Referat
Socialudvalget
04-02-2013 kl. 14:15
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 2. udkast til politik for de specisliserede sociale indsatser
  åbent 3 Den sociale Investeringsfond - kommissorium
  åbent 4 Proces for budget og mål 2014 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 5 Oplæg til Handlingsplan 2013
  åbent 6 Borgerpanelundersøgelse om frivillighed
  åbent 7 Månedlig budgetopfølgning december 2012 vedr. ældreområdet
  åbent 8 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 44 - 52 i 2012
  åbent 9 Etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm
  åbent 10 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Klintebo 2012
  åbent 11 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Nexøhuset 2012
  åbent 12 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Rønne Botilbud 2012
  åbent 13 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Botilbuddet B1
  åbent 14 Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2012
  åbent 15 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Lunden 2012
  åbent 16 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Kommunikationscentret 2012
  åbent 17 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg SACS Strøby 2012
  åbent 18 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg SACS Sandemandsgården 2012
  åbent 19 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2012
  åbent 20 Revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning
  åbent 21 Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger
  åbent 22 Orientering om konsekvenser af finansloven
  åbent 23 Valg til Ældrerådet for perioden 2014-2017
  åbent 24 Flytning af Fontænehuset
  åbent 25 Status for tildeling af § 18 midler i 2013 til mødet den 4. februar
  åbent 26 Ældremobiliseringen søger om § 18-midler 2013
  åbent 27 Netværk for Unge Senhjerneskadede søger § 18-midler til aktiviteter 2013
  åbent 28 Arbejdsskadeforeningen søger § 18 midler til aktivteter
  åbent 29 Værestedet "Aakilden" søger § 18-midler til drift og aktiviteter
  åbent 30 De bornholmske vågekoner m/k søger § 18-midler til driftsudgifter
  åbent 31 Foreningen Danske DøvBlinde søger § 18 midler til dækning af merudgifter til lokale erfagrupper samt regionale klubber
  åbent 32 Træværkstedet "Det er bare mænd" søger § 18 midler til træværkstedet
  åbent 33 Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter og drift 2013
  åbent 34 Bornholms Lydavis døger § 18-midler til deltagelse isymposium samt driftsudgifter 2013
  åbent 35 Psoriasisforenigen Bornholm søger § 18-midler til drift
  åbent 36 TrygLuft Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter og drift
  åbent 37 Røde Kors Bornholm søger § 18-midler til besøgstjeneste og nørklergruppe
  åbent 38 Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til drift
  åbent 39 Værestedet "Café Elmer" søger om § 18-midler til drift
  åbent 40 Dansk Fibromyalgi-Forening søger § 18-midler til kursusaktiviteter
  åbent 41 Gensidig orientering
  åbent 42 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Repræsentanter fra Ældremobiliseringen er indbudt til mødet kl. 14.30 vedr. Partnerskabsaftalen.

 

Kl. 16.15 behandles i fælles udvalgsmøde mellem Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Fritids- Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Punkt 2) 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser

 

Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget fortsætter i fælles møde behandling af:

Punkt 3) Den Sociale Investeringsfond og

Lykke Jensen erklærer sig inhabil under behandling af punkt 24).

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser

00.01.10P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udvalget behandlede 1. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser den 5. november 2012 og ønskede et 2. udkast forelagt inden endelig vedtagelse. I 2. udkast er indarbejdet kommentarer og forslag fra fire fagudvalgs behandling. Udkastet til politik er ledsaget af fire bilag (forord, implementering, overblik og indsatskatalog). 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser behandles i uge 6 af de fire fagudvalg.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Socialudvalget

a)     at 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser drøftes

b)     at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser udsendes i åben høring

 

Socialudvalget den 4. februar 2013:

Politikken anbefales sendt i høring. Bilagene medsendes som baggrundsmateriale.

Bilag 3: Overskriften ændres til "Eksempler på tværsektorielt samarbejde".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at lade udarbejde en politik for de specialiserede sociale indsatser og godkendte samtidig et kommissorium for arbejdet. Ifølge kommissoriet skal politikken for de specialiserede indsatser med udgangspunkt i borgerens særlige behov

 

·        udtrykke de overordnede politiske mål og ambitioner for den samlede indsats

·        være retningsgivende for regionskommunens tilbud på tværs af organisationen

 

Politikken præciserer kommunalbestyrelsens ambition for levering af indsatser over for borgere med specialiserede sociale behov. Udmøntningen af politikken er en væsentlig del af udmøntningen af Bornholms Udviklingsplan gennem de årlige handleplaner og øvrige beslutningsprocesser.

Styregruppen og projektgruppen har i maj, juni og august holdt møder med ledere og udvalgte medarbejdere fra området og har i slutningen af august holdt åbent borgermøde med brugere, pårørende, politikere, organisationer og aktører, der er i berøring med eller beskæftiger sig med de specialiserede sociale indsatser.

På temamødet den 11. oktober 2012 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for en række cases og politikord, udledt af møderne med aktørerne på området. Ud fra drøftelserne på temamødet blev der udarbejdet et 1. udkast til ’Politik for de specialiserede sociale indsatser’.

Udkastet blev behandlet i løbet af uge 45, 2012 af Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Udvalgenes forslag og bemærkninger er blevet indarbejdet i dette 2. udkast. Udkastet behandles af de fire udvalg i uge 6, 2013 med indstilling til kommunalbestyrelsen om at sende udkastet i åben høring i marts 2013. Høringssvarene indgår i den endelige behandling af politikken i de fire udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i april 2013.

Politikken er ledsaget af fire bilag: et forord, der redegør for den overordnede politiske ambition og tre bilag, der præciserer det videre arbejde med at gøre politikken til virkelighed, herunder roller, ansvar, sammenhænge og konkrete handlinger.

Økonomiske konsekvenser

I sig selv er der ikke nogen økonomiske konsekvenser ved at godkende politikken. I forbindelse med udmøntningen kan der være initiativer, der både indeholder udgifter og besparelser. Der vil særskilt skulle tages stilling til disse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
2. udkast til politik for de specialiserede sociale indsatser (PDF)

2.
Forord (PDF)

3.
Bilag 1 Implementering (PDF)

4.
Bilag 2 Overblik og sammenhænge (PDF)

5.
Bilag 3 Indsatskatalog (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Den sociale Investeringsfond - kommissorium

00.30.04A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommissorium for anvendelse af Den sociale Investeringsfond.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at kommissoriet indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2012:

Genoptages i næste møde.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2012:

Anbefales til behandling i fællesmøde med Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget ultimo januar/primo februar 2013, og til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kommissoriet indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Socialudvalget forudsætter, at projekterne sendes til behandling i de tre udvalg, som indstiller til Kommunalbestyrelsen, der beslutter. 

Afgrænsning af målgruppen ønskes defineret, og endvidere hvordan projekterne evalueres.

 

Sagsfremstilling

Der er formuleret et kommissorium til klarlæggelse af målgruppen og organisatorisk forankring af Den sociale Investeringsfond.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kommissoriet er tilføjet enkelte ændringer som følge af Beskæftigelsesudvalgets behandling i mødet den 4. december 2012.

 

 

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Kommissorium for Den sociale Investeringsfond. 24. januar 2013 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Proces for budget og mål 2014 indenfor Socialudvalgets område

00.30.04Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget skal tilrettelægge processen for budget og mål 2014 på udvalgets områder. Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2014 i overensstemmelse med Budgetvejledningen for 2014.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at forslag til proces for budget og mål for 2014 indenfor Socialudvalgets område godkendes 

b)     at Socialudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets område, fredag den 8. marts fra kl. 09 – 11, mandag den 11. marts fra kl. 9 – 12, mandag den 18. marts fra kl. 09 – 16, og tirsdag den 19. marts fra kl. 09 - 12  

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

a) Godkendt.

b) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for udvalgets arbejde med budgetlægningen for 2014 er:

·        Bornholms Udviklingsplan fra 2012, inkl. handlingsplanen for 2013 (behandles andet sted på dagsordenen)

·        Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding i februar vedrørende rammer for de besparelser, der skal findes på det enkelte udvalgs områder.

 

Som det fremgår af budgetvejledningen vil budgetprocessen for 2014 på nogle måder ligne tidligere års budgetprocesser, men adskiller sig også på væsentlige punkter.

 

Budgetprocessen påbegyndes med det første budgetseminar den 26. februar, hvor udgangspunktet overordnet set er udviklingsplanen/handlingsplanen for 2013 samt Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding i februar vedrørende rammer for de besparelser, der skal findes på det enkelte udvalgs områder.

 

I perioden frem til primo juni drøfter og arbejder udvalget med budgetmaterialet for området.

 

Budgetmaterialet for området udgøres af:

·        Prioriteringsforslag

·        Anlægsforslag

·        Takster

·        Mål og input til handleplanen

 

Som noget nyt er direktionen og chefgruppen ansvarlige for, at der til budgetseminar 2 foreligger et besparelseskatalog, der ligger indenfor de af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmeldte rammer indenfor de enkelte områder.

 

Det er fagudvalgenes opgave, at drøfte budgetudfordringerne og besparelsesmulighederne på udvalgets områder, med henblik på at de kan indgå i det samlede besparelseskatalog til budgetseminar 2. 

 

BDO udarbejdede i forbindelse med budgetlægningen for 2013 en screening af besparelsespotentialet i Bornholms Regionskommunen og dette arbejde vil også indgå i budgetlægningen for 2014.

 

I lighed med budgetprocessen for 2013 deltager borgmesteren i udvalgets møde i april og formanden for Socialudvalget deltager i ØKE’s møde i maj med henblik på et samlet overblik over budgetarbejdet.

 

Som tidligere år er dialogmøderne med virksomhederne i foråret også en del af budgetprocessen og har fokus på udvalgets budgetarbejde.

 

Der er udarbejdet forslag til tidsplan for udvalgets arbejde med budget og mål for 2014 med udgangspunkt i den fælles budgetplan for fagudvalgenes budgetbehandling.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Forslag til proces for Socialudvalgets budgetbehandling for 2014 (DOC)

2.
Budget 2014 Det politiske arbejde i budgetlægningen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Oplæg til Handlingsplan 2013

01.01.02P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Udviklingsplan blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. august 2012.

Udviklingsplanen indeholder kommunalbestyrelsens visioner og mål for Bornholms samlede udvikling. Realisering af udviklingsplanen sker gennem årlige handlingsplaner med beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen.

Handlingsplanen for 2013 er den første i rækken af handlingsplaner. Udover at vise, hvordan dele af udviklingsplanen konkret udmøntes i 2013, vil udviklingsplanen og handlingsplanen komme til at indgå som aktive værktøjer i den kommende budgetproces og på den måde være med til at sikre sammenhæng mellem budgetlægningen, øvrig planlægning og udviklingsplanen.

I 2012 blev der afholdt fire lokale borgerdialogmøder og ét ø-dækkende. De forslag som kom frem på møderne fra foreningen Vores Bornholm og borgere i øvrigt er behandlet og indgår i denne sagsfremstilling.

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller, at

a.       oplægget til handlingsplanen (bilag 1) godkendes

b.      forslag fra borgermøderne, som er i gang (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen

c.       forslag fra borgermøder, som indgår som inspiration (bilag 3), drøftes med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om det enkelte forslag skal:

1.         indgå i handlingsplanen for 2013, eller

2.         afvente stillingtagen i forbindelse med proces for handlingsplan og budget for 2014, eller

3.         helt udgå

d.      forslag fra borgermøderne, som ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4) tages til efterretning

e.       forslag fra borgermøder, som vedrører eksterne aktører (bilag 5), tages til efterretning

 

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

a) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

b) Er implementeret. Udvalget ønsker, at der tages initiativ til en ældrepolitik.

c 2) Anbefales.

d) Anbefales taget til efterretning for så vidt angår Socialudvalgets område.

e) Anbefales taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I oplægget til handlingsplanen for 2013 (bilag 1) indgår politisk besluttede opgaver, initiativer, projekter mv., som er besluttet iværksat eller fortsætter i 2013. Det betyder, at en del af de nævnte initiativer kommer fra budget 2013, og dertil er der suppleret med øvrige politiske beslutninger primært fra kommunalbestyrelsen og udvalgene.

 

For en del af initiativerne i oplægget gælder, at konkretiseringen af selve opgaven først lige er begyndt og vil fortsætte ind i starten af 2013.

 

Ud over de initiativer, som er med i oplægget, foregår der mange ting i den daglige drift og udvikling, som i høj grad også er med til at understøtte kommunalbestyrelsens visioner og mål. Det vil dog være meget omfattende at beskrive alle disse ting. Det vigtige er, at der i den daglige drift arbejdes i de retninger, som er udpeget af kommunalbestyrelsen. Det kan de tilbagevendende dialogmøder mellem virksomheder og fagudvalg være med til at sikre og holde fokus på. Her har virksomhederne mulighed for at fortælle fagudvalgene, hvad der arbejdes med, og hvilke udfordringer, der er for de enkelte områder.

 

Beskrivelserne i oplægget til handlingsplanen er holdt i en kort form, og der vil i den endelig handlingsplan blive indsat links til relevante dokumenter, hvor der kan læses mere. Det kan fx være links til den relevante sagsfremstilling, politik, element i budgettet og lignende.

 

Forslag fra borgerdialogmøder i 2012

De forslag, som fremkom på borgerdialogmøderne i 2012, er blevet vurderet i områder og stabe, og er inddelt i fire kategorier:

·        Forslag, der allerede arbejdes med (bilag 2)

·        Forslag, der kan indgå som inspiration til prioritering i de politiske beslutningsprocesser (bilag 3)

·        Forslag, der ikke vurderes lovlige at realisere (bilag 4)

·        Forslag, hvor Bornholms Regionskommune ikke har handleforpligtelsen. Handleforpligtelsen ligger hos eksterne aktører (bilag 5)

 

Som det fremgår af indstillingen, foreslår direktionen, at de forslag, som der allerede arbejdes med (bilag 2), indgår som bilag til handlingsplanen, mens der tages konkret politisk stillingtagen til de enkelte forslag i bilag 3.

 

Den videre behandling af handlingsplanen for 2013

Denne sagsfremstilling behandles parallelt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i fagudvalgene. Udvalgenes beslutninger samles efterfølgende i en sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse af den endelig handlingsplan for 2013.

Økonomiske konsekvenser

For flere af initiativerne er der taget stilling til de økonomiske konsekvenser i forbindelse med beslutningen. For andre af initiativerne gælder, at der må ses på de økonomiske konsekvenser i forbindelse med en konkret beslutning om igangsættelse af det enkelte initiativ.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2013

1.
Oplæg til Handlingsplan 2013 (PDF)

2.
Forslag der arbejdes med i BRK (PDF)

3.
Forslag til inspiration (PDF)

4.
Forslag der er ulovlige (PDF)

5.
Forslag eksterne aktører (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Borgerpanelundersøgelse om frivillighed

00.13.00P05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Borgerpanelundersøgelsen om frivillighed sætter gang i debatten om frivillighed på Bornholm. Undersøgelsen viser, at der er delte meninger om frivilligheden og snitfladen til regionskommunen. Formålet er, at drøfte borgerpanelets holdninger til frivilligt arbejde, og sætte det i forhold til, hvordan udvalget ser på frivillighed og et eventuelt samarbejde med frivillige på udvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         til drøftelse

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Drøftet. Indgår i forårets dialogmøder med virksomhederne.

 

Sagsfremstilling

Danskerne arbejder meget inden for det frivillige område, og danskerne er generelt positivt stemt over for det frivillige arbejde. 1,9 mio. danskere over 16 år var i løbet af 2010 engageret i frivilligt arbejde. Dertil kommer, at 68 % af danskerne ville engagere sig, hvis de blev spurgt (Socialministeriet, 2011). Danskerne er indstillet på at yde en indsats for samfundet, der rækker ud over deres almindelige arbejde.

Det frivillige arbejde favner utrolig bredt både i forhold til opgaver og arbejdsområder, og mange af de frivillige er frivillige flere steder.

Det frivillige arbejde har fået megen opmærksomhed gennem de seneste år, især i relation til det pres den offentlige sektor er sat under. Der er udgivet mange debatbøger og -artikler, der alle handler om det samme emne, nemlig forholdet mellem den store arbejdskraftressource, de frivillige udgør, og de velfærdsopgaver kommunerne prioriterer i de årlige budgetter.

For er de frivillige løsningen på de udfordringer den offentlige sektor står over for? Debatten viser, at holdningerne er delt. På den ene side er de økonomiske og demografiske udfordringer håndgribelige, men på den anden side er den frivillige sektor jo netop drevet af andet end økonomiske logikker.

Undersøgelsen i borgerpanelet giver et signalement af ”det frivillige Bornholm”: Der er mange frivillige på øen, og langt størstedelen er engageret inden for idrætten. Selv blandt de, der ikke i øjeblikket yder en frivillig indsats, er der motivation til at deltage. De frivillige løser mange opgaver, og det er primært praktisk arbejde og arbejde i bestyrelser og udvalg, der står på opgavelisten.

Undersøgelsen viser blandt andet også, at borgerpanelet er delt i spørgsmålet om samarbejde mellem de frivillige og det offentlige. Undersøgelsen viser dog, at der fx er en forholdsvis klar stillingtagen til pårørendes frivillige arbejde og plejeopgaver: Langt størstedelen af panelet mener ikke at pårørende i frivilligt regi skal løse opgaver, der har med personlig pleje og personlig husholdning at gøre. Dertil kommer, at det økonomiske aspekt af forholdet mellem det frivillige arbejde og den skattefinansierede offentlige service er uafklaret.

Rapporten indeholder også udvalgte citater samt en liste over konkrete ideer.

I forlængelse af undersøgelsens resultater kunne følgende emner med fordel drøftes i udvalget:

-         Konkret samarbejde mellem offentligt og frivilligt på udvalgets område

-         Frivilligt arbejde og kommunale kerneopgaver

-         Hvad kan Bornholms Regionskommune selv gøre på udvalgets område for at understøtte et større frivilligt engagement på Bornholm

-         Krav, forventning eller ønske om frivillighed – hvornår er det frivillige arbejde frivilligt?

Er der relevante ideer i rapporten, der kan udvikles på udvalgets område?

Områdechefen for Social og Sundhed har i samarbejde med CRT indsendt fondsansøgning omhandlende et projekt, der har en frivillighedskoordinator på ældreområdet som omdrejningspunkt for at afdække mulighederne for udvikling af frivillige aktiviteter på ældreområdet. Initiativet forventes, såfremt projektet gennemføres, på sigt, at kunne bredes ud til beslægtede områder. Der forventes en afgørelse på fondsansøgningen april 2013.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Borgerpanelundersøgelse frivillighed (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Månedlig budgetopfølgning december 2012 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0111

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo december 2012 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjer for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedr. ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Fokusopfølgning ældreområdet december 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 44 - 52 i 2012

27.36.00I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 52 i 2012 var i alt 1.459 brugere, som modtog i alt 6.432 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,41 time. I uge 44 i 2012 var i alt 1.474 brugere, som modtog i alt 6.424 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,36 time. Brugerantallet er faldet med 15, og timerne pr. uge er steget med 8 timer.

Til sammenligning var der i uge 52 i 2011 i alt 1.513 brugere med i alt 6.571 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,34 time. Gennemsnittet for 2012 1.499 brugere med 6.599 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time.

Gennemsnittet for 2011 blev 1.584 brugere med 7.035 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,44 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2012

52

1.459

6.432

4,41

2012

44

1.474

6.424

4,36

 

Ændring fra uge 44 til uge 52

-15

 

+8

 

 

2011

2012

Gennemsnit

1.584

1.499

7.035

6.599

4,44

4,40

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der var i uge 52: 4 ledige plejecenterboliger og 5 ledige aflastningspladser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Etablering af én ambulant alkoholbehandling på Bornholm

29.24.04G01-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

19

 

Socialudvalget

04-02-2013

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Lænkeambulatorierne indstiller deres aktiviteter på Bornholm pr. 1. maj 2013. Psykiatri og Handicap skal derfor sikre, at der stadig eksisterer en god ambulant alkoholbehandling på Bornholm. Derudover har Lænkeforeningen en indsats, der varetages af frivillige, som ønskes videreført.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at forslaget om en samling af den ambulante behandling sendes i høring i Handicaprådet, i Ældrerådet og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Social og sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at den ambulante behandling samles og tilrettelæges med den øvrige alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Psykiatri og Handicap

b)     at budgettet for Lænkeambulatoriet på kr. 672.225 flyttes til Psykiatri og Handicap

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

a) Godkendt.

b) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Psykiatri og Handicap tilbyder allerede ambulant alkoholbehandling i form af strukturerede samtaleforløb samt rådgivning og vejledning. Den medicinske behandling varetages af praktiserende læger, Bornholms Hospital eller Lænkeambulatoriet, som kommunens alkoholbehandlere samarbejder med for at koordinere den samlede behandling.

 

Lænken har åbent fra kl. 18-20 to gange om ugen og havde i 2011 61 indskrivninger på Lænkeambulatoriet, hvor behandlingen består af to dele:

·         samtaler med en socialfaglig medarbejder og/eller en læge

·         medicinsk behandling (afrusning/abstinensbehandling og medicinsk supplerende behandling)

 

Samtalerne med en socialfaglig medarbejder og/eller en læge på Lænkeambulatoriets kan sammensmeltes med den kommunale behandling og varetages af kommunens alkoholbehandlere.

 

Den medicinske del kan, med en ny lægekonsulent og en sundhedsfaglig medarbejder, sammentænkes med den kommunale stofmisbrugsbehandling, hvor der også er lægesamtaler, medicinudlevering og sundhedssamtaler.

 

De opgaver, der vil blive varetaget af dette sundhedsfaglige team i relation til den ambulante alkoholbehandling er:

·         Modtagelse

·         Ordination af medicin (afrusning og evt. anden medicinering)

·         Korterevarende motiverende samtaler

·         Opfølgnings- og sundhedssamtaler

·         Henvisning til alkoholbehandler med henblik på yderligere udredning og behandling

 

Det betyder med andre ord, at der skabes et sammenhængende og fagligt bæredygtigt team, der sammen med den øvrige misbrugsbehandling, vil udgøre et godt og samlet behandlingstilbud for både alkohol og stofmisbrug. Det vil være hensigtsmæssigt fordi alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen allerede er samlet og fordi det giver mulighed for at udbygge og styrke det faglige niveau for hele misbrugsområdet.

 

Stofmisbrugsbehandlingen har i dag åbent for medicinudlevering fire formiddage om ugen. Ved inddragelse af den ambulante alkoholbehandling, vil det være hensigtsmæssigt at have åbent yderligere en formiddag og en sen eftermiddag/aften for henvendelser om alkohol.

 

Det er en fordel at have åbent om morgenen, fordi abstinenserne er mest fremtrædende hos mange personer med alkoholmisbrug på det tidspunkt af døgnet og fordi de endnu ikke er påvirket af alkohol. Abstinenser fører ofte til morgendrikkeri, idet indtagelse af alkohol modvirker abstinenserne. Man ville således kunne iværksætte behandling, mens abstinenserne er værst, og alkoholpåvirkningen er mindst.  

 

En samling af den medicinske behandling og de øvrige elementer i alkoholbehandlingen giver et sammenhængende og kvalificeret behandlingstilbud. Borgeren kan møde op og få den akutte hjælp og samtidig henvises videre til en alkoholbehandler med henblik på, at der iværksættes relevant behandling. Borgerens mulighed for at henvende sig bliver udvidet i forhold til i dag, ligesom den giver mulighed for en smidigere overgang mellem de forskellige behandlingstilbud.

 

Endelig skal det påpeges, at ligesom i Lænken vil borgerne i den kommunale alkoholbehandling kunne modtage ambulant behandling anonymt.

 

Konkretisering af organisering

Hvis Lænkeambulatoriets opgaver sammentænkes med den eksisterende behandling i Psykiatri og Handicap, som beskrevet ovenfor, forudsætter det tilførsel af ressourcer svarende til Lænkeambulatoriets. Jf. ovenstående beskrivelse vil det blive omsat til en lægekonsulent på 6-8 timer om ugen, en sundhedsfaglig medarbejder 20-25 timer om ugen og endelig en alkoholbehandler 10-12 timer om ugen, der alle tre vil indgå i det team af medarbejdere, der varetager misbrugsbehandlingen. Det skal imidlertid ikke ses isoleret, idet målet er, at sikre et mere sammenhængende behandlingstilbud. Så Lænkens hidtidige opgaveløsning ikke bare ’klistres’ på de eksisterende behandlingstilbud, men sikrer at der fås mest mulig behandling for de samme ressourcer.

 

Behandlingen kan rummes i de eksisterende fysiske rammer for kommunens misbrugsbehandling.

 

Særligt vedr. Lænkeforeningen

Lænken har, udover deres ambulatorier, 28 foreninger rundt om i landet, heraf én som har til huse i tilknytning til Lænkeambulatoriet i Rønne. Lænkeforeningen tilbyder støtte og rådgivning til mennesker, som alle har det tilfælles at have eller have haft alkoholproblemer tæt inde på livet, enten som misbrugere eller som pårørende.

 

Der er allerede kontakt med Lænkens udviklingskonsulent og lokale formand med henblik på at sikre, at Lænkeforeningen kan fortsætte deres arbejde på Bornholm på trods af, at Lænkeambulatoriet indstiller deres aktiviteter på Bornholm. Der kan fx blive tale om, at Bornholms Regionskommune udlåner lokaler til Lænkeforeningen, eller på anden måde bakker op om foreningens aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Ved en sammentænkning af misbrugsbehandlingen er det muligt at etablere det beskrevne forslag indenfor den økonomiske ramme, som Lænken har haft til rådighed hidtil. Budgettet for 2012 udgør kr. 672.225.

Administrativ tilføjelse til mødet den 4. februar 2013

Sagen har været sendt i Høring i Bornholms Regionskommunes Ældreråd, Handicapråd og i Psykiatri og Handicap MED-udvalg.

 

Handicaprådet har taget sagen til efterretning på sit møde d. 18. december 2012.

 

Ældrerådet har på sit møde d. 15. januar afgivet følgende høringssvar: "Ældrerådet anbefaler at man viderefører den ambulante alkoholpolitik".

 

VirksomhedsMED-udvalget ved Psykiatri og Handicap tilslutter sig forslaget om, at

·         den ambulante behandling samles og tilrettelægges med den øvrige alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Psykiatri og Handicap

·         budgettet for Lænkeambulatoriet flyttes til Psykiatri og Handicap

·         Bornholm Regionskommune bakker op om Lænkeforeningen med henblik på at sikre, at Lænkeforeningen kan fortsætte deres arbejde på Bornholm med at være og skabe socialt netværk for Lænkeforeningens målgruppe

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Høringssvar fra Psykiatri og Handicap (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Klintebo 2012

27.12.16K09-0084

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo den 9. november 2012, samt den 22. november 2012 (fysisk gennemgang). Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interviews med beboere, personale og leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

Samlet indtryk af tilbuddet: 

 

Tilsynet er udført i botilbuddet Klintebo. Klintebo fremstår pænt og renholdt. De beboere Tilsynet talte med, gav udtryk for at være godt tilfredse med at bo på Klintebo og den hjælp og det tilbud de fik. Tilsynet fik et indtryk af, at beboerne er glade og behandles med respekt.

 

De fysiske rammer fremstår ved lige/- og velholdte. Beboernes lejligheder fremstår hyggelige med et personligt præg, og i en god rengøringsmæssig stand.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

·         Tilsynet anbefaler, at det i Klintebos sikkerhedsorganisation sikres, at der arbejdes målrettet med en afdækning af årsagerne til det øgede antal arbejdsskader.

 

·         Tilsynet anbefaler, at medicin dokumentationen samles ét sted.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Nexøhuset 2012

27.12.16K09-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset den 8. november 2012. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med personale og leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbudet Nexøhuset. Nexøhuset fremstår med nogle gode fysiske rammer, hvor der er en rigtig god udnyttelse af huset. Beboernes lejligheder fremstår hyggelige, og indrettet med et personligt præg. Nexøhuset fremstår i en god rengøringsmæssig standard.  

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at det sikres, at beboerne på Nexøhuset får tildelt den vedligeholdende og genoptrænende fysioterapi de har ret til.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Rønne Botilbud 2012

27.12.16K09-0090

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet er udført i Rønne Botilbud – herunder botilbuddene Kollegiet Østergade 54, Stenbanen og Gartnerparken.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interviews med beboere, personale, virksomhedsleder og afdelingsledere.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

Samlet indtryk af tilbuddene: 

Tilsynet er udført i Rønne Botilbuds afdelinger, Kollegiet Østergade 54, Gartnerparken og Stenbanen. Tilbuddene fremstår alle steder pænt og renholdt. De beboere Tilsynet talte med i de 3 afdelinger, var alle godt tilfreds med deres bolig og tilbuddet generelt.

 

Selvom der er tale om en virksomhed, som er placeret på 3 matrikler, er det tydeligt i samtalen med ledelsen, at der arbejdes på en samlet kultur for det at være medarbejder, således at der er tale om, at man er ansat i Rønne Botilbud, og ikke i den afdeling, som man p.t. er knyttet til.

 

Det er også tydeligt, at beboerne er med til at sætte præg på omgivelserne, således at de 3 afdelinger fremstår forskellige i deres udtryk.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

Tilsynet anbefaler ligeledes, at Rønne Botilbud fortsætter det gode arbejde med at konkretisere indsatsen i den Faglige plan.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Tilsynsrapport 2012 Rønne Botilbud (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Botilbuddet B1

27.12.16K09-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet B1 den 7. november 2012. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, personale og leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i Botilbuddet Slottet B1. Tilbuddet fremstår i en pæn rengørings standard. De beboere Tilsynet traf hjemme, gav udtryk for at være godt tilfredse med at bo på B1.

 

De fysiske rammer fremstår sine steder noget slidte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Redegørelsen skal være Tilsynet i hænde senest den 8. marts 2013.

 

·         Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes procedure for leders egenkontrol. Tilsynet ønsker de udarbejdede procedurer fremsendt senest den 8. marts 2013

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Tilsynsrapport B1 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

14  Redegørelse om magtanvendelser på

voksenhandicapområdet 2012

27.66.08K07-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenområdet for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 modtaget i alt 49 indberetninger, der omfatter 29 personer fordelt på 8 tilbud (bo- og dagtilbud).

 

Der er et fald i det samlede antal indberetninger på 79 i forhold til indberetninger i 2011, og et fald på 1 borger i det samlede antal borgere, der er udført en magtanvendelse overfor.

 

Der er indberettet efter:

·         § 125 om personlige alarm- og pejlesystemer.

·         § 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service.

·         § 126 stk. 2 (Fastholdelse i hygiejne situationer) i lov om social service.

·         § 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service.

 

 

 

Type                                                                                                 Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                             4               

§ 126 om fastholdelse                                                                           25             

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                       2

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                            0

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                18

§ 129 om optagelse i særlige botilbud                                                       0

Samlet antal indberetninger                                                                    49             

 

Indberetningernes fordeling på antal borgere                                              29

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud                              8

                                  

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

47 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

2 magtanvendelser, overfor 2 borgere, foretaget efter § 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

 

I de tilfælde hvor magtanvendelserne er blevet vurderet til at være ulovlige, er leder i de pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere.

 

I de 2 tilfælde hvor magtanvendelserne har været ulovlige, har de været udført efter mindsteindgrebsprincipperne, og er fra myndigheden ikke blevet vurderet til at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere. Ingen borgere eller personlige værger har ønsket, at indbringe afgørelserne for Det Sociale Nævn.

 

Der ses et fald i det samlede antal magtanvendelser udført på området. Faldet ses især med et stort fald i antallet af magtanvendelser indberettet efter § 126 (fastholdelse), hvor en ændret pædagogisk/praktisk tilgang til borgerne, har haft en positiv effekt.

 

Da der ligger en lovmæssige forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124, kan faldet i det samlede antal indberetninger således ikke ensidigt tolkes positivt, men skal ses som et udtryk for at det generelt har været vurderet, at mindre indgribende foranstaltninger har været nok til at løse en given problematik.

 

Social- og Sundhedssekretariatet oplever fortsat en god ansvarlighed fra virksomhederne i forhold til, at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen.

 

Både dag- og botilbuddene har også i 2012 efterspurgt undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, hvilket ses som et positivt tegn i forhold til et løbende fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Social- og Sundhedssekretariatet. Alle dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Indberetninger magtanvendelser voksenhandicapområdet 2012 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Lunden 2012

27.12.16K09-0076

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

13

 

Socialudvalget

04-02-2013

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 18. september 2012 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Tilsynets generelle indtryk af Lunden

 

Det er tilsynets indtryk, at Lunden er et godt sted for beboerne. De ydes den hjælp, som de har behov for og ret til. Det er også Tilsynets opfattelse, at stedet hele tiden arbejder med at udvikle sit tilbud, og at medarbejderne er meget engagerede i opgaven. Der findes at være god overensstemmelse mellem det ledelsen, medarbejderne og beboerne fortæller om Lunden.

 

Tilsynet har afstedkommet nedenstående anbefaling:

 

 

Tilsynet har den 27. november 2012 modtaget en fyldestgørende skriftlig dokumentation, på den af tilsynet indskærpede anbefaling. Tilsynet finder, at Lunden på tilfredsstillende vis har redegjort for sagsforløbet, samt redegjort tilfredsstillende for hvordan de i § 141 Handleplanen skitserede mål, søges opfyldt i perioden før der kommer en endelig afgørelse på støtteansøgningen.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. februar 2013

Handicaprådet den 18. december 2012:

Til efterretning.

 

Ældrerådet den 15. januar 2013:

Ældrerådet har den 15. januar 2013 behandlet rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Lunden 2012. Ældrerådet besluttede at tage rapporten "Til efterretning, idet Ældrerådet konstaterer, at der er reageret hurtigt på de manglende handleplaner. Godt at vide, at det er et godt sted at være."

Bilag til Socialudvalget 6. december 2012

1.
Tilsynsrapport Lunden 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Kommunikationscentret 2012

27.12.16K09-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

14

 

Socialudvalget

04-02-2013

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret den 25. oktober 2012. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, personale og leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

 

Tilsynet er udført i dagtilbuddet Kommunikationscentret. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om brugerne er godt tilfredse med, at komme på Kommunikationscentret. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. februar 2013

Handicaprådet, den 18. december 2012:

Til efterretning.

 

Ældrerådet, den 15. januar 2013:

Ældrerådet har den 15. januar 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret 2012. Ældrerådet besluttede at tage rapporten "Til efterretning".

Bilag til Socialudvalget 6. december 2012

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg SACS Strøby 2012

27.12.16K09-0077

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

15

 

Socialudvalget

04-02-2013

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby den

25. september 2012. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, pårørende, personale samt leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i dagtilbuddet SACS Strøby. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt. De brugere der er blevet med, virker godt tilfredse med det tilbud de modtager. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at SACS Strøby overvejer, hvordan brugerne også kan blive aktivt inddraget i arbejdet med værdigrundlaget. Opfølgning ved næste tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. februar 2013

Handicaprådet, den 18. december 2012:

Til efterretning.

 

Ældrerådet, den 15. januar 2013:

Ældrerådet har den 15. januar 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby 2012. Ældrerådet besluttede at tage rapporten "Til efterretning".

 

Bilag til Socialudvalget 6. december 2012

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg SACS Sandemandsgården 2012

27.12.16K09-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

16

 

Socialudvalget

04-02-2013

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården den 10. oktober 2012. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, pårørende, personale samt leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i dagtilbuddet SACS Sandemandsgården. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de brugere, vi træffer på arbejde, er godt tilfreds med at arbejde på SACS Sandemandsgården. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår meget vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at SACS Sandemandsgården overvejer, hvordan brugerne også kan blive aktivt inddraget i arbejdet med værdigrundlaget. Opfølgning i forbindelse med næste tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. februar 2013

Handicaprådet, den 18. december 2012:

Til efterretning.

 

Ældrerådet, den 15. januar 2013:

Ældrerådet har den 15. januar 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården 2012. Ældrerådet besluttede at tage rapporten "Til efterretning".

Bilag til Socialudvalget 6. december 2012

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2012

27.12.16K09-0080

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-12-2012

17

 

Socialudvalget

04-02-2013

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 6. december 2012:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet den

2. oktober 2012. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med bruger, personale og leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i dagtilbuddet Midtpunktet. Dagtilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes, er godt tilfredse med dagtilbuddet på Midtpunktet. De fysiske rammer fremstår vedlige - og velholdte, og der er en godt rengøringsstandard.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. februar 2013

Handicaprådet, den 18. december 2012:

Til efterretning.

 

Ældrerådet den 15. januar 2013:

Ældrerådet har den 15. januar 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2012. Ældrerådet besluttede at tage rapporten "Til efterretning".

 

Bilag til Socialudvalget 6. december 2012

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning

27.36.16P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Revidering af Kvalitetsstandarden for Genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social Service og for Genoptræning efter Sundhedsloven. Standarden er senest godkendt i Socialudvalget den 9. november 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er en serviceinformation til borgerne om den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens § 86, samt en beskrivelse af det serviceniveau Kommunalbestyrelsen har fastsat. Formålet med standarden er at beskrive de visiterede ydelser borgeren kan forvente at modtage, at sikre ensartede afgørelser om ydelser til borgere med samme behov, og at synliggøre og sikre sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau og den indsats, der leveres.

 

Der er ikke lovkrav om en kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140, men blandt andet for at sikre, at borgerne kender kommunens tilbud herom, indgår almen genoptræning efter Sundhedsloven, som en del af standarden for træningsområdet.

 

Standarden er alene vejledende, der skal ifølge lovgivningen altid foretages en individuel vurdering.

 

I nærværende standard er der alene foretaget ændringer af redaktionel karakter. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Forslag til revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

27.36.04P23-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Hermed foreligger forslag til den årlige revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser indenfor personlig pleje og praktisk hjælp til beboere i plejeboliger på ældreområdet. Standarden er senest godkendt i Socialudvalget den 15. december 2011.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for de omhandlende ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke hensigten, og det skal understeges, at der iflg. lovgivningen altid skal foretages en individuel vurdering.

 

Med de erfaringer Bornholms Plejehjem og –centre, Plejecenter Snorrebakken og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed har gjort sig undervej i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i forslaget gjort tiltag, så standarden fremstår mere tydelig og præcis og afspejler det aktuelle niveau og praksis.

 

Det skal fremhæves, at der er i forslaget under afsnit 4) Visitering er indskrevet procedurer omhandlende borgere under 65 år med behov for socialpædagogisk støtte.

 

Dette for at sikre, at denne målgruppe også vurderes i h. t.:

·         § 85 i lov om social service, hvor kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

·         § 141, stk. 2 i lov om social service, hvor kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

·         § 97, stk. 2 i lov om social service, hvor personer der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år jf. stk. 1 bevarer denne ret efter det fyldte 67. år.        

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Forslag til kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet, dateret december 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Orientering om konsekvenser af finansloven  

00.16.00I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Frit Valg og udbud på ældreområdet

Som led i Moderniseringsaftalen mellem KL og regeringen tog regeringen initiativ til at ophæve særreglerne vedrørende kommunernes tilrettelæggelse af frit valg af leverandør af hjemmehjælp, jf. servicelovens § 91 og § 92. Særreglerne betød, at kommunerne skulle tilvejebringe det frie valg gennem en godkendelsesmodel, hvor kommunen skal godkende de leverandører, der lever op til kommunens kvalitets- og priskrav. Eller gennem en udbudsmodel, hvor én eller flere ydelser udliciteres. Bornholms Regionskommune har i lighed med 96 andre af landets kommuner valgt godkendelsesmodellen.

 

Med de ændrede regler får kommunerne fra 1. januar 2013 øgede frihedsgrader i forbindelse med tilrettelæggelse af udbud under hensyntagen til, at borgernes frie valg sikres. Det er med de ændrede regler muligt at koble udbud af flere ydelser sammen – f. eks. hjemmepleje og plejecenter, hjemmepleje og træning, sygepleje m.v. Således kan kommunerne tilvejebringe det frie valg gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler og/eller udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne.

 

Fritvalgsbeviset skal give borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, adgang til selv at udvælge og indgå aftale med en CVR-registreret virksomhed om hjælpens udførelse. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen vurderer, at en borger ikke kan benytte et fritvalgsbevis, har borgeren krav på at få hjælpen i form af kommunalt tilrettelagt tilbud, idet kommunalbestyrelsen har forsyningsansvaret.

Der ændres ikke på målgruppen for modtagere, omfattet af frit valg af leverandører.   

 

Borgernes ret til frit valg fastholdes ved, at kommunerne forpligtes til at give modtagerne af hjemmehjælp mulighed for at vælge mindst én anden leverandør end den kommunale. Det betyder, at særreglen om, at kommunen skal afgive tilbud i forbindelse med udbud for fortsat at kunne fungere som leverandør, ophæves.  

 

Kommunerne kan leve op til fritvalgsforpligtelsen ved at:

·         anvende udbud efter de almindelige udbudsretlige bestemmelser (herunder at indføre godkendelsesordninger - lignende den eksisterende godkendelsesmodel

·         tildele borgerne et fritvalgsbevis til at indgå en aftale med en privat leverandør (momsregistreret virksomhed) med en værdi svarende til kommunens omkostninger ved levering af tilsvarende ydelser

Kommunerne kan benytte de 2 muligheder samtidig.

 

Ifølge regeringens vurdering frigør ændringen årligt ressourcer svarende til 132 mio. kr. på landsplan, Bornholms Regionskommunes andel er ikke opgjort. Da ændringen er en del af Moderniseringsaftalen, bliver kommunernes bloktilskud ikke reduceret med beløbet via DUT, men i stedet bliver ressourcerne i kommunerne, således at kommunerne kan prioritere midlerne til bedre borgernær service. Effektiviseringspotentialet er hovedsageligt knyttet op på, at kommunerne på baggrund af regelændringerne, vil vælge at udbyde hjemmepleje frem for at fortsætte med godkendelsesmodel eller indføre den lignende fritvalgsbevis-model.

 

Konkret forventes det, at følgende elementer vil give en besparelse ved udbud af hjemmeplejen:  

·         Lavere timepriser

·         Øget antal timer leveret af private leverandører

·         Effektivisering som følge af større udbud (mulighed for at sammensætte udbud på nye måder f. eks. hjemmepleje og plejecentre)

·         Administrative lettelser (bl. a. ikke foretage årlige prisberegninger, ikke godkende private leverandører) 

 

Ved en indførelse af brugen af fritvalgsbeviser vurderes det, at kommunen stadig vil skulle beregne en form for omkostningsbaseret timepris. Kommunen får mindre mulighed for at fastsætte dokumentationskrav, sikre opfølgning m.v., og forventes videre at få en afregnings- og tilsynsrolle. 

 

Det tager måneder at udarbejde et udbudsmateriale og hertil måneder at gennemføre et udbud.

 

De ændrede regler giver mulighed for at fortsætte den nuværende praksis dvs. godkendelsesmodellen. Såfremt denne praksis fastholdes indtil videre, forventes Moderniseringsaftalens ændringer ikke at give besparelser på området.    

 

Mere tandsundhed

Under overskriften En styrket social indsats blev der ved vedtagelsen af finansloven for 2013 afsat 180 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til at styrke tandsundheden hos økonomisk vanskeligt stillede borgere. Borgere fra 18 – 24 år på de laveste ydelser får ret til gratis tandpleje, når de første 600 kr. årligt er betalt, mens borgere på 25 år og derover på de laveste ydelser får ret til tilskud på 65% af egenbetalingen på tandpleje, når de første 800 kr. årligt er betalt.

 

Bornholms Regionskommune har rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening for at få afklaret hvilke kommunale merudgifter dette vil medføre, og hvordan kommunerne kompenseres herfor via DUT-reguleringen (Det Udvidede Totalbalanceprincip). KL meddeler hertil, at økonomien vedr. tandplejen endnu ikke er forhandlet på plads, og således er der pt. ikke et overblik over de økonomiske konsekvenser af lovændringen.

 

Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater

Ny lovgivning ændrer nogle af de opgaver, som Kommunikationscentret varetager:

Udgifter til indkøb af høreapparater og fjernbetjeninger overgår til regionen, og er dermed ikke længere en kommunal udgift. Det er endnu uvist, hvor stor del af administrationen af høreapparatbestilling og betjening, der fortsat skal varetages på Kommunikationscentret. Der er rettet henvendelse til Koncern Praksis i Region Hovedstaden med henblik på at etablere et fremtidigt samarbejde på høreapparatområdet.

Samarbejdsaftalen med de bornholmske ørelæger fortsættes, hvorfor den fleksible og helhedsorienterede indsats i hørerehabiliteringen kan forsætte som tidligere. Det er endnu uvist, hvorledes afregningen af justeringer ift. høreapparattilpasninger bliver beregnet

Administrationen af høreapparatbatterier er overgået til regionens leverandør, Metaligen, således at borgere ikke længere kan hente batterier eller få tilsendt batterier fra Kommunikationscentret. Kommunikationscentret er behjælpelig med at informere og vejlede i overgangsfasen.

Hjælpemidler, herunder høretekniske hjælpemidler, er fortsat en kommunal udgift og afprøvning af og vejledning i brugen er fortsat en kommunal opgave.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Valg til Ældrerådet for perioden 2014-2017

84.12.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Socialudvalget indstiller

Resumé

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år og i samarbejde med ældrerådet fastsætte regler for, hvordan valget skal afholdes. Ældrerådet indstiller bl.a., at valget afholdes som direkte valg efter stemmetal pr. brevafstemning dvs. på tilsvarende vis, som ved seneste valg i 2009.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at valget foregår ved direkte valg efter stemmetal pr. brevafstemning

b)     at der vælges 11 medlemmer og 11 stedfortrædere

c)     at optagelse på stemmesedlen sker efter følgende kriterier: alfabetisk, efternavn, fornavn og evt. mellemnavn, stednavn/by,

d)     at det siddende Ældreråd udgør valgbestyrelsen

e)     at valgdatoen fastsættes til tirsdag den 8. oktober 2013

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

a) - e) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I henhold til § 32, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

Det nuværende ældreråd blev valgt i oktober 2009 gældende for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. Nyt ældreråd skal derfor vælges i 2013 for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Personer der har fast bopæl i kommunen og som er fyldt 60 år på valgdagen, har valgret og er valgbare til ældrerådet.

Ældrerådet har den 19. november 2012 drøftet det forestående valg og indstiller at valg for perioden 2014-2017 foregår som følger:
Valget finder sted i oktober 2013, således inden der afholdes valg til kommunalbestyrelsen i november 2013. Valgdagen fastsættes til tirsdag den 8. oktober 2013. Valget foregår ved direkte valg efter stemmetal pr. brevafstemning. Der vælges som hidtil 11 medlemmer samt 11 stedfortrædere. Regionskommunen orienterer i pressen om Ældrerådsvalget, og om dato for modtagelse af kandidater. Kandidater får mulighed for at aflevere billede efter nærmere retningslinjer til brug for evt. fællesannonce.

Optagelse på stemmesedlen ønskes efter følgende kriterier: alfabetisk, efternavn, fornavn og evt. mellemnavn, stednavn/by.

Det siddende Ældreråd udgør valgbestyrelsen, og Social- og Sundhedssekretariatet stiller sekretariatsbistand til rådighed for valgbestyrelsen. Social- og Sundhedssekretariatet udarbejder detaljeret tidsplan.

Efter udsendelsen af stemmesedler afholder det siddende ældreråd et informationsmøde hvor alle kandidater får mulighed for at deltage, ligesom regionskommunen indsætter en annonce i ugeavisen og på www.brk.dk hvor kandidaterne præsenteres.

 

Ved seneste valg afgav 7.429 deres stemme svarede til en stemmeprocent på 57. Ældrerådet finder, det bør være et succeskriterium at flere afgiver deres stemme i 2013 end i 2009.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til Ældrerådsvalg afholdes over kontoen under budgetområde 12.2. Området omfatter bl.a. udgifter til afholdelse af valg og folkeafstemninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Flytning af Fontænehuset  

27.54.08A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Fontænehuset ønskes flyttet til et større lejemål i Nexø. Formålet er, at for at kunne indfri målene med projektet, skal der fortsat ske en udvidelse af aktiviteterne, hvilket ikke er muligt i de nuværende fysiske rammer på Mariegården. Det er en betingelse, at eventuel flytning kan rummes indenfor virksomhedens eget budget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at Psykiatri og Handicap arbejder videre med at finde en alternativ placering i Nexø, der rummes indenfor virksomhedens eget budget

 

Socialudvalget den 4. februar 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Fontænehuset er et tre-årigt udviklingsprojekt besluttet i Socialudvalget i 2011, hvor aktiviteterne efterfølgende planlægges videreført som en del af Socialpsykiatrien. Fontænehuset rummer en række arbejdsfællesskaber, bl.a. køkken, kontor, genbrugsbutik og senest er der etableret en jobenhed. Målgruppen i tilbuddet er borgere med sindslidelser eller psykiske problemstillinger.

 

Fontænehuset er inde i en positiv udvikling, hvor der er fokus på at tilbyde flere forskellige arbejdsfællesskaber og flere aktiviteter i de eksisterende enheder. Med etableringen af jobenheden er der kommet fokus på mulighederne for beskæftigelse uden for Fontænehuset og Fontænehuset bliver desuden anvendt af Jobcenteret til borgere, der har behov for afklaring. En opgave, der forventes at komme til at fylde mere for især yngre borgere, som fx skal i ressourceforløb, som følge af flex- og førtidspensionsreformen.

 

Der er med andre ord udsigt til stigende aktivitetsbehov og aktiviteterne får en karakter, hvor de får større relevans for borgere på hele Bornholm. Tilgængeligheden og synligheden bliver derfor vigtig for at udbygge den positive udvikling, som Fontænehuset er inde i.

 

Fontænehuset er, som nævnt, en del af Socialpsykiatrien og de udkørende medarbejdere i Socialpsykiatrien har også kontorfaciliteter sammen med Fontænehuset. Der er også for disse medarbejdere behov for bedre og mere tidssvarende faciliteter.

 

Udviklingen har gennem længere tid været begrænset af rammerne i det eksisterende lejemål og sammenholdt med placeringen i Svaneke udgør Mariegården ikke en ideel ramme for Fontænehuset.

 

Psykiatri og Handicap har derfor undersøgt muligheder for alternative lejemål, der kunne være interessante for det nuværende og stigende aktivitetsomfang i Fontænehuset. Kriterierne for at undersøge nye lejemål har været:

 

- Central beliggenhed for at fremme tilgængeligheden for brugerne og sikre synlighed for aktiviteter.

- God plads for at give mulighed for videreudviklingen af de mange forskellige aktiviteter i huset.

- Leje- og forbrugsomkostninger, der svarer til det nuværende niveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen øgede driftsomkostninger.

Der vil kunne forekomme etableringsomkostninger til ombygninger for at sikre den nødvendige indretning for Fontænehusets aktiviteter. Etableringsomkostninger foreslås eventuelt finansieret via virksomhedens mindreforbrug i 2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Status for tildeling af § 18 midler i 2013 til mødet den 4. februar

27.15.12I00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

25

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

 

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Status vedrørende uddeling af § 18-midler 2013 ser således ud:

I budget 2013 er der afsat i alt 660.188 kr.

På mødet i dag er der sager til beslutning for 606.200 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Ældremobiliseringen søger om § 18-midler 2013

27.15.12Ø40-0199

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

26

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Ældremobiliseringen søger iht. partnerskabsaftale med Bornholms Regionskommune 2011-2013 § 18-midler til stolemotion og motionsvenner, telefonstjerner og datastuer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 165.000, idet der under fællesomkostningerne til datastuer og telefonstjerner reduceres med kr. 25.000.

Ansøgning, om at flytte midler internt mellem aktiviteterne, kræver udvalgets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Ældremobiliseringen Bornholm søger ifølge Partnerskabsaftale med Bornholms Regionskommune 2011-13 § 18-midler til stolemotion og motionsvenner, telefonstjerner og datastuer.    

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 190.000 kr. fordelt på

Telefonstjernen i Rønne                       8.800 kr.
Telefonstjernen i Allinge                     14.060 kr.
Telefonstjernen i Aakirkeby                10.360 kr.
Telefonstjernerne, fællesomkostninger
til udbygning af flere telefonstjerner
samt aktiviteter med henblik på
styrkelse af frivillignetværket              15.200 kr.
Datastuen i Nexø                                8.500 kr.
Datastuen i Aakirkeby                       11.172 kr.
Datastuen i Rønne                              8.230 kr.
Datastuen i Klemensker                       5.218 kr.
Datastuen i Gudhjem                           6.540 kr.
Datastuen i Allinge                            16.912 kr.
Datastuerne, fællesomkostninger
til undervisning af vejledere omkring
digitalisering/off. selvbetjenings-
sider samt nye programmer samt
evt. udbygning af datastuer               10.328 kr.
Stolemotion og motionsvenner            74.500 kr.


Samlet budgetforslag:
Telefonstjernerne                             48.500 kr.
Datastuerne                                    67.000 kr.
Stolemotion og motionsvenner            74.500 kr.
I alt                                              190.000 kr.

I forhold til tidligere er Datastuen i Hasle udtrådt af Ældremobiliseringen. Telefonstjernen i Nexø er for tiden ikke i Ældremobiliseringens regi. Der tildeles ikke særlige midler til koordinatornetværksformanden.

Det tiloversblevne beløb, i forhold til budget 2012, er beskrevet som fællesomkostninger for Telefonstjerner og Datastuer.

Ældremobiliseringen anmoder om at Socialudvalget i 2013 ligesom i 2012 giver Ældremobiliseringen mulighed for at overføre midler mellem de forskellige aktiviteter indenfor rammerne af de bevilgede § 18-midler.

Redegørelse for ikke anvendte midler i 2012 forventes at kunne oplyses 4. februar 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Netværk for Unge Senhjerneskadede søger § 18-midler til aktiviteter 2013

27.15.12Ø40-0195

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

27

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Netværk for Unge Senhjerneskadede søger § 18-midler til aktiviteter for yngre senhjerneskadede og deres pårørende.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 12.000.

 

Sagsfremstilling

Netværk for Unge Senhjerneskadede, som pt. tæller 56 medlemmer, en stigning på 4 ift. 2012 – søger § 18-midler til aktiviteter for medlemmerne samt deres pårørende. I løbet af året er der forskellige arrangementer. Således er der i 2013 bl.a. planlagt biograftur, bådtur, oplysningsstand i Rønne på Verdens Apopleksidag, besøg på Melstedgård m.v.

Foreningen har søgt midler fra Lions Club der i 2012 bevilgede 5.000 kr. Der afventes svar. I 2012 bevilgede A. Espersens Fond 5.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 15.000 kr.

Anslåede udgifter til årets arrangementer er 40.000 kr. + udgifter til porto, kontorartikler og telefon 1.000 kr. Den anslåede egenbetaling 21.000 kr. Nettobehovet er derefter 20.000 kr.

Foreningen, som i 2011 fik bevilget 17.000 kr. og i 2012 12.000 kr., havde pr. 31. december 2012 en formue på 20.365 kr.


Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Arbejdsskadeforeningen søger § 18-midler til aktiviteter

27.15.12Ø40-0191

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

28

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Arbejdsskadeforeningen søger § 18-midler til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·          at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 7.500.

 

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at bistå og hjælpe arbejdsskadede personer for derved at forbedre deres situation. Dette kan ske gennem erfaringsudveksling, samtaler, rådgivning og igangsætning af aktiviteter. Der arrangeres bl.a. træning i varmvandsbassin, hvor p.t. 42 deltager.

Foreningen, der har 80 medlemmer, vil gerne gøre mere for medlemmer med hensyn til udflugter i naturen, men mange er afhængige af bil eller bus og anden individuel hjælp. Der søges drift, dog således at ny aktivitet ønskes optaget i form af tilskud til revybilletter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 15.000 kr. og foreningens samlede udgifter i 2013 forventes at udgøre:

- medlemskab af selvhjælpsgrupperne                    2.500 kr.
- forsikringer                                   1.000 kr.
- køb af computer/kopimaskine                             5.000 kr.
- telefon + internet                                            1.400 kr.
- kontorartikler                                                  4.000 kr.
- gebyrer Danske Bank                                           400 kr.
- svømmekontingent til HIB                                 12.000 kr.
- tilskud til bustur                                              4.000 kr.
- udgifter til arrangementer                                 5.000 kr.
- fortæring ved møder                                         4.000 kr.

Forventede samlede udgifter i alt 39.300 kr.

Der er budgetteret med indtægter:
- tilskud Bornholms Regionskommune                     10.000 kr.
- fagforeninger                                                  3.500 kr.
- fonde                                                            7.000 kr.
- alm. medlemskontingent                  11.000 kr.
- støtte medlemskontingent                                      225 kr.
- svømmekontingent                                           13.600 kr.
- indtægt ved bankospil                                        2.800 kr.

Forventede samlede indtægter i alt 48.125 kr.

Foreningen fik i 2011 bevilget 10.000 kr. og i 2012 7.500 kr. Foreningens formue er pr. 31.12.2012: 12.403 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Værestedet "Aakilden" søger § 18-midler til drift og aktiviteter

27.15.12Ø40-0194

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

29

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Værestedet ”Aakilden” søger § 18-midler til drift og aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 6.000.

 

Sagsfremstilling

Værestedet ”Aakilden” er et mødested for ældre og ensomme, der i lighed med tidligere år søger § 18- midler til foreningens drift samt aktiviteter for medlemmerne, som tæller ca. 40.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 8.500 kr.

Foreningens samlede udgifter i 2013 forventes at udgøre

- leje af lokaler incl. vand og varme     8.500 kr.
- udflugter med bus                          4.000 kr.
- transport for dårligt gående             9.000 kr.
- entre + udgifter til gæstetaler          1.000 kr.
- kontorartikler, m.m.                           800 kr.
- bårebuketter og blomster                   600 kr.
- spisning og kaffe                            7.900 kr.
- kursus vedr. håndtering af
ældre og ensomme medborgere           2.000 kr.

I alt                                               33.800 kr.

Indtægter:
Der er budgetteret med
- forventet tilskud fra BRK                  8.000 kr.
- kaffepenge + gaver fra brugere        8.000 kr.
- brugerens betaling til spisning           3.500 kr.
- brugernes egenbetaling til
taxa og udflugt                                3.500 kr.

I alt                                               23.000 kr.

Foreningens formue er pr. 31.12.2012 200 kr.

Lions Club er søgt om tilskud. Svar foreligger endnu ikke.

I 2011 blev foreningen administrativt bevilget 8.000 kr. fra § 18-midlerne. I 2012 bevilgede Socialudvalget 6.000 kr. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  De bornholmske vågekoner m/k søger § 18-midler til driftsudgifter

27.15.12Ø40-0192

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

30

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

De bornholmske vågekoner m/k søger § 18-midler til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 10.000.

 

Sagsfremstilling

”De bornholmske vågekoner m/k” søger § 18-midler. Formålet med aktiviteten er, at ingen skal dø alene. Aktiviteten er, at sidde ved en døende borger de sidste timer eller dage. Opgaven er primært at skabe ro, nærvær og tryghed for borgeren og dennes familie i den sidste tid. Yde støtte og aflastning til pårørende, der ikke kan være til stede hele tiden, eller den døende er helt alene.

I 2012 medvirkede vågekonerne til 46 forløb med i alt 139 vagter. Heraf foregik de 24 forløb og 59 vagter på plejecentre, 12 forløb og 46 vagter i døgnplejen, og 10 forløb og 34 vagter på hospitalet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 10.000 kr.
Vågekonerne fik i 2012 administrativt bevilget 8.500 kr. af § 18-midlerne, og i 2011 10.000 kr. Pr. 31.12.2012 udgjorde formuen 13.096 kr.

Budgetterede indtægter 2013:
§ 18 midler                                      10.000 kr.
Sparekassen Bornholms Fond              10.000 kr.
Andre donationer                                8.000 kr.
I alt: 28.000 kr.

Budgetterede udgifter 2013:
TDC                                               2.000 kr.
Kontorhold                                      1.000 kr.
Kørselsgodtgørelse                           7.000 kr.
Sommerseminar/temadage               15.000 kr.
Vågekonemøder/soc. samvær             3.000 kr.
I alt: 28.000 kr. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Foreningen Danske DøvBlinde søger § 18-midler til  erfagruppe

27.15.12Ø40-0188

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

31

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Danske DøvBlinde søger § 18-midler til erfagruppe for døvblinde på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 2.000.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Danske DøvBlinde søger om § 18-midler på vegne af lokalt forankret erfagruppe, der er en selvstændig gruppe for døvblinde.

De lokale erfagrupper er mødesteder for døvblinde, hvor de kan udveksle erfaringer omkring deres dobbelthandicap.

Foreningen har 8 døvblinde medlemmer på Bornholm. Møder i erfagruppen på Bornholm afholdes månedligt, og består af erfaringsudveksling mellem døvblinde omkring deres dobbelte handicap. Møderne foregår i Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 14.700 kr. i 2013.

Budget 2013 er fordelt således:
Rejseudgifter                  6.000 kr.
Kørsel i egen bil              1.500 kr.
Administration                2.400 kr.
Mødeudgifter/gave          4.800 kr.
I alt: 14.700 kr.

Rejseudgifter/kørsel i egen bil vedrører medlemmernes transport til møderne i Rønne.
Udgifter til transport fra København af konsulenter fra foreningen afholdes af foreningen.

Foreningen, havde i 2011 et overskud på 4.194 kr. Egenkapitalen udgjorde herefter incl. henlæggelser pr. 31.12.2011 kr. 9.671.894 kr.


Socialudvalget bevilgede i 2012 2.000 kr. af § 18-midlerne til gruppens møder og arrangementer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Træværkstedet "Det er bare mænd" søger § 18 midler til træværkstedet

27.15.12Ø40-0183

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

32

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Træværkstedet ”Det er bare mænd” søger § 18-midler til træværkstedet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Afslag.

 

Sagsfremstilling

Træværkstedet ”Det er bare mænd” (under Ældremobiliseringen) beskæftiger pensionister og handicappede med træsløjd. Der er 7 medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 6.000 kr. Det er telefonisk oplyst, at beløbet ønskes anvendt til materialer og vedligeholdelse af maskiner.

Træværkstedet blev i 2011 og 2012 bevilget 5.000 kr. af § 18-midlerne. Pr. 31.12.2011 udgjorde formuen 1.503 kr.

Aktiviteten har eksisteret i 14 år og finansieres ved salg af træsløjd (i 2011: 575 kr.) og af § 18-midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter og drift 2013

27.15.12Ø40-0190

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

33

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til foreningens drift samt aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 20.000.

 

Sagsfremstilling

Selvhjælpsgrupper Bornholm som via selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, personlige samtaler, telefonkontakt samt rådgivnings- og bisiddertjeneste yder støtte for at forebygge og afhjælpe problemer mennesker i en svær situation, søger midler til arrangementer.

Arrangementerne omhandler videreførelse af igangværende selvhjælpsgrupper og oprettelse af nye efter behov, kurser, endvidere nyt inventar, vedligeholdelse af lokaler og støtte til driftsudgifter.
Selvhjælpsgrupper Bornholm har 130 medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 75.000 kr.

Det samlede budget udgør i alt 250.000 kr. fordelt på
Husleje, inkl. varme         62.000 kr.
Lovpligtige forsikringer       8.000 kr.
Kontor inkl. tlf/bredbånd   30.000 kr.
Revisor                         15.000 kr.
Annoncer                      29.500 kr.
Mødeudgifter/diverse       20.000 kr.
Rengøring og reparation   33.500 kr.
Kørsel i egen bil              20.000 kr.
Offentlig transport          12.000 kr.
Materialer                      20.000 kr.

Budget 2013 i alt: 250.000 kr.

Foreningen som i 2010 fik bevilget 25.000 kr., i 2011 20.000 kr. og i 2012 15.000 kr. havde pr. 31.12.2012 en formue på 14.500 kr.

Der er søgt om tilskud fra Socialministeriets PUF-midler på 250.000 kr. Den forventede bevilling er i lighed med 2011 og 2012 125.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  Bornholms Lydavis søger § 18-midler til deltagelse i symposium samt driftsudgifter 2013

27.15.12Ø40-0200

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

34

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Lydavis søger § 18-midler til deltagelse i symposium samt drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 15.000.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Lydavis, som pt. har 30 medlemmer, og hvis formål er at producere lydavis til gavn for blinde og svagtseende, søger i lighed med tidligere år midler til deltagelse i symposium samt til forsikring, telefon, kørsel, m.m.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 30.000 kr.

- Årligt symposium          15.000 kr.
- Driftsudgifter               15.000 kr.

I årene 2008-2012 er der årligt bevilget 30.000 kr. til symposium og drift.
Foreningens formue pr. 31. december 2012 er 6.194 kr.

Der er budgetteret med samlede udgifter på 43.000 kr. og indtægter på 36.000 kr., idet der alene er indregnet indtægter fra § 18-midler og egenbetaling. Indtægt fra fondsbidrag er ikke indregnet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Psoriasisforeningen Bornholm søger § 18-midler til drift

27.15.12Ø40-0201

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

35

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Psoriasisforeningen Bornholm søger § 18-midler til drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 6.000.

 

Sagsfremstilling

Psoriasisforeningen Bornholm, som pt. har ca. 100 medlemmer, og hvis formål er at fremme interessen for psoriasis, og hvor hovedaktiviteterne er patientvejledning og rådgivning, søger støtte til telefon, kørsel, porto m.m. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 7.000 kr. til telefon, kørsel, porto, m.m.

I 2012 modtog foreningen 6.000 kr. fra § 18-midlerne.

Foreningens budget er på 20.000 kr. Foreningens formue er på 18.385 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  TrygLuft Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter og drift

27.15.12Ø40-0196

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

36

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

TrygLuft Bornholm søger § 18-midler til aktiviteter og drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 10.000 til aktiviteter for medlemmerne.

 

Sagsfremstilling

TrygLuft Bornholm har 40 medlemmer og formålet er at tilbyde medlemmerne træning og sociale aktiviteter, samt mulighed for erfaringsudveksling, m.m.
Der søges om udgifter til udflugter, foredrag, førstehjælpskursus, telefonudgifter, kontorartikler, leje af bus i forbindelse med udflugter.

Det oplyses i øvrigt i ansøgningen, at efter endt KOL træningsforløb opfordres deltagerne til at fortsætte i netværksgrupper. Det fandtes bare ikke kommunalt regi, der var ingen steder at gå hen. Frivillige har i 2012 oprettet en forening, men mangler midler og anerkendelse til dette. TrygLuft Bornholm har tæt samarbejde med Danmarks Lungeforening.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 110.000 kr., som er den budgetterede udgift i 2013.

Budgetterede udgifter 2013:
Telefoner                      5.800 kr.
Husleje Tejn                   5.400 kr.
Hjemmeside                      800 kr.
Kontorhold                     20.000 kr.
Foredrag                       35.000 kr.
Kørsel TrygLuft               7.000 kr.
Førstehjælpskursus          6.000 kr.
Leje af bus                    30.000 kr.

TrygLuft Bornholm blev i 2012 bevilget 10.000 kr. målrettet til at træne sammen og 5.000 kr. til udstyr og andre anskaffelser i forbindelse med etablering af nyt træningssted i Tejn Medborgerhus.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 37  Røde Kors Bornholm søger § 18-midler til besøgstjeneste og nørklergruppe

27.15.12Ø40-0197

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

37

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Røde Kors Bornholm søger § 18-midler til besøgstjeneste på hele Bornholm og nørklergruppe Allinge.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 15.000.

 

Sagsfremstilling

Røde Kors Bornholm har 400 medlemmer og formålet er humanitært frivilligt arbejde.

Der søges om dækning af udgifter til a) besøgstjeneste på hele Bornholm og b) nørklergruppe Allinge.

Aktiviteten er for 44 besøgsmodtagere (40 kvinder og 4 mænd) og udføres af 42 besøgsvenner (39 kvinder og 3 mænd).

Vedr. beskrivelse af formål, mv. er anført kurser og arrangementer, så besøgsvennen får indsigt i forskellige lidelser bl.a. alzheimer og demens, sommerudflugt for besøgsvenner og modtagere, samt udstyr i form af garn og syartikler til nørklergruppen. Endelig kørselsgodtgørelse ved besøg ude på øen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 40.000 kr.

Der er budgetteret med 32.000 kr. til besøgstjenesten (6.000 kr. til km.penge, 6.000 kr. til adm af afd. Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle og Østermarie), 15.000 kr. til besøgsvenners ERFA-møder og foredrag samt udflugter for besøgsmodtagere, og 5.000 kr. til deltagelse i landsmøder for leder af besøgstjenesten, rejseudgifter.)

Der er budgetteret med 8.000 kr. til nørklergruppe (adm., garnkøb, ERFA- og koordineringsmøder) 

Røde Kors Bornholm blev i 2011 og 2012 bevilget 20.000 kr. til aktiviteten. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 38  Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til drift

27.15.12Ø40-0202

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

38

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til foreningens drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 30.000.

 

Sagsfremstilling

Erindringscenter Bornholm søger i lighed med tidligere år midler til driftsudgifter. Erindringscentret har eksisteret i 12 år, og af ansøgningen fremgår det, at der er en livlig aktivitet på Erindringscenter Bornholm, og at der i 2012 er vist en øget interesse i at bruge dette tilbud, og det gælder både ved besøg i åbningstiden, aftalte besøg og udlån af effekter.

 

Fastlagte aktiviteter i 2013: Udstilling af legetøj, åbent hus på Erindringscenter Bornholm den 15. maj, byvandring i Rønne den 4., 7., 8. og 18. maj, forretningslivet i Rønne gennem tiderne den 24. august, Store Legedag i Rønne (dato endnu ikke fastlagt), og Filmklub 60+.    

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 65.000 kr.

Det samlede budget udgør i alt 77.700 kr. fordelt på:
Husleje                         60.000 kr.
Varme, vand, el                7.500 kr.
Husleje – depot                2.400 kr.
Forsikring                        4.800 kr.
Forbrug – drift                  3.000 kr.

Foreningen, som i 2010 fik bevilget 80.000 kr., i 2011 60.000 kr. og i 2012 40.000 kr., har i ansøgningen oplyst at foreningens formue er 15.615 kr.

Der er bundne midler for 4.305 kr.

Foreningen har søgt om støtte fra Socialministeriets PUF-midler, men har fået afslag.

Ifølge Socialudvalgets beslutning den 28. marts 2011, blev foreningen i brev af 30. marts 2011 gjort opmærksom på, at der fremover ikke kan forventes så stort et tilskud til husleje, da denne skønnes at være uforholdsmæssig høj.           

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 39  Værestedet ”Café Elmer” søger om § 18-midler til drift

27.15.12Ø40-0204

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

39

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Værestedet ”Café Elmer” søger § 18-midler til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 5.000.

 

Sagsfremstilling

Værestedet ”Café Elmer”, hvis formål er at yde omsorg for ældre og ensomme, har ingen medlemmer. Alle er velkomne. Ingen er registreret. Fremmødet kan svinge fra 20-25 personer.

Der søges om støtte til driftsudgifter.  

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 10.000 kr.

Det totale budget er på 26.300 kr.

I 2012 blev værestedet ydet et tilskud fra § 18-midlerne på 8.500 kr.

Der er i 2013 budgetteret med udgifter for 26.300 kr.

Leje af lokaler, varme, el og vand        8.000 kr.
Udflugter, transport                          5.500 kr.
Udflugter, fortæring                          7.000 kr.
Julefest                                          1.200 kr.
Gæstetalere m.v.                              1.200 kr.
Kaffe, lys m.m.                                1.200 kr.
Kontorhold, fotokopi                          1.000 kr.
Annoncer                                        1.200 kr.

Der er i 2013 budgetteret med indtægter på 15.700 kr. ekskl. § 18-midler.

Kaffepenge fra deltagerne 9.500 kr.
Gaver                                                200 kr.
Egenbetaling udflugter                       6.000 kr.

Tilskudsbehov: 10.600 kr.                 

Foreningens formue er på 2.025 kr. pr. 31.12.2012.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 40  Dansk Fibromyalgi-Forening søger § 18-midler til kursusaktiviteter  

27.15.12Ø40-0181

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

40

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Dansk Fybromyalgi-Forening søger om § 18-midler til kursusaktiviteter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Afslag.

 

Sagsfremstilling

Dansk Fybromyalgi-Forening, har p.t. 20 medlemmer på Bornholm. Foreningen søger om midler til beskæftigelses- og forsørgelseskursus. Målgruppen er foreningens medlemmer på Bornholm. Det er første gang aktiviteten sker på Bornholm.

Kurserne afholdes som endags kurser. Foreningens socialpolitiske og sundhedspolitiske konsulenter forestår undervisningen i samarbejde med psykologer og socialrådgivere. Kurserne foregår på skift i Aalborg, Midddelfart/Fredericia, Odense, Rønne, Vordingborg, Slagelse og København. Der opkræves en kursusafgift på kr. 300 for at deltage, og under kurserne er der fuld forplejning og udlevering af kursusmappe, pjecer og artikler.

Beskæftigelses- og forsørgelseskurset er planlagt på Bornholm til fredag den 14. juni 2013.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 10.000 kr. Den samlede udgift til kurset er 33.500 kr., som fordeler sig således:

Undervisere kr. 15.000, lokaleleje + forplejning kr. 10.000, undervisningsmaterialer og kursusmappe kr. 3.000, tilskud til deltagere som ikke selv kan betale kr. 1.000, samarbejde med øvrige resursepersoner kr. 500, opfølgning af kurserne kr. 1.000 og transport samt øvrige udgifter kr. 3.000.

Foreningens formue pr. 31.12.2011 var 560.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 41  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

41

 

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

K. L. sociale temamøde i Aalborg er den 16. og 17. maj.

Under fællesmødet blev der givet en orientering om den nye førtidspension og fleksreform.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 42  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

42

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Punkterne: 10, 11, 12, 13, 14, 20 og 21.