Referat
Socialudvalget
07-03-2013 kl. 16.00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget og mål for 2014 indenfor Socialudvaglets område
  åbent 3 Tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet
  åbent 4 Anlægsbevillinger til etablering af 9 boliger på Stenbanen i Rønne
  åbent 5 Anlægsbevilling til tagrenovering på rehabiliteringscenter Sønderbo
  åbent 6 Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen -
  åbent 7 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Klintebo 2012
  åbent 8 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Nexøhuset 2012
  åbent 9 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Rønne Botilbud 2012
  åbent 10 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Botilbuddet B1
  åbent 11 Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2012
  åbent 12 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Årsdale 2012
  åbent 13 Rapport uananmeldt plejehjemstilsyn Snorrebakken 2012
  åbent 14 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Valmuen 2012
  åbent 15 Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2012
  åbent 16 'Forebyggelse og sundhed på Bornholm' - afrapportering for 2012
  åbent 17 Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til drift
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

1

 

 

Fraværende

Trine Rasmussen og Lykke Jensen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget og mål for 2014 indenfor Socialudvalgets område

00.30.04Ø00-0005

Hvem beslutter

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

2

 

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget skal drøfte budgetudfordringer og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets områder på baggrund af drøftelserne på budgetseminar 1, samt mål og input til handleplan for 2014 som forberedelse til dialogmøderne med virksomhederne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalget drøfter budgetudfordringer og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets område

b)     at udvalget drøfter mål og input til handleplan 2014

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

a) + b) Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Rammereduktioner 2014

ØKE drøftede på møde den 28. februar 2013 kommunens samlede økonomiske udfordringer samt krav til rammereduktioner indenfor udvalgenes områder. ØKE tog ingen beslutning om fordeling af budgetrammen for 2014.  ØKE behandler den videre budgetproces for 2014 på møde den 13. marts 2013.

 

I henhold til budgetvejledningen er direktionen og chefgruppen ansvarlige for, at der til budgetseminar 2 foreligger et besparelseskatalog. Fagudvalgene inddrages med henblik på                                                                                                                                                          en drøftelse af budgetudfordringer og besparelsesmuligheder på udvalgets områder.

 

Set i lyset af den betydelige økonomiske udfordring (aktuelt 72 mio. kr.) og den relativt begrænsede tid til at arbejde kvalificeret med oplæg og beslutningsforslag til at imødegå udfordringen, er der igangsat en administrativ proces med inddragelse af fagråd og virksomheder, som arbejder med forslag til nedprioriteringer indenfor udvalgets område.

 

Status og resultater af arbejdet vil løbende blive forelagt udvalget til drøftelse, jf. tids- og procesplan for arbejdet med budget 2014 indenfor Socialudvalgets område.

 

BDO udarbejdede i forbindelse med budgetlægningen for 2013 en screening af besparelsespotentialet i Bornholms Regionskommunen og dette arbejde vil også indgå i budgetarbejdet for 2014. BDO pegede i vurderingen af besparelsespotentialer primært på reduktioner i serviceniveauet.

 

Mål og input til handleplan til 2014

Udvalget skal komme med oplæg til, hvad der skal indgå i handlingsplanen for 2014, både indenfor udvalgets eget ansvarsområde og eventuelt til tværgående indsatser. Udgangspunktet for målformuleringerne er 2013-målene samt i de indsatsområder, kommunalbestyrelsen drøfter på budgetseminar 1.  

 

Udmeldingerne på budgetseminar 1 skal ligeledes drøftes i udvalgenes dialog med virksomhederne. Mål og input til handlingsplanen for 2014 må for en stor dels vedkommende antages at blive drevet af kravet til besparelser jf. den betydelige økonomiske udfordring kommunen står overfor.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Politiske mål 2013 indenfor politikområderne 5, 6, 17 og 18 (DOC)

2.
BDO Rapport 2012 (PDF)

3.
Tids- og procesplan for arbejdet med budget 2014 indenfor Socialudvalgets områder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Tilpasning af boligstrukturen på ældreområdet

27.35.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller   

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oplæg til fremtidig brug af Nylars Plejecenter samt Plejehjemmet Toftegården forelægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget  

a)     at Nylars Plejecenter omdannes til 18 boliger og 2 observationspladser for nuværende målgruppe/beboere på Plejecenter Slottets afdeling B2 dvs. gerontopsykiatriske borgere

b)     at antallet af korttidspladser på Sønderbo reduceres tilsvarende og det samlede antal korttidspladser fastholdes

c)     at behovet for ombygning af Nylars Plejecenter afdækkes og anlægsudgiften rejses som en anlægssag

d)     at behovet for nybyggeri på Plejehjemmet Toftegården afventer ibrugtagningen af etape 2 på Snorrebakken og den generelle efterspørgsel efter plejeboliger

e)     ved godkendelse af punkterne a – d sendes sagen i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg og brugerbestyrelser

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

a) - d) Godkendt, dog således at stillingtagen til Toftegården afventer.

Sagen sendes til høring som anført i e).

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2013, at tage stilling til den fremtidige brug af Nylars Plejecenter samt Plejehjemmet Toftegården.

 

·         Nylars Plejecenter blev med Kommunalbestyrelsens beslutning om ændring af plejeboligstrukturen i 2008 besluttet lukket begrundet, som følge af det relativt lave antal pladser (17), og det deraf forventede effektiviseringspotentiale ved opførelse af større enheder. Nylars Plejecenter er ombygget efter ABL i 2003 og der er fortsat en gæld på ca. 18 mio. kr., som vil skulle indfris hvis bygningen skal sælges. Der er forslag fra ældreområdet om, at flytte gerontopsykiatriske borgere til Nylars Plejecenter. Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til den fremtidige brug af Nylars Plejecenter.

·         Plejehjemmet Toftegården består af 41 utidssvarende 1 rumsboliger med dårlige fælles- og servicefaciliteter. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de kommunale plejeboligenheder som min. skal kunne rumme 40 2 rumsboliger og leve-bomiljø. Kommunalbestyrelsen har i 2011 besluttet, at udsætte den endelige beslutning om Plejehjemmet Toftegårdens fremtid. Der er ikke plads til at udvide antallet af boliger på matriklen. Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til Plejehjemmet Toftegårdens fremtid herunder evt. alternativ for det nuværende plejehjem.

 

Nedenstående tabel giver en oversigt over gennemførte og planlagte ændringer i plejeboligstrukturen siden 2011. Oversigten viser, at antallet af plejeboliger – siden lukning af Sandvig og Østermarie Plejehjem i 2010 - har varieret fra 425 boliger inkl. korttidspladser til aktuelt 458 boliger inkl. korttidspladser.

 

Den tidligere beslutning om lukning af Nylars Plejecenter i forbindelse med ibrugtagning af Snorrebakken etape 2 reducerer primo 2014 det samlede antal plejeboliger til 440 inkl. korttidspladser.   

 

Oversigt over gennemførte og planlagte ændringer i plejeboligstrukturen siden 2011

 

-         farvede celler markerer ændringer i boligstrukturen

 

Primo 2011

Nov. 2011

Jan. 2012

Aug. 2012

Jan. 2013

Primo 2014

Alternativ Primo 2014

 

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser 

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Boliger i alt

Heraf korttids- pladser

Sønderbo

50

16

50

16

50

22

32

31

34

33

35

34

33

32

Lunden

84

 

84

 

84

 

84

 

84

 

82

 

82

 

Klippebo

40

 

40

 

40

 

40

 

40

 

40

 

40

 

Slottet i alt

45

1

45

1

45

1

45

1

44

1

0

 

0

 

Heraf B2

 

 

 

 

 

 

 

 

23

1

0

0

0

0

Heraf B3

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Plejecenter Aabo

44

 

54

 

54

 

54

 

54

 

54

 

54

 

Nørremøllecenteret

58

4

58

4

75

4

75

0

75

 

75

 

75

 

Snorrebakken Rønne

0

 

0

 

0

 

60

 

60

 

120

 

120

 

Toftegården

41

6

41

6

41

6

35

0

34

 

34

 

34

 

Nylars           

18

2

18

2

18

2

16

0

17

 

0

 

20

2

Aarsdale Plejecenter 

17

1

17

1

17

1

16

0

16

 

0

 

0

 

Svaneke Plejecenter

12

2

12

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Klemensker

16

 

16

 

16

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Sandvig

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Østermarie

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Nyt plejebyggeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

425

32

435

32

440

36

457

32

458

34

440

34

458

34

 

 

Forslag vedrørende Nylars Plejecenter

Ældreområdet fremsendte i forbindelse med budget 2013 forslag til fremtidig brug af Nylars Plejecenter, således at Nylars Plejecenter omdannes til 18 boliger og 2 observationspladser for den nuværende målgruppe/beboere på Plejecenter Slottets afdeling B2 dvs. gerontopsykiatriske borgere. Med forslaget holdes det samlede antal plejeboliger på nuværende niveau. Desuden vurderes det, såvel fagligt som økonomisk hensigtsmæssigt at samle målgruppen i en mindre bo-enhed.

Således vurderes de fysiske rammer på Plejecenter Nylars at kunne tilgodese målgruppens behov og fungere i forhold til målgruppen/beboerne på B2.  Endvidere kan målgruppen/beboerne på B2 have en adfærd, der vanskeliggør en tålelig tilværelse i en almindelig større plejeboligenhed og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at Plejecenter Nylars bliver en ”skærmet afdeling”.

Da der kun er et begrænset effektiviseringspotentiale for denne målgruppe i relation til bo-enhedens størrelse er forslaget ligeledes økonomisk hensigtsmæssigt. Målgruppen kræver en højere normering, der er uafhængig af enhedens størrelse.

 

Det er tidligere besluttet på sigt, at samle alle korttidspladser på Sønderbo. På Plejecenter Slottets B2 er der fortsat én korttidsplads – en såkaldt observationsplads. Det vurderes hensigtsmæssigt, at observationspladser til gerontopsykiatriske borgere m.fl. fortsat ligger i tilknytning til bo-enheden, der er rettet mod målgruppen. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med flytning af B2 til Plejecenter Nylars også etableres 2 observationspladser. Antallet af korttidspladser på Sønderbo reduceres tilsvarende og det samlede antal korttidspladser fastholdes. Etablering af 2 observationspladser vil ved ombygning kunne etableres i det nuværende dagscenters lokaler.

 

Forslag vedrørende Plejehjemmet Toftegården

Det foreslås, at behovet for nybyggeri på Plejehjemmet Toftegården afventer ibrugtagningen af etape 2 på Snorrebakken og den generelle efterspørgsel efter plejeboliger.

Plejehjemmet Toftegården består aktuelt af 34 utidssvarende 1 rumsboliger, men med nyindrettede fællesrum.  Som led i Socialudvalgets ønske om at fremme mulighederne for leve- og bomiljøer godkendte Kommunalbestyrelsen i august 2012 en anlægsbevilling til etablering af fællesrum på Plejehjemmet Toftegården. Plejehjemmet fremstod inden ombygningen kun med sparsomme fællesarealer, men fik med anlægsbevillingen etableret og møbleret 2 fællesrum. Formålet med etablering af fællesrummene var, at skabe bedre mulighed for at give nærvær og fællesskab for de beboere på plejehjemmet, der ønsker og har behov for dette. Fællesrummene har forbedret beboernes mulighed væsentligt for nærvær og fællesskab.

 

En vurdering af Toftegårdens fremtid skal ses i sammenhæng med det fremtidige behov forplejeboliger. 

 

I Socialudvalgets opfølgning på ældreanalysen i september 2011 peges på, at:

”Hvor Ældreanalysen i 2008 anbefalede at fastholde det daværende antal plejecenterboliger på omkring 475 har udviklingen efterfølgende vist et faldende behov for plejeboliger”

 

Det fremgår af ovenstående oversigt over gennemførte og planlagte ændringer, at antallet af plejeboliger, som led i omlægningen af boligstrukturen midlertidigt, har været reduceret til 425 boliger. Endvidere blev Kvalitetsstandarden for visitering til plejeboliger på ældreområdet revideret i forbindelse med budget 2013. Den reviderede standard udvider målgruppen og åbner op for, at hvor det er af afgørende betydning for borgerens mentale trivsel, at der er personale i nærheden, kan der visiteres til en plejebolig. Men trods reduktionen i antallet af plejeboliger og ændring i kvalitetsstandard har kommunen i hele perioden opfyldt ventelistegarantien.

Dette skyldes bl.a. at langt de fleste borgere har gode boligforhold, som er medvirkende til at de ældre ønsker at bo i deres eget hjem, så længe det overhovedet er muligt. Derudover køber eller lejer mange ældre en velegnet bolig i ét plan - eller anvises en velegnet ældrebolig. Boliger som er velindrettede, og hvor de ældre kan forblive til behovet for en plejecenterbolig eventuelt opstår eller bliver påkrævet.

 

Det fremtidige behov for plejeboliger er således behæftet med betydelig usikkerhed på grund af modsatrettede udviklingstendenser. Et stigende antal ældre over 85 år - de først kommende år dog kun svagt jf. nedenstående figur - hvilket umiddelbart peger i retning af et stigende behov for plejeboliger. Men samtidig ses en faldende tendens i søgningen mod plejeboliger.

 

 

Det anbefales derfor, at afvente udviklingen, herunder bl.a. ibrugtagning af etape 2 og lade Toftegården – kommunens sidste plejehjem - fungere som buffer de kommende år inden der træffes endelig beslutning om opførelse af et nyt plejecenter. Som plejehjem kan antallet af boliger på Toftegården reduceres, hvis der ses en stigning i antallet af ledige plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af 2 observationspladser i det nuværende dagscenters lokaler vil kræve bygningsmæssige ændringer. Det foreslås, at der igangsættes en afdækning af behovet for ombygning af Nylars Plejecenter og den deraf afledte anlægsudgift fremsendes med henblik på, at der efterfølgende rejses en anlægssag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Vurdering af mulighed for omdannelse af Nylars til boliger til nuværende B2's beboere/målgruppe med tilknyttet observati (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anlægsbevillinger til etablering af 9 boliger på Stenbanen i Rønne

82.06.00P20-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om anlægsbevillinger på baggrund af afholdt licitation i fagentreprise den 12. december 2012.

Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelsen af Skema A/B samt en tilpasning af projektets økonomi.

Myndighedsbehandlingen af Skema A og B vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i to særskilte sager på mødet den 13. marts 2013.

Sag vedrørende anmodning om optagelse af byggekredit vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i særskilt sag på mødet den 17. april 2013.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende plejeboliger på 14.998.910 kr. inkl. moms, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15.988.910 kr. inkl. moms

b)     at der gives en anlægsbevilling til låneoptagelse på -14.070.241 kr. og en bevilling til beboerindskud på -319.778 kr.  

c)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende servicearealer på netto 1.107.000 kr. ekskl. moms, således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 1.578.000 kr. minus servicearealtilskuddet på 360.000 kr., eller netto 1.218.000 kr. ekskl. moms

d)     at der gives en anlægsbevilling til salg af grund på -690.000 kr.

e)     at tillægsbevillingerne finansieres med 553.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne og med 472.391 kr. fra Sekretariatspuljen for politikområde 06 

f)       at der meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2013

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Indstillingerne i a) - f) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Ansøgningen om anlægsbevillinger til gennemførelsen af byggeriet af de 9 boliger tager udgangspunkt i den gennemførte licitation i fagentreprise, som blev afholdt den 12. december 2012.

Der opføres 8 nye boliger på hver 75 m² samt et tilhørende fælleslokale. Derudover ombygges et nuværende serviceareal i den eksisterende bebyggelse på Stenbanen, som i dag har 16 almene boliger, til 1 almen bolig, hvorved der samlet set bliver en bebyggelse på i alt 25 almene boliger på Stenbanen.

Ansøgningen tager udgangspunkt i rammebeløbet for almene boliger i 2013, som er fastlagt til 22.300 kr. pr. m² inkl. moms. Der er regnet med en kommunal grundkapital på 10 pct. mens den øvrige finansiering af byggeriet sker når det står færdigt, med 88 pct. realkreditlån med ydelsesstøtte samt med 2 pct. beboerindskud.

I tilknytning til boligerne bygges et nyt serviceareal på 90 m² til en pris på 16.800 kr. pr. m² inkl. moms.

Endelig etableres et fælleslokale i tilknytning til servicearealet.

Byggeriet er forudsat udført som energiklasse 2015 inden for rammebeløbet, dvs. uden merudgift på det grundlag.

Byggeriet sættes i gang i april 2013 og forventes afleveret ultimo 2013.

Økonomiske konsekvenser

Totaløkonomi

I henhold til estimeret anlægsbudget udarbejdet af BDO, vil den samlede økonomiske ramme for byggeriet være på 17.938.910 kr. inkl. moms.

Heraf udgør de samlede udgifter til boligdelen 15.988.810 kr. inkl. moms.

Udgifterne til kommunens servicearealer er sat til 1.950.000 kr. inkl. moms, som svarer til 1.578.000 kr. ekskl. moms.

88 pct. af boligernes anskaffelsessum er forudsat lånefinansieret, medens udgifterne til etablering af servicearealer, efter fradrag af statstilskud og kvalitetsfondstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

Den totale kommunale nettoudgift udgør 1.517.891 kr., som er inkl. kommunens udgift til grundkapital (10 %) 1.598.891 kr., udgifter til servicearealer på 1.578.000 kr. ekskl. moms, servicearealtilskud på 360.000 kr., indtægten for salg af grund på 690.000 kr. og tilskud fra kvalitetsfonden på 609.000 kr.

 

Her følger tillige en skematisk oversigt over totaløkonomien:

 

Stenbanen – 9 boliger

Beløb i kroner

Skema A/B

 

Lån med ydelsesstøtte

14.070.241

Kommunal grundkapital

1.598.891

Beboerindskud

319.778

Samlet anskaffelsessum

15.988.910

Heraf kommunal udgift:

 

Kommunal grundkapital

1.598.891

Salg af grund

-690.000

Overskud (-) / underskud (+)

 

908.891

Etablering af servicearealer

1.578.000

Nettoudgift

2.486.891

Servicearealtilskud

-360.000

Kommunal udgift

2.126.891

Fin. via kvalitetsfond

-609.000

Total kommunal nettoudgift

 

1.517.891

 

Herudover kommer en eventuel udgift til beboerindskud på maksimalt 319.778 kr. netto.

Økonomien fremgår også af vedlagte bilag – Estimeret anlægsbudget Skema A og B.

 

Bevillinger

Kommunalbestyrelsen meddelte den 11. oktober 2012 følgende projekteringsbevillinger:

Boliger, inkl. moms                                                                                         990.000 kr.

Servicearealer, ekskl. moms                                                                             111.000 kr.

Tillægsbevillingerne blev finansieret af Sekretariatspuljen for politikområde 06 (drift) med 1.045.500 kr. og med 55.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne.

 

Der søges i denne sag om bevillinger til hele projektet.

Den totale kommunale nettoudgift på 1.517.891 kr. kan finansieres af Sekretariatspuljen for politikområde 06 Psykiatri og handicappede, idet trækket på puljen i denne sag udgør 472.391 kr., jf. indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Estimeret anlægsbudget 21. febr. 2013 for Skema A og B (PDF)

2.
Stenbannen 9 nye almene boliger - Skema A (PDF)

3.
Stenbanen 9 nye almene boliger - serviceareal - Skema A (PDF)

4.
Rådgivernøgletal (PDF)

5.
Forslag til foreløbigt driftsbudget (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anlægsbevilling til tagrenovering på rehabiliteringscenter Sønderbo

82.07.00G01-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter          

Resumé

På grund af en svampeskade i tagkonstruktionen søges om en anlægsbevilling på 717.000 kr. til renovering af taget på rehabiliteringscenter Sønderbo, Curtslund 2, Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller 

a)     at der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 717.000 kr. til renovering af tag på Sønderbo

b)     at tillægsbevillingen på 717.000 kr. finansieres med 358.500 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 358.500 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

c)     at anlægsbevillingen gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre (Facility Management)

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Indstillingerne i a) - c) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med udskiftning af ovenlyskupler på Sønderbo er der registreret en svampeskade i tagkonstruktionen over omklædningsrummene i forbindelse med varmtvandsbassinet.

 

Skaden er anmeldt til forsikringen, og taksator har undersøgt skaden. Der er i den forbindelse udtaget prøver, som er sendt til Goritas bygningsundersøgelser. Det konkluderes, at træet er nedbrudt af korkhat og råd, og på den baggrund afviser forsikringen sagen, med henvisning til at den ikke er dækningsberettiget. Teknik & Miljø, Kommunale Ejendomme, har ligeledes foretaget en besigtigelse af skaderne, og kommer frem til samme konklusion i dialog med taksator.

 

Taksator har vurderet, at flere bjælkespær i tagkonstruktionen er nedbrudt af råd og korkhat. Synligt ca. 30 m2, lokale 138 og 139. På grund af tagkonstruktionens opbygning og fugtpåvirkningen, forudsættes det i kalkulationen, at hele tagkonstruktionen over omklædning og baderum er berørt af fugtproblemerne (110 m2). Det vurderes ligeledes, at der er stor risiko for sundhedsskadelige skimmelsvampe i tagkonstruktionen.

 

Der kan være flere årsager til, at skaden er opstået. Den relativt store fugtbelastning stammer fra varmtvandsbassinet og brug af baderummene. Det er sædvanligt for opførelsestidspunktet, at dampspærren ikke er udført tætsluttende. Utætheder i dampspærren og stort damptryk inde i bygningen, vil medføre opfugtning i tagkonstruktionen. Yderligere vil et korrekt konstrueret og indstillet ventilationsanlæg kunne sørge for, at der er undertryk i bygningen og at fugtig luft ventileres bort og ikke trænger ud i f.eks. tagkonstruktionen. Det eksisterende ventilationsanlæg har ikke kunnet opfylde denne funktion.

 

Der vil skulle igangsættes nedtagning af eksisterende tagkonstruktion og etablering af ny tagkonstruktion. De berørte bygningsdele skal isoleres til tidssvarende niveau. For at forebygge at tilsvarende skader sker igen, skal det eksisterende ventilationsanlæg kontrolleres og indreguleres (undertryk i de aktuelle rum).

 

Anlægsprojektet indgår i Facility Management og administreres derfor af BRK Ejendomsservice, bygningsafdelingen. På det politiske niveau henhører bygningen fortsat under socialudvalget.

BRK Ejendomsservice anslår at udskiftningen af tagkonstruktionen beløber sig til 717.000 kr. ekskl. Moms.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 717.000 kr. Anlægsudgiften kan finansieres med 50 pct., eller 358.500 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og tilsvarende med 50 pct. fra kvalitetsfondsmidlerne.

Det resterende rådighedsbeløb i den disponible anlægspulje vil herefter udgøre 3.241.100 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Tagrenovering omklædning kalkulation (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen

29.00.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

KKR Hovedstadens oplæg til rammer og målsætninger for kommunernes udvikling af det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen forelægges til udvalgets behandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget,

a)     at KKR Hovedstadens oplæg til rammer og målsætninger for kommunernes udvikling af det nære sundhedsvæsen drøftes

b)     at KKR Hovedstaden orienteres om, hvordan BRK arbejder med målsætningerne, herunder BRK’s ønske om at indgå i tværkommunale samarbejder, der sigter på implementeringsstrategier, metodeudvikling og erfaringsudveksling

c)     at orienteringen om forebyggelsesenhedens prioriteringer i 2013 tages til efterretning

d)     at de ressourcemæssige og økonomiske prioriteringer - der er nødvendige for at BRK kan indfri fælles mål for det nære sundhedsvæsen samt implementere forløbsprogrammerne for hjerte-kar og lænde-ryg - afdækkes og forelægges udvalget med henblik på indarbejdelse i budget 2014

e)     at BRK’s plan for implementering af de nationale forebyggelsespakker fremsendes som et tværgående mål i forbindelse med budget 2014

f)       at godkende etablering af et fælleskommunalt sundhedssekretariat i regi af KKR Hovedstaden. Udgiften på 34.417 kr. årligt finansieres af Social- og Sundhedssekretariatets budget til KKR-aktiviteter

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

a) Drøftet.

b) Taget til orientering.

c) Taget til efterretning.

d) + e) + f) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

På KKR Hovedstadens møde den 4. februar 2013 blev de fælles strategiske politiske målsætninger og rammer for udviklingen af det nære sundhedsvæsen drøftet og godkendt. Målsætningerne er beskrevet i et rammepapir, som er udsendt til politisk behandling i de 29 kommuner.

 

Baggrund og formål for KKR’s rammepapir

Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen er det afgørende at kommunerne i fællesskab sætter dagsordenen ud fra fælles rammer og målsætninger. Kommunerne skal i fællesskab og lokalt arbejde med de sundhedsindsatser, der gavner borgerne bedst, når de løses tæt på borgerne.

 

KL ’s udspil ”Det nære sundhedsvæsen” skitserer strategien for etablering af et stærkt og nært sundhedsvæsen, og danner udgangspunkt for rammepapiret. Rammepapiret indeholder, foruden en række strategiske målsætninger, også en række konkrete tiltag og indsatser der skal igangsættes i de enkelte kommuner.

 

Forslag til tiltag og indsatser er grupperet i forhold til de strategiske målsætninger:

·         forebyggelse og sundhedsfremme

·         forebyggelse af (gen)indlæggelser

·         kronisk sygdom

·         dokumentation

 

Der er under hvert område anført indsatser:

·         der skal være påbegyndt implementeret i 2013

·         pilotprojekter som kan igangsættes i 2013 – gerne som tværkommunale samarbejder

 

KKR Hovedstaden har besluttet, at målsætningerne sendes til politisk behandling med henblik på en politisk tilbagemelding til KKR om:

·         hvordan den enkelte kommune arbejder med målsætningerne

·         evt. samarbejde med andre kommuner om pilotprojekter på sundhedsområdet, hvor resultaterne med fordel kan formidles til de øvrige kommuner på sigt

·         melding om, hvilke indsatser kommunen ser, der med fordel kan etableres fælles kommunale samarbejder om

 

Der er derfor udarbejdet et notat, der kort beskriver, hvordan BRK arbejder med målsætningerne som beskrevet i rammepapiret. Det kan konkluderes, at BRK generelt har igangsat nødvendige tiltag i overensstemmelse med de fælles mål i rammepapiret.

 

Som supplement til, hvordan BRK arbejder med målsætningerne beskrevet i rammepapiret, er der lavet et notat, der specifikt beskriver indsatser og prioriteringer i 2013 i forebyggelsesenheden: Forebyggelse og Sundhed i virksomheden Borger og Sundhed.

 

Af notatet fremgår det, at forebyggelsesenhedens forslag til indsatser i stort omfang tager afsæt i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker og i implementering og drift af forløbsprogrammer på kronikerområdet - svarende til målsætningen i rammepapiret. 

 

På kronikerområdet står BRK dog overfor at skulle tage stilling til implementering af forløbsprogrammerne for hjerte-kar og lænde-ryg.

 

Det er umiddelbart vurderingen, at implementering af forløbsprogrammet for:

·        hjerte-kar i stort omfang kan etableres gennem omlægninger indenfor nuværende rammer

·        lænde-ryg samlet set vil være en stor gevinst for BRK. En hurtig udredning og behandling giver store gevinster bl.a. på sygedagpengeområdet. Forløbsprogrammet betyder, at BRK skal tilbyde nye indsatser bl.a. i form af rygskoler m.v., hvilket i genoptræningsenheden skønnes at kræve en udvidelse med ½ - 1 terapeut. På beskæftigelsesområdet forventes omlægninger i eksisterende tilbud.
BRK er allerede inddraget i et projekt med Bornholms Hospital. Bornholms Hospital har fået bevilget 2,5 mio. kr. fra Region Hovedstadens pulje til særligt sårbare borgere til projektet: Hurtig tværsektoriel udredning af lænderyglidelser – en Bornholmermodel.  Skal BRK opnå den fulde gevinst ved en øget indsat - herunder ikke mindst den nye MR-scanner - skal der prioriteres ressourcer til at levere de nødvendige indsatser i kommunen, der knytter sig til forløbsprogrammet.

 

Det foreslås, at de ressourcemæssige og økonomiske prioriteringer - der er nødvendige for at BRK kan indfri fælles mål for det nære sundhedsvæsen samt implementere forløbsprogrammerne for hjerte-kar og lænde-ryg - afdækkes og forelægges udvalget med henblik på indarbejdelse i budget 2014.

 

I rammepapiret er der stort fokus på, at der fremadrettet skal etableres ”tværkommunale samarbejder, hvor det giver mening for at skabe volumen i forhold til mere specialiserede opgaver og for at sikre at de nødvendige kompetencer er til rådighed.”  Det bliver vanskeligt på grund af BRK’s beliggenhed, når det drejer sig om direkte borger/patientrettede indsatser. BRK vil dog med fordel kunne indgå i tværkommunale samarbejder, der sigter på implementeringsstrategier, metodeudvikling og erfaringsudveksling.

 

Fælles kommunalt sundhedssekretariat i KKR-regi

På KKRs møde den 4. februar blev det endvidere besluttet at etablere et sundhedssekretariat med to ansatte, som bl.a. får til opgave:

·         Administrativ opfølgning på og bidrag til udvikling og implementering af KL’s udspil om Det Nære Sundhedsvæsen og på Sundhedsaftalerne

·         Understøtte det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde fx via inddragelse af kommunalbestyrelser, kommunale administrationer og andre aktører i høringer, temamøder, konferencer mv.

·         Deltage i sekretariatsbetjening af politiske og administrative udvalg fx Embedsmandsudvalg for Sundhed, de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget, de kommunale repræsentanter i Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler mv.

·         Understøtte udarbejdelsen af fælles metode for effekt og resultatopfølgning

·         Understøtte udarbejdelsen af oplæg og analyser på kommunale kerneområder i sundhedsindsatsen

 

Udgiften til et Fælles kommunalt sundhedssekretariat i KKR-regi fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal. BRK’s udgift udgør 34.417 kr. årligt.

 

Økonomiske konsekvenser

De ressourcemæssige og økonomiske prioriteringer - der er nødvendige for at BRK kan indfri fælles mål for det nære sundhedsvæsen samt implementere forløbsprogrammerne for hjerte-kar og lænde-ryg afdækkes og forelægges Socialudvalget med henblik på indarbejdelse i budget 2014.

 

BRK’s udgift på 34.417 kr. til et fælles kommunalt sundhedssekretariat i KKR-regi kan finansieres af Social- og Sundhedssekretariatets restbudget til fælles KKR-aktiviteter. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Følgebrev; Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen (PDF)

2.
Oplæg; Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen (PDF)

3.
Sådan arbejder BRK med prioriterede indsatser i KKR Hovedstadens rammepapir (DOC)

4.
Etablering af fælleskommunalt sundhedssekretariat (DOC)

5.
Forebyggelse og Sundheds overordnede prioriteringer i 2013-14 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Klintebo 2012

27.12.16K09-0084

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

10

 

Socialudvalget

07-03-2013

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo den 9. november 2012, samt den 22. november 2012 (fysisk gennemgang). Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interviews med beboere, personale og leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

 

Tilsynet er udført i botilbuddet Klintebo. Klintebo fremstår pænt og renholdt. De beboere Tilsynet talte med, gav udtryk for at være godt tilfredse med at bo på Klintebo og den hjælp og det tilbud de fik. Tilsynet fik et indtryk af, at beboerne er glade og behandles med respekt.

 

De fysiske rammer fremstår ved lige/- og velholdte. Beboernes lejligheder fremstår hyggelige med et personligt præg, og i en god rengøringsmæssig stand.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

·         Tilsynet anbefaler, at det i Klintebos sikkerhedsorganisation sikres, at der arbejdes målrettet med en afdækning af årsagerne til det øgede antal arbejdsskader.

 

·         Tilsynet anbefaler, at medicin dokumentationen samles ét sted.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. marts 2013

Ældrerådet har den 19. februar 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo,

Ældrerådets beslutning: Til efterretning

 

Handicaprådet har på sit møde d. 19. februar 2013 haft rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo 2012 i høring.

Handicaprådets beslutning: Til efterretning

 

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Nexøhuset 2012

27.12.16K09-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

11

 

Socialudvalget

07-03-2013

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset den 8. november 2012. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med personale og leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbudet Nexøhuset. Nexøhuset fremstår med nogle gode fysiske rammer, hvor der er en rigtig god udnyttelse af huset. Beboernes lejligheder fremstår hyggelige, og indrettet med et personligt præg. Nexøhuset fremstår i en god rengøringsmæssig standard.  

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at det sikres, at beboerne på Nexøhuset får tildelt den vedligeholdende og genoptrænende fysioterapi de har ret til.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. marts 2013

Ældrerådet har den 19. februar 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset

Ældrerådets beslutning: Til efterretning

 

Handicaprådet har på sit møde d. 19. februar 2013 haft Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Nexøhuset 2012 i høring.

Handicaprådets beslutning: Til efterretning

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Rønne Botilbud 2012

27.12.16K09-0090

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

12

 

Socialudvalget

07-03-2013

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet er udført i Rønne Botilbud – herunder botilbuddene Kollegiet Østergade 54, Stenbanen og Gartnerparken.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interviews med beboere, personale, virksomhedsleder og afdelingsledere.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddene: 

Tilsynet er udført i Rønne Botilbuds afdelinger, Kollegiet Østergade 54, Gartnerparken og Stenbanen. Tilbuddene fremstår alle steder pænt og renholdt. De beboere Tilsynet talte med i de 3 afdelinger, var alle godt tilfreds med deres bolig og tilbuddet generelt.

 

Selvom der er tale om en virksomhed, som er placeret på 3 matrikler, er det tydeligt i samtalen med ledelsen, at der arbejdes på en samlet kultur for det at være medarbejder, således at der er tale om, at man er ansat i Rønne Botilbud, og ikke i den afdeling, som man p.t. er knyttet til.

 

Det er også tydeligt, at beboerne er med til at sætte præg på omgivelserne, således at de 3 afdelinger fremstår forskellige i deres udtryk.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

·         Tilsynet anbefaler ligeledes, at Rønne Botilbud fortsætter det gode arbejde med at konkretisere indsatsen i den Faglige plan.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. marts 2013

Ældrerådet har den 19. februar 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud.

Ældrerådets beslutning: Til efterretning

 

Handicaprådet har på sit møde d. 19. februar 2013 haft Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Rønne Botilbud 2012 i høring.

Handicaprådets beslutning: Til efterretning

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Tilsynsrapport 2012 Rønne Botilbud (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Botilbuddet B1

27.12.16K09-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

13

 

Socialudvalget

07-03-2013

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet B1 den 7. november 2012. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, personale og leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i Botilbuddet Slottet B1. Tilbuddet fremstår i en pæn rengørings standard. De beboere Tilsynet traf hjemme, gav udtryk for at være godt tilfredse med at bo på B1.

 

De fysiske rammer fremstår sine steder noget slidte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Redegørelsen skal være Tilsynet i hænde senest den 8. marts 2013.

 

·         Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes procedure for leders egenkontrol. Tilsynet ønsker de udarbejdede procedurer fremsendt senest den 8. marts 2013

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. marts 2013

Ældrerådet har den 19. februar 2013 behandlet rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet B1.

Ældrerådets beslutning: Til efterretning. Ældrerådet anmoder om at blive orienteret om den af Tilsynet ønskede redegørelse/procedure, når materialet foreligger.

 

Handicaprådet har på sit møde d. 19. februar 2013 haft Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg B1 2012 i høring.

Handicaprådets beslutning: Til efterretning

 

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Tilsynsrapport B1 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

11  Redegørelse om magtanvendelser på

voksenhandicapområdet 2012

27.66.08K07-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

14

 

Socialudvalget

07-03-2013

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenområdet for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 modtaget i alt 49 indberetninger, der omfatter 29 personer fordelt på 8 tilbud (bo- og dagtilbud).

 

Der er et fald i det samlede antal indberetninger på 79 i forhold til indberetninger i 2011, og et fald på 1 borger i det samlede antal borgere, der er udført en magtanvendelse overfor.

 

Der er indberettet efter:

·         § 125 om personlige alarm- og pejlesystemer.

·         § 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service.

·         § 126 stk. 2 (Fastholdelse i hygiejne situationer) i lov om social service.

·         § 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service.

 

Type                                                                                                 Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                             4               

§ 126 om fastholdelse                                                                           25             

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                       2

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                            0

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                18

§ 129 om optagelse i særlige botilbud                                                       0

Samlet antal indberetninger                                                                    49             

 

Indberetningernes fordeling på antal borgere                                              29

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud                              8

                                  

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

47 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

2 magtanvendelser, overfor 2 borgere, foretaget efter § 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

 

I de tilfælde hvor magtanvendelserne er blevet vurderet til at være ulovlige, er leder i de pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere.

 

I de 2 tilfælde hvor magtanvendelserne har været ulovlige, har de været udført efter mindsteindgrebsprincipperne, og er fra myndigheden ikke blevet vurderet til at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere. Ingen borgere eller personlige værger har ønsket, at indbringe afgørelserne for Det Sociale Nævn.

 

Der ses et fald i det samlede antal magtanvendelser udført på området. Faldet ses især med et stort fald i antallet af magtanvendelser indberettet efter § 126 (fastholdelse), hvor en ændret pædagogisk/praktisk tilgang til borgerne, har haft en positiv effekt.

 

Da der ligger en lovmæssige forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124, kan faldet i det samlede antal indberetninger således ikke ensidigt tolkes positivt, men skal ses som et udtryk for at det generelt har været vurderet, at mindre indgribende foranstaltninger har været nok til at løse en given problematik.

 

Social- og Sundhedssekretariatet oplever fortsat en god ansvarlighed fra virksomhederne i forhold til, at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen.

 

Både dag- og botilbuddene har også i 2012 efterspurgt undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, hvilket ses som et positivt tegn i forhold til et løbende fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Social- og Sundhedssekretariatet. Alle dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. marts 2013

 

Ældrerådet har den 19. februar 2013 behandlet Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2012.

Ældrerådets beslutning: Til efterretning.

 

Handicaprådet har på sit møde d. 19. februar 2013 haft Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2012 i høring.

Handicaprådets beslutning: Til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Indberetninger magtanvendelser voksenhandicapområdet 2012 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet Årsdale 2012

27.12.16K09-0089

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 14. januar 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Ældrekollektivet Årsdale.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at Ældrekollektivet Årsdale er et godt og trygt lille sted, med et personale, som har været ansat længe, og som kender beboerne godt. Det er ligeledes Tilsynets indtryk, at beboerne får den hjælp, som de har behov for og krav på. Der venter udfordringer omkring flytning til et nyt og større plejecenter i Rønne. Ledelsen er meget opmærksom på den omvæltning, der skal ske og har fokus på beboernes ve og vel, og på at inddrage de pårørende i processen.

 

Tilsynet har afstedkommet nedenstående anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. marts

Tilsynet har pr. mail af 20. februar 2013 modtaget fyldestgørende opfølgning på anbefalingen vedr. den enkeltes fysiske beboermappe (indeholdende aftaler vedr. service, pleje og vedligeholdelsestræning).

  

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2012

27.12.16K09-0091

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 30. januar 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at medarbejdere og ledere på Plejecenter Snorrebakken har formået at skabe et trygt og godt tilbud til beboerne. Der har været stor opmærksomhed på, at flytningerne fra Hjemmet i Klemensker og Plejehjemmet Sønderbo skulle foregå så smidigt som muligt, og at der også skulle tages hånd om helt nye beboere og personaler. Det har været en medvirkende årsag til den gode flytning, at det har været kendt personale, som er flyttet med beboerne, men alle har skullet finde sig til rette i de nye omgivelser, og det er Tilsynets opfattelse, at det er sket.

 

Tilsynet er opmærksom på, at der er fokuspunkter i trivselsrapporten, som der arbejdes videre med, og har tillid til at både ledelse og medarbejdere løfter denne opgave.

 

Det er ligeledes Tilsynets opfattelse, at beboerne er trygge på plejecentret, og får den hjælp, som de har ret til og krav på.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet nedenstående anbefalinger:

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Tilsynsrapport Snorrebakken 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Valmuen 2012

27.12.16K09-0088

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Sendes i høring i Handicapråd og Ældreråd.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet er udført i botilbuddet Valmuen.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interviews med beboer, personale og virksomhedsledere.

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af Valmuen: 

Valmuen fremstår med et hyggeligt og hjemligt præg. De lejligheder som Tilsynet fik fremvist af beboerne selv, var indrettet med et personligt præg, og udgjorde en god privat ramme for beboeren. Udenoms arealerne fandtes velordnede, og den rengøringsmæssige standard fandtes god.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

•   beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er
truffet i Kommunalbestyrelsen, og at

•   hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefaling:

 

·         Tilsynet finder, at udarbejdelse af § 141 handleplanen efter SL er en myndighedsopgave, og anbefaler Valmuen at drøfte dette med myndigheden, således at kommunens vedtagne handleplanskoncept også gælder for Valmuens beboere. Samtidig bør det aftales, hvilke oplysninger der som minimum skal indgå i handleplanen omring nye borgere.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2012

27.66.08K07-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Redegørelse om antallet af magtanvendelser på ældreområdet i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen drøftes og sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Servicelovens regler ( §§ 124 – 129) om magtanvendelse omfatter bl.a. gruppen af stærkt demente borgere, en gruppe som fortsat er stigende i antal.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 modtaget 29 indberetninger om brug af magt. Magtanvendelserne fordeler sig på 23 borgere, og var udført lovligt.

 

Indberetningerne omhandler for godt 1/3 dels vedkommende, fastholdelse efter § 126 stk. 1, hvor en borger fastholdes eller føres til et andet rum, når det vurderes, at der er nærliggende risiko for væsentlig personskade.

Der er samlet tale om en nedgang i antallet af indberetninger, i forhold til 2011, på 35 indberetninger.

 

Særligt fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor omsorgsprincippet og omsorgspligten har været afgørende, eller behovet for at beskytte medbeboerne har været nødvendigt.

 

Socialstyrelsens VISO enhed har på flere af centrene under Bornholms Plejehjem og –centre været involveret i udredningsforløb også i 2012. VISO tilbyder gratis rådgivning af nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område.

 

I forbindelse med rådgivningsforløbene, er myndigheden blevet holdt løbende orienteret om den rådgivning og kompetenceudvikling, som medarbejderne på de involverede centre har modtaget fra VISO. Det er myndighedens vurdering, at samarbejdet og sparringen med VISO har været og er af høj kvalitet, og også i 2012 har medvirket til en væsentlig reduktion i antallet af magtanvendelser. Tillige har VISO forløbene bidraget med en hel række pædagogiske, psykologiske og praktiske tilgange til specifikke og mere almene problemstillinger der dagligt opstår på plejecentrene.

 

Derudover har flere af plejecentrene afholdt temadage omkring magtanvendelse, med bl.a. undervisning fra eksterne undervisere.

 

Det er Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og - centre og Plejecenter Snorrebakken, også i 2012, har arbejdet målrettet på at finde pædagogiske og praktiske alternativer til brug af magtanvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Indberetninger ældreområdet 2012 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  'Forebyggelse og sundhed på Bornholm' - afrapportering for 2012

29.09.00A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Redegørelse for hvilke opgaver ’Forebyggelse og sundhed på Bornholm’ har løftet i 2012.

Opgaver som at understøtte og iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i samarbejde med såvel eksterne som interne aktører, varetage kommunens hjemmeside om sundhed og sundhedsvejlederfunktionen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Forebyggelse og sundhed på Bornholm (FOS) tager initiativ til og støtter op om indsatser, der understøtter kommunens overordnede mål på sundhedsområdet.

Målene er: Længere liv, øget sundhed og trivsel og øget lighed i sundhed. Målene ligger indenfor rammerne af allonge til sundhedsaftalen, og er i tråd med kommunens sundhedspolitik og centrale data fra den store sundhedsundersøgelse – sundhedsprofilen 2010.

 

FOS løftede bl. a. følgende opgaver i 2012:

·         Afviklede rygestopkurser i samarbejde med LOF. FOS har fokus på rygning, da rygning er den risikofaktor, hvor forebyggelse kan bidrage mest til at reducere sygeligheden og dødeligheden.

·         Samarbejdede med Aakirkeby-Hallerne om hallens deltagelse i det landsdækkende treårige projekt ’Sundere Mad i IdrætsLivet’. Målet med samarbejdet er dels at støtte Aakirkeby-Hallerne i udviklingsarbejdet, dels at hjælpe med at få konceptet bredt ud til den øvrige del af idrætslivet på Bornholm. FOS’ rolle er at deltage i idéudviklingen og at være med til at drive projektet frem.

·         Koordinerede fem indsatser målrettet borgere med kronisk sygdom.

o        FOS var koordinator og stod sammen med en række interne og eksterne aktører bag patientskoler målrettet borgere med henholdsvis KOL, type 2-diabetes og kræft. Ligeledes koordinator på patientskolen ’Lær at leve med kronisk sygdom’ som er et kursusforløb, der blev løftet af frivillige. Skolen henvendte sig til borgere med kronisk sygdom – uanset diagnose. Formålet med begge typer patientkurser var, at hjælpe borgeren med at håndtere de udfordringer, der kan være knyttet til det at leve med en kronisk sygdom.

o        FOS var koordinator på træningsforløb hos privatpraktiserende fysioterapeut til borgere med type 2 diabetes, KOL og hjertekarsygdomme.

·         Støttede en række idrætsforeninger med idé- og konceptudvikling. Målet var at give foreningerne redskaber til selvstændigt at drive tilbud til svært overvægtige borgere.

·         ’Sundhedsklumme’ i Rytterknægten. Klummerne handlede typisk om FOS’ aktiviteter, sundhedsbudskaber eller omtale af steder, som borgeren kan benytte - fx Sexlinjen for unge.

·         Deltog i Folkemødet - sammen med Bornholms Hospital og en række patientforeninger.

·         Understøttede implementeringen og evalueringen af forebyggelseskonceptet ’Alle de andre gør det’. ’Alle de andre gør det’ er et undervisningskoncept til 6. klasserne, hvor der sættes fokus på sociale overdrivelser.

·         Iværksatte kampagner blandt andet om rygning, solbeskyttelse, brug af fyrværkeribriller og seksuelt overførbare sygdomme. Kampagnerne var blandt andet baseret på oplæg fra Sundhedsstyrelsen.

 

FOS’ opgaver udgør fremadrettet en vigtig del af det KL kalder ’Det nære sundhedsvæsen’ og indgår derfor i det notat, der er knyttet til punktet om det nære sundhedsvæsen: ’Kommunernes fælles roller – udvikling af det nære sundhedsvæsen’.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Årsrapport FOS 2012 (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til drift

27.15.12Ø40-0202

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

38

 

Socialudvalget

07-03-2013

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til foreningens drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Bevilget kr. 30.000.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at sagen drøftes

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Bevilget kr. 10.000, således i alt kr. 40.000 i 2013.

I fremtiden ved fornyet ansøgning om § 18 midler indenfor samme budgetår kræves det, at ansøgningen indeholder nye oplysninger/opgaver.

 

Sagsfremstilling

Erindringscenter Bornholm søger i lighed med tidligere år midler til driftsudgifter. Erindringscentret har eksisteret i 12 år, og af ansøgningen fremgår det, at der er en livlig aktivitet på Erindringscenter Bornholm, og at der i 2012 er vist en øget interesse i at bruge dette tilbud, og det gælder både ved besøg i åbningstiden, aftalte besøg og udlån af effekter.

 

Fastlagte aktiviteter i 2013: Udstilling af legetøj, åbent hus på Erindringscenter Bornholm den 15. maj, byvandring i Rønne den 4., 7., 8. og 18. maj, forretningslivet i Rønne gennem tiderne den 24. august, Store Legedag i Rønne (dato endnu ikke fastlagt), og Filmklub 60+.    

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 65.000 kr.

Det samlede budget udgør i alt 77.700 kr. fordelt på:
Husleje                         60.000 kr.
Varme, vand, el                7.500 kr.
Husleje – depot                2.400 kr.
Forsikring                        4.800 kr.
Forbrug – drift                  3.000 kr.

Foreningen, som i 2010 fik bevilget 80.000 kr., i 2011 60.000 kr. og i 2012 40.000 kr., har i ansøgningen oplyst at foreningens formue er 15.615 kr.

Der er bundne midler for 4.305 kr.

Foreningen har søgt om støtte fra Socialministeriets PUF-midler, men har fået afslag.

Ifølge Socialudvalgets beslutning den 28. marts 2011, blev foreningen i brev af 30. marts 2011 gjort opmærksom på, at der fremover ikke kan forventes så stort et tilskud til husleje, da denne skønnes at være uforholdsmæssig høj.           

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. marts 2013

Der har efter anmodning fra Erindringscenter Bornholm været afholdt møde den 14. februar 2013 mellem næstformanden i Socialudvalget, Social- og Sundhedssekretariatet og Erindringscentret. På mødet blev orienteret om de udfordringer Erindringscentret står overfor efter at tilskuddet fra § 18-midlerne i år blev fastsat til 30.000 kr. Det blev tilkendegivet, at sagen vil kunne genoptages i Socialudvalget, såfremt Erindringscentret fremsender en nærmere redegørelse. Redegørelse fra Erindringscentret er modtaget den 20. februar 2013.

 
 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Redegørelse til Socialudvalget 2013.docx (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

18

 

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Tilmeldt KL´s sociale temamøde den 16. og 17. maj.

Planlægning af temadag, som optakt til udarbejdelse af en ældrepolitik, pågår.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

19

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Punkterne: 3, 12, 13, 14 og 15.