Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
18-06-2013 kl. 16:15
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 31. maj 2013
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. maj 2013
  åbent 4 Økonomistyring i Bornholms Regionskommune
  åbent 5 Ansøgninger om brug af overført overskud
  åbent 6 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 7 Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti
  åbent 8 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2012
  åbent 9 Nylars Plejecenter - anlægsbevilling til projektering af 2 nye boliger samt etablering af træningskøkken
  åbent 10 Anlægsbevilling til ombygning af Sønderbo
  åbent 11 Status for Bornholms Familiecenter
  åbent 12 Bornholms FamilieCenters økonomi for 2013
  åbent 13 Finansiering af skolekoncerter
  åbent 14 Forslag til placering, rådgivning og tidsplan for ny daginstitution i Nexø
  åbent 15 Ændret anvendelse af rådighedsbeløb- Klemensker Børnehus
  åbent 16 Tillægsbevilling til fordeling på skolerne efter lockout
  åbent 17 Sundhedskoordinatorfunktionen
  åbent 18 Resultatrevision 2012
  åbent 19 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne
  åbent 20 Lokalplanforslag nr. 073 for et blandet erhvervsområde i Nexø
  åbent 21 Endelig vedtagelse af lokalplan nr.072 for et område ved den Gl. havn i Nexø og kommuneplantillægnr. 013
  åbent 22 Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013.
  åbent 23 Godkendelse af Business Center Bornholms årsrapport for 2012
  åbent 24 Sammenlægning af Business Center Bornholm og Bornholms Erhvervsråd, nye vedtægter m.v.
  åbent 25 Godkendelse af udviklingskontrakt 2013-2015 med Destination Bornholm
  åbent 26 Ansøgning om tilskud til forundersøgelse af mulighederne for en trafikal ligestillingsmodel
  åbent 27 Ansøgning om tilskud til forprojekt for etablering af Bornholms Sport & Eventpark
  åbent 28 Ansøgning om tilskud til forprojekt Fremtid i bornholmsk byggeri
  åbent 29 Ansøgning om Info-Net Bornholm under Bornholms Grøn Vækst program
  åbent 30 Ansøgning om Oplevelsesstiprojekt mellem Døndalen - Helligdommen - Gudhjem under Bornholms Grøn Vækst program.
  åbent 31 Vækstpartnerskabsaftale 2013 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum
  åbent 32 Evaluering af borgerinddragelsen
  åbent 33 Kommunens handlemuligheder i relation til lovforslag om kommunalt bredbånd
  åbent 34 Ejerstrategi for Rønne Havn A/S
  åbent 35 Ændring af vedtægter for Rønne Havn A/S
  åbent 36 Afrapportering vedr. akutjob i BRK
  åbent 37 Orientering fra formanden
  åbent 38 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

René Nordin Bloch er inhabil under punkt 7.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Likviditetsoversigter pr. 31. maj 2013

00.32.18G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. maj 2013.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo maj (16,8 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (229,4 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2013 (-25,7 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2013 (64,3 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2012 til 31. maj 2013.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 16,8 mio. kr. er faldet med 19,4 mio. kr. i forhold til 30. marts 2013, hvor beholdningen i marts sidste år steg med 1,7 mio. kr. I maj 2012 blev der hjemtaget et beløb på 37 mio. kr. til en byggekredit, svarende til udlægget for anlægsarbejder på Bofa i 2011. Korrigeres der for denne ekstraordinere indsætning er udviklingen i den faktiske beholdning 15,9 mio. kr. bedre i maj 2013 sammenlignet med maj 2012.

 

Den faktiske kassebeholdning er, som forventet, faldet betydeligt i starten af 2013, dels som følge af tilbagebetalingen af beskæftigelsestilskud vedr. 2011 på 49,2 mio. kr. og dels som konsekvens af, at udbetalingen af pensioner og boligstøtte overgik til Udbetaling Danmark pr. 1.3.2013. Den likviditetsmæssige konsekvens pr. ultimo måneden er nu opgjort til 90 – 100 mio. kr., hvilket er noget højere end det oprindelige skøn på ca. 65 mio. kr. Dette skyldes væsentligst, at afregningen af A-skat for pensioner sker den første i efterfølgende måned og dermed har ligget i kassen hen over månedsskiftet, samt at refusionen vedr. boligstøtte tidligere blev hjemtaget kvartalsvis.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er nu faldende jf. bemærkningerne til den faktiske kassebeholdning. Den gennemsnitlige beholdning ultimo maj udgør 229,4 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsat være faldende gennem 2013.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2013 på -25,7 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2012, det budgetterede kassetræk i 2013 og afgivne tillægsbevillinger i 2013 inkl. budgetoverførsler fra 2012 til 2013. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 42,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Som gennemsnit over året vil kassebeholdningen blive noget lavere i 2013 end i 2012, hvilket medfører færre renteindtægter. Budgettet for renteindtægter er i 2013 nedsat med 1,6 mio. kr. i forhold til tidligere års budgetniveau.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Beholdninger pr. 31. maj 2013 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. maj 2013

00.30.14G01-0013

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Driftsoversigt pr. 31. maj 2013 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. maj 2013 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Ungeområdet pr. 31. maj 2013 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 31. maj 2013 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. maj 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Økonomistyring i Bornholms Regionskommune

00.30.02P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Borgmesteren har bl.a. på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 ønsket en drøftelse af økonomistyringen i Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at udvalget tager stilling til, om der skal tages yderligere styringsinitiativer i forhold til økonomistyringen i 2013 og i givet fald hvilke.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger i resten af 2013.

Budgetoverskridelser vil ikke blive finansieret af overførsler, uden at der er udarbejdet handleplan for genoprettelse af økonomien på området.

Direktionen skal i indeværende år udarbejde en genopretningsplan for de områder hvor der er økonomisk ubalance.

Der udarbejdes forslag til strammere styring af anlægsområdet.
 

Sagsfremstilling

Økonomien i Bornholms Regionskommune har i mange år været under pres i forbindelse med budgetlægningen, hvor den samlede finansiering har sat rammerne for det mulige budget under hensyntagen til et budget i balance.

Der må nu konstateres en tendens til, at økonomien i indeværende år også kommer under pres. Indikationerne på dette er bl.a.

·         et markant fald i likviditeten ultimo måneden,

·         manglende sammenhæng mellem budget og aktivitet/service på flere serviceområder og dermed forventede overskridelser af det vedtagne budget

·         et stigende antal tillægsbevillingssager, og

·         store budgetoverførsler, såvel på drift som anlæg, der hvis de anvendes sætter likviditeten under yderligere pres.

 

Likviditeten

Kommunens likviditet er faldet markant i årets første måneder. Det skyldes dels, at kommunalbestyrelsen med godkendelsen af budget 2013 besluttede at finansiere tilbagebetalingen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 ved træk på kassen, og dels konsekvenserne af, at udbetalingen af pensioner og boligstøtte er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

Den likviditetsmæssige virkning af Udbetaling Danmark kan opgøres til et sted mellem 90 og 100 mio. kr., idet det svinger lidt mellem månederne i et kvartal.

Der er herudover et forventet pres på likviditeten på grund af driftsmæssige ubalancer, som finansieres delvis af overførsler og delvis af tillægsbevillinger.

 

Budgetbalance og budgetoverholdelse

Kommunalbestyrelsen har gennem mange år udarbejdet et budget i balance, idet der dog i Budget 2013 er et træk på kassebeholdningen på ca. 48 mio. kr. i forbindelse med efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011. Det er et godt udgangspunkt for en stabil økonomisk udvikling, men det er samtidig en afgørende forudsætning, at der er sammenhæng mellem økonomien og aktivitets-/serviceniveauet. På Børne- og Ungeområdet har det i flere år været problematisk at sikre denne sammenhæng og der er nu tegn på, at flere områder kan komme i denne situation.

Det giver sig fx udslag i, at driften søges finansieret med overførte midler fra 2012 eller med midler fra anlægsbudgettet (reelt tillægsbevillinger), men også i, at der i stigende grad fremsendes ansøgninger om tillægsbevillinger, både til drift og anlæg.

Dette er i nogen grad et resultat af, at der forelægges sager for kommunalbestyrelsen, hvor de økonomiske konsekvenser og den budgetmæssige dækning ikke er fuldt afdækket, eller hvor de midler der er afsat ikke er tilstrækkelige til at gennemføre projektet. Når beslutningen først er taget er økonomien ”nødt til” at følge med, uanset om der er dækning i det vedtagne budget. Eksempler på det første er udflytningen af brandstationen i Allinge, udflytningen af Familiecenteret og, fra det seneste kommunalbestyrelsesmøde, beslutningen om at iværksætte en ombygning på Nylars Plejecenter. Et eksempel på det sidste er opførelsen af børnehaven i Aakirkeby.

 

Budgetoverførsler

Kommunalbestyrelsen har med virkning fra 2012 fastlagt nye regler for budgetoverførsler mellem årene, idet budgetoverførsler fortsat er en forudsætning for en hensigtsmæssig økonomisk disponering i de kommunale virksomheder.

Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetoverførsler fra 2012 på 95 mio. kr. vedr. drift og på 16 mio. kr. vedr. anlæg, låneoptagelse og kvalitetsfond. Nettoændringen i budgetoverførslerne fra år til år har betydning for likviditeten, idet nedbringelse af overførslerne også nedbringer likviditeten.

Et forbrug af overførte driftsmidler vil også have indflydelse på kommunens mulighed for at overholde servicerammen. Økonomi og Erhvervsudvalget har bl.a. på den baggrund besluttet, at anvendelse af overførte budgetmidler fra 2012 skal godkendes af udvalget. Indstillinger i disse sager baseres på de principper, der blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2012:

·         Overførsler kan efter konkret vurdering anvendes til uafviselige engangsudgifter i det omfang udgiften ikke kan vente til 2014. Der skal i videst mulig omfang findes finansiering inden for virksomhedens eget budget.

·         Overførsler kan anvendes til investeringer i det omfang udgiften kan kategoriseres som en anlægsudgift. Der skal søges om en anlægsbevilling hos kommunalbestyrelsen via fagudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

·         Overførslerne kan ikke anvendes til finansiering af indarbejdede besparelser på driften eller et højere driftsniveau end forudsat i budgettet.

Kriterierne lægger i deres rene form stramme bindinger på virksomhedernes anvendelse af overførte midler, og kan på den måde være medvirkende til, at der disponeres mindre hensigtsmæssigt.

 

Anlægsstyring

Styringen af anlægsbevillingerne i Bornholms Regionskommune har karakter af rullende anlægsbevillinger, forstået således, at ikke forbrugte anlægsmidler generelt overføres til det nye år, uden at der tages stilling til, om anlægsprojekterne fortsat er relevante.

Det betyder, at der i det enkelte år kan være væsentlige afvigelser mellem regnskaberne og det oprindelige budget på anlægssiden, hvilket samtidig kan medføre uforudsete træk på kassebeholdningen.

Styringen af anlægsbevillingerne kan tilrettelægges, således at der hvert år skal tages konkret stilling til, om det enkelte anlægsprojekt skal genbevilges. Dette vil samtidig give en bedre styring i forhold til kassetræk.

 

Økonomiske vilkår

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2011 ”Økonomiske vilkår” for Bornholms Regionskommune efter forudgående drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. De økonomiske vilkår er gengivet i bilag 1.

I forhold til økonomistyringen i indeværende år er der følgende målsætning for budgetopfølgninger og regnskab:

”Det er vores målsætning at fastholde en stram økonomistyring, hvorfor tillægsbevillinger ikke er udgangspunktet for kommunens drift, indstillinger fra udvalg og beslutninger i kommunalbestyrelsen.
Skulle der være behov for en positiv tillægsbevilling, bør der ved indstilling også være et forslag til negativ tillægsbevilling indenfor bevillingsniveauet.
Det er vores målsætning at skabe overensstemmelse mellem budget og regnskab.”

Målsætningen angiver klare rammer for økonomistyringen, men kræver også, at der træffes de nødvendige beslutninger når eventuelle budgetoverskridelser skal finansieres.

 

Kommunens økonomiske styring

Vilkårene for kommunens økonomiske styring er ændret i denne kommunalbestyrelsesperiode. Dels er kravene fra regeringen til kommunernes økonomiske styring skærpet, og dels er der internt i kommunen justeret på enkelte punkter, fx i forhold til bevillingsniveau/-ansvar og overførselsadgang. På den baggrund kan der være behov for et eftersyn af den økonomiske styringsmodel i Bornholms Regionskommune, hvilket naturligt kan være en opgave for den nye kommunalbestyrelse.

I forhold til økonomistyringen i 2013 kan der peges på følgende mulige tiltag:

·         Fokus i fagudvalgene på, at der ikke fremsendes tillægsbevillingssager

·         Fokus på budgetoverholdelse i de enkelte virksomheder/inden for sektorområder

·         Fokus på anvendelse af overførte midler med vægt på helt nødvendige udgifter

·         Fokus på genbevilling af anlægsbevillinger

·         Fokus på, at sager er ordentligt belyst økonomisk og i forhold til budgettet

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgninger om brug af overført overskud

00.30.00Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Ansøgninger fra virksomheder der ønsker at anvende overført overskud fra 2012 i 2013

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller, at ansøgninger om brug af overført overskud i 2013 godkendes med

1)    310.000 kr. til Sekr. for politikområde 1 Dagpasning

2)    1.300.000 kr. til Sekr. for politikområde 2 Undervisning

3)    30.000 kr. til Bornholms PPR og Sundhedspleje (uddannelse vedr. familiegrupper)

4)    100.000 kr. til Bornholms PPR og Sundhedspleje (diplomuddannelse)

5)    150.000 kr. til Bornholms PPR og Sundhedspleje (indkøb af bil)

6)    700.000 kr. til Sekr. for politikområde 3 Børn og Familier

7)    219.951 kr. til Borger og Sundhed (Hjælpemidler og Genoptræning)

8)    500.000 kr. til Psykiatri og Handicap (Huset, Ll. Madsegade), driftsmidler konverteres til anlægsmidler

9)    142.200 kr. til Jobcenter Bornholm (akutpakke Bornholm 31.03.13 – 03.03.13)

10) 126.400 kr. til Jobcenter Bornholm (akutpakke Bornholm 04.03.13 – 31.03.13)

11) 264.000 kr. til Regional Udvikling (puljen til erhvervsfremme)

12) 300.000 kr. til Løn og Personale

13) 200.000 kr. til Politisk og Administrativt Sekretariat

14) 75.000 kr. til Regional Udvikling (strategiske miljøvurdering)

15) 600.000 kr. til Regional Udvikling (Fundraiser stilling)

16) 50.000 kr. til Fritid og Kultur (Foreningernes Dag)

17) 121.000 kr. til Fritid og Kultur (Conventus)

18) 55.000 kr. til Fritid og Kultur (renovering af kommunale fritids- og medborgerhuse)

19) 151.700 kr. til Fritid og Kultur (undervisningstilskud)

20) 236.000 kr. til Fritid og Kultur (breddeidrætspulje)

21) 30.000 kr. til Fritid og Kultur (Flexfodboldbane)

22) 146.000 kr. til Fritid og Kultur (leder- og instruktøruddannelse)

23) 240.300 kr. til Fritid og Kultur (lokaletilskud 2012)

24) 150.000 kr. til Fritid og Kultur (Musikhuzet)

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til redegørelsen om budgetoverførsler, besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013, fremsendes ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at anvende overført overskud, til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

Principperne for indstilling til godkendelse af ansøgninger om brug af overførsler er som følger

·         Overførsler kan efter konkret vurdering anvendes til uafviselige engangsudgifter i det omfang udgiften ikke kan vente til 2014. Der skal i videst mulig omfang findes finansiering inden for virksomhedens eget budget.

·         Overførsler kan anvendes til investeringer i det omfang udgiften kan kategoriseres som en anlægsudgift. Der skal søges om en anlægsbevilling hos kommunalbestyrelsen via fagudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

·         Overførslerne kan ikke anvendes til finansiering af indarbejdede besparelser på driften eller et højere driftsniveau end forudsat i budgettet.

 

De virksomheder som ansøger om at bruge driftsmidler til anlægsinvesteringer og får godkendt dette, skal søge om en anlægsbevilling hos Kommunalbestyrelsen via fagudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Ansøgninger og anbefalinger

Nedenfor er virksomhedernes ansøgninger oplistet i overskriftsform med angivelse af beløb og om der ansøges om beløb inden for eller ud over 5 pct. af rammen. For yderligere uddybning af de enkelte ansøgninger henvises til bilag 1.

Økonomi og Analyse har vurderet ansøgningerne med henblik på indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet de ovenstående principper er lagt til grund for indstillingen.

 

1.    Sekr. for politikområde 1 Dagpasning ansøger om at anvende 310.000 kr. til delvis finansiering af forventet merforbrug i Bornholms FamilieCenter. De 310.000 kr. er overførte midler vedr. Projekt Flerfamilier.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om finansiering af et forventet merforbrug inden for Børne- og Skoleudvalgets eget område.

 

2.    Sekr. for politikområde 2 Undervisning ansøger om at anvende 1.300.000 kr. til delvis finansiering af forventet merforbrug i Bornholms FamilieCenter. De 1.300.000 kr. er overførte midler vedr. pulje til Kildebakken.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om finansiering af et forventet merforbrug inden for Børne- og Skoleudvalgets eget område.

 

3.    Bornholms PPR og Sundhedspleje ansøger om at anvende 30.000 kr. til uddannelse af medarbejdere til at varetage familiegrupper i børnehaverne.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

4.    Bornholms PPR og Sundhedspleje ansøger om at anvende 100.000 kr. til diplomuddannelse i specialpædagogik.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

5.    Bornholms PPR og Sundhedspleje ansøger om at anvende 150.000 kr. til indkøb af bil til virksomheden.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

6.    Sekr. for politikområde 3 Børn og Familier ansøger om at anvende 700.000 kr. til delvis finansiering af forventet merforbrug i Bornholms FamilieCenter. De 500.000 kr. er reserverede midler til ekstra indsats i Bornholms FamilieCenter og de 200.000 kr. er overførte midler vedr. Projekt Fælles skoler – Fælles ansvar.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om finansiering af et forventet merforbrug inden for Børne- og Skoleudvalgets eget område.

 

7.    Borger og Sundhed (Hjælpemidler og Genoptræning) ansøger om at anvende 219.951 kr. til indkøb af speciel designede genoptræningsmaskiner til borgere med apopleksi og andre senhjerneskader.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

8.    Psykiatri of Handicap ansøger om at anvende 500.000 kr. til finansiering af ombygning af Huset, Ll. Madsegade.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om at driftsmidler kan konverteres til anlæg.

 

9.     Jobcenter Bornholm ansøger om at anvende 142.200 kr. til finansiering af udgifter til anden aktør i forbindelse med akutpakke Bornholm 31.01.13 – 03.03.13

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

10. Jobcenter Bornholm ansøger om at anvende 126.400 kr. til finansiering af udgifter til anden aktør i forbindelse med akutpakke Bornholm 04.03.13 – 31.03.13

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

11. Regional Udvikling ansøger om at anvende 264.000 kr. til finansiering af bevillinger afgivet under puljen til erhvervsfremme.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale engangsudgifter samt om udmøntning af tidligere politiske beslutninger.

 

12. Løn og Personale ansøger om at anvende 300.000 kr. til praktikvejlederuddannelse for lærere samt afgangsprojekt for 2 virksomhedsledere i diplomuddannelse i ledelse.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

13. Politisk og Administrativt Sekretariat ansøger om at anvende 200.000 kr. til kompetenceudvikling af personalet.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

14. Regional Udvikling ansøger om at anvende 75.000 kr. til køb af bistand i forbindelse med den kommende strategiske miljøvurdering, SMV, af placering af atomaffaldsdepotet.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

15. Regional Udvikling ansøger om at anvende 600.000 kr. til finansiering af Fundraiser stillingen i 2013.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

16. Fritid og Kultur ansøger om at anvende 50.000 kr. til finansiering af Foreningernes Dag.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

17. Fritid og Kultur ansøger om at anvende 121.000 kr. til finansiering af Conventus – forenings- og bookingprogram.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

18. Fritid og Kultur ansøger om at anvende 55.000 kr. til renovering af kommunale fritids- og medborgerhuse.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

19. Fritid og Kultur ansøger om at anvende 151.700 kr. til undervisningstilskud efteråret 2013.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

20. Fritid og Kultur ansøger om at anvende 236.000 kr. til bevilligede projekter jf. breddeidrætspuljens formål.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om udmøntning af tidligere politiske beslutninger.

 

21. Fritid og Kultur ansøger om at anvende 30.000 kr. til bevilliget tilskud til Flexfoldboldbane i Nyvest.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om udmøntning af tidligere politiske beslutninger.

 

22. Fritid og Kultur ansøger om at anvende 146.000 kr. til leder- og instruktøruddannelse i 2013.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om engangsudgifter.

 

23. Fritid og Kultur ansøger om at anvende 240.300 kr. til afregning af lokaletilskud for 2012.

Beløbet ligger inden for 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om udmøntning af tidligere politiske beslutninger.

 

24. Fritid og Kultur ansøger om at anvende 150.000 kr. til imødegåelse af manglende lejeindtægter for Musikhuzet. Fritid-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget besluttede på deres møde den 3. juni at Musikhuzet kompenseres i 2013 med 113.000 kr. fra overførte midler vedr. værested for unge i Rønne samt 37.000 kr. fra afsatte midler til miniarenaer under breddeidrætspuljen.

Beløbet ligger ud over 5 pct. af rammen

Økonomi og Analyse anbefaler

at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, idet der er tale om udmøntning af tidligere politiske beslutninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ansøgt om brug af overført overskud i 2013 for i alt 6.197.551 kr. Heraf anbefaler Økonomi- og Analyse godkendelse af 6.197.551 kr. fordelt med 5.697.551 kr. anvendt på drift samt 500.000 kr. som konverteres fra drift til anlæg.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på deres møde den 22. maj 2013 godkendt ansøgninger fra virksomhederne på i alt 10.026.411 kr., fordelt med 6.702.411 anvendt på drift og 3.324.000 kr. som konverteres fra drift til anlæg.

Der er i budget 2013 afsat en pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af blandt andet brug af overførte midler på driften. Derudover vil mindreforbrug i nogle virksomheder også skabe mulighed for at andre virksomheder kan anvende overførte midler fra 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Ansøgninger fra virksomhederne (DOCX)

2.
Bilag til ansøgningerne nr. 1, 2 og 5 (DOCX)

3.
Bilag til ansøgningerne nr. 9 og 10 (PDF)

4.
Bilag til ansøgning nr. 24 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a) At Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter om der skal foretages en reduktion af beholdningen i Danske Invest med 41,3 mio. kr.

b) At borgmesteren bemyndiges til at effektuere et eventuelt salg i henhold til a) og at salget sker i de afdelinger som Danske Bank anbefaler på salgstidspunktet.   

c) At afrapporteringen tages til efterretning

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Så længe det er økonomisk fordelagtigt, dispenseres for politikken om at kun 80% af likviditeten må investeres i værdipapirer.

Sagsfremstilling

Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 6. juni 2013 som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:                                         

·         Nøgletal til risikostyring

·         Låneporteføljens sammensætning

·         Obligationsporteføljen

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 4. juni 2013                  66,6 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for renteswaps pr. 31. maj 2013:

Regionskommunen har 2 renteswaps i DKK, begge indgået med Nordea.

De 2 swaps er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente.

Årsagen til at lånene ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt, at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

 

Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode. Hensigten med Regionskommunens 2 swaps er at de skal beholdes indtil udløb. 

 

Oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb  Valuta          Opr. lån i DKK                 

 

 

15.06.2009 / 22.06.2019       DKK                9,2 mio.   

12.06.2012 / 30.04.2037   DKK                 11,3 mio.

 

                                                                                       

 

De 2 renteswaps har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 31. maj 2013 var markedsværdien:

 

 

 - 1,2 mio. kr. i bankens favør    (28. februar 2013: - 1,1 mio.)

 

Markedsværdien er uden betydning, hvis hensigten er at beholde de 2 swaps i den aftalte periode, hvilket er gældende for kommunens swaps.

 

 

Placeringssiden:

 

Markedsværdien af placeringen pr. 6. juni 2013: 141,3 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

                

Afkast 1.1 – 31.05.2013: 1,3% (svarende til ca. 3,1% p.a.)

 

Alternativet til placeringen i Danske Invest kunne være placering på konto i banken. Rentesatserne i banken ser pt. således ud:

 

Træk på kreditten:              0,75%

 

Indestående: 0,0/0,1% (afhængig af saldoen)

 

 

De sidste dage i hver måned trækker kommunen på kreditten i banken som følge af udbetaling af lønninger m.v.   Trækket på kreditten sker som anført til en lavere rente end afkastet af placeringen i Danske Invest, hvilket gør at det afkastmæssigt giver mening at fastholde nuværende placering i Danske Invest, selvom det periodisk bevirker et træk på bankkreditten. 

 

Anbefalingen fra kommunens rådgiver er fortsat at fastholde placeringen i Danske Invest, ud fra et afkastningsmæssigt synspunkt.

 

Afkast det kommende år af placeringen i Danske Invest (se side 9 i afrapporteringen):

 

 

Hvis uændret renteniveau: 1,11 %

 

v/rentestigning på 0,5%:                           0,21 %

 

v/rentefald på 0,5%:                                 1,92% 

 

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger”.

Begrebet overskudslikviditet er defineret som værende ”det forventede gennemsnit af de likvide aktiver de kommende 365 dage”

 

Overskudslikviditeten er faldet i 1. halvår 2013. Dette skyldes hovedsagelig overdragelse af opgaven med udbetaling af pensionsydelser til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

For at kunne overholde den omtalte 80% regel, vurderes det at det er nødvendigt at foretage en reduktion i beholdningen i Danske Invest, således at den kommer ned på en kursværdi på 100 mio. kr.

 

En fastholdelse af nuværende placering i Danske Invest bevirker en fravigelse af den politisk vedtagne 80% regel.   Det skal nævnes, at kreditfaciliteterne i banken kan rumme en fastholdelse af nuværende placering.

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Finansiel strategi, rapportering (PDF)

2.
Rentemarkedet, markedskommentarer og prognose (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti

13.03.01Ø60-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S har ansøgt om en kommunegaranti på 40 mio. kr. for en byggekredit i forbindelse med etablering af fjernvarme i Gudhjem og Melsted.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at der gives en kommunegaranti for en byggekredit på 40 mio. kr. optaget i KommuneKredit.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har den 7. juni 2013 ansøgt om en kommunegaranti for en byggekredit på 40 mio. kr. i forbindelse med etablering af fjernvarme i Gudhjem og Melsted. Kommunalbestyrelsen har godkendt projektforslaget den 30. maj 2013.

Projektet forventes igangsat i august 2013, idet selskabet forventer, at tilslutningsprocenten ultimo juni 2013 vil være på 60 pct. og der erfaringsmæssigt kommer tilmeldinger efterfølgende. Projektet forventes afsluttet ultimo 2014.

Byggekredittens størrelse er baseret på en tilslutningsprocent på 90 pct. og medtager herudover to mindre områder ved hhv. Østerlars kirke og Melsted Badehotel. Beløbet skal anvendes til etablering af transmissionsledning fra Østerlars til Gudhjem samt ledningsnet og tilslutninger i Gudhjem og Melsted.

Det medsendte langtidsbudget for etableringen ved en tilslutning på 90 pct. viser, at projektet er rentabelt allerede fra starten. Projektet vil være rentabelt over 25 år ved en tilslutning på 72 pct. Til sammenligning er tilslutningen i Østermarie og Østerlars pt. på godt 85 pct.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelsen af en kommunegaranti har ikke umiddelbart konsekvenser for kommunens økonomi og forventes heller ikke at få det på sigt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2012

27.12.16K09-0093

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2013

11

 

Socialudvalget

06-06-2013

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der udarbejdes en årlig redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dag- og botilbud på voksenhandicapområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 2. maj 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Tilsynet på voksenhandicapområdet har gennemført 10 tilsynsbesøg i 2012. 11 af besøgene er gennemført i kommunens egne tilbud og et enkelt er udført i et privat botilbud.

 

Formålet med tilsynsbesøget er at påse, at

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

·         forebygges ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

Socialudvalget har behandlet de enkelte rapporter i takt med at tilsynene er gennemført.

 

Tilsynet kan, på baggrund af gennemgang af alle rapporter i 2012, konkludere, at

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 6. juni 2013

Der er indgået høringssvar fra Ældrerådet, som udtaler: ”Ældrerådet kan tilslutte sig den samlede konklusion af de foretagne tilsyn i 2012, og konstaterer med tilfredshed, at de givne henstillinger er blevet efterlevet.”

 

Der er ligeledes indgået høringssvar fra Handicaprådet, som tager sagen til efterretning.

 

Efter høring er tilføjet et punkt 17 i redegørelsen, som vedrører fokusområder for 2013.

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2013

1.
Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2012 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Nylars Plejecenter – anlægsbevilling til projektering af 2 nye boliger samt etablering af træningskøkken

00.30.08P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter         

Resumé

Der søges om en projekteringsbevilling til ombygning af Nylars Plejecenter med 2 nye plejecenterboliger samt nyt træningskøkken til brug for det nye tilbud til borgere fra gerontopsykiatrien.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling til projektering m.m. af byggeriet på 450.000 kr. incl. moms

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 450.000 kr. incl. moms, finansieret af de likvide midler, og

c)    at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 06 Psykiatri og handicappede

 

 

Socialudvalget, den 6. juni 2013:

A, b, og c) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Tilbagesendes til Socialudvalget, med henblik på udarbejdelse af forslag til finansiering.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med godkendelse af ”tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet” den 30. maj 2013 givet tilsagn om at Nylars Plejecenter kan indrettes til borgere inden for gerontopsykiatrien med de 18 boliger eksisterende boliger samt to observationspladser.

Det vil betyde en ombygning af de nuværende dagcenterlokaler, hvor der kan indrettes 2 nye boliger, som finansieres via almen boliglovgivningen.

Derudover vil der være behov for at etablere et træningskøkken i det centrale fællesopholdsareal og hvor udgifterne skal finansieres via en lejeforhøjelse i forhold til de nuværende huslejeudgifter.

Der søges om en projekteringsbevilling på 450.000 kr. til dækning af omkostninger til rådgivere for at få tegnet, beregnet og udarbejdet de nødvendige skemaer for at få gennemført det beskrevne projekt.

Økonomiske konsekvenser

Projekteringsbevillingen på 450.000 kr. finansieres midlertidigt af de likvide midler. Det forventes, at det samlede ombygningsprojekt inkl. udgifterne til projektering kan finansieres uden et nettotræk på de likvide midler.

 

Det forventes, at den samlede anlægsbevilling skal afgives i 2013, idet boligerne skal være klar til indflytning i 2014. Hvis det forudsættes at de 2 nye boliger bliver på 75 m² og prisen pr. m² er for rammebeløbene på Bornholm 21.340 kr., vil det give en samlet pris på (21.340 kr. x 75 x 2) 3.201.000 kr. Det vil betyde en kommunal grundkapitaludgift (10 %) på 320.100 kr.

Omkostningerne til grundkapitaludgifterne foreslås finansieret ved et tilsvarende salg af ”grund” og ikke mindst den eksisterende bygning.

Udgifterne til træningskøkken m.m. finansieres via en forhøjelse af de eksisterende huslejer, som i dag ligger mellem 5.500 kr. til godt 6.000 kr. pr. måned.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til ombygning af Sønderbo

00.30.08G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter         

Resumé

Social- og Sundhedssekretariatet ansøger om en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til ombygning af Sønderbo. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller 

a)    at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til ombygning af Sønderbo

b)    at tillægsbevillingen finansieres af overført driftsoverskud fra 2012 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre

c)    at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget den 6. juni 2013:

A), b) og c) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af plejeboligstrukturen på ældreområdet er plejehjemspladserne på Sønderbo blevet flyttet til Plejecenter Snorrebakken. Plejehjemmet Sønderbo omdannes til et rehabiliteringscenter og skal fremover rumme alle kommunens korttidspladser, dagscenter-aktivitet, samt store dele af kommunens genoptræningstilbud.

 

Økonomiudvalget har den 22. maj 2013 godkendt, at 3.000.000 kr. af overført driftsoverskud fra 2012 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre kan anvendes til ombygning af Sønderbo.

 

Ombygningen af Sønderbo til rehabiliteringscenter omfatter:

 

·         Korttidsafsnit

I de eksisterende stuer skal der males, udskiftes punkterede ruder og i enkelte stuer skal gulvene skiftes. Tre stuer skal slås sammen til ét dokumentationsrum og endelig skal der ske fornyelse af IT-stik m.m. i mødelokale og konferencelokaler.

 

·         Dagcentertilbud

Der skal sættes solafskærmning op i f. m. spisestuen, akustikken skal forbedres, punkterede ruder skal udskiftes og der skal etableres nødvendige IT-installationer. Vægge skal fjernes på eksisterende beboerafsnit for at give sammenhængende funktioner, der skal etableres mindre køkkenenheder, samt udskiftes enkelte gulve.

 

·         Genoptræningstilbud

Akustikken skal forbedres i en række af lokalerne, enkelte vægge skal opsættes og døre skal udvides i ekstra bredde for at kunne betjene kørestole. Gulve skal repareres og udskiftes og mange af lokalerne skal males. Køkkenet skal fjernes og erstattes med et træningskøkken, der kan justeres i højden. Der skal etableres en række IT-stik til brug for medarbejdernes arbejdspladser. Der skal etableres omklædningslokaler i kælder til brugere og personale.

 

Social- og Sundhedssekretariatet er ansvarlig for administration af anlægsbevillingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på i alt 3.000.000 kr. til ombygning af Sønderbo foreslås finansieret af overført driftsoverskud fra 2012 på Sekretariatspuljen for politikområde 05 Ældre.

 

Ansøgningen om anlægsbevilling skal ses i forlængelse af ansøgning om brug af overført driftsoverskud fra 2012, der blev behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. maj 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Status for Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

Resumé

Der gives en status for arbejde med genopretningen af Bornholms Familiecenter

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)    Orienteringen tages til efterretning og sendes videre til ØKE/KB.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Orienteringen taget til efterretninger, idet midlerne til finansiering af det midlertidige merforbrug på myndighedssagsbehandling på anbringelsesområdet anvises via ledige midler på sekretariatspulje 2. Det forudsættes at midlerne godkendes overført

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Familiecenter har siden juni 2011 månedligt aflagt særskilt orientering omkring udviklingen i Familiecenterets arbejde med genopretning af økonomien og tilpasning af indsatsen i overensstemmelse med det vedtagne paradigmeskift.

 

Hidtil er denne afrapportering foretaget gennem opdatering af samlet projektoversigt, samt fremhævelse af status ved særskilte elementer i arbejdet.

 

For at sikre synlighed omkring fremdriften i indsatsen er afrapporteringsformen ændret fra maj 2013, idet der bliver lagt særlig vægt på de vigtigste nøgleelementer i indsatsen.

 

Det drejer sig om følgende nøgleelementer,

-      Dem, der har den kritiske betydning i forhold til at skabe den bedste driftsorganisation i det fremadrettede perspektiv,

-      Dem, der på den kortere bane skal bidrage til at sikre et ensartet serviceniveau i forhold til indsatserne og i forhold til de økonomiske vedtagne forudsætninger.

 

For begge typer gælder det, at der sker en tydeliggørelse af egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser, samt hvilke kritiske handlinger, der er iværksat for at indfri målene.  Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette.  

 

Farverne skal forstås på følgende måde

 

Grøn: Planlægning, indsats og målindfrielse er i kadence som forudsat i de politiske beslutninger.

Gul: Planlægning og indsats er i gang, men der udestår forskellige afklaringer, der vil kunne bidrage til at bringe nøgleelementet i grøn.

Rød: Der udestår fortsat planlægning og tilrettelæggelse af indsatser før nøgleelementet kan siges at være tilstrækkeligt planlagt til at bringes gul.

 

Ud over rapporteringen af de mest centrale dele af implementeringsarbejdet vil der fortsat blive arbejdet med de øvrige indsatser i den samlede omlægning af BFC. Disse vil fremadrettet alene blive bragt frem i den systematiske afrapportering, i det tilfælde, at der identificeres en problematisk udvikling med kritisk betydning for BFC.        

 

Af vedhæftede Projektoversigt fremgår mål, plan og status for de enkelte nøgleelementer.  

 

Af særlige forhold i projektoversigten for juni måned 2013 skal nævnes følgende:

 

Følgende indsatser er i ”grøn”:

-      ”Generel indsats udførerdel”:

-      ”Merudgifter”

-      ”Heldagsskolen”

-      Implementeringen af besparelsespuljen ”3,8 mio. kr.”.

 

Følgende nøgleelementer er i ”gul”:

 

”Generel indsats myndighed”:

-      Den planlagte uddannelsesindsats følges. Strukturen for kvalitetssikring er på plads. Der er medio maj rekrutteret nye sagsbehandlere gennem jobsamtaler.

-      Beslutningen om placeringen af myndighedsfunktionen i distrikter er tidligere truffet - primært med begrundelse i et udtalt ønske om et tættere samarbejde mellem BFC´s myndighedsafdeling og samarbejdspartnerne. Udflytningen er sket – med en midlertidig placering af team nord i Nyker og med en igangværende afdækning af mulig permanent placering. En sådan selvstændig placering i nord vil forudsætte særskilt anlægsbevilling. Allerede før udflytningen i januar 2013 blev der etableret klart forbedrede samarbejdsrelationer med fokus på tilgængelighed og synlighed. Eksempler på dette er etableringen af skole- familierådgiver, og faste sagsbehandlere ved de enkelte institutioner i kommunen. Udflytningen af myndighedsdelen har imidlertid også medført et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug til sikring af en ensartet kvalitet på tværs af øen. Omfanget af dette tidsforbrug vurderes at være så stort, at den alternativt ville kunne bidrage markant til at sikre en væsentlig kvalitativ forbedret indsats. Dette kunne ske gennem en genhusning af nord, samt team øst/midt i umiddelbar nærhed af centerets ledelse. 

               

”Aflastninger”:

-      Der er gennemført analyse af alle sager, samt oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politiks behandling i juni måned. Der er aftalt ressourceallokering til genopretning og genvurdering af sagerne og arbejdet er igangsat.

”Tabt arbejdsfortjeneste”:

-      Der er udarbejdet oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling i juni måned. Der er iværksat analyse af alle sager inden sommer. Genvurdering af eksisterende sager er planlagt og gennemføres i august og september.

 

Følgende elementer er i ”rød”:

 

”Opholdssteder”

-      Der er etableret systematisk skærpet indsats ved tilgangen af nye sager, analysen af alle sager efter 2009 er gennemført – analysen af sager før dette tidspunkt er i gang.  Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i september måned. Analysen opstiller mål for den efterfølgende genvurdering og er på plads i juni måned, med henblik på at gennemføre genvurderingerne fra august/september

”Plejefamilier”

-      Der er etableret systematisk skærpet indsats ved tilgangen af nye sager, mens analyse af allerede oprettede sager er under afdækning. Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i september måned. Analysen opstiller mål for den efterfølgende genvurdering og er på plads i juni måned, med henblik på at gennemføre genvurderingerne fra august/september

”Døgninstitutioner”

-      Der er etableret systematisk skærpet indsats ved tilgangen af nye sager. Analysen af alle sager er i gang. Oplæg til serviceniveaubeskrivelse til politisk behandling vil foreligge i september. Analysen opstiller mål for den efterfølgende genvurdering og er på plads i juni måned, med henblik på at gennemføre genvurderingerne fra august/september.  

 

Af nøgleelementerne fremgår det, at blandt anbringelserne (særligt plejefamilierne) vil en målrettet genopretning og genvurdering af tidligere bevilgede sager forventeligt kunne imødekomme og fremskynde en del af de økonomiske ubalancer. Dette er dog ikke muligt på kort sigt indenfor FamilieCenterets nuværende ramme. En tidsbegrænset indsats for at genvurdere de højest prioriterede sager vil koste ca. 0,5 mio. kr.

  

For at styrke analyse og genvurdering af anbringelsessager er mulighederne for periodisk at omprioritere ressourcer fra andre serviceområder i Bornholms Regionskommune til Bornholms FamilieCenter derfor afdækket og muliggjort. Muliggørelsen forudsætter dog anvendelse af en vikar ressource andetsteds i regionskommunen svarende til 0,5 mio.kr. Det forudsættes at udgifterne til arbejdes bæres af FamilieCenteret.        

 

Den samlede status er udarbejdet i et samarbejde mellem Bornholms Familiecenter og Børne- og Skolesekretariatet. Der er etableret et systematiseret og tæt struktureret samarbejde mellem de to parter samt ØA, med henblik på sikring af fremdrift i arbejdet med at genoprette og udvikle driften og servicen i Bornholms Familiecenter. 

 

Området har i forlængelse af Borgmesterens besøg af Socialministeren i februar måned taget initiativ til et administrativt samarbejde med Socialstyrelsens Task Force. Der har indtil videre været afholdt to møder. Fokus i samarbejdet er at Socialstyrelsens Task Force gennem rådgivning og vejledning understøtter den indsats, der er iværksat i og omkring Bornholms FamilieCenter. Dette er sket på foranledning af Bornholms Regionskommune og skal ses i lyset af, at kommunen ønsker at trække på alle de erfaringer som Styrelsens Task Force har gjort sig rundt i de danske kommuner.

 

Med udgangspunkt heri er det Task Forcens vurdering, at de iværksatte tiltag og arbejdet med dem er de rigtige. Også konceptet for afrapporteringen, giver et godt overblik over status og udviklingen på området, og udgør et særdeles godt grundlag for dialog mellem det politiske og administrative niveau. Derudover vurderer Task Forcen det positivt, at der er fokus på mål, status på målopfyldelse og handlinger.

 

Task Forcen vurderer derudover at arbejdet bærer præg af, at der er et stærkt fokus på den økonomiske genopretning. Sammenhængen mellem de handlingsmål, der er opstillet i paradigmetilpasningen og den økonomiske genopretning og de overordnede mål, der er beskrevet i Bornholm Regionskommunes politikker på området, er ikke tydelige. Det er Task forcens generelle oplevelse, at en langsigtet holdbar økonomisk genopretning forudsætter, at de økonomiske mål ses i sammenhæng med de politiske mål for området.

 

På baggrund af Task Forcens anbefalinger vil der blive arbejdet med at indarbejde mål for den generelle kvalitet i sagsbehandlingen, i indsatserne og i effekten for borgerne. Det er også relevant at arbejde med egentlige mål for forebyggelse og tidlig indsats som alternativer til anbringelser.

 

Regionskommunen vil afledt af det igangsatte samarbejde med Task Forcen fortsat kunne imødese vurderinger og anbefalinger over tid som input til en optimeret indsats. I det omfang det har relevans for en politisk stillingtagen, vil de blive fremlagt til politisk behandling eller orientering.   

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2013

1.
Status for nøgleindsatser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Bornholms FamilieCenters økonomi for 2013

00.30.14Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

12

 

Hvem beslutter

Børne – og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Ved behandlingen af regionskommunen budgetopfølgning per 31.marts 2013 forventedes der et merforbrug på Bornholms Familiecenter på 5,1 mio.kr. Denne sag omhandler en mulig finansiering af dette forventede merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets egen ramme. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller, at:

a)    Forslaget til finansiering af den forventede budgetafvigelse for Bornholms Familiecenter for 2013 drøftes. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling tiltrådt, idet 

Punktet om specialpædagogisk indsats videresendes til Budgetforligskredsens godkendelse. Finansieringspunkterne vedrørende overførte midler forudsættes godkendt gennem behandling i ØKE. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Anbefales, idet punktet vedr. omprioritering af de 2 mio. kr. til specialpædagogisk indsats oversendes til forligskredsen.

Sagsfremstilling

I tilknytning til regionskommunen budgetopfølgning per 31.marts 2013 behandlede Børne- og Skoleudvalget den 7. maj budgetopfølgningen på eget område. Heraf fremgår det, at der forventes et merforbrug på Bornholms FamilieCenter på 5,1 mio.kr isoleret set for 2013.

 

I tilknytning hertil har Børne- og Skoleudvalget bedt om, at der på mødet i juni blev fremlagt forslag til anvisning af finansiering af dette forventede merforbrug indenfor udvalgets eget område.

 

Forslaget til imødegåelse af det forventede merforbrug omfatter såvel omprioriteringer i indeværende år samt omprioritering af anvendelse af positive overførsler fra 2012.

 

Tabel 1: Forslag til omprioritering. 

 

Omprioritering:

Beløb i Mio.kr.

Projekt flerfamiliegrupper 2013

0,7

Projekt flerfamiliegrupper – overførsel fra 2012.

0,4

Omprioritering af midler afsat til specialpædagogisk indsats i budget 2013

2,0

Overførsel fra specialskoler fra 2012 til 2013 – inddragelse af kalkuleret pulje til positiv afvigelse mellem forbrug og budget på Kildebakken.

1,3

Overførsel disponeret til dækning af projekt ”Fælles Skoler – fælles ansvar”

0,2

Overførsel vedrørende sekretariatspulje på Politikområde 3.

0,5

I alt

5,1

Finansieringsbehov

5,1

 

I ovenstående finansieringsforslag henledes opmærksomheden på, at for de forslag, der berører overførsler for 2012 forudsætter det at Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder ovenstående.  Herudover forudsætter det, at den budgetafsatte pulje til specialpædagogisk indsats isoleret for 2013 anvendes til imødegåelse af driftsudfordringerne i 2013. 

 

Samlet set vil ovenstående kunne være tilstrækkeligt til at imødekomme det forventede merforbrug for Bornholms Familiecenter for 2013. 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Finansiering af skolekoncerter

17.04.03Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-05-2013

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

22-05-2013

15

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

03-06-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids-, Kultur-, og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det skal besluttes hvordan skolekoncerterne på øens folke- og privatskoler kan finansieres.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn– og Skole indstiller, at

 

a.      det budgetterede beløb på 104.276 kr. til skolekoncertkoordinatorfunktionen omplaceres fra politikområde 15, kultur til sekretariatspuljen for politikområde 02, Undervisning, fællesudgifter folkeskolen

b.      det resterende beløb på 145.561 kr./ år til gennemførelse af skolekoncerterne finansieres af sekretariatspuljen for konto 02, undervisning, fællesudgifter folkeskolen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013:

Børne- og Skoleudvalget indstiller litra a og b til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. maj 2013:

Udsat.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2013:
a) - b) Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Før 1. januar 2012 var skolekoncertordningen helt og holdet finansieret af Fritid og Kultur. I skoleåret 2012/13 har folke- og pivatskolerne bidraget med 98.000 kr. efter at dette beløb blev sparet på budgettet for politikområde 15, kultur i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012.

 

Der er indgået en aftale for skoleårene 2012/13, 2013/14 og 20l4/15. Aftalen er indgået mellem Fritid- og Kultur og organisationen Levende Musik i Skolen. Det fremgår af aftalen, at der i løbet af aftaleårene gennemføres 36 koncerter fordelt på i alt 16 kommunale- og private skoler og afdelinger. Kommunen er forpligtet til at udpege en kontaktperson.

 

 

Kommunens skoler har på grund af den stramme økonomi bedt om, at aftalen opsiges så skolerne kan blive frigjort fra aftalen. Aftalen kan imidlertid først opsiges, når den nuværende 3-årige aftale udløber ved udgangen af skoleåret 2014/15.

 

Derfor foreslås det, at administration og finansiering af skolekoncerterne samles i Børne- og Skolesekretariatet fra den 1. august 2013

Økonomiske konsekvenser

I skoleåret 2012/13 betales 160.837 kr. for koncerterne. Beløbet er elevtalsafhængigt. Hvis elevtallet ikke ændres er beløbet uændret de to sidste år i kontraktperioden. Hertil kommer udgifterne på 89.000 kr./år til skolekoncertkoordinatoren. Udgiften pr. år er derfor 249.837 kr. med forbehold for ændringer i elevtallet.

 

Der er budgetteret med 104.276 kr. til skolekoordinatorfunktionen på politikområde 15, Kultur. I 2012 betalte de kommunale og private skoler tilsammen 98.000 kr. for skolekoncerterne. Restbeløbet på 47.561 kr. er hidtil afholdt af Fritid og Kultur.

 

Konsekvensen af forslaget om at samle administration og finansiering af skolekoncerterne i Børne- og Skolesekretariatet er, at udgifterne øges med 249.837 kr. i Børne og Skolesekretariatet, men reduceres med 98.000 kr. på skolerne og med 151.837 kr. på politikområde 15, kultur.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Forslag til placering, rådgivning og tidsplan for ny daginstitution i Nexø

82.06.03A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Bruger- og styregruppen for den ny daginstitution i Nexø, pegede i møde den 8. maj 2013, på placering af den kommende institution i Nexø, på arealet mellem Langedebyvejen og Industrivej i Nexø.

 

Idet området ifølge kommunalplanen er udlagt til erhvervsområde, er Teknik- og Miljøudvalget blevet anmodet om behandling af muligheden for placering ad den ny daginstitution på området.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at:

a)    den ny institution -under forudsætning for godkendelse af lokalplansforslag nr. 073 placeres på arealet mellem Langedebyvejen og Industrivej i Nexø (delområde B)

b)    rådgivningen udbydes i totalrådgivning

c)    den forslåede tidsplan godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

Ad a) indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ad b) indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

ad c) indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

 

Teknik- og Miljøudvalget behandler på deres møde den 4. juni 2013 oplæg til lokalplansforslag nr. 073, herunder muligheden for placering af den nye daginstitution på erhvervsarealet mellem Langedebyvej og Industrivej i Nexø.

 

Forslaget om ny lokalplan tager udgangspunkt i område A, men peger samtidig på delområde B, som ønskes anvendt til den nye daginstitution i Nexø, med et areal på ca. 10.000 m2 og med adgangsvej fra Industrivej (se bilag).


Tiltræder Teknik- og Miljøudvalget oplægget til lokalplansforslag, vil Teknik & Miljø indhente idéer og forslag i løbet af sommeren og udarbejde kommuneplantillæg og forslag til lokalplan til præsentation for de politiske udvalg i perioden 3. september-19.sepptember, hvorefter planerne forventes offentliggjort.

Projektleder Knud Erik Thomsen foreslår af hensyn til tidsplan, at Børne- og Skoleudvalget snarest tager stilling til udbudsformen. Projektleder anbefaler totalrådgivning som ved byggeriet af ny institution i Aakirkeby. Totalrådgivning medfører, at det firma, som vinder totalrådgivningen forestår udformningen, herunder præsentation for brugergruppe, styregruppe og byggeudvalg, som herefter vælger projektet.

Totalrådgiveren har ansvaret for projekteringen den økonomiske styring, udbud i offentlig licitation i fagentreprise, samt at føre tilsyn med byggeriet i hele byggefasen.

Forslag til tidsplan:

4. juni 2013

BSU beslutter totalrådgivning som udbudsform

Primo august 2013

Valg af totalrådgiver

3 – 19. september 2013

Oplæg til lokalplansforslag forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

September-november

Offentlighedsperiode.

I denne periode kan totalrådgiver i samarbejde med, bruger- styregrupper og byggeudvalg skabe det nødvendige grundlag for et udbud i begyndelsen af 2014.

Børne- og Skoleudvalget tage stilling til om den økonomiske ramme skal forhøjes på baggrund af det arbejde som foregår i samarbejde med totalrådgiveren, bruger- og styregruppe samt byggeudvalg.

Primo marts 2014

Udbudsmaterialet forventes udsendt

Medio april 2014

Licitationen kan holdes omkring fredag den 11. april 2014

Medio maj 2014

Vurderingen og godkendelse af licitationen

Juni 2014

Byggeriet går i gang

Primo marts 2015

Byggeriet forventes færdigt

April 2015

Byggeriet tages i brug 1. april 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2013

1.
Oplæg til lokalplansforslag nr. 073 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Ændret anvendelse af rådighedsbeløb- Klemensker Børnehus

00.30.10G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé

BRK Ejendomsservice ansøger om ændret anvendelse af anlægsbevillingen til bygningsmæssige ændringer af Klemensker Børnehus. I stedet for en tilbygning foreslås en mindre ombygning i stueetagen i den eksisterende bygning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)    der foretages bygningsmæssige ændringer for 398.400 kr. indenfor de eksisterende kvadratmeter i Klemensker Børnehus

b)    udgiften afholdes af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 400.548 kr.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

ad a) indstilles godkendt.

ad b) indstilles godkendt. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 31. maj 2012 en anlægsbevilling til udvidelse af Klemensker Børnehus på 467.200 kr. Projektet omfattede en tilbygning på facaden mod syd til brug for vuggestuebørnene. 

Efter licitation på byggeriet blev de samlede anlægsudgifter anslået til at udgøre 750.000 kr.

Sammenholdt med bevillingen udgjorde merudgiften således 282.800 kr., hvortil der blev ansøgt om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen.

 

Denne indstillede Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse på deres møder henholdsvis den 4. og 12. december 2012.

 

Forud for mødet i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013, blev beslutningen udskudt, med henblik på yderligere afsøgning af mulighederne for bygningsmæssige ændringer.

 

Der er efterfølgende afholdt møde mellem ledelsen af Klemensker Børnehus, BRK Ejendomsservice og Børne- og Skolesekretariatet for at afsøge alternative muligheder til optimering af forholdene.

 

Ud over det oprindelige projekt er der også blevet set på muligheden for at opsætte en midlertidig pavillon på grunden, samt muligheden for at opnå en øget fleksibilitet og brugsværdi i den eksisterende bygning ved at foretage en indvendig ombygning i stueetagen.

 

Midlertidig pavillon – løsningsforslag 1

BRK Ejendomsservice har modtaget et tilbud på opstilling af en midlertidig pavillon. Der leveres 2 moduler, der sammenbygges på stedet til en samlet størrelse på 54 m2. Pavilloner er dimensioneret efter kravene i BR10 bilag 6 og må som udgangspunkt være opstillet på grunden i op til 3 år, hvorefter de skal fjernes. Tilbuddet indeholder følgende delelementer:

 

Levering og montage                                  

57.500 kr.

Tilpasning af pavillon til eksisterende bygning

49.000 kr.

Returtransport og demontering                     

55.000 kr.

Leje pr. mdr.                                               

  6.750 kr.

 

Derudover kommer udgifter til eventuelle brandkrav, samt udgifter til fremføring af tekniske installationer til bygningen, hvilket anslås til at beløbe sig til 100.000 kr.

Hvis pavillonen skal stå på grunden i 2 år, vil prisen være ca. 425.000 kr.

 

Indvendig ombygning – løsningsforslag 2

En mindre ombygning i stueetagen i eksisterende bygning vil medføre en øget fleksibilitet og brugsværdi. Ombygningen består af følgende delelementer (numre i parentes henviser til numrene på den vedhæftede plantegning):

 

-      eksisterende køkken ombygges til grupperum

-      etablering af nyt køkken i eksisterende grupperum / rengøringsrum / garderobe (10)

-      etablering af nyt rengøringsrum i grupperum i bygningens østlige ende (2)

-      nedtagning af væg mellem de 2 grupperum i bygningens østlige ende (1)

-      etablering af glas i døre mellem grupperum og gang (3, 4 og 5)

-      etablering af nye dobbeltdøre med glas mellem grupperum (6, 7 og 8)

-      nedtagning af vægge omkring legerum (9)

 

Ombygningen tager udgangspunkt i, at det nuværende køkken ændres til grupperum og at der indrettes nyt køkken i nuværende grupperum mod den store legeplads (rum 16). For at sikre fornuftige pladsforhold for børn og ansatte i forbindelse med brug af det nye køkken, er det nødvendigt at inddrage det eksisterende rengøringsrum samt en del af garderoben.

 

Inddragelse af det eksisterende rengøringsrum medfører, at der skal foretages gennembrydning af den bærende væg. Dette arbejde er ikke prissat i de vedhæftede tilbud, da det forudsætter, at der foreligger et ingeniørprojekt med beregninger og arbejdstegninger. BRK Ejendomsservice har derfor anført skønnede priser for dette arbejde.

Der vil ikke være yderligere udgifter til projektering, idet denne er indeholdt i Køkkengårdens tilbud.

De samlede anlægsudgifter til ombygning af stueetagen er beregnet til at udgøre 398.400 kr., jfr. nedenstående anlægsoverslag fra BRK Ejendomsservice:

 

Anlægsoverslag - Klemensker Børnehus - indvendig ombygning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndværkerudgifter (HU):

 

 

 

 

Håndværkerudgifter – tømrer

89.000

 

 

Jf. tilbud fra Steenberg Entreprise

Håndværkerudgifter – køkken

144.652

 

 

Jf. tilbud fra Køkkengården samt tilbud om gulvbelægning, el- og VVS- arbejder i køkken

Håndværkerudg.- øvrige VVS-arbejder

25.000

 

 

Skøn

Håndværkerudg. - øvrige el-arbejder

25.000

 

 

Skøn

Håndværkerudgifter – murgennembrydning

40.000

 

 

Skøn

Byggeplads

16.183

 

5

% af HU

Vejrligsforanstaltninger

16.183

 

5

% af HU

Uforudsete udgifter

32.365

 

10

% af HU

Håndværkerudgifter i alt

388.382

388.382

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige omkostninger:

 

 

 

 

Honorar, før projektering

0

 

0

% af HU

Honorar, projektering

0

 

0

% af HU

Honorar, tilsyn

0

 

0

% af HU

Ingeniørberegninger i f.m. murgennembrydning

5.000

 

 

Skøn

Forundersøgelser

0

 

 

Skøn

Byggevand og –el

0

 

 

Forudsat taget over driften

Byggetilladelse

5.000

 

 

Skøn

Uforudsete udgifter

0

 

 

Skøn

Øvrige omkostninger i alt

10.000

10.000

 

 

 

 

 

 

 

Anlægsoverslag i alt

 

398.382

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Anlægsbevilling pr. 31. maj 2012

  467.200 kr.

Løsningsforslag:

Pris:

0. Bygningsmæssig udvidelse

  750.000 kr.

1. Midlertidig pavillonløsning (2 år)

  425.000 kr.

2. Indvendig ombygning

  398.400 kr.

 

Det foreslås at løsningsforslag 2 vedrørende den indvendige ombygning godkendes, idet udgiften hertil på 398.400 kr. kan afholdes indenfor rammerne af den af Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsbevilling til udvidelse af Klemensker Børnehus på 467.200 kr.

Der er i 2012 afholdt udgifter for 76.189 kr., fortrinsvis til projektering. Det fra 2012 til 2013 overførte og prisfremskrevne resterende rådighedsbeløb til projektet, som udgør 400.548 kr., vil således kunne dække anlægsudgiften på 398.400 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2013

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

 4.  Lukket bilag

 5.  Lukket bilag

 6.  Lukket bilag

 7.  Lukket bilag

 8.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Tillægsbevilling til fordeling på skolerne efter lockout

81.12.00S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2013

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Et flertal af eleverne i den bornholmske folkeskole mistede op til 18 dages undervisning i forbindelse med lockouten af de overenskomstansatte lærere. Kommunalbestyrelsen skal nu beslutte at give skolerne en tillægsbevilling, så eleverne modtager ekstra timer i de kommende skoleår. De ekstra timer er kompensationen for de timer eleverne mistede i de 18 dage konflikten varede. Kompensationen skal svare til folkeskolelovens minimumstimetal. Det er stadig sådan, at styrelsesvedtægtens bestemmelser om vejledende timetal er gældende bortset fra de 18 dage, der var konflikt. Endvidere har lærere ansat i Jobcenter Bornholm, Dybdalskolen og Bornholms Familiecenters stab også været omfattet af lockouten. Også her vil der i et vist omfang være behov for kompensation.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller at:

a)    ”Styrelsesvedtægten for Bornholms Regions Kommunens Skolevæsen” fraviges, så der gives undervisning svarende til folkeskolelovens minimumsbestemmelser i de 18 dage konflikten varede.

b)    Der gives en tillægsbevilling til sekretariatspuljen for politikområde 02, undervisning på 1.082.300 kr. svarende til det beløb der skal til for at kompensere skolerne så de kan tilbyde folkeskolens minimumstimetal for de 18 dage konflikten varede. Tillægsbevillingen finansieres af de ikke udbetalte lønmidler i forbindelse med lockouten, der er hensat på en særlig opsamlingskonto.

c)    Det tillægsbevilligede beløb fordeles mellem skolerne i henhold til konkrete opgørelser af manglende timer.

d)    Der gives en tillægsbevilling til rammen for jobcenter Bornholm på 95.800 kr. til kompensation for uopsættelige opgaver i UU Bornholm. Tillægsbevillingen finansieres af de ikke udbetalte lønmidler i forbindelse med lockouten, der er hensat på en særlig opsamlingskonto.

e)    Restbeløbet på den særlige opsamlingskonto anvendes til at finansiere skolernes merforbrug i 2013 jf. sagen om de fire almene skolers budget for 2013, behandlet på børne- og Skoleudvalgets møde den 4. februar 2013. Et eventuelt overskud på opsamlingskontoen tilfalder kassen.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2013:

ad a) Indstilles godkendt

ad b) Indstilles godkendt

ad c) Indstilles godkendt

ad d) Indstilles godkendt

ad e) Indstilles godkendt

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling  og økonomiske konsekvenser

Der er i lockoutperioden fra 1. april til 27. april 2013 opsamlet ikke udbetalte lønmidler svarende til 6.416.700 kr. De 5.963.800 kr. stammer fra ikke udbetalt løn på skolerne og de resterende 452.900 kr. fra sparede lønmidler til lærere ansat på jobcenter Bornholm herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning samt Dybdalskolen og Bornholms familiecenters stab. Beløbet står på en særlig konto kaldet opsamlingskontoen.

 

Ved kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2013 blev det aftalt at udvide undervisningen af afgangseleverne i 9. og 10. klasse som en ekstra indsats for at forberede dem bedst muligt på folkeskolens afgangsprøver. Forbruget kan først opgøres efter den 26. juni 2013, men den maksimale ramme er 534.000 kr. Et eventuelt mindreforbrug vil blive stående på den særlige opsamlingskonto.

 

Ungdommens uddannelsesvejledning har ligeledes afholdt uopsættelige rådgivnings- og vejledningsopgaver i maj og juni svarende til 95.800 kr.

 

Til disposition er derfor 6.416.700 kr. - 534.000 kr. – 95.800 kr. = 5.786.900 kr.

 

 

 

Ved kompensation til minimumstimetal

Ved kompensation op til styrelsesvedtægtens bestemmelser

Til disposition

5.786.900 kr.

5.786.900 kr.

Kompensation op til folkeskolens minimumstimetal koster

1.082.283 kr.

1.082.283 kr.

Kompensation op til styrelsesvedtægtens bestemmelser

Koster derudover

 

2.824.194 kr.

 

 

 

Restbeløb på opsamlingskontoen til anden anvendelse

4.704.617 kr.

1.880.423 kr.

 

Eleverne mistede undervisningstimer i de 18 dage deres overenskomstansatte lærere var lockoutede. Områdechefen for Børn-og Skole indstiller, at der gives en tillægsbevilling, der kan kompensere skolerne for det, det vil koste at give eleverne ekstra undervisningstimer i de kommende skoleår svarende til folkeskolelovens minimumstimetal i de 18 dage konflikten varede. Der er altså tale om, at eleverne modtager timer ud over det vejledende timetal i de kommende skoleår. Som det fremgår af ovenstående tabel, vil det koste 1.082.283 kr.

Det indstilles endvidere, at restbeløbet på 4.704.617 kr. anvendes til at finansiere distriktsskolernes merforbrug i 2013. Merforbruget blev, ved behandlingen af pkt. 6 på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden den 4. februar 2013, opgjort til 6,1 mio. kr. Det forventede merforbrug er imidlertid ikke længere retvisende og vil blive genvurderet af økonomi og analyse. Finansieringsforslagene i sagsfremstillingen fra 4. februar er heller ikke længere anvendelige. Det skyldes blandt andet, at elevtallene har ændret sig så klasserne ikke længere kan sammenlægges som forudsat.  Sagen om skolernes merforbrug på budget 2013 vil derfor efter behandling i Børne- og Skoleudvalget og økonomi- og erhvervsudvalget blive behandlet i kommunalbestyrelsen i august 2013.

 

Det ikke kan anbefales at kompensere skolerne op til styrelsesvedtægtens bestemmelser (vejledende timetal) for de 18 dage konflikten varede, fordi der ikke er sikkerhed for, at restbeløbet på 1.880.423 kr. ved en sådan kompensation vil kunne dække skolernes merforbrug i 2013.

 

Det skal bemærkes, at der ifølge Børne- og Undervisningsmisteriet ikke er noget krav om, at skolerne skal tilbyde en timetal svarende til det vejledende timetal. Det er alene timer indenfor det aflyste timetal, der skal gennemføres.

 

Da det endvidere er Kommunalbestyrelsen, der har besluttet serviceniveauet som beskrevet i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen (vejledende timetal), er det også kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at fravige det – altså gå ned på lovgivningens minimumstimetal for de 18 dage, der var konflikt.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Sundhedskoordinatorfunktionen

29.09.00A00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som følge af lov om reform af førtidspension og fleksjob skal den enkelte kommune og regionen indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering varetaget af en klinisk funktion i regionen. Aftalen skal træde i kraft 1. juli 2013.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at udkast til samarbejdsaftale godkendes med forbehold for den endelige bekendtgørelse

 

Beskæftigelsesudvalget den 18. juni 2013:

Anbefales, idet BU skal udtrykke sin utilfredshed med de tidsmæssige rammer som fleks- og førtidspensionsreformen har været underlagt, herunder aftalen vedrørende sundhedskoordinatorfunktionen, som dermed fratager Beskæftigelsesudvalget muligheden for at træffe en beslutning på et fuldstændig oplyst grundlag.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Udkast til samarbejdsaftalen anbefales.

Sagsfremstilling

Som følge af lov om reform af førtidspension og fleksjob skal den enkelte kommune og regionen indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering varetaget af en klinisk funktion i regionen. Aftalen skal træde i kraft 1. juli 2013.

En forhandlingsgruppe har i april og maj 2013 forhandlet et udkast til en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden.

Hverken den endelige bekendtgørelse eller den samlede finansiering af førtidspensions- og fleksjobreformen foreligger endnu. Derfor anbefales et forbehold for den endelige bekendtgørelse, og en samlet stillingtagen til økonomien, når forudsætningerne for den foreligger.

Vedlagte bilag uddyber processen omkring samarbejdsaftalen og det indstillede udkast til en aftale. Generel orientering om førtidspensions- og fleksjobreformen er givet på kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013.

Økonomiske konsekvenser

Med den aktuelle viden om omfanget af sager til behandling i rehabiliteringsteamet forventes 144 årlige sager. Samarbejdsaftalen vil således omfatte 72 sager i 2013.

 

Ud fra den beskrevne beregningsmodel svarer det til en årlig udgift på 237 t.kr. - 118,5 t.kr. i 2013 - for sundhedskoordinatorfunktionen.

 

Ved brug af egen lægekonsulent ville vi skulle anvende

 

24 mødedage á 6 timer x 784,91 =                                113.027 kr.

+ forberedelse af 144 sager á 30 min.

72 timer x 784,91 =                                                        56.513 kr.

Samlet                                                                            169.540 kr.

 

Den umiddelbare difference er således årligt 67 t.kr.

 

Ind til der er sikkerhed for, at regionen kan leve op til aftalen og reelt overtage funktionen, afventes med at opsige egne lægekonsulenter.

 

Reformen er en del af de igangværende økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunerne. Når resultatet af forhandlingerne foreligger, vil de økonomiske forudsætninger for BRKs finansiering af reformen være kendt. I det omfang det er muligt, vil disse blive en del af Budget 2014. De faktiske konsekvenser vil dog først være fuldt kendt på et senere tidspunkt i takt med at reformen implementeres. Finansiering af sundhedskoordinatorfunktionen og øvrige dele medtages i den samlede opgørelse over de økonomiske aftaler og konsekvenser af reformen. Disse vil blive forelagt til samlet politisk behandling i efteråret 2013 og løbende.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Udsendt brev: Samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og klinisk funktion (PDF)

2.
Samarbejdsaftalen (PDF)

3.
SamarbejdsaftaleRegionHovedstadenBRK (DOC)

4.
Bilag 1 Skema sundhedskoordinators erklæring (PDF)

5.
Bilag 2 Ydelseskatalog i klinisk funktion (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Resultatrevision 2012

15.00.15K07-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

04-06-2013

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

18

 

Hvem beslutter

Det lokale Beskæftigelsesråd til høring

Beskæftigelsesudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2012 for Jobcenter Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til en indledende drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2013:

Drøftet.

 

Sekretariatet indstiller til drøftelse, og afgivelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd den 21. maj 2013:

Det lokale Beskæftigelsesråd anerkender de positive resultater af beskæftigelsesindsatsen. De gode resultater viser at det i et vist omfang er lykkedes at nå målene, de givne rammevilkår og konjunkturerne på arbejdsmarkedet taget i betragtning.

Generelt udgør en samlet placering som nr. 10 af 12 jobcentre med sammenlignelige rammevilkår et alt i alt rimeligt resultat. Det lokale Beskæftigelsesråd kan ikke pege på områder hvor indsatsen i forhold til den ringe beskæftigelsesudvikling kunne have været bedre.

Det lokale Beskæftigelsesråd tilslutter sig beskæftigelsesregionens bemærkninger af 7. maj 2013.

 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgeren og Beskæftigelse indstiller, at resultatrevisionen for indsatsåret 2012 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2013:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i klyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til følgende områder:

·         Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, tilgang permanente forsørgelsesordninger, unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Hertil kommer lokale mål vedrørende sygedagpenge og fleks- og ledighedsydelse.

·         De enkelte forsørgelsesgrupper

·         Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav

·         Besparelsespotentiale

·         Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i klyngen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Proceduren for behandlingen af resultatrevisionen er som følger:

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 4. juni 2013

1.
. Resultatrevision 2012 (DOCX)

2.
Opfølgning på tillæg til Beskæftigelsesplan 2011. Indsatsen for langtidsledighedstruede., april 2013 (DOCX)

3.
Beskæftigelsesregionens høringssvar af 7. juni 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i Rønne

05.01.12S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrersen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø søger om anlægsbevilling til kabellægning af belysningsanlæg i Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2013

b)    at tillægsbevillingen på 2.500.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Udvalget indstiller punkt a-c, idet anlægsbevillingen ændres til 600.000 kr. til nedgravning af kabler og nødvendig udskiftning af elmaster, at tillægsbevillingen på 600.000 kr. finansieres af den disponible anlægspulje vedr. vejanlæg, og at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 9.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Udvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

Østkraft gennemfører fra 2013 og de kommende år en større kabellægning af deres elforsyningsanlæg kombineret med etablering af fibernet, for 2013 kabellægges ca. 6.200 meter i Rønne by. For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, tilbydes det at medtage gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet.

Eksisterende masteanlæg, der skønnes at have en fortsat levetid på over 10 år, bibeholdes som gadebelysningsmaster, øvrige master skal udskiftes. Eksisterende belysningsarmaturer der kan genanvendes, bibeholdes, mens øvrige udskiftes med nye energivenlige armaturer. Det samlede gadebelysningsprojekt forventes at beløbe sig til 2,5 mio. kr. Ledningsstrækninger fremgår af vedhæftede oversigt.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 23.447.445 kr. Af den samlede pulje på 23.447.445 kr. er der allerede disponeret 17.600.000 kr., hvilket medfører at der p.t. er et disponibelt rådighedsbeløb på 5.847.445 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at udgifterne til kabellægning af belysningsanlæg for 2013 vil beløbe sig til 2.500.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Oversigt over gadebelysningsrenovering 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Lokalplanforslag nr. 073 for et erhvervsområde ved Industrivej i Nexø

01.02.05P21-0315

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i februar 2013, at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag for et eksisterende erhvervsområde ved Industrivej i det sydlige Nexø, for at muliggøre detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag. Et mindre delområde mod sydvest er udtaget, da det ønskes anvendt til institutionsformål mm.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller,

at lokalplanforslag nr. 073 for et erhvervsområde ved Industrivej i Nexø sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Industriområdet i det sydlige Nexø er med tiden overhalet af udviklingen i området, idet den hidtil gældende lokalplan nr. 3 ”industriområde Nexø” fra 1979, kun tillader lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt lagervirksomheder.

Lokalplanområdet har over årene udviklet sig til også at rumme handelsvirksomheder som autoforhandlere, byggemarked, have- og plantecenter m.m.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med den faktiske anvendelse, og for at tilgodese fremtidige behov, indeholder denne lokalplan mulighed for lettere industri- og værkstedsvirksomheder samt lagervirksomhed, samt særligt pladskrævende varegrupper.

Ved at muliggøre ”særligt pladskrævende varegrupper”, tillades, at lokalplanens område også kan rumme butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer.

Lokalplanen skal bl.a. muliggøre en ny Jem & Fix i området.

 

Lokalplanen er tilføjet screeningsskema i henhold til miljøvurderingsloven, der konkluderer at der ikke skal udarbejdes miljørapport (offentliggøres sammen med lokalplanforslaget).

 

Børne- og Skoleudvalget, der har afsøgt flere muligheder for etablering af en daginstitution i tilknytning til skov og strand, anmoder nu om mulighed for at placere en ny daginstitution på en del af et areal i Nexø syd, der oprindeligt indgik i lokalplanområdet.

I konsekvens heraf foreslås det nu, at den del af erhvervsområdet, som ønskes anvendt til en daginstitution, samt et tilstødende erhvervsareal umiddelbart vest for (påtænkt anvendt til solceller eller lign.) udgår af lokalplan 073 (se andet dagsordenpunkt vedr. planlægning af dette område). I lokalplanforslag 073 fremgår, at det udtagne område først kan tages i anvendelse, når der er udarbejdet en ny lokalplan for området.

 

Lokalplan nr. 3 fra 1979 ophæves ved vedtagelsen af lokalplan 073.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Lokalplanforslag nr. 073 (PDF)

2.
Miljøsceening Lp nr. 073 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 072 for et område ved den Gl. havn i Nexø og kommuneplantillæg nr. 013

01.02.05P16-0125

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 28. februar 2013 at offentliggøre et lokalplanforslag for et område ved den Gl. havn i Nexø nr. 072 og kommuneplantillæg nr. 013.

Lokalplan- og kommuneplanforslaget har nu været i 8 ugers høring og der er i høringsperioden fra den 28. februar 2013 til den 3. maj 2013 indkommet 1 indsigelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller,

at lokalplan nr. 072 og kommuneplantillæg nr. 013 vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af indsigelsesbehandlingen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at muliggøre udvikling af et bynært erhvervsområde ved Skippertorvet i Nexø til bolig-, turist- og serviceaktiviteter da dette ikke er muligt inden for de gældende rammer.

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 072 ophæves en del af den hidtidigt gældende lokalplan nr. 00-50 for Nexø Havn for så vidt angår det aktuelle lokalplanområde.

 

Lokalplanområdet omfatter en del af området vest og syd for Nexøs ældste havnebassin. Bygningskomplekset i den nordlige del af arealet udnyttes i dag til privat handel og service samt til kontorformål. Desuden indgår en del af arealet ved Skippertorvet. Arealet mod sydøst udnyttes i dag til simple overnatningsfaciliteter, oplag og parkering.


Her udover er et område mellem Sdr. Hammer og Sdr. Landevej udlagt som en aflastende ud- og indkørsel til området for at give mulighed for at reducere den gennemkørende trafik i området.

 

Lokalplanområdet er i alt på ca. 6800 m2.

 

Lokalplanen skal muliggøre følgende:

Delområde A, der omfatter det eksisterende butiksområde ved Skippertorvet, vil fortsat have status som centerområde med anvendelse til privat service, butikker. Lokalplanen tilføjer her mulighed for boliger (flexboliger) indrettet i de eksisterende kontorlokaler på 1. sal i den nordligste bygning.

Delområde B overføres fra erhvervsområde til blandet bolig og erhvervsområde med mulighed for anvendelse til bl.a. kontorer, overnatningsmulighed, privat service, rekreative formål samt mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til produktionslokaler og lignende formål med en naturlig tilknytning til områdets havne og turistaktiviteter.

 

Indsiger er Nexø Havn A/S og Kjærgården Aps.

1.    jf. § 3.1 ikke mulighed for en udvendig elevator da Skipper Torvet ikke må bebygges yderligere.

2.    § 3.2 måske uheldigt formuleret. Det udlægges til blandede bolig og erhvervsformål, men ikke tillader boliger og butikker.

3.    Jf. § 4.1 Bebyggelsesgraden for delområde A må ikke overstige 50 % men er allerede 55 %.

4.    jf. § 4.2. Bygningshøjden må ikke overstige 8.5m, men er allerede 9.5 i dag på Skipper Torvet.

 

Teknik og Miljøs Kommentar

Ad. 1 Det indstilles at § 3.1 tilføjes ” det eksisterende torv Skippertorvet må ikke bebygges yderligere, (tilføjning) bortset fra evt. elevator og eller flugttrappe.

 

Ad. 2 § 3.2 ”Blandede boliger og erhverv” er et planlovsbegreb, der benyttes om områder hvor funktioner er mere blandede. Dette kan give anledning til forvirring fordi begrebet ikke indebærer, at der automatisk kan tillades boliger. I dette tilfælde tillades kun overnatningsfaciliteter.

 

Det anbefales, at § 3.2 tilføjes: Mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler tillades. Boliger og butikker tillades ikke i delområdet ……..  (-og butikker- fjernes). 

 

Ad.3 Det indstilles at indsigeren imødekommes og § 4.1 ændres til ”Bebyggelsesprocenten for delområde A må ikke over stige 60 og bebyggelsesprocenten for delområde B må ikke overstige 50”.

 

Ad.4. Kommuneplanrammen er fastlagt til 8,5 m. Det indstilles, at indsigelsen ikke imødekommes, da bygningshøjden på den eksisterende kontorbygning er et eksisterende lovligt forhold. Det vurderes i den sammenhæng, at det om nødvendigt er muligt at dispensere til nuværende bygningshøjde.

 

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Lokalplanforslag 072 (PDF)

2.
Indsigelse fra Kjærgården A/S og Nexø Havn (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Revision af plan for risikobaseret dimensionering 2013.

14.00.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-06-2013

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunens plan for risikobaseret dimensionering, skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesvalgperiode. Forslag til revision af planen skal behandles i Beredskabskommissionen og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planen godkendes i Kommunalbestyrelsen i et møde, efter forudgående behandling i Teknik og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Dimensioneringsplanen blev sidst revideret i foråret 2009 og planen skal således senest revideres og godkendes inden udgangen af 2013. Der er administrativt udarbejdet et udkast til revision af planen, som herved foreligges Beredskabskommissionens behandling.

 

Udkastet tager udgangspunkt i den tidligere plan fra 2009 og tilrettet i forhold til de tilpasninger, som administrativt er gennemført i den mellemliggende periode. Hertil indebærer planen, at den eksisterende kontrakt omkring dykkerberedskabet på Bornholm tilpasses, ligesom materiellet på øens brandstationer optimeres i forhold til opgavefordeling og opgavehyppighed.

 

Planrevisionen blev behandlet og godkendt i Beredskabskommissionen den 1. maj 2013 og blev den 2. maj fremsendt til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Indstilling og beslutning

Beredskabschefen indstiller

at revision af plan for risikobaseret dimensionering godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. juni 2013:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab angives følgende om redningsberedskabets opgaver:

·         Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

·         Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.  Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.

·         Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil).

·         Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

·         Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet.

 

I § 4 i ovennævnte bekendtgørelse beskrives hvad planen for den risikobaserede dimensionering skal indeholde:

·         Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens § 25.

I udkast til revision af plan for risikobaseret dimensionering er ovennævnte forhold indarbejdet med baggrund i planen fra 2009 ligesom risikoidentifikationen for en række objekter har medført ændringer i risikoanalysen. Udkastet er desuden tilrettet i forhold til de tilpasninger, som administrativt er gennemført i den mellemliggende periode.

I planrevisionen lægges endvidere op til, at den nuværende kontrakt om dykkerberedskabet på Bornholm genforhandles, med henblik på en tilpasning af indsatsen i forhold til de faktiske muligheder for gennemførelse af egentlig redning. I den sammenhæng forventes kontrakten ændret, således at den ikke længere indeholder bestemmelser omkring et 5 minutters redningsdykkerberedskab, men alene indeholder bestemmelser om mulighed for rekvisition af redningsdykkere til bjærgning ved behov. Hertil kan det drøftes om bådberedskabet kan nedlægges.

Materiel og mandskab på øens brand- og hjælpebrandstationer tilpasses løbende i forhold til udviklingen i samfundet. I 2009 blev autosprøjten på hjælpebrandstationen i Gudhjem udskiftet til fordel for en hurtig slukningsenhed (HSE). Dette køretøj har således været indsat i aktivt tjeneste i 4 år og har bidraget positivt til overholdelsen af det fastsatte serviceniveau. Der opleves en kortere samlet responstid og de forskellige opgaver har kunnet løses selvstændigt, uden assistance fra andre brandstationer, i højere grad end forventet. I udkastet til planrevisionen er en tilsvarende ordning således forudsat indført på hjælpebrandstationen i Aakirkeby.

Ved enhver udrykning, skal der ifølge Beredskabsloven afgå en holdleder indenfor 5 minutter efter alarmens afgivelse. I 2009 blev indført holdledervagter på alle øens brandstationer. En holdledervagt medfører, at der til stadighed er én holdleder pr. brandstation, som har vagt og som således skal møde ved en alarm. Dog er holdlederen fritaget for at møde, såfremt han bliver pålagt arbejde af hovedarbejdsgiver. I praksis har vagtordningen betydet, at der langt hen ad vejen møder en holdleder op, men det hænder at vagthavende holdleder ikke møder frem. Antallet af holdledere pr. brandstation er i dag betydelig, hvorfor det fra administrationens side skønnes, at det er sandsynligt at der vil møde en holdleder også selvom vagten nedlægges. I planrevisionen er der lagt op til, at vagten nedlægges. Besparelsespotentialet ved en nedlæggelse af vagten er anslået 240.000 kr.

I juli 2008 overtog kommunerne ansvaret for redning af personer fra de tidligere amter. I den forbindelse overtog kommunerne blandt andet højderedningsopgaven samt opgaven med frigørelse. På Bornholm blev opgaven med højderedning placeret på brandstationen i Allinge. Det blev samtidig fastlagt, at samtlige 5 brandstationer skulle løse opgaven med frigørelse. I gennemsnit køres til 8-10 frigørelsesopgaver om året. Der kan således gå lang tid imellem den enkelte brandmands kontakt med det avancerede værktøj. Dette kan betyde, at den nødvendige kompetence ikke er tilstrækkelig og der foreslås derfor i planrevisionen, at opgaverne fremover begrænses til at blive udført fra 3 af øens brandstationer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. juni 2013

1.
Plan for risikobaseret dimensionering 2013 (PDF)

2.
Referat fra Beredskabskommisionens møde den 1. maj 2013. (PDF)

3.
Udtalellse over revideret planforslag for Bornholms Regionskommune (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Godkendelse af Business Center Bornholms årsrapport for 2012

24.10.00Ø54-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-06-2013

5

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum godkender

Erhvervs- og Økonomiudvalget godkender

Resumé

Jf. udviklingskontrakten med Business Center Bornholm (BCB) skal årsrapporten forelægges Bornholms Vækstforum, samt kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Årsrapporten blev fremlagt ved BCB’s repræsentantskabsmøde den 15. april 2013.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

         at Bornholms Vækstforum godkender årsrapporten og sender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om godkendelse.

 

Bornholms Vækstforum, 3. juni 2013, pkt. 5:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Vækstforum har indgået en udviklingskontrakt med Business Center Bornholm for 2012-2014, hvoraf det fremgår, at BCB løser opgaver indenfor følgende temaer:

 

A.    Opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice

B.    Udvikle og fastholde forretningsrelationer mellem det bornholmske erhvervsliv og erhvervslivet nationalt og internationalt

C.    Tilflytterservice

D.   Information og markedsføring af øens erhvervsliv

 

Årsrapporten, der er vedhæftet som bilag, giver nogle eksempler på, hvad BCB har arbejdet med i 2012:

 

På Bornholm har BCB været i kontakt med 105 virksomheder. Heraf har i alt 55 virksomheder gennemgået intensive forløb. Konkrete eksempler på BCB’s virksomhedsservice er: Udfærdigelse af personalehåndbog, organisationsudvikling, interne procedurer, planlægning, cash flow, likviditetsudfordringer, kompetenceløft, marketing, indgang på nye markeder, produktudvikling, mm.

BCB’s rådgivning er som udgangspunkt finansieret af Bornholms Vækstforum via udviklingskontrakten og er derfor gratis for virksomhederne. Tillbuddet omfatter 1-4 møder. Derudover er der mod betaling mulighed for at indgå i længerevarende forløb med Business Center Bornholm, hvor centerets medarbejdere bliver involverede i løsningen af en opgave.

 

Jf. kontrakten og handlingsplanen vil BCB, som en ny aktivitet, satse på international markedsføring og netværksdannelse mellem bornholmske og udenlandske virksomheder.

Således fremgår det af årsrapporten, at BCB har deltaget i konferencer og virksomhedsbesøg i Tyskland, England, Spanien, Shanghai og Hong Kong. Herudover har BCB modtaget delegationer fra USA, Finland, Letland, Litauen, Portugal i forbindelse med projekt ”Energy Tours”.

 

I forbindelse med Bright Green Island visionen, vurderer BCB, at det indtil nu har givet det bornholmske samfund ”værdifuld knowhow”, som ”kan sælges uden for øen i form af kurser, konsulentydelser, grøn teknologi, mm”. Af årsrapporten fremgår det, at man på Bornholm i dag i stand til at levere følgende ydelser og produkter, som ”der vil være efterspørgsel på fra regioner og øer i det øvrige Danmark og resten af hele verden”:

 

·         Grønne teknologiske løsninger / produkter / analyser

·         Grønne uddannelsesforløb / workshops / kurser

·         Grønne samfunds udviklingsstrategier

·         Bæredygtige lokale fødevarer / produkter

·         Erhvervsturisme / Energy Tours / Green Solution House

 

Udover aktiviteter der er finansieret af kontrakten, nævnes projekterne ”Grønt Byggeri”, ”Comfortness Koncept”, samt ansættelse af øens første erhvervs-Ph.d., der skal forske i udvikling af bæredygtige produkter i forbindelse med Green Solution House.

 

Jf. kontrakten mødes sekretariatet med ledelsen i BCB to gange om året og er i dialog om opnåelse af handlingsplanens effekter og målbare resultater.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte. Jf. Vækstforums kontrakt 2012-2014 med BCB udbetales årligt ca. 3,6 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til de nævnte aktiviteter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. juni 2013

1.
Årsberetning 2012 (PDF)

2.
Formandens beretning (PDF)

3.
Budget 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Sammenlægning af Business Center Bornholm og Bornholms Erhvervsråd, nye vedtægter m.v.

24.10.00G01-0135

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-06-2013

6

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Bornholms Kommunalbestyrelse beslutter

Resumé

Repræsentantskabet for Business Center Bornholm (BCB) godkendte ved et møde 15. april 2013 at anbefale over for Bornholms Vækstforum og Kommunalbestyrelsen at sammenlægge bestyrelsen for BCB og Bornholms Erhvervsråd, og at den juridiske selskabsform for den nye, samlede organisation ændres til en erhvervsdrivende fond. Der er i den forbindelse udarbejdet nye vedtægter for den nye organisation, som også skal behandles i Vækstforum samt Kommunalbestyrelsen. Endvidere skal der tages stilling til udpegning af et Vækstforummedlem til den nye bestyrelse.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller, at Bornholms Vækstforum anbefaler Kommunalbestyrelsen

-      at godkende sammenlægningen af Bornholms Erhvervsråd og Business Center Bornholm 

-      at godkende de nye vedtægter for Business Center Bornholm

-      at Erhvervsrådets nuværende plads i Vækstforum i denne periode overgår til formanden for bestyrelsen i den nye organisation (BCB)

-      at udviklingskontrakten med BCB fortsætter uændret med den nye organisation

-      at ændringen sker den nærmeste 1. i måneden efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen

-      at egenkapital plus aktiver og passiver samtidigt overgår til den nye organisation.

Vækstforumsekretariatet indstiller endvidere,

-      at Bornholms Vækstforum udpeger et medlem til den nye bestyrelse blandt de ikke politisk valgte medlemmer.

 

Bornholms Vækstforum, 3. juni 2013, pkt. 6:

Indstillingen blev godkendt, idet BCB's bestyrelse opfordres til også at give en plads til HORESTA i bestyrelsen, og at BCB's bestyrelse arbejder hen imod en vedtægtsændring, hvor HORESTA skrives ind som fast medlem af bestyrelsen.

Vækstforum valgte Jane Wickmann som Vækstforums repræsentant i den nye bestyrelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

På møder i Bornholms Erhvervsråd den 21. september 2012 og i Business center Bornholms bestyrelse den 24. september 2012 blev det godkendt, at der arbejdes hen imod en fusion af BCB’s bestyrelse og Bornholms Erhvervsråd til én samlet organisation.

 

Efter flere fællesmøder blev der truffet beslutning om at anbefale overfor BCB’s repræsentantskab, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune at Business Center Bornholm og Bornholms Erhvervsråd sammenlægges, og at den juridiske selskabsform for den nye samlede organisation ændres til en erhvervsdrivende fond.

 

BCB’s repræsentantskab anbefalede sammenlægningen ved repræsentantskabsmødet den 15. april 2013.

 

Overordnet nedlægges både det nuværende Bornholms Erhvervsråd og BCB’s nuværende bestyrelse. Der sammensættes i stedet en ny bestyrelse, der har det overordnede strategisk, politiske ansvar og driftsansvar for BCB.

 

De nye vedtægter

Ifølge de nye vedtægter er BCB en erhvervsdrivende fond, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv til størst mulig gavn for det bornholmske samfund, blandt andet ved praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice overfor virksomheder og iværksættere.

 

Der står endvidere, at BCB er det forum, hvor erhvervslivets rammevilkår drøftes i forhold til den erhvervspolitik, der føres i Bornholms Regionskommune. Vedtægterne siger endvidere, at BCB skal sikre, at erhvervslivets og virksomhedernes synspunkter og holdninger fremføres for de lokale, regionaloe og nationale myndigheder og organisationer.

 

Udkastet til de nye vedtægter er vedlagt som bilag i sin fulde længde.

 

Bestyrelse

Der lægges op til, at den nye bestyrelse får 10 medlemmer, der udpeges af flg. organisationer:

-      LO (2)

-      DI (1)

-      DA (1)

-      Bornholms Vækstforum (1 – ikke politisk valgt medlem)

-      Destination Bornholm (1)

-      Bornholms- og Christiansøs Fiskeriforening (1)

-      Bornholms Landbrug (1)

-      Dansk Byggeri (1)

-      Håndværksrådet (1)

 

Bestyrelsen får desuden tre observatører, nemlig

-      Borgmester og viceborgmester fra Bornholms Regionskommune

-      Campus Bornholm

 

 

Vedtægterne lægger desuden op til, at Bestyrelsen kan udpege yderligere et medlem som repræsentant for væsentlige bornholmske erhvervsinteresser eller interessenter for et år ad gangen.

HORESTA har påpeget, at de også bør være repræsenteret i den nye bestyrelse.

 

Bornholms Vækstforum har indtil videre haft to medlemmer siddende i den nuværende bestyrelse for BCB, nemlig Jane Wickmann og Christina Dideriksen (Dansk Byggeri) – og får med de nye vedtægter udpegningsretten til et enkelt medlem.

 

Forretningsudvalg

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af tre medlemmer, hvor formand og næstformand er fødte medlemmer, mens den tredje repræsentant vælges blandt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det er forretningsudvalgets opgave, at sikre at den daglige drift på BCB sker på tilfredsstillende måde.

 

Repræsentantskab

Fonden for Business Center Bornholm får fortsat et repræsentantskab, der består af

-      Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune

-      Bornholms Vækstforum

-      1 repræsentant fra hver erhvervsorganisation på Bornholm

-      1 repræsentant fra hver faglig organisation på Bornholm.  

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare konsekvenser forbundet med sammenlægningen af Business Center Bornholm og Bornholms Erhvervsråd. Den nuværende indgåede udviklingskontrakt mellem Business Center Bornholm og Bornholms Vækstforum / Bornholms Kommunalbestyrelsen, der er gældende frem til 31. december 2014, foreslås således at fortsætte uændret i den nye organisation. Udviklingskontrakten lyder på, at Bornholms Regionskommune / Bornholms Vækstforum via de regionale udviklingsmidler honorerer BCB for årlige ydelser, der er nærmere beskrevet i kontrakt og handlingsplaner, til max. 3.620.000 kr. plus moms (2011-niveau).

Der lægges samtidig op til, at BCBs egenkapital, der var på 432.231 kr. pr. 31/12 2012, samt aktiver og passiver samtidig overgår til den nye organisation.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vækstforumsekretariatet har bemærket formuleringen i de nye vedtægter, hvor der i afsnit 1.4 står, at ”BCB skal så vidt det er muligt virke overensstemmende med Regionskommunens og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingspolitik og så vidt det er muligt støtte op om de udviklingstiltag, der etableres i Regionskommunen eller i Bornholms Vækstforum…” Det skal i den sammenhæng understreges, at tilskuddet fra de regionale udviklingsmidler alene går til aktiviteter, der er i overensstemmelse med Regionskommunens og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingspolitik og støtter op om de udviklingstiltag, der etableres i Regionskommunen eller i Bornholms Vækstforum. Dette sikres ved indgåelse af de årlige handlingsplaner, der udmønter den flerårige udviklingskontrakt.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. juni 2013

1.
Indstilling om sammenlægning (PDF)

2.
Udkast til nye vedtægter (PDF)

3.
Organisationsoversigt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Godkendelse af udviklingskontrakt med Destination Bornholm, 2013-2015

24.10.00Ø54-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-06-2013

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Destination Bornholm ApS har hidtil udført en række turismefremmende aktiviteter og koordinationsopgaver for Bornholms Vækstforum jf. udviklingskontrakt og årlige handlingsplaner.

I oplægget til den nye kontrakt for 2013-2015 ønsker Destination Bornholm ApS at Vækstforums andel øges fra 1.445.000 til 2.500.000 kr./årligt, mod at selskabet supplerer opgaveporteføljen med:

·         Drift af temaudviklingssekretariat, og

·         Ansvar for analyseopgaver på turismeområdet.

 

Beløbet kan finansieres via puljen af de regionale udviklingsmidler.

BEMÆRK! Ved udsendelse af denne dagsorden udestod endnu nogle detaljer omkring Destination Bornholms opgaver i relation til Folkemødet. Bilagene (kontrakt og handlingsplan) eftersendes derfor.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at oplæg til ny kontrakt, herunder tilbud om nye opgaver/øget finansieringsandel drøftes med henblik på indstilling over for Økonomi- og Erhvervsudvalget

 

Bornholms Vækstforum, 3. juni 2013, pkt. 7:

Vækstforum indstillede bevillingen godkendt under forudsætning af, at koordineringsopgaver omkring tematurisme og Folkemødet præciseres i Udviklingskontrakten. Formandskabet bemyndiges til at godkende den endelige udformning af Udviklingskontrakten.

Formanden for bestyrelsen for Destination Bornholm, Trine Richter, deltog ikke behandlingen af punktet

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Vækstforum besluttede ved sit møde 26. november 2012 at forlænge udviklingskontrakten med Destination Bornholm for 2010-2012 med et halvt år - dvs. til og med. juni 2013. Det skete under hensyn til udrulningen af den reviderede turismestrategi.

Oplægget til ny kontrakt med Destination Bornholm ApS gælder således for perioden juli 2013 – dec. 2015.

Udviklingskontrakten beskriver hvilke basisydelser, der leveres. Kontrakten suppleres med handlingsplaner, som indeholder præciseringer af opgaverne. Handlingsplanerne indstilles af Bornholms Vækstforum og godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Destination Bornholm ApS lægger op til, at Vækstforum øger sin andel af finansieringen fra 1.445.000 (2010 niveau) til 2.500.000 kr. (2013 niveau)/årligt mod at påtage sig drift af temaudviklingssekretariat og analyseopgaver på turismeområdet.

 

De overordnede ”basis-ydelser”:

·         Operatørfunktion for BRK/VFs strategi og årlige handlingsplaner indenfor turismeområdet

·         Påtage sig projektledelse af eller partner i konkret aftalte projekter

·         Koordinering og samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring turismerelaterede emner

·         Koordinering og samarbejde mellem turisterhvervet og andre brancher

·         Iværksætte og koordinere analyseopgaver på turismeområdet for Bornholm (forslag til ny opgave)

·         Koordinatorfunktion for tematurisme (forslag til ny opgave)

·         Informationsservice til turisterhvervet

·         Informationsservice og rådgivning vedrørende markedsføring og produktudvikling til turisterhvervet

·         Sparring til oplevelsesklynge

 

De overordnede basisydelser omfatter ikke finansiering af eksterne omkostninger til gennemførelse af projekter

Der er budgetteret med flg. poster:

Løn                                                                                  1.250.000 kr.

Koordinatorfunktion for tematurisme*           375.000 kr.

Ekstern konsulent/analyseopgave*               500.000 kr.

Andel kontorhold                                       375.000 kr.

I alt                                                     2.500.000 kr.

 

Vækstforum har mulighed for at ”plukke” i forslag til de nye opgaver, som er mærket med *.

Det skal understreges, at analysemidlerne er tiltænkt eksterne tilkøb af analyser hos fx Videncenter for kystturisme eller Center for Regional- og Turismeforskning (CRT).

Økonomiske konsekvenser

Under forudsætning af, at puljen af regionale udviklingsmidler til erhvervsudviklingsprojekter i  fortsat er på ca. 10 mio. kr. årligt, vil en forhøjelse af bidraget til Destination Bornholm fra 1.445.000 kr. (2010 niveau) til 2.500.000 kr./årligt fra de regionale udviklingsmidler betyde, at der er ca. 3,8 mio. kr. årligt til disposition, når der også er modregnet Vækstforums øvrige forpligtelser i udviklingskontrakter m.v.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. juni 2013

1.
Kontrakt 2013-2015 UDKAST (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Ansøgning om tilskud til forundersøgelse af mulighederne for en trafikal ligestillingsmodel

24.00.00Ø39-0129

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-06-2013

11

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Regionalpolitisk Udvalg for Bornholm (RIPU Bornholm) ansøger om et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på op til 100.000 kr. til udarbejdelse af en forundersøgelse og en rapport, der kan dokumentere, hvorvidt ideen om en trafikal ligestillingsmodel er en realistisk metode til at forbedre rammevilkårene for Bornholms erhvervsliv.

RIPU er et samarbejde mellem DI, HK, 3F og Dansk Metal og har til formål at sætte fokus på erhvervslivets rammevilkår, arbejde for bornholmske arbejdspladser samt følge udviklingen i behovet for uddannelse og praktikpladser.

Ansøgningen støttes af: RIPU Bornholm, DI Bornholm, 3F Bornholm, HK Bornholm, Dansk Metal Bornholm, Bornholms Landbrug, Jensen Denmark A/S, Madam Stoltz, Ole Almeborg A/S og Beck Pack Systems.

Såfremt der bevilges midler til forundersøgelsen, vil undersøgelsens resultat være afgørende for, om ansøger vil søge yderligere midler hos Vækstforum til udarbejdelse af selve den trafikale udligningsmodel.

Projektperioden er juni 2013 til august 2013.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum udskyder behandlingen af ansøgningen, indtil rapporten fra Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm foreligger. 

 

Såfremt Vækstforum beslutter at indstille ansøgningen over for Økonomi- og Erhvervsudvalget til et tilskud på op til 100.000 kr., bør Vækstforum betinge sig, at der indhentes flere tilbud på opgaven.

 

Bornholms Vækstforum, 3. juni 2013, pkt. 11:

Vækstforum besluttede at indstille ansøgningen til et tilskud på op til 100.000 kr. af Vækstforums analysemidler under forudsætning af, at analysen koordineres med Trafikkontaktrådets arbejde med det nye udbud, og at analysen ikke kun vedrører godstransport men også omfatter persontransport.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Finanskrisen har medført investeringskrise, der har resulteret i tab af mange arbejdspladser, også på Bornholm. Der er derfor et ønske om at imødegå yderligere tab af arbejdspladser på Bornholm i de kommende år.

Bornholmske virksomheder har store transportmæssige ekstraudgifter i sammenligning med virksomheder i resten af Danmark. Konsekvensen er, at mange bornholmske virksomheder som følge heraf har vanskeligt ved at konkurrere om opgaver i resten af Danmark og internationalt.

Formålet med en trafikal ligestillingsmodel skulle være, at bornholmske virksomheder blev kompenseret for ekstraudgifter til transport til og fra Sjælland, så de kan konkurrere på lige fod med virksomheder i resten af Danmark. Med henblik på at kompensationen kommer hele Bornholm til gode, er det tanken, at det kompenserede beløb til gengæld dokumenteres geninvesteret i Bornholm – f.eks. ved indkøb af nye maskiner til virksomheden, et indkøb til øens tekniske skole eller lignende.

 

Projektbeskrivelse

Der skal træffes aftale med et konsulentfirma, som kan udarbejde en rapport, herunder udarbejdes en kontrakt, som klart opstiller forventningerne til, hvad rapporten skal redegøre for og komme med vurderinger af.

Rapporten skal belyse, hvorvidt en trafikal ligestillingsmodel er en realistisk vej til at forbedre rammevilkårene for Bornholms erhvervsliv, sikre Bornholms konkurrenceevne og tiltrække flere arbejdspladser til øen fremover.

Claus Holm, formand for Metal Bornholm og RIPU Bornholm, Peter Vesløv, adm. direktør for Beck Pack Systems A/S og medlem af RIPU, og Christine Jøker Lohmann, konsulent i Dansk Industri, er tovholdere på projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der budgetteres med konsulentudgifter på op til 100.000 kr., der søges 100 % finansiering fra de regionale udviklingsmidler.

Vurdering og effekter

Trafikal tilgængelighed, herunder lavere priser for gods, er nævnt i strategien som et relevant rammevilkår for en succesfuld vækstudvikling, som bornholmske politikere, embedsmænd og erhvervsliv løbende vil arbejde på at forbedre.

Det er angivet i erhvervsudviklingsstrategien, at Bornholms Vækstforum vil presse på over for den til enhver tid siddende regering med henblik på at opnå tilfredsstillende vilkår sammenlignet med erhvervslivet i resten af Danmark. Men Bornholms Vækstforum har ikke direkte indflydelse på dette spørgsmål, hvorfor området ligger uden for erhvervsudviklings-strategiens indsatsområder.

Endelig er det angivet i erhvervsudviklingsstrategien, at området koordineres af Kontaktrådet for Trafikbetjening af Bornholm.

Sekretariatet er vidende om, at Kontaktrådet for Trafikbetjening af Bornholm i øjeblikket er ved at få udarbejdet en rapport, som forventes delvis at belyse nogle af de spørgsmål omkring priser, person- og godstransport, som ønskes besvaret i den forundersøgelse, som RIPU søger om tilskud til. Analysen ventes færdig i juni 2013, og man kunne derfor med fordel afvente resultaterne af denne rapport, før der sættes ydereligere forundersøgelser i værk.

Projektet vil munde ud i en rapport med vurderinger og anbefalinger mht. om en trafikal ligestillingsmodel er en realistisk metode til at forbedre rammevilkårene for Bornholms erhvervsliv, men herudover omfatter projekt omfatter alene en indledende undersøgelse og har således i sagens natur ingen effekter i sig selv.

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. juni 2013

1.
Ansøgning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Ansøgning om tilskud til forprojekt for etablering af Bornholms Sport & Eventpark

24.00.00Ø39-0131

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-06-2013

12

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Bornholm Sport & Event I/S, v/Kim Bjelstrand ansøger om et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 230.000 kr. til et forprojekt for etablering af Bornholms Sport & Eventpark.

Bornholms Sport & Event I/S (BSE) er en selvejende institution, hvis bestyrelse udpeges af DBU Bornholm og de bornholmske fodboldklubber.

Projektperioden er 1. juli 2013 – 15. februar 2014.

Vækstforum bevilgede i 2008 250.000 kr. i tilskud til udarbejdelse af en foranalyse vedr. etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter.

I 2010 gav Vækstforum afslag på en ansøgning om tilskud til udarbejdelse af prospekt og forretningsplan for Bornholms Sports- og Kulturcenter, dels på baggrund af bestyrelsens udmelding om, at man ikke ønskede at følge analysens anbefaling om en fysisk placering ved Stadion Nord, dels fordi man havde svært ved at se det erhvervsrettede vækstperspektiv i projektet.

Der ansøges nu om tilskud til et forprojekt til etablering af Bornholms Sport & Eventpark, der økonomis er et mindre ambitiøst projekt end det tidligere projekt, og med et indhold og en placering, der følger anbefalingerne i markedsanalysen fra 2008.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

       at Vækstforum drøfter ansøgningen.

 

Bornholms Vækstforum, 3. juni 2013, pkt. 12:

Vækstforum besluttede ikke at indstille ansøgningen til tilskud, da der hverken er sandsynliggjort for en bæredygtig drift eller sandsynliggjort for selve anlægsfinansieringen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

I august 2011 etablerede BSE en 11 mands kunstgræsbane, der primært benyttes af øens fodboldklubber men også udlejes til danske og udenlandske klubber i forbindelse med træningsophold. I september 2012 blev der etableret 6 miniarenaer, der anvendes til stævner for børn og voksne og som træningsfaciliteter.

BSE ønsker nu at skabe en aktivitets- og eventpark på Rønne Stadion Nord på et 25.000 m2 stort areal ved siden af kunstgræsbanen. Med rådgivning fra blandt andet Lokale- og Anlægsfonden samt inspiration fra de øvrige aktører i området er BSE i gang med en videreudvikling af eksisterende koncepter samt en tilpasning af samme i forhold til bornholmske forhold og behov. BSE har fået udarbejdet en model for området, der skal ses som en vision, der skal falde på plads i den endelige projektudviklingsfase.

BSE arbejder også med placering af et outdoor center på stedet, der skal samle outdoor-aktørerne med fælles administration og fælles instruktion af deltagere i outdoor aktiviteterne. Det er endvidere ambitionen at trække instruktøruddannelsen til Bornholm.

Det fysiske projekt, fase I, omfatter dels en række udendørsaktiviteter (se vedhæftede projekt beskrivelse) samt etablering af Idrættens Hus, der skal være rammen om et fælles administration for de bornholmske idrætsaktører.

DHIF, DGI Bornholm, Elite Bornholm og DBU Bornholm har skriftligt tilkendegivet, at de ønsker at leje sig ind i Idrættens Hus, og der er forventning om, at en børnehave i Rønne ønske et fast lokale på området ud fra udflytterbørnehave princippet.

 

Projektbeskrivelse

BSE er i gang med produktudviklingen af en række produkter, som BSE forventer at kunne tilbyde når de endelige rammer er på plads. Til dette formål er der ansat en fuldtidsprojektmedarbejder (videnpilotordningen). Til udvikling af den endelige produktportefølje er der brug for en 7 måneders forlængelse af ansættelsen.

Der skal endvidere udarbejdes endelig forretnings- og finansieringsplan.

Derudover er der behov for en arkitekt til udarbejdelse af byggeandragende (detailprojektering og ansøgning om byggetilladelse).

Endelig er der behov for konsulentbistand til afholdelse af en workshop om etablering af outdoor center, og outdoor centrets organisation skal bringes endeligt på plads.

 

Tidsplan og milepæle

31. oktober 2013:           Byggeandragende og endelig finansieringsplan er udarbejdet

31. december 2013:        Organisation for outdoor center er endeligt på plads

31. januar 2014:            Endelig forretningsplan er udarbejdet

Primo februar 2014:        Evaluering

Økonomiske konsekvenser

Projektets udgifter er budgetteret til 330.000 kr., der fordeler sig således:

 

Udgifter

% fordeling

Kr.

Løn til medarbejder på projektet (udarbejdelse af produktportefølje og strategiplan)

65

215.000

Konsulentbistand (afholdelse af workshop om etablering af outdoor center)

 

9

30.000

Rejser, konsulenter

3

10.000

Rejser, medarbejdere på projektet

3

10.000

Arkitekt (udarbejdelse af byggeadragende)

12

40.000

Advokatbistand (kontrakter med arkitekt. m.v.)

3

10.000

Revision

5

15.000

I alt

100

330.000

 

Projektet søges finansieret således:

 

Finansiering

% fordeling

Kr.

Regionale udviklingsmidler

70

230.000

Egenfinansiering

30

100.000

I alt

100

330.000

 

Vurdering og effekter

Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde ”Bornholm som oplevelses-ø” og satsningen på outdoor turisme.

Projektet er et forprojekt og har som sådan ingen effekter i sig selv, med mindre centret realiseres fysisk. Modsat kan projektet ikke fortsætte, såfremt der ikke sikres bemanding og midler til færdiggørelse af forprojektet.

Baseret på markedsanalysen fra 2008 er det sekretariatets vurdering, at etablering af en sport & eventpark kan have et vist potentiale, idet der med den planlagte placering med svømmehal, klatrevæg/-tårn, bueskydningsområde, tennisbaner, atletikklub, bowlingcenter, idrætshal og fitnesscenter som naboer kan opnås en ”kritisk masse” i aktiviteterne.

Destination Bornholm har skriftligt tilkendegivet, at planerne er i tråd med Bornholms Turismestrategi 2013-2016, herunder i forhold til fokusområdet outdoor. Destination ser desuden et potentiale i et samarbejde omkring kurser og instruktør-hus i en kommende satsning på outdoor. Endelig forventer Destination Bornholm et sararbejde omkring markedsføring og salg, således at et kommende anlæg bliver en integreret del af de oplevelser, der markedsføres og sælges over for turister.

Sekretariatet har set et foreløbigt etablerings-, finansierings- og driftsbudget, udarbejdet af revisor, der indtil videre er fortroligt. Revisor forudsætter, at budgetforudsætninger opfyldes, og at det budgetterede likviditetsbehov stilles til rådighed for projektet, såfremt resultaterne skal svare til det budgetterede.

Såfremt der opnås de nødvendige lejeaftaler med de foreninger, der har tilkendegivet at ville leje sig ind i Idrættens Hus, og indenøs- og udenøs brugere af centret vil lægge de forventede aktiviteter på stedet, er det efter sekretariatets opfattelse sandsynligt, at driften af centret vil kunne løbe rundt.

Vækstforum har tidligere tilkendegivet, at de ønsker en vis sandsynliggørelse for anlægsfinansieringen, inden der gives tilskud til foranalyser.

På nuværende tidspunkt er anlægsfinansieringen ikke sandsynliggjort, idet ingen af de påtænkte finansieringskilder er ansøgt på nuværende tidspunkt.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. juni 2013

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Projektbeskrivelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Ansøgning om tilskud til forprojekt Fremtid i bornholmsk byggeri

00.03.04Ø39-0203

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-06-2013

13

 

Hvem beslutter

Vækstforum indstiller

Erhvervsstyrelsen beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Dansk Byggeri søger om et tilskud på 774.522,50 kr. fra EU’s Socialfond under prioritet 1 samt 274.374 kr. fra de regionale udviklingsmidler til projekt ”Fremtid i bornholmsk byggeri”. Det samlede budget er på 1.549.045 kr. Der ligger en medfinansiering i projektet på godt 500.000 kr. i kraft af privat deltagermedfinansiering.

Projektperioden er fra 3. juni 2013 – 30. juni 2014.

 

Projektet er udsprunget af en bekymring om udviklingen i bygge- og anlægsbranchen på Bornholm fremsat af Bygge- og anlægsbranchens dialogforum, Bygge- og anlægsklyngen på Bornholm og Dansk Byggeri Bornholm. Bekymringen går på branchens udviklings­muligheder i forbindelse med mange nært forestående generationsskifter sammenholdt med en faldende bornholmsk arbejdsstyrke med brancherelevante kompetencer.

Projektet er et forprojekt, der vil skabe forudsætning for en målrettet indsats gennem analyse og kortlægning samt workshops med virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, virksom­heds­rådgivere og vejledere til ungdomsuddannelserne.

Projektets langsigtede mål er at være med til at fremtidssikre bygge- og anlægsbranchen, dels gennem et bedre match mellem virksomhedernes behov for kompetencer hos deres ansatte og de uddannelsessøgende på øen; dels gennem bedre ejer- og generationsskifteprocesser.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Vækstforum indstiller ansøgningen over for Erhvervsstyrelsen til et tilskud på 774.522,50 kr. fra Socialfonden, prioritet 1, og

-      at Vækstforum indstiller overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget at projektet medfinansieres med 274.374 kr. fra de regionale udviklingsmidler.

 

 

Bornholms Vækstforum, 3. juni 2013, pkt. 13:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forprojektets mål er at skabe forudsætninger for at fremtidssikre den bornholmske bygge­ og anlægsbranche.

Målet skal opnås ved at

1). skabe vidensgrundlag

a)    om udbuddet af arbejdskraft til den bornholmske bygge- og anlægsbranche, så der kan gives et bud på behovet for faglærte fordelt på fag om 4, 8 og 12 år,

b)    om virksomheds­struktur og den demografiske udvikling på fag­niveau i den bornholmske bygge- og anlægsbranche,

2). skabe lokalt ejerskab til

a)    sikring af et passende udbud af arbejdskraft om 4, 8 og 12 år, samt

b)    sikring af optimale ejer- og generationsskifter om 4, 8 og 12 år.

 

Det data-arbejde, der skal gennemføres i projektet, består i indhente og analysere data, bl.a. fra Danmarks Statistik, Campus Bornholm og CRT. Det drejer sig om data, der ikke umiddel­bart findes på Bornholms niveau og på branchens fagniveau. På grundlag af disse data laves der frem­skriv­nin­ger på fagniveau. Den eksis­terende fremskrivningsmodel gør det kun muligt at lave fremskrivninger på branche­niveau.

Analyser og fremskrivninger præsenteres for målgruppen i to workshops, en halvdags workshop for virksomheder og rådgivere med 45 deltagere, og en heldags workshop for uddannelsesvejledere med 60 deltagere. Her får deltagerne mulighed for at høre om analyserne og for at bidrage med deres erfaringer.

På baggrund af analyser og workshops udarbejdes anbefalinger til fremtidssikring af bygge- og anlægsbranchen på Bornholm.

 

Resultater og effekter

Projektet vil have følgende umiddelbare resultater:

·         Rapport med analyseresultater om beskæftigedes og lediges uddannelsesbaggrund i den bornholmske bygge- og anlægsbranche, om de bornholmske unges brancherelaterede uddannelsesvalg inden for bygge- og anlæg, på og uden for Bornholm, samt om uddannel­ses­vejledningen og praktikpladssituationen for bornholmske unge.

·         Rapport med fremskrivning af arbejdskraftbalancer i den bornholmske bygge- og anlægs­branche.

·         Rapport med kortlagt bygge- og anlægsbranche på Bornholm, herunder aldersfordeling på mes­tre og svende, fordelt på fag, og med virksomhedsstrukturen og størrelsen på virksom­heder.

·         Rapport med fremskrivningsresultater for, inden for hvilke fagområder de bornholmske virksom­heder især synes at blive udfordret, og hvor der kan komme til at mangle ydelser for at have en velfungerende bornholmsk byggebranche.

·         ’Landkort’ med guide til muligheder og veje inden for erhvervsuddannelsessystemet, med de byggefaglige uddannelser som case

·         Identifikation af evt. manglende værktøjer for uddannelsesvejlederne.

 

Projektet ventes at have følgende effekter:

En øget opmærksomhed hos målgrupperne om erhvervets situation, rammevilkår og fremtidsudsigter.

Der forventes at blive skabt et bornholmsk strategisk samarbejde mellem virksomheder, virksomhedsrådgivere og uddannelsesvejledere.

En fælles langsigtet strategi og handlingsplan, som gennem et socialfondsprojekt i den nye strukturfondsperiode skal sikre udbuddet af arbejdskraft i branchen.

 

Målgruppe

Målgruppen for projektet er virksomheder i den bornholmske bygge- og anlægsbranche, virksomhedsrådgivere i form af revisorer, advokater, banker og erhvervsfremmeaktører samt uddannelses-, ungdoms- og erhvervsvejledere.

 

Ansøger og partnere i projektet

Brancheorganisationen Dansk Byggeri er ansøger på projektet. Herudover deltager følgende partnere i projektet:

Business Center Bornholm, som central erhvervsfremmeaktør og med tæt kontakt til bygge- og anlægsbranchen på Bornholm,

Væksthus Hovedstadsregionen, som central erhvervsfremmeaktør, og bindeled til en landsdækkende kampagne om ejerskifter i mindre virksomheder, EjerskifteDanmark,

Campus Bornholm, der bl.a. uddanner faglærte til bygge- og anlægsbranchen, skal levere data til projektet og står for en del af vejledningen af unge,

Ungdommens Uddannelsesvejledning, som skal levere data til projektet , og hvis vejledere er en del af projektets målgruppe.

Projektet vil desuden arbejde tæt sammen med projekt Uddannelse til Alle.

Økonomiske konsekvenser

Projektets udgifter og finansiering fordeler sig således:

UDGIFTER

Projektadministration                                             45.000 kr.                

Projektledelse                                                     164.500 kr.

Projektarbejde, forberedelse, mødedeltagelse

Udarbejdelse af artikler, workshops osv.                 660.250 kr.

Ekstern konsulentbistand                                       413.000 kr.

Revision                                                              30.000 kr.

Husleje, materialer, rejser, møder, it,
  kontorhold mv. (18 % standardsats)                     236.295 kr.

Udgifter i alt                                                     1.549.045 kr.

 

FINANSIERING

Socialfonden                                                      774.522 kr.

Regionale udviklingsmidler                                     274.374 kr.

Privat deltagerfinansiering                                     500.149 kr.

Finansiering i alt                                                1.549.045 kr.

 

Administrativ vurdering

Vækstforumsekretariatet vurderer, at projektet både understøtter Erhvervsudviklings­strategiens indsatsområder Bornholm som Uddannelses-ø og Bornholm som erhvervs-ø.

For så vidt angår indsatsområdet ’Uddannelses-ø’, har projektet lagt vægt på den del af satsningen, hvor det fremhæves, at ”arbejdsstyrkens vidensniveau skal matche de bestående og kommende virksomheders behov”. Projektet vil tage fat i flere problemstillinger. For det første at der er for få unge på Bornholm, for det andet at der er for få eller ikke mat­chende praktikpladser, for det tredje at der er et begrænset udbud af erhvervsuddannelser, og endelig, at vejledning af de unge til ungdomsuddannelserne skal gøres bedre.

For så vidt angår indsatsområdet ’Erhvervs-ø’, vil projektet tage fat i den problemstilling, at en overvejende del af både mestre og svende i de bornholmske bygge- og anlægsvirksomheder er tæt på pensionsalderen.

I erhvervsudviklingsstrategiens indsats­område Bornholm som erhvervs-ø beskrives det netop, at virksomheders generationsskifte ventes at udgøre en særlig udfordring.

 

Additionaliteten af projektet har været drøftet med ansøger i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, herunder behovet for projektet set i lyset af den landsdækkende kampagne EjerskifteDanmark, og hvorvidt de data, der skal fremskaffes i projektet, ikke allerede er tilgængelige.

Ansøger har oplyst, at ejerskifteDanmark-kampagnens vil blive inddraget i projektet via VHHRs partnerskab, men at det, som projektet ønsker at gennemføre, ligger ud over den lands­dæk­kende kampagne. Den har ikke fokus på en bestemt branche, og ikke på de særlige problemstillinger, der gør sig gældende på Bornholm. Kampagnen har heller ikke har fokus på det match med arbejdskraft­kompetencer og erhvervsuddannelser, som projektet har.

Mht. data, er det oplyst, at de data der skal genereres i projektet ikke findes på bornholmsk niveau og på fagniveau.

Det er sekretariatets vurdering, at projektet tager fat i en væsentlig problemstilling for en branche med stor betydning for det bornholmske samfund. Projektets aktiviteter egner sig til at skabe en opmærksomhed hos deltagerne om problemstillingen. Desuden vil der med projektet blive skabt et vidensgrundlag, der kan danne grundlag for yderligere handlinger hos virksomheder, erhvervsfremmeaktører, rådgivere og vejledere, evt. i form af et socialfonds­projekt i næste programperiode.

 

Udtalelse fra Bornholms Akademi og ansøgers bemærkninger

Ansøgningen har været sendt til udtalelse hos Bornholms Akademi (BA). Udtalelsen fra Bornholms Akademi har været forelagt ansøger, der har kommet med bemærkninger til udtalelsen.

Akademiets udtalelse med ansøgers bemærkninger sendes ud som bilag til dagsordenen.

BA rejser i sin udtalelse nogle principielle spørgsmål, bl.a. om projektet anses for nødvendigt, eller om der er tale om en særlig bornholmsk problemstilling, om det må være en branches ’naturlige’ opgave at tilpasse sig marked og demografiske vilkår, om projektets resultater kunne opnås billigere, og om pengene måske snarere burde anvendes til projekter af samme type som projekt Grønt byggeri.

Ansøgers bemærkninger går bl.a. på, at projektet ikke er et svar på den aktuelle krise, men handler om, hvordan et erhverv overlever lokalt med de bedste forudsætninger ift. markeds­ud­­vikling, arbejdskraftbehov, de rette kompetencer på fag (i lyset af de unges uddannelsesvalg/-fravalg), de demografiske udfordringer/ ejerskifte mv. i et perspektiv på 4 - 8 - 12 år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. juni 2013

1.
Ansøgning forprojekt fremtid i bornholmsk byggeri (PDF)

2.
Udtalelse fra Bornholms Akademi vedr. projekt fremtid for byggeri (DOC)

3.
Bemærkninger i forb. med partshøring af Bornholms Akademis udtalelse vedr. forprojekt Fremtid for bornholmsk byggeri (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Ansøgning om Info-Net Bornholm under Bornholms Grøn Vækst program

24.00.00Ø39-0133

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

07-06-2013

1

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

29

 

Hvem beslutter

Vækstforums Formandskab indstiller til Økonomi- og Erhvarvsudvalget, der kan indstille til LAG Bornholm, der indstiller til Styrelsen for NaturErhverv, som beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune ved Teknik- og Miljø har udarbejdet en ansøgning om Grøn Vækst midler på 1.000.000,- kr. til medfinansiering af projektet Info-Net Bornholm med en samlet projektsum på 2.000.000,- kr. Projektet er sammenfaldende med nogle af de forventede projekter, som Bornholms Grøn Vækst program er defineret ud fra og dermed i overensstemmelse med programmet. Info-Net Bornholm går i korthed ud på at få udviklet en informationsstander og opsat på strategisk udvalgte steder langs cykelvejene på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforums formandskab indstiller ansøgningen positivt til Økonomi- og Erhvervsudvalget om tilskud på 1.000.000,- kr. fra den reserverede Grøn Vækst pulje under Styrelsen for NaturErhverv.

 

 

Bornholms Vækstforums Formandskab, 7. juni 2013, pkt. 1:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Foranlediget af Bornholms Vækstforum indebærer den godkendte ændring pr. 1/1-13 af Bornholms Grøn Vækst program, at 5 forventede projekter med en samlet projektportefølje på i alt 35,4 mio. kr. fordeler sig som følger:

 

Kvalitetsfødevarer ved naturpleje 3.000.000,- kr.

Udvikling og etablering af et madkulturhus 4.000.000,- kr.

Cykelstiprojekt 26.000.000,- kr.

Vandrestier 2.000.000,- kr.

Adgang til fortidsminder 400.000,- kr.

 

Grøn Vækst programmet kan medfinansiere op til halvdelen af den samlede ramme, altså 17,7 mio. kr. Det er i øvrigt et krav, at den anden del af finansieringen er fra offentlige midler. Indtil videre er der indsendt projekter for 7.458.850 kr., hvorved der er 10.241.150,- kr. tilbage af de reserverede midler. Disse skal være indstillet til NaturErhvervstyrelsen senest 30/6 2013 for så vidt angår LAG-ordningerne og 1/9 2013, hvad angår projekter under naturordningen.

 

Bornholms Vækstforumsekretariat har modtaget en ansøgning på 1.000.000,- kr. til Grøn Vækst puljen til et projekt med en samlet projektsum på 2.000.000,- kr. Projektet, der omhandler udvikling og afprøvning af informationsstandere langs cykelvejene på Bornholm, er et delelement i det forventede cykelstiprojekt.

 

Projektet er et udviklingsprojekt af en informationsinfrastruktur, der interaktivt kan informere turister og andre brugere af cykelvejene om efterspurgte informationer om diverse serviceydelser. Disse kan fx være nærmeste museum, toilet, overnatning m.v. samt om den natur, kultur eller landskabelige sammenhæng, man står i. Endvidere vil det være muligt, at blive oplyst om ikke erkendte behov som fx nærmeste kop kaffe, is eller oplevelser som fx en aftenkoncert eller lignende. Projektet er nyskabende og derfor forbundet ved en relativ stor usikkerhed på både det tekniske indhold og afvikling og på den efterfølgende kommercielle drift. Derfor er projektet faseopdelt i en udviklings og test fase, hvor der evalueres og vurderes før en evt. igangsættelse af en implementeringsfase. Projektperioden er 1. maj 2013 – 30. apr. 2015.

 

Projektet bidrager til at opfylde Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 indenfor indsatsområdet ”Bornholm som oplevelses-ø”, da det fokuserer på udvikling af lønsomme oplevelser gennem moderne servicefaciliteter og anvendelse af ny teknologi. Desuden kvalificerer dette projekt Bornholms cykelvejsnet, som der er ønsker om at udbygge.

 

Ansøgningen til Grøn Vækst puljen er søgt under bekendtgørelse nr. 354 af 31. marts 2009 om etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne (LAG-ordning). Derfor træder en særlig procedure i kraft, idet ansøgningen efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal sendes til LAG Bornholm til behandling af dennes bestyrelse, inden ansøgningen kan sendes videre til NaturErhvervsstyrelsen til legalitetskontrol og endelig bevilling. LAG Bornholm har dog på sit seneste bestyrelsesmøde 22. maj 2013 truffet beslutning om at indstille dette projekt, såfremt Bornholms Vækstforum indstiller det positivt.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifter i projektet

Konsulenter (500 kr./t)                                                                                                          40.000 kr.

Projektansættelser                                                                                                               495.000 kr.

Anlægsarbejder                                                                                                                   160.000 kr.

Andre leverandørydelser                                                                                                 1.000.000 kr.

Materialer og udstyr                                                                                                            225.000 kr.

Formidling og information                                                                                                    50.000 kr.

Revision                                                                                                                                30.000 kr.

I alt                                                                                                                                   2.000.000 kr.

 

 

Finansiering

Grøn Vækst puljen (LAG-ordning)                                                                                 1.000.000 kr.

Trafikministeriet                                                                                                               1.000.000 kr.

I alt                                                                                                                                   2.000.000 kr.

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er 10.241.150,- kr. tilbage af de reserverede midler i Bornholms Grøn Vækstpulje. Der er modtaget endnu en ansøgning om en oplevelsessti mellem Døndalen og Gudhjem på 9.800.000,- kr.. Det indebærer at begge ansøgninger ikke kan imødekommes til det fulde ansøgte beløb. Det er Bornholms Vækstforumsekretariats vurdering, at indeværende infostander projektet er mest innovativt og derfor mest i tråd med Bornholms erhvervsudviklingsstrategi, hvorfor det anbefales at blive prioriteret 100 % mens ansøgning om udbygning af cykelvejsnettet med en oplevelsessti mellem Døndalen og Gudhjem har mulighed for at søge andre supplerende midler på restbeløbet på 558.850,- kr.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 7. juni 2013

1.
projektbeskrivelse (DOCX)

2.
ansøgningsskema (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Ansøgning om Oplevelsesstiprojekt mellem Døndalen - Helligdommen - Gudhjem under Bornholms Grøn Vækst program. 

24.00.00Ø39-0134

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

07-06-2013

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

30

 

Hvem beslutter

Vækstforums Formandskab indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der kan indstille til LAG Bornholm, der indstiller til Styrelsen for NaturErhverv, som beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune ved Teknik- og Miljø har udarbejdet en ansøgning om Grøn Vækst midler på 9.800.000,- kr. til medfinansiering af projektet ”Oplevelsessti mellem Døndalen – Helligdommen – Gudhjem” med en samlet projektsum på 46.300.000,- kr.. Projektet er sammenfaldende med nogle af de forventede projekter, som Bornholms Grøn Vækst program er defineret ud fra og dermed i overensstemmelse med programmet. Projektet er primært et infrastrukturprojekt, som handler om at udbygge og forbedre cykelstien på strækningen mellem Døndalen og Gudhjem med henblik på en øget oplevelse og på længere sigt øget cykelturisme.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforums formandskab indstiller ansøgningen positivt til Økonomi- og Erhvervsudvalget dog med et reduceret tilskud i forhold til det ansøgte på 9.241.150,- kr. fra den reserverede Grøn Vækst pulje under Styrelsen for NaturErhverv.

 

Bornholms Vækstforums Formandskab, 7. juni 2013, pkt. 2:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen blev godkendt, idet det tilføjes, at hvis Bornholms samlede tilskudsramme forhøjes eller hvis der kommer tilbageløbsmidler fra andre bornholmske, Grøn Vækst projekter, så kan dette projekts tilskud tilsvarende forhøjes.

 

Sagsfremstilling

Foranlediget af Bornholms Vækstforum indebærer den godkendte ændring pr. 1/1-13 af Bornholms Grøn Vækst program, at 5 forventede projekter med en samlet projektportefølje på i alt 35,4 mio. kr. fordeler sig som følger:

 

Kvalitetsfødevarer ved naturpleje 3.000.000,- kr.

Udvikling og etablering af et madkulturhus 4.000.000,- kr.

Cykelstiprojekt 26.000.000,- kr.

Vandrestier 2.000.000,- kr.

Adgang til fortidsminder 400.000,- kr.

 

Grøn Vækst programmet kan medfinansiere op til halvdelen af den samlede ramme, altså 17,7 mio. kr. Det er i øvrigt et krav, at den anden del af finansieringen er fra offentlige midler. Indtil videre er der indsendt projekter for 7.458.850 kr., hvorved der er 10.241.150,- kr. tilbage af de reserverede midler. Disse skal være indstillet til NaturErhvervstyrelsen senest 30/6 2013 for så vidt angår LAG-ordningerne og 1/9 2013, hvad angår projekter under naturordningen.

 

Bornholms Vækstforumsekretariat har modtaget en ansøgning på 9.800.000,- kr. til Grøn Vækst puljen til et projekt med en samlet projektsum på 46.300.000,- kr. Projektet er et delelement i det forventede cykelstiprojekt.

 

Projektet handler om at etablere en oplevelsessti på strækningen mellem Døndalen – Helligdommen – Gudhjem på Bornholms nordkyst. Mange cykelturister ønsker at færdes der p.g.a. områdets spektakulære natur med sprækkedale, terrænforskelle og gode rekreative muligheder, men samtidig er strækningen i dag visse steder decideret farlig at færdes på især for større grupper, da cykelvejen de fleste steder ligger langs med landevejen og er meget smal. Disse forhold ønske man at forbedre såvel sikkerhedsmæssigt som oplevelsesmæssigt ved at etablere en 4 meter bred oplevelsessti, der skal appellere til en bredere målgruppe.

 

Projektet bidrager til at opfylde Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 indenfor indsatsområdet ”Bornholm som oplevelses-ø”, da projektet kan være med til at skabe rammerne for Vækstforums ønske om at anvende naturen som fundament for flere attraktive oplevelser og dermed på sigt bidrage til det strategiske delmål om flere turister jf. Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Ansøger oplyser, at Center for Regional Turismeforskning i forbindelse med udarbejdelsen af ”Cykelprojekt Bornholm” har vurderet, at oplevelsesstien kan generere 12 helårsarbejdspladser.

 

Projektet understøtter også andre større strategiske sammenhænge herunder Bornholms Udviklingsplan om et godt og aktivt liv til alle.

 

Ansøgningen til Grøn Vækst puljen er søgt under bekendtgørelse nr. 354 af 31. marts 2009 om etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne (LAG-ordning). Derfor træder en særlig procedure i kraft, idet ansøgningen efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal sendes til LAG Bornholm til behandling af dennes bestyrelse, inden ansøgningen kan sendes videre til NaturErhvervsstyrelsen til legalitetskontrol og endelig bevilling. LAG Bornholm har dog på sit seneste bestyrelsesmøde 22. maj 2013 truffet beslutning om at indstille dette projekt, såfremt Bornholms Vækstforum indstiller det positivt.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter i projektet

Konsulenter (700 kr./t)                                                                                                     2.200.000 kr.

Projektansættelser (400 kr./t)                                                                                           1.200.000 kr.

Anlægsarbejder                                                                                                              40.800.000 kr.

Andre leverandørydelser                                                                                                    150.000 kr.

Materialer og udstyr                                                                                                            200.000 kr.

Rejser                                                                                                                                    50.000 kr.

Formidling og information                                                                                                  175.000 kr.

Revision                                                                                                                                25.000 kr.

Andet (erstatning ved ekspropiriation)                                                                            1.500.000 kr.

I alt                                                                                                                                 46.300.000 kr.

 

 


Finansiering

Grøn Vækst puljen (LAG-ordning)                                                                                 9.800.000 kr.

Trafikministeriet                                                                                                               3.500.000 kr.

Nordeafonden                                                                                                                33.000.000 kr.

I alt                                                                                                                                 46.300.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er 10.241.150,- kr. tilbage af de reserverede midler i Bornholms Grøn Vækstpulje. Der er modtaget endnu en ansøgning om Infostandere til cykelstisturisterne på 1.000.000,- kr.. Det indebærer at begge ansøgninger ikke kan imødekommes til det fulde ansøgte beløb. Det er Bornholms Vækstforumsekretariats vurdering at infostander projektet er mest innovativt og derfor mest i tråd med Bornholms erhvervsudviklingsstrategi, hvorfor det anbefales at blive prioriteret 100 % mens indeværende ansøgning om udbygning af cykelvejsnettet har mulighed for at søge andre supplerende midler på restbeløbet på 558.850,- kr.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 7. juni 2013

1.
ansøgningsskema (TIF)

2.
budget (XLSX)

3.
projektbeskrivelse (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Vækstpartnerskabsaftale 2013 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum

00.01.00P27-0657

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-06-2013

14

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til efterretning

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Formandskabet for Bornholms Vækstforum skal/var den 31. maj 2013 til forhandlingsmøde med vækst- og erhvervsministeren samt ministeren for by, bolig og landdistrikter om Vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Bornholms Vækstforum. 

Det ventes, at der bliver indgået en vækstpartnerskabsaftale ved mødet den 31. maj. Når aftalen foreligger, vil den blive eftersendt eller udleveret på mødet.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum tager den indgåede Vækstpartnerskabsaftale for 2013 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 3. juni 2013, pkt. 14:

Vækstpartnerskabssaftalen og Winni Grosbølls orientering fra forhandlingsmødet blev taget til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringens forhandlingsudspil blev sendt i skriftlig høring blandt Vækstforums medlemmer, så snart det var modtaget. Vækstforumsekretariatet har arbejdet videre med de bemærkninger, der var indkommet, og har sammen med formandskabet sendt et kommenteret udkast retur til Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

Der er i særlig grad blevet arbejdet for at gøre aftalen mere bornholmsk.

 

Som det fremgik af dagsordenfremstillingen i den skriftlige høring har regeringen med vækstpartnerskaberne for 2013 lagt særlig vægt på at følge op på arbejdet i regeringens vækstteams og evalueringen af kommunalreformen på området for regional udvikling.

 

I udkastet var der præsenteret en række initiativer inden for følgende tre indsatsområder:

1)    Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner mv

2)    Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen

3)    Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination

 

Ad 1) Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner m.v.

Erhvervs- og vækstministeriet har koordineret et begrænset antal anbefalinger fra regeringens vækstplaner og vækstteams m.v. og fordelt dem til de enkelte vækstfora. Bornholm har fået tildelt nedenstående to initiativer:

a)    Bredbånd på Bornholm; Her er gengivet teksten fra Vækstplan DK om, at der afsættes 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm.

b)    Smart Grid; Her refereres særligt til opsamlingen af erfaringer fra det igangværende projekt EcoGrid EU-projekt.

 

Der indgår også to tværgående initiativer, som er ens for samtlige vækstfora:

c)    Etablering af et vækstprogram for mindre og mellemstore produktionsvirksomheder, der udbydes via de regionale væksthuse. Her tilbydes virksomhederne et indledende ”Væksttjek” og får mulighed for at kunne ansøge om medfinansiering til fx en konkret gennemgang af virksomhedens automatiseringspotentiale.

d)    Øget genanvendelse og ressourceeffektivitet på tværs af regioner og erhvervsområder, hvor der indgår initiativer med

-      Udbredelse af industriel symbiose

-      Fremme af grønne forretningsmodeller

-      Fremme af bæredygtig biomasse

Vi har foreslået at få tilføjet: "opsamling af erfaringer fra Green Solution House".

 

Ad 2) Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen

For at styrke aktørernes indbyrdes samarbejde og den virksomhedsrettede indsats lægges der i aftalen op til at sætte fokus på flg. tre forhold:

a)    Implementering af initiativer vedrørende infrastrukturinvesteringer og kvalifikationsbehov og uddannelsesinitiativer for ledige

b)    Øget samarbejde mellem Vækstforum og det regionale beskæftigelsesråd

c)    Styrket koordination og samarbejde om det virksomhedsopsøgende arbejde

Vi har foreslået at få tilføjet et afsnit om "Uddannelse til fremtidens arbejdsmarked".

 

Ad 3) Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination

Som konkrete initiativer nævnes der under dette indsatsområde

a)    Øget fokus på effekt – gennem fornyet samarbejde om evaluering og effektmåling mellem de regionale vækstfora, Erhvervs- og Vækstministeriet og Danmarks Statistik

b)    Øget hjemtag af forskningsmidler fra EU – gennem en nyoprettet ”EU-DK Support”-funktion, der skal understøtte den danske deltagelse i EU-programmer inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri.

c)    Øget indsats for at koordinere statslige og regionale forsknings- og innovationsprogrammer. Vi har foreslået af få undersøgt om CRT kan blive godkendt som en forskningsinstitution.

d)    Udvikling, professionalisering og internationalisering af de danske klynger

e)    Styrket sammenhæng mellem regionale og lokale erhvervsudviklingsindsatser ved at de regionale vækstfora får sæde i udvælgelseskomiteen for udpegning og godkendelse af lokale aktionsgrupper og deres lokale udviklingsstrategier for programperioden 2014-2020.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det er som hidtil meldt ud, at Vækstpartnerskabet skal indgås inden for de eksisterede økonomiske og administrative rammer. Det skal i den forbindelse tilføjes, at regeringen i sin VækstplanDK afsætter 75 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til en markant styrkelse af den erhvervsrettede indsats i regi af de nedsatte vækstteams.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Denne dagsorden var skrevet inden forhandlingsmødet fandt sted den 31. maj. Det kan derfor suppleres, at under mødet med erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen samt ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen blev særligt flg. sager drøftet:

-          Det fremsatte lovforslag på teleområdet

-          Muligheden for at anvende Bornholm som forsøgsområde med differentierede afgifter

-          Nødvendigheden af uddannelser på øen

-          Ændret status for CRT

-          Arbejdet med ny turismestrategi

-          Perspektiverne i krydstogtsturisme samt ønske om tilskud til krydstogtskaj

-          Behov for smidigere sagsbehandling af LAG-ansøgninger

-          Perspektiver for satsnings på havbrug

 

Den indgåede vækstpartnerskabsaftale er vedhæftet som bilag.

Vækstforumsekretariatet har det koordinerende ansvar for opfølgningen på aftalen.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Indgået Vækstpartnerskabsaftale (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Evaluering af borgerinddragelsen

04.21.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

32

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Som led i evalueringen af kommunalbestyrelsens politik og strategi for borgerinddragelse anbefaler Demokratigruppen fem ændringer i den fremtidige borgerinddragelse:

1.    At dialog mellem kommunalbestyrelse og borgerne i højere grad sker gennem de politiske udvalg

2.    At der er et klart defineret tema for de enkelte dialogmøder

3.    At borgerne inddrages mere aktivt i planlægningen og gennemførelsen af borgerinddragelsen

4.    At en udvidet brug af borgerpanelet undersøges nærmere

5.    At kommunikationen om borgerinddragelsen styrkes markant, herunder med brug af sociale medier

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at drøfte de foreslåede anbefalinger, samt at indstille disse til godkendelse i Kommunalbestyrelsen til indarbejdelse i den videre borgerinddragelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Demokratigruppens anbefalinger indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Af kommunalbestyrelsens politik for borgerinddragelse, vedtaget den 18. januar 2011, fremgår det at der gennemføres en strategi som forsøg i en treårig periode. I andet kvartal 2013 vil Kommunalbestyrelsen gennemføre en evaluering med henblik på at vurdere behovet for større justeringer som grundlag for en evt. permanent ordning.

 

Hovedelementerne i Kommunalbestyrelsens særlige forsøg med borgerinddragelse siden 2011 har været:

·         11 lokale dialogmøder med fra 38-70 deltagere og 2 ø-dækkende dialogmøder med henholdsvis 105 og 460 deltagere. Deltagerevalueringen ved møderne viser stor tilfredshed blandt de fremmødte og blandt de mere synlige resultater kan nævnes dannelsen af den borgerdrevne tænketank Vores Bornholm, 169 indkomne forslag til Bornholms udvikling på møderne i 2012, samt flere andre bidrag af betydning for kommunalbestyrelsens arbejde med bosætning og andre emner

·         Støtte til lokal udvikling gennem rådgivning, fundraising og en lokalpulje. Indsatsen er fortrinsvis sket gennem anvendelse af LAG-Bornholms landdistriktscoach. Lokalpuljen var et resultat af budgetforliget for 2012. Et lokalråd med repræsentanter for borgerne og to medlemmer Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget træffer beslutning om fordelingen af puljemidlerne

·         Det elektroniske borgerpanel. I 2011 gennemførtes en imageundersøgelse om Bornholm, i 2012 gennemførtes en undersøgelse om frivillighed og i foråret 2013 blev der gennemført en undersøgelse om fremtidens færgebetjening som grundlag for et dialogmøde om trafikbetjeningen

·         Katalog over forskellige typer af borgerinddragelse, med udgivelse af en pixi-udgave til inspiration for regionskommunens områder og stabe, samt eksterne aktører.

 

Til at igangsætte og koordinere borgerinddragelsen har Kommunalbestyrelsen sammensat en Demokratigruppe bestående af udvalgsformændene og gruppeformændene for de af kommunalbestyrelsens partier, der ikke er repræsenteret blandt udvalgsformændene.

Den administrative ramme består af et sekretariat i regi af stabsfunktionen Regional Udvikling samt af et administrativt netværk af medarbejdere fra regionskommunens stabe og områder.

Den økonomiske ramme udgøres af regionskommunens egne midler, der i 2013-14 er ansøgt suppleret med EU-midler via LAG-Bornholm. De supplerende midler blev prioriteret til at støtte lokal udvikling, i samspil med LAG-Bornholm og foreningen Vores Bornholm. Ansøgning blev med positiv indstilling fremsendt i december 2012 og svar afventes fortsat fra NaturErhvervs-styrelsen.

Der er udarbejdet årlige redegørelser for borgerinddragelsen og den seneste, for 2012, er vedhæftet dagsordenen.

 

Som vedtaget i strategien for borgerinddragelse er der etableret en særskilt evalueringsgruppe med repræsentanter for borgerforeninger, LAG-Bornholm og Bornholms Regionskommune til at sikre en tværgående evaluering af de årlige redegørelser.

Denne særskilte evalueringsgruppe har på to møder i april og maj 2013 endvidere foretaget en mere vidtgående evaluering af borgerinddragelsen, hvilket har ført til fem konkrete anbefalin­ger til ændringer i den videre borgerinddragelse:

 

Anbefaling 1:

Dialogen mellem kommunalbestyrelse og borgerne bør i højere grad ske gennem de politiske udvalg. Det kan samtidig styrke forankringen af borgerinddragelsen i administra­tionen.

Udover dialogmøderne afholdt i dette regi er der sideløbende gennemført andre dialogmøder i de enkelte udvalgs regi, både rettet mod specifikke brugergrupper og mod borgerne generelt. Erfaringen viser, at det ikke i tilfredsstillende grad er lykkedes at forankre borgerinddragelsen i BRK’s administration. Det forklares dels af den eksisterende borgerinddragelse, der er foregået via udvalgene og områder/stabe i forhold til bruger- og borgergrupper, dels af usikkerhed i embedsværket om roller og ansvar i forhold til kommunalbestyrelsens dialogmøder.

I lyset af ovennævnte erfaringer er det evalueringsgruppens opfattelse, at indsatsen fremover i forhold til dialogen mellem borgere, politikere og embedsværk bør ske via udvalgene, så de valgte temaer i højere grad afstemmes med udvalgenes dagsorden. Det giver også en større sikkerhed for ønsket om at sikre så tidlig inddragelse som muligt i de respektive sager.

Målet om at styrke borgerinddragelsen gennem anvendelse af forskellige typer af dialog kan fremmes gennem viden- og erfaringsudvekslingen i det administrative netværk og i Demokratigruppen.

 

Anbefaling 2:

Det er vigtigt med et klart defineret tema for de enkelte dialogmøder. Det lokale aspekt ved dialogmøderne bør udgå, da det vurderes at være tilstrækkeligt dækket ind gennem den eksisterende dialog via BRK’s udvalg, områder og stabe.

Erfaringen viser at styrken ved de lokale dialogmøder har været det tematiske fokus, herunder dialogen i grupper. I mødedeltagernes evalueringer har flere peget på at det lokale indslag kom til at virke lidt malplaceret, da deltagerne primært kom på grund af det valgte tema af mere ø-dækkende karakter.

 

Anbefaling 3:

Borgerne skal inddrages mere aktivt i planlægningen og gennemførelsen af borgerinddragelsen, gennem anvendelse af borgerpanel og facebook/blogs

Det foreslås at borgerpanelet anvendes til hos borgerne at indkalde forslag til temaer for kom­mende dialogmøder, samt at foretage en afstemning blandt borgerne om disse temaer, evt. med brug af facebook. Temaer med størst opbakning drøftes i Demokratigruppen med henblik på hvilke temaer, der bør lægges ud til dialogmøder via udvalgene, og de temaer, der bør lægge til grund for et dialogmøde arrangeret af kommunalbestyrelsen.

Udover dialogmøder kan temaerne også gøres til genstand for debat mellem borgere og politikere via regionskommunens facebook og blogs.

 

Anbefaling 4:

En udvidet brug af borgerpanelet bør undersøges, evt. med mulighed for at alle borgere kan melde sig til. Forudsætningen er dog at repræsentativiteten i borgerpanelet kan fastholdes og at det teknisk er muligt.

 

Anbefaling 5:

Kommunikationen bør styrkes markant, herunder med brug af sociale medier.

Der er brug for at styrke kommunikationen i borgerinddragelsen både udadtil med henblik på at dialogen når længere ud, herunder til nye grupper som f.eks. de unge, og indadtil for at sikre en større forankring af borgerinddragelsen i kommunens embedsværk.

På trods af annoncering af dialogmøder, hjemmeside og medieomtale viser erfaringen, at det har været svært at trænge igennem til mange borgere med information.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2013 og 2014 afsat 390.000 kr. årligt til de sekretariatsmæssige opgaver, møder og kommunikation i forbindelse med borgerinddragelsen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Redegørelse 2012 for borgerinddragelsen (PDF)

2.
Borgerinddragelsen - evaluering, bilag 2 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Kommunens handlemuligheder i relation til lovforslag om kommunalt bredbånd og kommende udbud

24.00.00G01-0203

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

33

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Erhvervs- og Vækstministeren har fremsat et lovforslag til ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester, L229. Der foreslås indsat en ny § 60a, der giver mulighed for kommunal etablering af bredbånd under nærmere fastsatte betingelser.

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der i Vækstplan DK er afsat 60 mio. kr. i 2014 - 2015 til fremme af dækningen af højhastighedsbredbånd på Bornholm.

Koblingen mellem lovforslaget og de 60 mio. kr. er, at lovforslaget giver kommuner som Bornholms Regions­kommune (BRK) en formel mulighed for at deltage i et statsligt udbud om udrulning af bredbånd på Bornholm igennem et kommunalt selskab uden for det kommunalt ejede elforsyningsselskab.

Med lovforslaget om muligheden for at etablere et kommunalt bredbåndsselskab, lægges der op til en meget hurtig beslutningsproces. Lovforslaget er fremsat d. 28. maj 2013, det blev førstebehandlet d. 4. juni, og det forventes vedtaget, så det kan træde i kraft d. 1. juli 2013.

Derefter vil vilkårene for et statsligt udbud komme i høring. Det drejer sig om udbuddet af de 60 mio. kr. der er afsat i vækstplan DK til udrulning af højhastighedsbredbånd på Bornholm.

Bornholms Regionskommune skal derfor hurtigt tage stilling til, om kommunen vil udnytte muligheden for at deltage i det statslige udbud med et kommunalt selskab.

Uanset om kommunen vælger at deltage i udbuddet, vil de 60 mio. kr., der er afsat til formålet i Vækstplan DK, blive anvendt til etablering af højhastighedsbredbånd på Bornholm. Spørgsmålet er kun hvor­dan og hvornår.

Uanset om kommunen vælger at deltage i udbuddet, bør kommunen derfor formulere sine ønsker til et højhastighedsnet på Bornholm med henblik på at kunne give høringssvar, når udbudsvilkår og støtteområder kommer i høring, forventeligt hen over sommeren 2013.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsens drøftelse, hvilke af følgende muligheder, der skal arbejdes videre med, kun a, eller a og b:

a)    BRK formulerer sine ønsker til et højhastighedsnet på Bornholm til brug for høringssvar i forbindelse med høring af udbudsvilkår og støtteområder for det statslige udbud.

 

b)      BRK får lavet et beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsens stillingtagen til dannelse af et kommunalt selskab uden for Østkraft-koncernen, som kan deltage i det statslige udbud af bredbånd på Bornholm.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Det anbefales, at der arbejdes videre med punkt a: Formulering af ønsker til brug for høringssvar i forbindelse med høring af udbudsvilkår og støtteområder for det statslige udbud. Økonomi- og Erhvervsudvalget finder det ikke realistisk, at BRK kan løfte opgaven i et nyt kommunalt selskab.

Sagsfremstilling

Krav til udbud

BRK får udbudsmaterialet i høring, og får dermed mulighed for at påvirke indholdet af udbuddet.

Det kræver, at kommunen formulerer sine ønsker til upload- og download-hastig­heder, genbrug af eksisterende fiber-infrastruktur og hvad der måtte være af andre evt. andre tekniske og udbudsmæssige krav.

Kommunens krav skal sikre, at bredbåndet udrulles hurtigst muligt, til flest muligt, og at det bliver så fremtidssikret som muligt, at eksisterende fibernet genbruges, og at der ikke opstår en ny monopolsituation.

Det skal sikres, at de områder, der bliver omfattet af udbuddet, ikke bliver fragmenteret på husstands- og virksomhedsniveau, men at hele Bornholm eller så store dele af Bornholm som muligt, bliver omfattet af udbuddet.

Specifikationerne i udbuddet skal sikre, at nettet, der udrulles, bliver højhastighedsnet på 100 Mbits download og 30 Mbits upload eller mere. Dette svarer til regeringens udspil fra marts 2013 om bedre bredbånd og mobildækning frem mod 2020.

BRK udarbejder høringssvar til den kommende udbudsbekendtgørelse, høringssvar til vilkår for udbuddet og til støtteberettigede områder, som udbuddet skal omfatte.

 

Kommunalt bredbåndsselskab

Et kommunalt bredbåndsselskab skal alene stå for udrulning af elektronisk kommuni­kations­net. Selskabet må ikke stå for udbud af elektroniske kommunikationstjenester. De skal efterfølgende udbydes af selskabet.

Der er mange spørgsmål, der skal afklares i forbindelse med kommunens overvejelser, om den skal danne et kommunalt selskab, der kan byde på det statslige udbud af 60 mio. kr. til bredbåndsnet på Bornholm, herunder:

 

1.    Det skal afklares, hvad vilkårene vil være for selskabets overtagelse af det fibernet, som Østkraft har etableret som led i Eco-Grid-projektet. De meldinger, der er kommet fra Erhvervs- og Vækstministeriet, går på, at selskabet kan overtage fibernettet til markedspris. Hvis overtagelsen ikke sker til markedspris, vil det blive betragtet som udlodning, og der vil ske modregning i kommunens bloktilskud.

Det samme gælder for alle andre former for overførsel af aktiver eller penge fra Østkraft til et kommunalt bredbåndsselskab. Hvis ikke en overførsel sker på markedsvilkår, vil det blive anset som udlodning og medføre modregning i bloktilskuddet med 40 eller 60 pct., afhængig af om der sker deponering.

2.    Selskabet vil kunne optage lån på sædvanlige kommercielle vilkår.

I lovforslagets § 60a stk. 3 åbnes der mulighed for, at kommunen kan stille garanti for selskabets låntagning.

En garantistillelse indebærer, at selvom udrulning af fibernet sker i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar, så vil et evt. tab i selskabet falde tilbage på kommunen. Tabet vil være begrænset til garantiens størrelse, men da investeringsomfanget for at udrulle bredbånd forventes at være betydeligt, kan tabet også blive stort. Det skal i værste fald dækkes via kommunens ordinære budget. 

Der er flere bredbåndsselskaber, der er gået konkurs, pga. manglende sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Det skal undersøges, hvad omstændighederne har været, og hvordan det kan undgås.

3.    Indhold og økonomiske konsekvenser af det bud, som det kommunale selskab vil give, skal beskrives. Buddet skal være konkurrencedygtigt, og på den anden side skal buddet muliggøre en efterfølgende forsvarlig økonomi i selskabet, jfr. punktet ovenfor.

4.    Økonomi og drift af et kommunalt bredbåndsselskab skal afklares. Der skal laves en holdbar forretningsmodel, og der skal ske udbud af de tjenesteydelser, som nettet kan anvendes til. Der er tale om opgaver, der ikke ligger i forlængelse af ordinær kommunal drift.

 

Andre perspektiver

Årsagen til, at Østkraft ikke kan byde på det statslige udbud, er, at Østkraft er et 100 pct. kommunalt ejet elforsyningsselskab.

I mange andre kommuner er elselskaberne omdannet til et forbrugerejet andelsselskab i form af et a.m.b.a. Disse selskaber, som fx Sydenergi, EnergiNord og NRGI, driver bredbånds­sel­skaber som underselskaber i en koncernstruktur.

Det kan derfor overvejes, om problemstillingen omkring udrulning af bredbånd skal være årsag til en omdannelse af Østkraft til a.m.b.a.

Det vurderes, at det vil betyde, at et fiber­selskab i Østkraft-koncernen kan deltage i det statslige udbud, men det er ikke endeligt afklaret.

Da det statslige udbud forventes at komme i efteråret 2013, må det indledende undersøges, om en evt. omdannelse kan nås tidsmæssigt, i forhold til deltagelse i udbuddet.

Samtidig skal konsekvenser af en omdannelse i andre sammenhænge end udrulning af bredbånd beskrives.

Det skal endelig påpeges, at der ikke er sikkerhed for, at et ”Østkraft a.m.b.a.” vinder det statslige udbud.

Kommunalbestyrelsen kan overveje at få lavet de indledende sonderinger for sin stillingtagen til, under hvilke forudsætninger Østkraft kan omdannes til et andelsselskab med begrænset ansvar, A.M.B.A., med det formål at et fiberselskab under Østkraft-koncernen kan deltage i det statslige udbud.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de beskrevne scenarier er alene anslået.

a) BRK tager alene stilling til udbudsvilkår, men deltager ikke i udbuddet.

Omkostningerne til dette vil bestå i konsulent/ekspert-honorar til rådgivning for at sikre at udbudsvilkårene bedst muligt tilgodeser de bornholmske ønsker. Anslået max. 100.000 kr.

 

b) BRK får lavet et beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsens stillingtagen til dannelse af et kommunalt selskab uden for Østkraft-koncernen, som kan deltage i det statslige udbud af bredbånd på Bornholm.

Omkostningerne hertil anslås til op til 1,5 mio. kr. til rådgivere vedr. anlægsøkonomi, driftsøkonomi, selskabskonstruktion, udarbejdelse af tilbud samt stiftelse af selskab.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der var åbent samråd d. 6. juni 2013 mellem Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg og erhvervs- og vækstministeren. Heri kom det frem, at der i 2008, i forbindelse med et lov­for­slag om fjern­køle-anlæg, L127, 2007-2, var åbnet mulighed for, at der inden for en kon­cern­­struktur omfattet af elforsyningslovens §§ 37 og 37 a kunne anvendes midler, som stammer fra aktiviteter omfat­tet af elforsyningsloven til etablering af fjernkølingsanlæg, uden at det fører til registrering med henblik på modregning i kommunens bloktilskud.

Hvis dette fører til ændring af L229, lovforslaget om kommunalt bredbånd, under udvalgs­behandlingen, vil det ændre forudsætnin­gerne for denne dagsorden væsentligt, idet Østkraft kan få mulighed for at byde. Det er dog Erhvervsstyrelsens vurdering, at denne mulighed ikke er sandsynlig, da præcedensvirkningen efter deres opfattelse vil kunne påvirke hele det danske forsyningsområde.  

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34       Ejerstrategi for Rønne Havn A/S

08.03.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen drøftede på sit temamøde den 16. maj 2013, hvordan regionskommunen mere aktivt kan varetage sine interesser i Rønne Havn A/S. Som et af instrumenterne hertil blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ejerstrategi for selskabet. 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at vedhæftede udkast til ejerstrategi godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

En række kommunale opgaver er organisatorisk placeret uden for den interne kommunale organisation, herunder i aktieselskabsform.

 

Ud over den indflydelse kommunen som ejer udøver på generalforsamlinger og via bestyrelsesrepræsentation er det hensigtsmæssigt for kommunen at have et instrument, der kan medvirke til at sikre varetagelsen af ejerinteresser i selskabet, dvs. fastholdelse og udvikling af kommunens økonomiske værdier og danne det fornødne grundlag for justeringer.

 

Herudover skal ejerstrategien sikre opbakning til kommunens deltagelse i selskabet og sikrer politisk indflydelse med aktiviteterne i forhold til de holdninger, som kommunen som sådan har, sikring af sammenhæng mellem selskabet virksomhed og kommunens politikker og strategier i øvrigt.

Regionskommunen vil derfor bl.a. med denne ejerstrategi medvirke til, at selskabets ledelse også varetager kommunes interesser bedst muligt og sikrer en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskabet på kort og langt sigt til gavn for brugerne og det bornholmske samfund.

I ejerstrategien er der formuleret forventninger til de økonomiske aktiviteter, selskabet skal præstere, ligesom der er bl.a. er angivet mål for miljø og arealanvendelse i og omkring havnen.

 

Ejerstrategien revurderes af hovedaktionæren i midten af hver valgperiode.

Ejerstrategien har ikke indflydelse på det indbyrdes forhold mellem ejerne af selskabet, eksempelvis på generalforsamlingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Ejerstrategi for Rønne Havn A/S (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Ændring af vedtægter for Rønne Havn A/S

08.03.00P24-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

35

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Som led i drøftelserne om udviklingen af Rønne Havn A/S og foreslåede strategi- og forretningsplan 2015-2020 er der foreslået en ændring af vedtægterne for havnen. Ændringerne indebærer bl.a., at formålsbestemmelsen ændres således, at betjening af bl.a. fiskeri udgår, ligesom krydstogtsturisme ikke længere nævnes specifikt. Det er heller ikke en del af målsætningen, at takstniveauet fastsættes så lavt som muligt.

Det tydeliggøres endvidere, at havnen skal drives på en sådan måde, at det bornholmske samfund betjenes bedst muligt. Herudover muliggør vedtægterne, at havnens bestyrelse kan suppleres med et medlem, der har indsigt i professionel havnedrift.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at de foreslåede ændringer godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afholdt temamøde den 16. maj 2013, hvor Rønne Havn A/S’ udviklingsmuligheder blev drøftet, herunder udviklingen af ejerstrategi samt ændringer i vedtægterne for selskabet.

 

De foreslåede ændringer indebærer bl.a., at formålsbestemmelsen udvides således, at det understreges, at havnen skal drives på en sådan måde, at det bornholmske samfund betjenes bedst muligt.

 

En aktieselskabshavn skal varetage havnens interesser, og der kan ikke via havnedriften ydes tilskud til for havnen uvedkommende opgaver og formål, ligesom de opgaver havnen påtager sig generelt skal være havnerelaterede og give mening ud fra en samlet driftsøkonomisk betragtning.

 

Havnenes status er dog lidt speciel, idet havne udfører en infrastrukturopgave, som ikke blot kan udføres af andre.

Rønne Havn A/S har således set i bornholmsk sammenhæng en for øen særlig forsyningsopgave at løfte. Det er således berettiget, at havnen også drives ud fra ønsket om at fremme det lokale, bornholmske samfunds interesser.

 

I formålsangivelsen udgår endvidere bl.a. betjening af fiskeri, ligesom krydstogtsturisme ikke længere nævnes specifikt. Det er heller ikke en del af målsætningen, at takstniveauet fastsættes så lavt som muligt.

 

Herudover er det foreslået ændre vedtægterne således, at havnens bestyrelse kan suppleres med et medlem, der har indsigt i professionel havnedrift.

 

I vedhæftede bilag 1 fremgår de foreslåede ændringer. Umiddelbart under den enkelte foreslåede ændring er der optrykt den gældende formulering af den bestemmelse, der berøres af forslaget.

 

Ændringerne er vedtaget af havnens bestyrelse på seneste bestyrelsesmøde.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2013

1.
Vedtægtsændring for Rønne Havn A/S (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  Afrapportering vedr. akutjob i BRK

81.02.00A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

36

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

-

Indstilling og beslutning

Personalechefen indstiller:

At arten og antallet af opslåede akutjobs drøftes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne har som arbejdsgivere ansvaret for at der oprettes 3000 akutjobs totalt. Den enkelte kommune har ikke en forpligtelse til at opslå og besætte et bestemt antal.

ØKE vedtog på mødet den 21. november 2012, at hver enkelt virksomhed i hvert enkelt tilfælde ved stillingsledighed skulle vurdere om stillingen skulle opslås som akutjob.

ØKE tilkendegav i den forbindelse, at der skulle udarbejdes en opgørelse over hvilke stillinger, der var opslået ledige og hvilke der var opslået som akutjob. 

Status ved udgangen af maj var, at der i alt har været opslået 181 jobs og heraf har 76 været opslået som akutjobs.

Som det er anført tidligere har der været meget få ansøgere der har opfyldt kravene for at få et akutjob, hvilket er en medvirkende årsag til at der ikke er nogen ansat i et akutjob.

Se nedenstående opgørelse:

 

 

 

Hvilken stilling

Virksomhed

Akutjob Nej

Akutjob

 Ja

Dato

Kommunaldirektør

 

x

 

22.11.12

3 social- og sundhedsassistenter

Bhs. Plejehjem og - centre

x

 

23.11.12

Afdelingschef

Teknik & Miljø

X

 

26.11.12

Byggesagsbehandler

Teknik & Miljø

X

 

26.11.12

Skoleleder

Skole Nord

X

 

27.11.12

Social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

x

 

29.11.12

2 social- og sundhedsassistenter

Plejecenter Snorrebakken

X

 

02.12.12

2 hjemmevejledere

Psykiatri og Handicap

X

 

02.12.12

Konsulent til sundhedsfremme og forebyggelse (Internt opslag)

Borger og Sundhed

x

 

03.12.12

Pædagog

Røbo

X

 

06.12.12

Social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

 

X

07.12.12

Teamleder

Døgnplejen Bornholm

X

 

07.12.12

4 social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

 

X

10.12.12

Social- og sundhedshjælper

Døgnplejen Bornholm

 

X

14.12.12

Ernæringsassistent

SACS

 

X

17.12.12

Leder af UngeCenter Bornholm

UngeCenter Bornholm

X

 

18.12.12

Administrativ medarbejder

Regional Udvikling

X

 

19.12.12

Sagsbehandler/supporter til Jobcenter Bornholm

Jobcenter Bornholm

x

 

19.12.12

5 social- og sundhedsassistenter

Bornholms Plejehjem og –centre

X

 

19.12.12

HR-Konsulent

Bornholms FamilieCenter

X

 

21.12.12

Medarbejder til SFO

Dagtilbud Midt

Børnehuset i Vestermarie

 

X

27.12.12

2 social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

 

x

03.01.13

2 social- og sundhedshjælpere

Døgnplejen Bornholm

 

x

03.01.13

1 social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

 

x

03.01.13

1 social- og sundhedshjælper

Døgnplejen Bornholm

 

x

03.01.13

Børnehaveklasseleder

Skole Nord

x

 

04.01.13

Social- og sundhedshjælper eller assistent

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

04.01.13

Tilkaldevikar

Klintebo

 

x

04.01.13

Projektmedarbejder

Fontænehuset v/Psykiatri og Handicap

x

 

07.01.13

4 sosuhjælpere eller sosuassistenter

Døgnplejen Bornholm

 

x

09.01.13

Pædagog til vikariat

Klintebo

x

 

10.01.13

Pædagog

Klintebo

x

 

10.01.13

Pædagog barselsvikariat

Klintebo

x

 

10.01.13

 

 

 


Alkoholkoordinator

Social- og sundhedssekretariatet

 

x

10.01.13

Pædagog

Klintebo

x

 

11.01.13

Sygeplejerske til vikariat

Bornholms Plejehjem og –centre

x

 

11.01.13

Sygeplejerske

Døgnplejen Bornholm

 

x

11.01.13

Et antal kontorelever (talt som en stilling)

Løn og Personale

x

 

14.01.13

Fysioterapeut

Trukket tilbage den 25.01.13

Borger og Sundhed

x

 

15.01.13

Husassistent

Plejecenter Snorrebakken

 

x

15.01.13

KOL Sygeplejerske

Borger og Sundhed

x

 

17.01.13

Sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent

Psykiatri og Handicap

x

 

17.01.13

Projektmedarbejder

Jobcenter Bornholm

x

 

18.01.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og -centre

 

x

22.01.13

Afdelingsskoleleder

Hans Rømer Skolen

x

 

24.01.13

2 socialfagligemedarbejdere

Pyskiatri og Handicap

x

 

25.01.13

2 tilkaldevikarer

Dagtilbud Nord

x

 

29.01.13

2 social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

x

 

31.01.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og -centre

 

x

05.02.13

5 social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

x

 

06.02.13

Social- og sundhedshjælper

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

07.02.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

07.02.13

Afdelingsleder til 10.KlasseCenter Bornholm

UngeCenter Bornholm

x

 

07.02.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og -centre

 

x

08.02.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og -centre

 

x

15.02.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og -centre

 

x

15.02.13

Læge til Misbrugsteam

Psykiatri og Handicap

x

 

17.02.13

Teamleder til Løvstikken

Bornholms FamilieCenter

x

 

18.02.13

Teknisk serviceassistent

Bornholms Idrætsområdet

 

x

18.02.13

Pædagogmedhjælper

Dagtilbud Øst

x

 

21.02.13

Pædagog

Dagtilbud Øst

x

 

21.02.13

Social- og sundhedshjælper

Døgnplejen Bornholm

 

x

21.02.13

5 Social- og sundhedsassistenter

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

22.02.13


Datatekniker

It-afdelingen

x

 

27.02.13


Hjælpemiddelsagsbehandler (ferievikar)

Borger og Sundhed

 

x

27.02.13

2 pædagoger/hjemmevejledere

Psykiatri og Handicap

x

 

28.02.13

Social- og sundhedsassistent

Plejecenter Snorrebakken

 

x

01.03.13

Social- og sundhedshjælper

Døgnplejen Bornholm

 

x

01.03.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

01.03.13


 

2 Ernæringsassistenter, kokke eller lignende

DeViKa

x

 

05.03.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

07.03.13


2 Social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

 

X

08.03.13

2 Social- og sundhedshjælpere

Døgnplejen Bornholm

 

X

08.03.13

10 Ferieafløsere

Bhs. Plejehjem og -centre

 

X

08.03.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

08.03.13

Pædagog

Dagtilbud Nord

x

 

12.03.13

5 Social- og sundhedsassistenter

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

12.03.13

Sagsbehandler/supporter

Jobcenter Bornholm

x

 

15.03.13

Sygeplejerske

Døgnplejen Bornholm

x

 

15.03.13

Datatekniker (genopslag)

It-afdelingen

x

 

15.03.13

Pædagog

Sacs Strøby

x

 

18.03.13

Social- og sundhedsassistent eller hjælper

Bhs. Plejehjem og –centre

 

X

18.03.13

Social- og sundhedsassistent eller hjælper

Bhs. Plejehjem og –centre

 

x

18.03.13

Social- og sundhedsassistent eller hjælper

Bhs. Plejehjem og –centre

 

x

18.03.13

Sygeplejerske

Bhs. Plejehjem og –centre

x

 

18.03.13

Social- og sundhedshjælper

Bhs. Plejehjem og –centre

 

x

18.03.13

2 Tekniske servicemedarbejdere

BRK Ejendomsservice

x

 

20.03.13

2 Social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

x

 

22.03.13

Social- og sundhedsassistent eller hjælper

Døgnplejen Bornholm

x

 

25.03.13

Social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

x

 

25.03.13

Værkstedsassistent

SACS Sandemandsgården

x

 

26.03.13

Afdelingsleder

Klintebo

x

 

27.03.13

2 Social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

x

 

06.04.13

Pædagog

Hans Rømer Skolen

x

 

08.04.13

Fysioterapeut - barselsvikariat

Borger og Sundhed

x

 

11.04.13

2 Social- og sundhedshjælpere

Døgnplejen Bornholm

X

 

11.04.13

2 Social- og sundhedsassistenter

Døgnplejen Bornholm

x

 

11.04.13

Social- og sundhedsassistent

Plejecenter Snorrebakken

 

x

12.04.13

6 Social- og sundhedshjælpere

Plejecenter Snorrebakken

 

x

12.04.13

Lærer

Rønneskolen

x

 

18.04.13

4 Lærere – barselsvikariat

Rønneskolen

x

 

18.04.13

2 Social- og sundhedspersonale

Døgnplejen Bornholm

x

 

19.04.13


 

Sygeplejerske

Døgnplejen Bornholm

X

 

19.04.13

Social- og sundhedsassistent

Døgnplejen Bornholm

X

 

24.04.13

Afdelingschef

Teknik & Miljø

x

 

25.04.13

Sosuhjælper

Bhs. Plejehjem og –centre

 

x

25.04.13

Sygeplejerske

Døgnplejen Bornholm

x

 

29.04.13

Sygeplejerske

Døgnplejen Bornholm

x

 

29.04.13

Afdelingsleder

Klintebo

x

 

29.04.13

Pædagog

Røbo

x

 

30.04.13

Pædagog (barselsvikariat)

Dagtilbud Bornholm

x

 

02.05.13


2 Social- og sundhedsassistenter

Bornholms Plejehjem og –centre

x

 

06.05.13

Vejleder til CAK

Jobcenter Bornholm

x

 

08.05.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og –centre

x

 

13.05.13

2 Taxibevillinger

Teknik & Miljø

x

 

14.05.13

Pædagog (barselsvikar)

Rønneskolen

x

 

16.05.13

Økonomimedarbejder

Teknik & Miljø

x

 

16.05.13

Dagtilbuds- og familierådgiver

Bornholms FamilieCenter

x

 

22.05.13

2 Social- og sundhedsassistenter eller hjælpere til Ældrekollektiv i Aarsdale

Bornholms Plejehjem og –centre

x

 

22.05.13

Social- og sundhedsassistent

Bornholms Plejehjem og –centre

 

x

22.05.13

Husassistent

Plejecenter Snorrebakken

x

 

27.05.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomisk udgift, idet der er tale om ordinære jobs, dvs. jobs hvortil der under alle omstændigheder skulle ansættes en medarbejder. Stillinger hvor ansættelse sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 37  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

37

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 38  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-06-2013

38

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013:

Kommunaldirektøren orienterede om planerne vedr. videreudvikling af administrationen.