Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
22-05-2013 kl. 17:00
mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 30. april 2013
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 30. april 2013
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Økonomi- og Erhvervsudvalget
  åbent 5 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2013
  åbent 6 Godkendelse af anlægsregnskaber 2012
  åbent 7 Årsberetning og regnskab 2012
  åbent 8 Ansøgning om brug af overført overskud fra 2012
  åbent 9 Budget 2014, Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
  åbent 10 Oplæg til mål og handlingsplan for 2014
  åbent 11 Bornholms Varme A/S, garanti vedr. fjernvarmeforsyning af Østermarie og Østerlars
  åbent 12 Plejecenter Snorrebakken 1. etape - statusafslutning
  åbent 13 Tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet
  åbent 14 Politik for de specialiserede sociale indsatser, høringssvar
  åbent 15 Finansiering af skolekoncerter
  åbent 16 Driftsbesparelse 2013 - Rønne Svømmehal
  åbent 17 Forslag til klimatilpasningsplan - vand
  åbent 18 Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted
  åbent 19 Parkeringslicenser i Gudhjem
  åbent 20 Anlægsbevilling til afhjælpning af olieforurening og nedrivning af ejendommen Pedersker Hovedgade 23, Aakirkeby
  åbent 21 Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Hans Rømer Skolen, afdeling Mosaik
  åbent 22 Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger
  åbent 23 Anlægsbevilling til bygningsvedligholdelse af kommunens boligudlejningsejendomme 3.etape
  åbent 24 Anlægsbevilling til fysisk samling af administrative enheder
  åbent 25 Udkast til Vækstpartnerskabsaftalen 2013 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum
  åbent 26 Ansøgning om tilskud til Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri
  åbent 27 Evaluering af kommunalreformen, herunder de regionale vækstforas indsats
  åbent 28 Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune
  åbent 29 Ansøgning om supplerende driftslikviditet til Bright Park Bornholm
  åbent 30 Borgerpanelundersøgelse om færgebetjening - rapport
  åbent 31 Emnevalg for de kommende borgerpanelundersøgelser
  åbent 32 Orientering fra formanden
  åbent 33 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

1

 

 

Fraværende

Winni Grosbøll.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Pkt. 15 udsættes, da sagen først skal behandles i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Likviditetsoversigter pr. 30. april 2013

00.32.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 30. april 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Taget til efterretning og sendes til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (36,2 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (242,9 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2013 (-23,3 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2013 (66,7 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2012 til 30. april 2013.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 36,2 mio. kr. er faldet med 22,7 mio. kr. i forhold til 31. marts 2013, hvor beholdningen i marts sidste år faldt med 2,5 mio. kr. En del af faldet i kassebeholdningen i april skyldes udbetalingen af særlig feriegodtgørelse pr. 1. maj.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu faldende som følge af ændringerne anført under den faktiske kassebeholdning. Den gennemsnitlige beholdning ultimo marts udgør 242,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende gennem 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på -23,3 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2012, det budgetterede kassetræk i 2013 og afgivne tillægsbevillinger i 2013 inkl. budgetoverførsler fra 2012 til 2013. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 42,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2013 end i 2012, hvilket medfører færre renteindtægter. Budgettet for renteindtægter er i 2013 nedsat med 1,6 mio. kr. i forhold til tidligere års budgetniveau.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
Beholdninger pr. 30. april 2013 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 30. april 2013

00.30.14G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Taget til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
Driftsoversigt pr. 30. april 2013 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 30. april 2013 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 30. april 2013 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 30. april 2013 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 30. april 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.30.14G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 21,6 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 41,4 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 19,8 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

·         at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

Af bilag 1 fremgår virksomhedernes budgetopfølgning på driften.

 

Drift

politikområde 00 Økonomi forventes samlet set et merforbrug på 2,3 mio. kr. på den overførbare bevilling.

 

politikområde 11 Erhverv og Samfund forventes samlet set et merforbrug på 3,2 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 8,1 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 4,9 mio. kr.

 

politikområde 12 Organisation, personale og politikere forventes samlet set et merforbrung på 3,8 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 9,7 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 6,0 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.

 

politikområde 13 Informationsteknologi forventes samlet set et merforbrug på 6,9 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 13,6 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 6,6 mio. kr.

 

politikområde 14 Fællesadministration forventes samlet set et merforbrug på 5,5 mio. kr. på den overførbare bevilling. Fra 2012 er der indstillet overført et overskud på 10,0 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 4,5 mio. kr.

 

Modtagelse af arv, gaver og lignende: Politisk & Administrativt Sekretariat har modtaget 20.334 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2013 på Økonomi- og Erhvervsudvalget områder viser pr. 31. marts et samlet merforbrug på 21,6 mio. kr. på den overførbare bevilling. Merforbruget i 2013 kan finansieres af indstillet overført overskud fra 2012 på 41,4 mio. kr. Samlet set forventes et overskud på 19,8 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 3,0 mio. kr.

 

Der er fra 2012 indstillet overført et samlet overskud på 41,4 mio. kr. som virksomhederne kan anvende til finansiering af drift og anlæg, underforudsætning af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af virksomhedernes ansøgninger.

 

Tabel: Driftsopfølgning pr. 31. marts 2031

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2013

Indstillet overført til 2013

 

Forventet resultat i 2013 (+ overskud/ - underskud)

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

00 Økonomi

-2.276

 

0

-2.276

 

11 Erhverv og Samfund

-3.190

 

8.090

4.900

 

12 Organisation, personale og politikere

-3.703

-2.997

9.744

6.041

-2.997

13 Informationsteknologi

-6.938

 

13.562

6.624

 

14 Fællesadministration

-5.495

 

9.981

4.486

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

-21.602

-2.997

41.377

19.775

-2.997

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
ØKE, driftsopfølgning på virkosmhedsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

00.30.14G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller          

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser et forventet regnskab, der samlet set udviser et kasseforbrug på 71,2 mio. kr., hvilket er 22,8 mio. kr. mere end i det oprindelige budget.

Det forventede regnskab er baseret på virksomhedernes indmeldinger. Merforbruget på driften på 34,3 mio. kr. skyldes dels forventninger om at bruge af de overførte midler fra 2012 men også forventninger om merforbrug på enkelte serviceområder samt i mindre omfang på overførselsområderne.

På anlæg er der skønnet et forventet merforbrug på 7,6 mio. kr., idet der ikke er foretaget konkret budgetopfølgning på anlæg.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

b)    at der meddeles negativ tillægsbevilling vedr. lavere lønstigning på i alt 11.452.976 kr. jf. bilag 5, idet beløbet tilføres kassebeholdningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring I Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2013. I 2013 gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Mer-/mindreforbrug anføres i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra 2012. Over-/underskud anføres i forhold til det korrigerede budget 2013, dvs. inkl. overførsler fra 2012.

 

Resultatet af budgetopfølgningen er i hovedtræk opsummeret i sagsfremstillingen. Der henvises til bilagene for en uddybning af opfølgningen således:

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen og den samlede påvirkning af kassebeholdningen, samt afvigelser i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

I bilag 2 rettes fokus mod at vise sammenhængen mellem resultatopgørelsen vedr. drift og anlæg i forhold til fagudvalgsområderne, samt opdelingen i overførbar og ikke-overførbar bevilling.

I bilag 3 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau, samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgningen på virksomhedsniveau.

 

Skattefinansieret område

Indtægter

Der er pt. ikke et overblik over de ændringer, der må forventes på tilskud og udligning i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2013, som udmeldes fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 1. juli 2013. Det skønnes, at der må forventes en negativ regulering af tilskuddene, hvor efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012 vil have den største betydning.

 

Drift

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 25,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2013 baseret på virksomheder og områders tilbagemeldinger. Den afsatte pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle overskridelser af servicerammen forventes således brugt fuldt ud. Merforbruget skyldes dels forventet forbrug af overførte midler og dels forventede merforbrug serviceområderne børn og unge, skole og vintertjeneste.

For overførselsudgifterne forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. merforbrug på 2,4 mio. kr. på forsikrede ledige, mindreindtægter på den centrale refusionsordning på 1,7 mio. kr. mindreudgifter på aktivitetsbestem medfinansiering på 0,3 mio. kr. og mindreindtægter på ældreboliger på 1,3 mio. kr.

Samlet set forventes et merforbrug på driften på 34,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

Tillægsbevillinger

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på driften ekskl. Budgetoverførsler på -25,14 mio. kr. Heraf vedrører de -25,0 mio. kr. puljen til imødegåelse af eventuelle overskridelser af service­rammen.

 

Renter

Der er ikke foretaget opfølgning på renter. Der forventes pt. ikke afvigelser af betydning.

 

Anlæg

Der er ikke foretaget opfølgning på anlæg i denne budgetopfølgning, idet budgetoverførslerne ikke var på plads på opfølgningstidspunktet.

Det anførte forventede forbrug er anslået af Økonomi- og Analyse ud fra en overordnet vurdering af, hvad der vil blive overført til 2014.

 

Brugerfinansieret område

Det forventes ikke afvigelser på det brugerfinansierede område.

 

Øvrige poster

Øvrige poster omfatter balanceforskydninger og lån.

Der er ikke foretaget opfølgning på disse områder i denne opfølgning. Det forventede forbrug er derfor sat lig med det korrigerede budget inkl. overførte midler fra 2012.

 

Forventet balance

Balancen i det forventede regnskab for 2013 udviser et træk på kassebeholdningen på 71,2 mio. kr. Dette er 22,8 mio. kr. mere end trækket i det oprindelige budget og 89,6 mio. kr. mindre end i det korrigerede budget inkl. budgetoverførsler fra 2012.

 

Tillægsbevilling vedr. lavere lønstigning i 2013

Økonomi og Erhvervsudvalget godkendte den 13. marts 2013, at lønbudgetterne i 2013 reduceres fra en fremskrivning på 1,44 pct. til 0,54 pct. Reduktionen har baggrund i overenskomstaftalerne med virkning fra 1. april 2013, hvor lønstigningerne i 2013 bliver lavere end forudsat ved budgetlægningen.

Den samlede reduktion er opgjort til 11.452.976 kr. Der meddeles tillægsbevilling til dette i forbindelse med denne budgetopfølgning, idet budgetbesparelsen tilgår kassebeholdning.

 

Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene har generelt indstillet budgetopfølgningen taget til efterretning jf. bilag 3.

Socialudvalget har, men henblik på af imødegå udgiftspresset på ældreområdet, drøftet et forslag om en effektivisering af dagcenterområdet gennem en samling af dagcenterfunktionen på Nørremøllecenteret og på Sønderbo, samt ændret brug af det resterende budget i puljen til medarbejderdisponeret tid på plejeboligområdet. Socialudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at det forventede merforbrug i 2013 finansieres via overførsel af mindreforbruget for 2012 og forventes indarbejdet i budget 2014.

Økonomiske konsekvenser

Tabellen viser et sammendrag af resultatopgørelsen, jf. bilag 1

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2013

Korr. budget 2013

Forventet regnskab pr. 31. marts

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

- Indtægter

-2.643,9

-2.643,9

-2.643,9

0,0

0,0

- Drift

2.665,1

2.735,4

2.699,4

34,3

-36,0

- Renter

4,2

4,2

4,2

0,0

0,0

- Anlæg

117,3

178,6

124,9

7,6

-53,7

Resultat af det skattefinansierede område

142,6

274,2

184,6

41,9

-89,6

Resultat af det brugerfinansierede område

-4,5

-4,5

-4,5

0,0

0,0

Samlet resultat

138,2

269,8

180,1

41,9

-89,6

Øvrige poster

-89,8

-109,0

-109,0

-19,1

0,0

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

48,3

160,7

71,2

22,8

-89,6

 

Det oprindelige budget for 2013 udviser et kassetræk på 48,3 mio. kr., hvilket stort set svarer til tilbagebetalingen i forbindelse med efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011.

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2013 udviser et kassetræk på 71,2 mio. kr., hvilket er 22,8 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

På driften forventes et merforbrug på 34,3 mio. kr. baseret på virksomhedernes indmeldinger og på anlæg skønnes et merforbrug på 7,6 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
Resultatopgørelsen (DOCX)

2.
Drift og anlæg på fagudvalg (DOCX)

3.
Drift og anlæg på fagudvalg og politikområder (DOCX)

4.
Budgetopfølgning på virksomhedsniveau (PDF)

5.
Tillægsbevilling til ændret lønfremskrivning 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Godkendelse af anlægsregnskaber 2012

00.32.04Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller  

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

- at anlægsregnskaberne godkendes

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber såfremt bruttoudgifterne ved anlægsarbejdet beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal foretages senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

 

I årsregnskabet for 2012 er der optrykt 12afsluttede anlægsregnskaber, som kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen:

 

                                   Samlet bruttoudgift         Samlet nettoudgift          Nettobevilling

 

Kildebakken, renovering

af facader                        kr.   3.378.493              kr.   3.378.493             kr.   3.400.000

 

Østermarie Skole, ombygn.

Heldagsskolen/BFC             kr.   8.757.929               kr.   8.757.929            kr.   8.570.000

 

Forbedring af fysisk miljø

i yderområder 2011           kr.   4.964.276               kr.   1.499.276            kr.   1.485.000

 

Sandvig, område-

Fornyelsesprojekt              kr.   3.781.230               kr.   2.212.572            kr.   2.137.000

 

Bhs. Brandvæsen, ny

station i Allinge                  kr.   6.184.507               kr.   6.184.507            kr.   6.070.000

 

Aakirkeby, anlæg af

cykelsti                            kr.   2.210.145               kr.   2.210.145            kr.   2.500.000

 

Belægningsvedlige-

holdelse 2011                    kr.   9.900.001               kr.   9.900.001            kr .  9.900.000

    

Renovering af broer 2011    kr.   2.528.114               kr.   2.528.114            kr .  2.500.000

 

Renovering af broer 2012    kr.   2.502.113               kr.   2.502.113            kr.   2.500.000

 

BOFA, renovering af

affaldsvarmeværk             kr. 52.331.408               kr. 52.331.408            kr. 52.850.000

 

BOFA, udvidelse af

deponikapacitet                 kr.   8.001.162               kr.   8.001.162            kr. 12.500.000 

 

BAT, nye busser                kr. 21.129.259               kr. 21.129.259            kr. 21.129.000

 

 

 

Det skal bemærkes at bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevillingerne blev givet.

Det enkelte projekts rådighedsbeløb er som hovedregel efterfølgende blevet indeksreguleret, hvilket bevirker, at et eventuelt merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet er mindre end merforbruget i forhold til nettobevillingen. 

 

De endelige anlægsregnskaber er optrykt i ”Regnskab 2012, specifikationer til årsberetningen”, som behandles under næste punkt ”Årsberetning og regnskab 2012”.

 

Økonomiske konsekvenser

Restbudgettet til ”Aakirkeby, anlæg af cykelsti” er overført til den disponible anlægspulje 2013,  Veje & Broer.   

Besparelsen på anlægsprojektet ”BOFA, udvidelse af deponikapacitet” skyldes stor spredning i de indkomne tilbud, som bevirkede at firmaet der vandt opgaven, udførte den til en lavere pris end budgetteret.

 

Der er ingen økonomiske bemærkninger til de øvrige projekter.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Årsberetning og regnskab 2012

00.32.10Ø00-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller 

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Årsberetning og regnskab 2012 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

 

-      at årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2012 

     fremsendes til revisionen

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2012 er udarbejdet.

Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

·         Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

·         Balance

 

begge med tilhørende noter.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i Budget- og Regnskabssystemet fastsat regler for, hvilke bilag, der skal udarbejdes. De autoriserede specifikationer er følgende:

·         Specifikationer til årsregnskabet

·         Regnskabsbemærkninger

 

De autoriserede specifikationer er optrykt særskilt.

 

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del udgøres af forsyningsvirksomheder (BOFA).
 

Skattefinansieret del

Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) udviser et underskud på 63,9 mio. kr. imod et oprindeligt budget­teret underskud på 240,6 mio. kr.

 

På anlægsområdet er udgiften 123,3 mio. kr. mod det oprindelige budget på 248,7 mio. kr. Den lavere aktivitet skyldes især, at man i marts 2012 udsatte beslutningen om at opføre et nyt rådhus. Sammenlignet med tidligere år var anlægsaktiviteten i 2012 alligevel meget høj på grund af opførelsen af nye plejeboliger på Snorrebakken.

Brugerfinansieret del

Forsyningsområdet udviser et overskud på 6,0 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 5,4 mio. kr. Overskud på driften skyldes besparelser på udbudsaftalerne gældende for perioden 2012 – 2016. Derudover bedre priser på varmesalg og produktion, samt diverse driftsbesparelser efter renovering af værket.

Bofa modtog endvidere en tilbagebetaling fra SKAT på affaldsvarme/tillæg og CO2-afgiften for perioden 01.01.10 – 31.08.12.

 

Det samlede resultat

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et underskud på 57,9 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 235,2 mio. kr.

 

Likviditet

Afdrag på lån (20,0 mio. kr.) er 5,2 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 21,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og 33,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsaktiviteterne er hovedsageligt finansieret gennem optagelse af lån på 159,5 mio. kr., derfor har regions­kommunen med udgangen af 2012 en næsten uændret likviditet sammenlignet med udgangen af 2011.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører et træk på kassen på 3,6 mio. kr. (*eksklusiv positiv kursregulering af placering i Danske Invest på 2,5 mio. kr.) imod et oprindelig budgetteret træk på kassen på 57,6 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 60,1 mio. kr. 

 

 

Finansieringsoversigt:

 

(mio. kr.)

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

59,5

8,1

-37,5

Resultat af anlægsvirksomhed

-123,3

-248,7

-142,4

Resultat af det skattefinansierede område

-63,9

-240,6

-179,9

Drift

15,2

5,4

5,4

Anlæg

-9,2

0,0

-14,2

Resultat af det brugerfinansierede område

6,0

5,4

-8,8

Samlet resultat

-57,9

-235,2

-188,7

Øvrige poster

 

 

 

Byggekreditter, pleje- og ældreboligbyggeri

-96,2

-28,2

-105,9

Optagelse af lån

159,5

198,8

280,0

Afdrag på lån

-20,0

-25,2

-22,6

Øvrige balanceforskydninger

11,0

32,2

-22,9

Øvrige poster i alt

54,3

177,6

128,6

 

 

 

 

Kasseforbrug *

-3,6

-57,6

-60,1

 

     

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
Årsberetning 2012 (PDF)

2.
Specifikationer til årsregnskabet (PDF)

3.
Omkostn.kalkulation ved pers. og praktisk bistand samt madservice (DOCX)

4.
Regnskabsbemærkninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning om brug af overført overskud fra 2012

00.30.00Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Ansøgninger fra virksomheder der ønsker at anvende overført overskud fra 2012 i 2013

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller, at ansøgninger om brug af overført overskud i 2013 godkendes med

1)    1.431.605 kr. til UngeCenter Bornholm

2)    429.000 kr. til Døgnplejen Bornholm

3)    504.738 kr. til Plejecenter Snorrebakken

4)    1.012.547 kr. til Sekr. for pol 05 (manglende husleje mv. Sønderbo)

5)    493.000 kr. til Sekr. for pol 05 (huslejedifference ved flytning af beboere)

6)    3.000.000 kr. til Sekr. for pol 05 (ombygning Sønderbo), driftsmidler konverteres til anlægsmidler

7)    400.000 kr. til Sekr. for pol 05 (projekt velfærdsteknologi og telesundhed)

8)    225.000 kr. til Sekr. for pol 05 (projekt I-pads til ældre)

9)    400.000 kr. til Klintebo (supervision og efteruddannelse)

10)  60.000 kr. til Klintebo (IKT udstyr)

11)  150.000 kr. til Rønne Botilbud (kompetenceudvikling og uddannelse)

12)  50.000 kr. til Rønne Botilbud (div. IT udstyr og mobiler)

13)  100.000 kr. til Rønne Botilbud (flytteomkostninger)

14)  300.000 kr. til Psykiatri og Handicap

15)  100.000 kr. til Sekr. for pol 06 (Kulturhusets køkken)

16)  324.000 kr. til Sekr. for pol 06 (Fontænehuset), driftsmidler konverteres til anlægsmidler

17)  500.000 kr. til Sekr. for pol 06 (Nexøhuset)

18)  50.000 kr. til Social- og Sundhedssekretariatet (forløbsprogrammer)

19)  50.000 kr. til Social- og Sundhedssekretariatet (sundhedsambassadørerne)

20)  450.000 kr. til Løn og Personale

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Godkendt. Økonomi- og Erhvervsudvalget imødeser en sag vedr. principper for godkendelse af overførsler.

Sagsfremstilling

I henhold til redegørelsen om budgetoverførsler, besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013, fremsendes ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at anvende overført overskud, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

Principperne for indstilling til godkendelse af ansøgninger om brug af overførsler er som følger

·         Overførsler kan efter konkret vurdering anvendes til uafviselige engangsudgifter i det omfang udgiften ikke kan vente til 2014. Der skal i videst mulig omfang findes finansiering inden for virksomhedens eget budget.

·         Overførsler kan anvendes til investeringer i det omfang udgiften kan kategoriseres som en anlægsudgift. Der skal søges om en anlægsbevilling hos kommunalbestyrelsen via fagudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

·         Overførslerne kan ikke anvendes til finansiering af indarbejdede besparelser på driften eller et højere driftsniveau end forudsat i budgettet.

 

De virksomheder som ansøger om at bruge driftsmidler til anlægsinvesteringer og får godkendt dette, skal søge om en anlægsbevilling hos Kommunalbestyrelsen via fagudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Ansøgninger og anbefalinger

Nedenfor er virksomhedernes ansøgninger oplistet i overskriftsform med angivelse af beløb og om der ansøges om beløb inden for eller ud over 5 pct. af rammen. For yderligere uddybning af de enkelte ansøgninger henvises til bilag 1.

Økonomi og Analyse har vurderet ansøgningerne med henblik på indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet de ovenstående principper er lagt til grund for indstillingen.

 

1)   UngeCenter Bornholm ansøger om at anvende 1.431.605 kr. til finansiering af merforbrug i 2013 som følge af faldende elevtal der ikke giver mulighed for en tilsvarende tilpasning af lærerressourcerne.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes, da der alternativt vil være et tilsvarende merforbrug

 

2)   Døgnplejen Bornholm ansøger om at anvende 429.000 kr. til ekstraordinære engangsudbetalinger af merarbejde, afspadsering, 6. ferieuge, restferie og eksternt vikarbureau.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

3)   Plejecenter Snorrebakken ansøger om at anvende 504.738 kr. til finansiering af merforbrug i 2013 som følge af budgettildelingsmodellen på ældreområdet.

Beløbet og ligger inden for 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, på baggrund af økonomimodellen på området.

 

4)   Sekr. for pol 5 ansøger om at anvende 1.012.547 kr. til finansiering af manglende af lejeindtægt mv. på Sønderbo. Den manglende huslejeindtægt mv. er indarbejdet i budget 2014 i forbindelse med tilpasning af plejeboligstrukturen på ældreområdet.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

5)   Sekr. for pol 5 ansøger om at anvende 493.000 kr. til finansiering af huslejedifference m.v. som følge af ændring i plejeboligstrukturen på ældreområdet.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

6)   Sekr. for pol 5 ansøger om at anvende 3.000.000 kr. til ombygning af Sønderbo til rehabiliteringscenter. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte dette tilbage i 2012, men ombygningen blev udskudt til 2013, hvorfor der igen søges om midler til ombygningen.

Beløbet ansøges til anlæg og ligger ud over 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om at driftsmidler kan konverteres til anlæg.

 

7)   Sekr. for pol 5 ansøger om at anvende 400.000 kr. til videreførelse af projekt vedr. velfærdsteknologi og udvikling af en tværsektoriel strategi for telesundhed.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

8)   Sekr. for pol 5 ansøger om at anvende 225.000 kr. til videreførelse af eksternt finansieret projekt vedr. I-pads til ældre. Projektmidlerne er tilgået kommunen i 2012, men en del af udgifterne afholdes i 2013. Projektet afsluttes 31.05.2013

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

9)   Klintebo ansøger om at anvende 400.000 kr. til supervision og efteruddannelse af personalet.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

10)   Klintebo ansøger om at anvende 60.000 kr. til indkøb af IKT udstyr (kommunikations udstyr) til beboerne.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

11)   Rønne Botilbud ansøger om at anvende 150.000 kr. til kompetenceudvikling og uddannelse af personalet.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

12)   Rønne Botilbud ansøger om at anvende 50.000 kr. til indkøb af diverse IT udstyr, og udskiftning af udslidte mobiltelefoner.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

13)   Rønne Botilbud ansøger om at anvende 100.000 kr. til flytteomkostninger og indkøb af gardiner mv. i forbindelse med flytning af administration og arbejdspladser fra Kollegiet Østergade 54 til ny bygning på Stenbanen. Byggeriet forventes at være klar til indflytning ved årsskiftet 2013/2014.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

14)   Psykiatri og Handicap ansøger om at anvende 300.000 kr. til indretning af lokaler i forbindelse med flytning fra Østre Ringvej.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

15)   Sekr. for pol 6 ansøger om at anvende 100.000 kr. til Kulturhusets køkken i Kollegiet Østergade 54. Der er truffet politisk beslutning om lukning af Kulturhusets køkken pr. 01.04.2014 bl.a. fordi udgifterne til driften ikke kan holdes indenfor SACS budget.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

16)   Sekr. for pol 6 ansøger om at anvende 324.000 kr. til ombygning af lejemål i forbindelse med flytning af Fontænehuset.

Beløbet ansøges til anlæg og ligger ud over 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om at driftsmidler kan konverteres til anlæg.

 

17)   Sekr. for pol 6 ansøger om at anvende 500.000 kr. til finasiering af et forventet merforbrug på driften af Nexøhuset. Der er fremsendt opprioriteringsforslag til budget 2014 omkring problemstillingen.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

18)   Social- og Sundhedssekretariatet ansøger om at anvende 50.000 kr. til videreførelse af eksternt finansieret projekt vedr. forløbsprogrammer. Projektmidlerne er tilgået kommunen i 2012.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

19)   Social- og Sundhedssekretariatet ansøger om at anvende 50.000 kr. til netværk og kompetenceudvikling af sundhedsambassadørerne

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

20)   Løn og Personale ansøger om at anvende 450.000 kr. til support af systemerne i forbindelse med kompetenceudvikling Innomate samt KOMLIS ledelsesinformationssystem.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen.

Økonomi og Analyse anbefaler:

at ansøgningen imødekommes, da midlerne er afsat til formålet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ansøgt om brug af overført overskud i 2013 for i alt 10.029.890 kr. Heraf anbefaler Økonomi og Analyse godkendelse af 10.029.890 kr. fordelt med 6.705.890 kr. anvendt på drift samt 3.324.000 kr. som konverteres fra drift til anlæg.

Der er i budget 2013 afsat en pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af blandt andet brug af overførte midler på driften. Derudover vil mindreforbrug i nogle virksomheder også skabe mulighed for at andre virksomheder kan anvende overførte midler fra 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
Ansøgninger fra virksomhederne (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Budget 2014, Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

00.30.04P19-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til budgetvejledningen drøfter fagudvalgene forslagene til besparelser til budget 2014 på udvalgenes møder i maj.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at status på budgetarbejdet tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Arbejdet med budget og mål for 2014 inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er igangsat i henhold til budgetvejledningen for budget 2014.

 

I mødet vil der blive givet en status på det administrative arbejde med udarbejdelse af et besparelseskatalog, idet det endelig katalog på udvalgets område vil blive forelagt til udvalgets drøftelse på mødet i juni.

 

Det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Oplæg til mål og handlingsplan for 2014

01.01.02P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Som beskrevet i budgetvejledningen for 2014 er arbejdet med handlingsplanen for 2014 en integreret del af budgetprocessen. Denne integration skal sikre balancen i 2014 mellem visionerne i Bornholms Udviklingsplan, mål og den økonomiske virkelighed.

Til denne sagsfremstilling er der udarbejdet et administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 til drøftelse i alle udvalg.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at det administrative oplæg til mål og handlingsplan for 2014 drøftes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Godkendt. Der tilføjes et mål vedr. screening af kommunale driftsområder med henblik på samarbejde mellem offentlige og private aktører. Målet skal omfatte alle udvalgsområder og forankres i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et samlet administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014. Målene præsenteres i første omgang uden økonomi, da der endnu ikke er beregnet økonomi for alle målene.

På udvalgenes møder i juni vil det endelig oplæg blive fremlagt, og det indgår herefter i materialet til budgetseminar 2 den 18. juni.

Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar 1 den 26. februar. Her blev det tilkendegivet, at der politisk ønskes en handlingsplan for 2014, som er mere fokuseret og med en tydeligere prioritering end handlingsplanen for 2013 er udtryk for.

Derudover tager oplægget udgangspunkt i politiske beslutninger, pejlemærker fra Bornholms Udviklingsplan samt en vurdering af, hvad der er det vigtigste at sætte på dagsordnen i 2014 sammenhold med den økonomiske situation.

I udarbejdelsen af oplægget har der været fokus på at opstille mål, som dækker bredt i kommunen. Det har medført, at de fleste af målene er af tværgående karakter.

Oplægget ønskes drøftet i alle udvalg, og det er muligt for udvalgene at komme forslag og bemærkninger til oplægget.

 

Den videre proces

Hvis udvalgenes indledende drøftelser af måloplægget giver anledning til justeringer af oplægget, vil det blive tilrettet og forelagt udvalgene igen på møderne primo juni.

Derefter bliver måloplægget en del af materialet til budgetseminar 2, som holdes den 18. juni.

På budgetseminaret vil sammenhængen mellem mål og økonomi blive tydeliggjort, så målene og dermed handlingsplanen for 2014 bliver knyttet op på budgettet for 2014.

Endelig vil mål og handlingsplan blive en del af borgmesterens forslag og af budgetforhandlingerne på budgetseminar 3.

 

Oversigt over 2014-mål i oplægget vedlagt som bilag:

Nr.

Berørte udvalg

Overskrift

1

BSU

Den bedste skole gennem en langsigtet folkeskolestruktur

2

BSU

Fælles børn – fælles ansvar. Serviceområderne fastlægger samlet overordnede målsætninger for børn og unge på Bornholm

3

BSU

Inklusion gennem at arbejde for det almene i det specialiserede og omvendt

4

SU

I samarbejde med Bornholms Hospital, Teknologisk Institut og BRK udarbejdes en tværsektoriel strategi for telesundhed på Bornholm

5

SU, FKFU

Udvikle det nære Sundhedsvæsen

6

TMU, BSU, SU

Indføre energiledelse i BRK. Sikre en bred forankring blandt kommunens energiansvarlige for efterlevelse af kommunens ambitiøse klima- og energimål i energihandlingsplanen

7

TMU, BSU, SU

10 % lavere energiforbrug i 2015

8

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Eksterne finansieringskilder, herunder EU + nationale, til brug for både udviklings- og gerne driftsopgaver i Bornholms Regionskommune

9

ØKE

Tilvejebringelse af trådløs infrastruktur på folkeskoleområdet, der understøtter elevernes anvendelse af eget udstyr (Bring your own device).

10

ØKE, TMU

Fiberforbindelse til borgere på Bornholm

11

ØKE, TMU

Mobildækning til hele Bornholm

12

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Øget partnerskaber med frivillige på alle niveauer i BRK

13

ØKE, BSU, SU, BU, FKFU

Der igangsættes tværgående initiativer i forhold til de samlede misbrugsindsatser i BRK. Det gælder forebyggelse, visitering og behandling.

14

ØKE, BSU, SU, BU, TMU, FKFU

Højere kvalitet på færre lokationer.

15

SU, BU

At implementering af forløbsprogrammet for lænde/ryg tydeligt viser effekt på forbruget af sygedagpenge og en mærkbar reduktion på borgerens udredningstid

16

BU, BSU, SU

”Uddannelsesgaranti”. Målet er, at alle unge på Bornholm garanteres en uddannelse gennem et forpligtigende samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og de private virksomheder på Bornholm.

17

ØKE, BU, TMU

Optimering af BRKs samlede virksomheds- og erhvervssamarbejde gennem en tættere kobling af erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen. Målet er en mere koordineret indsats der optimerer viden, ressourceanvendelsen og tilfredshed.

18

BU, BSU, SU, ØKE

Fleks- og førtidspensionsreform. Målet er

-  at alle borgere som er i risiko for at miste arbejdsevnen, via helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats sikres de bedste muligheder for at blive eller forblive selvforsørgende.

-  at alle borgere som kan have gavn af helhedsorienteret sagsbehandling og parallelindsats tilbydes dette som en forebyggende indsats for at reducere antallet af  borgere som må overgå til førtidspension.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgenes juni-møder vil der være en økonomisk vurdering for hvert af målene, som skal indgå i drøftelserne af budget 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Bornholms Varme A/S, garanti vedr. fjernvarmeforsyning af Østermarie og Østerlars

13.03.00Ø60-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S ansøger om kommunegaranti på 57,5 mio. kr. for endelig belåning vedrørende opførelse af varmeværk og ledningsnet i Østermarie og Østerlars.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at der gives en kommunegaranti på 57,5 mio. kr. til Bornholms Varme A/S til lån optaget i KommuneKredit.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har den 30. april 2013 ansøgt om en kommunegaranti for et lån på 57,5 mio. kr. til optagelse af lån i KommuneKredit. Lånet optages til endelig finansiering af opførelse af varmeværk og ledningsnet i Østermarie og Østerlars. Samtidig indfries den byggekredit på 57,5 mio. kr. som kommunalbestyrelsen tidligere har meddelt kommunegaranti til.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 11. oktober 2012 en forhøjelse af kommunegarantien i forbindelse med, at projektet var udvidet med flere brugere, forøget forsyningssikkerhed og optimering af anlægget samt opfyldelse af myndighedskrav. De forudsætninger der lå til grund for forhøjelsen af garantien for byggegarantien er uændrede i forhold til den endelige belåning.

Økonomiske konsekvenser

Et tilsagn om kommunegaranti har ikke umiddelbart betydning for kommunens økonomi og forventes heller ikke at få det på sigt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Plejecenter Snorrebakken 1. etape - statusafslutning

82.06.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

30

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Plejecenter Snorrebakken 1. etape var en del af den samlede plan for fornyelsen af hele plejecentertilbuddene på Bornholm og som Kommunalbestyrelsen tiltrådte i 2008 med udgangspunkt i en udarbejdet og godkendt ældreanalyse.

Selve byggeriet er gennemført i perioden fra august/september 2010 til midten af juli 2011, hvor kommunen overtog byggeriet. Der er undervejs udarbejdet 6 statusrapporter, som beskrev byggeriets faser og herunder de økonomiske forhold og udfordringer specielt på grundforholdene med store sten, grundens bæreevne m.m.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)    at statusafslutningen på Plejecenter Snorrebakken danner grundlag for den efterfølgende regnskabsaflæggelse og herunder godkendelse af Skema C

b)    at anbefale Kommunalbestyrelsen at træffe principbeslutning om en tillægsbevilling på kr. 5.2 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med bygning af etape 1 Plejecenter Snorrebakken 

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

a) + b) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Plejecenter Snorrebakken 1. etape er udført i totalentreprise, B. Nygaard Sørensen vandt konkurrencen og har gennemført opgaven fra august/september 2010 til medio juli 2012, hvor projektet blev afleveret til bygherren – Bornholms Regionskommune.

Den økonomiske ramme, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen ved Skema B er samlet set for boligdelen og servicearealet på i alt 102.183.000 kr. inkl. moms i hele tusinde.

Der blev afsat i alt 4.500.000 kr. inkl. moms til uforudsigelige udgifter. Midlerne er fortrinsvis anvendt til etablering af 1. salen, samt en række af de efterfølgende nævnte omkostninger.

De samlede meromkostninger vil være på ca. 5. mio. kr. inkl. moms.

 

Herunder listes de største ekstraudgifter samt baggrundene for og hvordan de er blevet aftalt:

Statusrapport nr. 1

-      ændring af facademursten                       – godkendt i Byggeudvalg           481.250 kr.

-      hævning af bebyggelsen – lokalplankrav     – godkendt i Byggeudvalg        1.687.500 kr.

-      fradrag fra AIA anlæg                             - godkendt i Byggeudvalg           175.000 kr.

Statusrapport 2

-      arbejder i forbindelse med fortidsminder    - godkendt i Byggeudvalg             73.556 kr.

-      arkæologiske undersøgelser                      - godkendt i Byggeudvalg           573.938 kr.

-      store sten                                             - godkendt i Byggeudvalg           621.250 kr.

-      terrænarbejder                                      - godkendt i Byggeudvalg             77.000 kr.

-      etablering af 1. sal                                  - godkendt i Byggeudvalg         2.537.500 kr.

-      indretning af 1. sal                                  - godkendt i Byggeudvalg         1.037.500 kr.

Statusrapport 3

-      ekstra fundering – forlig                          - godkendt i Byggeudvalg         2.000.000 kr.

-      ændret placering af el-målere                   - godkendt i Byggeudvalg           310.403 kr.

-      trækrør og interimvandledning                  - godkendt i Byggeudvalg             79.890 kr.

-      tilbageføring af jord ved ringvejen             - godkendt i Byggeudvalg             73.438 kr.

Statusrapport 4

-      pumpning af vand                                   - godkendt i Byggeudvalg             38.700 kr.

-      vandmålere for individuel måling – forbrug  - godkendt i Byggeudvalg           146.250 kr.

Statusrapport 5

-      intet

Statusrapport 6

-      regnvand skal ledes bort                          - godkendt i Byggeudvalg           670.000 kr.

-      indeksregulering                                     - godkendt i Byggeudvalg         1.643.700 kr.

 

Der er en række mindreforbrug i forhold til budgettet:

-      tilslutningsafgifter                                   - godkendt i Byggeudvalg         - 750.000 kr.

-      byggelånsrenter                                     - godkendt i Byggeudvalg       - 2.031.000 kr.

-      andre mindre emner administrative m.m.   - godkendt i Byggeudvalg       - 1.000.000 kr.

 

Derudover disponeret midler (ikke anvist):

-      arkæologi                                              - godkendt i Byggeudvalg           156.250 kr.

-      afledning af regnvand                             - godkendt i Byggeudvalg         1.337.500 kr.

-      flytning af jord ved ringvejen                   - godkendt i Byggeudvalg           143.750 kr.

-      dræning af skråning                                - godkendt i Byggeudvalg           130.000 kr.          

Det samlede merforbrug:                                                                                          5.200.000 kr.

 

Som det fremgår af de oplistede udgifter spiller indretningen af 1. salen en forholdsvis stor rolle for merforbruget, men godkendelsen lå på et tidspunkt i byggeriet, hvor de store omkostninger på store sten og grundens bæredygtighed eller mangel på samme ikke var kendt og forudsat. Udgifterne og afvandingsproblematikken til jordforholdene herunder forholdet til lokalplanen, store sten og jordens bæredygtighed holdt ikke stik og har samlet set givet store omkostninger for gennemførelsen af byggeriet (5.500.000 kr.). I forbindelse med jordens bæredygtighed stillede B. Nygaard Sørensen et krav om dækning af merudgifter på 3.795.000 kr. inkl. moms. Den daværende kommunaldirektør indgik et forlig på 2.000.000 kr. Der blev i den forbindelse ikke givet en tillægsbevilling.

Til gengæld har omkostningerne til byggelånsrenter i perioden, hvor byggeriet er gennemført været lav og derved lavere end budgetteret.

Det er meldt tidligt ud i byggeperioden, at der vil komme et merforbrug på byggeriet og at det sandsynligvis lå i størrelsesordenen på ca. 4 mio. kr. som nu inkl. moms er vokset til 5.2 mio. kr., da kommunen ikke kan afløfte momsen til ekstraomkostningerne til boligdelen.                                                                          

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet

27.35.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

3

 

Socialudvalget

02-05-2013

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller   

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oplæg til fremtidig brug af Nylars Plejecenter samt Plejehjemmet Toftegården forelægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget  

a)    at Nylars Plejecenter omdannes til 18 boliger og 2 observationspladser for nuværende målgruppe/beboere på Plejecenter Slottets afdeling B2 dvs. gerontopsykiatriske borgere

b)    at antallet af korttidspladser på Sønderbo reduceres tilsvarende og det samlede antal korttidspladser fastholdes

c)    at behovet for ombygning af Nylars Plejecenter afdækkes og anlægsudgiften rejses som en anlægssag

d)    at behovet for nybyggeri på Plejehjemmet Toftegården afventer ibrugtagningen af etape 2 på Snorrebakken og den generelle efterspørgsel efter plejeboliger

e)    ved godkendelse af punkterne a – d sendes sagen i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg og brugerbestyrelser

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

a) - d) Godkendt, dog således at stillingtagen til Toftegården afventer.

Sagen sendes til høring som anført i e).

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget 

·         at punkterne a) – d) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 2. maj marts 2013:

a) + b) + c) + d) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2013, at tage stilling til den fremtidige brug af Nylars Plejecenter samt Plejehjemmet Toftegården.

 

·         Nylars Plejecenter blev med Kommunalbestyrelsens beslutning om ændring af plejeboligstrukturen i 2008 besluttet lukket begrundet, som følge af det relativt lave antal pladser (17), og det deraf forventede effektiviseringspotentiale ved opførelse af større enheder. Nylars Plejecenter er ombygget efter ABL i 2003 og der er fortsat en gæld på ca. 18 mio. kr., som vil skulle indfris hvis bygningen skal sælges. Der er forslag fra ældreområdet om, at flytte gerontopsykiatriske borgere til Nylars Plejecenter. Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til den fremtidige brug af Nylars Plejecenter.

·         Plejehjemmet Toftegården består af 41 utidssvarende 1 rumsboliger med dårlige fælles- og servicefaciliteter. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de kommunale plejeboligenheder som min. skal kunne rumme 40 2 rumsboliger og leve-bomiljø. Kommunalbestyrelsen har i 2011 besluttet, at udsætte den endelige beslutning om Plejehjemmet Toftegårdens fremtid. Der er ikke plads til at udvide antallet af boliger på matriklen. Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til Plejehjemmet Toftegårdens fremtid herunder evt. alternativ for det nuværende plejehjem.

 

Nedenstående tabel giver en oversigt over gennemførte og planlagte ændringer i plejeboligstrukturen siden 2011. Oversigten viser, at antallet af plejeboliger – siden lukning af Sandvig og Østermarie Plejehjem i 2010 - har varieret fra 425 boliger inkl. korttidspladser til aktuelt 458 boliger inkl. korttidspladser.

 

Den tidligere beslutning om lukning af Nylars Plejecenter i forbindelse med ibrugtagning af Snorrebakken etape 2 reducerer primo 2014 det samlede antal plejeboliger til 440 inkl. korttidspladser.   

 

Oversigt over gennemførte og planlagte ændringer i plejeboligstrukturen siden 2011

 

-      farvede celler markerer ændringer i boligstrukturen

 

Primo 2011

Nov. 2011

Jan. 2012

Aug. 2012

Jan. 2013

Primo 2014

Alternativ Primo 2014

 

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser 

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Sønderbo

50

16

50

16

50

22

32

31

34

33

35

34

33

32

Lunden

84

 

84

 

84

 

84

 

84

 

82

 

82

 

Klippebo

40

 

40

 

40

 

40

 

40

 

40

 

40

 

Slottet i alt

45

1

45

1

45

1

45

1

44

1

0

 

0

 

Heraf B2

 

 

 

 

 

 

 

 

23

1

0

0

0

0

Heraf B3

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Plejecenter Aabo

44

 

54

 

54

 

54

 

54

 

54

 

54

 

Nørremøllecenteret

58

4

58

4

75

4

75

0

75

 

75

 

75

 

Snorrebakken Rønne

0

 

0

 

0

 

60

 

60

 

120

 

120

 

Toftegården

41

6

41

6

41

6

35

0

34

 

34

 

34

 

Nylars           

18

2

18

2

18

2

16

0

17

 

0

 

20

2

Aarsdale Plejecenter 

17

1

17

1

17

1

16

0

16

 

0

 

0

 

Svaneke Plejecenter

12

2

12

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Klemensker

16

 

16

 

16

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Sandvig

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Østermarie

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Nyt plejebyggeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

425

32

435

32

440

36

457

32

458

34

440

34

458

34

 

 

Forslag vedrørende Nylars Plejecenter

Ældreområdet fremsendte i forbindelse med budget 2013 forslag til fremtidig brug af Nylars Plejecenter, således at Nylars Plejecenter omdannes til 18 boliger og 2 observationspladser for den nuværende målgruppe/beboere på Plejecenter Slottets afdeling B2 dvs. gerontopsykiatriske borgere. Med forslaget holdes det samlede antal plejeboliger på nuværende niveau. Desuden vurderes det, såvel fagligt som økonomisk hensigtsmæssigt at samle målgruppen i en mindre bo-enhed.

Således vurderes de fysiske rammer på Plejecenter Nylars at kunne tilgodese målgruppens behov og fungere i forhold til målgruppen/beboerne på B2.  Endvidere kan målgruppen/beboerne på B2 have en adfærd, der vanskeliggør en tålelig tilværelse i en almindelig større plejeboligenhed og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at Plejecenter Nylars bliver en ”skærmet afdeling”.

Da der kun er et begrænset effektiviseringspotentiale for denne målgruppe i relation til bo-enhedens størrelse er forslaget ligeledes økonomisk hensigtsmæssigt. Målgruppen kræver en højere normering, der er uafhængig af enhedens størrelse.

 

Det er tidligere besluttet på sigt, at samle alle korttidspladser på Sønderbo. På Plejecenter Slottets B2 er der fortsat én korttidsplads – en såkaldt observationsplads. Det vurderes hensigtsmæssigt, at observationspladser til gerontopsykiatriske borgere m.fl. fortsat ligger i tilknytning til bo-enheden, der er rettet mod målgruppen. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med flytning af B2 til Plejecenter Nylars også etableres 2 observationspladser. Antallet af korttidspladser på Sønderbo reduceres tilsvarende og det samlede antal korttidspladser fastholdes. Etablering af 2 observationspladser vil ved ombygning kunne etableres i det nuværende dagscenters lokaler.

 

Forslag vedrørende Plejehjemmet Toftegården

Det foreslås, at behovet for nybyggeri på Plejehjemmet Toftegården afventer ibrugtagningen af etape 2 på Snorrebakken og den generelle efterspørgsel efter plejeboliger.

Plejehjemmet Toftegården består aktuelt af 34 utidssvarende 1 rumsboliger, men med nyindrettede fællesrum.  Som led i Socialudvalgets ønske om at fremme mulighederne for leve- og bomiljøer godkendte Kommunalbestyrelsen i august 2012 en anlægsbevilling til etablering af fællesrum på Plejehjemmet Toftegården. Plejehjemmet fremstod inden ombygningen kun med sparsomme fællesarealer, men fik med anlægsbevillingen etableret og møbleret 2 fællesrum. Formålet med etablering af fællesrummene var, at skabe bedre mulighed for at give nærvær og fællesskab for de beboere på plejehjemmet, der ønsker og har behov for dette. Fællesrummene har forbedret beboernes mulighed væsentligt for nærvær og fællesskab.

 

·         En vurdering af Toftegårdens fremtid skal ses i sammenhæng med det fremtidige behov forplejeboliger. 

·          

·         I Socialudvalgets opfølgning på ældreanalysen i september 2011 peges på, at:

”Hvor Ældreanalysen i 2008 anbefalede at fastholde det daværende antal plejecenterboliger på omkring 475 har udviklingen efterfølgende vist et faldende behov for plejeboliger”

 

Det fremgår af ovenstående oversigt over gennemførte og planlagte ændringer, at antallet af plejeboliger, som led i omlægningen af boligstrukturen midlertidigt, har været reduceret til 425 boliger. Endvidere blev Kvalitetsstandarden for visitering til plejeboliger på ældreområdet revideret i forbindelse med budget 2013. Den reviderede standard udvider målgruppen og åbner op for, at hvor det er af afgørende betydning for borgerens mentale trivsel, at der er personale i nærheden, kan der visiteres til en plejebolig. Men trods reduktionen i antallet af plejeboliger og ændring i kvalitetsstandard har kommunen i hele perioden opfyldt ventelistegarantien.

Dette skyldes bl.a. at langt de fleste borgere har gode boligforhold, som er medvirkende til at de ældre ønsker at bo i deres eget hjem, så længe det overhovedet er muligt. Derudover køber eller lejer mange ældre en velegnet bolig i ét plan - eller anvises en velegnet ældrebolig. Boliger som er velindrettede, og hvor de ældre kan forblive til behovet for en plejecenterbolig eventuelt opstår eller bliver påkrævet.

 

Det fremtidige behov for plejeboliger er således behæftet med betydelig usikkerhed på grund af modsatrettede udviklingstendenser. Et stigende antal ældre over 85 år - de først kommende år dog kun svagt jf. nedenstående figur - hvilket umiddelbart peger i retning af et stigende behov for plejeboliger. Men samtidig ses en faldende tendens i søgningen mod plejeboliger.

 

 

Det anbefales derfor, at afvente udviklingen, herunder bl.a. ibrugtagning af etape 2 og lade Toftegården – kommunens sidste plejehjem - fungere som buffer de kommende år inden der træffes endelig beslutning om opførelse af et nyt plejecenter. Som plejehjem kan antallet af boliger på Toftegården reduceres, hvis der ses en stigning i antallet af ledige plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af 2 observationspladser i det nuværende dagscenters lokaler vil kræve bygningsmæssige ændringer. Det foreslås, at der igangsættes en afdækning af behovet for ombygning af Nylars Plejecenter og den deraf afledte anlægsudgift fremsendes med henblik på, at der efterfølgende rejses en anlægssag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse til mødet den 2. maj 2013

Ældrerådet, Handicaprådet og berørte virksomheders Med-udvalg og brugerbestyrelser (Bornholms Plejehjem og -centre, Plejecenter Snorrebakken, DeViKa samt Borger og Sundhed)

har haft  forslag vedr. tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet i høring. 

Ældrerådet har i sit møde den 16. april 2013 drøftet Socialudvalgets dagordenspunkt om ”Tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet” og har følgende høringssvar: Ældrerådet kan tilslutte sig udvalgets indstilling vedr. Nylars Plejecenter og Plejehjemmet Toftegården. Ældrerådet afventer nærmere uddybning af Sønderbos arbejdsopgaver fremover.


Handicaprådet har på sit møde d. 16. april 2013 taget høringssagen til efterretning.

 

MED-udvalget på Plejecenter Snorrebakken finder, at det er en god idé, at B2 flytter til Nylars Plejecenter, idet det vil give beborene på B2 bedre mulighed for at leve det liv de ønsker, uden at det er til gene for andre svage ældre. Beboer- og Familierådet tilslutter sig ovenstående kommentarer. Se det fulde høringssvar i bilag.

 

MED-udvalget i Borger og Sundhed har ingen bemærkninger.

 

MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og -centre kan tilslutte sig forslaget.  Endvidere har personalet på B2 givet høringssvar og peger bl.a. på behovet for en bus til transport af beboere til diverse aktiviteter i Rønne, idet ikke alle beboere vil være i stand til at benytte offentlig transport. Forslaget har endvidere været drøftet på et informationsmøde for beboerne på B2, hvor få pårørende også deltog om evt. kommende flytning til Nylars. Beboerne ser gode muligheder for et godt liv i Nylars og udtrykker bl.a. ønske om at kunne deltage aktivt i tilberedelsen af mad. Også beboerne udtrykker behov for en bus tilknyttet huset, i det de ellers vil føle sig ekskluderet til et sted ”ude på landet”. Se det fulde høringssvar i bilag.

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2013

1.
Indkomne høringssvar (DOCX)

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

2.
Vurdering af mulighed for omdannelse af Nylars til boliger til nuværende B2's beboere/målgruppe med tilknyttet observati (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Politik for de specialiserede sociale indsatser, høringssvar

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter                           

Resumé

Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har i november 2012 og februar 2013 behandlet udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser. Udkastet til politik er ledsaget af fire bilag (forord, implementering, overblik og indsatskatalog).

11. april 2013: Kommunalbestyrelsens forslag til politik for de specialiserede indsatser har været i åben høring, og der er modtaget 20 høringssvar

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til udvalget

at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at politik for de specialiserede sociale indsatser godkendes uden ændringer, og at forslag fra høringssvarene inddrages, når politikken skal udmøntes.

 

Socialudvalget den 4. februar 2013:

Politikken anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale.

Bilag 3: Overskriften ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013:
Anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale. Bilag 3: overskriften ændres til "eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2013:

Anbefales.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. februar 2013:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013:

Godkendt at politikken sendes i høring og at bilagene medsendes som baggrundsmateriale samt at bilag 3's overskrift ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

 

 


Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 29. april 2013:

Anbefales.

 

Socialudvalget den 2. maj 2013:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget den 15. maj 2013:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

 

·         udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·         være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

 

Politikken præciserer kommunalbestyrelsens ambition for levering af indsatser over for borgere med specialiserede sociale behov. Udmøntningen af politikken er en væsentlig del af udmøntningen af Bornholms Udviklingsplan gennem de årlige handleplaner og øvrige beslutningsprocesser.

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for en række cases og politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet blev der udarbejdet et 1. udkast til ’Politik for de specialiserede sociale indsatser’.

Udkastet blev behandlet i løbet af uge 45, 2012 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger er blevet indarbejdet i dette 2. udkast. Udkastet behandles af de fire udvalg i uge 6, 2013 med indstilling til kommunalbestyrelsen om at sende udkastet i åben høring i marts 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i april 2013.

Politikken er ledsaget af fire bilag: et forord der redegør for den overordnede politiske ambition, og tre bilag der præciserer det videre arbejde med at gøre politikken til virkelighed, herunder roller, ansvar, sammenhænge og konkrete handlinger. 

Økonomiske konsekvenser

I sig selv er der ikke nogen økonomiske konsekvenser ved at godkende politikken. I forbindelse med udmøntningen kan der være initiativer, der både indeholder udgifter og besparelser. Der vil særskilt skulle tages stilling til disse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

11. april 2013: Kommunalbestyrelsens forslag til politik for de specialiserede sociale indsatser har været i åben høring i perioden 1. marts til 7. april 2013. Administrationen har modtaget høringssvar fra i alt 19 virksomheder, bestyrelser, råd og organisationer.

I høringssvarene udtrykkes en generel tilfredshed med politikken og de valgte fokuspunkter: ”borgeren i centrum”, ”helhedstænkning” og ”samarbejde”. Også de ledsagende bilag får positive ord med på vejen, idet de er med til at beskrive, hvordan politikken tænkes implementeret i organisationen, og hvilke roller og ansvar de enkelte aktører har i den forbindelse.

I mange høringssvar ses der frem til, at politikken bliver implementeret i organisationen, og til det kommende samarbejde mellem aktørerne. Fra fleres side gives der desuden udtryk for en positiv forventning om at blive inddraget aktivt i implementeringsprocessen.

I nogle svar udtrykkes en vis bekymring for, om det nu også bliver muligt at afsætte de nødvendige ressourcer til politikkens udmøntning.

Endelig indeholder flere af svarene konkrete forslag til elementer, der vil kunne indgå i implementeringsprocessen.

De indkomne svar giver ikke anledning til at ændre i formuleringen af politikken for de specialiserede sociale indsatser. De mange konstruktive forslag i høringssvarene vil derimod kunne indgå i udmøntningen af politikken, herunder i tilrettelæggelsen af den samlede implementeringsproces.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. maj 2013

1.
Bilag 1 - Høringssvar (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Finansiering af skolekoncerter

17.04.03Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det skal besluttes hvordan skolekoncerterne på øens folke- og privatskoler kan finansieres.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn– og Skole indstiller, at

 

a.      det budgetterede beløb på 104.276 kr. til skolekoncertkoordinatorfunktionen omplaceres fra politikområde 15, kultur til sekretariatspuljen for politikområde 02, Undervisning, fællesudgifter folkeskolen

b.      det resterende beløb på 145.561 kr./ år til gennemførelse af skolekoncerterne finansieres af sekretariatspuljen for konto 02, undervisning, fællesudgifter folkeskolen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Børne- og Skoleudvalget indstiller litra a og b til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Udsat.

Sagsfremstilling

Før 1. januar 2012 var skolekoncertordningen helt og holdet finansieret af Fritid og Kultur. I skoleåret 2012/13 har folke- og pivatskolerne bidraget med 98.000 kr. efter at dette beløb blev sparet på budgettet for politikområde 15, kultur i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012.

 

Der er indgået en aftale for skoleårene 2012/13, 2013/14 og 20l4/15. Aftalen er indgået mellem Fritid- og Kultur og organisationen Levende Musik i Skolen. Det fremgår af aftalen, at der i løbet af aftaleårene gennemføres 36 koncerter fordelt på i alt 16 kommunale- og private skoler og afdelinger. Kommunen er forpligtet til at udpege en kontaktperson.

 

 

Kommunens skoler har på grund af den stramme økonomi bedt om, at aftalen opsiges så skolerne kan blive frigjort fra aftalen. Aftalen kan imidlertid først opsiges, når den nuværende 3-årige aftale udløber ved udgangen af skoleåret 2014/15.

 

Derfor foreslås det, at administration og finansiering af skolekoncerterne samles i Børne- og Skolesekretariatet fra den 1. august 2013

Økonomiske konsekvenser

I skoleåret 2012/13 betales 160.837 kr. for koncerterne. Beløbet er elevtalsafhængigt. Hvis elevtallet ikke ændres er beløbet uændret de to sidste år i kontraktperioden. Hertil kommer udgifterne på 89.000 kr./år til skolekoncertkoordinatoren. Udgiften pr. år er derfor 249.837 kr. med forbehold for ændringer i elevtallet.

 

Der er budgetteret med 104.276 kr. til skolekoordinatorfunktionen på politikområde 15, Kultur. I 2012 betalte de kommunale og private skoler tilsammen 98.000 kr. for skolekoncerterne. Restbeløbet på 47.561 kr. er hidtil afholdt af Fritid og Kultur.

 

Konsekvensen af forslaget om at samle administration og finansiering af skolekoncerterne i Børne- og Skolesekretariatet er, at udgifterne øges med 249.837 kr. i Børne og Skolesekretariatet, men reduceres med 98.000 kr. på skolerne og med 151.837 kr. på politikområde 15, kultur.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Driftsbesparelse 2013 - Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

29-04-2013

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

16

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Rønne Svømmehal har ved skrivelse af 27. februar 2013 anmodet om at budgetbesparelsen på 762.000 i 2013 og 2014 annulleres på baggrund af, at projekt ”Nyt liv i Rønne Svømmehal” ikke igangsættes.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid- og Kultur indstiller:

·         At budgetbesparelsen for 2013 annulleres.

·         At besparelsen i budget 2014 indgår i den almindelige budgetproces for 2014.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013:

a) Udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at der tilbageføres 600.000 kr. i 2013.

b) Anbefales

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 30. august 2012 at udskrive en arkitektkonkurrence i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden med titlen ”Nyt liv i Rønne Svømmehal”.

I budget 2013 og 2014 blev der indarbejdet en besparelse på driften af Rønne Svømmehal på 762.500 kr. hvert år i relation til, at svømmehallen forventedes lukket i perioden september 2013 til august 2014.

4. april 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at afslutte projektet uden realisering, hvorfor Rønne Svømmehal ikke vil blive lukket i ovennævnte periode. Forudsætningen for budgetbesparelsen er derfor ikke længere til stede.

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen på 762.500 i budget 2013 er en del af budgetforliget for 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Forslag til klimatilpasningsplan - vand  

01.02.15P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Regeringen og KL indgik i 2012 en aftale, der forpligter alle kommuner til at udarbejde et forslag til en klimatilpasningsplan i 2013. Lovgivningen på området er endeligt vedtaget i marts 2013 og der foreligger nu et planforslag til Klimatilpasning - vand for Bornholm. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at det foreliggende planforslag, Klimatilpasning vand, sendes i offentlig høring i 8 uger.  

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

I foråret 2012 igangsatte Business Center Bornholm og kommunen en proces med henblik på at afdække udfordringerne på Bornholm relateret til klimaforandringer. Konferencen blev fulgt op i efteråret med et arbejdsmøde, hvor medarbejdere fra Business Center Bornholm, Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Forsyning og Teknik & Miljø drøftede den videre proces og konkretiserede en række tværgående tiltag.

I efteråret bestilte Teknik & Miljø et konsulentfirma til at afdække det aktuelle behov for klimatilpasning på Bornholm ud fra kendte hændelser. Som led i aftalen blev afholdt en workshop. De tværfaglige drøftelser ledte bl.a. til en række konkrete løsningsforslag til afhjælpning af de mest aktuelle udfordringer i en række bornholmske byer.

Ultimo 2012 blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af relevante aktører fra Bornholms Forsyning, Beredskabet, Business Center Bornholm, og en række afdelinger i Teknik & Miljø. Gruppen har givet input til dette dokument ud fra egen nuværende rolle, og drøftet fremtidige samarbejdspotentialer i forbindelse med afhjælpning. Arbejdet pågik parallelt med den endelige vedtagelse af statens vejledninger og relevante lovændringer.

Det foreliggende dokument er første trin i udarbejdelsen af mål, retningslinjer og rammer for klimatilpasning vand. Disse vil blive formuleret og indarbejdet i forslag til kommuneplan 2013, der ventes at foreligge til efteråret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
Bilag A) skema over registrerede hændelser (PDF)

2.
Bilag B) Geografisk kort over registrerede hændelser (PDF)

3.
Bilag C) Havvandsstigninger (PDF)

4.
Bilag D) Beskrivelse af Bluespotkort (PDF)

5.
9.1 Betydningen af klimaændringer for RH (PDF)

6.
Forslag til Klimatilpasning - vand (PDF)

7.
9.2 Klimatilpasning på Bornholm - kortlægning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Fjernvarmeprojekt for Gudhjem og Melsted  

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

4

 

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted til kommunens godkendelse. Projektforslaget har været i høring. Høringen har medført ændringer i nogle af beregningerne i projektforslaget. Overordnet medfører høringen dog ikke ændringer i projektforslagets udformning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller

at projektforslaget godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Udsat

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Projektforslaget har været i høring i 8 uger hos Østkraft, RVV, Nexø Halmvarmeværk og Vestbornholms varmeforsyning. Der er indkommet ét høringssvar fra Østkraft.

 

Høringssvaret er blevet gennemgået. I nedenstående sagsfremstilling er de 2 væsentligste problemstillinger i høringsvaret besvaret. For de øvrige svar henvises til bilag 1. Østkrafts høringssvar er vedlagt i bilag 2.

 

De 2 punkter er følgende:

 

1: Østkraft udtrykker at projektforslaget anvender et for højt antaget varmeforbrug hos forbrugerne og et for lavt ledningstab i fjernvarmenettet. De vurderer at projektet ikke vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt, hvis disse værdier justeres.

 

2: Østkraft mener at projektforslaget bør gennemregnes af en uvildig part.

 

I forbindelse med behandlingen af høringssvarene til varmeplanen er de samme spørgsmål om varmeforbrug og varmetab rejst. Svarene i denne sagsfremstilling vil derfor være de samme som for varmeplanen.

 

Uvildig vurdering

Teknik & Miljø har bedt Energitjenesten Bornholm, som uvildig part, om at give et bud på varmebehov i et standardhus. Energitjenesten bruger et standardhus på 130 m2 og energiforbrug på 18,2 MWh, svarende til 140 kWh/m2. Det kan til sammenligning bemærkes at gamle huse, som ikke er energirenoveret typisk er energimærket F. Her vurderes energiforbruget at være 240 kWh/m2.

I varmeplanen er standardhuset sat til 125 m2 og energiforbruget er sat til 15,5 MWh svarende til 124 kWh/m2. Vurderingen af varmebehovet må derfor vurderes at være konservativt sat. Der er således ikke belæg for at mene at varmeforbruget er sat for højt.

 

Ledningstab

I forbindelse med varmeplanen er der foretaget nye beregninger af ledningstab. Varmetabet i ledningerne er derfor ændret fra 12 % til 16 % ved en 75 % tilslutning og fra 10 % til 14 % ved en 90 % tilslutning.

 

Samfundsøkonomiske beregninger

Det er i forbindelse med ændringerne i varmeplanen foretaget en genberegning af alle de økonomiske beregninger herunder de samfundsøkonomiske.

Beregninger for Gudhjem er vist i bilag 3 og bilag 4.  

 

Projektet viser et samfundsøkonomisk overskud i nuværdi over 20 år på 21 mio. kr. for fjernvarme. Tilsvarende er værdien 19 mio. kr. for varmepumper baseret på en løsning med luft til vand.

 

Ligeledes viser brugerøkonomien over 20 år i nuværdi et overskud på 85 mio. kr. Den tilsvarende værdi for varmepumpe løsningen er 41 mio. Kr.

 

Det Ø-økonomiske overskud over 20 år i nuværdi er 58 mio. kr. Den tilsvarende værdi for varmepumpe løsningen er 25 mio. kr.

 

Der er derfor Teknik & Miljøs vurdering at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at der ikke er grundlag for brug af yderligere eksterne konsulenter udover Energitjenesten Bornholm. 

 

Der er i øvrigt ikke ændret i projektforslagets udformning under høringsfasen. Der er derfor ikke grundlag for at fremsende et revideret projektforslag til ekstern vurdering hos Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tidligere dagsorden kan ses af bilag.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2013

1.
Svar på høringssvar (DOC)

2.
Tidligere dagsordenspunkt til TMU (DOC)

3.
Østkrafts høringssvar (PDF)

4.
Beregning 75 % (PDF)

5.
Beregning 90 % (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Parkeringslicenser i Gudhjem

05.09.02P08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Arbejdsgruppen for Trafikafvikling i Gudhjem og Melsted har ønsket, at der arbejdes med løsninger i forhold til parkeringsproblematikken, specielt i Gudhjem om sommeren. Arbejdsgruppen har i den forbindelse ansøgt kommunen om, at indføre parkeringslicenser i Gudhjem for at imødekomme beboernes parkeringsbehov.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a) at der gennemføres et forsøg gældende i 2 år med parkeringslicenser i Gudhjem,

b)    at forsøget omfatter parkering på 2 timers parkering og på betalingsparkeringen i Gudhjem by - se bilag P-licens zone,

c)    at betalingsperioden ændres til tidsrummet kl. 09 – 18,

d)    at parkeringslicenserne kan erhverves mod en betaling på 700 kr. pr. licens.

e)    at vilkår for erhvervelse af parkeringslicens er som foreslået af vejmyndighed se bilag,

f)    at tilbuddet om fri parkering på betalingsparkeringen til de seks ejendomme ophører ved denne beslutning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales, idet at parkeringslicenser kan erhverves for 700 kr. pr. licens pr. år.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø, vejmyndighed deltager i arbejdsgruppen for Trafikafvikling i Gudhjem og Melsted. Dialogen i arbejdsgruppen tager udgangspunkt i den specielle trafikale situation som Gudhjem og beboerne er i om sommeren. Byen med de geografiske udfordringer, de store højdeforskelle, det store udsving i antallet af bilister over året, kapaciteten på veje og parkeringsplader generelt. Arbejdsgruppen er bredt sammensat med repræsentation fra borgerforening, erhvervsliv og andre foreninger med specielle formål.

 

Arbejdsgruppen for trafikalafvikling i Gudhjem og Melsted, drøfter forslag fra de lokale foreninger og evaluerer på gennemførte tiltag.

 

Foreningerne i Gudhjem og Melsted har samlet ønsket, at der tages initiativ til, at få løst parkeringsproblematikken for specielt borgere uden mulighed for, at kunne parkere på egen grund.

 

Forslaget fra de lokale foreninger går ud på, at der indføres parkeringslicenser for beboere i Gudhjem. Parkeringslicensen skal give beboere ret til, at erhverve en parkeringslicens som giver mulighed for, at parkere uden tidsbegrænsning på offentlige p-pladser, hvor der i dag er tidsbegrænset parkering, og på betalingsparkeringen (se bilag med p-licens zone, og bilag med ansøgningen om parkeringslicenser, fra foreningerne i Gudhjem).

 

Vejmyndighed har drøftet spørgsmålet med Bornholms Politi som har givet det nødvendige samtykke til, at der kan gennemføres en forsøgsordning på 2 år. Lovgrundlaget for indførsel af parkeringslicenser er efter vejlovens §§107 stk. 2 og færdselslovens 92 stk. 1 nr 1.

 

I Gudhjem er der i perioden fra 1. juni til 31. august færdselsreguleret med ensretning af overordnede veje og veje af større betydning. Der er i perioden ligeledes betalingsparkering på én af de offentlige parkeringspladser. Alle færdselsregulerende tiltag er indført for, at trafikafvikle Gudhjem på den mest hensigtsmæssige måde i sommerperioden.

 

Betalingsparkeringen er indført af daværende Allinge-Gudhjem Kommune for, at sikre den fornødne cirkulation og medvirke til en mere optimal kapacitetsudnyttelse af parkerings-pladsen. Betalingsparkeringen bidrager med et overskud på ca. 400.000 kr. til parkeringsordningen i Kommunen, svarende til ca. 6.000 kr. pr. p-plads.

 

I forbindelse med indførslen af betalingsparkeringen blev der fra kommunens side tildelt parkeringstilladelse til seks ejendomme i nærhed af parkeringspladsen. Alle ejendomme har særlige udfordringer for parkering på egen grund. De seks ejendomme fik muligheden for, at parkere på parkeringspladsen uden betaling. Der blev ikke ved indførslen mulighed for at erhverve parkeringslicenser. Ordningen for de seks ejendomme bør ophøre, hvis der indføres mulighed for at erhverve en parkeringslicens. 

 

Der er et varierende prisniveau for parkeringslicenser til beboere i kommuner rundt i landet. Prisniveauet spænder fra 175 kr. til ca. 1.000 kr. Omkostningerne til parkeringslicenser bør afspejle, de administrative omkostninger til forsøget, herunder sagsbehandlingen mv., hvorfor det anbefalede prisniveau foreslået fra foreningerne på 300 – 500 kr. formentlig ikke vil dække udgifterne til ordningen. Foreningerne forventer at ca. 20 beboere vil benytte sig af parkeringslicens ordningen. Udgiftsniveauet for gennemførsel af ordningen skønnes fra Teknik & Miljøs side, at udgøre ca. 700 kr. pr. licens. Indtægten skal dække omkostningerne til opsætningen og sagsbehandlingen af parkeringslicenser, udstedelse af licenserne og afregningen heraf.

 

Vejmyndighed har udarbejdet et forslag til vilkår for, at kunne erhverve parkeringslicenser - se bilag med vilkår.

 

Der er i dag registreret følgende parkeringspladser i Gudhjem (nedenfor Helligdomsvej) – se bilag med oversigt over p-pladser.

 

·         25 pladser som ikke er tidsbegrænsede

·         19 pladser som er belagt med 2 timers tidsbegrænsning

·         70 pladser som er betalingsparkering

Økonomiske konsekvenser

Ingen – Gennemføres forsøgsordningen med det forventede antal på ca. 20 udstedte parkeringslicenser, og med det udvidede betalings tidsrum vurderes forsøget med parkeringslicenser, at være udgiftsneutralt. En eventuel mindre indtægt på betalingsparkeringen, finansieres i forsøgsårene af vejdrift. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
P-licens zone Gudhjem (PDF)

2.
Vilkår for erhvervelse af parkeringslicens (DOCX)

3.
Ansøgning om parkeringslicenser i Gudhjem (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Anlægsbevilling til afhjælpning af olieforurening og nedrivning af ejendommen Pedersker Hovedgade 23, Aakirkeby

00.30.08S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i Ejendommen i Pedersker Hovedgade 23 ”Karamellen” været konstateret olieforurening på grunden og i bygningen.

Der skal tages stilling til, hvordan man vil håndtere olieforureningen og hvad der skal ske med ejendommen fremover – herunder meddelelse af anlægsbevilling til afhjælpning af olieforurening og nedrivning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

g)    at der gives en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til afhjælpning af olieforurening samt nedrivning af ejendommen Pedersker Hovedgade 23, Aakirkeby

h)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.100.000 kr. finansieret af de likvide midler

i)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø (Facility Management)

j)     at den tomme oprensede grund efterfølgende sættes til salg

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Iværksættes ikke umiddelbart, men indgår i arbejdet omkring budget 2014.

 

Sagsfremstilling

 

Baggrund

Ejendommen ”Karamellen”, Pedersker Hovedgade 23, 3720 Aakirkeby.

Hovedbygningen er oprindeligt bygget som missionshus. Ejendommen er senere erhvervet af Aakirkeby Kommune, som har brugt lokalerne til ungdomsklub, foreninger o. lign.

 

Ejendommen har tidligere (2007) været sat til salg. Salgsarbejdet er efterfølgende sat i bero pga. olielugt i bygningen og olieforurening på grunden. Det er af to forskellige ejendomsmæglere vurderet, at ejendommen ikke kan sælges så længe der er olieforurening i bygningen eller på grunden.

 

I juli 2008 blev den første rapport med indledende forureningsundersøgelser udarbejdet. Rapporten påviste olieforurening på grunden og i bygningen. I 2009 har Teknik & Miljø foretaget supplerende undersøgelser, der i et vist omfang afgrænsede olieforureningen på grunden. Det er nødvendigt at udføre yderligere undersøgelser for at fastlægge forureningens afgrænsning i forhold til nabogrunde.

 

 

Teknisk vurdering

Ejendommen består af en hovedbygning, der er opført år 1900 med en tilbygning, som i alt udgør 179 m2. På ejendommen er der også et mindre udhus, med et bebygget areal på 28 m2.

 

Bevaringsværdien for hovedbygningen er "2" i henhold til kulturmiljøatlasset for Bornholm (Kulturstyrelsen). Bevaringsværdier er i atlasset fastlagt på en karakterskala fra 1 til 9, hvor 1 er den bedste værdi. Bevaringsværdien er en afvejning af forhold som arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand.

Bygningen er ikke er fredet, og kan rives ned.

 

Det er vurderet, at olieforureningen stammer fra olieudslip henholdsvis i fyrrummet (tilbygningen) og fra olietanken (udhuset).

Der er konstateret olieforurening både i og ved hovedbygningen og tilbygning, samt i jorden under og omkring udhuset.

Olieforureningens udbredelse ind mod naboerne er ikke endeligt afgrænset. Derfor er en supplerende undersøgelse nødvendig.

 

Hovedbygningen er nedslidt og trænger til omfattende istandsættelse. De tekniske installationer er ikke funktionsdygtige. Udhuset er nedslidt og har ingen bygningsmæssig værdi.

 

På grund af den dårlige tilstand og olielugt i bygningen, kan bygningen ikke umiddelbart anvendes til ophold for personer. Hvis hovedbygningen og tilbygningen igen skal i drift, skal der bruges et større beløb til afhjælpning af de olierelaterede indeklimaproblemer, istandsættelse og evt. ombygning.

 

Økonomi og Analyse har vurderet, at da omsætteligheden i Pedersker er ringe og fordi ejendommen vil være vanskelig at finansiere, er mulighederne for salg af ejendommen med bygninger ikke gode. Der er dog vist interesse for at købe den tomme, oprensede grund. Skønnet salgspris for den tomme, oprensede grund er ca. 25.000 kr.

I det sydvestlige hjørne af grunden er der en transformerstation. Ved salg af ejendommen/ grunden, skal køberen acceptere transformerstationen.

 

Afhjælpning

Flere alternative løsningsmuligheder på problematikken er vurderet. Der konkluderes, at løsninger, hvor olieforureningen i jorden ikke oprenses eller bygningen bibeholdes, ikke vil være fagligt forsvarlige, med mulig risiko for grundvandet og for menneskers sundhed ved ophold i bygningen.

 

Der anbefales følgende afhjælpning:

Alle bygninger rives ned. Herefter undersøges forureningens omfang og al forurenet jord fjernes og bortskaffes. Terræn retableres.

Nabogrundene skal undersøges nærmere og evt. olieforurening på nabogrunde skal fjernes og nabogrundene retableres.

 

Anlægsomkostninger (nedrivning, undersøgelser, oprensning og retablering) anslås til at udgøre 1.100.000 kr.

Den tomme oprensede grund sættes efterfølgende til salg.

 

Det årlige driftsbudget udgør 3.000 kr. i tomgangsperioden.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til afhjælpning af olieforurening samt nedrivning af ejendommen, idet det foreslås at udgiften hertil finansieres af de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Hans Rømer Skolen, afdeling Mosaik

82.09.05G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK Ejendomsservice søger om anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering på Hans Rømers Skolen, afdeling Mosaik.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)    at ejendommen Stavsdalvej 30, Østerlars tilsluttes fjernvarmeforsyningen

b)    at der gives en anlægsbevilling på 492.500 kr. til fjernvarmekonvertering på Hans Rømers Skolen, afdeling Mosaik

c)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 492.500 kr. finansieret med 246.250 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 246.250 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

d)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 02 Undervisning (Facility Management)

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Fjernvarmeprojektet i Østerlars by er nu så langt, at Mosaikskolen står foran tilslutning til fjernvarmeforsyningen.

Skolen opvarmedes ind til fornylig med en 300 kw biostoker, der blev monteret på den eksisterende oliekedel fra 1960 tilbage i 2004. Skolen fik da også ny styringsautomatik.

 

 

 

 

Biostokeren og kedel har i det sidste års tid været meget nedslidt og blev forsøgsvis repareret ved årsskiftet. I marts måned gik det galt igen, hvorefter der blev etableret en midlertidig varmeforsyning. I forbindelse med dette blev det konstateret, at det eksisterende varmeanlæg på skolen tabte vand. Ved en efterfølgende normpligtig kontroltrykmåling viste det sig, at skaden var af større karakter end først antaget. En gassporing blev iværksat for at lokalisere bruddet og lækagen er nu stoppet, men bygningsarbejdet er ikke afsluttet.

 

Der er udarbejdet et samlet overslag over arbejder i forbindelse med fjernvarme- konverteringen, samt udbedring af rørbrud i forbindelse med den normpligtige kontrolmåling. Omfanget af fjernvarmekonverteringen bliver således arbejder i fyrrummet med ny vekslerinstallation, ny brugsvandsproduktion og pumper. Reparation af rørbrud samt nedtagning af det eksisterende gamle fyringsanlæg. Der påregnes pt. ikke udført andre energibesparende tiltag på skolen i øvrigt.

 

Overslaget viser en samlet udgift på 425.000 kr. Hertil kommer tilslutningsbidrag samt rådgiver m.m. Der anslås en samlet anlægsudgift på 492.500 kr.

 

Projektet har ikke nogen kortsigtet økonomisk gevinst og kan derfor ikke finansieres af BRKs Interne ESCO projekt.

 

Driften af Bornholms Regionskommunes bygning i Distrikt Midt blev pr. 1. august 2012 overdraget til BRK Ejendomsservice som et led i implementeringen af Facility Management. Administrationen af dette projekt varetages således af BRK Ejendomsservice.

 

Aktiviteten i bygningen kan henføres til Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Overslaget viser en samlet udgift på 425.000 kr. til vekslerinstallation, brugsvandsinstallation, pumper, elarbejde mv. Hertil kommer tilslutningsbidrag samt rådgiver m.m. Der anslås en samlet anlægsudgift på 492.500 kr., som foreslås finansieret med 246.250 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 246.250 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

De årlige driftsudgifter til fjernvarme forventes at blive kr. 330.000, og forventes at kunne holdes indenfor det afsatte budget til opvarmning efter konvertering til fjernvarme.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Anlægsbevillinger til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger

82.07.00Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2013

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17-04-2013

15

 

Kommunalbestyrelsen

25-04-2013

9

 

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger.

 

Med centralisering af bl.a. bygningsvedligeholdelse under BRK Ejendomsservice, er det nu muligt at lave en samlet byggefaglig vurdering på tværs af den kommunale bygningsmasse.

 

I forbindelse med implementering af Facility Management, model i 2007, var det en forudsætning, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje skulle anvendes på bygningsområdet. Denne pulje har tidligere været anvendt til genoprettende renoveringer i kommunens bygninger ifølge de kriterier, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. november 2009.

 

Der indstilles hermed forslag til prioritering af de disponible midler i denne pulje.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)    at de særdeles akutte vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1 godkendes og igangsættes

b)    at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 3.840.000 kr. til vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1, som anført i bilaget

c)    at tillægsbevillingerne på i alt 3.840.000 kr. til vedligeholdelsesopgaver under prioritet 1 finansieres med 2.140.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 1.700.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

d)    at de i bilaget anførte vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 prioriteres politisk og at der tages politisk stilling til hvilke konkrete projekter der skal igangsættes nu og på længere sigt

e)    at der gives anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb til vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 iht. beslutningen under d)

f)    at tillægsbevillingerne til vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2 finansieres af de likvide midler (fratrukket medfinansiering fra kvalitetsfondsmidlerne - se bilag)

g)    at eventuelle mindreforbrug ved anlægsprojekternes afslutning tilbageføres til Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje

h)    at anlægsbevillingerne gives til og administreres af BRK Ejendomsservice under de respektive politikområder (Facility Management)

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 9. april 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2013:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013:

Punkterne a - c og g - h godkendt. Punkterne d - f sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet prioritering og forslag til finansiering.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Prioritet 2 vedligeholdelsesopgaver prioriteres i henhold til de i bilag 2 anførte prioriteringer begyndende med prioritet 1. Projekterne finansieres af BRK Ejendomsservices driftsbudget i det omfang der er disponible midler.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

I 2010 blev der i samarbejde med eksterne rådgivere gennemført bygningssyn på alle kommunale bygninger (345 ejendomme omfattende ca. 1.000 bygninger på i alt ca. 312.000 m²) med henblik på at udarbejde vedligeholdelsesplaner.

I vedligeholdelsesplanerne for 2011 – 2020 er det gennemsnitlige årlige behov for udvendig bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer opgjort til 38 mio. kr. Af vedligeholdelsesplanerne fremgår det, at der er et væsentligt behov for at løfte bygningsmassen således, at den kan understøtte kommunens servicetilbud og aktiviteter med et sundt indeklima og en tæt klimaskærm.

I forbindelse med bygningsoverdragelsen til BRK Ejendomsservice er der p.t. igangsat et arbejde med at ajourføre vedligeholdelsesplanerne. Der er således allerede identificeret flere vedligeholdelsesopgaver, som har en særdeles akut karakter, som anbefales, som prioritet 1.

 

 

 

Vedligeholdelsesprojekterne som er opdelt i prioritet 1 og 2 fremgår af vedlagte bilag.

 

 

Prioritet 1

 

Aktiviteter under prioritet 1 har en særdeles akut karakter, og er blevet udpeget i forhold til følgende kriterier:

 

 

Vedligeholdelsesaktiviteterne under prioritet 1 er beregnet til at udgøre i alt 3.840.000 kr.

 

Behovet for finansiering fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje vedrørende prioritet 1 udgør 2.140.000 kr., idet der kan opnås 50 pct. medfinansiering, svarende til 1.700.000 kr., fra kvalitetsfondsmidlerne til de anførte projekter på skole- og daginstitutionsområdet.

 

 

Prioritet 2

 

Aktiviteter under prioritet 2 er blevet udpeget i forhold til følgende kriterier:

 

·                            Alvorlig risiko for funktionssvigt eller følgeskader

·                            Synergi med Intern ESCO projekt

 

Vedligeholdelsesaktiviteterne under prioritet 2 er beregnet til at udgøre i alt 5.860.000 kr.

 

Der ønskes en politisk prioritering og stillingtagen til hvilke konkrete prioritet-2-projekter der skal igangsættes nu og på længere sigt.

 

Såfremt alle projekter skal igangsættes udgør behovet for finansiering fra de likvide midler vedrørende prioritet 2 4.540.000 kr., idet der kan opnås 50 pct. medfinansiering, svarende til 1.320.000 kr., fra kvalitetsfondsmidlerne til de anførte projekter på skole- og daginstitutionsområdet.

 

Der gøres opmærksom på, at der kan være flere aktiviteter som indebærer en alvorlig risiko for følgeskader. Der vil blive udarbejdet en opgørelse over hele vedligeholdelsesbehovet for alle kommunale bygninger, som er overgået til BRK Ejendomsservice. Et samlet overblik vil give mulighed for, at benytte stordriftsfordel ved at samle flere aktiviteter under samme udbud.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelsesopgaver i kommunens bygninger.

Specifikation af projekterne fremgår af bilaget.

 

Prioritet 1

 

De samlede anlægsudgifter til projekterne, som udgør 3.840.000 kr., foreslås finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje med 2.140.000 kr. og med 1.700.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Det disponible rådighedsbeløb i Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægspulje udgør pt. 2.241.100 kr. før budgetoverførsler fra 2012. Økonomi og Analyse kan endnu ikke oplyse det eksakte overførselsbeløb, idet fristen for virksomhedernes tilbagemeldinger endnu ikke er udløbet.

 

Prioritet 2

 

De samlede anlægsudgifter til projekterne udgør i alt 5.860.00 kr.

Der ønskes en politisk stillingtagen til hvilke projekter der skal meddeles anlægsbevillinger til.

Såfremt der gives anlægsbevillinger til samtlige projekter udgør behovet for finansiering fra de likvide midler 4.540.000 kr., idet 1.320.000 kr. vil kunne finansieres via kvalitetsfondsmidlerne.

 

Derudover skal det tilføjes, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje også er i spil som en finansieringsmulighed i forbindelse med flytningerne i administrationen. En anden finansieringsmulighed er indtægter ved salg af de udfasede bygninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning i mødet den 25. april 2013, skal Teknik- og Miljøudvalget foretage en prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter under prioritet 2.

I bilaget til sagen er der foretaget en administrativ prioritering af projekterne ud fra en faglig vurdering. Projekterne er oplistet i en prioriteret og nummeret rækkefølge.

Endvidere skal Teknik- og Miljøudvalget stille forslag om finansiering.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2013

1.
Prioritet 1 beskrivelse (PDF)

2.
Prioritet 2 beskrivelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse af kommunens boligudlejningsejendomme 2013

82.07.00P20-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-05-2013

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 9. januar 2007, at halvdelen af provenuet ved salg af kommunale boligudlejningsejendomme fremover tilgår en pulje til vedligeholdelse og forbedring af de tilbageblevne kommunale boliger for at bringe vedligeholdelsesstandarden op på et rimeligt niveau.

Der søges om en anlægsbevilling til vedligeholdelse af beboelsesejendomme, finansieret af denne pulje.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

k)    at der gives en anlægsbevilling på 1.097.000 kr. til de i økonomiafsnittet nævnte vedligeholdelsesarbejder.

l)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.097.000 kr. finansieret af den fra 2012 overførte pulje til vedligeholdelse af restboligmassen

m)  at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. maj 2013:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har vurderet behovet for vedligeholdelsesarbejder på kommunens beboelsesejendomme og lavet et overslag på priserne. De nedenfor beskrevne vedligeholdelsestiltag vil søges udført i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Siden Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012 meddelte anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse af boligudlejningsejendommene (2. etape), er der solgt en række ledige kommunale boliger.

Halvdelen af det opnåede provenu ved salg af disse boligudlejningsejendomme er blevet overført til puljen til vedligeholdelse af restboligmassen. Rådighedsbeløbet i denne pulje udgør 1.097.069 kr. efter overførsel fra budget 2012.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.097.000 kr. til vedligeholdelse af beboelsesejendomme, finansieret af denne pulje.

Beløbet vil blive disponeret til følgende vedligeholdelsesarbejder (3. etape) på de respektive ejendomme:

 

Marie Kofoeds Vej 1-5, Rønne                              Nyt tag på udhus. Reparation og kalkning

                                                                      af facade mod have inkl. maling af sokkel

                                                                      og bindingsværk. Reparation og kalkning af

                                                                      udhus og hegnsmur.

Marie Kofoeds Vej 7-11, Rønne                            Reparation af trapper og fuger. 

 

Sdr. Allé / Løkkegade, Rønne                               Reparation og omfugning af skorstene, facader og gavle.

Nørregade 46 A-E, Nexø                                     Reparation og kalkning af facader, maling af sokkel og bindingsværk. Reparation og kalkning af hegnsmur.

Jernbanegade 33, Aakirkeby                                Nye tage på stuehus, sidebygning, mellembygning og karnapper.

Pedersker Hovedgade 46, Pedersker                     Maling af facader, gavle, tandsnit og sokkel.

Aasen 49, Nexø                                                 Reparation og kalkning af gavle og facader. Reparation og maling af sokler. Forlængelse af flisegang ved p-plads. Maling af mur i skel.

Alle boliger i Rønne med fjernvarme                     Nye fjernvarmeunits.

 

Buen 1, Tejn                                                     Nyt tag over tilbygning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Anlægsbevilling til éngangsudgifter ved udfasning af 3 administrationsbygninger

00.30.08P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

24

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Administrationen søger om en anlægsbevilling på 2.041.000 kr. til dækning af udgifter ved flytning af medarbejdere, arkiver, installation af IT og bygningsmæssige ændringer i de administrationsbygninger, hvor medarbejderne samles.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)    at der gives en anlægsbevilling på 2.041.000 kr. til udgifterne ved samling af medarbejderne i færre enheder,

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 2.041.000 kr. finansieret med 213.055 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 1.827.945 kr. fra de likvide midler,

c)    at anlægsbevillingen gives til Økonomi- og Erhvervsudvalget under politikområde 14, fællesadministration.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2013 vedtog kommunalbestyrelsen, at administrationsbygningerne Ravnsgade 5, Aakirkeby, Østre Ringvej 1, Rønne og Nyker Hovedgade 5 udfases som kommunale arbejdspladser. Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning indtil videre.

 

Arbejdet med samling af medarbejderne på de resterende administrationsbygninger er foregået i perioden fra oktober 2012 og forventes afsluttet i løbet af sommeren med undtagelse af Team Vest og Team Nord fra PPR og Bornholms Sundhedspleje. Deres endelige placering forventes at være afklaret inden udgangen af dette år.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 2.041.000 kr. til èngangsudgifter i forbindelse med udfasning af de tre administrationsbygninger.

I forbindelse med beregningen af udgifterne til projektet er der indregnet en skønnet udgift på 150.000 kr. til istandsættelse af lokaler på Østergade 54, Rønne. Denne udgift skal afholdes, når de to nævnte teams kan flytte ind i de lokaler i Østergade 54, som forventes frigivet, når de nye boliger på Stenbanen er klar til indflytning.

Der er også indregnet en skønnet udgift på 300.000 kr. til etablering af flere P-pladser ved Møllevænget 1, Nexø, som der er konstateret et behov for.

Tillægsbevillingen foreslås finansieret med 1.827.945 kr. fra de likvide midler og med det resterende beløb på 213.055 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

De forventede indtægter ved salg af de tre udfasede administrationsbygninger, bl.a. Nyker Hovedgade 5, tilføres kassebeholdningen og kan dermed bidrage til finansiering af ombygningsudgifterne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Udkast til Vækstpartnerskabsaftalen 2013 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum

00.01.00P27-0657

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-04-2013

1

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

25

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Resumé

Regeringens udkast til ”Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum” er nu modtaget. Forhandlingsudspillet videresendes i skriftlig høring, som det blev besluttet ved Vækstforums møde 15. april 2013. Indholdet er i overensstemmelse med den orientering, der blev givet ved seneste Vækstforummøde.

Vækstforums formandskab er inviteret til forhandlingsmøde den 31. maj 2013 med erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen samt ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Vækstforums formandskab bemyndiges til at stå for de videre forhandlinger med erhvervs- og vækstministeren, hvor også tilbagemeldinger fra den skriftlige høring vil indgå.

 

Bornholms Vækstforum, 29. april 2013, pkt. 1:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstministeren har i sit brev til formandskabet oplyst, at regeringen med vækstpartnerskaberne for 2013 særligt vil følge op på arbejdet i regeringens vækstteams og evalueringen af kommunalreformen på området for regional udvikling.

 

Som det fremgik af dagsordenen ved Vækstforummødet 15. april 2013 er dette års Vækstpartnerskabsaftale væsentlig kortere end tidligere aftaler.

I udkastet lægges der op til en række initiativer inden for følgende tre indsatsområder:

1)    Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner mv

2)    Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen

3)    Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination

 

Ad 1) Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner m.v.

Erhvervs- og vækstministeriet har koordineret et begrænset antal anbefalinger fra regeringens vækstplaner og vækstteams m.v. og fordelt dem til de enkelte vækstfora. Bornholm har fået tildelt nedenstående to initiativer:

a)    Bredbånd på Bornholm; Her er gengivet teksten fra Vækstplan DK om, at der afsættes 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm.

b)    Smart Grid; Her refereres til anbefaling nr. 18 fra Vækstteamet for Energi og Klima om et Smart Grid demonstrationsprojekt og opsamlingen af erfaringer fra det igangværende projekt EcoGrid EU-projekt.

 

Der indgår også to tværgående initiativer, som er ens for samtlige vækstfora:

c)    Etablering af et vækstprogram for mindre og mellemstore produktionsvirksomheder, der udbydes via de regionaloe væksthuse. Her tilbydes virksomhederne et indledende ”Væksttjek” og får mulighed for at kunne ansøge om medfinansiering til fx en konkret gennemgang af virksomhedens automatiseringspotentiale.

d)    Øget genanvendelse og ressourceeffektivitet på tværs af regioner og erhvervsområder, hvor der indgår initiativer med

-      Udbredelse af industriel symbiose

-      Fremme af grønne forretningsmodeller

-      Fremme af bæredygtig biomasse

 

Ad 2) Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen

For at styrke aktørernes indbyrdes samarbejde og den virksomhedsrettede indsats lægges der i aftalen op til at sætte fokus på flg. tre forhold:

a)    Implementering af initiativer vedrørende infrastrukturinvesteringer og kvalifikationsbehov og uddannelsesinitiativer for ledige

b)    Øget samarbejde mellem Vækstforum og det regionale beskæftigelsesråd

c)    Styrket koordination og samarbejde om det virksomhedsopsøgende arbejde

 

Ad 3) Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination

Som konkrete initiativer nævnes der under dette indsatsområde

a)    Øget fokus på effekt – gennem fornyet samarbejde om evaluering og effektmåling mellem de regionale vækstfora, Erhvervs- og Vækstministeriet og Danmarks Statistik

b)    Øget hjemtag af forskningsmidler fra EU – gennem en nyoprettet ”EU-DK Support”-funktion, der skal understøtte den danske deltagelse i EU-programmer inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri.

c)    Øget indsats for at koordinere statslige og regionale forsknings- og innovationsprogrammer

d)    Udvikling, professionalisering og internationalisering af de danske klynger

e)    Styrket sammenhæng mellem regionale og lokale erhvervsudviklingsindsatser ved at de regionale vækstfora får sæde i udvælgelseskomiteen for udpegning og godkendelse af lokale aktionsgrupper og deres lokale udviklingsstrategier for programperioden 2014-2020.

 

Den fulde version af udkastet til ”Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum” sammen med brevet fra erhvervs- og vækstministeren.

Økonomiske konsekvenser

Det er som hidtil meldt ud, at Vækstpartnerskabet skal indgås inden for de eksisterende økonomiske og administrative rammer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 29. april 2013

1.
Brev fra erhvervs- og vækstminister (PDF)

2.
Udkast til vækstpartnerskab (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Ansøgning om tilskud til Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri

24.00.00Ø39-0124

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

15-04-2013

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

26

 

Hvem beslutter

Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Business Center Bornholm ansøger om et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på op til 412.875 kr. til etablering af Det Grønne Pakhus – oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri i Bright Park Bornholm. Formålet med projektet er at skabe efterspørgsel efter bæredygtige materialer og løsninger, og dermed arbejde og jobs i bornholmske håndværks- og handels­virksomheder der har uddannet sig til at levere bæredygtige byggeløsninger.

Bright Park Bornholm, Campus Bornholm og LAG Bornholm er partnere i projektet.

Dansk Byggeri og den bornholmske bygge- og anlægsklynge bakker op om projektet.

LAG Bornholm har indstillet projektet til et tilskud på kr. 462.875,00 i NaturErhvervstyrelsen. Fridolf A/S har givet tilsagn om et sponsorat på kr. 50.000 til opbygning af den fysiske udstilling, og 8 deltagende virksomheder bidrager med i alt kr. 50.000.

Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. Larsens Legat søges som supplerende finansiering. Såfremt denne finansiering opnås, nedsættes det ansøgte beløb fra Vækstforum tilsvarende.

Projektperioden er fra 1. maj 2013 til 30. oktober 2014.

På Vækstforums møde den 4. februar ønskede Vækstforum en fornyet beskrivelse, der klarere redegør for driftsgrundlaget, effekterne og for koordineringen med igangværende aktiviteter på området.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum over for Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller ansøgningen til et tilskud fra de Regionale Udviklingsmidler på op til 412.875 kr. på betingelse af

at der opnås finansiering i den angivne størrelsesorden fra NaturErhverv.

 

Tilskuddet vil blive reduceret med op til 200.000 kr. i forhold til den eventuelle medfinansiering, der opnås fra Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. Larsens legat.

 

Bornholms Vækstforum, 15. april 2013, pkt. 9:

Vækstforum besluttede ikke at indstille projektet til tilskud.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Vækstforums beslutning taget til efterretning. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at sagen genoptages til fornyet behandling med udgangspunkt i en bredere kreds af interessenter.

 

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Projektet tager afsæt i Bornholms eksisterende satsning på grønt byggeri og bæredygtig udvikling. Formålet med projekt Det Grønne Pakhus er at øge det lokale kendskab til og brug af bæredygtige byggematerialer og energibesparende løsninger gennem etablering af et showroom og oplevelsescenter på Bright Park Bornholm. Dermed øges efter­spørgslen efter og produktionen af bæredygtige materialer.

Projektet vil også sætte fokus på mulige gevinster for håndværkere, hvor bæredygtige materialer også kan rumme fordele under selve byggeprocessen ved at forbedre det fysiske arbejdsmiljø eller være en kilde til at optimere selve byggeprocessen.

Projektet vil desuden fungere som en forberedelse til at gøre Bornholm til hjemsted for verdens første bæredygtige byggefestival i 2014, The Green Plot (se vedhæftede projektbeskrivelse side 8), der har til formål at gennemføre praktiske eksperimenter med miljørigtige materialer i en større skala.

 

Projektbeskrivelse

Det Grønne Pakhus skal rumme eksempler på bæredygtige byggeløsninger, bl.a. i form af mock-ups, der kræver meget plads. Det er undersøgt hvor det kan placeres på Bornholm. De bedste rammer findes p.t. i Bright Park Bornholm i Nexø. Derfor planlægges pakhuset indrettet i et af de store lagerlokaler ved Bright Park Bornholm. Der opbygges et visuelt attraktivt showroom, som sætter de forskellige materialer i spil på en levende måde. Der benyttes så vidt muligt bæredygtige byggematerialer til at etablere udstillingen med. Udstillingen vil primært være indendørs og have karakter af et oplevelsesrum, hvor besøgende kan tage og føle på de forskellige materialeprøver og læse en kort beskrivelse af dem.

Målgruppen er fagfolk - håndværkere, arkitekter, ingeniører, entreprenører og byggemarkeder - samt borgere og offentlige bygherrer, som kan være med til skabe efterspørgsel efter de grønne materialer. En vigtig målgruppe er studerende, hvor eksempelvis Campus Bornholms grønne håndværker-elever og HTX inviteres indenfor til at bygge mock-ups til udstillingen og udføre livscyklus-beregninger.

Udstillingen er åben mandag til fredag fra 9-16 samt i weekenden for arrangementer.

Der vil blive afholdt 3 branchespecifikke innovationsworkshops, hvor byggebranchen kan se på muligheder for at skabe innovation i byggeprocessen gennem brugen af nye materialer, og for potentielle materialeproducenter eksempelvis fra landbrugs-sektoren, der inviteres til en dialog om mulighederne for samarbejde om levering af lokalt producerede grønne byggematerialer, der f.eks. er dyrket som biomasse på marker eller via skovbrug.

Over projektperioden forventes afholdt 10 arrangementer for borgere, hvor lokale virksom-heder og håndværkere demonstrerer nye byggematerialer.

Endelig har showroom’et klima- og erhvervsturister som målgruppe. Folkeskole- og lejrskole-elever vil også kunne drage nytte af besøg i Det Grønne Pakhus, men der er ikke i dette projekt indtænkt udvikling af besøgstjenestemateriale til denne målgruppe.

Tidsplan

 

AKTIVITET  /   UDFØRELSE

 

2013

2014

maj

jun

juli

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar

apr

maj

jun

juli

aug

sep

okt

nov

 Idé og konceptudvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etablering af partnerskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dialog med materialeproducenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Design og opbygning af udstilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Design af visuel identitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hjemmeside / markedsføring mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Borger events

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Branche event workshops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Produktion af videomontager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fundraising byggefestival

 

 

 

 

Åbning af udstilling ultimo august 2013

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Projektets støtteberettigede udgifter er budgetteret til 975.750 kr., der fordeler sig således:

 

UDGIFTER

%-fordeling

Kr.

Projektledelse og administration

10,5%

102.500

Løn til Bright Park, betjening af udstilling

15,4%

150.000

Konsulentydelser, inkl. informationsmateriale, hjemmeside og markedsføring

 

47,4%

 

462.000

Evaluering (konsulentydelse eller løn)

0,5%

5.000

Rejser, kost og logi (konsulenter)

0,5%

5.000

Rejser, kost og logi (medarbejdere på projektet)

0,5%

5.000

Byggematerialer

5,1%

50.000

Information (inkl. annoncer)

12,4%

121.250

Andet

- fragt af materialer kr. 15.000

- husleje kr. 50.000

6,7%

65.000

Revision

1,0%

10.000

I alt

100%

975.750

 

Projektet søges finansieret således:

 

FINANSIERING

% -fordeling

Kr.

Regionale udviklingsmidler, max.

42

412.875

Anden finansiering (skal specificeres) LAG Bornholm

48

462.875

Fridolf A/S, materialer

5

50.000

Ansøgte fonde:

 Sparekassen Bornholm & Brdr. Larsens Legat

(200.000)*

Deltagerfinansiering, virksomheder

5

50.000

I alt

100

975.750

 

* Der ventes svar på svar fra Sparekassen Bornholms Fond den 23. april og fra Brdr. Larsens Legat i juni 2013.

De deltagende virksomheder skal udover det finansielle bidrag bidrage med i alt 300 mandtimer (værdisat til 150.000 kr.) via deltagelse i borgerevents og innovationsworkshops.

Vurdering og effekter

Bornholms Vækstforum vil arbejde for at opretholde et konkurrencedygtigt marked for leverancer af energiløsninger på et teknisk niveau, der skaber grundlag for eksport. Vækstforum ser derfor et potentiale i at øge antallet af energiløsninger gennem de ”borgerrettede aktiviteter”, således at der opnås større ordretilgang, større opmærksomhed, skærpet konkurrence og dermed fortsat udvikling i industri- og håndværksbranchen og de tilknyttede erhverv. Dette fremgår af Bornholms Vækstforums Energistrategi under industri- og håndværksrettede aktiviteter.

Dette projekt er således et direkte svar på Vækstforums ønske om borgerrettede aktiviteter, der medvirker til at skabe et konkurrencedygtigt marked for bæredygtige løsninger.

 

Det Grønne Pakhus understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde ”Bornholm som grøn test-ø” gennem tiltag, der fremmer energirigtigt- og miljøvenligt byggeri på Bornholm.

 

Projektet understøtter også indsatsområdet ”Bornholm som erhvervs-ø”, fordi en øget efterspørgsel vil bidrage til at styrke og gøre byggebranchen forandringsstærk og dermed forbedre konkurrenceevnen.

 

Det Grønne Pakhus giver mulighed for, at håndværkere, rådgivere og bygherrer kan lade sig inspirere af og bidrage til udstillingen og pakhusets aktiviteter og bruge showroomet til at motivere deres kunder til valg af bæredygtige materialer. Pakhuset understøtter derfor BCB´s projekt ”Grønt byggeri” og projektets indsats inden for energirenoveringer og produkt­udvikling. Der vil være væsentlige synergieffekter både i forhold til udvikling af branchen og i forhold til at skabe større ejerskab og efterspørgsel efter grønne håndværkerløsninger blandt bornholmske borgere.

 

Projektets mål er at bidrage til at motivere og inspirere flere husstande til at energirenovere, til at vælge bæredygtige byggematerialer og i stigende grad at benytte grønne håndværkere til renoveringsopgaver og dermed øge jobskabelsen/fastholde grønne håndværker jobs.

Et andet mål er at bidrage til at øge klima- og erhvervsturismen gennem besøgende gæster til udstillingen.

 

Det er et langsigtet mål, at der i kraft at projektet etableres et samarbejde mellem de deltagende byggevirksomheder, der kan afstedkomme ny forretningsudvikling lokalt på Bornholm inden for bæredygtige materialer, blandt andet gennem etablering af nye handelsvirksomheder og lokale producenter af bæredygtige byggemateriale.

Det er endelig et langsigtet mål, at projektet i en synergieffekt med spin-off delen i Grønt Byggeri projektet og Green Solution house kan åbne op for nye vækstmuligheder gennem systemeksport og præfabrikation af grønne løsninger.

 

Videreførsel af projektet efter endt støtteperiode/drift

 

Ved projektets afslutning er der to forskellige fremtidsscenarier for pakhuset:

 

1.    At der er skabt så stor effekt fra pakhuset, at branchens virksomheder er interesseret i at finansiere en fortsættelse af stedet, eller

 

  1. At efterspørgslen efter bæredygtige materialer er blevet så stor, at de lokale byggemarkeder har hylderne fyldt med bæredygtige produkter, og man derfor ikke ser anledning til at forlænge et særskilt showroom. 

 

Det forventes, at det på kort sigt vil være nødvendigt at branchen selv viderefører initiativet (scenarie 1), hvorfor følgende projektøkonomi for driftsfasen vil være gældende:

 

Årlig leje af lokale og betjening af udstilling Bright Park Bornholm

200.000 kr.

Årlig vedligeholdelse og udvikling af udstilling

50.000 kr.

Årlig markedsføring & opdatering af hjemmeside

50.000 kr.

Årligt totalt driftsbudget

300.000 kr.

 

Med en estimeret tilknyttet brugergrupper på 30 virksomheder til Det Grønne Pakhus vil dette udgøre en årlig udgift på ca. 10.000 kroner per virksomhed, når der ses bort fra eventuelle fremtidige sponsorater. Dertil kommer, at virksomhederne bidrager til borgerevents i form af arbejdstimer. Set i lyset af reklameværdien og udviklingspotentialet for virksomhederne ved deltagelse i projektet, anser ansøger finansiering af dette beløb for realistisk, når først pilotprojektet er gennemført, og initiativet har vist sit værd.

 

 

 

Projektets snitflader til Green Solution House og Villa Smart
Det Grønne Pakhus er planlagt ud fra en nøje vurdering af grænseflader og synergier til projekterne Green Solution House og Villa Smart, herunder Østkrafts/Bornholms Forsynings planer om en videreudbygning af Villa Smart. Der er først og fremmest tale om væsentlige forskelle i koncept og ide, som taler imod at projekterne skal have en fælles fysisk forankring.

 

Green Solution House vil fungere som showroom i sig selv, hvor de løsninger, er anvendt i huset, kan ses, men det vil ikke være et demonstratorium for andre typer af løsninger i form af hyldevarer og mock-ups.

Det Grønne Pakhus vil have karakter af et borgerrettet oplevelsescenter, med fremvisning af varer og modeller og med aktiv involvering af håndværkere i praktiske demonstrationer. Et sådant arbejdende værksted med stor trafik af besøgende gæster vil umiddelbart ikke passe ind i et konferencecenter, der skal fremstå pænt og ordentligt, og hvor der også er en stor begrænsning på tilgængelige kvadrat­meter til udstillingsformål.

 

I forhold til Villa Smart, som især er en demonstration af el-tekniske installationer, sætter Det Grønne Pakhus i langt højere grad fokus på materialer og håndværkermæssige elementer. Ligeledes er der en stor fysisk begrænsning af udstillingsmuligheder og værkstedsfaciliteter i Villa Smart. Det er dog oplagt at indlede et tæt samarbejde med Villa Smart i forhold til de borgerrettede aktiviteter.

 

Endelig har Bornholms Forsyning planer om evt. i fremtiden at bruge deres bygning på Industrivej til at fremvise løsninger indenfor fjernvarme og lokal afledning af regnvand (LAR). I lighed med Villa Smart vil der blive tale om tekniske installationer og ikke materialer og konstruktioner som i Det Grønne Pakhus, og etableringen ligger desuden flere år ud i fremtiden. Dog vil det også her være oplagt at samarbejde – eksempelvis om brug af udearealerne omkring Bright Park til fremvisning af eksempler på LAR.

 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 15. april 2013

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Detailbudget (PDF)

3.
Projektbeskrivelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Evaluering af kommunalreformen, herunder de regionale vækstforas indsats

00.03.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

15-04-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

27

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum drøfter

Resumé

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde i marts 2013 en samlet evaluering af kommunalreformen fra 2007, hvor der er set på opgavevaretagelsen mellem kommuner, regioner og stat. I den forbindelse er der også set på de regionale vækstforas indsats. Rapporten var sendt i høring frem til 8. april 2013, og formandskabet har fremsendt et høringssvar.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum tager evalueringen og høringssvaret til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 15. april 2013, pkt. 6:

Evalueringens konklusioner om de regionale vækstforas indsats samt formandskabets høringssvar blev taget til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Evalueringen konkluderer, at intentionerne ved at etablere regionale vækstfora i vid udstrækning er indfriet. Det fremhæves,

-      at erhvervsudviklingsstrategierne har skabt et tydeligt strategisk fundament,

-      at der er sket en professionalisering af arbejdet,

-      samt at vækstforaene skaber bedre sammenhæng i indsatsen og et stærkere regionalt ejerskab til både den strategiske retning og den konkrete udmøntning i samarbejdet mellem regioner, kommuner, erhvervs- og lønmodtagerorganisationer samt uddannelsesinstitutionerne.

 

Der peges endvidere på en række udfordringer for vækstforaene. Det drejer sig om

-      at effekten af indsatsen er vanskelig at måle,

-      at der et betydeligt administrativt arbejde vedrørende fx støtteberettigelses- og medfinansieringsregler for EU-midlerne,

-      samt at koordination og samarbejde mellem vækstforaene indbyrdes og i forhold til staten bør have større opmærksomhed.

 

Danske Regioner har på baggrund af evalueringen igangsat et arbejde med at se på muligheden for at få lavet en fælles database over samtlige projekter, som de seks vækstfora har indstillet midler til.

 

 

Høring

Evalueringen var i en formel høringsfase frem til 8. april. Formandskabet for Bornholms Vækstforum fremsendte et høringssvar, der bl.a. påpegede

-      betydningen for Bornholm at have sit eget Vækstforum med egen indstillingsret over EU’s strukturfondsmidler

-      det igangsatte arbejde med at se på effekterne af de indstillede midler

-      det hensigtsmæssige i en forenkling af de administrative procedurer i kommende strukturfondsprogrammer fra 2014-2020.

 

Den fulde version af evalueringen af kommunalreformen (250 s.) er tilgængelig på internettet på www.oim.dk. Som bilag til dette punkt er vedhæftet det afsnit, der vedrører de regionale vækstforas indsats, s. 224-229 samt udkast til høringssvar.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 15. april 2013

1.
Høringssvar til evaluering af Kommunalreformen (PDF)

2.
Uddrag fra evalueringen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune

24.10.00Ø54-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

28

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Finansieringen af Væksthus Hovedstadsregionen overgik pr. 1. januar 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til kommunerne i Hovedstadsregionen. Væksthuset indgik i den forbindelse 2011-samarbejdsaftaler med de 29 kommuner i Hovedstadsregionen, herunder Bornholms Regionskommunen. Samarbejdsaftalen blev forlænget til også at omfatte 2012, hvilket blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012. Væksthuset lægger nu op til, at den indgåede samarbejdsaftale for 2011 forlænges til også at gælde i 2013.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Samarbejdsaftalen for 2011 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune forlænges til også at gælde i 2013 med en allonge, der konkretiserer indsatser og aktiviteter.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte ved sit møde 22. juni 2011 samarbejdsaftalen for 2011 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune.

 

Aftalerne er 1-årige og er lavet efter samme skabelon for samtlige kommuner i Hovedstadsregionen. Det er derfor alle 29 kommuner i Hovedstadsregionen, der nu har fået henvendelsen fra Væksthuset om, at 2011-aftalen forlænges til også at omfatte 2013 med en sides tilføjelser – en såkaldt ”Allonge”, hvor de opdaterede indsatser og aktiviteter indskrives.

 

Samarbejdsaftalen indeholder således fortsat en præcisering af, at Væksthus Hovedstadsregionens målgruppe er virksomheder med vækstpotentiale, og at målgruppen omfatter:

o    Personer med ambitioner om at etablere vækstvirksomhed,

o    Virksomheder med under 5 ansatte, som har ambition om at nå 10 ansatte eller en årlig omsætning på mindst 10 mio. kr. inden tre år,

o    Virksomheder med 5 ansatte eller flere, som har ambitioner om en årlig vækst på over 20 % i minimum tre år i enten omsætning eller antal ansatte

 

I samarbejdsaftalen refereres til de fire indsatsområder under Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014: Bornholm som Erhvervs-ø, Bornholm som Uddannelses-ø, Bornholm som Grøn Test-ø, og Bornholm som Oplevelses-ø.

 

I samarbejdsaftalen er endvidere skitseret arbejds- og rollefordeling mellem Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen, hvor det understreges, at uanset om henvendelserne kommer til BCB eller til VHHR, vil de blive henvist til de services og ydelser, som passer bedst til deres udfordringer.

 

I allongen til 2011-samarbejdsaftalen er det præciseret, at Væksthuset i 2013 vil tilstræbe at gennemføre mindst 18 evaluerede vækstforløb for virksomheder på Bornholm. I allongen er desuden nævnt de projekter, Væksthuset er projektleder på via Vækstforum-bevillinger, herunder Vækst- og Iværksætterfabrikken samt Klyngeudviklingsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms andel til Væksthus Hovedstadsregionen er i 2013 på godt 750.000 kr., som finansieres direkte via bloktilskud fra staten. Der ligger ikke yderligere økonomiske konsekvenser forbundet med godkendelsen af forlængelsen af samarbejdsaftalen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vækstforumsekretariatet holder som udgangspunkt kvartalsvise møder med Væksthus Hovedstadsregionen, hvor der følges op på igangværende projekter.

Endvidere indgår Væksthus Hovedstadsregionen – sammen med øens øvrige, lokale erhvervsfremmeaktører – i den såkaldte ”Samordningsgruppe”, der med Kommunaldirektøren for bordenden og Vækstforumsekretariatet som mødeindkalder koordinerer lokale erhvervsfremmetiltag.

Væksthus Hovedstadsregionen udarbejdede i 2012 sammen med Business Center Bornholm lavet en segment-analyse af øens virksomheder, der giver et klarere billede af, hvilke virksomheder VHHR skal tage sig af, og hvilke virksomheder der hører under BCB’s lokale erhvervsservice.

 

 

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
Samarbejdsaftalen fra 2011 (PDF)

2.
Allonge 2013 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Ansøgning om supplerende driftslikviditet til Bright Park Bornholm

00.16.00P20-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

29

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond Bright Park Bornholm / Møbelfabrikken i Nexø, har rettet henvendelse til borgmester og kommunaldirektør for dels at give en status omkring de igangværende aktiviteter, og dels for at understrege nødvendigheden af, at regionskommunen bidrager med yderligere likviditet. Bestyrelsen beder om

-      at regionskommunen forhøjer sit driftstilskud i 2013 med 250.000 kr.

-      at det politisk besluttes, om man ønsker et selskab som Bright Park Bornholm, hvilket i givet fald vil indebære, at regionskommunen også i de kommende år aktivt skal støtte Bright Park Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Godkendt. Finansieringen sker ved reduktion på 250.000 kr. i budgettet afsat til Erhvervsudvikling.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke til beslutningen og heller ikke til, at det påvirker budgettet for 2014.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møder i maj og juni 2012 fremtidsperspektiverne for Bright Park Bornholm på baggrund af, at selskabets resultat og generelle forretningsmæssige udvikling ikke var tilfredsstillende. Det blev på et møde i ØKE 20. juni 2012 besluttet at afsætte et beløb til Bright Park Bornholm på 520.000 kr. finansieret af kassebeholdningen. Og i forbindelse med budgetforliget for 2013 blev der afsat et beløb på 508.000 kr. til Bright Park Bornholm.

 

Bestyrelsen arbejder efter den strategiske målsætning at positionere Bright Park Bornholm direkte og centralt i udviklingsstrategierne for Bornholm og skabe en styrkeposition inden for områderne teknologi, energi og miljø som ramme for og omkring erhvervsudvikling, netværksdannelse og innovation.

 

I notat fra bestyrelsen for Bright Park Bornholm fremgår det dog, at selskabets resultat og generelle forretningsmæssige udvikling fortsat ikke er tilfredsstillende. Årets forventede resultat for 2012 er i betydelig grad påvirket af Kommunalbestyrelsens overførsel af 520.000 kr. Årsrapporten for 2012 er under udarbejdelse, men bestyrelsen oplyser allerede nu, at resultatet – i lighed med tidligere år – fortsat vil blive betegnet som ikke tilfredsstillende.

 

Det er bestyrelsens vurdering, at Bright Park Bornholm på kortere sigt har så betydelig likviditetsmæssige udfordringer, at driften ikke vil kunne fortsætte uden at der gennemføres driftsmæssige- og likviditetssikrende tiltag. Derfor er der kommet fornyet henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Henvendelsen går dels på et supplerende tilskud på op til 250.000 i 2013, og dels på ønsket om, at Bright Park Bornholm skal indtænkes mere i den samlede bornholmske udviklingsstrategi. 

 

Udviklingen i erhvervslejere

Bestyrelsen for Bright Park Bornholm oplyser, at der på nogle områder er fremgang at spore i driften. I perioden 1. juni 2012 til 1. maj 2013 er der således en positiv tilgang af erhvervslejere svarende til ca. 92.000 kr. pr. år. Der er tilsvarende aftaler, som forventes at træde i kraft 1. juni svarende til omkring 56.000 kr. pr. år, hvilket giver en ventet samlet forbedring på 150.000 kr. pr. år. Bright Park Bornholm har yderligere positive tilkendegivelser om indflytning af erhvervslejere efter sommeren. Bestyrelsen vurderer, at der samlet forventes driftsforbedringer på 360.000 kr. pr. år.

 

Men bestyrelsen påpeger, at på trods af en vis positiv udvikling, så er det nødvendigt, at Bright Park Bornholm modtager økonomisk støtte af Bornholms Regionskommune, hvis Bright Park Bornholm fortsat skal stå til rådighed som Iværksætterhus både nu og på længere sigt.

 

Bright Park Bornholm er også partner i projekterne under Væksthus Hovedstadsregionen, Vækstfabrikken og Iværksætterfabrikken, hvor der satses på at skabe gode ramme for iværksættere. Men tilgangen af nye iværksættere er gået langsommere end forventet, og det har indtil videre ikke kastet de forventede ekstra lejemål til stedet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke flere midler tilbage på kommunens erhvervsfremmekonto. Et eventuelt forhøjet driftstilskud i 2013, vil således skulle tages af kassebeholdningen.

 

Såfremt regionskommunen ikke yder det supplerende tilskud på 250.000 kr. i indeværende år, vil bestyrelsen begære den erhvervsdrivende fond konkurs.

Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at hvis der ikke er politisk opbakning til fortsat at sikre Bright Park Bornholm, så er der ingen grund til at forhøje driftstilskuddet kun for 2013.

Denne sikring vil indebære et årligt tilskud fra regionskommunen på omkring 350.000 kr. pr. år, hvis der ikke sker forbedringer i omsætningen eller frasælges aktiver.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
Notat fra bestyrelsen om Bright Park Bornholm, maj 2013 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Borgerpanelundersøgelse om færgebetjening - rapport

00.13.00P05-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

30

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Afrapporteringen af borgerpanelundersøgelsen om færgebetjeningen er netop udgivet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at rapporten tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den tredje borgerpanelundersøgelse handler om færgebetjeningen af Bornholm, og især om ønskerne til det kommende færgeudbud, der gælder fra 2017.

 

Regionskommunen et endvidere muligt for alle borgere at svare på den del af borgerpanelundersøgelsen, der handlede om ønskerne til det fremtidige udbud. 29 borgere benyttede sig af denne mulighed. Indholdet i besvarelserne fra denne sideløbende undersøgelse er samstemmende med borgerpanelets besvarelser, og af samme grund kan borgerpanelrapporten anses som dækkende for besvarelserne, også i denne undersøgelse.

 

Hovedkonklusionerne i rapporten beskrives i rapportens resumé:

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. maj 2013

1.
Rapport - borgerpanelundersøgelse om færgebetjening (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Emnevalg for de kommende borgerpanelundersøgelser

00.13.00P05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

31

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Beslutning om emnerne for de to kommende undersøgelser i regionskommunens elektroniske borgerpanel.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender emnevalget og den overordnede tidsplan.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Borgerpanelundersøgelserne er især velegnede til borgerinddragelse om emner, der har stor bevågenhed og som omfatter hele øen.

 

På den baggrund fremsættes forslag om at de to resterende borgerpanelundersøgelser i den nuværende aftale med Rambøll Management kommer til at omhandle prioritering af serviceniveau i lokalområderne henholdsvis tilfredsheden med regionskommunens information og kommunikation med borgerne.

 

Undersøgelsen om prioritering af serviceniveau i lokalområderne tænkes gennemført i forlængelse af kommunalbestyrelsens arbejde med bopælspligten. Borgerpanelundersøgelsen gennemføres ultimo 2013. Spørgsmålene i undersøgelsen vil fx omhandle spørgsmål som, hvad holdningen er til udvikling af byerne og hvordan servicen udvikles centralt/decentralt.

Undersøgelsen om information og kommunikation kan med fordel have fokus på tilfredsheden med Bornholms Regionskommunes generelle kommunikation med borgerne: Hvor gør vi det godt, hvor kan vi gøre det bedre?

Det forventes, at undersøgelsen om information og kommunikation gennemføres i første halvår 2014.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

32

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Næstformanden orienterede om lovgivningsarbejdet vedr. fibernet på Bornholm.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

33

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Bjarne Kristiansen orienterede om Kulturaftalen, som forventes underskrevet af kulturministeren og borgmesteren under Folkemødet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt