Referat
Socialudvalget
04-04-2013 kl. 16:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 på Socialudvalgets område
  åbent 3 Budget og mål for 2014 indenfor Socialudvaglets område
  åbent 4 Månedlig budgetopfølgning februar 2013 vedr. ældreområdet
  åbent 5 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 1 - 7 i 2013
  åbent 6 Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2012
  åbent 7 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Årsdale 2012
  åbent 8 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Valmuen 2012
  åbent 9 Rapport uananmeldt plejehjemstilsyn Snorrebakken 2012
  åbent 10 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Sønderbo 2012
  åbent 11 Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger
  åbent 12 Revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning
  åbent 13 Revidering af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje 2013
  åbent 14 Igangsættelse af proces for udarbejdelse af ældrepolitik
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-04-2013

1

 

 

Fraværende

Trine Rasmussen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Leif Olsen deltog i mødet fra kl. 15.55 og fra behandling af punkt 3 på dagsordenen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 på Socialudvalgets område

00.30.10P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-04-2013

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 vedr. drift på Socialudvalgets områder opgjort i henhold til gældende regler for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på 29,1 mio. kr., hvoraf 28,6 mio. kr. indstilles overført til 2013. Overskuddet på driften i 2011 indenfor Socialudvalgets område var 38,2 mio. kr., hvoraf 33,3 mio. kr. blev overført til 2012. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at der overføres 28.595.000 kr. til 2013 som anført i bilag 1 kolonne 6

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 vedr. drift er opgjort efter de regler for budgetoverførsler, der trådte i kraft ved budgetoverførslerne til 2012. 

Reglerne indebærer, at virksomhederne automatisk kan overføre overskud op til 5 pct. af budgetrammen, henholdsvis underskud op til -2 pct. af budgetrammen i budget 2012. Overskud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. overføres til virksomhedens budget 2012.

Virksomheder, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Alle virksomheder, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 23. januar 2013 besluttet at videreføre proceduren fra 2012, hvorefter alle skal ansøge om at anvende overført overskud i 2013, idet ansøgningerne skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

På Socialudvalgets område udviser driften i 2012 et samlet overskud på 29,1 mio. kr. på den overførbare bevilling. Til sammenligning var overskuddet på driften i 2011 indenfor Socialudvalgets område 38,2 mio. kr., hvoraf 33,3 mio. kr. blev overført til 2012.

 

Budgetoverførslerne fra 2012 til 2013 på virksomhedsniveau fremgår af bilag 1.

 

Følgende virksomheder har anmodet om at overføre et større overskud end 5 pct.:

Politikområde 5 Ældre

Borger og Sundhed (Visitation Ældre) anmoder om at overføre overskud ud over 5 pct. med 6.264.000 kr. til følgende formål:

Mellemkommunal refusion, hvor budgettet i 2013 er reduceret med 2,5 mio. kr. samtidig med at refusionsforudsætningerne ændres så antallet af borgere der modtages refusion for falder, mens antallet af borgere der betales for er stabilt. Der forventes et merforbrug på mellem 2,5 mio. kr. og 6 mio. kr. i 2013.

Elevområdet, hvor der dels blev reduceret med 1,5 mio. kr. fordi regionskommunen og Region Hovedstaden fremover deler et hold assistentelever og dels er der ændret i bonus og præmiepengeudlodningen, således at kun elever under 25 år udløser tilskud.

En anden kommune har rejst et krav om efterbetaling flere år tilbage i forbindelse med et af dem påstået mundtligt refusionstilsagn til en bornholmsk borger, bosiddende i den anden kommune. Der er behov for at hensætte ca. 6,1 mio. kr. som eventualforpligtelse, hvis sagen tabes.

 

Sekretariatet for politikområde 5 Ældre anmoder om at overføre overskud ud over 5 pct. med 5.319.000 kr. til følgende formål:

Manglende lejeindtægt på Sønderbo efter omdannelse til korttidshus, hvor der ikke kan opkræves leje.

Afholdelse af merudgifter i forbindelse med flytning af beboere til Snorrebakken Etape 2 og løbende merudgifter til husleje som følge af flytning af beboere fra andre plejehjem og –centre til Snorrebakken Etape 1.

Ombygning af Sønderbo, hvor der i 2012 er godkendt anvendelse af 3,0 mio. kr. til anlæg.

Videreførelse af Projekt Velfærdsteknologi med fokus på telemedicin samt videreførelse af eksternt finansieret Ipad-projektet.

 

Politikområde 6 Psykiatri og Handicappede

Sekretariatet for politikområde 6 Psykiatri og Handicappede anmoder om at overføre overskud ud over 5 pct. med 925.000 kr. til følgende formål:

Forventede merudgifter til driften af Nexøhuset i 2013 samt drift af Kulturhusets køkken frem til lukningen den 1. april 2013.

Etableringsudgifter i forbindelse med flytning af Fontænehuset fra Mariegården.

 

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Borger og Sundhed anmoder om at overføre 529.000 kr. ud over 5 pct. til imødegåelse udgifter ved implementering af fremtidige forløbsprogrammer, som Bornholms Regionskommune i henhold til KKR Hovedstadens rammepapir ”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen” skal tilslutte sig.

 

Bornholms Tandpleje anmoder om at overføre 580.000 kr. ud over 5 pct. til medfinansiering af renovering af Tandklinikken i Rønne. Det samlede udgifter til renovering er på 1.323.000 kr. og omfatter renovering af tag og inddækning, facaderenovering samt renovering af vinduer mv. Resten af renoveringen finansieres af det automatisk overførte mindreforbrug fra 2012.

 

Social- og Sundhedssekretariatet anmoder om at overføre 100.000 kr. ud over de 5 pct., dels i forbindelse med eksterne projektmidler vedr. forløbsprogrammer, og dels til videre-/efteruddannelse af eksisterende sundhedsambassadører.

Økonomiske konsekvenser

På Socialudvalgets områder udviser driften et samlet overskud på 29,1 mio. kr. på den overførbare bevilling. Den automatiske overførsel giver adgang til at overføre i alt 15,0 mio. kr. til 2013.

 

Når der tages højde for virksomhedernes anmodninger om overførsel af yderligere overskud, udgør den samlede budgetoverførsel fra 2012 til 2013 i alt 28,6 mio. kr. (bilag 1, kolonne 6).

Overskud, der ikke overføres til 2013, udgør samlet set 0,5 mio. kr. (bilag 1, kolonne 7).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Socialudvalget 4. april 2013

1.
Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budget og mål for 2014 indenfor Socialudvalgets område

00.30.04Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

2

 

Socialudvalget

04-04-2013

3

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Socialudvalget skal drøfte budgetudfordringer og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets områder på baggrund af drøftelserne på budgetseminar 1, samt mål og input til handleplan for 2014 som forberedelse til dialogmøderne med virksomhederne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalget drøfter budgetudfordringer og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets område

b)     at udvalget drøfter mål og input til handleplan 2014

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

a) + b) Drøftet.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at udvalget drøfter budgetudfordringer og besparelsesmuligheder indenfor udvalgets område

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Rammereduktioner 2014

ØKE drøftede på møde den 28. februar 2013 kommunens samlede økonomiske udfordringer samt krav til rammereduktioner indenfor udvalgenes områder. ØKE tog ingen beslutning om fordeling af budgetrammen for 2014.  ØKE behandler den videre budgetproces for 2014 på møde den 13. marts 2013.

 

I henhold til budgetvejledningen er direktionen og chefgruppen ansvarlige for, at der til budgetseminar 2 foreligger et besparelseskatalog. Fagudvalgene inddrages med henblik på en drøftelse af budgetudfordringer og besparelsesmuligheder på udvalgets områder.

 

Set i lyset af den betydelige økonomiske udfordring (aktuelt 72 mio. kr.) og den relativt begrænsede tid til at arbejde kvalificeret med oplæg og beslutningsforslag til at imødegå udfordringen, er der igangsat en administrativ proces med inddragelse af fagråd og virksomheder, som arbejder med forslag til nedprioriteringer indenfor udvalgets område.

 

Status og resultater af arbejdet vil løbende blive forelagt udvalget til drøftelse, jf. tids- og procesplan for arbejdet med budget 2014 indenfor Socialudvalgets område.

 

BDO udarbejdede i forbindelse med budgetlægningen for 2013 en screening af besparelsespotentialet i Bornholms Regionskommunen og dette arbejde vil også indgå i budgetarbejdet for 2014. BDO pegede i vurderingen af besparelsespotentialer primært på reduktioner i serviceniveauet.

 

Mål og input til handleplan til 2014

Udvalget skal komme med oplæg til, hvad der skal indgå i handlingsplanen for 2014, både indenfor udvalgets eget ansvarsområde og eventuelt til tværgående indsatser. Udgangspunktet for målformuleringerne er 2013-målene samt i de indsatsområder, kommunalbestyrelsen drøfter på budgetseminar 1.  

 

Udmeldingerne på budgetseminar 1 skal ligeledes drøftes i udvalgenes dialog med virksomhederne. Mål og input til handlingsplanen for 2014 må for en stor dels vedkommende antages at blive drevet af kravet til besparelser jf. den betydelige økonomiske udfordring kommunen står overfor.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 4. april 2013

Den godkendte tidsplan for arbejdet med budget og mål for 2013 indenfor Socialudvalgets område er igangsat.  I mødet gives en status på budgetarbejdet.

Som følge af ændringer i den overordnede tidsplan for budgetarbejdet deltager borgmesteren i udvalgets møde i maj og ikke som tidligere oplyst på mødet i april.

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Politiske mål 2013 indenfor politikområderne 5, 6, 17 og 18 (DOC)

2.
BDO Rapport 2012 (PDF)

3.
Tids- og procesplan for arbejdet med budget 2014 indenfor Socialudvalgets områder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Månedlig budgetopfølgning februar 2013 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-04-2013

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo februar 2013 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjer for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedr. ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. april 2013

1.
Fokusopfølgning februar 2013 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk hjælp for ugerne 1 - 7 i 2013

27.36.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-04-2013

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 7 i 2013 var i alt 1.451 brugere, som modtog i alt 6.503 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,48 time. I uge 52 i 2012 var i alt 1.459 brugere, som modtog i alt 6.432 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,41 time. Brugerantallet er faldet med 8, og timerne pr. uge er steget med 71 timer.

Til sammenligning var der i uge 7 i 2012 i alt 1.518 brugere med i alt 6.814 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,49 time. Gennemsnittet for 2013 1.454 brugere med 6.497 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,47 time.

Gennemsnittet for 2012 blev 1.499 brugere med 6.599 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,40 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2013

7

1.451

6.503

4,48

2012

52

1.459

6.432

4,41

 

Ændring fra uge 52 til uge 7

 

-8

 

 

+71

 

2012

2013

Gennemsnit

1.499

1.454

6.599

6.497

4,44

4,47

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der var i uge 7: 2 ledige plejecenterboliger og 0 ledige aflastningspladser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2012

27.66.08K07-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

15

 

Socialudvalget

04-04-2013

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Redegørelse om antallet af magtanvendelser på ældreområdet i 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen drøftes og sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen drøftes og sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Redegørelsen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Servicelovens regler ( §§ 124 – 129) om magtanvendelse omfatter bl.a. gruppen af stærkt demente borgere, en gruppe som fortsat er stigende i antal.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 modtaget 29 indberetninger om brug af magt. Magtanvendelserne fordeler sig på 23 borgere, og var udført lovligt.

 

Indberetningerne omhandler for godt 1/3 dels vedkommende, fastholdelse efter § 126 stk. 1, hvor en borger fastholdes eller føres til et andet rum, når det vurderes, at der er nærliggende risiko for væsentlig personskade.

Der er samlet tale om en nedgang i antallet af indberetninger, i forhold til 2011, på 35 indberetninger.

 

Særligt fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor omsorgsprincippet og omsorgspligten har været afgørende, eller behovet for at beskytte medbeboerne har været nødvendigt.

 

Socialstyrelsens VISO enhed har på flere af centrene under Bornholms Plejehjem og –centre været involveret i udredningsforløb også i 2012. VISO tilbyder gratis rådgivning af nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område.

 

I forbindelse med rådgivningsforløbene, er myndigheden blevet holdt løbende orienteret om den rådgivning og kompetenceudvikling, som medarbejderne på de involverede centre har modtaget fra VISO. Det er myndighedens vurdering, at samarbejdet og sparringen med VISO har været og er af høj kvalitet, og også i 2012 har medvirket til en væsentlig reduktion i antallet af magtanvendelser. Tillige har VISO forløbene bidraget med en hel række pædagogiske, psykologiske og praktiske tilgange til specifikke og mere almene problemstillinger der dagligt opstår på plejecentrene.

 

Derudover har flere af plejecentrene afholdt temadage omkring magtanvendelse, med bl.a. undervisning fra eksterne undervisere.

 

Det er Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og - centre og Plejecenter Snorrebakken, også i 2012, har arbejdet målrettet på at finde pædagogiske og praktiske alternativer til brug af magtanvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. april

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Ældrerådet: ”Ældrerådet tilslutter sig Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse og tager redegørelsen til efterretning.”

 

Handicaprådet: ”Taget til efterretning”.

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Indberetninger ældreområdet 2012 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet Årsdale 2012

27.12.16K09-0089

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

12

 

Socialudvalget

04-04-2013

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 14. januar 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Ældrekollektivet Årsdale.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at Ældrekollektivet Årsdale er et godt og trygt lille sted, med et personale, som har været ansat længe, og som kender beboerne godt. Det er ligeledes Tilsynets indtryk, at beboerne får den hjælp, som de har behov for og krav på. Der venter udfordringer omkring flytning til et nyt og større plejecenter i Rønne. Ledelsen er meget opmærksom på den omvæltning, der skal ske og har fokus på beboernes ve og vel, og på at inddrage de pårørende i processen.

 

Tilsynet har afstedkommet nedenstående anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. marts

Tilsynet har pr. mail af 20. februar 2013 modtaget fyldestgørende opfølgning på anbefalingen vedr. den enkeltes fysiske beboermappe (indeholdende aftaler vedr. service, pleje og vedligeholdelsestræning).

  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. april

Sagen har været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Ældrerådet: ”Ældrerådet påskønner personalets opmærksomme holdning overfor beboerne og pårørende i forbindelse med den kommende flytning.”


Handicaprådet: Til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Valmuen 2012

27.12.16K09-0088

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

14

 

Socialudvalget

04-04-2013

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Sendes i høring i Handicapråd og Ældreråd.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tilsynet er udført i botilbuddet Valmuen.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interviews med beboer, personale og virksomhedsledere.

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af Valmuen: 

Valmuen fremstår med et hyggeligt og hjemligt præg. De lejligheder som Tilsynet fik fremvist af beboerne selv, var indrettet med et personligt præg, og udgjorde en god privat ramme for beboeren. Udenoms arealerne fandtes velordnede, og den rengøringsmæssige standard fandtes god.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

•   beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er
truffet i Kommunalbestyrelsen, og at

•   hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefaling:

 

·         Tilsynet finder, at udarbejdelse af § 141 handleplanen efter SL er en myndighedsopgave, og anbefaler Valmuen at drøfte dette med myndigheden, således at kommunens vedtagne handleplanskoncept også gælder for Valmuens beboere. Samtidig bør det aftales, hvilke oplysninger der som minimum skal indgå i handleplanen omring nye borgere.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. april

Der er indgået høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

 

Handicaprådet: Taget til efterretning.

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Tilsynsrapport 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2012

27.12.16K09-0091

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

07-03-2013

13

 

Socialudvalget

04-04-2013

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 7. marts 2013:

Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten godkendes

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 30. januar 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at medarbejdere og ledere på Plejecenter Snorrebakken har formået at skabe et trygt og godt tilbud til beboerne. Der har været stor opmærksomhed på, at flytningerne fra Hjemmet i Klemensker og Plejehjemmet Sønderbo skulle foregå så smidigt som muligt, og at der også skulle tages hånd om helt nye beboere og personaler. Det har været en medvirkende årsag til den gode flytning, at det har været kendt personale, som er flyttet med beboerne, men alle har skullet finde sig til rette i de nye omgivelser, og det er Tilsynets opfattelse, at det er sket.

 

Tilsynet er opmærksom på, at der er fokuspunkter i trivselsrapporten, som der arbejdes videre med, og har tillid til at både ledelse og medarbejdere løfter denne opgave.

 

Det er ligeledes Tilsynets opfattelse, at beboerne er trygge på plejecentret, og får den hjælp, som de har ret til og krav på.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet nedenstående anbefalinger:

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. april

Der er indgået høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Ældrerådet udtaler: ”Ældrerådet konstaterer med tilfredshed, at beboere og personale er positive overfor at være på plejecentret og tager rapporten til efterretning, idet man forventer at 3 måneders opfølgningssamtale omkring indflytning afholdes indenfor den aftalte tidsramme.”

Handicaprådet: Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Socialudvalget 7. marts 2013

1.
Tilsynsrapport Snorrebakken 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Sønderbo 2012

27.12.16K09-0092

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-04-2013

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 13. februar 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Sønderbo er ved at organisere sig efter udflytningen af en del af beboerne til det nye Plejecenter Snorrebakken. Der er stor optimisme og gå på mod blandt medarbejdere og leder omkring den nye organisering, som lover godt for det fremtidige tilbud på Sønderbo.

Tilsynet har ingen grund til at tro, at borgerne ikke får, hvad borgerne er visiteret til. Dette bygger på de samtaler, som er ført med beboer, ledelse og medarbejdere, men Tilsynet ønsker, at Sønderbo udvikler en metode til dokumentation af dette.

Bygningerne er af ældre årgang og trænger visse steder til en kærlig hånd, her tænkes især på vinduer og gulve. Der er optimale fællesarealer.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet nedenstående anbefaling:

·         Tilsynet anbefaler, at Sønderbo dokumenterer hvilke ydelser borgeren får, hvordan de udføres, hvornår og af hvem.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 4. april 2013

1.
Tilsynsrapport Sønderbo 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

27.36.04P23-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

21

 

Socialudvalget

04-04-2013

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Hermed foreligger forslag til den årlige revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser indenfor personlig pleje og praktisk hjælp til beboere i plejeboliger på ældreområdet. Standarden er senest godkendt i Socialudvalget den 15. december 2011.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden godkendes

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Blomstervanding indskrives.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for de omhandlende ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke hensigten, og det skal understeges, at der iflg. lovgivningen altid skal foretages en individuel vurdering.

 

Med de erfaringer Bornholms Plejehjem og –centre, Plejecenter Snorrebakken og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed har gjort sig undervej i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i forslaget gjort tiltag, så standarden fremstår mere tydelig og præcis og afspejler det aktuelle niveau og praksis.

 

Det skal fremhæves, at der er i forslaget under afsnit 4) Visitering er indskrevet procedurer omhandlende borgere under 65 år med behov for socialpædagogisk støtte.

 

Dette for at sikre, at denne målgruppe også vurderes i h. t.:

·         § 85 i lov om social service, hvor kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

·         § 141, stk. 2 i lov om social service, hvor kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

·         § 97, stk. 2 i lov om social service, hvor personer der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år jf. stk. 1 bevarer denne ret efter det fyldte 67. år.        

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. april

Der er indkommet følgende høringssvar:

Ældrerådet har taget standarden til efterretning.

 

Handicaprådet har taget standarden til efterretning.

 

MED-udvalget i Borger og Sundhed har ingen bemærkninger.

 

Psykiatri og Handicap fremsender omfattende høringssvar, som er vedh. sagen i sin fulde længde.

Virksomheden udtaler blandt andet:

Vedr. bostøtte ønsker virksomheden at afvente, at der foreligger et godkendt serviceniveau for denne målgruppe. Finder, at det formelt set er korrekt, at der kan ydes støtte efter § 85 i serviceloven til borgere bosiddende i en plejebolig, men at det vil være undtagelsen, at der sker konkret bevilling.

Vedr. ledsageordning finder virksomheden ikke, at det er meningsfuldt at skrive ledsageordning ind i kvalitetsstandarden for plejeboliger. Der vil være borgere, som er berettiget til en ledsageordning, men virksomheden skønner at det er undtagelsen.    

Vedr. handleplan, at eftersom handleplanen er et arbejdsdokument som udarbejdes i samarbejdet mellem borgeren og støtte og myndighedspersonerne, mener virksomheden ikke, at det vil give mening, at det er virksomhedens sagsbehandlere, der udarbejder handleplaner i de situationer, at de ikke har noget samarbejde med borgeren i øvrigt. 

 

Social- og Sundhedssekretariatet skal bemærke, at § 85, 97 og 141 i serviceloven er skrevet ind i nærværende standard for at sikre, at der tages stilling til hjælp m.v. omhandlende borgere i plejeboliger, der måtte opfylde betingelserne herfor, og for at sikre borgernes retssikkerhed. 

 

MED-udvalget på Plejecenter Snorrebakken er glade for, at opgavefordelingen vedr. §§ 85, 97 og 141 i serviceloven er indskrevet i nærværende standard, og ser frem til samarbejdet med virksomheden Psykiatri og Handicap. MED-udvalget udtaler videre, at det er en forringelse af beboernes livskvalitet, at det med nærværende forslag ikke længere er muligt at vande blomster for beboerne, og ønsker ydelsen indskrevet i standarden igen.    

 

MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og –centre er glade for, at det i standarden nu også fremgår, at borgere under 65 år med behov for socialpædagogisk støtte er ligestillet med borgere i ”eget hjem”. Bornholms Plejehjem og –centre ser frem til at styrke og videreudvikle samarbejdet med virksomheden Psykiatri og Handicap. Medarbejderne i virksomheden udtrykker behov for en præcisering af hjælp til at hæve penge i banken (under 11.2 Psykisk Pleje og omsorg, Aktiviteter som kan indgå i ydelsen under overskriften: I helt særlige tilfælde). Endvidere ønskes en tilføjelse (under 11.5 Praktisk hjælp – rengøring, Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven), med husassistenter og serviceassistenter.

  

Social- og Sundhedssekretariatet finder det ikke nødvendigt med yderligere præcisering af ydelsen omkring hjælp til at hæve penge i banken, idet bestemmelserne herfor er indeholdt i Kasse- og regnskabsregulativets, bilag 3.6 Opbevaring og registrering af midler.

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Forslag til kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet, dateret december 2012 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 4. april 2013

2.
Høringssvar Psykiatri og Handicap (DOC)

3.
Høringssvar Snorrebakken (DOC)

4.
Høringssvar BPC (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning

27.36.16P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-02-2013

20

 

Socialudvalget

04-04-2013

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Revidering af Kvalitetsstandarden for Genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social Service og for Genoptræning efter Sundhedsloven. Standarden er senest godkendt i Socialudvalget den 9. november 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. februar 2013:

Sendes i høring.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at standarden godkendes efter indarbejdelse af rettelse fra Borger og Sundhed 

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er en serviceinformation til borgerne om den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens § 86, samt en beskrivelse af det serviceniveau Kommunalbestyrelsen har fastsat. Formålet med standarden er at beskrive de visiterede ydelser borgeren kan forvente at modtage, at sikre ensartede afgørelser om ydelser til borgere med samme behov, og at synliggøre og sikre sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau og den indsats, der leveres.

 

Der er ikke lovkrav om en kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140, men blandt andet for at sikre, at borgerne kender kommunens tilbud herom, indgår almen genoptræning efter Sundhedsloven, som en del af standarden for træningsområdet.

 

Standarden er alene vejledende, der skal ifølge lovgivningen altid foretages en individuel vurdering.

 

I nærværende standard er der alene foretaget ændringer af redaktionel karakter. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. april

Der er indkommet følgende høringssvar:

Ældrerådet har taget standarden til efterretning.

Handicaprådet har taget standarden til efterretning.

MED-udvalget i Døgnplejen Bornholm har ingen bemærkninger.

MED-udvalget på Plejecenter Snorrebakken udtrykker stor tilfredshed med at standarden fortsætter som hidtil.

MED-udvalget i Borger og Sundhed fremsender rettelse til side 5 under overskriften Kvalitetsmål, Serviceloven, 2. punkt, hvor det ønskes præciseret, at borgeren senest 5 hverdage efter sin henvendelse bliver kontaktet af en visitator fra Borger og Sundhed osv.

MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og –centre har ingen kommentarer.

Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013

1.
Forslag til revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning (DOC)

Bilag til Socialudvalget 4. april 2013

2.
Høringssvar Borger og Sundhed (TXT)

3.
Høringssvar Snorrebakken (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Revidering af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje 2013

29.15.12P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-04-2013

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Årlig revidering af Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje, senest godkendt i Socialudvalget den 15. december 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, Ældreråd samt Handicapråd

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

 

Der er i nærværende årlige revidering af standarden foretaget mindre ændringer for at gøre denne mere tydelig og præcis, og for at afspejle gældende praksis.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 4. april 2013

1.
Revidering af Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje, dateret 11. marts (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Igangsættelse af proces for udarbejdelse af ældrepolitik  

00.01.00P22-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-04-2013

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Der er fra Socialudvalgets side udtrykt ønske om, at der udarbejdes en ældrepolitik i Bornholms Regionskommune. For at sætte processen i gang lægges der her op til afholdelse af temadag med bred deltagelse og involvering af borgere, ældreorganisationer, politikere, medarbejdere, og administration. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at der arbejdes videre med planlægning af temadag 

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Temadag onsdag den 29. maj fra kl. 9-15.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med at udarbejde en ældrepolitik er at skabe en bred fælles fremadrettet forståelse for de rammer, behov, ønsker, dilemmaer og muligheder der er på ældreområdet i Bornholms Regionskommune de kommende 5-10 år, samt overordnet at få beskrevet og givet den politiske vision og prioriteringsretning for udvikling af ældreområdet liv.

 

Den brede fælles forståelse skal søges opnået gennem en proces med bred inddragelse og involvering af borgere, ældreorganisationer, politikere, medarbejdere og administration. I denne forstand er processen frem mod en godkendt ældrepolitik lige så vigtig som det endelige resultat. En bred inddragelse og involvering i processen vil desuden sikre den endelige ældrepolitik en høj grad af legitimitet. Det er tanken, at en ældrepolitik skal beskrive de overordnede rammer, udfordringer og mulige løsninger, samt munde ud i en overordnet målsætning for ældreområdet for de næste 5 år.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-04-2013

15

 

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Socialudvalgsmødet den 2. maj rykkes frem til kl. 14.00.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-04-2013

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 4. april 2013:

Punkterne 10 og 13.