesmæssige ejerskab og skabe en bred fælles forståelse i kommunen.

 

Partnerskabet gennemføres i to faser. Fase 1 fra ultimo maj 2013 og frem til kommunalvalget i november 2013. Fase 2 fra efter kommunalvalget og frem til marts 2014.

 

Fase 1 er fortrinsvis politisk og på top-ledelsesniveau bl.a. med repræsentation af Borgmester, formand for Beskæftigelsesudvalget, Kommunaldirektør, Servicedirektør, Jobcenterchef og evt. Økonomidirektør.

 

Fase 2 er fortrinsvis administrativ med henblik på implementering af tiltag men indeholder også formidling af resultater fra fase 1 til den nye kommunalbestyrelse.

 

Bornholm er afhængig af en effektiv beskæftigelsesindsats i et tæt samspil mellem uddannelser og erhvervsliv. Blandt andet derfor har Bornholms Regionskommune gennem flere år prioriteret en aktiv beskæftigelsesindsats og med gode resultater.

 

Deltagelse i partnerskabet er en særegen lejlighed til at fremme det brede politiske og administrative ejerskab på tværs af Bornholms Regionskommune med henblik på at fremme en fortsat sikring af en effektiv beskæftigelsesindsats.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i partnerskabet koster 170 t.kr. med mulighed for at undlade fase 2 ved senere ønske. Hertil kommer de medgåede ressourcer til politisk og administrativ deltagelse og bidrag.

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 9. april 2013

1.
Indbydelse til politisk partnerskab om beskæftigelse (PDF)

2.
Projektbeskrivelse politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger

82.07.00Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger.

 

Med centralisering af bl.a. bygningsvedligeholdelse under BRK Ejendomsservice, er det nu muligt at lave en samlet byggefaglig vurdering på tværs af den kommunale bygningsmasse.

 

I forbindelse med implementering af Facility Management, model i 2007, var det en forudsætning, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje skulle anvendes på bygningsområdet. Denne pulje har tidligere været anvendt til genoprettende renoveringer i kommunens bygninger ifølge de kriterier, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. november 2009.

 

Der indstilles hermed forslag til prioritering af de disponible midler i denne pulje.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)    at de særdeles akutte vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1 godkendes og igangsættes

b)    at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 3.840.000 kr. til vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1, som anført i bilaget

c)    at tillægsbevillingerne på i alt 3.840.000 kr. til vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1 finansieres med 2.140.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 1.700.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

d)    at de i bilaget anførte vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 prioriteres politisk og at der tages politisk stilling til hvilke konkrete projekter der skal igangsættes nu og på længere sigt

e)    at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb til vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 iht. beslutningen under d)

f)    at tillægsbevillingerne til vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 finansieres af de likvide midler (fratrukket medfinansiering fra kvalitetsfondsmidlerne - se bilag)

g)    at eventuelle mindreforbrug ved anlægsprojekternes afslutning tilbageføres til Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje

h)    at anlægsbevillingerne gives til og administreres af BRK Ejendomsservice under de respektive politikområder (Facility Management)

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I 2010 blev der i samarbejde med eksterne rådgivere gennemført bygningssyn på alle kommunale bygninger (345 ejendomme omfattende ca. 1.000 bygninger på i alt ca. 312.000 m²) med henblik på at udarbejde vedligeholdelsesplaner.

I vedligeholdelsesplanerne for 2011 – 2020 er det gennemsnitlige årlige behov for udvendig bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer opgjort til 38 mio. kr. Af vedligeholdelsesplanerne fremgår det, at der er et væsentligt behov for at løfte bygningsmassen således, at den kan understøtte kommunens servicetilbud og aktiviteter med et sundt indeklima og en tæt klimaskærm.

I forbindelse med bygningsoverdragelsen til BRK Ejendomsservice er der p.t. igangsat et arbejde med at ajourføre vedligeholdelsesplanerne. Der er således allerede identificeret flere vedligeholdelsesopgaver, som har en særdeles akut karakter, som anbefales, som prioritet 1.

 

 

Vedligeholdelsesprojekterne som er opdelt i prioritet 1 og 2 fremgår af vedlagte bilag.

 

 

Prioritet 1

 

Aktiviteter under prioritet 1 har en særdeles akut karakter, og er blevet udpeget i forhold til følgende kriterier:

 

 

Vedligeholdelsesaktiviteterne under prioritet 1 er beregnet til at udgøre i alt 3.840.000 kr.

 

Behovet for finansiering fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje vedrørende prioritet 1 udgør 2.140.000 kr., idet der kan opnås 50 pct. medfinansiering, svarende til 1.700.000 kr., fra kvalitetsfondsmidlerne til de anførte projekter på skole- og daginstitutionsområdet.

 

 

Prioritet 2

 

Aktiviteter under prioritet 2 er blevet udpeget i forhold til følgende kriterier:

 

·                            Alvorlig risiko for funktionssvigt eller følgeskader

·                            Synergi med Intern ESCO projekt

 

Vedligeholdelsesaktiviteterne under prioritet 2 er beregnet til at udgøre i alt 5.860.000 kr.

 

Der ønskes en politisk prioritering og stillingtagen til hvilke konkrete prioritet-2-projekter der skal igangsættes nu og på længere sigt.

 

Såfremt alle projekter skal igangsættes udgør behovet for finansiering fra de likvide midler vedrørende prioritet 2 4.540.000 kr., idet der kan opnås 50 pct. medfinansiering, svarende til 1.320.000 kr., fra kvalitetsfondsmidlerne til de anførte projekter på skole- og daginstitutionsområdet.

 

Der gøres opmærksom på, at der kan være flere aktiviteter som indebærer en alvorlig risiko for følgeskader. Der vil blive udarbejdet en opgørelse over hele vedligeholdelsesbehovet for alle kommunale bygninger, som er overgået til BRK Ejendomsservice. Et samlet overblik vil give mulighed for, at benytte stordriftsfordel ved at samle flere aktiviteter under samme udbud.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger.

Specifikation af projekterne fremgår af bilaget.

 

Prioritet 1

 

De samlede anlægsudgifter til projekterne, som udgør 3.840.000 kr., foreslås finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje med 2.140.000 kr. og med 1.700.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Det disponible rådighedsbeløb i Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægspulje udgør pt. 2.241.100 kr. før budgetoverførsler fra 2012. Økonomi og Analyse kan endnu ikke oplyse det eksakte overførselsbeløb, idet fristen for virksomhedernes tilbagemeldinger endnu ikke er udløbet.

 

Prioritet 2

 

De samlede anlægsudgifter til projekterne udgør i alt 5.868.00 kr.

Der ønskes en politisk stillingtagen til hvilke projekter der skal meddeles anlægsbevillinger til.

Såfremt der gives anlægsbevillinger til samtlige projekter udgør behovet for finansiering fra de likvide midler 4.540.000 kr., idet 1.320.000 kr. vil kunne finansieres via kvalitetsfondsmidlerne.

 

Derudover skal det tilføjes, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje også er i spil som en finansieringsmulighed i forbindelse med flytningerne i administrationen. En anden finansieringsmulighed er indtægter ved salg af de udfasede bygninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2013

1.
Vedligeholdelsesaktiviteter - Liste (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til budgetbalance i Teknik & Miljø

00.30.00S00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

17

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I fortsættelse af redegørelse om økonomien i 2013 i Teknik & Miljø, som udvalget behandlede den 5. februar 2013, søges der om overførsel af 1,7 mio. kr. fra anlæg til drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)    at rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til vejanlæg reduceres med 1.700.000 kr. idet anlæg til trafiksanering af Gartnervangen på 300.000. kr. og projekter under Bornholms cykelveje til senere prioritering på 1.400.000 kr. udskydes.

b)    at beløbet overføres til Teknik & Miljøs driftsbudget til delvis finansiering af driftsbesparelserne i 2013

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til at cykelstierne skal være ene om at løse udvalgets manglende budgetbalance, men ønsker at udvalget finder en rimelig fordeling mellem projekter til cykler og projekter til biler.

Sagsfremstilling

For at bringe Teknik & Miljøs budget i balance i 2013, forventes det at der skal findes besparelser for i alt 8,0 mio. kr.

 

Der er fundet besparelser på driften for i alt 6,3 mio. kr. i 2013. Besparelserne omfatter bl.a. rammebesparelse på driften, stillingsreduktion ved naturlig afgang, stillingsledighed og personaleomlægninger, besparelser på Beredskabets område, samt en række konkrete besparelser i Teknik & Miljø.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. februar 2013, at de resterende besparelser for 1,7 mio. kr. indstilles finansieret ved besparelser på planlagte anlægsprojekter, som der endnu ikke er meddelt anlægsbevillinger til.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2012 har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne for vejområdet for 2013. Det samlede beløb til anlægsopgaver i den disponible anlægspulje til vejanlæg udgør 22.749.280 kr., idet der i anlægsbudgettet for 2013 er afsat 19.626.500 kr. og der forventes overført 3.122.780 kr. fra tidligere år.

På mødet blev det besluttet, at trafiksanering af Gartnervangen for i alt 0,3 mio. kr. afventer senere prioritering af de resterende anlægsmidler til vejanlæg 2013. Endvidere blev det besluttet at prioritere 4,7 mio. kr. til projekter under ”Bornholms Cykelveje”.

Det foreslås, at rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til vejanlæg reduceres med 1,7 mio. kr.:

·         1.400.000 kr. vedrørende projekter under ”Bornholms Cykelveje”

·         300.000 kr. vedrørende trafiksanering af Gartnervangen

og at beløbet overføres til Teknik & Miljøs driftsbudget til delvis finansiering af driftsbesparelserne i 2013. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser om fredning af Nylars Plantage og Svartingedalen

01.05.10P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har den 20. februar 2013 truffet endelig afgørelse i sagerne om fredning af Svartingedalen og fredning af Nylars Plantage.

Der er samtidig truffet beslutning om erstatning. Af den samlede udgift for de to fredninger skal kommunen betale 25 % svarende til ca. 260.000 kr.

Ud over udgiften til fredningserstatning medfører fredningerne at kommunen skal påregne en udgift til førstegangspleje og etablering af publikumsfaciliteter i de to fredede områder på ca. 400.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)    at den samlede udgift på 660.000 kr. tages af Teknik og Miljøs budget til naturforvaltning

b)    at de efterfølgende årlige udgifter på ca. 60.000 kr. afholdes af det nuværende budget til naturforvaltning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet for Bornholm traf den 1. nov. 2010 afgørelse om fredning af Svartingedalen (37 ha) og den 16. jan. 2012 afgørelse om fredning af Nylars Plantage (65 ha).

Afgørelserne blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som har truffet endelig afgørelse i begge sager vedrørende fredningernes indhold og erstatningernes størrelse.

 

Svartingedalen er blevet fredet for at bevare sprækkedalen med dens varierede naturskov og for at åbne stedet for offentligheden.

Nylars Plantage er blevet fredet med det mål at bevare og formidle de mange fortidsminder.

 

I forhold til fredningsindholdet afviger Natur- og Miljøklagenævnets endelige kendelser ikke væsentligt fra Fredningsnævnets kendelser.

 

Kommunen er ansvarlig for førstegangsplejen i områderne og vil fremover være ansvarlig for naturpleje og etablering og vedligehold af publikumsfaciliteter som stier og information.

 

Der er i fredningsbestemmelserne for Svartingedalen krav om at lysåbne naturarealer holdes åbne ved afgræsning eller høslæt, og at området ved Jættebold og Ambrosens Stenværk holdes åbent ved rydning. Kommunen skal udvide p-pladsen ved Åhalsegård til 10 x 40 m og etablere en ny trampesti på knap 2 km, som vist på fredningskortet, samt vedligeholde eksisterende stier.

 

For Nylars Plantages vedkommende er der i fredningen fastsat krav om, at kommunen som plejemyndighed fremover skal holde en del af skovområdet (vist som område A på fredningskortet) som hegnet græsningsskov eller som åbent areal med høslæt. Derudover skal et eksisterende græsareal (område B) fortsat holdes åbent ved græsning eller høslæt.

Kommunen skal anlægge nye stier som vist på fredningskortet.

 

For begge fredninger gælder, at kommunen som plejemyndighed skal udarbejde en plejeplan inden 2 år.

Økonomiske konsekvenser

For Nylars Plantage bliver erstatningen på 454.500 kr. + sagsomkostninger på 11.875 kr. og for Svartingedalen bliver erstatningen på 502.200 kr. + sagsomkostninger 40.500 kr.

 

Den samlede udgift for de to fredninger bliver på 1.009.075 kr. Beløbet tilskrives renter fra tidspunktet for Fredningsnævnets afgørelse (feb. 2010 og nov. 2010).

Af den samlede udgift for de to fredninger skal kommunen betale 25% og staten 75%. De 25% svarer til i alt ca. 260.000 kr.

 

På Teknik og Miljøs budget er der afsat ca. 58.400 kr. til fredningserstatninger i 2013 og i 2012 var der afsat 57.400 kr. som ikke blev anvendt. Samlet set 115.800 kr. til fredningserstatninger.

 

Ud over erstatningsbeløbene vil fredningerne medføre udgifter til kommunen til udarbejdelse af de 2 plejeplaner og etablering og vedligeholdelse af naturområder og publikumsfaciliteter. Udgifterne til etablering af nye stier, p-plads mm samt til førstegangsnaturpleje vurderes at være på ca. 400.000 kr.

 

De efterfølgende forpligtelser med hensyn til drift og vedligehold beløber sig til ca. 60.000 kr. årligt, som afholdes inden for Teknik & Miljøs budgetramme.

 

Teknik og Miljøs budget til naturpleje er i 2013 på xx kr. Dette beløb bruges til pleje at de fredede arealer på Bornholm, til naturgenopretning og til pasning af stier og andre publikumsfaciliteter. Med disse to fredninger bliver kommunens forpligtelse til naturpleje større og dermed.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2013

1.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om fredning - Svartingedalen (PDF)

2.
Fredningskort - Svartingedalen (PDF)

3.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatning - Svartingedalen (PDF)

4.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om fredning - Nylars Plantage (PDF)

5.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatning - Nylars Plantage (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Ansvar for byggeopgaver i de kommunale bygninger

00.15.00A21-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I november 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes mod at samle alle kommunale bygninger i en Facility Management model. Dette arbejde blev en realitet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2011, hvor det blev besluttet at etablere en egentlig Facility Management organisation.

 

Organisationen omfatter tidligere besluttede Facility Management model (29. november 2007) samt en udvidelse af modellen omfattende pedelfunktion og rengøring for alle BRK’ s virksomheder.

 

Med baggrund i ovennævnte har Bornholms Regionskommune, d. 1. januar 2012, etableret BRK Ejendomsservice som en selvstændig virksomhed under Teknik & Forsyning, politikområde 10.

 

Med det formål at sikre de kommunale bygningsmæssige værdier blev det også besluttet, at det faglige byggetekniske ansvar entydigt er placeret ved BRK Ejendomsservice. Da opgaven bl.a. er at sikre, at de bevilgede og afsatte midler reelt anvendes til besluttede formål, anbefales det med denne sagsfremstilling, at ansvaret for at forvalt de politisk bevilgede midler, ligeledes placeres ved BRK Ejendomsservice. Konkret betyder dette, at bevillingsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedr. bygninger fremtidigt placeres i Teknik- & Miljøudvalget, som er fagudvalg for BRK Ejendomsservice. BRK Ejendomsservice er en virksomhed, hvor kerneydelserne er byggeopgaver, lokaleanvendelse, ejendomsdrift og vedligeholdelse af kommunes bygninger. Centralt for BRK Ejendomsservice er at opnå en samlet bedre udnyttelse af regionskommunens ressourcer, således at der kan opnås effektiviseringer. Dette skal ske gennem et strategisk overblik over kommunens bygninger, får tilpasset bygningsporteføljen og lokaleanvendelsen, og samtidig sikre en god bygningskvalitet, så de fysiske rammer kan tilgodese det til enhver tid aktuelle behov. På nuværende tidspunkt tegner der sig et stort efterslæb på bygningsvedligeholdelsen, hvorfor det er vigtigt at sikre en genopretning og en prioritering af vedligeholdelsesopgaverne fremover.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a) at bevillingsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedr. kommunale bygninger fremtidigt placeres i Teknik- & Miljøudvalget, som fagudvalg for BRK Ejendomsservice.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

Poul Overlund- Sørensen kan ikke medvirke, da han ønsker notatet vedr. brugerinddragelse for bygningsanvendelsen forud for beslutningen

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægter

Ifølge de nuværende styrelsesvedtægter for Bornholms Regionskommune, har fagudvalgene det bevillingsmæssige ansvar for kommunens bygninger. Dette gælder både løbende driftsopgaver vedrørende bygningerne samt anlægsopgaver.

 

I forhold til BRK Ejendomsservices arbejde betyder de nuværende styrelsesvedtægter i praksis at:

 

Betydning                                        

Konsekvenser

·           Det ikke er muligt at prioritere bygningsbudgetter på tværs af fagområder

·      Mulighed for at opnå en bedre udnyttelse af regionskommunens ressourcer begrænses betydeligt

·           Det er ikke muligt at samle flere aktiviteter under større udbud som går på tværs af fagområder

·      Mulighed for at opnå stordriftsfordele begrænses betydeligt

·           Det administrative ansvar over bygningernes vedligeholdelses-prioritering er uklart

·      Mulighed for at udjævne det aktuelle vedligeholdelsesefterslæb i kommunens bygninger begrænses betydeligt

·           Der etableres anlægsprojekter med egen projektorganisation

·      Mulighed for central koordinering og tilpasning af kommunens bygningsportefølje begrænses betydeligt

·      Mulighed for en ensartet fokus på økonomisk bæredygtighed (driftsomkostninger, fleksibilitet) begrænses betydeligt

 

 

Ved at bevillingsansvaret for drifts- og anlægsopgaver vedr. bygninger placeres i Teknik- og Miljøudvalget, som fagudvalg for BRK Ejendomsservice, vil det politiske og administrative ansvar for bygningerne opnå en entydig placering. Det vil understøtte den ønskede tværgående prioritering af ressourcerne, og sikre et ensartet serviceniveau af den løbende drift på tværs af virksomheder og fagudvalg.

 

Som følge heraf, skal den nuværende styrelsesvedtægt justeres, således at bevillingsansvaret flyttes fra de forskellige fagudvalg til Teknik- & Miljøudvalget. Administrationen vil udarbejde et forslag hertil og fremlægge dette for Økonomi- & Erhvervsudvalget.

Samarbejdet mellem fagområderne og BRK Ejendomsservice tænkes som en integreret del af den løbende planlægning, som bliver defineret af den politiske proces omkring budgetlægningen.

 

Den faglige kompetence gør BRK Ejendomsservice i stand til at koordinere og prioritere bygningsarbejder således, at der planlægges i helhedsløsninger og ressourcerne anvendes mest optimalt.

 

Bygningsanvendelse
For at sikre tilpasningen af kommunens bygningsportefølje på tværs af fagområderne skal der også ske en koordinering af bygningsanvendelse mellem fagområderne. Løbende dialog mellem fagområderne og BRK Ejendomsservice om den strategiske planlægning i forhold til udviklingen i fagområdets aktiviteter og behov, skal sikre en optimal udnyttelse af bygningerne – også på længere sigt.

Retningslinjer for samarbejde om bygningsanvendelse vil beskrives i et fremtidigt notat, som vil udarbejdes af BRK Ejendomsservice. Notatet vil ligge op til gensidige dialog, med BRK Ejendomsservice i den koordinerende rolle.

 

Byggeaktiviteter
Samarbejdet mellem fagudvalgene, virksomhederne og BRK Ejendomsservice sker på forskellige niveauer og tidspunkter, men skal sammen ses som en helhed. Samarbejdet mellem virksomhederne og BRK Ejendomsservice står beskrevet i de indgåede serviceaftaler. I disse indgår et årligt bygningsgennemsyn, som ligger i første kvartal. Bygningsgennemsynet har repræsentanter fra både virksomheden og BRK Ejendomsservice. For at sikre bygnings APV foretager virksomhederne denne om efteråret, så den kan indgå i det efterfølgende bygningsgennemsyn i foråret.

 

Bygningsgennemsynet kan munde ud i tre forskellige scenarier/opgaver: anlægsopgaver, byggetekniske opgaver og løbende vedligehold.

 

Anlægsopgaver omfatter nybyggeri, tilbygninger og ombygninger (herefter betegnet som gruppe A).

 

Større byggetekniske opgaver omfatter energirenoveringer, myndigheds- og sikkerhedskrav, nedrivninger samt større vedligeholdelsesopgaver som finansieres af anlægsmidler (herefter betegnet som gruppe B).

 

Løbende vedligeholdelsesopgaver omfatter daglig drift samt mindre vedligeholdelsesopgaver, som finansieres af driftsbudgetter (herefter betegnet som gruppe C).

 

Gruppe A, anlægsopgaver vedr. nybyggeri, tilbygninger og ombygninger:

Denne type opgaver handler om tilpasning af virksomhedens fysiske rammer, således at funktionalitet kan tilgodese brugernes aktivitetsbehov. Det drejer sig om bygningsændringer såsom tilbygninger, ombygninger og nybyggeri som vedrører kommunale bygninger. Igangsætning og udførelse af denne type byggeopgave finansieres af anlægsmidler.

I denne type sager vil der være et tæt samarbejde mellem fagområdet og BRK Ejendomsservice hele vejen igennem. BRK Ejendomsservice inddrages derfor altid i forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslag om byggerier som vedrører kommunale bygninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


● Fase 1, Idéfasen: Denne fase ligger ansvarsmæssig i fagområdets regi. Fagområdet skal sørge for at levere de nødvendige oplysninger om anlægsønsket.

 

BRK Ejendomsservice står for den tværfaglige vurdering om byggeriet samt beregning af økonomisk overslag. Den præcise størrelse på anlægsrammen vil dog først kendes efter projekteringsfase.

 

Denne information bringes videre til fagudvalgene via fagsekretariatet således, at fagudvalgene kan beslutte hvilke anlægsforslag, der skal sendes videre til kommunalbestyrelsens prioritering i budgetprocessen.
(Evt. rådgiverhonorar til projekterings- og udbudsfase gives i forbindelse med budgetvedtagelse til Teknik og Miljøudvalget, politikområde 10, BRK Ejendomsservice).

 

Ved denne type byggeopgaver nedsætter fagrådet og BRK Ejendomsservice en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra både fagområdet, BRK Ejendomsservice samt en repræsentant fra ØA for at sikre en bred inddragelse.

● Fase 2, Projekteringsfasen: BRK Ejendomsservice påtager sig fra denne fase rollen som projektleder. BRK Ejendomsservice skal sørge for løbende inddragelse af virksomheden samt evt. bygherreorganisation, så projektet lever op til brugernes behov.

 

Dette skal ske ved nedsættelse af en arbejdsgruppe med repræsentation fra både virksomhed, BRK Ejendomsservice og andre relevante interessenter. Ved større nybyggerier nedsættes tillige et byggeudvalg med politisk deltagelse.

 

Det færdige forprojekt vil således kunne afsløre byggeriets endelige anlægsramme. Ansøgningen om anlægsbevilling indstilles via Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsbevillingen placeres under Teknik og Miljøudvalget, politikområde 10, BRK Ejendomsservice.

 

● Fase 3 og 4, Udbudsfasen og Udførelsesfasen: BRK Ejendomsservice er projektleder og skal sikre løbende inddragelse af virksomheden samt evt. bygherreorganisation.

Der vil under udførelsesfasen være tæt samarbejde mellem virksomheden og BRK Ejendomsservice. Dels kan de indkomne tilbud vise en afvigelse i forhold til anlægsrammen, så det bliver nødvendigt med tilpasninger, og dels vil der undervejs være brug for tæt samarbejde og opfølgning i forhold til projektet. Hertil nedsættes en følgegruppe af repræsentanter fra både virksomhed og BRK Ejendomsservice.

 

Bilag som beskriver de forskellige etaper i sagens forløb vedlægges.

Retningslinjer for den administrative arbejdsfordeling omkring anlægsopgaver i gruppe A vil blive udarbejdet af BRK Ejendomsservice.

 

Der er på nuværende tidspunkt byggeanlægsprojekter med egen projektorganisation (Plejecenter Snorrebakken, Børnehaver i Åkirkeby og Nexø, Løvstikken, m.m.).

Der ligges op til, at det bliver BRK Ejendomsservice som varetager alle byggeanlægsprojekter om kommunens bygninger, også nybyggeri, da det er BRK Ejendomsservice, som efterfølgende skal drifte bygningerne. Til dette formål bliver det nødvendige at tilknytte de medarbejdere som p.t. har projektlederfunktion til BRK Ejendomsservice.

 

 

Gruppe B, byggetekniske anlægsopgaver:

Der er tradition for at større vedligeholdelsesopgaver bliver finansieret af anlægsmidler. Dette fordi større vedligeholdelsesopgaver ikke kan rummes indenfor de givne vedligeholdelses-budgetter.

BRK Ejendoms-service

 

Indstilles via TMU

 

Anlægspulje til byggetekniske anlægsopgaver i kommunens bygninger  

- Forslag til prioritering

 

 
Det er BRK Ejendomsservice som har ansvaret for denne type byggeanlægsopgaver igennem alle sagens faser. Gruppe B opgaver handler om større byggeaktiviteter, som relaterer sig til bygningernes fysiske tilstand, lovkrav og tekniske installationer. Det kan f.eks. være udskiftning af tage, isætning af rottespærrer eller nyt fyr. Byggetekniske opgaver bliver planlagt igennem en byggefaglig tværgående prioritering og finansieres af en fast anlægspulje til dette formål. BRK Ejendomsservices prioritering indstilles til politisk godkendelse via Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Del af den fast anlægspulje bør øremærkes til akut opstået vedligehold, da der er nogle af disse type opgaver som skal igangsættes med det samme for at sikre driften og unødige genere for brugerne.

BRK Ejendomsservice er gennem hele processen forpligtet til at informere virksomheden og fagområdet om de kommende byggetekniske aktiviteter, så koordineringen bliver mest optimal for begge parter.

 

 

Gruppe C, byggetekniske driftsopgaver:

Type C- opgaver finansieres af bygningsbudgettet og bliver planlagt igennem en byggefaglig tværgående prioritering.

Der vil i denne type opgaver være et tæt samarbejde mellem virksomheden og BRK Ejendomsservice. En del af opgaverne udføres i det daglige, men de større vedligeholdelsesopgaver drøftes under bygningsgennemsynet og den efterfølgende prioritering. Der tages udgangspunkt i de 10 års vedligeholdelsesplaner.

Den faglige kompetence gør BRK Ejendomsservice i stand til at koordinere og prioritere bygningsarbejder således, at der planlægges i helhedsløsninger og ressourcerne anvendes mest optimalt.

Planlægningen af de større vedligeholdelsesopgaver, så som maling af lokaler, sker i tæt samarbejde med virksomheden, således det kan ske i en periode, hvor der er lav aktivitet i virksomheden, og at de samtidig får mulighed for at informere forældre/forældrebestyrelser m.m.

Det er BRK Ejendomsservice som har ansvaret for byggeaktiviteter i gruppe C, og bygningsbudgetterne placeres hos BRK Ejendomsservice, Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Sagsgang for anlægsopgaver gruppe A (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Varmeplan for Bornholm

13.03.00P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Varmeplan for Bornholm 2013 har været i høring. Der er indkommet 12 høringssvar. Høringssvarene er blevet behandlet og der er foretaget en række ændringer og tilføjelser i varmeplanen. Ændringerne er beskrevet i bilag.

Beregningerne viser at det fortsat anbefales at etablere fjernvarme i ”klippebyerne” Allinge-Sandvig, Sandkås-Tejn, Gudhjem-Melsted og Listed-Svaneke-Aarsdale.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

at varmeplanen godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Indstilling anbefales, idet prioriteringsrækkefølgen under punkt 1.2 tager udgangspunkt i størst mulig samfundsøkonomisk og ø-økonomisk værdi, samt størst miljømæssig effekt. Det betyder at prioritet 1 bliver Allinge-Sandvig-Tejn-Sandkås, prioritet 2 Svaneke-Årsdale-Listed og prioritet 3 Gudhjem-Melsted.

Bente Johansen afventer stillingtagen til den konkrete prioritering af projekterne til behandling af punktet i Kommunalbestyrelsen.

Det indstilles, at Forsyningsselskaberne forpligtiges til at aftage lokalproduceret el fra vedvarende energikilder.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales, idet det dog anbefales at projektet for Gudhjem-Melsted iværksættes umiddelbart efter vedtagelse af projektforslaget 

Sagsfremstilling

Varmeplan Bornholm er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovgivningen. Varmeplanen beskriver forslag til den samlede varmeforsyning af Bornholm.

 

Målsætningen for varmeforsyningen er en fortsat udbredelse af fjernvarmen i byområderne (når det er et billigere alternativ end oliefyring) og at fremme anvendelsen af lokale brændsler – af hensyn til service, miljø og økonomi.

 

Det foreliggende forslag til Varmeplan Bornholm, beskriver

·         Status: De eksisterende varmeforsyninger og forsyningsområder på Bornholm. Afsnittet indeholder også er en kort gennemgang af relevante regler.

·         Plan: Gennemgang af de byområder, hvor det umiddelbart vil være fordelagtigt at etablere fjernvarme, set ud fra brugerøkonomi, miljø (CO2-reduktion) og ”Ø-økonomi” – der er en variant af Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregninger, som beskriver påvirkningen af den Bornholmske lokaløkonomi. Et forslag til tidsplan indgår også.

·         Perspektiv: Gennemgang af mulighederne for udnyttelse af vedvarende energikilder som solvarme, havvarme, geotermi, grundvandsvarme og bjergvarme i 3 forskellige områder. Der er henholdsvis Østermarie/Østerlars/Gudhjem, Pedersker og Rønne.

Perspektiveringen indeholder desuden en gennemgang af de tilgængelige lokale energiressourcer på Bornholm, egnet til fjernvarmeproduktion (primært: Halm, flis, biogas og affaldsvarme)

 

Forslaget til Varmeplan Bornholm har været i offentlig høring i 8 uger. Der er i høringsperioden indkommet 12 høringssvar.

 

Høringssvarene er blevet gennemgået, og høringssvarene er blevet inddelt i emner og besvaret. Emner og besvarelse fremgår af bilag med bemærkninger til høringssvar.

 

Varmeplan Bornholm 2013 med 21 bilag kan ses i bilagene til dagsordenen. De 28 beregningsbilag er ikke vedlagt, men de kan rekvireres efter ønske.

 

Fjernvarme anbefales

Ændringerne i varmeplanen har ikke ændret ved anbefalingerne i varmeplanen. Varmeplanen anbefaler således fortsat at der etableres fjernvarme i Allinge-Sandvig, Sandkås-Tejn, Gudhjem-Melsted og Listed-Svaneke-Aarsdale.

 

Generelt giver etablering af fjernvarme i ”klippebyerne” følgende:

 

·         Varmelovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Det vil i Allinge-Sandvig, Sandkås-Tejn, Gudhjem-Melsted og Listed-Svaneke-Aarsdale være fjernvarme.

 

·         Reduktioner af opvarmningsprisen på standardhus på ca. 40 % i forhold til oliefyring.

 

·         Store muligheder for anvendelse af solvarme, store varmepumper og el-kedler som supplement, da halmbaserede anlæg er nemme at ud- og indkoble, samt at anlæggene har en størrelse, så det er muligt at regulere dem.

 

·         Der kan akkumuleres forholdsvis store mængder energi i forbindelse med vindmøllestrøm for frekvensstabilisering.

 

·         Den positive Ø-økonomi (økonomi for Bornholm) giver bl.a. anledning til generering af et betydeligt antal årsværk på øen samt anvendelse af lokale energiressourcer. 80 % af de genererede årsværk forekommer i etableringsperioden.

 

·         Den forholdsvis lille egenbetaling for tilslutning til fjernvarme samt den relativt store besparelse i varmeudgifter i forhold til oliefyrsopvarmning betyder normalt en stor tilslutningsprocent og en hurtig udfasning af oliefyring i forhold til andre forsyningsformer.

 

·         Endelig viser følsomhedsanalyser, at fjernvarmeprojekterne i ovennævnte byer vil være rimelig ufølsomme overfor ændringer af biomassepriser, således at varmeprisen vil være meget stabil. Dette skyldes at ca. 75 % af udgifterne til et fjernvarmeprojekt er anlægsomkostninger. De resterende 25 % er udgifter til brændsel og drift. 

 

·         Olie- og/eller elpriser skal falde meget før fjernvarmen stadig ikke er både bruger- og samfundsøkonomisk fordelagtig.

 

·         Det ses også af undersøgelserne, at jo større byerne er, jo større er fordelen både brugerøkonomisk og samfundsøkonomisk.

 

·         En høj fremløbstemperatur er en fordel i den ældre boligmasse. Individuelle varmepumper vil sandsynligvis give en for lav fremløbstemperatur til et traditionelt normalt isoleret hus i den gamle boligmasse, og centralvarmeanlæggene i sådanne hus vil afgive for lidt varme om vinteren. Hvis fremløbstemperaturen hæves vil varmepumpen blive meget uøkonomisk med en lav COP værdi.

 

Varmeplanen indstilles til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagen er en fortsættelse jf. bilag med tidligere dagsorden punkt

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2013

1.
Ivar Nielsen (MSG)

2.
Aakirke-BY-tinget (DOC)

3.
Tejn borgerforening (TIF)

4.
Kjeld Pedersen (MSG)

5.
Steen Clausen (DOC)

6.
Søren Petersen (MSG)

7.
RVV (MSG)

8.
Mikkel Høst (DOCX)

9.
Østkraft (PDF)

10.
Tage Jensen (PDF)

11.
Ældrerådet (DOC)

12.
Mogens Holm-Jensen (MSG)

13.
Bilag 1 (PDF)

14.
Tidligere dagsordenspunkt til TMU (DOC)

15.
Bilag 2 (PDF)

16.
Bilag 3 (PDF)

17.
Bilag 4 (PDF)

18.
Bilag 5 (PDF)

19.
Bilag 6 (PDF)

20.
Bilag 7 (PDF)

21.
Bilag 8 (PDF)

22.
Bilag 9 (PDF)

23.
Bilag 10 (PDF)

24.
Bilag 11 (PDF)

25.
Bilag 12 (PDF)

26.
Bilag 13 (PDF)

27.
Bilag 14 (PDF)

28.
Bilag 15 (PDF)

29.
Bilag 16 (PDF)

30.
Bilag 17 (PDF)

31.
Bilag 18 (PDF)

32.
Bilag 19 (PDF)

33.
Bilag 20 (PDF)

34.
Bilag 21 (PDF)

35.
Varmeplan Bornholm 2013 (PDF)

36.
Bilag med bemærkninger til høringssvar (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Planlægningsmuligheder for vindmøller

01.02.05P21-0294

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune indkaldte i efteråret 2012 ideer og forslag fra offentligheden forud for en eventuel kommuneplanlægning for nye vindmølleområder på Bornholm. Sideløbende med dette har Teknik & Miljø fået udarbejdet en analyse, som påviser hvilke potentielle vindmølleområder, der findes på Bornholm. Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund nu mulighed for at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg for nye vindmølleområder.

Uafhængigt af regionskommunens tiltag for mere vindkraft på Bornholm har staten besluttet at udbyde et kystnært havområde på Rønne Bakke ud for Arnager til mulig placering af et havmølleprojekt.

Området på Rønne Bakke er i konkurrence med fem andre kystnære områder om at huse ét af mindst tre havmølleprojekter, der skal opføres som led i realiseringen af Energiforlig 2012. De projekter, der bydes ind med på de seks områder, kommer til at konkurrere på pris. Som udgangspunkt vil større projekter være mere konkurrencedygtige end mindre projekter. Da der er begrænset kapacitet i søkablet til Sverige, og da alternative måder at lagre og forbruge strømmen lokalt ikke er tilstrækkeligt implementeret, vil nye landmøller på Bornholm formindske den mulige størrelse af et projekt på Rønne Bakke. Kommuneplanlægning for nye vindmøller på land på Bornholm kan derfor reducere sandsynligheden for, at der vil blive opført havmøller på Rønne Bakke.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at sagen drøftes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Udvalget indstiller, at der igangsættes kommuneplanlægning for nye vindmøller på Bornholm

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i Energistrategi 2008 formuleret en vision om, at øen er CO2-neutral i år 2025. Én af handlingerne i energistrategien er at der skal produceres mere strøm fra vindmøller. Visionen blev i 2008 anslået til at være opfyldt ved en samlet bornholmsk mølleeffekt på 90 MW.

Samlet set har øens vindmøller i øjeblikket en installeret effekt på cirka 30 MW. Herudover er der fornylig vedtaget kommuneplantillæg, der giver mulighed for opsætning af yderligere 9,5 MW til i alt knap 40 MW. En betydelig del af de eksisterende møller er mere end 10 år gamle og vil blive nedtaget indenfor de næste 10-15 år, hvorved op mod 20 MW installeret effekt vil forsvinde.

Visionen om Bornholm som en bæredygtig ø er videreført i Bornholms Udviklingsplan 2012. Planen indeholder en vision om, at Bornholm er en grøn ø, der eksporterer alternativ energi og viden om dette emne. Udover at formindske C02-udledningen er hensigten med visionen også, at der kan skabes arbejdspladser og økonomisk vækst på Bornholm. Det er intentionen, at Bornholm skal udnytte sit særlige geografiske og energiteknologiske potentiale overfor danske og internationale virksomheder, der ønsker at teste og demonstrere nye grønne teknologier i en stor skala. Rigelig tilgang til vindenergi produceret på eller ved Bornholm er en forudsætning for, at sådanne forsøgs- og demonstrationsprojekter kan finde sted på et niveau, der omhandler et veldefineret og komplet samfund.

 

Mulighed for kommuneplanlægning for 8 nye vindmølleområder

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2012 at foretage en forudgående indkaldelse af ideer og forslag inden en eventuel igangsættelse af kommuneplanlægning for nye, større vindmøller på Bornholm.

Sideløbende med den offentlige høring har Teknik & Miljø med hjælp fra eksterne konsulenter afsluttet en overordnet analyse af det bornholmske landskab. Analysen identificerer de lokaliteter, der har potentiale til at blive udlagt som områder til nye vindmøller. 8 nye områder er blevet fundet potentielt egnede til nye vindmøller. De forventes samlet at kunne rumme en installeret effekt på 52 MW.

På baggrund af den indledende høring samt den udarbejdede analyse, vil det være muligt for kommunalbestyrelsen at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg for vindmøller på Bornholm. Et sådant forslag skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger, før det kan vedtages endeligt.

Hvis et areal udlægges i kommuneplanen til vindmøller, er det forpligtende for kommunen. En grundejer, som ønsker vindmøller opstillet på et kommuneplanlagt areal, kan herefter kræve, at kommunen igangsætter kommune- og lokalplanlægning inkl. VVM- og miljøredegørelse for hvert enkelt projektområde.

 

Mulighed for kystnære havmøller ved Arnager

Der er i Folketinget den 28. november 2012 besluttet at udpege seks områder, herunder ét ved Bornholm, til mulig opstilling af havmøller med en samlet kapacitet på 450 MW.

De udvalgte områder udbydes, således at projekter i alle de udbudte områder bliver vurderet samlet, og de tilbudsgivere, der byder ind med den billigste pris, vinder udbuddet. Mindst tre af de udpegede områder kommer til at rumme kystnære havmøller, da hvert projekt max. må være på 200 MW. Områderne vil blive udbudt i slutningen af 2014.

Der er fra Folketingets side lagt vægt på det lokale engagement i projekterne. Projekter, der kan dokumentere, at mindst 30 pct. af projektet ejes af en bred vifte af lokale virksomheder og borgere, vil således blive begunstiget med en særlig fordelagtig afregningspris for den producerede strøm. Disse projekter har derfor mulighed for at afgive et lavere bud i udbudsrunden og dermed få en større chance for at vinde udbuddet.

Opstillerne får endvidere pligt til at udbyde 20 pct. af projekterne til lokale borgere under køberets-bestemmelserne.

Interesserede kommuner kan i øvrigt også selv byde ind med et projekt, f.eks. via et kommunalt ejet energiselskab. Kommuner, der måtte gøre dette, vælger selv hvilket afkastkrav de måtte ønske. Herved vil de kunne optimere deres konkurrencesituation i forhold til tilbudsgivere, som opererer på rene kommercielle vilkår.

 

Landmøllers sammenhæng med havmøller

Hvis kommunalbestyrelsen udlægger nye vindmølleområder i Bornholms kommuneplan, vil det få konsekvenser for konkurrencepositionen for det område ud for Arnager, som staten vil udbyde til kystnære havmøller. For hver MW, der opføres i form af landmøller, vil et efterfølgende havmølleprojekt skulle være tilsvarende mindre, da kapaciteten i søkablet til Sverige er begrænset. Kablet skal anvendes til at eksportere den overskydende vindmøllestrøm, som produceres i de perioder, hvor det blæser, men hvor produktionen ikke anvendes på Bornholm. Der er ikke nogen klar grænse for hvilken restkapacitet, som er til rådighed. Det afhænger bl.a. af, om der på Bornholm bliver etableret foranstaltninger, som kan anvende den overskudstrøm, der umiddelbart ikke bliver brugt her på øen, og som kablet ikke har kapacitet til at eksportere. Energinet.dk har foreløbigt vurderet restkapaciteten til at være 45-50 MW, et tal der løseligt anslået vil kunne forøges til op mod 70 til 115 MW ved neddrosling af møllerne i et antal timer i særligt kritiske perioder samt ved implementering af lokale foranstaltninger, der kan lagre energien, f.eks. som varme i fjernevarmesystemerne. Under alle omstændigheder vil det udvalgte område ved Arnager dog kun kunne rumme et relativt lille havmølleprojekt set i forhold til de 450 MW, som Folketinget har besluttet skal opføres kystnært. Mindst tre af de seks udvalgte kystnære områder, vil blive valgt til at huse havmøller, da ingen af de kystnære mølleprojekter må være større end 200 MW. Som udgangspunkt vil de projekter, der kan producere strømmen billigst, blive valgt. På grund af grundudgifter ved etablering af havmølleparker vil et større projekt principielt kunne producere strøm billigere pr. investeret krone end et mindre projekt.

Det bør således indgå i overvejelserne om eventuel planlægning for nye møller på Bornholm, at sandsynligheden for at der etableres et havmølleprojekt ved Bornholm kan blive mindsket. Afgørelse om hvilke kystnære havmølleprojekter, der vælges − og dermed hvilke af de seks udvalgte områder som kommer til at rumme de fremtidige projekter − forventer Energistyrelsen vil foreligge i slutningen af 2015.

Det kan oplyses, at mølleprojekternes pris ikke har sammenhæng med den pris, som forbrugeren kommer til at betale for strømmen.

Det kan endvidere oplyses, at vindmøller på havet på grund af bedre vindforhold producerer ca. 30 % mere strøm end møller på land med den samme installerede mølleeffekt.

 

Resume af de indkomne høringssvar

Den forudgående indkaldelse af ideer og forslag fandt sted i perioden 2. juli til 3. september 2012 på baggrund af et debatoplæg fra Bornholms Regionskommune. Under høringsperioden blev afholdt et offentligt møde om emnet. Teknik & Miljø modtog 18 høringssvar fra enkeltpersoner og fra grupper af varierende størrelser samt fra mølleopstillere. Endvidere foreligger referat fra det offentlige møde.

I hovedparten af høringssvarene bliver kommunen anbefalet at undlade at planlægge for flere møller på land. De pågældende ønsker i stedet, at kommunen arbejder for etableringen af den kystnære havmøllepark.

Andre borgeres høringssvar forholder sig til nogle af de konkrete lokaliteter, som var nævnt i debatoplægget som potentielle vindmølleområder. Disse høringssvar peger på særlige lokale forhold, herunder kulturhistorie, landskab og natur, som gør, at netop det område, som de pågældende borgere har en særlig viden om, ikke bør udlægges til vindmøller.

En lodsejer i ét af de områder, der er nævnt i debatoplægget, er positivt stemt over for muligheden for, at det område, som vedkommende ejer, måske vil blive planlagt til møller.

Et politisk parti har sendt et høringssvar, hvor man anbefaler, at kommunen går aktivt ind i bestræbelser på at få den kystnære havmøllepark opført, og først efterfølgende supplerer med planlægning for eventuelle landmøller.

Yderligere er der indkommet høringssvar, som nævner at Bornholms generelle landskabelige kvaliteter vil lide under de møllestørrelser og det mølleantal, der er lagt op til i kommunens debatoplæg. Hverken turister eller tilflyttere vil tiltrækkes af en sådan udbygning af Bornholms møllebestand. 

Herudover har Østkraft sendt et høringssvar, hvori man opfordrer kommunen til at se konstruktivt på selskabets ønsker om at opstille møller på Bornholm. Østkraft har fremlagt en prioriteret liste over navngivne lokaliteter, hvor selskabet har undersøgt muligheden for at få lodsejernes tilladelse til at opstille møller. Listen omhandler både områder, hvor selskabet allerede har indgået aftale med lodsejere, områder hvor lodsejerne har udvist positiv interesse for et muligt samarbejde med Østkraft samt områder, hvor lodsejerne ikke har ønsket samarbejde med Østkraft.

Endelig har et privat vindmøllefirma efter aftale med en lodsejer sendt kommunen et ønske om opstilling af møller på vedkommendes arealer.

 

Resume af analyserapporten

Analyserapporten ”Vindmøller på Bornholm” identificerer de lokaliteter, der har potentiale til at blive udlagt som områder til kommende vindmøller i de størrelser, som produceres nu. De identificerede områder vil kunne rumme møller med en totalhøjde på mellem 107 og 130 meter. De største møller, der findes på øen i øjeblikket, har til sammenligning en totalhøjde på 100 meter. Udover de nyligt planlagte mølleområder ved Krashave og Tornbygård, samt områderne ved Sose, Sandemandsgård og Kalby, der allerede rummer større møller, er yderligere 8 områder blevet fundet potentielt egnede til nye vindmøller. De 8 områder forventes samlet at kunne rumme en installeret effekt på 52 MW.

Teknik & Miljø har prioriteret de 8 områder i to grupper efter en samlet vurdering af deres forventede produktionskapacitet sammenholdt med en foreløbig vurdering af de potentielle projekters indvirkning på miljø og landskab. Der er lagt vægt på møllernes indvirkning på de enkelte landskabers særlige karakter, herunder især skalaforhold og nærhed til kulturhistoriske værdier som kirker og markante gravhøje. Afstand til større veje har også indgået i vurderingen. En vis afstand til større veje er ønskelig for at mindske møllernes dominerende virkning i landskabet, set fra de steder hvor flest mennesker færdes.

Gruppe 1, som Teknik & Miljø vurderer at være de bedst egnede er:

Buskebro                      3 møller       9 MW

Kannikegærdet               3 møller       6 MW

Egeby A                        3 møller       9 MW

Elleby Gårde B               3 møller       6 MW

I alt                                               30 MW

Gruppe 2, som Teknik & Miljø vurderer at være mindre egnede er:

Vest for Svaneke            2 møller       4 MW

Pæregård                      3 møller       6 MW

Grammegårde                3 møller       6 MW

Ved Svartingedal            3 møller       6 MW

I alt                                               22 MW

 

Tids- og procesplan

Landmøller

Efter gennemført kommuneplanlægning, som forventes at kunne afsluttes i slutningen af 2013, vil lodsejere og mølleopstillere kunne anmelde projekter for møller i de områder, der bliver udlagt i kommuneplanen. Ved konkrete anmeldelser af projekter i de udlagte områder vil der skulle gennemføres en ny planlægningsproces med VVM-redegørelser for hvert enkelt projekt. Denne proces vil ideelt set kunne gennemføres på ca.1 år, men kan afhængig af udfordringerne i de enkelte projekter typisk vare flere år, (jf. den nyligt gennemførte proces for et mølleområde ved Tornbygård). I processen indgår tre runder med politisk behandlinger samt to offentlige høringer. For hvert enkelt projekt skal der indkaldes ideer og forslag, udarbejdes VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg, lokalplan samt miljøvurdering.

 

Kystnære havmøller

Energistyrelsen har planlagt, at der i 2013 indledes dialoger med potentielle bydere og investorer til de kystnære havmølleprojekter.

Samtidigt igangsættes udarbejdelse af VVM-redegørelser og tekniske forundersøgelser for projektområderne. Energiforligskredsen har pålagt Energinet.dk at lave VVM-redegørelser for hver af de 6 placeringer inkl. både havmølleparken, ilandføringsanlægget og de tilknyttede anlæg på land. VVM-redegørelserne vil blive udarbejdet ud fra princippet om den størst tænkelige miljøbelastning (mølleantal, højde, mv.), så der ikke efterfølgende skal udføres VVM-redegørelser for de konkrete mølleprojekter, der vinder udbuddet. Senest i februar 2015 vil de endelige VVM-redegørelser for de udvalgte områder foreligge. Energinet. dk bekoster et tocifret millionbeløb til disse undersøgelser.

I efteråret 2015 udløber fristen for afgivelse af tilbud på opførelse af de kystnære mølleprojekter. De endelige bygherrer vælges inden udgangen af 2015.

 

Beslutningsmuligheder

Kommunalbestyrelsen har nu følgende to principielle beslutningsmuligheder:

A.    Der igangsættes kommuneplanlægning for flere landmøller på Bornholm.

B.    Beslutning om igangsættelse af kommuneplanlægning for flere landmøller på Bornholm udskydes, til det er afklaret, om Rønne Bakke kommer til at huse et af de nye kystnære havmølleprojekter.

 

Ad A

En beslutning om at igangsætte en planlægning for møller på Bornholm, bør fastsætte hvilket mål i MW, der ønskes opnået med planlægningen. Der vil kunne tages afsæt i Teknik & Miljøs ovenstående prioritering og gruppering af de potentielle områder. Hvis det besluttes, at igangsætte kommuneplanlægning for møller på Bornholm, kan det svække konkurrence­positionen for Rønne Bakke, som i slutningen af 2014 bliver udbudt til opførelse af kystnære havmøller.

Ad B

Hvis det besluttes at afvente udfaldet af statens udbud af de seks kystnære områder, vil spørgsmålet om planlægning for landmøller på Bornholm blive genoptaget, såfremt Rønne Bakke ikke måtte blive valgt. Afklaring på dette forventer Energistyrelsen vil foreligge i slutningen af 2015. Planlægning for landmøller vil endvidere kunne genoptages, hvis der er efter en opførelse af havmøller på Rønne Bakke senere måtte vise sig et behov for en yderligere udbygning af den lokale vindkraft.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2013

1.
Referat fra TMU 11. januar 2011 (DOT)

2.
referat fra KB 28. juni 2012 (DOC)

3.
Debatoplæg fra offentlig høring (PDF)

4.
Referat fra offentligt orienteringsmøde vedr. mølleplanlægning (PDF)

5.
BRK's oplæg til dialogmøde med ministeren (PDF)

6.
BRK's notat forud for møde med Energistyrelsen 24. jan. 2013 (DOC)

7.
Referat fra møde med Energistyrelsen 24. januar 2013 (PDF)

8.
Bemærkning fra Poul Steen Larsen (PDF)

9.
Bemærkning fra Suzy River (MSG)

10.
Bemærkning fra borgergruppe i Rosendale (TIF)

11.
Bemærkning fra Bynke Maibøll, Hans-Chr. Holmstrand m.fl. (MSG)

12.
Bemærkning fra Enhedslisten (PDF)

13.
Bemærkning fra Østkraft (MSG)

14.
Bemærkning fra Kirk Mailand (MSG)

15.
Bemærkning fra Christian Christensen (DOC)

16.
Bemærkning fra Ivan Kofod og Elisabeth Falk (MSG)

17.
Bemærkning fra Eva Elkær Hansen m.fl. (MSG)

18.
Bemærkning fra Anne-Lise Seerup (MSG)

19.
Bemærkning fra Else-Marie og Erik Koefoed (DOC)

20.
Bemærkning fra Christina Gerber (TIF)

21.
Bemærkning fra Baltic Wind (MSG)

22.
Bemærkning fra Hanne og Holger Agerschou (TIF)

23.
Bemærkning fra Jacob Svendsen (MSG)

24.
Bemærkning fra Anders Hedetoft (DOC)

25.
Bemærkning fra Elisabeth Kanuf m.fl. (MSG)

26.
Bemærkning fra Inge-Lise Westmann og Ole Hertz (MSG)

27.
Kort over de seks kystnære områder i udbud (PDF)

28.
Pressemeddelelse om de kystnære havmøller (PDF)

29.
Udbudsproces og foreløbig tidsplan for udbud af kystnære havmølleparker (PDF)

30.
Model for de kystnære havmøller (PDF)

31.
Analyserapport vedr. potentielle vindmølleområder på Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Midler til sikring af bedre dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm

24.10.00G01-0130

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Regeringen har i sin ”Vækstplan DK” formuleret en række initiativer, der tilsammen skal sikre øget vækst og beskæftigelse. Blandt de konkrete initiativer er ønsket om bedre bredbåndsdækning på Bornholm, og hvortil der er afsat 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Borgmesteren har på den baggrund lavet udkast til brev til statsministeren.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget sender et brev til statsministeren

for dels at takke for det vigtige initiativ og dels for at tilkendegive ønsket om at indgå i en nærmere dialog om udmøntningen af det mulige tilskud.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Forslag til rettelser indarbejdes

Sagsfremstilling

Regeringen fremlagde den 1. marts 2013 ”Vækstplan DK”. Vækstplanen opstiller ambitiøse mål for vækst og beskæftigelse.

 

Blandt de konkrete initiativer indgår et forslag om ”Bedre bredbåndsdækning på Bornholm”, hvortil der i vækstplanen er afsat samlet 60 mio. kr., fordelt med 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Initiativet er også beskrevet i regeringens udspil om ”Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark”, der blev offentliggjort 13. marts 2013.

 

Bedre kommunikationsinfrastruktur har igennem flere år stået højt på listen over forudsætninger for at skabe bedre vilkår for vækst og udvikling på øen. Det er en rammebetingelse, alle øens politiske partier samt øens erhvervsliv påpeger nødvendigheden af. Ønsket indgår dels i Bornholms Udviklingsplan, hvor initiativet vil være en vigtig brik i særlig to af kommunalbestyrelens visioner om henholdsvis Bornholm som vidensamfund og Bornholm som en økonomisk bæredygtig ø – og ønsket har ligeledes indgået i seneste vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Bornholms Vækstforum.

 

Der har igennem de seneste år været en løbende dialog mellem kommunens elforsyningsselskab, Østkraft, og diverse ministerier for at undersøge muligheden for, at de kan etablere fibernet til øens erhvervsliv og borgere. Som kommunal ejet el-forsyningsselkab kan Østkraft iflg. gældende lovgivning alene etablere fiberforbindelser til el-forsyningsformål. Østkraft har dog fået tilladelse til at etablere fiberforbindelser til slutbruger i forbindelse med det store EcoGrid-EU projekt.

 

Det er i Bornholms interesse, at de afsatte 60 mio. kr. anvendes, så det giver mest muligt bredbånd på øen – under hensyntagen til konkurrence- og udbudsregler. 

 

Udkast til brev til statsministeren er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Udkast til høringssvar (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Afrapportering vedr. akutjob i BRK

81.02.00A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

ØKE har anmodet om en opgørelse af opslåede akutjobs i BRK

Indstilling og beslutning

Personalechefen indstiller:

At arten og antallet af opslåede akutjobs drøftes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunerne har som arbejdsgivere ansvaret for at der oprettes 3000 akutjobs totalt. Den enkelte kommune har ikke en forpligtelse til at opslå og besætte et bestemt antal.

ØKE vedtog på mødet den 21. november 2012, at hver enkelt virksomhed i hvert enkelt tilfælde ved stillingsledighed skulle vurdere om stillingen skulle opslås som akutjob.

ØKE tilkendegav i den forbindelse, at der skulle udarbejdes en opgørelse over hvilke stillinger, der var opslået ledige og hvilke der var opslået som akutjob.

Status ved udgangen af marts er, at der i alt har været opslået 136 jobs hvoraf 67 er opslået som akutjob. Ingen er p.t. ansat i akutjob. I den forbindelse har Løn og Personale talt med en af de virksomheder, som har flest opslag som akutjob. De havde slet ikke haft nogen, der opfyldte kravene for at få et akutjob. Generelt er det meget få ansøgere, der har opfyldt kravene hvilket er en medvirkende årsag til, at der ikke er blevet ansat nogen.

Se nedenstående opgørelse:

 


 

Hvilken stilling

Virksomhed

Akutjob Nej

Akutjob

 Ja

Dato

Kommunaldirektør

 

x

 

22.11.12

3 social- og sundhedsassistenter

Bhs. Plejehjem og - centre

x

 

23.11.12

Afdelingschef

Teknik & Miljø

X

 

26.11.12

Byggesagsbehandler

Teknik & Miljø

X

 

26.11.12

Skoleleder

Skole Nord

X

 

27.11.12

Social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

x

 

29.11.12

2 social- og sundhedsassistenter

Plejecenter Snorrebakken

X

 

02.12.12

2 hjemmevejledere

Psykiatri og Handicap

X

 

02.12.12

Konsulent til sundhedsfremme og forebyggelse (Internt opslag)

Borger og Sundhed

x

 

03.12.12

Pædagog

Røbo

X

 

06.12.12

Social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

 

X

07.12.12

Teamleder

Døgnplejen Bornholm

X

 

07.12.12

4 social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

 

X

10.12.12

Social- og sundhedshjælper

Døgnplejen Bornholm

 

X

14.12.12

Ernæringsassistent

SACS

 

X

17.12.12

Leder af UngeCenter Bornholm

UngeCenter Bornholm

X

 

18.12.12

Administrativ medarbejder

Regional Udvikling

X

 

19.12.12

Sagsbehandler/supporter til Jobcenter Bornholm

Jobcenter Bornholm

x

 

19.12.12

5 social- og sundhedsassistenter

Bornholms Plejehjem og –centre

X

 

19.12.12

HR-Konsulent

Bornholms FamilieCenter

X

 

21.12.12

Medarbejder til SFO

Dagtilbud Midt

Børnehuset i Vestermarie

 

X

27.12.12

2 social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

 

x

03.01.13

2 social- og sundhedshjælpere

Døgnplejen Bornholm

 

x

03.01.13

1 social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

 

x

03.01.13

1 social- og sundhedshjælper

Døgnplejen Bornholm

 

x

03.01.13

Børnehaveklasseleder

Skole Nord

x

 

04.01.13

Social- og sundhedshjælper eller assistent

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

04.01.13

Tilkaldevikar

Klintebo

 

x

04.01.13

Projektmedarbejder

Fontænehuset v/Psykiatri og Handicap

x

 

07.01.13

4 sosuhjælpere eller sosuassistenter

Døgnplejen Bornholm

 

x

09.01.13

Pædagog til vikariat

Klintebo

x

 

10.01.13

Pædagog

Klintebo

x

 

10.01.13

Pædagog barselsvikariat

Klintebo

x

 

10.01.13

 

 

 


 

Alkoholkoordinator

Social- og sundhedssekretariatet

 

x

10.01.13

Pædagog

Klintebo

x

 

11.01.13

Sygeplejerske til vikariat

Bornholms Plejehjem og –centre

x

 

11.01.13

Sygeplejerske

Døgnplejen Bornholm

 

x

11.01.13

Et antal kontorelever (talt som en stilling)

Løn og Personale

x

 

14.01.13

Fysioterapeut

Trukket tilbage den 25.01.13

Borger og Sundhed

x

 

15.01.13

Husassistent

Plejecenter Snorrebakken

 

x

15.01.13

KOL Sygeplejerske

Borger og Sundhed

x

 

17.01.13

Sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent

Psykiatri og Handicap

x

 

17.01.13

Projektmedarbejder

Jobcenter Bornholm

x

 

18.01.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og -centre

 

x

22.01.13

Afdelingsskoleleder

Hans Rømer Skolen

x

 

24.01.13

2 socialfagligemedarbejdere

Pyskiatri og Handicap

x

 

25.01.13

2 tilkaldevikarer

Dagtilbud Nord

x

 

29.01.13

2 social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

x

 

31.01.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og -centre

 

x

05.02.13

5 social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

x

 

06.02.13

Social- og sundhedshjælper

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

07.02.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

07.02.13

Afdelingsleder til 10.KlasseCenter Bornholm

UngeCenter Bornholm

x

 

07.02.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og -centre

 

x

08.02.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og -centre

 

x

15.02.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og -centre

 

x

15.02.13

Læge til Misbrugsteam

Psykiatri og Handicap

x

 

17.02.13

Teamleder til Løvstikken

Bornholms FamilieCenter

x

 

18.02.13

Teknisk serviceassistent

Bornholms Idrætsområdet

 

x

18.02.13

Pædagogmedhjælper

Dagtilbud Øst

x

 

21.02.13

Pædagog

Dagtilbud Øst

x

 

21.02.13

Social- og sundhedshjælper

Døgnplejen Bornholm

 

x

21.02.13

5 Social- og sundhedsassistenter

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

22.02.13

Datatekniker

It-afdelingen

x

 

27.02.13


 

Hjælpemiddelsagsbehandler (ferievikar)

Borger og Sundhed

 

x

27.02.13

2 pædagoger/hjemmevejledere

Psykiatri og Handicap

x

 

28.02.13

Social- og sundhedsassistent

Plejecenter Snorrebakken

 

x

01.03.13

Social- og sundhedshjælper

Døgnplejen Bornholm

 

x

01.03.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

01.03.13

2 Ernæringsassistenter, kokke eller lignende

DeViKa

x

 

05.03.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

07.03.13

2 Social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

 

X

08.03.13

2 Social- og sundhedshjælpere

Døgnplejen Bornholm

 

X

08.03.13

10 Ferieafløsere

Bhs. Plejehjem og -centre

 

X

08.03.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

08.03.13

Pædagog

Dagtilbud Nord

x

 

12.03.13

5 Social- og sundhedsassistenter

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

12.03.13

Sagsbehandler/supporter

Jobcenter Bornholm

x

 

15.03.13

Sygeplejerske

Døgnplejen Bornholm

x

 

15.03.13

Datatekniker (genopslag)

It-afdelingen

x

 

15.03.13

Pædagog

Sacs Strøby

x

 

18.03.13

Social- og sundhedsassistent eller hjælper

Bhs. Plejehjem og –centre

 

X

18.03.13

Social- og sundhedsassistent eller hjælper

Bhs. Plejehjem og –centre

 

x

18.03.13

Social- og sundhedsassistent eller hjælper

Bhs. Plejehjem og –centre

 

x

18.03.13

Sygeplejerske

Bhs. Plejehjem og –centre

x

 

18.03.13

Social- og sundhedshjælper

Bhs. Plejehjem og –centre

 

x

18.03.13

2 Tekniske servicemedarbejdere

BRK Ejendomsservice

x

 

20.03.13

2 Social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

x

 

22.03.13

Social- og sundhedsassistent eller hjælper

Døgnplejen Bornholm

x

 

25.03.13

Social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

x

 

25.03.13

Værkstedsassistent

SACS Sandemandsgården

x

 

26.03.13

Afdelingsleder

Klintebo

x

 

27.03.13


 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomisk udgift, idet der er tale om ordinære jobs, dvs. jobs hvortil der under alle omstændigheder skulle ansættes en medarbejder. Stillinger hvor ansættelse sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Eventuel ændring af valgsteder og etablering af nye steder for brevstemmeafgivning

84.03.00G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

32

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Drøftelse af valgsteder og nye steder for brevstemmeafgivning i forbindelse med valg til Bornholms Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Region Hovedstaden, tirsdag den 19. november 2013.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til drøftelse

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Drøftet. Administrationen udarbejder konkret forslag.

 

Borgmesteren indstiller at det forslag som fremgår af den administrative tilføjelse, godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Borgmesterens indstilling til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til den kommunale valglov holdes der valg til Bornholms Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Region Hovedstaden tirsdag den 19. november 2013 for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

 

I forbindelse med administrationens forberedelse af valget til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet, er evalueringerne fra Folketingsvalget i 2011 blevet gennemgået.

De generelle tilbagemeldinger fra både de valgtilforordnede og de administrative medarbejdere viser, at der generelt er to hensyn som har givet udfordringer på nogle af valgstederne, dels

 

1)    plads- og parkeringsforhold

2)    IT-opkobling

 

 

 

 

 

Ved Folketingsvalget i 2011 blev følgende valgsteder anvendt:

·         Allinge valgsted – Nordlandshallen

·         Østermarie valgsted – Østermariehallen

·         Svaneke valgsted – Svanekegården

·         Nexø valgsted - Nexøhallen

·         Pedersker valgsted – Pedersker Samlingshus

·         Aakirkeby valgsted – Aakirkeby-Hallerne

·         Klemensker valgsted – Klemensker Idræts- og Fritidscenter

·         Rønne valgsted – Rønne Idrætshal

·         Hasle valgsted – Haslehallen

 

Vi har nedenfor oplistet fordele og ulemper ved de enkelte valgsteder, hvor evalueringerne har vist, at der var diverse udfordringer.

 

Østermariehallen

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen. IT-opkoblingen til den digitale valgliste kan være problematisk, da der er en meget lille driftskapacitet i den eksterne ADSL-forbindelse i forhold til regionskommunens egne netforbindelser, der er etableret i samarbejde med Østkraft.

 

Svanekegården

Problematiske parkeringsforhold og adgangsforhold. IT-opkoblingen til den digitale valgliste kan være problematisk, da der er lille driftskapacitet i den eksterne ADSL-forbindelse i forhold til regionskommunens egne netforbindelser, der er etableret i samarbejde med Østkraft.

 

Klemensker Idræts- og Fritidscenter

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen. IT-opkoblingen til den digitale valgliste kan være problematisk, da der er lille driftskapacitet i den eksterne ADSL-forbindelse i forhold til regionskommunens egne netforbindelser, der er etableret i samarbejde med Østkraft

 

 

Som opfølgning på evalueringerne har administrationen besigtiget alternative valgsteder med henblik på at undersøge muligheden for at optimere kvaliteten og ressourcerne på de enkelte valgsteder.

 

Heldagsskolen – Østermarie (tidl. Østermarie skole) 

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen og handicaprampe.

Regionskommunens egen bygning med tilhørende netforbindelse, hvilket sikrer stabile netforbindelser til valghandlingen.

 

 

Svaneke Bibliotek

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen og handicaprampe. Der er lidt udfordring i forhold til valgstyreres og tilforordnedes spisning, som skal foregå i et lokale på loftet.

Regionskommunens egen bygning med tilhørende netforbindelse, hvilket sikrer stabile netforbindelser til valghandlingen.

 

Ungecentret Nord - Klemensker Skole

Gode parkeringsforhold og god plads til valghandlingen og handicapvenligt.

Regionskommunens egen bygning med tilhørende netforbindelse, hvilket sikrer stabile netforbindelser til valghandlingen.

 

 

De ovenstående alternativer giver alle mulighed for at anvende regionskommunens egne bygninger uden beregning.

Desuden kan der anvendes eget netværk, hvilket vil optimere IT-opkoblingen til de digitale valglister.

Administrationen anbefaler, at de 3 ovenstående valgsteder i Østermarie, Svaneke og Klemensker anvendes ved valget til Kommunalbestyrelsen samt Regionsrådet, den 19. november 2013.

 

 

En lovændring har gjort det muligt at oprette steder for brevstemmeafgivning på eksempelvis uddannelsessteder.

Det kunne eksempelvis dreje sig om følgende steder:

 

·         Campus Bornholm

·         Bornholms Gymnasium

·         VUC

·         Bornholms Akademi på Snorrebakken

·         Bornholms Sygeplejeskole

 

Hvis regionskommunen vil benytte sig af denne mulighed,  medfører det nogle IT-mæssige udfordringer i forhold til at valglisterne er digitale, og at der skal etableres digitale forbindelser på de enkelte steder.

 

Alternativt foreslår administrationen, at der lånes en bus af BAT. hvor der installeres 2-3 brevstemmelokaler samt etableres IT-forbindelse, så der kan brevstemmes i bussen.

Bussen vil kunne besøge de forskellige uddannelsesinstitutioner på givne datoer inden for den periode, hvor det er muligt at brevstemme.

 

Hvis det besluttes, at der skal kunne brevstemmes på andre steder end borgerservice anbefaler administrationen, at løsningen med indretning af en bus vælges af hensyn til de ressourcer der skal anvendes både økonomisk og IT-mæssigt.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Administrativ tilføjelse, den 3. april 2013

 

Forslag til valgsteder og nye steder for brevafstemning

                

 

Valgsteder:

 

Administrationen foreslår, at der fremover bruges følgende valgsteder, ved valg- og afstemninger:

 

 

·         Allinge valgsted – Nordlandshallen

·         Østermarie valgsted – Heldagsskolen, Østermarie i forhallen (tidligere afholdt i Østermariehallen)

·         Svaneke valgsted – Svaneke Bibliotek (tidligere afholdt på  Svanekegården)

·         Nexø valgsted - Nexøhallen

·         Pedersker valgsted – Pedersker Samlingshus

·         Aakirkeby valgsted – Aakirkeby-Hallerne

·         Klemensker valgsted – Ungecenter Nord /Klemensker Skole (tidligere afholdt i Klemensker Idræts- og Fritidscenter)

·         Rønne valgsted – Rønne Idrætshal

·         Hasle valgsted – Haslehallen

 

Nye steder for brevstemmeafgivning:

 

En lovændring har gjort det muligt, at etablere nye steder for brevstemmeafgivning – på eksempelvis uddannelsessteder.

 

Administrationen har i samarbejde med BAT drøftet muligheden for at anvende en bus, hvor der installeres 2-3 brevstemmelokaler, samt etableres en IT-forbindelse – således at der kan brevstemmes i bussen.

BAT har tillige planer om at denne bus vil blive lavet om til en slags ”Bornholms Regionskommune-bus”, således at den også efterfølgende vil kunne anvendes til diverse arrangementer, som eksempelvis

Rullende mødelokale, borgermøder mm.

Alternativt skal der etableres brevstemmelokaler og IT-arbejdspladser på hvert sted.

 

Administrationen har følgende forslag til uddannelsessteder hvor der kan brevstemmes:

 

 

Herudover kunne det indtænkes, at ”valgbussen” også kom rundt på øen og nedenstående byer eventuelt kunne besøges i kombination til deres torve/markedsdage etc.

 

 

 

Økonomi:

 

Ovennævnte forslag til valgsteder giver ikke anledning til yderligere udgifter – men vil samlet set give mulighed for en ressourcebesparelse og et kvalitetsløft.

 

 

Ved etablering af en valgbus, vil BAT anvende en bus til formålet, som allerede er taget ud af rutefart.

Til brug for brevstemmeafgivningen skal der etableres 2 IT arbejdspladser inkl. opkobling – og indretning af 2 afstemningsbokse.

·         IT-arbejdspladser, opkobling, samt stemmebokse                       ca. kr.   5.000,-

 

Personaleudgifter som er forbundet med at etablere nye steder for brevstemmeafgivning.

Det estimeres at der skal anvendes ca.3 timer pr. begivenhed – og at der skal anvendes 4 personer (3 administrative medarbejdere, samt 1 chauffør).

 

·         9 begivenheder á 3 time x 4 medarbejdere á ca. 200 kr./time    

      (ca 96 timer x 200 kr)                                                                    : ca. kr. 21.600,-

 

 

Estimeret udgift i alt :                                                                                            ca. kr. 26.600,-

 

                                                   

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. marts 2013

1.
Brev til alle borgmestre fra økonomi- og indenrigsministeren.pdf (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Principper for bornholm.dk

85.11.00P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

28-02-2013

22

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-03-2013

31

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

24

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Med dette punkt ønskes en fornyet drøftelse af kommunalbestyrelsens behov og mulighed for en strategisk kommunikation af Bornholm som et dynamisk og attraktivt samfund.

Bornholms Regionskommune er som ejer af internetdomænet ”bornholm.dk” ansvarlig for indhold og vedligehold af portalen. Den daglige drift foretages i dag af Business Center Bornholm gennem en kontrakt, hvori det fremgår, at indholdet skal være i tråd med kommunens erhvervspolitik og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.

Det er anbefalingen, at portalens indhold fremover retter sig mod en bredere målgruppe.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)    at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter principper for det redaktionelle indhold på bornholm.dk, som fremgår af sagsfremstillingen, samt

b)    at hidtidig kontrakt med Business Center Bornholm erstattes af ny kontrakt der omfatter   dette.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Udgår.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2013:

Sagen genoptages

 

Borgmesteren indstiller,

a)      at bornholm.dk tages hjem til regionskommunen pr. 1. januar 2013,

b)      at finansieringen til BCB til drift og vedligehold af bornholm.dk ophører pr. 1. januar 2014,

c)      at brigthgreenisland.dk overgår til BCB pr. 1. maj 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Hvad enten det er borgere, potentielle turister eller tilflyttere, er bornholm.dk den adresse, de fleste intuitivt vil taste for at begynde deres informationssøgning om Bornholm på internettet.

Mange oplever således hjemmesiden bornholm.dk som det vigtige førstehåndsindtryk af Bornholm. Det er derfor anbefalingen, at portalens indhold retter sig mod en bredere målgruppe, end de nuværende hovedsageligt erhvervsrelaterede informationer.

 

I bilaget er illustreret principperne for, hvordan bornholm.dk kan være en hovedindgang til et antal selvstændige officielle hjemmesider der tilsammen kan tilbyde brugerne en mere omfattende og aktuel information om de mange tilbud til fastboende og gæster.

 

På den måde vil bornholm.dk i højere grad signalere kommunalbestyrelsens visioner, som fremgår af Bornholms Udviklingsplan, der blev vedtaget i 2012.

Det anbefales endvidere, at der etableres en redaktionsgruppe med reference til kommunaldirektøren, som fremover har ansvaret for, at sitet udvikles, så det matcher en tidssvarende og strategisk præsentation af Bornholm.

Redaktionsgruppen ledes af Bornholms Regionskommune (Politisk Administrativt Sekretariat) og vil derudover bestå af repræsentanter fra Destination Bornholm og Businesscenter Bornholm og kan evt. suppleres efter behov.

Økonomiske konsekvenser

Jf. kontrakten der blev indgået i 2009, finansiere Bornholms Regionskommune drift og vedligehold af bornholm.dk med kr. 220.000/årligt ex moms (2008-niveau).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Administrativ tilføjelse den 8. april 2013:

På baggrund af interne drøftelser anbefaler administrationen, at domænenavnet bornholm.dk tages hjem til regionskommunen og ikke bruges af Business Center Bornholm (BCB) pr. 1. januar 2014. Det betyder, at BCB skal finde et andet domænenavn til brug for deres nuværende indhold på bornholm.dk og kontrakten med BCB om bornholm.dk ophører fra samme tidspunkt.

 

Samtidig hermed ophører regionskommunens finansiering med 220.000 kr. årligt (2008-niveau) til drift og vedligehold af bornholm.dk og beløbet tilføres kassen.

 

BCB har i forbindelse med regionskommunens fremtidige brug af bornholm.dk søgt om muligheden for at de kan overtage domænenavnet brigthgreenisland.dk, som også tilhører regionskommunen.

 

Administrationen anbefaler, at BCB overtager brigthgreenisland.dk, som de så kan bruge i stedet for.

 

Administrationen bemærker, at regionskommunen ønsker at bruge bornholm.dk som en portal til Bornholm med link målrettet til erhvervslivet, turismen og BRK og fungerer dermed som hovedindgangen til hjemmesider for målgruppen som nævnt, men uden indhold. Dermed beholder bornholm.dk sin funktion som den adresse mange bruger som det første søgeord til at søge informationer om Bornholm.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 28. februar 2013

1.
Principper for strukturen på bornholm.dk (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Regler for tjenestefrihed ved borgerligt ombud

81.14.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Bjarne Kristiansen har ønsket et punkt på dagsordenen vedr. tjenestefrihed ved borgerligt ombud.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Af regelsættet for vederlag, diæter mm. for medlemmer af kommunalbestyrelsen (bilag 1) fremgår at medlemmer af kommunalbestyrelsen har ret til frihed fra arbejdet, og det gælder både offentligt og privat ansatte i den udstrækning, det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af det pågældende hverv, herunder deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen, udvalg, årsmøder i kommunale sammenslutninger, budgetseminarer og kurser/uddannelse, som er et led i hvervet, jf. Stl. § 16b.

Hvorvidt medlemmerne har ret til løn fra arbejdsgiveren under frihed til kommunale hverv reguleres ikke af den kommunale styrelseslov. Det reguleres af de regler og kollektive aftaler, der gælder på arbejdsmarkedet eller hvis sådanne ikke findes, ved individuelle aftaler mellem arbejdsgiveren og den ansatte.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen som samtidig er medarbejder i Bornholms Regionskommune har tjenestefrihed, der som udgangspunkt skal skaffes ved omlægning af arbejdstiden i det omfang, det er muligt. Dette aftales mellem medarbejderen og dennes nærmeste leder.

Hvis det ikke er muligt at omlægge arbejdstiden, skal der gives tjenestefrihed uden løn og med lønafkortning.

Lønafkortning i forhold til frihed til borgerligt ombud kan ikke erstattes med reglerne om tabt arbejdsfortjeneste.

Et medlem af kommunalbestyrelsen kan modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod at det faste vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen nedsættes med 20.000 kr. årligt. Medlemmet kan forud for hvert år og for ét år ad gangen vælge at modtage det nedsatte faste vederlag og modtage erstatning af tabt arbejdsfortjeneste. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal dokumenteres i forhold til om medlemmet er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Reglerne for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og den nødvendige dokumentation herfor fremgår af regelsættet (bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Regelsæt for vederlag, diæter mm. for medlemmer af kommunalbestyrelsen (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Orientering om godtgørelse af transportudgifter  

81.14.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

26

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Der er sket en ændring af praksis for udbetaling af godtgørelse for transportudgifter for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Bjarne Kristiansen har ønsket en sag på dagsordenen vedr. dette. 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Taget til efterretning
Bjarne Kristiansen tager ikke orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

I regelsættet for vederlag, diæter mm. for medlemmer af kommunalbestyrelsen (bilag 1) fremgår det, at ”ved rejser uden for Bornholm godtgør regionskommunen maksimalt udgifter svarende til fly tur/retur og eventuelle udgifter til tog, bus og/eller taxa. Det er alene den faktiske udgift, der kan refunderes”.

Fremtidig praksis er, at administrationen udsender forslag til rejseplan og skriftligt udmelder tilbagemeldingsfrist. Efter fristens udløb bestilles billetterne som aftalt under hensyntagen til særlige ønsker. Såfremt medlemmerne derefter ønsker at ændre rejsetider, skal de selv betale omkostninger forbundet med ombookingen.

Formålet med denne ændring er i videst muligt omfang at kunne benytte de billigste flybilletter.

I forbindelse med godkendelsen af budget 2011 (pkt. nr. 83) blev det vedtaget at nedbringe rejseudgifter i Bornholms Regionskommune med 500.000 kr. og den ændrede praksis skal ses i lyset af dette.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. april 2013

1.
Regelsæt for vederlag, diæter mm. for medlemmer af kommunalbestyrelsen (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

27

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:
Orientering om status på flytninger forbundet med rømning af de gl. rådhuse.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

28

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt